Talvivaara Lupamenettelyjen tarkastelua

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Talvivaara Lupamenettelyjen tarkastelua"

Transkriptio

1 Talvivaara Lupamenettelyjen tarkastelua Tutkija Mika Flöjt Mika Flöjt 1

2 Talvivaaran lupamenettelyjen tarkastelua Näkökulmat: Talvivaaran uraani on aina tiedetty Ympäristölupa 2007 puutteellisin tiedoin Muutoslupa vesistöpäästöihin Ympäristöluvan 2007 tarkistus menossa Uraanin talteenottoluvan käsittely menossa Kaivospiirin laajennushakemus käynnissä YVA :n ja lupamenettelyyn vaikutusmahdollisuudet Entä nyt? Mika Flöjt 2

3 TALVIVAARA Talvivaaran uraani on aina tiedetty KTM (nyk. TEM) rahoitti uraanin etsintää 70 -luvulla Esim. TEM maksoi 50 % Outokumpu Oy:n uraanitutkimuksista v. 72 ( mk) Lisäksi Outokumpu Oy anoi 100 % rahoitusta geologin palkkaukseen uraaninetsintään , (yht. n mk) TEM maksoi vuosittaisten raporttien perusteella TEM hyväksyi uraani fosforiprojektin vuosille Rahat momentilta atomienergian rauhanomainen käyttö Outokumpu Oy kairasi v. 73 aikana Sotkamossa neljä reikää. Positiivinen tulos saatiin ja paikannettiin kriitillinen horisontti. Uraanipitoisuus lävistyksessä oli luokkaa 0.04%U ja U:P2O5= 1:100. (Outokummun raportti KTM:lle) Mika Flöjt 3

4 TALVIVAARA Talvivaaran uraani on aina tiedetty TEM hyväksyi v. 74 Outokumpu Oy:n ehdotuksesta Uraani-fosforiprojektin geologiksi Luk Olli Äikkään, joka oli tekemässä pro gradu työtä Sotkamon uraanifosforiittiesiintymästä 1975 uraani-fosforiprojekti siirrettiin Outokumpu Oy:ltä Geologiseen tutkimuslaitokseen (nykyisin GTK) Uraaniprojektin mukana Olli Äikäs siirtyi GTK:een, johon perustettiin uraaniryhmä. Outokummun uraaniaineistot siirtyivät GTK:lle Mika Flöjt 4

5 TALVIVAARA Talvivaaran uraani on aina tiedetty 70 luvun lopussa Talvivaaran mustaliuskeiden uraanipitoisuudet ja määrät hahmottuivat GTK:n raportti Talvivaaran mustaliuskeista: Jos muita metalleja sisältävään liuskeeseen liittyy anomaalinen uraanipitoisuus, voidaan uraania saada sivutuotteena edellyttäen, että rikastustekniset ja metallurgiset ongelmat hallitaan. GTK:n tutkimusraportti M 19/3432/-80/2/60 Olli Äikäs Mika Flöjt 5

6 TALVIVAARA Talvivaaran uraani on aina tiedetty Talvivaaran uraanivaranto Punaiseen Kirjaan 1981 Talvivaaran uraani liitettiin Suomea koskeneeseen raporttiin vuonna IAEA:n tilastoissa tämä Talvivaaran uraanivaranto arvio ( t U) on ollut siitä asti Suomen mahdollisina sivutuotevaroina kategoriassa muut kuin tavanomaiset varat (Unconventional Resources). Punaisen kirjan työryhmässä (Joint NEA/IAEA Uranium Group) ovat Suomea edustaneet Kalevi Kauranne, Jouko Talvitie, Kauko Puustinen ja Olli Äikäs. (GTK) OECD/NEA:n kehityskomiteassa Suomea edustaa Jorma Aurela (TEM). A naturally occurring, anomalous concentration of uranium (OECD/IAEA Red Book 2005): Uraaniesiintymän kokoa arvioidaan sen sisältämällä metallimäärällä. Suuren esiintymän alarajana voidaan pitää t uraania (UNESCO 1984; GTK Spec. Paper 35, 2006). GTK ja STUK: URAKKA raportti 2007 s Mika Flöjt 6

7

8 Canada is the world s largest producer and exporter of uranium

9 Uraanin louhinnan kannattavuus GTK:n mukaan uraanimalmin louhinnan kannattavuus riippuu, kuten muidenkin malmiesiintymien, mm. arvometallipitoisuudesta, malmin koosta, louhintakohteen syvyydestä, maantieteellisestä sijainnista jne. Uraaniesiintymän koon tulisi olla satoja tuhansia tonneja, uraanisisällön tonnia U ja malmin pitoisuuden vähintään 0.1 % eli kilo uraania malmitonnissa, jotta louhinta kannattaisi (GTK 2007). Kuitenkin, jos uraani on kytköksissä mm. kultaan taloudellisuus raja tulee helpommin vastaan. (Prof. Saarnisto 2007.) Uraani voidaankin saada useiden kaivoksien sivutuotteena (Energiateollisuus 2007.) Kuitenkin ympäristö- ja terveysvaikutukset pysyvät samana myös näissä esim. Kultauraani (Kuusamo)- ja nikkeliuraanikaivoksissa. Kööpenhaminan ilmastokokouksessa (2009) Länsi-Euroopan ydinenergiaorganisaatio kehui, kuinka lähitulevaisuudessa uraania tullaan saamaan nikkeli- ja fosfaattikaivoksien sivutuotteena. (siis esim. Talvivaara ja Sokli)

10

11 GTK: Talvivaara & uraanivyöhyke (punaisella) oranssi salmiakki tunnettu U-malmio)

12

13 GTK:n kartta: Talvivaara & punainen uraanivyöhyke

14 Tuhkankylä ja Talvivaaran nikkeliuraanikaivos

15

16 Talvivaaran Kolmisopin kaivospiiri uraanivyöhykkeellä

17 TALVIVAARA Talvivaaran uraani on aina tiedetty Uraanipitoisuudet Kainuun mustaliusketutkimuksissa 1991 ICP- massaspektometrillä määritetyt uraani- ja toriumpitoisuudet Jormualla ja Talvivaarasssa GTK M19/3344/-91/1/30 Kirsti Loukola-Ruskeeniemi (Suomen Akatemia) Mika Flöjt 17

18 TALVIVAARA Talvivaaran uraani on aina tiedetty Uraanin talteenottokokeita OMG Kokkola Me ajettiin näitä bioliuotuksen talteenottokokeita Kokkolassa silloisen OMG:n tiloissa. Silloin katsottiin hyvin tarkkaan, että mihinkä uraani menee näissä sakoissa. Ja kaikissa niissä kokeissa, joita koeliuotuksen aikana tehtiin, niin uraani meni kipsisakkaan, ja todettiin että sille ei ollut mitään tehtävissä. (Marja Riekkola-Vanhanen luennossaan Sotkamossa Tenetin koululla ) Mika Flöjt 18

19 TALVIVAARA Talvivaaran uraani on aina tiedetty Uraanin talteenottokokeita Tekesin rahoituksella Vuonna 2006 me selvitettiin Lappeenrannan Teknillisen Yliopiston kanssa tätä uraanin talteenottoa tästä liuoksesta, ja silloin TEKES oli sitä osaltaan kustantamassa. Katsottiin vuoden verran talteenotto läpi. Silloin todettiin, että ei löydy semmoista tapaa, jolla uraani saataisiin sieltä talteen taloudellisesti. Ja se jäi sitten siihen. Se tutkimusraportti on varmaan vielä olemassa. (Marja Riekkola-Vanhanen luennossaan Sotkamossa Tenetin koululla) Mika Flöjt 19

20 TALVIVAARA Ympäristölupa 2007 Pohjois-Suomen ympäristölupaviraston antama Talvivaaran kaivoksen ympäristö- ja vesitalouslupa (Nro 33/07/1) luvassa ei mainintaa uraanista, koska (?) Talvivaara Projekti Oy ei ympäristölupa -hakemuksessaan maininnut uraania eikä uraanin erottumista bioliuotuskasasta liuokseen ja päätyvän kipsisakkaaltaisiin Kainuun ympäristökeskus YVA prosessin yhteenveto - lausunnossaan ei maininnut uraania (ei aiottu hyödyntää) TEM ei kaivospiirikäsittelyissään nostanut tietämäänsä uraanivarantoa esille Pohjois-Suomen ympäristölupavirasto oli tietämätön (?) Talvivaaran alueen nimeämisestä uraanivarantoalueeksi Mika Flöjt 20

21 Sari Myllyoja, ELY keskus, Uraanihankkeen ympäristövaikutusten arviointi, Ja ajatellaan minkä takia tarvittiin tämä YVA menettely, niin YVA asetuksen 6 on, että semmoinen luonnonvarojen otto ja käsittely, ja nimenomaan uraanin louhinta, -rikastaminen ja käsittely, niin se vaatii tämän ympäristövaikutusten arviointimenettelyn. Ja sen takia tässä Talvivaaran uraanihankkeessa tehtiin tämä ympäristövaikutusten arviointi. lf 21

22 Sari Myllyoja, ELY keskus, ympäristövaikutusten arviointi, Kun puhuttiin tästä lainmukaisuudesta ja YVA menettelystä, kun se varsinainen YVA menettely oli silloin aikaisemmin, että oliko se uraani se siellä mukana vai eikö ollut vai kenties oli. Sitä ei silloin sitä uraania ajateltu talteen otettavaksi, ja YVA menettely kulki sen mukaisesti. Nyt kun yhtiö ilmoittanut hakevansa sitä talteen, niin YVA asetuksessa on sanottu, että tämä uraanin talteenotto vaatii YVA menettelyn. Siinä ensimmäisessä YVAssa kysyttiin mitä Talvivaarassa otettiin talteen ja ne on siinä arvioitu. Ja nyt kun tämä uraani tuli tähän uutena, niin sehän nyt YVAtaan asianmukaisesti ja lain mukaisesti näin. lf 22

23 TALVIVAARA Ympäristölupa 2007 Vaasan hallinto-oikeuden käsittely 2008 Hallinto-oikeuden kuvaus eräästä valituksesta ja sen täydennyksestä C kumppaneineen on vaatinut, että hallinto-oikeus ottaa huomioon Talvivaaran kaivosalueella ja erityisesti Kolmisopen esiintymän kohdalla olevan uraaniesiintymän, joka maasta ylös kaivettuna on vaarallista kaikelle elolliselle. Esiintymä tarkoittaa vesilain 2 luvun 5 :n mukaisten vaikutusten varmistumista ja luvan epäämisperustetta. Kaivosyhtiö ei ole esittänyt tietoa esiintymästä hakemusasiakirjoissa Mika Flöjt 23

24 TALVIVAARA Ympäristölupa 2007 Vaasan hallinto-oikeuden käsittely 2008 Talvivaara vastineessaan pyysi hallinto-oikeutta hylkäämään C:n valituksen täydennyksessä esitetyt vaatimukset ja väitteet. Uraani on asianmukaisella ja soveltuvien säädösten edellyttämällä tavalla tutkittu ja tuotu esille ympäristö- ja vesitalousluvan hakuprosessissa sekä ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä. Tutkimukset ja mittaukset osoittavat, että Talvivaaran laajennetulla kaivospiirin alueella esiintyvä uraani on pitoisuudeltaan niin köyhää, ettei asian erityinen huomioon ottaminen yhtiön ympäristö- ja vesitalousluvan ehdoissa ole tarpeen. Jo yhtiön laatimassa ympäristövaikutusten arviointiselostuksessa on määritetty useiden eri alkuaineiden pitoisuus ja uraanin osalta päädytty 0,005 %:n pitoisuuteen. Samoin ympäristö- ja vesitalouslupahakemuksen liitteessä on lueteltu Kuusilammen louhoksen sivukivinäytteiden alkuainekoostumuksia, joista neljän tutkitun näytteen uraanipitoisuus on vaihdellut 0,0015-0,0024 %:n välillä. Valittajien kartassa uraaniesiintymäksi on merkitty Losonalussuo, joka sijaitsee noin 8 km laajennetun kaivospiirin länsirajasta luoteeseen. Tutkitut uraanipitoisuudet siinä ovat vaihdelleet 0,02-0,12 %:n välillä. Erittäin alhaisten pitoisuuksiensa johdosta se ei tule olemaan uraaniesiintymänä taloudellisesti hyödynnettävä. Esiintymässä mustaliuskeita on vain sivukivinä eikä uraanimalmin isäntäkivinä Mika Flöjt 24

25 TALVIVAARA Ympäristölupa 2007 Vaasan hallinto-oikeuden käsittely 2008 Ympäristökeskus totesi C:n toimittaman valituksen täydennyksen osalta, ettei uraani YVA prosessissa ja ympäristölupaprosessissa esille tulleiden tietojen perusteella aiheuta alueella ympäristön pilaantumisen vaaraa. Ympäristökeskus viittasi perustelunaan arviointiselostuksen kohtaan (bioliuotuksessa liukenematon kiviaines), jossa yhtiö on kuvannut bioliuotuksen jälkeen kasaan jääneitä metallipitoisuuksia Ympäristökeskuksen perustelu on virheellinen: 1. Perustelee vain yhtiön antamilla tiedoilla 2. Tulkitsee niitäkin väärin (osaamattomuutta tai tahallisuutta): Mittaustiedot oli kolonnikasasta, jota mitattiin bioliuotuksen jälkeen. Joten tulokset tarkoittavat, että bioliuotuksen jälkeen jää bioliuotuskasoihin uraania yhtä paljon kuin moreeniin. Tämä on räikeä tulkintavirhe, jolla kansalaisen oikeusturvaa rikottiin tämän oikeuskäsittelyn yhteydessä Mika Flöjt 25

26 TALVIVAARA Ympäristölupa 2007 Tässä yhteydessä kannattanee palauttaa mieleen, että samassa arviointiselostuksen kohdassa (bioliuotuksessa liukenematon kiviaines), yhtiö on kuvannut myös: (bioliuotuksen jälkeen kasojen malmille tehtyjen) kokeiden loppunäytteistä on myös tehty röntgendifraktioanalyysit, joista ei kyetty lainkaan tunnistamaan sulfidimineraaleja niiden vähäisestä määrästä johtuen. (Tämäkin tarkoittaa sitä, että yhtiö tiesi kaikkien sulfidimineraalien liukenevan prosessiliuokseen, mutta vielä tänäänkään yhtiöllä ei ole ollut esittää ratkaisua sulfidien hallintaan.) Mika Flöjt 26

27 TALVIVAARA Ympäristölupa 2007 Vaasan Hallinto-Oikeuden käsittely 2008 Hovioikeuden perustelu hakijan C muutoksenhaun hylkäämisestä: Kaivospiirin alueella mustaliuskeissa olevat uraanipitoisuudet ovat niin alhaisia, etteivät ne aiheuta nyt käsiteltävänä olevan kaivostoiminnan yhteydessä luvan myöntämisen esteenä olevia haitallisia vaikutuksia tai muutoksia lupamääräyksiin. ON SYYTÄ EPÄILLÄ, ETTÄ HALLINTO-OIKEUS PÄÄTYI TÄHÄN RATKAISUUN YMPÄRISTÖKESKUKSEN VIRHEELLISEN TULKINNAN JOHDOSTA Mika Flöjt 27

28 TALVIVAARA Ympäristölupa 2007 Kaivoksen tarkkailusuunnitelma 2008 Kainuun ympäristökeskus hyväksyy hyväksytyn ympäristöluvan perusteella Talvivaaran kaivoksen tarkkailusuunnitelman B valittaa ympäristöluvan tarkkailumääräyksistä: Radioaktiivisuuden ja uraanin määrittäminen tulee sisältyä kaikkiin vesinäyte-, kiviaines- ja sivukivitarkkailuihin. Yhtiön vastine: Asianosainen ihmettelee kun ei ole löytänyt tarkkailusuunnitelmasta tarkkailua radioaktiivisuudesta tai uraanista. Näiden määrittäminen tulee B:n mielestä sisältyä kaikkiin vesinäyte-, kiviaines- ja sivukivitarkkailuihin. Talvivaaran malmikivessä uraanin määrä on vähäinen edustaen tavanomaista pitoisuutta mustaliuskeille. Jos uraanista aiheutuisi haittaa, niin sen seuranta ja valvonta kuuluisi pikemminkin työsuojelukuin ympäristöviranomaiselle. Kainuun ympäristökeskuksen ratkaisu: Louhittaviin malmeihin tai sivukiviin ei ympäristökeskuksen käsityksen mukaan liity uraanimalmeja tai -mineralisaatioita ja uraanin tarkkailuun ei siten ole katsottu olevan tarvetta Mika Flöjt 28

29 TALVIVAARA Ympäristölupa 2007 Talvivaaran toiminta esim. v uraanin suhteen 1. kaivoksen uraanipitoisille pölypäästöille ei lupaa eikä tarkkailua 2. Torium ja uraanin hajoamistuotteet jäävät bioliuotuskasoihin (ei lupaa eikä tarkkailua) 3. Uraani erottuu bioliuotuskasoista liuokseen (yhtiö tiesi) (ei lupaa eikä tarkkailua) 4. Liuoksen uraanista n. 10 % menee nikkeliin sitoutuneena Harjavaltaan (ei lupaa)(harjavallassa tuotantoongelmia uraanin johdosta. Harjavalta sai STUK:lta uraaniluvan ) 5. Liuoksen uraanista n. 90 % menee kipsisakka-altaisiin (yhtiö tiesi) (ei hakenut lupaa) Kipsisakka-altaita ei ole rakennettu uraanijätealtaan vaatimien turvamääräysten mukaisiksi. Vuotaneet ja tulvineet ympäristöön. Ei ELY:n & STUK:in tarkkailua uraanin ja sen myrkyllisten ja radioaktiivisten johdannaisten osalta. Muistettava uraani on herkästi vesiliukoinen. 6. Kipsisakka-altaasta ylivuotovesiä lasketaan vesistöön, ei uraanijäämien tarkkailuvelvoitetta Huom. Koska alkuperäisessä YVA:ssa ei mainittu uraania ei myöskään perustilaselvitystä sen osalta suoritettu ennen kaivoksen avaamista. 1. 2, 3. 5, Mika Flöjt 29 4.

30 TALVIVAARA Ympäristölupa 2007 korkein hallinto-oikeus Yhtiö valitti Hallinto-oikeuteen ympäristökeskuksen asettamasta vakuusvaatimuksesta, ja Vaasan hallinto-oikeus hyväksyi yhtiön valituksen Hallinto-oikeus muutti Talvivaara Oy:n valituksesta lupamääräystä siten, että se mahdollisti, paitsi pankkitalletuksen ja omavelkaisen pankkitakauksen, vaihtoehtoisesti myös suomalaisen tai ulkomaisen vakuutuslaitoksen antaman takauksen tai takuun, esimerkiksi takausvakuutuksen, jonka edunsaajana on valvontaviranomainen. Ympäristökeskus valitti korkeimpaan hallinto-oikeuteen Vaasan hallintooikeuden ratkaisusta Korkein hallinto-oikeus hylkäsi ympäristökeskuksen valituksen ja pysytti Vaasan hallinto-oikeuden ratkaisun voimassa. Korkein oikeus määräsi ympäristökeskuksen korvaamaan yhtiön oikeudenkäyntikuluja Oikeudenkäyntikuluvaatimuksen osalta yhtiö on katsonut, että kysymys ei ole tulkinnanvaraisesta asiasta, vaan lain, oikeuskäytännön ja -kirjallisuuden yksiselitteisestä tulkinnasta. Viranomaisen valitusta on pidettävä kokonaisuudessaan perusteettomana ja oikeusjärjestyksen vastaisena. Asiassa merkitykselliset tulkintaseikat olisivat olleet luettavissa ja löydettävissä suoraan ympäristöhallinnon omista ohjeista. Näissä oloissa oikeudenkäynti on johtunut viranomaisen virheestä, minkä vuoksi on kohtuutonta, että yhtiö joutuisi pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan Mika Flöjt 30

31 TALVIVAARA Ympäristölupa 2007 Muutoslupa ( ) jätevesien johtamiseen kipsisakka-altaan ohi suoraan jälkikäsittely-yksiköihin Talvivaaran perusteli muutoshakemustaan: Yhtiö ei halua johtaa metallien talteenottolaitoksella puhdistettuja prosessivesiä kipsisakka-altaan kautta jälkikäsittely-yksiköille, koska puhdistettuun prosessiveteen voi kipsisakka-altaassa kontaminoitua aineita, jotka saattaisivat edellyttää veden uudelleen puhdistamista. Yhtiö korostaa, että metallien talteenottolaitoksella on erillinen laitosyksikkö (loppuneutralointi), jossa puhdistetaan prosessivettä ja kyseinen laitos on suunniteltu tätä toimenpidettä varten. Alkuperäisessä ympäristölupahakemuksessa lähtökohtana oli, että prosessin ylijäämävedet käsiteltäisiin metallien talteenottolaitoksen viimeisessä prosessivaiheessa (loppuneutralointi) ja ne johdettaisiin kipsisakka-altaan kautta jälkikäsittely-yksiköihin ja edelleen luontoon. Kipsialtaaseen on mahdollisuus varastoida myös kaivoksen tyhjennysvesiä. Tuotannon ylösajossa, etenkin murskauksessa, olleiden teknisten vaikeuksien vuoksi kipsialtaassa olleita kaivosvesiä ei saatu tyhjennettyä altaasta ennen tehtaan käynnistymistä ja altaan käyttöönottoa lopulliseen tarkoitukseen. Kaivoksen pohjavesissä luontaiset metallistasot ja happamuus ylittävät lupapäätöksen raja-arvot jonkin verran. Sen vuoksi yhtiö haluaa johtaa tehtaan ylijäämävedet kipsialtaan ohi suoraan jälkikäsittelyyn. Tällöin voidaan varmistua siitä, että lupaehdot täyttyvät. Tällä muutoksella ei käytännössä ole vaikutusta poisjohdettavien vesien laatutasoon verrattuna alkuperäiseen johtamistapaan Mika Flöjt 31

32 TALVIVAARA Ympäristölupa 2007 Muutoslupa ( ) jätevesien johtamiseen kipsisakka-altaan ohi suoraan jälkikäsittely-yksiköihin Jätevesienkäsittelyään on Yhtiö vastineessaan kuvannut mm. seuraavasti: Kesällä ja syksyllä 2010 havaittiin Salmisessa ja Kalliojärvessä ph:n laskua Ylijäämävesissä on rikkiyhdisteitä, jotka reagoivat viiveellä ja aiheuttavat ph:n laskun vesistössä, vaikka vesi olisi prosessin jälkeen emäksistä. V aikana lisätty hönkäkaasujen pesukapasiteettia huomattavasti suunnitellusta. Tästä johtuen hönkäkaasujen pesuliuoksia johdettu loppuneutralointiprosessiin. Hajukaasut pestään lipeäpesureilla, joissa lipeä reagoi rikkivedyn kanssa ja syntyvä natriumvetysulfidi johdetaan tehtaan saostusprosesseihin hyötykäytettäväksi. Natriumvetysulfidi on emäs, jota on käytetty myös loppuneutraloinnissa korvaamaan poltettua kalkkia. Pesuliuokset sisältävät huomattavan määrän sulfaatteja ja sulfideja. Tämän johdosta käsitellyissä vesissä on ollut sulfideja, jotka myöhemmin hapettuessaan sulfaateiksi laskevat ph:ta. Selvityksen perusteella on havaittu myös sulfaattipitoisuuden lisääntymistä hönkäkaasujen pesuissa muodostuvan liuoksen johtamisesta loppuneutralointiprosessiin. Yhtiö on sopinut Kainuun ELY-keskuksen kanssa, että happamoitumista aiheuttava ongelma poistetaan vähentämällä loppuneutralointiin päätyvää pesuliuosmäärää ja muuttamalla ylijäämävesien jälkikäsittelyä. Prosessimuutokset hönkäpesureiden pesuliuosten johtamiseksi muualle prosessiin ja sulfaatti- ja sulfidipitoisuuden vähentämiseksi loppuneutraloinnin tuoteliuoksesta ovat käynnissä. Niiden arvioitu valmistumisaika on Sulfaatti-, rauta ja mangaanipitoisuuksien pienentäminen edellyttäisi lisäksi muutoksen loppuneutralointiprosessin olosuhteisiin (alkalointikemikaalien määrän kasvu, jolloin liuoksen ph nousee). Lupaehdoissa on liuoksen happamuuden raja-arvona tällä hetkellä ph 9,5. Raudan ja mangaanin tehokas poisto edellyttäisi, että ph voidaan nostaa tasolle 10 10,5 ja tähän yhtiö pyytää lupaviranomaiselta hyväksyntää. (tätä lupaahan ei yhtiö sitten saanut) Mika Flöjt 32

33 TALVIVAARA Ympäristölupa 2007 Muutoslupa ( ) jätevesien johtamiseen kipsisakka-altaan ohi suoraan jälkikäsittely-yksiköihin Jätevesienkäsittelyään on Yhtiö vastineessaan kuvannut mm. seuraavasti: Loppuneutraloinnista ympäristöön (jälkikäsittely-yksiköihin) johdettavan veden pitoisuudet ovat vaihdelleet yhtiön omana seurannan mukaan seuraavasti: Fe 5 20 mg/l, Mn mg/l. Yhtiön käsityksen mukaan näiden metallien osalta ei ole tarvetta asettaa erillisiä lupaehtoja, koska niitä ei ole aiempaankaan lupapäätökseen sisällytetty. Sulfaatin osalta käyttökelpoista poistomenetelmää ei ole mahdollista toteuttaa ilman pitkäkestoisia lisäselvityksiä. Uraanipitoisuuksissa ei ole havaittu muutoksia eikä raja-arvon asettamiselle ole perustetta. Prosessijäteveden laatua analysoidaan kolme kertaa vuorokaudessa. Esitys suljetusta kierrosta laaditaan ympäristö- ja vesitalousluvan päivitykseen. Vesitaseen laatiminen liittyy luvan päivitykseen ja yhtiö jättää lupamääräyksien tarkistamishakemuksen Yhtiö on tiedustellut kalakuolemista, mutta ei ole saanut konkreettista näyttöä siitä, että näin on tapahtunut yhtiön toiminnan seurauksena eikä ole myöskään saanut kuolleita kaloja, joita olisi voitu lähettää tutkittavaksi. Talvivaaran alueella ei ole tapahtunut patomurtumaa vaan vuoto on tapahtunut padon pohjalle asennettuun muoviin tulleen kahden reiän kautta. Päästön jälkeen ympäristövaikutuksia on seurattu ja analysoitu päivittäin ja tulokset on raportoitu lupapäätöksen edellyttämällä tavalla valvontaviranomaiselle Mika Flöjt 33

34 TALVIVAARA Ympäristölupa 2007 Muutoslupa ( ) jätevesien johtamiseen kipsisakka-altaan ohi suoraan jälkikäsittely-yksiköihin PSAVI:n vastaukset ELY:n, Sotkamon Kunnan ja Kajaanin kaupungin vaatimuksiin: Nyt on kyse luvanhaltijan hakemuksesta, jolla haetaan lupaa johtaa loppuneutraloinnissa käsitellyt jätevedet kipsisakka-altaan ohi jälkikäsittely-yksiköihin ilman, että jätevesipäästöt kasvavat tai muuttuvat. Kyse ei ole hakemuksesta, jolla haetaan muutosta ympäristö- ja vesitalouslupapäätöksessä vahvistettuun varsinaiseen jätevesien käsittelyprosessiin, luparajoihin ja/tai käyttö-, päästö- ja vaikutustarkkailuihin. Näin ollen tässä päätöksessä ei voida käsitellä näitä koskevia asioita Tarkkailuohjelmien sisällön kehittämisen osalta aluehallintovirasto viittaa Talvivaaran kaivoksen ympäristö- ja vesitalousluvan lupamääräyksen 96 viidenteen kappaleeseen, joka antaa valvontaviranomaiselle mahdollisuuden tarkentaa tarkkailuohjelmia. Valvontaviranomainen voi puuttua myös mahdolliseen ympäristöluvan vastaiseen tilanteeseen ympäristönsuojelulain 84 :n nojalla. Tiedot viittaavat siihen, että Talvivaaran kaivoksen jätevesikuormitus ja sen vesistövaikutukset poikkeavat olennaisesti ennalta arvioidusta ts. siitä mitä alkuperäisessä lupahakemuksessa on esitetty ja arvioitu ja siitä, mihin lupa on myönnetty. Tällaisessa tilanteessa valvontaviranomaisella on ympäristönsuojelulain 58 :n 1 momentin 1) kohdan nojalla mahdollisuus hakea muutosta ympäristö- ja vesitalouslupaan. Lupaviranomainen ei voi muuttaa lupaa ilman asianmukaista ja perusteltua hakemusta. Valvontaviranomaiset voivat esittää vaatimuksensa jätevesien käsittelyn tehostamisesta, uusista luparajoista, tarkkailun muuttamisesta ym. tämän käsittelyn yhteydessä esitetyistä asioista myös piakkoin käynnistyvän Talvivaaran kaivoksen ympäristö- ja vesitalousluvan lupamääräysten tarkistamista koskevan hakemuksen käsittelyn yhteydessä. Luvanhaltijan tulee toimittaa tarkistamishakemus aluehallintovirastolle viimeistään Jätevesien käsittelyn tehostaminen ja luparajojen mahdollinen kiristäminen tulevat tällöin olemaan pelkästään ratkaisun perusteluissa mainitun lupamääräyksen 60 perusteella keskeisiä asioita Mika Flöjt 34

35 TALVIVAARA PSAVI:n vastaukset AA:n vaatimuksiin: Ympäristölupa 2007 Muutoslupa ( ) jätevesien johtamiseen kipsisakka-altaan ohi suoraan jälkikäsittely-yksiköihin Kyseessä on YSL:n 58 :n mukainen ympäristöluvan muuttamista koskeva hakemus, joka käsitellään saman pykälän 3 momentin mukaisesti soveltuvin osin kuten lupahakemus. Tässä asiassa AVI on katsonut lausuntojen pyytämisen ELY:lta ja sijaintikuntien ympäristönsuojeluviranomaisilta riittäväksi, koska luvanhaltija ei ole hakenut muutosta jätevesien johtamista koskeviin luparajoihin. Lisäksi luvanhaltija on todennut, ettei muutos lisää jätevesikuormitusta eikä sen haitallisia vesistövaikutuksia. Luparajat on hakemuksessa esitetty koskemaan loppuneutraloinnista jälkikäsittely-yksiköihin johdettavia vesiä samalla tavalla kuin kipsisakka-altaasta jälkikäsittely-yksiköihin johdettavia vesiä. AVI korostaa, että haitankärsijällä, kuten valvontaviranomaisella tai luvanhaltijalla, on ympäristönsuojelulain 58 :n 1 momentin 1) kohdan nojalla mahdollisuus hakea muutosta ympäristö- ja vesitalouslupaan, mikäli hän katsoo, että Talvivaaran kaivoksen jätevesikuormitus ja sen vesistövaikutukset poikkeavat olennaisesti ennalta arvioidusta. Haitankärsijät ja asianosaiset voivat myös esittää vaatimuksensa jätevesien käsittelyn tehostamisesta, uusista luparajoista ym. tämän käsittelyn yhteydessä esitetyistä asioista piakkoin käynnistyvän Talvivaaran kaivoksen ympäristö- ja vesitalousluvan lupamääräysten tarkistamista koskevan hakemuksen käsittelyn yhteydessä (ks. edellä vastaus Kainuun ELY:lle). Kipsisakka-altaan toimivuus jätevesien käsittely-yksikkönä on yksi keskeinen asia lupamääräysten tarkistamista koskevan hakemuksen käsittelyn yhteydessä. Haitankärsijän tekemän ympäristönsuojelulain 58 :n muutoshakemuksen tai lupamääräysten tarkistamista koskevan hakemuksen käsittelyn yhteydessä vahingonkärsijä voi myös vaatia luvan saajalta korvausta ennakoimattomasta vesistön pilaantumisesta aiheutuvasta tai muusta vesistöön kohdistuvasta toimenpiteestä johtuvasta vahingosta. Hakemus tulee tehdä AVI:lle. Ennakoimattoman vahingon korvaamista koskevan hakemuksen yhteydessä voidaan esittää myös luvasta poiketen aiheutetun vahingon korvaamista koskeva vaatimus Mika Flöjt 35

36 TALVIVAARA Ympäristölupa 2007 Muutoslupa ( ) jätevesien johtamiseen kipsisakka-altaan ohi suoraan jälkikäsittely-yksiköihin PSAVI myönsi tämän luvan määräaikaisena. Lupa on voimassa siihen saakka, kunnes : Talvivaaran kaivoksen luvan nro 33/07/1 kohdassa "Lupamääräysten tarkistaminen määrätystä lupamääräysten tarkistamishakemuksesta annettava päätös on saanut lainvoiman tai mahdollisesta ympäristösuojelun 58 :ssä tarkoitetusta luvanhaltijan, valvontaviranomaisen tai haitankärsijän tekemästä muutoshakemuksesta annettava päätös on saanut lainvoiman Mika Flöjt 36

37 TALVIVAARA Ympäristölupa 2007 yhteenvetoa Jälkeenpäin on ilmennyt, että ympäristölupavaiheessa kaivosyhtiö tiesi uraanin erottuvan bioliuotuskasoissa malmista PLS liuokseen ja menevän kipsisakka-altaaseen. (Yhtiön suorittamat uraanin talteenottokokeet liuotusnesteestä ) Yhtiö ei kuitenkaan kuvannut niitä hakemukseensa. Täten uraanin ympäristövaikutukset bioliuotuskasoissa, kipsisakkaaltaassa ja siitä vesistöön johdettavissa jätevesissä jäivät YVA:ssa sekä ympäristö- ja vesitalouslupaprosesseissa käsittelemättä. Lupaa uraanin sijoittamiseen kipsisakka-altaaseen ei haettu, eikä saatu. STUK:n johtavan asiantuntijan Esko Ruokolan arvio kipsisakkaaltaaseen päätyvän uraanin pitoisuudesta oli 1Bq/kg (uraaniseminaari Kuopiossa ), joten kipsisakka-altaan pitoisuuden perusteella olisi tullut tehdä ydinenergialain mukainen lupahakemus jo alunpitäen Mika Flöjt 37

38 TALVIVAARA Ympäristölupa 2007 Luvan tarkistaminen käynnissä Yhtiön piti jättää hakemus ympäristöluvan tarkistamiseksi mennessä Kaikkia tarvittavia suunnitelmia (esim. jätevesipäästöt) ei yhtiö ole ELY:n pyynnöstä huolimatta vielä toimittanut ELY on antanut aikaa lokakuun puoliväliin, jonka jälkeen pyydetään uhkasakon uhalla. Yhtiö luvannut toimittaa suunnitelmat lokakuun puoliväliin mennessä. HUOM. Tähän ympäristöluvan tarkistamisprosessiin voivat muutkin osapuolet esittää hakemuksen lupamääräysten tarkistamiseksi ympäristösuojelun 58 :ssä tarkoitettu luvanhaltijan, valvontaviranomainen tai haitankärsijän tekemä muutoshakemus Mika Flöjt 38

39 Talvivaaran uraanijätealtaan kipsisakka-altaan tulviminen APU: Talvivaaran keväinen vuoto sisälsi uraania ( Juha Kauppinen) Kaivoksen vastuuvalvoja kuvailee tilannetta kaivoksella lähes kaaoksenomaiseksi. Ympäristön uraanipitoisuuksia ei ole vieläkään mitattu. Talvivaara-yhtiö tiedotti maaliskuun 18. päivä, että sen kaivoksen kipsisakka-altaassa on tapahtunut vuoto. Asia uutisoitiin laajasti, mutta sitä ei kerrottu, että vuodon mukana pääsi ympäristöön uraania sisältävää lietettä. Kuukausi ennen vuotoa, helmikuun 8. päivä, Talvivaara tiedotti aikeistaan ryhtyä ottamaan talteen uraania, ja kertoi samalla, että nykyisessä systeemissä kaivoksesta nostettava uraani päätyy prosessisakkojen keruualueena toimivaan kipsisakka-altaaseen. Talvivaaran kaivoksen vastuuvalvoja Ilkka Haataja Kainuun ELY-keskuksesta vahvistaa Avulle, että maaliskuinen vuoto tapahtui juuri tässä samassa altaassa, johon uraani kaivoksen prosesseissa päätyy. - Kyllä, juuri samasta altaasta on kyse, Haataja sanoo. Haatajan mukaan kaivoksen uraani kertyy tuohon altaaseen suurelta osin. - Talvivaarassa uskottiin ensin, että vuodosta selvitään tukkimalla allas ja pumppaamalla vuotanut liete pois, Haataja kertoo. - Mutta se (liete) tosiaan karkasi. Ei nyt voi sanoa, että kaaoksenomaisesti mutta lähes kaaoksenomaisesti, hän kuvailee.

40 Keväisessä vuotoa koskevassa tiedotteessaan Talvivaara-yhtiö kertoi virheellisesti, että vuoto olisi havaittu tuona päivänä päivätyssä tiedotteessa sanottiin: Talvivaaran kaivoksella on havaittu tänään vuoto kipsisakka-altaassa. Tiedotteen perässä oli yhtiön ympäristöpäällikön nimi. Todellisuudessa yhtiö oli huomannut vuodon jo kaksi päivää aikaisemmin, tiistaina 16.3., klo Tarkka aika selviää Avun haltuunsa saamasta raportista, jonka on niin ikään laatinut yhtiön ympäristöpäällikkö. Kipsisakka-allas vuoti kolmena päivänä Kipsisakka-altaan pohjassa havaittiin vuoto noin klo Välittömästi aloitettiin uppopumppujen asennus ja toimenpiteet vuotokohdan paikkaamiseksi tiivistämällä kivituhkaa vuotokohtaan. Seuraavana yönä noin klo vuotokohta saatiin tukittua, Talvivaaran raportissa kirjoitetaan. Aamulla uppopumpuille tuleva virtaama oli suurentunut, joka viittasi siihen, että allas vuotaa pohjasta uudestaan. Vuotoa alettiin tukkia seitsemältä aamulla ja se saatiin tukittua iltapäivällä kolmelta, raportissa kerrotaan aamuna vuotovesimäärä oli lisääntynyt ja kipsisakka-altaasta vuotava vesi muuttui kirkkaasta tummaksi noin klo Varmuustoimena aloitettiin alapuolisen padon tekeminen klo Tämän jälkeen koitti Haatajan mainitsema lähes kaaoksenomainen tilanne. Vuoto lisääntyi voimakkaasti klo aikoihin. Lietettä tuli niin paljon ja niin suurella voimalla, että kaivoksen lounaispuolella kulkeva vanha Lahnasjärven tie murtui ojarummun kohdalta, raportissa kerrotaan. Tällöin alettiin tehdä uutta patoa kaksi kilometriä alavirtaan, Lumelantien kohdalle. Pato oli klo siinä laajuudessaan valmis, että virtaus saatiin pysäytettyä, raportissa todetaan. Alimmalla padolla, suopainanteessa, sijaitsee valtava luonnollinen laskeutusallas. Se on kaivoksesta lounaaseen, Kortelammen ja Myllysuon välissä. Altaan koko on Talvivaaran raportin mukaan noin kuutiometriä. Tässä altaassa uraania ja muuta metallia sisältävä kipsiliete on lillinyt kevään ja kesän yli. - Metallit laskeutuvat ja saostuvat ja jäävät kiinteään osaan altaan pohjalle. Sitä (lietettä) on vatvottu siellä altaassa tähän asti. Ja se mikä jää kirkkaana ylitse, lasketaan ympäristöön, Haataja kertoo. Uraania ja muita metalleja sisältävän kipsilietekerroksen päälle jäänyt kirkas vesi on yhtiön raportin mukaan johdettu lounaan suuntaan Mourunpuroon. Yhtiön ympäristöluvasta selviää, että tähän suuntaan johdetut vedet virtaavat Mourunpurosta ensin Kivijärveen ja sieltä noin 20 kilometriä pitkään, erämaiseen Laakajärveen, jonka rannalla on mökkejä.

41 Pöyry 2007: Kaivoksen käyttötarkkailussa - louhinnan edistyminen - liuotuksen eteneminen ja erityisesti metallien liukenemisen seuranta (kuuluu liikesalaisuuden piiriin, tiedot toimitetaan luottamuksellisena valvovalle viranomaiselle) - malmin siirrot primääriliuotuksesta 2 vaiheen liuotukseen - kaivoksen ja metallitehtaan tuotantomäärät - liikennemäärät - kemikaalien, polttoaineiden ja energian kulutus - louhoksesta pumpatut vesimäärät ja vesistöön johdettava vesimäärä - johdettu vesimäärä Nuasjärvestä ja Kolmisopesta - jäteveden puhdistusprosessien toiminta; käyttöajat, toimintahäiriöt - pölynpoistolaitteiden käyttöajat ja häiriöt - tuotetut jätteet; määrä, laatu ja sijoitus - pöly- ja meluhavainnot - sivukivialueen täyttömäärä ja täyttöalueen laajuus - jälkihoitotoimet; laajuus, toteutustapa, käytettyjen menetelmien toimivuus - alueiden kunnossapito; vesien hallintajärjestelyt ja tieverkko - poikkeustilanteet, ympäristövahingot ja -onnettomuudet - näytteenottopäivät ja paikat (ympäristöpäällikkö vastaa seurannasta) - pintavalutuskenttien ja kosteikkojen toimintaa sekä ympäryspenkereitä tarkkaillaan silmämääräisesti, tarkastukset ja mahdollisesti niissä havaitut viat ja puutteet sekä niiden korjaus kirjataan käyttöpäiväkirjaan (lisäys lupamääräyksen kohdasta päästötarkkailu) - kaikki mahdolliset muut tapahtumat, joilla voi olla vaikutusta päästöihin tai niiden vaikutuksiin Merkinnät tehdään Kainuun ympäristökeskuksen kanssa sovittavalla tavalla. Päiväkirja säilytetään kaivoksella ja sen ylläpidosta vastuullisen henkilön yhteystiedot ilmoitetaan Kainuun ympäristökeskukselle. Päiväkirja säilytetään niin kauan kuin toimintaa jatketaan. Siitä laaditaan vuosittain yhteenveto, joka esitetään vaadittaessa viranomaisille ja liitetään lupamääräysten tarkistamishakemuksen asiakirjoihin. Vuosiyhteenveto toimitetaan lisäksi päästö- ja vaikutustarkkailun toteuttajalle vuosiyhteenvedon laadintaa varten.

42 Vesipäästöjen seurannassa (Pöyry 2007) Näytteistä määritetään päivittäin: ph kiintoaineen hehkutusjäännös Ni Cu ja Zn Kerran viikossa näytteistä määritetään em. lisäksi: lämpötila Al happi As hapen kyllästysaste Ba alkaliniteetti Ca kokonaiskovuus Cd sähkönjohtavuus Co CODMn Cr kiintoaine Fe Cl Hg SO4 Mg kok.n Mn NO3 N Na NH4 N Sb kok.p V PO4 -P öljyhiilivedyt - Mutta ei siis mm. uraania ja uraaninjäämiä! Vaikka se on myrkyllistä ja radioaktiivista.

43 Jätevesipäästöjä kahteen vesistöön Talvivaaran kaivosalue sijaitsee Oulujoen ja Vuoksen vesistöalueen vedenjakajalla. Vesiä on suunniteltu johdettavan kaivosalueelta molempiin vesistöihin. Oulujoen suuntaan purkureitti kulkee Salmisen, Kalliojärven, Kalliojoen, Kolmisopen, Tuhkajoen, Jormasjärven ja Jormasjoen kautta Nuasjärveen. Vuoksen vesistöalueen puolella purkureitti on Ylä-Lumijärvi, Lumijoki, Kivijärvi, Kivijoki ja Laakajärvi. Pyöry 2007, s. 5

44 Rikkipäästöt jatkuva ongelma Käyttöönoton jälkeen vuoden sisällä määritetään poistokaasun rikkivetypitoisuudet sekä nikkelin (Ni), sinkin (Zn), kuparin (Cu), koboltin (Co) ja arseenin (As) pitoisuudet kolmen näytteen mittaussarjalla ja tämän jälkeen samoin kolmen vuoden välein (taulukko 1). Yhdenkään mittaussarjan näytteen rikkivetypitoisuus ei saa ylittää raja-arvo 50 mg/m3(n) kuivassa kaasussa. Edellä mainittujen metallien yhteenlaskettu pitoisuus ei saa ylittää yhdessäkään näytteessä 1 mg/m3(n) kuivassa kaasussa. Pöyry Talvivaaran kaivoksen tarkkailusuunnitelma 2007 Nyt Rikkipäästöjä on pyritty kesän aikana eliminoimaan, mutta ongelma on siirtynyt lipeäpesun myötä vesistöön..

45 MTV3: Poliisi aloitti tutkinnan kaivosyhtiö Talvivaaran jätteidenkäsittelystä ( ) Talvivaara: Huoli on yhteinen Talvivaaran mukaan yhtiö ei ole rikkonut lakia jätevesiasiassa. Kestävän kehityksen johtaja Eeva Ruokonen totesi eilen MTV3:lle, ettei yhtiöön ole tullut virallista tietoa mahdollisista tutkintapyynnöistä. Ruokonen vakuuttaa, että vesiasiassa on jo tapahtunut edistystä. - Huoli on yhteinen. Meillä on isot tutkimussuunnitelmat meneillään siitä, miten me parannamme vesien käsittelyä kaivoksessa. Ruokosen mukaan tällä hetkellä ongelma tehtaalta lähtevässä vedessä on kohollaan oleva natriumsulfaatti. - Natriumsulfaatti on puolestaan lähtöisin siitä, että olemme ryhtyneet pesemään hajukaasuja lipeällä aikaisemmin vesipesun sijasta. Tämä lipeä on nyt siirtynyt sinne vesiin. (MTV3)

46 Kansalainen ja ympäristövaikutusten arviointi keskustelua kuulemistilaisuudessa ELY:n kommentti kuulemistilaisuudessa: Sitä ei silloin sitä uraania ajateltu talteen otettavaksi, ja YVA menettely kulki sen mukaisesti. Kansalaisena uskon, että ympäristövaikutusten arviointi tulee tehdä niille kaikille aineille, jotka jäävät ympäristöön. Arvioinnissa selvitetään voiko niistä aiheutua haittaa. ELY:n kommentti kuulemistilaisuudessa; Nyt kun yhtiö ilmoittanut hakevansa sitä talteen, niin YVA asetuksessa on sanottu, että tämä uraanin talteenotto vaatii YVA menettelyn. Kansalaisena uskon, että erityisille haitallisille aineille, kuten uraani, on tehtävä ympäristövaikutusten arviointi vaikka ko. ainetta ei otettaisiinkaan talteen lf 46

47 Ely-keskuksen tehtävänä on valvoa, että Talvivaara noudattaa ympäristölupaansa. Talvivaaran lähijärviin laskema jätevesi on sisältänyt ennakoitua enemmän mm. sulfaatteja, rautaa ja mangaania. Aiemmin kesällä Ely-keskus kehotti alueen ihmisiä välttämään järvien vesien käyttöä esimerkiksi löylyvetenä, koska tutkimustietoa puuttuu siitä, miten mangaani- ja sulfaattipitoinen vesi käyttäytyy höyrystyessään. Neuvo koski Kalliojärven, Kivijärven, Salmisen, Ylä-Lumijärven, Lumijoen ja Kivijoen vesiä Talvivaaran päästöistä ympäristöön ovat paikalliset koonneet materiaalia nettiin:

48 MTV3 45 min: ( ) Talvivaaran petetyt lupaukset Viranomaiset ovat asettaneet vesiongelmien hoitamisen rajapyykiksi lokakuun puolivälin. Silloin suunnitelmien pitäisi olla kunnossa. Ruokosen mukaan aikaraja on yhtiölle sopiva ja yhteisesti sovittu. - Teemme suunnitelmia siitä, miten tulemme kierrättämään vettä, vähentämään kemikaaleja ja puhdistamaan vesiä. Ihannetilanne olisi, jos jätevesiä ei laskettaisi tehtaalta lainkaan luontoon. - Suljettu vesikierto on tavoitteena. Vuotuinen epätasainen sademäärä aiheuttaa kaivoksen vesitaseen hallintaan haasteita, Ruokonen kertoo. Huom! Vaasan hallinto-oikeusprossissa yhtiö vaati luopumaan suljetun vesikierron vaateesta, ja muistutti että heille on annettu lupa päästää vesistöön 150 m3 / tunnissa.

49 Vireillepano lupamuutoksiin MTV:n nettisivuilla Talvivaarasta: "Yhtiö vetosi vastauksessaan siihen, että viranomainen ei ole asettanut ympäristöluvassa tiettyjä luparajoja mangaanille, sulfaatille ja raudalle. " - > Nyt siis voi tehdä vireillepanon ja pyytää, että viranomainen heti muuttaa ympäristölupaa ja siinä asettaa noille luparajat. Samalla voi vaatia tarkistettavaksi muut veden tilaan vaikuttavien päästöjen luparajat, kuten ph ja hapen kulutus. Lisäksi tietysti rikkipäästölupamuutokset. Kyseisen luparajamuutokset ovat riippumattomia poliisin tutkimuksista. Vireillepanon voi tehdä osakaskunnat tai esim. luonnonsuojelupiiri jne.

50 TALVIVAARA Uraanin talteenottolupa hakemus valtioneuvostolle jätetty Talvivaara tiedotti aikovansa aloittaa muiden metallien sivutuotteena saatavan uraanin talteenoton ja hyödyntämisen puolituotteena. Yhtiö on jo aloittanut selvitykset tuotantoprosessin muuttamiseksi siten, että liuoksen sisältämä uraani voidaan ottaa hyötykäyttöön. Nykyisessä tuotantoprosessissa uraani päätyy erittäin alhaisina pitoisuuksina prosessisakkojen keruualueena toimivaan kipsisakka-altaaseen. Paikalla olivat myös STUK:lta johtava asiantuntija Esko Ruokola ja Pohjois-Suomen aluelaboratorion johtaja Dina Solatie sekä geologi Olli Äikäs GTK:sta Talvivaara jätti valtioneuvostolle lupahakemuksen uraanin talteenottoon YVA arviointiohjelma jätetty ELY keskukselle Mika Flöjt 50

51 TALVIVAARA Uraanin talteenottolupa YVA arviointiohjelma jätetty ELY:lle Ohjelmassa Yhtiö kuvaa: Nykyisin uraani päätyy osin metallirikasteiden mukana lopputuotteen jatkojalostajille ja osin muiden louhittavan malmin sisältämien ja toistaiseksi hyödyntämättömien raaka-aineiden tapaan kipsisakka-altaisiin. Talvivaaran alueen kallioperä ja nikkelimalmi sisältävät luonnonuraania pieniä pitoisuuksia. Kallioperän uraanipitoisuudet eivät kuitenkaan ole riittäviä, jotta malmi voitaisiin luokitella uraanimalmiksi. Talvivaara ei ole käynnistämässä alueella uraanikaivostoimintaa. Uraanin talteenottoa varten ei nykyisen toiminnan lisäksi louhita malmia, eikä muutenkaan muuteta nykyisiä kaivostoimintoja. Talteen otettavaa luonnonuraania ei väkevöidä ydinpolttoaineeksi Talvivaaran laitoksessa vaan se kuljetetaan ns. puolituotteena ulkomaille jatkojalostettavaksi energiantuotannossa käytettäväksi uraaniksi. Puolituotteen, uraaniperoksidin, tuotantomäärä on tonnia vuodessa (30 vuoden aikana siis jopa yli tonnia!) Mika Flöjt 51

52 TALVIVAARA Uraanin talteenottolupa YVA arviointiohjelma jätetty ELY:lle Mika Flöjt 52

53 TALVIVAARA Uraanin talteenottolupa YVA arviointiohjelma jätetty ELY:lle Ohjelmassa Yhtiö kuvaa metallien tuotantoprosessia (4.3): Talvivaaran nykyisessä metallien tuotantoprosessissa on neljä päävaihetta: louhinta, murskaus, bioliuotus ja metallien talteenotto. Bioliuotus mahdollistaa nikkelin erottamisen matalapitoisestakin malmista taloudellisesti. Liuotuksessa hyödynnetään alueen luontaista bakteerikantaa. Metallien talteenotossa nikkeli, kupari, sinkki ja koboltti saostetaan liuotuskasalta saatavasta, metalleja sisältävästä liuoksesta, jolloin saadaan tuotetuksi metallisulfideja Mika Flöjt 53

54 TALVIVAARA Uraanin talteenottolupa YVA arviointiohjelma jätetty ELY:lle Ohjelmassa Yhtiö kuvaa uraanin talteenottoprosessia (4.4): Talvivaaran alueen kallioperä ja nikkelimalmi sisältävät luonnonuraania pieniä pitoisuuksia. Uraani liukenee Talvivaaran päätuotteiden tapaan pääliuokseen. Liuoksen uraanipitoisuudet ovat pieniä (noin 25 mg/l), mutta uraani voidaan ottaa talteen uusimman tekniikan mukaisella uuttomenetelmällä. Uraanin talteenottolaitos toimii kaivoksen tuotantoprosessin kiinteänä osana. Talteenottoprosessiin otettava raaka-aine on metallien saostusprosessien prosessiliuos sinkkisulfidisakeuttimen ylitesäiliöstä, kuparin ja sinkin saostuksen jälkeen. Prosessissa käsiteltävä syöttöliuoksen määrä on mitoitettu metallisaostuksen liuosmäärän mukaisesti 1800 m3 tunnissa. Uraanin talteenoton jälkeen liuos jatkaa ylitteenä neutralointivaiheeseen ja siitä edelleen nykyiseen nikkelin ja koboltin yhteissaostukseen Mika Flöjt 54

55 TALVIVAARA Uraanin talteenottolupa YVA arviointiohjelma jätetty ELY:lle Ohjelmassa Yhtiö kuvaa uraanin talteenottolaitoksen päästöjä ja jätteitä (4.7.1): Uraanin talteenotolla on kuitenkin vaikutusta kaivoksen jätteiden koostumukseen. Ilman uraanin talteenottoa osa uraanista päätyy Talvivaaran metallien talteenottolaitokselta kipsisakka-altaalle sakkaan sitoutuneena, kuten muutkin malmista bioliuotuksessa liukenevat aineet, joita ei oteta talteen nykyisessä seostusprosessissa. Uraanin talteenotto vähentää kipsisakka-altaalle päätyvän uraanin määrää. Kipsisakan uraanipitoisuus on nykyisinkin ollut pieni eikä sillä ole ollut merkitystä kipsisakan ympäristöominaisuuksiin tai vaikutuksiin. Luonnonuraanin säteily on vähäistä eikä tehdyissä mittauksissa ja ylilennolla tehdyssä säteilykartoituksessa (Kuva 6-10) havaittu kipsisakka-altaan alueella poikkeavia säteilytasoja Mika Flöjt 55

56 TALVIVAARA Uraanin talteenottolupa YVA arviointiohjelma jätetty ELY:lle Ohjelmassa Yhtiö kuvaa ympäristövaikutusten arviointimenettelyä (5) Ympäristövaikutusten arviointi on lakiin (268/1999)perustuva menettely, jonka tarkoituksena on arvioida merkittävien hankkeiden ympäristövaikutukset, tutkia mahdollisuudet haitallisten vaikutusten vähentämiseen sekä turvata kansalaisten osallistumismahdollisuudet hankkeen suunnitteluun ja päätöksentekoon. Hankkeeseen sovelletaan YVA-asetuksen 5 :n hankeluettelon kohtaa: 2) luonnonvarojen otto ja käsittely: d) uraanin louhinta, rikastaminen ja käsittely lukuun ottamatta koelouhintaa, koerikastamista ja muuta vastaavaa käsittelyä Mika Flöjt 56

57 TALVIVAARA Uraanin talteenottolupa YVA arviointiohjelma jätetty ELY:lle Huomautus näin jälkikäteen arviointiohjelmasta: Arviointiohjelma oli rajattu uraanin tuotannon viimeiseen vaiheeseen, uuttoprosessin tarkasteluun Tässä ei toteudu ympäristöministeriön ohjeen tavoitteet: HANKEKUVAUS ohje (ympäristöministeriön ohjesivu, Jotta hankkeesta aiheutuvat vaikutukset voidaan arvioida, on hankeen kaikki keskeiset osat kuvattava riittävän yksityiskohtaisesti. Hankkeesta tulee kuvata: - sen vaihtoehtojen keskeiset ominaisuudet ja tekniset ratkaisut, - kuvaus toiminnasta kuten tuotteista, tuotantomääristä, raaka-aineista, liikenteestä, käytetyistä materiaaleista - arvio jätteiden ja päästöjen laadusta ja määristä Hankekokonaisuuden määrittäminen on tärkeää, koska se ratkaisee mitä vaikutuksia YVAssa otetaan huomioon. Jos jokin kokonaisuuden osa jää tarkastelusta pois, jää myös osa vaikutuksista tarkastelun ulkopuolelle. Näin ei saada oikeata kuvaa hankkeen ympäristövaikutuksista Mika Flöjt 57

58 TALVIVAARA Uraanin talteenottolupa lausunnot arviointiohjelmasta TEM toteaa lausunnossaan arviointiohjelmasta mm: Väitteeseen siitä, että kaivostuotteen pitämiseksi uraanimalmina uraanipitoisuuden pitäisi olla riittävän suuri, sisältyy asiavirhe. Ydinenergialain mukaista kaivos- ja rikastustoiminta, kun tavoitteena on uraanin tai toriumin tuottaminen, eikä pitoisuuteen liittyviä lisävaatimuksia ole asetettu. Lisäksi ydinenergialain esitöistä (HE 16/1985), 2 1 momentin 2 kohdan yksityiskohtaisista perusteluista käy ilmi, että ydinenergialain mukaista kaivostoimintaa voi olla myös Talvivaaran hankkeen kaltainen sivutuotanto, riippumatta pitoisuuksista. Siitä lähtien, kun uraania tai toriumia aletaan hyödyntämään, on toiminta tuosta lähtien katsottava ydinenergialaissa tarkoitetuksi toiminnaksi. Uraanikaivos-termiä ei ydinenergialaki tunne, eikä sillä siten ole ydinenergialain soveltamisen kannalta merkitystä Mika Flöjt 58

59 TALVIVAARA Uraanin talteenottolupa Oma huomautus: Ei ydinenergialaki tunne myöskään termejä uraanin erotus tai talteenotto Ydinenergialain perusteella lupa annetaan uraanin tuotantoon, hallussapitoon ja varastointiin. Kyllä ympäristön vaikutusten arviointikin, joka tehdään tämän luvan myöntämisperusteiksi, tulee tehdä koko uraanin tuotantoon (koko prosessi, ei vain talteenottovaihe), sekä varastointiin Nyt tehty uraani YVA käsittelee vain osan uraanin tuotantoprosessista, ja lupa on haettu vain uraanin talteenottoon. Ei kata esim. bioliuotuskasan kaasupäästöjä ja uraaninhajoamistuotteita. Huom. Talteenotto termi näkyy arviointiselostuksen kansilehteä myöten ja myös erotustermiä viljellään mediassa. Tämä on tahallista YVA-prosessin väärinkäyttöä Mika Flöjt 59

60 TALVIVAARA Uraanin talteenottolupa Ympäristöministeriö uraanin louhinnasta Ympäristöministeri Enestam: Uraanin louhinta lisätään YVA-asetuksen hankeluetteloon "YVA-lain tarkistuksen yhteydessä annettavaan uuteen asetukseen voidaan jo tässä yhteydessä lisätä uraanin louhinta siten, että siihen sovellettaisiin YVA-menettelyä aina kaivoksen koosta riippumatta. Tällainen ratkaisu on jo nykyisessä YVA-asetuksessa asbestin osalta", ministeri Enestam jatkaa Mika Flöjt 60

61 TALVIVAARA Säteilyturvallisuudesta STUK antaa lausunnot Jorma Aurela TEM (Kuopion uraaniseminaarissa ): Me pistetään tämä lausuntopyyntö esimerkiksi STUK:lle, niin ei se säteilyturvakeskus taatusti kuuntele poliitikkoja, se on täysin poliitikoista riippumaton elin. Ja se antaa sitten lausunnon siitä turvallisuudesta. Toisaalta: Säteilyturvakeskuksen neuvottelukunnan kokous Kohta 3. Muut ajankohtaiset asiat Talvivaaran nikkelikaivoksen uraaninerotushanke on poikinut vilkkaan kansalaiskeskustelun. Osa keskusteluun syötetyistä tiedoista on harhaan johtavia, ja tämä on ruokkinut aiheetonta huolta uraanin erotukseen liittyvistä riskeistä. STUKilta kaivattiin Talvivaaran uraaniasioista keskusteluun aktiivisempaa panosta ja selkeämpää kieltä. Mietittiin, miten STUK voisi auttaa Talvivaaraa kertomaan asian oikean laidan. Mietittiin myös poliittisten toimijoiden, esimerkiksi ministerien vastuuta, velvollisuutta ja mahdollisuutta korjata julkisuudessa olevia vääriä tietoja. Nykyinen ympäristöministeri on hankalassa tilanteessa kertomaan Talvivaarasta mitään, joten lähinnä työ- ja elinkeinoministeri voisi halutessaan rauhoitella keskustelua. Lisähuomio: STUK:in johtoa ja TEM:min virkamiehiä kuuluu Atomiteknilliseen seuraan, missä myös jäseniä uraanienergiayhtiöt. ATS:n tehtävänä on sääntöjen mukaan edistää uraanivoiman käyttöä Suomessa. Mika Flöjt 61

62 TALVIVAARA Säteilyturvallisuudesta STUK antaa lausunnot Jorma Aurela (Kuopion uraaniseminaarissa): Me pistetään tämä lausuntopyyntö esimerkiksi STUK:lle, niin ei se säteilyturvakeskus taatusti kuuntele poliitikkoja, se on täysin poliitikoista riippumaton elin. Ja se antaa sitten lausunnon siitä turvallisuudesta. STUK on myöntänyt OMG Kokkola Chemicalsille luvan uraanin tuottamiseen, varastointiin ja hallussapitoon jo 90-luvun puolivälistä. STUK uudisti luvan v lopulla kymmeneksi vuodeksi. Länsi-Suomen ympäristölupaviraston uusima ympäristölupa OMG Kokkola Chemicalsille sivuuttaa uraanin käsittelyn kokonaan. STUK myönsi nro 7/Y42214/2009 ( ) Norilsk Nickel Harjavalta Oy:lle ydinenergialain 21 :n ja ydinenergia-asetuksen 41 :n mukaisen luvan tuottaa ja pitää hallussa sekä varastoida nikkelin jalostusprosessin yhteydessä syntyviä ydinaineita STUK:in edustaja Kuopiossa: Ei meille tullut mieleenkään, että YVA olisi pitänyt tehdä Mika Flöjt 62

63

64 MITÄ SÄTEILY ON? NÄKYMÄTÖNTÄ MAUTONTA & HAJUTONTA Uraani ja sen hajoamistuotteet ovat myrkyllisiä ja radioaktiivisia. Uraani on myös hyvin vesiliukoista -> hallintaongelma -> vesistöjen- ja pohjavesien saastumisriski suuri.

65 PUOLIINTUMISAIKA Puoliintumisaika = puolet ytimistä on hajonnut kevyemmiksi ytimiksi Radioaktiivinen aine hajoaa kevyemmiksi alkuaineiksi Syntyvä aine voi myös olla radioaktiivinen Vapautuu ionisoivaa säteilyä Uraanin isotooppien radioaktiivisuuden puoliintuminen U238: 4.5 miljardia vuotta U235 : 700 miljoonaa vuotta Uraanin 23-portaisen hajoamisketjun lopullinen

66

67 Los Alamos National Laboratory's Chemistry Division Polonium-210 Weight by weight it is about 250 billion times as toxic as hydrogen cyanide.

68

69 Radonin erittyminen Gammasäteily Pölyäminen (radium, arseeni,...) Suojapadon murtuminen Rikastusjäte eroosio tulvat rankkasateet onnettomuudet rakennevirheet Pohjavesi Suodattuminen uraani, arseeni,... + U radionuklidit

70 Uraanikaivostoiminnan ympäristö- ja terveysriskejä URAANIKAIVOSTOIMINNAN RISKIT OVAT SUURIA - Suomessa ei juurikaan ole keskusteltu uraanikaivosten kiistattomista haitoista, millä epäilemättä on ollut vaikutus uraanivoiman (ydinvoiman) kannatukseen Suomessa. - Uraanikaivostoiminnan terveys- ja ympäristöriskejä (IAEA 2005) ovat: 1) Liukoisten radioaktiivisten ja kemiallisesti myrkyllisten materiaalien joutuminen pohjaveteen ja vesistöihin. 2) Louhinta- ja murskausjätealtaiden pettämisestä aiheutuvat katastrofit ja hidas saastuminen. 3) Radioaktiivisesti ja kemiallisesti myrkyllisen pölyn leviäminen ilmavirtojen myötä ihmisiin, eläimiin, kasvistoon, vesistöihin ja kaloihin. 4) Radon-kaasun päästöt: radonin ja sen hajoamistuotteiden leviäminen ilmavirtojen mukana laajalle alueelle. 5) Kemiallisten yhdisteiden vuotaminen vesistöihin ja pohjaveteen: kaivosten ja malmirikastamoiden jätteet sisältävät mm. raskasmetalleja, happoja, ammoniakkia ja myrkyllisiä suoloja. 1 Lähde: IAEA 2005, Ari Lahti 2006.

71 Although radon is a gas... its byproducts are solids and lodge in the lungs... Radon Progeny (chart ) Radon Progeny (chart )... in fact 85% of the lung dose is from alpha-emitting polonium

72 Australia s Ranger Uranium Mine Pit 3 Flooded World s Third Largest Uranium Producer Underwater ERA.html A Loss of Up to 4 Million Pounds U3O8 in 2007? Kaivos esitetty turvallisena ja modernina uraanikaivoksena: klo TV2 Silminnäkijä Uraanin Kirous

73 Uraanikaivoksien ja laitosten vuotoja 2010 Talvivaara uraanijäteallas tulvii ympäristöön 2009 Ranska uraanilaitoksien vuodot pohjavesiin ja vesistöihin Port Hope, Ontariojärvi, Kanada. Uraanilaitos suljetaan, kun uraania ja kemikaaleja on vuotanut maaperään. Cameco yhtiö tunnustaa 9 henkilön saastuneen vuodoista Ranger kaivos, Australia tulvii Syklonin rankkasateista Cicar Lake Kanada, tulvii pohjavesien tulviessa kaivokseen. Kaivos joudutaan sulkemaan Ranger Australia, uraanijätettä sekoittuu uraanikaivoksen työntekijöiden juomaveteen sekä valuu jokeen 2003 Olympic Dam, Australia, litraa radioktiivista jätettä valuu ympäristöön 2002 Beverley Australia litraa radioktiivista jätettä valuu ympäristöön putkivuodon takia 2002 Olympic Dam Australia, litraa radioaktiivista jätettä valuu ympäristöön Ontario järvi Kanada, uraanintuotannon jätteitä valui Ontariojärveen Cameco yhtiön tuotantoalueelta Olympic Dam, Australia, Jätepato vuosi yli kaksi vuotta. Vähintään 5 miljoonaa kuutiota saastunutta vettä pääsi ympäristöön Kanada RioAlgom yhtiön kaivosjätteitä vuosi McCabe järveen Key Lake, Saskatchewan, Kanada, Cameco, Prosessiveden varastointiallas vuosi ympäristöön puutteellisen valvonnan takia Church Rock, New Mexico, USA, United Nuclear. Padon seinä petti, m3 radioaktiivista vettä, tonnia saastuneita sedimenttejä vuosi ympäristöön. Rio Puerco -joen sedimentit saastuivat yli 110 kilometrin matkalta Union Carbide, Uravan, Colorado, USA, Padon seinä petti sulavan lumen vaikutuksesta 1977 Homestake, Milan, New Mexico, USA. Homestake Mining Company. Padon vuoto jäteputken halkeaman takia m3 vuosi kaivosalueelle Western Nuclear, Jeffrey City, Wyoming, USA. Western Nuclear padon pettäminen, 40 kuutiota jätemaata valuu ympäristöön Kerr-McGee, Churchrock, New Mexico, USA. Patomateriaalien toimimattomuudesta johtuva patovuoto Western Nuclear, Jeffrey City, Wyoming, USA. Patoaltaan vuoto rikkoontuneen jäteputken takia. Lähteet: Port Hope Concerned Citizens, STUK, Uraaniton.org, Wise-Uranium.

74 Terveysriskit Yhden maailman suurimman eli Saksan uraanikaivostyöntekijää koskeneen tutkimuksen mukaan kaivostyöntekijöillä selkeästi korkeampi keuhkosyöpäriski. (Lähde: Grosche et al in British Journal of Cancer).

75 CIIRAD: But the radiological situation is reversed as soon as the uranium extraction begins : Radioactive dust is transferred to the atmosphere by mining operations, the extraction and crushing of ore, uranium milling, management of waste rocks and tailings. This has to be emphasised because some of the nuclides contained in the uranium decay chains (such has thorium 230) are very radiotoxic when inhaled. When inhaled, a given activity of actinium 227 (part of the 235U decay chain) gives a radiation dose 5 times higher than the same activity of plutonium 238. Radon gas is transferred to the atmosphere by the vents of the mines and by diffusion from radioactive rocks and tailings. Surface and / or underground water is contaminated by uranium and its by products. Some of them are very radiotoxic when ingested. Lead 210 and polonium 210 for example are among the most radiotoxic elements. When ingested, a given activity of polonium 210 gives a radiation dose 4.8 times higher than the same activity of plutonium 239. Huge amounts of waste rocks, with activities exceeding the normal activity of the earth crust by one to two orders of magnitude are dispersed into the environment and may be used for landfill, road construction or even building. Huge amounts of radioactive tailings (with typical total activities exceeding 100,000 and even 500,000 Bq/kg) are generated. Source: Radiological hazards from uranium mining Author : Bruno Chareyron, Nuclear Physics Engineer and manager of the laboratory of the French Commission de Recherche et d'information Indépendantes sur la Radioactivité (CRIIRAD). Presentation made at the conference Coping with Nuclear Waste April 2007, Stockholm

76 CIIRAD Uranium extraction increases health risks from now The activities of uranium ores have an important variability. Typical ore with a uranium content of 0.2 % has a 238U activity of about 25,000 Bq/kg. The total activity, including all the 238U by-products and the 235U decay chain will therefore exceed 360,000 Bq/kg. Such material should be managed with a great deal of caution due to the risks of exposure to ionizing radiation. As long as the ore remains buried underground - the depth being a few tens and even a few hundreds of meters - the radiation levels at the surface of the earth remain low and usually have the same order of magnitude as of typical natural radiation levels. Except in places where the ore reaches the ground surface (typically a few square metres), the protection offered by the soil is sufficient to reduce the risks for the people living in the area : Alpha and beta particles are stopped by a thin layer of soil (much less than 1 cm.) Even penetrating gamma radiation does not cross a layer of soil of a few meters. Most of the radon gas remains trapped inside the soil. Because of its short half-life (3.8 days) it disintegrates inside the soil during its migration before reaching the biosphere. The amount of nuclides in underground water remains low if the minerals containing uranium are trapped in unpermeable layers. Source: Radiological hazards from uranium mining: Author : Bruno Chareyron, Nuclear Physics Engineer and manager of the laboratory of the French Commission de Recherche et d'information Indépendantes sur la Radioactivité (CRIIRAD). Presentation made at the conference Coping with Nuclear Waste April 2007, Stockholm

77

78

79 GTK:n kartta: Talvivaara & punainen uraanivyöhyke

80

81

82

83

84

Ympäristölupahakemuksen täydennys

Ympäristölupahakemuksen täydennys Ympäristölupahakemuksen täydennys Täydennyspyyntö 28.9.2012 19.10.2012 Talvivaara Sotkamo Oy Talvivaarantie 66 88120 Tuhkakylä Finland 2012-10-19 2 / 6 Ympäristölupahakemuksen täydennys Pohjois-Suomen

Lisätiedot

Ympäristövaikutusten arviointi

Ympäristövaikutusten arviointi Kaupunginhallitus 166 24.04.2012 LAUSUNTO TALVIVAARAN KAIVOKSEN LAAJENNUKSEN YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMASTA 67/1/112/2012 KHALL 166 Ympäristönsuojelusihteeri 18.4.2012 Kainuun elinkeino-, liikenne-

Lisätiedot

Talvivaaran meneillään olevat viranomaismenettelyt

Talvivaaran meneillään olevat viranomaismenettelyt Talvivaaran meneillään olevat viranomaismenettelyt ylitarkastaja Sari Myllyoja Kainuun ELY-keskus, Sari Myllyoja 4.4.2012 1 Lupatilanne Ympäristöluvan lupaehtojen päivityshakemus jätetty Pohjois-Suomen

Lisätiedot

Antopäivä PL 204, 65101 VAASA Puhelin 0100 86360, (lisämaksuton) Faksi 010 36 42760 Sähköposti vaasa.hao@oikeus.fi 27.9.

Antopäivä PL 204, 65101 VAASA Puhelin 0100 86360, (lisämaksuton) Faksi 010 36 42760 Sähköposti vaasa.hao@oikeus.fi 27.9. VAASAN HALLINTO-OIKEUS PÄÄTÖS Nro 11/0436/3 Korsholmanpuistikko 43 Antopäivä PL 204, 65101 VAASA Puhelin 0100 86360, (lisämaksuton) Faksi 010 36 42760 Sähköposti vaasa.hao@oikeus.fi 27.9.2011 01220/11/5139

Lisätiedot

Lupahakemuksen täydennys

Lupahakemuksen täydennys Lupahakemuksen täydennys 26.4.2012 Talvivaara Sotkamo Oy Talvivaarantie 66 88120 Tuhkakylä Finland 2012-04-26 2 / 6 Lupahakemuksen täydennys Täydennyskehotuksessa (11.4.2012) täsmennettäväksi pyydetyt

Lisätiedot

TUTKIMUSTODISTUS 2012E

TUTKIMUSTODISTUS 2012E TUTKIMUSTODISTUS 2012E- 21512-1 Tarkkailu: Talvivaara kipsisakka-altaan vuoto 2012 Tarkkailukierros: vko 51 Tilaaja: Pöyry Finland Oy Otto pvm. Tulo pvm. Tutkimuksen lopetus pvm. Havaintopaikka Tunnus

Lisätiedot

Kantelu valtioneuvoston oikeuskanslerille

Kantelu valtioneuvoston oikeuskanslerille Kantelu valtioneuvoston oikeuskanslerille http://www.satuhassi.net/2011/kantelu-valtioneuvoston-oikeuskanslerille/ Euroopan parlamentin jäsen Satu Hassi on tänään jättänyt kantelun oikeuskanslerille sen

Lisätiedot

LAUSUNTO /36/2014. Pohjois-Suomen AVI. PL 293 (Linnankatu 1-3) OULU. Lausuntopyyntö , PSAVI/55/04.

LAUSUNTO /36/2014. Pohjois-Suomen AVI. PL 293 (Linnankatu 1-3) OULU. Lausuntopyyntö , PSAVI/55/04. LAUSUNTO 7.8.2014 5431/36/2014 Pohjois-Suomen AVI PL 293 (Linnankatu 1-3) 90101 OULU Lausuntopyyntö 11.7.2014, PSAVI/55/04.08/2014 Lausunto Talvivaara Sotkamo Oy:n vesienkäsittelystä Tukes on vastaanottanut

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/ (5) Ympäristölautakunta Ysp/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/ (5) Ympäristölautakunta Ysp/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 (5) Asia tulisi käsitellä 9.6.2015 226 Vaasan hallinto-oikeuden päätös valitusasiassa, joka koskee AVI:n ympäristölupaa maaperän puhdistamisesta HEL 2014-006858 T

Lisätiedot

TERRAFAMEN KAIVOSTOIMINNAN JATKAMISEN TAI VAIHTOEHTOISESTI SULKEMISEN YVA-MENETTELY YLEISÖTILAISUUS KLO SOTKAMO

TERRAFAMEN KAIVOSTOIMINNAN JATKAMISEN TAI VAIHTOEHTOISESTI SULKEMISEN YVA-MENETTELY YLEISÖTILAISUUS KLO SOTKAMO TERRAFAMEN KAIVOSTOIMINNAN JATKAMISEN TAI VAIHTOEHTOISESTI SULKEMISEN YVA-MENETTELY YLEISÖTILAISUUS 24.11.2016 KLO 18-20 SOTKAMO HANKKEEN TAUSTA Tämä YVA-menettely koskee Terrafame Oy:n kaivostoiminnan

Lisätiedot

Ympäristövaliokunnan kuulemistilaisuus

Ympäristövaliokunnan kuulemistilaisuus KITTILÄN KAIVOKSEN NP3 RIKASTUSHIEKKA-ALTAAN VUOTO Ympäristövaliokunnan kuulemistilaisuus 26.11.2015 ESITYKSEN SISÄLTÖ 1. Kittilän kaivoksen rikastushiekka-allas alueen ilmakuva 2. Vuotopaikka NP3-altaan

Lisätiedot

HE 51/2002 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi ympäristönsuojelulakia,

HE 51/2002 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi ympäristönsuojelulakia, Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi ympäristönsuojelulain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi ympäristönsuojelulakia, jotta se vastaisi sanamuodoltaan voimassa olevaa lakia tarkemmin

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 18/2005/1 Dnro LSY-2005-Y-179. jälkeen

ASIA HAKIJA. YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 18/2005/1 Dnro LSY-2005-Y-179. jälkeen 1 LÄNSI-SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki PÄÄTÖS Nro 18/2005/1 Dnro LSY-2005-Y-179 Annettu julkipanon jälkeen 5.8.2005 ASIA HAKIJA Yksityiskohtaiselle suunnitelmalle jäte- ym. vesien käsittelyssä toteutettavista

Lisätiedot

PIRKANMAAN YMPÄRISTÖKESKUS PÄÄTÖS

PIRKANMAAN YMPÄRISTÖKESKUS PÄÄTÖS PIRKANMAAN YMPÄRISTÖKESKUS PÄÄTÖS PL 297 Annettu julkipanon jälkeen 33101 TAMPERE Puh. (03) 2420 111 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 115 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee Länsi-Suomen vesioikeuden

Lisätiedot

METALLITASE, KOKONAISLIUOTUSSAANTI JA KANNATTAVUUS

METALLITASE, KOKONAISLIUOTUSSAANTI JA KANNATTAVUUS METALLITASE, KOKONAISLIUOTUSSAANTI JA KANNATTAVUUS Document name: METALLITASE, Version: 1 KOKONAISLIUOTUSSAANTI JA KANNATTAVUUS Creation time: Virhe. Tuntematon asiakirjan ominaisuuden nimi. Date: Virhe.

Lisätiedot

Ympäristörikosten laimennus

Ympäristörikosten laimennus Ympäristörikosten laimennus Miten vaikuttaa etukäteen ympäristörikoksen minimoimiseksi. Pertti Sundqvist Aiheita 1. lupa vai rikos? 2. miten ehkäistä 3. valitusten ja vastaavien muodolliset vaatimukset

Lisätiedot

Ympäristö- ja tekninen lautakunta 138 12.09.2012 Ympäristö- ja tekninen lautakunta 175 21.11.2012

Ympäristö- ja tekninen lautakunta 138 12.09.2012 Ympäristö- ja tekninen lautakunta 175 21.11.2012 Ympäristö- ja tekninen lautakunta 138 12.09.2012 Ympäristö- ja tekninen lautakunta 175 21.11.2012 Annetun lausunnon täydentäminen, ympteknltk 12.9.2012 138 Lausunto Talvivaaran kaivoksen ympäristö- ja

Lisätiedot

TALVIVAARA SOTKAMO OY

TALVIVAARA SOTKAMO OY LISÄTÖIDEN TARKKAILUSUUNNITELMA 16WWE0005.720L3 30.11.2012 TALVIVAARA SOTKAMO OY Kipsisakka-altaan vuoto, lisätöiden tarkkailusuunnitelma 1 Talvivaara Sotkamo Oy Kipsisakka-altaan vuoto, lisätöiden tarkkailusuunnitelma

Lisätiedot

Aluefoorumi Helsinki

Aluefoorumi Helsinki Ryhmä 3. Lupapäätös-vaihe Aluefoorumi Helsinki 8.5.2014 Tapauskuvaus Yritys Vempain Oy suunnittelee laitosta (laitoksen laajennusta), joka toimisi vesistön varrella, teollisuudelle varatulla asemakaava-alueella

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 2/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/190/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 29.1.2013

PÄÄTÖS. Nro 2/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/190/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 29.1.2013 PÄÄTÖS Nro 2/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/190/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 29.1.2013 ASIA Boliden Kokkola Oy:n sinkkitehtaan ympäristöluvan (LSY-2003-Y-410) lupamääräyksen 33 mukaiselle

Lisätiedot

LUPAPÄÄTÖS Nro 41/10/2 Dnro PSAVI/79/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.7.2010 ASIA LUVAN HAKIJA

LUPAPÄÄTÖS Nro 41/10/2 Dnro PSAVI/79/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.7.2010 ASIA LUVAN HAKIJA LUPAPÄÄTÖS Nro 41/10/2 Dnro PSAVI/79/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.7.2010 1 ASIA LUVAN HAKIJA Tikkalansalmen raittisillan rakentamisajan jatkaminen, Sotkamo Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne-

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 106/2013/1 Dnro PSAVI/137/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 106/2013/1 Dnro PSAVI/137/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 1 PÄÄTÖS Nro 106/2013/1 Dnro PSAVI/137/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 28.10.2013 ASIA HAKIJA Kivisuo-Suurisuon ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen ja toiminnanaloittamislupa vesien johtamiseen

Lisätiedot

KEMIKAALIT JA YMPÄRISTÖ TALVIVAARAN KESTÄVÄN KEHITYKSEN SUUNTAVIIVAT EEVA RUOKONEN

KEMIKAALIT JA YMPÄRISTÖ TALVIVAARAN KESTÄVÄN KEHITYKSEN SUUNTAVIIVAT EEVA RUOKONEN KEMIKAALIT JA YMPÄRISTÖ 25.4.2012 TALVIVAARAN KESTÄVÄN KEHITYKSEN SUUNTAVIIVAT EEVA RUOKONEN 1 TALVIVAARA LYHYESTI Maailmanluokan nikkelikaivoksen ylösajo käynnissä Sotkamossa Kansainvälisesti merkittävä

Lisätiedot

Terrafame Oy Osavuosikatsaus Q Joni Lukkaroinen, toimitusjohtaja

Terrafame Oy Osavuosikatsaus Q Joni Lukkaroinen, toimitusjohtaja Terrafame Oy Osavuosikatsaus Q4 2016 Joni Lukkaroinen, toimitusjohtaja nikkeli sinkki koboltti Jatkojalostajat Valmistajat 2 »Pääkohdat Q4:llä LOKA MARRAS JOULU Primäärialueen 3. lohkon kasaaminen valmistuu

Lisätiedot

LUPAPÄÄTÖS Nro 127/10/1 Dnro PSAVI/211/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 27.12.2010 ASIA ILMOITUKSEN TEKIJÄ

LUPAPÄÄTÖS Nro 127/10/1 Dnro PSAVI/211/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 27.12.2010 ASIA ILMOITUKSEN TEKIJÄ 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 127/10/1 Dnro PSAVI/211/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 27.12.2010 ASIA ILMOITUKSEN TEKIJÄ Ilmoitus koelouhinnasta Ruonaojan avolouhoksessa, Kolari Nordkalk Oy Ab Skräbbölentie 18

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 39/2014/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 39/2014/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 39/2014/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 14.4.2014 ASIA LUVAN HAKIJA Kalkkimaan kalkkitehtaan ja kaivoksen ympäristö- ja vesitalousluvan nro 61/2013/1 lupamääräyksen

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Kalliokiviainesten ottotoiminta Vuorelan alue, Siilinjärvi. Ympäristövaikutusten arviointiohjelma

Siilinjärven kunta. Kalliokiviainesten ottotoiminta Vuorelan alue, Siilinjärvi. Ympäristövaikutusten arviointiohjelma 67080073.BST1 Helmikuu 2010 Siilinjärven kunta Kalliokiviainesten ottotoiminta Vuorelan alue, Siilinjärvi Ympäristövaikutusten arviointiohjelma TIIVISTELMÄ Hankekuvaus Siilinjärven kunta suunnittelee maa-

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Helsinki No YS 598

PÄÄTÖS. Helsinki No YS 598 PÄÄTÖS Helsinki 19.5.2009 Annettu julkipanon jälkeen Dnro UUS-2008-Y-653-111 No YS 598 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 101 :n mukaisesta, erikseen tehdystä hakemuksesta, joka koskee YIT Rakennus Oy:n

Lisätiedot

KAIVANNAISTOIMINTA KAINUUSSA

KAIVANNAISTOIMINTA KAINUUSSA KAIVANNAISTOIMINTA KAINUUSSA Alustus perustuu Kainuun ELY-keskuksen Kainuun maakunnalle tehtyyn kaivoshankeselvitykseen Lahnaslammen talkkikaivos Mondo Minerals B.V. Branch Finland Talvivaaran nikkelikaivos

Lisätiedot

Talvivaara Sotkamo Oy

Talvivaara Sotkamo Oy 24.2.2011 Talvivaara Sotkamo Oy Talvivaaran kaivoksen tarkkailu v. 2010 Osa II Käyttötarkkailu ja rakentamisvaiheen aikainen tarkkailu Talvivaaran kaivoksen tarkkailu v. 2010 Osa II Käyttötarkkailu ja

Lisätiedot

Talvivaaran alapuolisten vesistöjen tila keväällä 2013

Talvivaaran alapuolisten vesistöjen tila keväällä 2013 Tiedote 7..213 Julkaisuvapaa 8..213 klo 1. Talvivaaran alapuolisten vesistöjen tila keväällä 213 Talvivaaran kaivosyhtiö on kamppaillut viime ajat kaivosalueella olevien ylimääräisten vesien kanssa. Kainuun

Lisätiedot

KATTILALAITOSTEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS

KATTILALAITOSTEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KATTILALAITOSTEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Kyseessä on uusi toiminta olemassa oleva

Lisätiedot

Hallinnolliset pullonkaulat ja rahoitus. YVA ja ympäristöluvat mahdollistajina tulevaisuudessa

Hallinnolliset pullonkaulat ja rahoitus. YVA ja ympäristöluvat mahdollistajina tulevaisuudessa Hallinnolliset pullonkaulat ja rahoitus YVA ja ympäristöluvat mahdollistajina tulevaisuudessa Biokaasua Varsinais-Suomessa -seminaari 16.2.2016 Eljas Hietamäki Varsinais-Suomen ELY-keskus Varsinais-Suomen

Lisätiedot

Talvivaaran alapuolisten vesistöjen tila keväällä 2015

Talvivaaran alapuolisten vesistöjen tila keväällä 2015 Katsaus Julkaistavissa 9.6.2015 Talvivaaran alapuolisten vesistöjen tila keväällä 2015 Talvivaara Sotkamo Oy:n konkurssipesä on johtanut vuoden 2015 alusta toukokuun loppuun mennessä yhteensä n. 3,7 miljoonaa

Lisätiedot

Muiden kuin kuivatusvesien johtaminen toisen ojaan Toimintaohjeet VL:n ja YSL:n valossa

Muiden kuin kuivatusvesien johtaminen toisen ojaan Toimintaohjeet VL:n ja YSL:n valossa Muiden kuin kuivatusvesien johtaminen toisen ojaan Toimintaohjeet VL:n ja YSL:n valossa Ympäristönsuojelupäivät 2013 Lammin biologinen asema Marko Nurmikolu & Vesa Valpasvuo On erilaisia vesiä ja niille

Lisätiedot

Lausunto ympäristövaikutusten arviointimenettelyn tarpeellisuudesta/talvivaara Sotkamo Oy

Lausunto ympäristövaikutusten arviointimenettelyn tarpeellisuudesta/talvivaara Sotkamo Oy Kunnanhallitus 142 23.06.2014 Lausunto ympäristövaikutusten arviointimenettelyn tarpeellisuudesta/talvivaara Sotkamo Oy 124/00.04/2014 KHALL 142 Ympäristötarkastaja Talvivaara Sotkamo Oy (myöhemmin Talvivaara)

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 94/10/1 Dnro PSAVI/243/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 94/10/1 Dnro PSAVI/243/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 94/10/1 Dnro PSAVI/243/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 15.10.2010 ASIA LUVAN HAKIJA Laivakankaan kaivoksen ympäristöluvassa nro 84/09/2 määrätyn energiatehokkuusselvityksen määräajan

Lisätiedot

ASIA. LUVAN HAKIJA Huurinainen Oy Elementtitie Kajaani. LUPAPÄÄTÖS Nro 10/2014/1 Dnro PSAVI/8/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 20.2.

ASIA. LUVAN HAKIJA Huurinainen Oy Elementtitie Kajaani. LUPAPÄÄTÖS Nro 10/2014/1 Dnro PSAVI/8/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 20.2. 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 10/2014/1 Dnro PSAVI/8/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 20.2.2014 ASIA Betonitien rakennusjätteen varastointi, lajittelu ja käsittelylaitoksen ympäristölupapäätöksen lupamääräysten

Lisätiedot

Toiminnanharjoittajaa sitouttava ratkaisuosa sisältää ympäristölupamääräykset, joihin toiminnanharjoittajan on erittäin tärkeätä perehtyä.

Toiminnanharjoittajaa sitouttava ratkaisuosa sisältää ympäristölupamääräykset, joihin toiminnanharjoittajan on erittäin tärkeätä perehtyä. Helsingissä 24.5.2013 KAINUUN ELY-KESKUS Viite: Vastaselityspyyntö KAIELY/1/07.00/2013 VASTASELITYS Suomen luonnonsuojeluliitto vaatii, että Talvivaara Sotkamo Oy määrätään keskeyttämään toimintansa siihen

Lisätiedot

Uraanin talteenottolaitos, ympäristölupahakemuksen täydennys

Uraanin talteenottolaitos, ympäristölupahakemuksen täydennys Uraanin talteenottolaitos, ympäristölupahakemuksen täydennys 30.8.2011 Talvivaara Sotkamo Oy Talvivaarantie 66 88120 Tuhkakylä Finland 2012-03-15 2 / 12 Uraanin talteenottolaitos, ympäristölupahakemuksen

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

TALVIVAARA SOTKAMO OY

TALVIVAARA SOTKAMO OY RAKENTAMISEN TARKKAILU 2011 16WWE0993 15.3.2012 TALVIVAARA SOTKAMO OY TALVIVAARAN KAIVOKSEN TARKKAILU 2011 Osa II b Rakentamisvaiheen aikainen tarkkailu Talvivaara Sotkamo Oy Osa II b Rakentamisvaiheen

Lisätiedot

Rämepuron koetoimintailmoitusta koskevaan päätökseen nro 57/2013/1 liittyvän kaivannaisjätealueen

Rämepuron koetoimintailmoitusta koskevaan päätökseen nro 57/2013/1 liittyvän kaivannaisjätealueen PÄÄTÖS Nro 77/2014/1 Dnro ISAVI/27/04.08/2014 Itä-Suomi Annettu julkipanon jälkeen 9.10.2014 ASIA Rämepuron koetoimintailmoitusta koskevaan päätökseen nro 57/2013/1 liittyvän kaivannaisjätealueen vakuuden

Lisätiedot

Valhe, emävalhe, Talvivaaran vesistömallinnus

Valhe, emävalhe, Talvivaaran vesistömallinnus 1 Valhe, emävalhe, Talvivaaran vesistömallinnus Marraskuun vuodon jälkeen piti olla itsestään selvää, että jätealtaiksi muuttuneita lähijärvet piti ennallistaa. Tuskin kukaan olisi uskonut, että niiden

Lisätiedot

TEOLLISUUDEN YMPÄRISTÖLUVAT

TEOLLISUUDEN YMPÄRISTÖLUVAT Teollisuuden toimintaa ohjaavat tekijät: TEOLLISUUDEN YMPÄRISTÖLUVAT prof. O. Dahl Puhtaat teknologiat -tutkimusryhmä Dia n:o 1, CHEM-A1100 Teollisuuden toimintaympäristö ja prosessit (5 op) Nykyinen ympäristölainsäädäntö

Lisätiedot

Uraani, mustaliuske ja Talvivaara

Uraani, mustaliuske ja Talvivaara Gammaspektrometri mustaliuskekalliolla Talvivaarassa 2009: 22 ppm eu 6 ppm eth 4,8 % K Uraani, mustaliuske ja Talvivaara Olli Äikäs Geologian tutkimuskeskus, Kuopio 1 Sisältöä Geologian tutkimuskeskus

Lisätiedot

ASIA. ILMOITUKSEN TEKIJÄ Talvivaara Sotkamo Oy Talvivaarantie 66 88120 Tuhkakylä

ASIA. ILMOITUKSEN TEKIJÄ Talvivaara Sotkamo Oy Talvivaarantie 66 88120 Tuhkakylä 1 PÄÄTÖS Nro 54/11/1 Dnro PSAVI/81/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 17.6.2011 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 61 :n mukaisesta ilmoituksesta, joka koskee uraanin talteenoton laboratoriomittakaavaisia

Lisätiedot

K uhmo. 42 Suomussalmen nikkeliprojektit: Ympäristövaikutusten arviointiohjelma VESISTÖ- VAIKUTUSALUE LÄHIVAIKUTUS- ALUE LIIKENTEEN VAIKUTUSALUE

K uhmo. 42 Suomussalmen nikkeliprojektit: Ympäristövaikutusten arviointiohjelma VESISTÖ- VAIKUTUSALUE LÄHIVAIKUTUS- ALUE LIIKENTEEN VAIKUTUSALUE Suomussalmen nikkeliprojektit: Ympäristövaikutusten arviointiohjelma 41 LÄHIVAIKUTUSALUE VESISTÖVAIKUTUSALUE LOUHOS LIIKENTEEN VAIKUTUSALUE 250 0 500 1000 m Kuva 7. Peura-ahon lähivaikutusalueen, valuma-alueen

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUVAT JA LAINSÄÄDÄNNÖN UUDISTAMINEN

YMPÄRISTÖLUVAT JA LAINSÄÄDÄNNÖN UUDISTAMINEN YMPÄRISTÖLUVAT JA LAINSÄÄDÄNNÖN UUDISTAMINEN 07.03.2016 Ympäristönsuojelulain uudistaminen, ehdotuksen keskeiset kohdat: Lakiuudistuksen 3. vaihe ollut lausunnolla, lausuntoaika päättyy tänään. Ehdotuksen

Lisätiedot

KÄYTÄNNÖN OHJEITA YMPÄRISTÖLUVAN HAKIJOILLE KUUSAMON, POSION JA TAIVALKOSKEN ALUEELLA

KÄYTÄNNÖN OHJEITA YMPÄRISTÖLUVAN HAKIJOILLE KUUSAMON, POSION JA TAIVALKOSKEN ALUEELLA KÄYTÄNNÖN OHJEITA YMPÄRISTÖLUVAN HAKIJOILLE KUUSAMON, POSION JA TAIVALKOSKEN ALUEELLA Ympäristölupaa edellyttävät toiminnot Ympäristöluvan tarpeesta ja yleisestä (ympäristö)luvanvaraisuudesta säädetään

Lisätiedot

Kaipolan tehtaiden ympäristölupapäätöksen muuttamista koskeva hakemusasia, Jämsä.

Kaipolan tehtaiden ympäristölupapäätöksen muuttamista koskeva hakemusasia, Jämsä. PÄÄTÖS Nro 48/05/1 Dnro ISY-2005-Y-46 Annettu julkipanon jälkeen 18.5.2005 HAKIJA Pekka Leppänen ASIA Kaipolan tehtaiden ympäristölupapäätöksen muuttamista koskeva hakemusasia, Jämsä. HAKEMUS Pekka Leppänen

Lisätiedot

YLEISÖTILAISUUDET KAJAANISSA 13.3.2012 JA SOTKAMOSSA 14.3.2012

YLEISÖTILAISUUDET KAJAANISSA 13.3.2012 JA SOTKAMOSSA 14.3.2012 TALVIVAARAN KAIVOKSEN LAAJENNUS YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI YLEISÖTILAISUUDET KAJAANISSA 13.3.2012 JA SOTKAMOSSA YLEISÖTILAISUUDEN OHJELMA Klo 16 18 Vapaamuotoinen tutustuminen suunnitelmiin Klo 18

Lisätiedot

Säännöstelyluvan muuttaminen

Säännöstelyluvan muuttaminen Säännöstelyluvan muuttaminen Näkökulmana Pirkanmaan keskeiset järvet Oikeudelliset edellytykset Tarvitaanko säännöstelyluvan muuttamiseen lupa? VL2:2 4 mom Lupa tarvitaan myös luvan saaneen vesitaloushankkeen

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentti Ympäristönsuojelulain 58 :n 1 momentti Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin kohta 6 b

Ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentti Ympäristönsuojelulain 58 :n 1 momentti Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin kohta 6 b 1(6) YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro Dnro 35 YLO LOS-2003-Y-1335-111 Annettu julkipanon jälkeen 4.4.2008 ASIA LUVAN HAKIJA Päätös Wipro Infrastructure Engineering Oy:n ympäristönsuojelulain 58 :n mukaisesta muutoshakemuksesta,

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

Hyvä ympäristölupahakemus

Hyvä ympäristölupahakemus Hyvä ympäristölupahakemus Valvojan näkökulma Uudenmaan ELY-keskus, Ympäristövalvonta, Heli Antson 4.12.2015 Valvojan toiveita hyvälle lupahakemukselle: Millainen ympäristölupahakemus - sellainen lupapäätös!

Lisätiedot

Kyseessä on luvan haltijan vireille panema, voimassa olevan ympäristöluvan muutoshakemus (ympäristönsuojelulaki 89 ).

Kyseessä on luvan haltijan vireille panema, voimassa olevan ympäristöluvan muutoshakemus (ympäristönsuojelulaki 89 ). PÄÄTÖS Nro 103/2014/1 Dnro ISAVI/3384/2014 Itä-Suomi Annettu julkipanon jälkeen 17.12.2014 ASIA Huutokosken kalanviljelylaitoksen ympäristöluvan lupamääräyksen 9. muuttaminen siten, että maa-altaiden muuttamista

Lisätiedot

Itä-Suomen ympäristölupaviraston päätöksessä nro 3/07/1 vedenottoputken rakentamiselle asetetun määräajan pidentäminen, Hollola

Itä-Suomen ympäristölupaviraston päätöksessä nro 3/07/1 vedenottoputken rakentamiselle asetetun määräajan pidentäminen, Hollola Etelä-Suomi Päätös Nro 118/2010/4 Dnro ESAVI/204/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 2.7.2010 ASIA HAKIJAT Itä-Suomen ympäristölupaviraston päätöksessä nro 3/07/1 vedenottoputken rakentamiselle asetetun

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 82/ /2015

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 82/ /2015 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2015 1 (1) 62 Asianro 82/00.02.03/2015 Tiedonannot ympäristö- ja rakennuslautakunnalle vuonna 2015 Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelujen tukipalvelut Itä-Suomen aluehallintovirasto

Lisätiedot

1 (5) MÄÄRÄYSTEN TARKISTAMISESTA Ympäristölautakunta 12.4.2012 73 Dnro 208/67/678/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2012 ASIA

1 (5) MÄÄRÄYSTEN TARKISTAMISESTA Ympäristölautakunta 12.4.2012 73 Dnro 208/67/678/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2012 ASIA 1 (5) Lohjan kaupungin ympäristölautakunta ASIA PÄÄTÖS YMPÄRISTÖLUPA- MÄÄRÄYSTEN TARKISTAMISESTA Ympäristölautakunta 12.4.2012 73 Dnro 208/67/678/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2012 Ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Hankkeen kuvaus Eläinmäärän muutos ja eläinsuojan maksimikapasiteetti: Lietelannan varastointitilan muuttaminen:

Hankkeen kuvaus Eläinmäärän muutos ja eläinsuojan maksimikapasiteetti: Lietelannan varastointitilan muuttaminen: KESELY/7/07.04/2012 Keski-Suomi 11.6.2012 Tiina ja Petri Vammelvirta Ridantie 55 41580 Sauvamäki Päätös ympäristövaikutusten arviointimenettelyn soveltamisesta Lausuntopyyntö YVA -menettelystä Länsi- ja

Lisätiedot

VAASAN HALLINTO-OIKEUS PÄÄTÖS Nro 13/0054/1. Sähköposti vaasa.hao@oikeus.fi 8.3.2013 01169/12/5132

VAASAN HALLINTO-OIKEUS PÄÄTÖS Nro 13/0054/1. Sähköposti vaasa.hao@oikeus.fi 8.3.2013 01169/12/5132 VAASAN HALLINTO-OIKEUS PÄÄTÖS Nro 13/0054/1 Korsholmanpuistikko 43 PL 204, 65101 VAASA Antopäivä Puhelin 029 56 42611 Faksi 029 56 42760 Sähköposti vaasa.hao@oikeus.fi 8.3.2013 01169/12/5132 ASIA Valitus

Lisätiedot

BAT-päätelmistä poikkeaminen. Jaakko Kuisma Ympäristöministeriö

BAT-päätelmistä poikkeaminen. Jaakko Kuisma Ympäristöministeriö BAT-päätelmistä poikkeaminen Jaakko Kuisma Ympäristöministeriö Esityksen sisältö - BAT huomioon ottaminen ympäristöluvissa - Poikkeamien soveltaminen 2 BAT ja direktiivilaitokset (YSL 527/2014) UUTTA:

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 114/12/1 Dnro PSAVI/89/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 114/12/1 Dnro PSAVI/89/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 114/12/1 Dnro PSAVI/89/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 30.10.2012 ASIA Ison Jännesuon turvetuotantoaluetta koskevan päätöksen nro 47/06/1 lupamääräysten tarkistamisajankohdan myöhentäminen,

Lisätiedot

Kaivosten Ympäristöhaitat Vesistöille and Niiden Teknologiset Ratkaisut. Professori Simo O. Pehkonen Ympäristötieteiden Laitos UEF (Kuopio)

Kaivosten Ympäristöhaitat Vesistöille and Niiden Teknologiset Ratkaisut. Professori Simo O. Pehkonen Ympäristötieteiden Laitos UEF (Kuopio) Kaivosten Ympäristöhaitat Vesistöille and Niiden Teknologiset Ratkaisut Professori Simo O. Pehkonen Ympäristötieteiden Laitos UEF (Kuopio) Taustaa Taustaa Elohopea Riski Talvivaaran pohjavesituloksia,

Lisätiedot

Hyvä ympäristölupahakemus

Hyvä ympäristölupahakemus Hyvä ympäristölupahakemus Valvojan näkökulma Kaisa Vähänen, Pohjois-Pohjanmaan ELY Aluefoorumi 25.5.2016, Hotelli Lasaretti, Oulu Valvojan toiveita hyvälle lupahakemukselle Viranomaiseen kannattaa ottaa

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

Kemira Chemicals Oy PL Sastamala TARKKAILUN PERUSTE. Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston päätös no 12/2015/1, annettu

Kemira Chemicals Oy PL Sastamala TARKKAILUN PERUSTE. Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston päätös no 12/2015/1, annettu Tarkkailusuunnitelman hyväksymispäätös annettu julkipanon jälkeen PIRELY/5427/2015 10.10.2016 1(5) ASIA HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain mukaisesta tarkkailusuunnitelman hyväksymisestä, joka koskee

Lisätiedot

TERRAFAME OY OSA VI TERRAFAMEN KAIVOKSEN ALAPUOLISTEN VIRTAVESIEN VESISAMMALTEN METALLIPITOI- SUUDET VUONNA 2015. Terrafame Oy. Raportti 22.4.

TERRAFAME OY OSA VI TERRAFAMEN KAIVOKSEN ALAPUOLISTEN VIRTAVESIEN VESISAMMALTEN METALLIPITOI- SUUDET VUONNA 2015. Terrafame Oy. Raportti 22.4. Vastaanottaja Terrafame Oy Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 22.4.2016 Viite 1510016678-009 Osaprojekti Biologinen tarkkailu pintavesissä TERRAFAME OY OSA VI TERRAFAMEN KAIVOKSEN ALAPUOLISTEN VIRTAVESIEN

Lisätiedot

Vaasan hallinto-oikeus Päätös Asia

Vaasan hallinto-oikeus Päätös Asia Vaasan hallinto-oikeus Korsholmanpuistikko 43 PL 204 65101 VAASA Puhelin 029 56 42611 Faksi 029 56 42760 Sähköposti vaasa.hao@oikeus.fi Päätös 1 (115) Antopäivä Päätösnumero 28.4.2016 16/0089/2 Diaarinumerot

Lisätiedot

Katsaus Kainuun ELY-keskuksen Talvivaara-valvonnasta vuonna 2014

Katsaus Kainuun ELY-keskuksen Talvivaara-valvonnasta vuonna 2014 Katsaus 17.12.2014 Katsaus Kainuun ELY-keskuksen Talvivaara-valvonnasta vuonna 2014 Vuosi 2014 on ollut Kainuun ELY-keskuksen Talvivaara-valvonnassa vaiherikas ja työntäyteinen. ELY-keskus käytti valvonnassaan

Lisätiedot

Hakemuksen käsittelystä ja suunnitelman tarkastamisesta luvan hakijan on suoritettava seuraavat

Hakemuksen käsittelystä ja suunnitelman tarkastamisesta luvan hakijan on suoritettava seuraavat KUOPION KAUPUNKI, Alueelliset ympäristönsuojelupalvelut MAA-AINESLUPIA JA MAISEMATYÖLUPIA KOSKEVA TAKSA Maa-aineslain mukaista maa-aineslupaa, yhdistettyä maa-aineslupaa ja ympäristölupaa sekä maankäyttö-

Lisätiedot

55 12.05.2015. Lausunto: Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen esikunta/taipalsaaren harjoitus- ja ampuma-alueen ampumaratojen ympäristölupahakemus

55 12.05.2015. Lausunto: Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen esikunta/taipalsaaren harjoitus- ja ampuma-alueen ampumaratojen ympäristölupahakemus Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta 55 12.05.2015 Lausunto: Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen esikunta/taipalsaaren harjoitus- ja ampuma-alueen ampumaratojen ympäristölupahakemus 154/11.01.00.01/2015

Lisätiedot

LUPAPÄÄTÖS Nro 2/11/2 Dnro PSAVI/130/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 17.1.2011 ASIA LUVAN HAKIJA

LUPAPÄÄTÖS Nro 2/11/2 Dnro PSAVI/130/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 17.1.2011 ASIA LUVAN HAKIJA LUPAPÄÄTÖS Nro 2/11/2 Dnro PSAVI/130/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 17.1.2011 1 ASIA LUVAN HAKIJA Kallijärven ruoppausalueen laajentaminen, Keminmaa Keminmaan kunta Kunnantie 3 94400 Keminmaa 2

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 114. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 114. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 12.12.2013 Sivu 1 / 1 1137/11.01.00/2013 Ympäristölautakunta 25 21.3.2013 114 Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätös Ekokem-Palvelut Oy:n ympäristölupahakemuksesta, joka koskee hiekanpesu-

Lisätiedot

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, liikenne ja infrastruktuuri

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, liikenne ja infrastruktuuri Etelä-Suomi Päätös Nro 1/2011/4 Dnro ESAVI/494/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 17.1.2011 ASIA HAKIJA Länsi-Suomen ympäristölupaviraston 13.12.2006 antamassa päätöksessä nro 173/2006/3 rakentamistöiden

Lisätiedot

Suomen luonnonsuojeluliitto katsoo, että valtioneuvoston päätös on vastoin ydinenergialakia.

Suomen luonnonsuojeluliitto katsoo, että valtioneuvoston päätös on vastoin ydinenergialakia. Korkein hallinto-oikeus Viite: vastaselityspyyntö 8.6.2012, Dnro 1035/1/12 VASTASELITYS Suomen luonnonsuojeluliitto katsoo, että valtioneuvoston päätös on vastoin ydinenergialakia. Vastaukset työ- ja elinkeinoministeriön

Lisätiedot

Päätös. Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen jätevesilietteen kalkkistabilointia koskevan ympäristölupahakemuksen raukeamisesta, Kouvola

Päätös. Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen jätevesilietteen kalkkistabilointia koskevan ympäristölupahakemuksen raukeamisesta, Kouvola Etelä-Suomi Päätös Nro 75/2010/2 Dnro ESAVI/282/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 10.11.2010 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen jätevesilietteen kalkkistabilointia koskevan ympäristölupahakemuksen

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 75/2009/3 Dnro LSY-2009-Y-377 Annettu julkipanon jälkeen

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 75/2009/3 Dnro LSY-2009-Y-377 Annettu julkipanon jälkeen LÄNSI-SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 75/2009/3 Dnro LSY-2009-Y-377 Annettu julkipanon jälkeen 30.12.2009 ASIA Pohjaveden ottamista koskevan Länsi-Suomen vesioikeuden päätöksellään

Lisätiedot

Päätös. Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus PL 36 00521 Helsinki

Päätös. Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus PL 36 00521 Helsinki Päätös Etelä-Suomi Nro 27/2012/1 Dnro ESAVI/321/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 13.2.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain (86/2000) 57 :n mukainen hakemus, joka koskee Altia Oyj:n Rajamäen tehtaiden vanhan

Lisätiedot

Vestia Oy esittää, että vakuuden määrä olisi 312 000 euroa.

Vestia Oy esittää, että vakuuden määrä olisi 312 000 euroa. PÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen 28.8.2008 Dnro PPO 2005 Y 294 111 ASIA LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee kaatopaikkatoimintaa. Vestia Oy PL 66, 84101

Lisätiedot

Hartolan kunta YMPÄRISTÖNSUOJELUN TAKSA ALKAEN

Hartolan kunta YMPÄRISTÖNSUOJELUN TAKSA ALKAEN Hartolan kunta YMPÄRISTÖNSUOJELUN TAKSA 1.7.2016 ALKAEN Hartolan ympäristölautakunta 14.4.2016 Hartolan kunnanhallitus 25.4.2016 Hartolan kunnanvaltuusto 16.6.2016 1 Soveltamisala Tätä taksaa noudatetaan

Lisätiedot

Maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta ja valvonnasta suoritettavat maksut

Maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta ja valvonnasta suoritettavat maksut Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymä Maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta ja valvonnasta suoritettavat maksut 1 YLEISTÄ Maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta ja valvonnasta

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 93/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/44/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 20.5.2014

PÄÄTÖS. Nro 93/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/44/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 20.5.2014 PÄÄTÖS Nro 93/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/44/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 20.5.2014 ASIA HAKIJA Veljekset Brandt Nahkatehdas Oy:n ympäristöluvan raukeaminen, Kokkola Etelä-Pohjanmaan

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 29/10/1 Dnro PSAVI/161/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 29/10/1 Dnro PSAVI/161/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen LUPAPÄÄTÖS Nro 29/10/1 Dnro PSAVI/161/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 30.4.2010 1 ASIA LUVAN HAKIJA Koetoimintakasaa koskevan päätöksen määrääminen raukeamaan Talvivaara Sotkamo Oy Talvivaarantie

Lisätiedot

Seutuimago ja kaivosteollisuus: havaintoja lähimenneisyydestä. Esa Tommila, ympäristöneuvos Kuusamon luonto, imago ja elinkeinot seminaari 29.1.

Seutuimago ja kaivosteollisuus: havaintoja lähimenneisyydestä. Esa Tommila, ympäristöneuvos Kuusamon luonto, imago ja elinkeinot seminaari 29.1. Seutuimago ja kaivosteollisuus: havaintoja lähimenneisyydestä Esa Tommila, ympäristöneuvos Kuusamon luonto, imago ja elinkeinot seminaari 29.1.2014 Kaivosseudun imago riippuu monesta seikasta 1/2 Raija

Lisätiedot

TOHOLAMMIN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN TAKSA

TOHOLAMMIN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN TAKSA TOHOLAMMIN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN TAKSA 1 Soveltamisala 1.1 Ympäristönsuojelulain (86/2000) ja vesilain (264/1961) mukaisen luvan, ilmoituksen tai muun asian käsittelystä kunnan ympäristönsuojeluviranomaisessa

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Helsinki No YS 465

PÄÄTÖS. Helsinki No YS 465 PÄÄTÖS Helsinki 11.4.2008 Annettu julkipanon jälkeen Dnro UUS 2007 Y 63 111 No YS 465 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 101 :n mukaisesta, erikseen tehdystä hakemuksesta, joka koskee Strömsö Property Development

Lisätiedot

Taulukko 2. Sammalniemen leiri- ja kurssikeskuksen maasuodattamon valvontanäytteiden tulokset vuosilta 2006-2011

Taulukko 2. Sammalniemen leiri- ja kurssikeskuksen maasuodattamon valvontanäytteiden tulokset vuosilta 2006-2011 PÄÄTÖS Nro 139/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/70/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 2.10.2012 ASIA HAKIJA Sammalniemen Leiri- ja kurssikeskuksen jätevesien käsittelyjärjestelmä ja jätevesien

Lisätiedot

LUPAPÄÄTÖS Nro 81/12/2 Dnro PSAVI/63/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen ASIA LUVAN HAKIJA

LUPAPÄÄTÖS Nro 81/12/2 Dnro PSAVI/63/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen ASIA LUVAN HAKIJA LUPAPÄÄTÖS Nro 81/12/2 Dnro PSAVI/63/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 10.12.2012 1 ASIA LUVAN HAKIJA Räiskön-, Paskon- ja Leukalanjärven kunnostuksen rakentamisajan pidentäminen, Kemi ja Keminmaa

Lisätiedot

Riihimäen Metallikaluste Oy:n ilmoitus toiminnan lopettamisesta

Riihimäen Metallikaluste Oy:n ilmoitus toiminnan lopettamisesta Riihimäen Metallikaluste Oy:n ilmoitus toiminnan lopettamisesta Ympla 16.6.2016 89 Riihimäen Metallikaluste Oy:lle on myönnetty ympäristölupa vuonna 2009 (Ympla 29.10.2009 151, Dnro 740/2009). Ympäristöluvan

Lisätiedot

Tuotantopäivitys 07.4.2011

Tuotantopäivitys 07.4.2011 Tuotantopäivitys 07.4.2011 DISCLAIMER The following information contains, or may be deemed to contain, forward-looking statements (as defined in the U.S. Private Securities Litigation Reform Act of 1995).

Lisätiedot

Kaivoshankkeiden viranomaisvaiheet ja tietoa Ylitornion malminetsinnästä

Kaivoshankkeiden viranomaisvaiheet ja tietoa Ylitornion malminetsinnästä Kaivoshankkeiden viranomaisvaiheet ja tietoa Ylitornion malminetsinnästä Tarja Pasma Miksi luonnonsuojelijat eivät halua kaivoksia? Ylitornio 12.3.2015 Esityksen sisältö Suomen luonnonsuojeluliitto organisaationa

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 58/2009/1 Dnro LSY-2009-Y-334 Annettu julkipanon jälkeen

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 58/2009/1 Dnro LSY-2009-Y-334 Annettu julkipanon jälkeen LÄNSI-SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 58/2009/1 Dnro LSY-2009-Y-334 Annettu julkipanon jälkeen 23.12.2009 ASIA Boliden Kokkola Oy:n Kokkolan sinkkitehtaan ympäristöluvan lupamääräyksen

Lisätiedot

Kosken Tl kunta Pöytäkirja Nro 2/2016 Ympäristönsuojelulautakunta

Kosken Tl kunta Pöytäkirja Nro 2/2016 Ympäristönsuojelulautakunta 97 36 Päätös ympäristöluvan raukeamisesta Ritva Haarala, Pöytyä Asia Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymän ympäristöjaoston Ritva Haaralalle 6.9.2006 myöntämän broilerikasvattamon ympäristöluvan ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

TERRAFAME OY TERRAFAMEN KAIVOKSEN VELVOITETARKKAILU 2015 OSA IX: POHJAVEDET

TERRAFAME OY TERRAFAMEN KAIVOKSEN VELVOITETARKKAILU 2015 OSA IX: POHJAVEDET Vastaanottaja Terrafame Oy Asiakirjatyyppi Vuosiraportti Päivämäärä 2.5.2016 Viite 1510016678 ja 1510021110 TERRAFAME OY TERRAFAMEN KAIVOKSEN VELVOITETARKKAILU 2015 OSA IX: POHJAVEDET TERRAFAME OY TERRAFAMEN

Lisätiedot

Kaivosten ympäristöturvallisuuden edistäminen

Kaivosten ympäristöturvallisuuden edistäminen Kaivosten ympäristöturvallisuuden edistäminen Viranomaistyöryhmän raportti Tiedotustilaisuus 10.2.2014 Ylijohtaja Tuula Varis Työryhmän tehtävistä ja toiminnasta Laaja toimeksianto, jonka ytimessä viranomaisten

Lisätiedot

Sikalan laajentamista koskevan ympäristölupapäätöksen täytäntöönpano muutoksenhausta huolimatta, Marttila. Ympäristönsuojelulain 101

Sikalan laajentamista koskevan ympäristölupapäätöksen täytäntöönpano muutoksenhausta huolimatta, Marttila. Ympäristönsuojelulain 101 Etelä-Suomi Päätös Nro 163/2012/1 Dnro ESAVI/125/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 11.10.2012 ASIA Sikalan laajentamista koskevan ympäristölupapäätöksen täytäntöönpano muutoksenhausta huolimatta, Marttila.

Lisätiedot

Vaasan hallinto-oikeus Päätös Asia

Vaasan hallinto-oikeus Päätös Asia Vaasan hallinto-oikeus Korsholmanpuistikko 43 PL 204 65101 VAASA Puhelin 029 56 42611 Faksi 029 56 42760 Sähköposti vaasa.hao@oikeus.fi Päätös 1 (196) Antopäivä Päätösnumero 28.4.2016 16/0090/2 Diaarinumerot

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 28/2009/4 Dnro LSY-2008-Y-270 Annettu julkipanon jälkeen

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 28/2009/4 Dnro LSY-2008-Y-270 Annettu julkipanon jälkeen LÄNSI-SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 28/2009/4 Dnro LSY-2008-Y-270 Annettu julkipanon jälkeen 17.4.2009 ASIA HAKIJA Kaitasuon turvetuotantoa koskeva ympäristölupa (korkeimman hallinto-oikeuden

Lisätiedot