Koulutusaste Koulutuspohja

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Koulutusaste 2004. Koulutuspohja"

Transkriptio

1 TURVATEKNIIKAN KESKUS Helsinki..2 Laatinut: Päivi Hakulinen ja Seppo Vaalavuo HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS VUODELTA 2. YLEISTÄ Henkilöstömäärä Turvatekniikan keskuksen henkilöstömäärä vuoden 2 lopussa oli henkilöä (vuonna 2 henkilöä). Henkilötyövuosia kertyi yhteensä 2 (vuonna ). Miehiä henkilömäärästä oli % ja naisia %. Miesten osuus henkilöstömäärässä on hiukan lisääntynyt edellisestä vuodesta. 2 2 Henkilötyövuodet 9982 määrä vuodet Virkasuhteessa oli henkilöä (9 %) ja työsopimussuhteessa henkilöä. Koko henkilöstömäärästä vakinaisessa virka tai työsuhteessa oli henkilöä (9 %). Osaaikaeläkkeellä oli vuoden lopussa viisi henkilöä. Keskiikä Turvatekniikan keskuksen henkilöstön keskiikä on 8 vuotta. Naisten keskiikä on vuotta ja miesten vastaavasti 9 vuotta. Sekä naisilla että miehillä suurimmat ikäryhmät ovat 9 ja vuotiaat. Suurten ikäluokkien eläkkeellelähtö alkaa kulumassa olevan vuosikymmenen loppupuolella, jolloin henkilöä siirtyy vuosittain eläkkeelle.

2 2 Koulutuspohja Henkilöstön koulutustasojakauma on pysynyt samanlaisena kuin edellisenäkin vuonna. Suurimmat henkilöstöryhmät ovat diplomiinsinöörit (2 % henkilöstöstä), insinöörit ( % henkilöstöstä) ja alimman korkeaasteen sekä keskiasteen tutkinnon suorittaneet (2 % henkilöstöstä). Viimemainittuun ryhmään kuuluvat mm. merkonomin, merkantin ja teknikon tutkinnon suorittaneet. Koulutusaste 2 Tutkijakoulutus Perusaste Diplomiinsinöörit Alin korkeaaste ja keskiaste 2 % % Tutkijakoulutus % Muu ylempi korkeakoulututkinto Insinöörit Muu alempi korkeakoulututkinto Alin korkeaaste ja keskiaste Perusaste Muu alempi korkeakoulu % Insinöörit % Muu ylempi korkeakoulu 9 % Diplomiinsinöörit 2 % Sairauspoissaolot Sairauspäiviä vuonna 2 oli yhteensä 82 kappaletta. Sekä sairauspäivien että sairaustapausten määrä on lisääntynyt %. Lyhyiden sairauspoissaolojen (kesto päivää) osuus kaikista sairauspoissaoloista oli noin 2 % (vuonna 2 %) ja kaikista sairaustapauksista noin 8 % (vuonna 8 %). Sairastunutta henkilöä kohti sairauspäiviä on ollut päivää (vuonna päivää). Koko vuoden oli terveinä % ( 8 %) koko henkilöstöstä. Sairaustapaukset ovat kestäneet keskimäärin päivää (vuonna päivää).

3 Sairauspoissaolot työpäivinä Koulutukseen osallistuminen Kertomusvuonna 8 % henkilöstöstä (vuonna 9 %) osallistui turvatekniikan keskuksen itse järjestämään tai ulkopuoliseen koulutukseen. Koulutukseen käytettiin keskimäärin työpäivää (vuonna työpäivää) henkilöä kohti. Merkittävä koulutuspanostus käytettiin ammatilliseen koulutukseen (2 % koulutuspäivistä), joka käsittää turvallisuusteknillisen, taloudellisen, normatiivisen, hallinnollisen ja johtamiskoulutuksen. Lisäksi koulutusta annettiin ITosaamisessa, viestintäosaamisessa, laatuosaamisessa, hankintaosaamisessa, yhteistyötaidoissa ja kielitaidossa. Koulutuskustannukset olivat noin 2 euroa (vuonna 2 9 euroa) henkilötyövuotta kohti. Työkierrossa kertomusvuoden aikana oli kaksi henkilöä. Palkkausjärjestelmä ja palkat Turvatekniikan keskuksessa on käytössä uusimuotoinen palkkausjärjestelmä. Kertomusvuoden aikana tehtiin palkkausjärjestelmää koskeva tyytyväisyystutkimus. Palkkausjärjestelmä koettiin kokonaisuutena ottaen positiiviseksi. Kyselyä koskevista keskeisistä tuloksista voidaan mainita mm. seuraavia: palkkausjärjestelmän perusteet koetaan oikeudenmukaisiksi palkkausjärjestelmä on sukupuolineutraali palkkausjärjestelmä kannustaa kehittämään omaa toimintaa ja osaamista sekä tekemään laadukasta työtä tulos ja kehityskeskustelut ovat olleet avoimia ja rehellisiä. palkka ei seuraa työn vaativuuden eikä henkilökohtaisen suorituksen muutoksia palkkausjärjestelmän vaikutuksista ei ole annettu riittävästi tilastotietoja. in palkkausjärjestelmän piiriin kuului koko henkilökunta ja kaikkien kanssa käytiin tulos ja kehityskeskustelut. Suoritusarviointien perusteella henkilökohtaisia palkantarkistuksia toteutettiin noin %:lle koko henkilökunnasta. Palkat ja palkkiot sivukuluineen kasvoivat edellisestä vuodesta noin % (vuonna noin %). Palkkojen, palkkioiden ja niiden sivukulujen osuus toiminnan kuluista on %.

4 Suomen paras työpaikka 2 tutkimus Turvatekniikan keskus osallistui kertomusvuoden aikana Suomen paras työpaikka tutkimukseen, jonka tiedot kerättiin vuoden 2 aikana ja tulokset julkistettiin vuoden 2 alussa. Tutkimuksessa selvitettiin tukeslaisten asenteita seuraavien viiden dimension suhteen: uskottavuus, kunnioitus, oikeudenmukaisuus, ylpeys ja yhteishenki. Kyselyyn vastanneista tukeslaisista 82 % katsoi, että on kokonaisuudessaan hyvä työpaikka ja 8 % vastanneista katsoi, että on mukava työpaikka. Koko ia koskevia vahvuuksia tutkimuksen mukaan olivat mm. johto luottaa siihen, että ihmiset tekevät parhaansa ilman jatkuvaa valvontaa henkilöstölle on annettu riittävät edellytykset työn tekemiseen ihmisiä kohdellaan tasaarvoisesti riippumatta sukupuolesta tukeslaiset ovat tyytyväisiä tapaan, jolla edesautamme yhteiskuntaa. Tutkimuksen mukaan kehittämistä vaativat mm. työtehtävien jakaminen, työ ja vapaaajan parempi tasapainottaminen ja suhtautuminen työtovereihin.

5 2. TILASTOT Henkilötyövuodet (htv) Vuosi / yksikkö Laitosvalvonta Tuotevalvonta Tuki ja kehityspalvelut Henkilöstön määrä vuoden lopussa Vuosi / yksikkö Laitosvalvonta Tuotevalvonta Tuki ja kehityspalvelut Vuoden 2 aikana in palveluksessa oli yhteensä henkilöä (vuonna henkilöä). Vakinaisessa ja määräaikaisessa palvelussuhteessa vuoden lopussa Palvelussuhde 2 2 Valtio Virkasuhteiset: vakinaiset määräaikaiset Virkasuhteiset yhteensä Työsuhteiset vakinaiset määräaikaiset Työsuhteiset yhteensä Vakinaiset ja määräaikaiset yhteensä 2 2 Vakinaiset % Määräaikaiset % % 8 % % % 88 % 2 % % 9 % % % 9 % 9 % % % 2 %! %

6 Naisten ja miesten lukumäärä sekä suhteelliset osuudet vuoden lopussa Vuodet Naiset % Miehet % Valtio 8 2 Naisten ja miesten lukumäärät sekä suhteelliset osuudet yksiköittäin vuoden 2 lopussa Yksikkö / sukupuoli Naiset % Miehet % Laitosvalvonta Tuotevalvonta Tuki ja kehityspalvelut Naisten ja miesten ikärakenne Ikä Naiset Miehet Valtio Määrä % Määrä % Määrä % % ,8,9, 9,, 2, 2,2 9,,8 8,,,,2, 2, 2, 2, 8, ,,, 8,2,9 2,8 2,,,,,,,,,, 2,,2 Keskiikä 9 8 2, Ikärakenne yksiköittäin Ikä Laitosvalvonta Tuotevalvonta Tuki ja kehityspalvelut Keskiikä 9 8

7 Keskiikä Valtio Keskiikä vuotta vuotta vuotta vuotta 8 vuotta 2, vuotta Johto, ryhmänvetäjät, asiantuntijat ja muu henkilöstö sukupuolen mukaan Johto Ryhmänvetäjät Asiantuntijat Muu henkilöstö Naiset lkm 2 Naiset % Miehet lkm 9 Miehet % lkm % 2 Muu kuin rahana, ylityövapaana tai saldovapaana korvattu säännöllisen työajan ylittävä ylimääräinen työaika (ns. saldoylijäämä) Yksikkö 2 Päivää pv/htv Päivää pv/htv Laitosvalvonta,9 2,8 Tuotevalvonta 9 2,9 2, Tuki ja kehityspalvelut 9, 2,8,,2 Eläkkeelle siirtymiset (perusnormien mukaan) Eläkkeelle siirtymisvuosi Eläkkeelle siirtyvien henkilöiden määrä

8 8 Henkilöstön koulutustaso Koulutustaso 2 Valtio Määrä % Määrä % Määrä % % Tohtorit ja lisensiaatit Ylempi korkeakouluaste josta diplomiinsinöörejä Alempi korkeakouluaste josta insinöörejä Alin korkeaaste* Keskiaste** Perusaste (2) 2 (2) (2) (2) (2) (2) 9 2 8, 2,, 2, 28,, Koulutustasoindeksi,8,,, * Esim. merkonomi ja teknikko ** Esim. merkantti ja asentaja Työnantajan kustantama koulutus koulutuspäivinä Koulutusaihe Ammattikoulutus Kielikoulutus ITosaaminen, atk Viestintäosaaminen Laatuosaaminen Muu koulutus * 2 2 9*** 2*** * 9 ** 8* ** 2 2* ** 2* ** 88 * sisältää turvallisuusteknillisen, taloudellisen, normatiivisen ja hallinnollisen koulutuksen sekä johtamiskoulutuksen ** sisältää yhteistyötaito, hankinta ja aykoulutuksen sekä muun koulutuksen *** koulutusaiheena päivillä (8 osallistujaa) Osallistuminen koulutukseen yksiköittäin Yksikkö Laitosvalvonta Tuotevalvonta Tuki ja kehityspalvelut Keskiarvo Osallistumisprosentti yksikön henkilöistä Koulutuspäiviä/henkilö,,8,,2

9 9 Henkilöstökoulutukseen osallistuminen sukupuolen mukaan Naiset (kokonaismäärä 2) Miehet (kokonaismäärä ) (kokonaismäärä ) lkm % lkm % lkm % Koulutukseen osallistujia Koulutuspäivien jakautuminen sukupuolen mukaan Naiset Miehet lkm % lkm % lkm % Koulutuspäiviä Sairauspoissaolot (sis. työtapaturmat) Vuosi Sairauspoissaolot työpäivinä Sairauspäivää/ henkilötyövuosi,,2,,, 9,2,8,8 Valtio Sairauspäivää/henkilötyö vuosi 8, 8,2 8, 8, 8,8 8, Sairauspoissaolot yksiköittäin Yksikkö Sairauspäivät Sairauspäivät/yksikön henkilötyövuodet 2 2 Laitosvalvonta Tuotevalvonta Tuki ja kehityspalvelut ,,2, 9,2,,,,8,,8,,9

10 Sairauspäivien jakautuminen keston mukaan Sairausajan kesto 2 yli Sairauspäivät 2 Valtio Määrä % Määrä % % Sairaustapausten jakautuminen keston mukaan Sairausajan kesto 2 yli Sairaustapauksia 2 Valtio Määrä % Määrä % % Sairaustapaukset yksiköittäin Yksikkö Sairastapausten lukumäärä Sairaustapausta/yksikön henkilötyövuodet 2 2 Laitosvalvonta Tuotevalvonta Tuki ja kehityspalvelut ,9,,,,9,,8,

11 Henkilöstöpalvelujen kulut euroina Palvelu (euroa) Koulutuspalvelut Työterveyspalvelut Virkistyspalvelut Henkilöstöpalvelut yht. Koulutuspalvelut/htv Työterveyspalvelut/htv Virkistyspalvelut/htv Henkilöstöpalvelut yhteensä/htv euro/htv euro/htv euro/htv euro/htv euro/htv euro/htv Henkilöstömäärä ja keskipalkka palkkaryhmittäin Palkkaryhmä Alarajan tehtäväpalkka.2.2 Palkkaryhmän henkilöstö.2.2 * ryhmään kuuluu vähemmän kuin henkilöä ** keskipalkka = aritmeettinen keskiarvo Keskipalkka (euroa) **.2. Henkilökohtaisen palkan suhteellinen osuus tehtäväpalkasta palkkaryhmittäin Palkkaryhmä Henkilökohtaisen palkan osuus tehtäväpalkasta % * * 2 * * 2 * * ryhmään kuuluu vähemmän kuin henkilöä Keskipalkka (euroa) **.2. Keskipalkka (euroa) **.2.2 * * * * 2 9 * 2 2 * * 9 * * 2 * * * * * * * * *

12 2 Henkilöstön jakautuminen vaativuusluokkiin Vaativuusluokka Naiset Miehet lkm % lkm % lkm % Tehtävien vaativuusluokkakorotukset Vuosi Naiset Miehet lkm % naisista lkm % miehistä lkm % henkilöstöstä Palkat, palkkiot ja niiden sivukulut Vuosi Palkat, palkkiot, sivukulut Muutos edell. vuoteen % Palkat, palkkiot ja sivukulut/htv Muutos edell. vuoteen % ,.9, ,9 2.98,9..89,2. 8,2.8.8,2.282, 2.8., , Palkkoihin, palkkioihin ja niiden sivukuluihin kuuluu seuraavat erät: virkasuhdepalkat työsuhdepalkat muut palkat ja palkkiot lomapalkkavelan muutos sosiaaliturvamaksut eläkemaksut tapaturmamaksut lomapalkkavelan sivukulujen muutos

13 Palkkausjärjestelmää koskeva tyytyväisyystutkimus 2 ( valtiovarainministeriön laatima väittämäsarja) Vastausprosentti % ( / ) Vastausluokat: = täysin samaa mieltä = osittain samaa mieltä = ei samaa eikä eri mieltä 2 = osittain eri mieltä = täysin eri mieltä Väittämä Järjestelmä on parantanut johtamista ja esimiestoimintaa Järjestelmä on lisännyt tietämystä tavoista ja arvoista Järjestelmä on parantanut organisaation tulosta Järjestelmä kannustaa toimimaan työnantajan ja asiakkaan eduksi Järjestelmä motivoi ottamaan lisää vastuuta Järjestelmä motivoi toimimaan tehokkaasti Järjestelmä kannustaa kehittämään omaa toimintaa Järjestelmä kannustaa tekemään laadukasta työtä Järjestelmä kannustaa kehittämään omaa osaamista Järjestelmä kannustaa tekemään yhteistyötä Järjestelmä kannustaa toimimaan luovasti ja innovatiivisesti Järjestelmä tarjoaa kannustimen myös tulevaisuudessa Järjestelmän perusteet ovat oikeudenmukaiset Järjestelmää sovelletaan samalla tavalla eri yksiköissä Järjestelmässä on huomioitu sukupuolten välinen tasaarvo Järjestelmän perusteet ovat omaan tehtävääni sopivat Vaativuudenarviointijärjestelmä on omaan tehtävääni sopiva Suoritusarvioinnilla suoritukseni tulee oikein arvioiduksi Palkka seuraa työn vaativuuden muutoksia Palkka seuraa henkilökohtaisen suorituksen muutoksia Järjestelmää kehitetään jatkuvasti Palkkaperusteet ovat kilpailukykyiset yksityisen sektorin kanssa Täysin samaa mieltä ja osittain samaa mieltä, %:a vastaajista Ei samaa eikä erimieltä, %:a vastaajista Osittain ja täysin eri mieltä, %:a vastaajista Keskiarvo,,,,,2,,,,,2,,,,,8,2,2 2,9 2,8 2,8 2,8 2,8

14 Täysin samaa mieltä ja osittain samaa mieltä, %:a vastaajista Ei samaa eikä eri mieltä, %:a vastaajista Osittain ja täysin eri mieltä, %:a vastaajista Keskiarvo Palkkani on kilpailukykyinen yksityisen sektorin kanssa Palkkani on kilpailukykyinen valtion muissa organisaatioissa Tunnen perusteet, jolla tehtäväkohtainen palkanosani määräytyy Tunnen perusteet, jolla henkilökohtainen palkanosani määräytyy Tulos ja kehityskeskustelut ovat olleet avoimia ja rehellisiä Tiedän, mitä minulta odotetaan työssäni Olen saanut työstäni asiallista palautetta Olen saanut työstäni palautetta riittävän usein Saan rakentavia ehdotuksia suoritukseni parantamiseksi Esimieheni osaa käyttää palkanmääräytymisperusteita oikein Palkkausasioissani ei ole ollut tulkintaerimielisyyksiä Olen saanut riittävästi tilastotietoa järjestelmän vaikutuksista Järjestelmän rakennetta tulisi kehittää Vaativuudenarviointijärjestelmää tulisi kehittää Henkilökohtaista suoritusarviointijärjestelmää tulisi kehittää Tulisi ottaa käyttöön tai kehittää tulospalkkiojärjestelmä Tulos ja kehityskeskusteluja tulisi kehittää Palkkaukseen liittyvää koulutusta ja tiedotusta tulisi lisätä Palautejärjestelmää tulisi kehittää ,,,,,,9,2,, 2,,9,,,8 Vain johdolle esitetyt kysymykset (johtajat ja ryhmänvetäjät); kysymykset.. Olen saanut riittävästi koulutusta järjestelmän soveltamiseen Olen saanut aidot mahdollisuudet järjestelmän soveltamiseen Tulos ja kehityskeskusteluni ovat olleet avoimia ja rehellisiä Käyn mielelläni tulos ja kehityskeskusteluja alaisteni kanssa Annan alaisilleni riittävän usein palautetta työstä

15 TURVATEKNIIKAN KESKUS HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS VUODELTA 2. TUNNUSLUVUT Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut issa vuosilta 2,, ja 2. Kysymykset, käsitteistö ja kysymysten järjestys ovat valtiovarainministeriön järjestämästä HTPtiedustelusta. Työvoimakustannuksiin ja työaikaan liittyviä käsitteitä on tunnuslukujen jälkeen. Henkilöstömäärä 2 2 Valtio (keskiarvo) 2. Henkilöstön lukumäärä vuoden lopussa. Henkilöstön lukumäärän %muutos edellisen vuoden lopusta. Henkilötyövuosien määrä. Henkilötyövuosien määrän % muutos edellisestä vuodesta 2 2,,9 2,8, 2, 2, 92 2, 9 2, Henkilöstörakenne. Johtoon kuuluvien henkilöiden % osuus henkilöstöstä vuoden lopussa. Muiden esimiesasemassa olevien henkilöiden %osuus henkilöstöstä vuoden lopussa 8. Asiantuntijatehtävissä toimivien henkilöiden %osuus henkilöstöstä vuoden lopussa. Naisten osuus johdosta vuoden lopussa. Naisten %osuus muista esimiehistä vuoden lopussa 2. Naisten %osuus asiantuntijatehtävissä toimivista vuoden lopussa. Kokoaikaisten henkilöiden % osuus henkilöstöstä vuoden lopussa ,, 9,, 8,,8 9,

16 . Määräaikaisten, joilla ei ole issa taustavirkaa, %osuus henkilöstöstä vuoden lopussa. Määräaikaisten naisten, joilla ei ole organisaatiossa taustavirkaa, % osuus naisten yhteismäärästä vuoden lopussa. Kaikkien määräaikaisissa viroissa tai tehtävissä toimivien %osuus henkilöstöstä vuoden lopussa. Virkasuhteisten %osuus henkilöstöstä vuoden lopussa 8. Miesten %osuus henkilöstöstä vuoden lopussa 9. Naisten %osuus henkilöstöstä vuoden lopussa 2. Keskiikä vuoden lopussa, vuotta 2. vuotiaitten ja vanhempien % osuus henkilöstöstä vuoden lopussa. Koulutustasoindeksi vuoden lopussa 2. Korkeakoulu ja yliopistotason tutkinnon suorittaneiden %osuus henkilöstöstä vuoden lopussa 2. Ylemmän korkeakoulu ja yliopistotason tutkinnon suorittaneiden %osuus henkilöstöstä vuoden lopussa 2. Lisensiaatin tai tohtorin tutkinnon suorittaneiden %osuus henkilöstöstä vuoden lopussa 2,, 9,8 8 2,, 2 9 9,8 2,2 2,8 9 2,, 2 8,2 9, 9, 9 8 8,, Valtio (keskiarvo 2, 2, 2,2 8, 2,,,2,,2,8, 8, Työajan käyttö 2. Tehdyn vuosityöajan %osuus säännöllisestä vuosityöajasta 2. Säännöllinen vuosityöaika/tehty työaika 28. Henkilöstökoulutukseen käytetyn työajan %osuus säännöllisestä vuosityöajasta 29. Vuosilomaajan %osuus säännöllisestä vuosityöajasta. Sairauspoissaoloajan %osuus säännöllisestä vuosityöajasta. Tapaturmapoissaoloajan %osuus säännöllisestä vuosityöajasta,2,, 2,,,,, 8,,,,9, 8,2 2,9,,8 9,,2 2,,,,

17 2 2 Valtio (keskiarvo) 2. Rahana korvatun ylityöajan % osuus säännöllisestä vuosityöajasta,,,2,2,. Muun kuin rahana tai ylityövapaana korvatun säännöllisen työajan ylittävän ylimääräisen työajan %osuus säännöllisestä vuosityöajasta,, 2,2,, Työvoimakustannukset. Kokonaistyövoimakustannusten %muutos edellisestä vuodesta käyvin hinnoin. Kokonaistyövoimakustannusten %muutos edellisestä vuodesta vuoden hinnoin. Välillisten työvoimakustannusten %osuus tehdyn työajan palkoista. Kokonaistyövoimakustannusten %osuus palkkasummasta 8. Tehdyn työajan palkkojen %osuus työvoimakustannuksista 9. Välillisten työvoimakustannusten %osuus työvoimakustannuksista. Välillisten palkkojen %osuus työvoimakustannuksista. Sosiaaliturvakustannusten %osuus työvoimakustannuksista 2. Muiden välillisten työvoimakustannusten %osuus työvoimakustannuksista. Ostettujen henkilöstöpanosten (ulkoistettujen ja muiden henkilöstöpalvelujen) kustannusten % osuus työvoimakustannuksista,, 8,, 2,2,, 9, 2,2,, 9,,9 2,,,8 8 2,8 2,,,,8 28,2 2,,, 9, 2, 2, Sairastavuus ja tapaturmat 2. Sairauspoissaolot, työpäivää/henkilötyövuosi. Sairauspoissaolojen pituus, työpäivää/tapaus. Tapaturmapoissaolot, työpäivää/henkilötyövuosi,, 9,2,,,,,8,2 8,,8,

18 8 2 2 Valtio (keskiarvo). Tapaturmapoissaolojen pituus, työpäivää/tapaus 2, Sairaustapausten yleisyys. sairauspäivän tapausten osuus kaikista sairaustapauksista. Terveysprosentti, ilman sairaspoissaoloja olleiden henkilöiden määrän %osuus henkilötyövuosien määrästä 8. Sairauksista johtuvien työterveyshuollossa käyntien lukumäärä/henkilötyövuosi 8,9 2, , 8 2,8 8,9,,2 Vaihtuvuus 9. Lähtövaihtuvuus, toisen työnantajan palvelukseen siirtyneiden henkilöiden lukumäärän %osuus edellisen vuoden lopun henkilöstöstä. Sisäinen vaihtuvuus, oman organisaation sisällä tehtäviä vaihtaneiden henkilöiden lukumäärän %osuus edellisen vuoden lopun henkilöistä (ei sisällä kierrossa olevia). Eläkkeelle siirtyneiden henkilöiden lukumäärän (kaikki eläkelajit) %osuus edellisen vuoden lopun henkilöstöstä 2. Luonnollinen poistuma eli toisen työnantajan palvelukseen ja eläkkeelle siirtyneiden ja kuolleiden henkilöiden lukumäärän %osuus edellisen vuoden lopun henkilöstöstä. Kokonaispoistuma, kaikkien organisaation palveluksesta eronneiden tai palkattomalle virkavapaalle siirtyneiden yhteismäärän %osuus edellisen vuoden lopun henkilöstöstä. Tulovaihtuvuus, palvelukseen otettujen uusien henkilöiden ja palkattomalta virkavapaalta 9,,9,9, 2,,,,,, 2,,9,2,8,, 2, 8,9 2,9,,,2,

19 9 palanneiden henkilöiden lukumäärän %osuus edellisen vuoden lopun henkilöstöstä. Alle vuoden palveluksessa olleen vakinaisen henkilöstön %osuus vakinaisesta henkilöstöstä vuoden lopussa. Keskimääräinen työkokemus omassa organisaatiossa vuoden lopussa, vuosina. Keskimääräinen eläkkeellesiirtymisikä, vuosissa 2 2 2, 9 2,9,8 9,2 2 9, 2, 8 Valtio (keskiarvo) 2,,,9,9 Pätevyys ja sen kehittäminen 9. Koulutuksen laajuus, henkilöstökoulutusta saaneiden henkilöiden lukumäärän %osuus vuoden lopun henkilöstöstä. Koulutuksen pituus, työpäivää/koulutettu. Koulutuspanostus, työpäivää/henkilötyövuosi 2. Kehityskeskusteluja käyneiden henkilöiden %osuus henkilöstöstä. Henkilöiden, joille on tehty osaamiskartoitus, %osuus henkilöstöstä. Henkilöiden, joille on tehty kirjallinen kehittämissuunnitelma, % osuus henkilöstöstä. Niiden johto ja esimiestehtävissä toimivien %osuus henkilöstöstä, jotka ovat olleet johtamis ja/tai esimieskoulutuksessa vähintään tuntia 9, 9 9,9 2, 8,2, 9,9,,8 8,9 Henkilöstöinvestoinnit. Virkistystoimintaan liittyvät investoinnit, euroa/henkilötyövuosi (issa sisältää myös liikunnalliset panostukset). Työyhteisön kehittämiseen liittyvät investoinnit, euroa/henkilötyövuosi 9 8,2 8,88

20 2 8. Liikunnalliseen aktivointiin liittyvät kustannukset, euroa/henkilötyövuosi 9. Koulutuskustannukset (henkilöstökoulutuksen ajan palkat ja muut koulutuskustannukset), euroa/henkilötyövuosi 8. Em. koulutuskustannusten % osuus työvoimakustannuksista 8. Ennalta ehkäisevään työterveyshuoltoon liittyvät työterveyspalvelun kustannukset bruttona, euroa/henkilötyövuosi 82. Sairaudenhoitoon liittyvät työterveyspalvelujen kustannukset bruttona, euroa/henkilötyövuosi 2 9,9 2 8, 8 9, , Valtio (keskiarvo) 2, 2 2,8, 2, Kannustava palkinta 8. Kannustavien palkkausjärjestelmien piirissä olevien %osuus henkilöstöstä 8. Henkilöiden, joilla työn vaativuus on arvioitu, %osuus henkilöstöstä,2 2, 8. Henkilöiden, joilla henkilökohtainen työtulos ja ammatinhallinta on arvioitu on arvioitu, %osuus henkilöstöstä 8. Henkilöiden, jotka ovat saaneet vuonna 2 henkilökohtaisen palkankorotuksen töiden vaativuuden tai vaativuusluokan noston seurauksena, %osuus henkilöstöstä,,2,,,, 8. Henkilöiden, jotka ovat saaneet henkilökohtaisen palkankorotuksen henkilökohtaisen työtuloksen, ammatinhallinnan, ja muiden henkilökohtaisten ominaisuuksien perusteella, %osuus henkilöstöstä, 92. Ylityökorvausten %osuus organisaation palkkasummasta,2,,2,, Tulokset 9. Toimintamenot/henkilötyövuosi, euroa

21 2 2 2 Valtio (keskiarvo) 9. Toimintamenot/ työvoimakustannukset, %osuus 9 8 9, 9. Henkilötyövuoden hinta (työvoimakustannukset, euro/henkilötyövuosi) HENKILÖSTÖN TYÖVOIMAKUSTANNUKSET (käsitteitä ja laskentakaava) TYÖAIKA. Palkkasumma 2. Tehdyn työajan palkat (A) A. Välilliset palkat lomaraha vuosilomaajan palkka lapsen syntymä ja hoito sairausajan palkka muut palkalliset vapaat reservin kertausharjoitus koulutusajan palkat ammattiyhdistystoiminta yhteistoiminta B. Sosiaaliturva työnantajan sotumaksut VELeläkemaksut tapaturmamaksut C. Muut välilliset työvoimakustannukset työvaatteet koulutus työsuojelu väestösuojelu terveyden ja sairaanhoito työpaikkaruokailu virkistystoiminta. Välilliset työvoimakustannukset yht. (A+B+C). Kokonaistyövoimakustannukset (työvoimakustannukset yhteensä) (2+) Säännöllinen vuosityöaika lasketaan kertomalla vuoden todellisten työpäivien lukumäärä keskimääräisellä työpäivän pituudella. Vuonna 2 henkilön säännöllinen vuosityöaika oli (työpäivää) x tuntia min.= 82 tuntia. Tehty vuosityöaika lasketaan vähentämällä säännöllisestä vuosityöajasta henkilöstökoulutukseen käytetty työaika ja muu ei tehty työaika. Muuta ei tehtyä työaikaa on mm. vuosiloma, lapsen syntymä ja hoito, sairaus, tapaturmat ja muut palkalliset vapaat. Tietojen käsitteet on määritelty tarkkaan henkilöstötilinpäätöksen käsikirjassa (Valtiovarainministeriö, Valtion työmarkkinalaitos: Henkilöstövoimavarojen hallintajärjestelmä Henkilöstötilinpäätös, Käsikirja valtion organisaatioille, Valtion työmarkkinalaitoksen julkaisuja /2, Edita 2) Suomen paras työpaikka 2 tutkimus Suomen paras työpaikka 2tutkimuksen (ks. seuraava sivu) kuhunkin väittämään annettava vastaus voitiin valita viisportaiselta asteikolta, joista kaksi myönteistä vaihtoehtoa olivat "melko samaa mieltä" ja "täysin samaa mieltä". Taulukossa on laskettu kunkin väittämän osalta myönteisten vaihtoehtojen yhteinen prosenttiosuus kaikista väittämään annetuista vastauksista.

22

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2009

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2009 TURVATEKNIIKAN KESKUS HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2009 Päivi Hakulinen Seppo Vaalavuo SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 4 2. Tehokas TUKES... 4 Henkilöstömäärä... 4 Keski-ikä... 5 Vaihtuvuus... 6 Työaika... 7

Lisätiedot

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2010

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2010 HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2010 Päivi Hakulinen SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 4 2. Tehokas TUKES... 4 Henkilöstö... 4 Keski-ikä... 5 Vaihtuvuus... 6 Työaika... 6 3. Osaava ja oppiva TUKES... 7 Osaaminen ja

Lisätiedot

TURVATEKNIIKAN KESKUS

TURVATEKNIIKAN KESKUS TURVATEKNIIKAN KESKUS Helsinki.3. HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS VUODELTA 3. YLEISTÄ Henkilöstömäärä Turvatekniikan keskuksen henkilöstömäärä vuoden 3 lopussa oli henkilöä (vuonna henkilöä). Henkilötyövuosia kertyi

Lisätiedot

Henkilötyövuodet

Henkilötyövuodet 1 TURVATEKNIIKAN KESKUS Helsinki 18.4.2006 Laatijat: Päivi Hakulinen ja Seppo Vaalavuo HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS VUODELTA 2005 1. YLEISTÄ Henkilöstömäärä Turvatekniikan keskuksen henkilöstömäärä vuoden 2005

Lisätiedot

Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut vuodelta 2004

Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut vuodelta 2004 Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut vuodelta 2004 Erja Laurila Organisaatio: ARKISTOLAITOS T1. Nykyiset henkilöstöpanokset euroa 2004 Henkilöstöpanokset vuonna 2004 Tunnusluku 2 Henkilöstön lukumäärä

Lisätiedot

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2008

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2008 TURVATEKNIIKAN KESKUS HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2008 Koonneet: Päivi Hakulinen Seppo Vaalavuo SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 4 2. Tehokas TUKES... 4 Henkilöstömäärä... 4 Keski-ikä... 5 Vaihtuvuus... 6 Työaika...

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 : HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä vuoden 246 78767 4,0 41,8 82,0 256,0 12938,0 78767 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta 2,5-3,0-100,0-6,8-1,9 2,4 370,8-3,0

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 : HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä vuoden 240 81210 4,0 39,0 82,0 227,0 13364,0 81210 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta 2,6-1,9-64,2-4,4-0,7 2,4 150,0-1,9

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 : Taso 3 2940300 Arkistolaitos : HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä vuoden 318 86383 3,0 29,0 64,0 224,0 5536,0 86383 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta -29,1-100,0-3,4

Lisätiedot

VARASTOKIRJASTO HTP:N TUNNUSLUVUT NYKYISET HENKILÖSTÖPANOKSET

VARASTOKIRJASTO HTP:N TUNNUSLUVUT NYKYISET HENKILÖSTÖPANOKSET VARASTOKIRJASTO HTP:N TUNNUSLUVUT 1998-2005 1.NYKYISET HENKILÖSTÖPANOKSET 2003 2004 2005 HENKILÖSTÖPANOKSET Henkilöstön lukumäärä vuoden lopussa 25 24 23 Henkilöstön lukumäärän %-muutos ed. vuoden lopusta

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 Taso 3 HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä 237 123219 1,0 8,0 33,5 108,0 7390,0 123219 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta Henkilötyövuosien määrä vuoden aikana

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 Taso 3 HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä 252 122200 1,0 14,0 43,0 118,3 7819,0 122200 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta -0,8-100,0-4,1 0,0 4,5 528,6-0,8 Henkilötyövuosien

Lisätiedot

Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut viraston sisällä 2015 Tarkastelujoukko: Varastokirjasto Viraston org. rakenne

Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut viraston sisällä 2015 Tarkastelujoukko: Varastokirjasto Viraston org. rakenne HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä 21 807 73676 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta -16,0 3,2-6,5 Henkilötyövuosien määrä vuoden 22,7 806,0 73132,0 Henkilötyövuosien

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 Taso 3 HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä 286 120931 2,0 26,0 58,0 137,3 7825,0 120931 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta 13,5-1,0-100,0-4,8 0,0 3,8 383,3-1,0

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 : HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä vuoden 240 72984 4,0 44,8 92,0 245,5 11937,0 72984 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta 2,1-0,9-100,0-5,7-2,1 1,3 66,2-0,9

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 : HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä vuoden 235 73676 4,0 40,0 77,0 240,0 12048,0 73676 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta -4,5-6,5-100,0-8,7-2,8 1,2 114,7-6,5

Lisätiedot

TURVATEKNIIKAN KESKUS HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2006

TURVATEKNIIKAN KESKUS HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2006 TURVATEKNIIKAN KESKUS HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2006 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 4 2. Tehokas TUKES... 4 Henkilöstömäärä... 4 Keski-ikä... 5 Vaihtuvuus... 6 Työaika... 6 3. Osaava ja oppiva TUKES... Pätevyys

Lisätiedot

4,2-23,6-3,0 Henkilötyövuosien määrä vuoden aikana 24,4 801, ,6 Henkilötyövuosien määrän %-muutos edellisestä vuodesta

4,2-23,6-3,0 Henkilötyövuosien määrä vuoden aikana 24,4 801, ,6 Henkilötyövuosien määrän %-muutos edellisestä vuodesta Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut viraston sisällä 2014 Tarkastelujoukko: 621011 Varastokirjasto Viraston org. rakenne Virastotyyppi: 47 Kulttuuripalvelut Vaihtuvuustiedot on tilapäisesti poistettu

Lisätiedot

-4,8-2,2-0,9 Henkilötyövuosien määrä vuoden aikana 18,3 804, ,0 Henkilötyövuosien määrän %-muutos edellisestä vuodesta

-4,8-2,2-0,9 Henkilötyövuosien määrä vuoden aikana 18,3 804, ,0 Henkilötyövuosien määrän %-muutos edellisestä vuodesta Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut viraston sisällä2016 Tarkastelujoukko: 621011 VarastokirjastoViraston org. rakenne Virastotyyppi: 47 Kulttuuripalvelut Virasto VirastotyyppiYksikköValtio HENKILÖSTÖRESURSSIT

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 : Hallinnonala 24 Ulkoasiainministeriö (hala) HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä vuoden 1549 1549 561,0 667,8 774,5 881,3 988,0 78767 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden

Lisätiedot

-15,0-3,9 0,3 Henkilötyövuosien määrä vuoden aikana 17,9 771, ,2 Henkilötyövuosien määrän %-muutos edellisestä vuodesta

-15,0-3,9 0,3 Henkilötyövuosien määrä vuoden aikana 17,9 771, ,2 Henkilötyövuosien määrän %-muutos edellisestä vuodesta Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut viraston sisällä2017 Tarkastelujoukko: 621011 VarastokirjastoViraston org. rakenne Virastotyyppi: 47 Kulttuuripalvelut Virasto VirastotyyppiYksikköValtio HENKILÖSTÖRESURSSIT

Lisätiedot

0,0 4,5 4,8 0,0 5,0 Muiden esimiesasemassa olevien henkilöiden %-osuus henkilöstöstä vuoden lopussa

0,0 4,5 4,8 0,0 5,0 Muiden esimiesasemassa olevien henkilöiden %-osuus henkilöstöstä vuoden lopussa Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut 2008-2012 Tarkastelujoukko: Virasto 621011 Varastokirjasto Vaihtuvuustiedot on tilapäisesti poistettu raportilta. 2008 2009 2010 2011 2012 HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä

Lisätiedot

TURVATEKNIIKAN KESKUS HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2007

TURVATEKNIIKAN KESKUS HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2007 TURVATEKNIIKAN KESKUS HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2007 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto...4 2. Tehokas TUKES...4 Henkilöstömäärä... 4 Keski-ikä... 5 Vaihtuvuus... 6 Työaika... 6 3. Osaava ja oppiva TUKES...7 Osaaminen

Lisätiedot

TASKUTILASTO. Henkilöstön määrä - rakenne - palkat - työvoimakustannukset MARRASKUUSSA 2005 VALTION BUDJETTITALOUS

TASKUTILASTO. Henkilöstön määrä - rakenne - palkat - työvoimakustannukset MARRASKUUSSA 2005 VALTION BUDJETTITALOUS TASKUTILASTO Henkilöstön määrä - rakenne - palkat - työvoimakustannukset MARRASKUUSSA 2005 VALTION BUDJETTITALOUS Valtion työmarkkinalaitos Kesäkuu 2006 3 SISÄLLYS Tiedot ovat marraskuun 2005 viimeiseltä

Lisätiedot

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2008. Osaamisen ja sivistyksen asialla

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2008. Osaamisen ja sivistyksen asialla HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2008 Osaamisen ja sivistyksen asialla SISÄLTÖ Sivu JOHDANTO TIIVISTELMÄ.. 1 1 HENKILÖSTÖPANOKSET 1.1 Henkilöstömäärä.. 2 1.2 Henkilöstörakenne 1.2.1 Henkilöstöryhmät.. 3 1.2.2 Sukupuolijakauma..

Lisätiedot

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2009. Osaamisen ja sivistyksen asialla

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2009. Osaamisen ja sivistyksen asialla HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2009 Osaamisen ja sivistyksen asialla SISÄLTÖ Sivu JOHDANTO TIIVISTELMÄ.. 1 1 HENKILÖSTÖPANOKSET 1.1 Henkilöstömäärä.. 2 1.2 Henkilöstörakenne 1.2.1 Henkilöstöryhmät.. 3 1.2.2 Sukupuolijakauma..

Lisätiedot

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2005

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2005 HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2005 1 Uusi palkkausjärjestelmä, tuottavuusohjelma ja Opetushallituksen strategian valmistelu olivat asioita, jotka saivat konkreettista sisältöä vuoden 2005 aikana ja jotka tulevat

Lisätiedot

Henkilöstön uudistuminen ja työkyky Strateginen päämäärä Kehittää henkilöstön osaamista ja luoda vetovoimainen työnantajakuva Tavoite

Henkilöstön uudistuminen ja työkyky Strateginen päämäärä Kehittää henkilöstön osaamista ja luoda vetovoimainen työnantajakuva Tavoite Näkökulma Henkilöstön uudistuminen ja työkyky Strateginen päämäärä Kehittää henkilöstön osaamista ja luoda vetovoimainen työnantajakuva Tavoite 2012-2014 Toimenpiteet 2012 Tavoitetaso 2012 Toteutuma 31.12.2012

Lisätiedot

JOUTSASOPIMUS JA LOMAUTUKSET

JOUTSASOPIMUS JA LOMAUTUKSET JOUTSAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2015 SISÄLLYSLUETTELO JOUTSASOPIMUS JA LOMAUTUKSET 1 1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA JAKAUMA SEKTOREITTAIN. 2 2. IKÄ-JA SUKUPUOLIJAKAUMA.. 3 3. IKÄRAKENNE 4 4. PALVELUSSUHTEEN

Lisätiedot

Valtion henkilöstökertomus 2012. Mikko Lintamo Valtion työmarkkinalaitos

Valtion henkilöstökertomus 2012. Mikko Lintamo Valtion työmarkkinalaitos Valtion henkilöstökertomus 212 Mikko Lintamo Valtion työmarkkinalaitos Elokuu 213 Sisältö 1 Johdanto... 2 2 Henkilöstörakenne... 2 2.1 Henkilöstön määrä... 2 2.2 Sukupuolirakenne... 4 2.3 Ikärakenne...

Lisätiedot

LIITE 2 HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2013

LIITE 2 HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2013 LIITE 2 HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2013 1 SISÄLLYSLUETTELO 1.1 Johdanto... 3 1.2 Henkilöstön määrä... 3 1.2.1 Koko- ja osa-aikaisen henkilöstön määrä... 3 1.2.2 Vakinaisen ja määräaikaisen henkilöstön määrä...

Lisätiedot

Valtionhallinnon ylin johto numeroin kesäkuussa 2013

Valtionhallinnon ylin johto numeroin kesäkuussa 2013 Valtionhallinnon ylin johto numeroin kesäkuussa 2013 Valtion työmarkkinalaitos Veli-Matti Lehtonen Syyskuu 2013 2 Sisältö 1 Valtionhallinnon ylimmän johdon määrä ja rakenne... 3 2 Vanhuuseläköityminen

Lisätiedot

Hallintoyksikkö SUOMEN AKATEMIAN HALLINTOVIRASTON HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2012

Hallintoyksikkö SUOMEN AKATEMIAN HALLINTOVIRASTON HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2012 Hallintoyksikkö SUOMEN AKATEMIAN HALLINTOVIRASTON HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2012 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 2 1. HENKILÖSTÖPANOKSET... 3 1.1 PALVELUSSUHTEIDEN MÄÄRÄ JA HENKILÖTYÖVUODET... 3 1.3 SUKUPUOLIRAKENNE...

Lisätiedot

Maaliskuu 2012 Ville-Valtteri Handolin Valtion työmarkkinalaitos Valtiovarainministeriö. Valtion henkilöstökertomus 2011

Maaliskuu 2012 Ville-Valtteri Handolin Valtion työmarkkinalaitos Valtiovarainministeriö. Valtion henkilöstökertomus 2011 Maaliskuu 212 Ville-Valtteri Handolin Valtion työmarkkinalaitos Valtiovarainministeriö Valtion henkilöstökertomus 211 Sisältö 1 Johdanto... 2 2 Henkilöstörakenne... 2 2.1 Henkilöstön määrä... 2 2.2 Osa-aikaiset

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2003 Henkilöstöstrategian toteutumisen seurantaa ja arviointia

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2003 Henkilöstöstrategian toteutumisen seurantaa ja arviointia HENKILÖSTÖKERTOMUS 2003 Henkilöstöstrategian toteutumisen seurantaa ja arviointia JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO SISÄLLYS JOHDANTO HENKILÖSTÖVOIMAVARAT Henkilöstön määrä ja rakenne Virkarakenne Kansainvälistyvä

Lisätiedot

SYYTTÄJÄLAITOKSEN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2010

SYYTTÄJÄLAITOKSEN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2010 SYYTTÄJÄLAITOKSEN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2010 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 Yleistä... 5 2 Keskeiset havainnot vuodesta 2010... 5 3 Henkilöstö... 9 3.1 Henkilöstön kokonaismäärä... 9 3.1.1 Kokonaismäärä syyttäjänvirastoissa...

Lisätiedot

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2012

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2012 HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2012 Johtaminen on laadukasta ja henkilöstömme on osaavaa, yhteistyökykyistä ja voi hyvin Ammattitaitoinen ja esimerkillinen johtaminen sekä tehokas johtamisjärjestelmä Hyvinvoivan

Lisätiedot

ULKOASIAINHALLINNON HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖSRAPORTTI

ULKOASIAINHALLINNON HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖSRAPORTTI 7.10.2004 ULKOASIAINHALLINNON HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖSRAPORTTI 2003 2 Sisällysluettelo: 1. Yleistä henkilöstötilinpäätöksestä valtiolla...3 2. Henkilöstötilinpäätöksestä ulkoasiainhallinnossa...3 3. Ulkoasianhallinnon

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2012

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2012 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2012 2 Sisällys 1 Toimintavuosi 2012... 3 2 Tunnusluvut... 3 2.1 Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 2.2 Henkilöstön ikä... 3 2.3 Palvelussuhteen pituus... 4 2.4 Vaihtuvuus... 4 2.5 Eläkeelle

Lisätiedot

Valtionhallinnon ylin johto numeroin huhtikuussa 2016

Valtionhallinnon ylin johto numeroin huhtikuussa 2016 Valtionhallinnon ylin johto numeroin huhtikuussa 2016 Valtion ylimmän johdon määrä ja rakenne Valtion työmarkkinalaitos Seija Korhonen Kesäkuu 2016 2 1 Valtionhallinnon ylimmän johdon määrä ja rakenne

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2010

Henkilöstökertomus 2010 2011 Henkilöstökertomus 2010 Henkilöstöosasto Henkilöstökertomus 2010 Liikennevirasto Helsinki 2011 Kannen kuvat: Liikenneviraston kuva-arkisto ISBN 978-952-255-654-7 Liikennevirasto PL 33 00521 HELSINKI

Lisätiedot

E/362/111/2009 2.7.2009. Geologian tutkimuskeskuksen henkilöstökertomus 2008

E/362/111/2009 2.7.2009. Geologian tutkimuskeskuksen henkilöstökertomus 2008 E/362/111/2009 2.7.2009 Geologian tutkimuskeskuksen henkilöstökertomus 2008 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Saatteeksi Vuoden 2008 lopussa GTK teki päätöksen organisaatiomuutoksista, jotka koskivat lähinnä esikunnan

Lisätiedot

TYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN

TYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN TILASTOJA 22 2012 Helsingin kaupunki Tietokeskus HELSINGIN TYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN 31.12.2011 Työttömyysaste % ja työttömien lukumäärä Helsingissä osa-alueittain 31.12.2011 Työttömien lukumäärä Helsingin

Lisätiedot

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2006 LAPIN YLIOPISTO

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2006 LAPIN YLIOPISTO HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2006 LAPIN YLIOPISTO Hyväksytty Lapin yliopiston hallituksen kokouksessa 9.3.2007 2 Sisällys TAUSTAKSI...3 1. Henkilöstön määrä ja rakenne...4 1.1 Henkilöstön työpanos...4 1.2 Vakituiset

Lisätiedot

Työhyvinvointikysely 2014. Henkilöstöpalvelut 2.1.2015

Työhyvinvointikysely 2014. Henkilöstöpalvelut 2.1.2015 RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ Työhyvinvointikysely 2014 Henkilöstöpalvelut 2.1.2015 Yleistä Työhyvinvointikyselyyn 2014 vastasi 629 työntekijää (579 vuonna 2013) Vastausprosentti oli 48,7 % (vuonna

Lisätiedot

Henkilöstöraportti 2014

Henkilöstöraportti 2014 Henkilöstöraportti 2014 2 Sisällysluettelo 1 Johdanto 3 2 Henkilöstön määrä ja rakenne 3 2.1 Henkilöstömäärä 3 2.2 Henkilöstö sopimusaloittain 4 2.3 Virka- ja työvapaat ja kokonaistyöaika 5 2.4 Ikäjakauma

Lisätiedot

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2013

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2013 HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2013 Johtaminen on laadukasta ja henkilöstömme on osaavaa, yhteistyökykyistä ja voi hyvin Ammattitaitoinen ja esimerkillinen johtaminen sekä tehokas johtamisjärjestelmä Hyvinvoivan

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2011

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2011 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2011 2 Sisällys 1 Toimintavuosi 2011... 3 2 Tunnusluvut... 3 2.1 Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 2.2 Henkilöstön ikä... 3 2.3 Palvelussuhteen pituus... 4 2.4 Vaihtuvuus... 4 2.5 Eläkeelle

Lisätiedot

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2014

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2014 HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2014 Kuva: Tukes-päivät 2014 2 (13) Sisällysluettelo 1 Johdanto... 2 2 Vaikuttava ja palveleva Tukes... 3 2.1 Henkilöstörakenne... 3 2.2 Ikärakenne... 5 2.3 Vaihtuvuus... 6 3 Asiantunteva

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 4:2015

TILASTOKATSAUS 4:2015 Tilastokatsaus 6:212 TILASTOKATSAUS 4:2 1 12.8.2 TIETOJA TYÖVOIMASTA JA TYÖTTÖMYYDESTÄ Työvoiman määrä kasvoi 1 3:lla (,9 %) vuoden 213 aikana Vantaalla työvoimaan kuuluvien joukko on suurentunut vuodesta

Lisätiedot

Geologian tutkimuskeskus

Geologian tutkimuskeskus HenkilöstöKERTOMUS 2011 Geologian tutkimuskeskus Sisältö Johdanto... 3 Henkilöstövoimavarojen johtaminen GTK:ssa... 4 GTK:n strategiset tavoitteet... 4 GTK:n henkilöstöstrategiset tavoitteet... 4 Henkilöstöresurssit...

Lisätiedot

Henkilöstöyksikkö 4.5.2010 ULKOASIAINHALLINNON HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖSRAPORTTI

Henkilöstöyksikkö 4.5.2010 ULKOASIAINHALLINNON HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖSRAPORTTI Henkilöstöyksikkö 4.5.2010 ULKOASIAINHALLINNON HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖSRAPORTTI 2009 SISÄLLYS: 1 JOHDANTO 3 2 OIKEIN MITOITETTU JA SUUNNATTU HENKILÖSTÖ 4 Henkilöstön määrä ja rakenne 4 Ikärakenne 5 Tuottavuusohjelma

Lisätiedot

Kunnalliset palkat ja henkilöstö

Kunnalliset palkat ja henkilöstö Kunnalliset palkat ja henkilöstö Tilastoesite syyskuu 2015 www.kt.fi Henkilöstömenot 21 miljardia euroa Vuonna 2015 kuntien ja kuntayhtymien henkilöstömenot ovat arviolta 21 miljardia euroa, josta palkkakustannukset

Lisätiedot

Henkilöstövoimavarojen arviointi. suositus henkilöstöraportoinnin kehittämiseen

Henkilöstövoimavarojen arviointi. suositus henkilöstöraportoinnin kehittämiseen Henkilöstövoimavarojen arviointi suositus henkilöstöraportoinnin kehittämiseen Suosituksen tavoitteet Tämä suositus tukee strategista henkilöstöjohtamista sekä henkilöstön ja työyhteisöjen jatkuvaa kehittämistä

Lisätiedot

Palvelussuhde 31.12. Miehet Naiset Yhteensä Muutos-% ed. vuodesta

Palvelussuhde 31.12. Miehet Naiset Yhteensä Muutos-% ed. vuodesta 1 2 Johdanto Kaupunginhallitus hyväksyi Alavuden kaupungin henkilöstöohjelman 2015 2020 kokouksessaan 18.5.2015. Henkilöstötyön tavoitteena on, että Alavuden kaupunki on houkutteleva ja vastuullinen työnantaja,

Lisätiedot

SUOMEN PANKKI HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2

SUOMEN PANKKI HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2 Suomen Pankki Henkilöstötilinpäätös 1997 SUOMEN PANKKI HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2 HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 1997 Tarkoitus Henkilöstötilinpäätös antaa Suomen Pankin johdolle, esimiehille, henkilöstöasioista vastaaville

Lisätiedot

Selvitys tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustilanteesta

Selvitys tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustilanteesta Liite 1. Selvitys tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustilanteesta Kouvolan kaupunki Selvitys tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustilanteesta 1 1. Miehet ja naiset Kouvolan kaupungin henkilöstöstä naisia on 83,9 % ja

Lisätiedot

Henkilöstötilinpäätös

Henkilöstötilinpäätös Henkilöstötilinpäätös x Finanssivalvonnan henkilöstötilinpäätös 2015 Sisällys Johdanto 3 Organisaatio 4 Henkilöstömäärä ja -rakenne 4 Ikärakenne 5 Sukupuolijakauma 5 Rekrytoinnit ja henkilöstön vaihtuvuus

Lisätiedot

Tahtin käyttö ja hyödyntäminen GTK:ssa Tahti-käyttäjäpäivä

Tahtin käyttö ja hyödyntäminen GTK:ssa Tahti-käyttäjäpäivä Tahtin käyttö ja hyödyntäminen GTK:ssa Tahti-käyttäjäpäivä Erikoissuunnittelija Ville Handolin 1 Geologian tutkimuskeskus GTK on kansainvälisesti suuntautunut valtion sektoritutkimuslaitos ja osa työ-

Lisätiedot

SUOMEN AKATEMIA Hallintoyksikkö SUOMEN AKATEMIAN HALLINTOVIRASTON HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2010

SUOMEN AKATEMIA Hallintoyksikkö SUOMEN AKATEMIAN HALLINTOVIRASTON HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2010 SUOMEN AKATEMIA Hallintoyksikkö SUOMEN AKATEMIAN HALLINTOVIRASTON HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2010 Käsitelty johtoryhmässä 8.6.2011 1 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 2 1. HENKILÖSTÖPANOKSET... 3 1.1 PALVELUSSUHTEIDEN

Lisätiedot

Kunnallinen sosiaalihuollon täydennyskoulutus vuonna 2007

Kunnallinen sosiaalihuollon täydennyskoulutus vuonna 2007 Kunnallinen työmarkkinalaitos Muistio 1 (5) Kunnallinen sosiaalihuollon täydennyskoulutus vuonna 2007 Lainsäädännön muutokset voimaan 1.8.2005 Vuoden 2005 elokuun alusta tuli voimaan sosiaalihuoltolain

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Henkilöstötilinpäätös 2013 1/19

Sisällysluettelo. Henkilöstötilinpäätös 2013 1/19 Henkilöstötilinpäätös 2013 1/19 Sisällysluettelo Johdanto... 2 1. Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 1.1. Henkilöstön lukumäärä ja henkilötyövuodet... 3 1.2. Palvelussuhderakenne... 4 1.3. Sukupuolirakenne...

Lisätiedot

Henkilöstöön liittyviä tunnuslukuja 2015

Henkilöstöön liittyviä tunnuslukuja 2015 Henkilöstöön liittyviä tunnuslukuja 2015 Konserniesikunta, Henkilöstöyksikkö Yhteenveto Kaupungin henkilöstömäärän kehitys on ollut hyvin hallinnassa. Henkilöstömäärä 31.12.2015 oli 14 101, kun se vuoden

Lisätiedot

JOUTSAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2013

JOUTSAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2013 JOUTSAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2013 SISÄLLYSLUETTELO 1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA JAKAUMA SEKTOREITTAIN. 1 2. IKÄ-JA SUKUPUOLIJAKAUMA.. 2 3. IKÄRAKENNE 3 4. PALVELUSSUHTEEN KESTO 3 5. HENKILÖSTÖMENOT 4

Lisätiedot

HALLINTOYKSIKKÖ HALLINTOVIRASTON HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2004

HALLINTOYKSIKKÖ HALLINTOVIRASTON HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2004 HALLINTOYKSIKKÖ HALLINTOVIRASTON HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 004 KÄSITELTY PÄÄJOHTAJAPALAVERISSA 1.6.005 1 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 1. HENKILÖSTÖPANOKSET...3 1.1 PALVELUSSUHTEIDEN MÄÄRÄ JA HENKILÖTYÖVUODET...3

Lisätiedot

VALTION ASUNTORAHASTON HENKILÖSTÖKERTOMUS 2004

VALTION ASUNTORAHASTON HENKILÖSTÖKERTOMUS 2004 VALTION ASUNTORAHASTON HENKILÖSTÖKERTOMUS 2004 VALTION ASUNTORAHASTO 2 VALTION ASUNTORAHASTON HENKILÖSTÖKERTOMUS 2004 SISÄLTÖ 1. Tiivistelmä 2. Henkilöstön määrä ja rakenne 3. Työajan käyttö ja työvoimakustannukset

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Henkilöstötilinpäätös 2014 1/21

Sisällysluettelo. Henkilöstötilinpäätös 2014 1/21 Henkilöstötilinpäätös 2014 1/21 Sisällysluettelo Johdanto... 2 1. Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 1.1. Henkilöstön lukumäärä ja henkilötyövuodet... 3 1.2. Palvelussuhderakenne... 4 1.3. Sukupuolirakenne...

Lisätiedot

DI - KATSAUS 2009. Toukokuu 2009. Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL

DI - KATSAUS 2009. Toukokuu 2009. Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL DI - KATSAUS 2009 Toukokuu 2009 Sivu 2 (15) YHTEENVETO Rakennus- ja kiinteistöala työllisti vuonna 2008 Tilastokeskuksen mukaan noin 250 000 henkilöä. Heistä rakennusalan diplomi-insinööri -tasoisen koulutuksen

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖKSEN 2005 LIITEOSA

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖKSEN 2005 LIITEOSA JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖKSEN 2005 LIITEOSA Liiteosa sisältää seuraavat taulukot: Taulukko 1: Taulukko 2: Taulukko 3: Taulukko 4: Taulukko 5: Taulukko 6: Taulukko 7: Taulukko 8 Taulukko

Lisätiedot

Hannu Issakainen 14.2.2011. HAKU- hankkeen tunnusluvuista

Hannu Issakainen 14.2.2011. HAKU- hankkeen tunnusluvuista Hannu Issakainen 14.2.2011 HAKU- hankkeen tunnusluvuista Henkilötyöpäivä ja -vuosi Htp= henkilötyöpäivä = täyden työajan kalenteripäivä Htv = henkilötyövuosi = 365 (366) htp Htt = henkilötyötunti (sopimatta)

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2011

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2011 HENKILÖSTÖKERTOMUS Henkilöstö hallinnonaloittain 31.12. 2010 toistaiseksi määräajatetyt työllis- yhteensä toistaiseksi määräajan työllistetyt yhteensä Hallintotoimi 8 2 10 8 2 0 10 Perusturvatoimi 51 16

Lisätiedot

TASA- ARVOSUUNNITELMA

TASA- ARVOSUUNNITELMA TASA- ARVOSUUNNITELMA Kaupunginhallituksen 2.10.2012 165 hyväksymä Haapajärven kaupungin tasa-arvosuunnitelma Tasa-arvolain 6a.n mukaan tasa-arvosuunnitelma on selvitys työpaikan tasaarvotilanteesta ja

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2014

Henkilöstökertomus 2014 Iitin kunta Henkilöstökertomus 2014 445 / 02.01.02 / 2014 Kunnanhallitus 3.8.2015 Kunnanvaltuusto Sisällys 1. Henkilöstörakenne... 3 2. Poissaolot... 8 3. Eläköityminen... 11 4. Henkilöstökulut... 12 2

Lisätiedot

Suomen koulutustaso kansainvälisessä vertailussa

Suomen koulutustaso kansainvälisessä vertailussa Suomen koulutustaso kansainvälisessä vertailussa Mika Tuononen Suomalaisten koulutustaso on korkea vai onko näin sittenkään? Korkeakoulutuksen laajuudesta ja mahdollisesta ylimitoituksesta on keskusteltu

Lisätiedot

IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI

IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2015 Kunnanhallitus 16.5.2016 2 HENKILÖSTÖRAPORTTI SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 3 2. Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 2.1. Henkilöstömäärän kehitys ja palvelusuhteen luonne......

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013 ÄHTÄRIN KAUPUNKI

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013 ÄHTÄRIN KAUPUNKI HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013 ÄHTÄRIN KAUPUNKI Henkilöstöraportti kertoo tiivistetyssä muodossa olennaisimmat tiedot henkilöstön määrästä, henkilöstörakenteesta ja henkilöstökuluista. Raportti sisältää lisäksi

Lisätiedot

TASA-ARVON EDISTÄMINEN JA PALKKAKARTOITUS

TASA-ARVON EDISTÄMINEN JA PALKKAKARTOITUS TASA-ARVON EDISTÄMINEN JA PALKKAKARTOITUS 1 5.5.2015 Naisten ja miesten tasa-arvo työelämässä Naisten ja miesten tosiasiallisissa oloissa tuntuvia eroja Työelämässä rakenteita, jotka ylläpitävät sukupuolten

Lisätiedot

Henkilöstö henkilötyövuosina % -osuudet (ei sisällä Normaalikoulua) Normaalikoulun henkilöstö henkilötyövuosina

Henkilöstö henkilötyövuosina % -osuudet (ei sisällä Normaalikoulua) Normaalikoulun henkilöstö henkilötyövuosina JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON HENKILÖSTÖKERTOMUKSEN 2004 LIITEOSA Liiteosa sisältää seuraavat taulukot: Taulukko 1: Taulukko 2: Taulukko 3: Taulukko 4: Taulukko 5: Taulukko 6: Taulukko 7: Taulukko 8: Koko henkilöstö

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Henkilöstökertomus 2010

Kuopion kaupunki Henkilöstökertomus 2010 Kuopion kaupunki Henkilöstökertomus 21 1 (25) HENKILÖSTÖKERTOMUS 21 SISÄLLYS JOHDANTO 2 1. HENKILÖSTÖKATSAUS 3 2. TASA-ARVO 3 3. HENKILÖSTÖPANOKSET 6 3.1 Henkilöstön määrä 6 3.2 Henkilöstön rakenne 7 3.3

Lisätiedot

Valtionhallinnon ylin johto numeroin huhtikuussa 2018

Valtionhallinnon ylin johto numeroin huhtikuussa 2018 Valtionhallinnon ylin johto numeroin huhtikuussa 2018 Valtionhallinnon kehittämisosasto Seija Korhonen Huhtikuu 2018 % henkilölukumäärästä 2 1 Valtionhallinnon ylimmän johdon määrä ja rakenne Tämän raportin

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2015

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2015 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2015 1 2 Sisältö 1. Johdanto 4 2. Henkilöstön määrä ja rakenne 31.12. 5 3. Johtaminen 6 4. Henkilöstön osaaminen ja ammattitaito 7 5. Työhyvinvoinnin edistäminen 7 6. Henkilöstökustannukset

Lisätiedot

Tarkastuslautakunta 12.5.2009 liite nro 4 (1/18) Kaupunginvaltuusto 22.6.2009 liite nro 4 (1/18) Yhteistyötoimikunta 04.05.2009 HENKILÖSTÖRAPORTTI

Tarkastuslautakunta 12.5.2009 liite nro 4 (1/18) Kaupunginvaltuusto 22.6.2009 liite nro 4 (1/18) Yhteistyötoimikunta 04.05.2009 HENKILÖSTÖRAPORTTI Tarkastuslautakunta 12.5.29 liite nro 4 (1/18) Kaupunginvaltuusto 22.6.29 liite nro 4 (1/18) Yhteistyötoimikunta 4.5.29 HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODESTA 28 Tarkastuslautakunta 12.5.29 liite nro 4 (2/18) Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Hallintoyksikkö SUOMEN AKATEMIAN HALLINTOVIRASTON HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2011

Hallintoyksikkö SUOMEN AKATEMIAN HALLINTOVIRASTON HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2011 Hallintoyksikkö SUOMEN AKATEMIAN HALLINTOVIRASTON HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2011 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO...2 1. HENKILÖSTÖPANOKSET...3 1.1 PALVELUSSUHTEIDEN MÄÄRÄ JA HENKILÖTYÖVUODET...3 1.3 SUKUPUOLIRAKENNE...5

Lisätiedot

VÄESTÖN KOULUTUSRAKENNE LAHDESSA JA SUURIMMISSA KAUPUNGEISSA 2010

VÄESTÖN KOULUTUSRAKENNE LAHDESSA JA SUURIMMISSA KAUPUNGEISSA 2010 Tekninen ja ympäristötoimiala I Pauli Mero 15.05.2012 VÄESTÖN KOULUTUSRAKENNE LAHDESSA JA SUURIMMISSA KAUPUNGEISSA 2010 YHTEENVETO Väestön koulutusaste on selvästi korkeampi yliopistokaupungeissa (,, )

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan HENKILÖSTÖKERTOMUS vuodelta 2015

Siilinjärven kunnan HENKILÖSTÖKERTOMUS vuodelta 2015 Siilinjärven kunnan HENKILÖSTÖKERTOMUS vuodelta 2015 Henkilöstön määrä palvelualueittain 31.12.2015 Palvelualue vakinaiset määräaikaiset määräaikaisista työllistettyjä yhteensä v. 2015 Konserni- ja maankäyttöpalvelut

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI HENKILÖ STÖ TILASTÖ- JA VUÖDELTA 2015

LAPUAN KAUPUNKI HENKILÖ STÖ TILASTÖ- JA VUÖDELTA 2015 LAPUAN KAUPUNKI HENKILÖ STÖ TILASTÖ- JA VUÖDELTA 2015 Henkilöstömäärät Ikäjakauma Poissaolot Työtapaturmat Henkilöstömäärän kehitys Kokonaishenkilöstömäärä 31.12.2014 972 Kokonaishenkilöstömäärä 31.12.2015

Lisätiedot

JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN TASA-ARVO- ja YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA

JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN TASA-ARVO- ja YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN TASA-ARVO- ja YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA Hyväksytty hallituksessa 30.05.2013 43 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 3 2 TASA-ARVOSUUNNITELMAN TARKOITUS JA TAVOITE... 3 3 TASA-ARVOKYSELYN

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2014

Henkilöstökertomus 2014 Henkilöstökertomus 2014 Sairaanhoitopiirin valtuusto 8.6.2015 Juha Jääskeläinen Henkilöstöjohtaja Henkilöstökertomus 2014 Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän 17. henkilöstökertomus henkilöstökertomuksen

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2017

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2017 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2017 Yhtymävaltuusto 14.6.2018 Timo Tammilehto Henkilöstöjohtaja Henkilöstövoimavarat Virkojen ja toimien määrän kehitys vuosina 2012 2017 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Lääkärit 137

Lisätiedot

KOULUTUS JA PITEMMÄT TYÖURAT

KOULUTUS JA PITEMMÄT TYÖURAT KOULUTUS JA PITEMMÄT TYÖURAT Noora Järnefelt Tutkimus tutuksi 15.4.2011 KOULUTUS JA PITEMMÄT TYÖURAT Tuoko koulutus lisää työvuosia? Miksi koulutetut pysyvät työelämässä ä ä pitempään? Miten eläkejärjestelmä

Lisätiedot

KUNTASEKTORIN TYÖMARKKINATUTKIMUS 2006. Akavan Erityisalojen selvityksiä 3/2007

KUNTASEKTORIN TYÖMARKKINATUTKIMUS 2006. Akavan Erityisalojen selvityksiä 3/2007 KUNTASEKTORIN TYÖMARKKINATUTKIMUS 06 Akavan Erityisalojen selvityksiä 3/07 Akavan Erityisalat ry ISSN 1796-9247 Multiprint Oy Helsinki ALUKSI Tämänkertainen työmarkkinatutkimuksemme on järjestyksessä liittomme

Lisätiedot

Yhtymävaltuuston perehdytysseminaari Sairaanhoitopiirin henkilöstöresurssit. Timo Tammilehto Henkilöstöjohtaja

Yhtymävaltuuston perehdytysseminaari Sairaanhoitopiirin henkilöstöresurssit. Timo Tammilehto Henkilöstöjohtaja Yhtymävaltuuston perehdytysseminaari 16.8.2017 Sairaanhoitopiirin henkilöstöresurssit Timo Tammilehto Henkilöstöjohtaja Sairaanhoitopiirin virkojen ja toimien määrän kehitys vuosina 2011 2016 2011 2012

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013 2 Sisällys 1 Toimintavuosi 2013... 3 2 Henkilöstövoimavarat... 3 2.1 Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 2.2 Henkilöstön ikä... 4 2.3 Palvelussuhteen pituus... 5 2.4 Eläkkeelle siirtyminen...

Lisätiedot

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2009

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2009 HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2009 Makasiini # 49492 RAPORTTI 49492 1 (13) HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2009 SISÄLTÖ Johdanto... 2 1.1 Henkilöstötilinpäätös... 2 1.2 Ylijohtajan katsaus... 2 1.3 Henkilöstön kehittämispäällikön

Lisätiedot

TAHTIN VUODEN 2009 WEB-LOMAKKEIDEN VAS- TAUSOHJEET

TAHTIN VUODEN 2009 WEB-LOMAKKEIDEN VAS- TAUSOHJEET TAHTIN VUODEN 2009 WEB-LOMAKKEIDEN VAS- TAUSOHJEET MUUTOKSET Muutoksen kuvaus Muutospäivä Sivunumero Tehty kysymyskohtaisia tarkennuksia ja lisätty esimerkkejä 28.12.2007 Tarkennettu HTP-kyselyn vastausaikataulua

Lisätiedot

Palkkamontun umpeenluonti kohti 1800 alinta palkkaa. SAK:n tasa-arvoviikonloppu 8.-9.6.2013/Jarkko Eloranta

Palkkamontun umpeenluonti kohti 1800 alinta palkkaa. SAK:n tasa-arvoviikonloppu 8.-9.6.2013/Jarkko Eloranta Palkkamontun umpeenluonti kohti 1800 alinta palkkaa SAK:n tasa-arvoviikonloppu 8.-9.6.2013/Jarkko Eloranta Toimintaympäristön haasteet Väestön ikääntyminen Palvelujen kysyntä (eläkejärjestelmä, hoito-

Lisätiedot

Henkilöstötilinpäätös

Henkilöstötilinpäätös Henkilöstötilinpäätös 2012 31.3.2003 SISÄLLYS 1. JOHDANTO... 3 2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ... 3 2.1. Henkilömäärä vuoden lopussa...3 2.2. Henkilömäärä kuukausittain...4 3. HENKILÖTYÖVUODET... 5 3.1. Henkilötyövuosien

Lisätiedot

Parikkalan kunta Henkilöstöhallinto. Tasa-arvosuunnitelma 2016 2017. Yhteistyötoimikunta 11.11.2015 / 11 Henkilöstöjaosto 10.12.

Parikkalan kunta Henkilöstöhallinto. Tasa-arvosuunnitelma 2016 2017. Yhteistyötoimikunta 11.11.2015 / 11 Henkilöstöjaosto 10.12. Parikkalan kunta Henkilöstöhallinto Tasa-arvosuunnitelma 2016 2017 Yhteistyötoimikunta 11.11.2015 / 11 Henkilöstöjaosto 10.12.2015 / 18 1 Tasa-arvosuunnitelma vuosille 2016-2017 Tasa-arvotilanteen selvitys

Lisätiedot

2 (19) Sisältö. Tullin vuoden 2012 henkilöstökertomuksen kokosi: Pia Pesu Tullin hallintopalvelut, Lappeenranta puh. 040 332 5075 pia.pesu@tulli.

2 (19) Sisältö. Tullin vuoden 2012 henkilöstökertomuksen kokosi: Pia Pesu Tullin hallintopalvelut, Lappeenranta puh. 040 332 5075 pia.pesu@tulli. 2 (19) Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 2.1. Henkilöstön määrä... 3 2.2. Henkilöstön sukupuoli- ja ikärakenne... 4 2.3. Palvelussuhteen luonne... 6 2.4. Henkilöstön koulutusrakenne...

Lisätiedot

KESKI-POHJANMAAN LIITTO HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2018

KESKI-POHJANMAAN LIITTO HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2018 KESKI-POHJANMAAN LIITTO HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2018 TIIVISTELMÄ Henkilöstövoimavarat Vuoden 2018 henkilöstöraportin tunnusluvut antavat liiton henkilöstövoimavarojen tilanteesta kokonaisnäkemyksen,

Lisätiedot