Seudullisen vesihuollon organisointivaihtoehtojen vertailu ja keskuspuhdistamohankkeen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Seudullisen vesihuollon organisointivaihtoehtojen vertailu ja keskuspuhdistamohankkeen"

Transkriptio

1 Seudullisen vesihuollon organisointivaihtoehtojen vertailu ja keskuspuhdistamohankkeen eteneminen Valmistelijat: toimitusjohtaja Pekka Pesonen, puh , rahoituspäällikkö Janne Salonen, puh ja rahoitusjohtaja Arto Vuojolainen, puh , Kh Rahoitusjohtaja Arto Vuojolainen: kaupunkiseudun kuntayhtymä ja kunnat Kangasala, Lempäälä, Nokia, Orivesi, Pirkkala, Tampere, Vesilahti sekä Ylöjärvi käynnistivät tammikuussa 2009 selvityksen vesihuoltoyhteistyön kehittämisestä. Työn tarkoituksena oli selvittää, kuinka syvenevä vesihuoltoyhteistyö on tarkoituksenmukaista organisoida kunnissa. Selvityksessä kartoitettiin kuntien omistamien vesihuoltolaitosten teknistä tilannetta, organisaatioiden ja talouden nykytilaa ja olemassa olevan kuntayhteistyön tilannetta teknisten järjestelmien osalta. Työn osana laadittiin myös laitosten arvonmääritykset tiedossa olevine verkostoineen. Selvitys valmistui huhtikuussa 2010 ja sen johtopäätöksenä oli seudun vesihuolto-osakeyhtiön perustamistoimenpiteiden käynnistäminen. Työssä käytettiin myös ulkopuolista asiantuntijaa. Vesihuollon organisointia käsiteltiin muun muassa kaupunkiseudun kuntajohtajien kokouksissa sekä teknisten johtajien palavereissa. Kuntien asiantuntijoista koottiin projektiryhmä, joka osaltaan teki lisäselvityksiä asiasta. Selvityksen jatkovalmisteluvastuu annettiin Vesi Liikelaitokselle, joka jatkovalmistelussa yhdessä konsernihallinnon edustajien kanssa tutki erilaisia organisointivaihtoehtoja toiminnallisesta ja taloudellisesta näkökulmasta. Vaihtoehtojen selvittelyyn vaikuttivat merkittävästi suunnitelmat keskusjätevedenpuhdistamon rakentamisesta seudullisena yhteistyönä kaupunkiseudun kuntien kanssa. Tällöin alkuperäinen vesihuollon yhteisestä organisoinnista kiinnostuneiden kuntien joukko rajautui kuntiin, jotka olivat myös lähdössä mukaan yhteisen keskuspuhdistamon rakentamiseen (Tampere, Kangasala, Lempäälä, Pirkkala, Vesilahti ja Ylöjärvi). Vesihuollon organisointivaihtoehtoja ja kuntayhteistyön sisältöä on mietitty kiinteässä yhteydessä keskuspuhdistamohankkeen suunnittelun aikatauluun ja sisältöön. Kaupunginhallituksen suunnittelujaosto käsitteli vesihuollon organisointivaihtoehtoja ja keskuspuhdistamon suunnittelutilannetta ja Jälkimmäisessä kokouksessa keskuspuhdistamon suunnittelu oli edennyt jo niin pitkälle, että kokouksessa päätettiin ohjata vesihuollon organisoinnin jatkovalmistelua seudullisen vesihuoltoorganisaation suuntaan. Kaupunginhallituksen liiketoimintajaostolle tehdyssä jatkovalmistelussa tutkittiin vesihuollon organisoitumista sekä toiminnallisesta että taloudellisesta näkökulmasta. Tutkitut vaihtoehdot olivat 1) niin sanottu tukkuyhtiömalli, joka perustettaisiin keskusjätevedenpuhdistamohankkeessa mukana olevien kuntien toimesta. Tässä vaihtoehdossa yhtiö vastaa puhdistamon ja kalliotunnelien rakentamisesta ja jätevesien puhdistamisesta. Kuntien nykyiset vesihuoltolaitokset jatkavat edelleen toimintaansa. 2) Operointimallivaihtoehdossa Vesi Liikelaitos muutetaan kaupungin kokonaan omistamaksi osakeyhtiöksi. Vesi hakee ympäristöluvan uudelle puhdistamolle ja toteuttaa rakentamisen osana omaa toimintaansa. Seudun kuntien kanssa tehdään pitkäaikaiset sopimukset vaihtoehtoisesti joko kunnan jätevesien puhdistamisesta tai koko kunnan vesihuollon operoinnista Pirkkalan nykyisen operointimallin tapaan. Omaisuudensiirtoja ei tapahdu. 3) Keskuspuhdistamossa mukana olevien kuntien

2 toimesta perustetaan yhteinen Vesihuoltolaitos, joka toteuttaa keskuspuhdistamon osana toimintaansa. Kuntien nykyiset vesihuoltolaitokset lakkautetaan ja niiden omaisuus siirretään osakeyhtiölle käyttöomaisuuden nykyarvosta. Vesihuoltolaitos on seudullisen vesihuollon laajin vaihtoehto. 4) Seudun kunnat huolehtivat itse omasta vesihuollostaan sekä puhtaan veden että jäteveden osalta. Kaupunginhallituksen liiketoimintajaosto päätti esittää kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle, että keskuspuhdistamohankkeen sijaintipaikaksi valitaan Sulkavuori ja että vesihuollon organisointi valmistellaan ja neuvotellaan kaupunkiseudun kuntien kanssa seudullisesti omistetun osakeyhtiömallin pohjalta. Kaupunginhallitus päätti , että vesihuollon organisoinnista ja taloudellisista vaikutuksista tehdään selvitys mennessä. Kaupunginvaltuusto päätti , että keskuspuhdistamon sijaintipaikaksi valitaan Sulkavuori ja että keskuspuhdistamon suunnittelua jatketaan Sulkavuori sijaintipaikan mukaan niin, että lopullinen investointipäätös tuodaan kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi. Kaupunginhallituksen päätöksen jälkeen vesihuollon organisoinnin vaikutuksia on nyt tarkasteltu neljässä eri vaihtoehdossa. Niissä nykyistä Vesi liikelaitosmallia verrataan kolmeen yhtiömalliin, joista yksi on kaupungin yksin omistama, liikelaitoksesta yhtiöksi muutettu Vesi, ja kaksi muuta kuntien yhteisesti omistamia yhtiöitä Seudullinen Vesihuoltolaitos tai Keskuspuhdistamo. Tarkasteltavina olleet vesihuollon organisointimallit poikkeavat toisistaan merkittävästi päätöksenteon, investointien, rahoituksen, riskienhallinnan, toiminnan läpinäkyvyyden ja vesihuollon toiminnallisuuden suhteen. Ensimmäisessä vaihtoehdossa Vesi Liikelaitos jatkaa toimintaansa ja toteuttaa keskuspuhdistamohankkeen osana omaa toimintaansa. Liikelaitos tarjoaa jätevesien puhdistuksen lisäksi kaikkia muita vesihuoltopalveluita muille keskuspuhdistamohankkeessa mukana oleville kunnille sopimusperusteisesti. Muille kunnille tarjottavien palvelujen laajuus määritellään kuntakohtaisissa neuvotteluissa. Kuntien nykyiset jätevesien käsittelysopimukset uusitaan ja niissä otetaan huomioon keskuspuhdistamon rakentamisesta ja käytöstä aiheutuvat kustannukset sekä palvelun järjestämisvastuu. Omaisuudensiirtoja ei tapahdu Tampereella eikä muissa kunnissa. Operointiyhteistyö Pirkkalan kanssa jatkuu nykyisen sopimuksen mukaan. Valmistelijoiden arvio vaihtoehdosta: Seudullisten vesihuollon palvelujen tuottaminen kaupungin oman liikelaitoksen kautta ei ole tarkoituksenmukainen vaihtoehto. Keskeinen ongelma on tulevien suurten investointien jääminen yksin toteutettaviksi, jolloin toteutus-, operointi- ja rahoitusriskit sekä rahoitusvastuu runsaan 250 milj. euron pitkäaikaisesta lainasta jäävät yksin kaupungille ja kaupungin taseeseen. Naapurikuntien tulee tässä vaihtoehdossa joka tapauksessa sitoutua sopimusteitse keskuspuhdistamohankkeen elinkaaren pituiseen palvelunostoon pitkäaikaisilla, nykyiset sopimukset korvaavilla sopimuksilla. Toinen selvitetty vaihtoehto on yhtiöitetty Vesi, jonka omistaa kokonaan kaupunki ja joka tarjoaa vesihuoltopalveluja sopimus/operointimallilla muille mukana oleville kunnille. Tampereella nykyisen liikelaitoksen koko vesihuolto-omaisuus myydään ja annetaan apporttina yhtiölle ja se toteuttaa uuden keskuspuhdistamoinvestoinnin. Liikelaitoksen koko henkilökunta siirtyy liikkeenluovutuksen yhteydessä vanhoina

3 työntekijöinä yhtiön palvelukseen. Operointiyhteistyö Pirkkalan kanssa jatkuu nykyisen sopimuksen mukaan. Valmistelijoiden arvio vaihtoehdosta: Veden muuttaminen yhtiöksi on Tampereelle liikelaitosta edullisempi ja taloudellisesti varmempi tapa toteuttaa vesihuoltoyhteistyötä naapurikuntien kanssa. Toiminnan kaikki tulot ja kustannukset ovat läpinäkyviä sekä asiakkaille että naapurikunnille. Yhtiö hankkii tarvittavan investointien rahoituksen eikä kaupunki velkaannu. Investoinnin toteutus-, operointi- ja rahoitusriskit ovat konserniyhtiöllä, joka Vesihuoltolain puitteissa kantaa vastuut. Liikelaitoksen muuttaminen ensi vaiheessa kaupungin kokonaan omistamaksi yhtiöksi on myös yksin päätettävissä. Tässäkin vaihtoehdossa naapurikuntien kanssa tehdyt jätevesien käsittelysopimukset uusitaan. Yhtiömuodossa kaupungin saama korvaus peruspääomasta ja ylijäämä poistuvat. Vastineeksi yhtiö maksaa kaupungille kauppahinnan sille siirtyvästä omaisuudesta ja yhtiö toteuttaa omalla rahoituksellaan kaikki tulevat vesihuoltoinvestoinnit. Yhtiöitetty liikelaitos on myös tamperelaisille asiakkaille edullisin vaihtoehto vesihuollon maksujen suhteen. Vesi voidaan myöhemmin muuttaa seudulliseksi yhtiöksi, mikäli siihen löytyy osapuolilta halukkuutta. Tällöin myös muiden osakkaiksi tulevien kuntien vesihuolto-omaisuus myydään seudulliseksi laajenevalle Vesi :lle käypään arvoon. Omaisuuden arvosta teetetään arviot riippumattomilla arvioitsijoilla. Seudullinen Vesihuolto vastaa sen jälkeen kaikesta osakaskuntien vesihuollon liiketoiminnasta ylläpitoinvestointeineen. Kunnille ei jää mitään tähän liittyvää omaa toimintaa tai omaisuutta. Vastaavalla tavalla kuntien kesken on toteutettu Pirkanmaan Jätehuolto, joka nykyisin tuottaa palveluja lähes koko Pirkanmaan alueelle. Kolmas tarkasteltu vaihtoehto on Seudullinen Vesihuoltolaitos, jossa osakkaina ovat kaikki keskuspuhdistamohankkeessa mukana olevat kuusi kuntaa (Kangasala, Lempäälä, Pirkkala, Tampere, Vesilahti ja Ylöjärvi). Kuntien nykyiset vesihuoltolaitokset lakkautetaan ja uusi toimija hoitaa koko vesihuollon toiminta-alueellaan loppuasiakkaille saakka. Vesihuoltolaitosten omaisuus siirtyy uudelle toimijalle nykyarvostaan sekä yhtiön oman pääoman apporttimerkinnässä että kauppahintaa vastaan. Valmistelijoiden arvio vaihtoehdosta: kannalta Seudullinen Vesihuoltolaitos on lyhyellä tähtäyksellä yksin omistamaa Vesi :tä jonkin verran kalliimpi ratkaisu vesihuollon maksujen suhteen. Tämä johtuu siitä, että seudullisessa yhtiössä sekä veden että jäteveden käyttömaksujen on oltava heti samat koko toiminta-alueella. Perus- ja liittymismaksut voivat olla erisuuruisia, millä hintamuutosta voidaan jonkin verran tasoittaa. Seudullinen Vesihuoltolaitos on laajin ja vesihuollon kokonaisuuden kannalta paras vaihtoehto pitkällä tähtäyksellä. Se hyödyntää parhaiten toiminnan volyymiedut ja poistaa päällekkäisiä kustannuksia. Muut hankkeessa mukana olevat kunnat ovat ilmoittaneet seudullisen yhtiön olevan myös niille halutuin toimintamalli. Seudullisessa Vesihuoltolaitos :ssä toteutuvat parhaiten ja läpinäkyvimmin pääomittamisen, riskienhallinnan ja asiakkuuden näkökulmat. Osakeyhtiössä kukin osakaskunta vastaa toiminnasta, investoinneista ja riskeistä ennalta sovitulla osuudellaan. Asiakas voi olla varma, että vesihuoltomaksuilla kerätyt rahat käytetään kokonaan vesihuollon ylläpitämiseen ja kehittämiseen.

4 Neljännessä vaihtoehdossa perustetaan Keskuspuhdistamo, jonka osakkaina ovat kaikki keskuspuhdistamohankkeessa mukana olevat kuusi kuntaa. Puhdistamoyhtiö toteuttaa pelkästään keskuspuhdistamohankkeen ja laskuttaa kaikkia mukana olevia kuntia jätevesien puhdistuksesta puhdistamolle toimitetun jätevesimäärän mukaan. Kuntien nykyiset vesihuoltolaitokset jatkavat toimintaansa. Puhdistamoyhtiön perimä maksu on sama kaikista puhdistamolle tulevista kuutioista. Johtamisjärjestelyistä, esim. siirtolinjojen rakentamisen kustannusosuuksista ja jäteveden johtamisesta viemäriverkoston kautta perittävistä korvauksista ja muista ehdoista on sovittava kuntien kesken erikseen. Näiden muiden siirtolinjojen rakentaminen tulee kuntien rahoittaa erikseen. Valmistelijoiden arvio vaihtoehdosta: Keskuspuhdistamo :n myötä kuntien vesihuoltoon tulee uusi toimija ja toiminnallisesti joudutaan monimutkaisiin ratkaisuihin. Yhteisesti sekä koko verkoston että veden- ja jätevedenpuhdistamoiden tehtäviä hoitava henkilökunta joudutaan mahdollisesti jakamaan, samoin laitos- ja verkostopäivystys, joka on sekin puhtaalla ja jätevesipuolella yhteinen. Sama koskee nykyään yhteisesti hoidettuja lupaasioita, jotka siirtyisivät keskuspuhdistamon osalta uuteen yhtiöön, mutta jäisivät vedenottamoiden, verkostojen ja pienpuhdistamoiden osalta liikelaitokseen. Rajapintoja pitäisi mieluummin vähentää kuin lisätä. Operoinnin osalta toisena mahdollisuutena on ostaa Keskuspuhdistamo :n palvelut Vesi liikelaitokselta. Jätevesimaksun korotustarpeella mitattuna Keskuspuhdistamo on tamperelaisille asiakkaille edellisiä vaihtoehtoja kalliimpi vaihtoehto. Pelkästään keskuspuhdistamoon keskittyvän seudullisen osakeyhtiön rahoitus vaatii kunnilta rahallista panostusta. Arviolta vähintään 30 milj. euron suuruinen oma pääoma on sijoitettava puhtaana rahana, sillä sijoitettavaa apporttia ei kunnilla tässä vaihtoehdossa ole. Keskuspuhdistamo :n perustamisen tulisi olla välivaihe siirryttäessä kohti Seudullista Vesihuolto :tä. Muita näkemyksiä ja perusteluita: Asiakkaiden kannalta nykyisen laitoksen ja -verkoston myyminen yhtiölle ei nosta veden hintaa, koska esimerkiksi Vesi Liikelaitoksen maksamalla peruspääomakorvauksen määrällä yhtiö kykenee hoitamaan kauppahinnan suuruista lainaa. Sen sijaan investointi ja seudullinen asiakashintojen harmonisointi tulevat nostamaan tamperelaisten asiakkaiden hintoja. Yhteenvetona voidaan vielä todeta, että kaikissa malleissa keskuspuhdistamon toteuttaminen Sulkavuoreen maksaa yhtä paljon. Arviolta 257 milj. euron investointi aiheuttaa noin 16 miljoonan euron vuotuisen pääomakustannusten lisäyksen ja noin 2 miljoonan euron käyttökustannusten nettolisäyksen puhdistusvaatimusten kiristymisestä johtuen. Kustannusten ja riskien jako sekä vaikutus vesihuollon maksuihin sen sijaan poikkeavat malleissa toisistaan sen mukaan, millaisia omaisuusjärjestelyjä organisaatioiden perustamiseen liittyy. Vaikuttavia tekijöitä ovat yhtiömalleissa mm. tuloutuksen poistuminen, osakepääoman suuruus ja omaisuuden ostamiseen otettavien lainojen kustannukset yhtiölle. Vesihuollon kokonaisuuden hallinnan kannalta kuntien yhteisesti omistama seudullinen vesihuoltolaitosyhtiö on selkein ratkaisu. Veden asiakashintojen korotustarve tarkentuu toteutussuunnittelun myötä ja varmistuu lopullisesti, kun rakentamista koskevat tarjoukset on saatu.

5 Jäteveden käyttömaksulla mitattuna tamperelaisille edullisin organisaatiovaihtoehto on yhtiöitetty Vesi, joka toteuttaa keskuspuhdistamon osana omaa toimintaansa. Keskuspuhdistamosta aiheutuva jätevesimaksun korotustarve Tampereella on naapurikuntien kanssa tehtäviin uusiin sopimuksiin sisältyvistä mahdollisista alennuksista riippuen tällöin n. 0,33 0,51 euroa/m 3. Seudullisessa Vesihuolto :ssä korotustarve on koko toiminta-alueella sovellettavan samansuuruisen jäteveden käyttömaksun vuoksi Tampereella tätä selvästi korkeampi, yhteensä n. 0,80 euroa/m 3. Hinnankorotustarve on Tampereella samaa tasoa myös, mikäli toteuttajana on erillinen Jätevesien Puhdistamo. Pitkällä tähtäimellä laajin mahdollinen toiminta mahdollistaa suurimmat synergiat. Näiden vaikutus alentaa asiakasmaksujen korotuspaineita, mutta edun osoittaminen on tässä vaiheessa hankalasti laskettavissa. Nokia selvittää parhaillaan jätevesiensä käsittelyn vaihtoehtoja. Yhtenä vaihtoehtona Nokia on tiedustellut jätevesien johtamismahdollisuutta Sulkavuoreen. Nokian virallinen voimassaoleva kanta (Nokian kaupunginvaltuusto ) on, että Nokian kaupungin jätevesiä ei tule ottaa huomioon Pirkanmaan keskuspuhdistamon mitoituksessa, muussa jatkosuunnittelussa ja jätettävässä ympäristölupahakemuksessa. Nokian mukaantulo Sulkavuoreen edellyttäisi vähintään yleissuunnitelmatasoisen suunnitelman ja sen vaikutusten tarkastelun tekemistä Nokian ja Sulkavuoren välisestä uudesta paineviemäriyhteydestä vesistönalituksineen. Lisäksi puhdistamon toteutussuunnittelussa tulisi ottaa huomioon Nokialta tuleva jätevesimäärä, joka lisää keskimääräistä kokonaisjätevesimäärää noin 11 prosenttia. Muutosten YVA-vaikutuksista tulisi pyytää ELYkeskuksen soveltamispäätös edellä mainittujen suunnitelmien valmistuttua. Nokian mukaantulon selvittely viivästyttää hanketta näiden selvitysten laadintaan ja YVA harkintaan ja sen mahdolliseen soveltamiseen tarvittavalla ajalla Nokian oman päätöksenteon lisäksi. Nokian tulisi joka tapauksessa sitoutua tarvittavien lisäselvitysten kiireelliseen tekemiseen ja kustantamiseen. Myös koko hankkeen kustannustenjaosta tulisi sopia muiden hankkeessa mukana olevien kuntien kesken. Nokian mukaantulo lisäisi keskuspuhdistamohankkeen investoinnin kokoa alustavasti runsaalla 20 miljoonalla eurolla, minkä lisäksi tulee uuden siirtoputken rakentaminen Nokialta Sulkavuoreen. Sulkavuoren keskusjätevedenpuhdistamon toteuttaminen mahdollistaa kaikissa organisointimalleissa nykyisen Viinikanlahden puhdistamoalueen jalostamisen esimerkiksi asuinrakentamiseen. Arvion mukaan alueen rakennusoikeuden arvo infrakustannusten jälkeen on haarukassa miljoonaa euroa. Myös Raholan puhdistamoalueen jalostamisella on saatavissa taloudellista hyötyä. Käytännössä etenemiselle on kaksi vaihtoehtoa: Muutetaan Vesi-liikelaitos yhtiöksi, joka jatkaa puhdistamon suunnittelua ja toteutusta ja selvitetään myöhemmin laajimman seudullisen toimintamallin toteutettavuus. Positiivisessa skenaariossa muut osakkaat liittyvät sitten mukaan yhtiöön, josta tulee Seudullinen Vesihuoltolaitos. Toinen etenemistapa on, että perustetaan ensin seudullisesti omistettu Keskuspuhdistamo, jolle hankkeen suunnittelu- ja toteutusvastuu siirtyvät. Myöhemmin selvitetään yhtiön laajeneminen Seudulliseksi Vesihuoltolaitos :ksi. Valmistelijat eivät suosittele Keskuspuhdistamo :n jäämistä pysyväksi organisaatioksi, vaan sen tulisi olla välivaiheen ratkaisu. Päätösehdotus. Konsernijohtaja Yli-Rajala:

6 Kaupunginhallitus päättää, että valmistelut ja neuvottelut yhteisesti omistetun Keskuspuhdistamo :n perustamiseksi käynnistetään hankkeessa mukana olevien kuntien kanssa, että Vesi liikelaitos oikeutetaan käynnistämään neuvottelut nykyisten jätevesien käsittelysopimusten muuttamisesta kaupunkiseudun kuntien kanssa, että puhtaan veden liiketoiminnan organisointi arvioidaan myöhemmin erikseen, ja että Nokian kaupungin mukaantulo keskuspuhdistamohankkeeseen on periaatteessa mahdollista edellyttäen, ettei se viivästytä hanketta kohtuuttomasti eikä se aiheuta kustannusten nousua muille osakkaille. Puheenjohtaja tiedusteli myönnetäänkö tässä asiassa läsnäolo- ja puheoikeus rahoitusjohtaja Arto Vuojolaiselle. Kaupunginhallituksen yksimielisellä päätöksellä oikeus myönnettiin. Merkittiin, että Vuojolainen oli asiantuntijana läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyn aikana klo ja poistui ennen päätöksentekoa. Asian käsittelyn kuluessa Minna Minkkinen teki seuraavan palautusehdotuksen: Palautus takaisin valmisteluun: Valmistelussa on huomioitava laajasti yhtiömallin ja liikelaitoksen vaikutukset henkilöstön asemaan. Vertailussa huomioitava vaikutukset palkkaan, vuosilomiin, luottamusmiesten oikeuksiin ja paikallisiin sopimuksiin. Puheenjohtaja tiedusteli Minkkisen palautusehdotuksen saamaa kannatusta ja totesi, ettei ehdotusta ollut kannatettu, joten se raukesi. Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. Ilmoitus Pesonen Pekka, Vuojolainen Arto, Salonen Janne, Taivassalo Ville Lisätietoja päätöksestä kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh , Liite Yhteistyömuotojen erot vesihuollossa

7 Vesihuoltoyhteistyön organisoinnin taloudelliset vaikutukset Kaupunginhallituksen liiketoimintajaosto Tarkastellut yhteistyömuodot Nykytilanne, jossa Tampere tuottaa liikelaitoksena vesihuoltoon liittyviä palveluita muille kunnille, esim. Kangasalalle, Ylöjärvelle ja Pirkkalalle sopimusperusteisesti, omaisuudensiirtoja ei tehdä Yhtiöitetty Vesi, jonka omistaa kokonaan kaupunki ja joka tarjoaa vesihuoltopalveluja sopimus/operointimallilla muille mukana oleville kunnille, vesihuolto-omaisuus siirtyy yhtiölle Seudullinen Vesihuoltolaitos, jonka omistavat keskuspuhdistamossa mukana olevat kunnat, kuntien vesihuolto-omaisuus siirtyy yhtiöön, joka tuottaa vesihuoltopalvelut loppuasiakkaille saakka Keskuspuhdistamo, jonka omistavat keskuspuhdistamossa mukana olevat kunnat ja joka toteuttaa pelkästään keskuspuhdistamohankkeen, omaisuudensiirtoja ei tehdä ja kuntien nykyiset vesihuoltolaitokset jatkavat toimintaansa

8 Toimintaa ohjaavat osa-alueet (1/4) Nykytilanne (Liikelaitos) Vesi Seudullinen Vesihuoltolaitos Keskuspuhdistamo Toimintaa ohjaavat lait ja sopimukset Vesihuoltolaki Kuntalaki Kuntien väliset sopimukset Vesihuoltolaki Osakeyhtiölaki Yhtiöjärjestys Yhtiön ja kuntien väliset sopimukset Vesihuoltolaki Osakeyhtiölaki Yhtiöjärjestys Osakassopimus Vesihuoltolaki Osakeyhtiölaki Yhtiöjärjestys Osakassopimus Hallintoelimet Johtokunta kaupungin toimielimet Yhtiökokous Hallitus Toimitusjohtaja Yhtiökokous Hallitus Toimitusjohtaja Yhtiökokous Hallitus Toimitusjohtaja Verotus Verovelvollinen oman kunnan ulkopuolella. ALV-velvollinen Verovelvollinen ALV-velvollinen Verovelvollinen ALV-velvollinen Verovelvollinen ALV-velvollinen Toimintaa ohjaavat osa-alueet (2/4) Nykytilanne (Liikelaitos) Vesi Seudullinen Vesihuoltolaitos Keskuspuhdistamo Riskit ja vastuullinen Tampere vastaa. Voidaan jakaa sopimuksella. Yhtiö vastaa. Tampereella mahdollinen rahoituksen takausvastuu. Yhtiö vastaa. Kunnilla mahdollinen rahoituksen takausvastuu. Yhtiö vastaa. Kunnilla mahdollinen rahoituksen takausvastuu. Investointien rahoittaja Tampere ( Vesi) Yhtiö Yhtiö Yhtiö Voitonjako Liikeylijäämä taseessa. Voitto verollista oman kunnan ulkopuolisesta toiminnasta. Osingonjako mahdollinen. Voitto verollista. Osingonjako mahdollinen. Voitto verollista. Osingonjako mahdollinen. Voitto verollista.

9 Toimintaa ohjaavat osa-alueet (3/4) Nykytilanne (Liikelaitos) Vesi Seudullinen Vesihuoltolaitos Keskuspuhdistamo Tavoitteet palvelu tuotannolle asettaa toimielimet Kuntien väliset sopimukset Yhtiöjärjestys Yhtiön ja kuntien väliset sopimukset Hallitus Yhtiöjärjestys Osakassopimus Hallitus Yhtiöjärjestys Osakassopimus Hallitus omistajaohjaus omistajaohjaus Osakaskuntien omistajaohjaus Osakaskuntien omistajaohjaus Julkisen vallan käyttö Voi käyttää Ei voi käyttää Ei voi käyttää Ei voi käyttää Toimintaa ohjaavat osa-alueet (4/4) Nykytilanne (Liikelaitos) Vesi Seudullinen Vesihuoltolaitos Keskuspuhdistamo Vaikutus vesihuollon toimivuuteen Toiminta jatkuu nykyisellään, kokonaisuuden kehittäminen alueella hajanaista Toiminta jatkuu lähes nykyisellään, kokonaisuuden kehittäminen alueella hajanaista Vastuu vesihuollosta yhdellä toimijalla asiakkaille saakka, toimintaa voidaan kehittää alueella kokonaisuutena parhaiten Yksi toimija lisää vesihuoltoon tuo uusia rajapintoja myös sisälle, toiminta ja sen kehittäminen hajautuu Toiminnan tehostaminen Tehostamishyötyjä ei saavuteta kokonaisuutena Tehostamishyötyjä saavutettavissa Tehostamishyötyjä saavutetaan pitkällä tähtäyksellä Tehostamishyötyjä ei saavuteta kokonaisuutena Vaiheittain eteneminen Nykytilanne säilyy, ei edistä yhteistyötä Luontevin seudullisen yhtiön välivaihe Tavoitetila, ei tarvita välivaiheita Soveltuu huonosti välivaiheeksi seudulliseen yhtiöön

10 Vaikutus asiakasmaksuihin Mallista riippumatta asiakkailta on perittävä vesihuoltolain aiheuttamisperiaatteen mukaan kaikki toiminnan ylläpitämiseen vaadittavat kustannukset. Osakeyhtiö on tässä suhteessa malleista läpinäkyvin. Toimintamalliin liittyvät järjestelyt (mm. nykyisten jätevesien käsittelysopimusten muutokset kaikissa vaihtoehdoissa, omaisuudensiirrot ja tuloutuksen poistuminen yhtiömalleissa sekä yhtenäiset käyttömaksut koko toiminta-alueella vesihuoltolaitosmallissa) vaikuttavat olennaisesti asiakkaan maksamaan hintaan Vesihuollon maksut mukana olevissa kunnissa Käyttömaksu Vesi Käyttömaksu Jätevesi Käyttömaksut Yhteensä VVY:n vertailuhinta kerrostalo (sis. alv)* Tampere 1,02 1,53 2,55 3,55 Pirkkala 1,22 1,84 3,06 4,22 Ylöjärvi 1,33 2,11 3,44 4,72 Kangasala 1,29 2,24 3,53 4,99 Lempäälä 1,41 2,04 3,45 4,91 Vesilahti 1,69 1,94 3,63 4,70 * Vertailuhinta ottaa huomioon kiinteät perusmaksut ja 3 % koron liittymismaksulle kuutiota vuodessa vettä käyttävässä 75 asukkaan mallikiinteistössä.

11 Jätevesimaksut keskuspuhdistamon toteutuksen jälkeen Vesi liikelaitos Nykyiset alennukset käsittelysopimuksissa Vesi Vesi Osa kuntien alennuksista poistuu Vesi Kuntien alennukset poistuvat kokonaan Nykyiset alennukset käsittelysopimuksissa Vesihuoltolaitos Keskuspuhdistamo Tampere 2,30 2,04 1,98 1,86 2,32 2,33 Pirkkala 2,76 2,46 2,38 2,24 2,32 2,72 Ylöjärvi 2,72 2,35 2,41 2,44 2,32 2,84 Kangasala 2,83 2,47 2,51 2,57 2,32 2,72 Lempäälä 2,65 2,28 2,34 2,37 2,32 2,68 Vesilahti 2,55 2,18 2,24 2,27 2,32 2,78 Vaikutus asiakkaille Tampereella Nykytilanne (Liikelaitos) Vesi Seudullinen Vesihuoltolaitos Keskuspuhdistamo Jätevesimaksun laskennallinen korotustarve Tampereella 0,54 0,77 /m 3 (Tuloutus säilyy, omaisuuden siirtoja ei tehdä, kuntien jätevesisopimukset uusitaan) 0,33 0,51 /m 3 (Tuloutus poistuu, Veden omaisuus myydään yhtiölle, kuntien jätevesisopimukset uusitaan) 0,79 /m 3 (Tuloutus poistuu, Veden omaisuus myydään yhtiölle, koko toiminta-alueella sama jäteveden käyttömaksu) 0,80 /m 3 (Tuloutus säilyy, omaisuuden siirtoja ei tehdä, puhdistamoyhtiön ja kuntien väliset sopimukset) Vesimaksun laskennallinen korotustarve Tampereella Ei korotustarvetta Ei korotustarvetta 0,09 /m 3 (koko toimintaalueella sama käyttömaksu) Ei korotustarvetta

12 Henkilöstö Henkilöstö yhtiössä on alan työehtosopimuksessa, esim. AVAINTATES (kuten Pirkanmaan Jätehuollossa) Liikelaitoksen henkilöstö on kunnallisessa virka- tai työehtosopimuksessa. Henkilöstö siirtyy uuteen yhtiön vanhoina työntekijöinä. Omaisuus ja investoinnit Liikelaitosmallissa omaisuus säilyy kunnan taseessa. Liikelaitosmallissa investoinnit tehdään kunnan taseeseen ja rahoitusvastuu on kunnalla. Yhtiömalleissa omaisuus on yhtiön taseessa. Yhtiö vastaa investoinneista ja niiden rahoittamisesta.

13 Osakeyhtiömalliin siirtymisen vaikutus rahoituseriin Tampere menettää liikelaitosmallin 10,5 milj. euron vuosittaisen peruspääoman korvauksen sekä ylijäämän 7,5 milj. euroa (TA2015). Tampere välttyy 26,3 milj. euron (TA2015) investoinneilta ja niiden rahoitukselta, joka on 7,5 milj. euroa alijäämäinen Yhtiöittämisessä ( Vesi tai Seudullinen Vesihuoltolaitos ) Tampere saa siirtyvästä omaisuudesta (noin 90 milj. euroa v selvityksen mukaan) arviolta yli 50 milj. euron kertakorvauksen kauppahintana ja loppuosa voidaan käyttää perustettavan yhtiön oman pääoman apporttisjoitukseen. Keskuspuhdistamo :n perustamisessa apporttimahdollisuutta ei ole, vaan Tamperekin joutuu maksamaan arviolta vajaa 20 milj. euron osakepääomasijoituksen rahana. Koko vesihuolto yhdessä Nykyinen Vesi Liikelaitos Vesi Seudullinen Vesihuoltolaitos + asiakasmaksu toiseksi edullisin +asiakkaille edullisin + apportin käyttömahdollisuus + kaupunki saa rahaa (50+ M ) + rahoitusvastuu pois kaupungilta + selkeä, läpinäkyvä asiakkaille + laajimmat synergiat + kunnat saavat rahaa (Tre 50+ M ) + apportin käyttömahdollisuus + selkeä, läpinäkyvä, tasapuolinen riskinjako + rahoitus pois kuntien taseista + ketterämpi johtaminen Liikelaitos - koko 257 M rahoitus kaupungin taseessa - toteutus-, operointi- ja rahoitusriskit yksin Tampereella (voidaan osin jakaa sopimuksilla) - kehittäminen jää alueella hajanaiseksi - alueelliset synergiat ja kehittäminen jää toteutumatta - toteutus-, operointi- ja rahoitusriskit jäävät kaupunkikonsernille - aluksi tamperelaisille asiakkaille hieman kalliimpi (hintojen harmonisointi) - sovittava tarkkaan yhteiset pelisäännöt investoinneille Puhdistamo + Vesi Liikelaitos Yhtiö + investoinnin riskit ja rahoitus yhtiöllä + puhdistamon osalta selkeä ja läpinäkyvä malli Jätevedenpuhdistus erotettu muusta vesihuollosta - yksi organisaatio lisää, ei synergioita - henkilöstön, tehtävien, lupien jakautuminen - kuntien laitettava Puhdistamo :n opo (30 M ) rahana - asiakkaille kallis vaihtoehto (hintojen harmonisointi)

Pirkanmaan keskuspuhdistamo - Suunnittelutilanne, Nokian mukaantulo, toiminnallinen yhteistyö ja sopimukset Info kuntien johdolle 30.1.

Pirkanmaan keskuspuhdistamo - Suunnittelutilanne, Nokian mukaantulo, toiminnallinen yhteistyö ja sopimukset Info kuntien johdolle 30.1. Pirkanmaan keskuspuhdistamo - Suunnittelutilanne, Nokian mukaantulo, toiminnallinen yhteistyö ja sopimukset Info kuntien johdolle 30.1.2015 Tj Pekka Pesonen Tampereen Vesi PIRKANMAAN KESKUSPUHDISTAMO 6

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA TAMPEREEN SEUDUN VESIHUOLLOSTA. Tekpan seutuseminaari 23.3.2011. Tj Pekka Pesonen Tampereen Vesi

AJANKOHTAISTA TAMPEREEN SEUDUN VESIHUOLLOSTA. Tekpan seutuseminaari 23.3.2011. Tj Pekka Pesonen Tampereen Vesi AJANKOHTAISTA TAMPEREEN SEUDUN VESIHUOLLOSTA Tekpan seutuseminaari 23.3.2011 Tj Pekka Pesonen Tampereen Vesi 1 KÄYNNISSÄ OLEVIA SEUDULLISIA HANKKEITA Sako ja umpikaivolietteiden keräystyön järjestäminen

Lisätiedot

Pirkanmaan keskuspuhdistamohankkeen

Pirkanmaan keskuspuhdistamohankkeen Pirkanmaan keskuspuhdistamohankkeen tilanne Keskuspuhdistamoseminaari 17.11.2011 Tj Pekka Pesonen Tampereen Vesi HANKKEEN KEHITYSVAIHEET 2005: Pirkanmaan vesihuollon alueellinen yleissuunnitelma: Idea

Lisätiedot

Juuan kunta Vesihuoltolaitos JUUAN KUNNAN VESIHUOLTOLAITOKSEN LIIKETALOUDELLINEN ENNUSTE 2012-2030

Juuan kunta Vesihuoltolaitos JUUAN KUNNAN VESIHUOLTOLAITOKSEN LIIKETALOUDELLINEN ENNUSTE 2012-2030 Juuan kunta Vesihuoltolaitos JUUAN KUNNAN VESIHUOLTOLAITOKSEN LIIKETALOUDELLINEN ENNUSTE 212-23 Juuan kunnan vesihuoltolaitokselle on laadittu liiketaloudellinen analyysi ja kehitysennuste vuoteen 23 saakka.

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Seutuhallitus esityslista 11/2014 17.12.2014

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Seutuhallitus esityslista 11/2014 17.12.2014 TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Seutuhallitus esityslista 11/2014 17.12.2014 Aika: 17.12.2014 klo 9.00 Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A Osallistujat: jäsenet: Ikonen Anna-Kaisa, pj. Rissanen Helena,

Lisätiedot

Pirkanmaan keskuspuhdistamon asukastilaisuus 20.4.2015

Pirkanmaan keskuspuhdistamon asukastilaisuus 20.4.2015 Pirkanmaan keskuspuhdistamon asukastilaisuus 20.4.2015 17.30-18.00 18.05 18.20 19.00 20.00 Kahvitarjoilu Tilaisuuden avaus (Tampereen Vesi) Historiakatsaus (Tampereen Vesi) Suunnittelutilanne ja lisätutkimukset

Lisätiedot

JOENSUUN VESI -LIIKELAITOKSEN TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017

JOENSUUN VESI -LIIKELAITOKSEN TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 JOENSUUN VESI -LIIKELAITOKSEN TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 ltjk 25.9.2014 Joensuun Vesi liikelaitoksen toiminnan kuvaus Joensuun Vesi -liikelaitoksen tehtävänä on huolehtia 1.9.2014 voimaan

Lisätiedot

Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy Osakassopimus ver

Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy Osakassopimus ver 1 Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy Osakassopimus ver 25.4.2016 1. Osapuolet 1. Tampereen kaupunki, joka omistaa 71,20 % osakkeista ja äänivallasta 2. Ylöjärven kaupunki, joka omistaa 8,53 % osakkeista

Lisätiedot

Kaukolämpötoiminta Siikalatvan kunnassa sisältää seuraavaa:

Kaukolämpötoiminta Siikalatvan kunnassa sisältää seuraavaa: Kunnanhallitus 236 08.12.2014 Kunnanhallitus 253 22.12.2014 Kunnanhallitus 18 12.01.2015 Kunnanvaltuusto 10 26.01.2015 KUNNAN KAUKOLÄMPÖTOIMINNAN YHTIÖITTÄMINEN Kunnanhallitus 08.12.2014 236 Kuntalain

Lisätiedot

PORVOON SAARISTON VESIHUOLTO-OSUUSKUNNAN LIIKETOIMINNAN OSTAMINEN LIIKETOIMINTAKAUPALLA

PORVOON SAARISTON VESIHUOLTO-OSUUSKUNNAN LIIKETOIMINNAN OSTAMINEN LIIKETOIMINTAKAUPALLA Kaupunginhallitus 351 30.11.2015 PORVOON SAARISTON VESIHUOLTO-OSUUSKUNNAN LIIKETOIMINNAN OSTAMINEN LIIKETOIMINTAKAUPALLA 1043/13.138/2015 KH 30.11.2015 351 Valmistelija ja lisätietoja: kaupunginlakimies

Lisätiedot

Vesihuoltolaitoksen kirjanpidollisen taseyksikön perustaminen

Vesihuoltolaitoksen kirjanpidollisen taseyksikön perustaminen Kunnanhallitus 174 14.09.2015 Vesihuoltolaitoksen kirjanpidollisen taseyksikön perustaminen 235/02.00.00/2015 Kunnanhallitus 14.09.2015 174 Valmistelija: kunnansihteeri Asian tausta: Sonkajärven kunnan

Lisätiedot

Vesihuoltomme on hyvin hoidettu

Vesihuoltomme on hyvin hoidettu Vesihuoltomme on hyvin hoidettu Asukkaan päivässä käyttämä 150 litraa vesijohtovettä maksaa jätevesimaksuineen vain 40 50 senttiä. Samalla rahalla ei saa puolta litraa pullovettä. Yhteistyö varmistaa tulevaisuudessakin

Lisätiedot

101002087 TIIVISTELMÄ YLÖJÄRVEN VESI LIIKELAITOKSEN OSAKEYHTIÖITTÄMINEN

101002087 TIIVISTELMÄ YLÖJÄRVEN VESI LIIKELAITOKSEN OSAKEYHTIÖITTÄMINEN 101002087 TIIVISTELMÄ YLÖJÄRVEN VESI LIIKELAITOKSEN OSAKEYHTIÖITTÄMINEN 27.4.2016 Pöyry Finland Oy SISÄLTÖ 1. Selvitystyön lähtökohta 2. Mitä vesilaitoksen yhtiöittämisellä tarkoitetaan? 3. Ylöjärven kaupungin

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy:n ja Kyamk-Kiinteistöt Oy:n osakkeiden myynti Kouvolan kaupungille

Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy:n ja Kyamk-Kiinteistöt Oy:n osakkeiden myynti Kouvolan kaupungille Kunnanhallitus 94 17.03.2014 Kunnanhallitus 218 22.09.2014 Kunnanhallitus 283 17.11.2014 Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy:n ja Kyamk-Kiinteistöt Oy:n osakkeiden myynti Kouvolan kaupungille 201/02.03.05/2013

Lisätiedot

Vahantajoen vesihuolto-osuuskunnan tilannekatsaus ja toimenpiteet

Vahantajoen vesihuolto-osuuskunnan tilannekatsaus ja toimenpiteet Kaupunginhallitus 428 17.11.2014 Kaupunginhallitus 32 26.01.2015 Kaupunginhallitus 126 30.03.2015 Vahantajoen vesihuolto-osuuskunnan tilannekatsaus ja toimenpiteet 849/72.722/2012 KAUPHALL 17.11.2014 428

Lisätiedot

Kuntarahoitus 15661/12 2 550 000,00 2 250 000,00 2 250 000,00 2,128 kiinteä, 27.2.2012-23.1.2022

Kuntarahoitus 15661/12 2 550 000,00 2 250 000,00 2 250 000,00 2,128 kiinteä, 27.2.2012-23.1.2022 Kaupunginhallitus 221 25.08.2014 Kaupunginvaltuusto 70 01.09.2014 Kouvolan Vesi Oy:n lainojen takaukset 5700/02.04.07/2014 Kh 25.08.2014 221 Kaupunginvaltuusto päätti 9.6.2014, että Kouvolan Veden toiminnot

Lisätiedot

VESIHUOLLON TASEYKSIKKÖ Investoinnit ja poistot 2006 alkaen

VESIHUOLLON TASEYKSIKKÖ Investoinnit ja poistot 2006 alkaen 1 EUROA VESIHUOLLON TASEYKSIKKÖ Investoinnit ja poistot 26 alkaen 3 5 3 2 5 1 5 1 5 26 27 28 29 21 211 212 213 TA214 INVESTOINNIT / V POISTOT / V (itseisarvo) 1 EUROA VESIHUOLLON TASEYKSIKKÖ Investoinnit

Lisätiedot

Vesihuollon maksut ja vesihuoltolaitoksen talouden hallinta. Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas

Vesihuollon maksut ja vesihuoltolaitoksen talouden hallinta. Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas Vesihuollon maksut ja vesihuoltolaitoksen talouden hallinta Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas Esityksen sisältö Vesihuollon maksut Kustannusten kohdentaminen eri maksuille Taksan

Lisätiedot

Alueellinen Vesihuoltopäivä Kouvolassa 19.3.2015

Alueellinen Vesihuoltopäivä Kouvolassa 19.3.2015 Alueellinen Vesihuoltopäivä Kouvolassa Kouvolan Vesi Oy laadukasta vesihuoltoa Kouvolassa 77 vuotta Vesihuoltolaitos toimittaa asiakkailleen korkealaatuista terveydellisten vaatimusten mukaista puhdasta

Lisätiedot

OSAKASSOPIMUS TREDU-KIINTEISTÖT OY

OSAKASSOPIMUS TREDU-KIINTEISTÖT OY OSAKASSOPIMUS TREDU-KIINTEISTÖT OY 2 (7) Sisällys 1. Sopimuksen osapuolet... 3 2. Määritelmät... 3 3. Sopimuksen tarkoitus... 3 4. Yhtiön toiminnan tarkoitus... 3 5. Yhtiön omistussuhteet... 4 5.1. Omistusosuudet...

Lisätiedot

Vesihuollon maksut ja vesihuoltolaitoksen talouden hallinta. Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas

Vesihuollon maksut ja vesihuoltolaitoksen talouden hallinta. Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas Vesihuollon maksut ja vesihuoltolaitoksen talouden hallinta Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas Esityksen sisältö Vesihuollon maksut Kustannusten kohdentaminen eri maksuille Taksan

Lisätiedot

Seudullisen vesiyhtiön taloudellinen mallinnus ja hankkeen jatkovalmistelu

Seudullisen vesiyhtiön taloudellinen mallinnus ja hankkeen jatkovalmistelu Turun kaupunki Kokouspvm Asia 1 4228-2014 (011) Seudullisen vesiyhtiön taloudellinen mallinnus ja hankkeen jatkovalmistelu Tiivistelmä: - Khkon 127 Apulaiskaupunginjohtaja Jarkko Virtanen, johtaja Jukka

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI VAKKA-SUOMEN VEDEN JOHTOSÄÄNTÖ 1.1.2009

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI VAKKA-SUOMEN VEDEN JOHTOSÄÄNTÖ 1.1.2009 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI VAKKA-SUOMEN VEDEN JOHTOSÄÄNTÖ 1.1.2009 Kaupunginvaltuusto 20.10.2008 VAKKA-SUOMEN VEDEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 Nimi ja tehtävät Vakka-Suomen Vesi LIIKELAITOS on KUNTALAIN MUKAINEN Uudenkaupungin

Lisätiedot

1. Maskun kunta (myöh. Masku), Keskuskaari 3 21250 MASKU, itse ja perustettavan

1. Maskun kunta (myöh. Masku), Keskuskaari 3 21250 MASKU, itse ja perustettavan VEDENJOHTAMISSOPIMUSLUONNOS SOPIJAOSAPUOLET SOPIMUKSEN AIHE SOPIMUSEHDOT 1. Maskun kunta (myöh. Masku), Keskuskaari 3 21250 MASKU, itse ja perustettavan osakeyhtiön lukuun. 2. Nousiaisten kunta (myöh.

Lisätiedot

Elinkeino- ja. 29 11.03.2014 maankäyttötoimikunta Elinkeino- ja. 98 10.10.2014 maankäyttötoimikunta Elinkeino- ja

Elinkeino- ja. 29 11.03.2014 maankäyttötoimikunta Elinkeino- ja. 98 10.10.2014 maankäyttötoimikunta Elinkeino- ja Elinkeino- ja 29 11.03.2014 Elinkeino- ja 98 10.10.2014 Elinkeino- ja 109 17.10.2014 Kaupunginhallitus 287 03.11.2014 Kaupunginvaltuusto 112 11.11.2014 Kalajoen sataman yhtiöittäminen 395/00.01.00/2011

Lisätiedot

PIRKANMAAN KESKUSPUHDISTAMOHANKE

PIRKANMAAN KESKUSPUHDISTAMOHANKE PIRKANMAAN KESKUSPUHDISTAMOHANKE Yleisötilaisuus Tampereen seudun keskuspuhdistamohankkeesta Pirkkala 10.11.2009 Suunn.pääll, DI Heidi Rauhamäki Tampereen Vesi 1 HANKKEEN KÄYNNISTYMINEN - 2005: Pirkanmaan

Lisätiedot

KAARTJÄRVEN VESIHUOLTO OY:N LIITTÄMINEN KUNNAN VESILAITOKSEEN

KAARTJÄRVEN VESIHUOLTO OY:N LIITTÄMINEN KUNNAN VESILAITOKSEEN KAARTJÄRVEN VESIHUOLTO OY:N LIITTÄMINEN KUNNAN VESILAITOKSEEN Kunnanhallitus 23.2.2015 ( 46): Kunnan vuoden 2015 talousarvion konsernitavoitteena on Kaartjärven Vesihuolto Oy:n osalta yhtiön toiminnan

Lisätiedot

Perusmaksut vuodessa (vanha taksa suluissa):

Perusmaksut vuodessa (vanha taksa suluissa): Kunnanhallitus 164 27.10.2014 Kunnanhallitus 184 10.11.2014 Kunnanvaltuusto 45 09.12.2014 Vesimaksutaksan tarkistaminen 2015 169/02.05.00/2011 Kh 27.10.2014 164 Kyyjärven kunnan voimassaolevaa vesimaksutaksaa

Lisätiedot

JÄTEVESIHUOLLON TUKKUYHTIÖN PERUSTAMINEN

JÄTEVESIHUOLLON TUKKUYHTIÖN PERUSTAMINEN Huittisten kaupunki Sastamalan kaupunkiki JÄTEVESIHUOLLON TUKKUYHTIÖN PERUSTAMINEN Kiuru & Rautiainen Oy SISÄLTÖ Selvitysten taustaa Markkinaennuste ja tuotantosuunnitelma Alustava rahoitussuunnitelma

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 124. Kaupunginhallitus 30.03.2015 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 124. Kaupunginhallitus 30.03.2015 Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 30.03.2015 Sivu 1 / 1 2712/02.07.00/2014 124 Niittykummun metrokeskuksen pysäköintiyhtiön perustaminen Valmistelijat / lisätiedot: Eva Elston-Hämäläinen, puh. 043 825 6073 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Kouvolan Veden toiminnan mahdollista yhtiöittämistä koskevan yhteistoimintamenettelyn jatkaminen

Kouvolan Veden toiminnan mahdollista yhtiöittämistä koskevan yhteistoimintamenettelyn jatkaminen Kouvolan Veden toiminnan mahdollista yhtiöittämistä koskevan yhteistoimintamenettelyn jatkaminen 2811/02.02.01/2013 Khkj 17.02.2014 9 Ote Kouvolan kaupunginhallituksen konsernijaoston pöytäkirjasta 11.11.2013

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (1) Kaupunginvaltuusto Asianro 4031/ /2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (1) Kaupunginvaltuusto Asianro 4031/ /2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/2016 1 (1) Kaupunginhallitus 170 6.6.2016 42 Asianro 4031/02.05.05/2016 Varkauden Opiskelijakadun kiinteistön siirtäminen kuntayhtymästä Savoniaammattikorkeakoulu Oy:lle Päätöshistoria

Lisätiedot

Liikelaitos Salon Kaukolämmön johtokunta 64 13.10.2014. Liikelaitos Salon Kaukolämmön yhtiöittäminen 1046/00.01.00.03.00/2014

Liikelaitos Salon Kaukolämmön johtokunta 64 13.10.2014. Liikelaitos Salon Kaukolämmön yhtiöittäminen 1046/00.01.00.03.00/2014 Liikelaitos Salon Kaukolämmön johtokunta 64 13.10.2014 Liikelaitos Salon Kaukolämmön yhtiöittäminen 1046/00.01.00.03.00/2014 Liikelaitos Salon Kaukolämmön johtokunta 64 Valmistelija: Liikelaitos Salon

Lisätiedot

(Talous- ja kehittämisjohtaja Tuula Kuvaja, 040 730 0236)

(Talous- ja kehittämisjohtaja Tuula Kuvaja, 040 730 0236) Kaupunginhallitus 163 11.05.2015 Kaupunginvaltuusto 43 21.05.2015 Kaupunginhallitus 392 23.11.2015 Kaupunginvaltuusto 116 30.11.2015 Vesi- ja viemärilaitoksen yhtiöittäminen 217/61/610/2015 KH 11.05.2015

Lisätiedot

TURUN SEUDUN PUHDISTAMO OY:N YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMINEN

TURUN SEUDUN PUHDISTAMO OY:N YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMINEN Kaupunginhallitus 260 19.10.2016 Kaupunginvaltuusto 57 16.11.2016 TURUN SEUDUN PUHDISTAMO OY:N YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMINEN 127/14/05/01/2016 KHALL 260 Taustaa Turun seudun puhdistamo Oy:n hallitus on

Lisätiedot

RUSKON KUNTA VESIHUOLTOLAITOKSEN MAKSUPERUSTEET

RUSKON KUNTA VESIHUOLTOLAITOKSEN MAKSUPERUSTEET Tekniset palvelut VESIHUOLTOLAITOKSEN MAKSUPERUSTEET Tekninen lautakunta 11.9.2014 90 Kunnanhallitus 6.10.2014 225 Kunnanvaltuusto 27.10.2014 63 Voimaantulo 1.1.2015 2 Sisällysluettelo 1 YLEISTÄ... 3 2

Lisätiedot

Pirkanmaan vesihuollon suurhankkeet ja lainsäädäntö

Pirkanmaan vesihuollon suurhankkeet ja lainsäädäntö Pirkanmaan vesihuollon suurhankkeet ja lainsäädäntö RIL: Vesi- ja ympäristöalan lainsäädännön ajankohtaiskatsaus Kuparisali 22.5.2008 Reijo Kuivamäki aluejohtaja Pöyry Environment Oy Tampereen seudun strategiset

Lisätiedot

Vesiosuuskunnat ja julkinen sääntely

Vesiosuuskunnat ja julkinen sääntely Vesiosuuskunnat ja julkinen sääntely Ulvila 8.5.2014 Kari Nykänen 1 Vesiosuuskuntatoimintaa määrittävät keskeiset lait laki Osuuskuntalaki 1.1.2014 Vesihuolto- 1.9.2014 Vesiosuuskunnat OSUUSKUNTALAKI MÄÄRITTELEE

Lisätiedot

Vastamäen alueen vesihuollon rakentaminen. Vahantajoen vesihuolto-osuuskunta 29.4.2014 V Arvonen

Vastamäen alueen vesihuollon rakentaminen. Vahantajoen vesihuolto-osuuskunta 29.4.2014 V Arvonen Vastamäen alueen vesihuollon rakentaminen Vahantajoen vesihuolto-osuuskunta 29.4.2014 V Arvonen Esityksen sisältö Hankkeen taustaa Vastamäen tilanne vesihuollon näkökulmasta Alkuperäinen tavoite Tilanne

Lisätiedot

Vesihuollon maksut ja vesihuoltolaitoksen talouden hallinta. Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas

Vesihuollon maksut ja vesihuoltolaitoksen talouden hallinta. Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas Vesihuollon maksut ja vesihuoltolaitoksen talouden hallinta Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas Esityksen sisältö Vesihuollon maksut Kustannusten kohdentaminen eri maksuille Taksan

Lisätiedot

Toivakan vesihuollon yhtiöittäminen taloudellinen mallinnus

Toivakan vesihuollon yhtiöittäminen taloudellinen mallinnus Toivakan vesihuollon yhtiöittäminen taloudellinen mallinnus 2.10.2015 2.10.2015 Page 1 Oman vesihuollon yhtiöittäminen 2.10.2015 Page 2 Taustatiedot Vesihuollon tuloslaskelma TP 2014 ja TA 2015, tase TP

Lisätiedot

Yrityskehityksen ja elinkeinotoiminnan organisoitumisen vaihtoehdot. Selonteko valtuustolle 4.11.2013 Muutosjohtaja Risto Kortelainen

Yrityskehityksen ja elinkeinotoiminnan organisoitumisen vaihtoehdot. Selonteko valtuustolle 4.11.2013 Muutosjohtaja Risto Kortelainen Yrityskehityksen ja elinkeinotoiminnan organisoitumisen vaihtoehdot Selonteko valtuustolle 4.11.2013 Muutosjohtaja Risto Kortelainen 23.10.2013 Elinkeinopoliittiset toiminta- ja organisaatiomallit JYVÄSKYLÄ

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN TEKNISTEN PALVELUJEN YHTEISTYÖ

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN TEKNISTEN PALVELUJEN YHTEISTYÖ TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN TEKNISTEN PALVELUJEN YHTEISTYÖ Ilkka Ojala Toimitusjohtaja Tampereen Tilakeskus Liikelaitos TECHNOPOLIS 23.3.2011 Seutustrategia vs. tekniset palvelut Seudun suurista infrahankkeista

Lisätiedot

Kouvolan Vesi Vesihuoltolaitoksen taksat ja palvelumaksut 2012

Kouvolan Vesi Vesihuoltolaitoksen taksat ja palvelumaksut 2012 Kouvolan Vesi Kouvolan Vesi Vesihuoltolaitoksen taksat ja palvelumaksut 2012 Sisällysluettelo 1 KÄYTTÖMAKSUT 1.4.2011 JA 1.4.2012... 2 1.1 VESIMAKSU... 2 1.2 JÄTEVESIMAKSU... 2 2 PERUSMAKSUT 1.1.2012...

Lisätiedot

Veden hinnan määräytymisperusteet

Veden hinnan määräytymisperusteet Veden hinnan määräytymisperusteet Seminaari 5.11.2015 Säätytalo, Helsinki Anneli Tiainen Lakiasiain päällikkö Vesilaitosyhdistys Vesihuoltolain muutoksista 1.9.2014 Muutoksia maksuja ja taloutta koskeviin

Lisätiedot

Asiakirjayhdistelmä 2015

Asiakirjayhdistelmä 2015 88. Senaatti-kiinteistöt Talousesitys HE 131/ vp (15.9.) Momentille ei myönnetä määrärahaa. 1. Palvelu- ja muut toimintatavoitteet Senaatti-kiinteistöt on valtiovarainministeriön hallinnonalalla toimiva

Lisätiedot

VESIHUOLTOLAKI JA VESIHUOLTOLAITOSTEN YHDISTYMINEN

VESIHUOLTOLAKI JA VESIHUOLTOLAITOSTEN YHDISTYMINEN VESIHUOLTOLAKI JA VESIHUOLTOLAITOSTEN YHDISTYMINEN Suomen Vesiyhdistyksen Vesihuoltojaoston seminaari 6.11.2013 Anneli Tiainen Lakiasiain päällikkö Vesilaitosyhdistys 1 KUNTARAKENNELAKI 1.7.2013 (ent.

Lisätiedot

RUSKON KUNTA VESIHUOLTOLAITOKSEN MAKSUPERUSTEET

RUSKON KUNTA VESIHUOLTOLAITOKSEN MAKSUPERUSTEET Tekniset palvelut VESIHUOLTOLAITOKSEN MAKSUPERUSTEET Tekninen lautakunta 11.12.2015 129 Kunnanhallitus 11.1.2016 9 Kunnanvaltuusto 25.1.2016 7 Voimaantulo 1.3.2016 2 Sisällysluettelo 1 YLEISTÄ... 3 2 LIITTYMISMAKSUT...

Lisätiedot

11fra Oy. Yhtiölle on laadittu valvontatutkimusohjelma, joka on voimassa asti.

11fra Oy. Yhtiölle on laadittu valvontatutkimusohjelma, joka on voimassa asti. H1 mos 11fra Oy JÅMSÅ HIMOS-INFRA OY Himos-lnfra Oy kuuluu Jämsä-konserniin kaupungin omistamana tytäryhteisönä. Yhtiö perustettiin 19.5.1999 ja se merkittiin kaupparekisteriin 1.7.1999 (Y-tunnus 1543389-6).

Lisätiedot

Kunnanhallitus ehdottaa, että kunnanvaltuusto päättää

Kunnanhallitus ehdottaa, että kunnanvaltuusto päättää Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän purkaminen, Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän (Siun sote) perussopimuksen muuttaminen ja näihin liittyvät järjestelyt

Lisätiedot

Hulevesiviemäröinnistä vastaava taho

Hulevesiviemäröinnistä vastaava taho 1 Hulevesikysely 2016 teki jäsenlaitoksilleen elokuussa 2015 kyselyn, jolla kartoitettiin hulevesien järjestämisen tilannetta kuntien ja vesihuoltolaitosten välillä. Koska syksyn 2015 aikana julkaistiin

Lisätiedot

Tämän sopimuksen sopijaosapuolina ovat seuraavat Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n omistajakunnat (jäljempänä sopijakunnat):

Tämän sopimuksen sopijaosapuolina ovat seuraavat Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n omistajakunnat (jäljempänä sopijakunnat): Luonnos 16.03.2012 Yhteistoimintasopimus jätehuoltoviranomaisena toimimisesta 1. Sopimuksen osapuolet Tämän sopimuksen sopijaosapuolina ovat seuraavat Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n omistajakunnat (jäljempänä

Lisätiedot

TAVASE OY:N RAHOITUS- JA OSAKKEENOMISTUSJÄRJESTELYÄ KOSKEVA SOPIMUS

TAVASE OY:N RAHOITUS- JA OSAKKEENOMISTUSJÄRJESTELYÄ KOSKEVA SOPIMUS TAVASE OY:N RAHOITUS- JA OSAKKEENOMISTUSJÄRJESTELYÄ KOSKEVA SOPIMUS 1. SOPIMUKSEN OSAPUOLET 1. Akaan kaupunki; 2. Kangasalan kunta; 3. Lempäälän kunta; 4. Tampereen kaupunki; 5. Valkeakosken kaupunki;

Lisätiedot

Rakenteen lähtötilanne ja suunnitellut kaupat

Rakenteen lähtötilanne ja suunnitellut kaupat Mäntsälän kunnan rakennejärjestelyn suunniteltu toteutus ja verotus 11.08.2014 / Mäntsälä Risto Walden, Kauppat.lisensiaatti risto@bilanssi.fi / 050-585 3655 Rakenteen lähtötilanne ja suunnitellut kaupat

Lisätiedot

MARTTILAN VESIHUOLTOLAITOKSEN TAKSA

MARTTILAN VESIHUOLTOLAITOKSEN TAKSA MARTTILAN VESIHUOLTOLAITOKSEN TAKSA VESIHUOLTOLAITOKSEN TAKSA Laitos: Marttilan vesihuoltolaitos Hyväksytty: Marttilan kunnanvaltuuston kokouksessa 17.11.014 53 ja 54 Voimaantuloaika 1.1.015 Vesihuoltolaitos

Lisätiedot

VIRASTOSTA LIIKELAITOKSEKSI. 1. Toiminnan haasteet kiristyvässä kuntataloudessa

VIRASTOSTA LIIKELAITOKSEKSI. 1. Toiminnan haasteet kiristyvässä kuntataloudessa 1 VIRASTOSTA LIIKELAITOKSEKSI 1. Toiminnan haasteet kiristyvässä kuntataloudessa Kiinteistömassan ylläpidon kustannukset ovat kasvaneet viime vuosina huomattavasti nopeampaa kuin yleinen kustannuskehitys

Lisätiedot

Tampereen Vesi Pirkanmaan keskuspuhdistamon yleissuunnitelma sijoituspaikkana Sulkavuori

Tampereen Vesi Pirkanmaan keskuspuhdistamon yleissuunnitelma sijoituspaikkana Sulkavuori Liite 7: Kustannusjako () Tampereen Vesi Pirkanmaan keskuspuhdistamon yleissuunnitelma sijoituspaikkana Sulkavuori Kustannusjako Sisältö 1 1 JOHDANTO 2 2 LÄHTÖTIEDOT 2 3 KUSTANNUSTEN JAKOPERUSTEET 2 3.1

Lisätiedot

JÄPPILÄN SEUDUN VESIOSUUSKUNTA VESIHUOLLON TIEDOTUSTILAISUUS 25.4.2008 Tilaisuuden avaus Vesihuollon yleiset periaatteet Osuuskunnan yleiset

JÄPPILÄN SEUDUN VESIOSUUSKUNTA VESIHUOLLON TIEDOTUSTILAISUUS 25.4.2008 Tilaisuuden avaus Vesihuollon yleiset periaatteet Osuuskunnan yleiset JÄPPILÄN SEUDUN VESIOSUUSKUNTA VESIHUOLLON TIEDOTUSTILAISUUS 25.4.2008 Tilaisuuden avaus Vesihuollon yleiset periaatteet Osuuskunnan yleiset periaatteet Hanke-esittely Keskustelua Tilaisuuden päättäminen

Lisätiedot

TURUN KAUPUNKI TURUN VESIHUOLTOLAITOKSEN YHTIÖITTÄMISEN VAIKUTUKSET KAUPUNGIN JA VESIHUOLTOLAITOKSEN KANNALTA Pöyry Finland Oy

TURUN KAUPUNKI TURUN VESIHUOLTOLAITOKSEN YHTIÖITTÄMISEN VAIKUTUKSET KAUPUNGIN JA VESIHUOLTOLAITOKSEN KANNALTA Pöyry Finland Oy TURUN KAUPUNKI 101001055 TURUN VESIHUOLTOLAITOKSEN YHTIÖITTÄMISEN VAIKUTUKSET KAUPUNGIN JA VESIHUOLTOLAITOKSEN KANNALTA 8.12.2015 Pöyry Finland Oy TYÖN SISÄLTÖ Lähtökohta Vesihuoltolain asettamat puitteet

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 200. Kaupunginhallitus 01.06.2015 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 200. Kaupunginhallitus 01.06.2015 Sivu 1 / 1 0.06.05 Sivu / 030/0.05.05/05 Kaupunginhallituksen konsernijaosto 5 8.5.05 9 5.5.05 00 Helsingin seudun asioimistulkkikeskus Oy:n osakkeen osto (Pöydälle 5.5.05) Valmistelijat / lisätiedot: Viktoria Hindsberg-Karkola,

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 102 14.04.2014 Kaupunginhallitus 117 05.05.2014. Sataman yhtiöittäminen 226/00.01.00/2012

Kaupunginhallitus 102 14.04.2014 Kaupunginhallitus 117 05.05.2014. Sataman yhtiöittäminen 226/00.01.00/2012 Kaupunginhallitus 102 14.04.2014 Kaupunginhallitus 117 05.05.2014 Sataman yhtiöittäminen 226/00.01.00/2012 KH 102 Valmistelija: pääkirjanpitäjä Tamara Liimatainen Euroopan Unionin kilpailuneutraliteetin

Lisätiedot

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta 2.10.2014 1 Sisällysluettelo Tuloslaskelma 2015-2017... 2 Myyntituotot 2015-2017... 3 Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 368. Kaupunginhallitus 16.12.2013 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 368. Kaupunginhallitus 16.12.2013 Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 16.12.2013 Sivu 1 / 1 2111/02.05.05/2013 Kaupunginhallituksen konsernijaosto 85 9.12.2013 368 Tapiolan Keskuspysäköinti Oy:n yhtiöjärjestyksen ja osakassopimuksen muuttaminen Valmistelijat

Lisätiedot

HARJAVALLAN KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA

HARJAVALLAN KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA HARJAVALLAN KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA 0 YLEISHALLINTO 03 RAHOITUSASIAT VESIHUOLLON TAKSA 2016 1 Liittymismaksu Hyväksytty valtuusto 16.11.2015/38 Voimaantulo 1.1.2016 Vesihuollon kustannusten

Lisätiedot

Seudullisen vesiyhtiön taloudellinen mallinnus ja hankkeen jatkovalmistelu

Seudullisen vesiyhtiön taloudellinen mallinnus ja hankkeen jatkovalmistelu Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 49/14.05.00/2012 177 Seudullisen vesiyhtiön taloudellinen mallinnus ja hankkeen jatkovalmistelu Tekninen johtaja Antti Korte Naantalin, Maskun, Raision ja Turun

Lisätiedot

Hyvät vesihuoltopalvelut

Hyvät vesihuoltopalvelut Lounais-Suomen vesihuollon kehittämisohjelma 2014 2020 Hyvät vesihuoltopalvelut VISIO 2020 Asukkaat ja elinkeinojen harjoittajat ovat tyytyväisiä vesihuoltopalveluihin Lounais-Suomessa Kehittämisohjelmassa

Lisätiedot

Toimintojen vahvistaminen rakennejärjestelyn avulla

Toimintojen vahvistaminen rakennejärjestelyn avulla Rovaniemen Energia Oy ja Napapiirin Vesi Toimintojen vahvistaminen rakennejärjestelyn avulla en alustava työsuunnitelma elokuu 2006 Alustava kokonaisaikataulu 2 4/2006 5/2006 11/2006 3-6/2007 Kaupungin

Lisätiedot

Elinkeino- ja kaupunkirakennetyöryhmä 16.3.2015:

Elinkeino- ja kaupunkirakennetyöryhmä 16.3.2015: Kaupunginhallitus 116 23.03.2015 Kaupungin ja Holiday Club Resorts Oy:n välisen yhteistoimintasopimuksen muuttaminen sekä Kiinteistö Oy Seniori-Saimaan yhtiöjärjestyksen ja osakassopimuksen muuttaminen

Lisätiedot

Hulevesien hallinta. esiselvitys organisointimalleista. Jukka Meriluoto Suunnittelukeskus Oy

Hulevesien hallinta. esiselvitys organisointimalleista. Jukka Meriluoto Suunnittelukeskus Oy Hulevesien hallinta esiselvitys organisointimalleista Jukka Meriluoto Suunnittelukeskus Oy Työn tarkoitus Työ on esiselvitys tausta aineistoksi vesihuoltolain muutostyöhön Tavoitteet tunnistaa nykyiset

Lisätiedot

Saostus- ja umpisäiliölietteiden käsittelytaksa 1.1.2016 alkaen

Saostus- ja umpisäiliölietteiden käsittelytaksa 1.1.2016 alkaen Savo-Pielisen jätelautakunta Kokouskutsu 3/2015 1 (1) 6 Asianro 6855/02.05.00.00/2015 Saostus- ja umpisäiliölietteiden käsittelytaksa 1.1.2016 alkaen Lietteiden käsittelytaksan perusteet Palvelupäällikkö

Lisätiedot

VESIOSUUSKUNTA RATKAISUNA JÄTEVEDEN KÄSITTELYYN

VESIOSUUSKUNTA RATKAISUNA JÄTEVEDEN KÄSITTELYYN VESIOSUUSKUNTA RATKAISUNA JÄTEVEDEN KÄSITTELYYN Minttu Peuraniemi, 19.9.2012 YHTEINEN JÄTEVESIRATKAISU KANNATTAA Hoidon/huollon helppouden takia Vesiensuojelullisesti Taloudellisesti, kun 5 liittyjää 1

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (1) Osayhteisvaltuusto Asianro 7694/ /2016. Kirje Savonia-ammattikorkeakoulu

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (1) Osayhteisvaltuusto Asianro 7694/ /2016. Kirje Savonia-ammattikorkeakoulu Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/2016 1 (1) Omistajaohjausjaosto 76 21.11.2016 Kaupunginhallitus 366 28.11.2016 45 Asianro 7694/00.01.00/2016 Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymän purkaminen historia Omistajaohjausjaosto

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU SOSIAALI JA TERVEYDENHUOLLON TYÖRYHMÄ MUISTIO 6/2011 11.10.2011

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU SOSIAALI JA TERVEYDENHUOLLON TYÖRYHMÄ MUISTIO 6/2011 11.10.2011 AIKA 11.10.2011 klo 14.00 15.35 PAIKKA Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän kokoushuone Satakunnankatu 18 A, 2. krs. OSALLISTUJAT Marjamäki Tarja perusturvajohtaja Nokia, pj. Hakari Kari kehitysjohtaja

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 454 28.09.2015 Kaupunginvaltuusto 97 05.10.2015. Kiinteistö Oy Savonlinnan Schaumanintien Yritystalon tilanne 157/03.

Kaupunginhallitus 454 28.09.2015 Kaupunginvaltuusto 97 05.10.2015. Kiinteistö Oy Savonlinnan Schaumanintien Yritystalon tilanne 157/03. Kaupunginhallitus 454 28.09.2015 Kaupunginvaltuusto 97 05.10.2015 Kiinteistö Oy Savonlinnan Schaumanintien Yritystalon tilanne 157/03.034/2014 KH 454 Selostus: Kiinteistö Oy Savonlinnan Schaumanintien

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 304 19.08.2014 Kaupunginhallitus 374 28.10.2014 Valtuusto 45 06.11.2014. Pudasjärven kaukolämpölaitoksen yhtiöittäminen

Kaupunginhallitus 304 19.08.2014 Kaupunginhallitus 374 28.10.2014 Valtuusto 45 06.11.2014. Pudasjärven kaukolämpölaitoksen yhtiöittäminen Kaupunginhallitus 304 19.08.2014 Kaupunginhallitus 374 28.10.2014 Valtuusto 45 06.11.2014 Pudasjärven kaukolämpölaitoksen yhtiöittäminen 498/11.30/2014 KH 19.08.2014 304 Kunnan hallinnon ja toiminnan järjestämisestä

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA VESIHUOLTOMAKSUTAKSA 1 (4) Hyväksytty teknisessä lautakunnassa 29.10.2013 120 Voimaantulopäivä 1.1.2014

ASIKKALAN KUNTA VESIHUOLTOMAKSUTAKSA 1 (4) Hyväksytty teknisessä lautakunnassa 29.10.2013 120 Voimaantulopäivä 1.1.2014 ASIKKALAN KUNTA VESIHUOLTOMAKSUTAKSA 1 (4) Hyväksytty teknisessä lautakunnassa 29.10.2013 120 Voimaantulopäivä 1.1.2014 1. Vesilaitostoiminnan kustannusten korvaamiseksi perii Asikkalan kunnan vesihuoltolaitos

Lisätiedot

Omavelkaisen takauksen myöntäminen perustettavan Toivakan Verkkoyhtiö Oy:lle Keski-Suomen laajakaistahankkeen rahoittamiseksi

Omavelkaisen takauksen myöntäminen perustettavan Toivakan Verkkoyhtiö Oy:lle Keski-Suomen laajakaistahankkeen rahoittamiseksi Kunnanhallitus 184 01.07.2013 Kunnanvaltuusto 80 01.07.2013 Kunnanhallitus 192 08.08.2013 Kunnanvaltuusto 86 15.08.2013 Omavelkaisen takauksen myöntäminen perustettavan Toivakan Verkkoyhtiö Oy:lle Keski-Suomen

Lisätiedot

Kirjanpito- ja palkkahallinnon organisointi

Kirjanpito- ja palkkahallinnon organisointi Kirjanpito- ja palkkahallinnon organisointi Hallinto- ja taloustyöryhmän loppuraportti 10.4.2015: Sote-kuntayhtymä (käynnistystiimi) ja Joensuun kaupunki PK Sote-alueen keskuskaupunkina käynnistävät neuvottelut

Lisätiedot

Hyväksytty Tekla 1.4.2014 14 Voimaantulo 1.6.2014

Hyväksytty Tekla 1.4.2014 14 Voimaantulo 1.6.2014 Punkalaitumen kunta VESIMAKSUTAKSA Hyväksytty Tekla 1.4.2014 14 Voimaantulo 1.6.2014 Vesilaitostoiminnan kustannusten korvaamiseksi Punkalaitumen kunta perii laitokseen liittymisestä ja sen käytöstä annetut

Lisätiedot

Synergiaa monialaisesti ja alueellisesti Kemin Vesi Oy osaksi Kemin Energia Oy:tä ja Meri-Lapin Vesi Oy alueellisena tukkuyhtiönä

Synergiaa monialaisesti ja alueellisesti Kemin Vesi Oy osaksi Kemin Energia Oy:tä ja Meri-Lapin Vesi Oy alueellisena tukkuyhtiönä 12.11.2016 Synergiaa monialaisesti ja alueellisesti Kemin Vesi Oy osaksi Kemin Energia Oy:tä ja Meri-Lapin Vesi Oy alueellisena tukkuyhtiönä KEMIN VESI OY Kemin Vesi vastaa Kemissä Vedenjakelusta Jäteveden

Lisätiedot

Elinvoimajohtaja selostaa tilannekatsauksen Ylöjärven Vesi liikelaitoksen yhtiöittämisselvityksestä kehittämistoimikunnan kokouksessa.

Elinvoimajohtaja selostaa tilannekatsauksen Ylöjärven Vesi liikelaitoksen yhtiöittämisselvityksestä kehittämistoimikunnan kokouksessa. Kehittämistoimikunta 16 18.04.2016 Kaupunginhallitus 148 02.05.2016 Kehittämistoimikunta 20 23.05.2016 Kaupunginhallitus 178 30.05.2016 Ylöjärven Vesi liikelaitoksen yhtiöittäminen 601/01.017/2015 KEHTMK

Lisätiedot

UUSI SAIRAALA. Toiminta- ja rahoitusmallityöryhmä Investointilaskelmat. Matti Häyrynen 14.12.2012

UUSI SAIRAALA. Toiminta- ja rahoitusmallityöryhmä Investointilaskelmat. Matti Häyrynen 14.12.2012 UUSI SAIRAALA Toiminta- ja rahoitusmallityöryhmä Investointilaskelmat Matti Häyrynen 14.12.2012 Tehtäväksianto työryhmälle Ryhmä tarkastelee elinkaarimallin eri vaihtoehtoja ja niiden rahoituksen vaihtoehtoja

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNGIN VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUEIDEN PÄIVITYS

ORIVEDEN KAUPUNGIN VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUEIDEN PÄIVITYS Tekninen lautakunta 106 10.12.2014 Ympäristölautakunta 7 03.02.2015 ORIVEDEN KAUPUNGIN VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUEIDEN PÄIVITYS 188/59/2014 Tekninen lautakunta 10.12.2014 106 Vesihuoltolain mukaan

Lisätiedot

k = kiinteistötyypin mukainen kerroin seuraavan taulukon mukaan:

k = kiinteistötyypin mukainen kerroin seuraavan taulukon mukaan: 1 VESIHUOLTOLAITOKSEN TAKSA KIRKKONUMMEN KUNTA/VESIHUOLTOLAITOS Voimaantulopäivä 1.1.2015 Vesihuoltolaitos perii, liittymistä ja käyttöä koskevat sopimusten ehdot ja yleiset toimitusehdot huomioon ottaen,

Lisätiedot

Osakas A-osakkeet B-osakkeet

Osakas A-osakkeet B-osakkeet 1 (5) LISÄSOPIMUS 28.2.2013 PÄIVÄTTYYN TAPIOLAN KESKUSPYSÄKÖINTI OY:N OSAKASSOPIMUKSEEN A-lisäosakkeet / VSS-tila 1. OSAPUOLET Osakas A-osakkeet B-osakkeet Finprop Tapiola Oy (Y-tunnus: 1749679-4) 460

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 92. Kaupunginhallitus 07.03.2016 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 92. Kaupunginhallitus 07.03.2016 Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 07.03.2016 Sivu 1 / 1 863/2016 02.05.05 92 VR-Yhtymä Oy:n omistamien Pääkaupunkiseudun Junakalusto Oy:n osakkeiden lunastaminen Valmistelijat / lisätiedot: Eva Elston-Hämäläinen, puh.

Lisätiedot

VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMAN PÄIVITYS TIIVISTELMÄ

VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMAN PÄIVITYS TIIVISTELMÄ FCG Planeko Oy VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMAN PÄIVITYS TIIVISTELMÄ 0536-C9049 25.11.2008 FCG Planeko Oy Tiivistelmä I SISÄLLYSLUETTELO 1 KEHITTÄMISSUUNNITELMAN TIIVISTELMÄ... 1 1.1 Vesihuollon kehittämissuunnitelman

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 2/2009 HYVINVOINTIPALVELUT SOSIAALI JA TERVEYDENHUOLLON TYÖRYHMÄ

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 2/2009 HYVINVOINTIPALVELUT SOSIAALI JA TERVEYDENHUOLLON TYÖRYHMÄ ESITYSLISTA 2/2009 HYVINVOINTIPALVELUT Aika 27.3.2009 klo 13.00 14.50 Paikka Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän toimisto Satakunnankatu 18 A, 2. krs Osallistujat Tarja Marjamäki Nokia puheenjohtaja

Lisätiedot

Aloite merkittiin tiedoksi. TEKVLK 16 Tekninen valiokunta 24.4.2014 Valmistelija: Vesihuoltopäällikkö Matti Huttunen, matti.huttunen(at)sipoo.

Aloite merkittiin tiedoksi. TEKVLK 16 Tekninen valiokunta 24.4.2014 Valmistelija: Vesihuoltopäällikkö Matti Huttunen, matti.huttunen(at)sipoo. Valtuusto 32 07.04.2014 Aloite kaksoisviemäröintijärjestelmään siirtymisestä/sami Virpiö 338/10.03.01/2013 KV 108 Valtuusto 9.9.2013 Sami Virpiö jätti aloitteen, jossa hän ehdottaa, että Sipoossa siirrytään

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN VESI LEMPÄÄLÄN VESIOSUUSKUNTIEN TOIMINNAN SIIRTÄMINEN LEMPÄÄLÄN VEDELLE - TIIVISTELMÄ VESIOSUUSKUNNILLE. Vastaanottaja Lempäälän Vesi

LEMPÄÄLÄN VESI LEMPÄÄLÄN VESIOSUUSKUNTIEN TOIMINNAN SIIRTÄMINEN LEMPÄÄLÄN VEDELLE - TIIVISTELMÄ VESIOSUUSKUNNILLE. Vastaanottaja Lempäälän Vesi Vastaanottaja Lempäälän Vesi Asiakirjatyyppi Organisaatioselvitys Päivämäärä 8.9.2015 LEMPÄÄLÄN VESI LEMPÄÄLÄN VESIOSUUSKUNTIEN TOIMINNAN SIIRTÄMINEN LEMPÄÄLÄN VEDELLE - TIIVISTELMÄ VESIOSUUSKUNNILLE LEMPÄÄLÄN

Lisätiedot

Kuntayhtymän omaisuus sekä vastuut ja velvoitteet

Kuntayhtymän omaisuus sekä vastuut ja velvoitteet Kunnanhallitus 332 25.08.2014 Kunnanvaltuusto 79 01.09.2014 EVTEK-kuntayhtymän purkaminen 379/00.04.02/2013 Kunnanhallitus 25.08.2014 332 Selostus EVTEK-kuntayhtymä Kuntayhtymän jäsenkunnat sekä osuudet

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 125. Valtuusto 10.09.2012 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 125. Valtuusto 10.09.2012 Sivu 1 / 1 Valtuusto 10.09.2012 Sivu 1 / 1 2936/02.05.00/2012 Kaupunginhallitus 251 27.8.2012 125 Valtuustokysymys Espoo Cateringin perimistä maksuista Valmistelijat / lisätiedot: Ahola Minna, puh. (09) 816 22270

Lisätiedot

KAINUUN TOISEN ASTEEN KOULUTUSLIIKELAITOKSEN (KAIKU -LIIKELAITOKSEN) JOHTOSÄÄNTÖ

KAINUUN TOISEN ASTEEN KOULUTUSLIIKELAITOKSEN (KAIKU -LIIKELAITOKSEN) JOHTOSÄÄNTÖ KAINUUN TOISEN ASTEEN KOULUTUSLIIKELAITOKSEN (KAIKU -LIIKELAITOKSEN) JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 24.9.2012 57. Voimassa 1.1.2013 alkaen. 1. Yleistä 1 Soveltamisala Tätä johtosääntöä sovelletaan

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 07.03.2011 Sivu 1 / 1

Kaupunginhallitus 07.03.2011 Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 07.03.2011 Sivu 1 / 1 1003/00.01.00/2011 Kaupunginhallituksen konsernijaosto 13 28.2.2011 91 Yhtiön perustaminen hallinnoimaan Opinmäen kiinteistöä Valmistelijat / lisätiedot: Jouni Majuri,

Lisätiedot

Hyvälaatuinen talousvesi ja tehokkaasti puhdistetut jätevedet ovat hyvinvointimme perusta.

Hyvälaatuinen talousvesi ja tehokkaasti puhdistetut jätevedet ovat hyvinvointimme perusta. Hyvälaatuinen talousvesi ja tehokkaasti puhdistetut jätevedet ovat hyvinvointimme perusta. 26.9.2014 1 Yli 90 % suomalaisista on vesihuoltolaitosten vesijohtoverkostojen piirissä. Yli 80 % on viemäriverkostojen

Lisätiedot

6 16.02.2015. Kaupunkikonsernin toimitilojen rakentamisen, rakennuttamisen ja kunnossapidon uudelleenorganisointi osakekaupat ja luovutussopimukset

6 16.02.2015. Kaupunkikonsernin toimitilojen rakentamisen, rakennuttamisen ja kunnossapidon uudelleenorganisointi osakekaupat ja luovutussopimukset Kaupunginhallituksen konsernijaosto 6 16.02.2015 Kaupunkikonsernin toimitilojen rakentamisen, rakennuttamisen ja kunnossapidon uudelleenorganisointi osakekaupat ja luovutussopimukset 952/00.00.01.12/2014

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN TILALIIKELAITOS TOIMINTASUUNNITELMA. 1. Johdanto

KEMIJÄRVEN TILALIIKELAITOS TOIMINTASUUNNITELMA. 1. Johdanto 1 KEMIJÄRVEN TILALIIKELAITOS TOIMINTASUUNNITELMA 1. Johdanto Liikelaitoksen tehtävänä on vastata kaupungin omistuksessa tai hallinnassa olevista toimitiloista ja yritystiloista ja niihin välittömästi liittyvistä

Lisätiedot

Liittymismaksu oikeuttaa liittymään laitoksen verkostoon. Liittymismaksu on ainoastaan siirtokelpoinen.

Liittymismaksu oikeuttaa liittymään laitoksen verkostoon. Liittymismaksu on ainoastaan siirtokelpoinen. Voimaantulopäivä 1.1.2009 1. YLEISTÄ Pyhä-Luosto Vesi Oy perii tässä taksassa lueteltuja maksuja toiminta-alueellaan Pelkosenniemen ja Sodankylän kunnissa, sekä Kemijärven kaupungissa ottaen huomioon liittymistä

Lisätiedot

URJALAN KUNNAN VESIHUOLTOLAITOKSEN TAKSA

URJALAN KUNNAN VESIHUOLTOLAITOKSEN TAKSA URJALAN KUNNAN VESIHUOLTOLAITOKSEN TAKSA Tämä taksa korvaa edellisen, Urjalan kunnanvaltuuston vahvistaman taksan ja tulee voimaan 01.08.2012 alkaen. Tämän taksan on Urjalan tekninen lautakunta vahvistanut

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/ (1) Kaupunginvaltuusto Asianro 1761/00.01/2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/ (1) Kaupunginvaltuusto Asianro 1761/00.01/2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2013 1 (1) 133 Asianro 1761/00.01/2013 Ylimääräinen asia / Kuopio-Tahko Markkinointi Oy:n perustaminen Kaupunginhallitus / suunnitteluasiat 9.12.2013 50: Palvelualuejohtaja

Lisätiedot