Asia: Valtiontuki / Suomi Tuki nro N 315/2006 Eräiden energiatuotteiden energiaveron palautus maataloustuottajille

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Asia: Valtiontuki / Suomi Tuki nro N 315/2006 Eräiden energiatuotteiden energiaveron palautus maataloustuottajille"

Transkriptio

1 EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 29-X-2007 K(2007)5341 Asia: Valtiontuki / Suomi Tuki nro N 315/2006 Eräiden energiatuotteiden energiaveron palautus maataloustuottajille Arvoisa vastaanottaja Tarkasteltuaan Suomen viranomaisten toimittamia edellä mainittua tukea koskevia tietoja komissio on päättänyt olla vastustamatta kyseistä tukea, koska se on EY:n perustamissopimuksen mukaista. Päätöstä tehdessään komissio on ottanut huomioon seuraavat näkökohdat: 1. MENETTELY (1) Suomen pysyvä edustusto Euroopan unionissa ilmoitti komissiolle kyseisestä tukisuunnitelmasta perustamissopimuksen 88 artiklan 3 kohdan mukaisesti päivätyllä ja saapuneeksi kirjatulla kirjeellä. Lisätietoja toimitettiin päivätyllä ja samana päivänä saapuneeksi kirjatulla kirjeellä sekä päivätyllä ja saapuneeksi kirjatulla kirjeellä. 2. KUVAUS 2.1. Nimike (2) Eräiden energiatuotteiden energiaveron palautus maataloustuottajille 2.2. Oikeusperusta (3) Laki maataloudessa käytettyjen eräiden energiatuotteiden valmisteveron palautuksesta; laki nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetun lain (1472/1994) 10 a :n muuttamisesta Talousarvio (4) Enintään 21,5 miljoonaa euroa vuodessa. Tuen kokonaismäärä ohjelmakaudella on noin 190 miljoonaa euroa. Ulkoministeri Erkki TUOMIOJA Merikasarmi PL 176, FIN Helsinki Euroopan komissio, B-1049 Bryssel Puhelin: (32-2)

2 2.4. Kesto (5) Edunsaajat (6) Ammattimaiset maatalouden harjoittajat ja ammattimaiset kasvihuoneviljelijät Tukitoimenpide (7) Direktiivissä 2003/96/EY säädetyt energiatuotteiden valmisteveroa koskevat säännökset on saatettu osaksi Suomen lainsäädäntöä lailla 1472/94 ja 1260/96 sekä asetuksella 1547/94, sellaisena kuin se on muutettuna. Uudessa lainsäädännössä (laki maataloudessa käytettyjen eräiden energiatuotteiden valmisteveron palautuksesta, jäljempänä 'laki', ja laki nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetun lain (1472/1994) 10 a :n muuttamisesta, jäljempänä 'lain 1472/1994 muutoslaki') muutetaan kyseisiä säädöksiä alentamalla sovellettavaa valmisteveron tasoa eräiden energiatuotteiden ja sähkön osalta silloin kun näitä tuotteita käytetään maatalous- ja puutarhatuotannossa tai kasvihuoneviljelyssä kaudella Laki tuli voimaan Suomen viranomaiset ovat päivätyllä ja saapuneeksi kirjatulla kirjeellä vahvistaneet, että veronpalautuksia ei ole vielä maksettu. (8) Verotasoa alennetaan tiettyjä energiatuotteita koskevalla vuosittaisella veronpalautuksella seuraavasti: Tuote Palautus / senttiä Palautuksen jälkeen maksettava vero / senttiä Määrä Kaasuöljy 3,75 2,96 litra Raskas polttoöljy 1,75 3,93 kg Sähkö 0,23 0,50 kwh (9) Veronpalautus maksetaan ammattimaisille viljelijöille ja kasvihuoneviljelijöille niiden tukikelpoisten energiatuotteiden määrän perusteella, joita nämä ovat käyttäneet tuotannossaan verovuonna. Palautukseen eivät tule 50 euroa alittavat veron määrät verovuotta kohden. Muuhun kuin tuotantoon käytettävistä energiatuotteista tai sähköstä ei voida myöntää palautusta. Palautusta on haettava erikseen kultakin verovuodelta. Verovuotta 2005 koskeva palautushakemus oli jätettävä marraskuun 2006 loppuun mennessä. (10) Ammattimaisten viljelijöiden on pidettävä kirjaa tuotannossa käyttämiensä tukikelpoisten energiatuotteiden määristä ja ilmoitettava nämä määrät joko 2

3 veroilmoituksessa tai Verohallituksen vahvistamaa muuta asiakirjaa käyttäen (lain 6 ). Ammattimaisten kasvihuoneviljelijöiden on ilmoitettava kyseessä olevat määrät lomakkeissa, jotka lähetetään Tullihallitukselle, ja pidettävä niistä kirjaa lain 1472/1994 muutoslain 10 a :n mukaisesti Tuki-intensiteetti (11) Vaihtelee (ks. edellä oleva 8 kohta). 3. ARVIOINTI 3.1. Onko kyseessä tuki? (12) Jotta perustamissopimuksen 87 artiklan 1 kohtaa voidaan soveltaa, toimenpiteistä on oltava yritykselle taloudellista hyötyä, jota se ei olisi voinut saada tavanomaisesta liiketoiminnastaan, tukea on myönnettävä tietyille yrityksille, tuen on oltava jäsenvaltion myöntämää tai se on myönnettävä valtion varoista ja tuella on oltava näkyvä vaikutus jäsenvaltioiden väliseen kauppaan. (13) Alustavasti tarkasteltuna nämä edellytykset näyttäisivät täyttyvän. (14) Toimenpiteestä aiheutuu valtiolle verotulojen menetystä. Toimenpide rahoitetaan näin ollen valtion varoista. Koska eriytetyistä verokannoista voivat hyötyä ainoastaan ammattimaiset viljelijät ja ammattimaiset kasvihuoneviljelijät eivätkä kaikki Suomessa toimivat yritykset, toimenpiteestä on etua tietyille yrityksille. Ottaen huomioon, että tuesta hyötyvät yritykset toimivat erittäin kilpailluilla kansainvälisillä markkinoilla, toimenpide vääristää tai uhkaa vääristää 1 kilpailua ja vaikuttaa jäsenvaltioiden väliseen kauppaan Onko kyse valtiontukisääntöjen mukaisesta toimenpiteestä? (15) Toimenpiteen ilmoitusajankohtana direktiivin 2003/96/EY mukaisesti maatalousalalla myönnetystä tuesta ei ollut olemassa erityisiä valtiontukisääntöjä. Toimenpidettä olisi sen vuoksi arvioitava suoraan EY:n perustamissopimuksen 87 artiklan 3 kohdan c alakohdan perusteella. Komissio on kuitenkin hyväksynyt tällä välin maa- ja metsätalousalan valtiontukea koskevat suuntaviivat vuosiksi , jäljempänä 'suuntaviivat'. Suuntaviivojen VI.F luvussa vahvistetaan direktiivin 2003/96/EY mukaisiin verovapautuksiin liittyvää tukea koskevat säännöt, ja komissio aikoo soveltaa siinä vahvistettuja perusteita soveltuvin osin. (16) Suuntaviivojen 172 kohdassa ulotetaan suuntaviivojen VI.F luku koskemaan direktiivin 2003/96/EY voimaantulon jälkeen myönnettyä sääntöjenvastaista tukea. Ilmoitettu tukijärjestelmä tuli voimaan ja tukea on tarkoitus myöntää taannehtivasti alkaen. Ilmoitettua tukea ei nähtävästi ole 1 2 Yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytännön mukaan valtiontuesta johtuva yrityksen kilpailuaseman paraneminen osoittaa yleensä kilpailun vääristymisen verrattuna muihin kilpaileviin yrityksiin, jotka eivät saa tällaista tukea. Asia C-730/79, Kok. 1980, s. 2671, 11 ja 12 kohta. EUVL C 319, , s. 1. 3

4 kuitenkaan vielä myönnetty. Tällöin 172 kohtaa ei tavallisesti sovellettaisi, mutta käsiteltävänä olevassa tapauksessa tämä saattaisi merkitä sitä, että olisi ollut edullisempaa myöntää tuki sääntöjen vastaisesti. Tukijärjestelmä tuli sitä paitsi voimaan ennen kuin nykyisiä suuntaviivoja alettiin soveltaa, jolloin kansalliset viranomaiset eivät tällöin voineet olla varmoja siitä, olivatko kyseiset veronalennukset luonteeltaan tukea, ja ilmoittivat tukijärjestelmän oikeusvarmuussyistä sen sijaan, että olisivat maksaneet tuen välittömästi. Lisäksi edunsaajat ovat voineet hakea tukea voimaantuloajankohdasta lähtien. Näissä olosuhteissa olisi vastaavasti sovellettava tuen taannehtivan myöntämisen sallivaa määräystä, jotta sääntöjenmukaisesti myönnetty ja ennen näiden suuntaviivojen voimaantuloa ilmoitettu tuki ei olisi perustamissopimuksen 88 artiklan ilmoitusvelvoitteen vastaisesti myönnettyyn tukeen nähden epäedullisessa asemassa. (17) Suuntaviivojen 167 kohdassa todetaan, että sovellettaessa direktiivin 2003/96/EY 8 artiklassa tai 15 artiklan 3 kohdassa säädettyä verotoimenpidettä tasapuolisesti koko maatalousalaan, toimenpiteen katsotaan edistävän alan kehitystä. (18) Suuntaviivojen 170 kohdassa määrätään, että nollaverotuksen soveltaminen maatalouden alkutuotannossa käytettäviin energiatuotteisiin ja sähköön sallitaan, edellyttäen ettei maataloudessa sovelleta eriyttämistä. (19) Nämä edellytykset täyttyvät. Toimenpide perustuu direktiivin 2003/96/EY 15 artiklan 3 kohtaan. Maataloustuotannossa käytettyyn kevyeen ja raskaaseen polttoöljyyn ja sähköön sovelletaan alennettua verotasoa, ja tämä toimenpide kohdistuu erottelematta kaikkiin maatalousyrityksiin. (20) Sitä, että edunsaajat saavat veronpalautuksen vain 50 euron määrästä lähtien, ei sellaisenaan voida pitää eriyttämisenä maataloudessa, sillä samoja palautusmääriä sovelletaan kaikkiin maataloustuottajiin. 4. PÄÄTELMÄT (21) Ilmoitettu tukiohjelma täyttää perusteet, jotka määritellään vuosiksi vahvistettujen maa- ja metsätalousalan valtiontukea koskevien suuntaviivojen VI.F luvussa. Komissio katsoo näin ollen, että tukiohjelma on EY:n perustamissopimuksen 87 artiklan 3 kohdan c alakohdan mukainen. (22) Jos tämä kirje sisältää luottamuksellisia tietoja, joita ei saa julkistaa, siitä on ilmoitettava komissiolle viidentoista työpäivän kuluessa kirjeen vastaanottamisesta. Jos komissio ei saa perusteltua pyyntöä määräajassa, se katsoo, että olette antanut suostumuksenne koko kirjeen tiedoksi antamiseen kolmansille osapuolille ja julkistamiseen todistusvoimaisella kielellä Internetsivulla: Pyyntö on lähetettävä kirjattuna kirjeenä tai faksilla seuraavaan osoitteeseen: Euroopan komissio Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosasto Linja H 4

5 Toimisto: Loi 130 5/128 B-1049 Bryssel Faksi: (+32-2) Kunnioittavasti Komission puolesta Mariann FISCHER BOEL Komission jäsen 5

Bryssel, 10-06-2003 C(2003) 1872 Asia: Valtiontuki/Suomi - Tuki nro N 679/2002 - Maaseudun kehittämistä koskevien tukijärjestelmien muuttaminen

Bryssel, 10-06-2003 C(2003) 1872 Asia: Valtiontuki/Suomi - Tuki nro N 679/2002 - Maaseudun kehittämistä koskevien tukijärjestelmien muuttaminen EUROOPAN KOMISSIO Bryssel, 10-06-2003 C(2003) 1872 Asia: Valtiontuki/Suomi - Tuki nro N 679/2002 - Maaseudun kehittämistä koskevien tukijärjestelmien muuttaminen Arvoisa vastaanottaja, Tarkasteltuaan Suomen

Lisätiedot

Valtiontuki/Suomi - Tuki nro N 552/2002 - Finnveran lainaohjelma maataloustuotteiden jalostukseen ja markkinointiin

Valtiontuki/Suomi - Tuki nro N 552/2002 - Finnveran lainaohjelma maataloustuotteiden jalostukseen ja markkinointiin EUROOPAN KOMISSIO Bryssel, 28-10-2002 C(2002) 4136 Asia: Valtiontuki/Suomi - Tuki nro N 552/2002 - Finnveran lainaohjelma maataloustuotteiden jalostukseen ja markkinointiin Herra Ministeri, Komissio ilmoittaa

Lisätiedot

Valtiontuki N:o N 269/2003 Suomi Avustukset ja lainat teknologiseen tutkimukseen ja kehittämiseen

Valtiontuki N:o N 269/2003 Suomi Avustukset ja lainat teknologiseen tutkimukseen ja kehittämiseen EUROOPAN KOMISSIO Bryssel, 29.01.2004 C(2004)261 Asia: Valtiontuki N:o N 269/2003 Suomi Avustukset ja lainat teknologiseen tutkimukseen ja kehittämiseen Herra Ministeri, 1. MENETTELY Suomen viranomaiset

Lisätiedot

Valtiontuki SA.38428 (2014/N) FI Suomen merituulipuistojen kokeiluhanke

Valtiontuki SA.38428 (2014/N) FI Suomen merituulipuistojen kokeiluhanke EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 6.11.2014 C(2014) 8385 final Tämän päätöksen julkaistusta versiosta on poistettu joitakin tietoja Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 93 artiklan soveltamista koskevista yksityiskohtaisista

Lisätiedot

EUROOPAN KOMISSIO. Bryssel 1.9.2010 K(2010)6051

EUROOPAN KOMISSIO. Bryssel 1.9.2010 K(2010)6051 EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 1.9.2010 K(2010)6051 Asia: Valtiontuki N 43/2010 Suomi Valtiontuki kiertovesitekniikkaa käyttävän vesiviljelylaitoksen laajentamiseksi ja kaviaarin jalostuslaitoksen rakentamiseksi

Lisätiedot

Valtiontuki N 777/2001 Suomi Tukiohjelmat valtiontuen myöntämiseksi elokuville ja muulle audiovisuaaliselle tuotannolle

Valtiontuki N 777/2001 Suomi Tukiohjelmat valtiontuen myöntämiseksi elokuville ja muulle audiovisuaaliselle tuotannolle EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 20.12.2001 C(2001)4474fin Asia: Valtiontuki N 777/2001 Suomi Tukiohjelmat valtiontuen myöntämiseksi elokuville ja muulle audiovisuaaliselle tuotannolle Arvoisa vastaanottaja 1.

Lisätiedot

Valtiontukiasia N 397/2009 Suomi investointi Vaasan lentoaseman lentorahti-infrastruktuurin rakentamiseen

Valtiontukiasia N 397/2009 Suomi investointi Vaasan lentoaseman lentorahti-infrastruktuurin rakentamiseen EUROOPAN KOMISSIO Bryssel, 13.1.2010 K(2009)10518 lopullinen Asia: Valtiontukiasia N 397/2009 Suomi investointi Vaasan lentoaseman lentorahti-infrastruktuurin rakentamiseen Arvoisa ulkoministeri 1. MENETTELY

Lisätiedot

Asia: Valtiontuki SA.33823 (2012/N) Suomi Tuki Manner-Suomen ja Ahvenanmaan väliselle sähkökaapelille

Asia: Valtiontuki SA.33823 (2012/N) Suomi Tuki Manner-Suomen ja Ahvenanmaan väliselle sähkökaapelille EUROOPAN KOMISSIO Bryssel, 31.7.2012 C(2012) 5526 final Asia: Valtiontuki SA.33823 (2012/N) Suomi Tuki Manner-Suomen ja Ahvenanmaan väliselle sähkökaapelille Arvoisa ulkoasiainministeri Euroopan komissio

Lisätiedot

EY:n valtiontukisäännöt

EY:n valtiontukisäännöt EY:n valtiontukisäännöt 1 Valtiontuen määritelmä Yrityksille1 myönnettäviä valtiontukia koskevat periaatteet määritellään EY:n perustamissopimuksen 87 ja 88 artikloissa. Vaikka valtiontuet ovat lähtökohtaisesti

Lisätiedot

EUROOPAN KOMISSIO KOMISSION YKSIKÖIDEN VALMISTELUASIAKIRJA

EUROOPAN KOMISSIO KOMISSION YKSIKÖIDEN VALMISTELUASIAKIRJA EUROOPAN KOMISSIO Bruxelles, 29.4.2013 SWD(2013) 53 final/2 KOMISSION YKSIKÖIDEN VALMISTELUASIAKIRJA Opas valtiontukea, julkisia hankintoja ja sisämarkkinoita koskevien Euroopan unionin sääntöjen soveltamiseksi

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 34/2002 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi keskinäisestä virka-avusta eräiden saatavien, maksujen ja tullien sekä verojen perinnässä Suomen ja muiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden toimivaltaisten

Lisätiedot

Opas de minimis -tuista. EU:n valtiontukisäännöt

Opas de minimis -tuista. EU:n valtiontukisäännöt Opas de minimis -tuista EU:n valtiontukisäännöt Sisällys 1 EU:n valtiontukisäännöt ja menettelyt... 5 1.1 De minimis -tuen määritelmä ja tuen myöntäjän muistilista... 8 2 Minkälaiseen toimintaan voidaan

Lisätiedot

De minimis tuki lain (1652/2009) mukaisissa rakennerahastohankkeissa

De minimis tuki lain (1652/2009) mukaisissa rakennerahastohankkeissa De minimis tuki lain (1652/2009) mukaisissa rakennerahastohankkeissa Komission asetus (EY) N:o 1998/2006 Työ- ja elinkeinoministeriö Alueiden kehittämisyksikkö Rakennerahastojen hallinnointiryhmä Ylitarkastaja

Lisätiedot

Yhteisön suuntaviivat laajakaistaverkkojen nopeaan käyttöönottoon liittyvien valtiontukisääntöjen soveltamisesta

Yhteisön suuntaviivat laajakaistaverkkojen nopeaan käyttöönottoon liittyvien valtiontukisääntöjen soveltamisesta FI Yhteisön suuntaviivat laajakaistaverkkojen nopeaan käyttöönottoon liittyvien valtiontukisääntöjen soveltamisesta 1. JOHDANTO (1) Laajakaistayhteydet ovat avainasemassa tieto- ja viestintäteknologioiden

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 Istuntoasiakirja 2004 C5-0224/1999 03/11/1999 ***II YHTEINEN KANTA Asia: Neuvoston 22 päivänä lokakuuta 1999 vahvistama yhteinen kanta (EY) N:o../1999 Euroopan parlamentin ja

Lisätiedot

KOMISSION TIEDONANTO. Suuntaviivat valtiontuesta rahoitusalan ulkopuolisten vaikeuksissa olevien yritysten pelastamiseen ja rakenneuudistukseen

KOMISSION TIEDONANTO. Suuntaviivat valtiontuesta rahoitusalan ulkopuolisten vaikeuksissa olevien yritysten pelastamiseen ja rakenneuudistukseen EUROOPAN KOMISSIO Bryssel XXX [ ](2013) XXX draft KOMISSION TIEDONANTO Suuntaviivat valtiontuesta rahoitusalan ulkopuolisten vaikeuksissa olevien yritysten pelastamiseen ja rakenneuudistukseen (ETA:n kannalta

Lisätiedot

Pk-yritysten uusi määritelmä Käyttäjän opas ja ilmoitusmalli Riippumattomat yritykset

Pk-yritysten uusi määritelmä Käyttäjän opas ja ilmoitusmalli Riippumattomat yritykset 956776_CV_FI 5/31/06 9:13 AM Pagina 1 on noin 23 miljoonaa pk-yritystä 99 prosenttia kaikista EU:n yrityksistä on pk-yrityksiä pk-yritykset työllistävät noin 75 miljoonaa ihmistä. Pk-yritysten kynnysarvot

Lisätiedot

5.1.1 Euroopan unionin neuvoston asetus EKP:n valtuuksista määrätä seuraamuksia

5.1.1 Euroopan unionin neuvoston asetus EKP:n valtuuksista määrätä seuraamuksia Suomen Pankin säännöt vastapuolille ja asiakkaille Muut asiat 5 Muut asiat 5.1 Sanktiot 5.1.1 Euroopan unionin neuvoston asetus EKP:n valtuuksista määrätä seuraamuksia 5.1.2. Euroopan keskuspankin asetus

Lisätiedot

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti. (Säädökset, jotka on julkaistava) NEUVOSTON DIREKTIIVI 2000/29/EY, annettu 8 päivänä toukokuuta 2000,

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti. (Säädökset, jotka on julkaistava) NEUVOSTON DIREKTIIVI 2000/29/EY, annettu 8 päivänä toukokuuta 2000, 10.7.2000 L 169/1 I (Säädökset, jotka on julkaistava) NEUVOSTON DIREKTIIVI 2000/29/EY, annettu 8 päivänä toukokuuta 2000, kasvien ja kasvituotteiden haitallisten organismien jäsenvaltioihin kulkeutumisen

Lisätiedot

Opas keskitettyyn alv-minipalvelupisteeseen

Opas keskitettyyn alv-minipalvelupisteeseen EUROOPAN KOMISSIO VEROTUKSEN JA TULLILIITON PÄÄOSASTO Välillinen verotus ja verohallinto Arvonlisävero Bryssel 23. lokakuuta 2013 Opas keskitettyyn alv-minipalvelupisteeseen Sisällysluettelo Taustaa...

Lisätiedot

KOMISSION TIEDONANTO

KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN KOMISSIO Bryssel XXX DFAFT [ ](2015) XXX draft KOMISSION TIEDONANTO LUONNOS: SUUNTAVIIVAT YHTEISTÄ MARKKINAJÄRJESTELYÄ KOSKEVAN ASETUKSEN 169, 170 JA 171 ARTIKLASSA OLEVIEN SÄÄNTÖJEN SOVELTAMISESTA

Lisätiedot

Kesäkuuta 2009 OHJELMAOPAS KULTTUURI-OHJELMA (2007 2013) Koulutuksen ja kulttuurin pääosasto http://ec.europa.eu/culture/index_en.

Kesäkuuta 2009 OHJELMAOPAS KULTTUURI-OHJELMA (2007 2013) Koulutuksen ja kulttuurin pääosasto http://ec.europa.eu/culture/index_en. KULTTUURI-OHJELMA Koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeenpanovirasto EUROOPAN KOMISSION OHJELMAOPAS KULTTUURI-OHJELMA (2007 2013) Kesäkuuta 2009 Koulutuksen ja kulttuurin pääosasto http://ec.europa.eu/culture/index_en.htm

Lisätiedot

HE 207/2001 vp. koskisi vuoden 1995 alusta lukien neljään prosenttiin alennettuja korkoja. Lain on tarkoitus tulla voimaan 1 päivänä tammikuuta 2002.

HE 207/2001 vp. koskisi vuoden 1995 alusta lukien neljään prosenttiin alennettuja korkoja. Lain on tarkoitus tulla voimaan 1 päivänä tammikuuta 2002. HE 207/2001 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi maaseutuelinkeinojen rahoituslain muuttamisesta PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan maatilalain mukaisten valtion myyntihintasaamisten ja

Lisätiedot

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti 3.3.2001 FI Euroopan yhteisöjen virallinen lehti L 63/21 KOMISSION ASETUS (EY) N:o 438/2001, annettu 2 päivänä maaliskuuta 2001, neuvoston asetuksen (EY) N:o 1260/1999 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista

Lisätiedot

HE 10/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle lentoliikenteestä Vietnamin kanssa tehdyn sopimuksen hyväksymisestä

HE 10/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle lentoliikenteestä Vietnamin kanssa tehdyn sopimuksen hyväksymisestä Hallituksen esitys eduskunnalle lentoliikenteestä Vietnamin kanssa tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN

Lisätiedot

Euroopan unionin virallinen lehti

Euroopan unionin virallinen lehti 18.1.2007 L 12/3 OIKAISUJA Oikaistaan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1924/2006, annettu 20 päivänä joulukuuta 2006, elintarvikkeita koskevista ravitsemus- ja terveysväitteistä ( L 404,

Lisätiedot

ottavat huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 95 artiklan, ottavat huomioon komission ehdotuksen ( 1 ),

ottavat huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 95 artiklan, ottavat huomioon komission ehdotuksen ( 1 ), L 345/90 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2003/98/EY, annettu 17 päivänä marraskuuta 2003, julkisen sektorin hallussa olevien tietojen uudelleenkäytöstä EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN

Lisätiedot

HALLINTOVIRANOMAISEN OHJE 2/2010 3. TUKIKELPOISET KUSTANNUKSET. 3.1 Yleistä

HALLINTOVIRANOMAISEN OHJE 2/2010 3. TUKIKELPOISET KUSTANNUKSET. 3.1 Yleistä HALLINTOVIRANOMAISEN OHJE 2/2010 3. TUKIKELPOISET KUSTANNUKSET 3.1 Yleistä Yhteisön tasolla tukikelpoisia menoja koskeva sääntely on vähentynyt aikaisempaan ohjelmakauteen verrattuna. Toisaalta sekä yleisasetukseen

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2014/35/EU,

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2014/35/EU, 29.3.2014 Euroopan unionin virallinen lehti L 96/357 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2014/35/EU, annettu 26 päivänä helmikuuta 2014, tietyllä jännitealueella toimivien sähkölaitteiden asettamista

Lisätiedot

KOMISSION YKSIKÖIDEN VALMISTELUASIAKIRJA

KOMISSION YKSIKÖIDEN VALMISTELUASIAKIRJA EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 3. joulukuuta 2009 SEC(2009) 1666 KOMISSION YKSIKÖIDEN VALMISTELUASIAKIRJA OHJEET SOPIMATTOMISTA KAUPALLISISTA MENETTELYISTÄ ANNETUN DIREKTIIVIN 2005/29/EY TÄYTÄNTÖÖNPANOA JA

Lisätiedot