UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 10/ Paikka Kaupungin virastotalo, kaupunginhallituksen kokoushuone 426

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 10/ Paikka Kaupungin virastotalo, kaupunginhallituksen kokoushuone 426"

Transkriptio

1 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 10/ Kaupunginhallitus Aika klo 17:30-21:56 Paikka Kaupungin virastotalo, kaupunginhallituksen kokoushuone 426 Luettelo käsitellyistä asioista Sivu 178 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta Kaupunginhallitukselle saapuneet lautakuntien ja vastaavien pöytäkirjat 181 Kaupunginvaltuuston päätösten täytäntöönpano Määräalan varaaminen ja vuokraaminen kiinteistöstä Kaupunginhallituksen lausunto ympäristö- ja lupalautakunnalle koskien Merilän tilalle rakennettavaa tuuli- ja aurinkovoimalaa 184 Uudenkaupungin kaupungin omistaman maa-alueen käyttö anniskelua varten Minifarmi & Kukkamessut -tapahtumassa Alisenkadun (Sepänkatu - Liljalaaksonkatu) rakentamisen urakoitsijan valinta / toteuttamislupa 186 Merituulikodin osasto Tyynelän peruskorjauksen urakoitsijan valinta / toteuttamislupa 187 Kalannin yläkoulun sisäilmakorjauksien urakoitsijan valinta / toteuttamislupa 188 Maksuosoitusten hyväksyjät ja pankkitilien käyttövaltuudet 189 Pankki- ja maksuliikepalvelut / option käyttö Kari Aallon eronpyyntö Uudenkaupungin kaupungin luottamustoimista 191 Kaupungin virastotalon kiinni pitäminen ja vuosilomien keskittäminen vuonna Uudenkaupungin Satama Oy:n yhtiökokous / yhtiökokousedustajan ohjeistaminen 193 Lausuntopyyntö kuntasopimusluonnoksesta / sopimus kehitysvammaisten ja autististen lasten ja nuorten perusopetuksesta 194 Lupa-anomus laitoshuoltajan työsuhteiden 2416 ja 2400 täyttämisestä toistaiseksi voimassa olevina 195 Lupa-anomus kotihoidon palveluesimiehen viran 1520 täyttämisestä toistaiseksi voimassa olevana

2 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 10/ Lupa-anomus kotihoidon lähihoitajan työsuhteiden 1226 ja 1242 täyttämisestä toistaiseksi voimassa olevina 197 Lupa-anomus Kalannin palvelukeskuksen kolmen lähihoitajan työsuhteen 1200, 1273, 1282 täyttämisestä toistaiseksi voimassa olevana 198 Kalannin palvelukeskuksen lähihoitajan viran 1486 lakkauttaminen ja lähihoitajan vakanssin perustaminen/täyttölupa-anomus 199 Kalannin palvelukeskuksen hoitoapulaisen viran 1275 lakkauttaminen ja uuden hoitoapulaisen vakanssin perustaminen / täyttölupa-anomus 200 Palvelutalo Merililjakodin henkilöstöresurssien lisääminen/kahden määräaikaisen lähihoitajan työsuhteen muuttaminen toistaiseksi voimassa oleviksi 201 Täyttölupapyyntö Uudenkaupungin pääkirjaston kirjastonhoitajan (vakanssi 709) toistaiseksi voimassa olevan työsuhteen täyttämiseksi 202 Täyttölupapyyntö liikuntapalveluiden vastaavan toistaiseksi voimassa olevan työsuhteen täyttämiseksi 203 Rauno Aaltosen ym. valtuustoaloite: kaupunkiorganisaatio ja hallintosääntö kuntoon 204 Tiedotusasiat Muut asiat

3 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 10/ Kaupunginhallitus Aika klo 17:30-21:56 Paikka Kaupungin virastotalo, kaupunginhallituksen kokoushuone 426 Läsnä Löfstedt Raimo puheenjohtaja Koski Kari I varapuheenjohtaja Vuola Hanna II varapuheenjohtaja Aaltonen Rauno jäsen Kontu Laura jäsen Koski Merja jäsen Laurén Heli-Päivikki jäsen Nikula Seppo jäsen Sjölund Janne jäsen Virtanen Sami jäsen Kontu Mauri kvalt pj :25 Reijonsaari-Korsman Jaana kvalt I vpj poissa Valkonen Jari varajäsen Vainio Atso kaupunginjohtaja, esittelijä Teuri Jenni hallintoasiantuntija, sihteeri Arvela-Hellén Leena kaupunginarkkitehti :56 Takala-Anne talousjohtaja :45 Lehtinen Leila Matkahuolto Oy :34 Taskinen Johanna Matkahuolto Oy :34 etänä Poissa Salminen Ritva jäsen Salo Tomi kvalt II vpj Allekirjoitukset Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Raimo Löfstedt Käsitellyt asiat Jenni Teuri Pöytäkirjan Uusikaupunki tarkastus Pöytäkirja yleisesti nähtävillä Kari Koski Sami Virtanen kaupungin verkkosivuilla alkaen. Todistaa

4 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 10/ Kaupunginhallitus Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus KHALL Kuntalain 103 :n 2 momentissa säädetään: Muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltainen kun enem män kuin puolet jäsenistä on läsnä. Hallintosäännön 148 :n mukaan toimielin päättää kokoustensa ajan ja paikan. Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen kokouksen pitämisestä ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Tällöin puheenjohtaja määrää kokousajan. Hallintosäännön 149 :n mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Kokouskutsussa on mainittava, mitä toimielimen päätöksentekotapaa noudatetaan kunkin asian kohdalla. Jos asia käsitellään sähköisessä päätöksentekomenettelyssä, tulee kutsussa ilmaista, mihin mennessä asia on käsiteltävä sähköisesti. Esityslista, joka sisältää selostuksen käsiteltävistä asioista ja ehdotukset toimielimen päätöksiksi, lähetetään kokouskutsun yhteydessä, jos eivät erityiset syyt ole esteenä. Jos esityslistalla, liitteissä tai oheismateriaalissa on salassa pidettäviä tietoja, asiakirjaan tehdään merkintä salassapidosta. Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus, toimielimen päättämällä tavalla. Kaupunginhallitus on päättänyt kokousajoistaan. Kaupunginhallitus on päättänyt, että jolleivät eri tyi set syyt ole esteenä, on kaupunginhallituksen puheenjoh tajalle ja jä senille, valtuuston puheenjohtajalle ja varapu heenjoh tajille sekä kaupunginjohtajalle vähintään kolme päi vää en nen ko kousta lähetettävä kokouksen esityslista. Esi tyslistan tulee kunkin asian osalta sisältää esittelijän ehdo tus kau pungin hallituksen päätökseksi. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

5 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 10/ Kaupunginhallitus Pöytäkirjan tarkastajien valinta KHALL Kuntalain 107 :n mukaan toimielimen päätöksistä pidetään pöytäkirjaa. Hallintosäännön 171 :n mukaan pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja tar kastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Ehdotus: Tämän pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Kari Koski ja Sami Virtanen. Pöytäkirja tarkastetaan ja allekirjoitetaan sähköisesti. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Kari Koski ja Sami Virtanen. Merkittiin, että valtuuston I vpj Jaana Reijonsaari-Korsman poistui kokouksesta klo

6 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 10/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitukselle saapuneet lautakuntien ja vastaavien pöytäkirjat KHALL Liitteenä kaupunginhallitukselle hallintosäännön 48 :n no jalla toimitetut seuraa vien lautakun tien pöytäki rjat: LAUTAKUNTA Kokouspvm Opetus- ja kasvatuslautakunta Sosiaalilautakunta Tekninen lautakunta Hyvinvointi- ja vapaa-aikalautakunta VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET Liitteenä luettelo palvelukeskusten viranhaltijapäätöksistä. Kuntalain 92 :n mukaan: "Kunnanhallitus, kunnanhallituksen puheenjohtaja, kunnan johtaja ja hallintosäännössä määrätty kunnan viranhaltija voi vat ottaa kunnanhallituksen käsiteltäväksi asian, joka on tä män lain nojalla siirretty kunnanhallituksen alaisen viranomaisen tai kunnanhallituksen jaoston toimivaltaan ja jossa asianomainen viranomainen on tehnyt päätöksen. Asia on otettava ylemmän toimielimen käsiteltäväksi sen ajan kuluessa, jossa 134 :ssä tarkoitettu oikaisuvaatimus päätöksestä on tehtävä. Ylemmän toimielimen käsiteltäväksi ei kuitenkaan saa ottaa: 1) lain tai asetuksen mukaisia lupa-, ilmoitus-, valvonta- tai toimitusmenettelyä koskevia asioita; 2) yksilöön kohdistuvia opetustoimen, terveydenhuollon tai sosiaalitoimen asioita; 3) 51 :ssä tarkoitetulle kuntien yhteiselle toimielimelle siirrettyjä asioita, jos asianomaiset kunnat niin sopivat." Uudenkaupungin hallintosäännön 46 :n ja 47 :n mukaan: "Asian ottamisesta kaupunginhallituksen käsiteltäväksi voi päättää kaupunginhallitus, kaupunginhallituksen puheenjohtaja tai kaupunginjohtaja." "Kuntien yhteisten toimielinten osalta otto-oikeuden rajoituksista on sovittu kuntien välisissä yhteistyösopimuksissa. Kaupunginhallituksella ei ole myöskään otto-oikeutta niihin päätöksiin, jotka ovat kuntalain 92 :ssä rajattu otto-oikeuden ulkopuolelle.

7 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 10/ Kaupunginhallitus Kaupunginjohtajan ehdotus: Vakka-Suomen Veden johtokunnan päätöksistä Uudenkaupungin kaupunginhallituksella on otto-oikeus laillisuusasioissa kuultuaan ensin Laitilan kaupunkia." Kaupunginhallitus päättää, että koska edellä mainittujen lau takuntien ja viranhaltijoiden päätöksissä ei ole tar koituksen mu kai suu den tai laillisuuden suhteen huomauttamista, kau pun gin hal litus ei ota niissä olevia asioita käsiteltäväkseen vaan an taa lu van päätösten täytäntöönpanemiselle. Liitteet Lautakuntien ym. pöytäkirjat / täytäntöönpano 2022

8 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 10/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuuston päätösten täytäntöönpano 205/ /2022 KHALL Nro ( ) Asia/ täytäntöönpano 1 (13) Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 (14) Pöytäkirjan tarkastajien valinta 3 (15) Vuoden 2022 investointimäärärahojen tarkistaminen / siirto vuodelta (16) Kaupungin talouden toteutuminen 2021 / Tilinpäätösarvio kaupunki ja liikelaitokset 5 (17) Ympäristönsuojeluviranomaisen taksan tarkistus 6 (18) Ikäystävällinen Uusikaupunki -suunnitelman päivittäminen ja voimassaolon jatkaminen vuodelle (19) Valtuustoaloitteet (20) SDP:n valtuustoryhmän aloite: Päiväkodeissa, kouluissa ja vanhuspalveluyksiköissä tarjottavan ruoan laatu ja kustannukset 9 (21) Valtuutettu Jari Valkosen aloite: Kotoutuslautakunnan perustaminen 10 (22) Valtuutettu Jari Valkosen aloite: Uudenkaupungin kasvuun satsattava tuloksellisesti - kaupunginhallitus 11 (23) Valtuutettu Jari Valkosen aloite: Opetuksen laatuun panostettava - kaupunginhallitus Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi. Valitusajan kuluessa päätöksistä ei ole Turun hallinto-oikeuden kirjaamosta sähköpostitse saadun tiedon mukaan valitettu. Kaupunginhallitus katsoo, että kaupunginvaltuuston päätökset ovat tehdyt oikeassa järjestyksessä, eivät mene valtuuston toimivaltaa ulommaksi, eivätkä muutoinkaan ole lainvastaisia, joten kaupunginhallitus päättää panna valtuuston tekemät päätökset täytäntöön.

9 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 10/ Kaupunginhallitus Määräalan varaaminen ja vuokraaminen kiinteistöstä / /2022 KHALL Turun Vuokravarastot Oy on suunnittelemassa 1500 m² teollisuushallin ra ken ta mis ta Valmet Automotive Oy:n tarpeisiin. Tarkoituksena on, et tä yritys varaa ja vuokraa kaupungilta maa-alueen, jolle toteuttaa ra ken nuk sen ja vuokraa tiloja eteenpäin autotehtaan toiminnoille. Tu run Vuokravarastot Oy on 2021 perustettu yritys, jonka pää asial li nen toimiala on kiinteistöhallinto. Hankkeen toteuttamiselle sopiva alue sijaitsee Autotehtaankadun var rel la (kt ). Alue on asemakaavoittamatonta, mutta se rajoittuu vahvistuneen asemakaavan mukaiseen teol lisuus- ja varastorakennusten korttelialueeseen. Viereinen kiinteistö on Valmet Automotive Oy:n omistuksessa ja sillä sijaitsevaa py säköin ti aluet ta voidaan hyödyntää tontille sijoittuvien työntekijöiden pysä köin ti alu ee na. Voimassa olevassa vahvistetussa osayleiskaavassa kiinteis tö sijoittuu teollisuus- ja varastoalueeksi varatulle alueelle (T). Alu eel le voidaan yleiskaavamääräyksen mukaan sijoittaa alueen toiminnoille tarpeelliset lii ken ne väy lät ja -alueet, virkistysalueet, yhdyskuntateknisen huollon alueet se kä pääasiallista toimintaa palvelevat toimisto-, terminaali- ja vas taa vat tilat. Kaupungin omistuksessa oleva kiinteistö on hankittu Mynämäen kunnalta raakamaana. Alue onn tarkoitus osoittaa nykyisen asemakaavan mukaisen teol li suus alu een jatkeeksi yleiskaavan mukaisesti. Määräalalle suunniteltu toiminta vastaa alueen kaavallista käyt tö tarkoi tus ta. Hanke toteuttaa kaupungin strategian tavoitetta mo ni puo lisen ja kasvavan elinkeinotoiminnan osalta. Vuokrattavan alueen sijain nin vuoksi vuokrasopimuksen ehdoksi on tarkoituksenmukaista aset taa se, että yrityksellä on sitova sopimus rakennettavan ra kennuk sen käyttämisestä Valmet Automotiven kanssa. Kiinteistöstä vuokrattavan alueen pinta-ala on 7500 m² ja sillä sijaitsee tyhjillään olevia rakennuksia, joiden purkaminen jää vuokralaiselle. Tontin poikki kulkee iso laskuoja, joka on tärkeä ta ka na olevien tontti- ja metsäalueiden vesien johtamisen kannalta. Oja on joko putkitettava riittävän isolla putkella tai siirrettävä tontin ra jal le. Kiinteistöllä ei ole kunnallisteknisiä liittymiä. Vesi- ja viemärijohto kulke vat Autotehtaankadun katualueella, rakennuspaikan on lii tyt tä vä kunnallistekniseen verkostoon. Vuokralainen toteuttaa tontille ajoliittymän Autotehtaankadulta. Liit ty-

10 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 10/ Kaupunginhallitus män paikka on osoitettu Autotehtaankadun katusuunnitelmassa. Hinnoittelu Alueella ei ole voimassa vahvistettuja luovutusehtoja. Kaupungin teol li suus tont tien luovutushinnat v ovat Pajalassa 6,05 /m², Ori vol la 5,70 /m². Sannon ja Orivon teollisuus- ja liiketonttien hin nat ovat 7,93 /m² ja 8,10 /m². Luovutusehtojen mukaisesti tontin vuokra on 5 % lunastushinnasta, ton tit vuokrataan 50 vuodeksi ja tontin saa lunastaa sen tultua raken ne tuk si. Asemakaava-alueen teollisuustonttien ra ken nus oi keudet vaihtelevat e = 0,5-0,6 välissä. Betorantien varrella on asemakaavoittamattoman, mutta kun nal listek nii kan ja rakennetun infran vaikutusalueella olevan alueen luo vutus hin nak si vahvistettu 4,36 /m². Vuokrattavaksi esitetty kohde ei ole asemakaavoitettu, mutta si jaitsee asemakaavoitetun alueen rajalla, joten kunnallistekniikka ja kaupun gin katuverkosto on hyödynnettävissä. Asemakaavoitetun alueen ulkopuolella kiinteistön rakennusoikeus on pienempi kuin asema kaa van mukaisella tontilla. Lisäksi vuokralaisen suo ri tet ta vak si jää rakennusten purkukustannukset. Vuokrattava alue vastaa ominaisuuksiltaan Betorantien aluetta. Tontin vuokrana voidaan käyttää Betorantien alueen luo vu tus hin nas ta 4,36 /m² laskettua vuokraa. Edellä esitetyllä perusteella 7500 m² määräalan vuotuiseksi vuokrak si saadaan 1635 /v. Koska kiinteistöllä ei ole voimassa olevaa ase ma kaava, tontti esitetään vuokrattavaksi 30 vuodeksi. Vuotuinen vuokra ja mah dol li nen omak si lunastaminen käsitellään uudelleen sen jäl keen, kun alu eel le on vahvistettu asemakaava. Lisätietoja Kiinteistöinsinööri Leena Viljanen, puh Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus päättää, että liitekartan mukainen n m² mää rä ala kiinteistöstä varataan ja vuokrataan Turun Vuok ra va ras tot Oy:lle. Varaus on voimassa 6 kk. Kiinteistö vuokrataan sellaisena kuin se nyt on, vuokralainen purkaa kiinteistöllä olevat rakennukset ja rakentaa kus tan nuk sel laan liittymän Autotehtaankadulta. Kiinteistön vuok raa mi sen ehtona on, että yrityksellä on sopimus Valmet Automotive Oy:n kanssa määräalalle rakennettavien tilojen vuokraamisesta.

11 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 10/ Kaupunginhallitus Vuokra-aika on 30 vuotta ja vuotuinen vuokra 1635 (elin kus tannus in dek sin 1/2022 pisteluku 2074). Liitteet Kiinteistöstä vuokrattava määräala

12 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 10/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallituksen lausunto ympäristö- ja lupalautakunnalle koskien Merilän tilalle rakennettavaa tuuli- ja aurinkovoimalaa 241/ /2022 KHALL Merilän Tila Oy hakee maankäyttö- ja rakennuslain 137 :n mukaista suunnittelutarveratkaisua ja 125 :n mukaista rakennuslupaa kokonaiskorkeudeltaan 64 metrin tuulivoimalan ja aurinkovoimalan rakentamiseksi Vahteruksen kylään kiinteistölle Maankäyttö- ja rakennuslain 133 :n mukaisesti naapureille on varattu mahdollisuus kirjallisen huomautuksen tekemiseen rakennuslupahakemuksesta ja 173 :n mukaisesti naapureille ja muille, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin hanke saattaa huomattavasti vaikuttaa, varataan mahdollisuus kirjallisen muistutuksen tekemiseen suunnittelutarveratkaisuhakemuksesta. Lupahakemuksia koskevat asiakirjat ovat olleet nähtävänä Uudenkaupungin rakennusvalvonnassa , jonka lisäksi kartta ja suunnitelmat ovat olleet nähtävillä Uudenkaupungin kaupungin kotisivuilla ja yhteispalvelupiste Passarissa. Hakemuksia koskevat kirjalliset huomautukset ja muistutukset oli toimitettava mennessä kirjaamoon tai rakennusvalvontaan. Yhtään huomautusta tai muistutusta ei tullut. Hakemuksen mukaan rakennuslupaa haetaan maatilalle rakennettavalle hybridisähköntuotantolaitokselle. Tuulivoimala on nimellisteholtaan 250 kw ja aurinkovoimala 20 kw. Hakemuksen mukaan napakorkeus on 50 metriä ja lavan pituus 14,5 metriä eli kokonaiskorkeus on 64,5 metriä. Aurinkovoimala tulee ristikkomallisen tuulivoimalan sivuun kiinni 75 asteen kulmaan pystyyn. Hanke sijoittunee maakuntakaavan maa- ja metsätalous-/ retkeily-/ virkistysalueelle (MRV). MRV-alueen suunnittelumääräyksessä todetaan muun muassa, että olemassa olevien alueiden täydennykseksi ja laajennukseksi voidaan yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa osoittaa pääasiallista käyttötarkoitusta kohtuuttomasti haittaamatta loma-asutusta, matkailua ja virkistyskäyttöä palvelevia toimintoja, sekä maisema- ja ympäristönäkökohdat huomioon ottaen muun muassa uutta pysyvää asumista ja erityislainsäädännön ohjaamana myös muita toimintoja. Hankealueella ei ole voimassa yleis- tai asemakaavaa, mutta hanke sijoittuu vireillä olevassa Kalannin osayleiskaavaehdotuksessa maaja metsätalousvaltaiselle alueelle (M). Kyseessä oleva maatila on osoitettu kaavaehdotuksessa lisäksi maatilojen talouskeskusten

13 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 10/ Kaupunginhallitus kohteeksi (AM). Kaupunki pyysi lausunnot myös ELY-keskukselta, pelastusviranomaiselta ja puolustusvoimilta. Ely-keskus on lausunnossaan todennut, että rakenteellisesti katsottuna tuulivoimalaa ei voida yleisesti pitää pysyvänä rakennelmana (käyttöikä max. 30 vuotta) ja näin ollen kaupungin tulisi harkita, myöntääkö tuulivoimalalle luvan määräaikaisena vai toistaiseksi voimassa olevana. Hakijalta tulisi edellyttää rakennuslupavaiheessa suunnitelma tuuli- ja aurinkovoimaloiden purkamisesta tai korjaamisesta sekä materiaalien kierrättämisestä käytön jälkeen. Lausuntopyynnön aineistossa ei ollut selvitystä liitynnästä sähköverkkoon ja johtoreiteistä. Paikallisen verkkoyhtiön kanssa tuleekin neuvotella ja varmistaa muun muassa tuulivoimalan turvallinen liittäminen sähköverkkoon. Koska lupaa haetaan 50 metriä korkealle tuulivoimalalle, tulee lausunto pyytää myös puolustusvoimilta. Varsinais-Suomen pelastuslaitoksen pelastusviranomainen on tutustunut rakennuslupahakemuksen liitteenä oleviin suunnitelmiin. Varsinais-Suomen pelastuslaitos puoltaa rakennuslupaa ehdollisena. Pelastusviranomaisen näkemyksen mukaan tuulivoimahankkeessa on huomioitava onnettomuuksien ennaltaehkäisy. Laitteen korkeuden vuoksi ei pelastuslaitoksen kalustolla päästä esimerkiksi tulipalotilanteessa sammuttamaan palavaa voimalaa.tuulivoimalalle ja aurinkovoimalalle on laadittava toimintaohjeet hätätilanteita varten. Ohjeista on käytävä ilmi muun muassa, miten laitteisto saadaan irrotettua sähköverkosta. Aurinkopaneeleissa pelastusviranomainen suosittelee käyttämään älykästä järjestelmää joka vikatilanteessa vähentää automaattisesti järjestelmän jännitettä. Puolustusvoimilla ei ollut huomautettavaa hankkeesta. Kaupunginvaltuusto päätti , ettei Uudenkaupungin alueelle rakenneta tuulivoimaloita alle kahden kilometrin etäisyydelle asutuksesta ja loma-asutuksesta. Kiinteistökohtaiset pienvoimalat sallitaan rakennusjärjestyksen mukaan. Uudenkaupungin rakennusjärjestyksessä todetaan, että tuulivoimala, jonka kokonaiskorkeus on < 30 m edellyttää toimenpidelupaa. Muuta mainintaa ei rakennusjärjestyksessä ole. Tuulivoimala ei täytä valtuuston tekemää päätöstä asutuksen ja loma-asutuksen etäisyydestä. Asutusta alle kahden kilometrin etäisyydellä tuulivoimalasta on melko paljon. Tuulivoimala rakennetaan pääasiassa tilan omaan sähköntuotantoon. Tuulivoimalan meluvaikutukset ovat 376 m päässä 35dB ja 91 m päässä 50 db.

14 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 10/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuuston päätös syntyi tuulivoimakaavan yhteydessä. Kaavassa käsiteltiin alueita, jonne suuria teolliseen tuotantoon käytettäviä tuulivoimaloita olisi voitu sijoittaa. Pientuulivoimalat ovat teholtaan pienempiä kuin teolliseen tuotantoon tarkoitetut tuulivoimalat. Useimmat pientuulivoimalat ovat muutaman sadan tai tuhannen watin (kw) tehoisia voimaloita, joita voi asentaa kesämökin tai kiinteistön yhteyteen. Myös maatalouksissa ja pienteollisuudessa käytettävät jopa 50 kw tehoiset voimalat luetaan pientuulivoimaloiksi. Lisätietoja: Kaupunginarkkitehti Leena Arvela-Hellén p Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus katsoo, että kyseessä on pientuulivoimalaan rinnastettava hanke ja kaupunginvaltuuston päätös ei rajoita sen lupakäsittelyä. Merkittiin, että valtuuston I vpj Jaana Reijonsaari-Korsman palasi kokoukseen klo tämän asian käsittelyn aikana. Liitteet Kartta Kuva

15 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 10/ Kaupunginhallitus Uudenkaupungin kaupungin omistaman maa-alueen käyttö anniskelua varten Minifarmi & Kukkamessut -tapahtumassa / /2022 KHALL Kaupunginhallitus on päättänyt rajoittaa alkoholijuomien saatavuutta, lapsille, nuorille ja perheille tarkoitetuissa tiloissa ja tilaisuuksissa. Hyvinvointi- ja vapaa-aikapalvelujen hallinnoimien tilojen käytössä periaatteena on ollut, että alkoholin käyttöä ei sallita. Finn Sportsman Oy on saanut luvan käyttää Uudenkaupungin jäähallia ja sen piha-aluetta anniskelualueena vuosina Minifarmi & Kukkamessut -tapahtumassa. Finn Sportsman Oy anoo päivätyllä kirjeellään lupaa käyttää Uudenkaupungin kaupungin omistamaa jäähallin parkkialuetta anniskelualueena yrityksen järjestämässä Minifarmi & Kukkamessut-tapahtumassa. Jäähallin läheisyyteen asetettava messuravintola aidataan ja erotetaan muusta messualueesta. Tapahtumissa myydään vain mietoja tuotteita. Poliisi määrittää tapahtumalle ja anniskelualueille tarvittavan järjestyksenvalvonnan. Tapahtuman järjestäjä huolehtii, että järjestyksenvalvonta suoritetaan viranomaisten ohjeiden mukaisesti. Lisätietoja Kaupunginarkkitehti Leena Arvela-Hellén, puh Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus päättää omalta osaltaan myöntää Finn Sportsman Oy:lle luvan käyttää Uudenkaupungin kaupungin omistamaa jäähallin parkkialuetta anniskelualueena Minifarmi & Kukkamessut -tapahtumassa Lisäksi Uudenkaupungin kaupunginhallitus edellyttää, että aidatulle alueelle pääsylle järjestetään jatkuva valvonta. Liitteet Finn Sportsmann Oy:n anomus / Minifarmi & Kukkamessut -tapahtumassa 2022

16 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 10/ Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Alisenkadun (Sepänkatu - Liljalaaksonkatu) rakentamisen urakoitsijan valinta / toteuttamislupa 244/ /2022 TEKLA Tekninen infra on pyytänyt tarjouksia Alisenkadun rakentamisurakasta välillä Sepänkatu - Liljalaaksonkatu julkaisemalla tar jous pyynnön si kau pun ki-si vus tol la sekä jät tä mäl lä han kin ta il moi tuk sen Hilma-kanavaan Urakoitsijan valintaperusteena on kokonaistaloudellisesti edullisin tar jous. Tarjousten vertailuperusteena käytetään urakkahinnan (mak si mi pis teet 80) lisäksi yksikköhintaluettelon kokonaishintaa (20 pist.). Määräaikaan klo mennessä tarjouksen jätti kolme (3) ura koit si jaa. Kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen jätti Mai se ma ra kennus Viitanen Oy ko ko nais hin taan (alv 0). Hankkelle on varattu investointimäärärahaa kus tan nuspai kalle 9259 Liikekeskustan elä vöit tä mi nen. Lisäksi on varattu inves toin ti mää rä ra haa kustannuspaikalle 9233 ka tu alueiden viherrakentaminen. Ve si huol to töi den kus tan nuk sis ta vastaa Uuden kau pun gin Vesi. Veden kustannukset ovat n Kaupunginhallituksen seuraavassa kokouksessa pyydetään lupaa hank keen toteuttamiselle. Lisätietoja Työpäällikkö Mikko Jalonen, puh Teknisen johtajan ehdotus: Tekninen lautakunta päättää, että Alisenkadun rakentamisen urakoit si jak si välillä Sepänkatu - Liljalaaksonkatu valitaan ko ko nais talou del li ses ti edullisimman tarjouksen jättänyt Maisemarakennus Viita nen Oy päi vä tyn tarjouksen mu kai ses ti ko ko nais hintaan (alv 0). Päätös on ehdollinen siihen asti, kunnes kaupunginhallitus on an tanut hankkeelle toteuttamisluvan. Merkittiin, että Raimo Löfstedt poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana klo

17 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 10/ Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus _ KHALL Kaupunginjohtajan ehdotus: Talousarvion mukaan kaupunginhallitus antaa luvan talousarviossa ole vien euron ja sitä isompien hankkeiden toteuttamiseen. Kaupunginhallitus päättää antaa luvan Alisenkadun rakentamisen toteuttamiseen välillä Sepänkatu - Liljalaaksonkatu. Keskustelun kuluessa Jari Valkonen esitti, että toteuttamislupaa ei myönnetä, vaan asia viedään valtuustoon lisämäärärahan myöntämistä varten. Valkosen esitystä ei kannatettu, joten se raukesi. Merkittiin, että kaupunginhallitus piti neuvottelutauon klo

18 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 10/ Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Merituulikodin osasto Tyynelän peruskorjauksen urakoitsijan valinta / toteuttamislupa 240/ /2022 TEKLA Tekniset ja ympäristöpalvelut on pyytänyt tarjouksia Merituulikodin osas to Tyynelän peruskorjauksesta julkaisemalla tar jous pyyn nön si kau pun ki-si vus tol la sekä jät tä mäl lä hankin ta il moi tuk sen Hilma-kanavaan sekä korjausilmoituksen tarjousten jättöajan muutoksesta. Urakoitsijan valintaperusteena on halvin hinta. Määräaikaan klo mennessä tarjouksen jätti kolme (3) ura koit si jaa. Halvimman tarjouksen jätti Rakennus Lehtonen Oy ko ko naisurakkahin taan (alv 0). Hankkeelle on varattu investointimäärärahaa kus tannus pai kal le 9410 Merituulikoti. Kaupunginhallituksen seuraavassa kokouksessa pyydetään lupaa hank keen toteuttamiselle. Lisätietoja Kiinteistöpäällikkö Rami Arola, puh Teknisen johtajan ehdotus: Tekninen lautakunta päättää, että Merituulikodin osasto Tyynelän pe rus kor jauk sen ura koit si jak si valitaan halvimman tarjouksen jät tänyt Rakennus Lehtonen Oy päi vä tyn tar jouk sen mu kaises ti ko ko nais hin taan (alv 0). Päätös on ehdollinen siihen asti, kunnes kaupunginhallitus on an tanut hankkeelle toteuttamisluvan. _ KHALL Kaupunginjohtajan ehdotus: Talousarvion mukaan kaupunginhallitus antaa luvan talousarviossa ole vien euron ja sitä isompien hankkeiden toteuttamiseen.

19 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 10/ Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus päättää antaa luvan Merituulikodin osasto Tyy nelän peruskorjauksen toteuttamiseen.

20 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 10/ Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Kalannin yläkoulun sisäilmakorjauksien urakoitsijan valinta / toteuttamislupa 236/ /2022 TEKLA Tekniset ja ympäristöpalvelut on pyytänyt tarjouksia Kalannin yläkou lun sisäilmakorjausurakasta julkaisemalla tar jous pyyn nön si kau pun ki-si vus tol la sekä jät tä mäl lä hankin ta il moi tuk sen Hilma-kanavaan sekä korjausilmoituksen tarjousten jättöajan muutoksesta. Urakoitsijan valintaperusteena on halvin hinta. Määräaikaan klo mennessä tarjouksen jätti kolme (3) ura koit si jaa. Rakennustoimisto Lainio & Laivoranta Oy on jättänyt vain yhden korjatun tarjouksen urakkahintaan Halvimman tarjouksen jätti LVI-Anttila Oy ko ko naisurakka hin taan (alv 0), mutta tarjous ei täyttänyt tarjouspyynnössä olevaa vaatimusta vastaavan työnjohtajan läsnäolosta ( Vastaavan työn joh ta jan läsnäolo työmaalla oltava vähintään 4 h/joka toinen työpäi vä ja muutoin saatavissa työmaalle 2 tunnin vasteajalla ). Tarjouksessa esitetty vastaava työnjohtaja ei pysty tätä läsnäoloa täyt tä mään, koska hän työskentelee päätomisesti toisen työnantajan (Ya ra Suomi Oy) palveluksessa, eikä häneltä myöskään oltu kysytty suos tu mus ta tähän vastaavan työnjohtajan tehtävään tarjoajan tahol ta. Vaatimuksen täyttämisestä on pyydetty tarjoajalta ja esitetyltä vas taa val ta työnjohtajalta kirjallinen selvitys. Halvimman tarjouspyynnön mukaisen tarjouksen jätti Rakennus Leh to nen Oy kokonaisurakkahintaan (alv 0). Hankkeelle on varattu investointimäärärahaa kus tannus pai kal le 9416 Kalannin koulu. Kaupunginhallituksen seuraavassa kokouksessa pyydetään lupaa hank keen toteuttamiselle. Lisätietoja Kiinteistöpäällikkö Rami Arola, puh Teknisen johtajan ehdotus: Tekninen lautakunta päättää, että Kalannin yläkoulun si sä il ma korjauk sen ura koit si jak si valitaan halvimman urakkatarjouspyynnön mu kai sen tarjouksen jättänyt Rakennus Lehtonen Oy päivä tyn tarjouksen mu kai ses ti kokonaishintaan (alv 0).

21 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 10/ Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Lisäksi tekninen lautakunta päättää hylätä LVI-Anttila Oy:n tar jouksen tarjouspyynnön vastaisena. Päätös on ehdollinen siihen asti, kunnes kaupunginhallitus on an tanut hankkeelle toteuttamisluvan. _ KHALL Kaupunginjohtajan ehdotus: Talousarvion mukaan kaupunginhallitus antaa luvan talousarviossa ole vien euron ja sitä isompien hankkeiden toteuttamiseen. Kaupunginhallitus päättää antaa luvan Kalannin yläkoulun si sä il makor jauk sen toteuttamiseen. Merkittiin, että kaupunginarkkitehti Leena Arvela-Hellén poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen klo

22 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 10/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Maksuosoitusten hyväksyjät ja pankkitilien käyttövaltuudet 1352/ /2019 KHALL Hallinto-, talous- ja ICT-palveluissa tapahtuneiden henkilöstömuutosten johdosta on syytä muuttaa kaupunginhallituksen aiempaa ( ) päätöstä maksutositteiden hyväksyjistä ja pankkitilien käyttäjistä seuraavasti: Maksuosoitusten hyväksyminen - kaupunginjohtaja Atso Vainio - talousjohtaja Anne Takala - laskentapäällikkö Jukka Jokiranta - kirjanpitopäällikkö Eeva Vuorinen Pankkitilien käyttövaltuudet, jotka käsittävät kaupungin ja liikelaitosten pankkitilit Yksin - kaupunginjohtajan Atso Vainio Kaksi yhdessä - talousjohtaja Anne Takala tai - laskentapäällikkö Jukka Jokiranta - kirjanpitopäällikkö Eeva Vuorinen yhdessä joko - vs. rahoitussihteeri Riikka Ilosen tai - laskentapäällikkö Jukka Jokirannan tai - kirjanpitopäällikkö Eeva Vuorisen kanssa Lisätietoja Talousjohtaja Anne Takala, puh Puheenjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus päättää hyväksyä maksuosoitusten hyväksyjät ja pankkitilien käyttövaltuudet edellä esitetyn mukaisesti. Muutos tulee voimaan Merkittiin, että kaupunginjohtaja Atso Vainio poistui esteellisenä kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi (osallisuusjäävi).

23 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 10/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus KHALL Hallinto-, talous- ja ICT-palveluissa tapahtuvien osin määräaikaisten henkilöstömuutosten johdosta on syytä muuttaa kaupunginhallituksen aiempaa ( ) päätöstä maksutositteiden hyväksyjistä ja pankkitilien käyttäjistä seuraavasti: Maksuosoitusten hyväksyminen Uudenkaupungin kaupunki - kaupunginjohtaja Atso Vainio - talousjohtaja Anne Takala - laskentapäällikkö Jukka Jokiranta - taloussuunnittelija Lauri Honkaniemi - kirjanpitopäällikkö Eeva Vuorinen saakka - vs. kirjanpitopäällikkö Alina Hyytiä alkaen Uudenkaupungin Vesi liikelaitos - vesihuoltopäällikö Kim Westerholm Vakka-Suomen Vesi liikelaitos - vesihuoltopäällikkö Kim Westerholm Pankkitilien käyttövaltuudet, jotka käsittävät kaupungin ja liikelaitosten pankkitilit Yksin - kaupunginjohtaja Atso Vainio tai - talousjohtaja Anne Takala (aiemmin kaksi yhdessä) Kaksi yhdessä - henkilöstöjohtaja Piia Syvänen tai - laskentapäällikkö Jukka Jokiranta tai - kirjanpitopäällikkö Eeva Vuorinen saakka tai - vs. kirjanpitopäällikkö Alina Hyytiä alkaen tai - taloussuunnittelija Lauri Honkaniemi yhdessä joko - vs. rahoitussihteerin Riikka Ilosen tai - laskentapäällikkö Jukka Jokirannan tai - kirjanpitopäällikkö Eeva Vuorisen saakka tai - vs. kirjanpitopäällikkö Alina Hyytiän alkaen tai - taloussuunnittelija Lauri Honkaniemen kanssa

24 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 10/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Liikelaitosten pankkitilien osalta käyttövaltuudet ovat vesihuoltopäällikkö Kim Westerholmilla. Lisätietoja: Talousjohtaja Anne Takala, puh Puheenjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus päättää hyväksyä maksuosoitusten hyväksyjät ja pankkitilien käyttövaltuudet edellä esitetyn mukaisesti. Muutos tulee voimaan KHALL Merkittiin, että kaupunginjohtaja Atso Vainio ja talousjohtaja Anne Takala poistuivat esteellisinä kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi (osallisuusjäävit). Hallinto-, talous- ja ICT-palvelujen tilapäisten henkilöstöjärjestelyjen päättymisen ja henkilöstöjohtajan vaihtumisen takia on syytä muuttaa kaupunginhallituksen aiempaa ( ) päätöstä maksutositteiden hyväksyjistä ja pankkitilien käyttäjistä seuraavasti: Maksuosoitusten hyväksyminen Uudenkaupungin kaupunki - kaupunginjohtaja Atso Vainio - talousjohtaja Anne Takala - laskentapäällikkö Jukka Jokiranta - taloussuunnittelija Lauri Honkaniemi - kirjanpitopäällikkö Eeva Vuorinen Uudenkaupungin Vesi liikelaitos - vesihuoltopäällikö Kim Westerholm Vakka-Suomen Vesi liikelaitos - vesihuoltopäällikkö Kim Westerholm Pankkitilien käyttövaltuudet, jotka käsittävät kaupungin ja liikelaitosten pankkitilit Yksin - kaupunginjohtaja Atso Vainio tai - talousjohtaja Anne Takala

25 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 10/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus henkilöstöjohtaja Annamaaria Seikola tai - laskentapäällikkö Jukka Jokiranta tai - kirjanpitopäällikkö Eeva Vuorinen tai - taloussuunnittelija Lauri Honkaniemi yhdessä joko - rahoitussihteeri Alina Hyytiän tai - laskentapäällikkö Jukka Jokirannan tai - kirjanpitopäällikkö Eeva Vuorisen tai - taloussuunnittelija Lauri Honkaniemen kanssa Liikelaitosten pankkitilien osalta käyttövaltuudet ovat vesihuoltopäällikkö Kim Westerholmilla. Lisätietoja: Talousjohtaja Anne Takala p Puheenjohtajan ehdotus: Puheenjohtajan muutettu ehdotus: Kaupunginhallitus päättää hyväksyä maksuosoitusten hyväksyjät ja pankkitilien käyttövaltuudet edellä esitetyn mukaisesti. Muutos tulee voimaan Puheenjohtaja teki asiassa muutetun päätösehdotuksen. Hallinto-, talous- ja ICT-palvelujen tilapäisten henkilöstöjärjestelyjen päättymisen ja henkilöstöjohtajan vaihtumisen takia on syytä muuttaa kaupunginhallituksen aiempaa ( ) päätöstä maksutositteiden hyväksyjistä ja pankkitilien käyttäjistä seuraavasti: Maksuosoitusten hyväksyminen Uudenkaupungin kaupunki - kaupunginjohtaja Atso Vainio - talousjohtaja Anne Takala - laskentapäällikkö Jukka Jokiranta - taloussuunnittelija Lauri Honkaniemi - kirjanpitopäällikkö Eeva Vuorinen - controller Janina Jokiranta Uudenkaupungin Vesi liikelaitos - vesihuoltopäällikö Kim Westerholm Vakka-Suomen Vesi liikelaitos - vesihuoltopäällikkö Kim Westerholm Pankkitilien käyttövaltuudet, jotka käsittävät kaupungin ja

26 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 10/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus liikelaitosten pankkitilit Yksin - kaupunginjohtaja Atso Vainio tai - talousjohtaja Anne Takala - henkilöstöjohtaja Annamaaria Seikola tai - laskentapäällikkö Jukka Jokiranta tai - kirjanpitopäällikkö Eeva Vuorinen tai - taloussuunnittelija Lauri Honkaniemi - controller Janina Jokiranta yhdessä joko - rahoitussihteeri Alina Hyytiän tai - laskentapäällikkö Jukka Jokirannan tai - kirjanpitopäällikkö Eeva Vuorisen tai - taloussuunnittelija Lauri Honkaniemen tai - controller Janina Jokirannan kanssa Liikelaitosten pankkitilien osalta käyttövaltuudet ovat vesihuoltopäällikkö Kim Westerholmilla. Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti maksuosoitusten hyväksyjät ja pankkitilien käyttövaltuudet puheenjohtajan muutetun ehdotuksen mukaisesti. Muutos tulee voimaan Merkittiin, että kaupunginjohtaja Atso Vainio ja talousjohtaja Anne Takala poistuivat esteellisinä (osallisuusjäävi) kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi.

27 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 10/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Pankki- ja maksuliikepalvelut / option käyttö 1374/ /2019 KHALL Hankinnan tausta ja tarjoukset Uudenkaupungin kaupunki (jäljempänä Hankintayksikkö ) kilpailutti itsensä sekä Uudenkaupungin Satama Oy:n ja Ukipolis Oy:n puolesta pankki- ja maksuliikepalvelut julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain ( /1397, hankintalaki ) mukaisella avoimella menettelyllä. Kansallisesta hankinnasta julkaistiin hankintailmoitus Hilma-ilmoituskanavassa. Hankintayksikkö asetti tarjouspyyntöasiakirjat maksutta ja rajoituksetta saataville sähköiseen Cloudia-kilpailutusjärjestelmään. Tarjouskilpailuun ei saapunut lisäkysymyksiä niille asetettuun määräaikaan klo mennessä. Hankintayksikkö vastaanotti tarjousten teolle varattuun määräaikaan klo mennessä seuraavat tarjoukset: - Lounaisrannikon Osuuspankki Tarjousten avauspöytäkirja on tämän päätöksen liitteenä. Tarjoajan soveltuvuuden ja tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuuden tarkastaminen Hankintayksikkö tarkasti hankintalain 104 ja 105 :n mukaisesti, täyttikö tarjoaja soveltuvuusvaatimukset ja oliko vastaanotettu tarjous hankinta-asiakirjoissa ilmoitettujen vaatimusten mukainen. Lounaisrannikon Osuuspankki täytti tarjoajalle asetetut soveltuvuusvaatimukset. Lounaisrannikon Osuuspankin tarjous oli myöskin tarjouspyynnön mukainen. Tarjousten vertailu ja valinta Koska Hankintayksikkö vastaanotti vain yhden tarjouksen, ei tarjousten vertailua ollut tarvetta suorittaa. Tarjouskilpailun voittaja ei ole ilmoittanut käyttävänsä alihankkijoita. Hankintasopimuksen syntyminen Hankintasopimus syntyy tarjouspyynnössä ilmoitetulla tavalla vasta

28 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 10/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus sitten, kun hankintalain 147 :n mukainen muutoksenhakuaika (14 päivää) on kulunut, ja kun Hankintayksikkö sekä valittu palveluntuottaja ovat allekirjoittaneet hankintasopimuksen. Hankintayksikkö soveltaa hankinta-asiakirjojen julkisuuteen, mitä hankintalain 138 :ssä sekä viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetussa laissa ( /621, julkisuuslaki ) säädetään. Tiedot tarjoajien liikesalaisuuksista ovat aina salassa pidettäviä. Ohjeet oikaisua ja valittamista varten ovat tämän päätöksen liitteenä. Sopimuskausi ja hinta Sopimus on voimassa määräaikaisena kolme (3) vuotta. Määräaikaisen sopimuskauden päätyttyä Tilaajalla on oikeus jatkaa sopimusta yhdellä (1) kahden (2) vuoden optiokaudella määräaikaisen sopimuskauden päättymisestä lukien. Pankkipalveluiden kokonaiskustannukset ovat kilpailutuksessa käytetyillä volyymeillä (sis. konserni- ja maksuliikennetilipalvelun, konsernitilin, euron luottolimiitin, maksuliikenteen ja verkkopalvelut) noin euroa vuodessa. Koska talletuskorot ovat negatiiviset, kustannukset nousevat merkittävästi aikaisemmasta. Lisätietoja Talousjohtaja Anne Takala, puh Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus päättää valita tarjouskilpailun voittajaksi Lounaisrannikon Osuuspankin ja valtuuttaa talousjohtaja Anne Takalan allekirjoittamaan hankintasopimuksen. Sopimus on voimassa määräaikaisena kolme (3 vuotta) sopimuskauden alkamisesta. Kaupunginhallitus päättää kahden (2) vuoden optiokauden käyttämisestä erikseen. KHALL Merkittiin, että Pentti Aitamurto, Mauri Kontu ja Heli-Päivikki Laurén poistuivat esteellisinä kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi. Pöytäkirja tämän asian osalta tarkastettiin heti kokouksessa.

29 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 10/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Ensimmäinen sopimusjakso päättyy Määräaikaisen sopimuskauden päätyttyä tilaajalla on oikeus jatkaa sopimusta yhdellä (1) kahden (2) vuoden optiokaudella. Optiokaudessa on kyse tilaajan oikeudesta, ei velvollisuudesta, ja kukin tilaajajäsen päättää itsenäisesti optiokauden käyttöönottamisesta. Tilaajan on ilmoitettava optiokauden käyttöönottamisesta viimeistään kolme (3) kuukautta ennen optiokauden alkua. Sopimuksessa ovat kaupungin ja liikelaitosten lisäksi mukana Uudenkaupungin Satama Oy ja Ukipolis Oy. Yhtiöt ovat ilmoittaneet, että optiokausi voidaan niiden puolesta ottaa käyttöön. Lisätietoja: Talousjohtaja Anne Takala p Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus päättää ottaa käyttöön kahden (2) vuoden optiokauden ja jatkaa sopimusta määräaikaisen sopimuksen päättymisen jälkeen. Uusi sopimuskausi alkaa Merkittiin, että Janne Sjölund ja Heli-Päivikki Laurén poistuivat esteellisinä (yhteisöjäävi) kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi.

30 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 10/ Kaupunginhallitus Kari Aallon eronpyyntö Uudenkaupungin kaupungin luottamustoimista 323/ /2022 KHALL Kari Aalto on toimittanut sähköpostitse eronpyynnön Uudenkaupungin kaupungin luottamustoimista. Aalto on pyytänyt eroa vedoten henkilökohtaisiin syihin ja siihen, että hän on eronnut Perussuomalaisista. Kari Aalto on valittu seuraaviin luottamustoimiin: - ympäristö- ja lupalautakunnan jäsen (kvalt ) - sosiaalilautakunnan varajäsen (kvalt ) Lisäksi Kari Aalto on Perussuomalaisten varavaltuutettu. Kuntalain 70 :n mukaan luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä. Eron myöntämisestä päättää luottamushenkilön valinnut toimielin. Valtuusto myöntää eron valtuutetulle ja varavaltuutetulle. Vaalilain 93 :n mukaan kunnan keskusvaalilautakunnan on valtuuston puheenjohtajan pyynnöstä määrättävä uusia varavaltuutettuja kuntalain 17 :n mukaisesti, mikäli valtuuston toimikauden aikana varavaltuutettujen määrä jää vajaaksi. Lisätietoja: Hallintoasiantuntija Jenni Teuri p Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus päättää ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että 1. valtuusto päättää merkitä Kari Aallon eronpyynnön tiedoksi, 2. valtuusto päättää myöntää Kari Aallolle eron varavaltuutetun tehtävästä, 3. valtuusto päättää myöntää Kari Aallolle eron ympäristö- ja lupalautakunnan jäsenyydestä, 4. valtuusto päättää myöntää Kari Aallolle eron sosiaalilautakunnan varajäsenyydestä, 5. valtuusto päättää valita Kari Aallon tilalle ympäristö- ja lupalautakuntaan uuden jäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi, 6. valtuusto päättää valita Kari Aallon tilalle sosiaalilautakuntaan uuden varajäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi, 7. valtuuston puheenjohtaja pyytää keskusvaalilautakuntaa määräämään perussuomalaisten ryhmään uuden varavaltuutetun.

31 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 10/ Kaupunginhallitus Kaupungin virastotalon kiinni pitäminen ja vuosilomien keskittäminen vuonna / /2019 KHALL Kaupungin virastotalo on jo pitkään pidetty suljettuna heinäkuussa neljä viikkoa sekä vuodenvaihteessa noin viikon ajan. Virastotalon sulkemisesta huolimatta kaupungin ulkoistettu puhelinvaihde toimii normaalisti. Palvelukeskuksissa on järjestetty päivystys sellaisissa toimipisteissä, joissa se on välttämätöntä. Asiakaspalvelu matkailutoimistossa ja palvelupiste Passarissa on toiminut myös virastotalon kiinniolon aikana. Virastotalon sulkemisella ja vuosilomien keskittämisellä on saavutettu selkeää toiminnallista hyötyä. Lisätietoja Talousjohtaja Anne Takala, puh Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus päättää, että kaupungin virastotalo pidetään suljettuna vuonna 2022 seuraavasti: (viikot 27-30) (viikko 52) Mainittuina ajanjaksoina toiminta järjestetään sellaisissa toimipisteissä, joissa se katsotaan palvelukeskusten toimesta välttämättömäksi. Matkailutoimisto ja palvelupiste Passari ovat avoinna virastotalon kiinniolon aikana. Palvelukeskukset vastaavat toiminnan käytännön järjestelyistä, joista toimitetaan hyvissä ajoin ennen selostettua sulkemisajankohtaa riittävät tiedot palvelupiste Passariin keskitettyä tiedottamista varten. Vuosilomat keskitetään mainittuihin kiinnioloajanjaksoihin. Keskittämisperiaatteista voidaan poiketa ainoastaan palvelutuotantoon ja toiminnan järjestämiseen perustuvista painavista syistä. Palvelukeskusten suunnitellut vuosilomajärjestelyt lomakautena käsitellään ennen kauden alkua kaupungin johtoryhmässä.

32 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 10/ Kaupunginhallitus Uudenkaupungin Satama Oy:n yhtiökokous / yhtiökokousedustajan ohjeistaminen 2148/ /2021 KHALL Uudenkaupungin Satama Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään Kaupunginjohtajan ehdotus: Kokouskutsu, asialista ja Uudenkaupungin Satama Oy:n tilinpäätös liitteenä. Kaupunginhallitus on valinnut yhtiökokousedustajaksi kaupunginjohtaja Atso Vainion. Kaupunginhallitus päättää ohjeistaa yhtiökokousedustajan. Kaupunginhallitus ohjeisti yhtiökokousedustajan. Pöytäkirja tämän asian osalta tarkastettiin kokouksessa. Merkittiin, että Kari Koski, Hanna Vuola ja Merja Koski poistuivat esteellisinä (yhteisöjäävi) kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi. Merkittiin, että talousjohtaja Anne Takala poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen klo Liitteet Kokouskutsu Uudenkaupungin Satama Oy:n tilinpäätös 2021

33 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 10/ Kaupunginhallitus Lausuntopyyntö kuntasopimusluonnoksesta / sopimus kehitysvammaisten ja autististen lasten ja nuorten perusopetuksesta 328/ /2022 KHALL Kaupunginjohtajan ehdotus: Raision kaupunki pyytää kunnilta lausuntoa sopimusluonnoksesta koskien kehitysvammaisten ja autististen lasten ja nuorten perusopetusta (Mylly-Antin koulun palveluiden jatkaminen). Kuntien lausuntoja pyydetään maanantaihin mennessä. Lausunnolle on pyydetty lisäaikaa saakka. Kaupunginhallitus merkitsee lausuntopyynnön tiedoksi ja pyytää opetus- ja kasvatuslautakuntaa valmistelemaan kaupungin lausunnon. Liitteet Lausuntopyyntö Sopimusluonnos

34 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 10/ Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Lupa-anomus laitoshuoltajan työsuhteiden 2416 ja 2400 täyttämisestä toistaiseksi voimassa olevina 252/ /2022 TEKLA Puhdistuspalvelun laitoshuoltajan työsuhde 2416 on vapautunut ja laitoshuoltajan työsuhde 2400 on vapautunut Puhdistuspalvelun toiminta perustuu tiimityöhön, joiden pe rus teh tävä nä on kaupungin omistamien toimitilojen ylläpito- ja pe rus sii vouspal ve lut asiakkaan tarpeet huomioiden. Puhdistuspalveluista ei ole siirrettävissä työntekijöitä kyseisiin teh täviin. Palkkausmäärärahat on varattu talousarvioon. Kelpoisuusvaatimuksena on laitoshuoltajan ammattitutkinto tai muu puh dis tus pal ve lu alan ammattitutkinto, jossa suoritettuina yl lä pi to- ja pe rus sii vous pal ve lut sekä hygieniapassi. Uudenkaupungin hallintosäännön 56 :n mukaan vakinaisen ja yli 12 kuukauden määräaikaisen palvelusuhteen täyttämiseen vaa ditaan täyttölupa, jonka myöntää kaupunginhallitus. Lautakunta voi halutessaan valita edustajan näiden vakanssien rekry toin ti pro ses sin haastatteluihin. Lisätietoja Puhdistuspalveluesimies Heidi Karru, puh Teknisen johtajan ehdotus: Tekninen lautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle, että laitos huol ta jan työsuhteet 2416 ja 2400 saadaan täyttää tois tai sek si voi mas sa olevina. _ KHALL Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus päättää antaa tekniselle lautakunnalle luvan täyttää laitoshuoltajan työsuhteet 2416 ja 2400 toistaiseksi voimassa ole vi na.

35 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 10/ Sosiaalilautakunta Kaupunginhallitus Lupa-anomus kotihoidon palveluesimiehen viran 1520 täyttämisestä toistaiseksi voimassa olevana 281/ /2022 SOSLA Kotihoidon palveluesimiehen vakanssi vapautuu alkaen. Kotihoidon toiminnan, asiakkaiden hyvän palvelun ja henkilöstön riittävyyden ja työhyvinvoinnin turvaamiseksi vanhusten palvelut anoo kotihoidon palveluesimiehen viralle täyttölupaa. Kelpoisuusvaatimuksena on tehtävään soveltuva ammattikorkeakoulututkinto tai aikaisempi opistotasoinen tutkinto sekä terveydenhuollon ammattihenkilöstä annetun lain 559/1994 mukainen laillistus. Eduksi katsotaan työkokemus esimiestyöstä. Kaupungin organisaatiosta ei ole siirrettävissä työntekijää kyseiseen tehtävään. Palkkausmäärärahat on varattu sosiaali- ja terveyskeskuksen vuoden 2022 talousarvioon. Uudenkaupungin hallitnosäännön 56 :n mukaan vakinaisten ja yli 12 kk:n määräaikaisen palvelussuhteen täyttämiseen vaaditaan täyttölupa, jonka myöntää kaupunginhallitus. Lisätietoja Kotihoidon palveluyksikön esimies Briitta Lehtilä, puh Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus: Sosiaalilautakunta päättää pyytää kaupunginhallitukselta, että se antaa luvan täyttää kotihoidon palveluesimiehen viran (vakanssinumero 1520) toistaiseksi voimassa olevana alkaen. Lisäksi sosiaalilautakunta päättää, että lautakunnan edustaja ei osallistu tämän vakanssin rekrytointiprosessin haastatteluihin. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti siten muutettuna, että lautakunnan edustajana rekrytointiprosessin haastatteluihin osallistuu Kati Torppa. _ KHALL

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Esityslista 6/2016 1

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Esityslista 6/2016 1 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Esityslista 6/2016 1 Aika klo 18:00 Paikka Virastotalo, kokoushuone 427 Käsiteltävät asiat Asianro Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 5/ Otsikko Sivu 45 Teknisen toimen johtajan kuuleminen Rekrytointiyksikön palvelupäällikön kuuleminen 4

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 5/ Otsikko Sivu 45 Teknisen toimen johtajan kuuleminen Rekrytointiyksikön palvelupäällikön kuuleminen 4 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 5/2017 1 Tarkastuslautakunta Aika 23.11.2017 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 45 Teknisen toimen johtajan kuuleminen 3 46 Rekrytointiyksikön palvelupäällikön kuuleminen 4 47 Vuoden

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 1/2019 1/12

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 1/2019 1/12 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 1/2019 1/12 Tarkastuslautakunta Aika 12.02.2019 klo 15:00-17:05 Paikka Tekninen toimi, kokoushuone, Asikkalantie 21 Käsitellyt asiat Asia Sivu 1 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 233 Kunnanhallitus 25.5.2015

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 233 Kunnanhallitus 25.5.2015 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 233 Kokousaika 25.5.2015 klo 17.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 141 142 143 144 145 146 147 148 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Tarkastuslautakunta. Kokousnumero 1 / 2019 Aika Maanantai klo Kokoushuone 1 (khall)

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Tarkastuslautakunta. Kokousnumero 1 / 2019 Aika Maanantai klo Kokoushuone 1 (khall) Pöytäkirja Kokousnumero 1 / 2019 Aika Maanantai 4.3.2019 klo 9.00 9.20 Paikka Kokoushuone 1 (khall) KOKOUSKUTSU / ASIALISTA Maanantai 4.3.2019 klo 9.00 Kokoushuone 1 (khall) Nro 1 / 2019 ASIA LIITE 1 KOKOUKSEN

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/2010 1

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/2010 1 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/2010 1 Lukion johtokunta 19.10.2010 Aika 19.10.2010 klo 18:00-19:00 Paikka Koulun ruokasali / kokoustilat Luettelo käsitellyistä asioista Sivu 7 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Yksityisteiden hoidon järjestäminen

Yksityisteiden hoidon järjestäminen Tekninen lautakunta 68 04.12.2018 Kaupunginhallitus 8 14.01.2019 Kaupunginvaltuusto 3 04.02.2019 Tekninen lautakunta 16 26.03.2019 Kaupunginhallitus 64 15.04.2019 Kaupunginvaltuusto 22 27.05.2019 Yksityisteiden

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Esityslista 9/2012 1

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Esityslista 9/2012 1 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Esityslista 9/2012 1 Aika 13.12.2012 klo 12:00 Paikka Pyhämaan Ruori Käsiteltävät asiat Asianro Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 3

Lisätiedot

- 16 Kokouksen avaaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Työjärjestyksen hyväksyminen. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus:

- 16 Kokouksen avaaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Työjärjestyksen hyväksyminen. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus 198 12.06.2017 Kaupunginvaltuuston kokouksen 24.4.2017 päätösten täytäntöönpano 1898/00.02.01/2017 KHALL 12.06.2017 198 Kuntalain (410/2015) 39 :n 1 momentin mukaan kunnanhallitus vas

Lisätiedot

Kaupunginmetsän teollisuustonttien hinnoittelun ja luovutusehtojen hyväksyminen

Kaupunginmetsän teollisuustonttien hinnoittelun ja luovutusehtojen hyväksyminen TEKNINEN LAUTAKUNTA 108 15.09.2016 KAUPUNGINHALLITUS 386 03.10.2016 KAUPUNGINVALTUUSTO 147 12.12.2016 Kaupunginmetsän teollisuustonttien hinnoittelun ja luovutusehtojen hyväksyminen 1327/10.1000.100001/2016

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2017 1 Tarkastuslautakunta 09.03.2017 Aika 09.03.2017 klo 13:00-15:55 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 19.02.2016 AIKA 19.02.2016 klo 09:00-12:00 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Laillisuus

Lisätiedot

Valmistelu: Sosiaali- ja terveysjohtaja Eliisa Tornberg, p. 050-3771 513

Valmistelu: Sosiaali- ja terveysjohtaja Eliisa Tornberg, p. 050-3771 513 Sosiaali- ja terveyslautakunta 41 23.04.2013 Kunnanhallitus 121 06.05.2013 Sosiaali- ja terveyslautakunta 68 27.08.2013 Kunnanhallitus 217 16.09.2013 Sosiaali- ja terveyslautakunta 60 26.08.2014 Kunnanhallitus

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Tarkastuslautakunta. Kokousnumero 2 / 2019 Aika Maanantai klo 9.00 Kokoushuone 1 (khall)

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Tarkastuslautakunta. Kokousnumero 2 / 2019 Aika Maanantai klo 9.00 Kokoushuone 1 (khall) Pöytäkirja Kokousnumero 2 / 2019 Aika Maanantai klo 9.00 Paikka Kokoushuone 1 (khall) KOKOUSKUTSU / ASIALISTA Torstai klo 9.00 Kokoushuone 1 (khall) Nro 2 / 2019 ASIA LIITE 5 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2017 1/8. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2017 1/8. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2017 1/8 Tarkastuslautakunta Aika 10.05.2017 klo 15:00-15:35 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 16 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 Tarkastuslautakunta 09.02.2017 Aika 09.02.2017 klo 13:00-16:00 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

Pyhtilänkankaan asemakaava-alueen osa-alueen (Pyhtilänkangas IV) tonttien hinnoittelun ja luovutusehtojen hyväksyminen

Pyhtilänkankaan asemakaava-alueen osa-alueen (Pyhtilänkangas IV) tonttien hinnoittelun ja luovutusehtojen hyväksyminen RAKENNETUN 34 15.03.2018 YMPÄRISTÖN LAUTAKUNTA KAUPUNGINHALLITUS 114 09.04.2018 KAUPUNGINVALTUUSTO 47 23.04.2018 Pyhtilänkankaan asemakaava-alueen osa-alueen (Pyhtilänkangas IV) tonttien hinnoittelun ja

Lisätiedot

Muonion kunta Esityslista 7/ Sosiaalilautakunta

Muonion kunta Esityslista 7/ Sosiaalilautakunta Muonion kunta Esityslista 7/2019 1 Sosiaalilautakunnan kokous Aika ke 26.6.2019 klo 16.00 Paikka Valtuustosali Läsnä Sakari Silén puheenjohtaja Petteri Hirsikangas varapuheenjohtaja Elina Niemelä-Muotka

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 1/ Otsikko Sivu 27 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 1/ Otsikko Sivu 27 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 1/2017 1 Tarkastuslautakunta Aika 29.06.2017 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 27 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 28 Tarkastuslautakunnan arviointisuunnitelma

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2018 1

PÖYTYÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2018 1 PÖYTYÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2018 1 AIKA 09.02.2018 klo 09:00 PAIKKA Pöytyän kunnan Kyrön toimipiste ASIAT Käsitellyt asiat Asia Liitteet Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Ruoveden kunta Pöytäkirja 6/2017 1

Ruoveden kunta Pöytäkirja 6/2017 1 Ruoveden kunta Pöytäkirja 6/2017 1 Tarkastuslautakunta Aika 12.09.2017 16:30-16:37 Paikka Ruoveden kunnantalon kahvihuone Käsitellyt asiat Liitteet Otsikko Sivu 42 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2017 1

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2017 1 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2017 1 Tarkastuslautakunta Aika 27.06.2017 klo 09:00-11:15 Paikka Kaupungintalon 2. kerroksen kokoustila Osallistujat Nimi Tehtävä Anttila Ari pj. Venesjärvi Seppo vpj.

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2017 1

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2017 1 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2017 1 Vanhusneuvosto 07.12.2017 Aika 07.12.2017 klo 09:00-10:15 Paikka Sakunkulman päiväkeskus Luettelo käsitellyistä asioista Sivu 32 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Pöytäkirja 1 (8) Tervon kunta Vanhus- ja vammaisneuvosto

Pöytäkirja 1 (8) Tervon kunta Vanhus- ja vammaisneuvosto 1 (8) KOKOUSAIKA 29.11.2017 klo 12:00-12:55 KOKOUSPAIKKA Tervon kunnanvirasto, Valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Jäsen Paikalla Varajäsen Paikalla Lempinen Sami pj. Nuutinen

Lisätiedot

VAKKA-SUOMEN SEUTUKUNTA Pöytäkirja 4/2012 1

VAKKA-SUOMEN SEUTUKUNTA Pöytäkirja 4/2012 1 VAKKA-SUOMEN SEUTUKUNTA Pöytäkirja 4/2012 1 Vakka-Suomen nuorisofoorumi 15.05.2012 Aika 15.05.2012 klo Paikka Laitilan kaupungintalo, Keskuskatu 30 (takkahuone) Luettelo käsitellyistä asioista Sivu 20

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 8/ Otsikko Sivu 32 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 8/ Otsikko Sivu 32 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 8/2016 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 22.08.2016 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 32 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 33 Teknisen toimen johtajan

Lisätiedot

KHALL Asian valmistelija: hallinto-/kunnanjohtaja Juha Rinta-Jouppi

KHALL Asian valmistelija: hallinto-/kunnanjohtaja Juha Rinta-Jouppi Kunnanhallitus 137 29.05.2017 Kunnan luottamushenkilövalinnat 1/00.00.01/2017 KHALL 29.05.2017 137 Asian valmistelija: hallinto-/kunnanjohtaja Juha Rinta-Jouppi Kuntalain (410/2015) 30 :n mukaan kunnassa

Lisätiedot

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen Pöytäkirja 11/ kuntayhtymä

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen Pöytäkirja 11/ kuntayhtymä Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen Pöytäkirja 11/2019 1 Tarkastuslautakunta 14.08.2019 Aika 14.08.2019 klo 08:00-10.30 Paikka Tönölä Osallistujat Läsnä olleet Varsinainen jäsen läsnä poissa Varajäsen

Lisätiedot

Hankinnan ennakoitu arvo ja toimivalta hankinta-asiassa

Hankinnan ennakoitu arvo ja toimivalta hankinta-asiassa Kunnanhallitus 60 16.02.2015 Hankintapäätös Kirkkonummen kunnantalon ravintolapalveluista 947/02.08.00/2014 Kunnanhallitus 60 Taustaa Kirkkonummen kunnantalon ravintolapalvelut kilpailutettiin vuonna 2011.

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1 AIKA 16.11.2015 klo 17:30 PAIKKA Kärsämäki-sali, Frosteruksenkatu 25 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 276 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Orimattilan seudun terveydenhuollon kiinteistökuntayhtymän hallitus

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Orimattilan seudun terveydenhuollon kiinteistökuntayhtymän hallitus ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2019 1 Aika 19.06.2019 klo 17:00-17:30 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Kyöstilä Mauri pj. Gripenberg Marianna vpj. Clewer Leena j. Forsman Kristian

Lisätiedot

Kaavoituspalveluissa on valmisteltu luonnos Pihlajaveden osayleiskaavan tarkistamiseksi.

Kaavoituspalveluissa on valmisteltu luonnos Pihlajaveden osayleiskaavan tarkistamiseksi. Tekninen lautakunta 271 30.09.2014 Tekninen lautakunta 101 26.04.2016 Tekninen lautakunta 107 27.06.2017 Kaupunginhallitus 385 14.08.2017 Kaupunginhallitus 402 28.08.2017 Kaupunginvaltuusto 109 18.09.2017

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA ESITYSLISTA 1/2019 1

TAIPALSAAREN KUNTA ESITYSLISTA 1/2019 1 TAIPALSAAREN KUNTA ESITYSLISTA 1/2019 1 Sivistys- ja hyvinvointilautakunta AIKA 07.01.2019 klo 17:00 PAIKKA Messi KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjantarkastajat

Lisätiedot

Kaavoituspalveluissa on valmisteltu luonnos Pihlajaveden osayleiskaavan tarkistamiseksi.

Kaavoituspalveluissa on valmisteltu luonnos Pihlajaveden osayleiskaavan tarkistamiseksi. Tekninen lautakunta 271 30.09.2014 Tekninen lautakunta 101 26.04.2016 Tekninen lautakunta 107 27.06.2017 Kaupunginhallitus 385 14.08.2017 Kaupunginhallitus 402 28.08.2017 Kaupunginvaltuusto 109 18.09.2017

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 AIKA 16.01.2013 klo 10:00 PAIKKA Kärsämäen kunnanvirasto, Keskuskatu 14 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA 1/ JUUPAJOEN KUNTA JÄRJESTÄYTYMISKOKOUS TARKASTUSLAUTAKUNTA SISÄLLYSLUETTELO

PÖYTÄKIRJA 1/ JUUPAJOEN KUNTA JÄRJESTÄYTYMISKOKOUS TARKASTUSLAUTAKUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 TARKASTUSLAUTAKUNNAN VAALIN TOTEAMINEN... 3 2 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS... 4 3 TARKASTUSLAUTAKUNNAN ESITYSLISTAN TOIMITTAMINEN, PÖYTÄKIRJANPITÄJÄN VALINTA, PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Teknisen toimialan kokoushuone, kaupungintalon 2. krs.

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Teknisen toimialan kokoushuone, kaupungintalon 2. krs. ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2019 1 Tarkastuslautakunta Aika 11.02.2019 klo 09:00-12:05 Paikka Teknisen toimialan kokoushuone, kaupungintalon 2. krs. Osallistujat Nimi Tehtävä Anttila Ari pj. Venesjärvi

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/ Sakunkulman päiväkeskus, Zachariasseninkatu 1, Uusikaupunki

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/ Sakunkulman päiväkeskus, Zachariasseninkatu 1, Uusikaupunki UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/2017 1 Vanhusneuvosto 18.05.2017 Aika 18.05.2017 klo 09:00-10:50 Paikka Sakunkulman päiväkeskus, Zachariasseninkatu 1, Uusikaupunki Luettelo käsitellyistä asioista

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 1/2013 1

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 1/2013 1 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 1/2013 1 Vammaisneuvosto 08.01.2013 Aika 08.01.2013 klo 14:30-16:00 Paikka Merililjakoti Luettelo käsitellyistä asioista Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA ESITYSLISTA 4/2014 1

TAIPALSAAREN KUNTA ESITYSLISTA 4/2014 1 TAIPALSAAREN KUNTA ESITYSLISTA 4/2014 1 Kunnanhallituksen hyvinvointijaosto AIKA 12.08.2014 klo 18:00 PAIKKA Taipalsaaren kunnantalo, Ruorisilta KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 22 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone. MUUT Andersson Otto kv:n puheenjohtaja

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone. MUUT Andersson Otto kv:n puheenjohtaja LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 Kaupunginhallitus AIKA 28.06.2017 klo 17:35-18:36 PAIKKA Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone LÄSNÄ Heijnsbroek-Wirén Mia puheenjohtaja Isotalo Arja I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 3 Konserniohjaus 5 4 Varhaiskasvatuksen ajankohtaiskatsaus 6 5 Muut asiat 7

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 3 Konserniohjaus 5 4 Varhaiskasvatuksen ajankohtaiskatsaus 6 5 Muut asiat 7 Lapuan kaupunki Pöytäkirja 1/2018 1 (8) Tarkastuslautakunta Aika 17.01.2018 klo 17:00-18:50 Paikka kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/

HAAPAJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ HAAPAJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2017 67 Tarkastuslautakunta 2013-2016 AIKA 19.05.2017 09:00-09:20 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, 3-kerros KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 38 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Kunnanhallitus päättää ostoneuvotteluihin osallistumisesta.

Kunnanhallitus päättää ostoneuvotteluihin osallistumisesta. Kunnanhallitus 322 18.09.2017 Kunnanhallitus 336 02.10.2017 Kunnanhallitus 19 08.01.2018 Kunnanhallitus 22 17.01.2018 Valtuusto 10 25.01.2018 Siikajoen vanhustenkotiyhdistyksen ostotarjous 286/44.441/2017

Lisätiedot

Lapuan kaupunki Pöytäkirja 8/ (9) Tarkastuslautakunta. Aika klo 17:15-19:31. kaupunginhallituksen kokoushuone.

Lapuan kaupunki Pöytäkirja 8/ (9) Tarkastuslautakunta. Aika klo 17:15-19:31. kaupunginhallituksen kokoushuone. Lapuan kaupunki Pöytäkirja 8/2018 1 (9) Tarkastuslautakunta Aika 30.05.2018 klo 17:15-19:31 Paikka kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 40 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 41 Pöytäkirjan

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 23.05.2016 klo 16:00-18:34 Paikka Kiteen kaupungintalo, kokoushuone Sopukka Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Halttunen Sanna 16:00-18:34

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/2015 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/2015 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/2015 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 28.09.2015 klo 09:00-11:12 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Ikonen

Lisätiedot

Muonion kunta Esityslista 6/ Sosiaalilautakunta

Muonion kunta Esityslista 6/ Sosiaalilautakunta Muonion kunta Esityslista 6/2019 1 Sosiaalilautakunnan kokous Aika ti 28.5.2019 klo 16.00 Paikka Valtuustosali Läsnä Sakari Silén puheenjohtaja Petteri Hirsikangas varapuheenjohtaja Elina Niemelä-Muotka

Lisätiedot

Kurjenrauman ranta-asemakaavan muutos

Kurjenrauman ranta-asemakaavan muutos Kaupunginhallitus 275 13.08.2018 Kaupunginhallitus 346 22.10.2018 Kaupunginvaltuusto 90 12.11.2018 Kurjenrauman ranta-asemakaavan muutos 1059/10.03.06/2017 Kaupunginhallitus 19.02.2018 67 Maanomistaja

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 6/2015 42. Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kh Piällysmies. Otsikko Sivu

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 6/2015 42. Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kh Piällysmies. Otsikko Sivu Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 6/2015 42 Tarkastuslautakunta Kokousaika 16.12.2015 kello 15:00-18:00 Kokouspaikka Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kh Piällysmies Asialista: Otsikko

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanhallitus. Kokousnumero 5 / 2018 Aika Maanantai klo Kokoushuone 1 (khall)

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanhallitus. Kokousnumero 5 / 2018 Aika Maanantai klo Kokoushuone 1 (khall) Pöytäkirja Kokousnumero 5 / 2018 Aika Maanantai 07.05.2018 klo 18.30-20.30 Paikka Kokoushuone 1 (khall) KOKOUSKUTSU / ASIALISTA Maanantaina 07.05.2018 klo 18.30-20.30 Kokoushuone 1 (khall) Nro 5 / 2018

Lisätiedot

Vapaa-aikalautakunnan otto-oikeusmenettely

Vapaa-aikalautakunnan otto-oikeusmenettely Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 975/00.02.02/2018 57 Vapaa-aikalautakunnan otto-oikeusmenettely Sivistysjohtaja Juha-Pekka Lehmus 26.9.2018: Raision kaupunginhallitus on päättänyt 21.5.2018 118

Lisätiedot

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI ESITYSLISTA 11/ Tarkastuslautakunta1. AIKA klo 14:00. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI ESITYSLISTA 11/ Tarkastuslautakunta1. AIKA klo 14:00. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI ESITYSLISTA 11/2017 1 Tarkastuslautakunta1 AIKA 06.11.2017 klo 14:00 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

Tekninen palvelukeskus on saanut valmiiksi päivitetyn Pattasten päiväkodin hankesuunnitelman Hankesuunnitelma esitellään kokouksessa.

Tekninen palvelukeskus on saanut valmiiksi päivitetyn Pattasten päiväkodin hankesuunnitelman Hankesuunnitelma esitellään kokouksessa. TULEVAISUUSLAUTAKUNTA 45 10.04.2018 RAKENNETUN 49 17.04.2018 YMPÄRISTÖN LAUTAKUNTA KAUPUNGINHALLITUS 163 07.05.2018 KAUPUNGINHALLITUS 192 14.05.2018 Pattasten päiväkodin hankesuunnitelma 217/10.1003.100302/2018

Lisätiedot

kunnanhallituksen edustaja

kunnanhallituksen edustaja I TEKNINEN LAUTAKUNTA 4/2010 Aika: Torstaina 02.09.2010 klo 19.00-20.05 Paikka: Karvian kunnantalo, lautakuntien kokoushuone Läsnä: Markku Koskela puh.johtaja Kari Tuuliniemi varapuheenjohtaja Eija Mahlamäki

Lisätiedot

VIRTAIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/ Kaupunginhallitus Otsikko Sivu 258 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus,

VIRTAIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/ Kaupunginhallitus Otsikko Sivu 258 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus, VIRTAIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2018 590 Aika 17.09.2018 klo 16:00-17:20 Paikka Marttinen, Paunu- sali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 258 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus, 592 pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 1/ Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies.

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 1/ Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies. Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 1/2017 1 Tarkastuslautakunta Kokousaika 24.01.2017 kello 14:00-16.18 Kokouspaikka Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies Asialista:

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Esityslista 4/2017 1

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Esityslista 4/2017 1 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Esityslista 4/2017 1 Aika 07.12.2017 klo 09:00 Paikka Sakunkulman päiväkeskus Käsiteltävät asiat Asianro Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/ Uudenkaupungin kaupungin virastotalo, Välskärintie 2 C, IV krs. kokoushuone 427, Uusikaupunki

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/ Uudenkaupungin kaupungin virastotalo, Välskärintie 2 C, IV krs. kokoushuone 427, Uusikaupunki UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2016 1 Vakka-Suomen Veden johtokunta 21.11.2016 Aika 21.11.2016 klo 16:30-17:05 Paikka Uudenkaupungin kaupungin virastotalo, Välskärintie 2 C, IV krs. kokoushuone 427,

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2016 1/10. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2016 1/10. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2016 1/10 Tarkastuslautakunta Aika 28.09.2016 klo 15:00-16:45 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 19 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Teknisen lautakunnan otto-oikeusmenettely

Teknisen lautakunnan otto-oikeusmenettely Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 662/00.02.02/2018 110 Teknisen lautakunnan otto-oikeusmenettely Hallintopäällikkö Anne Rantala 4.6.2018: Raision kaupunginhallitus on päättänyt 21.5.2018 118 päätösten

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 28/ Paikka Kaupungin virastotalo, kaupunginhallituksen kokoushuone 426

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 28/ Paikka Kaupungin virastotalo, kaupunginhallituksen kokoushuone 426 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 28/2017 1 Kaupunginhallitus 11.12.2017 Aika 11.12.2017 klo 14:30-14:51 Paikka Kaupungin virastotalo, kaupunginhallituksen kokoushuone 426 Luettelo käsitellyistä asioista

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) Tarkastuslautakunta 19.11.2015 AIKA 19.11.2015 klo 15:00-18:00 PAIKKA Kehitysvammaisten asumisyksikkö Runokulma klo 15, ja sen jälkeen kau pun gin ta lo, kokoushuone

Lisätiedot

Kosken Tl kunta Esityslista Nro 4/2018. Rakennuslautakunta Kosken Tl kunnanvirasto. Kalle Ahola Riikka Laine

Kosken Tl kunta Esityslista Nro 4/2018. Rakennuslautakunta Kosken Tl kunnanvirasto. Kalle Ahola Riikka Laine Rakennuslautakunta 28.8.2018 1 Kokousaika Tiistai 28.8.2018 kello 18:00- Kokouspaikka Kosken Tl kunnanvirasto Saapuvilla olleet jäsenet Läsnä Poissa Puheenjohtaja Varapuheenjohtaja Jäsenet: Pekka Kulmanen

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/ Otsikko Sivu 37 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/ Otsikko Sivu 37 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/2016 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 19.09.2016 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 37 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 38 Kaupunginvaltuuston puheenjohtajan

Lisätiedot

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3 PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Tarkastuslautakunta Aika 13.02.2014 klo 13:00-16:15 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3 2 Kunnanjohtaja

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 1/2018 1

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 1/2018 1 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 1/2018 1 Vanhusneuvosto 08.02.2018 Aika 08.02.2018 klo 13:00-14:00 Paikka Sakunkulman päiväkeskus, Zachariasseninkatu 1 Luettelo käsitellyistä asioista Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 3 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 4

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 3 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 4 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2019 1 Kunnanhallitus 07.01.2019 AIKA 7.1.2019 klo 18.30-19.32 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 12/ Otsikko Sivu 52 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 12/ Otsikko Sivu 52 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 12/2016 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 16.12.2016 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 52 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 53 Hoito- ja vanhuspalvelujohtajan

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA ESITYSLISTA 4/2017 1

PELKOSENNIEMEN KUNTA ESITYSLISTA 4/2017 1 PELKOSENNIEMEN KUNTA ESITYSLISTA 4/2017 1 AIKA 15.11.2017 klo 13:00 PAIKKA Sodankyläntie 1 A KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 16 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 17 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMISTOIMET

Lisätiedot

Pidetään valtuuston kokoushuoneessa, Koulutie 2 B (Raharinne), maanantaina alkaen kello

Pidetään valtuuston kokoushuoneessa, Koulutie 2 B (Raharinne), maanantaina alkaen kello JÄMIJÄRVEN KUNNANVALTUUSTON KOKOUS Pidetään valtuuston kokoushuoneessa, Koulutie 2 B (Raharinne), maanantaina 4.3.2019 alkaen kello 19.00. Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Hankittavia palveluita ovat: A. Ammatillinen tukihenkilötyö B. Perhetyö C. Tehostettu perhetyö. Ammatillinen tukihenkilötyö (27 tarjousta)

Hankittavia palveluita ovat: A. Ammatillinen tukihenkilötyö B. Perhetyö C. Tehostettu perhetyö. Ammatillinen tukihenkilötyö (27 tarjousta) Yhtymähallitus 54 30.08.2016 Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankinta 40/05.02.09/2016 Yhtymähallitus 54 Sosiaalihuollon ja lastensuojelun avohuollon ja jälkihuollon tukitoimet

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2019 19 astuslautakunta AIKA 07.06.2019 klo 15:00-15:25 PAIKKA Taipalsaaren kunnanvirasto, Ruorisilta KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 13 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Keskiviikkona Kouvolan kaupungin internetsivulla.

Keskiviikkona Kouvolan kaupungin internetsivulla. Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 12/2017 130 Tarkastuslautakunta 13.12.2017 Aika 13.12.2017 klo 16:03-19:05 Paikka Läsnä Kouvolan kaupungintalo, Torikatu 10, hallinnon kokoushuone 316 3. krs. Luettelon mukaan

Lisätiedot

Lapuan kaupunki Pöytäkirja 7/ (9) Tarkastuslautakunta. Aika klo 15:00-18:33. Teknisen keskuksen kokoustila, Poutuntie 8, 2.

Lapuan kaupunki Pöytäkirja 7/ (9) Tarkastuslautakunta. Aika klo 15:00-18:33. Teknisen keskuksen kokoustila, Poutuntie 8, 2. Lapuan kaupunki Pöytäkirja 7/2018 1 (9) Tarkastuslautakunta Aika 21.05.2018 klo 15:00-18:33 Paikka Teknisen keskuksen kokoustila, Poutuntie 8, 2. krs Käsitellyt asiat 34 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille

102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille Tekninen lautakunta 66 20.09.2017 Tekninen lautakunta 102 19.12.2017 102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 5/2010 1

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 5/2010 1 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 5/2010 1 Ammattiopisto Novidan johtokunta 28.09.2010 Aika 28.09.2010 klo 17:00-18:30 Paikka Uudenkaupungin ammattiopisto Novida Luettelo käsitellyistä asioista Sivu 25

Lisätiedot

Yhtymäkokous Pöytäkirja 3/ Orimattilan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone. Karinen Jussi

Yhtymäkokous Pöytäkirja 3/ Orimattilan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone. Karinen Jussi Yhtymäkokous Pöytäkirja 3/2017 1 Orimattilan seudun terveydenhuollon kiinteistökuntayhtymä Aika 29.12.2017 klo 17:10-17:42 Paikka Orimattilan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat

Lisätiedot

Mikkeli Pöytäkirja 5/ (9) Tarkastuslautakunta Aika , klo 16:00-18:45. Kaupungin virastotalo, kokoushuone 2, 2.

Mikkeli Pöytäkirja 5/ (9) Tarkastuslautakunta Aika , klo 16:00-18:45. Kaupungin virastotalo, kokoushuone 2, 2. Mikkeli Pöytäkirja 5/2017 1 (9) Aika 19.12.2017, klo 16:00-18:45 Paikka Kaupungin virastotalo, kokoushuone 2, 2. krs Käsitellyt asiat 29 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 30 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 19 astuslautakunta 2013-2016 AIKA 18.05.2017 klo 14:33-15:33 PAIKKA Ruorisilta KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 21 12 Pöytäkirjan

Lisätiedot

22 Arviointiseminaari , tarkastuslautakunta

22 Arviointiseminaari , tarkastuslautakunta Mikkeli Pöytäkirja 3/2017 1 (10) Aika 17.10.2017, klo 16:00-17:32 Paikka Kaupungintalo, lautakuntien kokoushuone, 2. krs Käsitellyt asiat 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 18 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

SUOMUSSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2019 1

SUOMUSSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2019 1 SUOMUSSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2019 1 Tarkastuslautakunta 2017-2020 24.01.2019 _ AIKA 13:00-15:07 PAIKKA Kunnanhallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Esityslistan liitteenä: Hakuilmoitus. Vs. kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus päät tää. Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esityslistan liitteenä: Hakuilmoitus. Vs. kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus päät tää. Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. Kaupunginhallitus 86 18.04.2017 Kaupunginhallitus 121 15.05.2017 Kaupunginhallitus 157 05.06.2017 KAUPUNGINJOHTAJAN VIRAN VAALI 171/00.02.022/2017 Kh 18.04.2017 86 Kaupunginjohtajan virka jää avoimeksi

Lisätiedot

Keskon (Citymarket) asiakaspysäköintialuetta koskevan vuokrasopimuksen tarkistaminen

Keskon (Citymarket) asiakaspysäköintialuetta koskevan vuokrasopimuksen tarkistaminen Tekninen lautakunta 119 24.03.2015 Tekninen lautakunta 344 27.10.2015 Keskon (Citymarket) asiakaspysäköintialuetta koskevan vuokrasopimuksen tarkistaminen 202/62.621/2014 TL 119 Selostus: Savonlinnan kaupunki

Lisätiedot

Kyseessä on kaavoitusohjelman työ nro 1703.

Kyseessä on kaavoitusohjelman työ nro 1703. Kaupunkirakennelautakunta 9 17.01.2017 Kaupunkirakennelautakunta 68 14.03.2017 Kaupunginhallitus 108 20.03.2017 Kaupunginvaltuusto 16 27.03.2017 Merimiehenkatu 3 asemakaavamuutoksen hyväksyminen 7500/10.02.03/2016

Lisätiedot

Punkalaitumen kunta Esityslista 8/ (6) Tekninen lautakunta. Aika klo 18:00. Kunnantalon valtuustosali.

Punkalaitumen kunta Esityslista 8/ (6) Tekninen lautakunta. Aika klo 18:00. Kunnantalon valtuustosali. Punkalaitumen kunta Esityslista 8/2017 1 (6) Tekninen lautakunta Aika 21.11.2017 klo 18:00 Paikka Kunnantalon valtuustosali Käsiteltävät asia Asia Otsikko Sivu Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 5/ Otsikko Sivu 13 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 5/ Otsikko Sivu 13 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 5/2017 1 Keskusvaalilautakunta Aika 07.04.2017 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 13 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 14 Ennakkoäänestysasiakirjojen tarkastaminen

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 1/2012 1

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 1/2012 1 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 1/2012 1 Kaupungin tarkastuslautakunta 03.02.2012 Aika 03.02.2012 klo 09:00-11:55 Paikka Merituulikoti Luettelo käsitellyistä asioista Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

Keskiviikkona Kouvolan kaupungintalon yhteispalvelupisteessä.

Keskiviikkona Kouvolan kaupungintalon yhteispalvelupisteessä. Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 6/2017 64 Tarkastuslautakunta 10.05.2017 Aika 10.05.2017 klo 16:12-19:28 Paikka Läsnä Kouvolan kaupungintalo, Torikatu 10, hallinnon kokoushuone 316, 3. krs. Luettelon mukaan

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 29.10.2015 klo 14:00-16:05 Paikka Kaupungintalo, 2. kerroksen neuvotteluhuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Ikonen Pertti

Lisätiedot

1/ /2013, 3/ /2013, 9/ /2013, 10/ /2013, 110/ /2015

1/ /2013, 3/ /2013, 9/ /2013, 10/ /2013, 110/ /2015 Kaupunginhallitus 144 15.06.2015 Kaupunginvaltuusto 54 15.06.2015 Markku Ahjoniemen eronpyyntö Karkkilan kaupungin luottamustehtävistä 1/00.00.01/2013, 3/00.00.01/2013, 9/00.00.01/2013, 10/00.00.01/2013,

Lisätiedot

Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016

Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016 Kunnanhallitus 308 09.11.2015 Valtuusto 71 16.11.2015 Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016 804/02.03.01/2015 KHALL 308 9.11.2015 Kuntalain 66 :n mukaan valtuusto

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2019 1

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2019 1 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2019 1 Tarkastuslautakunta Aika 29.03.2019 klo 08:30-11:37 Paikka Sastamalan kaupungintalo, kokoushuone 414 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA, HYVÄKSYMISKÄSITTELY 26/10/02/03/2016

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA, HYVÄKSYMISKÄSITTELY 26/10/02/03/2016 Ympäristölautakunta 45 23.04.2015 Kaupunginhallitus 143 06.05.2015 Ympäristölautakunta 101 25.08.2015 Kaupunginhallitus 218 02.09.2015 Ympäristölautakunta 5 21.01.2016 Kaupunginhallitus 20 03.02.2016 Ympäristölautakunta

Lisätiedot

15 08.02.2017 19 01.03.2017 23 12.04.2017 30 19.04.2017 38 17.05.2017 Hallinnon ja talouden tarkastuspalveluiden kilpailuttaminen TARK 08.02.2017 15 Hankintapäällikkö Leena Räsänen esittelee asiaa tar

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 36 Talousarvion 2018 ja taloussuunnitelman investoinnit 3

Sisällysluettelo. 36 Talousarvion 2018 ja taloussuunnitelman investoinnit 3 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 5/2017 1 Kaupunginhallituksen konsernijaosto 24.10.2017 Sisällysluettelo Sivu 36 Talousarvion 2018 ja taloussuunnitelman 2018 2021 investoinnit 3 Naantalin kaupunki Pöytäkirja

Lisätiedot

siivous- ja ruokapalvelupäällikkö Kesälahtitalon ruokasalin kalusteiden hankinta

siivous- ja ruokapalvelupäällikkö Kesälahtitalon ruokasalin kalusteiden hankinta Asia Kesälahtitalon ruokasalin kalusteiden hankinta Kesälahtitalon ruokasalin kalusteet ovat huonokuntoiset ja osittain rikkinäisiä. Hankitaan uudet pöydät ja tuolit. Kiteen kaupunki on mukana Pohjois-Karjalan

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 3/2017 1

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 3/2017 1 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 3/2017 1 19.12.2017 Aika 19.12.2017 klo 17:30-18:30 Paikka Gasthous Pooki, Ylinenkatu 21, Uusikaupunki Luettelo käsitellyistä asioista Sivu 23 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Otsikko Sivu 41 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 62

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Otsikko Sivu 41 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 62 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 59 Kasvatus- ja opetuslautakunta 10.05.2016 AIKA 10.5.2016 klo 18:15 18:59 PAIKKA Ahtialan päiväkoti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 41 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2017 1

KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 Siun sote neuvottelukunta Aika 24.10.2017 klo 15:00-16:12 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat :t 6-10 Otsikko Sivu 6 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot