Talvivaara Lupamenettelyjen tarkastelua

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Talvivaara Lupamenettelyjen tarkastelua"

Transkriptio

1 Talvivaara Lupamenettelyjen tarkastelua Tutkija Mika Flöjt Mika Flöjt 1

2 Talvivaaran lupamenettelyjen tarkastelua Näkökulmat: Talvivaaran uraani on aina tiedetty Ympäristölupa 2007 puutteellisin tiedoin Muutoslupa vesistöpäästöihin Ympäristöluvan 2007 tarkistus menossa Uraanin talteenottoluvan käsittely menossa Kaivospiirin laajennushakemus käynnissä YVA :n ja lupamenettelyyn vaikutusmahdollisuudet Entä nyt? Mika Flöjt 2

3 TALVIVAARA Talvivaaran uraani on aina tiedetty KTM (nyk. TEM) rahoitti uraanin etsintää 70 -luvulla Esim. TEM maksoi 50 % Outokumpu Oy:n uraanitutkimuksista v. 72 ( mk) Lisäksi Outokumpu Oy anoi 100 % rahoitusta geologin palkkaukseen uraaninetsintään , (yht. n mk) TEM maksoi vuosittaisten raporttien perusteella TEM hyväksyi uraani fosforiprojektin vuosille Rahat momentilta atomienergian rauhanomainen käyttö Outokumpu Oy kairasi v. 73 aikana Sotkamossa neljä reikää. Positiivinen tulos saatiin ja paikannettiin kriitillinen horisontti. Uraanipitoisuus lävistyksessä oli luokkaa 0.04%U ja U:P2O5= 1:100. (Outokummun raportti KTM:lle) Mika Flöjt 3

4 TALVIVAARA Talvivaaran uraani on aina tiedetty TEM hyväksyi v. 74 Outokumpu Oy:n ehdotuksesta Uraani-fosforiprojektin geologiksi Luk Olli Äikkään, joka oli tekemässä pro gradu työtä Sotkamon uraanifosforiittiesiintymästä 1975 uraani-fosforiprojekti siirrettiin Outokumpu Oy:ltä Geologiseen tutkimuslaitokseen (nykyisin GTK) Uraaniprojektin mukana Olli Äikäs siirtyi GTK:een, johon perustettiin uraaniryhmä. Outokummun uraaniaineistot siirtyivät GTK:lle Mika Flöjt 4

5 TALVIVAARA Talvivaaran uraani on aina tiedetty 70 luvun lopussa Talvivaaran mustaliuskeiden uraanipitoisuudet ja määrät hahmottuivat GTK:n raportti Talvivaaran mustaliuskeista: Jos muita metalleja sisältävään liuskeeseen liittyy anomaalinen uraanipitoisuus, voidaan uraania saada sivutuotteena edellyttäen, että rikastustekniset ja metallurgiset ongelmat hallitaan. GTK:n tutkimusraportti M 19/3432/-80/2/60 Olli Äikäs Mika Flöjt 5

6 TALVIVAARA Talvivaaran uraani on aina tiedetty Talvivaaran uraanivaranto Punaiseen Kirjaan 1981 Talvivaaran uraani liitettiin Suomea koskeneeseen raporttiin vuonna IAEA:n tilastoissa tämä Talvivaaran uraanivaranto arvio ( t U) on ollut siitä asti Suomen mahdollisina sivutuotevaroina kategoriassa muut kuin tavanomaiset varat (Unconventional Resources). Punaisen kirjan työryhmässä (Joint NEA/IAEA Uranium Group) ovat Suomea edustaneet Kalevi Kauranne, Jouko Talvitie, Kauko Puustinen ja Olli Äikäs. (GTK) OECD/NEA:n kehityskomiteassa Suomea edustaa Jorma Aurela (TEM). A naturally occurring, anomalous concentration of uranium (OECD/IAEA Red Book 2005): Uraaniesiintymän kokoa arvioidaan sen sisältämällä metallimäärällä. Suuren esiintymän alarajana voidaan pitää t uraania (UNESCO 1984; GTK Spec. Paper 35, 2006). GTK ja STUK: URAKKA raportti 2007 s Mika Flöjt 6

7

8 Canada is the world s largest producer and exporter of uranium

9 Uraanin louhinnan kannattavuus GTK:n mukaan uraanimalmin louhinnan kannattavuus riippuu, kuten muidenkin malmiesiintymien, mm. arvometallipitoisuudesta, malmin koosta, louhintakohteen syvyydestä, maantieteellisestä sijainnista jne. Uraaniesiintymän koon tulisi olla satoja tuhansia tonneja, uraanisisällön tonnia U ja malmin pitoisuuden vähintään 0.1 % eli kilo uraania malmitonnissa, jotta louhinta kannattaisi (GTK 2007). Kuitenkin, jos uraani on kytköksissä mm. kultaan taloudellisuus raja tulee helpommin vastaan. (Prof. Saarnisto 2007.) Uraani voidaankin saada useiden kaivoksien sivutuotteena (Energiateollisuus 2007.) Kuitenkin ympäristö- ja terveysvaikutukset pysyvät samana myös näissä esim. Kultauraani (Kuusamo)- ja nikkeliuraanikaivoksissa. Kööpenhaminan ilmastokokouksessa (2009) Länsi-Euroopan ydinenergiaorganisaatio kehui, kuinka lähitulevaisuudessa uraania tullaan saamaan nikkeli- ja fosfaattikaivoksien sivutuotteena. (siis esim. Talvivaara ja Sokli)

10

11 GTK: Talvivaara & uraanivyöhyke (punaisella) oranssi salmiakki tunnettu U-malmio)

12

13 GTK:n kartta: Talvivaara & punainen uraanivyöhyke

14 Tuhkankylä ja Talvivaaran nikkeliuraanikaivos

15

16 Talvivaaran Kolmisopin kaivospiiri uraanivyöhykkeellä

17 TALVIVAARA Talvivaaran uraani on aina tiedetty Uraanipitoisuudet Kainuun mustaliusketutkimuksissa 1991 ICP- massaspektometrillä määritetyt uraani- ja toriumpitoisuudet Jormualla ja Talvivaarasssa GTK M19/3344/-91/1/30 Kirsti Loukola-Ruskeeniemi (Suomen Akatemia) Mika Flöjt 17

18 TALVIVAARA Talvivaaran uraani on aina tiedetty Uraanin talteenottokokeita OMG Kokkola Me ajettiin näitä bioliuotuksen talteenottokokeita Kokkolassa silloisen OMG:n tiloissa. Silloin katsottiin hyvin tarkkaan, että mihinkä uraani menee näissä sakoissa. Ja kaikissa niissä kokeissa, joita koeliuotuksen aikana tehtiin, niin uraani meni kipsisakkaan, ja todettiin että sille ei ollut mitään tehtävissä. (Marja Riekkola-Vanhanen luennossaan Sotkamossa Tenetin koululla ) Mika Flöjt 18

19 TALVIVAARA Talvivaaran uraani on aina tiedetty Uraanin talteenottokokeita Tekesin rahoituksella Vuonna 2006 me selvitettiin Lappeenrannan Teknillisen Yliopiston kanssa tätä uraanin talteenottoa tästä liuoksesta, ja silloin TEKES oli sitä osaltaan kustantamassa. Katsottiin vuoden verran talteenotto läpi. Silloin todettiin, että ei löydy semmoista tapaa, jolla uraani saataisiin sieltä talteen taloudellisesti. Ja se jäi sitten siihen. Se tutkimusraportti on varmaan vielä olemassa. (Marja Riekkola-Vanhanen luennossaan Sotkamossa Tenetin koululla) Mika Flöjt 19

20 TALVIVAARA Ympäristölupa 2007 Pohjois-Suomen ympäristölupaviraston antama Talvivaaran kaivoksen ympäristö- ja vesitalouslupa (Nro 33/07/1) luvassa ei mainintaa uraanista, koska (?) Talvivaara Projekti Oy ei ympäristölupa -hakemuksessaan maininnut uraania eikä uraanin erottumista bioliuotuskasasta liuokseen ja päätyvän kipsisakkaaltaisiin Kainuun ympäristökeskus YVA prosessin yhteenveto - lausunnossaan ei maininnut uraania (ei aiottu hyödyntää) TEM ei kaivospiirikäsittelyissään nostanut tietämäänsä uraanivarantoa esille Pohjois-Suomen ympäristölupavirasto oli tietämätön (?) Talvivaaran alueen nimeämisestä uraanivarantoalueeksi Mika Flöjt 20

21 Sari Myllyoja, ELY keskus, Uraanihankkeen ympäristövaikutusten arviointi, Ja ajatellaan minkä takia tarvittiin tämä YVA menettely, niin YVA asetuksen 6 on, että semmoinen luonnonvarojen otto ja käsittely, ja nimenomaan uraanin louhinta, -rikastaminen ja käsittely, niin se vaatii tämän ympäristövaikutusten arviointimenettelyn. Ja sen takia tässä Talvivaaran uraanihankkeessa tehtiin tämä ympäristövaikutusten arviointi. lf 21

22 Sari Myllyoja, ELY keskus, ympäristövaikutusten arviointi, Kun puhuttiin tästä lainmukaisuudesta ja YVA menettelystä, kun se varsinainen YVA menettely oli silloin aikaisemmin, että oliko se uraani se siellä mukana vai eikö ollut vai kenties oli. Sitä ei silloin sitä uraania ajateltu talteen otettavaksi, ja YVA menettely kulki sen mukaisesti. Nyt kun yhtiö ilmoittanut hakevansa sitä talteen, niin YVA asetuksessa on sanottu, että tämä uraanin talteenotto vaatii YVA menettelyn. Siinä ensimmäisessä YVAssa kysyttiin mitä Talvivaarassa otettiin talteen ja ne on siinä arvioitu. Ja nyt kun tämä uraani tuli tähän uutena, niin sehän nyt YVAtaan asianmukaisesti ja lain mukaisesti näin. lf 22

23 TALVIVAARA Ympäristölupa 2007 Vaasan hallinto-oikeuden käsittely 2008 Hallinto-oikeuden kuvaus eräästä valituksesta ja sen täydennyksestä C kumppaneineen on vaatinut, että hallinto-oikeus ottaa huomioon Talvivaaran kaivosalueella ja erityisesti Kolmisopen esiintymän kohdalla olevan uraaniesiintymän, joka maasta ylös kaivettuna on vaarallista kaikelle elolliselle. Esiintymä tarkoittaa vesilain 2 luvun 5 :n mukaisten vaikutusten varmistumista ja luvan epäämisperustetta. Kaivosyhtiö ei ole esittänyt tietoa esiintymästä hakemusasiakirjoissa Mika Flöjt 23

24 TALVIVAARA Ympäristölupa 2007 Vaasan hallinto-oikeuden käsittely 2008 Talvivaara vastineessaan pyysi hallinto-oikeutta hylkäämään C:n valituksen täydennyksessä esitetyt vaatimukset ja väitteet. Uraani on asianmukaisella ja soveltuvien säädösten edellyttämällä tavalla tutkittu ja tuotu esille ympäristö- ja vesitalousluvan hakuprosessissa sekä ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä. Tutkimukset ja mittaukset osoittavat, että Talvivaaran laajennetulla kaivospiirin alueella esiintyvä uraani on pitoisuudeltaan niin köyhää, ettei asian erityinen huomioon ottaminen yhtiön ympäristö- ja vesitalousluvan ehdoissa ole tarpeen. Jo yhtiön laatimassa ympäristövaikutusten arviointiselostuksessa on määritetty useiden eri alkuaineiden pitoisuus ja uraanin osalta päädytty 0,005 %:n pitoisuuteen. Samoin ympäristö- ja vesitalouslupahakemuksen liitteessä on lueteltu Kuusilammen louhoksen sivukivinäytteiden alkuainekoostumuksia, joista neljän tutkitun näytteen uraanipitoisuus on vaihdellut 0,0015-0,0024 %:n välillä. Valittajien kartassa uraaniesiintymäksi on merkitty Losonalussuo, joka sijaitsee noin 8 km laajennetun kaivospiirin länsirajasta luoteeseen. Tutkitut uraanipitoisuudet siinä ovat vaihdelleet 0,02-0,12 %:n välillä. Erittäin alhaisten pitoisuuksiensa johdosta se ei tule olemaan uraaniesiintymänä taloudellisesti hyödynnettävä. Esiintymässä mustaliuskeita on vain sivukivinä eikä uraanimalmin isäntäkivinä Mika Flöjt 24

25 TALVIVAARA Ympäristölupa 2007 Vaasan hallinto-oikeuden käsittely 2008 Ympäristökeskus totesi C:n toimittaman valituksen täydennyksen osalta, ettei uraani YVA prosessissa ja ympäristölupaprosessissa esille tulleiden tietojen perusteella aiheuta alueella ympäristön pilaantumisen vaaraa. Ympäristökeskus viittasi perustelunaan arviointiselostuksen kohtaan (bioliuotuksessa liukenematon kiviaines), jossa yhtiö on kuvannut bioliuotuksen jälkeen kasaan jääneitä metallipitoisuuksia Ympäristökeskuksen perustelu on virheellinen: 1. Perustelee vain yhtiön antamilla tiedoilla 2. Tulkitsee niitäkin väärin (osaamattomuutta tai tahallisuutta): Mittaustiedot oli kolonnikasasta, jota mitattiin bioliuotuksen jälkeen. Joten tulokset tarkoittavat, että bioliuotuksen jälkeen jää bioliuotuskasoihin uraania yhtä paljon kuin moreeniin. Tämä on räikeä tulkintavirhe, jolla kansalaisen oikeusturvaa rikottiin tämän oikeuskäsittelyn yhteydessä Mika Flöjt 25

26 TALVIVAARA Ympäristölupa 2007 Tässä yhteydessä kannattanee palauttaa mieleen, että samassa arviointiselostuksen kohdassa (bioliuotuksessa liukenematon kiviaines), yhtiö on kuvannut myös: (bioliuotuksen jälkeen kasojen malmille tehtyjen) kokeiden loppunäytteistä on myös tehty röntgendifraktioanalyysit, joista ei kyetty lainkaan tunnistamaan sulfidimineraaleja niiden vähäisestä määrästä johtuen. (Tämäkin tarkoittaa sitä, että yhtiö tiesi kaikkien sulfidimineraalien liukenevan prosessiliuokseen, mutta vielä tänäänkään yhtiöllä ei ole ollut esittää ratkaisua sulfidien hallintaan.) Mika Flöjt 26

27 TALVIVAARA Ympäristölupa 2007 Vaasan Hallinto-Oikeuden käsittely 2008 Hovioikeuden perustelu hakijan C muutoksenhaun hylkäämisestä: Kaivospiirin alueella mustaliuskeissa olevat uraanipitoisuudet ovat niin alhaisia, etteivät ne aiheuta nyt käsiteltävänä olevan kaivostoiminnan yhteydessä luvan myöntämisen esteenä olevia haitallisia vaikutuksia tai muutoksia lupamääräyksiin. ON SYYTÄ EPÄILLÄ, ETTÄ HALLINTO-OIKEUS PÄÄTYI TÄHÄN RATKAISUUN YMPÄRISTÖKESKUKSEN VIRHEELLISEN TULKINNAN JOHDOSTA Mika Flöjt 27

28 TALVIVAARA Ympäristölupa 2007 Kaivoksen tarkkailusuunnitelma 2008 Kainuun ympäristökeskus hyväksyy hyväksytyn ympäristöluvan perusteella Talvivaaran kaivoksen tarkkailusuunnitelman B valittaa ympäristöluvan tarkkailumääräyksistä: Radioaktiivisuuden ja uraanin määrittäminen tulee sisältyä kaikkiin vesinäyte-, kiviaines- ja sivukivitarkkailuihin. Yhtiön vastine: Asianosainen ihmettelee kun ei ole löytänyt tarkkailusuunnitelmasta tarkkailua radioaktiivisuudesta tai uraanista. Näiden määrittäminen tulee B:n mielestä sisältyä kaikkiin vesinäyte-, kiviaines- ja sivukivitarkkailuihin. Talvivaaran malmikivessä uraanin määrä on vähäinen edustaen tavanomaista pitoisuutta mustaliuskeille. Jos uraanista aiheutuisi haittaa, niin sen seuranta ja valvonta kuuluisi pikemminkin työsuojelukuin ympäristöviranomaiselle. Kainuun ympäristökeskuksen ratkaisu: Louhittaviin malmeihin tai sivukiviin ei ympäristökeskuksen käsityksen mukaan liity uraanimalmeja tai -mineralisaatioita ja uraanin tarkkailuun ei siten ole katsottu olevan tarvetta Mika Flöjt 28

29 TALVIVAARA Ympäristölupa 2007 Talvivaaran toiminta esim. v uraanin suhteen 1. kaivoksen uraanipitoisille pölypäästöille ei lupaa eikä tarkkailua 2. Torium ja uraanin hajoamistuotteet jäävät bioliuotuskasoihin (ei lupaa eikä tarkkailua) 3. Uraani erottuu bioliuotuskasoista liuokseen (yhtiö tiesi) (ei lupaa eikä tarkkailua) 4. Liuoksen uraanista n. 10 % menee nikkeliin sitoutuneena Harjavaltaan (ei lupaa)(harjavallassa tuotantoongelmia uraanin johdosta. Harjavalta sai STUK:lta uraaniluvan ) 5. Liuoksen uraanista n. 90 % menee kipsisakka-altaisiin (yhtiö tiesi) (ei hakenut lupaa) Kipsisakka-altaita ei ole rakennettu uraanijätealtaan vaatimien turvamääräysten mukaisiksi. Vuotaneet ja tulvineet ympäristöön. Ei ELY:n & STUK:in tarkkailua uraanin ja sen myrkyllisten ja radioaktiivisten johdannaisten osalta. Muistettava uraani on herkästi vesiliukoinen. 6. Kipsisakka-altaasta ylivuotovesiä lasketaan vesistöön, ei uraanijäämien tarkkailuvelvoitetta Huom. Koska alkuperäisessä YVA:ssa ei mainittu uraania ei myöskään perustilaselvitystä sen osalta suoritettu ennen kaivoksen avaamista. 1. 2, 3. 5, Mika Flöjt 29 4.

30 TALVIVAARA Ympäristölupa 2007 korkein hallinto-oikeus Yhtiö valitti Hallinto-oikeuteen ympäristökeskuksen asettamasta vakuusvaatimuksesta, ja Vaasan hallinto-oikeus hyväksyi yhtiön valituksen Hallinto-oikeus muutti Talvivaara Oy:n valituksesta lupamääräystä siten, että se mahdollisti, paitsi pankkitalletuksen ja omavelkaisen pankkitakauksen, vaihtoehtoisesti myös suomalaisen tai ulkomaisen vakuutuslaitoksen antaman takauksen tai takuun, esimerkiksi takausvakuutuksen, jonka edunsaajana on valvontaviranomainen. Ympäristökeskus valitti korkeimpaan hallinto-oikeuteen Vaasan hallintooikeuden ratkaisusta Korkein hallinto-oikeus hylkäsi ympäristökeskuksen valituksen ja pysytti Vaasan hallinto-oikeuden ratkaisun voimassa. Korkein oikeus määräsi ympäristökeskuksen korvaamaan yhtiön oikeudenkäyntikuluja Oikeudenkäyntikuluvaatimuksen osalta yhtiö on katsonut, että kysymys ei ole tulkinnanvaraisesta asiasta, vaan lain, oikeuskäytännön ja -kirjallisuuden yksiselitteisestä tulkinnasta. Viranomaisen valitusta on pidettävä kokonaisuudessaan perusteettomana ja oikeusjärjestyksen vastaisena. Asiassa merkitykselliset tulkintaseikat olisivat olleet luettavissa ja löydettävissä suoraan ympäristöhallinnon omista ohjeista. Näissä oloissa oikeudenkäynti on johtunut viranomaisen virheestä, minkä vuoksi on kohtuutonta, että yhtiö joutuisi pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan Mika Flöjt 30

31 TALVIVAARA Ympäristölupa 2007 Muutoslupa ( ) jätevesien johtamiseen kipsisakka-altaan ohi suoraan jälkikäsittely-yksiköihin Talvivaaran perusteli muutoshakemustaan: Yhtiö ei halua johtaa metallien talteenottolaitoksella puhdistettuja prosessivesiä kipsisakka-altaan kautta jälkikäsittely-yksiköille, koska puhdistettuun prosessiveteen voi kipsisakka-altaassa kontaminoitua aineita, jotka saattaisivat edellyttää veden uudelleen puhdistamista. Yhtiö korostaa, että metallien talteenottolaitoksella on erillinen laitosyksikkö (loppuneutralointi), jossa puhdistetaan prosessivettä ja kyseinen laitos on suunniteltu tätä toimenpidettä varten. Alkuperäisessä ympäristölupahakemuksessa lähtökohtana oli, että prosessin ylijäämävedet käsiteltäisiin metallien talteenottolaitoksen viimeisessä prosessivaiheessa (loppuneutralointi) ja ne johdettaisiin kipsisakka-altaan kautta jälkikäsittely-yksiköihin ja edelleen luontoon. Kipsialtaaseen on mahdollisuus varastoida myös kaivoksen tyhjennysvesiä. Tuotannon ylösajossa, etenkin murskauksessa, olleiden teknisten vaikeuksien vuoksi kipsialtaassa olleita kaivosvesiä ei saatu tyhjennettyä altaasta ennen tehtaan käynnistymistä ja altaan käyttöönottoa lopulliseen tarkoitukseen. Kaivoksen pohjavesissä luontaiset metallistasot ja happamuus ylittävät lupapäätöksen raja-arvot jonkin verran. Sen vuoksi yhtiö haluaa johtaa tehtaan ylijäämävedet kipsialtaan ohi suoraan jälkikäsittelyyn. Tällöin voidaan varmistua siitä, että lupaehdot täyttyvät. Tällä muutoksella ei käytännössä ole vaikutusta poisjohdettavien vesien laatutasoon verrattuna alkuperäiseen johtamistapaan Mika Flöjt 31

32 TALVIVAARA Ympäristölupa 2007 Muutoslupa ( ) jätevesien johtamiseen kipsisakka-altaan ohi suoraan jälkikäsittely-yksiköihin Jätevesienkäsittelyään on Yhtiö vastineessaan kuvannut mm. seuraavasti: Kesällä ja syksyllä 2010 havaittiin Salmisessa ja Kalliojärvessä ph:n laskua Ylijäämävesissä on rikkiyhdisteitä, jotka reagoivat viiveellä ja aiheuttavat ph:n laskun vesistössä, vaikka vesi olisi prosessin jälkeen emäksistä. V aikana lisätty hönkäkaasujen pesukapasiteettia huomattavasti suunnitellusta. Tästä johtuen hönkäkaasujen pesuliuoksia johdettu loppuneutralointiprosessiin. Hajukaasut pestään lipeäpesureilla, joissa lipeä reagoi rikkivedyn kanssa ja syntyvä natriumvetysulfidi johdetaan tehtaan saostusprosesseihin hyötykäytettäväksi. Natriumvetysulfidi on emäs, jota on käytetty myös loppuneutraloinnissa korvaamaan poltettua kalkkia. Pesuliuokset sisältävät huomattavan määrän sulfaatteja ja sulfideja. Tämän johdosta käsitellyissä vesissä on ollut sulfideja, jotka myöhemmin hapettuessaan sulfaateiksi laskevat ph:ta. Selvityksen perusteella on havaittu myös sulfaattipitoisuuden lisääntymistä hönkäkaasujen pesuissa muodostuvan liuoksen johtamisesta loppuneutralointiprosessiin. Yhtiö on sopinut Kainuun ELY-keskuksen kanssa, että happamoitumista aiheuttava ongelma poistetaan vähentämällä loppuneutralointiin päätyvää pesuliuosmäärää ja muuttamalla ylijäämävesien jälkikäsittelyä. Prosessimuutokset hönkäpesureiden pesuliuosten johtamiseksi muualle prosessiin ja sulfaatti- ja sulfidipitoisuuden vähentämiseksi loppuneutraloinnin tuoteliuoksesta ovat käynnissä. Niiden arvioitu valmistumisaika on Sulfaatti-, rauta ja mangaanipitoisuuksien pienentäminen edellyttäisi lisäksi muutoksen loppuneutralointiprosessin olosuhteisiin (alkalointikemikaalien määrän kasvu, jolloin liuoksen ph nousee). Lupaehdoissa on liuoksen happamuuden raja-arvona tällä hetkellä ph 9,5. Raudan ja mangaanin tehokas poisto edellyttäisi, että ph voidaan nostaa tasolle 10 10,5 ja tähän yhtiö pyytää lupaviranomaiselta hyväksyntää. (tätä lupaahan ei yhtiö sitten saanut) Mika Flöjt 32

33 TALVIVAARA Ympäristölupa 2007 Muutoslupa ( ) jätevesien johtamiseen kipsisakka-altaan ohi suoraan jälkikäsittely-yksiköihin Jätevesienkäsittelyään on Yhtiö vastineessaan kuvannut mm. seuraavasti: Loppuneutraloinnista ympäristöön (jälkikäsittely-yksiköihin) johdettavan veden pitoisuudet ovat vaihdelleet yhtiön omana seurannan mukaan seuraavasti: Fe 5 20 mg/l, Mn mg/l. Yhtiön käsityksen mukaan näiden metallien osalta ei ole tarvetta asettaa erillisiä lupaehtoja, koska niitä ei ole aiempaankaan lupapäätökseen sisällytetty. Sulfaatin osalta käyttökelpoista poistomenetelmää ei ole mahdollista toteuttaa ilman pitkäkestoisia lisäselvityksiä. Uraanipitoisuuksissa ei ole havaittu muutoksia eikä raja-arvon asettamiselle ole perustetta. Prosessijäteveden laatua analysoidaan kolme kertaa vuorokaudessa. Esitys suljetusta kierrosta laaditaan ympäristö- ja vesitalousluvan päivitykseen. Vesitaseen laatiminen liittyy luvan päivitykseen ja yhtiö jättää lupamääräyksien tarkistamishakemuksen Yhtiö on tiedustellut kalakuolemista, mutta ei ole saanut konkreettista näyttöä siitä, että näin on tapahtunut yhtiön toiminnan seurauksena eikä ole myöskään saanut kuolleita kaloja, joita olisi voitu lähettää tutkittavaksi. Talvivaaran alueella ei ole tapahtunut patomurtumaa vaan vuoto on tapahtunut padon pohjalle asennettuun muoviin tulleen kahden reiän kautta. Päästön jälkeen ympäristövaikutuksia on seurattu ja analysoitu päivittäin ja tulokset on raportoitu lupapäätöksen edellyttämällä tavalla valvontaviranomaiselle Mika Flöjt 33

34 TALVIVAARA Ympäristölupa 2007 Muutoslupa ( ) jätevesien johtamiseen kipsisakka-altaan ohi suoraan jälkikäsittely-yksiköihin PSAVI:n vastaukset ELY:n, Sotkamon Kunnan ja Kajaanin kaupungin vaatimuksiin: Nyt on kyse luvanhaltijan hakemuksesta, jolla haetaan lupaa johtaa loppuneutraloinnissa käsitellyt jätevedet kipsisakka-altaan ohi jälkikäsittely-yksiköihin ilman, että jätevesipäästöt kasvavat tai muuttuvat. Kyse ei ole hakemuksesta, jolla haetaan muutosta ympäristö- ja vesitalouslupapäätöksessä vahvistettuun varsinaiseen jätevesien käsittelyprosessiin, luparajoihin ja/tai käyttö-, päästö- ja vaikutustarkkailuihin. Näin ollen tässä päätöksessä ei voida käsitellä näitä koskevia asioita Tarkkailuohjelmien sisällön kehittämisen osalta aluehallintovirasto viittaa Talvivaaran kaivoksen ympäristö- ja vesitalousluvan lupamääräyksen 96 viidenteen kappaleeseen, joka antaa valvontaviranomaiselle mahdollisuuden tarkentaa tarkkailuohjelmia. Valvontaviranomainen voi puuttua myös mahdolliseen ympäristöluvan vastaiseen tilanteeseen ympäristönsuojelulain 84 :n nojalla. Tiedot viittaavat siihen, että Talvivaaran kaivoksen jätevesikuormitus ja sen vesistövaikutukset poikkeavat olennaisesti ennalta arvioidusta ts. siitä mitä alkuperäisessä lupahakemuksessa on esitetty ja arvioitu ja siitä, mihin lupa on myönnetty. Tällaisessa tilanteessa valvontaviranomaisella on ympäristönsuojelulain 58 :n 1 momentin 1) kohdan nojalla mahdollisuus hakea muutosta ympäristö- ja vesitalouslupaan. Lupaviranomainen ei voi muuttaa lupaa ilman asianmukaista ja perusteltua hakemusta. Valvontaviranomaiset voivat esittää vaatimuksensa jätevesien käsittelyn tehostamisesta, uusista luparajoista, tarkkailun muuttamisesta ym. tämän käsittelyn yhteydessä esitetyistä asioista myös piakkoin käynnistyvän Talvivaaran kaivoksen ympäristö- ja vesitalousluvan lupamääräysten tarkistamista koskevan hakemuksen käsittelyn yhteydessä. Luvanhaltijan tulee toimittaa tarkistamishakemus aluehallintovirastolle viimeistään Jätevesien käsittelyn tehostaminen ja luparajojen mahdollinen kiristäminen tulevat tällöin olemaan pelkästään ratkaisun perusteluissa mainitun lupamääräyksen 60 perusteella keskeisiä asioita Mika Flöjt 34

35 TALVIVAARA PSAVI:n vastaukset AA:n vaatimuksiin: Ympäristölupa 2007 Muutoslupa ( ) jätevesien johtamiseen kipsisakka-altaan ohi suoraan jälkikäsittely-yksiköihin Kyseessä on YSL:n 58 :n mukainen ympäristöluvan muuttamista koskeva hakemus, joka käsitellään saman pykälän 3 momentin mukaisesti soveltuvin osin kuten lupahakemus. Tässä asiassa AVI on katsonut lausuntojen pyytämisen ELY:lta ja sijaintikuntien ympäristönsuojeluviranomaisilta riittäväksi, koska luvanhaltija ei ole hakenut muutosta jätevesien johtamista koskeviin luparajoihin. Lisäksi luvanhaltija on todennut, ettei muutos lisää jätevesikuormitusta eikä sen haitallisia vesistövaikutuksia. Luparajat on hakemuksessa esitetty koskemaan loppuneutraloinnista jälkikäsittely-yksiköihin johdettavia vesiä samalla tavalla kuin kipsisakka-altaasta jälkikäsittely-yksiköihin johdettavia vesiä. AVI korostaa, että haitankärsijällä, kuten valvontaviranomaisella tai luvanhaltijalla, on ympäristönsuojelulain 58 :n 1 momentin 1) kohdan nojalla mahdollisuus hakea muutosta ympäristö- ja vesitalouslupaan, mikäli hän katsoo, että Talvivaaran kaivoksen jätevesikuormitus ja sen vesistövaikutukset poikkeavat olennaisesti ennalta arvioidusta. Haitankärsijät ja asianosaiset voivat myös esittää vaatimuksensa jätevesien käsittelyn tehostamisesta, uusista luparajoista ym. tämän käsittelyn yhteydessä esitetyistä asioista piakkoin käynnistyvän Talvivaaran kaivoksen ympäristö- ja vesitalousluvan lupamääräysten tarkistamista koskevan hakemuksen käsittelyn yhteydessä (ks. edellä vastaus Kainuun ELY:lle). Kipsisakka-altaan toimivuus jätevesien käsittely-yksikkönä on yksi keskeinen asia lupamääräysten tarkistamista koskevan hakemuksen käsittelyn yhteydessä. Haitankärsijän tekemän ympäristönsuojelulain 58 :n muutoshakemuksen tai lupamääräysten tarkistamista koskevan hakemuksen käsittelyn yhteydessä vahingonkärsijä voi myös vaatia luvan saajalta korvausta ennakoimattomasta vesistön pilaantumisesta aiheutuvasta tai muusta vesistöön kohdistuvasta toimenpiteestä johtuvasta vahingosta. Hakemus tulee tehdä AVI:lle. Ennakoimattoman vahingon korvaamista koskevan hakemuksen yhteydessä voidaan esittää myös luvasta poiketen aiheutetun vahingon korvaamista koskeva vaatimus Mika Flöjt 35

36 TALVIVAARA Ympäristölupa 2007 Muutoslupa ( ) jätevesien johtamiseen kipsisakka-altaan ohi suoraan jälkikäsittely-yksiköihin PSAVI myönsi tämän luvan määräaikaisena. Lupa on voimassa siihen saakka, kunnes : Talvivaaran kaivoksen luvan nro 33/07/1 kohdassa "Lupamääräysten tarkistaminen määrätystä lupamääräysten tarkistamishakemuksesta annettava päätös on saanut lainvoiman tai mahdollisesta ympäristösuojelun 58 :ssä tarkoitetusta luvanhaltijan, valvontaviranomaisen tai haitankärsijän tekemästä muutoshakemuksesta annettava päätös on saanut lainvoiman Mika Flöjt 36

37 TALVIVAARA Ympäristölupa 2007 yhteenvetoa Jälkeenpäin on ilmennyt, että ympäristölupavaiheessa kaivosyhtiö tiesi uraanin erottuvan bioliuotuskasoissa malmista PLS liuokseen ja menevän kipsisakka-altaaseen. (Yhtiön suorittamat uraanin talteenottokokeet liuotusnesteestä ) Yhtiö ei kuitenkaan kuvannut niitä hakemukseensa. Täten uraanin ympäristövaikutukset bioliuotuskasoissa, kipsisakkaaltaassa ja siitä vesistöön johdettavissa jätevesissä jäivät YVA:ssa sekä ympäristö- ja vesitalouslupaprosesseissa käsittelemättä. Lupaa uraanin sijoittamiseen kipsisakka-altaaseen ei haettu, eikä saatu. STUK:n johtavan asiantuntijan Esko Ruokolan arvio kipsisakkaaltaaseen päätyvän uraanin pitoisuudesta oli 1Bq/kg (uraaniseminaari Kuopiossa ), joten kipsisakka-altaan pitoisuuden perusteella olisi tullut tehdä ydinenergialain mukainen lupahakemus jo alunpitäen Mika Flöjt 37

38 TALVIVAARA Ympäristölupa 2007 Luvan tarkistaminen käynnissä Yhtiön piti jättää hakemus ympäristöluvan tarkistamiseksi mennessä Kaikkia tarvittavia suunnitelmia (esim. jätevesipäästöt) ei yhtiö ole ELY:n pyynnöstä huolimatta vielä toimittanut ELY on antanut aikaa lokakuun puoliväliin, jonka jälkeen pyydetään uhkasakon uhalla. Yhtiö luvannut toimittaa suunnitelmat lokakuun puoliväliin mennessä. HUOM. Tähän ympäristöluvan tarkistamisprosessiin voivat muutkin osapuolet esittää hakemuksen lupamääräysten tarkistamiseksi ympäristösuojelun 58 :ssä tarkoitettu luvanhaltijan, valvontaviranomainen tai haitankärsijän tekemä muutoshakemus Mika Flöjt 38

39 Talvivaaran uraanijätealtaan kipsisakka-altaan tulviminen APU: Talvivaaran keväinen vuoto sisälsi uraania ( Juha Kauppinen) Kaivoksen vastuuvalvoja kuvailee tilannetta kaivoksella lähes kaaoksenomaiseksi. Ympäristön uraanipitoisuuksia ei ole vieläkään mitattu. Talvivaara-yhtiö tiedotti maaliskuun 18. päivä, että sen kaivoksen kipsisakka-altaassa on tapahtunut vuoto. Asia uutisoitiin laajasti, mutta sitä ei kerrottu, että vuodon mukana pääsi ympäristöön uraania sisältävää lietettä. Kuukausi ennen vuotoa, helmikuun 8. päivä, Talvivaara tiedotti aikeistaan ryhtyä ottamaan talteen uraania, ja kertoi samalla, että nykyisessä systeemissä kaivoksesta nostettava uraani päätyy prosessisakkojen keruualueena toimivaan kipsisakka-altaaseen. Talvivaaran kaivoksen vastuuvalvoja Ilkka Haataja Kainuun ELY-keskuksesta vahvistaa Avulle, että maaliskuinen vuoto tapahtui juuri tässä samassa altaassa, johon uraani kaivoksen prosesseissa päätyy. - Kyllä, juuri samasta altaasta on kyse, Haataja sanoo. Haatajan mukaan kaivoksen uraani kertyy tuohon altaaseen suurelta osin. - Talvivaarassa uskottiin ensin, että vuodosta selvitään tukkimalla allas ja pumppaamalla vuotanut liete pois, Haataja kertoo. - Mutta se (liete) tosiaan karkasi. Ei nyt voi sanoa, että kaaoksenomaisesti mutta lähes kaaoksenomaisesti, hän kuvailee.

40 Keväisessä vuotoa koskevassa tiedotteessaan Talvivaara-yhtiö kertoi virheellisesti, että vuoto olisi havaittu tuona päivänä päivätyssä tiedotteessa sanottiin: Talvivaaran kaivoksella on havaittu tänään vuoto kipsisakka-altaassa. Tiedotteen perässä oli yhtiön ympäristöpäällikön nimi. Todellisuudessa yhtiö oli huomannut vuodon jo kaksi päivää aikaisemmin, tiistaina 16.3., klo Tarkka aika selviää Avun haltuunsa saamasta raportista, jonka on niin ikään laatinut yhtiön ympäristöpäällikkö. Kipsisakka-allas vuoti kolmena päivänä Kipsisakka-altaan pohjassa havaittiin vuoto noin klo Välittömästi aloitettiin uppopumppujen asennus ja toimenpiteet vuotokohdan paikkaamiseksi tiivistämällä kivituhkaa vuotokohtaan. Seuraavana yönä noin klo vuotokohta saatiin tukittua, Talvivaaran raportissa kirjoitetaan. Aamulla uppopumpuille tuleva virtaama oli suurentunut, joka viittasi siihen, että allas vuotaa pohjasta uudestaan. Vuotoa alettiin tukkia seitsemältä aamulla ja se saatiin tukittua iltapäivällä kolmelta, raportissa kerrotaan aamuna vuotovesimäärä oli lisääntynyt ja kipsisakka-altaasta vuotava vesi muuttui kirkkaasta tummaksi noin klo Varmuustoimena aloitettiin alapuolisen padon tekeminen klo Tämän jälkeen koitti Haatajan mainitsema lähes kaaoksenomainen tilanne. Vuoto lisääntyi voimakkaasti klo aikoihin. Lietettä tuli niin paljon ja niin suurella voimalla, että kaivoksen lounaispuolella kulkeva vanha Lahnasjärven tie murtui ojarummun kohdalta, raportissa kerrotaan. Tällöin alettiin tehdä uutta patoa kaksi kilometriä alavirtaan, Lumelantien kohdalle. Pato oli klo siinä laajuudessaan valmis, että virtaus saatiin pysäytettyä, raportissa todetaan. Alimmalla padolla, suopainanteessa, sijaitsee valtava luonnollinen laskeutusallas. Se on kaivoksesta lounaaseen, Kortelammen ja Myllysuon välissä. Altaan koko on Talvivaaran raportin mukaan noin kuutiometriä. Tässä altaassa uraania ja muuta metallia sisältävä kipsiliete on lillinyt kevään ja kesän yli. - Metallit laskeutuvat ja saostuvat ja jäävät kiinteään osaan altaan pohjalle. Sitä (lietettä) on vatvottu siellä altaassa tähän asti. Ja se mikä jää kirkkaana ylitse, lasketaan ympäristöön, Haataja kertoo. Uraania ja muita metalleja sisältävän kipsilietekerroksen päälle jäänyt kirkas vesi on yhtiön raportin mukaan johdettu lounaan suuntaan Mourunpuroon. Yhtiön ympäristöluvasta selviää, että tähän suuntaan johdetut vedet virtaavat Mourunpurosta ensin Kivijärveen ja sieltä noin 20 kilometriä pitkään, erämaiseen Laakajärveen, jonka rannalla on mökkejä.

41 Pöyry 2007: Kaivoksen käyttötarkkailussa - louhinnan edistyminen - liuotuksen eteneminen ja erityisesti metallien liukenemisen seuranta (kuuluu liikesalaisuuden piiriin, tiedot toimitetaan luottamuksellisena valvovalle viranomaiselle) - malmin siirrot primääriliuotuksesta 2 vaiheen liuotukseen - kaivoksen ja metallitehtaan tuotantomäärät - liikennemäärät - kemikaalien, polttoaineiden ja energian kulutus - louhoksesta pumpatut vesimäärät ja vesistöön johdettava vesimäärä - johdettu vesimäärä Nuasjärvestä ja Kolmisopesta - jäteveden puhdistusprosessien toiminta; käyttöajat, toimintahäiriöt - pölynpoistolaitteiden käyttöajat ja häiriöt - tuotetut jätteet; määrä, laatu ja sijoitus - pöly- ja meluhavainnot - sivukivialueen täyttömäärä ja täyttöalueen laajuus - jälkihoitotoimet; laajuus, toteutustapa, käytettyjen menetelmien toimivuus - alueiden kunnossapito; vesien hallintajärjestelyt ja tieverkko - poikkeustilanteet, ympäristövahingot ja -onnettomuudet - näytteenottopäivät ja paikat (ympäristöpäällikkö vastaa seurannasta) - pintavalutuskenttien ja kosteikkojen toimintaa sekä ympäryspenkereitä tarkkaillaan silmämääräisesti, tarkastukset ja mahdollisesti niissä havaitut viat ja puutteet sekä niiden korjaus kirjataan käyttöpäiväkirjaan (lisäys lupamääräyksen kohdasta päästötarkkailu) - kaikki mahdolliset muut tapahtumat, joilla voi olla vaikutusta päästöihin tai niiden vaikutuksiin Merkinnät tehdään Kainuun ympäristökeskuksen kanssa sovittavalla tavalla. Päiväkirja säilytetään kaivoksella ja sen ylläpidosta vastuullisen henkilön yhteystiedot ilmoitetaan Kainuun ympäristökeskukselle. Päiväkirja säilytetään niin kauan kuin toimintaa jatketaan. Siitä laaditaan vuosittain yhteenveto, joka esitetään vaadittaessa viranomaisille ja liitetään lupamääräysten tarkistamishakemuksen asiakirjoihin. Vuosiyhteenveto toimitetaan lisäksi päästö- ja vaikutustarkkailun toteuttajalle vuosiyhteenvedon laadintaa varten.

42 Vesipäästöjen seurannassa (Pöyry 2007) Näytteistä määritetään päivittäin: ph kiintoaineen hehkutusjäännös Ni Cu ja Zn Kerran viikossa näytteistä määritetään em. lisäksi: lämpötila Al happi As hapen kyllästysaste Ba alkaliniteetti Ca kokonaiskovuus Cd sähkönjohtavuus Co CODMn Cr kiintoaine Fe Cl Hg SO4 Mg kok.n Mn NO3 N Na NH4 N Sb kok.p V PO4 -P öljyhiilivedyt - Mutta ei siis mm. uraania ja uraaninjäämiä! Vaikka se on myrkyllistä ja radioaktiivista.

43 Jätevesipäästöjä kahteen vesistöön Talvivaaran kaivosalue sijaitsee Oulujoen ja Vuoksen vesistöalueen vedenjakajalla. Vesiä on suunniteltu johdettavan kaivosalueelta molempiin vesistöihin. Oulujoen suuntaan purkureitti kulkee Salmisen, Kalliojärven, Kalliojoen, Kolmisopen, Tuhkajoen, Jormasjärven ja Jormasjoen kautta Nuasjärveen. Vuoksen vesistöalueen puolella purkureitti on Ylä-Lumijärvi, Lumijoki, Kivijärvi, Kivijoki ja Laakajärvi. Pyöry 2007, s. 5

44 Rikkipäästöt jatkuva ongelma Käyttöönoton jälkeen vuoden sisällä määritetään poistokaasun rikkivetypitoisuudet sekä nikkelin (Ni), sinkin (Zn), kuparin (Cu), koboltin (Co) ja arseenin (As) pitoisuudet kolmen näytteen mittaussarjalla ja tämän jälkeen samoin kolmen vuoden välein (taulukko 1). Yhdenkään mittaussarjan näytteen rikkivetypitoisuus ei saa ylittää raja-arvo 50 mg/m3(n) kuivassa kaasussa. Edellä mainittujen metallien yhteenlaskettu pitoisuus ei saa ylittää yhdessäkään näytteessä 1 mg/m3(n) kuivassa kaasussa. Pöyry Talvivaaran kaivoksen tarkkailusuunnitelma 2007 Nyt Rikkipäästöjä on pyritty kesän aikana eliminoimaan, mutta ongelma on siirtynyt lipeäpesun myötä vesistöön..

45 MTV3: Poliisi aloitti tutkinnan kaivosyhtiö Talvivaaran jätteidenkäsittelystä ( ) Talvivaara: Huoli on yhteinen Talvivaaran mukaan yhtiö ei ole rikkonut lakia jätevesiasiassa. Kestävän kehityksen johtaja Eeva Ruokonen totesi eilen MTV3:lle, ettei yhtiöön ole tullut virallista tietoa mahdollisista tutkintapyynnöistä. Ruokonen vakuuttaa, että vesiasiassa on jo tapahtunut edistystä. - Huoli on yhteinen. Meillä on isot tutkimussuunnitelmat meneillään siitä, miten me parannamme vesien käsittelyä kaivoksessa. Ruokosen mukaan tällä hetkellä ongelma tehtaalta lähtevässä vedessä on kohollaan oleva natriumsulfaatti. - Natriumsulfaatti on puolestaan lähtöisin siitä, että olemme ryhtyneet pesemään hajukaasuja lipeällä aikaisemmin vesipesun sijasta. Tämä lipeä on nyt siirtynyt sinne vesiin. (MTV3)

46 Kansalainen ja ympäristövaikutusten arviointi keskustelua kuulemistilaisuudessa ELY:n kommentti kuulemistilaisuudessa: Sitä ei silloin sitä uraania ajateltu talteen otettavaksi, ja YVA menettely kulki sen mukaisesti. Kansalaisena uskon, että ympäristövaikutusten arviointi tulee tehdä niille kaikille aineille, jotka jäävät ympäristöön. Arvioinnissa selvitetään voiko niistä aiheutua haittaa. ELY:n kommentti kuulemistilaisuudessa; Nyt kun yhtiö ilmoittanut hakevansa sitä talteen, niin YVA asetuksessa on sanottu, että tämä uraanin talteenotto vaatii YVA menettelyn. Kansalaisena uskon, että erityisille haitallisille aineille, kuten uraani, on tehtävä ympäristövaikutusten arviointi vaikka ko. ainetta ei otettaisiinkaan talteen lf 46

47 Ely-keskuksen tehtävänä on valvoa, että Talvivaara noudattaa ympäristölupaansa. Talvivaaran lähijärviin laskema jätevesi on sisältänyt ennakoitua enemmän mm. sulfaatteja, rautaa ja mangaania. Aiemmin kesällä Ely-keskus kehotti alueen ihmisiä välttämään järvien vesien käyttöä esimerkiksi löylyvetenä, koska tutkimustietoa puuttuu siitä, miten mangaani- ja sulfaattipitoinen vesi käyttäytyy höyrystyessään. Neuvo koski Kalliojärven, Kivijärven, Salmisen, Ylä-Lumijärven, Lumijoen ja Kivijoen vesiä Talvivaaran päästöistä ympäristöön ovat paikalliset koonneet materiaalia nettiin:

48 MTV3 45 min: ( ) Talvivaaran petetyt lupaukset Viranomaiset ovat asettaneet vesiongelmien hoitamisen rajapyykiksi lokakuun puolivälin. Silloin suunnitelmien pitäisi olla kunnossa. Ruokosen mukaan aikaraja on yhtiölle sopiva ja yhteisesti sovittu. - Teemme suunnitelmia siitä, miten tulemme kierrättämään vettä, vähentämään kemikaaleja ja puhdistamaan vesiä. Ihannetilanne olisi, jos jätevesiä ei laskettaisi tehtaalta lainkaan luontoon. - Suljettu vesikierto on tavoitteena. Vuotuinen epätasainen sademäärä aiheuttaa kaivoksen vesitaseen hallintaan haasteita, Ruokonen kertoo. Huom! Vaasan hallinto-oikeusprossissa yhtiö vaati luopumaan suljetun vesikierron vaateesta, ja muistutti että heille on annettu lupa päästää vesistöön 150 m3 / tunnissa.

49 Vireillepano lupamuutoksiin MTV:n nettisivuilla Talvivaarasta: "Yhtiö vetosi vastauksessaan siihen, että viranomainen ei ole asettanut ympäristöluvassa tiettyjä luparajoja mangaanille, sulfaatille ja raudalle. " - > Nyt siis voi tehdä vireillepanon ja pyytää, että viranomainen heti muuttaa ympäristölupaa ja siinä asettaa noille luparajat. Samalla voi vaatia tarkistettavaksi muut veden tilaan vaikuttavien päästöjen luparajat, kuten ph ja hapen kulutus. Lisäksi tietysti rikkipäästölupamuutokset. Kyseisen luparajamuutokset ovat riippumattomia poliisin tutkimuksista. Vireillepanon voi tehdä osakaskunnat tai esim. luonnonsuojelupiiri jne.

50 TALVIVAARA Uraanin talteenottolupa hakemus valtioneuvostolle jätetty Talvivaara tiedotti aikovansa aloittaa muiden metallien sivutuotteena saatavan uraanin talteenoton ja hyödyntämisen puolituotteena. Yhtiö on jo aloittanut selvitykset tuotantoprosessin muuttamiseksi siten, että liuoksen sisältämä uraani voidaan ottaa hyötykäyttöön. Nykyisessä tuotantoprosessissa uraani päätyy erittäin alhaisina pitoisuuksina prosessisakkojen keruualueena toimivaan kipsisakka-altaaseen. Paikalla olivat myös STUK:lta johtava asiantuntija Esko Ruokola ja Pohjois-Suomen aluelaboratorion johtaja Dina Solatie sekä geologi Olli Äikäs GTK:sta Talvivaara jätti valtioneuvostolle lupahakemuksen uraanin talteenottoon YVA arviointiohjelma jätetty ELY keskukselle Mika Flöjt 50

51 TALVIVAARA Uraanin talteenottolupa YVA arviointiohjelma jätetty ELY:lle Ohjelmassa Yhtiö kuvaa: Nykyisin uraani päätyy osin metallirikasteiden mukana lopputuotteen jatkojalostajille ja osin muiden louhittavan malmin sisältämien ja toistaiseksi hyödyntämättömien raaka-aineiden tapaan kipsisakka-altaisiin. Talvivaaran alueen kallioperä ja nikkelimalmi sisältävät luonnonuraania pieniä pitoisuuksia. Kallioperän uraanipitoisuudet eivät kuitenkaan ole riittäviä, jotta malmi voitaisiin luokitella uraanimalmiksi. Talvivaara ei ole käynnistämässä alueella uraanikaivostoimintaa. Uraanin talteenottoa varten ei nykyisen toiminnan lisäksi louhita malmia, eikä muutenkaan muuteta nykyisiä kaivostoimintoja. Talteen otettavaa luonnonuraania ei väkevöidä ydinpolttoaineeksi Talvivaaran laitoksessa vaan se kuljetetaan ns. puolituotteena ulkomaille jatkojalostettavaksi energiantuotannossa käytettäväksi uraaniksi. Puolituotteen, uraaniperoksidin, tuotantomäärä on tonnia vuodessa (30 vuoden aikana siis jopa yli tonnia!) Mika Flöjt 51

52 TALVIVAARA Uraanin talteenottolupa YVA arviointiohjelma jätetty ELY:lle Mika Flöjt 52

53 TALVIVAARA Uraanin talteenottolupa YVA arviointiohjelma jätetty ELY:lle Ohjelmassa Yhtiö kuvaa metallien tuotantoprosessia (4.3): Talvivaaran nykyisessä metallien tuotantoprosessissa on neljä päävaihetta: louhinta, murskaus, bioliuotus ja metallien talteenotto. Bioliuotus mahdollistaa nikkelin erottamisen matalapitoisestakin malmista taloudellisesti. Liuotuksessa hyödynnetään alueen luontaista bakteerikantaa. Metallien talteenotossa nikkeli, kupari, sinkki ja koboltti saostetaan liuotuskasalta saatavasta, metalleja sisältävästä liuoksesta, jolloin saadaan tuotetuksi metallisulfideja Mika Flöjt 53

54 TALVIVAARA Uraanin talteenottolupa YVA arviointiohjelma jätetty ELY:lle Ohjelmassa Yhtiö kuvaa uraanin talteenottoprosessia (4.4): Talvivaaran alueen kallioperä ja nikkelimalmi sisältävät luonnonuraania pieniä pitoisuuksia. Uraani liukenee Talvivaaran päätuotteiden tapaan pääliuokseen. Liuoksen uraanipitoisuudet ovat pieniä (noin 25 mg/l), mutta uraani voidaan ottaa talteen uusimman tekniikan mukaisella uuttomenetelmällä. Uraanin talteenottolaitos toimii kaivoksen tuotantoprosessin kiinteänä osana. Talteenottoprosessiin otettava raaka-aine on metallien saostusprosessien prosessiliuos sinkkisulfidisakeuttimen ylitesäiliöstä, kuparin ja sinkin saostuksen jälkeen. Prosessissa käsiteltävä syöttöliuoksen määrä on mitoitettu metallisaostuksen liuosmäärän mukaisesti 1800 m3 tunnissa. Uraanin talteenoton jälkeen liuos jatkaa ylitteenä neutralointivaiheeseen ja siitä edelleen nykyiseen nikkelin ja koboltin yhteissaostukseen Mika Flöjt 54

55 TALVIVAARA Uraanin talteenottolupa YVA arviointiohjelma jätetty ELY:lle Ohjelmassa Yhtiö kuvaa uraanin talteenottolaitoksen päästöjä ja jätteitä (4.7.1): Uraanin talteenotolla on kuitenkin vaikutusta kaivoksen jätteiden koostumukseen. Ilman uraanin talteenottoa osa uraanista päätyy Talvivaaran metallien talteenottolaitokselta kipsisakka-altaalle sakkaan sitoutuneena, kuten muutkin malmista bioliuotuksessa liukenevat aineet, joita ei oteta talteen nykyisessä seostusprosessissa. Uraanin talteenotto vähentää kipsisakka-altaalle päätyvän uraanin määrää. Kipsisakan uraanipitoisuus on nykyisinkin ollut pieni eikä sillä ole ollut merkitystä kipsisakan ympäristöominaisuuksiin tai vaikutuksiin. Luonnonuraanin säteily on vähäistä eikä tehdyissä mittauksissa ja ylilennolla tehdyssä säteilykartoituksessa (Kuva 6-10) havaittu kipsisakka-altaan alueella poikkeavia säteilytasoja Mika Flöjt 55

56 TALVIVAARA Uraanin talteenottolupa YVA arviointiohjelma jätetty ELY:lle Ohjelmassa Yhtiö kuvaa ympäristövaikutusten arviointimenettelyä (5) Ympäristövaikutusten arviointi on lakiin (268/1999)perustuva menettely, jonka tarkoituksena on arvioida merkittävien hankkeiden ympäristövaikutukset, tutkia mahdollisuudet haitallisten vaikutusten vähentämiseen sekä turvata kansalaisten osallistumismahdollisuudet hankkeen suunnitteluun ja päätöksentekoon. Hankkeeseen sovelletaan YVA-asetuksen 5 :n hankeluettelon kohtaa: 2) luonnonvarojen otto ja käsittely: d) uraanin louhinta, rikastaminen ja käsittely lukuun ottamatta koelouhintaa, koerikastamista ja muuta vastaavaa käsittelyä Mika Flöjt 56

57 TALVIVAARA Uraanin talteenottolupa YVA arviointiohjelma jätetty ELY:lle Huomautus näin jälkikäteen arviointiohjelmasta: Arviointiohjelma oli rajattu uraanin tuotannon viimeiseen vaiheeseen, uuttoprosessin tarkasteluun Tässä ei toteudu ympäristöministeriön ohjeen tavoitteet: HANKEKUVAUS ohje (ympäristöministeriön ohjesivu, Jotta hankkeesta aiheutuvat vaikutukset voidaan arvioida, on hankeen kaikki keskeiset osat kuvattava riittävän yksityiskohtaisesti. Hankkeesta tulee kuvata: - sen vaihtoehtojen keskeiset ominaisuudet ja tekniset ratkaisut, - kuvaus toiminnasta kuten tuotteista, tuotantomääristä, raaka-aineista, liikenteestä, käytetyistä materiaaleista - arvio jätteiden ja päästöjen laadusta ja määristä Hankekokonaisuuden määrittäminen on tärkeää, koska se ratkaisee mitä vaikutuksia YVAssa otetaan huomioon. Jos jokin kokonaisuuden osa jää tarkastelusta pois, jää myös osa vaikutuksista tarkastelun ulkopuolelle. Näin ei saada oikeata kuvaa hankkeen ympäristövaikutuksista Mika Flöjt 57

58 TALVIVAARA Uraanin talteenottolupa lausunnot arviointiohjelmasta TEM toteaa lausunnossaan arviointiohjelmasta mm: Väitteeseen siitä, että kaivostuotteen pitämiseksi uraanimalmina uraanipitoisuuden pitäisi olla riittävän suuri, sisältyy asiavirhe. Ydinenergialain mukaista kaivos- ja rikastustoiminta, kun tavoitteena on uraanin tai toriumin tuottaminen, eikä pitoisuuteen liittyviä lisävaatimuksia ole asetettu. Lisäksi ydinenergialain esitöistä (HE 16/1985), 2 1 momentin 2 kohdan yksityiskohtaisista perusteluista käy ilmi, että ydinenergialain mukaista kaivostoimintaa voi olla myös Talvivaaran hankkeen kaltainen sivutuotanto, riippumatta pitoisuuksista. Siitä lähtien, kun uraania tai toriumia aletaan hyödyntämään, on toiminta tuosta lähtien katsottava ydinenergialaissa tarkoitetuksi toiminnaksi. Uraanikaivos-termiä ei ydinenergialaki tunne, eikä sillä siten ole ydinenergialain soveltamisen kannalta merkitystä Mika Flöjt 58

59 TALVIVAARA Uraanin talteenottolupa Oma huomautus: Ei ydinenergialaki tunne myöskään termejä uraanin erotus tai talteenotto Ydinenergialain perusteella lupa annetaan uraanin tuotantoon, hallussapitoon ja varastointiin. Kyllä ympäristön vaikutusten arviointikin, joka tehdään tämän luvan myöntämisperusteiksi, tulee tehdä koko uraanin tuotantoon (koko prosessi, ei vain talteenottovaihe), sekä varastointiin Nyt tehty uraani YVA käsittelee vain osan uraanin tuotantoprosessista, ja lupa on haettu vain uraanin talteenottoon. Ei kata esim. bioliuotuskasan kaasupäästöjä ja uraaninhajoamistuotteita. Huom. Talteenotto termi näkyy arviointiselostuksen kansilehteä myöten ja myös erotustermiä viljellään mediassa. Tämä on tahallista YVA-prosessin väärinkäyttöä Mika Flöjt 59

60 TALVIVAARA Uraanin talteenottolupa Ympäristöministeriö uraanin louhinnasta Ympäristöministeri Enestam: Uraanin louhinta lisätään YVA-asetuksen hankeluetteloon "YVA-lain tarkistuksen yhteydessä annettavaan uuteen asetukseen voidaan jo tässä yhteydessä lisätä uraanin louhinta siten, että siihen sovellettaisiin YVA-menettelyä aina kaivoksen koosta riippumatta. Tällainen ratkaisu on jo nykyisessä YVA-asetuksessa asbestin osalta", ministeri Enestam jatkaa Mika Flöjt 60

61 TALVIVAARA Säteilyturvallisuudesta STUK antaa lausunnot Jorma Aurela TEM (Kuopion uraaniseminaarissa ): Me pistetään tämä lausuntopyyntö esimerkiksi STUK:lle, niin ei se säteilyturvakeskus taatusti kuuntele poliitikkoja, se on täysin poliitikoista riippumaton elin. Ja se antaa sitten lausunnon siitä turvallisuudesta. Toisaalta: Säteilyturvakeskuksen neuvottelukunnan kokous Kohta 3. Muut ajankohtaiset asiat Talvivaaran nikkelikaivoksen uraaninerotushanke on poikinut vilkkaan kansalaiskeskustelun. Osa keskusteluun syötetyistä tiedoista on harhaan johtavia, ja tämä on ruokkinut aiheetonta huolta uraanin erotukseen liittyvistä riskeistä. STUKilta kaivattiin Talvivaaran uraaniasioista keskusteluun aktiivisempaa panosta ja selkeämpää kieltä. Mietittiin, miten STUK voisi auttaa Talvivaaraa kertomaan asian oikean laidan. Mietittiin myös poliittisten toimijoiden, esimerkiksi ministerien vastuuta, velvollisuutta ja mahdollisuutta korjata julkisuudessa olevia vääriä tietoja. Nykyinen ympäristöministeri on hankalassa tilanteessa kertomaan Talvivaarasta mitään, joten lähinnä työ- ja elinkeinoministeri voisi halutessaan rauhoitella keskustelua. Lisähuomio: STUK:in johtoa ja TEM:min virkamiehiä kuuluu Atomiteknilliseen seuraan, missä myös jäseniä uraanienergiayhtiöt. ATS:n tehtävänä on sääntöjen mukaan edistää uraanivoiman käyttöä Suomessa. Mika Flöjt 61

62 TALVIVAARA Säteilyturvallisuudesta STUK antaa lausunnot Jorma Aurela (Kuopion uraaniseminaarissa): Me pistetään tämä lausuntopyyntö esimerkiksi STUK:lle, niin ei se säteilyturvakeskus taatusti kuuntele poliitikkoja, se on täysin poliitikoista riippumaton elin. Ja se antaa sitten lausunnon siitä turvallisuudesta. STUK on myöntänyt OMG Kokkola Chemicalsille luvan uraanin tuottamiseen, varastointiin ja hallussapitoon jo 90-luvun puolivälistä. STUK uudisti luvan v lopulla kymmeneksi vuodeksi. Länsi-Suomen ympäristölupaviraston uusima ympäristölupa OMG Kokkola Chemicalsille sivuuttaa uraanin käsittelyn kokonaan. STUK myönsi nro 7/Y42214/2009 ( ) Norilsk Nickel Harjavalta Oy:lle ydinenergialain 21 :n ja ydinenergia-asetuksen 41 :n mukaisen luvan tuottaa ja pitää hallussa sekä varastoida nikkelin jalostusprosessin yhteydessä syntyviä ydinaineita STUK:in edustaja Kuopiossa: Ei meille tullut mieleenkään, että YVA olisi pitänyt tehdä Mika Flöjt 62

63

64 MITÄ SÄTEILY ON? NÄKYMÄTÖNTÄ MAUTONTA & HAJUTONTA Uraani ja sen hajoamistuotteet ovat myrkyllisiä ja radioaktiivisia. Uraani on myös hyvin vesiliukoista -> hallintaongelma -> vesistöjen- ja pohjavesien saastumisriski suuri.

65 PUOLIINTUMISAIKA Puoliintumisaika = puolet ytimistä on hajonnut kevyemmiksi ytimiksi Radioaktiivinen aine hajoaa kevyemmiksi alkuaineiksi Syntyvä aine voi myös olla radioaktiivinen Vapautuu ionisoivaa säteilyä Uraanin isotooppien radioaktiivisuuden puoliintuminen U238: 4.5 miljardia vuotta U235 : 700 miljoonaa vuotta Uraanin 23-portaisen hajoamisketjun lopullinen

66

67 Los Alamos National Laboratory's Chemistry Division Polonium-210 Weight by weight it is about 250 billion times as toxic as hydrogen cyanide.

68

69 Radonin erittyminen Gammasäteily Pölyäminen (radium, arseeni,...) Suojapadon murtuminen Rikastusjäte eroosio tulvat rankkasateet onnettomuudet rakennevirheet Pohjavesi Suodattuminen uraani, arseeni,... + U radionuklidit

70 Uraanikaivostoiminnan ympäristö- ja terveysriskejä URAANIKAIVOSTOIMINNAN RISKIT OVAT SUURIA - Suomessa ei juurikaan ole keskusteltu uraanikaivosten kiistattomista haitoista, millä epäilemättä on ollut vaikutus uraanivoiman (ydinvoiman) kannatukseen Suomessa. - Uraanikaivostoiminnan terveys- ja ympäristöriskejä (IAEA 2005) ovat: 1) Liukoisten radioaktiivisten ja kemiallisesti myrkyllisten materiaalien joutuminen pohjaveteen ja vesistöihin. 2) Louhinta- ja murskausjätealtaiden pettämisestä aiheutuvat katastrofit ja hidas saastuminen. 3) Radioaktiivisesti ja kemiallisesti myrkyllisen pölyn leviäminen ilmavirtojen myötä ihmisiin, eläimiin, kasvistoon, vesistöihin ja kaloihin. 4) Radon-kaasun päästöt: radonin ja sen hajoamistuotteiden leviäminen ilmavirtojen mukana laajalle alueelle. 5) Kemiallisten yhdisteiden vuotaminen vesistöihin ja pohjaveteen: kaivosten ja malmirikastamoiden jätteet sisältävät mm. raskasmetalleja, happoja, ammoniakkia ja myrkyllisiä suoloja. 1 Lähde: IAEA 2005, Ari Lahti 2006.

71 Although radon is a gas... its byproducts are solids and lodge in the lungs... Radon Progeny (chart ) Radon Progeny (chart )... in fact 85% of the lung dose is from alpha-emitting polonium

72 Australia s Ranger Uranium Mine Pit 3 Flooded World s Third Largest Uranium Producer Underwater ERA.html A Loss of Up to 4 Million Pounds U3O8 in 2007? Kaivos esitetty turvallisena ja modernina uraanikaivoksena: klo TV2 Silminnäkijä Uraanin Kirous

73 Uraanikaivoksien ja laitosten vuotoja 2010 Talvivaara uraanijäteallas tulvii ympäristöön 2009 Ranska uraanilaitoksien vuodot pohjavesiin ja vesistöihin Port Hope, Ontariojärvi, Kanada. Uraanilaitos suljetaan, kun uraania ja kemikaaleja on vuotanut maaperään. Cameco yhtiö tunnustaa 9 henkilön saastuneen vuodoista Ranger kaivos, Australia tulvii Syklonin rankkasateista Cicar Lake Kanada, tulvii pohjavesien tulviessa kaivokseen. Kaivos joudutaan sulkemaan Ranger Australia, uraanijätettä sekoittuu uraanikaivoksen työntekijöiden juomaveteen sekä valuu jokeen 2003 Olympic Dam, Australia, litraa radioktiivista jätettä valuu ympäristöön 2002 Beverley Australia litraa radioktiivista jätettä valuu ympäristöön putkivuodon takia 2002 Olympic Dam Australia, litraa radioaktiivista jätettä valuu ympäristöön Ontario järvi Kanada, uraanintuotannon jätteitä valui Ontariojärveen Cameco yhtiön tuotantoalueelta Olympic Dam, Australia, Jätepato vuosi yli kaksi vuotta. Vähintään 5 miljoonaa kuutiota saastunutta vettä pääsi ympäristöön Kanada RioAlgom yhtiön kaivosjätteitä vuosi McCabe järveen Key Lake, Saskatchewan, Kanada, Cameco, Prosessiveden varastointiallas vuosi ympäristöön puutteellisen valvonnan takia Church Rock, New Mexico, USA, United Nuclear. Padon seinä petti, m3 radioaktiivista vettä, tonnia saastuneita sedimenttejä vuosi ympäristöön. Rio Puerco -joen sedimentit saastuivat yli 110 kilometrin matkalta Union Carbide, Uravan, Colorado, USA, Padon seinä petti sulavan lumen vaikutuksesta 1977 Homestake, Milan, New Mexico, USA. Homestake Mining Company. Padon vuoto jäteputken halkeaman takia m3 vuosi kaivosalueelle Western Nuclear, Jeffrey City, Wyoming, USA. Western Nuclear padon pettäminen, 40 kuutiota jätemaata valuu ympäristöön Kerr-McGee, Churchrock, New Mexico, USA. Patomateriaalien toimimattomuudesta johtuva patovuoto Western Nuclear, Jeffrey City, Wyoming, USA. Patoaltaan vuoto rikkoontuneen jäteputken takia. Lähteet: Port Hope Concerned Citizens, STUK, Uraaniton.org, Wise-Uranium.

74 Terveysriskit Yhden maailman suurimman eli Saksan uraanikaivostyöntekijää koskeneen tutkimuksen mukaan kaivostyöntekijöillä selkeästi korkeampi keuhkosyöpäriski. (Lähde: Grosche et al in British Journal of Cancer).

75 CIIRAD: But the radiological situation is reversed as soon as the uranium extraction begins : Radioactive dust is transferred to the atmosphere by mining operations, the extraction and crushing of ore, uranium milling, management of waste rocks and tailings. This has to be emphasised because some of the nuclides contained in the uranium decay chains (such has thorium 230) are very radiotoxic when inhaled. When inhaled, a given activity of actinium 227 (part of the 235U decay chain) gives a radiation dose 5 times higher than the same activity of plutonium 238. Radon gas is transferred to the atmosphere by the vents of the mines and by diffusion from radioactive rocks and tailings. Surface and / or underground water is contaminated by uranium and its by products. Some of them are very radiotoxic when ingested. Lead 210 and polonium 210 for example are among the most radiotoxic elements. When ingested, a given activity of polonium 210 gives a radiation dose 4.8 times higher than the same activity of plutonium 239. Huge amounts of waste rocks, with activities exceeding the normal activity of the earth crust by one to two orders of magnitude are dispersed into the environment and may be used for landfill, road construction or even building. Huge amounts of radioactive tailings (with typical total activities exceeding 100,000 and even 500,000 Bq/kg) are generated. Source: Radiological hazards from uranium mining Author : Bruno Chareyron, Nuclear Physics Engineer and manager of the laboratory of the French Commission de Recherche et d'information Indépendantes sur la Radioactivité (CRIIRAD). Presentation made at the conference Coping with Nuclear Waste April 2007, Stockholm

76 CIIRAD Uranium extraction increases health risks from now The activities of uranium ores have an important variability. Typical ore with a uranium content of 0.2 % has a 238U activity of about 25,000 Bq/kg. The total activity, including all the 238U by-products and the 235U decay chain will therefore exceed 360,000 Bq/kg. Such material should be managed with a great deal of caution due to the risks of exposure to ionizing radiation. As long as the ore remains buried underground - the depth being a few tens and even a few hundreds of meters - the radiation levels at the surface of the earth remain low and usually have the same order of magnitude as of typical natural radiation levels. Except in places where the ore reaches the ground surface (typically a few square metres), the protection offered by the soil is sufficient to reduce the risks for the people living in the area : Alpha and beta particles are stopped by a thin layer of soil (much less than 1 cm.) Even penetrating gamma radiation does not cross a layer of soil of a few meters. Most of the radon gas remains trapped inside the soil. Because of its short half-life (3.8 days) it disintegrates inside the soil during its migration before reaching the biosphere. The amount of nuclides in underground water remains low if the minerals containing uranium are trapped in unpermeable layers. Source: Radiological hazards from uranium mining: Author : Bruno Chareyron, Nuclear Physics Engineer and manager of the laboratory of the French Commission de Recherche et d'information Indépendantes sur la Radioactivité (CRIIRAD). Presentation made at the conference Coping with Nuclear Waste April 2007, Stockholm

77

78

79 GTK:n kartta: Talvivaara & punainen uraanivyöhyke

80

81

82

83

84

Talvivaara hyödyntää sivutuotteena saatavan uraanin

Talvivaara hyödyntää sivutuotteena saatavan uraanin Uraani talteen Talvivaara hyödyntää sivutuotteena saatavan uraanin Talvivaaran alueella esiintyy luonnonuraania pieninä pitoisuuksina Luonnonuraani ei säteile merkittävästi - alueen taustasäteily ei poikkea

Lisätiedot

Juomasuo GTK:n geologi Pankka (1989) : Juomasuon esiintymäalue paikannettiin keväällä 1985 geofysikaalisilta matalalentokartoilta. Paksuista maapeitteistä johtuen alueella on geofysikaalisten tutkimusten

Lisätiedot

Ympäristölupahakemuksen täydennys

Ympäristölupahakemuksen täydennys Ympäristölupahakemuksen täydennys Täydennyspyyntö 28.9.2012 19.10.2012 Talvivaara Sotkamo Oy Talvivaarantie 66 88120 Tuhkakylä Finland 2012-10-19 2 / 6 Ympäristölupahakemuksen täydennys Pohjois-Suomen

Lisätiedot

Kunnanhallitus 113 02.04.2013

Kunnanhallitus 113 02.04.2013 Kunnanhallitus 113 02.04.2013 Lausunto Talvivaara Sotkamo Oy:n hakemuksesta: Ympäristöluvan muuttaminen koskien kaivosalueella olevien ylimääräisten prosessi-, kuivatus- ja valumavesien tilapäistä varastointia,

Lisätiedot

TALVIVAARA H1 2014 OSAVUOSIKATSAUS SANEERAUSOHJELMAEHDOTUKSET

TALVIVAARA H1 2014 OSAVUOSIKATSAUS SANEERAUSOHJELMAEHDOTUKSET TALVIVAARA H1 2014 OSAVUOSIKATSAUS SANEERAUSOHJELMAEHDOTUKSET 30.9.2014 1. H1 2014 lyhyesti 2. Tuotantopäivitys 3. Vesien hallinta 4. Luvitus ja oikeudelliset prosessit 5. Toiminnalliset ja markkinanäkymät

Lisätiedot

Kehotus toiminnan saattamiseksi ympäristö- ja vesitalousluvan mukaiseen tilaan

Kehotus toiminnan saattamiseksi ympäristö- ja vesitalousluvan mukaiseen tilaan Kehotus Dnro KAIELY/1/07.00/2013 3.1.2014 Julkinen Talvivaara Sotkamo Oy Talvivaarantie 66 88120 Tuhkakylä Kehotus toiminnan saattamiseksi ympäristö- ja vesitalousluvan mukaiseen tilaan Talvivaara on ilmoittanut

Lisätiedot

4.2 Rakentamisvaiheen aikainen kiintoaine- ja nikkelipitoisuuden tarkkailu

4.2 Rakentamisvaiheen aikainen kiintoaine- ja nikkelipitoisuuden tarkkailu Otteita Talvivaaran ympäristötarkkailu suunnitelmasta: 4.2 Rakentamisvaiheen aikainen kiintoaine- ja nikkelipitoisuuden tarkkailu Lupamääräyksen 5 mukaisesti rakentamisvaiheessa yli 10 ha:n suuruisten

Lisätiedot

Talvivaaran meneillään olevat viranomaismenettelyt

Talvivaaran meneillään olevat viranomaismenettelyt Talvivaaran meneillään olevat viranomaismenettelyt ylitarkastaja Sari Myllyoja Kainuun ELY-keskus, Sari Myllyoja 4.4.2012 1 Lupatilanne Ympäristöluvan lupaehtojen päivityshakemus jätetty Pohjois-Suomen

Lisätiedot

Ympäristövaikutusten arviointi

Ympäristövaikutusten arviointi Kaupunginhallitus 166 24.04.2012 LAUSUNTO TALVIVAARAN KAIVOKSEN LAAJENNUKSEN YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMASTA 67/1/112/2012 KHALL 166 Ympäristönsuojelusihteeri 18.4.2012 Kainuun elinkeino-, liikenne-

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 9.5.2017 Taltionumero 2159 Diaarinumero 1730/1/16 1 (6) Asia Valittaja Ympäristölupa-asiaa koskeva valitus Terrafame Oy Päätös, jota valitus koskee 1. Aluehallintoviraston

Lisätiedot

Kainuun ELY-keskus antaa Talvivaaralle osittaisen jätevesien johtamisluvan

Kainuun ELY-keskus antaa Talvivaaralle osittaisen jätevesien johtamisluvan Tiedote 12.2.2013 Kainuun ELY-keskus antaa Talvivaaralle osittaisen jätevesien johtamisluvan Talvivaaran kaivoksella marraskuussa 2012 tapahtuneen kipsisakka-altaan vuodon seurauksena merkittävä osa kaivospiirin

Lisätiedot

Lupahakemuksen täydennys

Lupahakemuksen täydennys Lupahakemuksen täydennys 26.4.2012 Talvivaara Sotkamo Oy Talvivaarantie 66 88120 Tuhkakylä Finland 2012-04-26 2 / 6 Lupahakemuksen täydennys Täydennyskehotuksessa (11.4.2012) täsmennettäväksi pyydetyt

Lisätiedot

Päätös ympäristönsuojelulain 84 :n mukaisessa hallintopakkoasiassa

Päätös ympäristönsuojelulain 84 :n mukaisessa hallintopakkoasiassa PÄÄTÖS Dnro KAIELY/1/07.00/2013 5.3.2014 ASIA ASIANOSAINEN Päätös ympäristönsuojelulain 84 :n mukaisessa hallintopakkoasiassa Talvivaara Sotkamo Oy Talvivaarantie 66 88120 Tuhkakylä Sotkamo TOIMINTAA KOSKEVA

Lisätiedot

Kantelu valtioneuvoston oikeuskanslerille

Kantelu valtioneuvoston oikeuskanslerille Kantelu valtioneuvoston oikeuskanslerille http://www.satuhassi.net/2011/kantelu-valtioneuvoston-oikeuskanslerille/ Euroopan parlamentin jäsen Satu Hassi on tänään jättänyt kantelun oikeuskanslerille sen

Lisätiedot

Antopäivä PL 204, 65101 VAASA Puhelin 0100 86360, (lisämaksuton) Faksi 010 36 42760 Sähköposti vaasa.hao@oikeus.fi 27.9.

Antopäivä PL 204, 65101 VAASA Puhelin 0100 86360, (lisämaksuton) Faksi 010 36 42760 Sähköposti vaasa.hao@oikeus.fi 27.9. VAASAN HALLINTO-OIKEUS PÄÄTÖS Nro 11/0436/3 Korsholmanpuistikko 43 Antopäivä PL 204, 65101 VAASA Puhelin 0100 86360, (lisämaksuton) Faksi 010 36 42760 Sähköposti vaasa.hao@oikeus.fi 27.9.2011 01220/11/5139

Lisätiedot

Talvivaaran jätevesipäästön alapuolisten järvien veden laatu 2010-2011 - Tarkkailutulosten mukaan

Talvivaaran jätevesipäästön alapuolisten järvien veden laatu 2010-2011 - Tarkkailutulosten mukaan Talvivaaran jätevesipäästön alapuolisten järvien veden laatu 21-211 - Tarkkailutulosten mukaan 4.1.211 1 Pintavesien tarkkailukohteet, Talvivaara Jormasjärvi Kolmisoppi Tuhkajoki Kalliojärvi Salminen Ylälumijärvi

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 65/11/1 Dnro PSAVI/77/04.08/

ASIA LUVAN HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 65/11/1 Dnro PSAVI/77/04.08/ PÄÄTÖS Nro 65/11/1 Dnro PSAVI/77/04.08/2011 26.7.2011 1 ASIA LUVAN HAKIJA Talvivaara Sotkamo Oy:n lupapäätöksen nro 19/11/1 mukaisen toiminnan aloittaminen muutoksenhausta huolimatta, Sotkamo Talvivaara

Lisätiedot

Lausunto Kainuun ELY-keskukselle;Talvivaara Sotkamo Oy:n YSL 62 :n mukaiset hakemukset

Lausunto Kainuun ELY-keskukselle;Talvivaara Sotkamo Oy:n YSL 62 :n mukaiset hakemukset Ympäristö- ja tekninen lautakunta 76 18.04.2013 Lausunto Kainuun ELY-keskukselle;Talvivaara Sotkamo Oy:n YSL 62 :n mukaiset hakemukset 105/11.01/2013 YMPTEKLT 76 Ympäristötarkastaja Kainuun ELY-keskus

Lisätiedot

LAUSUNTO /36/2014. Pohjois-Suomen AVI. PL 293 (Linnankatu 1-3) OULU. Lausuntopyyntö , PSAVI/55/04.

LAUSUNTO /36/2014. Pohjois-Suomen AVI. PL 293 (Linnankatu 1-3) OULU. Lausuntopyyntö , PSAVI/55/04. LAUSUNTO 7.8.2014 5431/36/2014 Pohjois-Suomen AVI PL 293 (Linnankatu 1-3) 90101 OULU Lausuntopyyntö 11.7.2014, PSAVI/55/04.08/2014 Lausunto Talvivaara Sotkamo Oy:n vesienkäsittelystä Tukes on vastaanottanut

Lisätiedot

TUTKIMUSTODISTUS 2012E

TUTKIMUSTODISTUS 2012E TUTKIMUSTODISTUS 2012E- 21512-1 Tarkkailu: Talvivaara kipsisakka-altaan vuoto 2012 Tarkkailukierros: vko 51 Tilaaja: Pöyry Finland Oy Otto pvm. Tulo pvm. Tutkimuksen lopetus pvm. Havaintopaikka Tunnus

Lisätiedot

TERRAFAMEN KAIVOSTOIMINNAN JATKAMISEN TAI VAIHTOEHTOISESTI SULKEMISEN YVA-MENETTELY YLEISÖTILAISUUS KLO SOTKAMO

TERRAFAMEN KAIVOSTOIMINNAN JATKAMISEN TAI VAIHTOEHTOISESTI SULKEMISEN YVA-MENETTELY YLEISÖTILAISUUS KLO SOTKAMO TERRAFAMEN KAIVOSTOIMINNAN JATKAMISEN TAI VAIHTOEHTOISESTI SULKEMISEN YVA-MENETTELY YLEISÖTILAISUUS 24.11.2016 KLO 18-20 SOTKAMO HANKKEEN TAUSTA Tämä YVA-menettely koskee Terrafame Oy:n kaivostoiminnan

Lisätiedot

Ympäristö- ja tekninen lautakunta 138 12.09.2012 Ympäristö- ja tekninen lautakunta 175 21.11.2012

Ympäristö- ja tekninen lautakunta 138 12.09.2012 Ympäristö- ja tekninen lautakunta 175 21.11.2012 Ympäristö- ja tekninen lautakunta 138 12.09.2012 Ympäristö- ja tekninen lautakunta 175 21.11.2012 Annetun lausunnon täydentäminen, ympteknltk 12.9.2012 138 Lausunto Talvivaaran kaivoksen ympäristö- ja

Lisätiedot

TUTKIMUSSELOSTE. Tutkimuksen lopetus pvm. Näkösyv. m

TUTKIMUSSELOSTE. Tutkimuksen lopetus pvm. Näkösyv. m TUTKIMUSSELOSTE Tarkkailu: Talvivaaran prosessin ylijäämävedet 2012 Jakelu: pirkko.virta@poyry.com Tarkkailukierros: vko 3 hanna.kurtti@poyry.com Tilaaja: Pöyry Finland Oy Havaintopaikka Tunnus Näytenumero

Lisätiedot

Lausunto ympäristövaikutusten arviointimenettelyn tarpeellisuudesta/mondo Minerals B.V. Branch Finland YMPTEKLT 27

Lausunto ympäristövaikutusten arviointimenettelyn tarpeellisuudesta/mondo Minerals B.V. Branch Finland YMPTEKLT 27 Ympäristö- ja tekninen lautakunta 27 26.02.2014 Lausunto ympäristövaikutusten arviointimenettelyn tarpeellisuudesta/mondo Minerals B.V. Branch Finland YMPTEKLT 27 Ympäristötarkastaja Mondo Minerals B.V.

Lisätiedot

ASIA Talvivaaran kaivoksen ympäristö- ja vesitalousluvan lupamääräysten 7, 8 ja 9 muuttaminen, Sotkamo LUVAN HAKIJA

ASIA Talvivaaran kaivoksen ympäristö- ja vesitalousluvan lupamääräysten 7, 8 ja 9 muuttaminen, Sotkamo LUVAN HAKIJA LUPAPÄÄTÖS Nro 19/11/1 Dnro PSAVI/225/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 31.3.2011 1 ASIA Talvivaaran kaivoksen ympäristö- ja vesitalousluvan lupamääräysten 7, 8 ja 9 muuttaminen, Sotkamo LUVAN HAKIJA

Lisätiedot

METALLITASE, KOKONAISLIUOTUSSAANTI JA KANNATTAVUUS

METALLITASE, KOKONAISLIUOTUSSAANTI JA KANNATTAVUUS METALLITASE, KOKONAISLIUOTUSSAANTI JA KANNATTAVUUS Document name: METALLITASE, Version: 1 KOKONAISLIUOTUSSAANTI JA KANNATTAVUUS Creation time: Virhe. Tuntematon asiakirjan ominaisuuden nimi. Date: Virhe.

Lisätiedot

TALVIVAARA SOTKAMO OY

TALVIVAARA SOTKAMO OY LISÄTÖIDEN TARKKAILUSUUNNITELMA 16WWE0005.720L3 30.11.2012 TALVIVAARA SOTKAMO OY Kipsisakka-altaan vuoto, lisätöiden tarkkailusuunnitelma 1 Talvivaara Sotkamo Oy Kipsisakka-altaan vuoto, lisätöiden tarkkailusuunnitelma

Lisätiedot

TEURASTAMOTOIMINNAN YMPÄRISTÖLUPA. Anna Järvinen vs. ympäristönsuojelusihteeri Kosken Tl kunta

TEURASTAMOTOIMINNAN YMPÄRISTÖLUPA. Anna Järvinen vs. ympäristönsuojelusihteeri Kosken Tl kunta TEURASTAMOTOIMINNAN YMPÄRISTÖLUPA Anna Järvinen vs. ympäristönsuojelusihteeri Kosken Tl kunta Ympäristölupa tarvitaan: Kun tuotantokapasiteetti on vähintään 5 tonnia ruhoja päivässä. Toimintaan, josta

Lisätiedot

TUTKIMUSSELOSTE. Tarkkailu: Talvivaaran prosessin ylijäämävedet 2012 Jakelu: Tarkkailukierros: vko 2. Tutkimuksen lopetus pvm

TUTKIMUSSELOSTE. Tarkkailu: Talvivaaran prosessin ylijäämävedet 2012 Jakelu: Tarkkailukierros: vko 2. Tutkimuksen lopetus pvm TUTKIMUSSELOSTE Tarkkailu: Talvivaaran prosessin ylijäämävedet 2012 Jakelu: pirkko.virta@poyry.com Tarkkailukierros: vko 2 hanna.kurtti@poyry.com Tilaaja: Pöyry Finland Oy Havaintopaikka Tunnus Näytenumero

Lisätiedot

Ympäristövaliokunnan kuulemistilaisuus

Ympäristövaliokunnan kuulemistilaisuus KITTILÄN KAIVOKSEN NP3 RIKASTUSHIEKKA-ALTAAN VUOTO Ympäristövaliokunnan kuulemistilaisuus 26.11.2015 ESITYKSEN SISÄLTÖ 1. Kittilän kaivoksen rikastushiekka-allas alueen ilmakuva 2. Vuotopaikka NP3-altaan

Lisätiedot

KEMIKAALIT JA YMPÄRISTÖ TALVIVAARAN KESTÄVÄN KEHITYKSEN SUUNTAVIIVAT EEVA RUOKONEN

KEMIKAALIT JA YMPÄRISTÖ TALVIVAARAN KESTÄVÄN KEHITYKSEN SUUNTAVIIVAT EEVA RUOKONEN KEMIKAALIT JA YMPÄRISTÖ 25.4.2012 TALVIVAARAN KESTÄVÄN KEHITYKSEN SUUNTAVIIVAT EEVA RUOKONEN 1 TALVIVAARA LYHYESTI Maailmanluokan nikkelikaivoksen ylösajo käynnissä Sotkamossa Kansainvälisesti merkittävä

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Annettu julkipanon jälkeen 24.5.2005 Dnro KAI-2004-Y-111

PÄÄTÖS. Annettu julkipanon jälkeen 24.5.2005 Dnro KAI-2004-Y-111 K A I N U U N Y M P Ä R I S T Ö K E S K U S PÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen 24.5.2005 Dnro KAI-2004-Y-111 ASIA Malmin kasaliuotuksen koetoimintaa koskevan tarkkailuohjelman hyväksyminen Kuusilammen kaivospiirin

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

Talvivaara Projekti Oy

Talvivaara Projekti Oy 16.3.9 Talvivaara Projekti Oy Talvivaaran kaivoksen tarkkailu v. 8 Osa I Tarkkailun taustatiedot Talvivaaran kaivoksen tarkkailu v. 8, Osa I Tarkkailun taustatiedot 1 Sisältö 1 JOHDANTO 1 2 VOIMASSA OLEVAT

Lisätiedot

LEHDISTÖTILAISUUS 13.12.2011

LEHDISTÖTILAISUUS 13.12.2011 LEHDISTÖTILAISUUS 13.12.2011 1 TALVIVAARAN TOIMINTA VESISTÖPÄÄSTÖJEN MINIMOIMISEKSI Vesien kierrätyksen lisääminen entisestään Vesien kierrätyksen lisääminen ja kemikaalikulutuksen optimointi Vedenlaatuvaikutusten

Lisätiedot

Talvivaara Sotkamo Oy

Talvivaara Sotkamo Oy 16WWE242 28.1.211 Talvivaara Sotkamo Oy Talvivaaran kaivoksen tarkkailu v. 21 Osa I Tarkkailun taustatiedot 16WWE242 Talvivaaran kaivoksen tarkkailu v. 21 Osa I Tarkkailun taustatiedot 1 Sisältö 1 JOHDANTO

Lisätiedot

KAIVANNAISTOIMINTA KAINUUSSA

KAIVANNAISTOIMINTA KAINUUSSA KAIVANNAISTOIMINTA KAINUUSSA Alustus perustuu Kainuun ELY-keskuksen Kainuun maakunnalle tehtyyn kaivoshankeselvitykseen Lahnaslammen talkkikaivos Mondo Minerals B.V. Branch Finland Talvivaaran nikkelikaivos

Lisätiedot

HE 51/2002 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi ympäristönsuojelulakia,

HE 51/2002 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi ympäristönsuojelulakia, Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi ympäristönsuojelulain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi ympäristönsuojelulakia, jotta se vastaisi sanamuodoltaan voimassa olevaa lakia tarkemmin

Lisätiedot

PIRKANMAAN YMPÄRISTÖKESKUS PÄÄTÖS

PIRKANMAAN YMPÄRISTÖKESKUS PÄÄTÖS PIRKANMAAN YMPÄRISTÖKESKUS PÄÄTÖS PL 297 Annettu julkipanon jälkeen 33101 TAMPERE Puh. (03) 2420 111 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 115 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee Länsi-Suomen vesioikeuden

Lisätiedot

Ympäristölautakunta, 15.8.2012 48 liite 1

Ympäristölautakunta, 15.8.2012 48 liite 1 Ympäristölautakunta, 15.8.2012 48 liite 1 Ympäristölautakunta Pohjois-Suomen aluehallintovirasto PL 293 90101 OULU Viite: PSAVI/58/04.08/2011 LAUSUNTO TALVIVAARAN KAIVOKSEN YMPÄRISTÖ- JA VESITALOUSLUVAN

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 18/2005/1 Dnro LSY-2005-Y-179. jälkeen

ASIA HAKIJA. YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 18/2005/1 Dnro LSY-2005-Y-179. jälkeen 1 LÄNSI-SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki PÄÄTÖS Nro 18/2005/1 Dnro LSY-2005-Y-179 Annettu julkipanon jälkeen 5.8.2005 ASIA HAKIJA Yksityiskohtaiselle suunnitelmalle jäte- ym. vesien käsittelyssä toteutettavista

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/ (5) Ympäristölautakunta Ysp/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/ (5) Ympäristölautakunta Ysp/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 (5) Asia tulisi käsitellä 9.6.2015 226 Vaasan hallinto-oikeuden päätös valitusasiassa, joka koskee AVI:n ympäristölupaa maaperän puhdistamisesta HEL 2014-006858 T

Lisätiedot

PALTAMONN {;UNTA. Hakija: Mondo Minerals B.V. Kaivospiiri: Mieslahti (3030)

PALTAMONN {;UNTA. Hakija: Mondo Minerals B.V. Kaivospiiri: Mieslahti (3030) Lausuntopyyntö 1(2) Turvallisuus- ja kemikaalivirasto KaivNro 4.1.2013 3030 Paltamon kunta Vaarankyläntie 7 88300 Paltamo PALTAMONN {;UNTA LAUSUNTOPYYNTÖ KAIVOSPIIRIHAKEMUKSESTA Hakija: Mondo Minerals

Lisätiedot

Ympäristörikosten laimennus

Ympäristörikosten laimennus Ympäristörikosten laimennus Miten vaikuttaa etukäteen ympäristörikoksen minimoimiseksi. Pertti Sundqvist Aiheita 1. lupa vai rikos? 2. miten ehkäistä 3. valitusten ja vastaavien muodolliset vaatimukset

Lisätiedot

Talvivaara Sotkamo Oy

Talvivaara Sotkamo Oy 9M609005 18.3.2010 Talvivaara Sotkamo Oy Talvivaaran kaivoksen tarkkailu v. 2009 Osa II Käyttötarkkailu ja rakentamisvaiheen aikainen tarkkailu 9M609005 Talvivaaran kaivoksen tarkkailu v. 2009 Osa II

Lisätiedot

Talvivaaran alapuolisten vesistöjen tila keväällä 2013

Talvivaaran alapuolisten vesistöjen tila keväällä 2013 Tiedote 7..213 Julkaisuvapaa 8..213 klo 1. Talvivaaran alapuolisten vesistöjen tila keväällä 213 Talvivaaran kaivosyhtiö on kamppaillut viime ajat kaivosalueella olevien ylimääräisten vesien kanssa. Kainuun

Lisätiedot

Lausunto ympäristövaikutusten arviointimenettelyn tarpeellisuudesta/talvivaara Sotkamo Oy

Lausunto ympäristövaikutusten arviointimenettelyn tarpeellisuudesta/talvivaara Sotkamo Oy Kunnanhallitus 142 23.06.2014 Lausunto ympäristövaikutusten arviointimenettelyn tarpeellisuudesta/talvivaara Sotkamo Oy 124/00.04/2014 KHALL 142 Ympäristötarkastaja Talvivaara Sotkamo Oy (myöhemmin Talvivaara)

Lisätiedot

Uraanin talteenottolaitos, ympäristölupahakemuksen täydennys

Uraanin talteenottolaitos, ympäristölupahakemuksen täydennys Uraanin talteenottolaitos, ympäristölupahakemuksen täydennys 30.8.2011 Talvivaara Sotkamo Oy Talvivaarantie 66 88120 Tuhkakylä Finland 2012-03-15 2 / 12 Uraanin talteenottolaitos, ympäristölupahakemuksen

Lisätiedot

Uraanin talteenottohanke. Yleispiirteinen selvitys

Uraanin talteenottohanke. Yleispiirteinen selvitys Uraanin talteenottohanke Yleispiirteinen selvitys 2 Talvivaaran kaivos sijaitsee Sotkamossa, Kainuussa. Esiintymä on yksi Euroopan suurimmista tunnetuista sulfidisen nikkelin varannoista. Alueen kaivosluvat

Lisätiedot

Uraanikaivoshankkeiden ympäristövaikutukset

Uraanikaivoshankkeiden ympäristövaikutukset Uraanikaivoshankkeiden ympäristövaikutukset Fil. tri Tarja Laatikainen Eno, Louhitalo 27.02.2009 Ympäristövaikutukset A. Etsinnän yhteydessä B. Koelouhinnan ja koerikastuksen yhteydessä C. Terveysvaikutukset

Lisätiedot

TALVIVAARA SOTKAMO OY

TALVIVAARA SOTKAMO OY TAUSTATIEDOT 212 16UEC5 25.3.213 TALVIVAARA SOTKAMO OY TALVIVAARAN KAIVOKSEN TARKKAILU 212 Osa I Tarkkailun taustatiedot 1 Talvivaaran kaivoksen tarkkailu v. 212 Osa I Tarkkailun taustatiedot Sisältö

Lisätiedot

Uraani, mustaliuske ja Talvivaara

Uraani, mustaliuske ja Talvivaara Gammaspektrometri mustaliuskekalliolla Talvivaarassa 2009: 22 ppm eu 6 ppm eth 4,8 % K Uraani, mustaliuske ja Talvivaara Olli Äikäs Geologian tutkimuskeskus, Kuopio 1 Sisältöä Geologian tutkimuskeskus

Lisätiedot

Toiminnanharjoittajaa sitouttava ratkaisuosa sisältää ympäristölupamääräykset, joihin toiminnanharjoittajan on erittäin tärkeätä perehtyä.

Toiminnanharjoittajaa sitouttava ratkaisuosa sisältää ympäristölupamääräykset, joihin toiminnanharjoittajan on erittäin tärkeätä perehtyä. Helsingissä 24.5.2013 KAINUUN ELY-KESKUS Viite: Vastaselityspyyntö KAIELY/1/07.00/2013 VASTASELITYS Suomen luonnonsuojeluliitto vaatii, että Talvivaara Sotkamo Oy määrätään keskeyttämään toimintansa siihen

Lisätiedot

TALVIVAARA SOTKAMO OY

TALVIVAARA SOTKAMO OY TAUSTATIEDOT 211 16WWE993 14.3.212 TALVIVAARA SOTKAMO OY TALVIVAARAN KAIVOKSEN TARKKAILU 211 Osa I Tarkkailun taustatiedot Talvivaaran kaivoksen tarkkailu v. 211 Osa I Tarkkailun taustatiedot 1 Sisältö

Lisätiedot

Talvivaara Sotkamo Oy

Talvivaara Sotkamo Oy 24.2.2011 Talvivaara Sotkamo Oy Talvivaaran kaivoksen tarkkailu v. 2010 Osa II Käyttötarkkailu ja rakentamisvaiheen aikainen tarkkailu Talvivaaran kaivoksen tarkkailu v. 2010 Osa II Käyttötarkkailu ja

Lisätiedot

ASIA. ILMOITUKSEN TEKIJÄ Talvivaara Sotkamo Oy Talvivaarantie 66 88120 Tuhkakylä

ASIA. ILMOITUKSEN TEKIJÄ Talvivaara Sotkamo Oy Talvivaarantie 66 88120 Tuhkakylä 1 PÄÄTÖS Nro 54/11/1 Dnro PSAVI/81/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 17.6.2011 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 61 :n mukaisesta ilmoituksesta, joka koskee uraanin talteenoton laboratoriomittakaavaisia

Lisätiedot

Kainuun ELY-keskuksen lausunto Talvivaara Sotkamo Oy:n uraanin talteenoton ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta on valmistunut

Kainuun ELY-keskuksen lausunto Talvivaara Sotkamo Oy:n uraanin talteenoton ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta on valmistunut Tiedote 31.8.2010 Kainuun ELY-keskus Kainuun ELY-keskuksen lausunto Talvivaara Sotkamo Oy:n uraanin talteenoton ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta on valmistunut Kainuun ELY-keskuksen ympäristö-

Lisätiedot

POLAMK

POLAMK POLAMK 28.-29.11.2017 Lupavelvollinen toiminta ja päästöt ympäristöön Talvivaara Kihlakunnansyyttäjä Heikki Ylisirniö Itä-Suomen syyttäjänvirasto, Kuopio 1.1. Yleistä Useita erilaisia tuomioistuimia ja

Lisätiedot

Terrafame Oy Osavuosikatsaus Q Joni Lukkaroinen, toimitusjohtaja

Terrafame Oy Osavuosikatsaus Q Joni Lukkaroinen, toimitusjohtaja Terrafame Oy Osavuosikatsaus Q4 2016 Joni Lukkaroinen, toimitusjohtaja nikkeli sinkki koboltti Jatkojalostajat Valmistajat 2 »Pääkohdat Q4:llä LOKA MARRAS JOULU Primäärialueen 3. lohkon kasaaminen valmistuu

Lisätiedot

Turvetuotannon valvonta

Turvetuotannon valvonta Turvetuotannon valvonta Kirsi Kalliokoski 26.4.2012 26.4.2012 1 Aluehallinto uudistui 1.1.2010 Kuudesta aluehallinnon virastosta kaksi uutta: TE-keskukset Tiepiirit Ympäristökeskukset Lääninhallitukset

Lisätiedot

LUPAPÄÄTÖS Nro 127/10/1 Dnro PSAVI/211/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 27.12.2010 ASIA ILMOITUKSEN TEKIJÄ

LUPAPÄÄTÖS Nro 127/10/1 Dnro PSAVI/211/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 27.12.2010 ASIA ILMOITUKSEN TEKIJÄ 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 127/10/1 Dnro PSAVI/211/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 27.12.2010 ASIA ILMOITUKSEN TEKIJÄ Ilmoitus koelouhinnasta Ruonaojan avolouhoksessa, Kolari Nordkalk Oy Ab Skräbbölentie 18

Lisätiedot

Talvivaaran alapuolisten vesistöjen tila keväällä 2015

Talvivaaran alapuolisten vesistöjen tila keväällä 2015 Katsaus Julkaistavissa 9.6.2015 Talvivaaran alapuolisten vesistöjen tila keväällä 2015 Talvivaara Sotkamo Oy:n konkurssipesä on johtanut vuoden 2015 alusta toukokuun loppuun mennessä yhteensä n. 3,7 miljoonaa

Lisätiedot

188/ /2013. Kunnanhallitus Valmistelija: kunnanjohtaja Simo Mäkinen

188/ /2013. Kunnanhallitus Valmistelija: kunnanjohtaja Simo Mäkinen Kunnanhallitus 120 08.04.2013 Kunnanhallitus 260 28.10.2013 Kunnanhallitus 148 16.06.2014 Kunnanhallitus 205 27.10.2014 Kunnanhallitus 78 09.05.2016 Kunnanhallitus 129 15.05.2017 Talvivaara Sotkamo Oy:n

Lisätiedot

Vaasan hallinto-oikeus Päätös Asia

Vaasan hallinto-oikeus Päätös Asia Vaasan hallinto-oikeus Korsholmanpuistikko 43 PL 204 65101 VAASA Puhelin 029 56 42611 Faksi 029 56 42760 Sähköposti vaasa.hao@oikeus.fi Päätös 1 (115) Antopäivä Päätösnumero 28.4.2016 16/0089/2 Diaarinumerot

Lisätiedot

Uraanin talteenoton ympäristövaikutusten arviointi. Arviointiohjelma

Uraanin talteenoton ympäristövaikutusten arviointi. Arviointiohjelma Uraanin talteenoton ympäristövaikutusten arviointi Arviointiohjelma Kehittyvä kaivos Tiivistelmä Hankkeen kuvaus Talvivaara Sotkamo Oy suunnittelee aloittavansa muiden metallien sivutuotteena saatavan

Lisätiedot

PÄÄTÖS YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELYN SOVELTAMISTARVETTA KOSKEVASSA ASIASSA; HANGON LÄNSISATAMAN LAAJENTAMINEN, HANKO

PÄÄTÖS YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELYN SOVELTAMISTARVETTA KOSKEVASSA ASIASSA; HANGON LÄNSISATAMAN LAAJENTAMINEN, HANKO PÄÄTÖS UUDELY/1/07.04/2012 9.1.2013 Hangon Satama Länsisatama 10900 Hanko SAANTITODISTUKSELLA PÄÄTÖS YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELYN SOVELTAMISTARVETTA KOSKEVASSA ASIASSA; HANGON LÄNSISATAMAN

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 46/10/1 Dnro PSAVI/163/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 7.6.2010

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 46/10/1 Dnro PSAVI/163/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 7.6.2010 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 46/10/1 Dnro PSAVI/163/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 7.6.2010 ASIA LUVAN HAKIJA Toppilan sataman toiminnan lopettamista koskevan määräajan jatkaminen, Oulu Oulun kaupunki / Oulun

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 69/07/2 Dnro Psy-2007-y-43 Annettu julkipanon jälkeen

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 69/07/2 Dnro Psy-2007-y-43 Annettu julkipanon jälkeen 1 PÄÄTÖS Nro 69/07/2 Dnro Psy-2007-y-43 Annettu julkipanon jälkeen 30.5.2007 ASIA HAKIJA Hituran kaivoksen sulkemissuunnitelman toimittamista koskevan määräajan jatkaminen, Nivala Outokumpu Mining Oy Kummuntie

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Kalliokiviainesten ottotoiminta Vuorelan alue, Siilinjärvi. Ympäristövaikutusten arviointiohjelma

Siilinjärven kunta. Kalliokiviainesten ottotoiminta Vuorelan alue, Siilinjärvi. Ympäristövaikutusten arviointiohjelma 67080073.BST1 Helmikuu 2010 Siilinjärven kunta Kalliokiviainesten ottotoiminta Vuorelan alue, Siilinjärvi Ympäristövaikutusten arviointiohjelma TIIVISTELMÄ Hankekuvaus Siilinjärven kunta suunnittelee maa-

Lisätiedot

KESTÄVÄ KEHITYS TALVIVAARAN VASTUULLISEN TOIMINNAN SUUNTAVIIVAT MARRASKUU 2011

KESTÄVÄ KEHITYS TALVIVAARAN VASTUULLISEN TOIMINNAN SUUNTAVIIVAT MARRASKUU 2011 KESTÄVÄ KEHITYS TALVIVAARAN VASTUULLISEN TOIMINNAN SUUNTAVIIVAT MARRASKUU 2011 TALVIVAARA JA KESTÄVÄ KEHITYS 2 TALVIVAARA JA KESTÄVÄ KEHITYS Kestävä kehitys on keskeinen osa Talvivaaran strategiaa Talvivaara

Lisätiedot

Hallinnolliset pullonkaulat ja rahoitus. YVA ja ympäristöluvat mahdollistajina tulevaisuudessa

Hallinnolliset pullonkaulat ja rahoitus. YVA ja ympäristöluvat mahdollistajina tulevaisuudessa Hallinnolliset pullonkaulat ja rahoitus YVA ja ympäristöluvat mahdollistajina tulevaisuudessa Biokaasua Varsinais-Suomessa -seminaari 16.2.2016 Eljas Hietamäki Varsinais-Suomen ELY-keskus Varsinais-Suomen

Lisätiedot

KANTELU. Olette 31.8. ja 23.11.2011 toimittanut lisäkirjoitukset. SELVITYS

KANTELU. Olette 31.8. ja 23.11.2011 toimittanut lisäkirjoitukset. SELVITYS VASTAUS 08.02.2012 Dnro OKV/498/1/2011 1/6 KANTELU Arvostelette oikeuskanslerille 12.4.2011 osoittamassanne kantelussa Pohjois-Suomen ympäristölupaviraston, Kainuun ympäristökeskuksen, kauppa- ja teollisuusministeriön

Lisätiedot

Suomen luonnonsuojeluliitto katsoo, että valtioneuvoston päätös on vastoin ydinenergialakia.

Suomen luonnonsuojeluliitto katsoo, että valtioneuvoston päätös on vastoin ydinenergialakia. Korkein hallinto-oikeus Viite: vastaselityspyyntö 8.6.2012, Dnro 1035/1/12 VASTASELITYS Suomen luonnonsuojeluliitto katsoo, että valtioneuvoston päätös on vastoin ydinenergialakia. Vastaukset työ- ja elinkeinoministeriön

Lisätiedot

Aluefoorumi Helsinki

Aluefoorumi Helsinki Ryhmä 3. Lupapäätös-vaihe Aluefoorumi Helsinki 8.5.2014 Tapauskuvaus Yritys Vempain Oy suunnittelee laitosta (laitoksen laajennusta), joka toimisi vesistön varrella, teollisuudelle varatulla asemakaava-alueella

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. 1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 20.1.2003 Kokouspvm 16.1.2003 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

TALVIVAARA SOTKAMO OY

TALVIVAARA SOTKAMO OY LISÄTÖIDEN TARKKAILUSUUNNITELMA 16WWE0005.720L3 30.11.2012 TALVIVAARA SOTKAMO OY Kipsisakka-altaan vuoto, lisätöiden tarkkailusuunnitelma 1 Talvivaara Sotkamo Oy Kipsisakka-altaan vuoto, lisätöiden tarkkailusuunnitelma

Lisätiedot

Valhe, emävalhe, Talvivaaran vesistömallinnus

Valhe, emävalhe, Talvivaaran vesistömallinnus 1 Valhe, emävalhe, Talvivaaran vesistömallinnus Marraskuun vuodon jälkeen piti olla itsestään selvää, että jätealtaiksi muuttuneita lähijärvet piti ennallistaa. Tuskin kukaan olisi uskonut, että niiden

Lisätiedot

Kuusamon kultakaivoshanke. Dragon Mining Oy Lokakuu 2012

Kuusamon kultakaivoshanke. Dragon Mining Oy Lokakuu 2012 Kuusamon kultakaivoshanke Dragon Mining Oy Lokakuu 2012 Dragon Mining Oy Dragon Mining Oy on Suomessa toimiva, Dragon Mining Ltd n omistama tytäryhtiö. Yhtiö hankki omistukseensa vuonna 2003 Outokummun

Lisätiedot

ASIA. ILMOITUKSEN TEKIJÄ Talvivaara Sotkamo Oy Talvivaarantie 66 88120 Tuhkakylä

ASIA. ILMOITUKSEN TEKIJÄ Talvivaara Sotkamo Oy Talvivaarantie 66 88120 Tuhkakylä 1 PÄÄTÖS Nro 126/11/1 Dnro PSAVI/116/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 15.12.2011 ASIA Koetoimintailmoitus peittorakenteiden tutkimisesta, Sotkamo ILMOITUKSEN TEKIJÄ Talvivaara Sotkamo Oy Talvivaarantie

Lisätiedot

Talvivaaran kevät 2014

Talvivaaran kevät 2014 Ympäristörikoksen poliisitutkinta siirtyy syyttäjälle Talvivaaraa epäillään törkeästä ympäristön turmelemisesta Talvivaaran kevät 2014 Työturvallisuusrikoksen poliisitutkinta siirtyy syyttäjälle Maaliskuussa

Lisätiedot

Turvetuotannon valvonnasta

Turvetuotannon valvonnasta Turpeenoton vesistövaikutukset -seminaari ja kansalaistapaaminen Jyväskylä 16-17.3.2012 Ansa Selänne Keski-Suomen ELY-keskus Alustuksen sisältö 1. Yleistä valvonnasta ja valvonnan keinoista 2. Turvetuotanto

Lisätiedot

Kannanotto Soklin kaivoshankkeen vaihemaakuntakaavaan

Kannanotto Soklin kaivoshankkeen vaihemaakuntakaavaan Kannanotto Soklin kaivoshankkeen vaihemaakuntakaavaan Lappilaiset Uraanivoimaa Vastaan -kansanliikkeen näkemyksen mukaan Soklin vaihemaakuntakaavaan ehdotettu muutos ei ole Lapin kokonaisedun mukainen,

Lisätiedot

Uraanin talteenoton ympäristövaikutusten arviointi. Arviointiselostus

Uraanin talteenoton ympäristövaikutusten arviointi. Arviointiselostus Uraanin talteenoton ympäristövaikutusten arviointi Arviointiselostus Kehittyvä kaivos Tiivistelmä Johdanto Arvioidussa hankkeessa Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj:n tytäryhtiö Talvivaara Sotkamo Oy suunnittelee

Lisätiedot

YLEISÖTILAISUUDET KAJAANISSA 13.3.2012 JA SOTKAMOSSA 14.3.2012

YLEISÖTILAISUUDET KAJAANISSA 13.3.2012 JA SOTKAMOSSA 14.3.2012 TALVIVAARAN KAIVOKSEN LAAJENNUS YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI YLEISÖTILAISUUDET KAJAANISSA 13.3.2012 JA SOTKAMOSSA YLEISÖTILAISUUDEN OHJELMA Klo 16 18 Vapaamuotoinen tutustuminen suunnitelmiin Klo 18

Lisätiedot

ASIA ILMOITUKSEN TEKIJÄ. PÄÄTÖS Nro 82/12/1 Dnro PSAVI/65/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 14.8.2012

ASIA ILMOITUKSEN TEKIJÄ. PÄÄTÖS Nro 82/12/1 Dnro PSAVI/65/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 14.8.2012 1 PÄÄTÖS Nro 82/12/1 Dnro PSAVI/65/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 14.8.2012 ASIA Koetoimintailmoitus Pahtavaaran kaivoksen Länsimalmin rikastettavuuden selvittämisestä, Sodankylä ILMOITUKSEN TEKIJÄ

Lisätiedot

Katsaus Kainuun ELY-keskuksen Talvivaara-valvonnasta vuonna 2014

Katsaus Kainuun ELY-keskuksen Talvivaara-valvonnasta vuonna 2014 Katsaus 17.12.2014 Katsaus Kainuun ELY-keskuksen Talvivaara-valvonnasta vuonna 2014 Vuosi 2014 on ollut Kainuun ELY-keskuksen Talvivaara-valvonnassa vaiherikas ja työntäyteinen. ELY-keskus käytti valvonnassaan

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 39/2014/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 39/2014/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 39/2014/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 14.4.2014 ASIA LUVAN HAKIJA Kalkkimaan kalkkitehtaan ja kaivoksen ympäristö- ja vesitalousluvan nro 61/2013/1 lupamääräyksen

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 106/2013/1 Dnro PSAVI/137/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 106/2013/1 Dnro PSAVI/137/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 1 PÄÄTÖS Nro 106/2013/1 Dnro PSAVI/137/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 28.10.2013 ASIA HAKIJA Kivisuo-Suurisuon ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen ja toiminnanaloittamislupa vesien johtamiseen

Lisätiedot

TALVIVAARA SOTKAMO OY

TALVIVAARA SOTKAMO OY RAKENTAMISEN TARKKAILU 2011 16WWE0993 15.3.2012 TALVIVAARA SOTKAMO OY TALVIVAARAN KAIVOKSEN TARKKAILU 2011 Osa II b Rakentamisvaiheen aikainen tarkkailu Talvivaara Sotkamo Oy Osa II b Rakentamisvaiheen

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 2/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/190/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 29.1.2013

PÄÄTÖS. Nro 2/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/190/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 29.1.2013 PÄÄTÖS Nro 2/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/190/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 29.1.2013 ASIA Boliden Kokkola Oy:n sinkkitehtaan ympäristöluvan (LSY-2003-Y-410) lupamääräyksen 33 mukaiselle

Lisätiedot

Pilaantumattoman maa-aineksen hyödyntäminen peltoviljelyn kasvuolosuhteiden parantamiseksi

Pilaantumattoman maa-aineksen hyödyntäminen peltoviljelyn kasvuolosuhteiden parantamiseksi Pilaantumattoman maa-aineksen hyödyntäminen peltoviljelyn kasvuolosuhteiden parantamiseksi Ympäristönsuojelun neuvottelupäivä 23.9.2015 29.9.2015 1 Hankkeen sijainti ja laajuus Hanke koskee n. 15 ha:n

Lisätiedot

TALVIVAARA SOTKAMO OY:N KONKURSSIPESÄ TALVIVAARAN KAIVOKSEN VELVOITETARKKAILU 2014

TALVIVAARA SOTKAMO OY:N KONKURSSIPESÄ TALVIVAARAN KAIVOKSEN VELVOITETARKKAILU 2014 Vastaanottaja Talvivaara Sotkamo Oy:n konkurssipesä Asiakirjatyyppi Velvoitetarkkailun vuosiraportti Päivämäärä 31.3.2015 Viite 1510010636 TALVIVAARA SOTKAMO OY:N KONKURSSIPESÄ TALVIVAARAN KAIVOKSEN VELVOITETARKKAILU

Lisätiedot

»Osavuosikatsaus Q Joni Lukkaroinen, toimitusjohtaja

»Osavuosikatsaus Q Joni Lukkaroinen, toimitusjohtaja »Osavuosikatsaus Q2 217 Joni Lukkaroinen, toimitusjohtaja 28.7.217 Nikkeli Koboltti Sinkki Jatkojalostajat Valmistajat »Q2 pähkinänkuoressa Avainkohdat Primääriliuotusalueen pinta-ala kokonaan tuotantokäyttöön.

Lisätiedot

K uhmo. 42 Suomussalmen nikkeliprojektit: Ympäristövaikutusten arviointiohjelma VESISTÖ- VAIKUTUSALUE LÄHIVAIKUTUS- ALUE LIIKENTEEN VAIKUTUSALUE

K uhmo. 42 Suomussalmen nikkeliprojektit: Ympäristövaikutusten arviointiohjelma VESISTÖ- VAIKUTUSALUE LÄHIVAIKUTUS- ALUE LIIKENTEEN VAIKUTUSALUE Suomussalmen nikkeliprojektit: Ympäristövaikutusten arviointiohjelma 41 LÄHIVAIKUTUSALUE VESISTÖVAIKUTUSALUE LOUHOS LIIKENTEEN VAIKUTUSALUE 250 0 500 1000 m Kuva 7. Peura-ahon lähivaikutusalueen, valuma-alueen

Lisätiedot

LUPAPÄÄTÖS Nro 41/10/2 Dnro PSAVI/79/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.7.2010 ASIA LUVAN HAKIJA

LUPAPÄÄTÖS Nro 41/10/2 Dnro PSAVI/79/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.7.2010 ASIA LUVAN HAKIJA LUPAPÄÄTÖS Nro 41/10/2 Dnro PSAVI/79/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.7.2010 1 ASIA LUVAN HAKIJA Tikkalansalmen raittisillan rakentamisajan jatkaminen, Sotkamo Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne-

Lisätiedot

Yleisötilaisuuden ohjelma

Yleisötilaisuuden ohjelma Yleisötilaisuuden ohjelma 1) Tilaisuuden avaus 2) YVA-menettely ja YVA-selostuksen sisältö - Yhteysviranomaisen edustaja 3) Kemijärven biojalostamohankkeen tilannekatsaus - Boreal Bioref Oy 4) Hankkeeseen

Lisätiedot

YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMA. Ohjausryhmä 4.4.2011

YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMA. Ohjausryhmä 4.4.2011 KUUSAMON KULTAKAIVOSHANKE YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMA Ohjausryhmä 4.4.2011 YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI Ympäristövaikutusten arvioinnin (YVA) tarkoituksena on varmistaa, että ympäristövaikutukset

Lisätiedot

TERRAFAME OY OSA VI TERRAFAMEN KAIVOKSEN ALAPUOLISTEN VIRTAVESIEN VESISAMMALTEN METALLIPITOI- SUUDET VUONNA 2015. Terrafame Oy. Raportti 22.4.

TERRAFAME OY OSA VI TERRAFAMEN KAIVOKSEN ALAPUOLISTEN VIRTAVESIEN VESISAMMALTEN METALLIPITOI- SUUDET VUONNA 2015. Terrafame Oy. Raportti 22.4. Vastaanottaja Terrafame Oy Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 22.4.2016 Viite 1510016678-009 Osaprojekti Biologinen tarkkailu pintavesissä TERRAFAME OY OSA VI TERRAFAMEN KAIVOKSEN ALAPUOLISTEN VIRTAVESIEN

Lisätiedot

ASIA. LUVAN HAKIJA Huurinainen Oy Elementtitie Kajaani. LUPAPÄÄTÖS Nro 10/2014/1 Dnro PSAVI/8/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 20.2.

ASIA. LUVAN HAKIJA Huurinainen Oy Elementtitie Kajaani. LUPAPÄÄTÖS Nro 10/2014/1 Dnro PSAVI/8/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 20.2. 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 10/2014/1 Dnro PSAVI/8/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 20.2.2014 ASIA Betonitien rakennusjätteen varastointi, lajittelu ja käsittelylaitoksen ympäristölupapäätöksen lupamääräysten

Lisätiedot