Vaikeuksissa olevan yrityksen määritelmä ja tukeminen. Helsinki Olli Hyvärinen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vaikeuksissa olevan yrityksen määritelmä ja tukeminen. Helsinki 6.11.2014 Olli Hyvärinen Olli.Hyvarinen@tem.fi"

Transkriptio

1 Vaikeuksissa olevan yrityksen määritelmä ja tukeminen Helsinki Olli Hyvärinen

2 Sisältö 1. Uusi vaikeuksissa olevan yrityksen määritelmä 2. Vaikeuksissa olevien yritysten tukeminen Suuntaviivat valtiontuesta rahoitusalan ulkopuolisten vaikeuksissa olevien yritysten pelastamiseen ja rakenneuudistukseen (2014/C249/01)

3 1. Yleisiä lähtökohtia Vaikeuksissa olevien yritysten tukeminen yksi kilpailua vääristävimpiä tukimuotoja - bad aid Vaikeuksissa olevia yrityksiä koskevat tuet/tukiohjelmat aina notifioitava komissiolle, tiukat edellytykset hyväksynnälle Horisontaalinen määritelmä: vaikeuksissa oleva yritys määritelty tukikelvottomaksi lähes kaikissa valtiontukisäännöissä Vanha määritelmä: perustui koviin kriteereihin (yrityksen taloudellisiin tunnuslukuihin) ja subjektiiviseen arviointiin yrityksen taloudellisesta tilanteesta Uusi määritelmä: vain kovilla kriteereillä on oikeudellista merkitystä lisää oikeusvarmuutta tukia myöntäville viranomaisille

4 Vaikeuksissa olevan yrityksen määritelmä (1) Yritys katsotaan vaikeuksissa olevaksi jos yksi seuraavista kriteereistä täyttyy: 1. Yhtiö menettänyt yli puolet merkitystä osakepääomastaan/omista varoistaan kertyneiden tappioiden vuoksi (uutta: ei refenssiaikaa) 2. Yritys on asetettu yleistäytäntöönpanomenettelyyn maksukyvyttömyyden vuoksi tai se täyttää kansallisessa lainsäädännössä vahvistetut edellytykset yleistäytäntöönpanomenettelyyn asettamiselle velkojien pyynnöstä 3. RPA: yritys saanut pelastamistukea eikä ole vielä maksanut sitä takaisin tai on saanut rakenneuudistustukea ja rakenneuudistussuunnitelman kohteena Lisäkriteerit suurelle yritykselle (uutta): 4. Yrityksen velkaantumisaste on ollut yli 7,5 ja 5. Yrityksen käyttökatteen (EBITDA) suhde nettorahoituskuluihin on kahden edellisvuoden ajan ollut alle 1,0 kahden viime vuoden ajan PK- yritysten safe-harbour: jos yritys on alle 3-vuotias vain konkurssikriteeriä sovelletaan

5 Vaikeuksissa olevan yrityksen määritelmä (2) Poikkeuksia: 1. De minimis asetus: tukea voidaan lähtökohtaisesti myöntää vaikeuksissa olevalle yritykselle (pl. lainat ja takaukset). Jos tuki myönnetään lainoina tai takauksina: Konkurssikriteeriä sovelletaan aina Lisäksi suuryritysten kohdalla edellytyksenä luottoluokitus B- 2. Riskirahoitussuuntaviivat: pk-yritysten safe harbour 7 vuotta Huom: vaikeuksissa olevaa yritystä voidaan aina tukea toimenpitein, jotka eivät ole valtiontukea SEUT 107 (1) merkityksessä (esim. markkinaehtoinen laina/takaus/pääomasijoitus)

6 Vaikeuksissa olevan yrityksen määritelmä (3) Uudet suuryrityksiä koskevat tunnusluvut: Velkaantumisaste: vieras pääoma/oma pääoma Käyttökatteen suhde nettorahoituskuluihin: liikevoitto + poistot ja muut arvonalentumiset rahoituskulut - rahoitustuotot Uusien kriteerien merkitys esimerkkinä yritys XX: Tilinpäätös 2011: velkaantumisaste 1,2; käyttökate/nettorahoituskulut < 1 Tilinpäätös 2012: velkaantumisaste 1,9; käyttökate/nettorahoituskulut <1 Osavuositpäätös 6/2013: velkaantumisaste 7,9; käyttökate/nettorah.kulut <1 XX ei vaikeuksissa oleva yritys uusien kriteerien nojalla

7 Yhteenveto: onko kyseessä vaikeuksissa oleva yritys? Onko yritys pk-yritys? Pienillä ja keskisuurilla yrityksillä (pk-yritykset) tarkoitetaan lähtökohtaisesti yrityksiä, joiden palveluksessa on vähemmän kuin 250 työntekijää ja joiden vuosiliikevaihto on enintään 50 miljoonaa euroa tai taseen loppusumma on enintään 43 miljoonaa euroa. Kyllä Onko pk-yritys ollut olemassa alle kolme vuotta? Ei Kyllä Onko yritys asetettu konkurssi- tai yrityssaneerausmenettelyyn maksukyvyttömyyden vuoksi tai täyttääkö se kansallisessa lainsäädännössä vahvistetut edellytykset konkurssi- tai yrityssaneerausmenettelyyn asettamiselle velkojien pyynnöstä? Ei Ei Kyseessä ei ole vaikeuksissa oleva yritys Ei Täyttyvätkö kahden edellisen vuositilipäätöksen perusteella molemmat seuraavat ehdot: 1) Yrityksen velkaantumisaste on ollut yli 7,5, ja Ei Onko yritys menettänyt puolet osakepääomastaan/omista varoistaan kertyneiden tappioiden vuoksi? Kyllä 2) Yrityksen käyttökatteen (EBITDA) suhde nettorahoituskuluihin on ollut alle 1,0. Kyllä Kyllä Kyseessä on vaikeuksissa oleva yritys. Yritykselle voi pääsääntöisesti myöntää valtiontukea ainoastaan pelastamisja rakenneuudistustuen suuntaviivojen nojalla (myös de minimis/markkinaehtoiset toimenpiteet mahdollisia)

8 Yrityksen vaikeuksissaolon kriteerien valvonta? Miten valvotaan, ettei tukia myönnetä vaikeuksissa olevalle yritykselle: Lähtökohta: läpinäkyvät kriteerit tukikäsittelijälle ja tuensaajalle Valvonta käytännössä: Tukikäsittelyn yhteydessä yrityksen tilinpäätöstietojen tarkastelu Mahdollisuus tukirekisterien/ulkopuolisten tietolähteiden hyödyntämiseen? Verotuet/massaluonteiset tuet ex post valvonnan tarve

9 2. Vaikeuksissa olevien yritysten tukeminen Suuntaviivat valtiontuesta rahoitusalan ulkopuolisten vaikeuksissa olevien yritysten pelastamiseen ja rakenneuudistukseen (2014/C249/01) Tukimuodot: Pelastamistuki Rakenneuudistustuki Väliaikainen rakenneuudistustuki PERA -tuet

10 Vaikeuksissa olevan yritysten tukeminen Alakohtainen soveltamisala: suuntaviivoja sovelletaan lähtökohtaisesti kaikilla toimialoilla (pl. hiili, teräs ja rahoitussektori) Aineellinen soveltamisala: tuki mahdollinen lähtökohtaisesti vain vaikeuksissa olevalle yritykselle poikkeuksena: Vastaperustettu yritys (alle 3-vuotias) ei oikeutettu tukeen Uutta: tuki mahdollinen myös yrityksille, jotka eivät vaikeuksissa mutta joilla kiireellisiä rahoitustarpeita Tukien käyttöönotto edellyttää valtiontuki-ilmoitusta ja komission hyväksyntää Tapauskohtaiset tuet suurille yrityksille komissio tutkii yksityiskohtaisesti Pk-yrityksille yksinkertaisemmat säännöt: komissio voi hyväksyä tukiohjelman Uutta: pk-yritysten helpotukset mahdollisia myös pienille valtio-omisteisille yrityksille (valtio-omistus alle 25%).

11 Tuen hyväksyttävyyden kriteerejä (1) Pelastamistuki: lyhytaikainen ja tilapäinen maksuvalmiustuki - hengähdysaika rakenneuudistussuunnitelman laatimiselle Tuen muoto: lainat ja lainatakaukset, maksimikesto 6kk Tuki maksettava takaisin 6 kk kuluessa TAI komissiolta haetaan hyväksyntää rakenneuudistustuelle Tuesta maksettavan korvauksen vähimmäismäärä = komission hyväksymä valtiontukien viitekorko peruspistettä (EUVL C14, ) - Käsittely komissiossa: komissio pyrkii tekemään päätöksen notifioinnista kuukauden kuluessa, jos tuen määrä on max 10 MEUR

12 Tuen hyväksyttävyyden kriteerejä (2) 2. Rakenneuudistustuki: tavoitteena yrityksen elinkelpoisuuden palauttaminen pitkällä aikavälillä Tuki voidaan myöntää missä tahansa muodossa Kriteereitä: rakenneuudistussuunnitelman täytäntöönpano suunnitelmasta käytävä ilmi syyt tuensaajan vaikeuksiin; miten tuki edesauttaa elinkelpoisuuden palauttamista oma rahoitusosuus: tuensaajan/osakkeen omistajien /velkojien osallistuttava rakenneuudistukseen merkittävällä panostuksella (50%, 40%, 25%) vastuunjako eli rakenneuudistusten kustannusten jakautuminen: pääsääntö: sijoittajien ja tarvittaessa etuoikeusasemaltaan heikompien velkojien vastatava yrityksen olemassaolevista veloista ennen valtiontoimenpidettä valtiolle taattava kohtuullinen tuotto tuensaajan arvonnoususta

13 Tuen hyväksyttävyyden kriteerejä (3) 3. Väliaikainen rakenneuudistustuki: pelastustukea pitkäaikaisempaa maksuvalmistukea, jolla tuetaan yrityksen rakenneuudistusta ~ hyvää tukea Tuen muoto: lainat ja lainatakaukset, enimmäiskesto 18 kk Tukea voi myöntää vain pk-yrityksille ja pienille valtion omistamille yrityksille Jäsenvaltion hyväksyttävä yksinkertaistettu rakenneuudistus suunnitelma 6 kk Tuesta maksettavan korvauksen vähimmäismäärä = komission hyväksymä valtiontukien viitekorko peruspistettä (EUVL, C14, ) Käyttökelpoinen vaihtoehto todennäköisesti verrattain selkeissä tapauksissa, jossa vaikeuksien syynä maksuvalmiusongelmat

14 Tuen hyväksyttävyyden kriteerejä (4) Tuen ainutkertaisuuden periaate: yritys ei voi saada suuntaviivojen mukaista tukea, jos sille myönnetty tukea jo aiemmin 10 vuoden jaksolla sen ollessa vaikeuksissa Poikkeuksia tukea voidaan myöntää jos: Pelastustukea seuraa rakenneuudistustuki osana yksittäistä rakenneuudistusta Pelastustukea/ väliaik. rakenneuudistustukea on myönnetty, mutta ei rakenneuudistustukea edellytyksin Yrityksen voitiin odottaa tulevan pitkällä aika välillä elinkelpoiseksi Vähintään 5 vuotta on kulunut ja uusi PERA-tuki on välttämätön Poikkeukselliset olosuhteet PK-yritykset: Väliaikaista rakenneuudistustukea saa myöntää pelastustukivaiheen jälkeen Väliaikaista rakenneuudistustukea voi seurata rakenneuudistustuki

15 Ainutkertaisuuden periaate - case Järvi-Suomen Portti (C12/2009) Suomi teki vuonna 2009 pelastustuki-ilmoituksen komissiolle Mikkelin kaupungin Portille myöntämistä tuista (takaus/velkojen uudelleenjärjestely) Alkuperäinen toimenpide ei saanut lainvoimaa, mutta tutkinta laajeni nopeasti kattamaan muita vuosien tukitoimenpiteitä Osana tutkintaa komissio arvioi tukitoimenpiteiden hyväksyttävyyden PERAsuuntaviivojen nojalla: 1. Vaikeuksissaolon arviointi: Vuoden 2004 tilinpäätös: osakepääoma menetetty lähes kokonaan Yrityssaneerausmenettely komissio totesi, että yritys ollut taloudellisissa vaikeuksissa vuodesta 2004 lähtien 2. Tuen hyväksyttävyyden arviointi: vuonna 2004 myönnetyt tuet eivät täyttäneet PERA-suuntaviivojen ehtoja (tuen enimmäiskesto, rakenneuudistussuunnitelma) ei hyväksyttävää tukea myöhemmin myönnetyt tuet eivät sallittuja mm. ainutkertaisuuden periaatteen takia: yritys saanut sääntöjenvastaista tukea 10 vuoden jaksolla

16 Yleiset tuen hyväksyttävyyden kriteerit etukäteen komissiolle ilmoitettavissa tukijärjestelyissä Olli Hyvärinen

17 Esityksen rakenne 1. Yleiset tuen hyväksyttävyyden kriteerit 2. Valtiontukimenettelyistä lyhyesti

18 Milloin valtiontuki-ilmoitus komissiolle? Kun toimenpide täyttää valtiontuen (SEUT 107 (1)) neljä kriteeriä ja 1. Tukea ei voida myöntää RPAn puitteissa - toimenpiteet, jotka eivät kuulu RPAn soveltamisalaan: esim. liikennealan, tuet vaikeuksissa olevalle yritykselle - volyymiltään suuret tuet: tuet jotka sinällään RPAn piirissä, mutta jotka ylittävät tuki-ilmoitusta koskevat kynnysarvot kynnysarvoja nostettu huomattavasti uudessa asetuksessa 2. Tukea ei voida myöntää de minimis-asetuksen puitteissa tuki ilmoitus komissiolle 1) komission laatimien suuntaviivojen/puitteiden tai 2) perussopimuksen (SEUT 107 (3) nojalla)

19 Yleiset tuen hyväksyttävyyden kriteerit Valtiontukiuudistusta käsittelevä tiedonannossa uudistuksen keskeiseksi tavoitteeksi mainittiin Kaikkien tukitoimenpiteiden sääntöjenmukaisuuden arviointiin Komissiossa sovellettavien yhteisten periaatteiden yksilöiminen ja määritteleminen; näissä horisontaalisissa periaatteissa olisi tarkoitus selventää, kuinka komissio arvioi yhteisiä piirteitä, joita ei tällä hetkellä kohdella samalla tavalla eri suuntaviivoissa ja puitteissa; näiden periaatteiden olisi oltava mahdollisimman käyttökelpoisia ja ne voisivat koskea markkinoiden todellisten toimintapuutteiden määrittelemistä ja arviointia sekä julkisten tukitoimien kannustavia ja kielteisiä vaikutuksia, mukaan lukien mahdollisesti tuen kokonaisvaikutukset. EU:n valtiontukiuudistus, COM(2012) 209 final)

20 Yleiset tuen hyväksyttävyyden kriteerit (2) Valtiontukiuudistuksen yhteydessä ilmoitettavia tukia koskevat arviointikriteerit on yhdenmukaistettu periaatetasolla : 1. vaikutus hyvin määritellyn yhteisen edun mukaisen tavoitteen saavuttamiseen: esim. aluekehitys, ympäristönsuojelu 2. tarve tukitoimenpiteisiin: markkinapuutteeseen kohdistuminen 3. tukitoimenpiteen tarkoituksenmukaisuus: hyvää tavoitetta ei saavuteta muilla keinoin 4. kannustava vaikutus: tuensaajan käyttäytymisen muutos 5. tuen oikeasuhteisuus: tuki rajautuu minimiiin 6. kilpailuun ja jäsenvaltioiden väliseen kauppaan kohdistuvien kohtuuttomien kielteisten vaikutusten välttäminen 7. tuen läpinäkyvyys: tiedot yli 0,5 MEUR tuensaajista julkaistava Kaikkien kriteerien täytyttävä, jotta tuki hyväksyttävää (=tuen odotetut vaikutukset) Valtiontuki-ilmoitus laaditaan komissiolle ko. kriteerien pohjalta

21 Ilmoitettavia valtiontukia koskevat arviointiperusteet (2) Periaatteet koskevat kaikkia valtiontukiuudistuksen yhteydessä uudistettuja sääntöjä: Ympäristönsuojelun ja energia-alan suuntaviivat (EUVL C 200/1) Tutkimus- ja kehitystyön sekä innovaatiotoiminnan puitteet (EUVL C 198/01) Aluetuen suuntaviivat ( C 209/1) Riskirahoitussuuntaviivat(EUVL C 19/04) Pelastamis- ja rakenneuudistustukea koskevat suuntaviivat (EUVL C 249/01) Lentoasema- ja lentoliikennealan suuntaviivat (EUVL C99/03). ja myös suoraan perussopimuksen nojalla ilmoitettavia tukia

22 Yleiset tuen hyväksyttävyyden kriteerit (3) Vaikutus yhteisen edun mukaisen tavoitteen saavuttamiseen Yleisesti: aluekehitys, ympäristösuojelun edistäminen, TKItoiminnan edistäminen Notifiointiprosessissa osoitettava esimerkiksi: Aluetukien kohdalla: tuen oltava osa alueellista kehitysstrategiaa Indikaattoreita: tuen avulla luotavien välittömien/välillisten työpaikkojen määrä Ympäristötuet: Päästöjen väheneminen tuetun puhdistustekniikan käytön seurauksena Kuinka merkittävästi ympäristönsuojelun taso paranee unionin normeihin verrattuna absoluuttisesti ja suhteellisesti?

23 Yleiset tuen hyväksyttävyyden kriteerit (4) Tarve tukitoimenpiteisiin Yleisesti: tuki kohdistettu tilanteisiin, joihin ei päästä markkinoiden omin toimin TAI puututaan koheesio/ oikeudenmukaisuustavoitteisiin negatiiviset ulkoisvaikutukset, epäsymmetrinen informaatio, koordinointiongelmat aluekehityksen edistäminen, sosiaalisten vaikeuksien estäminen Notifiointiprosessissa osoitettava esimerkiksi: Riskirahoitustuet: riippumattoman tahon laatiman ennakkoarvioinnin avulla, että on olemassa markkinoiden toimintapuute/rahoitusvaje Aluetukien kohdalla: tuki kohdistetaan komission hyväksymälle aluetukikelpoiselle alueelle T&K&I-tuet: missä määrin osaaminen/tieto leviää tuetun hankkeen avulla;

24 Yleiset tuen hyväksyttävyyden kriteerit (5) Tuen tarkoituksenmukaisuus 1. Tuki tarkoituksenmukainen toimintaväline suhteessa muihin politiikkavälineisiin esim. normit, infrastruktuurin kehittäminen, standardointi, verotoimenpiteet/julkinen rahoitus/julkiset hankinnat 2. Tuki tarkoituksenmukainen suhteessa muihin tuki-instrumentteihin Valtiontukiuudistuksesta painopiste vähemmän kilpailua vääristäviin tukiin (lainat, takaukset, takaisinmaksettavat ennakot ) Valittu tukiväline perusteltava ja mitoitettava suhteessa markkinoiden toimintapuutteeseen

25 Yleiset tuen hyväksyttävyyden kriteerit (6) Kannustava vaikutus : yritys muuttaa toimintaansa tuen seurauksena Notifiointiprosessissa kannustava vaikutus osoitettava vaihtoehtoisen tilanteen analyysillä: miten yritys toimisi tuen kanssa ja ilman tukea hankkeen kannattavuuden tarkistaminen Työkaluja: yrityksen sisäisten dokumenttien hyödyntäminen (riskiarvioinnit, tilinpäätökset, liiketoimintasuunnitelmat, kannattavuuslaskelmat hyödyntäminen - IRR, nettonykyarvo) Mikä on vaihtoehtoinen tilanne? ennustettava, uskottava, realistinen vaihtoehtoinen skenaario TAI Investointituissa osoitetaan rahoitusvajeen funding gap olemassaolo (investointikustannukset ylittävät investoinnin liikevoiton nettonykyarvon)

26 Yleiset tuen hyväksyttävyyden kriteerit (7) Tuen oikeasuhtaisuus = tuki rajautuu minimiin/välttämättömään Peruslähtökohdat (investointituissa): 1. säännöissä määriteltyjen enimmäistukitasojen noudattaminen JA 2. ylimääräisten kustannusten tarkastelu: tuki ei saa ylittää nettokustannuksia, joka aiheutuu tuetun hankkeen toteuttamisesta vaihtoehtoisen tilanteen sijasta Jos vaihtoehtoista tilannetta ei ole: max tuen määrä = rahoitusvajeen määrä (investoinnin elinaikana kertyvien positiivisten ja negatiivisten kassavirtojen erotus diskontattuna käypään arvoon)

27 Yleiset tuen hyväksyttävyyden kriteerit (8) Kilpailua vääristävien vaikutusten rajoittaminen Selvät kielteiset vaikutukset : tuki ei sallittua esimerkiksi jos Enimmäistukitasot ylitetään Tuen seurauksena pelkästään hankkeen sijaintipaikka siirtyy Unionin oikeuden vastaiset toimenpiteet Aluetuet: lisäkapasiteetin luominen absoluuttisesti taantuvilla markkinoilla KOM huomio yleisesti tuotemarkkinoiden vääristymissä ja tuen sijaintipaikkavaikutuksissa säännöissä yleiset periaatteet Tuensaajan markkinavoima/markkinarakenne Markkinoilta sulkemisen käytännöt Valintamenettely Dynaamisten kannustimien vääristyminen Tehottoman tuotannon tukeminen Muuttaako tuki keinotekoisesti kauppavirtoja/sijaintipaikkaa

28 2. Valtiontuki-ilmoitusprosessista Tukea myöntävä viranomainen: vastaa tuki-ilmoituksen laadinnasta/ valtiontukisääntöjenhuomioimisesta TEM/TMO: koordinoiva ja neuvoa-antava rooli: valtiontuki-ilmoitus + notifiointikirjeenvaihto toimitetaan komissiolle TEMin välityksellä Valtiontukimenettelyistä: Ennakkoilmoitus: erityisesti monimutkaisissa tapauksissa Yksinkertaistettu ilmoitus: tukiohjelman jatko/budjetin korottaminen Varsinainen ilmoitus: selkeissä tapauksissa Muu epävirallinen yhteydenpito Virallisen notifioinnin jälkeen komissiolla 2 kk aikaa reagoida - lisätietopyyntö tai päätös. Kokonaiskäsittelyaika keskimäärin noin 9,5 kuukautta. Olennaista valtiontukisääntöjen huomioiminen varhaisessa vaiheessa (ml. yhteys TEMiin), aktiivinen ja rakentava yhteydenpito komissioon

29 Kiitos!

Uudistuneet EU:n valtiontukisäännöt - Yleinen ryhmäpoikkeusasetus ja Yleinen de minimis -asetus

Uudistuneet EU:n valtiontukisäännöt - Yleinen ryhmäpoikkeusasetus ja Yleinen de minimis -asetus Uudistuneet EU:n valtiontukisäännöt - Yleinen ryhmäpoikkeusasetus ja Yleinen de minimis -asetus Valtiontukiseminaari, Kuntaliitto 3.3.2015 Olli Hyvärinen Olli.Hyvarinen@tem.fi Esityksen rakenne 1. Uusi

Lisätiedot

KOMISSION TIEDONANTO. Suuntaviivat valtiontuesta rahoitusalan ulkopuolisten vaikeuksissa olevien yritysten pelastamiseen ja rakenneuudistukseen

KOMISSION TIEDONANTO. Suuntaviivat valtiontuesta rahoitusalan ulkopuolisten vaikeuksissa olevien yritysten pelastamiseen ja rakenneuudistukseen EUROOPAN KOMISSIO Bryssel XXX [ ](2013) XXX draft KOMISSION TIEDONANTO Suuntaviivat valtiontuesta rahoitusalan ulkopuolisten vaikeuksissa olevien yritysten pelastamiseen ja rakenneuudistukseen (ETA:n kannalta

Lisätiedot

Selventävä huomautus

Selventävä huomautus Selventävä huomautus Luonnos: Suuntaviivat valtiontuesta rahoitusalan ulkopuolisten vaikeuksissa olevien yritysten pelastamiseen ja rakenneuudistukseen I. Tausta ja asiayhteys 1. Valtiontukiuudistus Pelastamis-

Lisätiedot

Opas de minimis -tuista. EU:n valtiontukisäännöt

Opas de minimis -tuista. EU:n valtiontukisäännöt Opas de minimis -tuista EU:n valtiontukisäännöt Sisällys 1 EU:n valtiontukisäännöt ja menettelyt... 4 1.1 De minimis -tuen määritelmä ja tuen myöntäjän muistilista... 7 2 Minkälaiseen toimintaan voidaan

Lisätiedot

Opas de minimis -tuista. EU:n valtiontukisäännöt

Opas de minimis -tuista. EU:n valtiontukisäännöt Opas de minimis -tuista EU:n valtiontukisäännöt Sisällys 1 EU:n valtiontukisäännöt ja menettelyt... 5 1.1 De minimis -tuen määritelmä ja tuen myöntäjän muistilista... 8 2 Minkälaiseen toimintaan voidaan

Lisätiedot

Uudistuneet EU:n julkista tukea koskevat säännöt - uudistuksen tausta, tavoitteet sekä uudet haasteet

Uudistuneet EU:n julkista tukea koskevat säännöt - uudistuksen tausta, tavoitteet sekä uudet haasteet Uudistuneet EU:n julkista tukea koskevat säännöt - uudistuksen tausta, tavoitteet sekä uudet haasteet Kuntaliiton valtiontukiseminaari 3.3.2015 Eeva Vahtera, hallitusneuvos Esityksen sisältö 1) Milloin

Lisätiedot

EU:n valtiontukisäännöt

EU:n valtiontukisäännöt EU:n valtiontukisäännöt Sisällys 1 Mitä valtiontuki on?... 3 2 Valtiontukien valvonta ja hyväksyttävyys... 5 Ryhmäpoikkeusasetuksen mukaisia tukia valvotaan jälkikäteen... 6 Vähämerkityksiset eli de minimis

Lisätiedot

EY:n valtiontukisäännöt

EY:n valtiontukisäännöt EY:n valtiontukisäännöt 1 Valtiontuen määritelmä Yrityksille1 myönnettäviä valtiontukia koskevat periaatteet määritellään EY:n perustamissopimuksen 87 ja 88 artikloissa. Vaikka valtiontuet ovat lähtökohtaisesti

Lisätiedot

(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET

(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET 24.12.2013 Euroopan unionin virallinen lehti L 352/1 II (Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET KOMISSION ASETUS (EU) N:o 1407/2013, annettu 18 päivänä joulukuuta 2013,

Lisätiedot

EUROOPAN KOMISSIO Kilpailun pääosasto

EUROOPAN KOMISSIO Kilpailun pääosasto EUROOPAN KOMISSIO Kilpailun pääosasto Selventävä huomautus kilpailun pääosaston asiakirjaan, joka sisältää luonnoksen vuosien 2014 2020 alueellisia valtiontukia koskeviksi suuntaviivoiksi 1 Tausta ja aikataulu

Lisätiedot

Yhteisön suuntaviivat laajakaistaverkkojen nopeaan käyttöönottoon liittyvien valtiontukisääntöjen soveltamisesta

Yhteisön suuntaviivat laajakaistaverkkojen nopeaan käyttöönottoon liittyvien valtiontukisääntöjen soveltamisesta FI Yhteisön suuntaviivat laajakaistaverkkojen nopeaan käyttöönottoon liittyvien valtiontukisääntöjen soveltamisesta 1. JOHDANTO (1) Laajakaistayhteydet ovat avainasemassa tieto- ja viestintäteknologioiden

Lisätiedot

VALTIONTUEN YLEINEN SÄÄNTELY EY:SSÄ. 8.6.2009 Sami Hartikainen

VALTIONTUEN YLEINEN SÄÄNTELY EY:SSÄ. 8.6.2009 Sami Hartikainen VALTIONTUEN YLEINEN SÄÄNTELY EY:SSÄ 8.6.2009 Sami Hartikainen SÄÄNTELYN TARKOITUS minimoida tukien haitalliset kilpailuvaikutukset, erityisesti kannattamattoman toiminnan jatkaminen estää jäsenvaltioiden

Lisätiedot

EUROOPAN KOMISSIO KOMISSION YKSIKÖIDEN VALMISTELUASIAKIRJA

EUROOPAN KOMISSIO KOMISSION YKSIKÖIDEN VALMISTELUASIAKIRJA EUROOPAN KOMISSIO Bruxelles, 29.4.2013 SWD(2013) 53 final/2 KOMISSION YKSIKÖIDEN VALMISTELUASIAKIRJA Opas valtiontukea, julkisia hankintoja ja sisämarkkinoita koskevien Euroopan unionin sääntöjen soveltamiseksi

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE, EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE JA ALUEIDEN KOMITEALLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE, EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE JA ALUEIDEN KOMITEALLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 6.5.2014 COM(2014) 249 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE, EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE JA ALUEIDEN KOMITEALLE Kilpailupolitiikkaa koskeva

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Vanhempi hallitussihteeri 28.1.2015 Jukka Mirvo

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Vanhempi hallitussihteeri 28.1.2015 Jukka Mirvo MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Vanhempi hallitussihteeri 28.1.2015 Jukka Mirvo EHDOTUS VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI MAASEUDUN YRITYSTUESTA 1 Yleisperustelut Euroopan maaseudun kehittämisen

Lisätiedot

Valtiontukiasia N 397/2009 Suomi investointi Vaasan lentoaseman lentorahti-infrastruktuurin rakentamiseen

Valtiontukiasia N 397/2009 Suomi investointi Vaasan lentoaseman lentorahti-infrastruktuurin rakentamiseen EUROOPAN KOMISSIO Bryssel, 13.1.2010 K(2009)10518 lopullinen Asia: Valtiontukiasia N 397/2009 Suomi investointi Vaasan lentoaseman lentorahti-infrastruktuurin rakentamiseen Arvoisa ulkoministeri 1. MENETTELY

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION PÄÄTÖS. Rakennerahastotuen päättämistä (2000 2006) koskevat suuntaviivat

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION PÄÄTÖS. Rakennerahastotuen päättämistä (2000 2006) koskevat suuntaviivat FI FI FI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 1.8.2006 KOM(2006) 3424 lopullinen KOMISSION PÄÄTÖS Rakennerahastotuen päättämistä (2000 2006) koskevat suuntaviivat FI FI KOMISSION PÄÄTÖS Rakennerahastotuen

Lisätiedot

Finnveran rahoitustoiminnan sääntely 11.5.2012

Finnveran rahoitustoiminnan sääntely 11.5.2012 Finnveran rahoitustoiminnan sääntely 11.5.2012 Sisältö 1. Finnveran suhde valtioon 2. Finnveran rahoitustoimintaa ohjaavat säädöskehikot 3. Finnveran lakiin perustuvat tehtävät 4. Finnveran myöntövaltuudet

Lisätiedot

Tarkastuslistan kysymykset 5A8, 5A11: hankkeen tulot ja muut kustannuksiin saatavat korvaukset

Tarkastuslistan kysymykset 5A8, 5A11: hankkeen tulot ja muut kustannuksiin saatavat korvaukset Hankkeen tarkastaminen, A1828/2006, art 13 paikan päällä Tarkastuslistan kysymykset 5A8, 5A11: hankkeen tulot ja muut kustannuksiin saatavat korvaukset Koulutus välittäville toimielimille: Oulu; Siilasvuon

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ LUONNOS 19.2.2013 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kilpailulain muuttamiseksi sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kilpailulakia. Ehdotuksen mukaan Kilpailu-

Lisätiedot

Luonnos 3.7.2015. Lisäksi lakeihin ehdotetaan tehtäväksi eräitä teknisluonteisia muutoksia.

Luonnos 3.7.2015. Lisäksi lakeihin ehdotetaan tehtäväksi eräitä teknisluonteisia muutoksia. Luonnos 3.7.2015 Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi porotalouden ja luontaiselinkeinojen rakennetuista annetun lain, kolttalain ja eräiden niihin liittyvien lakien muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN

Lisätiedot

PROJEKTIVIENNIN ESISELVITYSTEN JA KOHDEMAASSA TOTEUTETTAVAN PILOTOINNIN RAHOITUS- JA TUKIMUODOT

PROJEKTIVIENNIN ESISELVITYSTEN JA KOHDEMAASSA TOTEUTETTAVAN PILOTOINNIN RAHOITUS- JA TUKIMUODOT PROJEKTIVIENNIN ESISELVITYSTEN JA KOHDEMAASSA TOTEUTETTAVAN PILOTOINNIN RAHOITUS- JA TUKIMUODOT TAMMIKUU 2013 0 ESIPUHE Selvityksen tavoitteena oli vertailla sitä, miten muut maat edistävät yritystensä

Lisätiedot

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ Neuvotteleva virkamies 14.10.2014 Tuija Ypyä

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ Neuvotteleva virkamies 14.10.2014 Tuija Ypyä TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ Muistio Neuvotteleva virkamies 14.10.2014 Tuija Ypyä EHDOTUS VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI TUTKIMUS-, KEHITTÄMIS- JA IN- NOVAATIOTOIMINNAN RAHOITUKSESTA 1 Johdanto Esityksessä

Lisätiedot

Valtiontuki SA.38428 (2014/N) FI Suomen merituulipuistojen kokeiluhanke

Valtiontuki SA.38428 (2014/N) FI Suomen merituulipuistojen kokeiluhanke EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 6.11.2014 C(2014) 8385 final Tämän päätöksen julkaistusta versiosta on poistettu joitakin tietoja Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 93 artiklan soveltamista koskevista yksityiskohtaisista

Lisätiedot

De minimis tuki lain (1652/2009) mukaisissa rakennerahastohankkeissa

De minimis tuki lain (1652/2009) mukaisissa rakennerahastohankkeissa De minimis tuki lain (1652/2009) mukaisissa rakennerahastohankkeissa Komission asetus (EY) N:o 1998/2006 Työ- ja elinkeinoministeriö Alueiden kehittämisyksikkö Rakennerahastojen hallinnointiryhmä Ylitarkastaja

Lisätiedot

Asia: Valtiontuki SA.33823 (2012/N) Suomi Tuki Manner-Suomen ja Ahvenanmaan väliselle sähkökaapelille

Asia: Valtiontuki SA.33823 (2012/N) Suomi Tuki Manner-Suomen ja Ahvenanmaan väliselle sähkökaapelille EUROOPAN KOMISSIO Bryssel, 31.7.2012 C(2012) 5526 final Asia: Valtiontuki SA.33823 (2012/N) Suomi Tuki Manner-Suomen ja Ahvenanmaan väliselle sähkökaapelille Arvoisa ulkoasiainministeri Euroopan komissio

Lisätiedot

Pk-yritysten uusi määritelmä Käyttäjän opas ja ilmoitusmalli Riippumattomat yritykset

Pk-yritysten uusi määritelmä Käyttäjän opas ja ilmoitusmalli Riippumattomat yritykset 956776_CV_FI 5/31/06 9:13 AM Pagina 1 on noin 23 miljoonaa pk-yritystä 99 prosenttia kaikista EU:n yrityksistä on pk-yrityksiä pk-yritykset työllistävät noin 75 miljoonaa ihmistä. Pk-yritysten kynnysarvot

Lisätiedot

Pienten ja keskisuurten yritysten rahoitus Suomessa

Pienten ja keskisuurten yritysten rahoitus Suomessa VATT Muistiot 37 Pienten ja keskisuurten yritysten rahoitus Suomessa Valtter Louhivuori VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS VATT VATT MUISTIOT 37 Pienten ja keskisuurten yritysten rahoitus Suomessa Valtter

Lisätiedot

Rahoitushakemuksen täyttöohje maakunnan kehittämisraha

Rahoitushakemuksen täyttöohje maakunnan kehittämisraha Rahoitushakemuksen täyttöohje maakunnan kehittämisraha Uusi hakemus, jatkorahoitus, korjaus/täydennys edelliseen hakemukseen Tällä lomakkeella haetaan rahoitusta uudelle hankkeelle, joka tulee ensimmäistä

Lisätiedot

Työryhmämuistio MMM 2003:4 Maatalouden rahoitustyöryhmän 2002 muistio Helsinki 2003

Työryhmämuistio MMM 2003:4 Maatalouden rahoitustyöryhmän 2002 muistio Helsinki 2003 Työryhmämuistio MMM 2003:4 Maatalouden rahoitustyöryhmän 2002 muistio Helsinki 2003 Sisältö 1. Nykyinen rahoitusjärjestelmä... 3 1.1. Nykyiset rahoitustuet... 3 1.2. Maatilatalouden kehittämisrahasto...

Lisätiedot