Uudistuneet EU:n valtiontukisäännöt - Yleinen ryhmäpoikkeusasetus ja Yleinen de minimis -asetus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Uudistuneet EU:n valtiontukisäännöt - Yleinen ryhmäpoikkeusasetus ja Yleinen de minimis -asetus"

Transkriptio

1 Uudistuneet EU:n valtiontukisäännöt - Yleinen ryhmäpoikkeusasetus ja Yleinen de minimis -asetus Valtiontukiseminaari, Kuntaliitto Olli Hyvärinen

2 Esityksen rakenne 1. Uusi yleinen ryhmäpoikkeusasetus (651/2014) Yleistä Asetuksen yleiset soveltamisedellytykset Vaikeuksissa olevan yrityksen määritelmä Esimerkkejä RPAn tukimuodoista 2. Uusi yleinen de minimis asetus (1407/2013)

3 I Uusi ryhmäpoikkeusasetus (651/2014) - yleistä Ryhmäpoikkeusasetuksen uudistaminen keskeinen osa EU:n valtiontukisääntöjen uudistusta Uusi asetus voimaan , asetuksen soveltamisala laajentunut merkittävästi 1. Asetuksen puitteissa voi myöntää euromääräisesti suurempia tukia 2. Enemmän mahdollisuuksia myöntää tapauskohtaisia tukia ilman tukiohjelmaa; parantaa kuntien toimintamahdollisuuksia 3. Tukea voidaan myöntää uusiin toimintoihin, jotka aiemmin edellyttäneet notifiointia komissiolle à Entistä useampi tuki voidaan ottaa käyttöön ilman komission hyväksyntää à Komissio voi keskittää valvonnan kilpailua eniten vääristäviin tukiin (euromärältään suuret, uudenlaiset tuet)

4 Uusi ryhmäpoikkeusasetus laajempi soveltamisala T u e n m ä ä r ä Notifioinnin piirissä (suuntaviivat, puitteet) Uusi, laajennettu ryhmäpoikkeusasetus (notifiointikynnysarvot) Vanha ryhmäpoikkeusasetus De minimis -asetus RPAn laajennus (uudet tukimuodot ja kategoriat) RPAn laajennus Notifioitava tuki Ryhmäpoikkeuksen piirissä De minimis Komission tavoite: jatkossa jopa 90% jäsenvaltioiden tuista ryhmäpoikkeusasetuksen mukaisia

5 Uusi ryhmäpoikkeusasetus laajempi soveltamisala (2) Yhteensä 44 tukea vapautettu ilmoitusvelvollisuudesta (uutta): 1. Alueellinen tuki (3 tukimuotoa) 2. Pk-yritysten tuet (8) 3. PK-yrityksille rahoituksen saantiin myönnettävät tuet 4. Tutkimus, kehitys- ja innovaatiotuet (6) 5. Koulutustuki (1) 6. Palkkatuki (2) 7. Ympäristönsuojelu- ja energia (14) 8. Tuki luonnonmullistusten vahinkojen korvaamiseksi (1) 9. Sosiaalinen kuljetustuki syrjäisten alueiden asukkaiden hyväksi (1) 10. Tuki laajakaistainfrastruktuurille (1) 11. Tuki kultuurin ja kulttuuriperinnön edistämiseen (2) 12. Tuki urheiluinfralle ja monikäyttöiselle vapaa-ajan infralle (1) 13. Tuki paikallisille infrastruktuureille (1) à Suomen osalta mm: kaikki TEKESin tuet, TEKES Venture Capital, alueellinen kuljetustuki, uusiutuvan energian investointituet, maaseudun yritystuet ym.

6 Uusi ryhmäpoikkeusasetus laajempi soveltamisala (3) Tukiohjelman määritelmä tukiohjelmalla tarkoitetaan säädöstä, jonka perusteella yksittäisiä tukia voidaan muita täytäntöönpanotoimenpiteitä vaatimatta myöntää yrityksille, jotka määritellään säädöksessä yleisesti ja käsitteellisesti, sekä säädöstä, jonka perusteella tiettyyn hankkeeseen liittymätöntä tukea voidaan myöntää yhdelle tai useammalle yritykselle toistaiseksi ja/tai rajoittamaton määrä Uudessa ryhmäpoikkeusasetuksessa enää kuusi tukikategoriaa, jossa tuen myöntämisen edellytyksenä tukiohjelman perustaminen

7 Uusi ryhmäpoikkeusasetus laajempi soveltamisala (4) Vanhan RPAn notifiointikynnysarvo Uuden RPAn kynnysarvo Pk- yritysten investointituki Alueellinen investointituki 7,5 MEUR 7,5 MEUR 11,25 MEUR 11,25 MEUR Riskirahoitus 1,5 MEUR/12kk 15 MEUR/ 7 vuotta Laajakaistainfran tuki MEUR/projekti Ympäristönsuojelu, investointituki T&K-kokeellinen kehittäminen 7,5 MEUR 15 MEUR 7,5 MEUR 15 MEUR

8 II.Ryhmäpoikkeusasetuksen yleiset soveltamisedellytykset Ryhmäpoikkeusasetuksen yleiset soveltamisedellytykset (artikla 1-12 ja 57-58) à Eli mitä asioita on huomioitava tukea suunniteltaessa/päätöstä tehtäessä

9 Yleiset soveltamisedellytykset (1) I. Asetuksen soveltamisalan ulkopuolella: Tietyt toimialat: esim. kalastus- ja vesiviljely, maatalouden alkutuotanto tietyin rajauksin, samoin vientituki Vaikeuksissa olevat yritykset (asetuksen 2 art 18 kohta) Yritykset, joita koskee Euroopan komission päätökseen perustuva maksamaton takaisinperintämääräys (1 art 5a-kohta) Asetusta ei sovelleta toimenpiteisiin, jossa tuen myöntämisen ehtona Tuensaajan pääasiallinen toimipaikka jäsenvaltiossa Tuensaajan pääasiallinen sijoittautuminen jäsenvaltioon (maksamispaikka/sivuliike sallittuja) Tuensaaja käyttää pääasiallisesti jäsenvaltion tuotteita/palveluita Suuret tuet: asetusta ei sovelleta tukeen, joka ylittää 4 artiklassa mainitut kynnysarvot à suuret tuet ilmoitettava komissiolle

10 Yleisiä soveltamisedellytyksiä (2) II. Tuen läpinäkyvyys (5 artikla): mahdollista laskea tarkka tuen määrä ilman riskinarviointia III. Tuen kannustava vaikutus (6 artikla) Perusedellytyksenä hakemuksen jättäminen ennen töiden aloittamista Töiden aloitus: investointiin liittyvän rakennustyön alkaminen TAI ensimmäinen laillisesti velvoittava sitoumus tilata esim. laitteita; kumpi tapahtuu aiemmin Maan ostoa & valmistelutöitä ei katsota töiden aloittamiseksi Jos kyse suurelle yritykselle myönnettävästä tapauskohtaisesta tuesta lisäedellytyksenä Hankkeen/toiminnan merkittävä laajennus tuen seurauksena Hankkeen/toiminnan merkittävästi nopeampi toteutusvauhti Tuensaajan hankkeeseen käyttämän kokonaismäärän merkittävä kasvu à Käytännössä kannustava vaikutus todennettava yrityksen asiakirjaaineiston ym. avulla

11 Yleiset soveltamisedellytykset (3) IV. Tuen kasautumisesta (6 artikla) RPA-tuki ja muu valtiontuki saavat kasautua, jos tuet kohdistuvat eri tukikelpoisiin kustannuksiin. Jos RPA-tuki ja muu valtiontuki kohdentuvat osin/kokonaan samoihin tukikelp.kustannuksiin à RPAn enimmäistukitasot eivät saa ylittyä RPA-tuen ja de minimis -tuen kasautuminen ei saa johtaa RPAn tukitasojen ylittymiseen RPAn mukaiset riskirahoitustuet (= joilla ei ole yksilöitävissä olevia tukikelpoisia kustannuksia) vs. muut tuet saavat kasautua keskenään à Käytännössä tietopyynnöt & vuoropuhelu tuensaajan kanssa + tietojenvaihto muiden tukiviranomaisten (ELY, TEKES ym) kanssa V Tukitietojen julkaiseminen Tiedot suurista yli euron tuista/yritys julkaistava jäsenvaltioiden verkkosivuilla lähtien

12 Yleiset soveltamisedellytykset (4) VI. Raportointi ja valvonta (11-12 artiklat) Kaikista ryhmäpoikkeusasetuksen nojalla käyttöönotetuista tulee tehdä komissiolle ilmoitus 20 työpäivän kuluessa tuen voimaantulosta Vakiomuotoinen yhteenvetolomake (asetuksen liite II) Linkki tukitoimenpiteen koko tekstiin Ilmoittaminen käytännössä Ilmoitus tehdään valtiontukien sähköisen ilmoitusjärjestelmän (SANI) välityksellä TEM hallinnoi sähköistä järjestelmää à yhteydenotto TEMiin hyvissä ajoin ennen ilmoituksen toimittamista. Komissio valvoo jälkikäteen asetuksen edellytysten noudattamista; asiakirjaaineisto säilytettävä 10 vuoden ajan

13 III. Vaikeuksissa olevan yrityksen määritelmä Uusi vaikeuksissa olevan yrityksen määritelmä Ryhmäpoikkeusasetus (651/2014), 2 artiklan 18 kohta Suuntaviivat valtiontuesta rahoitusalan ulkopuolisten vaikeuksissa olevien yritysten pelastamiseen ja rakenneuudistukseen (2014/C249/01)

14 Yleisiä lähtökohtia Vaikeuksissa olevien yritysten tukeminen yksi kilpailua vääristävimpiä tukimuotoja àvaikeuksissa olevia yrityksiä koskevat tuet/tukiohjelmat aina notifioitava komissiolle, tiukat edellytykset hyväksynnälle à Horisontaalinen määritelmä: vaikeuksissa oleva yritys määritelty tukikelvottomaksi lähes kaikissa valtiontukisäännöissä Uusi määritelmä: perustuu koviin kriteereihin (yrityksen taloudellisiin tunnuslukuihin) àlisää oikeusvarmuutta tukia myöntäville viranomaisille HUOM. ryhmäpoikkeusasetuksessa ja de minimis- asetuksessa erilaiset määritelmät

15 Vaikeuksissa olevan yrityksen määritelmä (1) Yritys katsotaan vaikeuksissa olevaksi jos yksi seuraavista kriteereistä täyttyy: 1. Yhtiö menettänyt yli puolet merkitystä osakepääomastaan/omista varoistaan kertyneiden tappioiden vuoksi 2. Yritys on asetettu yleistäytäntöönpanomenettelyyn maksukyvyttömyyden vuoksi tai se täyttää kansallisessa lainsäädännössä vahvistetut edellytykset yleistäytäntöönpanomenettelyyn asettamiselle velkojien pyynnöstä 3. Uutta: yritys saanut pelastamistukea eikä ole vielä maksanut sitä takaisin tai on saanut rakenneuudistustukea ja rakenneuudistussuunnitelman kohteena Lisäkriteerit suurelle yritykselle (uutta): 4. Yrityksen velkaantumisaste on ollut yli 7,5 ja 5. Yrityksen käyttökatteen (EBITDA) suhde nettorahoituskuluihin on kahden edellisvuoden ajan ollut alle 1,0 kahden viime vuoden ajan PK- yritysten safe-harbour: jos yritys on alle 3-vuotias vain konkurssikriteeriä sovelletaan

16 Vaikeuksissa olevan yrityksen määritelmä RPA (2) Uudet suuryrityksiä koskevat tunnusluvut: Velkaantumisaste: vieras pääoma/oma pääoma Käyttökatteen suhde nettorahoituskuluihin: liikevoitto + poistot ja muut arvonalentumiset rahoituskulut - rahoitustuotot Uusien kriteerien merkitys esimerkkinä yritys XX: Tilinpäätös 2011: velkaantumisaste 1,2; käyttökate/nettorahoituskulut < 1 Tilinpäätös 2012: velkaantumisaste 1,9; käyttökate/nettorahoituskulut <1 Osavuositpäätös 6/2013: velkaantumisaste 7,9; käyttökate/nettorah.kulut <1 à XX ei vaikeuksissa oleva yritys uusien kriteerien nojalla

17 Vaikeuksissa olevan yrityksen määritelmä (3) Jos yritys on taloudellisissa vaikeuksissa, tuki mahdollista vain rajoitetusti: 1. Pelastamis- ja rakenneuudistustuen suuntaviivat (2014/C249/01) Pelastamistuki Väliaikainen rakenneuudistustuki Rakenneuudistustuki à Tuen käyttöönotto edellyttää notifiointia komissiolle 2. De minimis asetus (uutta): Avustuksia, riskirahoitusta ja muuta tukea (pl. lainat ja takaukset) voidaan lähtökohtaisesti myöntää vaikeuksissa olevalle yritykselle Jos tuki myönnetään lainoina tai takauksina, vaikeuksissaolon tarkastelu: Konkurssikriteeriä sovelletaan aina Suuryritykset: tuen myöntämisen edellytyksenä lisäksi luottoluokitus B- EAKR-osarahotteista de minimis tukea ei voida myöntää vaikeuksissa olevalle yritykselle

18 IV. RPAn tukimuodot 1/4 (uutta, *=esimerkki myöhemmin): 1. Alueellinen tuki (13-15 artikla) alueellinen investointituki toimintatukiohjelmat (uutta) 2. Alueellinen kaupunkikehitystuki (16 artikla) 3. PK -yrityksille myönnettävä tuki (17-24 artiklat) Investointituki* Konsulttipalveluihin myönnettävä tuki Tuki messuille osallistumiseen Euroopan alueellisen yhteistyön hankkeisiin osallistuvien pk-yritysten yhteistyökustannuksiin myönnettävä tuki, (uutta) Rahoituksensaantiin myönnettävä tuki (riskirahoitustuki, käynnistystukiohjelmat*, pk-yrityksiin erikoistuneille vaihtoehtoisille kauppapaikoille myönnettävä tuki, esiselvityskustannuksiin myönnettävä tuki). (uutta)

19 RPA - Käytettävissä olevat tukimuodot 2/4 4. Tutkimus- ja kehitystyöhön sekä innovaatiotoimintaan myönnettävä tuki (25-30 artiklat) tutkimus- ja kehityshankkeisiin myönnettävä tuki, tutkimusinfrastruktuureille myönnettävä investointituki (uutta) tuki innovaatioklustereille (uutta) pk-yrityksille myönnettävä innovaatiotuki, (uutta) prosesseihin tai organisointiin liittyvään innovaatiotoimintaan myönnettävä tuki (uutta) kalastus- ja vesiviljelyalan tutkimus- ja kehitystyöhön myönnettävä tuki 5. Koulutustuki (31 artikla) 6. Epäedullisessa asemassa olevien ja alentuneesti työkykyisten työntekijöiden hyväksi myönnettävä tuki (32-35 artiklat) palkkatuet em. kohderyhmille työntekijöiden työllistämisestä aiheutuvien lisäkustannusten tukeminen

20 Käytettävissä olevat tukimuodot 3/4 7. Ympäristönsuojeluun myönnettävä tuki (36-49 artiklat) investointituki yritysten unionin normit ylittävään ympäristönsuojeluun tai ympäristönsuojelun tason parantamiseen unionin normien puuttuessa investointituki ennakoivaan mukautumiseen tuleviin unionin normeihin, investointituki energiatehokkuustoimenpiteisiin, investointituki rakennuksia koskeviin energiatehokkuushankkeisiin (uutta) investointituki tehokkaaseen yhteistuotantoon, investointituki uusiutuvista energialähteistä tuotetun energian käytön edistämiseen, toimintatuki uusiutuvista energialähteistä tuotetun sähkön käytön edistämiseen (uutta) ympäristöverojen alennusten muodossa toteutetut tukiohjelmat, investointituki pilaantuneiden alueiden kunnostamiseen (uutta) investointituki energiatehokkaaseen kaukolämmitykseen ja jäähdytykseen (uutta) investointituki jätteen kierrätykseen ja uudelleen käyttöön (uutta) investointituki energiainfrastruktuurille (uutta) ympäristötutkimuksiin myönnettävä tuki

21 Käytettävissä olevat tukimuodot 4/4 8. Tukiohjelmat tiettyjen luonnonmullistusten aiheuttaman vahingon korvaamiseksi (50 artikla) (uutta) 9. Sosiaalinen kuljetustuki syrjäisten alueiden asukkaiden hyväksi (51 artikla) 10.Tuki laajakaistainfrastruktuureille (52 artikla) (uutta) 11. Tuki kulttuurin ja kulttuuriperinnön edistämiseen (53-54 artiklat) (uutta) Investointi- ja toimintatuet kulttuuritarkoituksiin ja toimintoihin Audiovisuaalisia teoksia edistävät tukiohjelmat 12.Tuki urheiluinfrastruktuureille ja monikäyttöisille vapaa-ajan infrastruktuureille (55 artikla) (uutta) 13. Tuki paikallisille infrastruktuureille paikallisille infrastruktuureille myönnettävä investointituki (56 artikla)* (uutta)

22 Esimerkkejä RPAn tukimuodoista (1) 1. Pk- yrityksen investointituki (art 17) PK yrityksen määritelmä (RPAn liite 1): Yrityksellä vähemmän kuin 250 työntekijää ja Vuosiliikevaihto enintään 50 MEUR tai taseen loppusumma enintään 43 MEUR Huom. yritystä, jonka pääomasta tai äänimäärästä vähintään 25 % on julkisyhteisö(je)n hallinnossa ei pidetä pk- yrityksenä Tukikelpoiset kustannukset: Aineelliseen tai aineettomaan omaisuuteen tehtyjen investointien kustannukset Esim. uuden toimipaikan perustaminen, vanhan monipuolistaminen, laajentaminen Toimipaikalle kuuluvien omaisuuserien ostaminen tietyin edellytyksin ja/tai Investointihankkeella luotujen työpaikkojen palkkakustannukset 2v. ajalta Enimmäistukitasot: pienet yritykset 20% tukikelpoisista kustannuksista, keskisuuret 10%

23 Esimerkkejä RPAn tukimuodoista (2) 2. Käynnistystuki (art 22) Tukikelpoinen yritys: pieni yritys, jonka kirjautumisesta yhtiörekisteriin on kulunut alle viisi vuotta ja joka ei ole jakanut voittoja ja jota ei ole perustettu sulautumalla Tukikelpoiset kustannukset: kaikki yrityksen kustannukset Tukimuodot: suorat avustukset, oman pääomanehtoiset ja luonteiset sijoitukset, koronja takausmaksun alennukset max.0,4 MEUR; ei -markkinaehtoiset lainat (max 1,5 MEUR, laina-aika 10 vuotta) ja takaukset tietyin rajoituksin àtukimäärät korkeammat tukialueilla, kaksinkertaiset pienten innovatiivisten yritysten osalta Muuta: edellyttää tukiohjelmaa

24 Esimerkkejä RPA tukimuodoista (3) 3. Paikallisille infrastruktuureille myönnettävä investointituki (art. 56) Yleistä: koskee infrastruktuuria, joka parantaa paikallisella tasolla liiketoiminta- ja kuluttajaympäristöä ja nykyaikaistaa ja kehittää teollisuuspohjaa Tukikelpoiset kustannukset: aineelliseen ja aineettomaan omaisuuteen tehtävien investointien kustannukset Tuen määrä: ei saa ylittää tukikelpoisten kustannusten ja investoinnin liikevoiton erotusta. Liikevoitot on vähennettävä tukikelpoisista kustannuksista etukäteen kohtuullisten ennusteiden perusteella tai takaisinperintämenettelyllä. Muuta mm: 1) infra asetettava käyttäjien saataville avoimin, läpinäkyvin ja syrjimättömin perustein; 2) käytöstä ja myynnistä perittävä markkinahinta; 3) mahdolliset toimiluvat kolmansille osapuolille myönnetään asianmukaisesti ottaen huomioon hankintoja koskevat säännökset

25 Esimerkkejä RPAn tukimuodoista (4) 4. Investointituki uusiutuvan energian käytön edistämiseen (art 41) Määritelmä - uusiutuvat energialähteet: tuuli- ja aurinkolämpö, ilmalämpö, geoterminen, hydroterminen energia, vesivoima, biomassa, kaatopaikoilla, puhdistamoissa syntyvä kaasu Tukikelpoiset kustannukset & tukitasot Ylimääräiset investointikustannukset: vertailu samankaltaiseen (vähemmän ympäristöystävälliseen) investointiin, joka olisi tehty ilman tukea. Tuki kohdistetaan näiden investointien erotukseen. àtukitaso 45% Hankkeen kokonaiskustannukset, jos kyse pienestä laitoksesta (pieni laitos: tuulivoimalat - kokonaiskapasiteetti alle 3 mw, muut kapasiteetti alle 500 kw) àtukitaso: 30%.

26 Esimerkkejä RPAn tukimuodoista (5) 5. Laajakaistainfrastruktuuri (art 52) Tukikelpoiset kustannukset investointikustannukset, joita aiheutuu Passiivisen laajakaistainfran käyttöönotosta Kaivaus ja rakennustöistä Peruslaajakaistaverkon käyttöönotosta Seuraavan sukupolven (NGA-verkot) käyttöönotosta Muuta: Tuki myönnetään avoimen, läpinäkyvän ja syrjimättömän tarjouskilpailumenettelyn perusteella (teknologianeutraalius) Investointi tehdään alueella, jolla ei ole samaan luokkaa kuuluvaa infraa, ja jota ei todennäköisesti kehitetä 3 vuoden kuluessa Verkko-operaattorin tarjottava muille operaattoreille mahdollisimman laajat tukkutason käyttöoikeudet

27 Yleinen de minimis asetus (1407/2013) Kuntaliitto Olli Hyvärinen

28 Yleinen de minimis asetus De minimis- tuki = vähämerkityksinen tuki Ei vaikuta jäsenvaltioiden väliseen kauppaan tai kilpailuun Ei ilmoitus tai raportointivelvollisuutta komissiolle Vähämerkityksisen tuen enimmäismäärä Yhdelle yritykselle myönnettävän tuen määrä ei saa ylittää euroa kolmen verovuoden jakson aikana (nykyinen ja kaksi edellistä) maanteiden tavarakuljetusala enimmäisraja euroa/ kolme verovuotta. Tukea ei voida myöntää tavarakuljetuksiin tarkoitettujen ajoneuvojenhankintaan àtukea myönnettäessä valvottava, ettei de minimis raja ylity; mukaan lasketaan kaikkien viranomaisten yrityksille myöntämät tuet

29 Tuen enimmäismäärän seuranta 1. Viranomaisen on ennen tuen myöntämistä selvitettävä, onko yritys saanut muuta de minimis tukea 3 verovuoden jaksolla Tukea voidaan myöntää vasta kun selvitys on tehty + varmistettu, että asetuksen edellytyksiä noudatetaan Jos enimmäisraja ylittyy uuden päätöksen myötä, ei tukea voida myöntää de minimiksenä 2. De minimis tukea koskevassa päätöksessä tulee ilmoittaa Kyse on de minimis tuesta Myönnettävän tuen määrä Viitattava de minimis asetukseen (nimi, EUVL-viitetiedot), esim. Tuki, jonka on määrältään XX euroa myönnetään ns. de minimis -tukena. Tuen myöntämisessä noudatetaan Komission asetusta (EU) N:o 1407/2013, annettu perustamissopimuksen 107 ja 108 artiklan soveltamisesta vähämerkityksiseen tukeen. 3. Tiedot tuesta on tallennettava ja säilytettävä 10 vuoden ajan tuen myöntämispäivästä lukien

30 Tukea myönnettäessä keskeistä - soveltamisalarajaukset 1. Kalastus- ja vesiviljelyalan yritykset alakohtainen de minimis asetus (717/2014) - tuen enimmäismäärä euroa 2. Maatalousaloustuotteiden alkutuotannon alan yritykset alakohtainen de minimis asetus(1408/2013) tuen enimmäismäärä euroa 3. Maataloustuotteiden jalostuksen ja kaupan pitäminen tietyin edellytyksin 4. Vientituki 5. Tukeen, jolla suositaan kotimaisia tuotteita tuontituotteiden kustannuksella ü Jos yritys toimii em. rajoitetulla toimialalla ja tukikelpoisella toimialalla, tuen myöntämisen edellytyksenä tuen valumisen estäminen; lähtökohtana toimintojen/kustannusten eriyttäminen à tuen enimmäismäärä euroa. ü Muista myös ns. SGEI- de minimis asetus (360/2012) tuen enimmäismäärä euroa

31 Tukea myönnettäessä keskeistä (2) Tuen kasautumisen valvonta, jos samaan hankkeeseen myönnetään muuta tukea (esim. RPA, notifioitu tuki) De minimis tuki ja vaikeuksissaolevat yritykset De minimis tukea voidaan myöntää pl. lainoina ja takauksina myönnetty tuki (uutta). Jos de minimis -tuki myönnetään lainoina tai takauksina, tukea myöntävän viranomaisen varmistettava à Kaikkien yritysten osalta konkurssikriteeri : onko tuensaaja asetettu yleistäytäntöönpanomenettelyyn maksukyvyttömyyden vuoksi tai täyttääkö se kansalliset edellytykset siihen asettamiselle àsuurten yritysten osalta: tuensaajan luottoluokitus on vähintään B-

32 Tukea myönnettäessä keskeistä (3) Yritys ~ tavaroiden & palvelujen tarjoaminen markkinoilla DM-tuen enimmäismäärää seurataan yhden yrityksen tasolla (2 art 2 kohta) tarkastelussa huomioidaan yritysten väliset sidokset esim. enemmistöomistus/ määräysvalta (=konsernin tuet lasketaan yhteen) HUOM! Pelkästään kunnan & valtion omistus ei muodosta sidosta kumulaatiotarkastelussa ei huomioida ulkomailla olevia emo- tai tytäryhteisöjä Tuen enimmäismäärän tarkastelu yrityskauppa/fuusiotilanteissa kaikki aikaisemmin jollekin sulautuvista yrityksistä myönnetty otetaan huomioon enimmäismäärän tarkastelussa (ostajayrityksen taso) jos ei mahdollista, tuki kohdennettava suhteessa uusien yritysten pääoman jakamispäivän kirjanpitoarvoon Tuen enimmäismäärän tarkastelu yrityksen jakotilanteessa ennen jakoa myönnetty tuki kohdennetaan tuesta hyötyneelle yritykselle TAI jos ei mahdollista tuki kohdennettava suhteessa uusien yritysten pääoman jakamispäivän kirjanpitoarvoon

33 Tukea myönnettäessä keskeistä (4) tuen määrä Asetusta sovelletaan vain ns. läpinäkyviin tukiin; tuen määrä mahdollista laskea ilman riskinarviointia: 1. Suora avustus: avustuksen määrä = tuen määrä 2. Lainat: a) Tuen määrä on euroa, jos lainan vakuudet kattavat vähintään 50% lainasta ja lainan määrä on 1 MEUR viiden vuoden aikana. b) Tuen määrä on markkinakoron ja yrityksen maksaman koron erotus, joka diskontataan lainan myöntämishetken arvoon (lasketaan tuen nykyarvo) à komission määrittämät markkinareferenssit, ns. korkotiedonanto (EUVL 2008/C14) 3. Takaukset a) Yksinkertaistettu menetelmä: tuen määrä euroa takaus kattaa enintään 80% lainasta ja taattu määrä on 1,5 MEUR ja takauksen kesto enintään 5 vuotta. b) Tuen määrä lasketaan takaustiedonnon (EUVL 2008/C155) mukaisilla menettelyillä 4. Pääomapanokset, riskipääomasijoitukset ym: lasketaan kokonaisuudessaan tueksià max riskirahoituksen määrä euroa per yritys

34 Esimerkki: lainan tukimäärän laskenta Tukiviranomainen myöntää 1 MEUR lainan nollakorolla yritykselle, jonka luottoluokitus on B-, vakuudet normaalit. Laina-aika on 2 vuotta. Mikä on tukielementti? Vastaus: Komission korkotiedonannon mukainen viitekorko on maaliskuussa ,34% ja ko. yrityksen luottoluokituksen & vakuuksien mukainen riskilisä 4% Diskonttokorko on viitekorko + 1% = 1,34% Tukielementti 1. vuodelta: (1 MEUR x 4,34%)/1,34%= euroa Tukielementti 2. vuodelta: (0,5 MEUR x 4,34%)/1,34%*2=21129 euroa à De minimis tuen määrä yhteensä euroa

35 De minimis tuen myöntäjän muistilista Suunnittele oma tukitoimenpide siten, että de minimis-tuen kriteerejä euron enimmäisraja 3 vuoden ajanjaksolla - noudatetaan. Eri tukiinstrumentteihin (lainat, takaukset) sisältyvän tuen määrän laskentaan on omat sääntönsä. Jos euron raja ylittyy, selvitä voiko tuen myöntää esim. yleisen ryhmäpoikkeusasetuksen nojalla. Selvitä toimiiko tuettava yritys poikkeuksellisella toimialalla, jolla de minimistukiraja on matalampi tai jolla tukea ei voida lainkaan myöntää, (1 artikla soveltamisala) Varmista ennen tuen myöntämistä tuen hakijalta kirjallisesti, paljonko kyseinen yritys on saanut de minimis-tukea kuluvan ja kahden edellisen verovuoden aikana. Jos yritys on taloudellisissa vaikeuksissa, vain suorat avustukset ovat mahdollisia. Ilmoita kirjallisessa tukipäätöksessä selvästi, että kyseessä on de minimis-tuki, jotta yritys osaa ilmoittaa tiedot muille tukiviranomaisille myöhemmin kysyttäessä (viittaus komission asetukseen 1407/ viralliseen lehteen EUVL , L352/1) Tallenna ja säilytä tukipäätöstä koskevat tiedot 10 vuoden ajan.

36 Lisätietoja TEM Komission kilpailun pääosaston DG COMPin sivustot: KIITOS!

37 Kiitos!

Opas de minimis -tuista. EU:n valtiontukisäännöt

Opas de minimis -tuista. EU:n valtiontukisäännöt Opas de minimis -tuista EU:n valtiontukisäännöt Sisällys 1 EU:n valtiontukisäännöt ja menettelyt... 5 1.1 De minimis -tuen määritelmä ja tuen myöntäjän muistilista... 8 2 Minkälaiseen toimintaan voidaan

Lisätiedot

EY:n valtiontukisäännöt

EY:n valtiontukisäännöt EY:n valtiontukisäännöt 1 Valtiontuen määritelmä Yrityksille1 myönnettäviä valtiontukia koskevat periaatteet määritellään EY:n perustamissopimuksen 87 ja 88 artikloissa. Vaikka valtiontuet ovat lähtökohtaisesti

Lisätiedot

KOMISSION TIEDONANTO. Suuntaviivat valtiontuesta rahoitusalan ulkopuolisten vaikeuksissa olevien yritysten pelastamiseen ja rakenneuudistukseen

KOMISSION TIEDONANTO. Suuntaviivat valtiontuesta rahoitusalan ulkopuolisten vaikeuksissa olevien yritysten pelastamiseen ja rakenneuudistukseen EUROOPAN KOMISSIO Bryssel XXX [ ](2013) XXX draft KOMISSION TIEDONANTO Suuntaviivat valtiontuesta rahoitusalan ulkopuolisten vaikeuksissa olevien yritysten pelastamiseen ja rakenneuudistukseen (ETA:n kannalta

Lisätiedot

YRITYSTUEN MYÖNTÄMINEN JA YRITYSTUKIHAKEMUKSEN TÄYTTÖOHJEET

YRITYSTUEN MYÖNTÄMINEN JA YRITYSTUKIHAKEMUKSEN TÄYTTÖOHJEET YRITYSTUEN MYÖNTÄMINEN JA YRITYSTUKIHAKEMUKSEN TÄYTTÖOHJEET Lnro 3305oh YLEISTÄ Tätä hakulomaketta käytetään haettaessa maaseudun kehittämisen tukemisesta annetun lain (28/2014) ja maaseudun yritystuesta

Lisätiedot

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2014-2020 yritysrahoitus investointeihin

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2014-2020 yritysrahoitus investointeihin Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2014-2020 yritysrahoitus investointeihin Paimio 9.6.2015 Toimialapäällikkö Markku Alm Sivu 1 Esityksen sisältö Maaseudun yritysrahoitus investointeihin ohjelmakaudella

Lisätiedot

Tekesin tukiohjelma tutkimusinfrastruktuurien rakentamiseen ja uudistamiseen

Tekesin tukiohjelma tutkimusinfrastruktuurien rakentamiseen ja uudistamiseen Tekesin tukiohjelma tutkimusinfrastruktuurien rakentamiseen ja uudistamiseen Tekesin tukiohjelma tutkimusinfrastruktuurien rakentamiseen ja uudistamiseen perustuu tiettyjen tukimuotojen toteamisesta sisämarkkinoille

Lisätiedot

Tekesin tukiohjelma pienten ja keskisuurten yritysten innovaatiotoimintaan

Tekesin tukiohjelma pienten ja keskisuurten yritysten innovaatiotoimintaan Tekesin tukiohjelma pienten ja keskisuurten yritysten innovaatiotoimintaan Tekesin tukiohjelma pienten ja keskisuurten yritysten (pk-yritys) innovaatiotoimintaan perustuu tiettyjen tukimuotojen toteamisesta

Lisätiedot

Yritysten tukimahdollisuudet Pohjanmaan TE-keskuksen toimialueella

Yritysten tukimahdollisuudet Pohjanmaan TE-keskuksen toimialueella Yritysten tukimahdollisuudet Pohjanmaan TE-keskuksen toimialueella - Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman mukaiset yritystuet - Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM), lain valtionavustuksesta yritystoiminnan

Lisätiedot

EUROOPAN KOMISSIO KOMISSION YKSIKÖIDEN VALMISTELUASIAKIRJA

EUROOPAN KOMISSIO KOMISSION YKSIKÖIDEN VALMISTELUASIAKIRJA EUROOPAN KOMISSIO Bruxelles, 29.4.2013 SWD(2013) 53 final/2 KOMISSION YKSIKÖIDEN VALMISTELUASIAKIRJA Opas valtiontukea, julkisia hankintoja ja sisämarkkinoita koskevien Euroopan unionin sääntöjen soveltamiseksi

Lisätiedot

Valtiontuki SA.38428 (2014/N) FI Suomen merituulipuistojen kokeiluhanke

Valtiontuki SA.38428 (2014/N) FI Suomen merituulipuistojen kokeiluhanke EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 6.11.2014 C(2014) 8385 final Tämän päätöksen julkaistusta versiosta on poistettu joitakin tietoja Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 93 artiklan soveltamista koskevista yksityiskohtaisista

Lisätiedot

Valtiontuki/Suomi - Tuki nro N 552/2002 - Finnveran lainaohjelma maataloustuotteiden jalostukseen ja markkinointiin

Valtiontuki/Suomi - Tuki nro N 552/2002 - Finnveran lainaohjelma maataloustuotteiden jalostukseen ja markkinointiin EUROOPAN KOMISSIO Bryssel, 28-10-2002 C(2002) 4136 Asia: Valtiontuki/Suomi - Tuki nro N 552/2002 - Finnveran lainaohjelma maataloustuotteiden jalostukseen ja markkinointiin Herra Ministeri, Komissio ilmoittaa

Lisätiedot

Rahoitushakemuksen täyttöohje maakunnan kehittämisraha

Rahoitushakemuksen täyttöohje maakunnan kehittämisraha Rahoitushakemuksen täyttöohje maakunnan kehittämisraha Uusi hakemus, jatkorahoitus, korjaus/täydennys edelliseen hakemukseen Tällä lomakkeella haetaan rahoitusta uudelle hankkeelle, joka tulee ensimmäistä

Lisätiedot

Pk-yritysten uusi määritelmä Käyttäjän opas ja ilmoitusmalli Riippumattomat yritykset

Pk-yritysten uusi määritelmä Käyttäjän opas ja ilmoitusmalli Riippumattomat yritykset 956776_CV_FI 5/31/06 9:13 AM Pagina 1 on noin 23 miljoonaa pk-yritystä 99 prosenttia kaikista EU:n yrityksistä on pk-yrityksiä pk-yritykset työllistävät noin 75 miljoonaa ihmistä. Pk-yritysten kynnysarvot

Lisätiedot

YRITYKSEN KEHITTÄMISAVUSTUKSEN HAKUOHJEITA

YRITYKSEN KEHITTÄMISAVUSTUKSEN HAKUOHJEITA YRITYKSEN KEHITTÄMISAVUSTUKSEN HAKUOHJEITA YRITYKSEN KEHITTÄMISAVUSTUKSEN HAKUOHJEITA... 1 AVUSTUKSEN MYÖNTÄMISPERUSTEITA... 2 YRITYSKOKOA KOSKEVAT MÄÄRITELMÄT... 3 KEHITTÄMISAVUSTUKSEN HAKEMINEN JA MAKSAMINEN...

Lisätiedot

YRITYKSEN RAHOITUSOPAS

YRITYKSEN RAHOITUSOPAS YRITYKSEN RAHOITUSOPAS 2014 businessoulu.com 2 SISÄLTÖ SIVU 1. YLEISTÄ 3 2. KÄYTTÖPÄÄOMAN TARPEEN LASKENTA JA MINIMOINTIKEINOT 3 3. KÄYTTÖPÄÄOMAN RAHOITUS 4 4. YRITYKSEN LAAJENNUSINVESTOINTIEN RAHOITUSTARVE

Lisätiedot

Ideasta liiketoimintaan Tekesin rahoituspalvelut yrityksille. Copyright Tekes

Ideasta liiketoimintaan Tekesin rahoituspalvelut yrityksille. Copyright Tekes Ideasta liiketoimintaan Tekesin rahoituspalvelut yrityksille 06-2010 Tekesin rahoitus yrityksille Tekes tarjoaa rahoitusta ja siihen liittyvää asiantuntemusta tutkimus- ja kehitys- (t&k) projekteihin kaiken

Lisätiedot

Ideasta liiketoimintaan Tekesin (ja ELYn) rahoituspalvelut yrityksille

Ideasta liiketoimintaan Tekesin (ja ELYn) rahoituspalvelut yrityksille Ideasta liiketoimintaan Tekesin (ja ELYn) rahoituspalvelut yrityksille Esittäjänä Manu Setälä, Tekes@Pirkanmaan ELY-keskus Tekesin rahoitus yrityksille Tekes tarjoaa rahoitusta ja siihen liittyvää asiantuntemusta

Lisätiedot

Tuotannon, tuotekehityksen ja kansainvälistymisen rahoittajia. Koonnut: Antti Rintaniemi Seinäjoen teknologiakeskus oy

Tuotannon, tuotekehityksen ja kansainvälistymisen rahoittajia. Koonnut: Antti Rintaniemi Seinäjoen teknologiakeskus oy Tuotannon, tuotekehityksen ja kansainvälistymisen rahoittajia Koonnut: Antti Rintaniemi Seinäjoen teknologiakeskus oy 1. Tuotannon ja tuotteiden kehityksen rahoitus Sisältö 1. Tuotannon ja tuotteiden kehityksen

Lisätiedot

Kehittämishanketuen myöntäminen ja hakemuksen täyttöohjeet

Kehittämishanketuen myöntäminen ja hakemuksen täyttöohjeet Kehittämishanketuen myöntäminen ja hakemuksen täyttöohjeet Yleistä Tätä hakulomaketta käytetään haettaessa maaseudun kehittämisen tukemisesta annetun lain (28/2014) ja maaseudun hanketoiminnan tukemisesta

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan TE-keskuksen yritysrahoitus ja sen linjauksia

Pohjois-Karjalan TE-keskuksen yritysrahoitus ja sen linjauksia Pohjois-Karjalan TE-keskuksen yritysrahoitus ja sen linjauksia Linjauksen tavoitteena on pyrkiä parantamaan yritysten kehittämisrahoituksen vaikuttavuutta ja eri rahoituslähteiden sovitusta. Tavoitteena

Lisätiedot

HANKETOIMIJAN KÄSIKIRJA MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMISTA 2007 2013 RAHOITETTAVILLE HANKKEILLE

HANKETOIMIJAN KÄSIKIRJA MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMISTA 2007 2013 RAHOITETTAVILLE HANKKEILLE HANKETOIMIJAN KÄSIKIRJA MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMISTA 2007 2013 RAHOITETTAVILLE HANKKEILLE Maaseutuverkoston julkaisuja 1/2008 1. JOHDANTO HANKETOIMINTAAN... 4 1.1. Hankekäsikirjan tehtävä

Lisätiedot

Asia: Valtiontuki SA.33823 (2012/N) Suomi Tuki Manner-Suomen ja Ahvenanmaan väliselle sähkökaapelille

Asia: Valtiontuki SA.33823 (2012/N) Suomi Tuki Manner-Suomen ja Ahvenanmaan väliselle sähkökaapelille EUROOPAN KOMISSIO Bryssel, 31.7.2012 C(2012) 5526 final Asia: Valtiontuki SA.33823 (2012/N) Suomi Tuki Manner-Suomen ja Ahvenanmaan väliselle sähkökaapelille Arvoisa ulkoasiainministeri Euroopan komissio

Lisätiedot

Maaseudun hanke- ja yritystukien rahoittaminen Pirkanmaalla

Maaseudun hanke- ja yritystukien rahoittaminen Pirkanmaalla Maaseudun hanke- ja yritystukien rahoittaminen Pirkanmaalla 10.3.2015 Virrat 12.3.2015 Valkeakoski 17.3.2015 Sastamala 19.3.2015 Ikaalinen Sivu 1 klo 16.00 Tervetuloa ja tilaisuuden avaus klo 16.10 Yleishyödyllisten

Lisätiedot

Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma

Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Hankkeen nimi: Kuutoskaupunkien avoimet innovaatioalustat kä... Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Päätöksen tila: Voimassa 1 (11) 14.4.2015 EURA 2014/1688/09 02 01

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON ASETUS NESTEYTETYN MAAKAASUN TERMINAALIEN IN- VESTOINTITUEN MYÖNTÄMISEN YLEISISTÄ EHDOISTA

VALTIONEUVOSTON ASETUS NESTEYTETYN MAAKAASUN TERMINAALIEN IN- VESTOINTITUEN MYÖNTÄMISEN YLEISISTÄ EHDOISTA TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ Hallitusneuvos 27.6.2013 Anja Liukko Muistio Luonnos VALTIONEUVOSTON ASETUS NESTEYTETYN MAAKAASUN TERMINAALIEN IN- VESTOINTITUEN MYÖNTÄMISEN YLEISISTÄ EHDOISTA YLEISPERUSTELUT

Lisätiedot

Maaseudun hanke- ja yritystukien

Maaseudun hanke- ja yritystukien Maaseudun hanke- ja yritystukien rahoittaminen Pirkanmaalla 10.3.2015 Virrat 12.3.2015 Valkeakoski 17.3.2015 Sastamala 1 Ikaalinen Sivu 1 klo 16.00 Tervetuloa ja tilaisuuden avaus klo 16.10 Yleishyödyllisten

Lisätiedot

Julkisen tutkimus- ja t&k-rahoituksen muutokset 2008

Julkisen tutkimus- ja t&k-rahoituksen muutokset 2008 Julkisen tutkimus- ja t&k-rahoituksen muutokset 2008 IV Liekki-päivät 23.1.2008 Cumulus, Tampere Martti Korkiakoski Tekes Julkisen tutkimuksen rahoitus 2008 Tutkimusrahoituksen asiakkaat Asiakkaina kaikki

Lisätiedot

Hanketoimijan käsikirja Botnia-Atlantica-ohjelmaan 2014-2020

Hanketoimijan käsikirja Botnia-Atlantica-ohjelmaan 2014-2020 Hanketoimijan käsikirja Botnia-Atlantica-ohjelmaan 2014-2020 Tietoa ja ohjausta suunnitteilla sekä jo käynnissä oleville hankkeille Botnia-Atlantica-ohjelmassa Meret, vuoret ja rajat ylittävä yhteistyö

Lisätiedot

HALLINTOVIRANOMAISEN OHJE 2/2010 3. TUKIKELPOISET KUSTANNUKSET. 3.1 Yleistä

HALLINTOVIRANOMAISEN OHJE 2/2010 3. TUKIKELPOISET KUSTANNUKSET. 3.1 Yleistä HALLINTOVIRANOMAISEN OHJE 2/2010 3. TUKIKELPOISET KUSTANNUKSET 3.1 Yleistä Yhteisön tasolla tukikelpoisia menoja koskeva sääntely on vähentynyt aikaisempaan ohjelmakauteen verrattuna. Toisaalta sekä yleisasetukseen

Lisätiedot

EUROOPAN KOMISSIO Kilpailun pääosasto

EUROOPAN KOMISSIO Kilpailun pääosasto EUROOPAN KOMISSIO Kilpailun pääosasto Selventävä huomautus kilpailun pääosaston asiakirjaan, joka sisältää luonnoksen vuosien 2014 2020 alueellisia valtiontukia koskeviksi suuntaviivoiksi 1 Tausta ja aikataulu

Lisätiedot