ASIA LUVAN HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 65/11/1 Dnro PSAVI/77/04.08/

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ASIA LUVAN HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 65/11/1 Dnro PSAVI/77/04.08/"

Transkriptio

1 PÄÄTÖS Nro 65/11/1 Dnro PSAVI/77/04.08/ ASIA LUVAN HAKIJA Talvivaara Sotkamo Oy:n lupapäätöksen nro 19/11/1 mukaisen toiminnan aloittaminen muutoksenhausta huolimatta, Sotkamo Talvivaara Sotkamo Oy Talvivaarantie TUHKAKYLÄ

2 SISÄLLYSLUETTELO 2 HAKEMUS JA ASIAN VIREILLETULO... 3 LUVAN HAKEMISEN PERUSTE... 3 LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA... 3 HAKEMUKSEN PERUSTELUT... 3 LUPAHAKEMUKSEN KÄSITTELY... 4 Lupahakemuksesta tiedottaminen... 5 Lausunnot ja muistutus... 5 Y M P Ä R I S T Ö L U P A V I R A S T O N R A T K A I S U... 8 RATKAISUN PERUSTELUT... 8 LAUSUNTO YKSILÖIDYISTÄ VAATIMUKSISTA... 9 KÄSITTELYMAKSU Ratkaisu Perustelut Oikeusohje MUUTOKSENHAKU... 12

3 HAKEMUS JA ASIAN VIREILLETULO 3 Talvivaara Sotkamo Oy on Pohjois-Suomen aluehallintovirastoon toimittamassaan hakemuksessa pyytänyt oikeutta toiminnan aloittamiseen aluehallintoviraston antaman päätöksen nro 19/11/1 mukaisesti muutoksenhausta huolimatta. LUVAN HAKEMISEN PERUSTE Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on antamallaan päätöksellä nro 19/11/1 muuttanut Talvivaaran kaivoksen ympäristö- ja vesitalousluvan nro 33/07/1 lupamääräyksiä 7, 8 ja 9. Asiassa valitusaika on päättynyt Päätöksestä on tehty Vaasan hallinto-oikeudelle yksi valitus. Ympäristönsuojelulain 101 :n 2 momentin mukaan luvan saaja voi hakea päätöksen täytäntöönpanoa muutoksenhausta huolimatta 14 vuorokauden kuluessa valitusajan päättymisestä erikseen tehtävällä hakemuksella. LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin 7 kohdan ja sen alakohtien a) ja b) mukaisesti aluehallintovirasto ratkaisee kaivostoimintaa ja malmin rikastamoa koskevan ympäristölupa-asian. Ympäristönsuojelulain 101 :n mukaan ko. ympäristölupa-asiassa toimivaltainen lupaviranomainen ratkaisee myös päätöksen täytäntöönpanoa koskevan hakemuksen. HAKEMUKSEN SISÄLTÖ YSL:n momentin mukaisen hakemuksen peruste Hakemuksen perustelut Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on antamallaan päätöksellä nro 19/11/1 muuttanut Pohjois-Suomen ympäristölupaviraston myöntämän ja Vaasan hallinto-oikeuden (nro 08/0039/1) osittain muuttaman Talvivaaran kaivoksen ympäristö- ja vesitalousluvan nro 33/07/1 lupamääräyksiä 7, 8 ja 9 niin, että ne mahdollistavat metallien talteenottolaitoksen loppuneutralointiyksikössä käsiteltyjen jätevesien johtamisen kipsisakka-altaan ohi suoraan jälkikäsittely-yksiköihin. Päätöksestä on määräajassa tehty yksi valitus Vaasan hallinto-oikeuteen. Valituskirjelmässä on vaadittu päätöksen nro 19/11/1 kumoamista. Talvivaara Sotkamo Oy (hakija) on tehdyn valituksen vuoksi hakenut ympäristönsuojelulain 101 :n 2 momentin nojalla saman pykälän 1 momentissa tarkoitettua oikeuttaa aloittaa toiminta päätöksen nro 19/11/1 mukaisesti muutoksenhausta huolimatta. Talvivaara Sotkamo Oy on hakenut muutosta ympäristö- ja vesitalousluvan nro 33/07/1 lupamääräyksiin 7, 8 ja 9 niin, että puhdistettu prosessivesi voidaan johtaa loppuneutraloinnin jälkeen kipsisakka-altaan ohi suoraan jälkikäsittely-yksikköön. Kyseinen veden johtaminen ei aiheuta käsittelyvaatimusten lieventymistä eikä ympäristön pilaantumisen vaaraan kasvamista lainvoimaiseen ympäristö- ja vesitalousluvan mukaiseen toimintaan

4 4 verrattuna. Metallien talteenottolaitoksella puhdistettuja prosessivesiä ei haluta johtaa kipsisakka-altaan kautta jälkikäsittely-yksiköille ympäristö- ja vesitalousluvan nro 37/07/1 lupamääräyksien tarkoittamalla tavalla, koska puhdistettuun prosessiveteen voi kipsisakka-altaassa kontaminoitua aineita, jotka saattaisivat edellyttää veden uudelleen puhdistamista. Metallien talteenottolaitoksella on erillinen laitosyksikkö (loppuneutralointi), jossa puhdistetaan prosessivettä ja kyseinen laitos on suunniteltu tätä toimenpidettä varten. Loppuneutraloinnin jälkeen puhdistettu prosessivesi täyttää lupamääräyksen 8 laatuvaatimukset. Alkuperäisessä ympäristölupahakemuksessa lähtökohtana oli, että prosessin ylijäämävedet käsiteltäisiin metallien talteenottolaitoksen viimeisessä prosessivaiheessa (loppuneutralointi) ja ne johdettaisiin kipsisakka-altaan kautta jälkikäsittely-yksiköihin ja edelleen luontoon. Kipsisakka-altaaseen oli mahdollisuus rakennusaikana varastoida myös avolouhoksen tyhjennysvesiä. Tuotannon ylösajossa, etenkin murskauksessa, olleiden teknisten vaikeuksien vuoksi kipsialtaassa olleita avolouhoksen vesiä ei saatu tyhjennettyä altaasta ennen metallien talteenottolaitoksen käynnistymistä ja kipsialtaan käyttöönottoa sen lopulliseen tarkoitukseen. Avolouhoksen pohjavesissä luontaiset metallitasot ja happamuus ylittävät lupapäätöksen raja-arvot jonkin verran. Sen vuoksi metallien talteenottolaitoksen puhdistetut ylijäämävedet halutaan johtaa kipsialtaan ohi suoraan jälkikäsittelyyn. Tällöin voidaan varmistua siitä, että lupaehdot täyttyvät. Tällä menettelyllä ei käytännöllisesti katsoen ole vaikutusta poisjohdettavien veden laatutasoon verrattuna ympäristö- ja vesitalousluvassa määriteltyyn johtamistapaan. Hakijan esittämä päätöksellä nro 19/11/1 hyväksytty tapa (kipsisakka-altaan ohittaminen) on tällä hetkellä ainoa tapa käsitellä prosessivesiä siten, että puhdistettu prosessivesi täyttää lupamääräyksen 8 laatuvaatimukset. Sikäli kun hakija jätealueiden tarkkailun sekä suotovesien käsittelyn ja kaatopaikkojen jälkihoidon varmistamiseksi asettamien yhteismäärältään 31,24 miljoonan suuruisten vakuuksien ei voida katsoa kattavan mahdollista vakuustarvetta, hakija esittää ympäristönsuojelulain 101 :n 1 momentissa tarkoitetun vakuuden määräksi euroa. Hakemuksen mukainen veden johtaminen ei lisää ympäristön pilaantumisen vaaraa verrattuna lupaehtojen mukaiseen veden johtamistapaan. Toiminnasta ei aiheudu peruuttamattomia tai muutoin merkityksellisiä haitallisia muutoksia ympäristössä. Toiminta voidaan lopettaa, jos Vaasan hallinto-oikeus kieltää puhdistettujen prosessivesien käsittelyn päätöksen mukaisella tavalla. Todetuilla perusteilla hakija katsoo, että ympäristönsuojelulain :ssä tarkoitetut aloittamisluvan myöntämisedellytykset ovat olemassa ja ettei luvan nro 19/11/1 täytäntöönpano tee muutoksenhakua hyödyttömäksi. LUPAHAKEMUKSEN KÄSITTELY Hakemuksen täydennys Hakija on täydentänyt hakemusta ympäristönsuojelulain momentissa tarkoitetun vakuuden osalta.

5 Lupahakemuksesta kuuleminen 5 Hakemuksen johdosta on pyydetty lausunnot Kainuun elinkeino-, liikenneja ympäristökeskukselta (ELY-keskus) sekä Sotkamon kunnan ja Kajaanin kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselta. Lisäksi ympäristölupapäätöksestä nro 19/11/1 valituksen tehneelle on ympäristönsuojelulain 101 :n 2 momentin mukaisesti varattu tilaisuus käyttää puhevaltaa tässä asiassa. Lausunnot ja muistutus 1. Kainuun ELY-keskus Talvivaara Sotkamo Oy:n tekemän päästö- ja kuormitustarkkailun perusteella on selvästi havaittavissa, että vesistöön johdetut jätevedet ovat huonontaneet lähimpien purkuvesistöjen tilaa enemmän kuin yhtiö on ympäristölupahakemuksessa esittänyt. Jätevesien vaikutus on selvästi nähtävissä Vuoksen vesistössä Ylä-Lumijärvessä, Lumijoessa, Kivijärvessä ja lievemmin Laakajärven pohjoisosassa sekä Oulujoen vesistön suunnalla Salmisessa, Kalliojärvessä ja Kolmisopessa. Kainuun ELY-keskus on antanut Talvivaara Sotkamo Oy:lle kehotuksen , jonka mukaan jäteveden johtamisen haitallisia vesistövaikutuksia on vähennettävä niin, että ne vastaavat enintään ympäristölupahakemuksessa esitetyn mukaisia viimeistään mennessä. Toiminnanharjoittajan mukaan jätevesien laatuun ei vaikuta se, johdetaanko ne jälkikäsittely-yksiköihin suoraan jälkineutraloinnista vai kipsisakka-altaan kautta. Käytännössä on kuitenkin käynyt ilmeiseksi, että jätevesille tarvitaan suuri käsittely/varastointiallas, jollaisena ns. Lumelantien patoallas nykyisin toimii. Tarkoitukseen tulisi kuitenkin saada asianmukaisesti rakennettu varastotilavuudeltaan riittävän suuri allas, jollainen kipsisakka-allas on. ELY-keskus katsoo kuitenkin, että toiminnanharjoittajalla on paras tietämys siitä, miten se jäteveden käsittelyssä ja sisäisen kierrätyksen toteuttamisessa pääsee mahdollisimman hyvään puhdistustulokseen. Sen vuoksi on hyvä, että ympäristölupa ei liian tiukasti sido toiminnanharjoittajaa tiettyihin käsittelyprosesseihin. 2. Sotkamon kunnan kunnanhallitus ja kunnan ympäristönsuojeluviranomainen Sotkamon kunnanhallitus ja myöhemmin kunnan ympäristö- ja tekninen lautakunta ovat samansisältöisessä lausunnossaan todenneet, ettei Talvivaara Sotkamo Oy:lle tulisi myöntää ympäristönsuojelulain 101 :n mukaista lupaa aluehallintoviraston päätöksessä nro 19/11/1 tarkoitetun toiminnan aloittamiseksi muutoksenhausta huolimatta, ellei yhtiö pysty selvästi todentamaan, etteivät loppuneutraloinnista jälkikäsittely-yksiköille johdettavat vedet aiheuta vesistöissä happamoitumista eivätkä sisällä alkuperäisessä lupahakemuksessa esitettyjä sulfaatti-, mangaani- ja rautapitoisuuksia korkeampia pitoisuuksia. Lisäksi tulee osoittaa, että jälkikäsittely-yksiköistä, jotka käytännössä ovat luonnon altaita, ei liukene haitallisia aineita alapuolisiin vesistöihin johdettaviin vesiin, koska johdettavat vesimäärät ovat suuria. Tilanne ei saa johtaa siihen, että vesistöjen tila ei ole enää ennustettavissa. Koko toimintaa koskevan ympäristöluvan päivityshakemus on jätetty käsiteltäväksi aluehallintovirastoon. Tämänkin perusteella nyt haettavaa lupaa ei tulisi myöntää vaan tilanne tulisi tarkastella kokonaisuutena.

6 3. Kajaanin kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen 6 Lupaa toiminnan aloittamiseen muutoksenhausta huolimatta ei tule myöntää, ellei yhtiö pysty osoittamaan sitä, ettei suoraan jälkikäsittely-yksiköille johdettavista suurista jätevesimääristä aiheudu enempää alapuolisten vesistöjen happamoitumista. Yhtiön on myös osoitettava, ettei jälkikäsittelyyksikössä tapahdu kipsisakka-altaaseen verrattavaa kontaminaatiota, joka lisää sulfaatin, mangaanin, raudan ja muiden metallien kulkeutumista vesistöihin. 4. AA Lupamuutoksen täytäntöönpanon salliminen muutoksenhausta huolimatta edellyttää ympäristönsuojelulain momentin mukaan perusteltua syytä ja sitä, ettei täytäntöönpanolla tehdä hyödyttömäksi valitusta ja lisäksi, että hakija asettaa hyväksyttävän vakuuden ympäristön saattamiseksi ennalleen, mikäli lopullista lupaa ei tule. Mikään edellä esitetyistä vaatimuksista ei hakemuksen kohdalla täyty ja pyyntö pitää evätä. Perusteluina muistutuksessa on esitetty mm. seuraavaa: Muistuttajan tekemä Vaasan hallinto-oikeuteen tulee hyödyttömäksi, mikäli täytäntöönpanoon annetaan lupa. Silloin yhtiö voi jatkaa hallitsematonta, alun perin väärin ennakoitujen haitta-aineiden laskua alapuolisiin vesistöihin. Valituksella halutaan pysäyttää kaivoksen alapuolisten vesien pilaaminen. Jo nyt tiedossa olevat ongelmat ovat selvittämättä. Kainuun ELY-keskus on antanut Talvivaara Sotkamo Oy:lle kehotuksen selvittää Härkäpuron suunnasta tulevan kuormituksen aiheuttaja ja tehostaa prosessivesien käsittelyä. Lisäksi Kainuun maakuntayhtymän terveysviranomainen on antanut arvion Kivijärven ja Kalliojärven käytöstä talous-, uima-, pesu- ja löylyvetenä. Sen mukaan Kivijärven vettä ei pitäisi käyttää sauna- eikä pesuvetenä, mikäli muuta vettä olisi käytettävissä. Jos hakijayhtiö saa nyt aluehallintoviraston antamalla täytäntöönpanoluvalla jatkaa luvallisesti oikomista prosessivesiensä laskussa suoraan jälkikäsittely-yksiköille, vesien mukana tulee ennakoimattomia määriä haitallisia aineita. Tämä holtiton vesien pilaaminen ei saa jatkua. Poistovedet vastaanottavien vesistöjen tila on tällä hetkellä huolestuttavan vakava. Jokainen viipymä laskeutusaltaassa auttaisi haitallisten aineiden vajoamista niiden matkalla ihmisten uima- ja pesuvesiin. On täysin arvaamatonta, mikä paheneva vaikutus suorajuoksutuksella on Vuoksen ja Oulun suunnan vesistöissä. Se, että yhtiö ei ole toiminut kipsisakka-altaan kanssa alkuperäisen luvan mukaisesti kiirehtiessään toiminnan aloittamista, ei saa vaarantaa vesistöjen tilaa enää lisää. Täytäntöönpanolupaa ei voida myöntää sillä perusteella, että yhtiö jo nykyisin toimii hakemallaan tavalla. Jos kontaminaatiota tapahtuu, tai lupaehdot eivät täyty, on yhtiön tietenkin ratkaistava omat ongelmansa. Mikäli muu ei auta, yhtiö voi rajoittaa tuotantokapasiteettia, jotta lupaehdot täyttyvät. Hakijan mukaan aikaistetusta toiminnasta ei aiheutuisi peruuttamattomia tai muutoin merkityksellisiä haitallisia muutoksia ympäristössä. Tämä ei pidä paikkaansa, koska mm. Kivijärven tila on huonontunut siinä määrin, että vettä ei enää voi käyttää edes löylyvetenä. Erityisen epäuskottavaa on, että kummankin suunnan vesistöjen puhdistaminen saataisiin aikaiseksi

7 :lla, joten tarjottu summa ei voi olla mikään hyväksyttävä vakuus. 34,24 milj. euron summahan on jo varattu aikaisempiin tarkoituksiin. Hakijan vastine Talvivaara Sotkamo Oy (hakija) on toimittanut vastineen lausuntoihin ja muistutukseen. 1. Vastine Kainuun ELY-keskuksen lausuntoon Hakijalla ei ole huomautettavaa Kainuun ELY-keskuksen lausuntoon Vastine Sotkamon kunnan ympäristösuojeluviranomaisen sekä Kajaanin kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen lausuntoihin Hakija korostaa, että vesien johtaminen loppuneutraloinnista suoraan jälkikäsittely-yksiköille on ympäristön kannalta parempi vaihtoehto kuin vesien kierrättäminen kipsisakka-altaan kautta. Kuten hakemuksessa on todettu, kipsisakka-altaaseen on toiminnan alkuvaiheessa, avolouhoksen tyhjennysvesien varastoinnin aikana kertynyt metalleja, joten vesistöön johdettavien vesien kierrättäminen kipsisakka-altaan kautta voi aiheuttaa kontaminaatioriskin. Vesien johtaminen loppuneutraloinnista suoraan jälkikäsittely-yksiköille ei johda vesien käsittelyvaatimusten lieventämiseen, eikä sen katsota lisäävän ympäristön pilaantumisen vaaraa lainvoimaiseen ympäristö- ja vesitalousluvan mukaiseen käsittelyyn verrattuna. Voimassaolevassa ympäristöluvassa ei ole asetettu luparajoja sulfaatille, mangaanille ja raudalle. Sulfaatti, mangaani ja rauta eivät ole vesistöissä yhtä haitallisia, kuin metallit, joille on nykyisessä luvassa määritelty luparajat. Vesistöjen tilan kannalta on tärkeintä, että kaivokselta vesistöön johdettavien vesien metallipitoisuudet sekä veden ph säilyvät lupaviranomaisen edellyttämällä tasolla. Vesistöön johdettavan veden laatu on täyttänyt yksittäisiä poikkeuksia lukuun ottamatta asetetut luparajat. Vesistöön johdettavan veden sulfaatti- ja mangaanipitoisuudet eivät ole sidoksissa vesien johtamisreittiin, pitoisuudet eivät pienenisi, vaikka vedet johdettaisiin kipsisakka-altaan kautta. Hakija on käynnistänyt erillisen tutkimusohjelman veden sulfaatti- ja mangaanipitoisuuksien pienentämiseksi. Hakija on jättänyt maaliskuussa 2011 Pohjois-Suomen aluehallintovirastoon hakemuksen koko kaivoksen toimintaa koskevan ympäristöluvan lupaehtojen tarkistamiseksi. Hakemuksen käsittely on kesken ja päätös hakemuksesta on odotettavissa aikaisintaan vuonna Hakijan näkemyksen mukaan asian jättäminen ratkaistavaksi koko kaivoksen ympäristöluvan päivityksen yhteydessä voisi aiheuttaa aiemmin esitetyin perusteluin negatiivisia ympäristövaikutuksia. 4. Vastine AA:n muistutukseen Hakijan esittämä ratkaisu vesien johtamisesta loppuneutraloinnista suoraan jälkikäsittely-yksiköille on ympäristön kannata parempi ratkaisu, kuin kierrättäminen kipsisakka-altaan kautta. Hakija on esittänyt lupapäätöksen kumoamisen tai lupamääräyksen muuttamisen varalle asetettavan ympäristönsuojelulain 101 :n vakuuden määräksi euroa. Hakemuksen mukainen veden johtaminen ei lisää ympäristön pilaantumisen vaaraa lupaehtojen mukaiseen veden johtamista-

8 8 paan verrattuna eikä toiminnasta aiheudu peruuttamattomia tai muutoin merkityksellisiä haitallisia muutoksia ympäristössä. Esitetyn vakuuden määrää voidaan siten pitää riittävänä. Muistutuksessa on tuotu esille useita sellaisia näkökohtia, jotka eivät liity tähän lupahakemukseen tai sen käsittelyyn eivätkä siihen, johdetaanko vesiä kipsisakka-altaan kautta. Vesien johtamisreitillä ei ole vaikutuksia esim. Härkäpuron vedenlaatuun, koska metallien talteenottolaitoksen puhdistettuja prosessivesiä ei johdeta Härkäpuron suuntaan. Muistutuksessa mainitaan Kainuun maakuntayhtymän antama suositus mm. Kivijärven veden käytöstä. Käyttösuositus perustuu veden kohonneisiin mangaanipitoisuuksiin. Vesistöön johdettavan veden mangaanipitoisuudet eivät ole riippuvaisia vesien johtamisreitistä. A L U E H A L L I N T OV I R A S T O N R A T K A I S U Aluehallintovirasto hyväksyy antamansa päätöksen nro 19/11/1 täytäntöönpanoa koskevan hakemuksen ja määrää, että luvan mukainen toiminta voidaan muutoksenhausta huolimatta aloittaa lupapäätöstä noudattaen. Luvan saajan on ennen lupapäätöksen nro 19/11/1 mukaisen toiminnan aloittamista asetettava Kainuun ELY-keskukselle euron suuruinen vakuus ympäristön saattamiseksi ennalleen lupapäätöksen kumoamisen tai lupamääräysten muuttamisen varalta. Vakuus on asetettava Kainuun ELY-keskukselle joko pankkitalletuksena tai omavelkaisena pankkitakauksena tahi suomalaisen taikka ulkomaisen vakuutuslaitoksen antamana takauksena tai takuuna, esimerkiksi takausvakuutuksena, jonka edunsaajana on ELY-keskus. Pankkitalletuksesta on toimitettava ELY-keskukseen talletustodistus kuittaamattomuussitoumuksella Kainuun ELY-keskuksen hyväksi. Takuuden tai takausvakuutuksen on oltava sellainen niin sanottu first demand -takuu, jonka yksilöidyn euromäärän takuun antaja on velvollinen suorittamaan edunsaajalle sen ensimmäisestä vaatimuksesta. Takuu tai takausvakuutus on pidettävä koko ajan voimassa toimittamalla tarvittaessa korvaava vakuus aikaisemman vakuuden voimassaoloaikana. Takuuden tai takausvakuutuksen irtisanomisajan on oltava vähintään 12 kuukautta. Irtisanomisesta on ilmoitettava todisteellisesti ELY-keskukselle. Takuun tai takausvakuutuksen ehtoihin ja voimassaoloon sekä vakuuslajiin liittyvistä muutoksista on viipymättä ilmoitettava ELY-keskukselle. RATKAISUN PERUSTELUT Ympäristönsuojelulain 101 :n mukaan lupaviranomainen voi luvan hakijan 14 päivän kuluessa valitusajan päättymisestä erikseen tekemästä hakemuksesta perustellusta syystä myöntää oikeuden toiminnan aloittamiseen lupapäätöstä noudattaen muutoksenhausta huolimatta, jos hakija asettaa hyväksyttävän vakuuden ympäristön saattamiseksi ennalleen lupapäätöksen kumoamisen tai lupamääräysten muuttamisen varalta. Lisäksi edellytyksenä on, ettei täytäntöönpano tee muutoksenhakua hyödyttömäksi. Aluehallintovirasto on päätöksellään nro 19/11/1, muuttanut Pohjois-Suomen ympäristölupaviraston myöntämässä Talvivaa-

9 9 ran kaivoksen ympäristö- ja vesitalousluvassa nro 33/07/1 asetettuja ja Vaasan hallinto-oikeuden antamalla päätöksellä nro 08/0039/1 osittain muutettuja lupamääräyksiä 7, 8 ja 9 niin, että ne mahdollistavat loppuneutraloinnissa käsiteltyjen vesien johtamisen kipsialtaan ohi suoraan jälkikäsittelyyn. Muutoksen jälkeen päästörajat koskevat jälkikäsittelyyksiköihin johdettavia jätevesiä riippumatta siitä, johdetaanko vedet metallien talteenottolaitoksen loppuneutraloinnista jälkikäsittely-yksiköihin suoraan vai kipsisakka-altaan kautta. Lupamääräysten muutos ei siten johda käsittelyvaatimusten lieventymiseen eikä lisää ympäristön pilaantumisen vaaraa lainvoimaisen ympäristö- ja vesitalousluvan mukaiseen toimintaan verrattuna. Hakemuksen mukaan kipsisakka-allas ei toimi jätevesien käsittelyyksikkönä alkuperäisen suunnitelman mukaisesti. Vesien kierrättäminen kipsisakka-altaan kautta voi jopa lisätä vesistöön meneviä jätevesipäästöjä. Siten kipsisakka-altaan ohittamisen mahdollistamien on muodostuneessa tilanteessa jätevesien hallinnan ja päästöjen vähentämisen kannalta tarkoituksenmukainen ratkaisu. Toiminnanharjoittajalla on siten perusteltu syy päästä aloittamaan päätöksen nro 19/11/1 mahdollistama toiminta muutoksenhausta huolimatta. Mikäli valitusviranomainen tehdyn valituksen perusteella kumoaa päätöksen nro 19/11/1, metallien talteenottolaitoksen jätevedet voidaan loppuneutraloinnin jälkeen ohjata kulkemaan kipsisakka-altaan kautta jälkikäsittely-yksiköihin. Tarvittavat toimenpiteet ovat verrattain yksinkertaiset. Näin ollen tämä päätöksen nro 19/11/1 täytäntöönpanoon oikeuttava päätös ei tee muutoksenhakua hyödyttömäksi. Tästä syystä myös hakijan esittämä euron suuruinen vakuus on riittävä varmistamaan vesien käsittelyn saattaminen tarvittaessa ennalleen eli lainvoimaisen ympäristö- ja vesitalousluvan nro 33/0/1 mukaiseksi siinä tapauksessa, että valitusviranomainen kumoaa päätöksen nro 19/11/1 tai muuttaa sitä. Muut vakuutta koskevat määräykset ovat yhtenevät Talvivaaran kaivoksen asianmukaisen jätehuollon varmistamiseksi asettuja vakuuksia koskevien määräysten kanssa. Ne ovat muotoutuneet Vaasan hallinto-oikeuden antamalla päätöksellä n:o 09/0428/1 ja korkeimman hallintooikeuden antamalla päätöksellä KHO:2010:80 (taltionumero 3907). VASTAUS YKSILÖITYIHIN VAATIMUKSIIN 1. Kainuun ELY-keskus ELY-keskus ei ole esittänyt lausunnossaan yksilöityjä vaatimuksia. Lausunnosta käy ilmi, että Talvivaaran kaivoksen jätevesikuormitus ja sen vesistövaikutukset poikkeavat olennaisesti ennalta arvioidusta eli siitä, mitä alkuperäisessä lupahakemuksessa on esitetty ja mihin ympäristö- ja vesitalouslupa nro 33/07/1on myönnetty. Kuten päätöksen nro 19/11/1 perusteluissa ja vastauksessa ELY-keskuksen lausuntoon on todettu, tällaisessa tilanteessa valvontaviranomaisella on ympäristönsuojelulain 58 :n 1 momentin 1) kohdan nojalla mahdollisuus hakea muutosta ympäristö- ja vesitalouslupaan. Valvontaviranomaiset voivat esittää vaatimuksensa mm. jätevesien käsittelyn tehostamisesta ja uusista luparajoista myös aluehallintovirastossa vireille tulleen Talvivaaran kaivoksen ympäristö- ja vesitalousluvan lupamääräysten tarkistamista koskevan hakemuksen käsittelyn yhteydessä.

10 10 2. Sotkamon kunnan kunnanhallitus ja ympäristönsuojeluviranomainen sekä 3. Kajaanin kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen 4. AA Aluehallintovirasto on päätöksellään nro 19/11/1 muuttanut Talvivaara Sotkamo Oy:n hakemuksesta Talvivaaran kaivoksen ympäristö- ja vesitalousluvan nro 33/07/1 lupamääräyksiä 7, 8 ja 9 niin, että ne mahdollistavat loppuneutraloinnissa käsiteltyjen jätevesien johtamisen kipsisakka-altaan ohi jälkikäsittely-yksiköihin. Tällä päätöksellä aluehallintovirasto on myöntänyt Talvivaara Sotkamo Oy:lle luvan päätöksen nro 19/11/1 täytäntöönpanoon muutoksenhausta huolimatta ratkaisun perusteluista ilmenevin syin. Luvan hakijan selvityksen mukaan kipsisakka-allas ei toimi jätevesien käsittely-yksikkönä niin kuin alkuperäisessä lupahakemuksessa on esitetty. Muodostuneessa tilanteessa käsiteltyjen jätevesien johtaminen kipsisakkaaltaaseen todennäköisesti lisää eräiltä osin jätevesipäästöjä, jolloin sen ohittaminen on tarkoituksenmukaista. Aluehallintovirasto on pitänyt selvitystä riittävänä. Tällä päätöksellä ja päätöksellä nro 19/11/1 ei ole myönnetty lupaa suurempiin jätevesipäästöihin kuin mitä alkuperäisessä lupahakemuksessa on esitetty ja hakemuksen pohjalta annetussa ympäristö- ja vesitalousluvassa nro 33/07/1 on määrätty. Niiltä osilta kuin lausunnoissa todetaan Talvivaaran kaivoksen jätevesipäästöjen olleen erityisesti sulfaatin-, mangaanin ja raudan osalta suuremmat kuin mitä ympäristö- ja vesitalouslupa mahdollistaa, aluehallintovirasto viittaa edellä Kainuun ELY-keskuksen lausuntoon annettuun vastaukseen. Vastauksena muistuttajan vaatimukseen päätöksen nro 19/11/1 toimeenpanoa koskevan hakemuksen hylkäämisestä aluehallintovirasto viittaa tämän päätöksen ja päätöksen nro 19/11/1 perusteluihin. Päätöksellä nro 19/11/1 on mahdollistettu ainoastaan loppuneutraloinnissa käsiteltyjen jätevesien johtaminen kipsisakka-altaan ohi suoraan jälkikäsittely-yksiköihin. Tällä päätöksellä on myönnetty oikeus päätöksen toimeenpanoon muistuttajan muutoksenhausta huolimatta. Loppuneutraloinnissa käsiteltyjen jätevesien johtaminen kipsisakka-altaan kautta ei esitetyn selvityksen mukaan muodostuneessa tilanteessa vähennä vaan todennäköisemmin eräiltä osin lisää vesistöön meneviä jätevesipäästöjä. Tämä päätös ja päätös nro 19/11/1 eivät anna oikeutta suurempiin jätevesipäästöihin kuin mitä alkuperäisessä lupahakemuksessa on esitetty ja hakemuksen pohjalta annetussa ympäristö- ja vesitalousluvassa nro 33/07/1 on määrätty. Alkuperäinen lupahakemus ja siihen annettu aluehallintoviraston päätös nro 33/07/1 muutettuna eräiltä osin Vaasan hallintooikeuden päätöksellä nro 08/0039/1 ovat toiminnanharjoittajaa sitovia. Ts. toiminnanharjoittajan tulee toimia niiden mukaisesti. Kuten muistuttajan lausuntoon päätöksessä nro 19/11/1 annetussa vastauksessa on todettu, mm. haitankärsijällä, on ympäristönsuojelulain 58 :n 1 momentin 1) kohdan nojalla mahdollisuus hakea muutosta ympäristö- ja vesitalouslupaan, jos Talvivaaran kaivoksen jätevesikuormituksen ja sen vesistövaikutusten katsotaan poikkeavan olennaisesti ennalta arvioidusta. Haitankärsijät ja asianosaiset voivat myös esittää vaatimuksensa jätevesien käsittelyn tehostamisesta, uusista luparajoista, korvauksista ym. aluehallintovirastossa vireille tulleen Talvivaaran kaivoksen ympäristö- ja vesitalousluvan lupamääräysten tarkistamista koskevan hakemuksen käsittelyn yhteydessä. Jätevesien käsittelyn tehostaminen ja siihen liittyen

11 11 mm. kipsisakka-altaan tarkoituksenmukaisuus yhtenä käsittely-yksikkönä ovat keskeisiä asioita lupamääräysten tarkistamista koskevassa lupakäsittelyssää. SOVELLETUT SÄÄNNÖKSET Ympäristönsuojelulaki ja 2 momentti KÄSITTELYMAKSU Ratkaisu Asian käsittelymaksu on euroa. Lasku lähetetään Teille erikseen Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksesta Joensuusta. Perustelut Toiminnan aloittamista muutoksenhausta huolimatta koskevalle päätökselle ei ole määrätty maksutaulukossa erillistä maksua. Näin ollen maksu peritään käyttäen maksutaulukon mukaista tuntihintaa 48 euroa. Asian käsittelyyn on kulunut aikaa 25 tuntia. Oikeusohje Valtioneuvoston asetus aluehallintoviraston maksuista (1145/2009)

12 12 MUUTOKSENHAKU Päätökseen saa hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta valittamalla. Sami Koivula Juhani Itkonen Päätöksen tekemiseen ovat osallistuneet puheenjohtajana johtaja Sami Koivula sekä ympäristöneuvos Juhani Itkonen (esittelijä). Tiedustelut: asian esittelijä, puh tai JI/am Liite Valitusosoitus

13 VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen Valitusoikeus Valitusaika Valituksen sisältö Valituksen liitteet Liite Pohjois-Suomen aluehallintoviraston päätökseen saa hakea valittamalla muutosta Vaasan hallinto-oikeuteen toimitettavalla valituskirjelmällä. Valituksia päätöksen johdosta voivat esittää ne, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea, sekä vaikutusalueella ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun tai viihtyisyyden edistämiseksi toimivat rekisteröidyt yhdistykset tai säätiöt, asianomaiset kunnat, ELY-keskukset, kuntien ympäristönsuojeluviranomaiset ja muut yleistä etua valvovat viranomaiset. Valitusaika päättyy , jolloin valituksen on viimeistään oltava perillä Vaasan hallinto-oikeudessa. Valituskirjelmässä on ilmoitettava - aluehallintoviraston päätös, johon haetaan muutosta - valittajan nimi ja kotikunta - postiosoite, puhelinnumero ja mahdollinen sähköpostiosoite, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa (mikäli yhteystiedot muuttuvat, on niistä ilmoitettava Vaasan hallinto-oikeudelle, PL 204, Vaasa, sähköposti: - miltä kohdin aluehallintoviraston päätökseen haetaan muutosta - mitä muutoksia aluehallintoviraston päätökseen vaaditaan tehtäväksi - perusteet, joilla muutosta vaaditaan - valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitus, ellei valituskirjelmää toimiteta sähköisesti (telekopiolla tai sähköpostilla) Valituskirjelmään on liitettävä - asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle - mahdollisen asiamiehen valtakirja tai toimitettaessa valitus sähköisesti selvitys asiamiehen toimivallasta - jäljennös valituskirjelmästä (jos valituskirjelmä toimitetaan postitse) Valituksen toimittaminen hallinto-oikeuteen Vaasan hallinto-oikeuden yhteystiedot Valituskirjelmä on toimitettava liitteineen Vaasan hallinto-oikeuden kirjaamoon. Valituskirjelmän on oltava perillä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä. Valituskirjelmä voidaan myös lähettää postitse, telekopiona tai sähköpostilla. Sähköisesti (telekopiona tai sähköpostilla) toimitetun valituskirjelmän on oltava toimitettu niin, että se on käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä. käyntiosoite: Korsholmanpuistikko 43 postiosoite: PL 204, Vaasa puhelin: vaihde ; telekopio sähköposti: aukioloaika: klo Oikeudenkäyntimaksu Valittajalta peritään asian käsittelystä Vaasan hallinto-oikeudessa oikeudenkäyntimaksu 90 euroa. Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetussa laissa on erikseen säädetty eräistä tapauksista, joissa maksua ei peritä.

14 VAASAN HALLINTO-OIKEUSPÄÄTÖSNro 12/0097/1 Korsholmanpuistikko 43 PL 204, VAASA Antopäivä Puhelin Faksi Sähköposti /11/ /11/5105 ASIA 1. Valitus ympäristö- ja vesitalouslupa-asiassa 2. Valitus toiminnan aloittamislupaa koskevassa asiassa MUUTOKSENHAKIJA ASIASSA 1 JA 2 Sinikka Peronius, Helsinki LUVAN HAKIJA ASIASSA 1 JA 2 Talvivaara Sotkamo Oy, Sotkamo PÄÄTÖKSET, JOIHIN ON HAETTU MUUTOSTA Viranomainen 1) Pohjois-Suomen aluehallintovirasto 2) Pohjois-Suomen aluehallintovirasto Päivämäärä Nro 19/11/ Nro 65/11/1 Toimintaa koskevat aikaisemmat luvat Pohjois-Suomen ympäristölupavirasto on myöntänyt Talvivaara Projekti Oy:lle (nykyisin Talvivaara Sotkamo Oy) Talvivaaran kaivoksen ympäristö- ja vesitalousluvan nro 33/07/1. Vaasan hallinto-oikeus on osittain, mm. lupamääräyksen 8 osalta, muuttanut ympäristölupaviraston päätöstä antamallaan päätöksellä nro 08/0039/1. Korkein hallinto-oikeus on päätöksellään (taltionumero 2953) hylännyt Vaasan hallinto-oikeuden päätöksestä tehdyt valitukset. Ympäristölupavirasto on päätöksellään nro 17/08/1 myöntänyt Talvivaaran kaivoksen polttonesteiden jakeluasemia koskevan, päätöksellään nro 51/08/1 ilmakaasutehdasta koskevan ja päätöksellään nro 63/08/1 kattilalaitoksia koskevan ympäristöluvan. Viimeksi mainitulla päätöksellä on lisäksi muutettu Talvivaaran kaivoksen ympäristö- ja vesitalouslupaa nro 33/07/1 höyrykattilassa käytettävän polttoaineen osalta. Lisäksi ympäristölupavirasto on päätöksellään nro 33/09/1 hylännyt hakemuksen vakuuksia koskevan lupamääräyksen 101 muuttamisesta. Vaasan hallinto-oikeus on hyväksynyt asiassa tehdyn valituksen päätöksellään 09/0428/1 ja muuttanut kyseistä määräystä. Korkein hallinto-oikeus on pysyttä-

15 nyt Vaasan hallinto-oikeuden päätöksen päätöksellään KHO:2010:80 (taltionumero 3907). Ympäristö- ja vesitalousluvan nro 33/07/1 lupamääräykset 7, 8 ja 9 7. Metallitehtaan prosessivedet on palautettava liuoskiertoon tai johdettava loppusaostuksen mukana kipsisakka-altaalle. Altaasta poistettava vesi on johdettava Kortelammen ja Kärsälammen jätevesien jälkikäsittely-yksiköihin siten, että yhdelle käsittely-yksikölle johdettavan veden määrän on oltava vähintään 40 % johdettavasta kokonaisjätevesimäärästä. Jälkikäsittely-yksiköt on tehtävä hakemuksen liitteen 5 kuvien 14 ja 15 osoittamalla tavalla. Pintavalutuskentillä ja kosteikoilla olevat ojat on tukittava ennen vesiensuojelurakenteiden käyttöönottoa Kainuun ympäristökeskuksen kanssa sovitulla tavalla. Tarkkailussa havaitut mahdolliset oikovirtaukset on estettävä padotuksin tai muilla toimenpiteillä ja penkereiden vuodot on tukittava. 8. (Vaasan hallinto-oikeuden päätös nro 08/0039/1, ) Kipsisakka-altaan ylivuotovedet on käsiteltävä siten, että jälkikäsittely-yksiköihin johdettavan jäteveden ph-arvo on 6-9,5 ja nikkelipitoisuus alle 0,5 mg/l, kuparipitoisuus alle 0,5 mg/l ja sinkkipitoisuus alle 1,5 mg/l ja kiintoainepitoisuus alle 10 mg/l laskettuna 30 johtamisvuorokauden virtaamapainotteisena liukuvana keskiarvona. Kiintoaineen raja-arvo on tavoitteellinen jälkikäsittely-yksiköihin johdettavalle jätevedelle. Jälkikäsittely-yksiköistä vesistöön johdettavan kiintoaineen hehkutusjäännöksen pitoisuuden on oltava alle 10 mg/l johtamisvuorokausien neljännesvuosikeskiarvona laskettuna. Yksittäisen näytteen nikkeli- tai kuparipitoisuus ei saa olla yli 1,0 mg/l eikä sinkkipitoisuus yli 2,0 mg/l. 9. Kuhunkin purkusuuntaan johdettavan jäteveden virtaama saa olla enintään 7 % Kalliojoen alaosan sen hetkisestä virtaamasta. Vuodessa kipsisakka-altaalta vesistöön johdettavan veden kokonaismäärä saa olla enintään 1,3 Mm³. Virtaaman luotettavan seuraamisen mahdollistamiseksi luvan saajan on määritettävä Kalliojoen purkautumiskäyrä ja rakennettava jokeen, Korentojoen yhtymäkohdasta alavirtaan, virtaaman määrittämiseksi tarpeellinen vedenkorkeuden mittauspiste tarpeellisine laiteasennuksineen. Asia 1 Talvivaara Sotkamo Oy on jättänyt Pohjois-Suomen aluehallintovirastoon Pohjois-Suomen ympäristölupaviraston myöntämän ja Vaasan hallinto-oikeuden osittain muuttaman Talvivaaran kaivoksen ympäristö- ja vesitalousluvan nro 33/07/1 lupamääräysten 7, 8 ja 9 muuttamista koskevan hakemuksen. Näitä lupamääräyksiä esitetään muutettavaksi niin, että ne mahdollistavat metallien talteenottolaitoksen loppuneutralointiyksikössä käsiteltyjen jätevesien johtamisen kipsisakka-altaan ohi suoraan jälkikäsittely-yksiköihin. Talvivaara Sotkamo Oy on hakemuksessaan esittänyt, ettei se halua johtaa metallien talteenottolaitoksella puhdistettuja prosessivesiä kipsisakka-altaan kautta jälkikäsittely-yksiköille, koska puhdistettuun prosessiveteen voi kipsisakka-altaassa kontaminoitua aineita, jotka saattaisivat edellyttää veden uudelleen puhdistamista. Yhtiö on korostanut, että metallien talteenottolaitoksella on erillinen laitosyksikkö (loppuneutralointi), jossa puhdistetaan prosessivettä ja kyseinen

16 laitos on suunniteltu tätä toimenpidettä varten. Puhdistettu jätevesi täyttää loppuneutraloinnin jälkeen jo ennen jälkikäsittely-yksiköihin johtamista lupamääräyksen 8 laatuvaatimukset. Vastineessa hakemuksesta esitettyihin lausuntoihin yhtiö on lisäksi perustellut hakemusta seuraavasti: Alkuperäisessä ympäristölupahakemuksessa lähtökohtana oli, että prosessin ylijäämävedet käsiteltäisiin metallien talteenottolaitoksen viimeisessä prosessivaiheessa (loppuneutralointi) ja ne johdettaisiin kipsisakka-altaan kautta jälkikäsittely-yksiköihin ja edelleen luontoon. Kipsialtaaseen on mahdollisuus varastoida myös kaivoksen tyhjennysvesiä. Tuotannon ylösajossa, etenkin murskauksessa, olleiden teknisten vaikeuksien vuoksi kipsialtaassa olleita kaivosvesiä ei saatu tyhjennettyä altaasta ennen tehtaan käynnistymistä ja altaan käyttöönottoa lopulliseen tarkoitukseen. Kaivoksen pohjavesissä luontaiset metallitasot ja happamuus ylittävät lupapäätöksen raja-arvot jonkin verran. Sen vuoksi yhtiö on halunnut johtaa tehtaan ylijäämävedet kipsialtaan ohi suoraan jälkikäsittelyyn. Tällöin voidaan varmistua siitä, että lupaehdot täyttyvät. Tällä muutoksella ei käytännössä ole vaikutusta poisjohdettavien vesien laatutasoon verrattuna alkuperäiseen johtamistapaan. Aluehallintoviraston ratkaisu Aluehallintovirasto on hylännyt hakemuksen siltä osin kuin se koskee yhtiön vastineessa pyydettyä mahdollisuutta nostaa jälkikäsittely-yksiköihin johdettavan veden ph:lle asetettua raja-arvoa tasolle 10 10,5 raudan ja mangaanin poistamiseksi. Aluehallintovirasto on muuttanut Pohjois-Suomen ympäristölupaviraston myöntämässä Talvivaaran kaivoksen ympäristö- ja vesitalousluvassa nro 33/07/1 asetettuja ja Vaasan hallinto-oikeuden antamalla päätöksellä nro 08/0039/1 osittain muutettuja lupamääräyksiä 7, 8 ja 9. Määräykset kuuluvat muutettuina seuraavasti (muutokset kursivoitu): 7. Metallitehtaan prosessivedet on palautettava liuoskiertoon tai johdettava jokoloppusaostuksen mukana kipsisakka-altaalle tai loppuneutraloinnista suoraan jälkikäsittely-yksiköihin.altaasta tai loppuneutraloinnistapoistettava vesi on johdettava Kortelammen ja Kärsälammen jätevesien jälkikäsittely-yksiköihin siten, että yhdelle käsittely-yksikölle johdettavan veden määrän on oltava vähintään 40 % johdettavasta kokonaisjätevesimäärästä. Jälkikäsittely-yksiköt on tehtävä hakemuksen liitteen 5 kuvien 14 ja 15 osoittamalla tavalla. Pintavalutuskentillä ja kosteikoilla olevat ojat on tukittava ennen vesiensuojelurakenteiden käyttöönottoa Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kanssa sovitulla tavalla. Tarkkailussa havaitut mahdolliset oikovirtaukset on estettävä padotuksin tai muilla toimenpiteillä ja penkereiden vuodot on tukittava. 8. Kipsisakka-altaan ylivuotovedet ja loppuneutraloinnista suoraan jälkikäsittely-yksiköihin johdettavatvedet on käsiteltävä siten, että jälkikäsittely-yksiköihin johdettavan jäteveden ph-arvo on 6-9,5 ja nikkelipitoisuus alle 0,5 mg/l, kuparipitoisuus alle 0,5 mg/l ja sinkkipitoisuus alle 1,5 mg/l ja kiintoainepitoisuus alle 10 mg/l laskettuna 30 johtamisvuorokauden virtaamapainotteisena liukuvana keskiarvona. Kiintoaineen raja-arvo on tavoitteellinen jälkikäsittely-yksiköihin johdettavalle jätevedelle. Jälkikäsittely-yksiköistä vesistöön johdettavan kiintoaineen hehkutusjäännöksen pitoisuuden on oltava alle 10 mg/l johtamisvuorokausien neljännesvuosikeskiarvona laskettuna.

17 Yksittäisen näytteen nikkeli- tai kuparipitoisuus ei saa olla yli 1,0 mg/l eikä sinkkipitoisuus yli 2,0 mg/l. 9. Kuhunkin purkusuuntaan johdettavan jäteveden virtaama saa olla enintään 7 % Kalliojoen alaosan sen hetkisestä virtaamasta. Vuodessa kipsisakka-altaalta ja loppuneutraloinnistavesistöön johdettavan veden kokonaismäärä saa olla enintään 1,3 Mm³. Virtaaman luotettavan seuraamisen mahdollistamiseksi luvan saajan on määritettävä Kalliojoen purkautumiskäyrä ja rakennettava jokeen, Korentojoen yhtymäkohdasta alavirtaan, virtaaman määrittämiseksi tarpeellinen vedenkorkeuden mittauspiste tarpeellisine laiteasennuksineen. Päätöksen voimassaolo ja täytäntöönpano Lupa on myönnetty määräaikaisena. Lupa on voimassa siihen saakka, kunnes Talvivaaran kaivoksen ympäristö- ja vesitalousluvan nro 33/07/1 kohdassa "Lupamääräysten tarkistaminen", sellaisena kuin se on muutettuna Vaasan hallintooikeuden päätöksellä nro 08/0039/1, määrätystä lupamääräysten tarkistamishakemuksesta annettava päätös tai mahdollisesta ympäristönsuojelulain 58 :ssä tarkoitetusta luvanhaltijan, valvontaviranomaisen tai haitankärsijän tekemästä muutoshakemuksesta annettava päätös on saanut lainvoiman. Päätös on täytäntöönpanokelpoinen sen saatua lainvoiman. Valitus korvauksesta ei estä toiminnan aloittamista. Aluehallintovirasto on perustellut päätöstään muun ohella seuraavasti: Talvivaaran kaivoksen ympäristö- ja vesitalouslupaa myönnettäessä on lähtökohtana ollut se, että metallien talteenottoprosessin ylijäämävedet käsitellään lupahakemuksen mukaisesti talteenottolaitoksella loppuneutralointiprosessissa ja että käsitellyt vedet johdetaan kipsisakka-altaan kautta jälkikäsittely-yksiköihin ja edelleen vesistöön. Kipsialtaaseen oli myös tarkoitus varastoida kaivoksen tyhjennysvesiä. Ts. kipsisakka-altaan tarkoituksena on ollut toimia jätevesien käsittely-yksikkönä, vaikkakaan sen tehokkuudesta ja toimivuudesta ei ollut täyttä varmuutta. Hakemuksessa esitettyjen syiden vuoksi kipsisakka-allasta ei kuitenkaan ole voitu käyttää käsittely-yksikkönä alkuperäisen suunnitelman mukaisesti. Loppuneutraloinnissa käsiteltyihin vesiin voi kipsisakka-altaassa myös kontaminoitua ympäristölle haitallisia aineita, jolloin vesien johtaminen kipsisakka-altaan kautta ei ole tarkoituksenmukaista. Olosuhteissa voidaan katsoa tapahtuneen ympäristönsuojelulain 58 :n 1 momentin 4 kohdan tarkoittama olennainen muutos, jolloin ympäristö- ja vesitalousluvan lupamääräyksiä voidaan muuttaa. Lupamääräyksiä 7 ja 8 on muutettu siten, että ne mahdollistavat loppuneutraloinnissa käsiteltyjen jätevesien johtamisen tarvittaessa kipsialtaan ohi suoraan jälkikäsittelyyn hakijan ilmoituksen mukaan jo käytännöksi muodostuneella tavalla. Tämä edellyttää myös vastaavaa muutosta lupamääräykseen 9, jolla varmistetaan, ettei vesistöön johdettavan veden kokonaismäärä muutu. Vaasan hallinto-oikeuden päätöksellä nro 08/0039/1 Talvivaaran kaivoksen metallien talteenottolaitokselta johdettavia jätevesiä koskevat päästörajat on asetettu sellaiseen paikkaan, jossa päästön määrä ja laatu on luotettavasti mitattavissa ja jota edeltävä jätevesien käsittelyprosessi on hallittavissa ja säädettävissä. Tämä vaatimus on otettu huomioon päätöksessä. Päästörajat koskevat jälkikäsittely-yksiköihin joko suoraan loppuneutraloinnista tai kipsisakka-altaan kautta johdettavia jätevesiä. Luparajat koskevat jälkikäsittely-yksiköihin johdettavaa

18 vettä Vaasan hallinto-oikeuden päätöksen mukaisesti. Näin ollen lupamääräysten muutos ei johda käsittelyvaatimusten lieventymiseen eikä lisää ympäristön pilaantumisen vaaraa lainvoimaisen ympäristö- ja vesitalousluvan mukaiseen toimintaan verrattuna. Kipsisakka-altaan toiminta jätevesien käsittely-yksikkönä ja sen ohittaminen sekä esitetty ph-raja-arvon muutos liittyvät olennaisesti prosessivesien käsittelyn tehostamiseen, vesistöön johdettavien vesien haitallisten vaikutusten lieventämistoimenpiteisiin ja uusiin luparajoihin, joihin on viitattu yhtiön vastineessa ja joiden tarve on esitetty hakemuksesta annetuissa lausunnoissa ja muistutuksessa. Ne puolestaan liittyvät ympäristö- ja vesitalousluvan lupamääräykseen 60. Vaasan hallinto-oikeuden päätöksellä nro 08/0039/1 muutetussa lupamääräyksessä 60 luvan saaja on velvoitettu laatimaan teknis-taloudellinen selvitys mahdollisuuksista tehostaa jätevesien käsittelyä etenkin kiintoaineen, metallien, sulfaatin ja typpiyhdisteiden osalta laitosmaisella käsittely-yksiköllä siten, että suurin osa jätevedestä voitaisiin palauttaa takaisin prosessivedeksi tai että jätevedestä aiheutuva kuormitus alapuoliseen vesistöön olisi mahdollisimman pieni. Luvan saajan on tehtävä myös esitys jätevesien kokonaiskuormituksen päästörajoiksi (kiloina aikayksikössä). Lisäksi luvan saajan on laadittava vesitaselaskelma alueen vesistä. Vesitaselaskelmassa tulee selvittää niin tarkasti kuin mahdollista alueelle tulevat vedet (sadanta, vedenotto ja kemikaalien sisältämä vesimäärä ym.) ja alueelta lähtevät vedet (haihdunta, poistuva luonnonvesi ja muut alueelta lähtevät valumavedet, poistettava jätevesi sekä tuotteissa poistuva vesi ym.) Lisäksi luvan saajan on vesitaselaskelman, vesistöön johdettavan kuormituksen, purkuvesien vastaanottokyvyn sekä tarkkailuohjelmasta saatavan tiedon pohjalta tehtävä tarkistettu esitys lupamääräykseen 7 liittyen jätevesien johtamisen jakautumisesta jatkossa eri vesistöjen suuntaan. Lupamääräyksen 60 edellyttämät selvitykset esityksineen on liitettävä ympäristö- ja vesitalousluvan lupamääräysten tarkistamista koskevaan hakemukseen, joka on toimitettava aluehallintovirastolle viimeistään Tarkistamishakemukseen annettavassa aluehallintoviraston päätöksessä luparajoja ja muita lupamääräyksiä voidaan tarvittaessa täydentää ja muuttaa mm. jätevesikuormituksen vähentämiseksi ja luvan myöntämisen edellytysten täyttämiseksi lupamääräyksen 60 edellyttämien selvitysten, tarkkailutulosten ja muun esille tulevan tiedon perusteella. Sen varmistamiseksi, että lupapäätöksessä käsitelty asia tulee uudelleen tarkasteltavaksi osana jätevesien käsittelyä ja sen tehostamista, päätös on annettu määräaikaisena. Vastauksena yksilöityihin vaatimuksiin aluehallintovirasto on todennut muun ohella seuraavaa: Kyse on luvanhaltijan hakemuksesta, jolla haetaan lupaa johtaa loppuneutraloinnissa käsitellyt jätevedet kipsisakka-altaan ohi jälkikäsittely-yksiköihin ilman, että jätevesipäästöt kasvavat tai muuttuvat. Kyse ei ole hakemuksesta, jolla haetaan muutosta ympäristö- ja vesitalouslupapäätöksessä vahvistettuun varsinaiseen jätevesien käsittelyprosessiin, luparajoihin ja/tai käyttö-, päästö- ja vaikutustarkkailuihin. Näin ollen päätöksessä ei voitu käsitellä näitä koskevia asioita. Valvontaviranomaiset voivat esittää vaatimuksensa jätevesien käsittelyn tehostamisesta, uusista luparajoista, tarkkailun muuttamisesta ym. käsittelyn yhteydessä esitetyistä asioista myös piakkoin käynnistyvän Talvivaaran kaivoksen ympäristö- ja vesitalousluvan lupamääräysten tarkistamista koskevan hakemuksen käsittelyn yhteydessä. Luvanhaltijan tulee toimittaa tarkistamishakemus aluehallintovirastolle viimeistään Jätevesien käsittelyn tehostaminen ja lupa-

19 rajojen mahdollinen kiristäminen tulevat tällöin olemaan pelkästään ratkaisun perusteluissa mainitun lupamääräyksen 60 perusteella keskeisiä asioita. Kyseessä on ympäristönsuojelulain 58 :n mukainen ympäristöluvan muuttamista koskeva hakemus, joka käsitellään saman pykälän 3 momentin mukaisesti soveltuvin osin kuten lupahakemus. Asiassa aluehallintovirasto on katsonut lausuntojen pyytämisen ELY-keskukselta ja sijaintikuntien ympäristönsuojeluviranomaisilta riittäväksi, koska luvanhaltija ei ole hakenut muutosta jätevesien johtamista koskeviin luparajoihin. Lisäksi luvanhaltija on todennut, ettei muutos lisää jätevesikuormitusta eikä sen haitallisia vesistövaikutuksia. Luparajat on hakemuksessa esitetty koskemaan loppuneutraloinnista jälkikäsittely-yksiköihin johdettavia vesiä samalla tavalla kuin kipsisakka-altaasta jälkikäsittely-yksiköihin johdettavia vesiä. Vaasan hallinto-oikeuden antama päätös nro 08/0039/1 on otettu huomioon siten, että jätevesiä koskevat luparajat on päätöksessä määrätty koskemaan jälkikäsittely-yksiköihin johdettavia vesiä, johdettiinpa ne suoraan loppuneutraloinnista tai kipsisakka-altaasta. Lupamääräysten muutos ei siten löysennä käsittelyvaatimuksia eikä lisää jätevesikuormitusta lainvoimaiseen ympäristö- ja vesitalouslupaan verrattuna. Näin ollen aluehallintovirasto ei ole pitänyt tarpeellisena asianosaisten kuulemista ja hakemuksen tiedottamista ympäristönsuojelulain 37 :n ja 38 :n mukaisesti. Aluehallintovirasto on korostanut, että haitankärsijällä, kuten valvontaviranomaisella tai luvanhaltijalla, on ympäristönsuojelulain 58 :n 1 momentin 1 kohdan nojalla mahdollisuus hakea muutosta ympäristö- ja vesitalouslupaan, mikäli hän katsoo, että Talvivaaran kaivoksen jätevesikuormitus ja sen vesistövaikutukset poikkeavat olennaisesti ennalta arvioidusta. Haitankärsijät ja asianosaiset voivat myös esittää vaatimuksensa jätevesien käsittelyn tehostamisesta, uusista luparajoista ym. käsittelyn yhteydessä esitetyistä asioista piakkoin käynnistyvän Talvivaaran kaivoksen ympäristö- ja vesitalousluvan lupamääräysten tarkistamista koskevan hakemuksen käsittelyn yhteydessä. Kipsisakka-altaan toimivuus jätevesien käsittely-yksikkönä on yksi keskeinen asia lupamääräysten tarkistamista koskevan hakemuksen käsittelyn yhteydessä. Haitankärsijän tekemän ympäristönsuojelulain 58 :n muutoshakemuksen tai lupamääräysten tarkistamista koskevan hakemuksen käsittelyn yhteydessä vahingonkärsijä voi myös vaatia luvan saajalta korvausta ennakoimattomasta vesistön pilaantumisesta aiheutuvasta tai muusta vesistöön kohdistuvasta toimenpiteestä johtuvasta vahingosta. Hakemus tulee tehdä aluehallintovirastolle. Ennakoimattoman vahingon korvaamista koskevan hakemuksen yhteydessä voidaan esittää myös luvasta poiketen aiheutetun vahingon korvaamista koskeva vaatimus. Aluehallintovirasto on soveltanut päätöksessään seuraavia lainkohtia: Ympäristönsuojelulaki 55 1 momentti ja 58 1 momentti 4 kohta Asia 2 Talvivaara Sotkamo Oy on Pohjois-Suomen aluehallintovirastoon toimittamassaan hakemuksessa pyytänyt oikeutta toiminnan aloittamiseen aluehallintoviraston antaman päätöksen nro 19/11/1 mukaisesti muutoksenhausta huolimatta. Aluehallintovirasto on ympäristönsuojelulain 101 :n 1 ja 2 momenttien nojalla hyväksynyt antamansa päätöksen nro 19/11/1 täytäntöönpanoa koske-

20 van hakemuksen ja määrännyt, että luvan mukainen toiminta voidaan muutoksenhausta huolimatta aloittaa lupapäätöstä noudattaen. Luvan saajan on ennen lupapäätöksen nro 19/11/1 mukaisen toiminnan aloittamista asetettava Kainuun ELY-keskukselle euron suuruinen vakuus ympäristön saattamiseksi ennalleen lupapäätöksen kumoamisen tai lupamääräysten muuttamisen varalta. Vakuus on asetettava Kainuun ELY-keskukselle joko pankkitalletuksena tai omavelkaisena pankkitakauksena tahi suomalaisen taikka ulkomaisen vakuutuslaitoksen antamana takauksena tai takuuna, esimerkiksi takausvakuutuksena, jonka edunsaajana on ELY-keskus. Pankkitalletuksesta on toimitettava ELYkeskukseen talletustodistus kuittaamattomuussitoumuksella Kainuun ELY-keskuksen hyväksi. Takuuden tai takausvakuutuksen on oltava sellainen niin sanottu first demand -takuu, jonka yksilöidyn euromäärän takuun antaja on velvollinen suorittamaan edunsaajalle sen ensimmäisestä vaatimuksesta. Takuu tai takausvakuutus on pidettävä koko ajan voimassa toimittamalla tarvittaessa korvaava vakuus aikaisemman vakuuden voimassaoloaikana. Takuuden tai takausvakuutuksen irtisanomisajan on oltava vähintään 12 kuukautta. Irtisanomisesta on ilmoitettava todisteellisesti ELY-keskukselle. Takuun tai takausvakuutuksen ehtoihin ja voimassaoloon sekä vakuuslajiin liittyvistä muutoksista on viipymättä ilmoitettava ELY-keskukselle. Aluehallintovirasto on perustellut päätöstään seuraavasti: Ympäristönsuojelulain 101 :n mukaan lupaviranomainen voi luvan hakijan 14 päivän kuluessa valitusajan päättymisestä erikseen tekemästä hakemuksesta perustellusta syystä myöntää oikeuden toiminnan aloittamiseen lupapäätöstä noudattaen muutoksenhausta huolimatta, jos hakija asettaa hyväksyttävän vakuuden ympäristön saattamiseksi ennalleen lupapäätöksen kumoamisen tai lupamääräysten muuttamisen varalta. Lisäksi edellytyksenä on, ettei täytäntöönpano tee muutoksenhakua hyödyttömäksi. Aluehallintovirasto on päätöksellään nro 19/11/1, muuttanut Pohjois- Suomen ympäristölupaviraston myöntämässä Talvivaaran kaivoksen ympäristö- ja vesitalousluvassa nro 33/07/1 asetettuja ja Vaasan hallinto-oikeuden antamalla päätöksellä nro 08/0039/1 osittain muutettuja lupamääräyksiä 7, 8 ja 9 niin, että ne mahdollistavat loppuneutraloinnissa käsiteltyjen vesien johtamisen kipsialtaan ohi suoraan jälkikäsittelyyn. Muutoksen jälkeen päästörajat koskevat jälkikäsittely-yksiköihin johdettavia jätevesiä riippumatta siitä, johdetaanko vedet metallien talteenottolaitoksen loppuneutraloinnista jälkikäsittely-yksiköihin suoraan vai kipsisakka-altaan kautta. Lupamääräysten muutos ei siten johda käsittelyvaatimusten lieventymiseen eikä lisää ympäristön pilaantumisen vaaraa lainvoimaisen ympäristö- ja vesitalousluvan mukaiseen toimintaan verrattuna. Hakemuksen mukaan kipsisakka-allas ei toimi jätevesien käsittely-yksikkönä alkuperäisen suunnitelman mukaisesti. Vesien kierrättäminen kipsisakka-altaan kautta voi jopa lisätä vesistöön meneviä jätevesipäästöjä. Siten kipsisakka-altaan ohittamisen mahdollistaminen on muodostuneessa tilanteessa jätevesien hallinnan ja päästöjen vähentämisen kannalta tarkoituksenmukainen ratkaisu. Toiminnanharjoittajalla on siten perusteltu syy päästä aloittamaan päätöksen nro 19/11/1 mahdollistama toiminta muutoksenhausta huolimatta. Mikäli valitusviranomainen tehdyn valituksen perusteella kumoaa päätöksen nro 19/11/1, metallien talteenottolaitoksen jätevedet voidaan loppuneutraloinnin jäl-

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 39/2014/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 39/2014/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 39/2014/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 14.4.2014 ASIA LUVAN HAKIJA Kalkkimaan kalkkitehtaan ja kaivoksen ympäristö- ja vesitalousluvan nro 61/2013/1 lupamääräyksen

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 94/10/1 Dnro PSAVI/243/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 94/10/1 Dnro PSAVI/243/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 94/10/1 Dnro PSAVI/243/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 15.10.2010 ASIA LUVAN HAKIJA Laivakankaan kaivoksen ympäristöluvassa nro 84/09/2 määrätyn energiatehokkuusselvityksen määräajan

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJAT. Nro 42/2013/1 Dnro PSAVI/63/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen Eläinsuojan toimintaa koskeva ympäristölupa, Muhos

ASIA LUVAN HAKIJAT. Nro 42/2013/1 Dnro PSAVI/63/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen Eläinsuojan toimintaa koskeva ympäristölupa, Muhos 1 LUPAPÄÄTÖS PÄÄTÖS Nro 42/2013/1 Dnro PSAVI/63/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 16.5.2013 ASIA Eläinsuojan toimintaa koskeva ympäristölupa, Muhos LUVAN HAKIJAT Jari ja Anu Saranki Kivirinnantie 91

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 51/2014/1 Dnro PSAVI/92/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen Kuivajätteen välivarastointi, Oulu

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 51/2014/1 Dnro PSAVI/92/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen Kuivajätteen välivarastointi, Oulu 1 PÄÄTÖS Nro 51/2014/1 Dnro PSAVI/92/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 26.5.2014 ASIA Kuivajätteen välivarastointi, Oulu HAKIJA Stora Enso Oyj PL 196 90101 Oulu 2 HAKEMUS Stora-Enso Oyj, Oulun tehtaat

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 136/12/1 Dnro PSAVI/117/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.12.2012

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 136/12/1 Dnro PSAVI/117/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.12.2012 PÄÄTÖS Nro 136/12/1 Dnro PSAVI/117/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.12.2012 1 ASIA HAKIJA ON Kuusamo-työhönvalmennuskeskus ry:n ympäristöluvan rauettaminen, Kuusamo Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-,

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 106/2013/1 Dnro PSAVI/137/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 106/2013/1 Dnro PSAVI/137/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 1 PÄÄTÖS Nro 106/2013/1 Dnro PSAVI/137/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 28.10.2013 ASIA HAKIJA Kivisuo-Suurisuon ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen ja toiminnanaloittamislupa vesien johtamiseen

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJAT. PÄÄTÖS Nro 122/2013/1 Dnro PSAVI/22/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen

ASIA LUVAN HAKIJAT. PÄÄTÖS Nro 122/2013/1 Dnro PSAVI/22/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 1 PÄÄTÖS Nro 122/2013/1 Dnro PSAVI/22/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 11.12.2013 ASIA Eläinsuojan toimintaa koskeva ympäristölupa, Kalajoki LUVAN HAKIJAT Saari Mari ja Tomi Kokkolantie 1132 85180

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 18/2005/1 Dnro LSY-2005-Y-179. jälkeen

ASIA HAKIJA. YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 18/2005/1 Dnro LSY-2005-Y-179. jälkeen 1 LÄNSI-SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki PÄÄTÖS Nro 18/2005/1 Dnro LSY-2005-Y-179 Annettu julkipanon jälkeen 5.8.2005 ASIA HAKIJA Yksityiskohtaiselle suunnitelmalle jäte- ym. vesien käsittelyssä toteutettavista

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Fenestra Oy:n Forssan tehtaan ympäristöluvan rauettamista, Forssa.

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Fenestra Oy:n Forssan tehtaan ympäristöluvan rauettamista, Forssa. Etelä-Suomi Päätös Nro 206/2012/1 Dnro ESAVI/173/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 7.12.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Fenestra Oy:n Forssan tehtaan ympäristöluvan rauettamista,

Lisätiedot

ASIA Koneellinen kullankaivu Sotajoen varrella valtauksella Majani nro 8119/1, Inari LUVAN HAKIJA

ASIA Koneellinen kullankaivu Sotajoen varrella valtauksella Majani nro 8119/1, Inari LUVAN HAKIJA 1 LUPAPÄÄTÖS PÄÄTÖS Nro 88/12/1 Dnro PSAVI/46/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 24.8.2012 ASIA Koneellinen kullankaivu Sotajoen varrella valtauksella Majani nro 8119/1, Inari LUVAN HAKIJA Veijo Heiskari

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 3/2014/1 Dnro PSAVI/106/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen

ASIA LUVAN HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 3/2014/1 Dnro PSAVI/106/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 1 PÄÄTÖS Nro 3/2014/1 Dnro PSAVI/106/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 15.1.2014 ASIA Jätemateriaalien käsittelytoimintojen ympäristölupa Kemintullin teollisuusalueella, Kemi LUVAN HAKIJA Tieysi Oy

Lisätiedot

Sikalan laajentamista koskeva ympäristölupahakemus, Somero.

Sikalan laajentamista koskeva ympäristölupahakemus, Somero. Etelä-Suomi Päätös Nro 25/2011/3 Dnro ESAVI/400/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.5.2011 ASIA Sikalan laajentamista koskeva ympäristölupahakemus, Somero. HAKIJA Antti ja Taru Välttilä Jaatilantie

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 2/2008/1 Dnro LSY 2007 Y 386. Loimaan kaupungin jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan muuttaminen,

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 2/2008/1 Dnro LSY 2007 Y 386. Loimaan kaupungin jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan muuttaminen, LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki PÄÄTÖS Nro 2/2008/1 Dnro LSY 2007 Y 386 Annettu julkipanon jälkeen 8.1.2008 ASIA Loimaan kaupungin jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan muuttaminen, Loimaa HAKIJA

Lisätiedot

Päätös Nro 145/2012/1 Dnro ESAVI/193/04.08/2012. Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2012

Päätös Nro 145/2012/1 Dnro ESAVI/193/04.08/2012. Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2012 Etelä-Suomi Päätös Nro 145/2012/1 Dnro ESAVI/193/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain 57 :n mukainen hakemus, joka koskee Lassila & Tikanoja Oyj:n Savion jätehuoltoalueen

Lisätiedot

1) Hakemus, joka koskee Aikkalan kaatopaikan tarkkailuohjelman muuttamista,

1) Hakemus, joka koskee Aikkalan kaatopaikan tarkkailuohjelman muuttamista, Etelä-Suomi Päätös Nro:t 1) 51/2010/2 2) 52/2010/2 Dnro:t 1) ESAVI/554/04.08/2010 2) ESAVI/569/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.10.2010 ASIA 1) Hakemus, joka koskee Aikkalan kaatopaikan tarkkailuohjelman

Lisätiedot

Asia on tullut vireille aluehallintovirastossa

Asia on tullut vireille aluehallintovirastossa Etelä-Suomi Päätös Nro 165/2013/1 Dnro ESAVI/98/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 5.9.2013 ASIA Southwest Trade Oy:n jätelain 120 :n mukainen suunnitelma, joka koskee Hämeenlinnan kaupungissa sijaitsevan

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 74/11/2 Dnro PSAVI/48/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen ASIA HAKIJA

PÄÄTÖS Nro 74/11/2 Dnro PSAVI/48/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen ASIA HAKIJA PÄÄTÖS Nro 74/11/2 Dnro PSAVI/48/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 28.11.2011 1 ASIA HAKIJA Osallistumistarjousmenettely Ruukinkosken voimalaitoksen rakentamishankkeessa, Siikajoki Koskienergia Oy

Lisätiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohdat 13 c ja f

Etelä-Suomen aluehallintovirasto Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohdat 13 c ja f Etelä-Suomi Päätös Nro 220/2013/1 Dnro ESAVI/473/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 6.11.2013 ASIA Ympäristölupahakemus, joka koskee Hevosopisto Oy:n kuivikelantaa käyttävää lämpökeskusta, Ypäjä LAITOS

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 143/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/66/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 5.10.2012

PÄÄTÖS. Nro 143/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/66/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 5.10.2012 PÄÄTÖS Nro 143/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/66/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 5.10.2012 ASIA Hakemus, joka koskee Tampereen Lakkamestarit Oy:lle myönnetyn ympäristöluvan rauettamista,

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 29/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/126/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 29/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/126/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 29/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/126/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 18.2.2014 ASIA HAKIJA Aitolan Autopurkaamo Ky:n ympäristöluvan raukeaminen Keski-Suomen elinkeino-, liikenne-

Lisätiedot

LUPAPÄÄTÖS Nro 2/07/1 Dnro PSY-2006-Y-113 Annettu julkipanon jälkeen ASIA LUVAN HAKIJA

LUPAPÄÄTÖS Nro 2/07/1 Dnro PSY-2006-Y-113 Annettu julkipanon jälkeen ASIA LUVAN HAKIJA LUPAPÄÄTÖS Nro 2/07/1 Dnro PSY-2006-Y-113 Annettu julkipanon jälkeen 4.1.2007 1 ASIA LUVAN HAKIJA Ivalojoen Pajakosken alueen rantojen suojaamista koskevan lupapäätöksen nro 90/04/1 rakentamisajan jatkaminen,

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJAT. LUPAPÄÄTÖS Nro 40/11/1 Dnro PSAVI/69/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen

ASIA LUVAN HAKIJAT. LUPAPÄÄTÖS Nro 40/11/1 Dnro PSAVI/69/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen LUPAPÄÄTÖS Nro 40/11/1 Dnro PSAVI/69/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.6.2011 ASIA LUVAN HAKIJAT Eläinsuojan toimintaa koskeva ympäristölupa, Nivala Kujala Juha ja Teija Takakuja 24 85500 Nivala

Lisätiedot

ASIA Ranta-alueen ruoppaus tiloilla Niemi RN:o 11:90 ja Näätkivi RN:o 11:39, Tornio LUVAN HAKIJAT

ASIA Ranta-alueen ruoppaus tiloilla Niemi RN:o 11:90 ja Näätkivi RN:o 11:39, Tornio LUVAN HAKIJAT 1 PÄÄTÖS Nro 57/12/2 Dnro PSAVI/136/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 28.8.2012 ASIA Ranta-alueen ruoppaus tiloilla Niemi RN:o 11:90 ja Näätkivi RN:o 11:39, Tornio LUVAN HAKIJAT Matti Kulju ja Marja-Liisa

Lisätiedot

Päätös LAINVOIMAISET YMPÄRISTÖLUVAT JA LUPIEN MUKAISET TARKISTUSAJANKOHDAT

Päätös LAINVOIMAISET YMPÄRISTÖLUVAT JA LUPIEN MUKAISET TARKISTUSAJANKOHDAT Päätös Etelä-Suomi Nro 92/2013/1 Dnro ESAVI/80/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 20.5.2013 ASIA Hakemus, joka koskee Neste Oil Oyj:n Haminan terminaalin ympäristöluvassa A 1027/KAS-2005-Y-29-111 määrätyn

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee ylijäämämaiden käsittelyä ja varastointia Vuosaaren satamakeskuksen alueella, Helsinki.

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee ylijäämämaiden käsittelyä ja varastointia Vuosaaren satamakeskuksen alueella, Helsinki. Etelä-Suomi Päätös Nro 110/2013/1 Dnro ESAVI/24/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 4.6.2013 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee ylijäämämaiden käsittelyä ja varastointia Vuosaaren

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 22/2006/1 Dnro LSY 2006 Y 267

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 22/2006/1 Dnro LSY 2006 Y 267 LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki PÄÄTÖS Nro 22/2006/1 Dnro LSY 2006 Y 267 Annettu julkipanon jälkeen 16.10.2006 ASIA Ähtärin kaupungin jätevedenpuhdistamon ympäristölupapäätöksessä asetettujen

Lisätiedot

ASIAN VIREILLETULO, LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAINEN. Hakemus on tullut vireille aluehallintovirastossa 21.9.2010.

ASIAN VIREILLETULO, LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAINEN. Hakemus on tullut vireille aluehallintovirastossa 21.9.2010. Itä-Suomi Ympäristölupavastuualue PÄÄTÖS Nro 99/10/1 Dnro ISAVI/242/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 27.10.2010 ASIA HAKIJA Kuopion Energia Oy:lle 10.8.2010 myönnettyä kivihiilen käyttöä varapolttoaineena

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 68/12/2 Dnro PSAVI/14/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 68/12/2 Dnro PSAVI/14/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen LUPAPÄÄTÖS Nro 68/12/2 Dnro PSAVI/14/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 27.6.2012 1 ASIA Rautuvaara-Hannukaisen kaivosalueen jälkihoitosuunnitelman määräajan jatkaminen, Kolari LUVAN HAKIJA Rautaruukki

Lisätiedot

ASIA Kuparivalimon ja -valssaamon ympäristöluvan lupamääräysten 2-4 ja 19 mukaisten selvitysten määräaikojen pidentäminen, Pori

ASIA Kuparivalimon ja -valssaamon ympäristöluvan lupamääräysten 2-4 ja 19 mukaisten selvitysten määräaikojen pidentäminen, Pori Etelä-Suomi Päätös Nro 172/2017/1 Dnro ESAVI/5884/2017 Annettu julkipanon jälkeen 5.9.2017 ASIA Kuparivalimon ja -valssaamon ympäristöluvan lupamääräysten 2-4 ja 19 mukaisten selvitysten määräaikojen pidentäminen,

Lisätiedot

Päätös. Ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentti ja 2 momentin kohta 4 Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin kohta 13 f

Päätös. Ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentti ja 2 momentin kohta 4 Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin kohta 13 f Päätös Etelä-Suomi Nro 55/2013/1 Dnro ESAVI/78/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 14.3.2013 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus ongelmajätteiden vastaanottokeskuksen toimintaa koskevan ympäristölupapäätöksen

Lisätiedot

Päätös Nro 233/2011/4 Dnro ESAVI/170/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen

Päätös Nro 233/2011/4 Dnro ESAVI/170/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen Etelä-Suomi Päätös Nro 233/2011/4 Dnro ESAVI/170/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 4.11.2011 ASIA HAKIJA Kyynärjärven kunnostus- ja ruoppaustöitä koskevien Länsi-Suomen ympäristölupaviraston lupapäätöksen

Lisätiedot

Hakemus on tullut vireille Ympäristönsuojelulaki 28 :n 1 momentti ja 58 Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin 3 b)

Hakemus on tullut vireille Ympäristönsuojelulaki 28 :n 1 momentti ja 58 Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin 3 b) Etelä-Suomi Päätös Nro 27/2010/1 Dnro ESAVI/516/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 6.7.2010 ASIA Ympäristönsuojelulain 58 :n mukainen hakemus Varissuon Lämpö Oy:n lämpökeskuksen ympäristöluvan (Lounais-Suomen

Lisätiedot

ASIA. LUVAN HAKIJA Huurinainen Oy Elementtitie Kajaani. LUPAPÄÄTÖS Nro 10/2014/1 Dnro PSAVI/8/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 20.2.

ASIA. LUVAN HAKIJA Huurinainen Oy Elementtitie Kajaani. LUPAPÄÄTÖS Nro 10/2014/1 Dnro PSAVI/8/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 20.2. 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 10/2014/1 Dnro PSAVI/8/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 20.2.2014 ASIA Betonitien rakennusjätteen varastointi, lajittelu ja käsittelylaitoksen ympäristölupapäätöksen lupamääräysten

Lisätiedot

ASIA Ekoport Turku Oy:n dieselpolttoaineen valmistuslaitoksen koetoimintaa koskevan päätöksen (HAM-2008-Y-323 115, nro YSO/134/2008) muuttaminen,

ASIA Ekoport Turku Oy:n dieselpolttoaineen valmistuslaitoksen koetoimintaa koskevan päätöksen (HAM-2008-Y-323 115, nro YSO/134/2008) muuttaminen, Etelä-Suomi Päätös Nro 27/2011/2 Dnro ESAVI/32/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 11.4.2011 ASIA Ekoport Turku Oy:n dieselpolttoaineen valmistuslaitoksen koetoimintaa koskevan päätöksen (HAM-2008-Y-323

Lisätiedot

Jatkoaika Mussalon sataman konttiterminaalin laajentamista koskevien töiden loppuunsaattamiseksi, Kotka

Jatkoaika Mussalon sataman konttiterminaalin laajentamista koskevien töiden loppuunsaattamiseksi, Kotka Etelä-Suomi Päätös Nro 223/2010/4 Dnro ESAVI/511/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 24.11.2010 ASIA HAKIJA Jatkoaika Mussalon sataman konttiterminaalin laajentamista koskevien töiden loppuunsaattamiseksi,

Lisätiedot

Päätös Isosuon jäteaseman toiminnan muuttamista koskevan ympäristölupahakemuksen

Päätös Isosuon jäteaseman toiminnan muuttamista koskevan ympäristölupahakemuksen PÄÄTÖS Nrot 1) 9/2013/1 2) 10/2013/1 Etelä-Suomi Dnrot 1) ESAVI/501/04.08/2010 2) ESAVI/275/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 17.1.2013 ASIA HAKIJA Päätös Isosuon jäteaseman toiminnan muuttamista koskevan

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Solvik Holdingsin autopurkamotoimintaa Tattarisuolla, Helsinki.

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Solvik Holdingsin autopurkamotoimintaa Tattarisuolla, Helsinki. Etelä-Suomi Päätös Nro 101/2013/1 Dnro ESAVI/26/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 29.5.2013 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Solvik Holdingsin autopurkamotoimintaa Tattarisuolla,

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 42/04/2 Dnro Psy-2004-y-12 Annettu julkipanon jälkeen ASIA HAKIJA

PÄÄTÖS Nro 42/04/2 Dnro Psy-2004-y-12 Annettu julkipanon jälkeen ASIA HAKIJA PÄÄTÖS Nro 42/04/2 Dnro Psy-2004-y-12 Annettu julkipanon jälkeen 10.6.2004 1 ASIA HAKIJA Siikajoen yhteistarkkailuohjelman vahvistaminen Uljuan tekoaltaan rakentamisen ja Siikajoen säännöstelyyn liittyvän

Lisätiedot

Päätös. Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen jätevesilietteen kalkkistabilointia koskevan ympäristölupahakemuksen raukeamisesta, Kouvola

Päätös. Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen jätevesilietteen kalkkistabilointia koskevan ympäristölupahakemuksen raukeamisesta, Kouvola Etelä-Suomi Päätös Nro 75/2010/2 Dnro ESAVI/282/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 10.11.2010 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen jätevesilietteen kalkkistabilointia koskevan ympäristölupahakemuksen

Lisätiedot

Päätös. Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee autopurkamon toimintaa, Heinola.

Päätös. Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee autopurkamon toimintaa, Heinola. Päätös Etelä-Suomi Nro 23/2013/1 Dnro ESAVI/41/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 5.2.2013 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee autopurkamon toimintaa, Heinola. LAITOS Heinolan Autopurkaamo

Lisätiedot

Päätös. Polttoaineiden jakeluasemaa ja aseman jätevedenpuhdistamoa koskevan hakemuksen raukeaminen, Espoo.

Päätös. Polttoaineiden jakeluasemaa ja aseman jätevedenpuhdistamoa koskevan hakemuksen raukeaminen, Espoo. Etelä-Suomi Päätös Nro 25/2011/2 Dnro ESAVI/233/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 23.3.2011 ASIA Polttoaineiden jakeluasemaa ja aseman jätevedenpuhdistamoa koskevan hakemuksen raukeaminen, Espoo. LUVAN

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJAT. LUPAPÄÄTÖS Nro 27/2013/1 Dnro PSAVI/123/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.3.2013

ASIA LUVAN HAKIJAT. LUPAPÄÄTÖS Nro 27/2013/1 Dnro PSAVI/123/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.3.2013 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 27/2013/1 Dnro PSAVI/123/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.3.2013 ASIA LUVAN HAKIJAT Eläinsuojan toimintaa koskeva ympäristölupa, Muonio Rajander Sauli ja Jaana Kaalamanniementie

Lisätiedot

Päätös. Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee autopurkamon toimintaa, Helsinki.

Päätös. Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee autopurkamon toimintaa, Helsinki. Päätös Etelä-Suomi Nro 169/2013/1 Dnro ESAVI/170/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 10.9.2013 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee autopurkamon toimintaa, Helsinki. LAITOS Auto-pläkkärit

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 140/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/86/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 140/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/86/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 140/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/86/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 5.9.2013 ASIA HAKIJA Mahlianmaan kaatopaikan ympäristöluvan 9.12.2005, 1999Y0177-111 kaatopaikan vakuutta

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulaki 57. Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Ympäristönsuojelulaki 57. Etelä-Suomen aluehallintovirasto Etelä-Suomi Päätös Nro 34/2014/1 Dnro ESAVI/39/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 17.2.2014 ASIA Päätös FinnHEMS Oy:n Turun lentoasemalla sijaitsevan lentopetrolin tankkauspaikan toimintaa koskevan

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 54/2013/1 Dnro PSAVI/38/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen

ASIA LUVAN HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 54/2013/1 Dnro PSAVI/38/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 1 PÄÄTÖS Nro 54/2013/1 Dnro PSAVI/38/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 4.6.2013 ASIA LUVAN HAKIJA Koneellisen kullankaivun aloittaminen muutoksenhausta huolimatta Sotajoen Kulta III -nimisellä valtauksella,

Lisätiedot

ASIA. ILMOITUKSEN TEKIJÄ Talvivaara Sotkamo Oy Talvivaarantie 66 88120 Tuhkakylä

ASIA. ILMOITUKSEN TEKIJÄ Talvivaara Sotkamo Oy Talvivaarantie 66 88120 Tuhkakylä 1 PÄÄTÖS Nro 126/11/1 Dnro PSAVI/116/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 15.12.2011 ASIA Koetoimintailmoitus peittorakenteiden tutkimisesta, Sotkamo ILMOITUKSEN TEKIJÄ Talvivaara Sotkamo Oy Talvivaarantie

Lisätiedot

Vesijohdon ja paineviemärin rakentamista Kilpisjärven alitse koskevan aluehallintoviraston päätöksen nro 27/10/2 mukaisen rakentamisajan jatkaminen,

Vesijohdon ja paineviemärin rakentamista Kilpisjärven alitse koskevan aluehallintoviraston päätöksen nro 27/10/2 mukaisen rakentamisajan jatkaminen, PÄÄTÖS Nro 85/2013/2 Dnro PSAVI/32/04.09/2013 Annettu julkipanon jälkeen 20.12.2013 ASIA Vesijohdon ja paineviemärin rakentamista Kilpisjärven alitse koskevan aluehallintoviraston päätöksen nro 27/10/2

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 229/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/123/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 229/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/123/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 229/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/123/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 19.12.2013 ASIA HAKIJA Hämeen Hyötymateriaalit Oy:n Vaivian jätteenkäsittelylaitoksen jätelain 120 :n mukainen

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 40/2014/2 Dnro ESAVI/5/04.09/2014. Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS Nro 40/2014/2 Dnro ESAVI/5/04.09/2014. Annettu julkipanon jälkeen Etelä-Suomi PÄÄTÖS Nro 40/2014/2 Dnro ESAVI/5/04.09/2014 Annettu julkipanon jälkeen 25.3.2014 ASIA Vesialueen rakentamista Karistoon Kymijärven rantaan koskevassa Itä- Suomen ympäristölupaviraston päätöksessä

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 28/2009/4 Dnro LSY-2008-Y-270 Annettu julkipanon jälkeen

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 28/2009/4 Dnro LSY-2008-Y-270 Annettu julkipanon jälkeen LÄNSI-SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 28/2009/4 Dnro LSY-2008-Y-270 Annettu julkipanon jälkeen 17.4.2009 ASIA HAKIJA Kaitasuon turvetuotantoa koskeva ympäristölupa (korkeimman hallinto-oikeuden

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 1/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/48/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 1/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/48/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 1/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/48/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 23.1.2013 ASIA Jätteiden hyödyntämis- tai käsittelytoimintaa koskevan ympäristölupahakemuksen raukeaminen,

Lisätiedot

Päätös. Etelä-Suomi Nro 47/2011/2

Päätös. Etelä-Suomi Nro 47/2011/2 Päätös Etelä-Suomi Nro 47/2011/2 Dnro ESAVI/192/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 31.5.2011 ASIA Köyliön kunnan hakemus Kepolan jätevedenpuhdistamon ympäristölupamääräysten tarkistamiseksi, Köyliö.

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 148/2007/4 Dnro LSY 2007 Y 58 Annettu julkipanon jälkeen

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 148/2007/4 Dnro LSY 2007 Y 58 Annettu julkipanon jälkeen LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki PÄÄTÖS Nro 148/2007/4 Dnro LSY 2007 Y 58 Annettu julkipanon jälkeen 18.12.2007 ASIA HAKIJA Haitikeitaan turvetuotantoa koskevan Länsi Suomen ympäristölupaviraston

Lisätiedot

Kiinteistö Oy Rajasampaanranta 2 c/o Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma PL 4 00098 Varma Y-tunnus: 1047504-2

Kiinteistö Oy Rajasampaanranta 2 c/o Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma PL 4 00098 Varma Y-tunnus: 1047504-2 Etelä-Suomi Päätös Nro 13/2010/2 Dnro ESAVI/288/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.4.2010 ASIA Ympäristönsuojelulain (86/2000) 28 :n mukaisen pilaantuneen maaperän kunnostamista koskevan ympäristölupahakemuksen

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 23/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/7/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 23/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/7/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 23/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/7/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 10.2.2014 ASIA HAKIJA Avilon Fibres Oy:n viskoosikuitutehtaan ympäristönsuojelulain mukaisen ympäristöluvan

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 16/2014/2 Dnro PSAVI/8/04.09/2014 Annettu julkipanon jälkeen 12.5.2014

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 16/2014/2 Dnro PSAVI/8/04.09/2014 Annettu julkipanon jälkeen 12.5.2014 1 PÄÄTÖS Nro 16/2014/2 Dnro PSAVI/8/04.09/2014 Annettu julkipanon jälkeen 12.5.2014 ASIA HAKIJA Nivalan Padingin ojitusyhteisön sääntöjen vahvistaminen, Nivala Maanmittauslaitos PL 29 84101 Ylivieska 2

Lisätiedot

Päätös Nro 216/2011/4 Dnro ESAVI/152/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen

Päätös Nro 216/2011/4 Dnro ESAVI/152/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen Etelä-Suomi Päätös Nro 216/2011/4 Dnro ESAVI/152/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.10.2011 ASIA HAKIJA Länsi-Suomen ympäristölupaviraston päätöksessä nro 76/2007/4 vesijohdon ja paineviemärin rakentamiselle

Lisätiedot

MERKINTÄ. Päätös Nro 14/2010/1 Dnro ESAVI/133/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen ASIA

MERKINTÄ. Päätös Nro 14/2010/1 Dnro ESAVI/133/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen ASIA Etelä-Suomi Päätös Nro 14/2010/1 Dnro ESAVI/133/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 7.5.2010 ASIA Ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukainen ympäristölupahakemus Santahaminan keskusampumarata-alueen

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 11/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/264/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 11/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/264/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 11/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/264/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 28.1.2014 ASIA Ruoppausmassa-alueen R809 sulkemista Kokkolan suurteollisuusalueella koskevan ympäristölupahakemuksen

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. Nro 70/11/1 Dnro PSAVI/1/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 4.8.2011

ASIA LUVAN HAKIJA. Nro 70/11/1 Dnro PSAVI/1/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 4.8.2011 1 LUPAPÄÄTÖS PÄÄTÖS Nro 70/11/1 Dnro PSAVI/1/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 4.8.2011 ASIA LUVAN HAKIJA Kierrätyspolttoaineen koepoltto Laanilan Voima Oy:n Pyroflow ja 209L kattiloissa, Oulu Laanilan

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 87/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/156/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 87/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/156/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 87/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/156/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 11.6.2013 ASIA HAKIJA Jätteiden hyödyntämistä koskeva ympäristölupahakemus, Kokkola. CrisolteQ Oy PL 286

Lisätiedot

Stora Enson tehtaiden kattilan 7 kaasuttimella happikaasutuksen käyttöönottoa koskevan koetoiminnan määräajan jatkaminen saakka, Varkaus

Stora Enson tehtaiden kattilan 7 kaasuttimella happikaasutuksen käyttöönottoa koskevan koetoiminnan määräajan jatkaminen saakka, Varkaus Itä-Suomi PÄÄTÖS Nro 118/2013/1 Dnro ISAVI/82/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 18.12.2013 ASIA Stora Enson tehtaiden kattilan 7 kaasuttimella happikaasutuksen käyttöönottoa koskevan koetoiminnan määräajan

Lisätiedot

Sikalan laajentamista koskevan ympäristölupapäätöksen täytäntöönpano muutoksenhausta huolimatta, Marttila. Ympäristönsuojelulain 101

Sikalan laajentamista koskevan ympäristölupapäätöksen täytäntöönpano muutoksenhausta huolimatta, Marttila. Ympäristönsuojelulain 101 Etelä-Suomi Päätös Nro 163/2012/1 Dnro ESAVI/125/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 11.10.2012 ASIA Sikalan laajentamista koskevan ympäristölupapäätöksen täytäntöönpano muutoksenhausta huolimatta, Marttila.

Lisätiedot

LUPAPÄÄTÖS Nro 41/10/2 Dnro PSAVI/79/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.7.2010 ASIA LUVAN HAKIJA

LUPAPÄÄTÖS Nro 41/10/2 Dnro PSAVI/79/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.7.2010 ASIA LUVAN HAKIJA LUPAPÄÄTÖS Nro 41/10/2 Dnro PSAVI/79/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.7.2010 1 ASIA LUVAN HAKIJA Tikkalansalmen raittisillan rakentamisajan jatkaminen, Sotkamo Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne-

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 94/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/23/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 94/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/23/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 94/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/23/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 13.6.2013 ASIA HAKIJA Avilon Oy Mahlianmaan kaatopaikan ympäristöluvassa määrätyn vakuuden osittainen vapauttaminen

Lisätiedot

Hakemus on tullut vireille aluehallintovirastossa

Hakemus on tullut vireille aluehallintovirastossa Etelä-Suomi Päätös Nro 8/2011/1 Dnro ESAVI/657/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.2.2011 ASIA TTT-Aviation Oy Ltd:n Malmin lentoaseman autobensiinin jakelupaikan toimintaa koskeva ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 57/2014/1 Dnro PSAVI/44/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 13.6.2014

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 57/2014/1 Dnro PSAVI/44/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 13.6.2014 PÄÄTÖS Nro 57/2014/1 Dnro PSAVI/44/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 13.6.2014 1 ASIA VR-Yhtymä Oy:n Oritkarin yhdistettyjen kuljetusten terminaalin ympäristölupapäätöksen PPO-2003-Y-20-111 rauettaminen,

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 124/12/1 Dnro PSAVI/29/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 19.11.2012

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 124/12/1 Dnro PSAVI/29/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 19.11.2012 LUPAPÄÄTÖS Nro 124/12/1 Dnro PSAVI/29/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 19.11.2012 1 ASIA Kullankaivu Malmivirta -nimisellä valtauksella nro 9248, Inari LUVAN HAKIJA Räsänen Pekka Olavi 2 HAKEMUS JA

Lisätiedot

LUPAPÄÄTÖS Nro 23/10/2 Dnro PSAVI/73/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 21.4.2010 ASIA LUVAN HAKIJA

LUPAPÄÄTÖS Nro 23/10/2 Dnro PSAVI/73/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 21.4.2010 ASIA LUVAN HAKIJA LUPAPÄÄTÖS Nro 23/10/2 Dnro PSAVI/73/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 21.4.2010 1 ASIA LUVAN HAKIJA Oikaraisen sillan rakentamista ja Hanniojan uoman siirtämistä koskevan aluehallintoviraston päätöksen

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 92/2006/4 Dnro LSY 2005 Y 279 Annettu julkipanon jälkeen

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 92/2006/4 Dnro LSY 2005 Y 279 Annettu julkipanon jälkeen LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki PÄÄTÖS Nro 92/2006/4 Dnro LSY 2005 Y 279 Annettu julkipanon jälkeen 25.8.2006 ASIA HAKIJA Iiroonjärven vedenkorkeuden tarkkailuohjelmaa koskeva oikaisuvaatimus,

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 68/04/1 Dnro PSY-2004-Y-95 Annettu julkipanon jälkeen ASIA HAKIJA

PÄÄTÖS Nro 68/04/1 Dnro PSY-2004-Y-95 Annettu julkipanon jälkeen ASIA HAKIJA PÄÄTÖS Nro 68/04/1 Dnro PSY-2004-Y-95 Annettu julkipanon jälkeen 17.9.2004 ASIA HAKIJA Kemijärven Sellu Oy:n ympäristölupapäätöksen muuttaminen, Kemijärvi Kemijärven Sellu Oy, PL 100, 98101 Kemijärvi SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 2/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/190/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 29.1.2013

PÄÄTÖS. Nro 2/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/190/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 29.1.2013 PÄÄTÖS Nro 2/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/190/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 29.1.2013 ASIA Boliden Kokkola Oy:n sinkkitehtaan ympäristöluvan (LSY-2003-Y-410) lupamääräyksen 33 mukaiselle

Lisätiedot

LUPAPÄÄTÖS Nro 81/2013/1 Dnro PSAVI/76/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen ASIA LUVAN HAKIJA

LUPAPÄÄTÖS Nro 81/2013/1 Dnro PSAVI/76/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen ASIA LUVAN HAKIJA LUPAPÄÄTÖS Nro 81/2013/1 Dnro PSAVI/76/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 14.8.2013 1 ASIA LUVAN HAKIJA Inarin kalanviljelylaitoksen ympäristö- ja vesitalousluvan nro 126/05/1 lupamääräyksestä poikkeaminen,

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 230/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/124/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 230/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/124/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 230/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/124/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 19.12.2013 ASIA HAKIJA TOIMINNAN SIJAINTI Hikinoro Oy:n jätelain 120 :n mukainen suunnitelma, joka koskee

Lisätiedot

LUPAPÄÄTÖS Nro 81/12/2 Dnro PSAVI/63/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen ASIA LUVAN HAKIJA

LUPAPÄÄTÖS Nro 81/12/2 Dnro PSAVI/63/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen ASIA LUVAN HAKIJA LUPAPÄÄTÖS Nro 81/12/2 Dnro PSAVI/63/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 10.12.2012 1 ASIA LUVAN HAKIJA Räiskön-, Paskon- ja Leukalanjärven kunnostuksen rakentamisajan pidentäminen, Kemi ja Keminmaa

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 16/2007/1 Dnro LSY 2007 Y 115

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 16/2007/1 Dnro LSY 2007 Y 115 LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki PÄÄTÖS Nro 16/2007/1 Dnro LSY 2007 Y 115 Annettu julkipanon jälkeen 30.4.2007 ASIA Kaltevan jätevedenpuhdistamoa koskevan ympäristölupapäätöksen nro 63/2004/1

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 46/10/1 Dnro PSAVI/163/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 7.6.2010

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 46/10/1 Dnro PSAVI/163/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 7.6.2010 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 46/10/1 Dnro PSAVI/163/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 7.6.2010 ASIA LUVAN HAKIJA Toppilan sataman toiminnan lopettamista koskevan määräajan jatkaminen, Oulu Oulun kaupunki / Oulun

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 24/2013/1 Dnro PSAVI/124/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 24/2013/1 Dnro PSAVI/124/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 24/2013/1 Dnro PSAVI/124/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 13.3.2013 ASIA Kestilän suljetun kaatopaikan sulkemistöiden määräajan jatkaminen, Siikalatva LUVAN HAKIJA Siikalatvan kunta

Lisätiedot

Toiminnalla ei ole aikaisemmin myönnettyjä ympäristölupia.

Toiminnalla ei ole aikaisemmin myönnettyjä ympäristölupia. Etelä-Suomi Päätös Nro 88/2014/1 Dnro ESAVI/85/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 28.4.2014 ASIA Ilmoitus koeluonteisesta toiminnasta tarkoituksena selvittää arinapolton soveltuvuutta jätteiden polttoon

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 226/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/120/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 226/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/120/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 226/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/120/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 19.12.2013 ASIA Paahtopuu Oy:n pellettitehtaan jätelain 120 :n mukainen suunnitelma, joka koskee jätteiden

Lisätiedot

Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentti kohta 4 f.

Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentti kohta 4 f. Etelä-Suomi Päätös Nro 32/2014/1 Dnro ESAVI/196/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 11.2.2014 ASIA Hakemus, joka koskee Yara Suomi Oy:n Uudenkaupungin tehtaiden ympäristölupapäätöksen lupamääräyksen

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 13/2008/2 Dnro LSY 2007 Y 379 Annettu julkipanon jälkeen

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 13/2008/2 Dnro LSY 2007 Y 379 Annettu julkipanon jälkeen LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 13/2008/2 Dnro LSY 2007 Y 379 Annettu julkipanon jälkeen 3.3.2008 ASIA LUVAN HAKIJA Alakosken ponttonisillan poistamista koskevan määräajan jatkaminen,

Lisätiedot

Rämepuron koetoimintailmoitusta koskevaan päätökseen nro 57/2013/1 liittyvän kaivannaisjätealueen

Rämepuron koetoimintailmoitusta koskevaan päätökseen nro 57/2013/1 liittyvän kaivannaisjätealueen PÄÄTÖS Nro 77/2014/1 Dnro ISAVI/27/04.08/2014 Itä-Suomi Annettu julkipanon jälkeen 9.10.2014 ASIA Rämepuron koetoimintailmoitusta koskevaan päätökseen nro 57/2013/1 liittyvän kaivannaisjätealueen vakuuden

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 97/11/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.10.2011

ASIA HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 97/11/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.10.2011 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 97/11/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.10.2011 ASIA HAKIJA Ampumarataa koskevan ympäristöluvan raukeaminen, Tervola Maavoimien Materiaalilaitoksen Esikunta Huolto-osasto

Lisätiedot

Päätös Nro 9/2012/2 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/129/04.09/2010

Päätös Nro 9/2012/2 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/129/04.09/2010 Päätös Nro 9/2012/2 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/129/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.2.2012 ASIA HAKIJA Sykäräisten Vesihuolto Oy:n Multilan pohjavedenottamoa koskevan Länsi- Suomen vesioikeuden

Lisätiedot

Naarajoen Naarakosken kalataloudellisen kunnostuksen jatkoaikahakemus, Lieksa

Naarajoen Naarakosken kalataloudellisen kunnostuksen jatkoaikahakemus, Lieksa Itä-Suomi PÄÄTÖS Nro 36/2014/2 Dnro ISAVI/4/04.09/2014 Annettu julkipanon jälkeen 16.5.2014 ASIA HAKIJA Naarajoen Naarakosken kalataloudellisen kunnostuksen jatkoaikahakemus, Lieksa Ruunaan kalastusalue

Lisätiedot

Vestia Oy esittää, että vakuuden määrä olisi 312 000 euroa.

Vestia Oy esittää, että vakuuden määrä olisi 312 000 euroa. PÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen 28.8.2008 Dnro PPO 2005 Y 294 111 ASIA LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee kaatopaikkatoimintaa. Vestia Oy PL 66, 84101

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 134/12/1 Dnro PSAVI/68/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 17.12.2012

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 134/12/1 Dnro PSAVI/68/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 17.12.2012 1 PÄÄTÖS Nro 134/12/1 Dnro PSAVI/68/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 17.12.2012 ASIA HAKIJA Lassila & Tikanoja Oyj, jätteiden käsittelykeskuksen ympäristölupa, KHO:n palauttama asia, Haukipudas, Punaisenladonkangas

Lisätiedot

L&T Biowatti Oy:n Iisveden pellettitehtaan ympäristöluvan raukeaminen, Suonenjoki

L&T Biowatti Oy:n Iisveden pellettitehtaan ympäristöluvan raukeaminen, Suonenjoki Itä-Suomi PÄÄTÖS Nro 57/2014/1 Dnro ISAVI/24/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 9.7.2014 ASIA L&T Biowatti Oy:n Iisveden pellettitehtaan ympäristöluvan raukeaminen, Suonenjoki HAKIJA Pohjois-Savon elinkeino-,

Lisätiedot

MERKINTÄ. Päätös. Nro 53/2010/2 Dnro ESAVI/540/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen

MERKINTÄ. Päätös. Nro 53/2010/2 Dnro ESAVI/540/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen Etelä-Suomi Päätös Nro 53/2010/2 Dnro ESAVI/540/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 6.10.2010 ASIA Ympäristönsuojelulain (86/2000) 61 :n mukainen ilmoitus koeluonteisesta toiminnasta, joka koskee pilaantuneen

Lisätiedot

Länsi ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/2685/

Länsi ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/2685/ Länsi ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/2685/2016 15.7.2016 Kuulutus Vesilain mukainen päätös Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto 15.7.2016 antanut päätöksen nro 56/2016/2. Hakija Asia Sähkökaapelin rakentaminen

Lisätiedot

Hakemus, joka koskee Fingrid Oyj:n Kilpilahden kaasuturbiinilaitoksen ympäristölupapäätöksessä

Hakemus, joka koskee Fingrid Oyj:n Kilpilahden kaasuturbiinilaitoksen ympäristölupapäätöksessä Etelä-Suomi Päätös Nro 136/2014/1 Dnro ESAVI/79/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 3.7.2014 ASIA Hakemus, joka koskee Fingrid Oyj:n Kilpilahden kaasuturbiinilaitoksen ympäristölupapäätöksessä No YS

Lisätiedot

Päätös. Etelä-Suomi Nro 125/2012/1 Dnro ESAVI/148/04.08/2012

Päätös. Etelä-Suomi Nro 125/2012/1 Dnro ESAVI/148/04.08/2012 Päätös Etelä-Suomi Nro 125/2012/1 Dnro ESAVI/148/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 14.8.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain (86/2000) 115 :n mukainen hakemus, joka koskee Ämmässuon jätteenkäsittelykeskuksen

Lisätiedot

Novagro Oy:n ympäristölupahakemus, joka koskee lannoitteiden valmistusta orgaanisista jätteistä termisesti kuivaamalla, Köyliö

Novagro Oy:n ympäristölupahakemus, joka koskee lannoitteiden valmistusta orgaanisista jätteistä termisesti kuivaamalla, Köyliö Etelä-Suomi Päätös Nro 30/2010/2 Dnro ESAVI/152/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 2.7.2010 ASIA Novagro Oy:n ympäristölupahakemus, joka koskee lannoitteiden valmistusta orgaanisista jätteistä termisesti

Lisätiedot

Kurkisuon turvetuotantoaluetta koskeva toiminnan aloittaminen, Soini

Kurkisuon turvetuotantoaluetta koskeva toiminnan aloittaminen, Soini Länsi- ja Sisä-Suomi Päätös Nro 132/2010/1 Dnro LSSAVI/365/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 14.12.2010 ASIA HAKIJA Kurkisuon turvetuotantoaluetta koskeva toiminnan aloittaminen, Soini Vapo Oy PL 22

Lisätiedot

Laiturin rakentaminen, päätöksessä asetetun määräajan jatkaminen, Lohja

Laiturin rakentaminen, päätöksessä asetetun määräajan jatkaminen, Lohja PÄÄTÖS Etelä-Suomi Nro 208/2017/2 Dnro ESAVI/9032/2017 Annettu julkipanon jälkeen 29.9.2017 ASIA Laiturin rakentaminen, päätöksessä asetetun määräajan jatkaminen, Lohja HAKIJA Kaj Packalén AIKAISEMPI LUPAPÄÄTÖS

Lisätiedot

Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen Lemminkäinen Infra Oy:n Bastukärrin louheen murskaamon toiminnan muuttamista koskevan lupahakemuksen

Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen Lemminkäinen Infra Oy:n Bastukärrin louheen murskaamon toiminnan muuttamista koskevan lupahakemuksen Etelä-Suomi Päätös Nro 44/2010/1 Dnro ESAVI/613/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 5.11.2010 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen Lemminkäinen Infra Oy:n Bastukärrin louheen murskaamon toiminnan

Lisätiedot

M. Uussaari Oy:n jätteen hyödyntämistoiminnan laajentamista ja muuttamista koskevan ympäristölupahakemuksen raukeaminen, Uusikaupunki.

M. Uussaari Oy:n jätteen hyödyntämistoiminnan laajentamista ja muuttamista koskevan ympäristölupahakemuksen raukeaminen, Uusikaupunki. Etelä-Suomi Päätös Nro 58/2011/2 Dnro ESAVI/119/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 29.6.2011 ASIA M. Uussaari Oy:n jätteen hyödyntämistoiminnan laajentamista ja muuttamista koskevan ympäristölupahakemuksen

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 2/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/172/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.1.2012

PÄÄTÖS. Nro 2/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/172/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.1.2012 PÄÄTÖS Nro 2/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/172/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.1.2012 ASIA HAKIJA Kivilammen maankaatopaikan laajennusta koskevan ympäristölupahakemuksen raukeaminen,

Lisätiedot