Uudistuneet EU:n julkista tukea koskevat säännöt - uudistuksen tausta, tavoitteet sekä uudet haasteet

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Uudistuneet EU:n julkista tukea koskevat säännöt - uudistuksen tausta, tavoitteet sekä uudet haasteet"

Transkriptio

1 Uudistuneet EU:n julkista tukea koskevat säännöt - uudistuksen tausta, tavoitteet sekä uudet haasteet Kuntaliiton valtiontukiseminaari Eeva Vahtera, hallitusneuvos

2 Esityksen sisältö 1) Milloin on kyse EU:n valtiontuesta? Yrityksen ja taloudellisen toiminnan käsite, valtiontuen neljä kriteeriä sekä valtiontuen erilaiset muodot 2) Jos kyse on valtiontuesta, mitä se tarkoittaa käytännössä? -> velvollisuus noudattaa tiettyjä menettelytapoja ja hyväksyttävyyttä koskevia EU valtiontukisäännösten erityisvaatimuksia 3) EU:n valtiontukireformi: uudistuksen tausta ja tavoitteet -> mitä uudistus merkitsee kunnille?

3 Taloudellinen toiminta ja valtiontuen kriteerit EU:n valtiontukisäännöt koskevat vain taloudellista toimintaa. -> EU-oikeuden taloudellisen toiminnan ja yrityksen käsite on laaja: - Taloudellista toimintaa on kaikki toiminta, jossa tavaroita ja palveluja tarjotaan tietyillä markkinoilla. - Vakiintuneen EU-oikeuskäytännön mukaan kilpailuoikeudellisen yrityksen käsitteeseen kuuluvat kaikki taloudellista toimintaa harjoittavat yksiköt riippumatta niiden oikeudellisesta muodosta tai rahoitustavasta. Myös voittoa tavoittelemattomat yksiköt voivat harjoittaa taloudellista toimintaa -> yksikön luokittelu yritykseksi liittyy aina tiettyyn toimintaan: yksikkö, joka harjoittaa sekä taloudellista että ei- taloudellista toimintaa, katsotaan yritykseksi taloudellisen toiminnan osalta (kirjanpidon eriyttämisvaatimus) -Ks. taloudellisen /ei- taloudellisen toiminnan määrittelyistä komission SGEItiedonanto 2012/C8/02 -> käytännössä arviointi tehtävä usein tapauskohtaisesti -> haasteellisia rajanvetoja 3

4 Valtiontuen neljä kriteeriä Lähtökohtana EU:n toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT artikla) Jollei tässä sopimuksessa toisin määrätä, jäsenvaltion myöntämä taikkavaltion varoista muodossa tai toisessa myönnetty tuki, joka vääristää tai uhkaa vääristää kilpailua suosimalla jotakin yritystä tai tuotannonalaa ei sovellu yhteismarkkinoille, siltä osin kuin se vaikuttaa jäsenvaltioiden väliseen kauppaan -> SEUT 108 artikla järjestelystä ilmoitettava etukäteen komissiolle, joka arvioi, onko toimenpide hyväksyttävissä sisämarkkinoille. Ennakkoilmoitusvelvollisuudesta on kuitenkin olemassa useita merkittäviä poikkeuksia.

5 Valtiontuen tunnusmerkit; 4 kumulatiivista edellytystä 1)Julkisten varojen/edun kanavoimista (budjettivaikutus, toimenpide johtuu valtiosta imputable to state ) yrityksiin taloudelliselle toimijalle siten, että 2) toimenpide on valikoiva (tuki kohdistuu ja suosii tiettyjä yrityksiä/toimialoja/maantieteelliset rajaukset) 3) vääristää tai uhkaa vääristää kilpailua (ns. kilpailuvaikutuskriteeri -> potentiaalinen uhka riittää) ja 4) vaikuttaa jäsenmaiden väliseen kauppaan (ns. kauppavaikutuskriteeri -> kynnys alhainen ei edellytä, että po yritys käy jäsenmaiden välistä kauppaa) Jos em. ehdot täyttyvät-> valtiontukea -> EU:n valtiontukisääntelyn noudattaminen * vrt. Kansallinen kilpailuneutraliteettivaatimus -> kilpailulain 4 a luku (595/2013) -> koskee kunnan harjoittamaa taloudellista toimintaa, tavoitteena varmistaa julkisen ja yksityisen elinkeinotoiminnan kilpailuneutraliteetti -> ei koske kunnan yksityisille myöntämiä tukia

6 Valtiontuen erilaisia muotoja Esimerkkejä: Suorat avustukset, markkinahintaa edullisemmat korkotuet, lainat, pääomalainat, takaukset Verohelpotukset, vapautukset veronmaksuvelvollisuudesta tai muista julkisista maksuista esim. kuntien jätevesimaksut Alihinnoiteltu kiinteistön myynti tai vuokraaminen, myös ylihinnoiteltu kauppahinta Julkisten yritysten perusteettomat osakepääomien korotukset tai muut tukitoimenpiteet, julkisen toimijan markkinataloussijoittajaperiaatteen vastaiset sijoitukset yksityisiin yrityksiin Valtion tai kunnan laitoksen, viraston, liikelaitoksen toiminta kilpailuilla markkinoilla (konkurssisuoja/veroetuudet)

7 EU:n valtiontukia koskevat menettelyt pähkinänkuoressa: onko tukitoimenpide tarpeen ilmoittaa komissiolle? Kyllä Ei Ei Onko kyse taloudellisesta toiminnasta ja sisältääkö tukitoimenpide valtiontukea? Tuki muodostaa valikoivan edun yritykselle on peräisin julkisista varoista vaikuttaa kauppaan jäsenmaiden väliseen vääristää tai uhkaa vääristää kilpailua Kuuluuko tukitoimenpide yleisen ryhmäpoikkeusasetuksen (651/2014) soveltamisalaan ja täyttää asetuksen edellytykset? Kyllä Tukea eivät koske EU:n valtiontukisäännöt- ja menettelytavat (Esim. kyse ei ole taloudellisesta toiminnasta. Ei valikoivat tuet kaikille yrityksille,, markkinaehtoinen toimenpide Voiko tuen myön-tää de minimis -tukena (asetuksen 1407/2013 mukaisesti) tai ns. SGEI de minimistukena (asetus 360/2012) Kyllä Tukitoimenpide ilmoitetaan komissiolle TEMin välityksellä (108 3 artiklan mukaisesti). Hyväksyttävyyden arvioinnissa käytetään komission horisontaalisia tai sektorikohtaisia suuntaviivoja, tai puitteita. EI ennakkoilmoitusvelvollisuutta komissiolle: noudatetaan de minimis - tai rpa-menettelyä tai komission SGEI-päätöstä. EI Työ- ja elinkeinoministeriö toimii Suomessa EU:n valtiontukisääntelyn koordinaatioviranomaisena. Kaikkien viranomaisten (pl. maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala) valtiontuki-ilmoitukset tukiohjelmista tai yksittäisistä tuista toimitetaan komissiolle ministeriön välityksellä. Jokainen viranomainen on itse vastuussa siitä, että toimenpide on linjassa EU:n valtiontukisääntelyn kanssa ja sitä koskevia menettelytapasääntöjä on noudatettu. 6

8 2. Tuen ilmoittaminen komissiolle 1/2 Jos valtiontuen kriteerit täyttyvät, tukea ei saa myöntää ilman komission hyväksyntää (SEUT 108 (3) artikla) -> Pääsääntönä valtiontuen ennakkoilmoitusvelvollisuus notifiointivelvollisuus komissiolle sekä ns standstill velvollisuus -> tukea ei voida maksaa ennen kuin komissio on hyväksynyt järjestelyn. Merkittäviä poikkeuksia ennakkoilmoitusvelvollisuudesta: 1) De minimis-tuki (vähämerkityksinen tuki), komission asetus (1407/2013) (tuki ei ylitä kolmen verovuoden aikana) tai SGEI de minimistuki 360/2012) max kolmen verovuoden aikana -> ei etukäteistä ilmoitus- eikä raportointivelvollisuutta, asiakirjojen säilytysvelvollisuus 10 vuotta 2) Ryhmäpoikkeusasetuksen (651/2014) mukainen tuki (RPA); jälkikäteen tehtävä tekninen yhteenvetoilmoitus komissiolle, vuosiraportointi 3) Yleistä etua koskevat taloudelliset palvelut (SEUT106.2); ns. komission SGEI- päätös (21/2012)-> ei etukäteistä ilmoitusvelvollisuutta -> 2 vuosittainen raportointi

9 Tuen ilmoittaminen komissiolle 2/2 Ilmoitusvelvollisuus tuen myöntäjällä; ilmoitusvelvollisuus koskee uutta tukea tai jo olemassa olevaan tukeen tehtäviä muutoksia Ilmoittamaton/hyväksyttyjen menettelytapojen vastaisesti myönnetty tuki on laiton -> riski tuen takaisinperinnästä; tuen periminen takaisin tuensaajalta eli yritykseltä korkoineen, Takaisinperintä: - ns. 10 vuoden sääntö - jos kyse ns. voimassa olevasta tuesta -> ei takaisinperintää

10 Ilmoitukset komissiolle - miten käytännössä? Ilmoitukset (RPA-ilmoitukset, esinotifikaatiot ja viralliset notifikaatiot) komissiolle, tehdään työ- ja elinkeinoministeriön hallinnoiman sähköisen ilmoitusjärjestelmän, SANIn (State Aid Notifications Interactive), välityksellä internetissä. Työ- ja elinkeinoministeriön konsultoiva rooli sekä yhteistyö komission ja tukiviranomaisten kanssa -> riittävän varhaisessa vaiheessa yhteys TEM:in työelämä- ja markkinaosaston kilpailupolitiikkaryhmään, - etukäteen komissiolle tehtävien ilmoitusten keskimääräinen käsittelyaika 6 kk (myös huomattavasti pidempiä käsittelyaikoja).

11 Kyse ei ole valtiontuesta, jos toimenpide on markkinaehtoinen Esimerkiksi 1)Viranomainen antaa markkinaehtoisen/komission takaustiedonannon (EUVL 2008/ C 155/10) mukaisen takauksen - Markkinaehtoinen takaus = kun takaus annetaan samoin ehdoin kuin yksityinen olisi antanut, kyse ei ole valtiontuesta -> komission ohjeistus markkinaehtoisuuden edellytyksistä on esitetty komission takaustiedonannossa

12 Takaus ei sisällä tukea, jos seuraavat edellytykset täyttyvät 1) Lainanottaja ei taloudellisissa vaikeuksissa 2) Takauksen laajuus voidaan mitata myöntöhetkellä asianmukaisesti 3) Takaus ei kata enempää kuin 80 % lainamäärästä, yleistä taloudellista etua koskevien (SGEI) järjestelyiden osalta takaus voi olla 100 % 4) Takauksesta peritään markkinahintainen takausmaksu. Käytännössä esim. markkinareferenssi Pk-yritysten tapauksessa markkinaehtoisuuden määrittämisessä voidaan käyttää tuensaajan luottoluokitukseen perustuvia ns. safe-harbour-maksuja, jotka on mainittu Kansallisesti huomioitava kuntalakiuudistuksesta tulevat rajoitukset!

13 Kyse ei ole valtiontuesta, jos toimenpide on markkinaehtoinen Esimerkiksi, jos 2) viranomainen myöntää markkinaehtoisen lainan -> peritään markkinaehtoinen korko (ei myönnetä korkotukea) Markkinakorkojen määrittely -> komission tiedonanto viite- ja diskonttokorkojen määrittämisessä sovellettavan menetelmän tarkistamisesta (2008/C14/02) EUVL C14/2008

14 Milloin laina ei sisällä valtiontukea? * laskentaperuste 12 kuukauden IBOR * peruskorko perustuu 12 kk rahamarkkinkorkoihihin * kolmen kuukauden rahamarkkinakorko * marginaalit: otetaan huomioon asianomaisen yrityksen luottokelpoisuus ja tarjotut vakuudet * peruskorkoon lisätään yleensä 1 % ( 4 % jos ei käytettävissä luottotietoja, vakuuksien vaikutus)

15 Kyse ei ole valtiontuesta, jos 3) Viranomainen noudattaa julkisessa omistuksessa olevien rakennusten ja maa- alueiden myymisessä ja vuokrauksessa komission tiedonantoa Julkisten viranomaisten tekemiin maa-alueita ja rakennuksia koskeviin kauppoihin EYVL C 209/3 Tiedonannon mukaan kyse ei ole valtiontuesta, * jos myynti tapahtuu avoimella tarjouskilpailulla, jolle ei aseteta ehtoja tai * etukäteen pyydetään riippumattoman asiantuntijan arvio Oikeus- ja ratkaisukäytännön perusteella sovelletaan myös Vuokraukseen. Huomioitava kansalliset kuntalakiuudistuksen lisävaatimukset

16 Riskitilanteiden tunnistaminen (1/3) Esimerkiksi a) Taloudellisissa vaikeuksissa olevien yritysten tukeminen rajallista Vaikeuksissa olevan yrityksen määritelmä: Pelastamis - ja rakenneuudistustuki suuntaviivat(2014/c 249/01) sekä yleinen ryhmäpoikkeus asetus (RPA 651/2014) * Pelastamis- ja rakenneuudistukea koskevat suuntaviivat: vaikeuksissa olevaa yritystä voidaan tukea rajoitetuin ehdoin, tukemisesta ilmoitettava etukäteen komissiolle ns. notifioitava järjestely; *Yleinen ryhmäpoikkeusasetus : tukea ei voida myöntää tukea vaikeuksissa olevalle yritykselle; *Yleinen de minimistukiasetus (1407/2013): voidaan myöntää suorana tukena vaikeuksissa olevalle yritykselle (ei takauksina tai lainoina) *Markkinaehtoiset toimenpiteet (=eivät sisällä tukea) ovat periaatteessa mahdollisia

17 Riskitilanteiden tunnistaminen (2/3) Esimerkiksi: 2)Sopimusehdot ja tavoitteet, jotka eivät ole linjassa markkinataloustoimijaperiaatteen kanssa Esimerkiksi markkinataloussijoittajaperiaate (Market Economy Investor Principle MEIP ) Järjestelyä voidaan pitää valtiontukena, jos markkinataloudessa toimiva yksityinen sijoittaja ei voisi normaaleissa markkinataloudellisissa olosuhteissa, eikä pidemmälläkään aikavälillä odottaa hyväksyttävää tuottoa sijoitetulle pääomalle, lainalle tai muulle rahoitukselle/toimenpiteelle -> esim. riippumattomien asiantuntija-lausuntojen hyödyntäminen

18 Riskitilanteiden tunnistaminen (3/3) Esimerkiksi 3)Eri tukien kumuloituminen a)yrityskohtainen kumulaatio esim. yleinen de minimistukisääntely kaikkien viranomaisten myöntämien tukien enimmäismäärä on euroa kuluvan ja kahden edeltäneen verovuoden aikana b) Hankekohtainen kumulaatio - Jos sama hanke saa usealta eri julkiselta taholta rahoitusta samoihin kustannuksiin -> kiinnitettävä huomiota tukien kasaantumiseen -> tuet yhteensovitettava à yhteenlasketun tuki-intensiteetin tulee jäädä enimmäistuki-intensiteetin alle (enimmäistuki-intensiteeti on sovellettavien eri säädösten mahdollistama korkein tuki-intensiteetti) à rajanveto-ongelmia; esim. hankkeen määrittely Keskeistä viranomaisten välinen yhteistyö ja riittävien tietojen kysyminen hakijalta

19 3. Reformin taustalla välttämätön tarve uudistaa valtiontukivalvontaa Etukäteen tehtävien valtiontuki-ilmoitusten eli ns. Notifiointien sekä valtiontukikanteluiden käsittely pahasti ruuhkautunut komissiossa. -pitkät käsittelyajat -> haitalliset vaikutukset - Euroopan tilintarkastustuomioistuimen suositukset

20 Uudistuksen tavoitteista - Komission valvonnan painopisteen siirtäminen eniten kilpailua vääristävien tapausten arviointiin * suurten kilpailua vääristävien tukien tarkempi analysointi ja valvonta * yksinkertaisemmat menettelyt vähemmän kilpailua vääristäville tuille - Valtiontukimenettelyjen sujuvoittaminen - Talouskasvun edistäminen ja EU 2020 tavoitteiden edistäminen

21 Uudistuksen rakenne menettelyjä koskevat muutokset Muutokset kohdistuivat 1)Valtiontukimenettelyjä - Horisontaalisen menettelytapa-asetuksen eli neuvoston asetuksen (659/1998, muut. 734/2013) muuttaminen -> muutokset kantelumenettelyihin, tiedonhankinnan tehostaminen sekä kansallisten tuomioistuimen roolin nostaminen säännöksiin sekä komission mahdollisuus antaa ei sitovia huomautuksia - Valtuusasetuksen (994/1998, muut 733/2013) muuttaminen -> komission valtuus laajentaa yleisen ryhmäpoikkeusasetuksen soveltamisalaa -> ryhmäpoikkeusasetuksen edellytykset täyttävissä tuissa ei ole ennakkoilmoitusvelvollisuutta -> tuen myöntäminen yksinkertaisempaa

22 Uudistuksen rakenne substanssia koskevat muutokset 2)Substanssisääntelyä a) Ei ennakkoilmoitusvelvollisuutta - Yleinen de minimistuki asetus (1407/2013) - Yleinen ryhmäpoikkeusasetus (651/2014) (Yleistä taloudellista etua koskevat palvelut (SGEI) valtiontukisääntöjen muutokset voimaan vuonna 2012 komission SGEI päätös 2012/21/EU = SGEI ryhmäpoikkeuspäätös ) b) Ennakkoilmoitusvelvollisuutta edellyttävät valtiontuet -> muutetut säännöt kertovat, miten komissio arvioi sille ilmoitetun järjestelyn hyväksyttävyyttä - Laajakaista-alan valtiontukisäännöt ( 2013/C25/01) - Aluetuen suuntaviivat (2013/C209/01) - Pelastamis - ja rakenneuudistustuki suuntaviivat(2014/c 249/01)

23 Uudistuksen rakenne substanssia koskevat muutokset 2) Ennakkoilmoitusvelvollisuutta edellyttävät valtiontuet -muutokset sääntöihin (jatkuu) - Suuntaviivat valtiontuesta ympäristönsuojelulle ja energia-alalle (2014/C 200) - Tutkimus, kehitys ja innovaatio eli T&K&I puitteet (2014/C198) - Suuntaviivat valtiontuesta riskirahoitussijoitusten edistämiseksi (2014/C 19) - Suuntaviivat valtiontuesta lentoasemille ja lentoyhtiöille (2014/C99), - Komission tiedonanto elokuville ja muille audiovisuaalisille teoksille myönnettävästä valtiontuesta(2013/c 332), - Euroopan yhteistä etua koskevia tärkeitä hankkeita edistävän valtiontuen sisämarkkinoille soveltuvuuden arviointiperusteet (2014/C 188) Vielä hyväksymättä/tulossa mahdollisesti valmisteluun esimerkiksi - Uusi tuen käsitettä koskeva tiedonanto, hyväksyttäneen keväällä > merkittävä työkalu kunnille

24 Valtiontuen hyväksyttävyyden arviointi komissiossa Komissiolla yksinomainen harkintavalta, soveltuuko ilmoitettu tukijärjestelmä tai yksittäinen tuki sisämarkkinoille Komissio on hyväksynyt hyväksyttävyyden perusteita useissa eri tiedonannoissa, suuntaviivoissa ja puitteissa (esimerkiksi laajakaista, aluetuet, T&K&I, ympäristö- ja energia, riskipääomasijoitukset, pelastus- ja rakenneuudistustuki jne. keskeisiä yleisiä periaatteita hyväksyttävyyden arvioinnissa esimerkiksi: * tuen täytyy olla paras keino puuttua markkinapuutteeseen, sisämarkkinoiden toiminta/kilpailu ei saa häiriintyä liikaa -> tasapaino tuen etujen ja haittojen välillä, pk-yritysten erityisasema * valtion tuen käyttö on rajoitettu välttämättömään * tuella on oltava kannustava vaikutus * tuella oltava laajempia vaikutuksia hyvinvointiin - > toimintatukeen suhtaudutaan nihkeästi. * rajoitettu mahdollisuus tukea vaikeuksissa olevia yrityksiä tai ns. ylikapasiteettialoja

25 Voimaantulo ja kansalliset vaikutukset - Pääosin voimaan , säännöt voimassa Komissio panostanut jäsenvaltioiden koulutukseen ja ohjeistukseen (ECN-ET foorumi) Uudistuksen kansalliset vaikutukset esim. - voimassaolevien tukiohjelmien mukauttamis- ja muutostarpeet - avoimuusvelvoitteiden noudattaminen - tarve arvioida kansallisia valtiontukimenettelyjä ennakkovalvonnan ja oikeusvarmuuden turvaamiseksi (mm. valtiontukiverkoston perustaminen ja ennakkoarviointimenettelyn käyttöönoton selvittäminen, esitteiden ja nettisivujen uudistaminen) Kunnille uusia työkaluja: - Yleinen tuen käsitettä koskeva tiedonanto (ei vielä hyväksytty) - Yleisen ryhmäpoikkeusasetuksen (RPA) hyödyntämismahdollisuuksien laajentuminen kuntasektorilla?

26 Esimerkkejä: Tuen käsitettä koskeva tiedonantoluonnos Mitä mahdollisesti odotettavissa? a) Ei- taloudellisen ja taloudellisen toiminnan rajanvetojen täsmentäminen esim. infrastruktuurihankkeissa (tiet, satamat, saman infrastruktuurin käyttö sekä taloudelliseen ja eitaloudelliseen, ns. Leipzig/Halle- tapauksen (T443/08-T455/08) periaatteet, jos investoinnin kohdetta hyödynnetään taloudellisesti -> kyse taloudellisen toiminnan tukemisesta b) Edun määrittely: yrityksen saatava etu jota se ei normaalisti markkinoilla saisi -> miten voidaan käytännössä todentaa, että sama etu on saatu/saatavissa myös markkinoilta -> miten markkinataloustoimijatesti tehdään käytännössä

27 Tuen käsitettä koskeva tiedonantoluonnos Mitä mahdollisesti odotettavissa? Esimerkkejä c)valikoivuuskriteerin täyttymisen arvioiminen järjestelyissä, joita sovelletaan kaikkiin tietyt kriteerit täyttäviin yrityksiin ja joilla lievennetään maksuja, joita yritykset joutuisivat tavallisesti maksamaan (verotuksellisten toimenpiteiden valikoivuuden arvioiminen haasteellista). d) Kilpailun vääristyminen; mahdollisuus kilpailun vääristymisestä suljettu pois, jos kyseessä lakisääteinen monopoli (joka perustettu EU lainsäädännön mukaisesti) eikä se kilpaile vapautettujen palveluiden kanssa.

28 Tuen käsitettä koskeva tiedonantoluonnos Mitä odotettavissa? Esimerkkejä e) kauppavaikutuskriteeri ei kauppavaikutusta esim. - erityisolosuhteiden vuoksi tietyillä toiminnoilla on puhtaasti paikallinen vaikutus (tuki ei johda kysynnän ja investointien houkuttelemiseen po.alueelle, tuensaajan tuottamat palvelut ja tavarat ovat paikallisia tai niillä on maantieteellisesti rajattu vaikutusalue, markkinoihin ja naapurijäsenvaltioiden kuluttajiin kohdistuva vaikutus on vähäinen) Esim. - paikalliset uimahallit ja muut paikalliset vapaa-aikaan liittyvät tilat - paikalliset museot ja muu kulttuuri-infrastruktuuri, jotka eivät houkuttele matkailijoita ulkomailta - tiedotus- ja kulttuurituotteet, joilla kielellisesti ja maantieteellisesti syistä rajoitettu yleisö - paikalliset kokouskeskukset, jonka osalta sijainti ja tuen mahdollinen vaikutus hintoihin ei todennäköisesti ohjaa käyttäjiä muiden jäsenvaltioiden keskuksista - köysiratalaitteisto (hiihtohissit) tietyin rajoituksin

29 Kunnan arviointivelvollisuus käytännössä 1)Sisältääkö suunniteltava toimenpide taloudellista etua yritykselle ja täyttyvätkö valtiontuen 4 -kriteeriä? 2)Jos kyseessä on valtiontuki, mitä valtiontuen menettelyprosessia voidaan noudattaa? -> voidaanko poiketa etukäteen tehtävästä ilmoituksesta esim. de minimis-tuen tai yleisen ryhmäpoikkeusasetuksen perusteella vai täytyykö tehdä etukäteen valtiontuki- ilmoitus eli notifiointi)-> mahdollisimman varhaisessa vaiheessa yhteys TEMin kilpailupolitiikkaryhmään. 3)Jos tukijärjestely täytyy etukäteen ilmoittaa eli notifioida komissiolle, on tehtävä myös alustavaa arviota siitä, onko järjestelylle olemassa hyväksyttävyyden edellytykset (epävirallinen yhteistyö komission kanssa) Huomioitava myös: Kuntalain säännökset sekä kansallisen kilpailuneutraliteettivaatimuksen arviointi -> Kilpailulain uusi 4a luku (595/2013 ) kilpailun tasapuolisuuden turvaaminen julkisen ja yksityisen elinkeinotoiminnan välillä, voimaan

30 Lisätietoja TEM ntely Komission kilpailunpääosaston DG COMP sivusto x_en.html Sähköposti:

31 KIITTÄEN! EEVA VAHTERA

Opas de minimis -tuista. EU:n valtiontukisäännöt

Opas de minimis -tuista. EU:n valtiontukisäännöt Opas de minimis -tuista EU:n valtiontukisäännöt Sisällys 1 EU:n valtiontukisäännöt ja menettelyt... 5 1.1 De minimis -tuen määritelmä ja tuen myöntäjän muistilista... 8 2 Minkälaiseen toimintaan voidaan

Lisätiedot

EY:n valtiontukisäännöt

EY:n valtiontukisäännöt EY:n valtiontukisäännöt 1 Valtiontuen määritelmä Yrityksille1 myönnettäviä valtiontukia koskevat periaatteet määritellään EY:n perustamissopimuksen 87 ja 88 artikloissa. Vaikka valtiontuet ovat lähtökohtaisesti

Lisätiedot

Uudistuneet EU:n valtiontukisäännöt - Yleinen ryhmäpoikkeusasetus ja Yleinen de minimis -asetus

Uudistuneet EU:n valtiontukisäännöt - Yleinen ryhmäpoikkeusasetus ja Yleinen de minimis -asetus Uudistuneet EU:n valtiontukisäännöt - Yleinen ryhmäpoikkeusasetus ja Yleinen de minimis -asetus Valtiontukiseminaari, Kuntaliitto 3.3.2015 Olli Hyvärinen Olli.Hyvarinen@tem.fi Esityksen rakenne 1. Uusi

Lisätiedot

Kunnan toiminta markkinoilla ja kuntien takaukset, lainat ja avustukset elinkeinopoliittisena välineenä tulevaisuudessa

Kunnan toiminta markkinoilla ja kuntien takaukset, lainat ja avustukset elinkeinopoliittisena välineenä tulevaisuudessa Kunnan toiminta markkinoilla ja kuntien takaukset, lainat ja avustukset elinkeinopoliittisena välineenä tulevaisuudessa Johtava lakimies Pirkka-Petri Lebedeff, Suomen Kuntaliitto Kuntalaki uudistuu seminaari

Lisätiedot

EUROOPAN KOMISSIO KOMISSION YKSIKÖIDEN VALMISTELUASIAKIRJA

EUROOPAN KOMISSIO KOMISSION YKSIKÖIDEN VALMISTELUASIAKIRJA EUROOPAN KOMISSIO Bruxelles, 29.4.2013 SWD(2013) 53 final/2 KOMISSION YKSIKÖIDEN VALMISTELUASIAKIRJA Opas valtiontukea, julkisia hankintoja ja sisämarkkinoita koskevien Euroopan unionin sääntöjen soveltamiseksi

Lisätiedot

De minimis tuki lain (1652/2009) mukaisissa rakennerahastohankkeissa

De minimis tuki lain (1652/2009) mukaisissa rakennerahastohankkeissa De minimis tuki lain (1652/2009) mukaisissa rakennerahastohankkeissa Komission asetus (EY) N:o 1998/2006 Työ- ja elinkeinoministeriö Alueiden kehittämisyksikkö Rakennerahastojen hallinnointiryhmä Ylitarkastaja

Lisätiedot

KOMISSION TIEDONANTO. Suuntaviivat valtiontuesta rahoitusalan ulkopuolisten vaikeuksissa olevien yritysten pelastamiseen ja rakenneuudistukseen

KOMISSION TIEDONANTO. Suuntaviivat valtiontuesta rahoitusalan ulkopuolisten vaikeuksissa olevien yritysten pelastamiseen ja rakenneuudistukseen EUROOPAN KOMISSIO Bryssel XXX [ ](2013) XXX draft KOMISSION TIEDONANTO Suuntaviivat valtiontuesta rahoitusalan ulkopuolisten vaikeuksissa olevien yritysten pelastamiseen ja rakenneuudistukseen (ETA:n kannalta

Lisätiedot

Valtiontuki/Suomi - Tuki nro N 552/2002 - Finnveran lainaohjelma maataloustuotteiden jalostukseen ja markkinointiin

Valtiontuki/Suomi - Tuki nro N 552/2002 - Finnveran lainaohjelma maataloustuotteiden jalostukseen ja markkinointiin EUROOPAN KOMISSIO Bryssel, 28-10-2002 C(2002) 4136 Asia: Valtiontuki/Suomi - Tuki nro N 552/2002 - Finnveran lainaohjelma maataloustuotteiden jalostukseen ja markkinointiin Herra Ministeri, Komissio ilmoittaa

Lisätiedot

Uusi kuntalakiesitys: Miten kunnan toimintaa markkinoilla koskevia pelisääntöjä selkiytetään?

Uusi kuntalakiesitys: Miten kunnan toimintaa markkinoilla koskevia pelisääntöjä selkiytetään? Uusi kuntalakiesitys: Miten kunnan toimintaa markkinoilla koskevia pelisääntöjä selkiytetään? Uudistuneet EU:n julkista tukea koskevat säännöt keskeiset muutokset kuntien näkökulmasta Kuntatalo 3.3.2015

Lisätiedot

Valtiontuki SA.38428 (2014/N) FI Suomen merituulipuistojen kokeiluhanke

Valtiontuki SA.38428 (2014/N) FI Suomen merituulipuistojen kokeiluhanke EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 6.11.2014 C(2014) 8385 final Tämän päätöksen julkaistusta versiosta on poistettu joitakin tietoja Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 93 artiklan soveltamista koskevista yksityiskohtaisista

Lisätiedot

Bryssel, 10-06-2003 C(2003) 1872 Asia: Valtiontuki/Suomi - Tuki nro N 679/2002 - Maaseudun kehittämistä koskevien tukijärjestelmien muuttaminen

Bryssel, 10-06-2003 C(2003) 1872 Asia: Valtiontuki/Suomi - Tuki nro N 679/2002 - Maaseudun kehittämistä koskevien tukijärjestelmien muuttaminen EUROOPAN KOMISSIO Bryssel, 10-06-2003 C(2003) 1872 Asia: Valtiontuki/Suomi - Tuki nro N 679/2002 - Maaseudun kehittämistä koskevien tukijärjestelmien muuttaminen Arvoisa vastaanottaja, Tarkasteltuaan Suomen

Lisätiedot

Valtiontukiasia N 397/2009 Suomi investointi Vaasan lentoaseman lentorahti-infrastruktuurin rakentamiseen

Valtiontukiasia N 397/2009 Suomi investointi Vaasan lentoaseman lentorahti-infrastruktuurin rakentamiseen EUROOPAN KOMISSIO Bryssel, 13.1.2010 K(2009)10518 lopullinen Asia: Valtiontukiasia N 397/2009 Suomi investointi Vaasan lentoaseman lentorahti-infrastruktuurin rakentamiseen Arvoisa ulkoministeri 1. MENETTELY

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON ASETUS NESTEYTETYN MAAKAASUN TERMINAALIEN IN- VESTOINTITUEN MYÖNTÄMISEN YLEISISTÄ EHDOISTA

VALTIONEUVOSTON ASETUS NESTEYTETYN MAAKAASUN TERMINAALIEN IN- VESTOINTITUEN MYÖNTÄMISEN YLEISISTÄ EHDOISTA TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ Hallitusneuvos 27.6.2013 Anja Liukko Muistio Luonnos VALTIONEUVOSTON ASETUS NESTEYTETYN MAAKAASUN TERMINAALIEN IN- VESTOINTITUEN MYÖNTÄMISEN YLEISISTÄ EHDOISTA YLEISPERUSTELUT

Lisätiedot

Tekesin tukiohjelma tutkimusinfrastruktuurien rakentamiseen ja uudistamiseen

Tekesin tukiohjelma tutkimusinfrastruktuurien rakentamiseen ja uudistamiseen Tekesin tukiohjelma tutkimusinfrastruktuurien rakentamiseen ja uudistamiseen Tekesin tukiohjelma tutkimusinfrastruktuurien rakentamiseen ja uudistamiseen perustuu tiettyjen tukimuotojen toteamisesta sisämarkkinoille

Lisätiedot

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ Neuvotteleva virkamies 14.10.2014 Tuija Ypyä

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ Neuvotteleva virkamies 14.10.2014 Tuija Ypyä TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ Muistio Neuvotteleva virkamies 14.10.2014 Tuija Ypyä EHDOTUS VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI TUTKIMUS-, KEHITTÄMIS- JA IN- NOVAATIOTOIMINNAN RAHOITUKSESTA 1 Johdanto Esityksessä

Lisätiedot

Rahoitushakemuksen täyttöohje maakunnan kehittämisraha

Rahoitushakemuksen täyttöohje maakunnan kehittämisraha Rahoitushakemuksen täyttöohje maakunnan kehittämisraha Uusi hakemus, jatkorahoitus, korjaus/täydennys edelliseen hakemukseen Tällä lomakkeella haetaan rahoitusta uudelle hankkeelle, joka tulee ensimmäistä

Lisätiedot

www.pwc.com Laajakaistahankkeiden rahoitus huhtikuu 2011

www.pwc.com Laajakaistahankkeiden rahoitus huhtikuu 2011 www.pwc.com Laajakaistahankkeiden rahoitus huhtikuu 2011 Sisältö 1. Tausta ja tavoitteet slide 3 2. Rahoitusmallit / osakeyhtiö slide 10 3. Rahoitusmallit / osuuskunta slide 17 4. Rahoittajat ja vakuudet

Lisätiedot

Hanketoimijan käsikirja Botnia-Atlantica-ohjelmaan 2014-2020

Hanketoimijan käsikirja Botnia-Atlantica-ohjelmaan 2014-2020 Hanketoimijan käsikirja Botnia-Atlantica-ohjelmaan 2014-2020 Tietoa ja ohjausta suunnitteilla sekä jo käynnissä oleville hankkeille Botnia-Atlantica-ohjelmassa Meret, vuoret ja rajat ylittävä yhteistyö

Lisätiedot

Tekesin tukiohjelma pienten ja keskisuurten yritysten innovaatiotoimintaan

Tekesin tukiohjelma pienten ja keskisuurten yritysten innovaatiotoimintaan Tekesin tukiohjelma pienten ja keskisuurten yritysten innovaatiotoimintaan Tekesin tukiohjelma pienten ja keskisuurten yritysten (pk-yritys) innovaatiotoimintaan perustuu tiettyjen tukimuotojen toteamisesta

Lisätiedot

HALLINTOVIRANOMAISEN OHJE 2/2010 3. TUKIKELPOISET KUSTANNUKSET. 3.1 Yleistä

HALLINTOVIRANOMAISEN OHJE 2/2010 3. TUKIKELPOISET KUSTANNUKSET. 3.1 Yleistä HALLINTOVIRANOMAISEN OHJE 2/2010 3. TUKIKELPOISET KUSTANNUKSET 3.1 Yleistä Yhteisön tasolla tukikelpoisia menoja koskeva sääntely on vähentynyt aikaisempaan ohjelmakauteen verrattuna. Toisaalta sekä yleisasetukseen

Lisätiedot

Asia: Valtiontuki SA.33823 (2012/N) Suomi Tuki Manner-Suomen ja Ahvenanmaan väliselle sähkökaapelille

Asia: Valtiontuki SA.33823 (2012/N) Suomi Tuki Manner-Suomen ja Ahvenanmaan väliselle sähkökaapelille EUROOPAN KOMISSIO Bryssel, 31.7.2012 C(2012) 5526 final Asia: Valtiontuki SA.33823 (2012/N) Suomi Tuki Manner-Suomen ja Ahvenanmaan väliselle sähkökaapelille Arvoisa ulkoasiainministeri Euroopan komissio

Lisätiedot

Kilpailuviraston suuntaviivat YRITYSKAUPPAVALVONNASTA

Kilpailuviraston suuntaviivat YRITYSKAUPPAVALVONNASTA SUUNTAVIIVOJA KILPAILULAIN SOVELTAMISESTA 1/2011 Kilpailuviraston suuntaviivat YRITYSKAUPPAVALVONNASTA Kilpailuviraston suuntaviivat yrityskauppavalvonnasta Kilpailuvirasto julkaisi lokakuussa 2011 uuteen

Lisätiedot

EUROOPAN KOMISSIO Kilpailun pääosasto

EUROOPAN KOMISSIO Kilpailun pääosasto EUROOPAN KOMISSIO Kilpailun pääosasto Selventävä huomautus kilpailun pääosaston asiakirjaan, joka sisältää luonnoksen vuosien 2014 2020 alueellisia valtiontukia koskeviksi suuntaviivoiksi 1 Tausta ja aikataulu

Lisätiedot

TAXUD/1284/2005, Rev. 6 Alkup. EN

TAXUD/1284/2005, Rev. 6 Alkup. EN EUROOPAN KOMISSIO VEROTUKSEN JA TULLILIITON PÄÄOSASTO Tullipolitiikka, lainsäädäntö, tariffi Tullilainsäädäntö Bryssel, 15. helmikuuta 2013 Taxud/A/2 EG (2013) 404977 TAXUD/1284/2005, Rev. 6 Alkup. EN

Lisätiedot

Euroopan komissio Kilpailun pääosasto

Euroopan komissio Kilpailun pääosasto 18.12.2008 1752/031/2008 Euroopan komissio Kilpailun pääosasto YLEISIIN TALOUDELLISIIN TARKOITUKSIIN LIITTYVÄT PALVELUT (SGEI) SUOMEN KERTOMUS KOMISSION PÄÄTÖKSEN (842/2005) TÄYTÄNTÖÖN- PANOSTA 1. KOMISSION

Lisätiedot

Pk-yritysten uusi määritelmä Käyttäjän opas ja ilmoitusmalli Riippumattomat yritykset

Pk-yritysten uusi määritelmä Käyttäjän opas ja ilmoitusmalli Riippumattomat yritykset 956776_CV_FI 5/31/06 9:13 AM Pagina 1 on noin 23 miljoonaa pk-yritystä 99 prosenttia kaikista EU:n yrityksistä on pk-yrityksiä pk-yritykset työllistävät noin 75 miljoonaa ihmistä. Pk-yritysten kynnysarvot

Lisätiedot

EU:n sisämarkkinat opas viranomaisille

EU:n sisämarkkinat opas viranomaisille EU:n sisämarkkinat opas viranomaisille 2 ISBN ISBN 978-952-227-699-5 (verkkojulkaisu) Taitto: Edita Publishing Oy Kuvat: Shutterstock (s.4 joyfull/shutterstock.com) Lukijalle Euroopan unionin sisämarkkinat

Lisätiedot

VITKUTTELUA, VESITTÄMISTÄ JA VERONKIERTOA

VITKUTTELUA, VESITTÄMISTÄ JA VERONKIERTOA Mika Pohjonen Bo-Erik Ekström Ilkka Haavisto VITKUTTELUA, VESITTÄMISTÄ JA VERONKIERTOA Valtio ja kunnallisten liikelaitosten yhtiöittäminen YHTEENVETO Hallitus on tänä keväänä antanut eduskunnalle kaksi

Lisätiedot

KILPAILUNEUTRALITEETTI KUNTAPALVELUJEN TUOTANNOSSA 1

KILPAILUNEUTRALITEETTI KUNTAPALVELUJEN TUOTANNOSSA 1 Elinkeinoelämän Valtuuskunta EVA / Kunnat ja markkinat -hanke Bo Erik Ekström, Mika Pohjonen ja Ilkka Haavisto Muistio: KILPAILUNEUTRALITEETTI KUNTAPALVELUJEN TUOTANNOSSA 1 1 Muistio on koostettu loppuvuodesta

Lisätiedot

14263/99 HKE/sb,aj,sh FI DG C I

14263/99 HKE/sb,aj,sh FI DG C I Council Logo EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 8. helmikuuta 2000 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 98/0325 (COD) 14263/99 LIMITE ECO 419 CONSOM 80 CODEC 826 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: Euroopan

Lisätiedot