Uudistuneet EU:n valtiontukisäännöt - Yleinen ryhmäpoikkeusasetus ja Yleinen de minimis -asetus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Uudistuneet EU:n valtiontukisäännöt - Yleinen ryhmäpoikkeusasetus ja Yleinen de minimis -asetus"

Transkriptio

1 Uudistuneet EU:n valtiontukisäännöt - Yleinen ryhmäpoikkeusasetus ja Yleinen de minimis -asetus Valtiontukiseminaari, Kuntaliitto Olli Hyvärinen

2 Esityksen rakenne 1. Uusi yleinen ryhmäpoikkeusasetus (651/2014) Yleistä Asetuksen yleiset soveltamisedellytykset Vaikeuksissa olevan yrityksen määritelmä Esimerkkejä RPAn tukimuodoista 2. Uusi yleinen de minimis asetus (1407/2013)

3 I Uusi ryhmäpoikkeusasetus (651/2014) - yleistä Ryhmäpoikkeusasetuksen uudistaminen keskeinen osa EU:n valtiontukisääntöjen uudistusta Uusi asetus voimaan , asetuksen soveltamisala laajentunut merkittävästi 1. Asetuksen puitteissa voi myöntää euromääräisesti suurempia tukia 2. Enemmän mahdollisuuksia myöntää tapauskohtaisia tukia ilman tukiohjelmaa; parantaa kuntien toimintamahdollisuuksia 3. Tukea voidaan myöntää uusiin toimintoihin, jotka aiemmin edellyttäneet notifiointia komissiolle à Entistä useampi tuki voidaan ottaa käyttöön ilman komission hyväksyntää à Komissio voi keskittää valvonnan kilpailua eniten vääristäviin tukiin (euromärältään suuret, uudenlaiset tuet)

4 Uusi ryhmäpoikkeusasetus laajempi soveltamisala T u e n m ä ä r ä Notifioinnin piirissä (suuntaviivat, puitteet) Uusi, laajennettu ryhmäpoikkeusasetus (notifiointikynnysarvot) Vanha ryhmäpoikkeusasetus De minimis -asetus RPAn laajennus (uudet tukimuodot ja kategoriat) RPAn laajennus Notifioitava tuki Ryhmäpoikkeuksen piirissä De minimis Komission tavoite: jatkossa jopa 90% jäsenvaltioiden tuista ryhmäpoikkeusasetuksen mukaisia

5 Uusi ryhmäpoikkeusasetus laajempi soveltamisala (2) Yhteensä 44 tukea vapautettu ilmoitusvelvollisuudesta (uutta): 1. Alueellinen tuki (3 tukimuotoa) 2. Pk-yritysten tuet (8) 3. PK-yrityksille rahoituksen saantiin myönnettävät tuet 4. Tutkimus, kehitys- ja innovaatiotuet (6) 5. Koulutustuki (1) 6. Palkkatuki (2) 7. Ympäristönsuojelu- ja energia (14) 8. Tuki luonnonmullistusten vahinkojen korvaamiseksi (1) 9. Sosiaalinen kuljetustuki syrjäisten alueiden asukkaiden hyväksi (1) 10. Tuki laajakaistainfrastruktuurille (1) 11. Tuki kultuurin ja kulttuuriperinnön edistämiseen (2) 12. Tuki urheiluinfralle ja monikäyttöiselle vapaa-ajan infralle (1) 13. Tuki paikallisille infrastruktuureille (1) à Suomen osalta mm: kaikki TEKESin tuet, TEKES Venture Capital, alueellinen kuljetustuki, uusiutuvan energian investointituet, maaseudun yritystuet ym.

6 Uusi ryhmäpoikkeusasetus laajempi soveltamisala (3) Tukiohjelman määritelmä tukiohjelmalla tarkoitetaan säädöstä, jonka perusteella yksittäisiä tukia voidaan muita täytäntöönpanotoimenpiteitä vaatimatta myöntää yrityksille, jotka määritellään säädöksessä yleisesti ja käsitteellisesti, sekä säädöstä, jonka perusteella tiettyyn hankkeeseen liittymätöntä tukea voidaan myöntää yhdelle tai useammalle yritykselle toistaiseksi ja/tai rajoittamaton määrä Uudessa ryhmäpoikkeusasetuksessa enää kuusi tukikategoriaa, jossa tuen myöntämisen edellytyksenä tukiohjelman perustaminen

7 Uusi ryhmäpoikkeusasetus laajempi soveltamisala (4) Vanhan RPAn notifiointikynnysarvo Uuden RPAn kynnysarvo Pk- yritysten investointituki Alueellinen investointituki 7,5 MEUR 7,5 MEUR 11,25 MEUR 11,25 MEUR Riskirahoitus 1,5 MEUR/12kk 15 MEUR/ 7 vuotta Laajakaistainfran tuki MEUR/projekti Ympäristönsuojelu, investointituki T&K-kokeellinen kehittäminen 7,5 MEUR 15 MEUR 7,5 MEUR 15 MEUR

8 II.Ryhmäpoikkeusasetuksen yleiset soveltamisedellytykset Ryhmäpoikkeusasetuksen yleiset soveltamisedellytykset (artikla 1-12 ja 57-58) à Eli mitä asioita on huomioitava tukea suunniteltaessa/päätöstä tehtäessä

9 Yleiset soveltamisedellytykset (1) I. Asetuksen soveltamisalan ulkopuolella: Tietyt toimialat: esim. kalastus- ja vesiviljely, maatalouden alkutuotanto tietyin rajauksin, samoin vientituki Vaikeuksissa olevat yritykset (asetuksen 2 art 18 kohta) Yritykset, joita koskee Euroopan komission päätökseen perustuva maksamaton takaisinperintämääräys (1 art 5a-kohta) Asetusta ei sovelleta toimenpiteisiin, jossa tuen myöntämisen ehtona Tuensaajan pääasiallinen toimipaikka jäsenvaltiossa Tuensaajan pääasiallinen sijoittautuminen jäsenvaltioon (maksamispaikka/sivuliike sallittuja) Tuensaaja käyttää pääasiallisesti jäsenvaltion tuotteita/palveluita Suuret tuet: asetusta ei sovelleta tukeen, joka ylittää 4 artiklassa mainitut kynnysarvot à suuret tuet ilmoitettava komissiolle

10 Yleisiä soveltamisedellytyksiä (2) II. Tuen läpinäkyvyys (5 artikla): mahdollista laskea tarkka tuen määrä ilman riskinarviointia III. Tuen kannustava vaikutus (6 artikla) Perusedellytyksenä hakemuksen jättäminen ennen töiden aloittamista Töiden aloitus: investointiin liittyvän rakennustyön alkaminen TAI ensimmäinen laillisesti velvoittava sitoumus tilata esim. laitteita; kumpi tapahtuu aiemmin Maan ostoa & valmistelutöitä ei katsota töiden aloittamiseksi Jos kyse suurelle yritykselle myönnettävästä tapauskohtaisesta tuesta lisäedellytyksenä Hankkeen/toiminnan merkittävä laajennus tuen seurauksena Hankkeen/toiminnan merkittävästi nopeampi toteutusvauhti Tuensaajan hankkeeseen käyttämän kokonaismäärän merkittävä kasvu à Käytännössä kannustava vaikutus todennettava yrityksen asiakirjaaineiston ym. avulla

11 Yleiset soveltamisedellytykset (3) IV. Tuen kasautumisesta (6 artikla) RPA-tuki ja muu valtiontuki saavat kasautua, jos tuet kohdistuvat eri tukikelpoisiin kustannuksiin. Jos RPA-tuki ja muu valtiontuki kohdentuvat osin/kokonaan samoihin tukikelp.kustannuksiin à RPAn enimmäistukitasot eivät saa ylittyä RPA-tuen ja de minimis -tuen kasautuminen ei saa johtaa RPAn tukitasojen ylittymiseen RPAn mukaiset riskirahoitustuet (= joilla ei ole yksilöitävissä olevia tukikelpoisia kustannuksia) vs. muut tuet saavat kasautua keskenään à Käytännössä tietopyynnöt & vuoropuhelu tuensaajan kanssa + tietojenvaihto muiden tukiviranomaisten (ELY, TEKES ym) kanssa V Tukitietojen julkaiseminen Tiedot suurista yli euron tuista/yritys julkaistava jäsenvaltioiden verkkosivuilla lähtien

12 Yleiset soveltamisedellytykset (4) VI. Raportointi ja valvonta (11-12 artiklat) Kaikista ryhmäpoikkeusasetuksen nojalla käyttöönotetuista tulee tehdä komissiolle ilmoitus 20 työpäivän kuluessa tuen voimaantulosta Vakiomuotoinen yhteenvetolomake (asetuksen liite II) Linkki tukitoimenpiteen koko tekstiin Ilmoittaminen käytännössä Ilmoitus tehdään valtiontukien sähköisen ilmoitusjärjestelmän (SANI) välityksellä TEM hallinnoi sähköistä järjestelmää à yhteydenotto TEMiin hyvissä ajoin ennen ilmoituksen toimittamista. Komissio valvoo jälkikäteen asetuksen edellytysten noudattamista; asiakirjaaineisto säilytettävä 10 vuoden ajan

13 III. Vaikeuksissa olevan yrityksen määritelmä Uusi vaikeuksissa olevan yrityksen määritelmä Ryhmäpoikkeusasetus (651/2014), 2 artiklan 18 kohta Suuntaviivat valtiontuesta rahoitusalan ulkopuolisten vaikeuksissa olevien yritysten pelastamiseen ja rakenneuudistukseen (2014/C249/01)

14 Yleisiä lähtökohtia Vaikeuksissa olevien yritysten tukeminen yksi kilpailua vääristävimpiä tukimuotoja àvaikeuksissa olevia yrityksiä koskevat tuet/tukiohjelmat aina notifioitava komissiolle, tiukat edellytykset hyväksynnälle à Horisontaalinen määritelmä: vaikeuksissa oleva yritys määritelty tukikelvottomaksi lähes kaikissa valtiontukisäännöissä Uusi määritelmä: perustuu koviin kriteereihin (yrityksen taloudellisiin tunnuslukuihin) àlisää oikeusvarmuutta tukia myöntäville viranomaisille HUOM. ryhmäpoikkeusasetuksessa ja de minimis- asetuksessa erilaiset määritelmät

15 Vaikeuksissa olevan yrityksen määritelmä (1) Yritys katsotaan vaikeuksissa olevaksi jos yksi seuraavista kriteereistä täyttyy: 1. Yhtiö menettänyt yli puolet merkitystä osakepääomastaan/omista varoistaan kertyneiden tappioiden vuoksi 2. Yritys on asetettu yleistäytäntöönpanomenettelyyn maksukyvyttömyyden vuoksi tai se täyttää kansallisessa lainsäädännössä vahvistetut edellytykset yleistäytäntöönpanomenettelyyn asettamiselle velkojien pyynnöstä 3. Uutta: yritys saanut pelastamistukea eikä ole vielä maksanut sitä takaisin tai on saanut rakenneuudistustukea ja rakenneuudistussuunnitelman kohteena Lisäkriteerit suurelle yritykselle (uutta): 4. Yrityksen velkaantumisaste on ollut yli 7,5 ja 5. Yrityksen käyttökatteen (EBITDA) suhde nettorahoituskuluihin on kahden edellisvuoden ajan ollut alle 1,0 kahden viime vuoden ajan PK- yritysten safe-harbour: jos yritys on alle 3-vuotias vain konkurssikriteeriä sovelletaan

16 Vaikeuksissa olevan yrityksen määritelmä RPA (2) Uudet suuryrityksiä koskevat tunnusluvut: Velkaantumisaste: vieras pääoma/oma pääoma Käyttökatteen suhde nettorahoituskuluihin: liikevoitto + poistot ja muut arvonalentumiset rahoituskulut - rahoitustuotot Uusien kriteerien merkitys esimerkkinä yritys XX: Tilinpäätös 2011: velkaantumisaste 1,2; käyttökate/nettorahoituskulut < 1 Tilinpäätös 2012: velkaantumisaste 1,9; käyttökate/nettorahoituskulut <1 Osavuositpäätös 6/2013: velkaantumisaste 7,9; käyttökate/nettorah.kulut <1 à XX ei vaikeuksissa oleva yritys uusien kriteerien nojalla

17 Vaikeuksissa olevan yrityksen määritelmä (3) Jos yritys on taloudellisissa vaikeuksissa, tuki mahdollista vain rajoitetusti: 1. Pelastamis- ja rakenneuudistustuen suuntaviivat (2014/C249/01) Pelastamistuki Väliaikainen rakenneuudistustuki Rakenneuudistustuki à Tuen käyttöönotto edellyttää notifiointia komissiolle 2. De minimis asetus (uutta): Avustuksia, riskirahoitusta ja muuta tukea (pl. lainat ja takaukset) voidaan lähtökohtaisesti myöntää vaikeuksissa olevalle yritykselle Jos tuki myönnetään lainoina tai takauksina, vaikeuksissaolon tarkastelu: Konkurssikriteeriä sovelletaan aina Suuryritykset: tuen myöntämisen edellytyksenä lisäksi luottoluokitus B- EAKR-osarahotteista de minimis tukea ei voida myöntää vaikeuksissa olevalle yritykselle

18 IV. RPAn tukimuodot 1/4 (uutta, *=esimerkki myöhemmin): 1. Alueellinen tuki (13-15 artikla) alueellinen investointituki toimintatukiohjelmat (uutta) 2. Alueellinen kaupunkikehitystuki (16 artikla) 3. PK -yrityksille myönnettävä tuki (17-24 artiklat) Investointituki* Konsulttipalveluihin myönnettävä tuki Tuki messuille osallistumiseen Euroopan alueellisen yhteistyön hankkeisiin osallistuvien pk-yritysten yhteistyökustannuksiin myönnettävä tuki, (uutta) Rahoituksensaantiin myönnettävä tuki (riskirahoitustuki, käynnistystukiohjelmat*, pk-yrityksiin erikoistuneille vaihtoehtoisille kauppapaikoille myönnettävä tuki, esiselvityskustannuksiin myönnettävä tuki). (uutta)

19 RPA - Käytettävissä olevat tukimuodot 2/4 4. Tutkimus- ja kehitystyöhön sekä innovaatiotoimintaan myönnettävä tuki (25-30 artiklat) tutkimus- ja kehityshankkeisiin myönnettävä tuki, tutkimusinfrastruktuureille myönnettävä investointituki (uutta) tuki innovaatioklustereille (uutta) pk-yrityksille myönnettävä innovaatiotuki, (uutta) prosesseihin tai organisointiin liittyvään innovaatiotoimintaan myönnettävä tuki (uutta) kalastus- ja vesiviljelyalan tutkimus- ja kehitystyöhön myönnettävä tuki 5. Koulutustuki (31 artikla) 6. Epäedullisessa asemassa olevien ja alentuneesti työkykyisten työntekijöiden hyväksi myönnettävä tuki (32-35 artiklat) palkkatuet em. kohderyhmille työntekijöiden työllistämisestä aiheutuvien lisäkustannusten tukeminen

20 Käytettävissä olevat tukimuodot 3/4 7. Ympäristönsuojeluun myönnettävä tuki (36-49 artiklat) investointituki yritysten unionin normit ylittävään ympäristönsuojeluun tai ympäristönsuojelun tason parantamiseen unionin normien puuttuessa investointituki ennakoivaan mukautumiseen tuleviin unionin normeihin, investointituki energiatehokkuustoimenpiteisiin, investointituki rakennuksia koskeviin energiatehokkuushankkeisiin (uutta) investointituki tehokkaaseen yhteistuotantoon, investointituki uusiutuvista energialähteistä tuotetun energian käytön edistämiseen, toimintatuki uusiutuvista energialähteistä tuotetun sähkön käytön edistämiseen (uutta) ympäristöverojen alennusten muodossa toteutetut tukiohjelmat, investointituki pilaantuneiden alueiden kunnostamiseen (uutta) investointituki energiatehokkaaseen kaukolämmitykseen ja jäähdytykseen (uutta) investointituki jätteen kierrätykseen ja uudelleen käyttöön (uutta) investointituki energiainfrastruktuurille (uutta) ympäristötutkimuksiin myönnettävä tuki

21 Käytettävissä olevat tukimuodot 4/4 8. Tukiohjelmat tiettyjen luonnonmullistusten aiheuttaman vahingon korvaamiseksi (50 artikla) (uutta) 9. Sosiaalinen kuljetustuki syrjäisten alueiden asukkaiden hyväksi (51 artikla) 10.Tuki laajakaistainfrastruktuureille (52 artikla) (uutta) 11. Tuki kulttuurin ja kulttuuriperinnön edistämiseen (53-54 artiklat) (uutta) Investointi- ja toimintatuet kulttuuritarkoituksiin ja toimintoihin Audiovisuaalisia teoksia edistävät tukiohjelmat 12.Tuki urheiluinfrastruktuureille ja monikäyttöisille vapaa-ajan infrastruktuureille (55 artikla) (uutta) 13. Tuki paikallisille infrastruktuureille paikallisille infrastruktuureille myönnettävä investointituki (56 artikla)* (uutta)

22 Esimerkkejä RPAn tukimuodoista (1) 1. Pk- yrityksen investointituki (art 17) PK yrityksen määritelmä (RPAn liite 1): Yrityksellä vähemmän kuin 250 työntekijää ja Vuosiliikevaihto enintään 50 MEUR tai taseen loppusumma enintään 43 MEUR Huom. yritystä, jonka pääomasta tai äänimäärästä vähintään 25 % on julkisyhteisö(je)n hallinnossa ei pidetä pk- yrityksenä Tukikelpoiset kustannukset: Aineelliseen tai aineettomaan omaisuuteen tehtyjen investointien kustannukset Esim. uuden toimipaikan perustaminen, vanhan monipuolistaminen, laajentaminen Toimipaikalle kuuluvien omaisuuserien ostaminen tietyin edellytyksin ja/tai Investointihankkeella luotujen työpaikkojen palkkakustannukset 2v. ajalta Enimmäistukitasot: pienet yritykset 20% tukikelpoisista kustannuksista, keskisuuret 10%

23 Esimerkkejä RPAn tukimuodoista (2) 2. Käynnistystuki (art 22) Tukikelpoinen yritys: pieni yritys, jonka kirjautumisesta yhtiörekisteriin on kulunut alle viisi vuotta ja joka ei ole jakanut voittoja ja jota ei ole perustettu sulautumalla Tukikelpoiset kustannukset: kaikki yrityksen kustannukset Tukimuodot: suorat avustukset, oman pääomanehtoiset ja luonteiset sijoitukset, koronja takausmaksun alennukset max.0,4 MEUR; ei -markkinaehtoiset lainat (max 1,5 MEUR, laina-aika 10 vuotta) ja takaukset tietyin rajoituksin àtukimäärät korkeammat tukialueilla, kaksinkertaiset pienten innovatiivisten yritysten osalta Muuta: edellyttää tukiohjelmaa

24 Esimerkkejä RPA tukimuodoista (3) 3. Paikallisille infrastruktuureille myönnettävä investointituki (art. 56) Yleistä: koskee infrastruktuuria, joka parantaa paikallisella tasolla liiketoiminta- ja kuluttajaympäristöä ja nykyaikaistaa ja kehittää teollisuuspohjaa Tukikelpoiset kustannukset: aineelliseen ja aineettomaan omaisuuteen tehtävien investointien kustannukset Tuen määrä: ei saa ylittää tukikelpoisten kustannusten ja investoinnin liikevoiton erotusta. Liikevoitot on vähennettävä tukikelpoisista kustannuksista etukäteen kohtuullisten ennusteiden perusteella tai takaisinperintämenettelyllä. Muuta mm: 1) infra asetettava käyttäjien saataville avoimin, läpinäkyvin ja syrjimättömin perustein; 2) käytöstä ja myynnistä perittävä markkinahinta; 3) mahdolliset toimiluvat kolmansille osapuolille myönnetään asianmukaisesti ottaen huomioon hankintoja koskevat säännökset

25 Esimerkkejä RPAn tukimuodoista (4) 4. Investointituki uusiutuvan energian käytön edistämiseen (art 41) Määritelmä - uusiutuvat energialähteet: tuuli- ja aurinkolämpö, ilmalämpö, geoterminen, hydroterminen energia, vesivoima, biomassa, kaatopaikoilla, puhdistamoissa syntyvä kaasu Tukikelpoiset kustannukset & tukitasot Ylimääräiset investointikustannukset: vertailu samankaltaiseen (vähemmän ympäristöystävälliseen) investointiin, joka olisi tehty ilman tukea. Tuki kohdistetaan näiden investointien erotukseen. àtukitaso 45% Hankkeen kokonaiskustannukset, jos kyse pienestä laitoksesta (pieni laitos: tuulivoimalat - kokonaiskapasiteetti alle 3 mw, muut kapasiteetti alle 500 kw) àtukitaso: 30%.

26 Esimerkkejä RPAn tukimuodoista (5) 5. Laajakaistainfrastruktuuri (art 52) Tukikelpoiset kustannukset investointikustannukset, joita aiheutuu Passiivisen laajakaistainfran käyttöönotosta Kaivaus ja rakennustöistä Peruslaajakaistaverkon käyttöönotosta Seuraavan sukupolven (NGA-verkot) käyttöönotosta Muuta: Tuki myönnetään avoimen, läpinäkyvän ja syrjimättömän tarjouskilpailumenettelyn perusteella (teknologianeutraalius) Investointi tehdään alueella, jolla ei ole samaan luokkaa kuuluvaa infraa, ja jota ei todennäköisesti kehitetä 3 vuoden kuluessa Verkko-operaattorin tarjottava muille operaattoreille mahdollisimman laajat tukkutason käyttöoikeudet

27 Yleinen de minimis asetus (1407/2013) Kuntaliitto Olli Hyvärinen

28 Yleinen de minimis asetus De minimis- tuki = vähämerkityksinen tuki Ei vaikuta jäsenvaltioiden väliseen kauppaan tai kilpailuun Ei ilmoitus tai raportointivelvollisuutta komissiolle Vähämerkityksisen tuen enimmäismäärä Yhdelle yritykselle myönnettävän tuen määrä ei saa ylittää euroa kolmen verovuoden jakson aikana (nykyinen ja kaksi edellistä) maanteiden tavarakuljetusala enimmäisraja euroa/ kolme verovuotta. Tukea ei voida myöntää tavarakuljetuksiin tarkoitettujen ajoneuvojenhankintaan àtukea myönnettäessä valvottava, ettei de minimis raja ylity; mukaan lasketaan kaikkien viranomaisten yrityksille myöntämät tuet

29 Tuen enimmäismäärän seuranta 1. Viranomaisen on ennen tuen myöntämistä selvitettävä, onko yritys saanut muuta de minimis tukea 3 verovuoden jaksolla Tukea voidaan myöntää vasta kun selvitys on tehty + varmistettu, että asetuksen edellytyksiä noudatetaan Jos enimmäisraja ylittyy uuden päätöksen myötä, ei tukea voida myöntää de minimiksenä 2. De minimis tukea koskevassa päätöksessä tulee ilmoittaa Kyse on de minimis tuesta Myönnettävän tuen määrä Viitattava de minimis asetukseen (nimi, EUVL-viitetiedot), esim. Tuki, jonka on määrältään XX euroa myönnetään ns. de minimis -tukena. Tuen myöntämisessä noudatetaan Komission asetusta (EU) N:o 1407/2013, annettu perustamissopimuksen 107 ja 108 artiklan soveltamisesta vähämerkityksiseen tukeen. 3. Tiedot tuesta on tallennettava ja säilytettävä 10 vuoden ajan tuen myöntämispäivästä lukien

30 Tukea myönnettäessä keskeistä - soveltamisalarajaukset 1. Kalastus- ja vesiviljelyalan yritykset alakohtainen de minimis asetus (717/2014) - tuen enimmäismäärä euroa 2. Maatalousaloustuotteiden alkutuotannon alan yritykset alakohtainen de minimis asetus(1408/2013) tuen enimmäismäärä euroa 3. Maataloustuotteiden jalostuksen ja kaupan pitäminen tietyin edellytyksin 4. Vientituki 5. Tukeen, jolla suositaan kotimaisia tuotteita tuontituotteiden kustannuksella ü Jos yritys toimii em. rajoitetulla toimialalla ja tukikelpoisella toimialalla, tuen myöntämisen edellytyksenä tuen valumisen estäminen; lähtökohtana toimintojen/kustannusten eriyttäminen à tuen enimmäismäärä euroa. ü Muista myös ns. SGEI- de minimis asetus (360/2012) tuen enimmäismäärä euroa

31 Tukea myönnettäessä keskeistä (2) Tuen kasautumisen valvonta, jos samaan hankkeeseen myönnetään muuta tukea (esim. RPA, notifioitu tuki) De minimis tuki ja vaikeuksissaolevat yritykset De minimis tukea voidaan myöntää pl. lainoina ja takauksina myönnetty tuki (uutta). Jos de minimis -tuki myönnetään lainoina tai takauksina, tukea myöntävän viranomaisen varmistettava à Kaikkien yritysten osalta konkurssikriteeri : onko tuensaaja asetettu yleistäytäntöönpanomenettelyyn maksukyvyttömyyden vuoksi tai täyttääkö se kansalliset edellytykset siihen asettamiselle àsuurten yritysten osalta: tuensaajan luottoluokitus on vähintään B-

32 Tukea myönnettäessä keskeistä (3) Yritys ~ tavaroiden & palvelujen tarjoaminen markkinoilla DM-tuen enimmäismäärää seurataan yhden yrityksen tasolla (2 art 2 kohta) tarkastelussa huomioidaan yritysten väliset sidokset esim. enemmistöomistus/ määräysvalta (=konsernin tuet lasketaan yhteen) HUOM! Pelkästään kunnan & valtion omistus ei muodosta sidosta kumulaatiotarkastelussa ei huomioida ulkomailla olevia emo- tai tytäryhteisöjä Tuen enimmäismäärän tarkastelu yrityskauppa/fuusiotilanteissa kaikki aikaisemmin jollekin sulautuvista yrityksistä myönnetty otetaan huomioon enimmäismäärän tarkastelussa (ostajayrityksen taso) jos ei mahdollista, tuki kohdennettava suhteessa uusien yritysten pääoman jakamispäivän kirjanpitoarvoon Tuen enimmäismäärän tarkastelu yrityksen jakotilanteessa ennen jakoa myönnetty tuki kohdennetaan tuesta hyötyneelle yritykselle TAI jos ei mahdollista tuki kohdennettava suhteessa uusien yritysten pääoman jakamispäivän kirjanpitoarvoon

33 Tukea myönnettäessä keskeistä (4) tuen määrä Asetusta sovelletaan vain ns. läpinäkyviin tukiin; tuen määrä mahdollista laskea ilman riskinarviointia: 1. Suora avustus: avustuksen määrä = tuen määrä 2. Lainat: a) Tuen määrä on euroa, jos lainan vakuudet kattavat vähintään 50% lainasta ja lainan määrä on 1 MEUR viiden vuoden aikana. b) Tuen määrä on markkinakoron ja yrityksen maksaman koron erotus, joka diskontataan lainan myöntämishetken arvoon (lasketaan tuen nykyarvo) à komission määrittämät markkinareferenssit, ns. korkotiedonanto (EUVL 2008/C14) 3. Takaukset a) Yksinkertaistettu menetelmä: tuen määrä euroa takaus kattaa enintään 80% lainasta ja taattu määrä on 1,5 MEUR ja takauksen kesto enintään 5 vuotta. b) Tuen määrä lasketaan takaustiedonnon (EUVL 2008/C155) mukaisilla menettelyillä 4. Pääomapanokset, riskipääomasijoitukset ym: lasketaan kokonaisuudessaan tueksià max riskirahoituksen määrä euroa per yritys

34 Esimerkki: lainan tukimäärän laskenta Tukiviranomainen myöntää 1 MEUR lainan nollakorolla yritykselle, jonka luottoluokitus on B-, vakuudet normaalit. Laina-aika on 2 vuotta. Mikä on tukielementti? Vastaus: Komission korkotiedonannon mukainen viitekorko on maaliskuussa ,34% ja ko. yrityksen luottoluokituksen & vakuuksien mukainen riskilisä 4% Diskonttokorko on viitekorko + 1% = 1,34% Tukielementti 1. vuodelta: (1 MEUR x 4,34%)/1,34%= euroa Tukielementti 2. vuodelta: (0,5 MEUR x 4,34%)/1,34%*2=21129 euroa à De minimis tuen määrä yhteensä euroa

35 De minimis tuen myöntäjän muistilista Suunnittele oma tukitoimenpide siten, että de minimis-tuen kriteerejä euron enimmäisraja 3 vuoden ajanjaksolla - noudatetaan. Eri tukiinstrumentteihin (lainat, takaukset) sisältyvän tuen määrän laskentaan on omat sääntönsä. Jos euron raja ylittyy, selvitä voiko tuen myöntää esim. yleisen ryhmäpoikkeusasetuksen nojalla. Selvitä toimiiko tuettava yritys poikkeuksellisella toimialalla, jolla de minimistukiraja on matalampi tai jolla tukea ei voida lainkaan myöntää, (1 artikla soveltamisala) Varmista ennen tuen myöntämistä tuen hakijalta kirjallisesti, paljonko kyseinen yritys on saanut de minimis-tukea kuluvan ja kahden edellisen verovuoden aikana. Jos yritys on taloudellisissa vaikeuksissa, vain suorat avustukset ovat mahdollisia. Ilmoita kirjallisessa tukipäätöksessä selvästi, että kyseessä on de minimis-tuki, jotta yritys osaa ilmoittaa tiedot muille tukiviranomaisille myöhemmin kysyttäessä (viittaus komission asetukseen 1407/ viralliseen lehteen EUVL , L352/1) Tallenna ja säilytä tukipäätöstä koskevat tiedot 10 vuoden ajan.

36 Lisätietoja TEM Komission kilpailun pääosaston DG COMPin sivustot: KIITOS!

37 Kiitos!

Yleinen ryhmäpoikkeusasetus ja yleinen de minimis - tukiasetus. Helsinki 6.11.2014 Hallitusneuvos Eeva Vahtera, TEM, Kilpailupolitiikkaryhmä

Yleinen ryhmäpoikkeusasetus ja yleinen de minimis - tukiasetus. Helsinki 6.11.2014 Hallitusneuvos Eeva Vahtera, TEM, Kilpailupolitiikkaryhmä Yleinen ryhmäpoikkeusasetus ja yleinen de minimis - tukiasetus Helsinki 6.11.2014 Hallitusneuvos Eeva Vahtera, TEM, Kilpailupolitiikkaryhmä Esityksen sisältö 1)Yleinen ryhmäpoikkeusasetus /RPA - Tavoitteet

Lisätiedot

EU:n valtiontukisäännöt

EU:n valtiontukisäännöt EU:n valtiontukisäännöt Sisällys 1 Mitä valtiontuki on?... 3 2 Valtiontukien valvonta ja hyväksyttävyys... 5 Ryhmäpoikkeusasetuksen mukaisia tukia valvotaan jälkikäteen... 6 Vähämerkityksiset eli de minimis

Lisätiedot

Uudistuneet EU:n julkista tukea koskevat säännöt. Valtiontukikoulutus Kuopio 27.8.2015 Työ- ja elinkeinoministeriö, Kilpailupolitiikkaryhmä

Uudistuneet EU:n julkista tukea koskevat säännöt. Valtiontukikoulutus Kuopio 27.8.2015 Työ- ja elinkeinoministeriö, Kilpailupolitiikkaryhmä Uudistuneet EU:n julkista tukea koskevat säännöt Valtiontukikoulutus Kuopio 27.8.2015 Työ- ja elinkeinoministeriö, Kilpailupolitiikkaryhmä 1 Helsingin bussiliikenne joutuu komission syyniin KL 23.2.2015

Lisätiedot

EY:n valtiontukisäännöt

EY:n valtiontukisäännöt EY:n valtiontukisäännöt 1 Valtiontuen määritelmä Yrityksille1 myönnettäviä valtiontukia koskevat periaatteet määritellään EY:n perustamissopimuksen 87 ja 88 artikloissa. Vaikka valtiontuet ovat lähtökohtaisesti

Lisätiedot

Usein kysyttyä yhteisölähtöistä paikallista kehittämistä (CLLD) koskeviin hankkeisiin sovellettavista valtiontukisäännöistä

Usein kysyttyä yhteisölähtöistä paikallista kehittämistä (CLLD) koskeviin hankkeisiin sovellettavista valtiontukisäännöistä Usein kysyttyä yhteisölähtöistä paikallista kehittämistä (CLLD) koskeviin hankkeisiin sovellettavista valtiontukisäännöistä 1. Ovatko kalastusalan valtiontukisäännöt muuttuneet kaudella 2014 2020? Tiettyjen

Lisätiedot

ESR-hankkeissa Hämeen ELY-keskus

ESR-hankkeissa Hämeen ELY-keskus De minimis ESR-hankkeissa Hämeen ELY-keskus Mitä on de minimis-tuki? De minimis -tuella tarkoitetaan vähämerkityksistä julkista tukea, jonka määrä on maksimissaan 200 000 euroa per yritys nykyisen ja kahden

Lisätiedot

Vaikeuksissa olevan yrityksen määritelmä ja tukeminen. Helsinki 6.11.2014 Olli Hyvärinen Olli.Hyvarinen@tem.fi

Vaikeuksissa olevan yrityksen määritelmä ja tukeminen. Helsinki 6.11.2014 Olli Hyvärinen Olli.Hyvarinen@tem.fi Vaikeuksissa olevan yrityksen määritelmä ja tukeminen Helsinki 6.11.2014 Olli Hyvärinen Olli.Hyvarinen@tem.fi Sisältö 1. Uusi vaikeuksissa olevan yrityksen määritelmä 2. Vaikeuksissa olevien yritysten

Lisätiedot

Euroopan unionin virallinen lehti L 379/5

Euroopan unionin virallinen lehti L 379/5 28.12.2006 Euroopan unionin virallinen lehti L 379/5 KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1998/2006, annettu 15 päivänä joulukuuta 2006, perustamissopimuksen 87 ja 88 artiklan soveltamisesta vähämerkityksiseen tukeen

Lisätiedot

TEM. Valtioneuvoston asetus kiertotalouden investointi- ja kehittämishankkeisiin myönnettävästä avustuksesta. Soveltamisala

TEM. Valtioneuvoston asetus kiertotalouden investointi- ja kehittämishankkeisiin myönnettävästä avustuksesta. Soveltamisala 1 LUONNOS 13.11.2017 TY TEM Valtioneuvoston asetus kiertotalouden investointi- ja kehittämishankkeisiin myönnettävästä avustuksesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään valtionavustuslain (688/2001)

Lisätiedot

Opas de minimis -tuista. EU:n valtiontukisäännöt

Opas de minimis -tuista. EU:n valtiontukisäännöt Opas de minimis -tuista EU:n valtiontukisäännöt Sisällys 1 EU:n valtiontukisäännöt ja menettelyt... 5 1.1 De minimis -tuen määritelmä ja tuen myöntäjän muistilista... 8 2 Minkälaiseen toimintaan voidaan

Lisätiedot

(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET

(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET 24.12.2013 Euroopan unionin virallinen lehti L 352/1 II (Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET KOMISSION ASETUS (EU) N:o 1407/2013, annettu 18 päivänä joulukuuta 2013,

Lisätiedot

Vahtera Eeva JULKINEN

Vahtera Eeva JULKINEN Työ- ja elinkeinoministeriö E-KIRJE TEM2009-00447 Vahtera Eeva 13.10.2009 JULKINEN VASTAANOTTAJA Eduskunta Suuri valiokunta Viite Eduskunnan suuren valiokunnan pöytäkirja 18.9.2009, 33/2009 vp Asia Ajankohtainen

Lisätiedot

Rahoituksen myöntämistä säätelee valtioneuvoston asetus (1444/2014) tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan rahoituksesta

Rahoituksen myöntämistä säätelee valtioneuvoston asetus (1444/2014) tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan rahoituksesta Tekesin tukiohjelma innovaatioklusterien toimintaan ja investointeihin Tekesin tukiohjelma innovaatioklusterien toimintaan ja investointeihin perustuu tiettyjen tukimuotojen toteamisesta sisämarkkinoille

Lisätiedot

LIITE II. Tämän asetuksen edellytysten nojalla poikkeuksen saanutta valtiontukea koskevat tiedot I OSA

LIITE II. Tämän asetuksen edellytysten nojalla poikkeuksen saanutta valtiontukea koskevat tiedot I OSA LIITE II Tämän asetuksen edellytysten nojalla poikkeuksen saanutta valtiontukea koskevat tiedot I OSA Tiedot toimitetaan 11 artiklan mukaisesti käyttäen vakiintunutta komission tietotekniikkasovellusta

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisen yritysrahoitustoimenpiteet ohjelmakaudella

Maaseudun kehittämisen yritysrahoitustoimenpiteet ohjelmakaudella Maaseudun kehittämisen yritysrahoitustoimenpiteet ohjelmakaudella 2014-2020 Uusiutuva energia NYT! tilaisuus 24.2.2016 Timitran Linna, LIEKSA ELY-keskus Haetut yritystuet tukimuodoittain vuonna 2015. -

Lisätiedot

Tekesin tukiohjelma tutkimusinfrastruktuurien rakentamiseen ja uudistamiseen

Tekesin tukiohjelma tutkimusinfrastruktuurien rakentamiseen ja uudistamiseen Tekesin tukiohjelma tutkimusinfrastruktuurien rakentamiseen ja uudistamiseen Tekesin tukiohjelma tutkimusinfrastruktuurien rakentamiseen ja uudistamiseen perustuu tiettyjen tukimuotojen toteamisesta sisämarkkinoille

Lisätiedot

Sosiaalinen asuntotuotanto ja valtiontukisääntely

Sosiaalinen asuntotuotanto ja valtiontukisääntely Sosiaalinen asuntotuotanto ja valtiontukisääntely Uudistuneet EU:n julkista tukea koskevat säännöt - keskeiset muutokset kuntien näkökulmasta Kuopio 27.8.2015 Hallitussihteeri Ville Koponen Sisältö Mitä

Lisätiedot

EU:n valtiontukisäännösten huomioiminen kunnallisessa päätöksenteossa. Kuntamarkkinat, Lakiklinikka 10.9.2015 P-P Lebedeff johtava lakimies

EU:n valtiontukisäännösten huomioiminen kunnallisessa päätöksenteossa. Kuntamarkkinat, Lakiklinikka 10.9.2015 P-P Lebedeff johtava lakimies EU:n valtiontukisäännösten huomioiminen kunnallisessa päätöksenteossa.. Kuntamarkkinat, Lakiklinikka 10.9.2015 P-P Lebedeff johtava lakimies Sisältö Yleistä valtiontukisääntelystä Kunnallisessa päätöksenteossa

Lisätiedot

KOMISSION ASETUS (EU)

KOMISSION ASETUS (EU) 24.12.2013 Euroopan unionin virallinen lehti L 352/9 KOMISSION ASETUS (EU) N:o 1408/2013, annettu 18 päivänä joulukuuta 2013, Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 107 ja 108 artiklan soveltamisesta

Lisätiedot

Yritystukien ajankohtaiset. Neuvottelupäivät 12.4.2016 Reijo Martikainen

Yritystukien ajankohtaiset. Neuvottelupäivät 12.4.2016 Reijo Martikainen Yritystukien ajankohtaiset Neuvottelupäivät 12.4.2016 Reijo Martikainen Yritystukipäätökset Tehty 332 päätöstä, tukea myönnetty noin 23 m Näistä Leader-päätöksiä 90 kpl ja 1,9 m 297 investointitukea 29

Lisätiedot

Varainhoito-osasto 30.5.2014 Dnro 3637/54/2014 Tukien maksatusyksikkö

Varainhoito-osasto 30.5.2014 Dnro 3637/54/2014 Tukien maksatusyksikkö Varainhoito-osasto 30.5.2014 Dnro 3637/54/2014 Tukien maksatusyksikkö ELY-keskukset Vuoden 2014 maatalousyrittäjien opintorahaa (2521) koskevien hakemusten käsittelyssä noudatettavista menettelyistä Liitteenä

Lisätiedot

Opas de minimis -tuista. EU:n valtiontukisäännöt

Opas de minimis -tuista. EU:n valtiontukisäännöt Opas de minimis -tuista EU:n valtiontukisäännöt Sisällys 1 EU:n valtiontukisäännöt ja menettelyt... 4 1.1 De minimis -tuen määritelmä ja tuen myöntäjän muistilista... 7 2 Minkälaiseen toimintaan voidaan

Lisätiedot

HE 56 /2016 vp EU:n valtiontukisääntelyn avoimuus- ja julkaisuvelvoitteiden täytäntöönpanon varmistaminen kansallisesti

HE 56 /2016 vp EU:n valtiontukisääntelyn avoimuus- ja julkaisuvelvoitteiden täytäntöönpanon varmistaminen kansallisesti HE 56 /2016 vp EU:n valtiontukisääntelyn avoimuus- ja julkaisuvelvoitteiden täytäntöönpanon varmistaminen kansallisesti Hallitusneuvos Eeva Vahtera Eduskunnan talousvaliokunta 26.4.2016 1.Esityksen tausta

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisohjelma Yritystuet

Maaseudun kehittämisohjelma Yritystuet Maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020 Yritystuet Paltamo 10.2.2015 Yleistä maaseudun yritystuesta Monipuolisempaa ja vahvempaa yrittäjyyttä maaseudun yritystuilla. Yritysten perustamista ja investointeja

Lisätiedot

Sitran tukiohjelma Kierrolla kärkeen kiertotaloudesta Suomen talouden tukijalka avainalueen puitteissa myönnettäville tuille

Sitran tukiohjelma Kierrolla kärkeen kiertotaloudesta Suomen talouden tukijalka avainalueen puitteissa myönnettäville tuille Esite 1 (19) Sitran tukiohjelma Kierrolla kärkeen kiertotaloudesta Suomen talouden tukijalka avainalueen puitteissa myönnettäville tuille Sitran tukiohjelma Kierrolla kärkeen kiertotaloudesta Suomen talouden

Lisätiedot

Varainhoito-osasto Dnro 3638/54/2014 Tukien maksatusyksikkö

Varainhoito-osasto Dnro 3638/54/2014 Tukien maksatusyksikkö Varainhoito-osasto 30.5.2014 Dnro 3638/54/2014 Tukien maksatusyksikkö Kuntien maaseutuelinkeinoviranomaiset Vuoden 2014 täydentävien ehtojen tilaneuvontatuen (1990) ensimmäisen hakukerran maksaminen Liitteenä

Lisätiedot

Alue (Alueen nimi on ilmoitettava, jos tuen myöntää muu kuin keskusviranomainen.) Koko Suomi Ahvenanmaan maakuntaa lukuun ottamatta

Alue (Alueen nimi on ilmoitettava, jos tuen myöntää muu kuin keskusviranomainen.) Koko Suomi Ahvenanmaan maakuntaa lukuun ottamatta Jäsenvaltion toimittama tiivistelmä EY:n perustamissopimuksen 87 ja 88 artiklan soveltamisesta maataloustuotteiden tuottamisen alalla toimiville pienille ja keskisuurille yrityksille myönnettävään valtiontukeen

Lisätiedot

Maaseudun yritystuet. Lainsäädäntö, valintaperusteet Investointituki. Perustamistuki. Hyrrä toteutettavuustutkimus.

Maaseudun yritystuet. Lainsäädäntö, valintaperusteet Investointituki. Perustamistuki. Hyrrä  toteutettavuustutkimus. Maaseudun yritystuet Lainsäädäntö, valintaperusteet Investointituki toteutettavuustutkimus Perustamistuki kokeilu Hyrrä www.mavi.fi/hyrra Säädöksiä Maaseutuohjelma 2014-2020 Laki maaseudun kehittämisen

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisohjelma Yritystuet

Maaseudun kehittämisohjelma Yritystuet Maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020 Yritystuet Asiantuntija Kalevi Hiivala Sivu 1 19.2.2015 Esityksen sisältö Yleistä maaseudun yritystuesta Investointituki Perustamistuki Valintakriteerit Hakeminen

Lisätiedot

YHTEISÖN VALTIONTUKISÄÄNTÖJEN KÄSIKIRJA PK-YRITYKSILLE

YHTEISÖN VALTIONTUKISÄÄNTÖJEN KÄSIKIRJA PK-YRITYKSILLE 25.2.2009 YHTEISÖN VALTIONTUKISÄÄNTÖJEN KÄSIKIRJA PK-YRITYKSILLE TILAPÄISET VALTIONTUKITOIMENPITEET RAHOITUKSEN TURVAAMISEKSI MENEILLÄÄN OLEVAN FINANSSI- JA TALOUSKRIISIN AIKANA Huomautus: Tämä käsikirja

Lisätiedot

Vaikeuksissa olevan yrityksen tukemisen rajoitukset ja määritelmä EU:n valtiontukisäännöissä

Vaikeuksissa olevan yrityksen tukemisen rajoitukset ja määritelmä EU:n valtiontukisäännöissä 1 Työ- ja elinkeinoministeriö Muistio 4.11.2015 Työelämä- ja markkinaosasto Kilpailupolitiikkaryhmä Vaikeuksissa olevan yrityksen tukemisen rajoitukset ja määritelmä EU:n valtiontukisäännöissä Miksi viranomaisen

Lisätiedot

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 108 artiklan 4 kohdan,

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 108 artiklan 4 kohdan, 28.6.2014 L 190/45 KOMISSION ASETUS (EU) N:o 717/2014, annettu 27 päivänä kesäkuuta 2014, Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 107 ja 108 artiklan soveltamisesta vähämerkityksiseen tukeen kalastus-

Lisätiedot

Uusi rahoituslaki ja soveltaminen. Hallitusneuvos Tuula Manelius AKY/Aluestrategiaryhmä

Uusi rahoituslaki ja soveltaminen. Hallitusneuvos Tuula Manelius AKY/Aluestrategiaryhmä Uusi rahoituslaki ja soveltaminen Hallitusneuvos Tuula Manelius AKY/Aluestrategiaryhmä Rahoituslaki ja rahoitusasetus Laki eräiden työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan ohjelmien ja hankkeiden rahoittamisesta

Lisätiedot

Tekesin tukiohjelma pienten ja keskisuurten yritysten innovaatiotoimintaan

Tekesin tukiohjelma pienten ja keskisuurten yritysten innovaatiotoimintaan Tekesin tukiohjelma pienten ja keskisuurten yritysten innovaatiotoimintaan Tekesin tukiohjelma pienten ja keskisuurten yritysten (pk-yritys) innovaatiotoimintaan perustuu tiettyjen tukimuotojen toteamisesta

Lisätiedot

KOMISSION ASETUS (EU) N:o /, annettu XXX,

KOMISSION ASETUS (EU) N:o /, annettu XXX, EUROOPAN KOMISSIO Bryssel XXX C(2014) 3292/3 KOMISSION ASETUS (EU) N:o /, annettu XXX, tiettyjen tukimuotojen toteamisesta sisämarkkinoille soveltuviksi perussopimuksen 107 ja 108 artiklan mukaisesti (ETA:n

Lisätiedot

Valtiontuki N 58/2004 ja N 60/2004 Suomi Pk-yrityksille Suomessa myönnetty pelastamis- ja rakenneuudistustuki

Valtiontuki N 58/2004 ja N 60/2004 Suomi Pk-yrityksille Suomessa myönnetty pelastamis- ja rakenneuudistustuki EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 30.06.2004 C (2004) 2048 fin Asia: Valtiontuki N 58/2004 ja N 60/2004 Suomi Pk-yrityksille Suomessa myönnetty pelastamis- ja rakenneuudistustuki Arvoisa Ulkoministeri MENETTELY

Lisätiedot

Ajankohtaista ELY- keskuksen yritysrahoituksesta. Rahoituspäällikkö Jaakko Ryymin Keski-Suomen ELY- keskus

Ajankohtaista ELY- keskuksen yritysrahoituksesta. Rahoituspäällikkö Jaakko Ryymin Keski-Suomen ELY- keskus Ajankohtaista ELY- keskuksen yritysrahoituksesta Rahoituspäällikkö Jaakko Ryymin Keski-Suomen ELY- keskus 16.2.2015 Muutoksia 2014 à Säädösmuutokset Aluekehityslainsäädäntö Yritystukisäädökset Maaseudun

Lisätiedot

VALTIONTUEN YLEINEN SÄÄNTELY EY:SSÄ. 8.6.2009 Sami Hartikainen

VALTIONTUEN YLEINEN SÄÄNTELY EY:SSÄ. 8.6.2009 Sami Hartikainen VALTIONTUEN YLEINEN SÄÄNTELY EY:SSÄ 8.6.2009 Sami Hartikainen SÄÄNTELYN TARKOITUS minimoida tukien haitalliset kilpailuvaikutukset, erityisesti kannattamattoman toiminnan jatkaminen estää jäsenvaltioiden

Lisätiedot

Finnveran rahoitustoiminnan sääntely 11.5.2012

Finnveran rahoitustoiminnan sääntely 11.5.2012 Finnveran rahoitustoiminnan sääntely 11.5.2012 Sisältö 1. Finnveran suhde valtioon 2. Finnveran rahoitustoimintaa ohjaavat säädöskehikot 3. Finnveran lakiin perustuvat tehtävät 4. Finnveran myöntövaltuudet

Lisätiedot

Valtiontuen huomioiminen kunnallisessa päätöksenteossa

Valtiontuen huomioiminen kunnallisessa päätöksenteossa Valtiontuen huomioiminen kunnallisessa päätöksenteossa Valtiontukiseminaari Kuntatalo 3.3.2015 Katariina Huikko Lakimies Sisältö Valtiontuen arviointiprosessi kunnallisessa päätöksenteossa:» 1. Ennen päätöksentekoa

Lisätiedot

ENERGIATUET 2017 (Uusi asetus valmistellaan vuodeksi 2018)

ENERGIATUET 2017 (Uusi asetus valmistellaan vuodeksi 2018) ENERGIATUET 2017 Säädöstaustat: - Valtioneuvoston asetus energiatuen myöntämisen yleisistä ehdoista vuodelta 2012 (1063/2012) sekä (Uusi asetus valmistellaan vuodeksi 2018) - Työ- ja elinkeinoministeriön

Lisätiedot

FI 1 FI KOMISSION TIEDONANTO

FI 1 FI KOMISSION TIEDONANTO FI FI FI KOMISSION TIEDONANTO VALTIONTUKITOIMENPITEITÄ RAHOITUKSEN SAATAVUUDEN TURVAAMISEKSI TÄMÄNHETKISESSÄ FINANSSI- JA TALOUSKRIISISSÄ KOSKEVIEN TILAPÄISTEN YHTEISÖN PUITTEIDEN MUUTTAMISESTA 1. JOHDANTO

Lisätiedot

Laki. maatiloille vuosina 2016 ja 2017 myönnettävistä valtiontakauksista. Lain tarkoitus

Laki. maatiloille vuosina 2016 ja 2017 myönnettävistä valtiontakauksista. Lain tarkoitus Laki maatiloille vuosina 2016 ja 2017 myönnettävistä valtiontakauksista Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 Lain tarkoitus Tämän lain tarkoituksena on maatalouden toimintaedellytysten turvaaminen

Lisätiedot

Tulot rakennerahastohankkeissa

Tulot rakennerahastohankkeissa Tulot rakennerahastohankkeissa TEM Alueiden kehittämisen yksikkö Rakennerahastojen hallinnointiryhmä Ylitarkastaja Tuula Sarajärvi Ylitarkastaja Eliisa Hujala Tulojen käsittely EAKR- ja ESR -hankkeissa

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Lainsäädäntöneuvos Katriina Pessa

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Lainsäädäntöneuvos Katriina Pessa MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Lainsäädäntöneuvos 29.4.2015 Katriina Pessa VALTIONEUVOSTON ASETUS POROTALOUDEN JA LUONTAISELINKEINOJEN RAHOITUSTUESTA ANNETUN VALTIONEUVOSTON ASETUKSEN MUUTTAMI-

Lisätiedot

Kyläverkkokoulutus 1.9.2011. Noora Hakola Maaseutuelinkeino-osasto Maaseutu- ja rakenneyksikkö

Kyläverkkokoulutus 1.9.2011. Noora Hakola Maaseutuelinkeino-osasto Maaseutu- ja rakenneyksikkö Kyläverkkokoulutus 1.9.2011 Maaseutuelinkeino-osasto Maaseutu- ja rakenneyksikkö Sivu 1 16.9.2011 Kyläverkkohankkeet ja lisävaroilla rahoitettavat laajat laajakaista hankkeet HankeVNA 22 : - Yleishyödyllisen

Lisätiedot

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Tuija Ypyä Neuvotteleva virkamies, varatuomari

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Tuija Ypyä Neuvotteleva virkamies, varatuomari TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Tuija Ypyä Neuvotteleva virkamies, varatuomari LUONNOS 13.11.2017 EHDOTUS VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI KIERTOTALOUDEN INVESTOINTI- JA KEHITTÄMISAVUSTUKSEKSI MYÖNNETTÄVÄSTÄ

Lisätiedot

Mikko Alkio Olli Hyvärinen VALTIONTUET

Mikko Alkio Olli Hyvärinen VALTIONTUET Mikko Alkio Olli Hyvärinen VALTIONTUET Talentum Pro Helsinki 2016 2., uudistettu painos 2016 Talentum Media Oy ja tekijät Yhteistyössä Lakimiesliiton Kustannus ISBN 978-952-14-2590-5 ISBN 978-952-14-2591-2

Lisätiedot

LIITE I. Jäsenvaltioiden on myös käytettävä tätä lomaketta, jos komissio pyytää kattavia tietoja sääntöjenvastaiseksi väitetystä tuesta.

LIITE I. Jäsenvaltioiden on myös käytettävä tätä lomaketta, jos komissio pyytää kattavia tietoja sääntöjenvastaiseksi väitetystä tuesta. LIITE I Vakiolomake valtiontuesta ilmoittamiseen EY:n perustamissopimuksen 88 artiklan 3 kohdan mukaisesti ja tietojen toimittamiseen sääntöjenvastaisesta tuesta Jäsenvaltioiden on käytettävä tätä lomaketta,

Lisätiedot

Kunnan toiminta markkinoilla markkinoiden toimivuus Kuntamarkkinat Pirkka-Petri Lebedeff, johtava lakimies Kuntaliitto

Kunnan toiminta markkinoilla markkinoiden toimivuus Kuntamarkkinat Pirkka-Petri Lebedeff, johtava lakimies Kuntaliitto UUDEN KUNTALAIN SÄÄNNÖSTEN SOVELTAMINEN TAKAUKSIIN Kunnan toiminta markkinoilla markkinoiden toimivuus Kuntamarkkinat 14.9.2016 Pirkka-Petri Lebedeff, johtava lakimies Kuntaliitto Esityksen pääkohdat Uuden

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriö E-KIRJE MMM RO Rönty Osmo Eduskunta Suuri valiokunta

Maa- ja metsätalousministeriö E-KIRJE MMM RO Rönty Osmo Eduskunta Suuri valiokunta Maa- ja metsätalousministeriö E-KIRJE MMM2013-00871 RO Rönty Osmo 01.11.2013 Eduskunta Suuri valiokunta Viite Asia Maa- ja metsätalousalan valtiontukisääntöjen uudistaminen: - Komission asetus Euroopan

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 21/ (5) Kaupunginhallitus Kj/

Helsingin kaupunki Esityslista 21/ (5) Kaupunginhallitus Kj/ Helsingin kaupunki Esityslista 21/2017 1 (5) 3 Kiinteistö Oy Kaapelitalon pääomittaminen Tanssin talo -hankkeeseen liittyen vuonna 2017 HEL 2017-005192 T 00 01 05 Päätösehdotus päättää hyväksyä 1 159 004

Lisätiedot

Energiatukien kohdentaminen. Uusiutuvan energian ajankohtaispäivä Pekka Grönlund

Energiatukien kohdentaminen. Uusiutuvan energian ajankohtaispäivä Pekka Grönlund Energiatukien kohdentaminen Uusiutuvan energian ajankohtaispäivä 23.1.2018 Pekka Grönlund Agenda Energiatuki vuosina 2013-2016 Keskeisimmät muutokset 2018 Tukilinjaukset 2018 Työ- ja elinkeinoministeriö

Lisätiedot

Maaseudun yritystuet

Maaseudun yritystuet Maaseudun yritystuet Yritystuet ja kehittämishanketyypit Yritystuet Hanketuet Kehittämistuki -toimintaedellytykset / aloitettava - yritysryhmähanke - muu kehittäminen Käynnistystuki Yleishyödyllinen kehittämishanke

Lisätiedot

Varainhoito-osasto Dnro 1974/22/2012 Tukien maksatusyksikkö

Varainhoito-osasto Dnro 1974/22/2012 Tukien maksatusyksikkö Varainhoito-osasto 11.12.2012 Dnro 1974/22/2012 Tukien maksatusyksikkö Kuntien maaseutuelinkeinoviranomaiset Vuoden 2012 täydentävien ehtojen tilaneuvontatuen (1990) maksaminen, toinen hakukerta Liitteenä

Lisätiedot

Valtiontuet syöttötariffijärjestelmään hyväksymisen esteenä

Valtiontuet syöttötariffijärjestelmään hyväksymisen esteenä Valtiontuet syöttötariffijärjestelmään hyväksymisen esteenä Uusiutuvan energian syöttötariffijärjestelmän ajankohtaispäivät Laskentatoimen asiantuntija Outi Vilén Esityksen sisältö Valtiontuet tuotantotukilaissa

Lisätiedot

Rahoitusmahdollisuudet elintarvikealan mikro- ja pk-yrittäjille

Rahoitusmahdollisuudet elintarvikealan mikro- ja pk-yrittäjille Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2007 2013 ja sitä tarkentava Etelä-Savon maaseudun kehittämissuunnitelma 2007-2013 Rahoitusmahdollisuudet elintarvikealan mikro- ja pk-yrittäjille Elintarvikealan

Lisätiedot

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma Uusiutuvien energiamuotojen tukeminen maaseutuohjelmasta

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma Uusiutuvien energiamuotojen tukeminen maaseutuohjelmasta Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020 Uusiutuvien energiamuotojen tukeminen maaseutuohjelmasta Hollola 4.11.2016 Kari Palvaila, Hämeen ELY-keskus Sivu 1 Uusiutuvan energian tukeminen Manner-

Lisätiedot

Valtiontuki N:o N 269/2003 Suomi Avustukset ja lainat teknologiseen tutkimukseen ja kehittämiseen

Valtiontuki N:o N 269/2003 Suomi Avustukset ja lainat teknologiseen tutkimukseen ja kehittämiseen EUROOPAN KOMISSIO Bryssel, 29.01.2004 C(2004)261 Asia: Valtiontuki N:o N 269/2003 Suomi Avustukset ja lainat teknologiseen tutkimukseen ja kehittämiseen Herra Ministeri, 1. MENETTELY Suomen viranomaiset

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 52/2003 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kehitysalueelle tehtävien investointien korotetuista poistoista annetun lain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kehitysalueelle tehtävien

Lisätiedot

SGEI-palvelut pähkinänkuoressa

SGEI-palvelut pähkinänkuoressa SGEI-palvelut pähkinänkuoressa Julkisten hankintojen ajankohtaisfoorumi 15.11.2012 Eeva Vahtera,VT, neuvotteleva virkamies SGEI-palvelut pähkinänkuoressa ESITYKSEN SISÄLTÖ 1)Mitä SGEI-palvelut* ovat? 2)

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 1. Valtioneuvoston asetus. yritystoiminnan tukemisesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

SISÄLLYS. N:o 1. Valtioneuvoston asetus. yritystoiminnan tukemisesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2007 Julkaistu Helsingissä 10 päivänä tammikuuta 2007 N:o 1 3 SISÄLLYS N:o Sivu 1 Valtioneuvoston asetus toiminnan tukemisesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta 1 2

Lisätiedot

TUKIKELPOISUUSASETUKSEN UUDISTAMINEN

TUKIKELPOISUUSASETUKSEN UUDISTAMINEN TUKIKELPOISUUSASETUKSEN UUDISTAMINEN Työ- ja elinkeinoministeriö Alueiden kehittämisyksikkö Aluestrategiaryhmä Hallitusneuvos Tuula Manelius Työkokoukset kevät 2011 Säädöspohja rr-toiminnassa EU-säädökset

Lisätiedot

HE laiksi taloudelliseen toimintaan myönnettävän tuen yleisistä edellytyksistä (ns. laki yritystuen yleisistä edellytyksistä)

HE laiksi taloudelliseen toimintaan myönnettävän tuen yleisistä edellytyksistä (ns. laki yritystuen yleisistä edellytyksistä) HE laiksi taloudelliseen toimintaan myönnettävän tuen yleisistä edellytyksistä (ns. laki yritystuen yleisistä edellytyksistä) 30.3.2016 Neuvotteleva virkamies Anne Rothovius 1 Mihin laajempaan kokonaisuuteen

Lisätiedot

ETELÄ-POHJANMAAN MATKAILUPARLAMENTTI

ETELÄ-POHJANMAAN MATKAILUPARLAMENTTI ETELÄ-POHJANMAAN MATKAILUPARLAMENTTI Rahoitusmahdollisuudet mikroyrityksen sähköisen liiketoiminnan kehittämisessä Kuortanen 1.9.2009 Jarmo Kallio MIKROYRITYS Yritys joka työllistää alle 10 työntekijää

Lisätiedot

U 23/2016 vp. Helsingissä 19 päivänä toukokuuta Oikeus- ja työministeri Jari Lindström. Neuvotteleva virkamies Liisa Lundelin-Nuortio

U 23/2016 vp. Helsingissä 19 päivänä toukokuuta Oikeus- ja työministeri Jari Lindström. Neuvotteleva virkamies Liisa Lundelin-Nuortio Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotusluonnoksesta komission asetukseksi tiettyjen tukimuotojen toteamisesta sisämarkkinoille soveltuviksi perussopimuksen 107 ja 108 artiklan mukaisesti

Lisätiedot

KOMISSION TIEDONANTO. viitekorkojen tarkistuksesta

KOMISSION TIEDONANTO. viitekorkojen tarkistuksesta KOMISSION TIEDONANTO viitekorkojen tarkistuksesta 1. VIITE- JA DISKONTTOKOROT Komissio käyttää viite- ja diskonttokorkoja yhteisön valtiontukien valvonnan puitteissa. Viitekorkoja sovelletaan erityisesti

Lisätiedot

ELY-keskuksen yritysten kehittämispalvelut ja avustukset Elintarvikealan julkinen rahoitus ja uudet ohjelmat 17.3.2015

ELY-keskuksen yritysten kehittämispalvelut ja avustukset Elintarvikealan julkinen rahoitus ja uudet ohjelmat 17.3.2015 ELY-keskuksen yritysten kehittämispalvelut ja avustukset Elintarvikealan julkinen rahoitus ja uudet ohjelmat 17.3.2015 17.3.2015 ELY:n keskeisimmät tukijärjestelmät (elintarvikeala) Maataloustuotteet (jalostusprosessin

Lisätiedot

HE 24/1998 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi yritystuesta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

HE 24/1998 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi yritystuesta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT HE 24/1998 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi yritystuesta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi yritystuesta annettua lakia. Ehdotuksen

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus maaseudun hanketoiminnan tukemisesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti kumotaan maaseudun hanketoiminnan tukemisesta annetun valtioneuvoston

Lisätiedot

U 7/2014 vp. yleinen ryhmäpoikkeusasetus) Työministeri Lauri Ihalainen

U 7/2014 vp. yleinen ryhmäpoikkeusasetus) Työministeri Lauri Ihalainen U 7/2014 vp Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotusluonnoksesta komission asetukseksi tiettyjen tukimuotojen toteamisesta sisämarkkinoille soveltuviksi perussopimuksen 107 ja 108 artiklan

Lisätiedot

Valtiontuki tuoreimman tulostaulun mukaan tukien kokonaismäärän lasku on hiipunut

Valtiontuki tuoreimman tulostaulun mukaan tukien kokonaismäärän lasku on hiipunut IP/05/1558 Bryssel 9. joulukuuta 2005 Valtiontuki tuoreimman tulostaulun mukaan tukien n lasku on hiipunut Euroopan komission laatiman tuoreimman valtiontukien tulostaulun mukaan EU:n 25 jäsenvaltion myöntämien

Lisätiedot

HE laajakaistatukilain muuttamisesta. Katariina Vuorela

HE laajakaistatukilain muuttamisesta. Katariina Vuorela HE laajakaistatukilain muuttamisesta Katariina Vuorela 17.5.2017 1 HE laajakaistatukilain muuttamisesta Esitys laajakaistatukilain muuttamisesta annettiin eduskunnalle 2.2.2017 Laki koskee Nopea laajakaista

Lisätiedot

Yrityksen kehittämisavustus ja yritystoiminnan kehittämispalvelut 15.12.2014

Yrityksen kehittämisavustus ja yritystoiminnan kehittämispalvelut 15.12.2014 Yrityksen kehittämisavustus ja yritystoiminnan kehittämispalvelut Yrityksen kehittämisavustus Uusi yritystukilaki L 9/2014 on tullut voimaan 1.7.2014. Lakia on tarkennettu erillisellä asetuksella VnA 716/2014,

Lisätiedot

Tietyt valtion monialaisen tuen muodot ja rautateiden ja maanteiden julkiset henkilöliikennepalvelut *

Tietyt valtion monialaisen tuen muodot ja rautateiden ja maanteiden julkiset henkilöliikennepalvelut * P7_TA(2013)0299 Tietyt valtion monialaisen tuen muodot ja rautateiden ja maanteiden julkiset henkilöliikennepalvelut * Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 2. heinäkuuta 2013 ehdotuksesta neuvoston

Lisätiedot

Opas de minimis -tuista. EU:n valtiontukisäännöt

Opas de minimis -tuista. EU:n valtiontukisäännöt Opas de minimis -tuista EU:n valtiontukisäännöt Sisällys 1 EU:n valtiontukisäännöt ja menettelyt... 4 1.1 De minimis -tuen määritelmä ja tuen myöntäjän muistilista... 7 2 Minkälaiseen toimintaan voidaan

Lisätiedot

Opas de minimis -tuista. EU:n valtiontukisäännöt

Opas de minimis -tuista. EU:n valtiontukisäännöt Opas de minimis -tuista EU:n valtiontukisäännöt Sisällys 1 EU:n valtiontukisäännöt ja menettelyt... 4 1.1 De minimis -tuen määritelmä ja tuen myöntäjän muistilista... 7 2 Minkälaiseen toimintaan voidaan

Lisätiedot

EUROOPAN KOMISSIO. Valtiontuki Suomi SA.41559 (2015/N) Tuki maatilojen lomituspalveluihin Ahvenanmaalla

EUROOPAN KOMISSIO. Valtiontuki Suomi SA.41559 (2015/N) Tuki maatilojen lomituspalveluihin Ahvenanmaalla EUROOPAN KOMISSIO Bryssel, 22.6.2015 C(2015) 4357 final Asia: Valtiontuki Suomi SA.41559 (2015/N) Tuki maatilojen lomituspalveluihin Ahvenanmaalla Arvoisa ulkoasiainministeri Soini Tarkasteltuaan Suomen

Lisätiedot

Lähilämpöä Teiskossa. 15.2.2012 Juha Hiitelä Metsäkeskus Pirkanmaa

Lähilämpöä Teiskossa. 15.2.2012 Juha Hiitelä Metsäkeskus Pirkanmaa Lähilämpöä Teiskossa 15.2.2012 Juha Hiitelä Metsäkeskus Pirkanmaa INVESTOINTITUET LÄMPÖKESKUKSIIN Maatilat Maatalouden investointituki Manner Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2007 2013 Maatiloille suunnattu

Lisätiedot

Yritysten rahoitus- ja kehittämispalvelut Kaakkois-Suomessa

Yritysten rahoitus- ja kehittämispalvelut Kaakkois-Suomessa Yritysten rahoitus- ja kehittämispalvelut Kaakkois-Suomessa 12.5.2015 Yritys-Suomi palvelut yhteinen roadmap Perustmisneuvon ta - TE-toimisto - Elinkeinoyhtiöt - ProAgria Koulutus Yrittäjäkurssit Oma Yritys-

Lisätiedot

Mikko Alkio VALTIONTUET

Mikko Alkio VALTIONTUET Mikko Alkio VALTIONTUET TALENTUM Helsinki 2010 Copyright Talentum Media Oy ja Mikko Alkio Kustantaja: Talentum Media Oy Kansi: Outi Pallari Taitto: NotePad ISBN 978-952-14-1452-7 Kariston Kirjapaino Oy

Lisätiedot

Luovan alan yritysten rahoitusmahdollisuudet

Luovan alan yritysten rahoitusmahdollisuudet Luovan alan yritysten rahoitusmahdollisuudet Keski-Suomessa Maaseudun paikalliset toimintaryhmät voivat rahoittaa mikroyritysten kehittämistoimintaa Rahoitus tulee Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta

Lisätiedot

SGEI-palvelut ja niiden sääntely. Hyvä-neuvottelukunnan kokous 16.2.2012 Neuvotteleva virkamies Eeva Vahtera, TEM

SGEI-palvelut ja niiden sääntely. Hyvä-neuvottelukunnan kokous 16.2.2012 Neuvotteleva virkamies Eeva Vahtera, TEM SGEI-palvelut ja niiden sääntely Hyvä-neuvottelukunnan kokous 16.2.2012 Neuvotteleva virkamies Eeva Vahtera, TEM SISÄLTÖ 1) Mitä ovat SGEI-palvelut? 2) Komission SGEI-reformi 2010-2012 - Yhteys EU:n valtiontukisääntelyyn

Lisätiedot

U 28/2013 vp. Työministeri Lauri Ihalainen

U 28/2013 vp. Työministeri Lauri Ihalainen U 28/2013 vp Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotusluonnoksesta komission asetukseksi Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 107 ja 108 artiklan soveltamisesta vähämerkityksiseen

Lisätiedot

Päätöstä tehdessään komissio on ottanut huomioon seuraavat näkökohdat:

Päätöstä tehdessään komissio on ottanut huomioon seuraavat näkökohdat: EUROOPAN KOMISSIO Brysselissä 27.02.2002 C(2002)580fin Asia: Valtiontuki nro N 732/2001 Suomi Kolttalain muutokset Herra Ministeri, Komissio ilmoittaa Suomelle, että tarkasteltuaan viranomaistenne toimittamia

Lisätiedot

Tutkimus- ja innovaatiokannustimet yrityksille. Sähkötutkimuspoolin tutkimusseminaari 9.10.2013 Jari Konttinen

Tutkimus- ja innovaatiokannustimet yrityksille. Sähkötutkimuspoolin tutkimusseminaari 9.10.2013 Jari Konttinen Tutkimus- ja innovaatiokannustimet yrityksille Sähkötutkimuspoolin tutkimusseminaari 9.10.2013 Jari Konttinen Valtiontuki on lähtökohtaisesti kielletty Laiton valtiontuki Takaisinperintä Perussopimus Tuki

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS,

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS, EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 3.4.2008 KOM(2008) 168 lopullinen 2008/0065 (CNS) C6-0175/08 Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS, Egeanmeren pienten saarten hyväksi toteutettavista maatalousalan erityistoimenpiteistä

Lisätiedot

ELY:n rahoitusmahdollisuudet tuotekehitykseen. 25.9.2015 Outi Kaihola

ELY:n rahoitusmahdollisuudet tuotekehitykseen. 25.9.2015 Outi Kaihola ELY:n rahoitusmahdollisuudet tuotekehitykseen 25.9.2015 Maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden jalostus, markkinoille saattaminen ja kehittäminen Maaseuturahastossa Lopputuote maataloustuote (jalostuksen

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 24 päivänä maaliskuuta 2015. 241/2015 Valtioneuvoston asetus. maatilan investointituen kohdentamisesta

Julkaistu Helsingissä 24 päivänä maaliskuuta 2015. 241/2015 Valtioneuvoston asetus. maatilan investointituen kohdentamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 24 päivänä maaliskuuta 2015 241/2015 Valtioneuvoston asetus maatilan investointituen kohdentamisesta Annettu Helsingissä 19 päivänä maaliskuuta 2015 Valtioneuvoston

Lisätiedot

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020 YRITYSRAHOITUS

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020 YRITYSRAHOITUS Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020 YRITYSRAHOITUS Kevät 2015 Heikki Moilanen Lapin Ely-keskus Maaseutu- ja energia yksikkö 17.2.2015 OHJELMAKAUDEN RAHOITUS LAPIN ELY:LLÄ KÄYTÖSSÄ YRITYSTUKIIN

Lisätiedot

Selventävä huomautus

Selventävä huomautus Selventävä huomautus Luonnos: Suuntaviivat valtiontuesta rahoitusalan ulkopuolisten vaikeuksissa olevien yritysten pelastamiseen ja rakenneuudistukseen I. Tausta ja asiayhteys 1. Valtiontukiuudistus Pelastamis-

Lisätiedot

Yritysrahoituksen iltapäivä, Leppävirta 21.1.2015

Yritysrahoituksen iltapäivä, Leppävirta 21.1.2015 Yritysrahoituksen iltapäivä, Leppävirta 21.1.2015 Faktaa Mansikasta Yhdistyksen johtavana ajatuksena toimia maaseutualueiden elinvoimaisuuden puolesta Yhdistyksen toimialue Sisä-Savo, Leppävirta, Varkauden

Lisätiedot

1.5. Sovelletaanko toimenpidettä yrityksiin, jotka sijaitsevat

1.5. Sovelletaanko toimenpidettä yrityksiin, jotka sijaitsevat OSA III.12.P LISÄTIETOLOMAKE - TUKI VAIKEUKSISSA OLEVIEN YRITYSTEN RAKENTEIDEN UUDISTAMISEKSI: MAATALOUSALAN TOIMIJAT Tätä liitettä on käytettävä ilmoitettaessa maatalousalan rakentden uudistamiseksi myönnettäviä

Lisätiedot

ELY-keskuksen avustukset yritystoiminnan kehittämiseen

ELY-keskuksen avustukset yritystoiminnan kehittämiseen ELY-keskuksen avustukset yritystoiminnan kehittämiseen Yrityksen kehittämisavustus Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus / Eija Tabell-Jokelainen Yleisiä periaatteita Taustalla kansallinen lainsäädäntö, EU:n rakennerahastoohjelma,

Lisätiedot

Hankkeen tarkastaminen, A1828/2006 art 13

Hankkeen tarkastaminen, A1828/2006 art 13 Hankkeen tarkastaminen, A1828/2006 art 13 Tarkastuskohde 5A10 Valtiontukisääntöjen noudattaminen (YA (1083/2006) 9 art, 54.4 art) Koulutus välittäville toimielimille: Oulu; Siilasvuon talo K2 5.-6.5.2009

Lisätiedot

Yritysrahoitus ohjelmakaudella Uuden rakennerahastokauden infotilaisuus Jouko Lankinen Kaakkois-Suomen ELY-keskus

Yritysrahoitus ohjelmakaudella Uuden rakennerahastokauden infotilaisuus Jouko Lankinen Kaakkois-Suomen ELY-keskus Yritysrahoitus ohjelmakaudella 2014-2020 Uuden rakennerahastokauden infotilaisuus 11.3.2014 Jouko Lankinen Kaakkois-Suomen ELY-keskus Yritysrahoituksen suuntaamisen perusteet Uusiutuva yritystukilainsäädäntö

Lisätiedot

Yritysrahoitus ohjelmakaudella 2014-2020

Yritysrahoitus ohjelmakaudella 2014-2020 Yritysrahoitus ohjelmakaudella 2014-2020 Uuden rakennerahastokauden infotilaisuus 13.3.2014 Jouko Lankinen/ Juha Linden Kaakkois-Suomen ELY-keskus 13.3.2014 Sisältö: Yritysrahoituksen suuntaamisen perusteet

Lisätiedot

Tavoitteena: elinvoimaisen ja toimivan maaseudun säilyttäminen ympäristön tilan parantaminen uusiutuvien luonnonvarojen kestävä käyttö

Tavoitteena: elinvoimaisen ja toimivan maaseudun säilyttäminen ympäristön tilan parantaminen uusiutuvien luonnonvarojen kestävä käyttö MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMAA 2007-2013 Tavoitteena: elinvoimaisen ja toimivan maaseudun säilyttäminen ympäristön tilan parantaminen uusiutuvien luonnonvarojen kestävä käyttö MANNER-SUOMEN

Lisätiedot

Asiakirjayhdistelmä 2014

Asiakirjayhdistelmä 2014 83. Lainat tutkimus- ja innovaatiotoimintaan (arviomääräraha) Talousarvioesitys HE 112/2013 vp (16.9.2013) Momentille myönnetään 90 400 000 euroa. innovaatiotoimintaan. Lainat voidaan myöntää vakuutta

Lisätiedot

Vähämerkityksistä tukea koskeva asetus KYSELY

Vähämerkityksistä tukea koskeva asetus KYSELY Vähämerkityksistä tukea koskeva asetus KYSELY TIETOJA VASTAAJASTA Kyselykohtaiset tietosuojaperiaatteet: Vastaukset julkaistaan internetissä nimellä, paitsi jos vastaaja vastustaa henkilötietojensa julkaisemista

Lisätiedot