VALTIONTUEN YLEINEN SÄÄNTELY EY:SSÄ Sami Hartikainen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VALTIONTUEN YLEINEN SÄÄNTELY EY:SSÄ. 8.6.2009 Sami Hartikainen"

Transkriptio

1 VALTIONTUEN YLEINEN SÄÄNTELY EY:SSÄ Sami Hartikainen

2 SÄÄNTELYN TARKOITUS minimoida tukien haitalliset kilpailuvaikutukset, erityisesti kannattamattoman toiminnan jatkaminen estää jäsenvaltioiden ajautuminen tukikilpailuun sisämarkkinoiden toiminnan turvaaminen Tukien positiiviset vaikutukset, esimerkkejä kannustaa lisäämään T&K- ja innovaatiotoimintaa tasapainoinen aluekehitys talouden vakavien häiriötilojen korjaaminen / seurausten lieventäminen

3 VALTIONTUKIASIOIDEN KOORDINOINTI SUOMESSA TEM:n työelämä ja markkinaosasto (TMO) koordinoi, mutta ei valvo EU:n komissiolla yleisvalvontavastuu / kantelumahdollisuus kansallinen tuomioistuin valvoo, että tuet ilmoitettu asianmukaisesti tukiviranomainen (esim. kunta) vastaa itse toimenpiteen tukiluonteen arvioinnista ja ilmoitusten laatimisesta tuki-ilmoitukset yhden luukun periaatteella: tukiviranomainen TEM komissio

4 KANSALLINEN LAINSÄÄDÄNTÖ Laki eräiden valtion tukea koskevien EY:n säännösten soveltamisesta (300/2001): muutettu huhtikuu 2008 VnA valtiontukien ilmoittamisessa komissiolle noudatettavista menettelyistä (86/2004): uudistuu 2009 Laki 19/2003 ( avoimuuslaki ): julkiset teollisuusyritykset ja yleishyödylliset palvelut: muutos 2009

5 VALTIONTUEN KÄSITE

6 EY 87 (1) ARTIKLA Jollei tässä sopimuksessa toisin määrätä, jäsenvaltion myöntämä taikka valtion varoista muodossa tai toisessa myönnetty tuki, joka vääristää tai uhkaa vääristää kilpailua suosimalla jotakin yritystä tai tuotannonalaa, ei sovellu yhteismarkkinoille, siltä osin kuin se vaikuttaa jäsenvaltioiden väliseen kauppaan. 1. julkiset varat (julkinen omistus ja määräysvalta) 2. valikoiva 3. taloudellinen etu 4. yritykselle 5. vaikutus kilpailuun ja jäsenvaltioiden väliseen kauppaan

7 TUEN KÄSITE 1 1. Valtion varat sisältää kaikki julkiset viranomaiset, kuten kunnat viranomaisen omistama yritys: voi olla tuenmyöntäjän asemassa, jos toiminnalla on elinkeinopoliittiset tavoitteet (eli muu kuin voitontavoittelu) C-482/99 Ranska v. komissio (Stardust Marine) k Valikoivuus sektorikohtaiset alueelliset yrityskoon mukaan rajatut tukiohjelmat

8 TUEN KÄSITE 2 3. Taloudellinen etu riippumatta tuen muodosta, esimerkiksi takaus, verohuojennus, muun pakollisen maksun alennus, saamatta jäänyt voitto, velkojen perinnän lykkäys, omaisuuden myynti alihintaan kaikki valikoiva etu, jota ei voida perustella yksityisen sijoittajan mukaisella käyttäytymisellä kilpailutetuissa hankinnoissa yritys ei saa etua (poikkeus T-14/96 BAI) tukea ei ole myöskään SGEI-palveluista maksettava korvaus, jos Altmark-kriteerit täyttyvät C-280/00 Altmark Trans (Services of General Economic Interest, yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyvät palvelut)

9 TUEN KÄSITE 3 4. Yritys sisältö sama kuin 81 ja 82 artiklojen tulkinnassa jokainen taloudellista toimintaa harjoittava yksikkö taloudellista toimintaa on tavaroiden tai palvelujen tarjoaminen markkinoilla 5. Kilpailu- ja kauppavaikutus luonteeltaan paikalliset palvelut, komission päätös N543/2001 (sairaala), N560/2001 (restaurointi) Helsingin HO /2639, S 99/380 (golfkenttä) muuten täyttyy käytännössä lähes aina, kun de minimis -kynnys ylittyy (tuki yli euroa / yritys kolmen vuoden aikana)

10 KYSEESSÄ EI OLE TUKI, JOS laina, takaus tai pääomasijoitus täysin samoin ehdoin kuin yksityinen taho, ja yksityisen rahan osuus on merkittävä (mielellään yli 50 %) lainasta peritään korkotiedonannon (EUVL C 14/6) mukainen korko viitekorko + yrityksen luottokelpoisuuden ja vakuuksien mukaan määräytyvä marginaali takauksesta peritään takaustiedonannon (EUVL C 155/10) mukainen takausprovisio maa-alueiden kaupat ks. EYVL C 209/3

11 TUKIEN HYVÄKSYTTÄVYYS automaattisesti hyväksytyt 87 (2) artikla komission harkinnan mukaan 87 (3) artikla SGEI-palvelut 86 (2) artikla maaliikenteen tuet 73 artikla, lex specialis suhteessa 86 (2) artiklaan, palvelusopimusasetus 1370/2007 maatalous 36 artikla maanpuolustus 296 artikla

12 TUKIEN HYVÄKSYTTÄVYYS EY 87(3) a) taloudellisen kehityksen edistämiseen alueilla, joilla elintaso on poikkeuksellisen alhainen (tarkastelu EU:n tasolla, Suomessa käytössä 2006 saakka) b) Euroopan yhteistä etua koskevan tärkeä hanke tai taloudessa olevan vakavan häiriön poistaminen, c) tuki tietyn taloudellisen toiminnan tai talousalueen kehityksen edistämiseen (yleisin peruste) d) tuki kulttuurin ja kulttuuriperinnön edistämiseen (esim. elokuvateollisuuden tuet), e) muu tuki, josta neuvosto päättää määräenemmistöllä komission ehdotuksesta (esim. telakkateollisuuden tuet vuosina )

13 3 TUET SUOMESSA noin 50 ilmoitettua tukiohjelmaa, lähes kaikki ministeriöt myöntävät tukea, noin 10 uutta ilmoitusta / vuosi kunnat: T&K-tuki: GMP-laboratorio Oulussa Pelastustuki: Järvi-Suomen Portti tuen määrä vuonna 2007 noin 600 miljoonaa euroa komissio: jäsenyyden aikana viisi laitonta tukipäätöstä, kaksi yhteismarkkinoille soveltumatonta, kolme soveltuvaa muodollinen tutkintamenettely, muutamia vuosittain (esim. Tieliikelaitos, Ryanair) kansalliset prosessit yleistymässä (esim. Aulangon kylpylä)

14 TUEN MYÖNTÄMINEN

15 ILMOITUSVELVOLLISUUS EY 88 (3) artikla: tukea ei saa myöntää ilman komission hyväksyntää ilmoitusvelvollisuus tuen myöntäjällä ilmoittamaton tuki laiton; pääsääntönä takaisinperintä

16 TUEN MYÖNTÄMISKEINOT 1. De minimis -tuki (vähämerkityksinen tuki) 2. Ryhmäpoikkeusasetuksen mukainen tuki 3. Tavanomainen ilmoitusmenettely Talouskriisin vuoksi tulossa mahdollisuus myöntää jopa euroa / yritys ilman erikseen määriteltyjä hyväksyttäviä kustannuksia vuosina (de minimis -tuki lasketaan mukaan) tiedot toimitettava työ- ja elinkeinoministeriölle

17 1. DE MINIMIS -TUKI: EI ILMOITUSTA asetus 1998/2006 EUVL L 379/5 mahdollinen, kun tuen määrä enintään euroa kolmen verovuoden aikana / yritys kaikkien viranomaisten de minimis -tuet laskettava mukaan ei ilmoitusvelvollisuutta ei raportointivelvollisuutta komission pyynnöstä toimitettava tukea koskevat tiedot 20 työpäivän kuluessa

18 2. RYHMÄPOIKKEUSASETUKSEN MUKAINEN TUKI asetus 800/2008 EUVL L 214/3 tiivistelmä lähetettävä komissiolle 20 työpäivän kuluessa tuen / tukiohjelman käyttöönotosta toimittaessaan tiivistelmän tuen myöntäjä sitoutuu noudattamaan kyseisen ryhmäpoikkeusasetuksen ehtoja tukea / tukiohjelmaa koskeva täydellisen informaatio tallennettuna internetiin päätösasiakirja (kuntalaki tai esim. kunnan valtuuston päätös tai muu vastaava peruste tuelle), jossa viittaus sovellettavaan ryhmäpoikkeukseen

19 RYHMÄPOIKKEUSASETUS pk-yrityksille myönnettävä investointi- ja työllisyystuki alueellinen investointituki ympäristönsuojeluun myönnettävä tuki pk-yrityksille konsulttipalveluihin ja pk-yritysten osallistumiseen messuille myönnettävä tuki riskipääoman muodossa myönnettävä tuki tutkimus- ja kehitystyöhön sekä innovaatiotoimintaan myönnettävä tuki naisyrittäjyyteen myönnettävä tuki koulutustuki työllistämistuki

20

21 3. TAVANOMAINEN ILMOITUSMENETTELY Jos ryhmäpoikkeusasetukset tai de minimis -asetus eivät sovellu, tuki on ilmoitettava komissiolle etukäteen. EY 88 (3) artikla (täytäntöönpanokielto) Jäsenvaltio ei saa toteuttaa ehdottamiaan toimenpiteitä, ennen kuin menettelyssä on annettu lopullinen päätös komission arviointi voi perustua suuntaviivoihin, puitteisiin, tiedonantoihin tai suoraan 87 (3) artiklaan

22 ILMOITUSMENETTELY kolmiosainen lomake I Yleistiedot II Tiivistelmä III Tukilajikohtainen lisätietolomake täytetään Internet-selaimen avulla SANI-järjestelmässä (State Aid Notification Interactive) käyttäjätunnukset ja tarkemmat ohjeet: TEM

23 ILMOITUSMENETTELYSSÄ HUOMIOITAVAA valmiit lomakkeet eivät aina sovellu järjestelmän kuvaamiseen => yksityiskohtainen kuvaus tuesta liitteeksi (vapaaehtoinen, mutta välttämätön) mitä yksityiskohtaisemmat tiedot, sitä nopeampi päätös komissiolla kaksi kuukautta reagointiaikaa tehdä päätös tai esittää lisäkysymyksiä käytännössä aina vähintään yksi lisäkysymyskierros, jolloin aika 2 kk lisäkäsittelyaika kokonaiskesto voi vaihdella (6 viikkoa - yli 2 vuotta) tavallisesti varauduttava puolen vuoden käsittelyaikaan (keskimäärin 4,6 kk)

24 Talouskriisiin liittyvät toimet Oikeusperusta perustamissopimuksen 87 artiklan 3 b) kohta Rahoituslaitosten tuki tiedonanto täydentävä tiedonanto Muun yritystoiminnan tuki tilapäiset puitteet euron väliaikainen tuki Takaukset, alennus safe harbour -maksusta Referenssikorkojärjestelmä, viitekoron vaihto Edullinen laina ympäristöystävällisille tuotteille Riskipääoma, yksityisen pääoman vaatimus 50 % -> 30 % Lyhytaikainen (alle 2 v.) luottovakuutus

25 YHTEENVETO ILMOITUSMENETTELYSTÄ 1. De minimis -tuki: eur / kolme verovuotta / yritys ei ilmoitusta 2. Ryhmäpoikkeukset: tieto komissiolle 20 työpäivän kuluessa täytäntöönpanosta tuki voidaan myöntää heti 3. Tavanomainen ilmoitusmenettely: kesto 6 kk täytäntöönpanokielto

26 ILMOITUSMENETTELYN LAIMINLYÖNTI (1) tuki laiton (EY 88 (3) artiklan vastainen kansallinen tuomioistuin: tehtävä turvata kilpailijoiden oikeudet maksatuskielto / takaisinperintä komissio: maksatuskielto yhteismarkkinoille soveltuvuuden arviointi: jos päätös negatiivinen takaisinperintäpäätös

27 ILMOITUSMENETTELYN LAIMINLYÖNTI (2) EYTI: ilmoitusmenettelyn laiminlyönti ei oikeuta komissiota tekemään takaisinperintäpäätöstä, jos tuki voidaan arvioida yhteismarkkinoille soveltuvaksi tuen laittomalta ajalta peritään korko virheellisestä menettelystä ei sanktiota viranomaiselle tuen saajan oltava tietoinen yhteisön lainsäädännöstä: tuen takaisinperintä ei oikeuta vahingonkorvaukseen kilpailijalle saattaa syntyä oikeus vahingonkorvaukseen (ei kansallista oikeuskäytäntöä)

EY:n valtiontukisäännöt

EY:n valtiontukisäännöt EY:n valtiontukisäännöt 1 Valtiontuen määritelmä Yrityksille1 myönnettäviä valtiontukia koskevat periaatteet määritellään EY:n perustamissopimuksen 87 ja 88 artikloissa. Vaikka valtiontuet ovat lähtökohtaisesti

Lisätiedot

Uudistuneet EU:n julkista tukea koskevat säännöt - uudistuksen tausta, tavoitteet sekä uudet haasteet

Uudistuneet EU:n julkista tukea koskevat säännöt - uudistuksen tausta, tavoitteet sekä uudet haasteet Uudistuneet EU:n julkista tukea koskevat säännöt - uudistuksen tausta, tavoitteet sekä uudet haasteet Kuntaliiton valtiontukiseminaari 3.3.2015 Eeva Vahtera, hallitusneuvos Esityksen sisältö 1) Milloin

Lisätiedot

Opas de minimis -tuista. EU:n valtiontukisäännöt

Opas de minimis -tuista. EU:n valtiontukisäännöt Opas de minimis -tuista EU:n valtiontukisäännöt Sisällys 1 EU:n valtiontukisäännöt ja menettelyt... 5 1.1 De minimis -tuen määritelmä ja tuen myöntäjän muistilista... 8 2 Minkälaiseen toimintaan voidaan

Lisätiedot

Uudistuneet EU:n valtiontukisäännöt - Yleinen ryhmäpoikkeusasetus ja Yleinen de minimis -asetus

Uudistuneet EU:n valtiontukisäännöt - Yleinen ryhmäpoikkeusasetus ja Yleinen de minimis -asetus Uudistuneet EU:n valtiontukisäännöt - Yleinen ryhmäpoikkeusasetus ja Yleinen de minimis -asetus Valtiontukiseminaari, Kuntaliitto 3.3.2015 Olli Hyvärinen Olli.Hyvarinen@tem.fi Esityksen rakenne 1. Uusi

Lisätiedot

De minimis tuki lain (1652/2009) mukaisissa rakennerahastohankkeissa

De minimis tuki lain (1652/2009) mukaisissa rakennerahastohankkeissa De minimis tuki lain (1652/2009) mukaisissa rakennerahastohankkeissa Komission asetus (EY) N:o 1998/2006 Työ- ja elinkeinoministeriö Alueiden kehittämisyksikkö Rakennerahastojen hallinnointiryhmä Ylitarkastaja

Lisätiedot

EUROOPAN KOMISSIO. Bryssel 1.9.2010 K(2010)6051

EUROOPAN KOMISSIO. Bryssel 1.9.2010 K(2010)6051 EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 1.9.2010 K(2010)6051 Asia: Valtiontuki N 43/2010 Suomi Valtiontuki kiertovesitekniikkaa käyttävän vesiviljelylaitoksen laajentamiseksi ja kaviaarin jalostuslaitoksen rakentamiseksi

Lisätiedot

Valtiontuki/Suomi - Tuki nro N 552/2002 - Finnveran lainaohjelma maataloustuotteiden jalostukseen ja markkinointiin

Valtiontuki/Suomi - Tuki nro N 552/2002 - Finnveran lainaohjelma maataloustuotteiden jalostukseen ja markkinointiin EUROOPAN KOMISSIO Bryssel, 28-10-2002 C(2002) 4136 Asia: Valtiontuki/Suomi - Tuki nro N 552/2002 - Finnveran lainaohjelma maataloustuotteiden jalostukseen ja markkinointiin Herra Ministeri, Komissio ilmoittaa

Lisätiedot

Valtiontukiasia N 397/2009 Suomi investointi Vaasan lentoaseman lentorahti-infrastruktuurin rakentamiseen

Valtiontukiasia N 397/2009 Suomi investointi Vaasan lentoaseman lentorahti-infrastruktuurin rakentamiseen EUROOPAN KOMISSIO Bryssel, 13.1.2010 K(2009)10518 lopullinen Asia: Valtiontukiasia N 397/2009 Suomi investointi Vaasan lentoaseman lentorahti-infrastruktuurin rakentamiseen Arvoisa ulkoministeri 1. MENETTELY

Lisätiedot

Valtiontuki SA.38428 (2014/N) FI Suomen merituulipuistojen kokeiluhanke

Valtiontuki SA.38428 (2014/N) FI Suomen merituulipuistojen kokeiluhanke EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 6.11.2014 C(2014) 8385 final Tämän päätöksen julkaistusta versiosta on poistettu joitakin tietoja Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 93 artiklan soveltamista koskevista yksityiskohtaisista

Lisätiedot

EUROOPAN KOMISSIO KOMISSION YKSIKÖIDEN VALMISTELUASIAKIRJA

EUROOPAN KOMISSIO KOMISSION YKSIKÖIDEN VALMISTELUASIAKIRJA EUROOPAN KOMISSIO Bruxelles, 29.4.2013 SWD(2013) 53 final/2 KOMISSION YKSIKÖIDEN VALMISTELUASIAKIRJA Opas valtiontukea, julkisia hankintoja ja sisämarkkinoita koskevien Euroopan unionin sääntöjen soveltamiseksi

Lisätiedot

Bryssel, 10-06-2003 C(2003) 1872 Asia: Valtiontuki/Suomi - Tuki nro N 679/2002 - Maaseudun kehittämistä koskevien tukijärjestelmien muuttaminen

Bryssel, 10-06-2003 C(2003) 1872 Asia: Valtiontuki/Suomi - Tuki nro N 679/2002 - Maaseudun kehittämistä koskevien tukijärjestelmien muuttaminen EUROOPAN KOMISSIO Bryssel, 10-06-2003 C(2003) 1872 Asia: Valtiontuki/Suomi - Tuki nro N 679/2002 - Maaseudun kehittämistä koskevien tukijärjestelmien muuttaminen Arvoisa vastaanottaja, Tarkasteltuaan Suomen

Lisätiedot

Kunnan toiminta markkinoilla ja kuntien takaukset, lainat ja avustukset elinkeinopoliittisena välineenä tulevaisuudessa

Kunnan toiminta markkinoilla ja kuntien takaukset, lainat ja avustukset elinkeinopoliittisena välineenä tulevaisuudessa Kunnan toiminta markkinoilla ja kuntien takaukset, lainat ja avustukset elinkeinopoliittisena välineenä tulevaisuudessa Johtava lakimies Pirkka-Petri Lebedeff, Suomen Kuntaliitto Kuntalaki uudistuu seminaari

Lisätiedot

KOMISSION TIEDONANTO. Suuntaviivat valtiontuesta rahoitusalan ulkopuolisten vaikeuksissa olevien yritysten pelastamiseen ja rakenneuudistukseen

KOMISSION TIEDONANTO. Suuntaviivat valtiontuesta rahoitusalan ulkopuolisten vaikeuksissa olevien yritysten pelastamiseen ja rakenneuudistukseen EUROOPAN KOMISSIO Bryssel XXX [ ](2013) XXX draft KOMISSION TIEDONANTO Suuntaviivat valtiontuesta rahoitusalan ulkopuolisten vaikeuksissa olevien yritysten pelastamiseen ja rakenneuudistukseen (ETA:n kannalta

Lisätiedot

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ Neuvotteleva virkamies 14.10.2014 Tuija Ypyä

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ Neuvotteleva virkamies 14.10.2014 Tuija Ypyä TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ Muistio Neuvotteleva virkamies 14.10.2014 Tuija Ypyä EHDOTUS VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI TUTKIMUS-, KEHITTÄMIS- JA IN- NOVAATIOTOIMINNAN RAHOITUKSESTA 1 Johdanto Esityksessä

Lisätiedot

Rahoitushakemuksen täyttöohje maakunnan kehittämisraha

Rahoitushakemuksen täyttöohje maakunnan kehittämisraha Rahoitushakemuksen täyttöohje maakunnan kehittämisraha Uusi hakemus, jatkorahoitus, korjaus/täydennys edelliseen hakemukseen Tällä lomakkeella haetaan rahoitusta uudelle hankkeelle, joka tulee ensimmäistä

Lisätiedot

Yhteisön suuntaviivat laajakaistaverkkojen nopeaan käyttöönottoon liittyvien valtiontukisääntöjen soveltamisesta

Yhteisön suuntaviivat laajakaistaverkkojen nopeaan käyttöönottoon liittyvien valtiontukisääntöjen soveltamisesta FI Yhteisön suuntaviivat laajakaistaverkkojen nopeaan käyttöönottoon liittyvien valtiontukisääntöjen soveltamisesta 1. JOHDANTO (1) Laajakaistayhteydet ovat avainasemassa tieto- ja viestintäteknologioiden

Lisätiedot

Asia: Valtiontuki SA.33823 (2012/N) Suomi Tuki Manner-Suomen ja Ahvenanmaan väliselle sähkökaapelille

Asia: Valtiontuki SA.33823 (2012/N) Suomi Tuki Manner-Suomen ja Ahvenanmaan väliselle sähkökaapelille EUROOPAN KOMISSIO Bryssel, 31.7.2012 C(2012) 5526 final Asia: Valtiontuki SA.33823 (2012/N) Suomi Tuki Manner-Suomen ja Ahvenanmaan väliselle sähkökaapelille Arvoisa ulkoasiainministeri Euroopan komissio

Lisätiedot

Tekesin tukiohjelma pienten ja keskisuurten yritysten innovaatiotoimintaan

Tekesin tukiohjelma pienten ja keskisuurten yritysten innovaatiotoimintaan Tekesin tukiohjelma pienten ja keskisuurten yritysten innovaatiotoimintaan Tekesin tukiohjelma pienten ja keskisuurten yritysten (pk-yritys) innovaatiotoimintaan perustuu tiettyjen tukimuotojen toteamisesta

Lisätiedot

Valtiontuki N:o N 269/2003 Suomi Avustukset ja lainat teknologiseen tutkimukseen ja kehittämiseen

Valtiontuki N:o N 269/2003 Suomi Avustukset ja lainat teknologiseen tutkimukseen ja kehittämiseen EUROOPAN KOMISSIO Bryssel, 29.01.2004 C(2004)261 Asia: Valtiontuki N:o N 269/2003 Suomi Avustukset ja lainat teknologiseen tutkimukseen ja kehittämiseen Herra Ministeri, 1. MENETTELY Suomen viranomaiset

Lisätiedot

Tekesin tukiohjelma tutkimus- ja kehittämishankkeisiin

Tekesin tukiohjelma tutkimus- ja kehittämishankkeisiin 1 (8) Tekesin tukiohjelma tutkimus- ja kehittämishankkeisiin Tekesin tukiohjelma tutkimus- ja kehittämishankkeisiin perustuu tiettyjen tukimuotojen toteamisesta sisämarkkinoille soveltuviksi perussopimuksen

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON ASETUS NESTEYTETYN MAAKAASUN TERMINAALIEN IN- VESTOINTITUEN MYÖNTÄMISEN YLEISISTÄ EHDOISTA

VALTIONEUVOSTON ASETUS NESTEYTETYN MAAKAASUN TERMINAALIEN IN- VESTOINTITUEN MYÖNTÄMISEN YLEISISTÄ EHDOISTA TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ Hallitusneuvos 27.6.2013 Anja Liukko Muistio Luonnos VALTIONEUVOSTON ASETUS NESTEYTETYN MAAKAASUN TERMINAALIEN IN- VESTOINTITUEN MYÖNTÄMISEN YLEISISTÄ EHDOISTA YLEISPERUSTELUT

Lisätiedot

KOMISSION TIEDONANTO

KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN KOMISSIO Bryssel XXX DFAFT [ ](2015) XXX draft KOMISSION TIEDONANTO LUONNOS: SUUNTAVIIVAT YHTEISTÄ MARKKINAJÄRJESTELYÄ KOSKEVAN ASETUKSEN 169, 170 JA 171 ARTIKLASSA OLEVIEN SÄÄNTÖJEN SOVELTAMISESTA

Lisätiedot

Kilpailuviraston suuntaviivat YRITYSKAUPPAVALVONNASTA

Kilpailuviraston suuntaviivat YRITYSKAUPPAVALVONNASTA SUUNTAVIIVOJA KILPAILULAIN SOVELTAMISESTA 1/2011 Kilpailuviraston suuntaviivat YRITYSKAUPPAVALVONNASTA Kilpailuviraston suuntaviivat yrityskauppavalvonnasta Kilpailuvirasto julkaisi lokakuussa 2011 uuteen

Lisätiedot

Yritysten tukimahdollisuudet Pohjanmaan TE-keskuksen toimialueella

Yritysten tukimahdollisuudet Pohjanmaan TE-keskuksen toimialueella Yritysten tukimahdollisuudet Pohjanmaan TE-keskuksen toimialueella - Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman mukaiset yritystuet - Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM), lain valtionavustuksesta yritystoiminnan

Lisätiedot

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti 3.3.2001 FI Euroopan yhteisöjen virallinen lehti L 63/21 KOMISSION ASETUS (EY) N:o 438/2001, annettu 2 päivänä maaliskuuta 2001, neuvoston asetuksen (EY) N:o 1260/1999 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 608. Valtioneuvoston asetus. ulkoasiainministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen 1 :n muuttamisesta

SISÄLLYS. N:o 608. Valtioneuvoston asetus. ulkoasiainministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen 1 :n muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2000 Julkaistu Helsingissä 29 päivänä kesäkuuta 2000 N:o 608 609 SISÄLLYS N:o Sivu 608 Valtioneuvoston asetus ulkoasiainministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen 1 :n muuttamisesta...

Lisätiedot

www.pwc.com Laajakaistahankkeiden rahoitus huhtikuu 2011

www.pwc.com Laajakaistahankkeiden rahoitus huhtikuu 2011 www.pwc.com Laajakaistahankkeiden rahoitus huhtikuu 2011 Sisältö 1. Tausta ja tavoitteet slide 3 2. Rahoitusmallit / osakeyhtiö slide 10 3. Rahoitusmallit / osuuskunta slide 17 4. Rahoittajat ja vakuudet

Lisätiedot

HALLINTOVIRANOMAISEN OHJE 2/2010 3. TUKIKELPOISET KUSTANNUKSET. 3.1 Yleistä

HALLINTOVIRANOMAISEN OHJE 2/2010 3. TUKIKELPOISET KUSTANNUKSET. 3.1 Yleistä HALLINTOVIRANOMAISEN OHJE 2/2010 3. TUKIKELPOISET KUSTANNUKSET 3.1 Yleistä Yhteisön tasolla tukikelpoisia menoja koskeva sääntely on vähentynyt aikaisempaan ohjelmakauteen verrattuna. Toisaalta sekä yleisasetukseen

Lisätiedot

HIRVENSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 173 Kunnanhallitus

HIRVENSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 173 Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA 173 Kunnanhallitus Kunnanhallitus 14.5.2012 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 15.00 73 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 74 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 75 Työjärjestyksen

Lisätiedot

Pk-yritysten uusi määritelmä Käyttäjän opas ja ilmoitusmalli Riippumattomat yritykset

Pk-yritysten uusi määritelmä Käyttäjän opas ja ilmoitusmalli Riippumattomat yritykset 956776_CV_FI 5/31/06 9:13 AM Pagina 1 on noin 23 miljoonaa pk-yritystä 99 prosenttia kaikista EU:n yrityksistä on pk-yrityksiä pk-yritykset työllistävät noin 75 miljoonaa ihmistä. Pk-yritysten kynnysarvot

Lisätiedot