Turvetuotannon valvonta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Turvetuotannon valvonta"

Transkriptio

1 Turvetuotannon valvonta Kirsi Kalliokoski

2 Aluehallinto uudistui Kuudesta aluehallinnon virastosta kaksi uutta: TE-keskukset Tiepiirit Ympäristökeskukset Lääninhallitukset Työsuojelupiirit Ympäristölupavirastot Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset (ELY) 15 kpl Elinkeinot, työvoima, osaaminen ja kulttuuri Liikenne ja infrastruktuuri Ympäristö ja luonnonvarat Aluehallintovirastot (AVI) 6 kpl Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat Poliisitoimi Pelastustoimi ja varautuminen Ympäristöluvat Työsuojelu Po hjoi s- Po hja nm aan EL Y- kes kus

3

4 Turvetuotannon luvantarve Turvetuotanto (yli 10 ha) vaatii ympäristönsuojelulain mukaisen ympäristöluvan, jonka käsittelee aluehallintovirasto (AVI) Jos hanke on yli 150 ha, tehdään ensin YVA (ympäristövaikutusten arviointimenettely) Natura-arviointi, jos hanke todennäköisesti merkittävästi heikentää Natura 2000 alueen luonnonarvoja Kiiminkijoen valuma-alue Poikkeamislupa ns. direktiivilajien hävittämisestä viitasammakko

5 Lupahakemuksen käsittely 1/3 Hakemus jätetään AVIlle, joka pyytää hakemukseen tarvittaessa täydennyksiä Hakemus kuulutetaan vähintään 30 vrk, ilmoitus kunnan ja AVIn ilmoitustaululla sekä sanomalehdessä Internet AVI > FI > Virastot > Pohjois-Suomen AVI > Ympäristöja vesitalousluvat > Ympäristöluvat > Vireillä olevat ympäristölupa-asiat Hakemus kuulutusaikana nähtävillä AVIssa ja kunnassa hakemusasiakirjat saa pyydettäessä AVIlta sähköisesti tulossa sähköinen asiointijärjestelmä, jolloin asiakirjat nähtävillä sähköisesti

6 Lupahakemuksen käsittely 2/3 Lupa-asian vireilläolosta tiedotetaan lisäksi erikseen kirjeellä niitä asianosaisia, joita asia erityisesti koskee AVI pyytää viranomaisilta lausuntoja, jonka lisäksi kuulutusaikana asianosaisilla on mahdollisuus tehdä muistutuksia vesialueen omistaja, osakaskunta, kalastusalue on asianosainen muistutuksissa voi esittää esim. kannanoton hankkeen toteuttamiskelpoisuudesta tai korvausvaatimuksia Muilla kuin asianosaisilla on oikeus esittää mielipiteitä

7 Lupahakemuksen käsittely 3/3 Lupapäätöksessä annetaan määräyksiä mm. päästöjen ja riskien säätelystä sekä tarkkailusta mahdolliset kompensaatiot tai korvaukset Asianosaiset voivat valittaa päätöksestä Vaasan hallintooikeuteen ja edelleen korkeimpaan hallinto-oikeuteen valitus on tehtävä annetun ajan puitteissa (30 vrk) luonnonsuojelujärjestöillä on myös valitusoikeus lupa voi muuttua, kumoutua tai pysyä ennallaan valitusten johdosta turvetuotannon päätöksistä valitetaan Vaasan hallintooikeuteen toimialoista eniten

8 Turvetuotannon pinta-ala 2010 (tuotannossa, tuotantokunnossa kunnostuksessa) 0 % 5 % 8 % 4 % 8 % 1 % 4 % 4 % Uusimaa Varsinais-Suomi Häme Kaakkois-Suomi 6 % Etelä-Savo Pohjois-Savo 23 % 5 % Pohjois-Karjala Etelä-Pohjanmaa Keski-Suomi Pohjois-Pohjanmaa 8 % 24 % Kainuu Lappi Pirkanmaa Pinta-ala oli yhteensä ha. Lähde: ympäristöhallinnon Vahtijärjestelmä

9 Turvetuotannon vesienkäsittelyrakenteiden kehitys, koko maa Vesienkäsittelyrakenteet vuosina 2006, Laskeutusallas Pintavalutus Kemikalointi Muu

10 Vesienkäsittely Pohjois- Pohjanmaalla 2010 Laskeutusallas Pintavalutus, kesä Pintavalutus, talvi Kemikalointi Muu 3 % 2 % 20 % Vesienkäsittely, koko maa 2010 Laskeutusallas Pintavalutus, kesä Pintavalutus, talvi Kemikalointi Muu 4 % 2 % 27 % 32 % 43 % 46 % 21 %

11 Turvetuotanto Pohjois-Pohjanmaalla 1/2 Tuotantoalueita noin 190 kpl, jonka lisäksi alle 10 ha:n hankkeita ainakin 20 kpl Tuotannossa, tuotantokunnossa ja kunnostettavana vajaat ha. Siuruan-, Olhavan- ja Kuivajoella turvetuotannon osuus joen valuma-alueen pinta-alasta yli 1 %. Siikajoella eniten turvetuotantotyömaita (36 kpl). Iijoen pääuomalla lähes yhtä monta (33 kpl), Siuruanjoella lisäksi 32 kpl. Vapon alueita on hieman yli puolet, Turveruukin noin kolmannes. Loput pienemmillä tuottajilla (39 toimijaa)

12 Turvetuotanto Pohjois-Pohjanmaalla 2/2 Uusia lupia (tai lisäalueita) haettavana ennätysmäärä (tilanne ) lupahakemus vireillä 23 kpl lisäksi 4 kpl päätöksiä, jotka käsittelyssä joko Vaasan hallinto-oikeudessa tai korkeimmassa hallintooikeudessa YVA-hankkeita myös vireillä useita koko maassa 26 kpl näistä Pohjois-Pohjanmaalla 14 kpl

13 ELYn turvetuotannon valvonta, 1/4 ELY-keskuksen ympäristö- ja luonnonvarat vastuualueen valvontaryhmälle kuuluvat ympäristölupien valvontatehtävät valvontakohteita yhteensä noin 730, joista turvetuotantoalueita 190 kpl ELYllä on valvontavastuu yli 10 ha:n turvetuotantoalueiden osalta kunnilla myös valvontaoikeus/-velvollisuus, sekä vastuu alle 10 ha:n turvetuotantoalueiden valvonnasta

14 ELY-keskus ja turvetuotannon valvonta, 2/4 Ennakko- ja yleisen edun valvonta, kuten lausuntojen antaminen lupaviranomaiselle, Vaasan hallinto-oikeudelle sekä KHO:lle esim. vuonna 2011 annettiin 51 lausuntoa tänä vuonna mennessä annettu 30 lausuntoa YVA-prosessi Jälkivalvonta, kuten ympäristölupien määräysten valvonta tarkastukset maastossa tarkkailu tulokset, raportit

15 ELY-keskus ja turvetuotannon valvonta, 3/4 Valmisteilla olevista hankkeista hankala saada tietoa tieto hankkeesta saadaan yleensä vasta, kun yva- tai lupaprosessi tulee vireille Turvetuotannon käytännön valvontaa hoitaa Kirsi Kalliokoski, maastotarkastuksia tekee v myös Maria Manninen. Vesistötarkkailuasioita hoitaa Marjaana Eerola. Valvontaryhmän päällikkö on Paula Ala-aho

16 ELY-keskus ja turvetuotannon valvonta, 4/4 Tarkastuksia tehdään valvontasuunnitelman mukaisesti sekä mm. valitusten perusteella Turvetuotanto kuuluu tällä hetkellä valvontaluokkaan 3, jolloin tarkastus tehdään 3 vuoden välein resurssipulan vuoksi tähän ei päästy vuonna 2011, eikä päästä tänä vuonnakaan

17 Kansalaisten vaikuttamiskeinot Jos toiminta osoittautuu aiheuttavan enemmän tai muuta haittaa kuin päätöksessä on oletettu: havainnoista voi ilmoittaa ELYlle esim. huolimattomuudet vesienkäsittelyssä huom, ns. yleiset vesistöhaittailmoitukset kuntaan haitankärsijä voi vaatia korvausta ennakoimattomista vahingoista AVIlta esim. vireillä Kuivajoen vesistöalueella kalatalousvahinkojen kompensointi ja korvaaminen (osakaskuntien hakemus AVIlle)

18 Kalatalouden keskusliitto julkaisu nro 169 Fredrikson & Wirola: Vesialueen omistajan edunvalvonta Sisältää perustietoa vesialueen käyttöön vaikuttavasta lainsäädännöstä ja ympäristöhankkeiden lupamenettelystä. Edunvalvontapäivät Kuopiossa

Turvetuotannon ympäristönsuojeluohje

Turvetuotannon ympäristönsuojeluohje YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 2 2013 Turvetuotannon ympäristönsuojeluohje YMPÄRISTÖN- SUOJELU YMPÄRISTÖMINISTERIÖ 126 Miljöhandledning 2012 Glesbygdens avloppsvatten YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 2 2013 Turvetuotannon

Lisätiedot

3.12.2007 OM 3/58/2007 SUOSITUS KIELILAIN SOVELTAMISESTA YMPÄRISTÖNSUOJELULAIN JA VESILAIN MUKAISISSA ASIOISSA SEKÄ YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINNISSA

3.12.2007 OM 3/58/2007 SUOSITUS KIELILAIN SOVELTAMISESTA YMPÄRISTÖNSUOJELULAIN JA VESILAIN MUKAISISSA ASIOISSA SEKÄ YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINNISSA 3.12.2007 OM 3/58/2007 Ympäristöministeriölle ja sen hallinnonalaan kuuluville virastoille SUOSITUS KIELILAIN SOVELTAMISESTA YMPÄRISTÖNSUOJELULAIN JA VESILAIN MUKAISISSA ASIOISSA SEKÄ YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN

Lisätiedot

Tietoja alueen nuorisopoliittisista erityispiirteistä

Tietoja alueen nuorisopoliittisista erityispiirteistä Tietoja alueen nuorisopoliittisista erityispiirteistä Nuorisolakiuudistuksen koulutuskierros 28.10.2010 Kiasma Petri Knaapinen Johtaja Uudenmaan ELY-keskus www.ely-keskus.fi/uusimaa Petri Knaapinen 1 Aihealueet

Lisätiedot

KIERRÄTYSLAITOKSEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUSPROSESSI

KIERRÄTYSLAITOKSEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUSPROSESSI KIERRÄTYSLAITOKSEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUSPROSESSI Case: Stena Recycling Oy LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU Tekniikan ala Ympäristöteknologian koulutusohjelma Ympäristötekniikka Opinnäytetyö Kevät 2014 Riikka Karhi

Lisätiedot

Uudistunut vesilaki 2011

Uudistunut vesilaki 2011 Ympäristöministeriön raportteja 1 2012 Uudistunut vesilaki 2011 Keskeinen sisältö ja tärkeimmät muutokset YMPÄRISTÖMINISTERIÖ ympäristöministeriön raportteja 1 2012 Uudistunut vesilaki 2011 Keskeinen

Lisätiedot

Esitys 14.1.2015 YMPÄRISTÖVALVONNAN OHJE

Esitys 14.1.2015 YMPÄRISTÖVALVONNAN OHJE Esitys 14.1.2015 YMPÄRISTÖVALVONNAN OHJE YMPÄRISTÖMINISTERIÖLLE 14.1.2015 Saatuaan työnsä valmiiksi työryhmä luovuttaa esityksensä ympäristöministeriölle. Ympäristöministeriö asetti 27.6.2013 työryhmän

Lisätiedot

Ympäristöluvat dataa. huomaa aluehallintouudistus

Ympäristöluvat dataa. huomaa aluehallintouudistus Ympäristölupa Tärkein ympäristönsuojelulainsäädännön ennakkovalvontainstrumentti kuuluu hallinnollisiin ohjauskeinoihin on yksilöllinen hallintopäätös korostaa mm. ennalta varautumisen periaatetta Ympäristöluvat

Lisätiedot

Päätös 1 (5) Valtausoikeutta on haettu viideksi (5) vuodeksi. Hakemuksesta on pyydetty lisäselvityksiä 28.3.2011; 26.7.2013.

Päätös 1 (5) Valtausoikeutta on haettu viideksi (5) vuodeksi. Hakemuksesta on pyydetty lisäselvityksiä 28.3.2011; 26.7.2013. Päätös 1 (5) Annettu julkipanon jälkeen KaivNro 30.9.2014 9101 Kiimingin Sora Oy c/o Asianajotoimisto Krogerus Oy Kirkkokatu 13 90100 OULU VALTAUSOIKEUTTA KOSKEVA PÄÄTÖS Nimi Kultaselkä a ja b Hakija Kiimingin

Lisätiedot

Purku- ja raivausmateriaalien käsittely ja uusiokäytön luvanvaraisuus tienrakentamisessa

Purku- ja raivausmateriaalien käsittely ja uusiokäytön luvanvaraisuus tienrakentamisessa Hanna Kauppila Purku- ja raivausmateriaalien käsittely ja uusiokäytön luvanvaraisuus Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 51/2007 Hanna Kauppila Purku- ja raivausmateriaalien käsittely ja uusiokäytön luvanvaraisuus

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 25/11/1 Dnro PSAVI/344/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 21.4.2011

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 25/11/1 Dnro PSAVI/344/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 21.4.2011 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 25/11/1 Dnro PSAVI/344/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 21.4.2011 ASIA LUVAN HAKIJA Äijönnevan turvetuotantoalueen ympäristöluvan nro 31/05/2 lupamääräyksen muuttaminen, Haapavesi

Lisätiedot

Raportti. Turvetuotannon vesiensuojelumenetelmien kartoitus Lapuanjoen valuma-alueella 13.09.2011. Ville Santala Inka Ahonen

Raportti. Turvetuotannon vesiensuojelumenetelmien kartoitus Lapuanjoen valuma-alueella 13.09.2011. Ville Santala Inka Ahonen Raportti Turvetuotannon vesiensuojelumenetelmien kartoitus Lapuanjoen valumaalueella 13.09.2011 Ville Santala Inka Ahonen Harjoittelija, ympäristönsuojeluyksikkö Ympäristö ja luonnonvarat vastuualue Etelä

Lisätiedot

Housukeitaan turvetuotantoa koskeva ympäristölupa ja toiminnan aloittaminen muutoksenhausta huolimatta, Isojoki

Housukeitaan turvetuotantoa koskeva ympäristölupa ja toiminnan aloittaminen muutoksenhausta huolimatta, Isojoki Etelä-Suomi Päätös Nro 85/2010/3 Dnro ESAVI/376/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 17.12.2010 ASIA HAKIJA Housukeitaan turvetuotantoa koskeva ympäristölupa ja toiminnan aloittaminen muutoksenhausta

Lisätiedot

KESKI-POHJANMAAN LITIUMPRO- VINSSIN YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMA

KESKI-POHJANMAAN LITIUMPRO- VINSSIN YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMA KESKI-POHJANMAAN LITIUMPRO- VINSSIN YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMA KESKI-POHJANMAAN LITIUMPROVINSSIN YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMA Päivämäärä 29.1.2014 Laatija Jaana Hakola, Johanna Korkiakoski,

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Luonnos 4.7.2013 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi aluehallintovirastoista annetun lain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksen tavoitteena on koota eräiden

Lisätiedot

Päätös Nro 40/2010/3 Dnro ESAVI/318/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 6.9.2010

Päätös Nro 40/2010/3 Dnro ESAVI/318/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 6.9.2010 Etelä-Suomi Päätös Nro 40/2010/3 Dnro ESAVI/318/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 6.9.2010 ASIA Veikko Uskin / Sarkainsuon Tila Oy:n ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 120/12/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 14.11.2012

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 120/12/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 14.11.2012 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 120/12/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 14.11.2012 ASIA Eläinsuojan toiminnan olennaista muuttamista koskeva ympäristölupa, Ii LUVAN HAKIJA Koillis-Vasikka Oy Ristipalontie

Lisätiedot

80100 JOENSUU Päivämäärä Diaarinumero Puh. (013) 267 7111 23.5.2014 3142/11.01.00/2014

80100 JOENSUU Päivämäärä Diaarinumero Puh. (013) 267 7111 23.5.2014 3142/11.01.00/2014 JOENSUUN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Rakennus- ja ympäristölautakunta 21.5.2014 60 Muuntamontie 6 Annettu julkipanon jälkeen 80100 JOENSUU Päivämäärä Diaarinumero Puh. (013) 267 7111 23.5.2014 3142/11.01.00/2014

Lisätiedot

UUDENMAAN LAATUMETALLI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS

UUDENMAAN LAATUMETALLI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS UUDENMAAN LAATUMETALLI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KU-YK 11/14.1.2014 Päätös annetaan julkipanon jälkeen 20.1.2014 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee Uudenmaan Laatumetalli

Lisätiedot

TUUSULAN KUNTA Kokouspvm. Sivu Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta 14.5.2013 228

TUUSULAN KUNTA Kokouspvm. Sivu Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta 14.5.2013 228 Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta 14.5.2013 228 Dno KYK:658 /2012 56 SNELLMANIN KOKKIKARTANO OY:N HAKEMUS KOSKIEN TOISTAISEKSI VOIMASSA OLEVAN YMPÄRISTÖLUVAN LUPAEHTOJEN TARKISTAMISTA KU-YK 56/14.5.2013

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 8/11/1 Dnro PSAVI/239/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.3.2011

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 8/11/1 Dnro PSAVI/239/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.3.2011 LUPAPÄÄTÖS Nro 8/11/1 Dnro PSAVI/239/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.3.2011 ASIA LUVAN HAKIJA Eläinsuojan toimintaa koskeva ympäristölupa, Kuhmon kaupunki Leskinen Tuomo Vieksinjoentie 321 88900

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 72/12/1 Dnro PSAVI/54/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 6.7.2012

ASIA LUVAN HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 72/12/1 Dnro PSAVI/54/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 6.7.2012 PÄÄTÖS Nro 72/12/1 Dnro PSAVI/54/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 6.7.2012 1 ASIA LUVAN HAKIJA Koetoimintailmoitus permuurahaishapon ja peretikkahapon käytöstä jätevesilietteiden hygienisoinnissa,

Lisätiedot

Ohje ympäristövaikutusten arviointimenettelystä väylätöissä

Ohje ympäristövaikutusten arviointimenettelystä väylätöissä Merenkulkulaitoksen sisäisiä julkaisuja 1/2009 Ohje ympäristövaikutusten arviointimenettelystä väylätöissä Helsinki 2009 ISSN 1456-9442 Ohje ympäristövaikutusten arviointimenettelystä väylätöissä SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulaki 30 ja 61

Ympäristönsuojelulaki 30 ja 61 Länsi- ja Sisä-Suomi Päätös Nro 96/2010/1 Dnro LSSAVI/280/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2010 ASIA ILMOITUKSEN TEKIJÄ Ympäristönsuojelulain 61 :n mukainen ilmoitus koetoiminnasta, jossa otetaan

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 107/11/1 Dnro PSAVI/318/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.11.2011

ASIA HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 107/11/1 Dnro PSAVI/318/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.11.2011 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 107/11/1 Dnro PSAVI/318/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.11.2011 ASIA HAKIJA Taipaleenharjun vesiosuuskunnan jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Pudasjärvi

Lisätiedot

TEURASTAMOTOIMINNAN YMPÄRISTÖLUPA. Anna Järvinen vs. ympäristönsuojelusihteeri Kosken Tl kunta

TEURASTAMOTOIMINNAN YMPÄRISTÖLUPA. Anna Järvinen vs. ympäristönsuojelusihteeri Kosken Tl kunta TEURASTAMOTOIMINNAN YMPÄRISTÖLUPA Anna Järvinen vs. ympäristönsuojelusihteeri Kosken Tl kunta Ympäristölupa tarvitaan: Kun tuotantokapasiteetti on vähintään 5 tonnia ruhoja päivässä. Toimintaan, josta

Lisätiedot

Päätös. Ristenin pilaantuneiden maiden käsittelykeskuksen toimintaa koskeva ympäristönsuojelulain

Päätös. Ristenin pilaantuneiden maiden käsittelykeskuksen toimintaa koskeva ympäristönsuojelulain Etelä-Suomi Päätös Nro 3/2010/2 Dnro ESAVI/140/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.3.2010 ASIA Ristenin pilaantuneiden maiden käsittelykeskuksen toimintaa koskeva ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupahakemus,

Lisätiedot

Valmistelija: ympäristötarkastaja Elina Seppälä. Luvan hakemisen peruste Ympäristönsuojelulaki (527/2014) 27 :n 1 momentti

Valmistelija: ympäristötarkastaja Elina Seppälä. Luvan hakemisen peruste Ympäristönsuojelulaki (527/2014) 27 :n 1 momentti Ympäristö- ja terveyslautakunta 16 25.03.2015 Siikaisten kunnan maankaatopaikan ympäristölupa Ympäristö- ja terveyslautakunta 16 Valmistelija: ympäristötarkastaja Elina Seppälä Asia Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

VAASAN HALLINTO-OIKEUS PÄÄTÖS Nro 13/0047/1. Sähköposti vaasa.hao@oikeus.fi 4.3.2013 01260/12/5139

VAASAN HALLINTO-OIKEUS PÄÄTÖS Nro 13/0047/1. Sähköposti vaasa.hao@oikeus.fi 4.3.2013 01260/12/5139 VAASAN HALLINTO-OIKEUS PÄÄTÖS Nro 13/0047/1 Korsholmanpuistikko 43 PL 204, 65101 VAASA Antopäivä Puhelin 029 56 42611 Faksi 029 56 42760 Sähköposti vaasa.hao@oikeus.fi 4.3.2013 01260/12/5139 ASIA Valitus

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 91/2012/2 Dnro ISAVI/85/04.09/2012

PÄÄTÖS Nro 91/2012/2 Dnro ISAVI/85/04.09/2012 Itä-Suomi PÄÄTÖS Nro 91/2012/2 Dnro ISAVI/85/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 14.12.2012 ASIA HAKIJAT Aallonmurtaja-laiturin rakentamiselle asetetun määräajan jatkaminen Pielisen Hökänselän rannassa

Lisätiedot

Venesatamaan saa rakentaa enintään 300 venepaikkaa.

Venesatamaan saa rakentaa enintään 300 venepaikkaa. Länsi- ja Sisä-Suomi Ympäristölupavastuualue Päätös Nro 19/2010/2 Dnro LSSAVI/32/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 12.10.2010 ASIA HAKIJA Länsi-Suomen ympäristölupaviraston päätöksen nro 129/2005/3

Lisätiedot