Tekninen keskus ESPOON LUONNONHOIDON TOIMINTAMALLI LUONNONMUKAISET VIHERALUEET HOITO JA ASUKASYHTEISTYÖ TYÖOHJE

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tekninen keskus ESPOON LUONNONHOIDON TOIMINTAMALLI LUONNONMUKAISET VIHERALUEET HOITO JA ASUKASYHTEISTYÖ TYÖOHJE"

Transkriptio

1 Tekninen keskus ESPOON LUONNONHOIDON TOIMINTAMALLI LUONNONMUKAISET VIHERALUEET HOITO JA ASUKASYHTEISTYÖ TYÖOHJE

2

3 Espoon luonnonhoidon toimintamalli Työohje Luonnonmukaiset viheralueet hoito asukasyhteistyö Luonnonhoidon toimintamalli on Espoon kaupungin omistamien luonnonmukaisten viheralueiden hoitoa ja hoidon suunnittelua ohjaava ohjekokoelma, joka täydentää vuonna 2002 valmistunutta viheralueohjelmaa ja katu- ja vihertuotannon toimintajärjestelmää. Luonnonhoidon toimintamallin ensimmäinen osa, jossa analysoidaan luonnonmukaisten viheralueiden nykytilaa ja kehittämistarpeita hyväksyttiin Teknisessä Lautakunnassa Hoitoa ja asukasyhteistyötä ohjaavat liitteet valmisteltiin kahden virkamiestyöryhmän voimin tammi-huhtikuussa 2007.

4 Petri Vainio Kaupunginmetsänhoitaja Sisällys 1. Johdanto 2 2. Pienpuuston hoito 5 3. Harvennushakkuut 9 4. Metsän uudistaminen Metsien monimuotoisuus Puunkaadon luvanvaraisuus Niityt ja avoimet alueet Suojavyöhykkeet Reuna- ja rantavyöhykkeiden käsittely29 10 Kuluneisuuden korjaaminen Puun myynti ja haketus Asukasyhteistyö Suunnitteluaikainen tiedotus ja vuorovaikutus Toteutuksenaikainen tiedottaminen ja vuorovaikutus 35

5 1.1 Valmisteluprosessi 4 Hoitoliitteen työryhmän puheenjohtajana toimi kaupunginmetsänhoitaja Petri Vainio ja ryhmän muut jäsenet olivat ympäristötarkastaja Kalevi Hiironniemi, suunnitteluinsinööri Ritva Hämäläinen, projektipäällikkö Jaana Junkkari, piiripuutarhuri Ville Kerminen, metsätyömies Aulis Knopp, piiripuutarhuri Merja Myyry, kaupunginpuutarhuri Merja Pöyhiä, asemakaavateknikko Pia Salonen, viheraluehoitaja Helena Vaalasti ja etumies Jenny Wallen. Asukasyhteistyö työryhmän puheenjohtajana oli Jaana Junkkari ja ryhmän muut jäsenet olivat viheraluepäällikkö Leena Ihalainen, piiripuutarhuri Anne Mannermaa, toimistopäällikkö Aira Sihvonen, piiripuutarhuri Tuomo Taponen ja Petri Vainio. Suunnittelija, MMM Tiina Peippo antoi lisäksi arvokkaan panoksensa kieliasun ja rakenteen tarkastajana. Työssä hyödynnettiin monipuolisesti koottujen ryhmien jäsenten ammattitaitoa ja työkokemusta sekä alalla vallitsevia valtakunnallisia normeja sovitettuna Espoon kaupungin toimintaympäristön erityisvaatimuksiin. 1.2 Työn tarkoitus ja sisältö Luonnonhoidon toimintamalli on tarkoitettu ohjenuoraksi katu- ja vihertuotannon luonnonhoidon tehtävissä toimiville työntekijöille ja työnjohtajille sekä luonnonhoidon suunnitelmia tekeville konsulteille ja suunnittelijoille. Toimintamallilla halutaan myös osoittaa asukkaille ja sidosryhmille, että Espoossa halutaan pitkäjänteisesti ja tavoitteellisesti kehittää luonnonmukaisia viheralueita vastaamaan kasvavan käytön ja kulutuksen ja toisaalta lisääntyneen ympäristötietoisuuden vaatimuksia. Metsien hoitoon kaupunkialueella liittyy monenlaisia odotuksia. Toisaalta halutaan siistiä, helppokulkuista ja turvallista ympäristöä ja toisaalta tiedostetaan entistä enemmän luonnon monimuotoisuuden vaalimisen tärkeys. Liitteistä löytyy ohjeistus metsien hoitohakkuisiin, metsien uudistamiseen, uuden metsän perustamiseen, taimikonhoitoon ja pienpuuston hoitoon. Hoitotoimenpiteiden luvitukseen liittyvät ohjeet on tehty yhdessä kaupunkisuunnittelukeskuksen kanssa. Liitteissä nostetaan esille metsäluonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeimmät asiat metsien hoidossa. Espoossa varsinaisen maanviljelyksen taannuttua niitettävien ja muuten avoimena pidettävien alueiden hoidon tärkeys on korostunut. Keinollisesti avoimena pidettäviä alueita tulee huomattavasti lisätä, jos halutaan säilyttää nykyinen maisemarakenne. Liitteissä esitetään ohjeet niittyjen ja avoimina pidettävien alueiden perustamiselle ja hoidolle. Pitkäikäiset ja olosuhteiden muutoksia kestävät männyt ovat merkittäviä espoolaisessa maisemassa. Hoitona on mäntyjen elinolosuhteiden parantaminen ja uuden puuston varmistaminen alemmasta latvuskerroksesta. Kaiken hoidon perusta on toimiva asukasyhteistyö. Tehokkaammalla ja tarkemmalla tiedottamisella saadaan asukkaat paremmin ymmärtämään luonnonhoitotoimenpiteiden merkitys ja niiden liittyminen suurempien aluekokonaisuuksien hoitoon. Työstä löytyvät suuntaviivat toimivaan asukasyhteistyöhön ja hoitotoimenpiteiden tiedotepohjat.

6 5 2. Pienpuuston hoito Pienpuuston hoito on metsän alemman latvuskerroksen puiden ja pensaiden hoitoharvennusta sekä vesakontorjuntaa. Pienpuuston hoito taimikoissa auttaa kasvatettavaksi valittuja puita kasvamaan paremmin ja tarjoaa mahdollisuuden valita kasvupaikalle parhaiten sopivat puulajit kasvatettavaksi metsäksi. Puuston alemman latvuskerroksen hoidolla taas saadaan metsän lähimaisemaan vaihtelua ja mielenkiintoisuutta. Raivaus voi olla ryhmittäistä tai tasaista. Pienpuustossa ja pensaskerroksessa lajistollinen vaihtelu on usein suurempi kuin valtapuissa. Tämän takia pienpuuston hoitoa työlajina ei pidä väheksyä, vaan hoito on tehtävä ammattitaitoisella työvoimalla ja mieluiten sellaiseen vuodenaikaan, jolloin pensaskerros on täydessä lehdessä. Jos pienpuuston hoitoa joudutaan tekemään lehdettömään aikaan, on alueet ehdottomasti kierrettävä lehdelliseen aikaan ja merkittävä alueella mahdollisesti sijaitsevat arvopensaat. Pienpuuston hoito jaetaan viiteen eri tyyppiin: 1. taimikonhoito Istutetun, kylvetyn tai luontaisesti syntyneen uuden puusukupolven kehityksen kannalta taimikonhoito on olennaisen tärkeä vaihe, jonka laiminlyöminen kostautuu metsän kehityksessä myöhemmin. Taimikonhoito tehdään 1-3 kertaa rehevyydestä riippuen; mitä rehevämmästä paikasta on kyse sitä useammin. 2. pienpuuston hoito eri-ikäisrakenteisissa metsissä Rehevissä taajamametsissä ja kapeilla valoisilla metsikkökaistaleilla pienpuuston hoitotarve toistuu 3-10 vuoden välein. Pienpuuston hoito tehdään maisemaja ulkoiluarvojen parantamiseksi. 3. tasainen raivaus Erityiskohteissa, joissa tavoitellaan puupilaristoa raivataan tasaisesti koko pensaskerros pois säännöllisin väliajoin. 4. hakkuisiin liittyvä pienpuuston hoito Hakkuun yhteydessä hakkuun teknisen toteuttamisen mahdollistamiseksi ennen hakkuuta pienpuusto raivataan ryhmittäin ja otetaan pensaskerroksen helmet esille, jolloin näitä pystytään hakkuussa paremmin varomaan. Erityiskohteissa voi olla tarpeen kaataa suuret puut ennen pensaskerroksen hoitoa. Hakkuussa ei tule raivata pensaskerrosta kokonaan pois! 5. pienpuuston poisto avoimilta alueilta ja näkemäsektoreilta Hoitoluokassa B4 pienpuusto poistetaan 1-5 vuoden välein. Tällöin tavoitteena on maiseman avoimena pitäminen. Ryhmittäisellä raivauksella valitaan parhaat taimet alemmansta latvuskerroksesta. Kuvan ylempi latvuskerros harvennetaan.

7 2.1 Taimikon hoito Taimikon hoito 6 Istutetun, kylvetyn tai luontaisesti syntyneen uuden puusukupolven kehityksen kannalta taimikonhoito on olennaisen tärkeä vaihe, jonka laiminlyöminen kostautuu metsän kehityksessä myöhemmin. Taimikonhoito tehdään 1-3 kertaa rehevyydestä riippuen; mitä rehevämmästä paikasta on kyse sitä useammin. Rehevimmissä paikoissa ensimmäinen taimikonhoito tehdään 1-2 metrisissä taimikoissa, jolloin poistetaan taimien kasvua haittaava heinikko ja vesakko. Varsinaisen taimikonhoidon tavoitteelliset rajat on esitetty viereisessä taulukossa. (Tapio 2006) 2.2 Pienpuuston hoito usean latvuskerroksen metsissä Puulaji Valtapituus Tiheys kpl/ha Mänty /- 200 Kuusi /- 100 Rauduskoivu Hieskoivu /-200 Lehtikuusi Haapa /-200 Taulukko 1 Puuston sopiva kasvatustiheys taimikonhoidon jälkeen Ryhmittäinen raivaus on suositeltavin pienpuuston hoitotapa kaikkiin kaupunkimetsiin. Mm. kaikkien ulkoilureittien reunat hoidetaan ryhmittäisellä raivauksella. Ryhmittäisessä raivauksessa poistetaan liian tiheässä kasvavaa pienpuustoa ja pensaistoa sekä vesakkoa vaihtelevista kohdista. Parhaat pensas- ja taimiryhmät jätetään. Valinta tulee tehdä huolellisesti. Ryhmittäinen raivaus on pienpuuston hoitomenetelmä, jossa halutaan jättää edustavia pensas- ja pienpuuryhmiä lähimaisemaa elävöittämään ja metsäluonnon monimuotoisuutta ylläpitämään. Elävään metsäluontoon kuuluvat aina myös pensaat ja pienpuut. Metsän aukkokohdat, kallionalustat, kivikot, polkujen varret ja rantavyöhykkeet ovat kohtia, joihin aina jätetään ryhmittäin pienpuita ja pensaita. Purojen ja lähteiden ympäristöt jätetään raivaamatta kokonaan. Kukkivat pienpuut kuten runkomuotoiset tuomet, raidat ja pihlajat ovat kauniita metsien reunavyöhykkeiden täydentäjiä ja niitä jätetään raivauksessa. Ryhmittäin raivatessa pienpuiden latvusto tuuhenee, mikä vähentää valon määrää kenttäkerroksessa ja estää uuden vesakon syntymistä metsään. Paras raivausajankohta on alkukesästä lehtien puhjettua, sillä tällöin uudelleen vesakoituminen on vähäisempää seuraavina vuosina. 2.3 Tasainen raivaus Tasaista raivausta käytetään vain silloin, kun halutaan poistaa pienpuusto kokonaan hoitokohteesta, metsäkuviolta tai sen osalta, maisemaniityltä tai muulta niityltä, tien luiskasta, näkemäalueelta ym. Tasaista raivausta käytetään metsässä vain kun halutaan tarkoituksellisesti avata näkymä ylemmän latvuskerroksen runkojen lomasta eli luoda kuviolle ns. puupilaristo. 2.4 Hakkuisiin liittyvä pienpuuston hoito Hakkuun yhteydessä hakkuun teknisen toteuttamisen mahdollistamiseksi ennen hakkuuta pienpuusto raivataan ryhmittäin ja otetaan pensaskerroksen helmet esille, jolloin näitä pystytään hakkuussa paremmin varomaan.

8 7 Hakkuussa ei tule raivata pensaskerrosta kokonaan pois! Hoitohakkuun yhteydessä on usein järkevää tehdä pienpuuston hoito samalla kerralla. Pienpuusto raivataan ennen hakkuuta ryhmittäin, jolloin hakkuussa voidaan paremmin varoa säästettäväksi aiottua pensaskerrosta ja alempaa puustojaksoa. Tarvittaessa hakkuun yhteydessä poistetaan valtapuuston kaadossa vaurioituneet pienpuut. 2.5 Pienpuuston poisto avoimilta alueilta Katso kappale 7. niityt ja avoimet alueet 2.6 Vierasperäiset pensaslajit Käsitellään kuten kotimaista pensaslajistoa. Voidaan säilyttää paikoilla, joilla niitä esiintyy ja jossa menestyvät. Seuraava sivu: Kalliot jätetään yleensä kaikkien hoitotoimien ulkopuolelle. Nuori istutettu koivikko. Harvennus tehdään vuoden kuluttua. Pian alle alkaa kasvaa kuusta ja yksilajinen metsikkö muuttuu vähitellen sekametsäksi. Alakuva: Kävelyraittien pientareet hoidetaan yleensä niittyinä 1-2 hoitokertaa kasvukaudessa. Metsä hoidetaan luokituksen mukaan.

9 8

10 9 3. Harvennushakkuut 3.1 Harvennushakkuiden tavoite Harvennushakkuita tehdään puiden elinvoimaisuuden varmistamiseksi ja palauttamiseksi. Harvennushakkuiden tärkein tavoite on tehdä kasvutilaa elinvoimaisille ja hyvälatvaisille puille, että ne pystyisivät kasvamaan mahdollisimman pitkään ennen tulevaa uudistamisajankohtaa. Harvennushakkuiden tavoitteena on muodostaa lisää tilaa kasvamaan jääville puille. Lisää tilaa ja valoa saatuaan nuorten ja varttuneiden puiden latvukset tuuheutuvat ja niiden elinvoimaisuus paranee. Harvennushakkuut parantavat metsien maisema- ja virkistysarvoja. Myös metsän pintakasvillisuus elpyy, marjasato kasvaa ja samalla kenttäkerroksen kulutuskestävyys paranee. Puiden kaventuneet ja kuivettuneet latvukset eivät tuuheudu enää alaoksien osalta, mistä syystä niiden jättämistä metsäalueiden reunoille tai muille näkyville paikoille kannattaa välttää. Harvennushakkuilla voidaan myös vaikuttaa metsän puulajikoostumukseen ja ohjata sitä kohti toivottua lopputulosta. 3.2 Harvennusvoimakkuus ja poistettavat puut Poistettavien puiden määrä eli harvennuksen voimakkuus mainitaan poistettavien puiden prosenttiosuuksina puuston pohjapinta-alasta. Harvennushakkuissa poistetaan yleisimmin % puuston pohjapinta-alasta kerrallaan. Tapio on laatinut ns. harvennusmallit, joissa määritellään pääpuulajin, valtapituuden ja kasvupaikkatyypin perusteella se pohjapintaalaraja, jota tiheämpi puusto tulisi harventaa ja se pohjapinta-alaväli, joka harvennuksen jälkeen tulisi puustossa olla. Kuvioselostuksessa mainittava harvennuspoistuma -prosentti on eräänlainen maksimimäärä, joka poistetaan harvennuksen painopisteeltä eli kuvion tiheistä kohdista kuvioselostuksen tavoitteiden mukaisesti. Kuvioiden sisäinen puuston tiheys vaihtelee joskus paljonkin. Tällöin harvoista kohdista ei poisteta mitään. Toisinaan taas huonokuntoisia puita onkin enemmän kun harvennuspoistuma sallisi ottaa. Tällöin jätetään huonojakin puita, ettei metsästä tule liian harvaa. Tasaisesti tiheässä metsässä harvennuspoistuma -prosenttia noudatetaan tasaisemmin koko kuvion alueella. Harvennuksessa poistettavat puut valitaan hakkuutyön yhteydessä. Erikoiskohteissa myös poistettavien tai säästettävien puiden leimaaminen voi olla tarpeen. Harvennushakkuissa poistetaan kookkaampien puiden oksien alle jääneitä, huonolatvaisia tai muuten huonokuntoisia puuyksilöitä kuviokohtaisten toimenpideohjeiden mukaisesti. Poistettavat tai vastaavasti kuvioille jätettävät puut ja puulajit mainitaan kuviokohtaisissa ohjeissa. Ulkonäöltään tai lajiltaan erikoiset puuyksilöt tulee pyrkiä säästämään hakkuissa. Pohjapinta-ala on syytä tarkistaa mittaamalla säännöllisesti harvennusten jälkeen, jotta harvennussilmä saadaan kalibroitua. Erot eri hoitoluokissa Puulajivalinta Lähimetsät C1 Suositaan kestäviä puulajeja: jalopuut, mänty ja koivu. Suositaan sekametsiä. Ulkoilumetsät C2 Suositaan sekametsiä. Puulajivalinta tehdään kasvupaikan mukaan. Suojametsät C3 Suositaan sekametsärakennetta. Kuusi valtapuuna silloin kun se on mahdollista. Erityistä huomiota kiinnitettävä pensaskerroksen säilyttämiseen. Arvometsät C5 Tapauskohtaisesti Harvennusten väli Lähimetsät C1 15 v. Ulkoilumetsät C v. Suojametsät C v. Arvometsät C5 Tapauskohtaisesti Harvennusmalli Lähimetsät C1 Tapio tai vähän harvempi Ulkoilumetsät C2 Tapion ohjeiden mukaan Suojametsät C3 Tapio tai tiheämpi Arvometsät C5 Tapauskohtaisesti Pienpuuston käsittely Lähimetsät C1 Ryhmittäinen raivaus Ulkoilumetsät C2 Ryhmittäinen raivaus Suojametsät C3 Ryhmittäinen raivaus Arvometsät C5 Tapauskohtaisesti

11 3.4 Harvennushakkuiden erityispiirteitä Poimintahakkuut Huonokuntoisia ja kaatumisriskin takia vaarallisia puita joudutaan tarvittaessa poistamaan yksittäin suunnitelmassa esitettyjen ajankohtien välisinä aikoina. Puiden kunto voi muuttua nopeastikin ympäristöolosuhteiden muutoksen, puustosairauksien ja hyönteistuhojen vuoksi Lähimaiseman huomioon ottaminen Luonnon ja lähimaiseman monimuotoisuuden vuoksi osalle kuvioista jätetään tiheitä, harventamattomia kohtia. Kaikkein keskeisimmille taajamametsäkuvioille näitä ei jätetä. Hakkuun yhteydessä tehtävässä pienpuuston käsittelyssä säästetään pensaskerrosta ryhmittäin. Tämä on erityisen tärkeää maiseman vaihtelevuuden ja suotuisen kenttäkerroksen pienilmaston säilyttämisen takia. Erityistä huomiota pensaskerroksen säästämiseen tulee kiinnittää metsän reunavyöhykkeissä. Reunavyöhykkeet pidetään yleensä sulkeutuneena, ellei suunnitelmassa ole erityismainintaa siitä, että näkemä avataan metsän sisään. Pystykuivat puut Lähimetsät C1 Poistetaan pääosin Ulkoilumetsät C2 Säästetään pääosin Suojametsät C3 Säästetään pääosin Arvometsät C5 Tapauskohtaisesti 10 Sopiva harvennustekniikka Lähimetsät C1 Metsuri (tai poikkeustapauksissa monitoimikone) Ulkoilumetsät C2 Monitoimikone tai metsuri Suojametsät C3 Metsuri (tai poikkeustapauksissa monitoimikone) Arvometsät C5 Metsuri (voi tarvita poistettavien puiden merkitsemisen) Sopiva kuljetustekniikka Lähimetsät C1 Maataloustraktori tai hevonen (tai poikkeustapauksessa metsätraktori) Ulkoilumetsät C2 Metsä- tai maataloustraktori Suojametsät C3 Metsä- tai maataloustraktori Arvometsät C5 Maataloustraktori tai hevonen Hakkuutähteen keruu Lähimetsät C1 Hakkuutähteet haketetaan paikan päällä tai kuljetetaan pois. Ulkoilumetsät C2 Hakkuutähteet kerätään pääosin energiaksi silloin kun se on mahdollista. Erityisesti rakennettujen ulkoiluteiden varsilta. Suojametsät C3 Hakkuutähteet haketetaan silloin kun se on mahdollista. Erityisesti rakennettujen ulkoiluteiden varsilta. Arvometsät C5 Suunnitelman mukaan.

12 Metsien kaksijaksoisuus Metsän kaksijaksoisuudella tarkoitetaan sitä, että metsässä on kaksi tai useampia latvuskerroksia. Kaksijaksoinen metsä on maisemaltaan usein kauniimpi, pienilmastoltaan suotuisampi ja eliöstöltään monipuolisempi kuin yhden latvuskerroksen metsä. Kaksijaksoisen metsän kasvatus onnistuu parhaiten espoolaisissa olosuhteissa siten, että koivu muodostaa vallitsevan latvuskerroksen ja kuusi alikasvoksen. Tällaisessa metsässä kaksijaksoista vaihetta voi pidentää siten, että poistetaan alikasvoskuusista suurimpia aina harvennusten yhteydessä. Alemmaksi latvuskerrokseksi sopivia puulajeja ovat lisäksi mm. vaahtera, pihlaja ja kataja Uudistamiseen valmistavat hakkuut Pienaukkohakkuulla uudistettavissa metsiköissä on sitä edeltävissä harvennushakkuissa erityisen tärkeää hoitaa aukkojen väliin jäävää metsää niin, että se kestää pystyssä ja kunnossa koko uudistushakkuukierron ajan. Puistomainen koivikko on harva. Nurmikkoalueiila puuston elinolot paranevat, jos nurmi hoidetaan niittynä puuston alta. Puuston uudistaminen voidaan tehdä jatkuvalla kasvatuksella. Tällöin taimien ja nuorten puiden runkovaurioiden estäminen on erittäin tärkeää - varovaisuutta nurmenleikkuuseen.

13 12 Harvennuksessa valitaan tällöin sopivia aukkojen reunapuita eli aukkojen sijoittamista suunnitellaan jo harvennushakkuuvaiheessa. Monella pienaukkohakattavalla kuviolla tämä harvennus tehdään yleensä v ennen uudistusajankohtaa. Tässä harvennuksessa valmistetaan ja valmennetaan aukkojen väliin jääviä kuvion osia, että ne kestävät koko kuvion halutun uudistushakkuukierron ajan. Metsästä mitataan valtapituus puunkorkeusmittarilla ja pohjapintaala relaskoopilla. Metsä suositellaan harvennettavaksi kun se saavuttaa pohjapinta-alaltaan jatkuvan punaisen viivan. Metsä tulisi ehdottomasti harventaa jos pohjapinta-ala on yli ylemmän katkoviivan. Alle alemman punaisen katkoviivan tiheydeltään olevia metsiä ei tulisi pääsääntöisesti harventaa sillä silloin harvennus jää hyvin lieväksi ja harvennusten väli muodostuu liian tiheäksi. Harvennusvoimakkuus on ollut sopiva jos metsän pohjapinta-ala on harvennuksen jälkeen vihreiden katkoviivojen välisellä alueella. Sekametsissä sovelletaan niiden pääpuulajin mukaisia harvennusmalleja. Asetelma 1 Harvennusmallit normaaleissa harvennushakkuissa Täydelliset harvennusmallit löytyvät esimerkiksi julkaisusta: Tapio: Hyvän metsänhoidon suositukset Metsästä mitataan valtapituus puunkorkeusmittarilla ja pohjapinta-ala relaskoopilla. Metsä suositellaan harvennettavaksi kun se saavuttaa pohjapinta-alaltaan jatkuvan punaisen viivan. Metsä tulisi ehdottomasti harventaa jos pohjapinta-ala on yli ylemmän katkoviivan. Alle alemman punaisen katkoviivan tiheydeltään olevia metsiä ei tulisi pääsääntöisesti harventaa sillä silloin harvennus jää hyvin lieväksi ja harvennusten väli muodostuu liian tiheäksi. Harvennusvoimakkuus on ollut sopiva jos metsän pohjapinta-ala on harvennuksen jälkeen vihreiden katkoviivojen välisellä alueella. Sekametsissä sovelletaan niiden pääpuulajin mukaisia harvennusmalleja.

14 13 4. Uudistaminen 4.1 Uudistamishakkuut Metsien uudistamisen tärkeimpänä tavoitteena on metsien jatkuvuuden turvaaminen. Uudistamisajankohdan tärkeimpänä kriteerinä on puuston elinvoimaisuus eli kunto ja kasvukyky. Uudistamishakkuiden edellytyksenä on, että uusi puusto perustetaan joko istuttaen tai luontaisesti välittömästi hakkuun jälkeen ja huolehditaan sen kasvuun lähdöstä. Puuston uudistamisikää ja -läpimittaa säätelevät valtakunnallisesti metsälaki (Maa- ja metsätalousministeriön päätös 224/1997; uudistamisajankohdan ehdoton minimi), Tapion hyvän metsänhoidon suositukset (kompromissi taloudellisen tuotoksen maksimin ja metsän monikäytön välillä). Seuraavassa taulukossa on lisäksi esitetty suositukset Espoon kaupungin omistamille taajamametsille. Kasvupaikka Metsälaki Tapio Espoo C1 Espoo C2 Espoo C3 Espoo C5 Mänty Tuore kangas 70 v27 cm v cm v*** v ** * Kuivahko kangas80 v25 cm v cm v*** v ** * Kuiva kangas 100 v23 cm v cm v*** v ** * Kuusi Lehtomainen kangas 70 v25 cm v cm v*** v ** * Tuore kangas 80 v 24 cm v cm v*** v ** * Rauduskoivu Lehtomainen kangas 50 v24 cm v cm v v ** * Tuore kangas 50 v24 cm v cm ** Hieskoivu Kaikki 50 v 24 cm v cm v v Taulukko 3 Uudistamisikärajat eri hoitoluokissa * Eri suunnitelman mukaan ** Pyritään jatkuvaan kasvatukseen niin kauan kuin puuston terveydentila mahdollistaa *** Voidaan lisäksi käyttää jatkuvaa kasvatusta, jos puuston terveydentila mahdollistaa

15 14 Mäntymetsissä on mahdollista siirtää uudistamisajankohtaa vielä esitettyjä taajamametsien ohjearvoja vanhemmaksi, aina 200 vuoteen saakka tai kauemmaksikin, mikäli puusto on vielä elinvoimainen. Vanhat ja maisemallisesti arvokkaat männyt ja muut maisemapuut säilytetään aina niin kauan kuin ne vain elävät. Uudistamismenetelmien valinnassa on kiinnitettävä erityistä huomiota hakkuiden maisemaan sovittamiseen. Lähimetsien uudistushakkuut ovat pienipiirteisiä ja niitä tehdään vaiheittain aikataulujen mukaan. Tällöin toimenpiteet häiritsevät ja muuttavat asukkaiden virkistysympäristöä mahdollisimman vähän Pienaukkohakkuu Pienaukkohakkuussa metsäkuviolta poistetaan uudistettavat puut erillisen ohjeen mukaisesti pienialaisin vaiheittaisin aukkohakkuin. Aukkojen rajaus ja hakkuujärjestys esitetään kuvioselostuksessa. Vaiheittainen aukkohakkuu sopii myös laajemmille metsäkuvioille ja ulkoilumetsiin. Toimenpide voidaan toteuttaa myös lakimetsissä sekä metsäsaarekkeissa, jolloin metsän siluettilinja jätetään ehyeksi aukkojen sijoittelussa. Puut poistetaan uudistettavalle kuviolle rajatuilta n m halkaisijaltaan olevilta soikioilta. Muodostuneisiin aukkoihin saadaan tarpeeksi valoa pioneeripuiden uudistamiseen (mänty, koivu) luontaisen taimiaineksen avulla ja/tai sitä istutuksilla täydentäen. Useimmiten taimikko kuitenkin istutetaan metsän uudistumisen varmistamiseksi toivotulla puulajilla. Tässä uudistushakkuussa on erityisen tärkeää hoitaa aukkojen väliin jäävää metsää. Uudistamista ennakoivassa harvennuksessa valitaan sopivia aukkojen reunapuita eli aukkojen sijoittamista suunnitellaan jo harvennushakkuuvaiheessa! Monilla pienaukkohakattavalla kuviolla tämä harvennus tehdään v ennen uudistusajankohtaa. Tässä harvennuksessa valmistetaan ja valmennetaan aukkojen väliin jääviä kuvion osia, että ne kestävät koko halutun uudistusajan. Uudistusaukkojen välinen osa metsästä hakataan kun taimikko on varttunut n vuotiseksi. Jos kuvio on suuri, voidaan jäljellä oleva osa kuviosta poistaa kahdessakin erässä v välein. Tällöin toinen hakkuu tehdään aukkoja laajentaen. Pienialaiset aukot tuovat vaihtelua ulkoilijan maisemaan, eikä metsien uudistamista koeta maisemahaittana Avohakkuu Avohakkuussa metsäkuviolta poistetaan uudistettavat puut erillisen ohjeen mukaisesti koko kuviolta kerrallaan. Joissakin metsissä avohakkuu on ainoa uudistamisvaihtoehto mm. metsikön puulajin vaihtamisen takia. Esimerkiksi juurikäävän lahottamissa kuusikoissa puulajia suositellaan vaihdettavaksi metsän terveyden parantamiseksi. Sopivimmat uudistamismenetelmät eri hoitoluokissa sekä huomioitavia seikkoja C1 - pienaukkohakkuu - poimintahakkuu - kaistale (rinnemetsä) huom. Toimenpiteen hienovaraisuus, asukasyhteistyö C2 - menetelmä tilanteen mukaan huom. Menetelmä valitaan uudistusalan sijainnin, pinta-alan ja maaston mukaan. C3 - jatkuva kasvatus - kaistale - uusi taimikko mahdollisimman nopeasti C5 - erillisen suunnitelman mukaan - toimenpiteen hienovaraisuus Maanpinnan muokkaus eri hoitoluokissa C1 - kuokka huom. toimenpiteen hienovaraisuus C2 - kuokka, äes tai kaivinkone huom. menetelmä valitaan uudistusalan sijainnin, pinta-alan ja maaston mukaan. C3 - äes tai kaivinkone huom. uusi taimikko saatava aikaan mahdollisimman nopeasti C5 - kuokka huom. toimenpiteen hienovaraisuus Avohakkuu sopii kapeille ja pienialaisille metsäkuvioille, jotka sijoittuvat edullisesti maastonmuotoihin muun metsän keskelle tai rakennetun ympäristön katveeseen. Avohakkuuta käytetään myös laajemmilla metsänuudistusaloilla. Avohakkuussa kuviolle jätetään kuviolla mahdollisesti kasvavat hyväkuntoiset, kasvupaikalle sopivat riittävän nuoret taimiryhmät.

16 15 Jos uudistusala rajautuu avoimeen alueeseen, jätetään myös metsäkuvion reunalla mahdollisesti kasvavat nuoremmat lehtipuuryhmät aukkovaikutelmaa pehmentämään ja uutta puustoa täydentämään. Pökkelöitä ja lahopuuta jätetään luvun 5. periaatteita noudattaen Kaistalehakkuu Kaistalehakkuu on uudistushakkuu, jossa puusto poistetaan metsäkuviolta nimensä mukaisesti kapeina n m levyisinä kaistaleina. Kaistalehakkuu sopii erityisesti rinnemetsiin, joihin mm. avohakkuu ei maisemallisista syistä käy. Kaistaleet rajataan maaston muotojen ja korkeuskäyrien mukaan. Kaistalehakkuu aloitetaan rinnemetsissä alarinteestä. Uudistettavat puustokaistaleet poistetaan 2-3 erässä v välein. Kaistalehakkuukuvio rajataan ympäröivien kuvioiden (tai rakennusten, kallioiden ym.) katveeseen siten, ettei myrskytuhoriskiä synny. Hakatuille kaistaleille saadaan uusi puusto kohteesta riippuen joko luontaisesti tai istuttamalla Suojuspuuhakkuu Puustoa voidaan uudistaa luontaisesti suojuspuuhakkuulla. Menetelmä sopii taimikon perustamiseksi vain silloin kun kuviolla on runsaasti luontaisesti syntynyttä taimiainesta ennen uudistushakkuuta. Menetelmä suosii varjopuulajeja kuten kuusta, mistä syystä sitä ei suositella juurikäävän sairastuttamiin metsiin.

17 16 Taimikko jää ulkoilun kuluttamissa metsissä helposti aukkoiseksi. Suojuspuuhakuussa metsäkuviolle jätetään siementävää suojuspuuta hehtaarille. Suojuspuusto ehkäisee taimien kasvua haittaavan heinikon kasvua. Taimettumista voidaan tarvittaessa täydentää istutuksin riittävän taimikkotiheyden saamiseksi Verhopuuhakkuu Verhopuuhakkuu on hakkuutapa, jossa luontaisesti syntyvän tai istutettavan kuusentaimikon suojaksi mm. hallaa vastaan jätetään uudistuskuviolla kasvavaa nuorta riukuvaiheen lehtipuustoa. Verhopuusto vähentää myös taimikkoa haittaavan aluskasvillisuuden kehitystä Siemenpuuhakkuu Siemenpuuhakkuuta käytetään valopuiden eli männiköiden ja koivikoiden luontaisessa uudistamisessa. Menetelmä sopii karummille maille (puolukkatyyppi tai sitä karumpi) ja turv le, joissa syntyvän taimikon vesakoitumista ja heinittymistä ei tapahdu juuri lainkaan. Siemenpuita jätetään maksimissaan n. 50 runkoa hehtaarilla maisemallisesti sopiviin ryhmiin. Kivennäismailla taimettumista edesautetaan kevyellä maanpinnan rikkomisella kuten äestyksellä tai laikutuksella. Siemenpuita ei poisteta vaan ne jätetään kelottumaan tai pökkelöitymään taimikon päälle. Avohakkuu Tapiolassa vanhassa kuusikossa. Rehevillä paikoilla taimikonhoito on välttämätönta, jotta istutetut taimet selviävät ensimmäisistä istutuksen jälkeisistä vuosista tukahtumatta.

18 17

19 Erikoishakkuu Suunnittelualueella voi olla kohteita, joihin ei suoraan voi käyttää mitään yleisistä taajamametsien uudistamismenetelmistä. Näissä kohteissa kuvion puusto uudistetaan erityisohjeiden mukaan Jatkuva kasvatus Jatkuva kasvatus poimintahakkuin on metsänhoitomenetelmä, jossa ei ole varsinaista uudistushakkuuta vaan puustoa uudistetaan jatkuvasti poistamalla metsikön vanhimpia puita joko tasaisesti tai ryhmittäin. Jatkuva kasvatus soveltuu parhaiten karuimpien (<Puolukkatyyppi) männiköiden ja sellaisten kuusikoiden hoitoon, joilla ei ole juurikääpätartuntaa. Maisemallisesti jatkuva kasvatus taas sopii parhaiten suojavyöhykkeisiin (C3), lähimetsiin (C1) ja maisemallisesti arkoihin reunavyöhykkeisiin sekä lakialueisiin. Poimintahakkuuta käytetään yleensä kapeilla metsäkaistaleilla (mm. katujen varsilla), avointen maisematilojen reunavyöhykkeillä (mm. ranta-alueet), piha-alueilla ja pienillä asuintonttien välisillä puistikoilla, joilla avohakkuu tai muu enemmän kerrallaan puita poistava hakkuu olisi liian voimakas maisemaa muuttava toimenpide. 4.2 Uudistusalan kunnostaminen Reheväkasvuisilla mailla metsitystaimin perustettavaa taimikkoa uhkaa heinittyminen eli kasvun tukahtuminen. Talvella tehdyt uudistusalat kunnostetaan ja istutetaan varhain keväällä. Maanpinnan muokkaus parantaa uudistamistulosta vähentämällä taimien sekä pintakasvillisuuden kilpailua ja helpottamalla istutustyötä. Maanpinnan muokkauksen tavoitteena on poistaa kuntta ja paljastaa kivennäismaa. Maanpinnan muokkaus voidaan tehdä äkeellä, kaivinkoneella tai kuokalla. Kevyt äestys on paras tapa varmistaa hyvä uudistamistulos tuoreiden kankaiden ulkoilu- ja virkistysmetsissä. Kevyt käsin tehtävä kuokkalaikutus ja laikkumätästys sopivat parhaiten lähimetsien uudistusaloille. Kuokkalaikutus tehdään istutuksen yhteydessä. Laikutuksessa kivennäismaa paljastetaan käsikuokalla pieninä laikkuina. Laikutus sopii parhaiten kuivahkoille ja tuoreille kankaille. Laikkumätästys sopii lehtomaisille kangasmetsille ja kosteille metsämaille. Paras mätäs on laaja ja matala. Mätästys tehdään syksyllä ja mättäät jätetään tiivistymään talven ajaksi seuraavan kevään istutusta varten. Keskeisillä ulkoilualueilla tai kadunvarsikuvioilla maanpinnan koneellista muokkausta ei käytetä. Näillä alueilla ja erittäin kuluneilla alueilla muokkaus voidaan korvata tuodusta kasvualustasta tehdyillä pienoismättäillä tai kuokkalaikutuksella. Edellinen sivu. Keskeisimmillä alueilla kuusikot voivat huonosti ikääntymisen, rakentamisen ja kulutuksen vuoksi. Avohakkuu on huonokuntoisella kuusikolla ainoa uudistamis vaihtoehto.

20 Istuttaminen Suositeltavat eri puulajeilla istutustiheydet Metsäkuvion hakkuun jälkeen sille perustetaan uusi taimikko joko luontaista taimiainesta käyttäen tai istuttamalla. Kuten edellä suojusja siemenpuuhakkuun yhteydessä todettiin, kunnollinen luontaisesti perustettava taimikko onnistuu vain erikoistapauksissa. Luontaisella taimiaineksella on kuitenkin suuri merkitys istutettavien taimikoiden täydentäjänä ja sitä myötä sekametsien muodostajana. Istuttaminen on varmin uuden metsän perustamistapa ulkoiluun ja virkistykseen käytetyissä metsissä. Kuviokohtaisissa toimenpideohjeissa on aina mainittu uuden perustettavan taimikon pääpuulaji ja muut halutut sekapuulajit. Taimikoista kehitetään lähes aina sekametsiä. Taimikot istutetaan paikallisesti sopivilla, luontaisen perimäkannan omaavilla metsätaimilla. Kloonitaimia ei käytetä. Joissakin maisemallisesti merkittävissä kohteissa käytetään metsitystaimia kookkaampia taimia. Kerrottu maaperän rehevyys, puulaji, istutustiheys/ha ja taimiväli Tuore kangas tai karumpi Mänty ,0-1,8 m Tuore kangas tai rehevämpi Rauduskoivu ,5-2,2 m Tuore kangas tai rehevämpi Kuusi ,5-2,2 m Helpoin, nopein ja varmin tapa taimikonperustamiseen on käyttää pottitaimia ja istuttaa ne pottiputkilla (mänty, koivu). Reheville ja hienojakoisille maille istutettaville kuusitaimikoille suositellaan kookkaita paljasjuurisia taimia. Istutus tehdään mieluiten muokattuun maahan (ks. kappale 4.2) heti seuraavana keväänä uudistushakkuun jälkeen. Pikainen hakkuun jälkeen tehtävä istutus antaa taimikolle parhaan kilpailuedun heinikon tukahduttavaa vaikutusta vastaan. Tämä on erityisen tärkeää silloin, kun maanpinnan valmistusta ei ole voitu tehdä vaan istutus joudutaan tekemään suoraan metsänpohjaan. Runsaasti kuluneilla kuvioilla tai kapeilla katujen reunavyöhykkeillä voi olla tarpeen suojata perustettava taimikko suojakaitein. Nämä n cm korkeat, yleensä puurakenteiset suojakaiteet rakennetaan ennen istutusta. Jalojen lehtipuiden taimet (mm. tammi, vaahtera) tarvitsevat eläintuhoja (myyrä, jänis) vastaan tarkoitetut putkisuojat. Putkisuojat tulee kiinnittää tukevasti maahan pystyyn, sillä niiden kaatumisriski on ulkoilumetsissä suuri. Kuusen uudistusaloilla on usein tarpeen jättää hallalta suojaavaa verhopuustoa eli nuorta lehtipuustoa kuviolle jo uudistushakkuun (vrt. verhopuuhakkuu) yhteydessä. Heinittymisen vaivaamilla alueilla voidaan käyttää taimitassuja heinäntorjuntaan. Mikäli heinittyminen on erittäin voimakasta ja puuntaimia uhkaavat voimakaskasvuiset lajit (esim. mesiangervo tai maitohorsma) voi olla tarpeen muutaman ensimmäisen vuoden aikana torjua heinää myös mekaanisesti tallaamalla ja/tai niittämällä. Kaupungin omistamissa metsissä ei käytetä kemiallisia heinäntorjunta-aineita. Joskus taimikko lähtee huonosti kasvuun ja sitä joudutaan täydentämään lisäistutuksin. Tällöin on tehtävä täydennysistutus suositeltuun istutustiheyteen. Tähän ryhdytään vasta jos taimikko on erittäin epätasainen ja kasvatuskelpoisia taimia on alle 1000 tainta /ha.

21 5. Metsien monimuotoisuus Espoolaisen metsäluonnon monimuotoisuuden sälyttämisen ja lisäämisen kannalta tärkeimmät toimenpiteet ovat erilaiset hoitotavoitteet omaavien suojelu- ja luonnonhoitoalueiden määritteleminen, puulajivalinta ja tiheikköjen säästäminen harvennushakkuissa ja raivauksissa sekä säästöpuiden jättäminen uudistushakkuissa. 5.1 Luonnonhoitoalueet Espoon kaupungin omistamista metsistä on luonnonsuojelulain nojalla suojeltu noin 200 ha. Suojelualueita täydennetään muilla luonnonhoitoalueilla siten, että pysyvästi metsänhoidollisen käsittelyn ulkopuolelle jätetään 10%, jonka lisäksi määritellään 10% metsistä luonnonhoitoalueiksi, joilla metsänhoitotoimenpiteet tehdään mahdollisimman luonnonmukaisesti ja joilla ei uudisteta avohakkuin lainkaan. Tässä määritelty suojelutaso on ympäristöjärjestöjen: Luonto-Liitto, Suomen luonnonsuojeluliitto, Greenpeace, Maan ystävät, Bird life Suomi ja Natur Miljö esitys Etelä-Suomen metsien suojelun tavoitetasoksi. Monimuotoisuuden lisääminen eri hoitoluokissa C1 - Jatkuvan kasvatuksen suosiminen - Kiertoajan maksimointi C2 - Alueelliset hoitotavoitteet - Säästöpuut - Lahopuut - Tiheiköt C3 - Lahopuut - Tiheiköt C5 Eri suunnitelman mukaan 20

22 21 Kokonaan käsittelyn ulkopuolelle jätettävät alueet perustetaan olemassa olevien luonnonsuojelualueiden yhteyteen näitä tukemaan. Luonnonhoitoalueet perustetaan ensisijaisesti keskuspuistoon ja sellaisille alueille, joilla jo nyt on laajempia vanhan metsän kokonaisuuksia. Tässä esitetyt pinta-alatavoitteet toteuttavien alueiden perustaminen toteutetaan vuoden 2008 loppuun mennessä. 5.2 Monimuotoisuus harvennushakkuissa Harvennushakkuissa säästetään kuolleita puita, erikoisia puuyksilöitä ja -lajeja. Säästöpuiden valinnassa on kuitenkin otettava myös turvallisuus- ja maisemalliset näkökohdat huomioon. Harvennushakkuissa jätetään sopiviin kohtiin koskemattomia tiheiköitä. Erityisesti tiheiköitä jätetään havaittujen eläinten pesimäpaikkojen ympäristöön. 5.3 Monimuotoisuus pienpuuston hoidossa Pienpuuston hoidossa tärkein monimuotoisuutta parantava tekijä on ryhmittäisen raivauksen käyttö. Tasaista raivausta tulee käyttää vain paikoilla, joilla se on maisemallisista syistä välttämätöntä. Avoimien alueiden ja reunavyöhykkeiden pensaistot ovat tärkeitä ennen kaikkea linnuston kannalta. Metsäisten alueiden pensaistot taas tarjoavat suojaa ja ravintoa sekä nisäkkäille että linnuille ja pehmentävät metsän kenttäkerroksen pienilmastoa. 5.4 Monimuotoisuus uudistamishakkuissa Uudistamishakkuissa jätetään eläviä säästöpuita runkoa / ha vanhan puusukupolven puita tulevan taimikon sekaan. Lisäksi kuolleet puut ja pökkelöt säästetään paitsi silloin kun ne on turvallisuustai maisemallisista syistä kaadettava. Edellisen puusukupolven puita ei poisteta taimikon päältä paitsi milloin se on turvallisuussyistä välttämätöntä. 6. Puunkaadon luvanvaraisuus 6.1 Maisematyölupa Tietyille metsänhoitotoimenpiteille vaaditaan maankäyttö- ja rakennuslainsäädännön mukainen, kaupunkisuunnittelukeskuksen tai rakennusvalvontakeskuksen myöntämä maisematyölupa. 6.2 Puunkaatoa ja metsänhakkuuta helpottavia menettelytapoja Seuraavassa käsitellään puunkaatoa ja metsänhakkuuta koskevia vähäisyyden arviointia helpottavia menettelytapoja Espoossa alueilla, joilla on voimassa maankäyttö- ja rakennuslain 128 :n mukainen toimenpiderajoite.

23 Hakkuiden luvanvaraisuus: Yksityisten ja yritysten maa-alueillaan tekemät puukaadot ja/tai metsänhakkuut ovat luvanvaraisia, ellei niistä tehdä vähäisyyden arviointia. Katu- ja viherpalvelut laatii asemakaavoitetuilla alueille alue kerrallaan luonnon- ja maisemanhoitosuunnitelmia. Toimenpiteet suunnitellaan niin, että suuria maisemamuutoksia ei tule. Suunnitelmien osoittamien metsänhoitotöiden luvanvaraisuus tarkistetaan kaupunkisuunnittelukeskuksessa. Vihertuotannon metsäohjelman (= metsien hoito-ohjelma alueilla, missä luonnon- ja maisemanhoitosuunnitelmia ei ole vielä tehty) luvanvaraisuus tarkistetaan kaupunkisuunnittelukeskuksessa. Luonnonhoitoyksikkö hoitaa kaavoittamattomia metsiä metsänhoitosuunnitelmien perusteella. Alueilla, joissa on voimassa toimenpiderajoite ja siihen liittyvä erityinen määräys luvanvaraisuudesta vapautumisesta (Espoon Pohjoisosien yleiskaavan osa II alueella), kaupunkisuunnittelukeskus voi hyväksyä metsänhoitosuunnitelman maisematyölupien sijasta. Kunnallisteknisten töiden vaatimat hakkuut tehdään hyväksytyn rakentamissuunnitelman mukaan Vähäisyyden arviointi Lupaa ei tarvita vaikutuksiltaan vähäisiin toimenpiteisiin. Vähäisyyden virallisen arvioinnin tekee Pentti Rantanen rakennusvalvontakeskuksesta tai puh ) tai hänen sijaisensa. Vähäisyyden arvioinnista kirjataan kunnan XCity tietojärjestelmään (aiemmin paperinen lomake) toimenpide ja - paikka Vähäiset toimenpiteet Yksittäisten puiden ja pienten puuryhmien kaataminen suunnitelmien ulkopuolella ei vaadita tarvitse maisematyölupaa seuraavissa tapauksissa: vaikutukset kaupunki- ja maisemakuvaan vähäiset puu on vaarallinen tai erittäin haitallinen alle 8 cm rinnankorkeudelta olevaa ei vielä lueta puuksi (tällöin on kyseessä raivaus) Maisematyölupa maankäyttöja rakennuslain 128 :n mukaan Maisemaa muuttavaa maanrakennustyötä, puiden kaatamista tai muuta näihin verrattavaa toimenpidettä ei saa suorittaa ilman lupaa (toimenpiderajoitus): 1) asemakaava-alueella; 2) yleiskaava-alueella, jos yleiskaavassa niin määrätään; eikä 3) alueella, jolla on voimassa 53 :ssä tarkoitettu rakennuskielto asemakaavan laatimiseksi tai jolle yleiskaavan laatimista tai muuttamista varten on niin määrätty. Lupaa ei tarvita yleis- tai asemakaavan toteuttamiseksi tarpeellisten taikka myönnetyn rakennustai toimenpideluvan mukaisten töiden suorittamiseen eikä vaikutuksiltaan vähäisiin toimenpiteisiin. Maankäyttö- ja rakennuslain 128 :n mukainen toimenpiderajoite on voimassa: - lainvoimaisen asemakaavan alueella - lainvoimaisen yleiskaavan alueella, jos yleiskaavassa niin määrätään (kaavamääräykseen liittyvä toimenpiderajoite) - alueilla, jolla on rakennuskielto asemakaavan laatimiseksi - alueilla, jolle toimenpiderajoite on erikseen asetettu (vain yleiskaavan laatimisen tai muuttamisen ajaksi) Pelkkä varjostaminen ei kuitenkaan saa olla perusteena kaadettaessa yksittäisiä puita kaupungin puistoalueelta tai -kaistaleelta (ei kaadeta vain pienryhmän mukaisesti).

24 Aina luvanvaraisia yksittäisten puiden kaatotoimenpiteitä ovat: Asema- tai yleiskaavassa erityisellä määräyksellä suojellun tai rauhoitetun puun kaataminen (katso myös luonnonsuojelu lainsäädännön nojalla suojelun/rauhoituksen purku) Yksittäisen maisemallisesti tai kaupunkikuvallisesti merkittävän puun kaataminen (huomioitava myös luonnonsuojelulliset ja historialliset merkitykset) Puistokujanteeseen kuuluvan puun kaataminen Metsänhakkuiden luvanvaraisuus: Metsänhoidossa ympäristön ominaispiirteet eivät saa vaarantua kohtuuttomasti. Espoon kaupungin laatimia puustoa ja metsää koskevia suunnitelmia ovat: Metsäsuunnitelma Puisto- tai katusuunnitelma Luonnon- ja maisemanhoitosuunnitelma puistometsän hoitosuunnitelma pihasuunnitelmat Lupaa ei tarvita: Metsätalouden kehittämiskeskus Tapion hyvän metsän hoidon suositusten mukaiset kasvatushakkuut (jatkuvat harvennusrajat erilaisille puustoille), kun toimenpiteen suorittaja on Espoon kaupunki Espoon pohjois-osien yleiskaavan osa II alueella sijoittuville Espoon kaupungin metsäalueille laadittu pitkän aikavälin hoitosuunnitelma voidaan hyväksyä kaupunkisuunnittelu keskuksessa siten, ettei näillä alueilla, joilla muutoin on voimassa yleiskaavan määräyksestä johtuva toimenpide rajoite, suunnitelman mukaisiin metsänhakkuutoimenpiteisiin edellytetä kullekin erikseen lupaa Niillä alueilla, joilla ei ole voimassa maankäyttö- ja rakennuslain 128 :n mukaista toimenpiderajoitetta metsänhakkuita ohjaavat ainoastaan metsälain määräykset Aina luvanvaraisia metsänhakkuutoimenpiteitä ovat: Toimenpiteet, jotka muuttavat olennaisesti maisemakuvaa Maisemaa rajaavan puuston kaataminen (puronvarsialueet, vesistöä tai peltoaukeaa rajaava puusto; yksittäisten puiden koko voi tällöin olla pienikin) Pääpuulajin vaihtaminen toiseen pitkänkin ajan kuluessa, jollei kyseessä ole aikaisemman, arvokkaamman pääpuu lajin palauttaminen Uudistushakkuut (sisältää aukko-, kaistale- ja avohakkuut) Harvennushakkuut, joissa ei noudateta Tapion hyvän metsänhoidon kasvatushakkuita koskevia suosituksia

25 24 Keskuspuistossa suoritettavat metsähakkuut (pienialaisissa saattaa vähäisyyden arviointi tulla kyseeseen) Sekä rakennettujen että rakentamattomien Y-tonttien metsähakkuissa ja puistometsien hoito-ohjelman ulkopuolisissa kohteissa tulee aina varmistaa toimenpiteiden vähäisyys (arvioinnin suorittaa Pentti Rantanen rakennusvalvontakeskuksesta) Mikäli puisto- tai katusuunnitelma on laadittu lainvoimaisen asemakaavan alueella olevalle alueelle ja suunnitelma on viranomaisen (lautakunta/viranhaltija) hyväksymä ei pääsääntöisesti suunnitelman toteuttamiseen edellytetä maisematyölupaa/-lupia Muita huomioitavia seikkoja: luonnon- ja maisemanhoitosuunnitelmassa tai puistometsien hoito-ohjelmassa saattaa olla toimenpidekuvioita, joilla toimenpiteet ovat luvanvaraisia (suunnitelma toimitetaan arviointia varten kaupunkisuunnittelukeskukseen Pia Saloselle, tai puh ), joka yhdessä ympäristökeskuksen ja rakennusvalvonnan kanssa suorittaa vähäisyyden arvioinnin) Luonnonsuojelulainsäädännön nojalla rauhoitettava / suojetava puu: ympäristölautakunta päättää maanomistajan hakemuksesta (lomake) joko suojella/rauhoittaa yksittäinen puu tai suojelun/rauhoituksen purkamisesta 7. Niityt ja avoimet alueet Avoimet alueet ovat maisemassa tärkeitä. Maanviljelyn vähentyessä Espoossa entiset viljelymaat ovat kasvamassa umpeen. Luonnonja maisemanhoidon toimintamallissa hoidon yleistavoitteeksi on asetettu olemassa olevan tilanteen säilyttäminen. Tämä tarkoittaa, että metsät pyritään pitämään metsäisinä ja avoimet alueet avoimina. Espoon kaupungin omistamia viljelemättömiä, rakentamattomia, vielä avoimia alueita on noin 1000 ha, joista hoidon piirissä vuonna 2006 oli vain noin 55 ha eli hoidettua on alle 6% pinta-alasta. Tavoitetilan säilyttäminen vaatii niitettävien ja muulla tavalla avoimina pidettävien pinta-alojen huomattavaa lisäämistä. 7.1 Niittyjen alkukunnostus Hoidon loputtua pellot, entisten laidunmaat ja niityt ovat alkaneet kasvaa luonnonvaraisia ruohovartisia kasveja, pajua ja muuta lehtipuustoa. Kunnostettavien niittyjen tila voi vaihdella heinikosta pajukoksi. Pensoittuneilla alueilla ensimmäinen kunnostustoimenpide on tasainen raivaus. Kannot sahataan mahdollisimman lyhyiksi. Joissain kohteissa kannot poistetaan. Edustavimpia lehti- tai havupuuryhmiä, katajia tai muita pensaita jätetään maisemapuiksi ja puuryhmiksi. Niityllä olevien suurten kivien tai kivikasojen lähelle jätetään myös maisemapuita. Niittyjen hoitoluokitus Espoossa B1 Maisemapellot Sijaitsevat parhailla paikoilla näkyvyyden ja maaperän suhteen B2 Käyttöniitty Ei käytössä Espoossa B3 Maisemaniitty Alueilla, joilla liikkuu paljon ihmisiä joko katsellen tai käyttäen B4 Avoin alue Suurin osa avoinna pidettävistä alueista. Paikoilla vähemmän tai ei lainkaan käyttöä B5 Arvoniitty Sijaitsevat vanhoilla perinnemaisema-alueilla tai ovat muuten arvokkaita luonnonaukeita Niittyjen hoito eri hoitoluokissa B1 Maisemapellot Hoito: Muokkaus, kylvö Kunnostus: Kuivatus Kasvillisuustavoite: Kukat, vilja B3 Maisemaniitty Hoito: Murskaus tai niitto ja niittojätteen korjaus Kunnostus: Kuivatus, mahdollinen erillissuunnitelma Kasvillisuustavoite: Kukkiva niitty, heinikkoniitty B4 Avoin alue Hoito: Raivaus raivaussahalla tai murskaimella 2-5 vuoden välein Kunnostus: - Kasvillisuus: Avoin, /matala B5 Arvoniitty Hoito: Erillisen suunnitelman mukaan Kunnostus: Erillisen suunnitelman mukaan Kasvillisuustavoite: Arvokasvit maisema-arvot säilyvät

26 25 Raivauksen jälkeen puiden ja pensaiden kannot voidaan poistaa, mikäli niitystä halutaan aktiivisempaan ulkoiluun tarkoitettu niitty eli ns. käyttöniitty. Kunnostuksen tavoitteena on tällöin, että niittyä voidaan käyttää ulkoilualueena koko sen pinta-alalta. Raivaus- ja kantotähteet viedään pois. Mahdolliset avo-ojat avataan tarvittaessa ja ne muutetaan salaojiksi vain poikkeustapauksissa. Niityn pinta tasataan tarvittaessa murskaimella tai kaivinkoneella. Ensimmäisinä vuosina alue murskataan, jolloin pienet epätasaisuudet tasoittuvat. Maisemaniityillä, jotka on tarkoitettu ennen kaikkea ulkoilualueiden katselukohteiksi, tarvittavat alkukunnostustyöt ovat vähäisempiä. 7.2 Niittyjen hoito Niittyjen hoidolla on kolme tavoitetta: 1) Avoimen maisematilan säilyttäminen, 2) maaperän ravinnetason köyhdyttäminen kukkivan kasvillisuuden elinolosuhteiden parantamiseksi ja 3) avointen alueiden virkistyskäytön varmistaminen. Ensimmäinen tavoite täyttyy useimmilla alueilla murskaamalla heinäkasvillisuus kelamurskaimella 1-2 kertaa kasvukaudessa. Ravinnetason köyhdyttäminen edellyttää niittämisen lisäksi niittotähteen poiskeräämisen. Tällöin tarvittava hoitoketju on: Niitto lautasniittokoneella - karhennus - paalaus - paalien poiskuljetus ja jälkikäsittely. Perinteisiä hoitotapoja kuten laidunnusta ja kulotusta käytetään myös silloin, kun se on mahdollista. Hoidon ajankohta eri hoitoluokissa B1 Maisemapellot Äestys ja kylvö: kevät Kyntö: syksy B3 Maisemaniitty Murskaus - maisemaniitty rehevä: alkusyksy - käyttöniitty, rehevä: alkukesä ja loppukesä - käyttöniitty, karu: loppukesä Niitto - loppukesä, kukinnan jälkeen B4 Avoin alue Voimakkaasti heinittyneillä alueilla: alkukeväästä, ennen lintujen pesintää. Erittäin märkä: roudan aikaan Voimakkaasti vesovilla kasveilla: tavoitteena heinäkuu B5 Arvoniitty Niitto: loppukesästä, kukinnan jälkeen

27 26 Monet kapeat katuviheralueet hoidetaan B3 hoitoluokan tavoitteiden mukaan maisemaniittyinä. Tavoitteet on esitetty Viheralueiden hoitoluokituksessa Perinnemaisemat ja lajistoltaan arvokkaat niityt ovat tyypillisiä arvoniittyjä. Myös erilaiset niittotalkoo- ja yhdistysten hoidossa olevat kohteet voivat olla arvokohteita. Kasvillisuudeltaan tai hyönteislajistoltaan arvokkaiden niittyjen hoito tulee tehdä arvoniittyjen erikoishoito-ohjeiden mukaan. Pääsääntöisesti heinäkasvusto murskataan kelamurskaimella tai vastaavalla ja murskausjätteen annetaan maatua niitylle. Muutaman vuoden välein rehevät niityt kuitenkin niitetään ja niittojäte kerätään pois. Niittokerrat pyritään ajoittamaan hyväkasvuisiin kesiin. Ravinneköyhiksi rakennetut niityt, arvoniityt, lajistollisesti monipuoliset niityt, köyhdytetyt niityt sekä keskeisimmillä paikoilla sijaitsevat niityt niitetään rehevyydestä riippuen 1-2 kertaa kasvukaudessa. 7.3 Paalien jälkikäsittely Heinäpaalien lajikoostumus pyritään mahdollisuuksien mukaan analysoimaan ja rehuksi kelpaavat paalit pyritään myymään kotieläinten rehuksi. Paaleja voidaan myös käyttää suojana esimerkiksi kateviljelyssä, riistaeläinten talviruokintaan ja laskettelurinteissä. Käyttöön kelpaamattomat heinäpaalit murskataan paalisilppurilla ja kompostoidaan. Kuva, edellinen sivu. Maisemapeltoa ja rehevää heinävaltaista niittyä. Hyvinkin keskeiset alueet voidaan hoitaa niittymäisesti. Alakuvassa ulkoilutien ja urheilukentän välinen alue.

28 27 8. Suojavyöhykkeet 8.1 Suojavyöhykkeiden tarkoitus Suojavyöhykemetsien tärkein tehtävä on toimia pölyn ja muiden ilman epäpuhtauksien suodattajana. Meluntorjunnassa huomattavasti tehokkaampia keinoja ovat meluvallit ja -aidat. Kapeallakin metsä- ja puustokaistaleella on kuitenkin psykologista merkitystä melulähteen lähellä asuville: Kun melun lähdettä ei näy, tuntuu itse melukin vähemmän häiritsevältä. Puusto vaimentaa melua tehokkaasti, kun metsäkaistaleen leveys on vähintään 100 m. Monikerroksiset sekametsäkaistaleet ovat suojavaikutuksiltaan tehokkaimpia. Havupuita, erityisesti kuusia, suositaan suojavyöhykkeillä ympärivuotisen suojavaikutuksen aikaansaamiseksi. Vilkkaiden liikenneväylien viereiset suojavyöhykemetsiköt joutuvat kestämään ilmansaasteiden aiheuttamaa rasitusta muita metsiköitä enemmän. Liikenteen kaasu- ja hiukkaspäästöt heikentävät puustoa tavallista enemmän, jolloin uudistamisikä on muita kaupunkimetsiä alhaisempi. Epäpuhtauksista kärsivillä alueilla voidaan käyttää uudistamisessa havupuuna myös serbian- tai douglaskuusta, jotka ovat suomalaista metsäkuusta kestävämpiä ilmansaasteille. Suojavyöhyke on tehokkain monikerroksisena. Jatkuvan elinvoimaisen monikerroksisen kasvillisuuden ylläpitäminen on haastavaa. Varjokasvina kuusi on useimmin alikasvoksena.

29 8.2 Suojavyöhykkeiden hoito 28 Suojavyöhykemetsiä hoidetaan lievin (n. 25 %), noin 10 vuoden välein toistuvin harvennushakkuin. Näin puiden latvukset säilyvät tuuheampina ja suodattavat tehokkaammin epäpuhtauksia. Pienpuustoa ja kuusialikasvosta jätetään harvennuksissa tuomaan metsään monikerroksisuutta. Suojavyöhykemetsien uudistaminen tehdään yleensä poimintahakkuiden ja kaistalehakkuiden avulla. Hoitohakkuilla metsä pyritään pitämään keski-iältään nuorena eriikäisrakenteisena sekametsänä. Liikenneväylän puoleinen suojavyöhykkeen reuna (10-15 m leveydeltä) tulisi pitää ryhmittäin raivaten ja harventaen harvahkona niin, että ilmavirtaukset pääsevät metsänreunasta metsään sisään. Tällöin epäpuhtaudet suodattuvat tehokkaammin metsikköön. Asutuksenpuoleinen suojavyöhykkeen reuna pidetään tiheänä ja monikerroksisena. Reunavyöhykkeen tulee säilyä ehyenä.

Ulkoilumetsien hoidossa käytettävien toimenpiteiden kuvaukset Keskuspuiston luonnonhoidon yleissuunnitelma

Ulkoilumetsien hoidossa käytettävien toimenpiteiden kuvaukset Keskuspuiston luonnonhoidon yleissuunnitelma Ulkoilumetsien hoidossa käytettävien toimenpiteiden kuvaukset Keskuspuiston luonnonhoidon yleissuunnitelma 1.10.2015 Helsingin kaupunki Rakennusvirasto Keskuspuiston ulkoilumetsiä hoidetaan luonnonmukaisesti

Lisätiedot

Johdanto. 2) yleiskaava-alueella, jos yleiskaavassa niin määrätään; eikä

Johdanto. 2) yleiskaava-alueella, jos yleiskaavassa niin määrätään; eikä Metsäsanasto 2 (12) Johdanto Maisematyölupahakemuksia tehdessään eri tahojen suositellaan kutsuvan eri hakkuutapoja tässä sanastossa esitetyillä nimillä. Tekstin tarkoituksena on selventää ja yhtenäistää

Lisätiedot

Vesirattaanmäen hoito- ja käyttösuunnitelma LIITE 13: Kuvioluettelo Sivu 1/26

Vesirattaanmäen hoito- ja käyttösuunnitelma LIITE 13: Kuvioluettelo Sivu 1/26 Vesirattaanmäen hoito- ja käyttösuunnitelma 2015-2025 LIITE 13: Kuvioluettelo 23.3.2015 Sivu 1/26 101 0,70 Kuivahko kangas Taimikko yli 1,3 m Kataja Avoin alue ja näkymä (B4) Myös kelirikon aikana Rauduskoivu

Lisätiedot

Metsän uudistaminen. Mänty. Pekka Riipinen, Jyväskylän ammattikorkeakoulu Sykettä Keski Suomen metsiin

Metsän uudistaminen. Mänty. Pekka Riipinen, Jyväskylän ammattikorkeakoulu Sykettä Keski Suomen metsiin Metsän uudistaminen Mänty Pekka Riipinen, Jyväskylän ammattikorkeakoulu Sykettä Keski Suomen metsiin Suomessa kasvatettavat puulajit Yleisimmät puulajit: Mänty Kuusi Rauduskoivu Hieskoivu Harvinaisemmat

Lisätiedot

Metsän uudistaminen. Raudus ja hieskoivu. Pekka Riipinen, Jyväskylän ammattikorkeakoulu Sykettä Keski Suomen metsiin

Metsän uudistaminen. Raudus ja hieskoivu. Pekka Riipinen, Jyväskylän ammattikorkeakoulu Sykettä Keski Suomen metsiin Metsän uudistaminen Raudus ja hieskoivu Pekka Riipinen, Jyväskylän ammattikorkeakoulu Sykettä Keski Suomen metsiin Suomessa kasvatettavat puulajit Yleisimmät puulajit: Mänty Kuusi Rauduskoivu Hieskoivu

Lisätiedot

MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN MUKAISEN MAISEMATYÖLUVAN TARPEEN ARVIOINTI; TAPIOLAN LUONNON- JA MAISEMANHOITOSUUNNITELMA

MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN MUKAISEN MAISEMATYÖLUVAN TARPEEN ARVIOINTI; TAPIOLAN LUONNON- JA MAISEMANHOITOSUUNNITELMA KIRJE 1 (5) Tiina Peippo Kaupunkitekniikan keskus Luonnonhoitoyksikkö tiina.t.peippo@espoo.fi.fi MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN MUKAISEN MAISEMATYÖLUVAN TARPEEN ARVIOINTI; TAPIOLAN LUONNON- JA MAISEMANHOITOSUUNNITELMA

Lisätiedot

Kuviotiedot Kunta Alue Ms pääpuulaji. Monimuotoisuus ja erityispiirteet C1 Lähimetsä Osin aukkoinen. Monimuotoisuus ja erityispiirteet

Kuviotiedot Kunta Alue Ms pääpuulaji. Monimuotoisuus ja erityispiirteet C1 Lähimetsä Osin aukkoinen. Monimuotoisuus ja erityispiirteet Kunta Alue Ms 169 1 3 Kuvio Pa, ha Kasvupaikka ja Kuviotiedot 2016 Sivu 1 / 15 Kunta 169 Alue 1 Ms 3?? jne. Lohko 1 123 0,7 Kuiva kangas ja vastaava suo Nuori kasvatusmetsikkö 40 59 41 8 0 0 0 19 7 2 2

Lisätiedot

Myllypuron, Puotinharjun ja Roihupellon aluesuunnitelman luonnonhoidon osuus

Myllypuron, Puotinharjun ja Roihupellon aluesuunnitelman luonnonhoidon osuus Myllypuron, Puotinharjun ja Roihupellon aluesuunnitelman luonnonhoidon osuus Metsien hoito Hoidon bruttopinta-ala on vajaa puolet (62 ha) koko alueen luonnonmukaisten alueiden pinta-alasta (n. 141 ha).

Lisätiedot

Metsänhoitotyöt kuvioittain

Metsänhoitotyöt kuvioittain Sivu 17 5.4.2019 Metsänhoitotyöt kuvioittain 794 Taimikonharvennus 2020 0,2 78 797 Nuoren metsän kunnostus 2020 0,2 185 Mahdollisesti liito-oravalle soveltuva alue.sekapuustoisuus säilytetään. 801 Nuoren

Lisätiedot

20 % havupuita 80 % lehtipuita 50 % havupuita 50 % lehtipuita. Rauduskoivu, kuusi, kataja, tukevarakenteiset lehtipensaat

20 % havupuita 80 % lehtipuita 50 % havupuita 50 % lehtipuita. Rauduskoivu, kuusi, kataja, tukevarakenteiset lehtipensaat 3052 Hoitoluokka Lähimetsä Ravinteisuus Tuore Kaavamerkintä Sijainti Hoitotavoite Kohteelle suoritetaan istutustaimien kasvuunlähdön turvaamiseksi mekaaninen heinäntorjunta. Alue on erittäin voimakkaasti

Lisätiedot

Kiertoaika. Uudistaminen. Taimikonhoito. Ensiharvennus. Harvennushakkuu

Kiertoaika. Uudistaminen. Taimikonhoito. Ensiharvennus. Harvennushakkuu Metsäomaisuuden hyvä hoito Kiertoaika Uudistaminen Taimikonhoito Ensiharvennus 1 Harvennushakkuu Metsän kiertoaika Tarkoittaa aikaa uudistamisesta päätehakkuuseen. Vaihtelee alueittain 60 120 vuotta Kierron

Lisätiedot

Kasvatettavan puuston määritys koneellisessa harvennuksessa

Kasvatettavan puuston määritys koneellisessa harvennuksessa Kasvatettavan puuston määritys koneellisessa harvennuksessa Etelä-Suomi Ohje hakkuukoneen kuljettajalle HARVENNUKSEN TAVOITTEET Harvennuksen tavoitteena on keskittää metsikön puuntuotoskyky terveisiin,

Lisätiedot

MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN MUKAISEN MAISEMATYÖLUVAN TARPEEN ARVIOINTI; ETELÄ-ESPOON LUONNON- JA MAISEMANHOITOSUUNNITELMA

MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN MUKAISEN MAISEMATYÖLUVAN TARPEEN ARVIOINTI; ETELÄ-ESPOON LUONNON- JA MAISEMANHOITOSUUNNITELMA KIRJE 1 (7) Tiina Peippo Kaupunkitekniikan keskus Luonnonhoitoyksikkö tiina.t.peippo@espoo.fi.fi MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN MUKAISEN MAISEMATYÖLUVAN TARPEEN ARVIOINTI; ETELÄ-ESPOON LUONNON- JA MAISEMANHOITOSUUNNITELMA

Lisätiedot

Harvennus- ja päätehakkuut. Matti Äijö 9.10.2013

Harvennus- ja päätehakkuut. Matti Äijö 9.10.2013 Harvennus- ja päätehakkuut Matti Äijö 9.10.2013 1 METSÄN HARVENNUS luontainen kilpailu ja sen vaikutukset puustoon harventamisen vaikutus kasvatettavaan metsään (talous, terveys) päätehakkuu ja uudistamisperusteet

Lisätiedot

Miilukorven luonnon- ja maisemanhoitosuunnitelma LIITE 13: Kuvioluettelo Sivu 1/18

Miilukorven luonnon- ja maisemanhoitosuunnitelma LIITE 13: Kuvioluettelo Sivu 1/18 Miilukorven luonnon- ja maisemanhoitosuunnitelma 2015-2025 LIITE 13: Kuvioluettelo 23.3.2015 Sivu 1/18 126 0,69 Tuore kangas Uudistuskypsä metsikkö Mänty Ulkoilu- ja virkistysmetsä (C2) Vain kun maa on

Lisätiedot

Kuviokirja 2012. Kasvu tua. Hakkuu. Kui- tua 7,5. --------- Keskikarkea tai karkea kangasmaa Kehityskelpoinen, hyvä. Hakkuu. Kui- Kasvu. tua.

Kuviokirja 2012. Kasvu tua. Hakkuu. Kui- tua 7,5. --------- Keskikarkea tai karkea kangasmaa Kehityskelpoinen, hyvä. Hakkuu. Kui- Kasvu. tua. Kunta Alue Ms 694 1 10 kirja 2012 Osa 8 Sivu 1 / 62 paikka Kunta 694 Alue 1 Ms 10 MÄNTYNIEMI II jne. 10 1 0,8 ha Metsämaa Kangas Lehtomainen kangas ja vastaava suo 04 Uudistuskypsä metsikkö Vallitseva

Lisätiedot

KONGINKANGAS. Lohko Kuvio Ala Kasvupaikka maalaji Kehitysluokka. 21 1 0,2 kangas, lehtomainen kangas hienoainesmoreeni 3

KONGINKANGAS. Lohko Kuvio Ala Kasvupaikka maalaji Kehitysluokka. 21 1 0,2 kangas, lehtomainen kangas hienoainesmoreeni 3 KONGINKANGAS Konginkankaan taajama koostuu kuvioista 1-3 ja 5-19. Alueen kaavamerkinnät ovat VL, VU, VP ja VK. Alueen kaikki kuviot ovat asutuksen välittömässä läheisyydessä. Hoitoluokitukseltaan kuviot

Lisätiedot

- METSÄNHOIDON JA HAKKUIDEN KÄSITTELY-YKSIKKÖ. - PUUSTOLTAAN JA MAAPOHJALTAAN YHTENÄINEN ALUE - JAKOPERUSTEENA MYÖS KEHITYSLUOKKA

- METSÄNHOIDON JA HAKKUIDEN KÄSITTELY-YKSIKKÖ. - PUUSTOLTAAN JA MAAPOHJALTAAN YHTENÄINEN ALUE - JAKOPERUSTEENA MYÖS KEHITYSLUOKKA METSIKKÖKUVIO - METSÄNHOIDON JA HAKKUIDEN KÄSITTELY-YKSIKKÖ. - PUUSTOLTAAN JA MAAPOHJALTAAN YHTENÄINEN ALUE - JAKOPERUSTEENA MYÖS KEHITYSLUOKKA TOIMENPITEET 1 2 Kuva: Tavoiteneuvontakansio,Uudistaminen

Lisätiedot

METSÄOMAISUUDEN HYVÄ HOITO 7.2.2009

METSÄOMAISUUDEN HYVÄ HOITO 7.2.2009 METSÄOMAISUUDEN HYVÄ HOITO 7.2.2009 METSÄNOMISTAJAN TAVOITTEET METSÄTALOUDELLEEN 2 Puuntuotanto ja myyntitulot Taloudellinen turvallisuus Metsän tunnearvot (sukutila) Virkistys ja vapaa-aika Sijoituskohde

Lisätiedot

Kasvatettavan puuston määritys koneellisessa harvennuksessa

Kasvatettavan puuston määritys koneellisessa harvennuksessa Kasvatettavan puuston määritys koneellisessa harvennuksessa Pohjois-Suomi Ohje hakkuukoneen kuljettajalle HARVENNUKSEN TAVOITTEET Harvennuksen tavoitteena on keskittää metsikön puuntuotoskyky terveisiin,

Lisätiedot

Kuva: Tavoiteneuvontakansio,Uudistaminen

Kuva: Tavoiteneuvontakansio,Uudistaminen Metsänuudistaminen Kari Vääränen 1 Kuva: Tavoiteneuvontakansio,Uudistaminen 2 1 Metsän kehittyminen luonnontilassa 3 Vanhan metsäpalon merkkejä 4 2 Metsään Peruskurssilta opit kannattavaan 5 Luonnontilaisessa

Lisätiedot

Pituus: % havupuita 50 % lehtipuita. Koivukuitua 0,0 Lehtikuitua 0,0 Sellupuuta 0,0 0,0

Pituus: % havupuita 50 % lehtipuita. Koivukuitua 0,0 Lehtikuitua 0,0 Sellupuuta 0,0 0,0 1262 Hoitoluokka Lähimetsä Ravinteisuus Rehevä Kaavamerkintä Sijainti Hoitotavoite Kohteelle suoritetaan istutustaimien kasvuunlähdön turvaamiseksi mekaaninen heinäntorjunta. Alue on erittäin voimakkaasti

Lisätiedot

Taimikonhoito. Elinvoimaa Metsistä- hanke Mhy Päijät-Häme

Taimikonhoito. Elinvoimaa Metsistä- hanke Mhy Päijät-Häme Taimikonhoito Elinvoimaa Metsistä- hanke Mhy Päijät-Häme Taimitermejä Pieni taimikko: keskipituus alle 1,3 metriä Varttunut taimikko: keskipituus yli 1,3 metriä, keskiläpimitta alle 8 cm Ylispuustoinen

Lisätiedot

Metsän uudistaminen. Kuusi. Pekka Riipinen, Jyväskylän ammattikorkeakoulu Sykettä Keski Suomen metsiin

Metsän uudistaminen. Kuusi. Pekka Riipinen, Jyväskylän ammattikorkeakoulu Sykettä Keski Suomen metsiin Metsän uudistaminen Kuusi Pekka Riipinen, Jyväskylän ammattikorkeakoulu Sykettä Keski Suomen metsiin Suomessa kasvatettavat puulajit Yleisimmät puulajit: Mänty Kuusi Rauduskoivu Hieskoivu Harvinaisemmat

Lisätiedot

Hoidon periaatteet ja yksityiskohdat

Hoidon periaatteet ja yksityiskohdat TOISPUOLISENPUISTON JA SILAPUISTON HOITOSUUNNITELMA Yleistä Suunnitelma käsittää Raudikonkujan ja Raudikonkadun välisen sekä Silakadun ja Hussankadun väliset puistoalueet. Yleisellä tasolla suunnitelman

Lisätiedot

Kehitysluokat ja metsän uudistamisen perusteet. Ari Lemetti 25.9.2013

Kehitysluokat ja metsän uudistamisen perusteet. Ari Lemetti 25.9.2013 Kehitysluokat ja metsän uudistamisen perusteet Ari Lemetti 25.9.2013 1 KEHITYSLUOKAT JA UUDISTAMINEN OSIO 3 kehitysluokkien merkitys metsänhoidossa, tuntomerkit ja keskeiset toimenpiteet kussakin kehitysluokassa

Lisätiedot

SOMERON KOKKAPÄÄN LUONNONHOITOSUUNNITELMA

SOMERON KOKKAPÄÄN LUONNONHOITOSUUNNITELMA SOMERON KOKKAPÄÄN LUONNONHOITOSUUNNITELMA LUONNONHOITO-LIFE Tammikuu 2015 Helena Lunden Metsähallitus Etelä-Suomen luontopalvelut Someron Kokkapään luonnonhoitotyöt ja toimenpidesuunnitelma ovat osa luonnonhoito-life

Lisätiedot

Metsään peruskurssi, luento 4 Taimikonhoito ja taimikon varhaishoito

Metsään peruskurssi, luento 4 Taimikonhoito ja taimikon varhaishoito Metsään peruskurssi, luento 4 Taimikonhoito ja taimikon varhaishoito Lassi Hakulinen 2.10.2013 TAIMIKON VARHAISHOITO JA TAIMIKONHOITO - kehitysluokat, yleistä taimikonhoidosta - taimikon varhaishoito -

Lisätiedot

Metsänhoitoa kanalintuja suosien

Metsänhoitoa kanalintuja suosien RIISTAMETSÄNHOITO Metsänhoitoa kanalintuja suosien Riistametsänhoito on helppoa, ja sen menetelmät sopivat tavallisen talousmetsän hoitoon. Metsänhoitotöissä voidaan ottaa riista huomioon läpi metsikön

Lisätiedot

Metsäohjelma 2016 16.11.2015

Metsäohjelma 2016 16.11.2015 Metsäohjelma 2016 16.11.2015 Espoon kaupunki 2015 Metsäohjelma 2016 1 Yhteenveto Tähän metsäohjelmaan on koottu Espoon kaupungin metsissä vuoden 2016 aikana tehtävät hakkuu- ja hoitotyöt. Vuosityöohjelman

Lisätiedot

Eri-ikäisrakenteinen metsän kasvatus

Eri-ikäisrakenteinen metsän kasvatus Eri-ikäisrakenteinen metsän kasvatus Poimintahakkuu Pekka Riipinen, Jyväskylän ammattikorkeakoulu Sykettä Keski Suomen metsiin Eri ikäisrakenteinen metsän kasvatus Käytetään myös nimitystä jatkuva kasvatus

Lisätiedot

VIHERALUEIDEN HOITOLUOKITUS

VIHERALUEIDEN HOITOLUOKITUS VIHERALUEIDEN HOITOLUOKITUS HOITOLUOKITUKSEN MERKITYS Kaavoitusvaiheessa määritetty alustava käyttö ja hoitoluokka kuvaavat alueen laatutavoitetta. Samalla viheralueiden rakentamisen ja hoidon kustannukset

Lisätiedot

Kuviokirja Kui- tua. Kasvu m³/ha/v. Hakkuu. tua 10,9. Kasvu. Hakkuu. Kui- tua. tua 7,5. Keskikarkea tai karkea kangasmaa Kehityskelpoinen, hyvä

Kuviokirja Kui- tua. Kasvu m³/ha/v. Hakkuu. tua 10,9. Kasvu. Hakkuu. Kui- tua. tua 7,5. Keskikarkea tai karkea kangasmaa Kehityskelpoinen, hyvä Kunta Alue Ms 593 463 95 kirja 2019 Sivu 1 / 6 Kunta 593 Alue 463 Ms 95 METSÄPELTO II jne. Vallitseva jakso 51 21 566 22 19 186 85 96 10,9 52 12 297 23 19 111 70 39 6,3 52 3 87 20 18 25 11 13 1,4 Rauduskoivu

Lisätiedot

Liite 9 kohtaiset suunnitelmataulukot 1/3 kuvioiden perustiedot 1/10 1 0,0563 2 04 1 32 20 29 91 Omakotitalotonttien välinen lähimetsä. Komea vanha männikkö, alla kuusikko 2 0,0356 3 04 1 26 20 25 114

Lisätiedot

Minkä kokoiset pienaukot taimettuvat parhaiten?

Minkä kokoiset pienaukot taimettuvat parhaiten? Minkä kokoiset pienaukot taimettuvat parhaiten? Sauli Valkonen Luonnonvarakeskus Sisältö Tulokset ja päätelmiä 4 tutkimuksesta MONTA MT-kuusikot E-S DistDyn kuusikot ja männiköt E-S KainuuPA tuoreen kankaan

Lisätiedot

Alemmassa kerroksessa kasvaa n 10 m pihlajaa joka on suurelta osin aika ränsistynyttä ja varsinkin kuvion reunoilla raitaa ja harmaaleppää.

Alemmassa kerroksessa kasvaa n 10 m pihlajaa joka on suurelta osin aika ränsistynyttä ja varsinkin kuvion reunoilla raitaa ja harmaaleppää. HAULITORNIN-TIPOTIEN PUISTOMETSÄSUUNNITELMA Suunnitelma käsittää Pispalan valtatien ja Ratakadun välisen alueen Haulitornista itään. Tavoitteena on avata näkymiä Pispalan valtatieltä ja sen vierellä kulkevalta

Lisätiedot

Metsänhoito on omaisuuden hoitoa

Metsänhoito on omaisuuden hoitoa Metsänhoito on omaisuuden hoitoa Metsäpäivä 13.4.2019 Petri Parviainen Mhy Keski-Savo Kohti kevättä, ajankohtaisia asioita Kevään askelmerkit Metsissä on hyvä näkyvyys, ennen kuin lehdet tulevat puuhun

Lisätiedot

Taimikonhoidon vaikutukset metsikön

Taimikonhoidon vaikutukset metsikön Taimikonhoidon vaikutukset metsikön jatkokehitykseen ja tuotokseen Saija Huuskonen Metsäntutkimuslaitos Skogsforskningsinstitutet Finnish Forest Research Institute www.metla.fi Sisältö 1. Taimikonhoidon

Lisätiedot

Kuviokirja 2014. Keskikarkea tai karkea kangasmaa Kehityskelpoinen, hyvä. Kasvu m³/ha/v. Kui- tua. Hakkuu. tua 4,0. Kasvu. Kui- Hakkuu. tua.

Kuviokirja 2014. Keskikarkea tai karkea kangasmaa Kehityskelpoinen, hyvä. Kasvu m³/ha/v. Kui- tua. Hakkuu. tua 4,0. Kasvu. Kui- Hakkuu. tua. Kunta Alue Ms 90 828 70 kirja 2014 Osa 8 Sivu 1 / 8 paikka Kunta 90 Alue 828 Ms 70 SIRKKALA Vallitseva jakso 16 5 1800 6 5 19 4,0 16 4 1600 6 5 16 3,4 Rauduskoivu 14 1 200 6 7 2 0,5 Nuoren metsän kunnostus

Lisätiedot

Hakkuukuviot opaskartalla: Hanke Kolmen hakkuukuvion metsänhakkuu seuraavasti:

Hakkuukuviot opaskartalla: Hanke Kolmen hakkuukuvion metsänhakkuu seuraavasti: RINNEKOTI-SÄÄTIÖ on hakenut maisematyölupaa (2017-1309) metsänhakkuisiin kahteen kohteeseen: osoitteiden Mäenalus 15 sekä Rinnekodintie 3-7 takana oleviin metsiin (49-430-1-84, 49-430-1-85 ja 49-430-1-112).

Lisätiedot

21.10.2014, Joensuu. 10.11.2014 Suomen metsäkeskus 1

21.10.2014, Joensuu. 10.11.2014 Suomen metsäkeskus 1 21.10.2014, Joensuu 1 Luento 4 METSÄN UUDISTAMINEN TASAIKÄISRAKENTEISESSA METSÄN KASVATUKSESSA Uudistamiseen vaikuttavat tekijät Nykyaikaiset metsänuudistamismenetelmät (luontainen ja viljely) ja uudistamisketjun

Lisätiedot

Kuva 19 Kilon koulun lähimetsän kenttä- ja pohjakerros kuviolla 120 on paikoin melko kulunut runsaan käytön seurauksena

Kuva 19 Kilon koulun lähimetsän kenttä- ja pohjakerros kuviolla 120 on paikoin melko kulunut runsaan käytön seurauksena 30 Kilo Etelä-Leppävaara Luonnon- ja maisemanhoitosuunnitelma Kuva 19 Kilon koulun lähimetsän kenttä- ja pohjakerros kuviolla 120 on paikoin melko kulunut runsaan käytön seurauksena Runsaasti käytetyt,

Lisätiedot

Kuinka aloitan jatkuvan kasvatuksen?

Kuinka aloitan jatkuvan kasvatuksen? Kuinka aloitan jatkuvan kasvatuksen? Jatkuva kasvatus tarkoittaa metsätaloutta, jossa maa on jatkuvasti puuston peittämä. Avohakkuu ja viljely eivät kuulu jatkuvaan kasvatukseen, mutta kaikki muut hakkuutavat

Lisätiedot

Eri-ikäisrakenteinen metsän kasvatus

Eri-ikäisrakenteinen metsän kasvatus Eri-ikäisrakenteinen metsän kasvatus Pienaukkohakkuu Pekka Riipinen, Jyväskylän ammattikorkeakoulu Sykettä Keski Suomen metsiin Eri ikäisrakenteinen metsän kasvatus Käytetään myös nimitystä jatkuva kasvatus

Lisätiedot

Eri-ikäisrakenteisen metsän kasvatus

Eri-ikäisrakenteisen metsän kasvatus Eri-ikäisrakenteisen metsän kasvatus Sauli Valkonen Metsäntutkimuslaitos (METLA) 24.5.2012 1 Eri-ikäismetsän kasvatus käytännössä: poiminta- ja pienaukkohakkuut peitteisenä kasvattamisen filosofia ts.

Lisätiedot

PÖLLYVAARAN-HETTEENMÄEN METSÄSUUNNITELMA, VERSIO II

PÖLLYVAARAN-HETTEENMÄEN METSÄSUUNNITELMA, VERSIO II SUUNNITELMA 1 (6) PÖLLYVAARAN-HETTEENMÄEN METSÄSUUNNITELMA, VERSIO II 1. Tehtävä Tehtävänä oli suunnitella Kajaanin kaupungin metsien hakkuut ja niihin liittyvät hoitotyöt Pöllyvaaran, Hetteenmäen ja Nakertajan

Lisätiedot

Maisematyöluvat. KAAVOITUS JA METSÄTALOUS Pori 9.1.2014

Maisematyöluvat. KAAVOITUS JA METSÄTALOUS Pori 9.1.2014 Maisematyöluvat KAAVOITUS JA METSÄTALOUS Pori 9.1.2014 130 Lupamenettelyn perusteet Rakennusluvan, toimenpideluvan, purkamisluvan ja maisematyöluvan ratkaisee kunnan rakennusvalvontaviranomainen. Maisematyölupa

Lisätiedot

Päivän teemat. Metsäiset lait Kehitysluokka Kiertoaika Metsänhoito- ja hakkuu-toimenpiteitä

Päivän teemat. Metsäiset lait Kehitysluokka Kiertoaika Metsänhoito- ja hakkuu-toimenpiteitä Päivän teemat Metsäiset lait Kehitysluokka Kiertoaika Metsänhoito- ja hakkuu-toimenpiteitä Metsätaloutta koskevia lakeja Metsälaki (muutos 1.1.2014) Laki puutavaran mittauksesta (muutos 1.7.2013) Laki

Lisätiedot

Eri ikäisrakenteisen metsän kasvatus

Eri ikäisrakenteisen metsän kasvatus Eri ikäisrakenteisen metsän kasvatus Sauli Valkonen Metsäntutkimuslaitos (METLA) 11.6.2012 1 Eri ikäismetsän kasvatus käytännössä: poiminta ja pienaukkohakkuut peitteisenä kasvattamisen filosofia ts. avohakkuun

Lisätiedot

Luonnonhoidon hankehaku

Luonnonhoidon hankehaku Sivu 1 Luonnonhoidon hankehaku Luonnonhoidon alueellinen suunnitelma Yhteenveto Tulostuspäivämäärä: 10.10.2018 Palvelualue: Eteläinen palvelualue Suunnitelma, nimi: Keräkankareen paahderinteet Suunnittelija:

Lisätiedot

Metsätaloudellinen aikakauslehti N:o 11 marraskuu Julkilausuma

Metsätaloudellinen aikakauslehti N:o 11 marraskuu Julkilausuma MIKSI METSÄNHOITOON KANNATTAA PANOSTAA? Metsätaloudellinen aikakauslehti N:o 11 marraskuu 1948 Julkilausuma Jokainen metsäammattimies tietää, että metsiemme metsänhoidollinen tila antaa monissa suhteissa

Lisätiedot

50 % havupuita 50 % lehtipuita. Koivukuitua 0,0 Lehtikuitua 0,0 Sellupuuta 0,0

50 % havupuita 50 % lehtipuita. Koivukuitua 0,0 Lehtikuitua 0,0 Sellupuuta 0,0 2002 Hoitoluokka Lähimetsä Ravinteisuus Rehevä Kaavamerkintä Sijainti Hoitotavoite Kuviolle suoritetaan edellisenä kesänä istutettujen taimien heinäntorjunta. Heinätorjunta parantaa taimikon mahdollisuuksia

Lisätiedot

LUUNIEMI IISALMI Yleissuunnitelma. Kirkkokatu 8 A 8, Oulu puh (08) , fax (08)

LUUNIEMI IISALMI Yleissuunnitelma. Kirkkokatu 8 A 8, Oulu puh (08) , fax (08) LUUNIEMI IISALMI Yleissuunnitelma Johdanto Luuniemen alueelta on inventoitu luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokas kasvillisuus (kuva alla) ja alueelle on tehty ympäristösuunnitelma vuonna 2006 (Suunnittelukeskus

Lisätiedot

Metsänhoidon vaikutus tuottavuuteen kiertoaikana. Metsäenergia osana metsäomaisuuden hoitoa 10.2.2015 Eljas Heikkinen, Suomen metsäkeskus

Metsänhoidon vaikutus tuottavuuteen kiertoaikana. Metsäenergia osana metsäomaisuuden hoitoa 10.2.2015 Eljas Heikkinen, Suomen metsäkeskus Metsänhoidon vaikutus tuottavuuteen kiertoaikana Metsäenergia osana metsäomaisuuden hoitoa 10.2.2015 Eljas Heikkinen, Suomen metsäkeskus Johdanto Metsänomistajan tavoitteet ja metsien luontaiset edellytykset

Lisätiedot

Koivun laatukasvatusketjut. Pentti Niemistö 21.8.2012

Koivun laatukasvatusketjut. Pentti Niemistö 21.8.2012 Koivun laatukasvatusketjut Pentti Niemistö 21.8.2012 Raudus vai Hies Raudus- ja hieskoivun laatuerot Rauduskoivut kasvavat järeämmiksi ja suoremmiksi syynä puulaji sinänsä, mutta myös kasvupaikka, joka

Lisätiedot

Liite 5 Harvennusmallit

Liite 5 Harvennusmallit Liite 5 Harvennusmallit Liitteen harvennusmallit osoittavat puuston kehitysvaiheen (valtapituus, metriä) ja tiheyden (pohjapinta-ala, m²/ha) perusteella metsikön harvennustarpeen ja hakkuussa jätettävän,

Lisätiedot

Metsänuudistaminen. Suolahti 29.1.2013 Metsäneuvoja Tarja Salonen

Metsänuudistaminen. Suolahti 29.1.2013 Metsäneuvoja Tarja Salonen 30.1.2013 Metsänuudistaminen Suolahti 29.1.2013 Metsäneuvoja Tarja Salonen Metsänuudistamisen vaiheet Valmistelevat työt Uudistusalan raivaus Hakkuutähteiden korjuu Kantojen nosto Kulotus Maanmuokkaus

Lisätiedot

3934/ /2014. Metsätyöohjelma

3934/ /2014. Metsätyöohjelma 3934/14.03.02/2014 Metsätyöohjelma 2015 Espoon kaupunki 2014 Metsätyöohjelma 2015 1 (15) Yhteenveto Metsätyöohjelma 2015 on C-hoitoluokkien vuosityöohjelma, jonka ovat koonneet Espoon kaupunkitekniikka

Lisätiedot

Uusi metsälaki riistanhoidon kannalta

Uusi metsälaki riistanhoidon kannalta Uusi metsälaki riistanhoidon kannalta Lapua 26.11.2013 Antti Pajula Suomen metsäkeskus, julkiset palvelut Etelä- ja Keski-Pohjanmaa Tasaikäisrakenteinen metsätalous Tavoitteena tasarakenteisen ja -ikäisen

Lisätiedot

5.2. Viheralueiden jakautuminen eri hoitoluokkiin

5.2. Viheralueiden jakautuminen eri hoitoluokkiin 20 Kilo Etelä-Leppävaara Luonnon- ja maisemanhoitosuunnitelma Hoitoluokat C4 (talousmetsä) ja B2 (käyttöniitty) eivät ole Espoossa käytössä, eivätkä myöskään C- hoitoluokkien alaluokat (Espoon kaupunki,

Lisätiedot

Riihimäen kaupungin metsäsuunnitelma 2015-2022

Riihimäen kaupungin metsäsuunnitelma 2015-2022 Riihimäen kaupungin metsäsuunnitelma 2015-2022 Tiivistelmä Metsäsuunnitelma antaa vankan pohjan metsäomaisuuden hoitoon ja sen arvonmääritykseen. Suunnitelma tehdään metsänomistajan tavoitteiden mukaisesti

Lisätiedot

60 % havupuita 40 % lehtipuita. Haapa, harmaaleppä, hieskoivu ym. lehtipuuvesakko. Koivukuitua 0,0 Lehtikuitua 0,0 Sellupuuta 0,0

60 % havupuita 40 % lehtipuita. Haapa, harmaaleppä, hieskoivu ym. lehtipuuvesakko. Koivukuitua 0,0 Lehtikuitua 0,0 Sellupuuta 0,0 4092 Hoitoluokka Suojametsä, pölysuoja Ravinteisuus Tuore Kaavamerkintä Sijainti Hoitotavoite Kohteelle suoritetaan istutustaimien kasvuunlähdön turvaamiseksi mekaaninen heinäntorjunta. Alue on erittäin

Lisätiedot

Träskendan kartanopuiston (luonnonsuojelualueen) hoito- ja käyttösuunnitelma

Träskendan kartanopuiston (luonnonsuojelualueen) hoito- ja käyttösuunnitelma Luonnos 14.12.2009 / Virpi Sahi Träskendan kartanopuiston (luonnonsuojelualueen) hoito- ja käyttösuunnitelma Suunnitelman ja toteutuksen vertailua kuvioittain joulukuu 2009 Yleistä hoito- ja käyttösuunnitelmasta

Lisätiedot

OHJE PUIDEN ISTUTTAMISEEN LIITO-ORAVIEN KULKUREITEILLE JA ELINALUEILLE ESPOON YMPÄRISTÖKESKUS Kuva: Heimo Rajaniemi, Kuvaliiteri

OHJE PUIDEN ISTUTTAMISEEN LIITO-ORAVIEN KULKUREITEILLE JA ELINALUEILLE ESPOON YMPÄRISTÖKESKUS Kuva: Heimo Rajaniemi, Kuvaliiteri OHJE PUIDEN ISTUTTAMISEEN LIITO-ORAVIEN KULKUREITEILLE JA ELINALUEILLE ESPOON YMPÄRISTÖKESKUS 2016 Kuva: Heimo Rajaniemi, Kuvaliiteri 2 OHJE PUIDEN ISTUTTAMISEEN LIITO-ORAVIEN KULKUREITEILLE JA ELINALUEILLE

Lisätiedot

Poiminta- ja pienaukkohakkuut. kaupunkimetsissä

Poiminta- ja pienaukkohakkuut. kaupunkimetsissä Poiminta- ja pienaukkohakkuut kaupunkimetsissä Sauli Valkonen Metsäntutkimuslaitos (METLA) 19.12.2012 1 Poimintahakkuu (eri-ikäismetsätalous, jatkuva kasvatus jne...) yksittäisiä suuria, "kypsiä" puita

Lisätiedot

Erirakenteinen metsänkasvatus. Tiina Ojansivu 21.10.2014

Erirakenteinen metsänkasvatus. Tiina Ojansivu 21.10.2014 Erirakenteinen metsänkasvatus Tiina Ojansivu 21.10.2014 Metsälain muutokset kasvatushakkuissa Erirakenteinen metsänkasvatus hyväksyttiin metsänkasvatusmenetelmäksi. Poiminta- ja pienaukkohakkuut katsotaan

Lisätiedot

Toimenpiteet kuvioittain

Toimenpiteet kuvioittain Toimenpiteet kuvioittain Alaharvennus 24.0 (1 ha, mänty, ppa 26m 2 ) Toimenpide: Männikön alaharvennus - Minimi pohjapinta-ala 10m 2 - Poistetaan pienempiä puita alaharvennuksella, monimuotoisuuden kannalta

Lisätiedot

Tehokkuutta taimikonhoitoon

Tehokkuutta taimikonhoitoon Tehokkuutta on TAIMIKONHOITOKOULUTUS Timo Saksa, METLA Metsänuudistamisen laatu Etelä-Suomi Pienten taimikoiden tila kohentunut - muutokset muokkausmenetelmissä - muokkauksen laatu - viljelymateriaalin

Lisätiedot

Kuviokirja Keskikarkea tai karkea kangasmaa Kehityskelpoinen, hyvä. Hakkuuv. Kui- tua. Kasvu m³/ha/v. tua 1,4. Hakkuu. Kasvu. Kui- tua.

Kuviokirja Keskikarkea tai karkea kangasmaa Kehityskelpoinen, hyvä. Hakkuuv. Kui- tua. Kasvu m³/ha/v. tua 1,4. Hakkuu. Kasvu. Kui- tua. Kunta Alue Ms 593 463 42 kirja 2017 Osa 8 Sivu 1 / 9 paikka Kunta 593 Alue 463 Ms 42 MYLLYRINNE Vallitseva jakso 10 1 3 2 4 0 0 1,4 8 0 200 3 3 1 0 0 0,2 10 1 1400 3 3 3 0 0 1,2 Taimikon hoito 2020-2022

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNNAN METSÄSTRATEGIA JA HOITO- JA KÄYTTÖLUOKITUS

KIRKKONUMMEN KUNNAN METSÄSTRATEGIA JA HOITO- JA KÄYTTÖLUOKITUS 1(12) KIRKKONUMMEN KUNNAN METSÄSTRATEGIA JA HOITO- JA KÄYTTÖLUOKITUS 2(12) SISÄLLYSLUETTELO 1. Metsästrategia.,...3 1.1 Päämäärät..,... 3 2. Toimintaperiaatteet. 3 2.1 Metsien käyttö- ja hoitoluokitus...

Lisätiedot

METSÄNHOITO. 15.9.2014 Tero Ojarinta Suomen metsäkeskus

METSÄNHOITO. 15.9.2014 Tero Ojarinta Suomen metsäkeskus METSÄNHOITO 15.9.2014 Tero Ojarinta Suomen metsäkeskus Luennon aiheet Kemera-tuki Mikä se on? Mihin sitä saa? Nuoren metsän hoito Kunnostusojitus Metsätiet Vesiensuojelu metsätaloudessa Laki kestävän metsätalouden

Lisätiedot

Taimikonhoidon perusteet.

Taimikonhoidon perusteet. Taimikonhoidon perusteet Mikä on taimikko? Metsää, jossa ei vielä ole kuitupuun mitat täyttävää puuta. (uusi metsälaki alle 7 cm rinnankorkeudelta on taimi) Vasta istutettu metsä voi olla jo taimikko vakiintunut

Lisätiedot

Korpien luontainen uudistaminen

Korpien luontainen uudistaminen Korpien luontainen uudistaminen Hannu Hökkä, Jaakko Repola & Markku Saarinen Kiitokset: Luken Rovaniemen ja Oulun APAL-tiimit, Metsähallitus Lapin metsätalouspäivät Rovaniemi, 2.2.2017 Sisältö Korpien

Lisätiedot

Riihimäen kaupungin puistometsäsuunnitelma

Riihimäen kaupungin puistometsäsuunnitelma Riihimäen kaupungin puistometsäsuunnitelma 2015-2022 Tiivistelmä Puistometsäsuunnitelmassa korostuu luonnon monimuotoisuus. Näillä lähivirkistysalueilla pyritään säilyttämään puusto elinvoimaisena harvennuksilla

Lisätiedot

Lillhemt Luonnon- ja maisemanhoitosuunnitelma Liite 14: Maankäyttö- ja rakennuslain mukaisen maisematyöluvan tarpeen arviointi

Lillhemt Luonnon- ja maisemanhoitosuunnitelma Liite 14: Maankäyttö- ja rakennuslain mukaisen maisematyöluvan tarpeen arviointi Lillhemt Luonnon- ja maisemanhoitosuunnitelma 2014 2024 Liite 14: Maankäyttö- ja rakennuslain mukaisen maisematyöluvan tarpeen arviointi KIRJE 1 (5) Kristina Rocha Tekninen keskus Katu- ja viherpalvelut

Lisätiedot

Pienet vai vähän suuremmat aukot - kuusen luontainen uudistaminen turv la Hannu Hökkä Metla Rovaniemi

Pienet vai vähän suuremmat aukot - kuusen luontainen uudistaminen turv la Hannu Hökkä Metla Rovaniemi Pusikoita vai puuntuotantoa tutkimuspäivä Rovaniemellä 11.12.2014 Pienet vai vähän suuremmat aukot - kuusen luontainen uudistaminen turvemailla Hannu Hökkä Metla Rovaniemi Taustaa Suomessa pitkät perinteet

Lisätiedot

Kuviokirja Keskikarkea tai karkea kangasmaa Kehityskelpoinen, hyvä. Hakkuu. Kasvu m³/ha/v. Kui- tua. tua 9,8. Hakkuu. Kasvu. Kui- tua.

Kuviokirja Keskikarkea tai karkea kangasmaa Kehityskelpoinen, hyvä. Hakkuu. Kasvu m³/ha/v. Kui- tua. tua 9,8. Hakkuu. Kasvu. Kui- tua. Kunta Alue Ms 420 599 517 kirja 2015 Osa 8 Sivu 1 / 5 paikka Kunta 420 Alue 599 Ms 517 HEIKKIMÄKI Vallitseva jakso 44 17 600 20 17 136 43 90 9,8 35 0 14 19 15 3 1 2 0,3 45 7 232 20 15 54 29 24 3,7 45 7

Lisätiedot

Taimikonhoito. Mänty Ohjeet omatoimiseen taimikonhoitoon Pekka Riipinen, Jyväskylän ammattikorkeakoulu. Sykettä Keski Suomen metsiin

Taimikonhoito. Mänty Ohjeet omatoimiseen taimikonhoitoon Pekka Riipinen, Jyväskylän ammattikorkeakoulu. Sykettä Keski Suomen metsiin Taimikonhoito Mänty Ohjeet omatoimiseen taimikonhoitoon Pekka Riipinen, Jyväskylän ammattikorkeakoulu Sykettä Keski Suomen metsiin Taimikonhoito Tavoitteena luoda sopivalla tiheydellä ja puulajisuhteella

Lisätiedot

METSÄNHOITOSUOSITUKSET JA METSÄSUUNNITTELU KAAVOITUKSEN TUKENA. Markku Remes Metsätalous ja kuntakaavoitus -seminaari Kuopio 15.4.

METSÄNHOITOSUOSITUKSET JA METSÄSUUNNITTELU KAAVOITUKSEN TUKENA. Markku Remes Metsätalous ja kuntakaavoitus -seminaari Kuopio 15.4. METSÄNHOITOSUOSITUKSET JA METSÄSUUNNITTELU KAAVOITUKSEN TUKENA Markku Remes Metsätalous ja kuntakaavoitus -seminaari Kuopio 15.4.2015 Uudet metsänhoitomenetelmät kaava-alueilla Metsätalouteen osoitetut

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 76. Ympäristölautakunta 24.09.2015 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 76. Ympäristölautakunta 24.09.2015 Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 24.09.2015 Sivu 1 / 1 309/10.03.01/2015 76 Ympäristölautakunnan lausunto Pohjois-Espoon luonnon- ja maisemanhoitosuunnitelmasta vuosille 2015-2025 Valmistelijat / lisätiedot: Tia Lähteenmäki,

Lisätiedot

Milloin suometsä kannattaa uudistaa?

Milloin suometsä kannattaa uudistaa? Milloin suometsä kannattaa uudistaa? Suometsien uudistaminen seminaari 3.12.2014 Eljas Heikkinen Suomen metsäkeskus Ojitetut suot turvekangastyypeittäin (VMI10) Ojitettuja soita puuntuotannon maalla yht.

Lisätiedot

Maankäyttö ja rakennuslain muutos sekä kaavojen oikeusvaikutukset metsätaloudessa

Maankäyttö ja rakennuslain muutos sekä kaavojen oikeusvaikutukset metsätaloudessa Maankäyttö ja rakennuslain muutos sekä kaavojen oikeusvaikutukset metsätaloudessa Ajankohtaista kaavoituksessa Suomen metsäkeskuksen kaavoituskoulutus metsäalan toimijoille Niina Riissanen 7.4.2017 10.4.2017

Lisätiedot

JOHTOALUEIDEN VIERIMETSIEN HOITO

JOHTOALUEIDEN VIERIMETSIEN HOITO JOHTOALUEIDEN VIERIMETSIEN HOITO Keskijännitelinjojen (20 kv) vierimetsät 4.12.2014 Lähteenä mm. Johtoalueiden vierimetsien hoito -esite Suomen metsäkeskus, Pohjois-Pohjanmaa Julkiset palvelut Irmeli Ruokanen

Lisätiedot

Motit liikkeelle. Etelä- ja Keski-Pohjanmaan metsänomistajille osaamista yrittäjämäiseen metsätalouteen

Motit liikkeelle. Etelä- ja Keski-Pohjanmaan metsänomistajille osaamista yrittäjämäiseen metsätalouteen Motit liikkeelle Etelä- ja Keski-Pohjanmaan metsänomistajille osaamista yrittäjämäiseen metsätalouteen Motit liikkeelle -hankeen tavoitteena on: Lisätä metsänomistajien tietoisuutta omistamiensa metsien

Lisätiedot

Metsänuudistaminen - edullisesti vai tehokkaasti?

Metsänuudistaminen - edullisesti vai tehokkaasti? Metsänuudistaminen - edullisesti vai tehokkaasti? Hannu Salminen & Anssi Ahtikoski Esityksen sisältö 1. Perusteet Metsänuudistaminen osana metsikön kasvatusketjua Kannattavuus 2. Laskentaharjoitus Kohteet

Lisätiedot

Suometsien uudistaminen. Mikko Moilanen, Hannu Hökkä & Markku Saarinen

Suometsien uudistaminen. Mikko Moilanen, Hannu Hökkä & Markku Saarinen Suometsien uudistaminen Mikko Moilanen, Hannu Hökkä & Markku Saarinen Turvemaiden metsätalouden erityispiirteet - Ojaverkoston ylläpito - Vesiensuojelutoimet - Ravinnetalouden hoito - Puunkorjuun ongelmat

Lisätiedot

MUISTIO. Maastokatselmus kiinteistöllä Jara

MUISTIO. Maastokatselmus kiinteistöllä Jara 24.01.2018 MUISTIO Maastokatselmus 24.01.2019 kiinteistöllä 418 425 7 136 Jara 1. Aihe Naapurien kuulemisen yhteydessä pyydettiin järjestämään Sarapiston Kuokkalan asukasyhdistyksen puheenjohtajan Eero

Lisätiedot

VIHERALUEIDEN HOITOLUOKITUS ELI ABC-LUOKITUS ÄÄNEKOSKEN KAUPUNGISSA. Tähän tarvittaessa otsikko

VIHERALUEIDEN HOITOLUOKITUS ELI ABC-LUOKITUS ÄÄNEKOSKEN KAUPUNGISSA. Tähän tarvittaessa otsikko VIHERALUEIDEN HOITOLUOKITUS ELI ABC-LUOKITUS ÄÄNEKOSKEN KAUPUNGISSA Tähän tarvittaessa otsikko PUISTOYKSIKKÖ HENKILÖSTÖRESURSSIT PUISTOTYÖNTEKIJÄT 2,5 HENKILÖÄ PUISTOTYÖNJOHTAJA 1 HLÖ KAUPUNGINPUUTARHURI

Lisätiedot

Puustorakenteet ja metsänkasvatuksen vaihtoehdot turv la. Markku Saarinen METLA Parkano

Puustorakenteet ja metsänkasvatuksen vaihtoehdot turv la. Markku Saarinen METLA Parkano Puustorakenteet ja metsänkasvatuksen vaihtoehdot turvemailla Markku Saarinen METLA Parkano Tunnista ensin kasvupaikka Jäkäläturvekangas I Jäkäläturvekangas II Aidot puustoiset suot Varputurvekangas I Puolukkaturvekangas

Lisätiedot

Espoon omistukseen siirtyneelle, 7,49 hehtaarin kokoiselle alueelle, seitsemän (7) hakkuukuvion metsänhakkuut seuraavasti:

Espoon omistukseen siirtyneelle, 7,49 hehtaarin kokoiselle alueelle, seitsemän (7) hakkuukuvion metsänhakkuut seuraavasti: ESPOON KAUPUNGIN KAUPUNKITEKNIIKAN KESKUKSEN luonnonhoito on hakenut maisematyölupaa (2017-1306) Leppävaaraan Sotatuomarin- ja Kenttäpäällikönpuistojen (51 P 57, 51 P 77 ja 51 E 17) metsänhakkuisiin Mestarintien

Lisätiedot

RAIVAUSSAHAKURSSI 2016 Sisältö:

RAIVAUSSAHAKURSSI 2016 Sisältö: RAIVAUSSAHAKURSSI 2016 Sisältö: - kehitysluokat, yleistä taimikonhoidosta - taimikon varhaishoito - luontainen kilpailu ja sen vaikutukset puustoon - taimikonhoitokohteet, ajoitus ja menetelmät - harventamisen

Lisätiedot

Viheralueiden hoitoluokitus taajama-alueiden maankäytön ja viheralueiden suunnittelussa

Viheralueiden hoitoluokitus taajama-alueiden maankäytön ja viheralueiden suunnittelussa Viheralueiden hoitoluokitus taajama-alueiden maankäytön ja viheralueiden suunnittelussa Kuntametsien suunnittelun tiekarttahankkeen väliseminaari 30.5.2007 Bjarne Häggman 19.7.2007 1 Viheralueiden hoitoluokitus

Lisätiedot

Keskijännitteisten ilmajohtojen vierimetsien hoidon kehittäminen

Keskijännitteisten ilmajohtojen vierimetsien hoidon kehittäminen Keskijännitteisten ilmajohtojen vierimetsien hoidon kehittäminen Risto Ranta, Hannu Niemelä 9.10.2013 08.10.13 1 Taustaa MTK:n/SLC:n ja Energiateollisuus ry:n yhteinen suositus Viime vuosien myrskyt Sähkömarkkinalain

Lisätiedot

HOITOLUOKAT. C1, lähimetsä

HOITOLUOKAT. C1, lähimetsä HOITOLUOKAT C1, lähimetsä Lähimetsät sijaitsevat julkisten tilojen tai asutuksen välittömässä läheisyydessä asemakaava-alueella, jossa on yleensä kaavamerkintä VL tai VR. Lähimetsät ovat kooltaan pieniä

Lisätiedot

Metsänuudistaminen. Metsien hoito ja puunkorjuu 10 ov EI, OH 3.5.2012

Metsänuudistaminen. Metsien hoito ja puunkorjuu 10 ov EI, OH 3.5.2012 Metsänuudistaminen Metsien hoito ja puunkorjuu 10 ov EI, OH 3.5.2012 Uudistaminen Pyritään saamaan aikaan uusi tuottava metsä Uudistamista pidetään metsätalouden kestävyyden ja kansantalouden kannalta

Lisätiedot

Maisemaraivaus Maisemat Ruotuun -hanke Aili Jussila 23.9.2014

Maisemaraivaus Maisemat Ruotuun -hanke Aili Jussila 23.9.2014 Maisemaraivaus Maisemat Ruotuun -hanke Aili Jussila 23.9.2014 Maisemaraivaus on maisemallisesti tärkeille alueille tehtyä puiden harventamista. Puustoa ei harvenneta tasavälein eikä kaavamaisesti, vain

Lisätiedot

Metsänhoito. Metsänomistajat

Metsänhoito. Metsänomistajat Metsänhoito Hoida metsääsi Hyvä metsän- ja ympäristönhoito alkaa kohteeseen perehtymisellä ja maastosuunnittelulla. Olet tervetullut mukaan metsään! Töiden suunnittelussa ja toteutuksessa otamme huomioon

Lisätiedot

Maisematyöluvat. Pohjois-Savon ELY keskus/leila Kantonen

Maisematyöluvat. Pohjois-Savon ELY keskus/leila Kantonen Maisematyöluvat Pohjois-Savon ELY keskus/leila Kantonen 10.3.2015 Maisematyölupavelvollisuus Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) 128 :n 1 momentin 1 kohdan mukaan maisemaa muuttavaa rakennustyötä, puiden

Lisätiedot

Mäntytukkipuu 55,9 46,3 11,3. Mäntykuitupuu 17,8 15,0 11,3. Kuusitukkipuu 57,2 46,6 10,6. Kuusikuitupuu 18,1 14,8 10,6. Koivutukkipuu 44,2 36,7 10,9

Mäntytukkipuu 55,9 46,3 11,3. Mäntykuitupuu 17,8 15,0 11,3. Kuusitukkipuu 57,2 46,6 10,6. Kuusikuitupuu 18,1 14,8 10,6. Koivutukkipuu 44,2 36,7 10,9 TILA-ARVIO Sivu 1 / 4 TILA-ARVIO TILA-ARVION KÄYTTÖTARKOITUS Tilakauppa ASIAKKAAN TIEDOT Tilat/määräalat Kiinteistötunnus PYSTYKIVENAHO 422-406-8-37 RIMPIAHO 422-406-8-42 Omistaja Puhelin Osoite LASKENNAN

Lisätiedot

METSÄN KASVATUKSEEN JA UUDISTAMISEEN LIITTYVÄÄ SANASTOA

METSÄN KASVATUKSEEN JA UUDISTAMISEEN LIITTYVÄÄ SANASTOA METSÄN KASVATUKSEEN JA UUDISTAMISEEN LIITTYVÄÄ SANASTOA Ainespuu Kooltaan (mitoiltaan) ja laadultaan saha- tai paperiteollisuuden tai muun puunjalostuksen raaka-aineeksi soveltuva puutavara. Avohakkuu

Lisätiedot