Uudistuneet EU:n valtiontukisäännöt - Yleinen ryhmäpoikkeusasetus ja Yleinen de minimis -asetus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Uudistuneet EU:n valtiontukisäännöt - Yleinen ryhmäpoikkeusasetus ja Yleinen de minimis -asetus"

Transkriptio

1 Uudistuneet EU:n valtiontukisäännöt - Yleinen ryhmäpoikkeusasetus ja Yleinen de minimis -asetus Valtiontukiseminaari, Kuntaliitto Olli Hyvärinen

2 Esityksen rakenne 1. Uusi yleinen ryhmäpoikkeusasetus (651/2014) Yleistä Asetuksen yleiset soveltamisedellytykset Vaikeuksissa olevan yrityksen määritelmä Esimerkkejä RPAn tukimuodoista 2. Uusi yleinen de minimis asetus (1407/2013)

3 I Uusi ryhmäpoikkeusasetus (651/2014) - yleistä Ryhmäpoikkeusasetuksen uudistaminen keskeinen osa EU:n valtiontukisääntöjen uudistusta Uusi asetus voimaan , asetuksen soveltamisala laajentunut merkittävästi 1. Asetuksen puitteissa voi myöntää euromääräisesti suurempia tukia 2. Enemmän mahdollisuuksia myöntää tapauskohtaisia tukia ilman tukiohjelmaa; parantaa kuntien toimintamahdollisuuksia 3. Tukea voidaan myöntää uusiin toimintoihin, jotka aiemmin edellyttäneet notifiointia komissiolle à Entistä useampi tuki voidaan ottaa käyttöön ilman komission hyväksyntää à Komissio voi keskittää valvonnan kilpailua eniten vääristäviin tukiin (euromärältään suuret, uudenlaiset tuet)

4 Uusi ryhmäpoikkeusasetus laajempi soveltamisala T u e n m ä ä r ä Notifioinnin piirissä (suuntaviivat, puitteet) Uusi, laajennettu ryhmäpoikkeusasetus (notifiointikynnysarvot) Vanha ryhmäpoikkeusasetus De minimis -asetus RPAn laajennus (uudet tukimuodot ja kategoriat) RPAn laajennus Notifioitava tuki Ryhmäpoikkeuksen piirissä De minimis Komission tavoite: jatkossa jopa 90% jäsenvaltioiden tuista ryhmäpoikkeusasetuksen mukaisia

5 Uusi ryhmäpoikkeusasetus laajempi soveltamisala (2) Yhteensä 44 tukea vapautettu ilmoitusvelvollisuudesta (uutta): 1. Alueellinen tuki (3 tukimuotoa) 2. Pk-yritysten tuet (8) 3. PK-yrityksille rahoituksen saantiin myönnettävät tuet 4. Tutkimus, kehitys- ja innovaatiotuet (6) 5. Koulutustuki (1) 6. Palkkatuki (2) 7. Ympäristönsuojelu- ja energia (14) 8. Tuki luonnonmullistusten vahinkojen korvaamiseksi (1) 9. Sosiaalinen kuljetustuki syrjäisten alueiden asukkaiden hyväksi (1) 10. Tuki laajakaistainfrastruktuurille (1) 11. Tuki kultuurin ja kulttuuriperinnön edistämiseen (2) 12. Tuki urheiluinfralle ja monikäyttöiselle vapaa-ajan infralle (1) 13. Tuki paikallisille infrastruktuureille (1) à Suomen osalta mm: kaikki TEKESin tuet, TEKES Venture Capital, alueellinen kuljetustuki, uusiutuvan energian investointituet, maaseudun yritystuet ym.

6 Uusi ryhmäpoikkeusasetus laajempi soveltamisala (3) Tukiohjelman määritelmä tukiohjelmalla tarkoitetaan säädöstä, jonka perusteella yksittäisiä tukia voidaan muita täytäntöönpanotoimenpiteitä vaatimatta myöntää yrityksille, jotka määritellään säädöksessä yleisesti ja käsitteellisesti, sekä säädöstä, jonka perusteella tiettyyn hankkeeseen liittymätöntä tukea voidaan myöntää yhdelle tai useammalle yritykselle toistaiseksi ja/tai rajoittamaton määrä Uudessa ryhmäpoikkeusasetuksessa enää kuusi tukikategoriaa, jossa tuen myöntämisen edellytyksenä tukiohjelman perustaminen

7 Uusi ryhmäpoikkeusasetus laajempi soveltamisala (4) Vanhan RPAn notifiointikynnysarvo Uuden RPAn kynnysarvo Pk- yritysten investointituki Alueellinen investointituki 7,5 MEUR 7,5 MEUR 11,25 MEUR 11,25 MEUR Riskirahoitus 1,5 MEUR/12kk 15 MEUR/ 7 vuotta Laajakaistainfran tuki MEUR/projekti Ympäristönsuojelu, investointituki T&K-kokeellinen kehittäminen 7,5 MEUR 15 MEUR 7,5 MEUR 15 MEUR

8 II.Ryhmäpoikkeusasetuksen yleiset soveltamisedellytykset Ryhmäpoikkeusasetuksen yleiset soveltamisedellytykset (artikla 1-12 ja 57-58) à Eli mitä asioita on huomioitava tukea suunniteltaessa/päätöstä tehtäessä

9 Yleiset soveltamisedellytykset (1) I. Asetuksen soveltamisalan ulkopuolella: Tietyt toimialat: esim. kalastus- ja vesiviljely, maatalouden alkutuotanto tietyin rajauksin, samoin vientituki Vaikeuksissa olevat yritykset (asetuksen 2 art 18 kohta) Yritykset, joita koskee Euroopan komission päätökseen perustuva maksamaton takaisinperintämääräys (1 art 5a-kohta) Asetusta ei sovelleta toimenpiteisiin, jossa tuen myöntämisen ehtona Tuensaajan pääasiallinen toimipaikka jäsenvaltiossa Tuensaajan pääasiallinen sijoittautuminen jäsenvaltioon (maksamispaikka/sivuliike sallittuja) Tuensaaja käyttää pääasiallisesti jäsenvaltion tuotteita/palveluita Suuret tuet: asetusta ei sovelleta tukeen, joka ylittää 4 artiklassa mainitut kynnysarvot à suuret tuet ilmoitettava komissiolle

10 Yleisiä soveltamisedellytyksiä (2) II. Tuen läpinäkyvyys (5 artikla): mahdollista laskea tarkka tuen määrä ilman riskinarviointia III. Tuen kannustava vaikutus (6 artikla) Perusedellytyksenä hakemuksen jättäminen ennen töiden aloittamista Töiden aloitus: investointiin liittyvän rakennustyön alkaminen TAI ensimmäinen laillisesti velvoittava sitoumus tilata esim. laitteita; kumpi tapahtuu aiemmin Maan ostoa & valmistelutöitä ei katsota töiden aloittamiseksi Jos kyse suurelle yritykselle myönnettävästä tapauskohtaisesta tuesta lisäedellytyksenä Hankkeen/toiminnan merkittävä laajennus tuen seurauksena Hankkeen/toiminnan merkittävästi nopeampi toteutusvauhti Tuensaajan hankkeeseen käyttämän kokonaismäärän merkittävä kasvu à Käytännössä kannustava vaikutus todennettava yrityksen asiakirjaaineiston ym. avulla

11 Yleiset soveltamisedellytykset (3) IV. Tuen kasautumisesta (6 artikla) RPA-tuki ja muu valtiontuki saavat kasautua, jos tuet kohdistuvat eri tukikelpoisiin kustannuksiin. Jos RPA-tuki ja muu valtiontuki kohdentuvat osin/kokonaan samoihin tukikelp.kustannuksiin à RPAn enimmäistukitasot eivät saa ylittyä RPA-tuen ja de minimis -tuen kasautuminen ei saa johtaa RPAn tukitasojen ylittymiseen RPAn mukaiset riskirahoitustuet (= joilla ei ole yksilöitävissä olevia tukikelpoisia kustannuksia) vs. muut tuet saavat kasautua keskenään à Käytännössä tietopyynnöt & vuoropuhelu tuensaajan kanssa + tietojenvaihto muiden tukiviranomaisten (ELY, TEKES ym) kanssa V Tukitietojen julkaiseminen Tiedot suurista yli euron tuista/yritys julkaistava jäsenvaltioiden verkkosivuilla lähtien

12 Yleiset soveltamisedellytykset (4) VI. Raportointi ja valvonta (11-12 artiklat) Kaikista ryhmäpoikkeusasetuksen nojalla käyttöönotetuista tulee tehdä komissiolle ilmoitus 20 työpäivän kuluessa tuen voimaantulosta Vakiomuotoinen yhteenvetolomake (asetuksen liite II) Linkki tukitoimenpiteen koko tekstiin Ilmoittaminen käytännössä Ilmoitus tehdään valtiontukien sähköisen ilmoitusjärjestelmän (SANI) välityksellä TEM hallinnoi sähköistä järjestelmää à yhteydenotto TEMiin hyvissä ajoin ennen ilmoituksen toimittamista. Komissio valvoo jälkikäteen asetuksen edellytysten noudattamista; asiakirjaaineisto säilytettävä 10 vuoden ajan

13 III. Vaikeuksissa olevan yrityksen määritelmä Uusi vaikeuksissa olevan yrityksen määritelmä Ryhmäpoikkeusasetus (651/2014), 2 artiklan 18 kohta Suuntaviivat valtiontuesta rahoitusalan ulkopuolisten vaikeuksissa olevien yritysten pelastamiseen ja rakenneuudistukseen (2014/C249/01)

14 Yleisiä lähtökohtia Vaikeuksissa olevien yritysten tukeminen yksi kilpailua vääristävimpiä tukimuotoja àvaikeuksissa olevia yrityksiä koskevat tuet/tukiohjelmat aina notifioitava komissiolle, tiukat edellytykset hyväksynnälle à Horisontaalinen määritelmä: vaikeuksissa oleva yritys määritelty tukikelvottomaksi lähes kaikissa valtiontukisäännöissä Uusi määritelmä: perustuu koviin kriteereihin (yrityksen taloudellisiin tunnuslukuihin) àlisää oikeusvarmuutta tukia myöntäville viranomaisille HUOM. ryhmäpoikkeusasetuksessa ja de minimis- asetuksessa erilaiset määritelmät

15 Vaikeuksissa olevan yrityksen määritelmä (1) Yritys katsotaan vaikeuksissa olevaksi jos yksi seuraavista kriteereistä täyttyy: 1. Yhtiö menettänyt yli puolet merkitystä osakepääomastaan/omista varoistaan kertyneiden tappioiden vuoksi 2. Yritys on asetettu yleistäytäntöönpanomenettelyyn maksukyvyttömyyden vuoksi tai se täyttää kansallisessa lainsäädännössä vahvistetut edellytykset yleistäytäntöönpanomenettelyyn asettamiselle velkojien pyynnöstä 3. Uutta: yritys saanut pelastamistukea eikä ole vielä maksanut sitä takaisin tai on saanut rakenneuudistustukea ja rakenneuudistussuunnitelman kohteena Lisäkriteerit suurelle yritykselle (uutta): 4. Yrityksen velkaantumisaste on ollut yli 7,5 ja 5. Yrityksen käyttökatteen (EBITDA) suhde nettorahoituskuluihin on kahden edellisvuoden ajan ollut alle 1,0 kahden viime vuoden ajan PK- yritysten safe-harbour: jos yritys on alle 3-vuotias vain konkurssikriteeriä sovelletaan

16 Vaikeuksissa olevan yrityksen määritelmä RPA (2) Uudet suuryrityksiä koskevat tunnusluvut: Velkaantumisaste: vieras pääoma/oma pääoma Käyttökatteen suhde nettorahoituskuluihin: liikevoitto + poistot ja muut arvonalentumiset rahoituskulut - rahoitustuotot Uusien kriteerien merkitys esimerkkinä yritys XX: Tilinpäätös 2011: velkaantumisaste 1,2; käyttökate/nettorahoituskulut < 1 Tilinpäätös 2012: velkaantumisaste 1,9; käyttökate/nettorahoituskulut <1 Osavuositpäätös 6/2013: velkaantumisaste 7,9; käyttökate/nettorah.kulut <1 à XX ei vaikeuksissa oleva yritys uusien kriteerien nojalla

17 Vaikeuksissa olevan yrityksen määritelmä (3) Jos yritys on taloudellisissa vaikeuksissa, tuki mahdollista vain rajoitetusti: 1. Pelastamis- ja rakenneuudistustuen suuntaviivat (2014/C249/01) Pelastamistuki Väliaikainen rakenneuudistustuki Rakenneuudistustuki à Tuen käyttöönotto edellyttää notifiointia komissiolle 2. De minimis asetus (uutta): Avustuksia, riskirahoitusta ja muuta tukea (pl. lainat ja takaukset) voidaan lähtökohtaisesti myöntää vaikeuksissa olevalle yritykselle Jos tuki myönnetään lainoina tai takauksina, vaikeuksissaolon tarkastelu: Konkurssikriteeriä sovelletaan aina Suuryritykset: tuen myöntämisen edellytyksenä lisäksi luottoluokitus B- EAKR-osarahotteista de minimis tukea ei voida myöntää vaikeuksissa olevalle yritykselle

18 IV. RPAn tukimuodot 1/4 (uutta, *=esimerkki myöhemmin): 1. Alueellinen tuki (13-15 artikla) alueellinen investointituki toimintatukiohjelmat (uutta) 2. Alueellinen kaupunkikehitystuki (16 artikla) 3. PK -yrityksille myönnettävä tuki (17-24 artiklat) Investointituki* Konsulttipalveluihin myönnettävä tuki Tuki messuille osallistumiseen Euroopan alueellisen yhteistyön hankkeisiin osallistuvien pk-yritysten yhteistyökustannuksiin myönnettävä tuki, (uutta) Rahoituksensaantiin myönnettävä tuki (riskirahoitustuki, käynnistystukiohjelmat*, pk-yrityksiin erikoistuneille vaihtoehtoisille kauppapaikoille myönnettävä tuki, esiselvityskustannuksiin myönnettävä tuki). (uutta)

19 RPA - Käytettävissä olevat tukimuodot 2/4 4. Tutkimus- ja kehitystyöhön sekä innovaatiotoimintaan myönnettävä tuki (25-30 artiklat) tutkimus- ja kehityshankkeisiin myönnettävä tuki, tutkimusinfrastruktuureille myönnettävä investointituki (uutta) tuki innovaatioklustereille (uutta) pk-yrityksille myönnettävä innovaatiotuki, (uutta) prosesseihin tai organisointiin liittyvään innovaatiotoimintaan myönnettävä tuki (uutta) kalastus- ja vesiviljelyalan tutkimus- ja kehitystyöhön myönnettävä tuki 5. Koulutustuki (31 artikla) 6. Epäedullisessa asemassa olevien ja alentuneesti työkykyisten työntekijöiden hyväksi myönnettävä tuki (32-35 artiklat) palkkatuet em. kohderyhmille työntekijöiden työllistämisestä aiheutuvien lisäkustannusten tukeminen

20 Käytettävissä olevat tukimuodot 3/4 7. Ympäristönsuojeluun myönnettävä tuki (36-49 artiklat) investointituki yritysten unionin normit ylittävään ympäristönsuojeluun tai ympäristönsuojelun tason parantamiseen unionin normien puuttuessa investointituki ennakoivaan mukautumiseen tuleviin unionin normeihin, investointituki energiatehokkuustoimenpiteisiin, investointituki rakennuksia koskeviin energiatehokkuushankkeisiin (uutta) investointituki tehokkaaseen yhteistuotantoon, investointituki uusiutuvista energialähteistä tuotetun energian käytön edistämiseen, toimintatuki uusiutuvista energialähteistä tuotetun sähkön käytön edistämiseen (uutta) ympäristöverojen alennusten muodossa toteutetut tukiohjelmat, investointituki pilaantuneiden alueiden kunnostamiseen (uutta) investointituki energiatehokkaaseen kaukolämmitykseen ja jäähdytykseen (uutta) investointituki jätteen kierrätykseen ja uudelleen käyttöön (uutta) investointituki energiainfrastruktuurille (uutta) ympäristötutkimuksiin myönnettävä tuki

21 Käytettävissä olevat tukimuodot 4/4 8. Tukiohjelmat tiettyjen luonnonmullistusten aiheuttaman vahingon korvaamiseksi (50 artikla) (uutta) 9. Sosiaalinen kuljetustuki syrjäisten alueiden asukkaiden hyväksi (51 artikla) 10.Tuki laajakaistainfrastruktuureille (52 artikla) (uutta) 11. Tuki kulttuurin ja kulttuuriperinnön edistämiseen (53-54 artiklat) (uutta) Investointi- ja toimintatuet kulttuuritarkoituksiin ja toimintoihin Audiovisuaalisia teoksia edistävät tukiohjelmat 12.Tuki urheiluinfrastruktuureille ja monikäyttöisille vapaa-ajan infrastruktuureille (55 artikla) (uutta) 13. Tuki paikallisille infrastruktuureille paikallisille infrastruktuureille myönnettävä investointituki (56 artikla)* (uutta)

22 Esimerkkejä RPAn tukimuodoista (1) 1. Pk- yrityksen investointituki (art 17) PK yrityksen määritelmä (RPAn liite 1): Yrityksellä vähemmän kuin 250 työntekijää ja Vuosiliikevaihto enintään 50 MEUR tai taseen loppusumma enintään 43 MEUR Huom. yritystä, jonka pääomasta tai äänimäärästä vähintään 25 % on julkisyhteisö(je)n hallinnossa ei pidetä pk- yrityksenä Tukikelpoiset kustannukset: Aineelliseen tai aineettomaan omaisuuteen tehtyjen investointien kustannukset Esim. uuden toimipaikan perustaminen, vanhan monipuolistaminen, laajentaminen Toimipaikalle kuuluvien omaisuuserien ostaminen tietyin edellytyksin ja/tai Investointihankkeella luotujen työpaikkojen palkkakustannukset 2v. ajalta Enimmäistukitasot: pienet yritykset 20% tukikelpoisista kustannuksista, keskisuuret 10%

23 Esimerkkejä RPAn tukimuodoista (2) 2. Käynnistystuki (art 22) Tukikelpoinen yritys: pieni yritys, jonka kirjautumisesta yhtiörekisteriin on kulunut alle viisi vuotta ja joka ei ole jakanut voittoja ja jota ei ole perustettu sulautumalla Tukikelpoiset kustannukset: kaikki yrityksen kustannukset Tukimuodot: suorat avustukset, oman pääomanehtoiset ja luonteiset sijoitukset, koronja takausmaksun alennukset max.0,4 MEUR; ei -markkinaehtoiset lainat (max 1,5 MEUR, laina-aika 10 vuotta) ja takaukset tietyin rajoituksin àtukimäärät korkeammat tukialueilla, kaksinkertaiset pienten innovatiivisten yritysten osalta Muuta: edellyttää tukiohjelmaa

24 Esimerkkejä RPA tukimuodoista (3) 3. Paikallisille infrastruktuureille myönnettävä investointituki (art. 56) Yleistä: koskee infrastruktuuria, joka parantaa paikallisella tasolla liiketoiminta- ja kuluttajaympäristöä ja nykyaikaistaa ja kehittää teollisuuspohjaa Tukikelpoiset kustannukset: aineelliseen ja aineettomaan omaisuuteen tehtävien investointien kustannukset Tuen määrä: ei saa ylittää tukikelpoisten kustannusten ja investoinnin liikevoiton erotusta. Liikevoitot on vähennettävä tukikelpoisista kustannuksista etukäteen kohtuullisten ennusteiden perusteella tai takaisinperintämenettelyllä. Muuta mm: 1) infra asetettava käyttäjien saataville avoimin, läpinäkyvin ja syrjimättömin perustein; 2) käytöstä ja myynnistä perittävä markkinahinta; 3) mahdolliset toimiluvat kolmansille osapuolille myönnetään asianmukaisesti ottaen huomioon hankintoja koskevat säännökset

25 Esimerkkejä RPAn tukimuodoista (4) 4. Investointituki uusiutuvan energian käytön edistämiseen (art 41) Määritelmä - uusiutuvat energialähteet: tuuli- ja aurinkolämpö, ilmalämpö, geoterminen, hydroterminen energia, vesivoima, biomassa, kaatopaikoilla, puhdistamoissa syntyvä kaasu Tukikelpoiset kustannukset & tukitasot Ylimääräiset investointikustannukset: vertailu samankaltaiseen (vähemmän ympäristöystävälliseen) investointiin, joka olisi tehty ilman tukea. Tuki kohdistetaan näiden investointien erotukseen. àtukitaso 45% Hankkeen kokonaiskustannukset, jos kyse pienestä laitoksesta (pieni laitos: tuulivoimalat - kokonaiskapasiteetti alle 3 mw, muut kapasiteetti alle 500 kw) àtukitaso: 30%.

26 Esimerkkejä RPAn tukimuodoista (5) 5. Laajakaistainfrastruktuuri (art 52) Tukikelpoiset kustannukset investointikustannukset, joita aiheutuu Passiivisen laajakaistainfran käyttöönotosta Kaivaus ja rakennustöistä Peruslaajakaistaverkon käyttöönotosta Seuraavan sukupolven (NGA-verkot) käyttöönotosta Muuta: Tuki myönnetään avoimen, läpinäkyvän ja syrjimättömän tarjouskilpailumenettelyn perusteella (teknologianeutraalius) Investointi tehdään alueella, jolla ei ole samaan luokkaa kuuluvaa infraa, ja jota ei todennäköisesti kehitetä 3 vuoden kuluessa Verkko-operaattorin tarjottava muille operaattoreille mahdollisimman laajat tukkutason käyttöoikeudet

27 Yleinen de minimis asetus (1407/2013) Kuntaliitto Olli Hyvärinen

28 Yleinen de minimis asetus De minimis- tuki = vähämerkityksinen tuki Ei vaikuta jäsenvaltioiden väliseen kauppaan tai kilpailuun Ei ilmoitus tai raportointivelvollisuutta komissiolle Vähämerkityksisen tuen enimmäismäärä Yhdelle yritykselle myönnettävän tuen määrä ei saa ylittää euroa kolmen verovuoden jakson aikana (nykyinen ja kaksi edellistä) maanteiden tavarakuljetusala enimmäisraja euroa/ kolme verovuotta. Tukea ei voida myöntää tavarakuljetuksiin tarkoitettujen ajoneuvojenhankintaan àtukea myönnettäessä valvottava, ettei de minimis raja ylity; mukaan lasketaan kaikkien viranomaisten yrityksille myöntämät tuet

29 Tuen enimmäismäärän seuranta 1. Viranomaisen on ennen tuen myöntämistä selvitettävä, onko yritys saanut muuta de minimis tukea 3 verovuoden jaksolla Tukea voidaan myöntää vasta kun selvitys on tehty + varmistettu, että asetuksen edellytyksiä noudatetaan Jos enimmäisraja ylittyy uuden päätöksen myötä, ei tukea voida myöntää de minimiksenä 2. De minimis tukea koskevassa päätöksessä tulee ilmoittaa Kyse on de minimis tuesta Myönnettävän tuen määrä Viitattava de minimis asetukseen (nimi, EUVL-viitetiedot), esim. Tuki, jonka on määrältään XX euroa myönnetään ns. de minimis -tukena. Tuen myöntämisessä noudatetaan Komission asetusta (EU) N:o 1407/2013, annettu perustamissopimuksen 107 ja 108 artiklan soveltamisesta vähämerkityksiseen tukeen. 3. Tiedot tuesta on tallennettava ja säilytettävä 10 vuoden ajan tuen myöntämispäivästä lukien

30 Tukea myönnettäessä keskeistä - soveltamisalarajaukset 1. Kalastus- ja vesiviljelyalan yritykset alakohtainen de minimis asetus (717/2014) - tuen enimmäismäärä euroa 2. Maatalousaloustuotteiden alkutuotannon alan yritykset alakohtainen de minimis asetus(1408/2013) tuen enimmäismäärä euroa 3. Maataloustuotteiden jalostuksen ja kaupan pitäminen tietyin edellytyksin 4. Vientituki 5. Tukeen, jolla suositaan kotimaisia tuotteita tuontituotteiden kustannuksella ü Jos yritys toimii em. rajoitetulla toimialalla ja tukikelpoisella toimialalla, tuen myöntämisen edellytyksenä tuen valumisen estäminen; lähtökohtana toimintojen/kustannusten eriyttäminen à tuen enimmäismäärä euroa. ü Muista myös ns. SGEI- de minimis asetus (360/2012) tuen enimmäismäärä euroa

31 Tukea myönnettäessä keskeistä (2) Tuen kasautumisen valvonta, jos samaan hankkeeseen myönnetään muuta tukea (esim. RPA, notifioitu tuki) De minimis tuki ja vaikeuksissaolevat yritykset De minimis tukea voidaan myöntää pl. lainoina ja takauksina myönnetty tuki (uutta). Jos de minimis -tuki myönnetään lainoina tai takauksina, tukea myöntävän viranomaisen varmistettava à Kaikkien yritysten osalta konkurssikriteeri : onko tuensaaja asetettu yleistäytäntöönpanomenettelyyn maksukyvyttömyyden vuoksi tai täyttääkö se kansalliset edellytykset siihen asettamiselle àsuurten yritysten osalta: tuensaajan luottoluokitus on vähintään B-

32 Tukea myönnettäessä keskeistä (3) Yritys ~ tavaroiden & palvelujen tarjoaminen markkinoilla DM-tuen enimmäismäärää seurataan yhden yrityksen tasolla (2 art 2 kohta) tarkastelussa huomioidaan yritysten väliset sidokset esim. enemmistöomistus/ määräysvalta (=konsernin tuet lasketaan yhteen) HUOM! Pelkästään kunnan & valtion omistus ei muodosta sidosta kumulaatiotarkastelussa ei huomioida ulkomailla olevia emo- tai tytäryhteisöjä Tuen enimmäismäärän tarkastelu yrityskauppa/fuusiotilanteissa kaikki aikaisemmin jollekin sulautuvista yrityksistä myönnetty otetaan huomioon enimmäismäärän tarkastelussa (ostajayrityksen taso) jos ei mahdollista, tuki kohdennettava suhteessa uusien yritysten pääoman jakamispäivän kirjanpitoarvoon Tuen enimmäismäärän tarkastelu yrityksen jakotilanteessa ennen jakoa myönnetty tuki kohdennetaan tuesta hyötyneelle yritykselle TAI jos ei mahdollista tuki kohdennettava suhteessa uusien yritysten pääoman jakamispäivän kirjanpitoarvoon

33 Tukea myönnettäessä keskeistä (4) tuen määrä Asetusta sovelletaan vain ns. läpinäkyviin tukiin; tuen määrä mahdollista laskea ilman riskinarviointia: 1. Suora avustus: avustuksen määrä = tuen määrä 2. Lainat: a) Tuen määrä on euroa, jos lainan vakuudet kattavat vähintään 50% lainasta ja lainan määrä on 1 MEUR viiden vuoden aikana. b) Tuen määrä on markkinakoron ja yrityksen maksaman koron erotus, joka diskontataan lainan myöntämishetken arvoon (lasketaan tuen nykyarvo) à komission määrittämät markkinareferenssit, ns. korkotiedonanto (EUVL 2008/C14) 3. Takaukset a) Yksinkertaistettu menetelmä: tuen määrä euroa takaus kattaa enintään 80% lainasta ja taattu määrä on 1,5 MEUR ja takauksen kesto enintään 5 vuotta. b) Tuen määrä lasketaan takaustiedonnon (EUVL 2008/C155) mukaisilla menettelyillä 4. Pääomapanokset, riskipääomasijoitukset ym: lasketaan kokonaisuudessaan tueksià max riskirahoituksen määrä euroa per yritys

34 Esimerkki: lainan tukimäärän laskenta Tukiviranomainen myöntää 1 MEUR lainan nollakorolla yritykselle, jonka luottoluokitus on B-, vakuudet normaalit. Laina-aika on 2 vuotta. Mikä on tukielementti? Vastaus: Komission korkotiedonannon mukainen viitekorko on maaliskuussa ,34% ja ko. yrityksen luottoluokituksen & vakuuksien mukainen riskilisä 4% Diskonttokorko on viitekorko + 1% = 1,34% Tukielementti 1. vuodelta: (1 MEUR x 4,34%)/1,34%= euroa Tukielementti 2. vuodelta: (0,5 MEUR x 4,34%)/1,34%*2=21129 euroa à De minimis tuen määrä yhteensä euroa

35 De minimis tuen myöntäjän muistilista Suunnittele oma tukitoimenpide siten, että de minimis-tuen kriteerejä euron enimmäisraja 3 vuoden ajanjaksolla - noudatetaan. Eri tukiinstrumentteihin (lainat, takaukset) sisältyvän tuen määrän laskentaan on omat sääntönsä. Jos euron raja ylittyy, selvitä voiko tuen myöntää esim. yleisen ryhmäpoikkeusasetuksen nojalla. Selvitä toimiiko tuettava yritys poikkeuksellisella toimialalla, jolla de minimistukiraja on matalampi tai jolla tukea ei voida lainkaan myöntää, (1 artikla soveltamisala) Varmista ennen tuen myöntämistä tuen hakijalta kirjallisesti, paljonko kyseinen yritys on saanut de minimis-tukea kuluvan ja kahden edellisen verovuoden aikana. Jos yritys on taloudellisissa vaikeuksissa, vain suorat avustukset ovat mahdollisia. Ilmoita kirjallisessa tukipäätöksessä selvästi, että kyseessä on de minimis-tuki, jotta yritys osaa ilmoittaa tiedot muille tukiviranomaisille myöhemmin kysyttäessä (viittaus komission asetukseen 1407/ viralliseen lehteen EUVL , L352/1) Tallenna ja säilytä tukipäätöstä koskevat tiedot 10 vuoden ajan.

36 Lisätietoja TEM Komission kilpailun pääosaston DG COMPin sivustot: KIITOS!

37 Kiitos!

Uudistuneet EU:n julkista tukea koskevat säännöt. Valtiontukikoulutus Kuopio 27.8.2015 Työ- ja elinkeinoministeriö, Kilpailupolitiikkaryhmä

Uudistuneet EU:n julkista tukea koskevat säännöt. Valtiontukikoulutus Kuopio 27.8.2015 Työ- ja elinkeinoministeriö, Kilpailupolitiikkaryhmä Uudistuneet EU:n julkista tukea koskevat säännöt Valtiontukikoulutus Kuopio 27.8.2015 Työ- ja elinkeinoministeriö, Kilpailupolitiikkaryhmä 1 Helsingin bussiliikenne joutuu komission syyniin KL 23.2.2015

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisen yritysrahoitustoimenpiteet ohjelmakaudella

Maaseudun kehittämisen yritysrahoitustoimenpiteet ohjelmakaudella Maaseudun kehittämisen yritysrahoitustoimenpiteet ohjelmakaudella 2014-2020 Uusiutuva energia NYT! tilaisuus 24.2.2016 Timitran Linna, LIEKSA ELY-keskus Haetut yritystuet tukimuodoittain vuonna 2015. -

Lisätiedot

Euroopan unionin virallinen lehti L 379/5

Euroopan unionin virallinen lehti L 379/5 28.12.2006 Euroopan unionin virallinen lehti L 379/5 KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1998/2006, annettu 15 päivänä joulukuuta 2006, perustamissopimuksen 87 ja 88 artiklan soveltamisesta vähämerkityksiseen tukeen

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisohjelma Yritystuet

Maaseudun kehittämisohjelma Yritystuet Maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020 Yritystuet Paltamo 10.2.2015 Yleistä maaseudun yritystuesta Monipuolisempaa ja vahvempaa yrittäjyyttä maaseudun yritystuilla. Yritysten perustamista ja investointeja

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisohjelma Yritystuet

Maaseudun kehittämisohjelma Yritystuet Maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020 Yritystuet Asiantuntija Kalevi Hiivala Sivu 1 19.2.2015 Esityksen sisältö Yleistä maaseudun yritystuesta Investointituki Perustamistuki Valintakriteerit Hakeminen

Lisätiedot

Uusi rahoituslaki ja soveltaminen. Hallitusneuvos Tuula Manelius AKY/Aluestrategiaryhmä

Uusi rahoituslaki ja soveltaminen. Hallitusneuvos Tuula Manelius AKY/Aluestrategiaryhmä Uusi rahoituslaki ja soveltaminen Hallitusneuvos Tuula Manelius AKY/Aluestrategiaryhmä Rahoituslaki ja rahoitusasetus Laki eräiden työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan ohjelmien ja hankkeiden rahoittamisesta

Lisätiedot

Yritystukien ajankohtaiset. Neuvottelupäivät 12.4.2016 Reijo Martikainen

Yritystukien ajankohtaiset. Neuvottelupäivät 12.4.2016 Reijo Martikainen Yritystukien ajankohtaiset Neuvottelupäivät 12.4.2016 Reijo Martikainen Yritystukipäätökset Tehty 332 päätöstä, tukea myönnetty noin 23 m Näistä Leader-päätöksiä 90 kpl ja 1,9 m 297 investointitukea 29

Lisätiedot

HE 56 /2016 vp EU:n valtiontukisääntelyn avoimuus- ja julkaisuvelvoitteiden täytäntöönpanon varmistaminen kansallisesti

HE 56 /2016 vp EU:n valtiontukisääntelyn avoimuus- ja julkaisuvelvoitteiden täytäntöönpanon varmistaminen kansallisesti HE 56 /2016 vp EU:n valtiontukisääntelyn avoimuus- ja julkaisuvelvoitteiden täytäntöönpanon varmistaminen kansallisesti Hallitusneuvos Eeva Vahtera Eduskunnan talousvaliokunta 26.4.2016 1.Esityksen tausta

Lisätiedot

KOMISSION ASETUS (EU)

KOMISSION ASETUS (EU) 24.12.2013 Euroopan unionin virallinen lehti L 352/9 KOMISSION ASETUS (EU) N:o 1408/2013, annettu 18 päivänä joulukuuta 2013, Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 107 ja 108 artiklan soveltamisesta

Lisätiedot

Varainhoito-osasto Dnro 3638/54/2014 Tukien maksatusyksikkö

Varainhoito-osasto Dnro 3638/54/2014 Tukien maksatusyksikkö Varainhoito-osasto 30.5.2014 Dnro 3638/54/2014 Tukien maksatusyksikkö Kuntien maaseutuelinkeinoviranomaiset Vuoden 2014 täydentävien ehtojen tilaneuvontatuen (1990) ensimmäisen hakukerran maksaminen Liitteenä

Lisätiedot

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 108 artiklan 4 kohdan,

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 108 artiklan 4 kohdan, 28.6.2014 L 190/45 KOMISSION ASETUS (EU) N:o 717/2014, annettu 27 päivänä kesäkuuta 2014, Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 107 ja 108 artiklan soveltamisesta vähämerkityksiseen tukeen kalastus-

Lisätiedot

Ajankohtaista ELY- keskuksen yritysrahoituksesta. Rahoituspäällikkö Jaakko Ryymin Keski-Suomen ELY- keskus

Ajankohtaista ELY- keskuksen yritysrahoituksesta. Rahoituspäällikkö Jaakko Ryymin Keski-Suomen ELY- keskus Ajankohtaista ELY- keskuksen yritysrahoituksesta Rahoituspäällikkö Jaakko Ryymin Keski-Suomen ELY- keskus 16.2.2015 Muutoksia 2014 à Säädösmuutokset Aluekehityslainsäädäntö Yritystukisäädökset Maaseudun

Lisätiedot

Vaikeuksissa olevan yrityksen tukemisen rajoitukset ja määritelmä EU:n valtiontukisäännöissä

Vaikeuksissa olevan yrityksen tukemisen rajoitukset ja määritelmä EU:n valtiontukisäännöissä 1 Työ- ja elinkeinoministeriö Muistio 4.11.2015 Työelämä- ja markkinaosasto Kilpailupolitiikkaryhmä Vaikeuksissa olevan yrityksen tukemisen rajoitukset ja määritelmä EU:n valtiontukisäännöissä Miksi viranomaisen

Lisätiedot

Laki. maatiloille vuosina 2016 ja 2017 myönnettävistä valtiontakauksista. Lain tarkoitus

Laki. maatiloille vuosina 2016 ja 2017 myönnettävistä valtiontakauksista. Lain tarkoitus Laki maatiloille vuosina 2016 ja 2017 myönnettävistä valtiontakauksista Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 Lain tarkoitus Tämän lain tarkoituksena on maatalouden toimintaedellytysten turvaaminen

Lisätiedot

Valtiontuet syöttötariffijärjestelmään hyväksymisen esteenä

Valtiontuet syöttötariffijärjestelmään hyväksymisen esteenä Valtiontuet syöttötariffijärjestelmään hyväksymisen esteenä Uusiutuvan energian syöttötariffijärjestelmän ajankohtaispäivät Laskentatoimen asiantuntija Outi Vilén Esityksen sisältö Valtiontuet tuotantotukilaissa

Lisätiedot

Varainhoito-osasto Dnro 1974/22/2012 Tukien maksatusyksikkö

Varainhoito-osasto Dnro 1974/22/2012 Tukien maksatusyksikkö Varainhoito-osasto 11.12.2012 Dnro 1974/22/2012 Tukien maksatusyksikkö Kuntien maaseutuelinkeinoviranomaiset Vuoden 2012 täydentävien ehtojen tilaneuvontatuen (1990) maksaminen, toinen hakukerta Liitteenä

Lisätiedot

HE 24/1998 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi yritystuesta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

HE 24/1998 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi yritystuesta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT HE 24/1998 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi yritystuesta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi yritystuesta annettua lakia. Ehdotuksen

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Lainsäädäntöneuvos Katriina Pessa

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Lainsäädäntöneuvos Katriina Pessa MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Lainsäädäntöneuvos 29.4.2015 Katriina Pessa VALTIONEUVOSTON ASETUS POROTALOUDEN JA LUONTAISELINKEINOJEN RAHOITUSTUESTA ANNETUN VALTIONEUVOSTON ASETUKSEN MUUTTAMI-

Lisätiedot

LIITE I. Jäsenvaltioiden on myös käytettävä tätä lomaketta, jos komissio pyytää kattavia tietoja sääntöjenvastaiseksi väitetystä tuesta.

LIITE I. Jäsenvaltioiden on myös käytettävä tätä lomaketta, jos komissio pyytää kattavia tietoja sääntöjenvastaiseksi väitetystä tuesta. LIITE I Vakiolomake valtiontuesta ilmoittamiseen EY:n perustamissopimuksen 88 artiklan 3 kohdan mukaisesti ja tietojen toimittamiseen sääntöjenvastaisesta tuesta Jäsenvaltioiden on käytettävä tätä lomaketta,

Lisätiedot

Mikko Alkio Olli Hyvärinen VALTIONTUET

Mikko Alkio Olli Hyvärinen VALTIONTUET Mikko Alkio Olli Hyvärinen VALTIONTUET Talentum Pro Helsinki 2016 2., uudistettu painos 2016 Talentum Media Oy ja tekijät Yhteistyössä Lakimiesliiton Kustannus ISBN 978-952-14-2590-5 ISBN 978-952-14-2591-2

Lisätiedot

Kunnan toiminta markkinoilla markkinoiden toimivuus Kuntamarkkinat Pirkka-Petri Lebedeff, johtava lakimies Kuntaliitto

Kunnan toiminta markkinoilla markkinoiden toimivuus Kuntamarkkinat Pirkka-Petri Lebedeff, johtava lakimies Kuntaliitto UUDEN KUNTALAIN SÄÄNNÖSTEN SOVELTAMINEN TAKAUKSIIN Kunnan toiminta markkinoilla markkinoiden toimivuus Kuntamarkkinat 14.9.2016 Pirkka-Petri Lebedeff, johtava lakimies Kuntaliitto Esityksen pääkohdat Uuden

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 1. Valtioneuvoston asetus. yritystoiminnan tukemisesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

SISÄLLYS. N:o 1. Valtioneuvoston asetus. yritystoiminnan tukemisesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2007 Julkaistu Helsingissä 10 päivänä tammikuuta 2007 N:o 1 3 SISÄLLYS N:o Sivu 1 Valtioneuvoston asetus toiminnan tukemisesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta 1 2

Lisätiedot

Yritysrahoitus ohjelmakaudella Uuden rakennerahastokauden infotilaisuus Jouko Lankinen Kaakkois-Suomen ELY-keskus

Yritysrahoitus ohjelmakaudella Uuden rakennerahastokauden infotilaisuus Jouko Lankinen Kaakkois-Suomen ELY-keskus Yritysrahoitus ohjelmakaudella 2014-2020 Uuden rakennerahastokauden infotilaisuus 11.3.2014 Jouko Lankinen Kaakkois-Suomen ELY-keskus Yritysrahoituksen suuntaamisen perusteet Uusiutuva yritystukilainsäädäntö

Lisätiedot

Yritysten rahoitus- ja kehittämispalvelut Kaakkois-Suomessa

Yritysten rahoitus- ja kehittämispalvelut Kaakkois-Suomessa Yritysten rahoitus- ja kehittämispalvelut Kaakkois-Suomessa 12.5.2015 Yritys-Suomi palvelut yhteinen roadmap Perustmisneuvon ta - TE-toimisto - Elinkeinoyhtiöt - ProAgria Koulutus Yrittäjäkurssit Oma Yritys-

Lisätiedot

HE laiksi taloudelliseen toimintaan myönnettävän tuen yleisistä edellytyksistä (ns. laki yritystuen yleisistä edellytyksistä)

HE laiksi taloudelliseen toimintaan myönnettävän tuen yleisistä edellytyksistä (ns. laki yritystuen yleisistä edellytyksistä) HE laiksi taloudelliseen toimintaan myönnettävän tuen yleisistä edellytyksistä (ns. laki yritystuen yleisistä edellytyksistä) 30.3.2016 Neuvotteleva virkamies Anne Rothovius 1 Mihin laajempaan kokonaisuuteen

Lisätiedot

Asiakirjayhdistelmä 2014

Asiakirjayhdistelmä 2014 83. Lainat tutkimus- ja innovaatiotoimintaan (arviomääräraha) Talousarvioesitys HE 112/2013 vp (16.9.2013) Momentille myönnetään 90 400 000 euroa. innovaatiotoimintaan. Lainat voidaan myöntää vakuutta

Lisätiedot

Mikko Alkio VALTIONTUET

Mikko Alkio VALTIONTUET Mikko Alkio VALTIONTUET TALENTUM Helsinki 2010 Copyright Talentum Media Oy ja Mikko Alkio Kustantaja: Talentum Media Oy Kansi: Outi Pallari Taitto: NotePad ISBN 978-952-14-1452-7 Kariston Kirjapaino Oy

Lisätiedot

UUSIUTUVAN ENERGIAN RATKAISUT. Hamina Kaakkois-Suomen ELY- keskus, Ilpo Kinttula, asiantuntija, energia 1

UUSIUTUVAN ENERGIAN RATKAISUT. Hamina Kaakkois-Suomen ELY- keskus, Ilpo Kinttula, asiantuntija, energia 1 UUSIUTUVAN ENERGIAN RATKAISUT Hamina 12.3.2013 1 Energiatuki Työ- ja elinkeinoministeriö / ELY- keskus voi hankekohtaisen harkinnan perusteella myöntää yrityksille, kunnille ja muille yhteisöille energiatukea

Lisätiedot

Päätöstä tehdessään komissio on ottanut huomioon seuraavat näkökohdat:

Päätöstä tehdessään komissio on ottanut huomioon seuraavat näkökohdat: EUROOPAN KOMISSIO Brysselissä 27.02.2002 C(2002)580fin Asia: Valtiontuki nro N 732/2001 Suomi Kolttalain muutokset Herra Ministeri, Komissio ilmoittaa Suomelle, että tarkasteltuaan viranomaistenne toimittamia

Lisätiedot

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma Uusiutuvien energiamuotojen tukeminen maaseutuohjelmasta

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma Uusiutuvien energiamuotojen tukeminen maaseutuohjelmasta Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020 Uusiutuvien energiamuotojen tukeminen maaseutuohjelmasta Hollola 4.11.2016 Kari Palvaila, Hämeen ELY-keskus Sivu 1 Uusiutuvan energian tukeminen Manner-

Lisätiedot

Energiatuen mahdollisuudet Tuusula pilotointialusta uusille energiaratkaisuille. Pekka Grönlund TEM Team Finland -talo

Energiatuen mahdollisuudet Tuusula pilotointialusta uusille energiaratkaisuille. Pekka Grönlund TEM Team Finland -talo Energiatuen mahdollisuudet Tuusula pilotointialusta uusille energiaratkaisuille Pekka Grönlund TEM 7.11.2016 Team Finland -talo Energiatuen tavoitteet Energiatukea voidaan myöntää sellaisiin ilmasto- ja

Lisätiedot

2. TUETTAVA TOIMENPIDE 2.1 Nimi 2.2 Diaarinumero 2.3 Numero

2. TUETTAVA TOIMENPIDE 2.1 Nimi 2.2 Diaarinumero 2.3 Numero Työ- ja elinkeinokeskus 1(6) MAKSUHAKEMUS YRITYKSEN INVESTOINTITUKI Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2007-2013 ROOPAN YHTEISÖ Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi

Lisätiedot

MAATALOUDEN RAKENNETUKI Ajankohtaista investointituesta 2015

MAATALOUDEN RAKENNETUKI Ajankohtaista investointituesta 2015 1 MAATALOUDEN RAKENNETUKI Ajankohtaista investointituesta 2015 Rakennetuen rahoitus EU- osarahoitteista avustusta ja korkotukea budjettivaroista, kansallinen avustus Makerasta Tukea voidaan myöntää avustuksena,

Lisätiedot

U 28/2013 vp. Työministeri Lauri Ihalainen

U 28/2013 vp. Työministeri Lauri Ihalainen U 28/2013 vp Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotusluonnoksesta komission asetukseksi Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 107 ja 108 artiklan soveltamisesta vähämerkityksiseen

Lisätiedot

U 7/2014 vp. yleinen ryhmäpoikkeusasetus) Työministeri Lauri Ihalainen

U 7/2014 vp. yleinen ryhmäpoikkeusasetus) Työministeri Lauri Ihalainen U 7/2014 vp Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotusluonnoksesta komission asetukseksi tiettyjen tukimuotojen toteamisesta sisämarkkinoille soveltuviksi perussopimuksen 107 ja 108 artiklan

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisen yritysrahoitustoimenpiteet ohjelmakaudella 2014-2020

Maaseudun kehittämisen yritysrahoitustoimenpiteet ohjelmakaudella 2014-2020 Maaseudun kehittämisen yritysrahoitustoimenpiteet ohjelmakaudella 2014-2020 ELY-keskus Eurooppa 2020 -strategian tavoitteet EU:n yhteisen maatalouspolitiikan on vastattava uusiin haasteisiin ruoan, luonnonvarojen

Lisätiedot

TUKI UUSIUTUVAN ENERGIAN INVESTOINTEIHIN. Lappeenranta Pirkanmaan ELY- keskus, Ilpo Kinttula, asiantuntija, energia 1

TUKI UUSIUTUVAN ENERGIAN INVESTOINTEIHIN. Lappeenranta Pirkanmaan ELY- keskus, Ilpo Kinttula, asiantuntija, energia 1 TUKI UUSIUTUVAN ENERGIAN INVESTOINTEIHIN Lappeenranta 26.05.2016 Pirkanmaan ELY- keskus, Ilpo Kinttula, asiantuntija, energia 1 Energiatuki Työ- ja elinkeinoministeriö / ELY- keskus voi hankekohtaisen

Lisätiedot

LEADER- YRITYSTUET YLÄ-SAVOSSA

LEADER- YRITYSTUET YLÄ-SAVOSSA LEADER- YRITYSTUET YLÄ-SAVOSSA RAHOITUSKAUDELLA 2014-2020 Minna Partanen, hanketyöntekijä minna.partanen@ylasavonveturi.fi, p. 040 760 7173 Leader-ryhmäsi: Ylä-Savon Veturi ry, Antinkatu 10, 74120 IISALMI

Lisätiedot

VNa 382/ Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, Ritva Rintapukka, päivitys Päivi Mäntymäki

VNa 382/ Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, Ritva Rintapukka, päivitys Päivi Mäntymäki Ravinteiden kierrätyksen kokeiluohjelma Tukea biomassojen ravinteiden kierrätystä edistävään tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaan sekä tukea alan investointeihin VNa 382/2016 25.5.2016 Etelä-Pohjanmaan

Lisätiedot

EAKR -yritystuet 2014-2020

EAKR -yritystuet 2014-2020 EAKR -yritystuet 2014-2020 Infotilaisuus 14.1.2015 Timo Mäkelä / Varsinais-Suomen ELY-keskus 16.1.2015 Ohjelma-asiakirja: yritys- ja innovaatiotoiminta haasteena yksipuolinen elinkeinorakenne, yritysten

Lisätiedot

TUKENA JA RAHOITAJANA

TUKENA JA RAHOITAJANA ELY-KESKUS MATKAI LUYRI TTÄJÄN TUKENA JA RAHOITAJANA 22.09.2010 2010 Lisää viraston Paul a Nordenswan nimi, tekijän nimi ja osasto 21.9.2010 1 Avustusten myöntäminen yrityksille Kansalliset rahat EAKR-rahat=

Lisätiedot

Maaseudun biokaasu- ja biodieseltuotannon tuet

Maaseudun biokaasu- ja biodieseltuotannon tuet Maaseudun biokaasu- ja biodieseltuotannon tuet BIOKAASU JA BIODIESEL Uusia mahdollisuuksia maatalouteen - seminaari 15.11.2007 Juha S. Niemelä Keski-Suomen TE-keskus Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma

Lisätiedot

Rakennusinvestointien valmistelu

Rakennusinvestointien valmistelu Rahoitus- ja palveluinfo Tyrnävällä to 4.2.2016 Rakennusinvestointien valmistelu Jari Lehto Asiantuntija, RI maaseudun rakentaminen Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 3.2.2016

Lisätiedot

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman yritysrahoitus elintarvikealan investointeihin

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman yritysrahoitus elintarvikealan investointeihin Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2014-2020 yritysrahoitus elintarvikealan investointeihin Salo 27.9.2016 Toimialapäällikkö Markku Alm Sivu 1 Esityksen sisältö Maaseudun yritysrahoitus investointeihin

Lisätiedot

Maatalouden investointitukien maksatus

Maatalouden investointitukien maksatus Maatalouden investointitukien maksatus 21.4.2015 1 Miten saada myönnetty investointituki maksuun? Hyrrän kautta Maksua ja nostolupaa on mahdollista hakea myös lomakkeella Tuki maksetaan/lainaa myönnetään

Lisätiedot

Yrityksen kehittämisavustus

Yrityksen kehittämisavustus Yrityksen kehittämisavustus Laki valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi 9/2014 Valtioneuvoston asetus valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi 716/2014 TEM/1012/03.01.04/2015 ohje

Lisätiedot

Biokaasulaitosten investointituet v. 2014

Biokaasulaitosten investointituet v. 2014 Biokaasulaitosten investointituet v. 2014 Biokaasuseminaari, Liminganlahden luontokeskus 27.2.2014 Asiantuntija Kalevi Hiivala Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus 1 1. Maatilan lämpökeskus ja biokaasulaitos

Lisätiedot

FI LIITE XIII MAKSUVALMIUTTA KOSKEVA RAPORTOINTI (OSA 1(5): LIKVIDIT VARAT)

FI LIITE XIII MAKSUVALMIUTTA KOSKEVA RAPORTOINTI (OSA 1(5): LIKVIDIT VARAT) 1. Likvidit varat 1.1. Yleiset huomautukset FI LIITE XIII MAKSUVALMIUTTA KOSKEVA RAPORTOINTI (OSA 1(5): LIKVIDIT VARAT) 1. Tämä on yhteenvetotaulukko, johon kootaan asetuksen (EU) N:o 575/2013 412 artiklan

Lisätiedot

U 23/2016 vp. Helsingissä 19 päivänä toukokuuta Oikeus- ja työministeri Jari Lindström. Neuvotteleva virkamies Liisa Lundelin-Nuortio

U 23/2016 vp. Helsingissä 19 päivänä toukokuuta Oikeus- ja työministeri Jari Lindström. Neuvotteleva virkamies Liisa Lundelin-Nuortio Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotusluonnoksesta komission asetukseksi tiettyjen tukimuotojen toteamisesta sisämarkkinoille soveltuviksi perussopimuksen 107 ja 108 artiklan mukaisesti

Lisätiedot

Opas de minimis -tuista. EU:n valtiontukisäännöt

Opas de minimis -tuista. EU:n valtiontukisäännöt Opas de minimis -tuista EU:n valtiontukisäännöt Sisällys 1 EU:n valtiontukisäännöt ja menettelyt... 4 1.1 De minimis -tuen määritelmä ja tuen myöntäjän muistilista... 7 2 Minkälaiseen toimintaan voidaan

Lisätiedot

SUUNTAVIIVOJEN TARKISTAMINEN

SUUNTAVIIVOJEN TARKISTAMINEN EU:N PELASTAMIS- JA RAKENNEUUDISTUSTUEN SUUNTAVIIVOJEN TARKISTAMINEN KYSELYLOMAKE Nykyisten pelastamis- ja rakenneuudistustuen suuntaviivojen voimassaolo päättyy lokakuussa 2009. 1 Suuntaviivojen tarkistamisen

Lisätiedot

Kansainväliset hankkeet käytännössä Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa

Kansainväliset hankkeet käytännössä Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa Kansainväliset hankkeet käytännössä Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa 2014-2020 Kansainvälisten hankkeiden koulutus Susanna Ollila, Maaseutuvirasto susanna.ollila@mavi.fi Kansainväliset yhteistyöhankkeet

Lisätiedot

Team Finland Trade Fair Messuavustus-Tekes. Heli Flink 30.11.2015

Team Finland Trade Fair Messuavustus-Tekes. Heli Flink 30.11.2015 Team Finland Trade Fair Messuavustus-Tekes Heli Flink 30.11.2015 Sisältö Juridinen perusta De minimis Hankehakemuksen arviointiperusteet Tukikelpoinen yritys Hankkeissa hyväksyttävät kustannukset Esimerkkejä

Lisätiedot

Komission ilmoitus. annettu 16.12.2014, Komission ohjeet asetuksen (EU) N:o 833/2014 tiettyjen säännösten soveltamisesta

Komission ilmoitus. annettu 16.12.2014, Komission ohjeet asetuksen (EU) N:o 833/2014 tiettyjen säännösten soveltamisesta EUROOPAN KOMISSIO Strasbourg 16.12.2014 C(2014) 9950 final Komission ilmoitus annettu 16.12.2014, Komission ohjeet asetuksen (EU) N:o 833/2014 tiettyjen säännösten soveltamisesta FI FI Komission ohjeet

Lisätiedot

HE 47/2010 vp. luovutuksen varainsiirtoverosta vapauttamisesta luovuttaisiin. Maatalouden rakennetuista annetun lain mukaiseen kiinteistön hankkimista

HE 47/2010 vp. luovutuksen varainsiirtoverosta vapauttamisesta luovuttaisiin. Maatalouden rakennetuista annetun lain mukaiseen kiinteistön hankkimista HE 47/2010 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi varainsiirtoverolain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Esityksessä ehdotetaan varainsiirtoverolakia muutettavaksi. Lakiin

Lisätiedot

Osastopäällikkö, ylijohtaja Minna Kivimäki

Osastopäällikkö, ylijohtaja Minna Kivimäki Liikenne ja viestintäministeriö EKIRJE LVM201200086 LMA Kallinen Mari(LVM) 10.05.2012 VASTAANOTTAJA Eduskunta Suuri valiokunta Liikenne ja viestintävaliokunta Viite Asia Meriliikenteen valtiontukea koskevien

Lisätiedot

EUROOPAN KOMISSIO. Valtiontuki SA.41045 (2015/N) Suomi Muutos vuosien 2014 2020 aluetukikarttaan väestökattavuusmarginaalin käyttöönotto

EUROOPAN KOMISSIO. Valtiontuki SA.41045 (2015/N) Suomi Muutos vuosien 2014 2020 aluetukikarttaan väestökattavuusmarginaalin käyttöönotto EUROOPAN KOMISSIO Bryssel, 12.05.2015 C(2015) 3104 final JULKINEN VERSIO Tämä on komission sisäinen asiakirja, joka annetaan käyttöön vain tiedotustarkoituksessa. Asia: Valtiontuki SA.41045 (2015/N) Suomi

Lisätiedot

Energia- ja ilmastostrategian jatkotyö tuulivoiman osalta. Uusiutuvan energian ajankohtaispäivä Hallitusneuvos Anja Liukko

Energia- ja ilmastostrategian jatkotyö tuulivoiman osalta. Uusiutuvan energian ajankohtaispäivä Hallitusneuvos Anja Liukko Energia- ja ilmastostrategian jatkotyö tuulivoiman osalta Uusiutuvan energian ajankohtaispäivä 24.1.2017 Hallitusneuvos Anja Liukko Kansallinen energia- ja ilmastostrategia vuoteen 2030: Tuet teollisen

Lisätiedot

Innovaatioseteli Palveluntuottajan pelisäännöt.

Innovaatioseteli Palveluntuottajan pelisäännöt. Palveluntuottajan pelisäännöt http://www.tekes.fi/rahoitus/pk-yritys/innovaatioseteli/ MIKSI? KENELLE? MILLOIN? MILLOIN EI? MITEN SE TOIMII? HAKU PALVELUNTUOTTAJAN NÄKÖKULMASTA YLEISIMMÄT HYLKYPERUSTEET

Lisätiedot

ELY-keskus rahoittajana. Yrityksen kehittämisavustus. 9.9.2015 Tuula Lehtonen yritysasiantuntija

ELY-keskus rahoittajana. Yrityksen kehittämisavustus. 9.9.2015 Tuula Lehtonen yritysasiantuntija ELY-keskus rahoittajana Yrityksen kehittämisavustus 9.9.2015 Tuula Lehtonen yritysasiantuntija Yhteinen Itä-Suomen yritysrahoitusstrategia Yritysrahoitusstrategialla tarkennetaan hankevalintakriteereitä

Lisätiedot

Tuen saajan erityiset velvollisuudet

Tuen saajan erityiset velvollisuudet Valtiontukea laajakaistarakentamiseen Teleyrityksen ABC, 12.10.2016 Päivi Peltola-Ojala Tuen saajan erityiset velvollisuudet Verkko- ja viestintäpalvelujen tarjonta Käyttöoikeuden luovuttaminen Julkaisuvelvoite

Lisätiedot

ENERGIATUET 2013. Kainuun ELY-keskus, 05.09.2013 Juha Määttä, puh. 0440368575, juha.s.maatta@ely-keskus.fi

ENERGIATUET 2013. Kainuun ELY-keskus, 05.09.2013 Juha Määttä, puh. 0440368575, juha.s.maatta@ely-keskus.fi ENERGIATUET 2013 Säädöstaustat: - Valtioavustuslaki n:o 688/2001 - Valtioneuvoston asetus energiatuen myöntämisen yleisistä ehdoista, n:o 1063/2012 sekä - Työ- ja elinkeinoministeriön ohjeet Elinkeino-,

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. lokakuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. lokakuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. lokakuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2013/0013 (COD) 11197/16 TRANS 296 CODEC 1056 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: Neuvoston ensimmäisessä käsittelyssä

Lisätiedot

EPV:N OHJEET MAKSAMATTOMISTA LAINOISTA JA ULOSMITTAUKSESTA EBA/GL/2015/ EPV:n ohjeet. maksamattomista lainoista ja ulosmittauksesta

EPV:N OHJEET MAKSAMATTOMISTA LAINOISTA JA ULOSMITTAUKSESTA EBA/GL/2015/ EPV:n ohjeet. maksamattomista lainoista ja ulosmittauksesta EBA/GL/2015/12 19.08.2015 EPV:n ohjeet maksamattomista lainoista ja ulosmittauksesta 1 Sisältö 1 jakso Noudattamista ja ilmoittamista koskevat velvoitteet 3 2 jakso Aihe, soveltamisala ja määritelmät 4

Lisätiedot

Tätä ohjetta sovelletaan ennen alkaneisiin työsuhteisiin. Tampereen työllistämistuen myöntämisen edellytykset työnantajalle

Tätä ohjetta sovelletaan ennen alkaneisiin työsuhteisiin. Tampereen työllistämistuen myöntämisen edellytykset työnantajalle Tätä ohjetta sovelletaan ennen 1.10.2016 alkaneisiin työsuhteisiin. TAMPEREEN TYÖLLISTÄMISTUKI Tampereen työllistämistuen tavoitteena on edistää yksilöllisiä erityispalveluita tarvitsevien työnhakijoiden

Lisätiedot

Hanketukien tukimuodot ja tasot sekä hakukriteerit

Hanketukien tukimuodot ja tasot sekä hakukriteerit Hanketukien tukimuodot ja tasot sekä hakukriteerit Rahoitusinfo Noormarkun klubi 12.2.2015 Satakunnan ELY-keskus, Maaseutuyksikkö, Timo Pukkila 11.2.2015 1 Kehittämishankkeet tuen saaja - julkisoikeudelliset

Lisätiedot

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman mukainen yritysrahoitus ohjelmakaudella

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman mukainen yritysrahoitus ohjelmakaudella Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman mukainen yritysrahoitus ohjelmakaudella 2014-2020 Älykäs ja osallistava kasvu maaseutualueilla: Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020 Sivu 1 16.5.2014

Lisätiedot

Rahoitusta maaseutualueen yrityksille

Rahoitusta maaseutualueen yrityksille Rahoitusta maaseutualueen yrityksille Helmikuu 2017 Outi Kaihola Etelä-Savon ELY-keskus Rahoitus EU:lta ja valtiolta Maaseuturahasto Sijainti maaseudulla Alle 10 hlöä työllistävät (mikroyritykset), maataloustuotteiden

Lisätiedot

Koulutus- ja tiedonvälitys

Koulutus- ja tiedonvälitys Koulutus- ja tiedonvälitys Savonlinna 25.5.2015 Mikkeli 27.5.2015 Kehityspäällikkö Ossi Tuuliainen Etelä-Savon ELY-keskus Maaseutupalvelut yksikkö M01 Tietämyksen siirtoa ja tiedotusta koskevat toimet

Lisätiedot

PUBLIC EUROOPANUNIONIN NEUVOSTO. Brysel,30.huhtikuuta2013(03.05) (OR.en) 9068/13 LIMITE PESC475 RELEX347 CONUN53 COARM76 FIN229

PUBLIC EUROOPANUNIONIN NEUVOSTO. Brysel,30.huhtikuuta2013(03.05) (OR.en) 9068/13 LIMITE PESC475 RELEX347 CONUN53 COARM76 FIN229 ConseilUE EUROOPANUNIONIN NEUVOSTO Brysel,30.huhtikuuta2013(03.05) (OR.en) 9068/13 LIMITE PUBLIC PESC475 RELEX347 CONUN53 COARM76 FIN229 ILMOITUS:I/A-KOHTA Lähetäjä: Neuvostonpääsihteeristö Vastaanotaja:

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 07-12/2016 7-12/2015 1-12/2016 1-12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 9 743 10 223 20 113 27 442 Käyttökate, 1000 EUR 1672 1563 2750 6935 Käyttökate, % liikevaihdosta 17,2 % 15,3

Lisätiedot

Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Yleisesittely

Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Yleisesittely Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Yleisesittely Pohjois-Savon ELY-keskus, viestintä 20.4.2010 1 Tausta Aloitti toimintansa 1.1.2010 osana valtion aluehallinnon uudistusta Tehtävät

Lisätiedot

Tuen myöntäminen rakennerahastohankkeissa - rahoituspäätökset EURA 2007 järjestelmässä. Ylitarkastaja Jenni Hyvärinen TEM/AKY/RAHA

Tuen myöntäminen rakennerahastohankkeissa - rahoituspäätökset EURA 2007 järjestelmässä. Ylitarkastaja Jenni Hyvärinen TEM/AKY/RAHA Tuen myöntäminen rakennerahastohankkeissa - rahoituspäätökset EURA 2007 järjestelmässä Ylitarkastaja Jenni Hyvärinen TEM/AKY/RAHA EURA 2007 järjestelmän rahoituspäätösmallit 2010 ESR:ssa käytössä seuraavat

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.2.2014 COM(2014) 81 final 2014/0041 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin kannasta Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Korean tasavallan väliseen vapaakauppasopimukseen

Lisätiedot

Päätös. Laki. tuloverolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

Päätös. Laki. tuloverolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 205/2008 vp Hallituksen esitys eräiksi metsäverotusta koskeviksi muutoksiksi Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä eräiksi metsäverotusta koskeviksi muutoksiksi (HE 206/2008

Lisätiedot

Tilinpäätös Tammi joulukuu

Tilinpäätös Tammi joulukuu Tilinpäätös Tammi joulukuu 10.2.2010 Tammi joulukuu Toimistokalustekysyntä laski selvästi viime vuoteen verrattuna. Konsernin tammi-joulukuun liikevaihto oli 95,3 milj. euroa (141,2), jossa oli laskua

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus uusiutuvan energian ja uuden energiateknologian investointituen myöntämisen yleisistä ehdoista Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään valtionavustuslain (688/2001) 8 :n nojalla:

Lisätiedot

Navettainvestointien tukeminen maaseutuohjelman kautta. ProNavetta-koulutus Iisalmi Siilinjärvi

Navettainvestointien tukeminen maaseutuohjelman kautta. ProNavetta-koulutus Iisalmi Siilinjärvi Navettainvestointien tukeminen maaseutuohjelman kautta ProNavetta-koulutus 2.12.2016 Iisalmi 8.12.2016 Siilinjärvi Sivu 1 10.2.2017 Maatalouden investointituet ja nuoren viljelijän aloitustuki Aloittava

Lisätiedot

EUROOPAN KOMISSIO. Valtiontuki N 715/2006 - Suomi. Finnvera Oyj:n verovapaus. Arvoisa ulkoministeri 1. MENETTELY

EUROOPAN KOMISSIO. Valtiontuki N 715/2006 - Suomi. Finnvera Oyj:n verovapaus. Arvoisa ulkoministeri 1. MENETTELY EUROOPAN KOMISSIO Bryssel, 25.IX.2007 K(2007) 4297 lopull. Asia: Valtiontuki N 715/2006 - Suomi. Finnvera Oyj:n verovapaus Arvoisa ulkoministeri 1. MENETTELY 1. Suomen viranomaiset ilmoittivat komissiolle

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 794. Valtioneuvoston asetus. maaseutuelinkeinojen rahoituslain voimaantulosta annetun valtioneuvoston asetuksen 1 :n muuttamisesta

SISÄLLYS. N:o 794. Valtioneuvoston asetus. maaseutuelinkeinojen rahoituslain voimaantulosta annetun valtioneuvoston asetuksen 1 :n muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2001 Julkaistu Helsingissä 19 päivänä syyskuuta 2001 N:o 794 798 SISÄLLYS N:o Sivu 794 Valtioneuvoston asetus maaseutuelinkeinojen rahoituslain voimaantulosta annetun valtioneuvoston

Lisätiedot

Valtiontuki C 12/2009 (ex N 19/2009) Suomi Pelastamistuki Järvi-Suomen Portti Osuuskunnalle

Valtiontuki C 12/2009 (ex N 19/2009) Suomi Pelastamistuki Järvi-Suomen Portti Osuuskunnalle EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 8.04.2009 K(2009)2461 lopullinen Tämän päätöksen julkaistusta versiosta on poistettu joitakin tietoja Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 93 artiklan soveltamista koskevista

Lisätiedot

Ravinteiden kierrätyksen kokeiluohjelma

Ravinteiden kierrätyksen kokeiluohjelma Ravinteiden kierrätyksen kokeiluohjelma VNa 382/2016 25.5.2016 Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, Ritva Rintapukka, päivitys Päivi Mäntymäki 16.12.2016 Tukea biomassojen ravinteiden kierrätystä edistävään tutkimus-

Lisätiedot

Valtion erityisrahoitusyhtiö Finnvera Oyj:n pk-yrityksiin soveltama pelastamis- ja rakenneuudistustukiohjelma

Valtion erityisrahoitusyhtiö Finnvera Oyj:n pk-yrityksiin soveltama pelastamis- ja rakenneuudistustukiohjelma Tukiohjelma 1 (8) Valtion erityisrahoitusyhtiö Finnvera Oyj:n pk-yrityksiin soveltama pelastamis- ja rakenneuudistustukiohjelma 1. Johdanto Suomi ilmoittaa täten Euroopan komissiolle 1.8.2014 alkaen sovellettuun

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 14. huhtikuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 14. huhtikuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 14. huhtikuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0111 (NLE) 7801/16 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: AGRI 177 AGRIN 34 AGRIORG 28 NEUVOSTON ASETUS maataloustuotteiden

Lisätiedot

Valtionavustuksen asianmukainen käyttö

Valtionavustuksen asianmukainen käyttö Jaana Airaksinen, asiantuntija Valtionavustuksen asianmukainen käyttö Opetustoimen henkilöstökoulutus vuonna 2014 tiedotustilaisuus 1.11.2013, Opetushallitus Valtionavustuslaki (688/2001) Valtionavustuslaki

Lisätiedot

Käyttöoikeussopimukset eli konsessiot ja niiden kilpailuttaminen

Käyttöoikeussopimukset eli konsessiot ja niiden kilpailuttaminen Käyttöoikeussopimukset eli konsessiot ja niiden kilpailuttaminen Lakimies Jonna Törnroos Hankintalain sopimustyypit Hankintasopimukset Käyttöoikeussopimukset Tavarahankintasopimukset Palveluhankintasopimukset

Lisätiedot

MÄÄRÄYS. Pvm Dnro 3641/54/2014. Maaseutuviraston määräyskokoelma 43/14. Valtuutussäännökset:

MÄÄRÄYS. Pvm Dnro 3641/54/2014. Maaseutuviraston määräyskokoelma 43/14. Valtuutussäännökset: MÄÄRÄYS Pvm 13.6.2014 Dnro 3641/54/2014 Maaseutuviraston määräyskokoelma 43/14 Valtuutussäännökset: Laki maatalouden tukien toimeenpanosta (192/2013) 13 3 mom., 15 2 mom. ja 18 2 mom. Vastaavat EU-säännökset:

Lisätiedot

Kehittämishankkeet. Kukka Kukkonen, asiantuntija Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Maaseudun kehittämisen rahoitusinfo Kymmenen virran sali

Kehittämishankkeet. Kukka Kukkonen, asiantuntija Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Maaseudun kehittämisen rahoitusinfo Kymmenen virran sali Kehittämishankkeet Kukka Kukkonen, asiantuntija Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Maaseudun kehittämisen rahoitusinfo 5.5.2015 Kymmenen virran sali Sivu 1 6.5.2015 Hakujen alkaminen ja valintajaksot ELY-keskus

Lisätiedot

EUROOPAN KOMISSIO. VALTIONTUKI Suomi SA.40228 (2014/N) Petoeläinten aiheuttamien vahinkojen korvaamiseen tarkoitettu tuki

EUROOPAN KOMISSIO. VALTIONTUKI Suomi SA.40228 (2014/N) Petoeläinten aiheuttamien vahinkojen korvaamiseen tarkoitettu tuki EUROOPAN KOMISSIO Bryssel, 31.3.2015 C(2015) 2138 final Asia: VALTIONTUKI Suomi SA.40228 (2014/N) Petoeläinten aiheuttamien vahinkojen korvaamiseen tarkoitettu tuki Arvoisa vastaanottaja Tarkasteltuaan

Lisätiedot

Palvelusetelijärjestelmän tavoitteena aktivoida yrityksiä kehittämiseen ja lisätä yksityisten palvelujen käyttöä.

Palvelusetelijärjestelmän tavoitteena aktivoida yrityksiä kehittämiseen ja lisätä yksityisten palvelujen käyttöä. PALVELUSETELI Tuen myöntämisen kriteerit Tavoite Kenelle Palvelusetelijärjestelmän tavoitteena aktivoida yrityksiä kehittämiseen ja lisätä yksityisten palvelujen käyttöä. Entisen Rovaniemen maalaiskunnan

Lisätiedot

Maatalouden investointituki - salaojitus osana kokonaisuutta. Sanna Koivumäki MMM/RO Maaseudun kehittämisyksikkö sanna.koivumaki@mmm.

Maatalouden investointituki - salaojitus osana kokonaisuutta. Sanna Koivumäki MMM/RO Maaseudun kehittämisyksikkö sanna.koivumaki@mmm. Maatalouden investointituki - salaojitus osana kokonaisuutta Sanna Koivumäki MMM/RO Maaseudun kehittämisyksikkö sanna.koivumaki@mmm.fi Sivu 1 10.2.2016 Investointitukijärjestelmän tavoitteet Alkutuotanto

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2014. 1366/2014 Laki

Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2014. 1366/2014 Laki SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2014 1366/2014 Laki julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta Annettu Helsingissä

Lisätiedot

PERUSMAATALOUDEN RAHOITUSTUET

PERUSMAATALOUDEN RAHOITUSTUET PERUSMAATALOUDEN RAHOITUSTUET 2015- ETELÄ-POHJANMAAN ELY-KESKUS MAASEUTUYKSIKKÖ Alvar Aallon katu 8, 60100 Seinäjoki Puh. 0295 027 500 LAILA LUOMA 7.2.2017 PERUSMAATALOUDEN RAHOITUSTUET 2015- TYÖTÄ EI

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 26.5.2016 COM(2016) 304 final 2016/0157 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS viisumien myöntämisen helpottamisesta tehdyn Euroopan unionin ja Georgian välisen sopimuksen mukaisesti

Lisätiedot

HE 141/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kasvinterveyden suojelemisesta annetun lain muuttamisesta

HE 141/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kasvinterveyden suojelemisesta annetun lain muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kasvinterveyden suojelemisesta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Kasvinterveyden suojelemisesta annettua lakia ehdotetaan muutettavaksi siten,

Lisätiedot

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ MUISTIO LIITE 1 Elinkeino- ja innovaatio-osasto 17.12.2015 Erityisasiantuntija Jyrki Orpana

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ MUISTIO LIITE 1 Elinkeino- ja innovaatio-osasto 17.12.2015 Erityisasiantuntija Jyrki Orpana TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ MUISTIO LIITE 1 Elinkeino- ja innovaatio-osasto 17.12.2015 Erityisasiantuntija Jyrki Orpana EHDOTUS VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖKSEKSI KOSKIEN VALTIONEUVOSTON FINNVERA OYJ:N LUOTTO-

Lisätiedot

Verokilpailu ja valtiontuki. Petri Kuoppamäki

Verokilpailu ja valtiontuki. Petri Kuoppamäki Verokilpailu ja valtiontuki Petri Kuoppamäki Sisällys Mikä on ongelma? Siirtohinnoittelusopimuksia koskevat tutkintamenettelyt Veroetu valtiontukena oikeudellisessa jatkumossa Siirtohinnoittelua koskeva

Lisätiedot

Maaseudun alueelliset kehittämistoimet , valmistelun tilanne

Maaseudun alueelliset kehittämistoimet , valmistelun tilanne Maaseudun alueelliset kehittämistoimet 2014-2020, valmistelun tilanne 22.8.2013 Itä-Suomen maaseudun kehittäjät Valamossa Marianne Selkäinaho Maa- ja metsätalousministeriö Alueellinen maaseudun kehittämisen

Lisätiedot

ASETUKSET. ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ASETUKSET. ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen, 25.11.2016 L 319/3 ASETUKSET KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2016/2054, annettu 22 päivänä marraskuuta 2016, asetuksista (EY) N:o 2305/2003, (EY) N:o 969/2006, (EY) N:o 1067/2008 ja täytäntöönpanoasetuksesta

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus rahoitus- ja vakuutusryhmittymän vakavaraisuuden laskemisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonnasta annetun lain (699/2004)

Lisätiedot