Valtiontuki N:o N 269/2003 Suomi Avustukset ja lainat teknologiseen tutkimukseen ja kehittämiseen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Valtiontuki N:o N 269/2003 Suomi Avustukset ja lainat teknologiseen tutkimukseen ja kehittämiseen"

Transkriptio

1 EUROOPAN KOMISSIO Bryssel, C(2004)261 Asia: Valtiontuki N:o N 269/2003 Suomi Avustukset ja lainat teknologiseen tutkimukseen ja kehittämiseen Herra Ministeri, 1. MENETTELY Suomen viranomaiset ilmoittivat komissiolle EY:n perustamissopimuksen 88 artiklan 3 kohdan mukaisesti edellä mainitusta tukijärjestelmästä 11 päivänä kesäkuuta 2003 päivätyllä kirjeellä, joka kirjattiin komission pääsihteeristössä saapuneeksi 18 päivänä kesäkuuta Komissio pyysi 7 päivänä elokuuta 2003 päivätyllä kirjeellä lisätietoja, jotka toimitettiin 24 päivänä syyskuuta 2003 päivätyllä kirjeellä, joka kirjattiin komissiossa saapuneeksi 29 päivänä syyskuuta Suomen viranomaiset ja komission edustajat pitivät kokouksen 11 päivänä marraskuuta Suomen viranomaiset toimittivat lisätietoja 4 päivänä joulukuuta 2003 päivätyllä kirjeellä, joka kirjattiin saapuneeksi 11 päivänä joulukuuta TOIMENPITEEN KUVAUS Ilmoitetulla tukijärjestelmällä pyritään tukemaan kansainvälisesti kilpailukykyisten tuotteiden, tuotantomenetelmien ja palvelujen kehittämistä myöntämällä yrityksille ja muille yhteisöille tutkimus- ja kehitystukea suorien avustusten, lainojen ja pääomalainojen muodossa. Periaatteessa on mahdollista yhdistää kaikki mainitut tukimuodot ja myöntää ne samalle hankkeelle. Suoria avustuksia kuitenkin käytetään pääasiassa perustutkimuksessa ja teollisessa tutkimuksessa, kun taas lainoilla on yleensä tarkoitus kattaa kilpailua edeltävää kehittämistoimintaa. Ulkoministeri Erkki TUOMIOJA Laivastokatu 22 FIN HELSINKI B-1049 Bruxelles/Wetstraat 200, B-1049 Brussel Belgia Puhelin: keskus (+32-2) Telex: COMEU B Sähkeosoite : COMEUR Bryssel.

2 Tukijärjestelmä on suunnattu pääasiassa (mutta ei yksinomaan) pienille ja keskisuurille yrityksille 1 (jäljempänä pk-yritykset ) Tausta Ilmoituksella jatketaan nykyisen tukijärjestelmän N 343/97 Avustukset ja lainat teknologiseen tutkimukseen ja kehittämiseen voimassaoloaikaa ja tehdään sen sisältöön pieniä muutoksia. Komissio on hyväksynyt nykyisen tukijärjestelmän 5 päivänä joulukuuta tutkimus- ja kehitystyöhön myönnettävään valtiontukeen sovellettavien yhteisön puitteiden 3 (jäljempänä T&K-puitteet ) mukaisesti. Tukijärjestelmässä N 343/97 käytetään kolmentyyppisiä rahoitusvälineitä: avustuksia, lainoja ja pääomalainoja. Avustusten enimmäisintensiteetti on 50 prosenttia perustutkimukseen ja teolliseen tutkimukseen, 25 prosenttia kilpailua edeltävään kehittämistoimintaan sekä painotettu keskiarvo hankkeissa, joissa esiintyy kumpaakin toimintaa. Lainan määrä voi olla enintään 60 prosenttia (pkyrityksillä 70 prosenttia) tukikelpoisista kustannuksista ja laina-aika enintään 10 vuotta. Lainasta perittävä korko on Suomen valtiovarainministeriön määrittämä viitekorko vähennettynä kolmella prosenttiyksiköllä, vähintään kuitenkin yksi prosentti. Pääomalainojen enimmäisintensiteetti on sama kuin suorilla avustuksilla ja laina-aika on enintään kahdeksan vuotta. Korko on kaksi prosenttiyksikköä korkeampi kuin edellä mainituilla lainoilla. Enimmäisintensiteetti on korkeampi pk-yrityksillä sekä tietyillä alueilla ja hankkeilla 4. Tuki-intensiteetti ei saa kuitenkaan missään olosuhteissa ylittää 65 prosenttia Muutokset Tämän ilmoituksen tarkoitus on jatkaa nykyisen tukijärjestelmän voimassaoloa seuraavin muutoksin: (1) T&K-toiminnan vaiheiden määritelmiä selvennetään pienillä muutoksilla. Määritelmiin tehdään vain yksi merkittävä muutos: perustutkimuksen määritelmää ( tieteellisen ja teknisen tietämyksen lisäämiseen pyrkivä toiminta, jolla ei ole teollisia tai kaupallisia tavoitteita ) muutetaan seuraavasti: tieteellisen ja teknisen tietämyksen lisäämiseen pyrkivä toiminta, jolla ei ole välittömiä teollisia tai kaupallisia vaikutuksia. (2) Pääomalainojen enimmäismäärää nostetaan. 1 Pienet ja keskisuuret yritykset on määritelty Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 87 ja 88 artiklan soveltamisesta pienille ja keskisuurille yrityksille myönnettyyn valtiontukeen 12 päivänä tammikuuta 2001 annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 70/2001; EYVL L 10, , s EYVL C 253, , s EYVL C 45, , s Hankkeet, joihin liittyy yritysten ja julkisten tutkimusorganisaatioiden välistä tai rajatylittävää yhteistyötä, sekä hankkeet, joiden tuloksia levitetään tai julkistetaan laajasti. 2

3 Hankkeelle myönnettävien pääomalainojen enimmäisosuus on aiemmassa tukijärjestelmässä ollut sama kuin teolliseen tutkimukseen myönnettävän tuen enimmäisintensiteetti (mukaan lukien korotukset) eli 65 prosenttia. Hankkeelle myönnettävien pääomalainojen enimmäisosuutta ehdotetaan nostettavaksi 15 prosenttiyksikköä. Koska avustukset ja lainat eivät missään olosuhteissa saa ylittää 70 prosenttia tukikelpoisista kustannuksista, tukijärjestelmässä määrättyjä ja komission hyväksymiä tuen enimmäisintensiteettejä noudatetaan. Suomen viranomaiset ovat jo sitoutuneet noudattamaan komission aiemmin hyväksymiä tuki-intensiteettejä. (3) EU:n T&K-puitteiden mukaista 15 prosentin korotusta ei sovelleta tukijärjestelmässä tulkintaongelmien vuoksi. Tulkintaongelmien vuoksi korotusta ei myönnetä EU:n T&K-puitteiden alaisille hankkeille. (4) Ohjelman hallinnoinnin yksinkertaistamiseksi ehdotetaan tuki-intensiteetin laskentamenetelmien rationalisointia. Lainojen hallinnoinnin yksinkertaistamiseksi ehdotetaan seuraavaa: jos hankkeelle myönnetty alkuperäinen lainamäärä on yhtä suuri tai pienempi kuin sallittu tukiintensiteetti ja lainasta luovutaan osittain tai kokonaan, toimenpiteen tukiintensiteettinä pidetään alennettua lainamäärää Kesto Muutetun järjestelmän voimassaoloajan ehdotetaan alkavan komission hyväksymisestä ja jatkuvan 31. elokuuta 2008 saakka eli yhteensä noin viisi vuotta Talousarvio Suomen eduskunta hyväksyy talousarvion vuosittain. Vuonna 2003 tukijärjestelmälle on osoitettu yhteensä 226 miljoonaa euroa: Väline Varat (milj. euroa) Avustukset 153,687 Lainat ja pääomalainat 71,890 Yhteensä 225, Muut asiat Suomen viranomaiset toimittavat komissiolle vuosittain kertomuksen tukijärjestelmän täytäntöönpanosta. 3. TUEN ARVIOINTI Ilmoittaessaan tukitoimenpiteen muutoksista ennen sen täytäntöönpanoa Suomen viranomaiset ovat noudattaneet EY:n perustamissopimuksen 88 artiklan 3 kohdan mukaista velvoitettaan. 3

4 Tuki rahoitetaan valtion varoista. Tuki edistää tuensaajien toimintaa, mikä puolestaan voi johtaa kilpailijoiden markkina-aseman muuttumiseen. Tuensaajille koituu siis etua. Tuensaajat toimivat markkinoilla, joilla käydään yhteisön sisäistä kauppaa, joten tuen on katsottava vaikuttavan jäsenvaltioiden väliseen kauppaan. Tämän vuoksi tuki on EY:n perustamissopimuksen 87 artiklan 1 kohdassa ja ETA-sopimuksen 61 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua valtiontukea. Komissio on arvioinut EY:n perustamissopimuksen 87 artiklan 3 kohdan c alakohdan mukaisesti tukijärjestelmän muutosten soveltuvuutta yhteismarkkinoille ottaen huomioon T&K-puitteissa asetetut ehdot tutkimus- ja kehitystoiminnan tukikelpoisuudelle. Komissio katsoo muutetun tukijärjestelmän soveltuvan yhteismarkkinoille seuraavista syistä: T&K-toiminnan vaiheiden määritelmiä muuttamalla laajennetaan hieman perustutkimuksen soveltamisalaa. Komissio ei voi missään tapauksessa hyväksyä toimintaa perustutkimuksena, mikäli T&K-puitteissa ja sen liitteessä 1 perustutkimukselle asetetut edellytykset eivät täyty. Tällaiseen tutkimukseen sovellettavat tukiehdot ja tukitasot täyttävät tässä tukijärjestelmässä T&K-puitteiden teolliselle tutkimukselle asettamat tukiehdot ja tasot. Tämän johdosta komissio hyväksyy tässä tukijärjestelmässä määritellyn perustutkimuksen T&K-puitteiden mukaisena teollisena tutkimuksena. Suomen viranomaiset korottavat pääomalainojen bruttoavustusekvivalenttia 15 prosenttiyksikköä. Tämä ei kuitenkaan vaikuta tuen enimmäisintensiteetteihin. Suomen viranomaiset ovat sitoutuneet varmistamaan, että tuen enimmäisintensiteetti ei ylitä seuraavia aiemmin hyväksyttyjä tasoja: 50 prosenttia teolliselle tutkimukselle, 25 prosenttia kilpailua edeltävälle kehittämistoiminnalle sekä 65 prosenttia teolliselle tutkimukselle pk-yrityksille sekä tietyille alueille ja hankkeille myönnettävät, aikaisemmin hyväksytyt, korotukset mukaan lukien. Tuki-intensiteettitasot eivät ylitä T&K-puitteiden 5.3, 5.5 ja kohdassa määritettyjä enimmäisintensiteettejä. Tutkimushankkeille, jotka kuuluvat sovellettavan yhteisön T&K-puitteiden yhteydessä kehitetyn erityisen hankkeen tai ohjelman tavoitteisiin, voitaisiin myöntää 15 prosentin korotus. Korotuksesta luopuminen kiristää tukijärjestelmän ehtoja. Lainaa, josta luovutaan kokonaan tai osittain, koskeva laskentamenetelmä voidaan hyväksyä. Komissio katsoo, että tukijärjestelmään tehtävät muutokset ovat T&K-puitteiden mukaisia. 4. PÄÄTELMÄT Komissio on päättänyt olla vastustamatta ilmoitettua tukijärjestelmää, koska se noudattaa T&K-toimintaa edistävää komission valtiontukikäytäntöä. Kaupankäynnin edellytykset eivät muutu yhteisen edun kanssa ristiriitaisella tavalla. Tämän vuoksi tukijärjestelmä voidaan hyväksyä EY:n perustamissopimuksen 87 artiklan 3 kohdan c alakohdan ja ETA-sopimuksen 61 artiklan 3 kohdan c alakohdan nojalla. Suomen viranomaisia pyydetään toimittamaan komissiolle vuosittain kertomus tukijärjestelmän täytäntöönpanosta. Järjestelmän sisältöön tehtävistä muutoksista on ilmoitettava. 4

5 Jos tämä kirje sisältää luottamuksellisia tietoja, joita ei saa julkistaa, asiasta on ilmoitettava komissiolle viidentoista työpäivän kuluessa kirjeen vastaanottamisesta. Jos komissio ei saa perusteltua pyyntöä määräajassa, se katsoo, että olette antaneet suostumuksenne päätöksen julkaisemiseen kokonaisuudessaan seuraavassa Internetsivustossa: Pyyntö on lähetettävä kirjattuna kirjeenä tai faksilla seuraavaan osoitteeseen: Euroopan komissio Kilpailun pääosasto (DG COMP) Valtiontukien kirjaamo (State Aid Registry) B Bryssel Faksi (32 2) Kunnioittavasti Komission puolesta Mario MONTI Komission jäsen 5

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 Istuntoasiakirja 2004 C5-0224/1999 03/11/1999 ***II YHTEINEN KANTA Asia: Neuvoston 22 päivänä lokakuuta 1999 vahvistama yhteinen kanta (EY) N:o../1999 Euroopan parlamentin ja

Lisätiedot

KOMISSION TIEDONANTO. Suuntaviivat valtiontuesta rahoitusalan ulkopuolisten vaikeuksissa olevien yritysten pelastamiseen ja rakenneuudistukseen

KOMISSION TIEDONANTO. Suuntaviivat valtiontuesta rahoitusalan ulkopuolisten vaikeuksissa olevien yritysten pelastamiseen ja rakenneuudistukseen EUROOPAN KOMISSIO Bryssel XXX [ ](2013) XXX draft KOMISSION TIEDONANTO Suuntaviivat valtiontuesta rahoitusalan ulkopuolisten vaikeuksissa olevien yritysten pelastamiseen ja rakenneuudistukseen (ETA:n kannalta

Lisätiedot

Pk-yritysten uusi määritelmä Käyttäjän opas ja ilmoitusmalli Riippumattomat yritykset

Pk-yritysten uusi määritelmä Käyttäjän opas ja ilmoitusmalli Riippumattomat yritykset 956776_CV_FI 5/31/06 9:13 AM Pagina 1 on noin 23 miljoonaa pk-yritystä 99 prosenttia kaikista EU:n yrityksistä on pk-yrityksiä pk-yritykset työllistävät noin 75 miljoonaa ihmistä. Pk-yritysten kynnysarvot

Lisätiedot

Tekesin tukiohjelma pienten ja keskisuurten yritysten innovaatiotoimintaan

Tekesin tukiohjelma pienten ja keskisuurten yritysten innovaatiotoimintaan Tekesin tukiohjelma pienten ja keskisuurten yritysten innovaatiotoimintaan Tekesin tukiohjelma pienten ja keskisuurten yritysten (pk-yritys) innovaatiotoimintaan perustuu tiettyjen tukimuotojen toteamisesta

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EY)

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EY) 24.11.2009 Euroopan unionin virallinen lehti L 309/1 I (EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen on pakollista) ASETUKSET EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON

Lisätiedot

EY:n valtiontukisäännöt

EY:n valtiontukisäännöt EY:n valtiontukisäännöt 1 Valtiontuen määritelmä Yrityksille1 myönnettäviä valtiontukia koskevat periaatteet määritellään EY:n perustamissopimuksen 87 ja 88 artikloissa. Vaikka valtiontuet ovat lähtökohtaisesti

Lisätiedot

EUROOPAN KOMISSIO KOMISSION YKSIKÖIDEN VALMISTELUASIAKIRJA

EUROOPAN KOMISSIO KOMISSION YKSIKÖIDEN VALMISTELUASIAKIRJA EUROOPAN KOMISSIO Bruxelles, 29.4.2013 SWD(2013) 53 final/2 KOMISSION YKSIKÖIDEN VALMISTELUASIAKIRJA Opas valtiontukea, julkisia hankintoja ja sisämarkkinoita koskevien Euroopan unionin sääntöjen soveltamiseksi

Lisätiedot

SOPIMUS NRO... SOPIMUS ESISELVITYSTUESTA

SOPIMUS NRO... SOPIMUS ESISELVITYSTUESTA SOPIMUS NRO... SOPIMUS ESISELVITYSTUESTA [Euroopan yhteisö] (jäljempänä 'yhteisö"), jota edustaa Euroopan yhteisöjen komissio (jäljempänä 'komissio'), jota edustaa tämän sopimuksen allekirjoittamista varten

Lisätiedot

HE 207/2001 vp. koskisi vuoden 1995 alusta lukien neljään prosenttiin alennettuja korkoja. Lain on tarkoitus tulla voimaan 1 päivänä tammikuuta 2002.

HE 207/2001 vp. koskisi vuoden 1995 alusta lukien neljään prosenttiin alennettuja korkoja. Lain on tarkoitus tulla voimaan 1 päivänä tammikuuta 2002. HE 207/2001 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi maaseutuelinkeinojen rahoituslain muuttamisesta PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan maatilalain mukaisten valtion myyntihintasaamisten ja

Lisätiedot

Euroopan unionin virallinen lehti

Euroopan unionin virallinen lehti 18.1.2007 L 12/3 OIKAISUJA Oikaistaan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1924/2006, annettu 20 päivänä joulukuuta 2006, elintarvikkeita koskevista ravitsemus- ja terveysväitteistä ( L 404,

Lisätiedot

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 161 artiklan, ottaa huomioon komission ehdotuksen,

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 161 artiklan, ottaa huomioon komission ehdotuksen, 31.7.2006 L 210/25 NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 1083/2006, annettu 11 päivänä heinäkuuta 2006, Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa ja koheesiorahastoa koskevista yleisistä säännöksistä

Lisätiedot

ottavat huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 95 artiklan, ottavat huomioon komission ehdotuksen ( 1 ),

ottavat huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 95 artiklan, ottavat huomioon komission ehdotuksen ( 1 ), L 345/90 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2003/98/EY, annettu 17 päivänä marraskuuta 2003, julkisen sektorin hallussa olevien tietojen uudelleenkäytöstä EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN

Lisätiedot

(Tiedonannot) EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDONANNOT EUROOPAN KOMISSIO

(Tiedonannot) EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDONANNOT EUROOPAN KOMISSIO 2.8.2013 Euroopan unionin virallinen lehti C 223/1 (Tiedonannot) EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDONANNOT EUROOPAN KOMISSIO Ohjeet on annettu eri muutosluokkia koskevista

Lisätiedot

DIREKTIIVIT. (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) (6) Jos jokin tämän direktiivin säännöksistä edellyttää yhteissijoitusyrityksen

DIREKTIIVIT. (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) (6) Jos jokin tämän direktiivin säännöksistä edellyttää yhteissijoitusyrityksen L 302/32 Euroopan unionin virallinen lehti 17.11.2009 DIREKTIIVIT EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2009/65/EY, annettu 13 päivänä heinäkuuta 2009, siirtokelpoisiin arvopapereihin kohdistuvaa

Lisätiedot

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS,

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS, C 378/6 Euroopan unionin virallinen lehti 8.12.2012 KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS, annettu 28 päivänä marraskuuta 2012, rahoituspäätöksenä toimivan vuoden 2013 työsuunnitelman hyväksymisestä toisen terveysalan

Lisätiedot

Uwe CORSEPIUS, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Uwe CORSEPIUS, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 13. maaliskuuta 2014 (OR. en) 7701/14 Toimielinten välinen asia: 2014/0059 (COD) EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 6. maaliskuuta 2014 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Asia:

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2004/27/EY, annettu 31 päivänä maaliskuuta 2004,

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2004/27/EY, annettu 31 päivänä maaliskuuta 2004, L 136/34 Euroopan unionin virallinen lehti 30.4.2004 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2004/27/EY, annettu 31 päivänä maaliskuuta 2004, ihmisille tarkoitettuja lääkkeitä koskevista yhteisön

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 27.5.2015 COM(2015) 286 final 2015/0125 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Italian ja Kreikan hyväksi toteutettavien kansainvälistä suojelua koskevien väliaikaisten toimenpiteiden

Lisätiedot

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti. (Säädökset, jotka on julkaistava) NEUVOSTON DIREKTIIVI 2000/29/EY, annettu 8 päivänä toukokuuta 2000,

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti. (Säädökset, jotka on julkaistava) NEUVOSTON DIREKTIIVI 2000/29/EY, annettu 8 päivänä toukokuuta 2000, 10.7.2000 L 169/1 I (Säädökset, jotka on julkaistava) NEUVOSTON DIREKTIIVI 2000/29/EY, annettu 8 päivänä toukokuuta 2000, kasvien ja kasvituotteiden haitallisten organismien jäsenvaltioihin kulkeutumisen

Lisätiedot

OPAS SIITÄ, MITEN KANSALLISET VIRANOMAISET KUULEVAT EUROOPAN KESKUSPANKKIA SUUNNITELMISTA LAINSÄÄDÄNNÖKSI

OPAS SIITÄ, MITEN KANSALLISET VIRANOMAISET KUULEVAT EUROOPAN KESKUSPANKKIA SUUNNITELMISTA LAINSÄÄDÄNNÖKSI OPAS SIITÄ, MITEN KANSALLISET VIRANOMAISET KUULEVAT EUROOPAN KESKUSPANKKIA SUUNNITELMISTA LAINSÄÄDÄNNÖKSI FI OPAS SIITÄ, MITEN KANSALLISET VIRANOMAISET KUULEVAT EUROOPAN KESKUSPANKKIA SUUNNITELMISTA LAINSÄÄDÄNNÖKSI

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2014/35/EU,

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2014/35/EU, 29.3.2014 Euroopan unionin virallinen lehti L 96/357 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2014/35/EU, annettu 26 päivänä helmikuuta 2014, tietyllä jännitealueella toimivien sähkölaitteiden asettamista

Lisätiedot

HE 25/2011 vp. henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa. soveltamisesta annetun lain muuttamisesta.

HE 25/2011 vp. henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa. soveltamisesta annetun lain muuttamisesta. Hallituksen esitys Eduskunnalle rajat ylittävän yhteistyön tehostamisesta erityisesti terrorismin ja rajat ylittävän rikollisuuden torjumiseksi tehdyn neuvoston päätöksen täytäntöönpanoa koskevaksi lainsäädännöksi

Lisätiedot

Rahoitushakemuksen täyttöohje maakunnan kehittämisraha

Rahoitushakemuksen täyttöohje maakunnan kehittämisraha Rahoitushakemuksen täyttöohje maakunnan kehittämisraha Uusi hakemus, jatkorahoitus, korjaus/täydennys edelliseen hakemukseen Tällä lomakkeella haetaan rahoitusta uudelle hankkeelle, joka tulee ensimmäistä

Lisätiedot

DIREKTIIVIT. 18.3.2010 Euroopan unionin virallinen lehti L 68/13

DIREKTIIVIT. 18.3.2010 Euroopan unionin virallinen lehti L 68/13 18.3.2010 Euroopan unionin virallinen lehti L 68/13 DIREKTIIVIT NEUVOSTON DIREKTIIVI 2010/18/EU, annettu 8 päivänä maaliskuuta 2010, BUSINESSEUROPEN, UEAPME:n, CEEP:n ja EAY:n tekemän vanhempainvapaata

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON ASETUS NESTEYTETYN MAAKAASUN TERMINAALIEN IN- VESTOINTITUEN MYÖNTÄMISEN YLEISISTÄ EHDOISTA

VALTIONEUVOSTON ASETUS NESTEYTETYN MAAKAASUN TERMINAALIEN IN- VESTOINTITUEN MYÖNTÄMISEN YLEISISTÄ EHDOISTA TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ Hallitusneuvos 27.6.2013 Anja Liukko Muistio Luonnos VALTIONEUVOSTON ASETUS NESTEYTETYN MAAKAASUN TERMINAALIEN IN- VESTOINTITUEN MYÖNTÄMISEN YLEISISTÄ EHDOISTA YLEISPERUSTELUT

Lisätiedot

(Tiedotteet) EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDOTTEET NEUVOSTO SOPIMUS

(Tiedotteet) EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDOTTEET NEUVOSTO SOPIMUS 20.6.2013 Euroopan unionin virallinen lehti C 175/1 IV (Tiedotteet) EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDOTTEET NEUVOSTO SOPIMUS yhdistetystä patenttituomioistuimesta (2013/C

Lisätiedot

KERTOMUS Euroopan laajuisen liikenneverkon toimeenpanoviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2008 sekä viraston vastaukset (2009/C 304/14)

KERTOMUS Euroopan laajuisen liikenneverkon toimeenpanoviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2008 sekä viraston vastaukset (2009/C 304/14) 15.12.2009 Euroopan unionin virallinen lehti C 304/71 KERTOMUS Euroopan laajuisen liikenneverkon toimeenpanoviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2008 sekä viraston vastaukset (2009/C 304/14) SISÄLLYS

Lisätiedot

EUROOPAN KOMISSIO Kilpailun pääosasto

EUROOPAN KOMISSIO Kilpailun pääosasto EUROOPAN KOMISSIO Kilpailun pääosasto Selventävä huomautus kilpailun pääosaston asiakirjaan, joka sisältää luonnoksen vuosien 2014 2020 alueellisia valtiontukia koskeviksi suuntaviivoiksi 1 Tausta ja aikataulu

Lisätiedot

C 229/6 Euroopan unionin virallinen lehti 23.9.2009

C 229/6 Euroopan unionin virallinen lehti 23.9.2009 C 229/6 Euroopan unionin virallinen lehti 23.9.2009 Euroopan tietosuojavaltuutetun lausunto ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Eurodac-järjestelmän perustamisesta sormenjälkien

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2012/19/EU, annettu 4 päivänä heinäkuuta 2012, sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2012/19/EU, annettu 4 päivänä heinäkuuta 2012, sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta L 197/38 Euroopan unionin virallinen lehti 24.7.2012 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2012/19/EU, annettu 4 päivänä heinäkuuta 2012, sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta (uudelleenlaadittu)

Lisätiedot