Uudistuneet EU:n julkista tukea koskevat säännöt - uudistuksen tausta, tavoitteet sekä uudet haasteet

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Uudistuneet EU:n julkista tukea koskevat säännöt - uudistuksen tausta, tavoitteet sekä uudet haasteet"

Transkriptio

1 Uudistuneet EU:n julkista tukea koskevat säännöt - uudistuksen tausta, tavoitteet sekä uudet haasteet Kuntaliiton valtiontukiseminaari Eeva Vahtera, hallitusneuvos

2 Esityksen sisältö 1) Milloin on kyse EU:n valtiontuesta? Yrityksen ja taloudellisen toiminnan käsite, valtiontuen neljä kriteeriä sekä valtiontuen erilaiset muodot 2) Jos kyse on valtiontuesta, mitä se tarkoittaa käytännössä? -> velvollisuus noudattaa tiettyjä menettelytapoja ja hyväksyttävyyttä koskevia EU valtiontukisäännösten erityisvaatimuksia 3) EU:n valtiontukireformi: uudistuksen tausta ja tavoitteet -> mitä uudistus merkitsee kunnille?

3 Taloudellinen toiminta ja valtiontuen kriteerit EU:n valtiontukisäännöt koskevat vain taloudellista toimintaa. -> EU-oikeuden taloudellisen toiminnan ja yrityksen käsite on laaja: - Taloudellista toimintaa on kaikki toiminta, jossa tavaroita ja palveluja tarjotaan tietyillä markkinoilla. - Vakiintuneen EU-oikeuskäytännön mukaan kilpailuoikeudellisen yrityksen käsitteeseen kuuluvat kaikki taloudellista toimintaa harjoittavat yksiköt riippumatta niiden oikeudellisesta muodosta tai rahoitustavasta. Myös voittoa tavoittelemattomat yksiköt voivat harjoittaa taloudellista toimintaa -> yksikön luokittelu yritykseksi liittyy aina tiettyyn toimintaan: yksikkö, joka harjoittaa sekä taloudellista että ei- taloudellista toimintaa, katsotaan yritykseksi taloudellisen toiminnan osalta (kirjanpidon eriyttämisvaatimus) -Ks. taloudellisen /ei- taloudellisen toiminnan määrittelyistä komission SGEItiedonanto 2012/C8/02 -> käytännössä arviointi tehtävä usein tapauskohtaisesti -> haasteellisia rajanvetoja 3

4 Valtiontuen neljä kriteeriä Lähtökohtana EU:n toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT artikla) Jollei tässä sopimuksessa toisin määrätä, jäsenvaltion myöntämä taikkavaltion varoista muodossa tai toisessa myönnetty tuki, joka vääristää tai uhkaa vääristää kilpailua suosimalla jotakin yritystä tai tuotannonalaa ei sovellu yhteismarkkinoille, siltä osin kuin se vaikuttaa jäsenvaltioiden väliseen kauppaan -> SEUT 108 artikla järjestelystä ilmoitettava etukäteen komissiolle, joka arvioi, onko toimenpide hyväksyttävissä sisämarkkinoille. Ennakkoilmoitusvelvollisuudesta on kuitenkin olemassa useita merkittäviä poikkeuksia.

5 Valtiontuen tunnusmerkit; 4 kumulatiivista edellytystä 1)Julkisten varojen/edun kanavoimista (budjettivaikutus, toimenpide johtuu valtiosta imputable to state ) yrityksiin taloudelliselle toimijalle siten, että 2) toimenpide on valikoiva (tuki kohdistuu ja suosii tiettyjä yrityksiä/toimialoja/maantieteelliset rajaukset) 3) vääristää tai uhkaa vääristää kilpailua (ns. kilpailuvaikutuskriteeri -> potentiaalinen uhka riittää) ja 4) vaikuttaa jäsenmaiden väliseen kauppaan (ns. kauppavaikutuskriteeri -> kynnys alhainen ei edellytä, että po yritys käy jäsenmaiden välistä kauppaa) Jos em. ehdot täyttyvät-> valtiontukea -> EU:n valtiontukisääntelyn noudattaminen * vrt. Kansallinen kilpailuneutraliteettivaatimus -> kilpailulain 4 a luku (595/2013) -> koskee kunnan harjoittamaa taloudellista toimintaa, tavoitteena varmistaa julkisen ja yksityisen elinkeinotoiminnan kilpailuneutraliteetti -> ei koske kunnan yksityisille myöntämiä tukia

6 Valtiontuen erilaisia muotoja Esimerkkejä: Suorat avustukset, markkinahintaa edullisemmat korkotuet, lainat, pääomalainat, takaukset Verohelpotukset, vapautukset veronmaksuvelvollisuudesta tai muista julkisista maksuista esim. kuntien jätevesimaksut Alihinnoiteltu kiinteistön myynti tai vuokraaminen, myös ylihinnoiteltu kauppahinta Julkisten yritysten perusteettomat osakepääomien korotukset tai muut tukitoimenpiteet, julkisen toimijan markkinataloussijoittajaperiaatteen vastaiset sijoitukset yksityisiin yrityksiin Valtion tai kunnan laitoksen, viraston, liikelaitoksen toiminta kilpailuilla markkinoilla (konkurssisuoja/veroetuudet)

7 EU:n valtiontukia koskevat menettelyt pähkinänkuoressa: onko tukitoimenpide tarpeen ilmoittaa komissiolle? Kyllä Ei Ei Onko kyse taloudellisesta toiminnasta ja sisältääkö tukitoimenpide valtiontukea? Tuki muodostaa valikoivan edun yritykselle on peräisin julkisista varoista vaikuttaa kauppaan jäsenmaiden väliseen vääristää tai uhkaa vääristää kilpailua Kuuluuko tukitoimenpide yleisen ryhmäpoikkeusasetuksen (651/2014) soveltamisalaan ja täyttää asetuksen edellytykset? Kyllä Tukea eivät koske EU:n valtiontukisäännöt- ja menettelytavat (Esim. kyse ei ole taloudellisesta toiminnasta. Ei valikoivat tuet kaikille yrityksille,, markkinaehtoinen toimenpide Voiko tuen myön-tää de minimis -tukena (asetuksen 1407/2013 mukaisesti) tai ns. SGEI de minimistukena (asetus 360/2012) Kyllä Tukitoimenpide ilmoitetaan komissiolle TEMin välityksellä (108 3 artiklan mukaisesti). Hyväksyttävyyden arvioinnissa käytetään komission horisontaalisia tai sektorikohtaisia suuntaviivoja, tai puitteita. EI ennakkoilmoitusvelvollisuutta komissiolle: noudatetaan de minimis - tai rpa-menettelyä tai komission SGEI-päätöstä. EI Työ- ja elinkeinoministeriö toimii Suomessa EU:n valtiontukisääntelyn koordinaatioviranomaisena. Kaikkien viranomaisten (pl. maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala) valtiontuki-ilmoitukset tukiohjelmista tai yksittäisistä tuista toimitetaan komissiolle ministeriön välityksellä. Jokainen viranomainen on itse vastuussa siitä, että toimenpide on linjassa EU:n valtiontukisääntelyn kanssa ja sitä koskevia menettelytapasääntöjä on noudatettu. 6

8 2. Tuen ilmoittaminen komissiolle 1/2 Jos valtiontuen kriteerit täyttyvät, tukea ei saa myöntää ilman komission hyväksyntää (SEUT 108 (3) artikla) -> Pääsääntönä valtiontuen ennakkoilmoitusvelvollisuus notifiointivelvollisuus komissiolle sekä ns standstill velvollisuus -> tukea ei voida maksaa ennen kuin komissio on hyväksynyt järjestelyn. Merkittäviä poikkeuksia ennakkoilmoitusvelvollisuudesta: 1) De minimis-tuki (vähämerkityksinen tuki), komission asetus (1407/2013) (tuki ei ylitä kolmen verovuoden aikana) tai SGEI de minimistuki 360/2012) max kolmen verovuoden aikana -> ei etukäteistä ilmoitus- eikä raportointivelvollisuutta, asiakirjojen säilytysvelvollisuus 10 vuotta 2) Ryhmäpoikkeusasetuksen (651/2014) mukainen tuki (RPA); jälkikäteen tehtävä tekninen yhteenvetoilmoitus komissiolle, vuosiraportointi 3) Yleistä etua koskevat taloudelliset palvelut (SEUT106.2); ns. komission SGEI- päätös (21/2012)-> ei etukäteistä ilmoitusvelvollisuutta -> 2 vuosittainen raportointi

9 Tuen ilmoittaminen komissiolle 2/2 Ilmoitusvelvollisuus tuen myöntäjällä; ilmoitusvelvollisuus koskee uutta tukea tai jo olemassa olevaan tukeen tehtäviä muutoksia Ilmoittamaton/hyväksyttyjen menettelytapojen vastaisesti myönnetty tuki on laiton -> riski tuen takaisinperinnästä; tuen periminen takaisin tuensaajalta eli yritykseltä korkoineen, Takaisinperintä: - ns. 10 vuoden sääntö - jos kyse ns. voimassa olevasta tuesta -> ei takaisinperintää

10 Ilmoitukset komissiolle - miten käytännössä? Ilmoitukset (RPA-ilmoitukset, esinotifikaatiot ja viralliset notifikaatiot) komissiolle, tehdään työ- ja elinkeinoministeriön hallinnoiman sähköisen ilmoitusjärjestelmän, SANIn (State Aid Notifications Interactive), välityksellä internetissä. Työ- ja elinkeinoministeriön konsultoiva rooli sekä yhteistyö komission ja tukiviranomaisten kanssa -> riittävän varhaisessa vaiheessa yhteys TEM:in työelämä- ja markkinaosaston kilpailupolitiikkaryhmään, - etukäteen komissiolle tehtävien ilmoitusten keskimääräinen käsittelyaika 6 kk (myös huomattavasti pidempiä käsittelyaikoja).

11 Kyse ei ole valtiontuesta, jos toimenpide on markkinaehtoinen Esimerkiksi 1)Viranomainen antaa markkinaehtoisen/komission takaustiedonannon (EUVL 2008/ C 155/10) mukaisen takauksen - Markkinaehtoinen takaus = kun takaus annetaan samoin ehdoin kuin yksityinen olisi antanut, kyse ei ole valtiontuesta -> komission ohjeistus markkinaehtoisuuden edellytyksistä on esitetty komission takaustiedonannossa

12 Takaus ei sisällä tukea, jos seuraavat edellytykset täyttyvät 1) Lainanottaja ei taloudellisissa vaikeuksissa 2) Takauksen laajuus voidaan mitata myöntöhetkellä asianmukaisesti 3) Takaus ei kata enempää kuin 80 % lainamäärästä, yleistä taloudellista etua koskevien (SGEI) järjestelyiden osalta takaus voi olla 100 % 4) Takauksesta peritään markkinahintainen takausmaksu. Käytännössä esim. markkinareferenssi Pk-yritysten tapauksessa markkinaehtoisuuden määrittämisessä voidaan käyttää tuensaajan luottoluokitukseen perustuvia ns. safe-harbour-maksuja, jotka on mainittu Kansallisesti huomioitava kuntalakiuudistuksesta tulevat rajoitukset!

13 Kyse ei ole valtiontuesta, jos toimenpide on markkinaehtoinen Esimerkiksi, jos 2) viranomainen myöntää markkinaehtoisen lainan -> peritään markkinaehtoinen korko (ei myönnetä korkotukea) Markkinakorkojen määrittely -> komission tiedonanto viite- ja diskonttokorkojen määrittämisessä sovellettavan menetelmän tarkistamisesta (2008/C14/02) EUVL C14/2008

14 Milloin laina ei sisällä valtiontukea? * laskentaperuste 12 kuukauden IBOR * peruskorko perustuu 12 kk rahamarkkinkorkoihihin * kolmen kuukauden rahamarkkinakorko * marginaalit: otetaan huomioon asianomaisen yrityksen luottokelpoisuus ja tarjotut vakuudet * peruskorkoon lisätään yleensä 1 % ( 4 % jos ei käytettävissä luottotietoja, vakuuksien vaikutus)

15 Kyse ei ole valtiontuesta, jos 3) Viranomainen noudattaa julkisessa omistuksessa olevien rakennusten ja maa- alueiden myymisessä ja vuokrauksessa komission tiedonantoa Julkisten viranomaisten tekemiin maa-alueita ja rakennuksia koskeviin kauppoihin EYVL C 209/3 Tiedonannon mukaan kyse ei ole valtiontuesta, * jos myynti tapahtuu avoimella tarjouskilpailulla, jolle ei aseteta ehtoja tai * etukäteen pyydetään riippumattoman asiantuntijan arvio Oikeus- ja ratkaisukäytännön perusteella sovelletaan myös Vuokraukseen. Huomioitava kansalliset kuntalakiuudistuksen lisävaatimukset

16 Riskitilanteiden tunnistaminen (1/3) Esimerkiksi a) Taloudellisissa vaikeuksissa olevien yritysten tukeminen rajallista Vaikeuksissa olevan yrityksen määritelmä: Pelastamis - ja rakenneuudistustuki suuntaviivat(2014/c 249/01) sekä yleinen ryhmäpoikkeus asetus (RPA 651/2014) * Pelastamis- ja rakenneuudistukea koskevat suuntaviivat: vaikeuksissa olevaa yritystä voidaan tukea rajoitetuin ehdoin, tukemisesta ilmoitettava etukäteen komissiolle ns. notifioitava järjestely; *Yleinen ryhmäpoikkeusasetus : tukea ei voida myöntää tukea vaikeuksissa olevalle yritykselle; *Yleinen de minimistukiasetus (1407/2013): voidaan myöntää suorana tukena vaikeuksissa olevalle yritykselle (ei takauksina tai lainoina) *Markkinaehtoiset toimenpiteet (=eivät sisällä tukea) ovat periaatteessa mahdollisia

17 Riskitilanteiden tunnistaminen (2/3) Esimerkiksi: 2)Sopimusehdot ja tavoitteet, jotka eivät ole linjassa markkinataloustoimijaperiaatteen kanssa Esimerkiksi markkinataloussijoittajaperiaate (Market Economy Investor Principle MEIP ) Järjestelyä voidaan pitää valtiontukena, jos markkinataloudessa toimiva yksityinen sijoittaja ei voisi normaaleissa markkinataloudellisissa olosuhteissa, eikä pidemmälläkään aikavälillä odottaa hyväksyttävää tuottoa sijoitetulle pääomalle, lainalle tai muulle rahoitukselle/toimenpiteelle -> esim. riippumattomien asiantuntija-lausuntojen hyödyntäminen

18 Riskitilanteiden tunnistaminen (3/3) Esimerkiksi 3)Eri tukien kumuloituminen a)yrityskohtainen kumulaatio esim. yleinen de minimistukisääntely kaikkien viranomaisten myöntämien tukien enimmäismäärä on euroa kuluvan ja kahden edeltäneen verovuoden aikana b) Hankekohtainen kumulaatio - Jos sama hanke saa usealta eri julkiselta taholta rahoitusta samoihin kustannuksiin -> kiinnitettävä huomiota tukien kasaantumiseen -> tuet yhteensovitettava à yhteenlasketun tuki-intensiteetin tulee jäädä enimmäistuki-intensiteetin alle (enimmäistuki-intensiteeti on sovellettavien eri säädösten mahdollistama korkein tuki-intensiteetti) à rajanveto-ongelmia; esim. hankkeen määrittely Keskeistä viranomaisten välinen yhteistyö ja riittävien tietojen kysyminen hakijalta

19 3. Reformin taustalla välttämätön tarve uudistaa valtiontukivalvontaa Etukäteen tehtävien valtiontuki-ilmoitusten eli ns. Notifiointien sekä valtiontukikanteluiden käsittely pahasti ruuhkautunut komissiossa. -pitkät käsittelyajat -> haitalliset vaikutukset - Euroopan tilintarkastustuomioistuimen suositukset

20 Uudistuksen tavoitteista - Komission valvonnan painopisteen siirtäminen eniten kilpailua vääristävien tapausten arviointiin * suurten kilpailua vääristävien tukien tarkempi analysointi ja valvonta * yksinkertaisemmat menettelyt vähemmän kilpailua vääristäville tuille - Valtiontukimenettelyjen sujuvoittaminen - Talouskasvun edistäminen ja EU 2020 tavoitteiden edistäminen

21 Uudistuksen rakenne menettelyjä koskevat muutokset Muutokset kohdistuivat 1)Valtiontukimenettelyjä - Horisontaalisen menettelytapa-asetuksen eli neuvoston asetuksen (659/1998, muut. 734/2013) muuttaminen -> muutokset kantelumenettelyihin, tiedonhankinnan tehostaminen sekä kansallisten tuomioistuimen roolin nostaminen säännöksiin sekä komission mahdollisuus antaa ei sitovia huomautuksia - Valtuusasetuksen (994/1998, muut 733/2013) muuttaminen -> komission valtuus laajentaa yleisen ryhmäpoikkeusasetuksen soveltamisalaa -> ryhmäpoikkeusasetuksen edellytykset täyttävissä tuissa ei ole ennakkoilmoitusvelvollisuutta -> tuen myöntäminen yksinkertaisempaa

22 Uudistuksen rakenne substanssia koskevat muutokset 2)Substanssisääntelyä a) Ei ennakkoilmoitusvelvollisuutta - Yleinen de minimistuki asetus (1407/2013) - Yleinen ryhmäpoikkeusasetus (651/2014) (Yleistä taloudellista etua koskevat palvelut (SGEI) valtiontukisääntöjen muutokset voimaan vuonna 2012 komission SGEI päätös 2012/21/EU = SGEI ryhmäpoikkeuspäätös ) b) Ennakkoilmoitusvelvollisuutta edellyttävät valtiontuet -> muutetut säännöt kertovat, miten komissio arvioi sille ilmoitetun järjestelyn hyväksyttävyyttä - Laajakaista-alan valtiontukisäännöt ( 2013/C25/01) - Aluetuen suuntaviivat (2013/C209/01) - Pelastamis - ja rakenneuudistustuki suuntaviivat(2014/c 249/01)

23 Uudistuksen rakenne substanssia koskevat muutokset 2) Ennakkoilmoitusvelvollisuutta edellyttävät valtiontuet -muutokset sääntöihin (jatkuu) - Suuntaviivat valtiontuesta ympäristönsuojelulle ja energia-alalle (2014/C 200) - Tutkimus, kehitys ja innovaatio eli T&K&I puitteet (2014/C198) - Suuntaviivat valtiontuesta riskirahoitussijoitusten edistämiseksi (2014/C 19) - Suuntaviivat valtiontuesta lentoasemille ja lentoyhtiöille (2014/C99), - Komission tiedonanto elokuville ja muille audiovisuaalisille teoksille myönnettävästä valtiontuesta(2013/c 332), - Euroopan yhteistä etua koskevia tärkeitä hankkeita edistävän valtiontuen sisämarkkinoille soveltuvuuden arviointiperusteet (2014/C 188) Vielä hyväksymättä/tulossa mahdollisesti valmisteluun esimerkiksi - Uusi tuen käsitettä koskeva tiedonanto, hyväksyttäneen keväällä > merkittävä työkalu kunnille

24 Valtiontuen hyväksyttävyyden arviointi komissiossa Komissiolla yksinomainen harkintavalta, soveltuuko ilmoitettu tukijärjestelmä tai yksittäinen tuki sisämarkkinoille Komissio on hyväksynyt hyväksyttävyyden perusteita useissa eri tiedonannoissa, suuntaviivoissa ja puitteissa (esimerkiksi laajakaista, aluetuet, T&K&I, ympäristö- ja energia, riskipääomasijoitukset, pelastus- ja rakenneuudistustuki jne. keskeisiä yleisiä periaatteita hyväksyttävyyden arvioinnissa esimerkiksi: * tuen täytyy olla paras keino puuttua markkinapuutteeseen, sisämarkkinoiden toiminta/kilpailu ei saa häiriintyä liikaa -> tasapaino tuen etujen ja haittojen välillä, pk-yritysten erityisasema * valtion tuen käyttö on rajoitettu välttämättömään * tuella on oltava kannustava vaikutus * tuella oltava laajempia vaikutuksia hyvinvointiin - > toimintatukeen suhtaudutaan nihkeästi. * rajoitettu mahdollisuus tukea vaikeuksissa olevia yrityksiä tai ns. ylikapasiteettialoja

25 Voimaantulo ja kansalliset vaikutukset - Pääosin voimaan , säännöt voimassa Komissio panostanut jäsenvaltioiden koulutukseen ja ohjeistukseen (ECN-ET foorumi) Uudistuksen kansalliset vaikutukset esim. - voimassaolevien tukiohjelmien mukauttamis- ja muutostarpeet - avoimuusvelvoitteiden noudattaminen - tarve arvioida kansallisia valtiontukimenettelyjä ennakkovalvonnan ja oikeusvarmuuden turvaamiseksi (mm. valtiontukiverkoston perustaminen ja ennakkoarviointimenettelyn käyttöönoton selvittäminen, esitteiden ja nettisivujen uudistaminen) Kunnille uusia työkaluja: - Yleinen tuen käsitettä koskeva tiedonanto (ei vielä hyväksytty) - Yleisen ryhmäpoikkeusasetuksen (RPA) hyödyntämismahdollisuuksien laajentuminen kuntasektorilla?

26 Esimerkkejä: Tuen käsitettä koskeva tiedonantoluonnos Mitä mahdollisesti odotettavissa? a) Ei- taloudellisen ja taloudellisen toiminnan rajanvetojen täsmentäminen esim. infrastruktuurihankkeissa (tiet, satamat, saman infrastruktuurin käyttö sekä taloudelliseen ja eitaloudelliseen, ns. Leipzig/Halle- tapauksen (T443/08-T455/08) periaatteet, jos investoinnin kohdetta hyödynnetään taloudellisesti -> kyse taloudellisen toiminnan tukemisesta b) Edun määrittely: yrityksen saatava etu jota se ei normaalisti markkinoilla saisi -> miten voidaan käytännössä todentaa, että sama etu on saatu/saatavissa myös markkinoilta -> miten markkinataloustoimijatesti tehdään käytännössä

27 Tuen käsitettä koskeva tiedonantoluonnos Mitä mahdollisesti odotettavissa? Esimerkkejä c)valikoivuuskriteerin täyttymisen arvioiminen järjestelyissä, joita sovelletaan kaikkiin tietyt kriteerit täyttäviin yrityksiin ja joilla lievennetään maksuja, joita yritykset joutuisivat tavallisesti maksamaan (verotuksellisten toimenpiteiden valikoivuuden arvioiminen haasteellista). d) Kilpailun vääristyminen; mahdollisuus kilpailun vääristymisestä suljettu pois, jos kyseessä lakisääteinen monopoli (joka perustettu EU lainsäädännön mukaisesti) eikä se kilpaile vapautettujen palveluiden kanssa.

28 Tuen käsitettä koskeva tiedonantoluonnos Mitä odotettavissa? Esimerkkejä e) kauppavaikutuskriteeri ei kauppavaikutusta esim. - erityisolosuhteiden vuoksi tietyillä toiminnoilla on puhtaasti paikallinen vaikutus (tuki ei johda kysynnän ja investointien houkuttelemiseen po.alueelle, tuensaajan tuottamat palvelut ja tavarat ovat paikallisia tai niillä on maantieteellisesti rajattu vaikutusalue, markkinoihin ja naapurijäsenvaltioiden kuluttajiin kohdistuva vaikutus on vähäinen) Esim. - paikalliset uimahallit ja muut paikalliset vapaa-aikaan liittyvät tilat - paikalliset museot ja muu kulttuuri-infrastruktuuri, jotka eivät houkuttele matkailijoita ulkomailta - tiedotus- ja kulttuurituotteet, joilla kielellisesti ja maantieteellisesti syistä rajoitettu yleisö - paikalliset kokouskeskukset, jonka osalta sijainti ja tuen mahdollinen vaikutus hintoihin ei todennäköisesti ohjaa käyttäjiä muiden jäsenvaltioiden keskuksista - köysiratalaitteisto (hiihtohissit) tietyin rajoituksin

29 Kunnan arviointivelvollisuus käytännössä 1)Sisältääkö suunniteltava toimenpide taloudellista etua yritykselle ja täyttyvätkö valtiontuen 4 -kriteeriä? 2)Jos kyseessä on valtiontuki, mitä valtiontuen menettelyprosessia voidaan noudattaa? -> voidaanko poiketa etukäteen tehtävästä ilmoituksesta esim. de minimis-tuen tai yleisen ryhmäpoikkeusasetuksen perusteella vai täytyykö tehdä etukäteen valtiontuki- ilmoitus eli notifiointi)-> mahdollisimman varhaisessa vaiheessa yhteys TEMin kilpailupolitiikkaryhmään. 3)Jos tukijärjestely täytyy etukäteen ilmoittaa eli notifioida komissiolle, on tehtävä myös alustavaa arviota siitä, onko järjestelylle olemassa hyväksyttävyyden edellytykset (epävirallinen yhteistyö komission kanssa) Huomioitava myös: Kuntalain säännökset sekä kansallisen kilpailuneutraliteettivaatimuksen arviointi -> Kilpailulain uusi 4a luku (595/2013 ) kilpailun tasapuolisuuden turvaaminen julkisen ja yksityisen elinkeinotoiminnan välillä, voimaan

30 Lisätietoja TEM ntely Komission kilpailunpääosaston DG COMP sivusto x_en.html Sähköposti:

31 KIITTÄEN! EEVA VAHTERA

EU:n valtiontukisäännöt

EU:n valtiontukisäännöt EU:n valtiontukisäännöt Sisällys 1 Mitä valtiontuki on?... 3 2 Valtiontukien valvonta ja hyväksyttävyys... 5 Ryhmäpoikkeusasetuksen mukaisia tukia valvotaan jälkikäteen... 6 Vähämerkityksiset eli de minimis

Lisätiedot

EY:n valtiontukisäännöt

EY:n valtiontukisäännöt EY:n valtiontukisäännöt 1 Valtiontuen määritelmä Yrityksille1 myönnettäviä valtiontukia koskevat periaatteet määritellään EY:n perustamissopimuksen 87 ja 88 artikloissa. Vaikka valtiontuet ovat lähtökohtaisesti

Lisätiedot

EU:n valtiontukisäännösten huomioiminen kunnallisessa päätöksenteossa. Kuntamarkkinat, Lakiklinikka 10.9.2015 P-P Lebedeff johtava lakimies

EU:n valtiontukisäännösten huomioiminen kunnallisessa päätöksenteossa. Kuntamarkkinat, Lakiklinikka 10.9.2015 P-P Lebedeff johtava lakimies EU:n valtiontukisäännösten huomioiminen kunnallisessa päätöksenteossa.. Kuntamarkkinat, Lakiklinikka 10.9.2015 P-P Lebedeff johtava lakimies Sisältö Yleistä valtiontukisääntelystä Kunnallisessa päätöksenteossa

Lisätiedot

Sosiaalinen asuntotuotanto ja valtiontukisääntely

Sosiaalinen asuntotuotanto ja valtiontukisääntely Sosiaalinen asuntotuotanto ja valtiontukisääntely Uudistuneet EU:n julkista tukea koskevat säännöt - keskeiset muutokset kuntien näkökulmasta Kuopio 27.8.2015 Hallitussihteeri Ville Koponen Sisältö Mitä

Lisätiedot

SGEI-palvelut ja niiden sääntely. Hyvä-neuvottelukunnan kokous 16.2.2012 Neuvotteleva virkamies Eeva Vahtera, TEM

SGEI-palvelut ja niiden sääntely. Hyvä-neuvottelukunnan kokous 16.2.2012 Neuvotteleva virkamies Eeva Vahtera, TEM SGEI-palvelut ja niiden sääntely Hyvä-neuvottelukunnan kokous 16.2.2012 Neuvotteleva virkamies Eeva Vahtera, TEM SISÄLTÖ 1) Mitä ovat SGEI-palvelut? 2) Komission SGEI-reformi 2010-2012 - Yhteys EU:n valtiontukisääntelyyn

Lisätiedot

SGEI-palvelut pähkinänkuoressa

SGEI-palvelut pähkinänkuoressa SGEI-palvelut pähkinänkuoressa Julkisten hankintojen ajankohtaisfoorumi 15.11.2012 Eeva Vahtera,VT, neuvotteleva virkamies SGEI-palvelut pähkinänkuoressa ESITYKSEN SISÄLTÖ 1)Mitä SGEI-palvelut* ovat? 2)

Lisätiedot

Valtiontuen huomioiminen kunnallisessa päätöksenteossa

Valtiontuen huomioiminen kunnallisessa päätöksenteossa Valtiontuen huomioiminen kunnallisessa päätöksenteossa Valtiontukiseminaari Kuntatalo 3.3.2015 Katariina Huikko Lakimies Sisältö Valtiontuen arviointiprosessi kunnallisessa päätöksenteossa:» 1. Ennen päätöksentekoa

Lisätiedot

Uusi kuntalakiesitys: Miten kunnan toimintaa markkinoilla koskevia pelisääntöjä selkiytetään?

Uusi kuntalakiesitys: Miten kunnan toimintaa markkinoilla koskevia pelisääntöjä selkiytetään? Uusi kuntalakiesitys: Miten kunnan toimintaa markkinoilla koskevia pelisääntöjä selkiytetään? Uudistuneet EU:n julkista tukea koskevat säännöt keskeiset muutokset kuntien näkökulmasta Kuntatalo 3.3.2015

Lisätiedot

Mikko Alkio Olli Hyvärinen VALTIONTUET

Mikko Alkio Olli Hyvärinen VALTIONTUET Mikko Alkio Olli Hyvärinen VALTIONTUET Talentum Pro Helsinki 2016 2., uudistettu painos 2016 Talentum Media Oy ja tekijät Yhteistyössä Lakimiesliiton Kustannus ISBN 978-952-14-2590-5 ISBN 978-952-14-2591-2

Lisätiedot

Yleinen ryhmäpoikkeusasetus ja yleinen de minimis - tukiasetus. Helsinki 6.11.2014 Hallitusneuvos Eeva Vahtera, TEM, Kilpailupolitiikkaryhmä

Yleinen ryhmäpoikkeusasetus ja yleinen de minimis - tukiasetus. Helsinki 6.11.2014 Hallitusneuvos Eeva Vahtera, TEM, Kilpailupolitiikkaryhmä Yleinen ryhmäpoikkeusasetus ja yleinen de minimis - tukiasetus Helsinki 6.11.2014 Hallitusneuvos Eeva Vahtera, TEM, Kilpailupolitiikkaryhmä Esityksen sisältö 1)Yleinen ryhmäpoikkeusasetus /RPA - Tavoitteet

Lisätiedot

EU:n valtiontukisäännösten huomioiminen kunnallisessa päätöksenteossa

EU:n valtiontukisäännösten huomioiminen kunnallisessa päätöksenteossa EU:n valtiontukisäännösten huomioiminen kunnallisessa päätöksenteossa Erityisesti kuntalain kiinteistön luovutusta koskevassa sääntelyssä Kuopio 27.8.2015 Katariina Huikko lakimies Sisältö EU:n valtiontukisääntelyyn

Lisätiedot

VALTIONTUEN YLEINEN SÄÄNTELY EY:SSÄ. 8.6.2009 Sami Hartikainen

VALTIONTUEN YLEINEN SÄÄNTELY EY:SSÄ. 8.6.2009 Sami Hartikainen VALTIONTUEN YLEINEN SÄÄNTELY EY:SSÄ 8.6.2009 Sami Hartikainen SÄÄNTELYN TARKOITUS minimoida tukien haitalliset kilpailuvaikutukset, erityisesti kannattamattoman toiminnan jatkaminen estää jäsenvaltioiden

Lisätiedot

Uudistuneet EU:n julkista tukea koskevat säännöt. Valtiontukikoulutus Kuopio 27.8.2015 Työ- ja elinkeinoministeriö, Kilpailupolitiikkaryhmä

Uudistuneet EU:n julkista tukea koskevat säännöt. Valtiontukikoulutus Kuopio 27.8.2015 Työ- ja elinkeinoministeriö, Kilpailupolitiikkaryhmä Uudistuneet EU:n julkista tukea koskevat säännöt Valtiontukikoulutus Kuopio 27.8.2015 Työ- ja elinkeinoministeriö, Kilpailupolitiikkaryhmä 1 Helsingin bussiliikenne joutuu komission syyniin KL 23.2.2015

Lisätiedot

Kielletty valtiontuki

Kielletty valtiontuki TALVEA.FI Kielletty valtiontuki kriteerit, oikeuskäytäntö, menettelyt Kuntamarkkinat 14.9.2016 klo 9:30 9:50, sali A3.1 Petteri Ruotoistenmäki, OTK PAGE 2 TALVEA Tarjoamme talous-, laki-, vero- ja tilintarkastuspalveluita

Lisätiedot

Uusi kuntalaki: Miten kunnan toimintaa markkinoilla koskevia pelisääntöjä selkiytetään?

Uusi kuntalaki: Miten kunnan toimintaa markkinoilla koskevia pelisääntöjä selkiytetään? Uusi kuntalaki: Miten kunnan toimintaa markkinoilla koskevia pelisääntöjä selkiytetään? Kuntalaki uudistuu- seminaari Kuntatalo 3.6.2014 Pirkka-Petri Lebedeff, johtava lakimies Kunta ja markkinat Kunta

Lisätiedot

FI 1 FI KOMISSION TIEDONANTO

FI 1 FI KOMISSION TIEDONANTO FI FI FI KOMISSION TIEDONANTO VALTIONTUKITOIMENPITEITÄ RAHOITUKSEN SAATAVUUDEN TURVAAMISEKSI TÄMÄNHETKISESSÄ FINANSSI- JA TALOUSKRIISISSÄ KOSKEVIEN TILAPÄISTEN YHTEISÖN PUITTEIDEN MUUTTAMISESTA 1. JOHDANTO

Lisätiedot

Tekesin tukiohjelma tutkimusinfrastruktuurien rakentamiseen ja uudistamiseen

Tekesin tukiohjelma tutkimusinfrastruktuurien rakentamiseen ja uudistamiseen Tekesin tukiohjelma tutkimusinfrastruktuurien rakentamiseen ja uudistamiseen Tekesin tukiohjelma tutkimusinfrastruktuurien rakentamiseen ja uudistamiseen perustuu tiettyjen tukimuotojen toteamisesta sisämarkkinoille

Lisätiedot

HE laiksi taloudelliseen toimintaan myönnettävän tuen yleisistä edellytyksistä (ns. laki yritystuen yleisistä edellytyksistä)

HE laiksi taloudelliseen toimintaan myönnettävän tuen yleisistä edellytyksistä (ns. laki yritystuen yleisistä edellytyksistä) HE laiksi taloudelliseen toimintaan myönnettävän tuen yleisistä edellytyksistä (ns. laki yritystuen yleisistä edellytyksistä) 30.3.2016 Neuvotteleva virkamies Anne Rothovius 1 Mihin laajempaan kokonaisuuteen

Lisätiedot

Hankkeen tarkastaminen, A1828/2006 art 13

Hankkeen tarkastaminen, A1828/2006 art 13 Hankkeen tarkastaminen, A1828/2006 art 13 Tarkastuskohde 5A10 Valtiontukisääntöjen noudattaminen (YA (1083/2006) 9 art, 54.4 art) Koulutus välittäville toimielimille: Oulu; Siilasvuon talo K2 5.-6.5.2009

Lisätiedot

Kuntarahoituksen luotonannon edellytykset Kuntien yhtiöiden rahoittaminen. 27.8.2015, Terhi Vainikkala

Kuntarahoituksen luotonannon edellytykset Kuntien yhtiöiden rahoittaminen. 27.8.2015, Terhi Vainikkala Kuntarahoituksen luotonannon edellytykset Kuntien yhtiöiden rahoittaminen 27.8.2015, Terhi Vainikkala Kuntarahoitus Osa suomalaisen yhteiskunnan taloudellista perusrakennetta Finanssivalvonta määrittänyt

Lisätiedot

HE 56 /2016 vp EU:n valtiontukisääntelyn avoimuus- ja julkaisuvelvoitteiden täytäntöönpanon varmistaminen kansallisesti

HE 56 /2016 vp EU:n valtiontukisääntelyn avoimuus- ja julkaisuvelvoitteiden täytäntöönpanon varmistaminen kansallisesti HE 56 /2016 vp EU:n valtiontukisääntelyn avoimuus- ja julkaisuvelvoitteiden täytäntöönpanon varmistaminen kansallisesti Hallitusneuvos Eeva Vahtera Eduskunnan talousvaliokunta 26.4.2016 1.Esityksen tausta

Lisätiedot

Opas de minimis -tuista. EU:n valtiontukisäännöt

Opas de minimis -tuista. EU:n valtiontukisäännöt Opas de minimis -tuista EU:n valtiontukisäännöt Sisällys 1 EU:n valtiontukisäännöt ja menettelyt... 5 1.1 De minimis -tuen määritelmä ja tuen myöntäjän muistilista... 8 2 Minkälaiseen toimintaan voidaan

Lisätiedot

Rahoituksen myöntämistä säätelee valtioneuvoston asetus (1444/2014) tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan rahoituksesta

Rahoituksen myöntämistä säätelee valtioneuvoston asetus (1444/2014) tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan rahoituksesta Tekesin tukiohjelma innovaatioklusterien toimintaan ja investointeihin Tekesin tukiohjelma innovaatioklusterien toimintaan ja investointeihin perustuu tiettyjen tukimuotojen toteamisesta sisämarkkinoille

Lisätiedot

LIITE II. Tämän asetuksen edellytysten nojalla poikkeuksen saanutta valtiontukea koskevat tiedot I OSA

LIITE II. Tämän asetuksen edellytysten nojalla poikkeuksen saanutta valtiontukea koskevat tiedot I OSA LIITE II Tämän asetuksen edellytysten nojalla poikkeuksen saanutta valtiontukea koskevat tiedot I OSA Tiedot toimitetaan 11 artiklan mukaisesti käyttäen vakiintunutta komission tietotekniikkasovellusta

Lisätiedot

Valtiontuet syöttötariffijärjestelmään hyväksymisen esteenä

Valtiontuet syöttötariffijärjestelmään hyväksymisen esteenä Valtiontuet syöttötariffijärjestelmään hyväksymisen esteenä Uusiutuvan energian syöttötariffijärjestelmän ajankohtaispäivät Laskentatoimen asiantuntija Outi Vilén Esityksen sisältö Valtiontuet tuotantotukilaissa

Lisätiedot

Päätöstä tehdessään komissio on ottanut huomioon seuraavat näkökohdat:

Päätöstä tehdessään komissio on ottanut huomioon seuraavat näkökohdat: EUROOPAN KOMISSIO Brysselissä 27.02.2002 C(2002)580fin Asia: Valtiontuki nro N 732/2001 Suomi Kolttalain muutokset Herra Ministeri, Komissio ilmoittaa Suomelle, että tarkasteltuaan viranomaistenne toimittamia

Lisätiedot

EUROOPAN KOMISSIO. Valtiontuki N 715/2006 - Suomi. Finnvera Oyj:n verovapaus. Arvoisa ulkoministeri 1. MENETTELY

EUROOPAN KOMISSIO. Valtiontuki N 715/2006 - Suomi. Finnvera Oyj:n verovapaus. Arvoisa ulkoministeri 1. MENETTELY EUROOPAN KOMISSIO Bryssel, 25.IX.2007 K(2007) 4297 lopull. Asia: Valtiontuki N 715/2006 - Suomi. Finnvera Oyj:n verovapaus Arvoisa ulkoministeri 1. MENETTELY 1. Suomen viranomaiset ilmoittivat komissiolle

Lisätiedot

KOMISSION TIEDONANTO. viitekorkojen tarkistuksesta

KOMISSION TIEDONANTO. viitekorkojen tarkistuksesta KOMISSION TIEDONANTO viitekorkojen tarkistuksesta 1. VIITE- JA DISKONTTOKOROT Komissio käyttää viite- ja diskonttokorkoja yhteisön valtiontukien valvonnan puitteissa. Viitekorkoja sovelletaan erityisesti

Lisätiedot

Valtiontuki N:o N 269/2003 Suomi Avustukset ja lainat teknologiseen tutkimukseen ja kehittämiseen

Valtiontuki N:o N 269/2003 Suomi Avustukset ja lainat teknologiseen tutkimukseen ja kehittämiseen EUROOPAN KOMISSIO Bryssel, 29.01.2004 C(2004)261 Asia: Valtiontuki N:o N 269/2003 Suomi Avustukset ja lainat teknologiseen tutkimukseen ja kehittämiseen Herra Ministeri, 1. MENETTELY Suomen viranomaiset

Lisätiedot

Mikko Alkio VALTIONTUET

Mikko Alkio VALTIONTUET Mikko Alkio VALTIONTUET TALENTUM Helsinki 2010 Copyright Talentum Media Oy ja Mikko Alkio Kustantaja: Talentum Media Oy Kansi: Outi Pallari Taitto: NotePad ISBN 978-952-14-1452-7 Kariston Kirjapaino Oy

Lisätiedot

Opas de minimis -tuista. EU:n valtiontukisäännöt

Opas de minimis -tuista. EU:n valtiontukisäännöt Opas de minimis -tuista EU:n valtiontukisäännöt Sisällys 1 EU:n valtiontukisäännöt ja menettelyt... 4 1.1 De minimis -tuen määritelmä ja tuen myöntäjän muistilista... 7 2 Minkälaiseen toimintaan voidaan

Lisätiedot

Tekesin tukiohjelma pienten ja keskisuurten yritysten innovaatiotoimintaan

Tekesin tukiohjelma pienten ja keskisuurten yritysten innovaatiotoimintaan Tekesin tukiohjelma pienten ja keskisuurten yritysten innovaatiotoimintaan Tekesin tukiohjelma pienten ja keskisuurten yritysten (pk-yritys) innovaatiotoimintaan perustuu tiettyjen tukimuotojen toteamisesta

Lisätiedot

Valtiontuki N 58/2004 ja N 60/2004 Suomi Pk-yrityksille Suomessa myönnetty pelastamis- ja rakenneuudistustuki

Valtiontuki N 58/2004 ja N 60/2004 Suomi Pk-yrityksille Suomessa myönnetty pelastamis- ja rakenneuudistustuki EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 30.06.2004 C (2004) 2048 fin Asia: Valtiontuki N 58/2004 ja N 60/2004 Suomi Pk-yrityksille Suomessa myönnetty pelastamis- ja rakenneuudistustuki Arvoisa Ulkoministeri MENETTELY

Lisätiedot

HE 47/2010 vp. luovutuksen varainsiirtoverosta vapauttamisesta luovuttaisiin. Maatalouden rakennetuista annetun lain mukaiseen kiinteistön hankkimista

HE 47/2010 vp. luovutuksen varainsiirtoverosta vapauttamisesta luovuttaisiin. Maatalouden rakennetuista annetun lain mukaiseen kiinteistön hankkimista HE 47/2010 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi varainsiirtoverolain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Esityksessä ehdotetaan varainsiirtoverolakia muutettavaksi. Lakiin

Lisätiedot

Uusi kuntalaki 2015 - kunnat ja markkinat. Kuntamarkkinat 10-11.9.2014 Katariina Huikko

Uusi kuntalaki 2015 - kunnat ja markkinat. Kuntamarkkinat 10-11.9.2014 Katariina Huikko Uusi kuntalaki 2015 - kunnat ja markkinat Kuntamarkkinat 10-11.9.2014 Katariina Huikko Kuntien ja markkinoiden rajapinta Kunnan yleinen toimiala (luku 2, 7 ) Aloiteoikeus (luku 5, 23 ) Kuntastrategia (luku

Lisätiedot

Kunnan toiminta markkinoilla markkinoiden toimivuus Kuntamarkkinat Pirkka-Petri Lebedeff, johtava lakimies Kuntaliitto

Kunnan toiminta markkinoilla markkinoiden toimivuus Kuntamarkkinat Pirkka-Petri Lebedeff, johtava lakimies Kuntaliitto UUDEN KUNTALAIN SÄÄNNÖSTEN SOVELTAMINEN TAKAUKSIIN Kunnan toiminta markkinoilla markkinoiden toimivuus Kuntamarkkinat 14.9.2016 Pirkka-Petri Lebedeff, johtava lakimies Kuntaliitto Esityksen pääkohdat Uuden

Lisätiedot

Hankinnat elinvoimajohtamisen instrumenttina

Hankinnat elinvoimajohtamisen instrumenttina Hankinnat elinvoimajohtamisen instrumenttina Hankintalain näkökulmia Kuntatalo 22.11.2011 Katariina Huikko Lakimies Toimintaympäristö Palvelujen järjestäminen JÄRJESTÄMISVASTUU KUNTA ISÄNTÄKUNTA (YHTEISTOIMINTA-ALUE)

Lisätiedot

EUROOPAN KOMISSIO. Valtiontuki SA.41045 (2015/N) Suomi Muutos vuosien 2014 2020 aluetukikarttaan väestökattavuusmarginaalin käyttöönotto

EUROOPAN KOMISSIO. Valtiontuki SA.41045 (2015/N) Suomi Muutos vuosien 2014 2020 aluetukikarttaan väestökattavuusmarginaalin käyttöönotto EUROOPAN KOMISSIO Bryssel, 12.05.2015 C(2015) 3104 final JULKINEN VERSIO Tämä on komission sisäinen asiakirja, joka annetaan käyttöön vain tiedotustarkoituksessa. Asia: Valtiontuki SA.41045 (2015/N) Suomi

Lisätiedot

Vaikeuksissa olevan yrityksen tukemisen rajoitukset ja määritelmä EU:n valtiontukisäännöissä

Vaikeuksissa olevan yrityksen tukemisen rajoitukset ja määritelmä EU:n valtiontukisäännöissä 1 Työ- ja elinkeinoministeriö Muistio 4.11.2015 Työelämä- ja markkinaosasto Kilpailupolitiikkaryhmä Vaikeuksissa olevan yrityksen tukemisen rajoitukset ja määritelmä EU:n valtiontukisäännöissä Miksi viranomaisen

Lisätiedot

KUNNAN MYÖNTÄMÄÄ TAKAUSTA KOSKEVAT SÄÄNNÖKSET JA SUOSITELTAVAT KÄYTÄNNÖT

KUNNAN MYÖNTÄMÄÄ TAKAUSTA KOSKEVAT SÄÄNNÖKSET JA SUOSITELTAVAT KÄYTÄNNÖT 1 (7) KUNNAN MYÖNTÄMÄÄ TAKAUSTA KOSKEVAT SÄÄNNÖKSET JA SUOSITELTAVAT KÄYTÄNNÖT Tässä muistiossa määritellään ne keskeiset periaatteet, joihin tukeutuen kaupungille esitettyjä takauspyyntöjä voidaan yleisellä

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 354 08.12.2015 Valtuusto 62 10.12.2015

Kaupunginhallitus 354 08.12.2015 Valtuusto 62 10.12.2015 Kaupunginhallitus 354 08.12.2015 Valtuusto 62 10.12.2015 Pudasjärven kaupungin omavelkaisten takausten muuttaminen Danske Bank Oyj:n Pudasjärven kaupungin laajakaista -hanketta varten myöntämien lainojen

Lisätiedot

Tulot rakennerahastohankkeissa

Tulot rakennerahastohankkeissa Tulot rakennerahastohankkeissa TEM Alueiden kehittämisen yksikkö Rakennerahastojen hallinnointiryhmä Ylitarkastaja Tuula Sarajärvi Ylitarkastaja Eliisa Hujala Tulojen käsittely EAKR- ja ESR -hankkeissa

Lisätiedot

Uudistuneet EU:n valtiontukisäännöt - Yleinen ryhmäpoikkeusasetus ja Yleinen de minimis -asetus

Uudistuneet EU:n valtiontukisäännöt - Yleinen ryhmäpoikkeusasetus ja Yleinen de minimis -asetus Uudistuneet EU:n valtiontukisäännöt - Yleinen ryhmäpoikkeusasetus ja Yleinen de minimis -asetus Valtiontukiseminaari, Kuntaliitto 3.3.2015 Olli Hyvärinen Olli.Hyvarinen@tem.fi Esityksen rakenne 1. Uusi

Lisätiedot

KOMISSION ASETUS (EU)

KOMISSION ASETUS (EU) 24.12.2013 Euroopan unionin virallinen lehti L 352/9 KOMISSION ASETUS (EU) N:o 1408/2013, annettu 18 päivänä joulukuuta 2013, Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 107 ja 108 artiklan soveltamisesta

Lisätiedot

Tulot rakennerahastohankkeissa Yleisasetuksen (EY) N:o 1083/2006 55 artiklan vai kansallisen tukilainsäädännön soveltaminen?

Tulot rakennerahastohankkeissa Yleisasetuksen (EY) N:o 1083/2006 55 artiklan vai kansallisen tukilainsäädännön soveltaminen? Tulot rakennerahastohankkeissa Yleisasetuksen (EY) N:o 1083/2006 55 artiklan vai kansallisen tukilainsäädännön soveltaminen? Työ- ja elinkeinoministeriö Alueiden kehittämisyksikkö Rakennerahastojen hallinnointiryhmä

Lisätiedot

Asia: Valtiontuki / Suomi Tuki nro N 315/2006 Eräiden energiatuotteiden energiaveron palautus maataloustuottajille

Asia: Valtiontuki / Suomi Tuki nro N 315/2006 Eräiden energiatuotteiden energiaveron palautus maataloustuottajille EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 29-X-2007 K(2007)5341 Asia: Valtiontuki / Suomi Tuki nro N 315/2006 Eräiden energiatuotteiden energiaveron palautus maataloustuottajille Arvoisa vastaanottaja Tarkasteltuaan Suomen

Lisätiedot

Vaikeuksissa olevan yrityksen määritelmä ja tukeminen. Helsinki 6.11.2014 Olli Hyvärinen Olli.Hyvarinen@tem.fi

Vaikeuksissa olevan yrityksen määritelmä ja tukeminen. Helsinki 6.11.2014 Olli Hyvärinen Olli.Hyvarinen@tem.fi Vaikeuksissa olevan yrityksen määritelmä ja tukeminen Helsinki 6.11.2014 Olli Hyvärinen Olli.Hyvarinen@tem.fi Sisältö 1. Uusi vaikeuksissa olevan yrityksen määritelmä 2. Vaikeuksissa olevien yritysten

Lisätiedot

Palkkatuki muutoksia10.5.2010

Palkkatuki muutoksia10.5.2010 Palkkatuki muutoksia10.5.2010 Iisalmi 15.6. ja Kuopio 18.6.2010 13.8.2010 1 Palkkatuki muutoksia Palkkatuen myöntäminen elinkeinotoiminnan harjoittajille muuttui 10.5.2010 EY:n valtiotukisäännösten lähtökohtana

Lisätiedot

SUUNTAVIIVOJEN TARKISTAMINEN

SUUNTAVIIVOJEN TARKISTAMINEN EU:N PELASTAMIS- JA RAKENNEUUDISTUSTUEN SUUNTAVIIVOJEN TARKISTAMINEN KYSELYLOMAKE Nykyisten pelastamis- ja rakenneuudistustuen suuntaviivojen voimassaolo päättyy lokakuussa 2009. 1 Suuntaviivojen tarkistamisen

Lisätiedot

EUROOPAN KOMISSIO. Bryssel, 22.02.2012 C (2012) 931 final. Valtiontuki SA.32698 (2011/NN) Suomi Rakenneuudistustuki Air Ålandille

EUROOPAN KOMISSIO. Bryssel, 22.02.2012 C (2012) 931 final. Valtiontuki SA.32698 (2011/NN) Suomi Rakenneuudistustuki Air Ålandille EUROOPAN KOMISSIO Bryssel, 22.02.2012 C (2012) 931 final Asia: Valtiontuki SA.32698 (2011/NN) Suomi Rakenneuudistustuki Air Ålandille Arvoisa ulkoasiainministeri, 1. MENETTELY (1) Suomi ilmoitti 10. maaliskuuta

Lisätiedot

Tietosivu 2 MISTÄ RAHA ON PERÄISIN?

Tietosivu 2 MISTÄ RAHA ON PERÄISIN? Tietosivu 2 MISTÄ RAHA ON PERÄISIN? Euroopan investointiohjelma on toimenpidepaketti, jonka avulla reaalitalouden julkisia ja yksityisiä investointeja lisätään vähintään 315 miljardilla eurolla seuraavien

Lisätiedot

Ajankohtaista kilpailuneutraliteetista. kkv.fi. Apulaisjohtaja Arttu Juuti 27.8.2015. kkv.fi

Ajankohtaista kilpailuneutraliteetista. kkv.fi. Apulaisjohtaja Arttu Juuti 27.8.2015. kkv.fi Ajankohtaista kilpailuneutraliteetista Apulaisjohtaja Arttu Juuti 27.8.2015 Yleistä kilpailuneutraliteettisääntelystä Kilpailulain 4 a luku ei kiellä julkisyhteisöjä harjoittamasta taloudellista toimintaa

Lisätiedot

HE 365/2014 vp. saaman pääomatulon veroprogressiota.

HE 365/2014 vp. saaman pääomatulon veroprogressiota. HE 365/2014 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 6 ja 56 :n, maatilatalouden tuloverolain 10 f :n ja rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun

Lisätiedot

(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET

(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET 24.12.2013 Euroopan unionin virallinen lehti L 352/1 II (Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET KOMISSION ASETUS (EU) N:o 1407/2013, annettu 18 päivänä joulukuuta 2013,

Lisätiedot

Vastauksia eräisiin kysymyksiin. Rakennerahastopäivät, 4.9.2008 Kaj von Hertzen

Vastauksia eräisiin kysymyksiin. Rakennerahastopäivät, 4.9.2008 Kaj von Hertzen Vastauksia eräisiin kysymyksiin Rakennerahastopäivät, 4.9.2008 Kaj von Hertzen Koskeeko tuloa tuottavia hankkeita koskeva sääntely myös de minimis ehdolla rahoitettuja hankkeita? Kysymyksen taustalla lienee

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen riskipääomarahasto

Kaakkois-Suomen riskipääomarahasto EUROOPAN KOMISSIO Bryssel, 19.I.2005 C(2005)36 fin Asia: Valtiontuki N:o N 188/2004 Suomi Kaakkois-Suomen riskipääomarahasto Arvoisa ulkoministeri, 1. Menettely Suomen viranomaiset ilmoittivat EY:n perustamissopimuksen

Lisätiedot

Yritystukien ajankohtaiset. Neuvottelupäivät 12.4.2016 Reijo Martikainen

Yritystukien ajankohtaiset. Neuvottelupäivät 12.4.2016 Reijo Martikainen Yritystukien ajankohtaiset Neuvottelupäivät 12.4.2016 Reijo Martikainen Yritystukipäätökset Tehty 332 päätöstä, tukea myönnetty noin 23 m Näistä Leader-päätöksiä 90 kpl ja 1,9 m 297 investointitukea 29

Lisätiedot

Kyläverkkokoulutus 1.9.2011. Noora Hakola Maaseutuelinkeino-osasto Maaseutu- ja rakenneyksikkö

Kyläverkkokoulutus 1.9.2011. Noora Hakola Maaseutuelinkeino-osasto Maaseutu- ja rakenneyksikkö Kyläverkkokoulutus 1.9.2011 Maaseutuelinkeino-osasto Maaseutu- ja rakenneyksikkö Sivu 1 16.9.2011 Kyläverkkohankkeet ja lisävaroilla rahoitettavat laajat laajakaista hankkeet HankeVNA 22 : - Yleishyödyllisen

Lisätiedot

Valtiontuki C 12/2009 (ex N 19/2009) Suomi Pelastamistuki Järvi-Suomen Portti Osuuskunnalle

Valtiontuki C 12/2009 (ex N 19/2009) Suomi Pelastamistuki Järvi-Suomen Portti Osuuskunnalle EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 8.04.2009 K(2009)2461 lopullinen Tämän päätöksen julkaistusta versiosta on poistettu joitakin tietoja Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 93 artiklan soveltamista koskevista

Lisätiedot

Valtiontuki tuoreimman tulostaulun mukaan tukien kokonaismäärän lasku on hiipunut

Valtiontuki tuoreimman tulostaulun mukaan tukien kokonaismäärän lasku on hiipunut IP/05/1558 Bryssel 9. joulukuuta 2005 Valtiontuki tuoreimman tulostaulun mukaan tukien n lasku on hiipunut Euroopan komission laatiman tuoreimman valtiontukien tulostaulun mukaan EU:n 25 jäsenvaltion myöntämien

Lisätiedot

LIITE I. Jäsenvaltioiden on myös käytettävä tätä lomaketta, jos komissio pyytää kattavia tietoja sääntöjenvastaiseksi väitetystä tuesta.

LIITE I. Jäsenvaltioiden on myös käytettävä tätä lomaketta, jos komissio pyytää kattavia tietoja sääntöjenvastaiseksi väitetystä tuesta. LIITE I Vakiolomake valtiontuesta ilmoittamiseen EY:n perustamissopimuksen 88 artiklan 3 kohdan mukaisesti ja tietojen toimittamiseen sääntöjenvastaisesta tuesta Jäsenvaltioiden on käytettävä tätä lomaketta,

Lisätiedot

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 108 artiklan 4 kohdan,

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 108 artiklan 4 kohdan, 28.6.2014 L 190/45 KOMISSION ASETUS (EU) N:o 717/2014, annettu 27 päivänä kesäkuuta 2014, Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 107 ja 108 artiklan soveltamisesta vähämerkityksiseen tukeen kalastus-

Lisätiedot

TUKIKELPOISUUSASETUKSEN UUDISTAMINEN

TUKIKELPOISUUSASETUKSEN UUDISTAMINEN TUKIKELPOISUUSASETUKSEN UUDISTAMINEN Työ- ja elinkeinoministeriö Alueiden kehittämisyksikkö Aluestrategiaryhmä Hallitusneuvos Tuula Manelius Työkokoukset kevät 2011 Säädöspohja rr-toiminnassa EU-säädökset

Lisätiedot

Asia: Valtiontuki SA.35110 (2012/N) Suomi Sosiaaliturvaan ja henkilökohtaiseen tuloverotukseen liittyvän meriliikennealan tukiohjelman jatkaminen

Asia: Valtiontuki SA.35110 (2012/N) Suomi Sosiaaliturvaan ja henkilökohtaiseen tuloverotukseen liittyvän meriliikennealan tukiohjelman jatkaminen EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 14.12.2012 C(2012) 9525 final Asia: Valtiontuki SA.35110 (2012/N) Suomi Sosiaaliturvaan ja henkilökohtaiseen tuloverotukseen liittyvän meriliikennealan tukiohjelman jatkaminen

Lisätiedot

Finnveran rahoitustoiminnan sääntely 11.5.2012

Finnveran rahoitustoiminnan sääntely 11.5.2012 Finnveran rahoitustoiminnan sääntely 11.5.2012 Sisältö 1. Finnveran suhde valtioon 2. Finnveran rahoitustoimintaa ohjaavat säädöskehikot 3. Finnveran lakiin perustuvat tehtävät 4. Finnveran myöntövaltuudet

Lisätiedot

Kilpailuneutraliteettisäännökset kilpailulaissa. Apulaisjohtaja, OTT Kalle Määttä Kilpailu- ja kuluttajavirasto. kkv.fi. kkv.fi

Kilpailuneutraliteettisäännökset kilpailulaissa. Apulaisjohtaja, OTT Kalle Määttä Kilpailu- ja kuluttajavirasto. kkv.fi. kkv.fi Kilpailuneutraliteettisäännökset kilpailulaissa Apulaisjohtaja, OTT Kalle Määttä Kilpailu- ja kuluttajavirasto Kilpailuneutraliteettisääntelyn ydinsisältö 1) Jos kunnan, kuntayhtymän, valtion tai niiden

Lisätiedot

Valtiontuki/Suomi - Tuki nro N 552/2002 - Finnveran lainaohjelma maataloustuotteiden jalostukseen ja markkinointiin

Valtiontuki/Suomi - Tuki nro N 552/2002 - Finnveran lainaohjelma maataloustuotteiden jalostukseen ja markkinointiin EUROOPAN KOMISSIO Bryssel, 28-10-2002 C(2002) 4136 Asia: Valtiontuki/Suomi - Tuki nro N 552/2002 - Finnveran lainaohjelma maataloustuotteiden jalostukseen ja markkinointiin Herra Ministeri, Komissio ilmoittaa

Lisätiedot

Kunnan toiminta markkinoilla ja kuntien takaukset, lainat ja avustukset elinkeinopoliittisena välineenä tulevaisuudessa

Kunnan toiminta markkinoilla ja kuntien takaukset, lainat ja avustukset elinkeinopoliittisena välineenä tulevaisuudessa Kunnan toiminta markkinoilla ja kuntien takaukset, lainat ja avustukset elinkeinopoliittisena välineenä tulevaisuudessa Johtava lakimies Pirkka-Petri Lebedeff, Suomen Kuntaliitto Kuntalaki uudistuu seminaari

Lisätiedot

EUROOPAN KOMISSIO. Bryssel, 04.XII.2007 K(2007)6169. Arvoisa Herra ulkoministeri

EUROOPAN KOMISSIO. Bryssel, 04.XII.2007 K(2007)6169. Arvoisa Herra ulkoministeri EUROOPAN KOMISSIO Bryssel, 04.XII.2007 K(2007)6169 Asia: Valtiontuki N 308/2007 Suomi Tuki innovaatiotoiminnan neuvontapalveluihin ja innovaatiotoimintaa tukeviin palveluihin pk-yrityksille Valtiontuki

Lisätiedot

Valtion tuet ja markkinataloussijoittajaperiaate. Eurooppa-oikeuden professori Juha Raitio Helsingin yliopisto

Valtion tuet ja markkinataloussijoittajaperiaate. Eurooppa-oikeuden professori Juha Raitio Helsingin yliopisto Valtion tuet ja markkinataloussijoittajaperiaate Eurooppa-oikeuden professori Juha Raitio Helsingin yliopisto Valtion tuet SEUT 107(1) artiklan (EY 87(1) artikla) kieltämät valtiontuet? Ks. SEUT 107-109

Lisätiedot

Varainhoito-osasto Dnro 3638/54/2014 Tukien maksatusyksikkö

Varainhoito-osasto Dnro 3638/54/2014 Tukien maksatusyksikkö Varainhoito-osasto 30.5.2014 Dnro 3638/54/2014 Tukien maksatusyksikkö Kuntien maaseutuelinkeinoviranomaiset Vuoden 2014 täydentävien ehtojen tilaneuvontatuen (1990) ensimmäisen hakukerran maksaminen Liitteenä

Lisätiedot

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2015/0009(COD) talous- ja raha-asioiden valiokunnalta

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2015/0009(COD) talous- ja raha-asioiden valiokunnalta EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Kansainvälisen kaupan valiokunta 2015/0009(COD) 6.3.2015 LAUSUNTOLUONNOS talous- ja raha-asioiden valiokunnalta budjettivaliokunnalle ja talous- ja raha-asioiden valiokunnalle

Lisätiedot

1. MENETTELY EUROOPAN KOMISSIO. Bryssel, 9.4.2014 C(2014) 2241 final. Asia: Valtiontuki SA.38359 (2014/N) Suomi Aluetukikartta 2014 2020

1. MENETTELY EUROOPAN KOMISSIO. Bryssel, 9.4.2014 C(2014) 2241 final. Asia: Valtiontuki SA.38359 (2014/N) Suomi Aluetukikartta 2014 2020 EUROOPAN KOMISSIO Bryssel, 9.4.2014 C(2014) 2241 final JULKINEN VERSIO Tämä on komission sisäinen asiakirja, joka annetaan käyttöön vain tiedotustarkoituksessa. Asia: Valtiontuki SA.38359 (2014/N) Suomi

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. ETA:n sekakomiteassa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta ETA-sopimuksen liitteen XXI muuttamiseen

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. ETA:n sekakomiteassa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta ETA-sopimuksen liitteen XXI muuttamiseen EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 30.5.2013 COM(2013) 313 final 2013/0163 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ETA:n sekakomiteassa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta ETA-sopimuksen liitteen XXI muuttamiseen

Lisätiedot

Varainhoito-osasto 30.5.2014 Dnro 3637/54/2014 Tukien maksatusyksikkö

Varainhoito-osasto 30.5.2014 Dnro 3637/54/2014 Tukien maksatusyksikkö Varainhoito-osasto 30.5.2014 Dnro 3637/54/2014 Tukien maksatusyksikkö ELY-keskukset Vuoden 2014 maatalousyrittäjien opintorahaa (2521) koskevien hakemusten käsittelyssä noudatettavista menettelyistä Liitteenä

Lisätiedot

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kasvinterveyden suojelemisesta annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kasvinterveyden suojelemisesta annetun lain muuttamisesta 1 LUONNOS 20.5.2015 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kasvinterveyden suojelemisesta annetun lain muuttamisesta ESITYKSN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Kasvinterveyden suojelemisesta annettua lakia ehdotetaan

Lisätiedot

Tutkimus- ja innovaatiokannustimet yrityksille. Sähkötutkimuspoolin tutkimusseminaari 9.10.2013 Jari Konttinen

Tutkimus- ja innovaatiokannustimet yrityksille. Sähkötutkimuspoolin tutkimusseminaari 9.10.2013 Jari Konttinen Tutkimus- ja innovaatiokannustimet yrityksille Sähkötutkimuspoolin tutkimusseminaari 9.10.2013 Jari Konttinen Valtiontuki on lähtökohtaisesti kielletty Laiton valtiontuki Takaisinperintä Perussopimus Tuki

Lisätiedot

KOMISSION TIEDONANTO. hukkakustannuksiin liittyvistä valtiontukien analyysimenetelmistä

KOMISSION TIEDONANTO. hukkakustannuksiin liittyvistä valtiontukien analyysimenetelmistä KOMISSION TIEDONANTO hukkakustannuksiin liittyvistä valtiontukien analyysimenetelmistä 1. JOHDANTO Sähkön sisämarkkinoita koskevista yhteisistä säännöistä 19 päivänä joulukuuta 1996 annetussa Euroopan

Lisätiedot

Mikko Alkio VALTIONTUET

Mikko Alkio VALTIONTUET Mikko Alkio VALTIONTUET TALENTUM Helsinki 2010 Copyright Talentum Media Oy ja Mikko Alkio Kustantaja: Talentum Media Oy Kansi: Outi Pallari Taitto: NotePad ISBN 978-952-14-1452-7 Kariston Kirjapaino Oy

Lisätiedot

YHTEISÖN VALTIONTUKISÄÄNTÖJEN KÄSIKIRJA PK-YRITYKSILLE

YHTEISÖN VALTIONTUKISÄÄNTÖJEN KÄSIKIRJA PK-YRITYKSILLE 25.2.2009 YHTEISÖN VALTIONTUKISÄÄNTÖJEN KÄSIKIRJA PK-YRITYKSILLE TILAPÄISET VALTIONTUKITOIMENPITEET RAHOITUKSEN TURVAAMISEKSI MENEILLÄÄN OLEVAN FINANSSI- JA TALOUSKRIISIN AIKANA Huomautus: Tämä käsikirja

Lisätiedot

Pykälän 3 momentin mukainen säännös asumisen tukien yläikärajasta ehdotetaan yhdenmukaistettavaksi porotalouden vastaavan tukijärjestelmän kanssa.

Pykälän 3 momentin mukainen säännös asumisen tukien yläikärajasta ehdotetaan yhdenmukaistettavaksi porotalouden vastaavan tukijärjestelmän kanssa. LUONNOS 18.12.2015 KOLTTA-ASETUKSEN MUUTTAMINEN yleisperustelut Kolttalaki on sopeutettu Euroopan unionin rahastokauden 2014-2020 uusiin valtiontukisäännöksiin kolttalain muutoksella ( /2015). Koltta-asetukseen

Lisätiedot

Euroopan investointiohjelma

Euroopan investointiohjelma Euroopan investointiohjelma Kolme toisiaan tukevaa tekijää INVESTOINNIT RAKENNEUUDISTUKSET FINANSSIPOLIITTINEN VASTUULLISUUS 1 Euroopan investointiohjelma LISÄRAHAA INVESTOINTEIHIN LISÄRAHOITUS REAALITALOUDEN

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. Euroopan rahoituksenvakautusmekanismin perustamisesta

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. Euroopan rahoituksenvakautusmekanismin perustamisesta FI FI FI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 9.5.2010 KOM(2010) 2010 lopullinen Ehdotus NEUVOSTON ASETUS Euroopan rahoituksenvakautusmekanismin perustamisesta FI FI Ehdotus NEUVOSTON ASETUS Euroopan rahoituksenvakautusmekanismin

Lisätiedot

Määräys arvopaperikauppojen ilmoittamisesta

Määräys arvopaperikauppojen ilmoittamisesta lukien toistaiseksi 1 (5) Arvopaperipörsseille, sijoituspalveluyrityksille, luottolaitoksille, ulkomaisille luottolaitoksille ja sijoituspalveluyrityksille sekä muun julkisen kaupankäynnin järjestäjille

Lisätiedot

Alue (Alueen nimi on ilmoitettava, jos tuen myöntää muu kuin keskusviranomainen.) Koko Suomi Ahvenanmaan maakuntaa lukuun ottamatta

Alue (Alueen nimi on ilmoitettava, jos tuen myöntää muu kuin keskusviranomainen.) Koko Suomi Ahvenanmaan maakuntaa lukuun ottamatta Jäsenvaltion toimittama tiivistelmä EY:n perustamissopimuksen 87 ja 88 artiklan soveltamisesta maataloustuotteiden tuottamisen alalla toimiville pienille ja keskisuurille yrityksille myönnettävään valtiontukeen

Lisätiedot

Päätös. Laki. tuloverolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

Päätös. Laki. tuloverolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 205/2008 vp Hallituksen esitys eräiksi metsäverotusta koskeviksi muutoksiksi Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä eräiksi metsäverotusta koskeviksi muutoksiksi (HE 206/2008

Lisätiedot

Komission julkinen kuuleminen riskirahoitusta koskevista valtiontukisuuntaviivoista HT.347

Komission julkinen kuuleminen riskirahoitusta koskevista valtiontukisuuntaviivoista HT.347 25.9.2013 TEM/1740/05.06.01/2012 Euroopan Komissio Kilpailun pääosasto Komission julkinen kuuleminen riskirahoitusta koskevista valtiontukisuuntaviivoista HT.347 SUOMEN KANTA Komissio on 24.7.2013 avannut

Lisätiedot

HE 12/2000 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 12/2000 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 2/2000 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle valtion erityisrahoitusyhtiön luotto- ja takaustoiminnasta annetun lain ja 8 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

Yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyvät palvelut (SGEI)

Yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyvät palvelut (SGEI) Yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyvät palvelut (SGEI) Sosiaali- ja terveysalan toimialapäivät 7.9.2010, Helsinki Vanhempi hallitussihteeri Eeva Vahtera TEM kilpailupolitiikkaryhmä Mitä on SGEI-palvelu?

Lisätiedot

Vähämerkityksistä tukea koskeva asetus KYSELY

Vähämerkityksistä tukea koskeva asetus KYSELY Vähämerkityksistä tukea koskeva asetus KYSELY TIETOJA VASTAAJASTA Kyselykohtaiset tietosuojaperiaatteet: Vastaukset julkaistaan internetissä nimellä, paitsi jos vastaaja vastustaa henkilötietojensa julkaisemista

Lisätiedot

Selventävä huomautus

Selventävä huomautus Selventävä huomautus Luonnos: Suuntaviivat valtiontuesta rahoitusalan ulkopuolisten vaikeuksissa olevien yritysten pelastamiseen ja rakenneuudistukseen I. Tausta ja asiayhteys 1. Valtiontukiuudistus Pelastamis-

Lisätiedot

Bryssel, 10-06-2003 C(2003) 1872 Asia: Valtiontuki/Suomi - Tuki nro N 679/2002 - Maaseudun kehittämistä koskevien tukijärjestelmien muuttaminen

Bryssel, 10-06-2003 C(2003) 1872 Asia: Valtiontuki/Suomi - Tuki nro N 679/2002 - Maaseudun kehittämistä koskevien tukijärjestelmien muuttaminen EUROOPAN KOMISSIO Bryssel, 10-06-2003 C(2003) 1872 Asia: Valtiontuki/Suomi - Tuki nro N 679/2002 - Maaseudun kehittämistä koskevien tukijärjestelmien muuttaminen Arvoisa vastaanottaja, Tarkasteltuaan Suomen

Lisätiedot

1.5. Sovelletaanko toimenpidettä yrityksiin, jotka sijaitsevat

1.5. Sovelletaanko toimenpidettä yrityksiin, jotka sijaitsevat OSA III.12.P LISÄTIETOLOMAKE - TUKI VAIKEUKSISSA OLEVIEN YRITYSTEN RAKENTEIDEN UUDISTAMISEKSI: MAATALOUSALAN TOIMIJAT Tätä liitettä on käytettävä ilmoitettaessa maatalousalan rakentden uudistamiseksi myönnettäviä

Lisätiedot

Varainhoito-osasto Dnro 1974/22/2012 Tukien maksatusyksikkö

Varainhoito-osasto Dnro 1974/22/2012 Tukien maksatusyksikkö Varainhoito-osasto 11.12.2012 Dnro 1974/22/2012 Tukien maksatusyksikkö Kuntien maaseutuelinkeinoviranomaiset Vuoden 2012 täydentävien ehtojen tilaneuvontatuen (1990) maksaminen, toinen hakukerta Liitteenä

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 52/2003 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kehitysalueelle tehtävien investointien korotetuista poistoista annetun lain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kehitysalueelle tehtävien

Lisätiedot

1716 der Beilagen XXIV. GP - Vorlage gem. Art. 23i Abs. 4 B-VG - 07 finnischer Beschluss (Normativer Teil) 1 von 8

1716 der Beilagen XXIV. GP - Vorlage gem. Art. 23i Abs. 4 B-VG - 07 finnischer Beschluss (Normativer Teil) 1 von 8 1716 der Beilagen XXIV. GP - Vorlage gem. Art. 23i Abs. 4 B-VG - 07 finnischer Beschluss (Normativer Teil) 1 von 8 Euroopan unionin virallinen lehti ISSN 1725-261X L 91 Suomenkielinen laitos Lainsäädäntö

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.3.2016 COM(2016) 156 final 2016/0085 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta linja-autoilla harjoitettavasta satunnaisesta kansainvälisestä

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisen yritysrahoitustoimenpiteet ohjelmakaudella

Maaseudun kehittämisen yritysrahoitustoimenpiteet ohjelmakaudella Maaseudun kehittämisen yritysrahoitustoimenpiteet ohjelmakaudella 2014-2020 Uusiutuva energia NYT! tilaisuus 24.2.2016 Timitran Linna, LIEKSA ELY-keskus Haetut yritystuet tukimuodoittain vuonna 2015. -

Lisätiedot

EU-OSARAHOITTEISIA HANKKEITA KOSKEVAT KORJAAVAT TOIMENPITEET SEKÄ TARKASTUS- VIRANOMAISEN TARKASTUSRAPORTTIEN KÄSITTELY VÄLITTÄVISSÄ TOIMIELMISSÄ

EU-OSARAHOITTEISIA HANKKEITA KOSKEVAT KORJAAVAT TOIMENPITEET SEKÄ TARKASTUS- VIRANOMAISEN TARKASTUSRAPORTTIEN KÄSITTELY VÄLITTÄVISSÄ TOIMIELMISSÄ EU-OSARAHOITTEISIA HANKKEITA KOSKEVAT KORJAAVAT TOIMENPITEET SEKÄ TARKASTUS- VIRANOMAISEN TARKASTUSRAPORTTIEN KÄSITTELY VÄLITTÄVISSÄ TOIMIELMISSÄ 14.-15.6.2010 Finlandia-talo Helsinki Sääntöjenvastaisuuksien

Lisätiedot

Ohjeet koskien raportointiin käytettävien markkinaosuuksien määrittämisen menetelmiä

Ohjeet koskien raportointiin käytettävien markkinaosuuksien määrittämisen menetelmiä EIOPA-BoS-15/106 FI Ohjeet koskien raportointiin käytettävien markkinaosuuksien määrittämisen menetelmiä EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. +

Lisätiedot