Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download ""

Transkriptio

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20 Juomasuo GTK:n geologi Pankka (1989) : Juomasuon esiintymäalue paikannettiin keväällä 1985 geofysikaalisilta matalalentokartoilta. Paksuista maapeitteistä johtuen alueella on geofysikaalisten tutkimusten ohella tehty pääasiassa syväkairausta. Pankka: Esiintymät sijoittuvat hydrotermisesti muuttuneisiin serisiittikvartsiittimuodostuman pääasiassa sedimenttisiin kiviin. Vanhinta, voimakkainta ja laaja-alaisinta hydrotermistä muuttumista edustaa albiittiutuminen (Na-metasomatoosi), joka edeltää malmiutumisvaihetta. Albiittikiveen on Mg-Femetasomatoosin vaikutuksesta, varsinkin malmin jalkapuolelle, syntynyt y y amfiboliporfyroblastinen albiittikivi. Malmivyöhyke on voimakkaasti kloriittiutunut ja serisiittiytynyt. Korkeimmat kulta- ja kobolttipitoisuudet on todettu sulfidipitoisesta serisiittikvartsikivestä, johon myös uraani, wolframi ja telluuri ovat rikastuneet. Pankka: Magneetti- ja rikkikiisun lisäksi kobolttihohde ja -pentlandiitti ovat yleisiä sulfidimineraaleja. Muita paikallisesti rikastuneita malmimineraaleja ovat kuparikiisu, uraniniitti, scheeliitti ja molybdeenihohde. Kulta esiintyy pääasiassa mikroskooppisina rakeina ja raekasaumina telluridien ja Bi-mineraalien kanssa sekä sulkeumina rikkikiisussa, kobolttihohteessa ja uraniniitissa. Lähde: GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS M19/4613/-89/1/10 Kuusamo Juomasuo Heikki Pankka

21 Uraanin louhinnan kannattavuus GTK:n mukaan uraanimalmin louhinnan kannattavuus riippuu, kuten muidenkin malmiesiintymien, mm. arvometallipitoisuudesta, malmin koosta, louhintakohteen syvyydestä, maantieteellisestä sijainnista jne. Uraaniesiintymän koon tulisi olla satoja tuhansia tonneja, uraanisisällön tonnia U ja malmin pitoisuuden vähintään 0.1 % eli kilo uraania malmitonnissa, jotta louhinta kannattaisi (GTK 2007). Kuitenkin jos uraani on kytköksissä mm. kultaan taloudellisuus raja tulee helpommin vastaan. (Prof. Saarnisto 2007.) Uraani voidaankin saada useiden kaivoksien sivutuotteena (Energiateollisuus 2007.) Kuitenkin ympäristö- ja terveysvaikutukset pysyvät samana myös näissä esim. Kultauraanikaivoksissa.

22 URAANI (U) MITÄ SE ON? Radioaktiivinen ii i ja myrkyllinen raskasmetalli Uraani on vesiliukoinen (hallintaongelma) Koostuu isotoopeista U238 (99.28 %), U235 (0.71 %) ja U234 (0.005 %) Rikastuu geologisissa prosesseissa U238: halkeamaton U235 : halkeaa spontaanisti - Ydinpolttoaineeksi i i louhittu uraani on väkevöitettävä niin, että siinä on 3-5 % isotooppia U235 - Luonnonuraanissa U235:ttä on vain 0.7%

23 MITÄ SÄTEILY ON? MAUTONTA HAJUTONTA NÄKYMÄTÖNTÄ

24 SÄTEILYN LÄPÄISEVYYS Ä Alfasäteily ei läpäise ihoa tai paperia vaarallista jos hiukkasia joutuu hengitettäessä elimistöön Beetahiukkaset läpäisevät ihon Gammasäteily ei läpäise paksua betoniteräs- tai lyijykerrosta Uraani ja torium ovat alfasäteilijöitä Cesium, jodi ja strontium beetasäteilijöitä

25

26 PUOLIINTUMISAIKA Puoliintumisaika = puolet ytimistä on hajonnut kevyemmiksi ytimiksi Radioaktiivinen aine hajoaa kevyemmiksi alkuaineiksi Syntyvä aine voi myös olla radioaktiivinen Vapautuu ionisoivaa säteilyä Uraanin isotooppien radioaktiivisuuden puoliintuminen U238: 4.5 miljardia vuotta U235 : 700 miljoonaa vuotta Uraanin 23-portaisen hajoamisketjun lopullinen aine on lyijy Uraani-torium-radium-radon-polonium-vismutti-lyijy

27

28 Los Alamos National Laboratory's Chemistry Division l / l t /84 l Polonium-210 Weight by weight it is about 250 billion times as toxic as hydrogen cyanide.

29 Uraanikairauksien riskit: GTK:n radioaktiivista vettä vuotava uraanikairausputki Kitkajärven Kouvervaarassa Kuusamossa (Vesi mitattu Kuusamon terveysviranomaisten toimesta ollen yli 500 bq)

30 Jos reiästä nousee pohjavettä pintaan, hakija tukkii reiän tutkimusten päätyttyä ja poistaa suojaputket, jotta radioaktiivista säteilyä ei veden mukana pääse maan pinnalle. Hakija sementoi reiät, joista on tavattu korkeita uraanipitoisuuksia (> 1 %), tutkimusten loputtua umpeen sekä lävistyksen kohdalta että noin 10 m matkalta molemmin puolin lävistystä. Lähde: Arevan tutkimussuunnitelma raportti.

31

32

33

34 GTK: Juomasuon Kulta-Uraani korrelaatio Au, U, W, Te and Se show significant positive correlation; the Te anomaly extends beyond Au anomaly [3,4,13].

35 Osoittavat vahvaa kullan ja uraanin korkeiden pitoisuuksien korrelaatioa, kuten geologi Vanhasen (2001) analysoimat Juomasuon kairausreijät nro 333 ja 320 sekä sitä, että uraania ja toriumia esiintyy kauttaaltaan maaperässä: siis päästäkseen kultaan on mentä uraanin ja toriumin läpi ja korkeimmat kultapitoisuudet ovat uraanipahkuroissa ja uraanin ympäröimänä. (ks. liite 3 kairausreikä nro 333 ja 320).

36 Kitkajoen Juomasuon kaivoshanketta kultapestiin ; uraanista vaiettiin paikallisille, vaikka STUKin lausunto nro 1003/340/92 ( ) toteaa vaatimuksissaan koelouhinnalle: Koska malmin uraanipitoisuus ylittää 0,1 kg tonnissa ja koska jo koelouhintaa, siitä syntyvän suuren jätemäärän vuoksi, voidaan pitää laajamittaisena luonnonvarojen hyödyntämisenä, on toiminnasta tehtävä säteilyturvakeskukselle säteilyasetuksen (1512/91) 29 mukainen ilmoitus. Huomioitavaa on lisäksi se, että jo tuolloin arvioitiin malmion ylittävän geologien ja ministeriön virallisen uraanimalmion rajan 0,1%. Juomasuolta on sittemmin raportoitu jopa 0,2 0,75 % uraania. Siis todella korkeita pitoisuuksia, uraani kullan ympärillä, kulta uraanipahkujen sisässä. Sittemmin kaivosyhtiö on ilmoittanut alueella olevan korkeampiakin pitoisuuksia. Lisäksi malmiossa on myös toriumia, radiumia ja arsenikkia.

37 Kitkajoen Käylän Juomasuon louhoksen mittausarvot (µsv/h, 0,30 Sv/h) Piste 1. 16,3 Piste 2. 15,7 Piste 3. 0,67 Piste 4. 0,14 Piste 5. 0,12 Piste 6. 0,11 Piste 7. 10,12 Piste 8. 0,49 Piste 9. 0,14 Piste 10. 0,11

38 Juomasuon kaivoksella STUK mittasi 1990-luvulla seuraavaa: Oheisessa liitteessä 1 on STUK:n tutkijan tkij Mika Markkasen muistio Juomasuon koelouhoksella tehdyistä mittauksista. Liitteessä 2 on tuloksia louhoksella työskennelleiden henkilöiden altistuksista säteilylle. Tuloksista voidaan todeta, että eräissä tapauksissa vuosittainen säteilyannos voi nousta lähelle säteilytyön raja-arvoa 5 msv., On ilmeistä, että louhoksella työskenteleville on järjestettävä j henkilökohtainen altistusseuranta. Oulun yliopiston Oulangan tutkimusasema suoritti mittauksen Käylän Juomasuon louhoksella Kitkajokivarressa , 10 jolloin mittaussarjan suurimmat pitoisuudet olivat jopa huippukorkeat 16,3 (µsv/h), kun normaali raja-arvo on 0,30 (µsv/h) (mittauspistekartta liite 1 ja tulokset liite 2) Vs. Oulangan tutkimusasemanjohtaja tohtori Riku Paavola totesi niiden olevan: STUK:n Kuusamon ja Käylän netissä oleviin taustasäteilymittauksiin verraten nuo korkeimmat arvot ovat kertaisia." Säteilymittauksien tuloksia vahvistavat myös tiedot aikaisemmista kairauksista.

39 Radioaktiiviset malmiesiintymät saattavat siten olla peittyneenä säteilyä vaimentavien materiaalien alle. (Arevan tutkimussuunnitelma)

40

41 Radonin erittyminen Gammasäteily Pölyäminen (radium, arseeni,...) Suojapadon murtuminen Rikastusjäte eroosio tulvat rankkasateet onnettomuudet rakennevirheet Pohjavesi Suodattuminen uraani, arseeni,... + U radionuklidit

42 Kaleva : Uraani vetää ulkomaisia firmoja Uraanin louhintaa ei voi professori Saarniston mielestä asettaa samalle viivalle muun kaivostoiminnan kanssa: "Uraanin louhinnassa suuri osa malmiaineksesta jää maahan. Jätekasat ja lietteet t sisältävät ät uraania, jota ei mikään pysäytä, sillä uraani on herkästi vesiliukoista ja valuu vesistöihin. " lähde:

43 Uraanikaivoksien ja laitosten vuotoja 2010 Talvivaara kipsisakka-allas (uraanijäteallas) tulvii ympäristöön 2009 Ranska uraanilaitoksien vuodot pohjavesiin ja vesistöihin Port Hope, Ontariojärvi, Kanada. Uraanilaitos suljetaan, kun uraania ja kemikaaleja on vuotanut maaperään. Cameco yhtiö tunnustaa 9 henkilön saastuneen vuodoista Ranger kaivos, Australia tulvii Syklonin rankkasateista Cicar Lake Kanada, tulvii pohjavesien tulviessa kaivokseen. Kaivos joudutaan sulkemaan Ranger Australia, uraanijätettä sekoittuu uraanikaivoksen työntekijöiden juomaveteen sekä valuu jokeen 2003 Olympic Dam, Australia, litraa radioktiivista jätettä valuu ympäristöön 2002 Beverley Australia litraa radioktiivista jätettä valuu ympäristöön putkivuodon takia 2002 Olympic Dam Australia, litraa radioaktiivista jätettä valuu ympäristöön Ontario järvi Kanada, uraanintuotannon jätteitä valui Ontariojärveen Cameco yhtiön tuotantoalueelta Olympic Dam, Australia, Jätepato vuosi yli kaksi vuotta. Vähintään 5 miljoonaa kuutiota saastunutta vettä pääsi ympäristöön Kanada RioAlgom yhtiön kaivosjätteitä vuosi McCabe järveen Key Lake, Saskatchewan, Kanada, Cameco, Prosessiveden varastointiallas vuosi ympäristöön puutteellisen valvonnan takia Church Rock, New Mexico, USA, United Nuclear. Padon seinä petti, m3 radioaktiivista vettä, tonnia saastuneita sedimenttejä vuosi ympäristöön. Rio Puerco -joen sedimentit saastuivat yli 110 kilometrin matkalta Union Carbide, Uravan, Colorado, USA, Padon seinä petti sulavan lumen vaikutuksesta 1977 Homestake, Milan, New Mexico, USA. Homestake Mining Company. Padon vuoto jäteputken halkeaman takia m3 vuosi kaivosalueelle Western Nuclear, Jeffrey City, Wyoming, USA. Western Nuclear padon pettäminen, 40 kuutiota jätemaata valuu ympäristöön Kerr-McGee, Churchrock, New Mexico, USA. Patomateriaalien toimimattomuudesta johtuva patovuoto Western Nuclear, Jeffrey City, Wyoming, USA. Patoaltaan vuoto rikkoontuneen jäteputken takia. Lähteet: Port Hope Concerned Citizens, STUK, Uraaniton.org, Wise-Uranium.

44 Uraanikaivostoiminnan ympäristö- ja terveysriskejä URAANIKAIVOSTOIMINNAN RISKIT OVAT SUURIA - Suomessa ei juurikaan ole keskusteltu uraanikaivosten kiistattomista haitoista, millä epäilemättä on ollut vaikutus uraanivoiman (ydinvoiman) kannatukseen Suomessa. - Uraanikaivostoiminnan terveys- ja ympäristöriskejä (IAEA 2005) ovat: 1) Liukoisten radioaktiivisten ja kemiallisesti myrkyllisten materiaalien joutuminen pohjaveteen ja vesistöihin. 2) Louhinta- ja murskausjätealtaiden pettämisestä aiheutuvat katastrofit ja hidas saastuminen. 3) Radioaktiivisesti ja kemiallisesti myrkyllisen pölyn leviäminen ilmavirtojen myötä ihmisiin, eläimiin, kasvistoon, vesistöihin ja kaloihin. 4) Radon-kaasun päästöt: radonin ja sen hajoamistuotteiden leviäminen ilmavirtojen mukana laajalle alueelle. 5) Kemiallisten yhdisteiden vuotaminen vesistöihin ja pohjaveteen: kaivosten 5) Kemiallisten yhdisteiden vuotaminen vesistöihin ja pohjaveteen: kaivosten ja malmirikastamoiden jätteet sisältävät mm. raskasmetalleja, happoja, ammoniakkia ja myrkyllisiä suoloja. 1 Lähde: IAEA 2005, Ari Lahti 2006.

45 Ranskan TV3 Dokumentti: Arevan uraanikaivostoiminta aiheuttanut Ranskassa vakavia radioaktiivisia ongelmia mercredi 11 février, h35 Uranium : le scandale de la France contaminée Pièces à Conviction n 72

46

47 Terveysriskit Maailman suurimman eli Saksan uraanikaivostyöntekijää käsittäneen tutkimuksen mukaan kaivostyöntekijöillä selkeästi korkeampi k keuhkosyöpäriski. ki Lähde: Grosche et al in British Journal of Cancer.

48 Säteilyn vaikutus terveyteen Säteily vaikuttaa elävien solujen perimään, niin että solujen toiminta muuttuu tai solut voivat kuolla. Vaikutus on säteilyannoksesta t ja sen saamistavasta riippuen erilainen. Radioaktiiviset i t aineet voivat joutua kehon sisälle ja varastoitua esimerkiksi hampaisiin ja luihin kuten strontium-90 ja radium-226 tai kilpirauhaseen, kuten jodi-131. Pienikin säteilyannos lisää syöpäriskiä hieman, ei siis ole olemassa raja-arvoa, jota alhaisempi säteily olisi turvallista. Lyhyen ajan kuluessa saatu suuri säteilyannos voi aiheuttaa solujen tuhoutumisesta johtuvan säteilysairauden, paikallisen palovamman tai sikiövaurion. Säteily voi myös aiheuttaa geneettisiä vaurioita, jotka periytyvät seuraaviin sukupolviin sekä immuunijärjestelmän muutoksia.

49 PERIMÄN MUUTOKSET 1927 Muller: säteily muuttaa kromosomeja

50 Uraanituotanto & Ydinenergialaki Kainuun ELY-keskus onkin linjannut uraanituotantoa uudella tavalla ns. Talvivaaran uraanituotanto lausunnossaan Kainuun ELY keskuksen mukaan ratkaisevaa on uraanintuotanto - termi, ei uraanikaivos termi. Koska uraanikaivostermillä ei ole ydinenergialain kannalta merkitystä, vain uraanintuotannolla

51 Geologian tutkimuskeskuksen (GTK) raportti (62) Käylän Juomasuosta: Uraniniitti esiintyy näytteissä yksinäisinä pahkuina ja kiteinä. Suurissa uraniniittipahkuissa esiintyy runsaasti tellureja: meloniitti ja altaiittia. Kulta esiintyy runsaasti meloniitin yhteydessä. GTKn raportti (89) Juomasuosta kertoo: Selvimmin kulta näyttää rikastuneen uraniniittirakeisiin sekä niiden välittömään läheisyyteen. Tämä tarkoittanee kansankielellä, että kulta on uraanipahkuroiden ja rakeiden sisällä. Koelouhoksen uraanikultamalmi rikastettiin 92 Rautuvaarassa. Outokumpu raportoi Säteilyturvakeskukselle (STUK) (93): isoimmat uraanipahkut ja rakeet rikastettiin tärypöydällä. Työpaikalla suurin sallittu vuoden säteilyannos täyttyi jo kahdessa kuukaudessa.

52 STUK:in vaatimuksia koelouhinnalle oli: Koska on mahdollista että rikasteen uraanipitoisuus ylittää 0,5 kg tonnissa (500 ppm) on rikasteen uraanipitoisuus syytä määrittää tarkemmin,., Koska malmin korkean uraanipitoisuuden johdosta koelouhinta on säteilylain (292/91) 11 mukaista säteilytoimintaa, on toiminnan harjoittaja j velvollinen lain 45 :n mukaisesti selvittämään toiminnasta aiheutuvan säteilyaltistuksen, Säteilylain 50 :n mukaan on toiminnan harjoittaja toiminnan aikana ja sen lopettaessa velvollinen huolehtimaan siitä, että radioaktiivista jätteistä ei aiheudu terveydellistä eikä ympäristöllistä haittaa. Asia konkretisoi 1992 koelouhinnan jälkeen Juomasuon malmin rikastuksessa Rautuvaaran rikastamolla ja jatkojalostuskokeissa Harjavallan sulatolla. Suora lainaus Outokumpu Miningin ( ) raportista Säteilyturvakeskukselle (STUK): Kuusamon Juomasuon kultaesiintymän koelouhinta diaarinumero:nne 1003/340/92: Malmia louhittiin ja rikastettiin tn, josta tentiin ominaispainopiirissä i i ii i ns. tärypöytärikastetta t tt n. 3 tn ja vaahdotusrikastetta t tt 994 tn. Koelouhinnan malmin uraanipitoisuus 0,02 0, 075% oli huomattavasti korkeampi kuin koko esiintymälle on arvioitu (0,014%). Tämä johtuu ainakin osaksi siitä, että koelouhinnassa pyrittiin louhimaan keskimääräistä rikkaampaa kultamalmia, jolloin louhinnan piiriin tuli alueita, joilla myös U-pitoisuus oli korkeampi. ja tärypöytärikasteen U-pitoisuus oli 19% 1,9% - 45,4%. 4% Ennakkoarveluihin nähden korkea uraanipitoisuus selittyy rikkaalla malmilla. Kun nyt Dragon Mining (Polar Mining) kaivosyhtiö hamuaa korkeimpia kultamalmioita koskee se vääjäämättä myös korkeapitoisiin uraanimalmioihin

53 Tämä aiheuttaa työsuojeluongelman, kuten jo 1990 luvun koerikastukset osoitti: Näiden tulosten perusteella näyttää siltä, että millään tutkituista malmeista ei voida työskennellä lähimainkaan koko vuoden tuntimäärää täyteen tärypöytärikasteen kuivatuksessa. Käytännössä rikasteen kuivatukseen ja käsittelyyn menee aikaan suurinpiirten yksi tunti päivässä. Se merkitsee tämän laskelman mukaan sitä, että vain rajamalmeja käsiteltäessä vuotuinen säteilyannos jäisi ylittymättä. B-malmilla raja täyttyy tällä perusteella jo kahdessa kuukaudessa., Kun säteilymittausten tuloksia tarkastellaan kokonaisuudessaan, on kuitenkin todettava, että säteilyn voimakkuus saattaa paikallisten (tärypöytärikasteen käsittely!) olla huolestuttavan korkea erityisesti B-malmia käsiteltäessä. Näin ollen mahdollisuus lyhytaikaiseen korkeaankin altistukseen on olemassa, mikä saattaa aiheuttaa vuosiannoksen täyttymiseen huomattavasti ennakoitua nopeammin. Siis korkeita säteilyriskejä työntekijöille. Tässä syytä muistuttaa, että ko. säteilyannostus on teoreettinen laskelma. Tämän tunnustaa myös STUK, ja myöntää virallisesti, ettei säteilylle voida asettaa turvallista raja-arvoa.

54 Yleisesti STUK:in jo 1990-luvun raportissa varoitetaan mm. työstä saattaa aiheutua louhoksessa työskenteleville säteilyaltistusta ja louhinnan aikana saattaa ympäristöön levitä radioaktiivisia aineita joko pölyn mukana tai vesien kautta. Uraani tunnetusti kemiallisesti myrkyllisenä, radioaktiivisena ja herkästi vesiliukoisena aineena on mahdoton hallittava avokaivoksissa, jossa on normaalin sadannan vaihtelut. Tätä ongelmaa entisestään kasvavattaa voimistuvan ilmastonmuutoksen ja sään ääri-ilmiöiden aikakausi mm. rankkasateiden johdosta. Uraanin myrkyllisiä johdannaisia liukenee myös prosessi- ja jätevesiin. Talvivaara osoittaa että myös modernien kaivoksien jätevesien ongelmat sekä uraanin hajoamistuotteita sisältävät jätealtaat tulvivat ja vuotavat ympäristöön, vesistöihin ja pohjavesiin. Nyt keskusteluissa ollutta vaahdotusmenetelmää kaavaillaan (mm. Käylän tilaisuudessa puhuttiin) malmien eri aineosien erotukseen. Tämä vaahdotusmenetelmä oli koekäsittelyssä jo 1990-luvulla. Outokumpu Oy:n aikaisempi suunnitelma Juomasuon louhokselle toteaa ( ): 1993): Vaahdotusrikaste, jonka uraanipitoisuus oli malmityypistä riippuen 0, 007 0,17%, (keskimäärin 0,05)., Rikastuskoe osoitti, että ominaispiiriä ei tulevaan prosessiin pidä rakentaa, koska tärypöytärikaste on hankala käsitellä sen korkean uraanipitoisuuden vuoksi. Karkeat uraanimineraalit menevät pelkässä vaahdotusprosessissa jätehiekkaan. Vaahdotusrikasteen U-pitoisuus tullee olemaan U-pitoisuus tullee olemaan 0,03 0,05 % ja tämän rikasteen lopullinen jatkojalostus on vielä auki.

55

56

57

58 LK: Ei Uraanikaivosta Päivitetty :23, julkaistu :03 Rovaniemi ja Ylitornio eri linjoilla uraanista Pekka Rytkönen / Lapin Kansa Rovaniemelle ei haluta uraanikaivosta. Näin linjaa Rovaniemen kaupunginhallitus maanantaina, mikäli kaupunginjohtaja Mauri Gardinin esitys hyväksytään. Kaupunki ei ole aiemmin tällä tasolla ottanut kantaa uraanikaivoksiin. Kannanotto liittyy Mawson Energi AB:n valtaushakemukseen Karsikkovaarassa sekä Rompaksen ja Kaunismaan alueella Ylitornion ja Rovaniemen rajalla. +eri+linjoilla+uraanista.html

59

60

61

62 Polar Mining Rukan Sivakkaharjun valtaukset ja kaivospiiri

63 Kouvervaara Belveren valtaukset + Dragon mining kaivospiiri Lemmonlammella.

64

65

66

67 Uraanikaivoksien ja laitosten vuotoja 2010 Talvivaara uraanijäteallas tulvii ympäristöön 2009 Ranska uraanilaitoksien vuodot pohjavesiin ja vesistöihin Port Hope, Ontariojärvi, Kanada. Uraanilaitos suljetaan, kun uraania ja kemikaaleja on vuotanut maaperään. Cameco yhtiö tunnustaa 9 henkilön saastuneen vuodoista Ranger kaivos, Australia tulvii Syklonin rankkasateista Cicar Lake Kanada, tulvii pohjavesien tulviessa kaivokseen. Kaivos joudutaan sulkemaan Ranger Australia, uraanijätettä sekoittuu uraanikaivoksen työntekijöiden juomaveteen sekä valuu jokeen 2003 Olympic Dam, Australia, litraa radioktiivista jätettä valuu ympäristöön 2002 Beverley Australia litraa radioktiivista jätettä valuu ympäristöön putkivuodon takia 2002 Olympic Dam Australia, litraa radioaktiivista jätettä valuu ympäristöön Ontario järvi Kanada, uraanintuotannon jätteitä valui Ontariojärveen Cameco yhtiön tuotantoalueelta Olympic Dam, Australia, Jätepato vuosi yli kaksi vuotta. Vähintään 5 miljoonaa kuutiota saastunutta vettä pääsi ympäristöön Kanada RioAlgom yhtiön kaivosjätteitä vuosi McCabe järveen Key Lake, Saskatchewan, Kanada, Cameco, Prosessiveden varastointiallas vuosi ympäristöön puutteellisen valvonnan takia Church Rock, New Mexico, USA, United Nuclear. Padon seinä petti, m3 radioaktiivista vettä, tonnia saastuneita sedimenttejä vuosi ympäristöön. Rio Puerco -joen sedimentit saastuivat yli 110 kilometrin matkalta Union Carbide, Uravan, Colorado, USA, Padon seinä petti sulavan lumen vaikutuksesta 1977 Homestake, Milan, New Mexico, USA. Homestake Mining Company. Padon vuoto jäteputken halkeaman takia m3 vuosi kaivosalueelle Western Nuclear, Jeffrey City, Wyoming, USA. Western Nuclear padon pettäminen, 40 kuutiota jätemaata valuu ympäristöön Kerr-McGee, Churchrock, New Mexico, USA. Patomateriaalien toimimattomuudesta johtuva patovuoto Western Nuclear, Jeffrey City, Wyoming, USA. Patoaltaan vuoto rikkoontuneen jäteputken takia. Lähteet: Port Hope Concerned Citizens, STUK, Uraaniton.org, Wise-Uranium.

68 LK: Ei Uraanikaivosta Päivitetty :23, julkaistu :03 Rovaniemi ja Ylitornio eri linjoilla uraanista Pekka Rytkönen / Lapin Kansa Rovaniemelle ei haluta uraanikaivosta. Näin linjaa Rovaniemen kaupunginhallitus maanantaina, mikäli kaupunginjohtaja Mauri Gardinin esitys hyväksytään. Kaupunki ei ole aiemmin tällä tasolla ottanut kantaa uraanikaivoksiin. Kannanotto liittyy Mawson Energi AB:n valtaushakemukseen Karsikkovaarassa sekä Rompaksen ja Kaunismaan alueella Ylitornion ja Rovaniemen rajalla. +eri+linjoilla+uraanista.html

69

Kannanotto Soklin kaivoshankkeen vaihemaakuntakaavaan

Kannanotto Soklin kaivoshankkeen vaihemaakuntakaavaan Kannanotto Soklin kaivoshankkeen vaihemaakuntakaavaan Lappilaiset Uraanivoimaa Vastaan -kansanliikkeen näkemyksen mukaan Soklin vaihemaakuntakaavaan ehdotettu muutos ei ole Lapin kokonaisedun mukainen,

Lisätiedot

SÄTEILY- JA YDINTURVALLISUUSKATSAUKSIA. Ihmisen radioaktiivisuus. Säteilyturvakeskus Strålsäkerhetscentralen Radiation and Nuclear Safety Authority

SÄTEILY- JA YDINTURVALLISUUSKATSAUKSIA. Ihmisen radioaktiivisuus. Säteilyturvakeskus Strålsäkerhetscentralen Radiation and Nuclear Safety Authority SÄTEILY- JA YDINTURVALLISUUSKATSAUKSIA Ihmisen radioaktiivisuus Säteilyturvakeskus Strålsäkerhetscentralen Radiation and Nuclear Safety Authority Ihmisen radioaktiivisuus Jokaisessa ihmisessä on radioaktiivisia

Lisätiedot

Radioaktiivisia mineraaleja sisaltavan esiintynan paalta poistettava maapeite vaatii toisinaan erityisia sijoitustoimenpitei ta. Maapei te on rnyos

Radioaktiivisia mineraaleja sisaltavan esiintynan paalta poistettava maapeite vaatii toisinaan erityisia sijoitustoimenpitei ta. Maapei te on rnyos Uraanin talteenotto malmista on nykyaan niin tehokasta, etta malmijatteet harvoin sisaltavat taloudellisesti kannattavia maaria uraania. Kuitenkin uraanikaivosjatteisiin liittyy sen verran radioaktiivisuutta,

Lisätiedot

Suomalaisten keskimääräinen efektiivinen annos

Suomalaisten keskimääräinen efektiivinen annos / MAALISKUU 2014 A Suomalaisten keskimääräinen efektiivinen annos Annoskakku 2012 Maarit Muikku, Ritva Bly, Päivi Kurttio, Juhani Lahtinen, Maaret Lehtinen, Teemu Siiskonen, Tuukka Turtiainen, Tuomas Valmari,

Lisätiedot

RAPORTTI: TALVIVAARAN SANEERAUKSEEN LIITTYVÄT PIILORISKIT

RAPORTTI: TALVIVAARAN SANEERAUKSEEN LIITTYVÄT PIILORISKIT 1 RAPORTTI: TALVIVAARAN SANEERAUKSEEN LIITTYVÄT PIILORISKIT 11.2.2014 Tämä raportti on tehty Suomen luonnonsuojeluliiton pyynnöstä, ja suunnattu kaikille Talvivaaran saneeraukseen liittyville osapuolille.

Lisätiedot

ja mitä siitä sitten seuraa

ja mitä siitä sitten seuraa Eeva-Liisa Hallanaro & Kirsti Loukola-Ruskeeniemi Arseenia kalliossa! ja mitä siitä sitten seuraa LIFE10ENV/FI/00062 ASROCKS With the contribution of the LIFE Financial Instrument of the European Union

Lisätiedot

KUUSAMON KAUPUNKI KOKO KAUPUNGIN STRATEGINEN YLEISKAAVA 2025

KUUSAMON KAUPUNKI KOKO KAUPUNGIN STRATEGINEN YLEISKAAVA 2025 KUUSAMON KAUPUNKI KOKO KAUPUNGIN STRATEGINEN YLEISKAAVA 2025 VAIHTOEHTOJEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Vaikutusten arvionti teemoittain: Tavoitteiden toteutuminen kehittämisvaihtoehdo issa VAT MK Kaupunkistrategia

Lisätiedot

V U O R I T Y Ö J A - T E K N II K K A. www.vuoriteknikot.fi

V U O R I T Y Ö J A - T E K N II K K A. www.vuoriteknikot.fi V U O R I T Y Ö J A - T E K N II K K A Vuorit eknikot ry:n jä senleh ti VUOSIJ ULK AIS U 2 0 1 2 1 www.vuoriteknikot.fi 2 V U O R I T Y Ö J A - T E K N II K K A VUORITEKNIKOT RY:N JÄSENLEHTI, VUOSIJULKAISU

Lisätiedot

TEP-tiedote 1/2010. TEEMA: Suomen energiaratkaisut. Tekniikka elämää palvelemaan Tekniken i livets tjänst Technology for life

TEP-tiedote 1/2010. TEEMA: Suomen energiaratkaisut. Tekniikka elämää palvelemaan Tekniken i livets tjänst Technology for life TEP-tiedote 1/2010 TEEMA: Suomen energiaratkaisut Tekniikka elämää palvelemaan Tekniken i livets tjänst Technology for life Sisällysluettelo Enemmän vähemmällä 3 Jouko Niemi Kööpenhaminan ilmastokokous

Lisätiedot

SÄTEILEVÄT KULUTTAJATUOTTEET

SÄTEILEVÄT KULUTTAJATUOTTEET 6 SÄTEILEVÄT KULUTTAJATUOTTEET Olavi Pukkila SISÄLLYSLUETTELO 6.1 Yleistietoa... 320 6.2 Entisaikojen säteileviä kuluttajatuotteita... 321 6.3 Nykyajan säteileviä kuluttajatuotteita... 324 6.1 Yleistietoa

Lisätiedot

Porakaivoveden radon- ja uraanikartasto

Porakaivoveden radon- ja uraanikartasto / MAALISKUU 2013 A Porakaivoveden radon- ja uraanikartasto P. Vesterbacka, K. Vaaramaa Säteilyturvakeskus Strålsäkerhetscentralen Radiation and Nuclear Safety Authority / MAALISKUU 2013 Porakaivoveden

Lisätiedot

Päätös. Valtioneuvoston päätös Talvivaara Sotkamo Oy:n hakemukseen saada ydinenergialain 21 :ssä tarkoitettu lupa kaivos- ja rikastustoimintaan

Päätös. Valtioneuvoston päätös Talvivaara Sotkamo Oy:n hakemukseen saada ydinenergialain 21 :ssä tarkoitettu lupa kaivos- ja rikastustoimintaan Päätös Valtioneuvoston päätös Talvivaara Sotkamo Oy:n hakemukseen saada ydinenergialain 21 :ssä tarkoitettu lupa kaivos- ja rikastustoimintaan Annettu Helsingissä 1 päivänä maaliskuuta 2012 Hakemus Talvivaara

Lisätiedot

RADIOAKTIIVISUUS JA SÄTEILY

RADIOAKTIIVISUUS JA SÄTEILY RADIOAKTIIVISUUS JA SÄTEILY 1 Johdanto 1.1 Radioaktiivinen hajoaminen ja säteily Atomin ydin koostuu sähkövaraukseltaan positiivisista protoneista ja neutraaleista neutroneista hyvin tiheästi pakkautuneina

Lisätiedot

Katsaus eri energiantuotantomuotojen ympäristövaikutuksiin

Katsaus eri energiantuotantomuotojen ympäristövaikutuksiin VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2127 Katsaus eri energiantuotantomuotojen ympäristövaikutuksiin Seppo Vuori, Risto Lautkaski, Antti Lehtilä & Vesa Suolanen VTT Prosessit ISBN 951 38 5947 9 (nid.) ISSN 1235

Lisätiedot

PAATSJOKI-OHJELMA YHTEISTYÖRAPORTTI

PAATSJOKI-OHJELMA YHTEISTYÖRAPORTTI PAATSJOKI-OHJELMA YHTEISTYÖRAPORTTI Ympäristön tila Norjan, Suomen javenäjän raja-alueella Finnmarkin lääninhallitus, Norja Lapin ympäristökeskus, Suomi Murmanskin alueen hydrometeorologian ja ympäristönseurannan

Lisätiedot

HE 273/2009 vp. ja ekologisesti kestävällä tavalla. Tavoitteena on myös turvata kuntien vaikuttamismahdollisuudet,

HE 273/2009 vp. ja ekologisesti kestävällä tavalla. Tavoitteena on myös turvata kuntien vaikuttamismahdollisuudet, HE 273/2009 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle kaivoslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi kaivoslaki. Esityksen keskeisenä

Lisätiedot

LIITE 1 SDS ALTISTUMISSKENAARIO (AS): NATRIUMHYDROKSIDI

LIITE 1 SDS ALTISTUMISSKENAARIO (AS): NATRIUMHYDROKSIDI versio 1.3. sivu 1 / 33 SDS ALTISTUMISSKENAARIO (AS): NATRIUMHYDROKSIDI 1. ALTISTUMISEN ARVIOINTI Altistumisskenaariot on jaettu neljään pääasialliseen luokkaan: Nestemäisen NaOH valmistus Kiinteän NaOH

Lisätiedot

VUORITYÖ JA - TEKNIIKKA. www.vuoriteknikot.fi

VUORITYÖ JA - TEKNIIKKA. www.vuoriteknikot.fi VUORITYÖ JA - TEKNIIKKA VUORITEKNIKOT RY:N JÄSENLEHTI VUOSIJULKAISU 2006 1 www.vuoriteknikot.fi 2 VUORITYÖ JA - TEKNIIKKA VUORITEKNIKOT RY:N JÄSENLEHTI, VUOSIJULKAISU 2006 2006 Julkaisija Vuoriteknikot

Lisätiedot

Antopäivä PL 204, 65101 VAASA Puhelin 029 56 42611 Faksi 029 56 42760 Sähköposti vaasa.hao@oikeus.fi 2.5.2013 02144/12/5139

Antopäivä PL 204, 65101 VAASA Puhelin 029 56 42611 Faksi 029 56 42760 Sähköposti vaasa.hao@oikeus.fi 2.5.2013 02144/12/5139 VAASAN HALLINTO-OIKEUS PÄÄTÖS Nro 13/0109/1 Korsholmanpuistikko 43 Antopäivä PL 204, 65101 VAASA Puhelin 029 56 42611 Faksi 029 56 42760 Sähköposti vaasa.hao@oikeus.fi 2.5.2013 02144/12/5139 ASIA Valitus

Lisätiedot

Radioaktiivinen laskeuma ja ravinto SÄTEILY- JA YDINTURVALLISUUSKATSAUKSIA

Radioaktiivinen laskeuma ja ravinto SÄTEILY- JA YDINTURVALLISUUSKATSAUKSIA SÄTEILY- JA YDINTURVALLISUUSKATSAUKSIA Radioaktiivinen laskeuma ja ravinto Säteilyturvakeskus Strålsäkerhetscentralen Radiation and Nuclear Safety Authority Radioaktiivinen laskeuma ja ravinto Luonnosta

Lisätiedot

Valmiustapahtumat ja valtakunnallinen säteilyvalvonta

Valmiustapahtumat ja valtakunnallinen säteilyvalvonta STUK-B-VYK 4 MAALISKUU 1996 FI9700085 Valmiustapahtumat ja valtakunnallinen säteilyvalvonta Vuosiraportti 1995 Kyllikki Aakko (toim.) Valmiusyksikkö Tämän raportin laadintaan ovat osallistuneet: Hannele

Lisätiedot

Vesistöjen ja juomaveden 137. Cs, 90 Sr ja 3 H sekä pitoisuuksien arviointi valmiustilanteessa

Vesistöjen ja juomaveden 137. Cs, 90 Sr ja 3 H sekä pitoisuuksien arviointi valmiustilanteessa / JOULUKUU 2009 A Vesistöjen ja juomaveden Cs, 90 Sr ja 3 H sekä pitoisuuksien arviointi valmiustilanteessa Ritva Saxén, Iisa Outola Säteilyturvakeskus Strålsäkerhetscentralen Radiation and Nuclear Safety

Lisätiedot

SÄTEILY- JA YDINTURVALLISUUSKATSAUKSIA. Sisäilman radon. Säteilyturvakeskus Strålsäkerhetscentralen Radiation and Nuclear Safety Authority

SÄTEILY- JA YDINTURVALLISUUSKATSAUKSIA. Sisäilman radon. Säteilyturvakeskus Strålsäkerhetscentralen Radiation and Nuclear Safety Authority SÄTEILY- JA YDINTURVALLISUUSKATSAUKSIA Sisäilman radon Säteilyturvakeskus Strålsäkerhetscentralen Radiation and Nuclear Safety Authority Sisäilman radon Kotien radonpitoisuudet ovat Suomessa korkeita.

Lisätiedot

"LUONTOVÄEN ASIANTUNTIJARYHMÄ" 11.11.2014 AVOIN KIRJE TALVIVAARAN RAHOITUSTA KÄSITTELEVÄLLE MINISTERIRYHMÄLLE

LUONTOVÄEN ASIANTUNTIJARYHMÄ 11.11.2014 AVOIN KIRJE TALVIVAARAN RAHOITUSTA KÄSITTELEVÄLLE MINISTERIRYHMÄLLE "LUONTOVÄEN ASIANTUNTIJARYHMÄ" 11.11.2014 AVOIN KIRJE TALVIVAARAN RAHOITUSTA KÄSITTELEVÄLLE MINISTERIRYHMÄLLE Olemme ryhmä luonto- ja ympäristöaktiiveja. Olemme seuranneet Talvivaaran toimintaa ja tilannetta

Lisätiedot

Opas. Malminetsintä suojelualueilla sekä saamelaisten kotiseutualueella ja poronhoitoalueella

Opas. Malminetsintä suojelualueilla sekä saamelaisten kotiseutualueella ja poronhoitoalueella Opas Malminetsintä suojelualueilla sekä saamelaisten kotiseutualueella ja poronhoitoalueella 1 Sisällysluettelo Sisällysluettelo 3 Esipuhe 5 1. Johdanto 7 2. Malminetsintää ja kaivostoimintaa ohjaava

Lisätiedot

Päätös 1 (5) Valtausoikeutta on haettu viideksi (5) vuodeksi. Hakemuksesta on pyydetty lisäselvityksiä 28.3.2011; 26.7.2013.

Päätös 1 (5) Valtausoikeutta on haettu viideksi (5) vuodeksi. Hakemuksesta on pyydetty lisäselvityksiä 28.3.2011; 26.7.2013. Päätös 1 (5) Annettu julkipanon jälkeen KaivNro 30.9.2014 9101 Kiimingin Sora Oy c/o Asianajotoimisto Krogerus Oy Kirkkokatu 13 90100 OULU VALTAUSOIKEUTTA KOSKEVA PÄÄTÖS Nimi Kultaselkä a ja b Hakija Kiimingin

Lisätiedot

Päätös 1 (5) Hakemuksesta on pyydetty lisäselvityksiä 27.11.2013.

Päätös 1 (5) Hakemuksesta on pyydetty lisäselvityksiä 27.11.2013. Päätös 1 (5) Annettu julkipanon jälkeen KaivNro 19.12.2014 9316 Endomines Oy Pampalontie 11 82967 HATTU VALTAUSOIKEUTTA KOSKEVA PÄÄTÖS Nimi Ilokulta 4 ja 6-7 Hakija Endomines Oy Kuusankoski Yhteystiedot:

Lisätiedot

Keski-Suomen geoenergiapotentiaali Huusko Asmo, Lahtinen Hannu, Martinkauppi Annu, Putkinen Niko, Putkinen Satu, Wik Henrik

Keski-Suomen geoenergiapotentiaali Huusko Asmo, Lahtinen Hannu, Martinkauppi Annu, Putkinen Niko, Putkinen Satu, Wik Henrik GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Länsi-Suomen yksikkö Kokkola L/137/42/2014 Keski-Suomen geoenergiapotentiaali Huusko Asmo, Lahtinen Hannu, Martinkauppi Annu, Putkinen Niko, Putkinen Satu, Wik Henrik GEOLOGIAN

Lisätiedot

TALVIVAARAN KAIVOSOSAKEYHTIÖ OYJ

TALVIVAARAN KAIVOSOSAKEYHTIÖ OYJ TALVIVAARAN KAIVOSOSAKEYHTIÖ OYJ Vuosikertomus 2009 Kehittyvä kaivos Sisällysluettelo Visio ja strategia...4 Talvivaara lyhyesti...6 Vuosi 2009 lyhyesti...8 Hallituksen puheenjohtajan katsaus...10 Toimitusjohtajan

Lisätiedot