Potilashoidon vuosikertomus 2015 Psykiatrian tulosalue

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Potilashoidon vuosikertomus 2015 Psykiatrian tulosalue"

Transkriptio

1 Potilashoidon vuosikertomus 2015 Psykiatrian tulosalue 1

2 Psykiatrinen hoito Psykiatrian tulosalue tuottaa lastenpsykiatrian, nuorisopsykiatrian ja aikuispsykiatrian palveluja hajautetusti lähellä palvelujen käyttäjien kotipaikkaa. Tulosalue vastaa lasten- nuoriso- ja aikuispsykiatrisen erikoissairaanhoidon avohoidon ja osastohoidon palveluiden järjestämisestä sairaanhoitopiirin kunnille, lukuun ottamatta Kemiönsaaren, Paraisten, Punkalaitumen ja Turun kuntia. Lasten- ja nuorisopsykiatrian osastohoidon palvelut tulosalue tuottaa kaikille sairaanhoitopiirin kunnille. Sairaanhoitopiirin osana myös Turunmaan sairaala tarjoaa psykiatrista erikoissairaanhoitoa ruotsinkieliselle väestölle. Psykiatrian tulosalue aloitti toimintansa vuonna 2006, jolloin yhdistettiin neljän alueen eli Loimaan, Salon, Tyksin ja Vakka-Suomen erikoissairaanhoito. Psykiatrinen erikoissairaanhoito on osa laajempaa mielenterveystyötä. 1. TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin strategiasta johdetut keskeiset Psykiatrisen tulosalueen toiminnalliset tavoitteet vuonna 2015 liittyvät avohoidon palvelujen tehostamiseen ja monipuolistamiseen, hoitotakuun toteutumiseen, potilaslähtöisten palveluprosessien laadun parantamiseen, tuottavuuden parantamiseen sekä strategisen ja operatiivisen yhteistyön vahvistamiseen kuntien kanssa. Turun psykiatrian, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin psykiatrian tulosalueen ja Turunmaan sairaalan yhdistymisneuvottelut jatkuivat. Näiden neuvottelujen tuloksena organisaatioiden yhteinen mielenterveys- ja päihdepäivystyksestä vastaava yksikkö aloitti toimintansa helmikuussa yhteispäivystyksen yhteydessä. Sairaanhoitopiiri vuokrasi Halikon sairaalan tyhjänä olleet tilat asumiskäyttöön turvapaikanhakijoille. Tulosalueen toimipisteissä ilmenneet sisäilmaongelmat ja puutteet toimitiloista jatkuivat. Erityisesti ongelmia ilmeni nuorisopsykiatrian Kaivokadun yksikössä, jossa käynnistettiin vuokranantajan toimesta puhdistustyöt. Kaivokadulla aiemmin toiminut nuorisopsykiatrian syömishäiriöpäiväyksikkö siirtyi uusiin toimitiloihin Kerttulinkadulle, jossa myös vuoden lopulla ilmeni sisäilmaongelmia. Salon aikuispsykiatrian poliklinikan osalta sisäilmaongelmien selvitystyö jatkui. Lastenpsykiatrian toiminta Tyks:n rakennus 10 osalta kärsi edelleen toimitilojen ahtaudesta. Toimipisteiden siirtyminen saattoi haitata potilaiden kulkemista hoitopaikkoihin. Aluepoliklinikkojen toiminnassa korostui tulosalueen linjaukset potilaan kotiin tarjottavista palveluista yhteistyössä perusterveydenhuollon kanssa. Lietoon valmistui sote-ajattelun mukainen tulosalueen ja Liedon kunnan yhteinen perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon palvelukeskus, jossa toiminta käynnistyi toimitalo Sarastuksen tiloissa lokakuussa. Aikuispsykiatria Aikuispsykiatrian avohoitotoiminnan sisältöä kehitettiin tavoitteena palvelun tasalaatuisuus ja yhdenmukaisemmat hoitokäytännöt eri aluepoliklinikoilla. Tavoitteena on jatkaa avohoitotoiminnan sisällön kehittämistä ja palvelun saatavuutta. Pitkään vireillä ollut nuorisopsykiatrian ja aikuispsykiatrian yhteinen syömishäiriöyksikkö pyritään saamaan toimintaan myös aikuispsykiatrian osalta. Vuoden 2015 helmikuussa käynnistyi mielenterveys- ja päihdepäivystysyksikkö EPLL:n yhteydessä. Yksikön henkilökunta on psykiatrian palkkaama. Vuonna 2014 käynnistetyt neuvottelut Turun kaupungin ja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin psykiatrian osastohoidon yhdistämisestä ja keskittämisestä jatkuivat koko vuoden. Osastohoidon ohella tarkasteluun ovat sisältyneet myös keskitetyt erikoispoliklinikat. Nuorisopsykiatria Nuorisopsykiatrialla on kuusi aluepoliklinikkaa Varsinais-Suomessa. On tärkeätä, että huolimatta asuinpaikastaan, potilaat saavat hyvää ja tasalaatuista hoitoa. Vuoden 2015 alusta nuorisopsykiatrialla on toiminut kuusipaikkainen tehostetun avohoidon yksikkö, jossa hoidetaan nuoria, jotka ovat psyykkisistä syistä jumiutuneet kotiinsa, eivätkä esim. avohoito aluepoliklinikoilla tai koulunkäynti onnistu. Toiminta on osoittautunut tarpeelliseksi ja menestykselliseksi. Syömishäiriöyksikössä päiväsairaalamuotoinen syömishäiriöiden hoito on jo vakiintunut osaksi syömishäiriötä sairastavien nuorten hoitoa ja sen avulla on voitu vähentää kokovuorokausihoidon tarvetta. Henkilöstö on saanut lisäkoulutusta nk. Maudsleyn perhepohjaisen hoitomallin käytöstä. Tämä hoitomuoto on ainoa 2

3 nuorten anoreksian hoitomuodoista, josta on tieteellistä näyttöä ja se on mukana Suomen käypähoito -suosituksissa. Tämän mallin soveltamisen myötä on aiempaa enemmän otettu perheitä mukaan potilaiden hoitoon ja toteutettu enenevästi hoitoa myös yksikön ulkopuolelle suuntautuvana esim. kotikäynteinä ja koulun kanssa tehtävänä yhteistyönä. Vuoden 2015 aikana on jatkunut myös tulosyksikön strategian mukaisen yhteistoiminnan suunnittelu aikuispsykiatrian kanssa. Tämän suunnittelun pitkän tähtäimen tavoitteena on luoda syömishäiriöiden hoidon osaamiskeskus, johon voidaan keskittää sekä lasten-, nuoriso-, että aikuispsykiatrisia syömishäiriötä sairastavien potilaiden hoito. Aluepoliklinikoilla lisättiin konsultatiivista, jalkautuvaa työotetta, jonka avulla pystyttiin tarjoamaan palveluja potilaille myös akuutteihin ongelmiin. Yhteistyötä lisättiin perustason toimijoiden kanssa tavoitteena tukea nuorta ja perhettä heidän omassa ympäristössä. Lisäksi aloitettiin aluepoliklinikoiden toiminnan sisällön kehittäminen siten, että pystytään takaamaan samansisältöinen hoito kaikille potilaille. Lastenpsykiatria Vuonna 2014 on aloitettu Pohjoisten ja Eteläisten aluepoliklinikoiden toimintakäytäntöjen yhtenäistäminen. Tavoitteena on psykiatrian tulosalueen strategian mukaisesti päästä tilanteeseen, jossa lapsi ja hänen perheensä voivat asuinpaikasta riippumatta saada samankaltaiset, tasalaatuiset lastenpsykiatriset palvelut. Vuonna 2015 psykologit ja perhetyöntekijät tekivät tulosyksikön yhteiset ohjeistukset sekä psykologin yksilötutkimuksista että perhetutkimuksista lastenpsykiatrian yksikössä. Ohjeita käytetään sekä käytännön potilastyön ohjeistuksena että uusien työntekijöiden perehdytyksessä. Lastenpsykiatrian osastopaikkojen vähentäminen ja intensiivisen avohoidon kehittämistä jatkettiin vuonna Keskeiseksi on noussut osaston ja aluepoliklinikoiden sekä akuuttityöryhmän toimintojen integroiminen yhdeksi tutkimus- ja hoitokokonaisuudeksi. Potilashoidon tunnusluvut Ulkoisten lähetteiden määrä laski 3 % ja sisäisten lähetteiden määrä nousi 50,5 %. Kehitys on tavoitteiden mukaista. Mielenterveystyö on sairaanhoitopiirissä ollut erikoissairaanhoitopainotteista ja tavoite on ollut lähetemäärän vähentäminen. Vuoteen 2014 verrattuna nousua oli ulkoisten ja sisäisten lähetteiden määrässä yhteensä 7,8 % ja palveluja saaneiden henkilöiden määrässä 3,5 %. Kuviossa 1 on esitetty lähetteiden määrän muutos vuosina KUVIO 1. PSYKIATRIAN TULOSALUEELLE SAAAPUNEET ULKOISET JA SISÄISET LÄHETTEET VUOSINA

4 Oman toiminnan hoitopäivien määrä laski 3,6 % vuoteen 2014 verrattuna. Osastolla hoidettujen potilaiden määrä nousi 2,4 % vuoteen 2014 verrattuna. Kuviossa 2 on kuvattu Psykiatrian tulosalueen omana toimintana tuotettujen avohoitokäyntien määrä ja kuviossa 3 omana toimintona tuotettujen hoitopäivien kehitys vuosina Taulukossa 1 esitetään avohoitokäyntien, hoitojaksojen ja hoitopäivien kehitys vuosina KUVIO 3. PSYKIATRIAN TULOSALUEELLA OMANA TOIMINTANA TUOTETUT HOITOPÄI- VÄT VUOSINA KUVIO 2. PSYKIATRIAN TULOSALUEELLA OMANA TOIMINTANA TUOTETUT AVOHOI- TOKÄYNNIT VUOSINA TA=talousarvio, TP= linpäätös TAULUKKO 1. PSYKIATRIAN TULOSALUEEN AVOHOITOKÄYNTIEN, HOITOJAKSOJEN JA HOITOPÄIVIEN KEHITYS VUOSINA Avohoitokäynnit Aikuispsykiatria Nuorisopsykiatria Lastenpsykiatria Hoitojaksot Aikuispsykiatria Nuorisopsykiatria Lastenpsykiatria Hoitopäivät Aikuispsykiatria Nuorisopsykiatria Lastenpsykiatria Oma toiminta Ostetut Yhteensä Oma toiminta Ostetut Yhteensä Oma toiminta Ostetut Yhteensä

5 Liitetaulukossa 1 on esitetty vuonna 2015 psykiatrisen vuodeosastohoidon yleisimmät diagnoosiryhmät kustannuksineen ja liitetaulukossa 2 psykiatrisen avohoidon yleisimmät diagnoosiryhmät kustannuksineen Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä. Hoitoon pääsy Hoitotakuun toteutumista seurataan THL:n ohjeistuksen mukaisesti. Suosituksena on, että potilas pääsisi avohoidon ensikäynnille kolmen viikon kuluessa lähetteen saapumisesta. Tähän pyritään erityisesti kiireellisen arvion tarpeessa olevien potilaiden kohdalla. Hoitotakuun toteutumisen kriteerit lasten ja nuorten (alle 23-vuotiaat) psykiatriassa ovat: lähetteiden käsittely 21 vuorokaudessa ja hoidon tarpeen arviointi 6 viikossa lähetteen saapumisesta ja hoitoon pääsy 3 kk sisällä lähetteen saapumisesta. Aikuispsykiatriassa hoidon tarpeen arvioinnin raja on 3 kk ja hoitoon pääsyn määräaika 6 kk. Hoitotakuussa pysymiseksi lasten- ja nuorisopsykiatriassa jouduttiin ostamaan arvioitua enemmän psykoterapiapalveluita yksityisiltä palveluntuottajilta. Taulukossa 2 on kuvattu lähetteiden käsittelyn toteutuminen. Lähetteet käsiteltiin kesimäärin neljäntenä päivänä saapumisesta. TAULUKKO 2. LÄHETTEIDEN KÄSITTELYN TOTEUTUMINEN PSYKIATRIAN TULOS- ALUEELLA VUONNA Erikoisalat Käsitellyt lähetteet joista lähetteen käsittely yli 21 vrk vrk vrk yli 21 vrk % Aika lähetteen saapumisesta käsittelyyn vrk mediaani Psykiatria ,86 4 Nuorisopsykiatria ,46 3 Taulukossa 3. on kuvattu hoidon tarpeen arviointia odottavien alle 23-vuotiaiden tilanne ja taulukossa 4 psykiatrian erikoissairaanhoitoon odottaneet Hoitotakuussa pysymiseksi lasten- ja nuorisopsykiatriassa jouduttiin ostamaan arvioitua enemmän psykoterapiapalveluita yksityisiltä palveluntuottajilta. TAULUKKO 3. MIELENTERVEYSPALVELUIDEN TARPEEN ARVIOINTIKÄYNNILLE ODOTTANEET ALLE 23 -VUOTIAAT ERIKOISALAOITTAIN PSYKIATRIAN TULOSALUEELLA. joista odottaneet Aika lähetteen yli saapumisesta yli Käyntiä 90 hoidon tarpeen vrk vrk 90 odottavien vrk arviointiin vrk Erikoisalat % vrk mediaani Nuorisopsykiatria Lastenpsykiatria TAULUKKO 4. PSYKIATRIAN ERIKOISSAIRAANHOITOON ODOTTANEET Erikoisalat Yhteensä Hoitoa odottavien joista odottaneet 1-90 vrk vrk vrk yli 180 vrk yli 180 vrk % Aika hoidon tarpeen arvioinnista hoitoon vrk mediaani Psykiatria ,7 21 Nuorisopsykiatria ,7 15 Lastenpsykiatria Yhteensä ,3 Lastenpsykiatria ,38 2 Yhteensä ,8 5

6 2. ASIAKASTULOKSET Tulosalueella potilaspalautteet ovat lisääntyneet. Psykiatrian tulosalueella potilaspalautteiden keskiarvo oli vuoden 2015 asteikolla 4,4. Taulukossa 5 on esitetty tulokset sairaanhoitopiirien viiden yhteisen kysymyksen osalta vuosina TAULUKKO 5. POTILASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET SAIRAANHOITOPIIRIEN VIITEEN YHTEISEEN KYSYMYKSEEN VUOSINA PSYKIATRIAN TULOASALU- EELLA n ka. 4&5 n ka. 4&5 Kysymys % % 1. Saamani hoito tai palvelu oli hyvää , , Henkilökunta kohteli minua hyvin , Saamani tieto tutkimuksesta ja hoidosta oli ymmärrettävää. 4. Hoitoani koskevat päätökset tehtiin yhdessä kanssani. 5. Koin oloni turvalliseksi hoidon tai tutkimuksen aikana , , , , , ,3 84 n: vastanneiden lukumäärä ka: vastausten numeerinen keskiarvo 4 & 5 (%): osuus vastanneista, jotka antoivat arvosanan 4-5 Tavoitteena on potilastyytyväisyyden taso, jossa 90 % vastanneista antaa arvosanan 4-5 (asteikolla 5 = täysin samaa mieltä, 1 = täysin eri mieltä). Vihreällä on merkitty tavoitetason ylittävät tulokset ja punaisella ne, missä tavoitetasoa ei saavutettu. Yhteydenottojen lukumäärä potilasasiamiehiin on lisääntynyt vuosittain jonkin verran. Tämä saattaa johtua mm. hoidettujen potilaiden määrän lisääntymisestä ja potilaan oikeuksiin liittyvän tiedon näkyvämmin esillä olemisesta. Vuonna 2015 yhteydenottoja oli 165 kappaletta. Määrä edustaa hyvin pientä osaa kaikista psykiatrian tulosalueella kyseisen vuoden aikana hoidetuista potilaista. Aikaisempien vuosien tapaan yhteydenottojen syiden kirjo oli laaja. Erityisesti yhteydenottojen syissä korostuivat potilaan kohteluun liittyvät asiat. Valtaosa yhteydenotoista kohdistui aikuispsykiatriaan, kuten muinakin vuosina. Nuorisopsykiatriaa koskevat yhteydenotot ovat kaksinkertaistuneet, lisäyksen selittää yksi useita kertoja yhteyttä ottanut asiakas. 3. LAADUNHALLINTA JA POTILASTURVALLISUUS Laadunhallinta Laadunhallinnassa kiinnitetään erityistä huomiota henkilöstön osaamiseen ja työhyvinvointiin. Toimintatapoja on kehitetty etenkin pakkotoimien vähentämiseksi ja turvallisuuden lisäämiseksi. Psykiatrian tulosalueella on oma laatukoordinaattori, joka on mukana sairaanhoitopiirin yhteisessä laatuneuvostossa. Potilasturvallisuus Potilasturvallisuusilmoituksia tehtiin vuoden 2015 aikana yhteensä 298 kpl. Ilmoitusten määrä lisääntyi 17,3 % vuoteen 2014 verrattuna. Ilmoitukset jakaantuivat läheltä piti-tapahtumiin 55 % (164 ilmoitusta) ja potilaille tapahtuneisiin vaaratapahtumiin 45 % (134 ilmoitusta). Vajaa 70 % ilmoituksista liittyi potilaiden lääkehoidon toteutukseen, joista yli puolet osoittautui lääkkeen jakovirheeksi. Toiseksi suurin ryhmä, 12 % ilmoituksista, liittyi tiedonkulkuun ja tiedon hallintaan. Noin 10 % ilmoituksista tehtiin väkivaltaan liittyviin, joista yli 60 % oli potilaan itsensä tai toisen potilaan aiheuttama tapahtuma. Vuonna 2015 merkittäviä riskejä ei raportoitu, mutta yksi merkittävän riskin ilmoitus tehtiin, kun osaston kuormittuneen tilanteen aikana potilas oli vahingoittanut itseään. Kohtalainen riski potilaalle-ilmoituksia tehtiin 6

7 4,7 % kaikista ilmoituksista. Noin 15 % ilmoituksista oli vähäinen riski potilaalleilmoituksia ja merkityksettömiä riskejä potilaalle-ilmoituksia oli noin 75 %. Potilasturvallisuuden parantamiseksi tapahtumat on käsitelty yksiköiden omissa monniammatillisissa palavereissa ja tapahtumien välttämiseksi tehtiin toiminta- ja ympäristömuutoksia. Vuonna 2013 alkanut potilasturvallisuutta taidolla verkkokoulutus on saanut jatkoaikaa ja jatkuu edelleen toistaiseksi. Koulutuksen on suorittanut noin 90 % koko tulosalueen henkilöstöstä. Yksiköiden lääkehoidon suunnitelmat on päivitetty sairaanhoitopiirin ohjeen mukaisesti. Lääkehoidon turvallisuuden parantamiseksi yksiköissä on järjestetty ja ostettu lääkehoidon koulutusta. Lääkkeenjaon rauhoittamiseksi ja lääkkeiden asianmukaisen säilyttämisen eteen on edelleen tehty tilajärjestelyjä. Myös moniammatillista (hoitajat, lääkärit) lääkehoidon toteuttamista on pyritty selkeyttämään. Tulosalueen aikuispsykiatrianvuodeosastoilla on panostettu Hallittuun fyysisen rajoittamisen (HFR) -menetelmäkoulutuksiin. Tällä toimintamallilla on tarkoituksena vähentää tapahtumien eskaloitumista väkivaltatilanteiksi. Koulutusta on tarjottu kaikille erikoisalojen poliklinikoille. Lastenpsykiatrian yksiköissä on AVEKKI-malli, jolla väkivaltatilanteita on kyetty vähentämään edelleen. AVEKKI-mallia ja HFR-toimintaa hyödyntämällä pyritään tulevaisuudessakin edelleen väkivaltatilanteita vähentämään ja siten potilasturvallisuutta ja työhyvinvointia lisäämään. Potilasturvallisuus on huomioitu myös potilaiden kotiin tehtävään potilastyöhön kouluttamalla henkilöstä turvallisuusasioihin. TAULUKKO 6. POTILASTURVALLISUUDEN VARMISTAMISEKSI KÄYTÖSSÄ OLEVIEN SYSTEMAATTISTEN MENETTELYTAPOJEN TOTEUTUMINEN PSYKIATRAIN TULOS- ALUEELLA VUONNA Potilasturvallisuuden käsittely johtoryhmässä säännöllisesti (x/vuodessa) Potilasturvallisuustyöryhmä toiminnassa (kyllä/ei) Työryhmän kokoontuminen (x/vuodessa) HaiPro- ilmoitusten pohjalta tehtyjen kehittämistoimenpiteiden lukumäärä Potilaan tunnistaminen: Tunnistusranneke käytössä (kyllä/ei ) Suullinen tunnistaminen käytössä (kyllä/ei ) ISBAR-raportoinnin tarkistuslista käytössä (kyllä/ei) Muut käytössä olevat tarkistuslistat () 2 Infektioiden torjunnan INTO-verkkokurssin suorittaneet % henkilöstöstä mennessä. Käsihuuhteen kulutus (l/hpv) SAI-rekisteriin tehdyt ilmoitukset (HLI / 100 hoitojaksoa) 2 Ei 3 tulosalueella Useita toimintayksiköissä Kyllä Kyllä Ei 6,3 Ei tiedossa Ei tiedossa Vuodeosastoilla otettiin käyttöön potilasturvallisuuden ja potilaan tunnistamisen parantamiseksi sekä vaaratapahtumien ennalta ehkäisemiseksi potilaskohtaiset viivakoodirannekkeet. Yli 60 % vuodeosastoista tulostaa rannekkeen jokaiselle potilaalle systemaattisesti, muissa yksiköissä tarpeen mukaan. 7

8 eella nettiterapiaa käytti noin 50 ja HUS:ssa noin 1000 asiakasta. Nettiterapian osalta ero Pirkanmaahan selittynee sillä, että Pirkanmaa on ollut mukana jo projektin ensimmäisessä laajennusvaiheessa, mutta Mielenterveystalo.fi-palvelu kokonaisuudessaan on vielä HUS:n ulkopuolella alikäytetty, joten systemaattista tiedottamista tarvitaan terveyshyödyn maksimoimiseksi. Kehittämistoiminta Psykiatrian tulosyksikön tieteellinen tutkimustoiminta on ollut runsasta. Tulosalueella oli vuoden 2015 aikana monia potilashoidon kehittämishankkeita. TEPS-projektissa selvitetään turkulaisten ensipsykoosiin sairastuneiden tai psykoosiriskissä olevien potilaiden aiempaa kehitystä, kliinistä ja toiminnallista tilaa hoidon alussa. Lisäksi tutkitaan potilaiden saamaa hoitoa ja siinä esiintyviä puutteita sekä potilaiden toipumista ja heidän sairautensa ennustetta vuoden ja viiden vuoden seuranta-aikana. PRONIAssa tutkitaan kolmen vuoden aikana nuoria psykoosiin ja masennukseen ensikertaa sairastuneita ja psykoosiriskissä olevia potilaita sekä terveitä vertailuhenkilöitä. 4.TOIMINNAN TULOKSET Psykiatrisen hoidon laadun ja vaikuttavuuden mittaaminen on haasteellisempaa kuin somaattisen hoidon tulosten mittaaminen. Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri osallistui HUS:n tuottaman Mielenterveystalo.fi nettipalvelun II laajennushankkeeseen Mielenterveystalo.fi-nettipalvelu tarjoaa luotettavaa, ajantasaista tietoa, palveluohjausta, omahoito-oppaita ja -ohjelmia. Mielenterveystalo.fi-nettipalvelu laajeni vuonna 2015 koko Manner- Suomeen. HUS tietohallinto seuraa sivustojen käyttöä. Projektin jalkautusvaiheen alkaessa tammikuussa 2015 Varsinais-Suomessa sivustoilla oli kävijöitä noin Kesäkuun 2015 loppuun mennessä käyttäjiä oli , joista uusia , ja sivustojen katselujen määrä oli yhteensä Sivustoilla kävijöiden määrä jatkoi 2015 aikana kasvuaan koko maassa ja syksyllä määrä oli Varsinais-Suomessa yli kävijää. Mielenterveystalon ainoaa maksullista ja lääkärin lähetettä vaativaa nettiterapiaa käytti vuonna 2015 yhteensä 34 asiakasta, joista 18 oli Turusta, 8 Salosta ja loput muualta Varsinais-Suomesta. Vastaavasti Pirkanmaan sairaanhoitopiirin alu- METSYssä tutkitaan nuoria ensikertaa psykoosiin sairastuneita ja psykoosiriskissä olevia potilaita sekä terveitä vertailuhenkilöitä. METSYn tavoitteena on monen eri tutkimusmenetelmän tuloksia integroimalla mallintaa psykoosien kliinis-biologista etiologiaa. Auttava omainen psykiatrisessa sairaalassa-projekti. Toimintamallilla pyritään preventiiviseen tukeen läheisen sairastuessa ja ennaltaehkäisemään omaisen uupumista ja sairastumista masennukseen. Syrjäytymisen ehkäisy Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä Lastenpsykiatrian tulosyksikkö on toteuttanut yhdessä Lasten ja nuorten klinikan kanssa sairaanhoitopiirin lasten, nuorten ja perheiden syrjäytymisen ehkäisyhanketta. Salon lastenpsykiatrian aluepoliklinikalla on työskennellyt avopediatri, jota on koulutettu poliklinikan perhe- ja verkostotyöhön. Tämä pilottitoiminta on integroitu Salossa aiemmin Kasteen osana toteutettuun Pois syrjästä -hankkeeseen. 8

9 REFINEMENT (Research on Financing Systems Effects on the Quality of Mental Health in Europe)-tutkimus selvittää aikuisväestön mielenterveys- ja päihdepalveluiden rahoitus- ja järjestämistapoja sekä niiden yhteyttä palvelujen laatuun eri maissa. Psykiatrian tulosalue osallistuu hankkeeseen yhteistyössä HYKSin erva-alueen, Pirkanmaan sairaanhoitopiirin ja THL:n kanssa. Varsinais-Suomen mielenterveysja päihdepalvelujen selvityksessä (kuntajohtajakokous hyväksyi ) tehtiin tutkimusyhteistyötä aikuisten palvelujen osalta. Tarkoitus on jatkaa yhteistyötä myös lasten ja nuorten palvelujärjestelmän osalta. 9

10 LIITETAULUKKO 1. PSYKIATRISEN VUODEOSASTOHOIDON YLEISIMMÄT DIAG- NOOSIRYHMÄT KUSTANNUKSINEEN VUONNA 2015 VARSINAIS-SUOMEN SAIRAAN- HOITOPIIRISSÄ, VERTAILUNA VASTAAVAT LUVUT VUODELTA Psykiatria mukaan lukien Turunmaan psykiatrian yksikkö Vuodeosastohoito ja päiväkirurgia kustannus kustannus F2 Skitsofreniat F3 Mielialahäiriöt F9 Lasten/nuorten alkavat psyk.häiriöt F4 Neuroosit ja psykosomaattiset F1 Lääkkeiden ja päihteiden aiheuttamat elimelliset aivo-oireyhtymät ja käyttäytymisen häiriöt F5 Som.sair.liitt.käyt.oireyht F0 Alzheimerin tauti, Dementia F8 Psyykkisen kehityksen häiriöt F6 Persoonallisuushäiriöt G3 Hermoston rappeumasairaudet Muut yhteensä Kaikki yhteensä LIITETAULUKKO 2. PSYKIATRISEN AVOHOIDON YLEISIMMÄT DIAGNOOSIRYHMÄT KUSTANNUKSINEEN VUONNA 2014 VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRISSÄ, VERTAILUNA VASTAAVAT LUVUT VUODELTA Psykiatria mukaan lukien Turunmaan psykiatrian yksikkö Avohoito kustannus kustannus F3 Mielialahäiriöt F4 Neuroosit ja psykosomaattiset häiriöt F9 Lasten/nuorten alkavat psyk. häiriöt F2 Skitsofreniat Z0 Muita tekijöitä F8 Psyykkisen kehityksen häiriöt F5 Somaattiseen sairauteen liittyvä käyttäytymisen oireyhtymä Z6 Sosiaaliseen ympäristöön liittyvä ongelma F1 Lääkkeiden ja päihteiden aiheuttamat elimelliset aivo-oireyhtymät ja käyttäytymisen häiriöt F6 Persoonallisuushäiriöt Muut yhteensä Kaikki yhteensä

Potilashoidon vuosikertomus 2015 Turunmaan sairaala

Potilashoidon vuosikertomus 2015 Turunmaan sairaala Potilashoidon vuosikertomus 2015 Turunmaan sairaala Turunmaan sairaala (TMS) Sairaala on toiminut sairaanhoitopiirin liikelaitoksena vuoden 2006 alusta alkaen. Se tarjoaa erikoissairaanhoidon palveluita

Lisätiedot

Potilashoidon vuosikertomus 2016 Turunmaan sairaala

Potilashoidon vuosikertomus 2016 Turunmaan sairaala Potilashoidon vuosikertomus 2016 Turunmaan sairaala Turunmaan sairaala (TMS) Sairaala on toiminut sairaanhoitopiirin liikelaitoksena vuoden 2006 alusta alkaen. Se tarjoaa erikoissairaanhoidon palveluita

Lisätiedot

Hoitoonpääsyn seuranta erikoissairaanhoidossa Psykiatrian alan tilanne 31.8.2010. Psykiatria: sairaanhoitopiirit 31.8.2010 1

Hoitoonpääsyn seuranta erikoissairaanhoidossa Psykiatrian alan tilanne 31.8.2010. Psykiatria: sairaanhoitopiirit 31.8.2010 1 Hoitoonpääsyn seuranta erikoissairaanhoidossa Psykiatrian alan tilanne 31.8.2010 Psykiatria: sairaanhoitopiirit 31.8.2010 1 Aikuis-, nuoriso- ja lastenpsykiatrian erikoisaloilla hoitoa odottaneiden lukumäärä

Lisätiedot

SUOMEN AVOHOITOISIN MIELENTERVEYSPALVELUJEN TUOTTAJA

SUOMEN AVOHOITOISIN MIELENTERVEYSPALVELUJEN TUOTTAJA SUOMEN AVOHOITOISIN MIELENTERVEYSPALVELUJEN TUOTTAJA PALVELUJA HAJAUTETUSTI LÄHELLÄ PALVELUJEN KÄYTTÄJIEN KOTIPAIKKAA Juha Koivu toimialajohtaja, VSSHP Psykiatria EGENTLIGA FINLANDS SJUKVÅRDSDISTRIKT PSYKIATRIAN

Lisätiedot

6.3.2. Sydänkeskus KAAVIO 6.3.2.1. SYDÄMEN VARJOAINEKUVAUKSET TYKSISSÄ VUOSINA 2011 2013.

6.3.2. Sydänkeskus KAAVIO 6.3.2.1. SYDÄMEN VARJOAINEKUVAUKSET TYKSISSÄ VUOSINA 2011 2013. 6.3.2. Sydänkeskus Sydänkeskus muutti keväällä 2013 uusiin yhtenäisiin tiloihin T-sairaalaan. Toimialue muodostettiin Tyksin kardiologisesta toiminnasta sekä sydän- ja rintaelinkirurgiasta. Uusi organisaatiomalli

Lisätiedot

Potilashoidon vuosikertomus 2016 Psykiatrian tulosalue

Potilashoidon vuosikertomus 2016 Psykiatrian tulosalue Potilashoidon vuosikertomus 2016 Psykiatrian tulosalue 1 Psykiatrinen hoito Psykiatrian tulosalue aloitti toimintansa vuonna 2006, jolloin yhdistettiin neljän alueen eli Loimaan, Salon, Tyksin ja Vakka-Suomen

Lisätiedot

H E L S I N G I N J A U U D E N M A A N S A I R AA N H O I T O P I I R I

H E L S I N G I N J A U U D E N M A A N S A I R AA N H O I T O P I I R I HYKS Nuorisopsykiatria Helsinkiläisiä nuoria on vuoden 2014 aikana tutkittu ja hoidettu HYKS Nuorisopsykiatrian Avohoidon, Osastohoidon ja Erityispalvelujen klinikassa. Organisaatio on sama, mutta yksikkömuutosten

Lisätiedot

Potilashoidon vuosikertomus 2015 Naistenklinikka

Potilashoidon vuosikertomus 2015 Naistenklinikka Potilashoidon vuosikertomus 2015 Naistenklinikka Naistenklinikka 1. TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN Naistenklinikka vastaa synnytysten ja naistentautien hoidosta VSSHP:n alueella. Erityisvastuualueeseen kuuluvat

Lisätiedot

NYKYINEN TOIMINTARAKENNE JA TILAT

NYKYINEN TOIMINTARAKENNE JA TILAT NYKYINEN TOIMINTARAKENNE JA TILAT Erikoissuunnittelija Pekka Makkonen / Johtava ylihoitaja Marjo Saarenmaa MITEN VARSINAIS-SUOMI SAIRASTI 2013? Sivu 2 Erityiskorvattaviin lääkkeisiin psykoosin vuoksi oikeutettuja:

Lisätiedot

Oulun Mielenterveys- ja päihdepalvelut muutosten pyörteissä

Oulun Mielenterveys- ja päihdepalvelut muutosten pyörteissä Oulun Mielenterveys- ja päihdepalvelut muutosten pyörteissä Johtamisen tiekartta hanke Loppuseminaari 29.9.2014 Sirkku Pikkujämsä Terveysjohtaja, Oulun kaupunki Oulun kaupungin tavoitteet mielenterveys-

Lisätiedot

6.3.4. Neurotoimialue

6.3.4. Neurotoimialue 6.3.4. Neurotoimialue TAULUKO 6.3.4.2. NEUROTOIMIALUEEN TUNNUSLUVUT VASTUUALUEITTAIN VUONNA 2013. Neurotoimialue muodostettiin yhdistämällä kolme erikoisalaa (neurologia, neurokirurgia ja verisuonikirurgia),

Lisätiedot

Lastenpsykiatria Varsinais- Suomen sairaanhoitopiirissä

Lastenpsykiatria Varsinais- Suomen sairaanhoitopiirissä Lastenpsykiatria Varsinais- Suomen sairaanhoitopiirissä Jorma Piha Lastenpsykiatrian ylilääkäreiden ja ylihoitajien kokous Turku 19-20.9.2005 7.5.2004 TYKSin lastenpsykiatria Keskussairaalaliiton aika

Lisätiedot

Psykiatriset kriisipotilaat terveyskeskussairaalan suojassa

Psykiatriset kriisipotilaat terveyskeskussairaalan suojassa Työssä raportti JAANA RAJAKANGAS psykiatrian erikoislääkäri, apulaisylilääkäri Lempäälän terveyskeskus, psykiatrian yksikkö TAINA HELLSTEN LT, geriatrian erikoislääkäri, apulaisylilääkäri Lempäälän terveyskeskus

Lisätiedot

Kliinisten hoitopalvelujen tuottavuustoimet, vuoden 2016 raamiin sopeuttaminen ja sen aiheuttamat riskit

Kliinisten hoitopalvelujen tuottavuustoimet, vuoden 2016 raamiin sopeuttaminen ja sen aiheuttamat riskit Kliinisten hoitopalvelujen tuottavuustoimet, vuoden 2016 raamiin sopeuttaminen ja sen aiheuttamat riskit Leena Setälä, paj KYS Kliiniset hoitopalvelut Sairaanhoitopiirien vertailussa PSSHP:n toimintakulut

Lisätiedot

6.3.7. Naistenklinikka

6.3.7. Naistenklinikka TAULUKO 6.3.7.1. NAISTENKLINIKALLE SAAPUNEET LÄHETTEET VASTUUALUEITTAIN VUONNA 2013. Toimintaluvut vastuualueittain vuodelta 2013 on kuvattu taulukossa 6.3.7.2. TAULUKKO 6.3.7.2. NAISTENKLINIKAN TOIMINTALUVUT

Lisätiedot

NUORISOPSYKIATRIAA Kymenlaaksossa. Marja-Leena Niemi ESAVI

NUORISOPSYKIATRIAA Kymenlaaksossa. Marja-Leena Niemi ESAVI NUORISOPSYKIATRIAA Kymenlaaksossa Marja-Leena Niemi ESAVI 5.3.2015 Asukkaita 173 032 KYMENLAAKSO Väestöpohja ja jäsenkunnat KOUVOLA 86 488 HAMINA 21 068 KOTKA 54 587 PYHTÄÄ 5358 MIEHIKKÄLÄ 2124 VIROLAHTI

Lisätiedot

Potilashoidon vuosikertomus 2015 Operatiivinen toiminta ja syöpätaudit

Potilashoidon vuosikertomus 2015 Operatiivinen toiminta ja syöpätaudit Potilashoidon vuosikertomus 2015 Operatiivinen toiminta ja syöpätaudit Operatiivinen toiminta ja syöpätaudit 1.TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN TO6 Operatiivinen toiminta ja syöpätaudit -toimialue kattaa korva-,

Lisätiedot

ESITTELYVIDEO. Mielenterveystalo.fi Nuorten mielenterveystalo.fi Nettiterapiat.fi

ESITTELYVIDEO. Mielenterveystalo.fi Nuorten mielenterveystalo.fi Nettiterapiat.fi ESITTELYVIDEO Mielenterveystalo.fi Nuorten mielenterveystalo.fi Nettiterapiat.fi 10.11.2014 Mielenterveystalon esittely 2 MIELENTERVEYSTALO PÄHKINÄNKUORESSA LUOTETTAVAA JA AJANTASAISTA TIETOA OIRENAVIGAATTORI

Lisätiedot

Psykiatrian erikoisalan laitoshoito 2006

Psykiatrian erikoisalan laitoshoito 2006 Terveys 2008 Hälsa Health Tilastotiedote Statistikmeddelande 8/2008 Psykiatrian erikoisalan laitoshoito 2006 15.2.2008 Institutionsvård inom specialiteten psykiatri 2006 Simo Pelanteri +358 9 3967 2356

Lisätiedot

Päihde ja mielenterveystyö Kaarinan peruspalveluissa ja miksi sitä kannattaa tehdä

Päihde ja mielenterveystyö Kaarinan peruspalveluissa ja miksi sitä kannattaa tehdä Päihde ja mielenterveystyö Kaarinan peruspalveluissa ja miksi sitä kannattaa tehdä Yhteistyö sosiaali ja terveystoimen eri toimijoiden välillä, tiimityö, verkostoitumisen tuottama hyöty ja jaksaminen työssä

Lisätiedot

Psykiatrisen sairaanhoidon lautakunnan kokous 16.6.2015. Leena Repokari Linjajohtaja Hyks lastenpsykiatria

Psykiatrisen sairaanhoidon lautakunnan kokous 16.6.2015. Leena Repokari Linjajohtaja Hyks lastenpsykiatria Psykiatrisen sairaanhoidon lautakunnan kokous 16.6.2015 Leena Repokari Linjajohtaja Hyks lastenpsykiatria Lastenpsykiatristen palvelujen kysyntä Hyks 2500 lähetteet hyks koko vuosi lähetteet hyks lps

Lisätiedot

Raision yhteistoiminta-alueen terveyskeskuksen virka-ajan ulkopuolisen päivystyksen järjestäminen

Raision yhteistoiminta-alueen terveyskeskuksen virka-ajan ulkopuolisen päivystyksen järjestäminen Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 449/00.04.01/2012 150 Raision yhteistoiminta-alueen terveyskeskuksen virka-ajan ulkopuolisen päivystyksen järjestäminen Tiivistelmä Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin

Lisätiedot

6.3.1. Tules (tuki- ja liikuntaelinsairaudet)

6.3.1. Tules (tuki- ja liikuntaelinsairaudet) 6.3.1. Tules (tuki- ja liikuntaelinsairaudet) TAULUKKO 6.3.1.2. TULES-TOIMINNAN TUNNUSLUVUT VASTUUALUEITTAIN VUONNA 2013. Organisaatiouudistuksen yhteydessä tuki- ja liikuntaelinsairauksien hoidossa tehtiin

Lisätiedot

Päivystys- ja keskittämisasetuksen aiheuttamat muutokset

Päivystys- ja keskittämisasetuksen aiheuttamat muutokset Päivystys- ja keskittämisasetuksen aiheuttamat muutokset Jorma Penttinen, JYL 9.5.2018 1 1. Hoidon keskittämisasetus 2. Päivystysasetus 3. SOTE 18 maakuntaa? Golden hour 1. Vaikea vamma (kolarit) 2. Vaikea

Lisätiedot

Perusturvakuntayhtymä Akseli. www.soteakseli.fi Terveyspalvelujen palvelulinja, TA-info 7.10.2015

Perusturvakuntayhtymä Akseli. www.soteakseli.fi Terveyspalvelujen palvelulinja, TA-info 7.10.2015 www.soteakseli.fi Terveyspalvelujen palvelulinja, TA-info 7.10.2015 Ulkoiset toimintamenot, M Terveyspalvelut, koko linja 14.0 12.0 10.0 8.0 1.6 2.7 1.9 1.8 2.8 2.6 1.7 1.8 1.6 2.2 2.4 2.3 6.0 4.0 7.2

Lisätiedot

Potilashoidon vuosikertomus HYKS Sisätaudit ja kuntoutus

Potilashoidon vuosikertomus HYKS Sisätaudit ja kuntoutus 1 Potilashoidon vuosikertomus 2016 HYKS Sisätaudit ja kuntoutus 2 Johdanto Vuosi 2016 oli toinen täysi vuosi uusille tulosyksiköille. Vuoteen 2015 verrattuna tulosyksikössä ei lukuun ottamatta yhteispoliklinikoiden

Lisätiedot

Kaikki alkaa oikeastaan ovesta

Kaikki alkaa oikeastaan ovesta Kaikki alkaa oikeastaan ovesta Psykiatrian palvelutoiminnan muutos laitospaikoista avohoitoon 7.4.2016 Mielen terveyttä asiakas vai potilas terveydenhuollossa Hyvinkään sairaanhoitoalueen alueellinen koulutus

Lisätiedot

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2014-2016. Talousarvio 2014

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2014-2016. Talousarvio 2014 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2014-2016 Talousarvio 2014 Yhtymävaltuusto 26.-27.11.2013 Johtajaylilääkäri Eva Salomaa Lapin sairaanhoitopiiri Painopistealueet 2014 ja toiminnan kehittäminen Toiminnan

Lisätiedot

Potilashoidon vuosikertomus 2014 Vatsaelinkirurgian ja urologian klinikka

Potilashoidon vuosikertomus 2014 Vatsaelinkirurgian ja urologian klinikka Potilashoidon vuosikertomus Vatsaelinkirurgian ja urologian klinikka TAULUKKO 6.3.3.1. VATSAELINKIRURGIAN JA UROLOGIAN KLINIKAN TOIMINNAN TUNNUSLUVUT VASTUUALUEITTAIN VUONNA. Erikoisalan koodi ja nimi

Lisätiedot

Ajankohtaista HUS psykiatriassa

Ajankohtaista HUS psykiatriassa Ajankohtaista HUS psykiatriassa Omaistoiminnan neuvottelukuntien kehittämispäivät, 30.10.2014 Matti Holi Toimialajohtaja, HYKS Psykiatria Rakenneuudistus: Viimeisten vuosien muutosprosessi, joka on kulminoitumassa

Lisätiedot

Anna-Maija Koivusalo 26.4.16

Anna-Maija Koivusalo 26.4.16 Anna-Maija Koivusalo 26.4.16 X Kivuton sairaala Kivun arviointi projekti Kivuton sairaala toteutettiin kymmenennen ja viimeisen kerran syksyllä 2015 viikolla 42. Idean kivun arvioinnin valtakunnallisesta

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI

KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI TIIVISTÄ TIETOA KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI Keski-Suomen sairaanhoitopiiri tuottaa jäsenkuntiensa tarvitsemia erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon päivystyksen sekä eräitä sosiaalihuollon palveluja

Lisätiedot

2/10/2015 YLEISKATSAUS MIKSI NETTIPALVELUT OVAT OK? HISTORIAA SUOSITUKSIA JA PALKINTOJA

2/10/2015 YLEISKATSAUS MIKSI NETTIPALVELUT OVAT OK? HISTORIAA SUOSITUKSIA JA PALKINTOJA YLEISKATSAUS eterveys on täällä nyt Terveys/hyvinvointiteknologian hurja kasvu (Suomi on kärkimaita) Netin käyttö on arkipäivää, myös ikäihmisillä : Yli neljännes 75-89-vuotiaista suomalaisista käyttää

Lisätiedot

Matti Kaivosoja. LT, ylilääkäri, psykiatrian tulosaluejohtaja K-PSHP apulaisopettaja, Turun yliopisto, lastenpsykiatria

Matti Kaivosoja. LT, ylilääkäri, psykiatrian tulosaluejohtaja K-PSHP apulaisopettaja, Turun yliopisto, lastenpsykiatria Matti Kaivosoja LT, ylilääkäri, psykiatrian tulosaluejohtaja K-PSHP apulaisopettaja, Turun yliopisto, lastenpsykiatria Matti Kaivosoja - Sairaalapäivät 2010 1 Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä

Lisätiedot

Sairaanhoitopiirin johtajan katsaus Joulukuu Rauno Ihalainen Sairaanhoitopiirin johtaja

Sairaanhoitopiirin johtajan katsaus Joulukuu Rauno Ihalainen Sairaanhoitopiirin johtaja Sairaanhoitopiirin johtajan katsaus Joulukuu 218 Rauno Ihalainen Sairaanhoitopiirin johtaja 1. 2. 2 Katsauksen sisältö 1. TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET TAVOITTEET Sitovien tavoitteiden toteutuminen Hoitoon

Lisätiedot

Lastenpsykiatrian palvelujärjestelmän kehityksestä

Lastenpsykiatrian palvelujärjestelmän kehityksestä Lastenpsykiatrian palvelujärjestelmän kehityksestä Jorma Piha Keski Pohjanmaan KS Kokkola 17.11.2006 Onko lastenpsykiatria nuori lääketieteen erikoisala? Lääketieteen erikoisalojen perustaminen 1932 Hermo

Lisätiedot

Tarkkailuaika nuorisopsykiatrian osastolla

Tarkkailuaika nuorisopsykiatrian osastolla Tarkkailuaika nuorisopsykiatrian osastolla Arvio tarkkailun aloittamisesta Nuori ja vanhemmat Huolen herääminen ja yhteydenotto Ei Kyllä Lähettävä lääkäri Välitön hoidon tarpeen arviointi Haluaako nuori

Lisätiedot

Hoitojakso nuorisopsykiatrian osastolla

Hoitojakso nuorisopsykiatrian osastolla Hoitojakso nuorisopsykiatrian osastolla Nuori ja vanhemmat Lähettävä taho: Perusterveydenhuolto Erikoissairaanhoito Yksityislääkäri Hoidontarpeen arviointi Huolen herääminen ja yhteydenotto Hoidontarpeen

Lisätiedot

GEROPSYKIATRIAN SUUNNITELMAT RISTO VATAJA GERO-NEURO-PÄIHDEPSYKIATRIAN LINJAJOHTAJA 30.10.2015 1

GEROPSYKIATRIAN SUUNNITELMAT RISTO VATAJA GERO-NEURO-PÄIHDEPSYKIATRIAN LINJAJOHTAJA 30.10.2015 1 GEROPSYKIATRIAN SUUNNITELMAT RISTO VATAJA GERO-NEURO-PÄIHDEPSYKIATRIAN LINJAJOHTAJA 30.10.2015 1 NEUROPSYKIATRIAN OSASTO 21 MUUTTO PSYKIATRIAKESKUKSEEN MARRASKUUSSA 2016 Neuropsykiatrisia potilasryhmiä:

Lisätiedot

Toiminnan ja talouden ennusteita kliinisissä hoitopalveluissa vuonna 2016. Leena Setälä, paj 23.2.2016

Toiminnan ja talouden ennusteita kliinisissä hoitopalveluissa vuonna 2016. Leena Setälä, paj 23.2.2016 Toiminnan ja talouden ennusteita kliinisissä hoitopalveluissa vuonna 2016 Leena Setälä, paj 23.2.2016 Esityksen sisältö palvelujen kysynnän kehitys ja ennuste sen muutoksista 2016 tuotannon tarpeet, hoitotakuutilanne

Lisätiedot

PSYKIATRIAN ESH JA TYÖKYVYN TUKEMINEN

PSYKIATRIAN ESH JA TYÖKYVYN TUKEMINEN PSYKIATRIAN ESH JA TYÖKYVYN TUKEMINEN Juhani Ojanen Erikoissairaanhoidon rooli Erikoissairaanhoidon rooli on sairauksia ja oireita korjaava ja hoitava toiminta. Lähde: Eläketurvakeskus 05/2011 Keskustelualoitteita

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 (5) Kaupunginhallitus Stj/1 07.01.2015

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 (5) Kaupunginhallitus Stj/1 07.01.2015 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 (5) 36 Valtuutettu Tuomo Valokaisen toivomusponsi lasten ja nuorten psykoterapioiden saatavuudesta HEL 2014-007789 T 00 00 03 Päätös päätti merkitä tiedoksi selvityksen

Lisätiedot

Vaikuttava muutos. Luonnos Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin strategiaksi vuosille 2017 2018

Vaikuttava muutos. Luonnos Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin strategiaksi vuosille 2017 2018 Vaikuttava muutos Luonnos Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin strategiaksi vuosille 2017 2018 Yhdessä kohti asiakaslähtöistä palvelua Yhteinen tehtävämme: tuottaa laadukkaita, tehokkaita ja asiakaslähtöisiä

Lisätiedot

Kokemuksia yhteisistä rakennemuutoksista PPSHP - Oulun kaupunki

Kokemuksia yhteisistä rakennemuutoksista PPSHP - Oulun kaupunki Kokemuksia yhteisistä rakennemuutoksista PPSHP - Oulun kaupunki Sirkku Pikkujämsä terveysjohtaja Oulun kaupunki PPSHP:n ja kuntien seminaari 26.3.2015 Tulevaisuuden palvelurakenne? Kaksiportainen palvelukokonaisuus

Lisätiedot

Jyväskylän yhteistoiminta alueen ja Keski Suomen seututerveyskeskuksen aikuispsykiatrian avohoidon toimintamalli 2011

Jyväskylän yhteistoiminta alueen ja Keski Suomen seututerveyskeskuksen aikuispsykiatrian avohoidon toimintamalli 2011 1 Keski Suomen sairaanhoitopiiri Jyväskylän terveydenhuollon yhteistoimintaalueen, Keski Suomen seututerveyskeskuksen ja Keski Suomen sairaanhoitopiirin aikuispsykiatrian avohoidon yhdistämistä valmisteleva

Lisätiedot

Näkökulmia toiminnan uudistamiseen

Näkökulmia toiminnan uudistamiseen Näkökulmia toiminnan uudistamiseen Juha Koivu Hasse Karlsson, ylilääkäri, VSSHP/psykiatria; prof., TY toimialajohtaja, VSSHP Psykiatria 3/27/2015 3/27/2015 3/27/2015 Aivosairauksien aiheuttamat kustannukset

Lisätiedot

Potilasturvallisuuskatsaus PTH jaosto 6.3.2014. Maijaterttu Tiainen ylihoitaja, potilasturvallisuuskoordinaattori

Potilasturvallisuuskatsaus PTH jaosto 6.3.2014. Maijaterttu Tiainen ylihoitaja, potilasturvallisuuskoordinaattori Potilasturvallisuuskatsaus PTH jaosto 6.3.2014 Maijaterttu Tiainen ylihoitaja, potilasturvallisuuskoordinaattori Potilasturvallisuuden kehittäminen Sosterissa S o s t e r i n a r v o t Säädöstausta Turvallisuuskulttuuri

Lisätiedot

Uusi näkökulma suunnitteluun hyödyntäen alueellista sote-tietoa

Uusi näkökulma suunnitteluun hyödyntäen alueellista sote-tietoa Uusi näkökulma suunnitteluun hyödyntäen alueellista sote-tietoa DRG-päivät 3.-4.12.2015, Lahti Sisältö PHSOTEY:n tuottamat palvelut Nykyinen suunnitteluprosessi Alueellisen suunnittelun seuraava askel

Lisätiedot

HAKEMUS RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄN PERUSTERVEYDENHUOLLON YMPÄRIVUOROKAUTISEN PÄIVYSTYKSEN JÄRJESTÄMISEEN 1.6.

HAKEMUS RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄN PERUSTERVEYDENHUOLLON YMPÄRIVUOROKAUTISEN PÄIVYSTYKSEN JÄRJESTÄMISEEN 1.6. Sosiaali- ja terveysministeriö Lääkintöneuvos Timo Keistinen Hallintoneuvos Anne Koskela Viitteet: Asetus kiireellisen hoidon perusteista ja päivystyksen erikoisalakohtaisista edellytyksistä (annettu 23.9.2014)

Lisätiedot

Verkostokokous Lahti 23.9.2010 Lääkintöneuvos Timo Keistinen

Verkostokokous Lahti 23.9.2010 Lääkintöneuvos Timo Keistinen Potilasturvallisuuden lainsäädäntö Verkostokokous Lahti 23.9.2010 Lääkintöneuvos Timo Keistinen VISIO - tavoitetila vuoteen 2013 mennessä Potilasturvallisuus on ankkuroitu toiminnan rakenteisiin ja toimintatapoihin:

Lisätiedot

Psykiatrian Lean hankkeet

Psykiatrian Lean hankkeet Psykiatrian Lean hankkeet PSYKIATRISEN SAIRAANHOIDON LAUTAKUNTA, yh, laatupäällikkö Hyks Psykiatria, vs. potilasturvallisuuspäällikkö HUS Yhtymähallinto 2 Esityksen sisältö Mitä on Lean? Päivittäinen johtaminen

Lisätiedot

KÄYTTÖSUUNNITELMAT vuodelle 2013

KÄYTTÖSUUNNITELMAT vuodelle 2013 KÄYTTÖSUUNNITELMAT vuodelle 2013 Hallitus 11.1.2013 Sivut Käyttösuunnitelmat 1-5 Suoritteet 6-8 ERIKOISSAIRAANHOIDON VASTUUALUE Keskussairaalan käyttösuunnitelma 2013 10/2012 ENNUSTE 2012 enn121-ta13 Myyntituotot

Lisätiedot

Lasten ja nuorten terveys ja hyvinvointi palvelujärjestelmän näkökulmasta. Risto Heikkinen HYKS Nuorisopsykiatria

Lasten ja nuorten terveys ja hyvinvointi palvelujärjestelmän näkökulmasta. Risto Heikkinen HYKS Nuorisopsykiatria Lasten ja nuorten terveys ja hyvinvointi palvelujärjestelmän näkökulmasta Risto Heikkinen HYKS Nuorisopsykiatria 27.2.2015 2500 2000 1500 1000 500 0 Nuorisopsykiatrian lähetteet 2009-2014 2009 2010 2011

Lisätiedot

Psykiatrian toiminnan muutoksia. Psykiatrian tulosalueen johtaja Outi Saarento

Psykiatrian toiminnan muutoksia. Psykiatrian tulosalueen johtaja Outi Saarento Psykiatrian toiminnan muutoksia Psykiatrian tulosalueen johtaja Outi Saarento 14.11.2013 Tausta -asiakirjoja Kansallinen Mieli 2009-suunnitelma PPSHP:n strategia ja omistajastrategia 2009 PPSHP:n pohjoisen

Lisätiedot

Turvallisuuskulttuurikysely

Turvallisuuskulttuurikysely Turvallisuuskulttuurikysely Kuntayhtymähallitus 21.1.2014 Maijaterttu Tiainen Ylihoitaja, potilasturvallisuuskoordinaattori Turvallisuuskulttuuri On organisaation kykyä ja tahtoa ymmärtää: Millaista turvallinen

Lisätiedot

Toiminta- kertomus 2015. Lasten kotisairaanhoito Anu Usvasalo

Toiminta- kertomus 2015. Lasten kotisairaanhoito Anu Usvasalo Toiminta- kertomus 2015 Lasten kotisairaanhoito Anu Usvasalo Sisällysluettelo Yksikön esittely... 1 Lasten kotisairaanhoito... 2 Erityistarpeisten lasten hoitoringit... 2 Akuuttikotisairaala... 3 Potilasturvallisuus

Lisätiedot

2 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-HUHTIKUU 2016

2 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-HUHTIKUU 2016 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA 07.06.2016 2 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-HUHTIKUU 2016 19/02/02/00/08/2016 HYKS Lautakuntaa on tarkoitus tässä kokouksessa informoida

Lisätiedot

Keskussairaalan nykytilanne ja tulevaisuus. Ylihoitaja Maijaterttu Tiainen Erikoissairaanhoidon tulosalue, operatiivinen tulosyksikkö 13.6.

Keskussairaalan nykytilanne ja tulevaisuus. Ylihoitaja Maijaterttu Tiainen Erikoissairaanhoidon tulosalue, operatiivinen tulosyksikkö 13.6. Keskussairaalan nykytilanne ja tulevaisuus Ylihoitaja Maijaterttu Tiainen Erikoissairaanhoidon tulosalue, operatiivinen tulosyksikkö 13.6.2012 Tarkastelen asiaa Kolmesta näkökulmasta 1) asiakkaat / potilaat

Lisätiedot

Kokemusasiantuntijaryhmän alustavia kokemuksia osallistumisesta mielenterveyspalvelujen suunnitteluun ja arviointiin

Kokemusasiantuntijaryhmän alustavia kokemuksia osallistumisesta mielenterveyspalvelujen suunnitteluun ja arviointiin Kokemusasiantuntijaryhmän alustavia kokemuksia osallistumisesta mielenterveyspalvelujen suunnitteluun ja arviointiin 20.5.2011 Vva ry Osallisuusryhmän verkostotapaaminen Pop Valo hankkeen kokemusasiantuntija

Lisätiedot

Psykiatrinen hoito ja Muurolan sairaalakiinteistö Valtuustoseminaari 9.6.14 Sanna Blanco Sequeiros Psykiatrian tulosaluejohtaja

Psykiatrinen hoito ja Muurolan sairaalakiinteistö Valtuustoseminaari 9.6.14 Sanna Blanco Sequeiros Psykiatrian tulosaluejohtaja Psykiatrinen hoito ja Muurolan sairaalakiinteistö Valtuustoseminaari 9.6.14 Sanna Blanco Sequeiros Psykiatrian tulosaluejohtaja Lyhyt historia Muurolan keuhkotautiparantola 1920 -luvulla Parantolan pihalla

Lisätiedot

Lapin sairaanhoitopiirin psykiatrian tulosalue Sanna Blanco Sequeiros Psykiatrian ylilääkäri Tulosaluejohtaja

Lapin sairaanhoitopiirin psykiatrian tulosalue Sanna Blanco Sequeiros Psykiatrian ylilääkäri Tulosaluejohtaja Lapin sairaanhoitopiirin psykiatrian tulosalue Sanna Blanco Sequeiros Psykiatrian ylilääkäri Tulosaluejohtaja Lastenpsykiatrian tulosyksikkö Lastenpsykiatrian osasto ja poliklinikka o Tulosyksikönjohtaja

Lisätiedot

AMMATTILAISEN DIGITAALINEN TUKIJÄRJESTELMÄ MIELENTERVEYSTALO.FI VERKKOPALVELUSSA Kokemuksia käyttäjän kannalta

AMMATTILAISEN DIGITAALINEN TUKIJÄRJESTELMÄ MIELENTERVEYSTALO.FI VERKKOPALVELUSSA Kokemuksia käyttäjän kannalta AMMATTILAISEN DIGITAALINEN TUKIJÄRJESTELMÄ MIELENTERVEYSTALO.FI VERKKOPALVELUSSA Kokemuksia käyttäjän kannalta Merja Ålander Projektikoordinaattori, epsykiatria projekti Aluekoordinaattori, Mielenterveystalo.fi

Lisätiedot

Sosiaalityö päivystyksessä - pilotin kokemukset

Sosiaalityö päivystyksessä - pilotin kokemukset Sosiaalityö päivystyksessä - pilotin kokemukset Päivystys ja muut 24/7 - palvelut - seminaari Laajavuori 11.5.2016 Hanketyöntekijä Päivi Koikkalainen Keski-Suomen SOTE 2020 hanke & Keski-Suomen shp/campus

Lisätiedot

Kuka hoitaa kaksoisdiagnoosipotilasta loppupeleissä?

Kuka hoitaa kaksoisdiagnoosipotilasta loppupeleissä? Kuka hoitaa kaksoisdiagnoosipotilasta loppupeleissä? Pienet Pohjalaiset Päihdepäivät 17.11.2008 Merja Syrjämäki psykiatrian erikoislääkäri TAYS Pitkäniemi APS5 Kaksoisdiagnoosin ulottuvuudet Lievä psyykkinen

Lisätiedot

Anna-Maija Koivusalo 16.4.2014. Kivuton sairaala projekti vuonna 2013

Anna-Maija Koivusalo 16.4.2014. Kivuton sairaala projekti vuonna 2013 Anna-Maija Koivusalo 16.4.214 Kivuton sairaala projekti vuonna 213 Kivun arviointi projekti Kivuton sairaala toteutettiin kahdeksannen kerran syksyllä 213 pääosin viikolla 42. Mukana oli niin erikoissairaanhoidon

Lisätiedot

Mitä Oulussa on tehty pakon vähentämiseksi? Yhteisvoimin pakkoa vähentämään Oulu

Mitä Oulussa on tehty pakon vähentämiseksi? Yhteisvoimin pakkoa vähentämään Oulu Mitä Oulussa on tehty pakon vähentämiseksi? Yhteisvoimin pakkoa vähentämään Oulu 5.-6.11.2015 Oys Psykiatrian tulosalue Vakioidut potilaat ja hoitopäivät psykiatrian erikoisalan laitoshoidossa vuonna

Lisätiedot

LIITE 2. VAARATAPAHTUMIEN RAPORTOINTI (HAIPRO) PPSHP:SSÄ 2010

LIITE 2. VAARATAPAHTUMIEN RAPORTOINTI (HAIPRO) PPSHP:SSÄ 2010 LIITE 1. POTILASPALAUTE VUOSINA 2006 2010 Palautemäärät 2010 Vuosi Spontaanin palautteen määrä kpl (luvut sis. myös sähköisen palautteen) 2006 2454 2007 2278 2008 1766 2009 1894 2010 1614 LIITE 2. VAARATAPAHTUMIEN

Lisätiedot

Tehokkuus ja palvelukulttuuri. Varsinais-Suomen sairaanhoitopirin opit. O-P Lehtonen

Tehokkuus ja palvelukulttuuri. Varsinais-Suomen sairaanhoitopirin opit. O-P Lehtonen Tehokkuus ja palvelukulttuuri Varsinais-Suomen sairaanhoitopirin opit O-P Lehtonen Onko terveydenhuollon organisaation kulttuurilla mitään vaikutusta organisaation suorituskykyyn? Mannion ym. 2003, J Health

Lisätiedot

ATK sote-integraatiossa Varsinais- Suomen sairaanhoitopiirin kannalta

ATK sote-integraatiossa Varsinais- Suomen sairaanhoitopiirin kannalta ATK sote-integraatiossa Varsinais- Suomen sairaanhoitopiirin kannalta O-P Lehtonen Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiriä VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI Varsinais-Suomen Sairaanhoitopiirin perustehtävä

Lisätiedot

TYÖRYHMÄN ESITYS A-KLINIKAN JA TERVEYSKESKUKSEN KUNTAYHTYMÄN MIELENTERVEYSPALVELUJEN YHDISTYMISEN TOISESTA VAIHEESTA

TYÖRYHMÄN ESITYS A-KLINIKAN JA TERVEYSKESKUKSEN KUNTAYHTYMÄN MIELENTERVEYSPALVELUJEN YHDISTYMISEN TOISESTA VAIHEESTA TYÖRYHMÄN ESITYS A-KLINIKAN JA TERVEYSKESKUKSEN KUNTAYHTYMÄN MIELENTERVEYSPALVELUJEN YHDISTYMISEN TOISESTA VAIHEESTA Perusturvalautakunta 28.4.2015 ( 39): Riihimäen seudun terveyskeskuksen yhtymähallitus

Lisätiedot

Jatkotoimenpiteet ja tilaisuuden päättäminen

Jatkotoimenpiteet ja tilaisuuden päättäminen Jatkotoimenpiteet ja tilaisuuden päättäminen Benchmarking kustannusyhteyshenkilöiden työkokous Kehittämispäällikkö Pirjo Häkkinen Helsinki 5.5.2010 20.5.2010 Pirjo Häkkinen 1 Jatkotoimenpiteet Kustannustietojen

Lisätiedot

Omaishoitajuus erikoissairaanhoidossa

Omaishoitajuus erikoissairaanhoidossa Omaishoitajuus erikoissairaanhoidossa Kokemuksia omaishoitajien tukemisesta ja tunnistamisesta syöpätautien poliklinikalla ja sydäntautien vuodeosastolla A32 Näkökulmia omaishoitajuuteen Erikoissairaanhoidossa

Lisätiedot

GEROPSYKIATRIAN SUUNNITELMAT RISTO VATAJA CAMILLA EKEGREN 30.4.2015 1

GEROPSYKIATRIAN SUUNNITELMAT RISTO VATAJA CAMILLA EKEGREN 30.4.2015 1 GEROPSYKIATRIAN SUUNNITELMAT RISTO VATAJA CAMILLA EKEGREN 30.4.2015 1 GERO-NEURO-PÄIHDEPSYKIATRIAN LINJA VASTAA Tertiäärisestä päihdepsykiatriasta mm kaksoisdiagnoosipotilaiden ja opioidikorvaushoitojen

Lisätiedot

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2016-2018. Talousarvio 2016

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2016-2018. Talousarvio 2016 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2016-2018 Talousarvio 2016 Yhtymävaltuusto 24.-25.11.2015 JOHTAJAYLILÄÄKÄRI JUKKA MATTILA LAPIN SAIRAANHOITOPIIRI Painopistealueet vuonna 2016 1.Palvelujen ja päivystysvalmiuden

Lisätiedot

Sivu Kohta Vanha Uusi Muutoksen tyyppi

Sivu Kohta Vanha Uusi Muutoksen tyyppi Hilmo- 2019 - oppaaseen 16.11.2018 tehdyt muutokset Sivu Kohta Vanha Uusi Muutoksen tyyppi 1.3 Tiedonkeruuta ohjaavat 7 lait suorittaminen (Euroopan parlamentin ja neuvoston tietosuoja-asetuksen (2016/679)

Lisätiedot

Hoitotyön katsaus. Hallituksen seminaari 26.-27.2.2015. Merja Miettinen hallintoylihoitaja Kirsi Leivonen pa-ylihoitaja Arja Sistonen pa-ylihoitaja

Hoitotyön katsaus. Hallituksen seminaari 26.-27.2.2015. Merja Miettinen hallintoylihoitaja Kirsi Leivonen pa-ylihoitaja Arja Sistonen pa-ylihoitaja Hoitotyön katsaus Hallituksen seminaari 26.-27.2.2015 Merja Miettinen hallintoylihoitaja Kirsi Leivonen pa-ylihoitaja Arja Sistonen pa-ylihoitaja 16.2.2015 1 Esityksen sisältö Hoitotyön palveluyksikön

Lisätiedot

Syömishäiriöiden hoidon kehittäminen KYS psykiatria ja nuorisopsykiatria. Huhtikuu 2014 Huhtikuu 2017

Syömishäiriöiden hoidon kehittäminen KYS psykiatria ja nuorisopsykiatria. Huhtikuu 2014 Huhtikuu 2017 Syömishäiriöiden hoidon kehittäminen KYS psykiatria ja nuorisopsykiatria Huhtikuu 2014 Huhtikuu 2017 Syömishäiriötyöryhmä Palveluyksikön syömishäiriöiden tutkimuksen ja hoidon kehittämistyöryhmä, pj Eila

Lisätiedot

OPTS 2015 3.6.2015 TERVEYSPALVELUT

OPTS 2015 3.6.2015 TERVEYSPALVELUT TERVEYSPALVELUT OPTS 215 3.6.215 Kustannukset ja tuottavuustavoitteet Mittari Toteuma 213 Tavoite 214 Toteuma 214 Tavoitetaso 215 1. Taloustavoitteet Menot - 136 633 993 Tulot - 2 87 6 Netto - 115 826

Lisätiedot

HUKKA II - mistä kyse. Riikka Maijala, TtM, YTM, suunnittelija, VSSHP Kehittämispalvelut -yksikkö riikka.maijala@tyks.fi, p.

HUKKA II - mistä kyse. Riikka Maijala, TtM, YTM, suunnittelija, VSSHP Kehittämispalvelut -yksikkö riikka.maijala@tyks.fi, p. HUKKA II - mistä kyse Riikka Maijala, TtM, YTM, suunnittelija, VSSHP Kehittämispalvelut -yksikkö riikka.maijala@tyks.fi, p. 050 3639 761 Lean terveydenhuollossa Mikrotaso: käytännön toiminnassa tapahtuva

Lisätiedot

Organisaation haasteet mielenterveystyössä Länsi-Pohjan Sairaanhoitopiirissä. Neuvottelupäivät Rovaniemi, Sinettä

Organisaation haasteet mielenterveystyössä Länsi-Pohjan Sairaanhoitopiirissä. Neuvottelupäivät Rovaniemi, Sinettä Organisaation haasteet mielenterveystyössä Länsi-Pohjan Sairaanhoitopiirissä Neuvottelupäivät Rovaniemi, Sinettä 7.6.2012 Sisältö Palvelujärjestelmän kehittyminen ja tämän hetken tilanne ja haasteet Länsi-Pohjan

Lisätiedot

CASE TYKS SAIRAALATEKNIIKAN PÄIVÄT, TAMPERE Projektipäällikkö Pekka Makkonen

CASE TYKS SAIRAALATEKNIIKAN PÄIVÄT, TAMPERE Projektipäällikkö Pekka Makkonen CASE TYKS 6.2.2019 SAIRAALATEKNIIKAN PÄIVÄT, TAMPERE Projektipäällikkö Pekka Makkonen 5.2.2019 5.2.2019 Fuusio 1.5.2017 Turun kaupunki + VSSHP TYKS Päätös: vastuualuepohjainen 6/2017 Uusi organisaatio

Lisätiedot

Toimintakertomus 2017

Toimintakertomus 2017 Toimintakertomus 2017 Yhtymävaltuusto 14.6.2018 JOHTAJAYLILÄÄKÄRI JUKKA MATTILA LAPIN SAIRAANHOITOPIIRI Yleistä vuodesta 2017 Sairaanhoitopiirin 27. toimintavuosi sairaalan 122. vuosi Talous kunnossa:

Lisätiedot

Helsinkiläisten lasten psykiatristen palvelujen toteutuminen v 2013

Helsinkiläisten lasten psykiatristen palvelujen toteutuminen v 2013 Helsinkiläisten lasten psykiatristen palvelujen toteutuminen v 213 Helsinkiläisten potilaiden määrä kasvoi 6,5 % verrattuna edelliseen vuoteen. Käyntien määrä lisääntyi 9,3%. helsinkiläisten potilaiden

Lisätiedot

AKUUTTI- JA KONSULTAATIOPSYKIATRIAN- LINJA. Pekka Jylhä Linjajohtaja

AKUUTTI- JA KONSULTAATIOPSYKIATRIAN- LINJA. Pekka Jylhä Linjajohtaja AKUUTTI- JA KONSULTAATIOPSYKIATRIAN- LINJA Pekka Jylhä Linjajohtaja Akuutti- ja konsultaatiopsykiatrian linja LINJAESIKUNTA: Linjajohtaja Pekka Jylhä, Ylihoitaja Tuula Rajala, Professori Tiina Paunio Johtava

Lisätiedot

Loimaan alueen kunnat Loimaa, Oripää, Lieto, Koski Tl, Marttila, Tarvasjoki, Pöytyä, Aura,

Loimaan alueen kunnat Loimaa, Oripää, Lieto, Koski Tl, Marttila, Tarvasjoki, Pöytyä, Aura, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntaneuvottelu 4.11.2013 Loimaan alueen kunnat Loimaa, Oripää, Lieto, Koski Tl, Marttila, Tarvasjoki, Pöytyä, Aura, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntaneuvottelu

Lisätiedot

LUONNOS TULEVAISUUDEN MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEPALVELUIDEN HAHMOTELMAA

LUONNOS TULEVAISUUDEN MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEPALVELUIDEN HAHMOTELMAA LUONNOS TULEVAISUUDEN MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEPALVELUIDEN HAHMOTELMAA Valmisteluhankkeen ohjausryhmä 12.5.2016 PERUSAJATUS Joustava, dynaaminen ja kansalaisen tarpeeseen vastaava palveluverkosto, jossa

Lisätiedot

SÄHKÖISET MIELENTERVEYSPALVELUT TERVEYDENHOIDOSSA HELSINKI 2.2.2016 MIELENTERVEYSTALO.FI NUORTEN MIELENTERVEYSTALO.FI NETTITERAPIAT.

SÄHKÖISET MIELENTERVEYSPALVELUT TERVEYDENHOIDOSSA HELSINKI 2.2.2016 MIELENTERVEYSTALO.FI NUORTEN MIELENTERVEYSTALO.FI NETTITERAPIAT. SÄHKÖISET MIELENTERVEYSPALVELUT TERVEYDENHOIDOSSA HELSINKI 2.2.2016 MIELENTERVEYSTALO.FI NUORTEN MIELENTERVEYSTALO.FI NETTITERAPIAT.FI LUENNOITSIJA JA INTRESSIT Jan-Henry Stenberg FT., PsL, erikoispsykologi,

Lisätiedot

Ari Ollinheimo / Niina Ritari / Ilpo Kuhlman /

Ari Ollinheimo / Niina Ritari / Ilpo Kuhlman / Harjoittelupaikka Sijainti Psykologian sovellusala tms. Yhteyshenkilö Psykologitoimisto Cresco Oy Nuorisopsykiatria / HYKS psykiatria Psykoosioikeuspsykiatria / HYKS psykiatria Kellokoski Akuutti- ja konsultaatiopsykiatria

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 13/2012 1 (5) Terveyslautakunta Tja/6 11.09.2012

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 13/2012 1 (5) Terveyslautakunta Tja/6 11.09.2012 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 13/2012 1 (5) 224 Toiminnan laatu Helsingin terveyskeskuksessa vuonna 2011 HEL 2012-001668 T 00 01 02 Päätös Käsittely päätti merkitä tiedoksi Toiminnan laatu Helsingin terveyskeskuksessa

Lisätiedot

Potilasturvallisuuskatsaus

Potilasturvallisuuskatsaus Potilasturvallisuuskatsaus Kuntayhtymähallitus 21.1.2014 Maijaterttu Tiainen Ylihoitaja, potilasturvallisuuskoordinaattori Miksi potilasturvallisuuteen täytyy kiinnittää huomiota? joka vuosi kuolee tieliikenteessä

Lisätiedot

Aikuisten Mielenterveystalo sisällöt + hoito- ja palvelupaikat suunnattu ensisijaisesti aikuisille

Aikuisten Mielenterveystalo sisällöt + hoito- ja palvelupaikat suunnattu ensisijaisesti aikuisille 8.5.2014 1 HISTORIAA HUS Mielenterveystalo otettiin aluksi käyttöön Hyvinkään sairaanhoitoalueella 2009 (Kelnet-Mielenterveystalo) ja 2011HUS-Mielenterveystalo Nuorten mielenterveystalo avattiin loppuvuonna

Lisätiedot

POTILASHOIDON VUOSIKERTOMUS HYKS Psykiatria

POTILASHOIDON VUOSIKERTOMUS HYKS Psykiatria POTILASHOIDON VUOSIKERTOMUS 2016 HYKS Psykiatria SISÄLTÖ 2 SISÄLTÖ 3 JOHDANTO 4 VUODEN 2016 AVAINTAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN 4 POTILASHOIDON TUNNUSLUVUT 6 ASIAKASTULOKSET 6 LAADUNHALLINTA JA POTILASTURVALLISUUS

Lisätiedot

Sairaanhoitopiirin johtajan katsaus Marraskuu Rauno Ihalainen Sairaanhoitopiirin johtaja

Sairaanhoitopiirin johtajan katsaus Marraskuu Rauno Ihalainen Sairaanhoitopiirin johtaja Sairaanhoitopiirin johtajan katsaus Marraskuu 218 Rauno Ihalainen Sairaanhoitopiirin johtaja 1. 2. 2 Katsauksen sisältö 1. TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET TAVOITTEET Sitovien tavoitteiden toteutuminen

Lisätiedot

Talousarvio & taloussuunnitelma 2015 Terveydenhuolto. Paraisten kaupunki TERVEYDENHUOLTO

Talousarvio & taloussuunnitelma 2015 Terveydenhuolto. Paraisten kaupunki TERVEYDENHUOLTO TERVEYDENHUOLTO Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveysosasto, Paula Sundqvist, vt. sosiaali- ja terveysjohtaja Katariina Korhonen, ylilääkäri Toiminta Perusterveydenhuolto ja sairaanhoito

Lisätiedot

12.1.2015. 1. Palvelu on helposti saatavaa, asiakaslähtöistä ja turvallista

12.1.2015. 1. Palvelu on helposti saatavaa, asiakaslähtöistä ja turvallista 1 (4) HOITO- JA HOIVATYÖN TOIMINTAOHJELMA 2015-2016 Väestön ikääntyminen, palvelu- ja kuntarakenteen muutos, palveluiden uudistamistarve, väestön tarpeisiin vastaavuus, kilpailu osaavasta työvoimasta ja

Lisätiedot

HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 (12) SAIRAANHOITOPIIRI 1 16.06.2015

HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 (12) SAIRAANHOITOPIIRI 1 16.06.2015 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 (12) 1 16.06.2015 11 AIKA 16.06.2015 klo 17:00-19:10 PAIKKA Hyks psykiatriakeskus 1. krs., Tammisali, Välskärinkatu 12, 00260 Helsinki KÄSITELLYT ASIAT Asia Otsikko

Lisätiedot

Nuorten mielenterveyden häiriöt ja työllistyminen

Nuorten mielenterveyden häiriöt ja työllistyminen Nuorten mielenterveyden häiriöt ja työllistyminen Annamari Tuulio-Henriksson Dosentti, johtava tutkija, Kelan tutkimusosasto Suomen epidemiologian seuran ja Kelan seminaari 27.10.2011 Nuoret ja työllistymisen

Lisätiedot

Mielenterveystyö osana Vantaan kaupungin terveydenhuoltoa

Mielenterveystyö osana Vantaan kaupungin terveydenhuoltoa Mielenterveystyö osana Vantaan kaupungin terveydenhuoltoa Timo Aronkytö Terveyspalvelujen johtaja 1 Mielenterveystyö osana Vantaan kaupungin terveydenhuoltoa Mikä Vantaata vaivaa? Vantaalaisen hyvä mieli

Lisätiedot

9 03.03.2011 PORVOON SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2010

9 03.03.2011 PORVOON SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2010 PORVOON SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA 9 03.03.2011 PORVOON SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2010 PORLTK 9 Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin määräaikaisohjeella 11/2010 on ohjeistettu

Lisätiedot

Sipoon väestön terveyspalvelujen tarve on, lähinnä väestön ikärakenteesta ja sairastavuudesta johtuen, keskimääräistä vähäisempää.

Sipoon väestön terveyspalvelujen tarve on, lähinnä väestön ikärakenteesta ja sairastavuudesta johtuen, keskimääräistä vähäisempää. SIPOO Väestökehitys on runsaan 17 100 asukkaan kunta (väkiluku 31.12.1999) itäisellä Uudellamaalla. Kunnan väestö on keskimääräistä nuorempaa, alle 15 vuotiaita on noin 12 % väestöstä eli selvästi enemmän

Lisätiedot