KOMISSION TIEDONANTO. viitekorkojen tarkistuksesta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KOMISSION TIEDONANTO. viitekorkojen tarkistuksesta"

Transkriptio

1

2 KOMISSION TIEDONANTO viitekorkojen tarkistuksesta 1. VIITE- JA DISKONTTOKOROT Komissio käyttää viite- ja diskonttokorkoja yhteisön valtiontukien valvonnan puitteissa. Viitekorkoja sovelletaan erityisesti useassa erässä maksetun tuen avustusekvivalentin määrittämiseen ja korkotukiohjelmista myönnettyjen tukien määrän laskemiseen. Niitä käytetään myös tarkistamaan, että tuki on vähämerkityksistä tukea koskevan säännön ja ryhmäpoikkeusasetusten mukainen. Nykyinen laskentamenetelmä on vahvistettu komission jäsenvaltioille osoittamassa kirjeessä ( ) ja useissa komission tiedonannoissa. Siihen sisältyy peruskoron 1 laskeminen edellisen vuoden syys-, loka- ja marraskuun ajalta kirjattujen pankkien välisten viiden vuoden swap-korkojen perusteella. Viitekorko lasketaan tämän jälkeen lisäämällä peruskorkoon preemio, joka on 75 peruspistettä. Jos pankkien välisiä viiden vuoden swap-korkoja ei ole käytettävissä, korko perustuu viiden vuoden valtion obligaatioiden korkoon korotettuna 25 peruspisteen preemiolla. Näin laskettuun korkoon lisätään 75 peruspistettä. Nykyisessä koronmäärittelymenetelmässä ei erotella pieniä ja keskisuuria yrityksiä suurista yrityksistä. 2. UUDISTUKSEN TAUSTA Viitekorkojen laskentamenetelmän tarkastelun tärkeimpänä syynä on se, että tarvittavat rahoitusparametrit eivät aina ole saatavilla kaikkien jäsenvaltioiden ja erityisesti uusien jäsenvaltioiden osalta 2. Nykyistä laskentamenetelmään olisi myös parannettava, jotta voitaisiin: ottaa huomioon rahoitusmarkkinoilla tapahtuvat suuret ja äkkinäiset vaihtelut ottaa huomioon velallisen luottokelpoisuus ja vakuudet tunnistaa paremmin jäsenvaltioiden tuottokäyrän muoto 3. Mahdollisista parannuksista huolimatta nykyisellä menetelmällä on se etu, että useimmat jäsenvaltiot hyväksyvät sen ja sitä on helppo soveltaa Tässä asiakirjassa peruskorolla ja keskikorolla on sama merkitys. Kyseessä on korko, joka lasketaan keskiarvona ennen mukautustekijän soveltamista, ottaen huomioon kunkin jäsenvaltion erityisluonteen. Näiden jäsenvaltioiden nykyiset viitekorot ovat jäsenvaltioiden ilmoittamat ja ne kuvastavat asianmukaisia markkinakorkoja. Näiden korkojen laskentamenetelmä vaihtelee jäsenvaltioittain. Niiden rahoitusvälineiden tuoton välisen suhteen graafinen kuvaus, joilla on samat luotto-ominaisuudet mutta eri maturiteetti.

3 Tämän tiedonannon tavoitteena on esitellä nykyiseen järjestelmään rakentuva yksinkertainen menetelmä, jolla korjataan joitain nykyisiä puutteita ja joka soveltuu Euroopan unionissa (erityisesti uusissa jäsenvaltioissa) käytettäviin erilaisiin rahoitusjärjestelmiin. Myös järjestelmän soveltaminen on helppoa. 3. SELVITYS Kilpailun pääosasto on tilannut selvityksen Deloitte & Touchelta 4. Selvityksessä ehdotetaan kahteen pilariin perustuvaa järjestelmää: vakiomenetelmää ja edistynyttä menetelmää Vakiomenetelmä Tässä menetelmässä komissio julkaisee neljännesvuosittain peruskoron, joka lasketaan eri maturiteeteille kolme kuukautta, vuosi, viisi vuotta ja kymmenen vuotta ja eri valuutoille. Menetelmässä käytetään IBOR-korkoja 5 ja swap-korkoja tai niiden puuttuessa valtion obligaatiokorkoja. Lainan viitekoron laskennassa käytetty preemio lasketaan lainansaajan luottokelpoisuuden ja vakuuksien mukaan. Yrityksen luottokelpoisuusluokituksen mukaan (luokituslaitokset antavat suurten yritysten luokituksen ja pankit pk-yritysten luokituksen) oletusmarginaali on 220 peruspistettä (normaali luokitus ja normaalit vakuudet 6 ). Korotus voi olla enintään 1650, jos luottokelpoisuus on alhainen ja vakuudet heikkoja Edistynyt menetelmä Tässä menetelmässä jäsenvaltiot voisivat nimittää riippumattoman laskentaedustajan (esimerkiksi keskuspankin), joka julkaisee säännöllisesti viitekoron useammille maturiteeteille ja useammin kuin vakiomenetelmässä. Nimitystä voitaisiin perustella kyseisen edustajan tietämyksen ja sen käytettävissä olevien rahoitus- ja pankkitietojen läheisyydellä komissioon verrattuna. Komissio ja ulkopuolinen tilintarkastaja vahvistaisivat laskentamenetelmät. Tässä menetelmässä tällaista laskennan ulkoistamista (opting out) voitaisiin tietyissä tapauksissa harkita Heikkoudet Näiden kahden menetelmän taloudellisesta käyttökelpoisuudesta huolimatta niihin liittyy eräitä vaikeuksia: (a) Vakiomenetelmä ei ratkaise uusien jäsenvaltioiden taloudellisten tietojen puuttumisen ongelmaa ja lisää uusia parametrejä, jotka eivät ole helposti saatavilla; voisi suosia suuria yrityksiä pk-yritysten vahingoksi, sillä pk-yrityksillä ei joko ole luottoluokitusta tai se on huonompi (erityisesti luotonantajan käytettävissä olevien tietojen epäsymmetrian vuoksi); Selvitys on kilpailun pääosaston verkkosivuilla osoitteessa Pankkienvälinen antolainauskorko rahamarkkinoilla. Tapauksissa, joissa tuensaajan luottoluokitus on tyydyttävä (BB) ja maksujen laiminlyönnistä johtuva tappio on prosenttia.

4 voisi johtaa monenlaisiin kiistoihin luottokelpoisuuteen ja vakuustasoon perustuvan preemion laskentamenetelmistä; näyttää tuottavan ongelmia erityisesti vakuustason mittauksessa (sen olisi perustuttava tappion oletusarvoon ja sen vuoksi konkurssin todennäköisyyteen sekä kaikkiin Basel II -kehyksessä käytettäviin parametreihin, jotka edellyttävät tietokantojen perustamista ja monimutkaisia laskutoimituksia); ei yksinkertaista jäsenvaltioiden velvollisuuksia, varsinkaan laskelmia, joilla tarkistetaan, että tuki on vähämerkityksistä tukea koskevan säännön ja ryhmäpoikkeusasetusten mukainen. (b) Edistynyt menetelmä: voi osoittautua ongelmalliseksi, kun sitä sovelletaan tukiohjelmiin; markkinakorkojen vaihtelu voisi tehdä lainaohjelman alkuperäisen koron ja voimassa olevan viitekoron välisestä erotuksesta niin edullisen lainanottajalle, että eräät toimenpiteet eivät enää olisi valtiontukisääntöjen mukaiset; korkojen neljännesvuosittainen tarkistus voisi hankaloittaa asioiden käsittelyä, sillä lasketut tukimäärät voivat vaihdella huomattavasti arvioinnin alkamisen ja komission lopullisen päätöksen ajankohdan välisenä aikana. 4. KOMISSION PÄÄTÖS Näiden vaikeuksien välttämiseksi komissio valitsisi menetelmän, joka on helposti sovellettavissa (erityisesti silloin kun jäsenvaltiot soveltavat vähämerkityksisiä tukia koskevia sääntöjä tai ryhmäpoikkeusasetuksia); ei rankaise jäsenvaltioita verrattuna nykyiseen menetelmään ja helpottaa viitekorkojen soveltamista uusissa jäsenvaltioissa; mahdollistaa säännöllisemmät viitekorkojen päivitykset ja vastaa siksi paremmin markkinatilannetta; ei erottele pk-yrityksiä ja suuria yrityksiä. Lisäksi tämän menetelmän avulla voitaisiin välttää lisäämästä laskentamenetelmien epävarmuutta ja monimutkaisuutta Basel II -kehyksen täytäntöönpanon vuoksi vaihtelevassa pankki- ja rahoitusympäristössä, sillä Basel II:lla voi olla merkittävä vaikutus pääomien kohdentamiseen ja pankkien toimintaan. Komissio ehdottaa tämän vuoksi, että käyttöön otettaisiin jäljempänä kuvattu yksinkertaistettu menetelmä: Laskentaperusta: 3 kuukauden IBOR

5 Peruskorko perustuu kolmen kuukauden rahamarkkinakorkoihin, jotka ovat saatavilla lähes kaikissa jäsenvaltioissa. Komissio varaa itselleen oikeuden käyttää pitempiä maturiteetteja tapauksen mukaan; Jos kyseisiä korkoja ei ole saatavilla, käytetään valtion obligaatiokorkoja tai poikkeustapauksessa jäsenvaltioiden toimittamia tietoja. Marginaali: [220] peruspistettä Korkoon lisätään [220] peruspistettä 7. Näin saatua viitekorkoa sovelletaan lainoihin, jotka on taattu normaaleilla vakuuksilla. Muussa tapauksessa korkoon lisätään vähintään 400 peruspistettä 8. Riskipreemio: Päivitys Taloudellisissa vaikeuksissa olevien yritysten osalta ja pelastamis- ja rakenneuudistustukea 9 koskevissa asioissa peruskorkoon lisätään vähintään peruspistettä (edellytyksenä on normaalien vakuuksien antaminen) 10. Viitekorko on päivitettävä kuuden kuukauden välein (nykyisin kerran vuodessa). Peruskorko lasketaan edellisen vuoden syys-, loka- ja marraskuun ajalta kirjatun kolmen kuukauden IBOR-koron perusteella. Näin määritetty peruskorko on voimassa 1. päivästä tammikuuta. Peruskorko tarkistetaan kuluvan vuoden maalis-, huhti- ja toukokuun ajalta kirjatun kolmen kuukauden IBOR-koron perusteella. Uudelleen laskettu peruskorko on voimassa 1. päivästä heinäkuuta. Jotta voidaan ottaa huomioon merkittävät ja äkkinäiset vaihtelut, tarkistus on tehtävä aina kun keskikorko, laskettuna kolmen edellisen kuukauden ajalta, poikkeaa voimassa olevasta korosta yli 10 prosenttia. Tarkistus tulee voimaan laskennassa käytettyjä kuukausia seuraavan toisen kuukauden ensimmäisenä päivänä. Siitä päivästä, jona tämä tiedonanto julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, komissio ei enää sovella seuraavia asiakirjoja: Komission tiedonanto viitekorkojen mukauttamisesta Kreikassa (EYVL C 66, , s. 7) Komission tiedonanto viite- ja diskonttokorkojen vahvistamismenetelmiin tehtävistä teknisistä mukautuksista (EYVL C 241, , s. 9) Tämä 220 peruspisteen marginaali katsotaan sellaisen lainan normaaliksi marginaaliksi, jonka vakuudet ovat normaalit ja luottoluokitus tyydyttävä. Marginaali on suurelta osin riippumaton lainan maturiteetista. Tämä vähintään 400 peruspisteen marginaali on komission nykyisen käytännön mukainen. Selvityksen mukaan marginaali vaihtelisi tapauksen mukaan 340 peruspisteestä 750 peruspisteeseen. Valtiontuesta vaikeuksissa olevien yritysten pelastamiseksi ja rakenneuudistukseksi annetut suuntaviivat ja erityisesti niiden 25 artiklan a kohta, jossa viitataan korkoon, joka on vähintään yhtä korkea kuin vakaassa taloudellisessa tilanteessa olevilta yrityksiltä lainoista perittävä korko ja ainakin yhtä korkea kuin komission vahvistama viitekorko. Kyseinen marginaali on annettu selvityksessä niille yrityksille, joilla on alhainen luottoluokitus (CCC- C:tä vastaava) ja normaalit vakuudet.

6 Komission tiedonanto viite- ja diskonttokorkojen vahvistamismenetelmiin tehtävistä teknisistä mukautuksista (EYVL C 273, , s. 3) Komission kirje jäsenvaltioille viite- ja diskonttokoroista ( , Y:\Alex.aidara\I2\Refrence Rate\Translations\VERSION_AFTER_ISC_ _FR95126EN.rtf

FI 1 FI KOMISSION TIEDONANTO

FI 1 FI KOMISSION TIEDONANTO FI FI FI KOMISSION TIEDONANTO VALTIONTUKITOIMENPITEITÄ RAHOITUKSEN SAATAVUUDEN TURVAAMISEKSI TÄMÄNHETKISESSÄ FINANSSI- JA TALOUSKRIISISSÄ KOSKEVIEN TILAPÄISTEN YHTEISÖN PUITTEIDEN MUUTTAMISESTA 1. JOHDANTO

Lisätiedot

Opas de minimis -tuista. EU:n valtiontukisäännöt

Opas de minimis -tuista. EU:n valtiontukisäännöt Opas de minimis -tuista EU:n valtiontukisäännöt Sisällys 1 EU:n valtiontukisäännöt ja menettelyt... 5 1.1 De minimis -tuen määritelmä ja tuen myöntäjän muistilista... 8 2 Minkälaiseen toimintaan voidaan

Lisätiedot

Opas de minimis -tuista. EU:n valtiontukisäännöt

Opas de minimis -tuista. EU:n valtiontukisäännöt Opas de minimis -tuista EU:n valtiontukisäännöt Sisällys 1 EU:n valtiontukisäännöt ja menettelyt... 4 1.1 De minimis -tuen määritelmä ja tuen myöntäjän muistilista... 7 2 Minkälaiseen toimintaan voidaan

Lisätiedot

KOMISSION TIEDONANTO. Suuntaviivat valtiontuesta rahoitusalan ulkopuolisten vaikeuksissa olevien yritysten pelastamiseen ja rakenneuudistukseen

KOMISSION TIEDONANTO. Suuntaviivat valtiontuesta rahoitusalan ulkopuolisten vaikeuksissa olevien yritysten pelastamiseen ja rakenneuudistukseen EUROOPAN KOMISSIO Bryssel XXX [ ](2013) XXX draft KOMISSION TIEDONANTO Suuntaviivat valtiontuesta rahoitusalan ulkopuolisten vaikeuksissa olevien yritysten pelastamiseen ja rakenneuudistukseen (ETA:n kannalta

Lisätiedot

7. Suomen viranomaiset toimittivat lisätietoja kahdella 12. helmikuuta 2007 päivätyllä sähköpostiviestillä.

7. Suomen viranomaiset toimittivat lisätietoja kahdella 12. helmikuuta 2007 päivätyllä sähköpostiviestillä. EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 04-IV-2007 K(2007) 1406 lopull. Asia: Valtiontuki E 7/2005 Suomi Ehdotus EY:n perustamissopimuksen 88 artiklan 1 kohdan mukaisiksi aiheellisiksi toimenpiteiksi, jotka koskevat

Lisätiedot

Valtiontuki/Suomi - Tuki nro N 552/2002 - Finnveran lainaohjelma maataloustuotteiden jalostukseen ja markkinointiin

Valtiontuki/Suomi - Tuki nro N 552/2002 - Finnveran lainaohjelma maataloustuotteiden jalostukseen ja markkinointiin EUROOPAN KOMISSIO Bryssel, 28-10-2002 C(2002) 4136 Asia: Valtiontuki/Suomi - Tuki nro N 552/2002 - Finnveran lainaohjelma maataloustuotteiden jalostukseen ja markkinointiin Herra Ministeri, Komissio ilmoittaa

Lisätiedot

Selventävä huomautus

Selventävä huomautus Selventävä huomautus Luonnos: Suuntaviivat valtiontuesta rahoitusalan ulkopuolisten vaikeuksissa olevien yritysten pelastamiseen ja rakenneuudistukseen I. Tausta ja asiayhteys 1. Valtiontukiuudistus Pelastamis-

Lisätiedot

EUROOPAN KESKUSPANKIN ASETUS (EY)

EUROOPAN KESKUSPANKIN ASETUS (EY) L 10/24 EUROOPAN KESKUSPANKIN ASETUS (EY) N:o 63/2002, annettu 20 päivänä joulukuuta 2001, korkotilastoista, jotka koskevat rahalaitosten soveltamia kotitalouksien ja yritysten talletus- ja lainakorkoja

Lisätiedot

EUROOPAN KOMISSIO KOMISSION YKSIKÖIDEN VALMISTELUASIAKIRJA

EUROOPAN KOMISSIO KOMISSION YKSIKÖIDEN VALMISTELUASIAKIRJA EUROOPAN KOMISSIO Bruxelles, 29.4.2013 SWD(2013) 53 final/2 KOMISSION YKSIKÖIDEN VALMISTELUASIAKIRJA Opas valtiontukea, julkisia hankintoja ja sisämarkkinoita koskevien Euroopan unionin sääntöjen soveltamiseksi

Lisätiedot

Tämän käsikirjan on laatinut komission yksikkö SG-C-2 Toiminta kansalaisten eduksi.

Tämän käsikirjan on laatinut komission yksikkö SG-C-2 Toiminta kansalaisten eduksi. 1 Tämän käsikirjan on laatinut komission yksikkö SG-C-2 Toiminta kansalaisten eduksi. Avustusohjelmia hallinnoivat eri aihepiireistä vastaavat komission pääosastot. Yksityiskohtaiset tiedot avustusohjelmista

Lisätiedot

Uudistuneet EU:n julkista tukea koskevat säännöt - uudistuksen tausta, tavoitteet sekä uudet haasteet

Uudistuneet EU:n julkista tukea koskevat säännöt - uudistuksen tausta, tavoitteet sekä uudet haasteet Uudistuneet EU:n julkista tukea koskevat säännöt - uudistuksen tausta, tavoitteet sekä uudet haasteet Kuntaliiton valtiontukiseminaari 3.3.2015 Eeva Vahtera, hallitusneuvos Esityksen sisältö 1) Milloin

Lisätiedot

Valtiontuki nro N 638/2003 Suomi Finnvera Oyj:n kalastusalan laina- ja takausjärjestelmä

Valtiontuki nro N 638/2003 Suomi Finnvera Oyj:n kalastusalan laina- ja takausjärjestelmä EUROOPAN KOMISSIO Brysselissä 24.V.2005 C (2005) 1497 Asia: Valtiontuki nro N 638/2003 Suomi Finnvera Oyj:n kalastusalan laina- ja takausjärjestelmä Arvoisa ministeri 1. Menettely Suomen viranomaiset ilmoittivat

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 Istuntoasiakirja 2004 C5-0224/1999 03/11/1999 ***II YHTEINEN KANTA Asia: Neuvoston 22 päivänä lokakuuta 1999 vahvistama yhteinen kanta (EY) N:o../1999 Euroopan parlamentin ja

Lisätiedot

EUROOPAN KOMISSIO. Bryssel 1.9.2010 K(2010)6051

EUROOPAN KOMISSIO. Bryssel 1.9.2010 K(2010)6051 EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 1.9.2010 K(2010)6051 Asia: Valtiontuki N 43/2010 Suomi Valtiontuki kiertovesitekniikkaa käyttävän vesiviljelylaitoksen laajentamiseksi ja kaviaarin jalostuslaitoksen rakentamiseksi

Lisätiedot

Bryssel, 10-06-2003 C(2003) 1872 Asia: Valtiontuki/Suomi - Tuki nro N 679/2002 - Maaseudun kehittämistä koskevien tukijärjestelmien muuttaminen

Bryssel, 10-06-2003 C(2003) 1872 Asia: Valtiontuki/Suomi - Tuki nro N 679/2002 - Maaseudun kehittämistä koskevien tukijärjestelmien muuttaminen EUROOPAN KOMISSIO Bryssel, 10-06-2003 C(2003) 1872 Asia: Valtiontuki/Suomi - Tuki nro N 679/2002 - Maaseudun kehittämistä koskevien tukijärjestelmien muuttaminen Arvoisa vastaanottaja, Tarkasteltuaan Suomen

Lisätiedot

Pk-yritysten uusi määritelmä Käyttäjän opas ja ilmoitusmalli Riippumattomat yritykset

Pk-yritysten uusi määritelmä Käyttäjän opas ja ilmoitusmalli Riippumattomat yritykset 956776_CV_FI 5/31/06 9:13 AM Pagina 1 on noin 23 miljoonaa pk-yritystä 99 prosenttia kaikista EU:n yrityksistä on pk-yrityksiä pk-yritykset työllistävät noin 75 miljoonaa ihmistä. Pk-yritysten kynnysarvot

Lisätiedot

Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä.

Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. 1992L0050 FI 18.11.2001 004.001 1 Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. B NEUVOSTON DIREKTIIVI 92/50/ETY, annettu 18 päivänä kesäkuuta 1992, julkisia

Lisätiedot

HE 24/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan uudistettavaksi kulutusluottoja

HE 24/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan uudistettavaksi kulutusluottoja Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi kuluttajansuojalain muuttamisesta ja eräiden luotonantajien rekisteröinnistä sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä

Lisätiedot

OVAT SITOUTUNEET turvaamaan euroalueen rahoitusvakauden,

OVAT SITOUTUNEET turvaamaan euroalueen rahoitusvakauden, BELGIAN KUNINGASKUNNAN, SAKSAN LIITTOTASAVALLAN, VIRON TASAVALLAN, IRLANNIN, HELLEENIEN TASAVALLAN, ESPANJAN KUNINGASKUNNAN, RANSKAN TASAVALLAN, ITALIAN TASAVALLAN, KYPROKSEN TASAVALLAN, LUXEMBURGIN SUURHERTTUAKUNNAN,

Lisätiedot

ASETUKSET. EUROOPAN KESKUSPANKIN ASETUS (EY) N:o 24/2009, annettu 19 päivänä joulukuuta 2008,

ASETUKSET. EUROOPAN KESKUSPANKIN ASETUS (EY) N:o 24/2009, annettu 19 päivänä joulukuuta 2008, 20.1.2009 FI Euroopan unionin virallinen lehti L 15/1 I (EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen on pakollista) ASETUKSET EUROOPAN KESKUSPANKIN ASETUS

Lisätiedot

Tekesin tukiohjelma tutkimus- ja kehittämishankkeisiin

Tekesin tukiohjelma tutkimus- ja kehittämishankkeisiin 1 (8) Tekesin tukiohjelma tutkimus- ja kehittämishankkeisiin Tekesin tukiohjelma tutkimus- ja kehittämishankkeisiin perustuu tiettyjen tukimuotojen toteamisesta sisämarkkinoille soveltuviksi perussopimuksen

Lisätiedot

3.2.1.3 Vakuuskelpoisuus: ei-jälkimarkkinakelpoiset omaisuuserät. 3.2.1.7 Luottokelpoisuus: ei-jälkimarkkinakelpoiset omaisuuserät

3.2.1.3 Vakuuskelpoisuus: ei-jälkimarkkinakelpoiset omaisuuserät. 3.2.1.7 Luottokelpoisuus: ei-jälkimarkkinakelpoiset omaisuuserät 3 3.1 Vakuuksiin liittyviä sopimuksia 3.1.1 Panttaussopimus 3.1.2 Lainasaamisten panttaussopimus 3.2 Suomen Pankin vakuushallinnan säännöt 3.2.1 Vakuuskelpoiset omaisuuserät 3.2.1.1 Vaatimus riittävistä

Lisätiedot

3.2.1.8 Julkista luottoluokitusta vailla olevat jälkimarkkinakelpoiset omaisuuserät

3.2.1.8 Julkista luottoluokitusta vailla olevat jälkimarkkinakelpoiset omaisuuserät 3 3.1 Vakuuksiin liittyviä sopimuksia 3.1.1 Panttaussopimus 3.1.2 Lainasaamisten panttaussopimus 3.2 Suomen Pankin vakuushallinnan säännöt 3.2.1 Vakuuskelpoiset omaisuuserät 3.2.1.1 Vaatimus riittävistä

Lisätiedot

Tekesin tukiohjelma tutkimusinfrastruktuurien rakentamiseen ja uudistamiseen

Tekesin tukiohjelma tutkimusinfrastruktuurien rakentamiseen ja uudistamiseen Tekesin tukiohjelma tutkimusinfrastruktuurien rakentamiseen ja uudistamiseen Tekesin tukiohjelma tutkimusinfrastruktuurien rakentamiseen ja uudistamiseen perustuu tiettyjen tukimuotojen toteamisesta sisämarkkinoille

Lisätiedot

EUROOPAN KOMISSIO Kilpailun pääosasto

EUROOPAN KOMISSIO Kilpailun pääosasto EUROOPAN KOMISSIO Kilpailun pääosasto Selventävä huomautus kilpailun pääosaston asiakirjaan, joka sisältää luonnoksen vuosien 2014 2020 alueellisia valtiontukia koskeviksi suuntaviivoiksi 1 Tausta ja aikataulu

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2014. 1444/2014 Valtioneuvoston asetus. tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan rahoituksesta

Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2014. 1444/2014 Valtioneuvoston asetus. tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan rahoituksesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2014 1444/2014 Valtioneuvoston asetus tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan rahoituksesta Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta

Lisätiedot

SUUNTAVIIVAT (2014/329/EU)

SUUNTAVIIVAT (2014/329/EU) 5.6.2014 L 166/33 SUUNTAVIIVAT EUROOPAN KESKUSPANKIN SUUNTAVIIVAT, annettu 12 päivänä maaliskuuta 2014, eurojärjestelmän rahapolitiikan välineistä ja menettelyistä annettujen suuntaviivojen EKP/2011/14

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 27.5.2015 COM(2015) 286 final 2015/0125 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Italian ja Kreikan hyväksi toteutettavien kansainvälistä suojelua koskevien väliaikaisten toimenpiteiden

Lisätiedot

Uudistuneet EU:n valtiontukisäännöt - Yleinen ryhmäpoikkeusasetus ja Yleinen de minimis -asetus

Uudistuneet EU:n valtiontukisäännöt - Yleinen ryhmäpoikkeusasetus ja Yleinen de minimis -asetus Uudistuneet EU:n valtiontukisäännöt - Yleinen ryhmäpoikkeusasetus ja Yleinen de minimis -asetus Valtiontukiseminaari, Kuntaliitto 3.3.2015 Olli Hyvärinen Olli.Hyvarinen@tem.fi Esityksen rakenne 1. Uusi

Lisätiedot

EUROOPAN KOMISSIO. Bryssel 27.02.2002 C(2002)598fin. Valtiontuki N 76/2002 - Suomi GMP-tuotteistamistila bioyrityksille. Arvoisa vastaanottaja

EUROOPAN KOMISSIO. Bryssel 27.02.2002 C(2002)598fin. Valtiontuki N 76/2002 - Suomi GMP-tuotteistamistila bioyrityksille. Arvoisa vastaanottaja EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 27.02.2002 C(2002)598fin Asia: Valtiontuki N 76/2002 - Suomi GMP-tuotteistamistila bioyrityksille Arvoisa vastaanottaja 1. MENETTELY Suomen viranomaiset ilmoittivat komissiolle

Lisätiedot