KIINTEISTÖPALVELUIDEN YHTENÄISET SOPIMUSKÄYTÄNNÖT (YPA2) Juha-Matti Junnonen Antti Tieva. Teknillinen korkeakoulu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KIINTEISTÖPALVELUIDEN YHTENÄISET SOPIMUSKÄYTÄNNÖT (YPA2) Juha-Matti Junnonen Antti Tieva. Teknillinen korkeakoulu"

Transkriptio

1 1 KIINTEISTÖPALVELUIDEN YHTENÄISET SOPIMUSKÄYTÄNNÖT (YPA2) Juha-Matti Junnonen Antti Tieva Teknillinen korkeakoulu

2 2 Sisältö 1. Johdanto... 4 OSA I Operatiivisen kiinteistöjohtamisen hankintaprosessi Kiinteistöjohtamisen mallit Hankintaprosessin kuvaus Hankintaprosessin vaiheet Tarveselvitysvaihe Suunnitteluvaihe Tarjouspyyntövaihe Tarjouksen laatiminen OSA II Kiinteistöpalveluiden hankintaprosessi Palvelujen hankintaprosessin yleiskuvaus Kiinteistöpalvelun tarveselvitysvaihe Kiinteistöpalvelun tarveselvitysvaiheen osaprosessit Hankinnan lähtötietojen selvittäminen Kiinteistön nykytilan kartoittaminen Omistajan tavoitteiden selvittäminen Käyttäjien tarpeiden selvittäminen Kiinteistöpalvelun hankinnan suunnitteluvaihe Kiinteistöpalvelun hankinnan suunnittelun vaiheet Kiinteistöpalvelun organisointitavan suunnittelu Kiinteistöpalvelun tavoitetason suunnittelu Palvelukuvausten laadinta Tarjouspyyntövaihe Tarjouspyyntövaiheen asiakirjat Tarjouspyynnön laadinta Tarjousten vertailu Sopimusneuvottelu Tarjouksen laatiminen LIITE 1: KIINTEISTÖPALVELUIDEN SOPIMUSOHJELMAMALLI LIITE 2. KIINTEISTÖPALVELUSOPIMUSMALLI LIITE 3. ASUINKIINTEISTÖJEN ISÄNNÖINTIPALVELUIDEN TARJOUSPYYNTÖMALLI LIITE 4. TOIMITILAKIINTEISTÖJEN MANAGEERAUSPALVELUT (operatiivinen kiinteistöjohtaminen) 89

3 3 LIITE 5. ASUINKIINTEISTÖJEN RAKENNUSTEN JA TEKNISTEN JÄRJESTELMIEN HOITO JA KUNNOSSAPITO, ULKOALUEIDEN HOITO JA KUNNOSSAPITO SEKÄ SIIVOUS LIITE 6. TOIMISTOKIINTEISTÖN RAKENNUSTEN JA TEKNISTEN JÄRJESTELMIEN HOITO JA KUNNOSSAPITO, ULKOALUEIDEN HOITO JA KUNNOSSAPITO SEKÄ SIIVOUS LIITE 7. TOIMISTOKIINTEISTÖJEN KÄYTTÄJÄPALVELUIDEN PALVELUKUVAUKSESSA MÄÄRITETTÄVÄT SEIKAT

4 4 1. Johdanto Kiinteistöalan sopimuksiin vaikuttavissa käytännöissä on viime vuosina tapahtunut muutoksia. Kiinteistöpalvelualan ja isännöintipalveluiden yleiset sopimusehdot ovat uusiutuneet vuonna Lisäksi kiinteistöalalle on luotu kiinteistöpalveluiden yleiset laatuvaatimukset (KiinteistöRYL). KiinteistöRYL:ssä on luotu yleiset laatuvaatimukset operatiiviseen kiinteistöjohtamiseen, rakennusten ja teknisten järjestelmien hoitoon ja kunnossapitoon, ulkoalueiden hoitoon ja kunnossapitoon, siivouspalveluille, jätehuoltoon sekä käyttäjäpalveluille. KiinteistöRYL:ssä laatuvaatimukset kuvataan pitkälti toiminnallisten laatuvaatimusten avulla, jolloin tilaajan ei enää tarvitse kuvata, millä keinoilla tavoiteltuun lopputulokseen päästään. Toisaalta tämä asettaa tilaajalle uusia vaatimuksia siten, että lähtötilanteen kuvaaminen on tärkeä. Yhtenäisten sopimuskäytäntöjen kehittäminen hankkeen lähtökohtina ovat olleet tapahtuneet em. kehitysaskeleet sekä nykyisen sopimuskäytännön epäyhtenäisyys. Hankkeen tavoitteena on kehittää kiinteistöjohtamispalveluiden ja kiinteistöpalveluiden hankinta-asiakirjamallit, jotka ottavat huomioon sekä uudet yleiset sopimusehdot että KiinteistöRYL hankkeen tulokset. Erityisesti KiinteistöRYL hankkeessa luotujen yleisten laatuvaatimusten osalta tarvitaan yhteisiä ja yhtenäisiä pelisääntöjä niiden käytössä. Lisäksi tavoitteena on hahmottaa hyvän tavan mukainen kiinteistöpalveluiden hankintaprosessi. Kehitettyjen asiakirjamallien tarkoituksena on toimia ohjeena siitä mitä asioita asiakirjoissa pitäisi olla sekä antaa esimerkkejä siitä miten asiat on mahdollista määrittää. Käytännössä asiakirjat on aina räätälöitävä kyseeseen hankintaan sopiviksi ottaen huomioon hankittava palvelu sekä kiinteistö ja omistajien hankinnalle asetettavat tavoitteet. Yhtenäisten sopimuskäytäntöjen kehittäminen -hankkeen keskeisiä tuloksia ovat kiinteistönpalveluiden hankinnan prosessikuvaus ja prosessin eri vaiheista laaditut toimintaohjeet. Kiinteistönpalveluiden hankintaprosessiin kuuluvat toiminnot muodostavat kokonaisuuden, jonka tuloksena syntyvät tarvittavat hankintaan liittyvät asiakirjat. Prosessi kuvataan kiinteistönpalvelun tilaajan näkökulmasta tarkasteltuna. Tarjouspyyntöasiakirjojen laadinnan tavoitteena on se, että niiden avulla tilaaja löytää sellaisen palveluntuottajan, joka pystyy tuottamaan edullisimman palvelun haluttuun laatutasoon ja kykenee kehittämään kiinteistön ylläpitoa yhteistyössä tilaajan kanssa. Lisäksi huolellisesti laadittujen tarjouspyyntöasiakirjojen avulla parannetaan tarjousten vertailtavuutta, autetaan palvelusopimuksen solmimisen taustalla tehtävää päätöksentekoa parhaan mahdollisen vaihtoehdon valinnassa sekä lopulta parannetaan myös sopimuskaudella toteutetun kiinteistönpalvelun laatua. Tämän raportin liitteenä ovat seuraavat hankinta-asiakirjamallit: Kiinteistöpalveluiden sopimusohjelmamalli Kiinteistöpalvelusopimusmalli Asuinkiinteistöjen isännöintipalveluiden tarjouspyyntömalli Toimitilakiinteistöjen manageerauspalveluiden tarjouspyyntömalli Asuinkiinteistöjen rakennusten ja teknisten järjestelmien hoidon ja kunnossapidon, ulkoalueiden hoidon ja kunnossapidon sekä siivouksen tarjouspyyntömalli

5 5 Toimistokiinteistöjen rakennusten ja teknisten järjestelmien hoidon ja kunnossapidon, ulkoalueiden hoidon ja kunnossapidon sekä siivouksen tarjouspyyntömalli Toimistokiinteistöjen käyttäjäpalveluiden palvelukuvauksessa määritettävät seikat

6 OSA I Operatiivisen kiinteistöjohtamisen hankintaprosessi 6

7 7 1. Kiinteistöjohtamisen mallit Kiinteistöjohtamisen mallit jaetaan kolmeen ryhmään: johtamisvastuumalliin, kustannusvastuumalliin ja kokonaisvastuumalliin. Eri mallit jaetaan tilaaja- ja palveluntuottajan välille muodostuvan johtamisvastuun ja sopimussuhteen mukaan. Johtamisvastuumallissa kiinteistöjohtoyritys toimii tilaajan edustajana ja edunvalvojana. Tilaaja hankkii kiinteistöjohtoyrityksen johtamaan palveluja ja suorittamaan palvelujen laadunhallintaa (kuva 1). TILAAJA KJ = kiinteistöjohtoyritys PT = palveluntuottaja KJ TTJ - yritys = sopimussuhde PT PT PT PT PT PT PT = johtamissuhde Kuva 1. Johtamisvastuumalli Palveluntuottajat voivat olla tilaajan omia palveluyksiköitä tai ulkopuolisia palveluntuottajia. Tilaaja valitsee ensimmäiseksi kiinteistöjohtoyrityksen, jonka jälkeen kiinteistöjohtoyritys kilpailuttaa tarvittaessa ulkopuoliset palvelut. Sopimukset tehdään suoraan tilaajan ja palveluntuottajien välille. Tilaajalla on siis useampi sopimussuhde. Hän on sopimussuhteessa sekä kiinteistöjohtoyritykseen että ulkopuolisiin palveluntuottajiin. Kustannusvastuumallissa tilaaja hankkii erikoistuneen kiinteistöjohtoyrityksen kilpailuttamaan ja johtamaan palveluja. Kiinteistöjohtoyritys tekee erilliset palvelusopimukset ulkopuolisten palveluntuottajien kanssa omiin nimiinsä, tilaajan hyväksymien palveluntuottajien kanssa (kuva 2). TILAAJA KJ = kiinteistöjohtoyritys PT = palveluntuottaja KJ TTJ - yritys = sopimussuhde PT PT PT PT PT PT PT = johtamissuhde Kuva 2. Kustannusvastuumalli

8 8 Kustannusvastuumallissa tilaaja on sopimussuhteessa ainoastaan kiinteistöjohtoyrityksen kanssa. Tilaaja maksaa kiinteistöjohtoyrityksen tuottamasta johtamisesta palkkion, joka voidaan sitoa kiinteistöjohtoyrityksen suoritukseen. Palkkion lisäksi tilaaja maksaa kiinteistöjohtoyritykselle ulkopuolisten palveluntuottajien kustannukset. Kiinteistöjohtamiseen palkattu yritys vastaa tilaajalle niin palvelutoiminnan taloudellisesta kuin laadullisesta lopputuloksesta. Kokonaisvastuumallissa kiinteistöjohtoyritys tilaajayrityksen toimeksiannosta johtaa omia ja ulkopuolisia palveluja sovittuun kiinteään kokonaishintaan. Kokonaisvastuumallissa kiinteistöjohtoyritys tuottaa suurimman osan palveluista omalla organisaatiollaan. Osan palveluista kiinteistöjohtoyritys voi hankkia ulkopuolilta palveluntuottajilta. Kiinteistöjohtoyrityksellä on vastuu niin palvelujen johtamisesta kuin tuottamisesta (kuva 3). TILAAJA Vastuualue KJ TTJ - yritys KJ = kiinteistöjohtoyritys PT = palveluntuottaja PT PT PT PT PT PT PT = sopimussuhde = johtamissuhde Kuva 3. Kokonaisvastuumalli Tässä raportissa keskitytään ainoastaan johtamisvastuumallin mukaisen kiinteistöjohtamisen kuvaamiseen. Johtamisvastuumallissa palveluntuottaja valmistelee palvelukuvauksessa määriteltyjen kiinteistö- ja käyttäjäpalvelujen sopimukset, pyytää ne tilaajan kanssa sovituilta tarjoajilta sekä suorittaa kiinteistö- ja käyttäjäpalveluntuottajien valinnat yhteistyössä tilaajan kanssa. Tilaaja tekee sopimukset ulkopuolisten palveluntuottajien kanssa omiin nimiinsä. Palveluntuottaja huolehtii palveluntuottajien laskujen sopimuksenmukaisuuden tarkistamisesta. Tilaaja maksaa palveluntuottajien laskut. Kiinteistöjohtoyrityksen palkkio perustuu tavallisesti vastuuhenkilön ja tämän tukiorganisaatiossa olevien henkilöiden työvoimakustannuksiin. Tehtävät on usein jaettu palvelukuvauksessa kiinteään palkkioon kuuluviin tehtäviin ja yksikköhinnoin korvattaviin tehtäviin. Lisäksi maksetaan erikseen korvattavista tehtävistä ennakkoon sovittu palkkio. Näitä erikseen korvattavia palveluja ovat esimerkiksi kiinteistöjen myyminen, perusparannukset ja vuokralaisten hankkimiset.

9 9 2. Hankintaprosessin kuvaus Kiinteistöjohtopalvelujen hankinta- ja sopimusprosessilla tarkoitetaan prosessia, jossa kiinteistöjohtopalvelut hankitaan ja toteutetaan tyydyttämään kiinteistön omistajan ja käyttäjien tarpeet. Kiinteistöjohtaminen on useimmiten tilaajan ydinliiketoimintaa merkittävästi tukevaa toimintaa. Kiinteistöjohtopalvelun hankintaprosessi muodostuu tarveselvitys-, suunnittelu-, ja tarjouspyyntövaiheesta. Hankintaprosessin avulla luodaan edellytykset oikein määritellylle kiinteistöjohtosopimukselle sekä sen perustalle rakentuvalle hyvälle laadunhallinnalle ja yhteistyölle. Kiinteistöjohtopalvelujen tarveselvitysvaiheessa selvitetään kiinteistön omistajan ja käyttäjien tarpeet kiinteistöjohtamiselle. Kiinteistönomistajan kiinteistöstrategia antaa suuntaviivat kiinteistöjohtopalvelun sisällölle ja hankinnalle. Suunnitteluvaiheessa määritellään puolestaan palvelujen hankkimista ja toteuttamista varten tarvittavat tiedot. Tarjouspyyntövaiheessa etsitään sopivin yhteistyökumppani palvelujen toteuttamiseen. Haltuunottovaiheen tarkoituksena on helpottaa palvelujen siirtoa palveluntuottajalle ja luoda edellytykset toimivalle yhteistyösuhteelle sopimusaikana. Sopimusaikainen toiminta muodostuu sopimusaikaisesta yhteistyöstä ja laadunhallinnasta sekä toiminnan kehittämisestä. Kiinteistöjohtamisessa korostuu tilaajan ja kiinteistöjohtoyrityksen välisen yhteistyön ja luottamuksen merkitys. Oleellisia tekijöitä toimivan sopimussuhteen luomisessa on selkeät tavoitteet, mitä tilaaja ja palveluntuottaja haluavat saada aikaan ja kuinka he yhdessä pääsevät siihen sitoutuminen, sekä tilaajan että palveluntuottajan koko organisaation sitoutuminen sopimukseen ja yhteistyöhön luottamus, kiinteää yhteistyötä on vaikeata rakentaa, ellei luottamus ole kaikilla tasoilla kommunikointi, hyvä molemminpuolinen kommunikointi kokonaisvastuu, vastuuotto tehdyistä ratkaisuista ja valinnoista yhteistyö, kyky ja valmius tehdä yhteistyötä eri toimijoiden kanssa

10 10 3 Hankintaprosessin vaiheet 3.1 Tarveselvitysvaihe Kiinteistöjohtamisen tarveselvitysvaihe muodostuu nykytilanteen analysoinnista, kiinteistöjohtamisen tavoitteiden asettamisesta ja organisointitavan valinnasta. Tarveselvitysvaiheen tavoitteena on kiinteistöjohtopalvelujen suunnittelun edellyttämien tietojen selvittäminen. Tarveselvitysvaiheen lähtötietoina ovat kiinteistökohteiden tiedot ja asiakirjat sekä organisaatioiden strategiat. Tarveselvitysvaiheen tuloksena saadaan nykytilanteen kuvaus, kiinteistöjohtamisen tavoitteet ja organisointitapa. Nykytilanteen analysointivaiheessa selvitetään kiinteistökohteiden tiedot ja asiakirjat sekä kartoitetaan kiinteistöjohtamisen lähtötaso haastattelemalla mahdollisuuksien mukaan nykyistä vastuuja palveluorganisaatiota sekä muita osapuolia kuten käyttäjiä. Nykytilanteen analysointivaiheessa tehdään myös kiinteistöjen nykytilan analyysi, jossa selvitetään kiinteistöjen tekninen ja toiminnallinen kunto sekä taloudellinen tilanne, mikäli näitä ei ole jo aiemmin tehty. Nykytilanteen analyysi auttaa tilaajaa saamaan selkeän käsityksen kiinteistön kunnosta ja palvelujen laatutasosta sekä toteutusmalleista. Ulkopuolisten kiinteistöjohtopalvelujen hankintaan vaikuttavat kiinteistön omistajan kiinteistöstrategia ja käyttäjien liiketoimintastrategiat. Näiden perusteella määritellään tarkemmin kiinteistöjohtamiselle asetettavat tavoitteet. Ennen palvelujen hankinnan suunnittelua on tärkeätä selvittää, mitä palveluja kiinteistöjen omistaja ja käyttäjät tarvitsevat, jotta palvelutarjonta saadaan kohtaamaan todellista tarvetta. Kiinteistöjohtopalveluissa korostuu enemmän omistajan tai yrityksen liiketoiminnan tarpeet kuin lopullisten käyttäjien, kun taas kiinteistö- ja käyttäjäpalveluissa lopullisten käyttäjien merkitys on suurempi. Kiinteistöjohtopalvelujen organisointitavan valintavaiheessa analysoidaan ja verrataan eri kiinteistöjohtamisen malleja keskenään parhaan mahdollisen palvelukonseptin löytämiseksi. Lisäksi voi käydä niin, että nykyinen kiinteistöjohtamisen organisointitapa todetaan parhaaksi vaihtoehdoksi. Jos prosessissa päädytään tähän, kiinteistöjohtamisen prosessi jatkuu nykyisten palvelujen suunnitelmien ja toimintatapojen kehittämisellä.

11 11 TARVESELVITYSVAIHE TAVOITE Määrittää kiinteistöjohtamiselle asetettavat tavoitteet LÄHTÖTIEDOT Kiinteistön tiedot ja asiakirjat, omistajan kiinteistöstrategia VAIHEET 1. Selvitä kiinteistöihin liittyvät tiedot ja asiakirjat Nykyiset palvelut, niiden sisältö ja organisointitapa Haastattele tarvittaessa nykyistä kiinteistöjohtoorganisaatiota nykyiset ongelmat kehittämistarpeet Haastattele tarvittaessa muita osapuolia Tee tarvittaessa lisäselvityksiä esim. kiinteistön nykytilan analyysi: kiinteistöjen tekninen ja toiminnallinen kunto ja taloudellinen tilanne käyttäjätyytyväisyysselvitys 2. Kokoa nykytilanteen kuvaus Kiinteistöt määrätietoineen Kiinteistöjen kunto Palvelujen nykyinen laatutaso 3. Selvitä kiinteistöjen omistajan ja käyttäjien strategiat 4. Selvitä kiinteistöjen omistajien ja käyttäjien tarpeet kiinteistöille kiinteistöjohdolle sopimusaikaiselle yhteistyölle sopimusaikaiselle laadunhallinnalle 5. Määritä kiinteistöjohtamispalvelujen tavoitteet TULOS NYKYTILANTEEN KUVAUS, KIINTEISTÖJOHTAMISEN TAVOITTEET JA ORGANISOINTITAPA 3.2 Suunnitteluvaihe Suunnitteluvaiheen tehtäviä ovat hankinnan suunnittelu, kiinteistöjohtamisen palvelukuvauksen laadinta ja tarjouspyynnön laadinta. Suunnitteluvaiheen tavoitteena on selvittää kiinteistöjohtopalvelujen hankinnan edellyttämät tiedot. Suunnitteluvaiheen lähtötietoina ovat nykytilanteen kuvaus, kiinteistöjohtamisen tavoitteet ja kiinteistöjohtamisen organisointitapa. Suunnitteluvaiheen tuloksena saadaan hankintasuunnitelma, palvelukuvaus ja tarjouspyyntöasiakirjat. Tarjouspyyntöasiakirjat sisältävät tarjouspyyntökirjeen, sopimusohjelman, vastuurajaliitteen, palvelukuvauksen ja tarjouslomakkeen.

12 12 Hankittavan kiinteistöjohtamisen sisältö vaihtelee muun muassa sopimuskohteiden erityispiirteistä sekä osapuolten tarpeista johtuen. Kiinteistöjohtopalvelujen sisältöön ja suunnitteluun vaikuttavat muun muassa kiinteistön asema tilaajaorganisaation toiminnassa. Palvelujen suunnittelun ensimmäisenä vaiheena on palvelujen hankinnan suunnittelu. Tässä vaiheessa määritellään hankintamenettely, hankinnan vaiheet ja aikataulu sekä tarjoajien valintakriteerit. Suunnitteluvaiheeseen sisältyy myös palvelukuvauksen laatiminen. Palvelukuvauksessa kuvataan tilaajan vaatimukset palveluille ottaen huomioon organisaation toimintaperiaatteet ja muiden osapuolten tarpeet. Palvelukuvauksen laadinnassa voidaan hyödyntää KiinteistöRYL:n kuvaamia yleisiä laatuvaatimuksia. Näihin voidaan palvelukuvauksessa viitata tai niistä voidaan palvelukuvauksessa poiketa, jolloin laatuvaatimus on kirjoitettava kokonaisuudessaan palvelukuvaukseen. Palvelukuvauksessa voidaan myös kuvata tarpeelliset menettelytavat, joita tarvitaan palvelujen lopputuloksen saavuttamiseksi. Palvelukuvaukseen kirjataan myös käyttäjien vaatimukset ja odotukset kiinteistöjohtopalveluille sekä varmistetaan, että lopullisten käyttäjien odotukset ovat yhteensopivat markkinoihin nähden sekä kiinteistöjohtoyritysten toteutettavissa. Hyvin laadittu palvelukuvaus varmistaa, että kiinteistöjohtoyrityksellä ja tilaajalla on yhteinen käsitys palvelusisällöstä. Tämä auttaa ehkäisemään ristiriitoja myöhemmissä vaiheissa. Tarjouspyyntöasiakirjojen merkitys korostuu kiinteistöjohtamisen hankinnassa. Tarjouspyyntöasiakirjoissa on oltava vähintään seuraavat kohdat määriteltynä: kiinteistöt, joita hankittava kiinteistöjohto käsittää kiinteistöjohtamisen tavoitteet palvelukuvaus tarjouksen muodostaminen valintakriteerit tarjouksen toimittamiseen liittyvät tiedot. Tarjouspyyntöasiakirjoissa kiinnitetään huomiota siihen, että tarjouksista saadaan mahdollisimman vertailukelpoisia keskenään. Tätä varten on tarjouspyyntöasiakirjoihin hyvä sisällyttää tarjouslomake, jotta saadut tarjoukset ovat samanmuotoisia.

13 13 SUUNNITTELUVAIHE TAVOITE LÄHTÖTIEDOT VAIHEET TULOS Suunnitella kiinteistöjohtamisen hankinnan toteutus Nykytilanteen kuvaus, kiinteistöjohtamisen tavoitteet ja organisointitapa 1. Määritä hankittavat palvelukokonaisuudet ja niiden sisältö 2. Määrittele vastuurajat kustannus- ja tuottamisvastuun jakautuminen osapuolten kesken 3. Määrittele osapuolten velvollisuudet ja vastuut omistajan käyttäjien palveluntuottajan ulkopuolisten palveluntuottajien 4. Kokoa palvelukuvaus nykytilanteen kuvaus kiinteistöjohtamisen tavoitteet palvelusisältö 5. Suunnittele palvelujen hankintaprosessi hankintamenettely hankinnan vaiheet ja aikataulu palvelujen tarjoajien valintakriteerit 6. Laadi ja kokoa kaupalliset asiakirjat sopimusohjelma vastuurajaliite tarjouslomake 7. Laadi ja kokoa palvelusisältöä kuvaavat asiakirjat palvelukuvaus piirustukset 8. Kokoa tarjouspyyntöasiakirjat tarjouspyyntökirje kaupalliset asiakirjat palvelusisältöä kuvaavat asiakirjat TARJOUSPYYNTÖASIAKIRJAT

14 Tarjouspyyntövaihe Tarjouspyyntövaihe muodostuu tarjoajien valinnasta, tarjousten vertailusta, vastuuhenkilöiden ja organisaation arvioinnista ja sopimusneuvotteluista. Tarjouspyyntövaiheen tavoitteena on parhaimman mahdollisen sopimuskumppanin löytäminen. Tarjouspyyntövaiheen lähtötietoina ovat suunnitteluvaiheen tulokset eli hankintasuunnitelma, palvelukuvaus ja tarjouspyyntöasiakirjat. Tarjouspyyntövaiheen tuloksena saadaan sopimus tilaajan ja palveluntuottajan välillä. Tarjoajien valinnassa valitaan tarjouskilpailuun osallistuvat kiinteistöjohtoyritykset. Valinnassa kiinnitetään huomiota muun muassa kiinteistöjohtoyrityksen toimialaan, toiminta-alueeseen, kokemukseen, ammattitaitoon, resursseihin ja erityisosaamiseen. Mihin asioihin kulloisessakin tapauksessa kiinnitetään huomiota, riippuu paljolti tilaajan intresseistä ja sopimuksen laajuudesta ja sisällöstä. Tarjousten vertailu vaatii jokaisen tarjouksen huolellista analysointia ja tarjousten vertaamista keskenään. Tarjousten vertailussa käytetään painotettua pisteytystä apuna arvioitaessa, kuinka hyvin tarjoukset kohtaavat tarjouspyynnössä esitetyt asiat. Tätä painotettua pisteytystä tarkastellaan yhdessä hintatarjouksen kanssa etsittäessä sopivinta sopimuskumppania. Kiinteistöjohtopalvelusta saadut tarjoukset avataan kaikki yhtä aikaa. Tällä tavoin tarjouksen antajat saavat tasapuolisen kohtelun. Kun kaikki tarjoukset on avattu, voidaan tehdä niiden alustava vertailu. Jos tarjouksista puuttuu vertailun kannalta olennaisia tietoja, voidaan samalla päättää tarvittavista tarkennuksista ja täydennyksistä. Tarjouksia vertailtaessa on koko ajan syytä muistaa kiinteistön ominaispiirteet, kiinteistöstrategia ja ne osaamisen alueet, joita kohteen kiinteistöjohtaminen edellyttää. Esimerkiksi vanhan, lähivuosina perusparannuksia kaipaavan kohteen hoidossa on tekninen asiantuntemus eduksi. Vastaavasti uudessa kohteessa kiinteistön vastaanottoon ja vakuuksien valvontaan liittyvät tehtävät vaativat hallinnollista asiantuntemusta. Ennen lopullista päätöstä voidaan vielä haastatella tarjouksissa mahdollisesti esitetyt suosittelijat. Tätä kautta on mahdollista saada tietoja kiinteistöjohtoyrityksen toiminnasta sekä asiantuntemuksesta. Kiinteistöjohtoyrityksen valinnassa keskeisiä valintakriteereitä ovat: hinta kokemus maine vastuuhenkilö tekninen ja hallinnollinen osaaminen resurssien laatu ja määrä sijainti Ennen lopullista kiinteistöjohtoyrityksen valintaa pyydetään tarjoajilta selvitystä potentiaalisista vastuuhenkilöistä. Palveluja johtavan henkilön asiantuntemus ja kokemus on erittäin merkittävä valintakriteeri.

15 15 Kiinteistöjohtoyrityksen valinnan jälkeen järjestetään sopimusneuvottelut, joiden pohjalta lopullinen kiinteistöjohtosopimus laaditaan. Sopimusneuvotteluissa on viimeistään syytä käydä kiinteistöstrategia läpi. Sopimusneuvotteluissa pyritään saamaan tilaajan ja tulevan kiinteistöjohdon välille yhteisymmärrys siitä, millä tavoin kiinteistöä lähivuosina hoidetaan. Sopimusneuvotteluissa käydään läpi muun muassa: sopimusehdot palvelukuvaus tiedon omistusoikeus salassapitovelvollisuus maksuperusteet palkkiojärjestelmä palvelujen arviointi muutosten ennakoiminen.

16 16 TARJOUSPYYNTÖVAIHTE TAVOITE LÄHTÖ- TIEDOT VAIHEET Valita kiinteistöjohtoyritys Hankintasuunnitelma, tarjouspyyntöasiakirjat 1. Selvitä potentiaaliset tarjoajat ja heidän tausta esim. toimiala toiminta-alue kokemus ammattitaito resurssit: henkilöstö, tekniset, taloudelliset erityisosaaminen 2. Varmista potentiaalisten tarjoajien halukkuus tarjota 3. Lähetä tarjouskilpailuun osallistuville tarjoajille tarjouspyyntöasiakirjat 4. Järjestä tarjoajille yhteinen toimeksiannon esittelytilaisuus 5. Avaa saadut tarjoukset yhtä aikaa 6. Tarkista tarjousten tarjouspyynnönmukaisuus ja hyväksymiskelpoisuus Selvitä vaihtoehtotarjousten kelpoisuus 7. Laadi tarjousvertailutaulukko Aseta tarjoajat paremmuusjärjestykseen 8. Valitse vastuuhenkilöiden haastatteluun parhaiten menestyneet tarjoajat Haastattele vastuuhenkilöitä Arvioi vastuuhenkilöiden soveltuvuutta Laadi vastuuhenkilöjen vertailutaulukko Aseta tarjoajat paremmuusjärjestykseen 9. Valitse sopimusneuvotteluihin parhaiten menestynyt tarjoaja Varmista, että sopimuksen osapuolet ymmärtävät sopimuksen keskeiset seikat ja sopimuksesta aiheutuvat sitoumukset samalla tavoin 10. Kokoa sopimusasiakirjat sopimus sopimusneuvottelupöytäkirja sopimusohjelma palvelukuvaus vastuurajaliite tarjouspyynnön tarkennus tarjouspyyntö tarjous ISE Järjestä sopimuksen allekirjoitustilaisuus TULOS SOPIMUS

17 17 4. Tarjouksen laatiminen Kiinteistöjohtoyrityksen tarjous sisältää muun muassa tarjoajayrityksen tiedot, suunnitelman palvelujen tuottamisesta sekä veloitusperusteet. Jos tarjoaja ei pysty toimittamaan jotain pyydettyä palvelua, ilmoitetaan siitä tarjouksessa. Tarjousprosessin yhtenä haasteena, on varmistaa, että tarjoukset ovat tarjouspyynnön mukaiset. Epäselvät kohdat tarjouspyynnössä saattavat vaatia lisäselvennystä tarjouspyynnön esittäjältä. Kiinteistöjohtopalvelua koskevasta tarjouksesta tulisi aina ilmetä, minkälaisesta ja minkä kokoisesta yrityksestä on kysymys. Tämän vuoksi tarjouksessa olisi oltava tiedot, mm. siitä: paljonko ja minkälaista henkilökuntaa toimistossa on (isännöitsijöitä, kirjanpitäjiä, muuta toimistohenkilökuntaa, tekniikan asiantuntijoita jne.) kauanko yritys on toiminut alalla (perustamisvuosi) sekä onko yritys ISA-auktorisoitu. Tarjouksessa olisi myös aina oltava tiedot vastuuvakuutuksesta. Lisäksi olisi oltava selvitykset kiinteistöjohtamisen kannalta keskeisistä ATK-ohjelmista sekä varahenkilöjärjestelyistä lomien aikana. Tarjouksen liitteenä tulisi olla kyseisen yrityksen käyttämä tuloslaskelma- ja tasemalli, jotta tarjouksia verrattaessa nähdään asianomaisen toimiston kirjanpidosta tuotettavien asiakirjojen laatu. Tarjouksessa on aina mainittava vastuuhenkilön nimi riippumatta siitä, onko kysymyksessä yhden henkilön yritys tai useita työntekijöitä käsittävä yritys. Tarjouksesta on myös käytävä ilmi vastuuhenkilön peruskoulutus, kiinteistöalan tutkinnot, mahdollinen auktorisointi sekä aikaisempi työkokemus. Jos tarjouksen tekijä on alueellinen kiinteistönhoitoyhtiö tai muu toimialaltaan laajahko yritys, tarjouksessa on oltava mainittuna myös sen henkilön nimi ja pätevyys, joka on yrityksessä päävastuussa kiinteistöjohtotehtävistä. Kiinteistöjohtopalvelua koskeva hintatarjous esitetään tarjouspyynnön mukaisena. Yleensä tarjous pyydetään kuukausipalkkiona. Ellei tarjouksessa ole muuta mainittu, esitettyyn kuukausipalkkioon voidaan katsoa sisältyvän kaikki ne tehtävät, jotka isännöintiä koskevissa tehtäväluetteloissa on mainittu kuuluviksi kiinteään kokonaispalkkioon. Jotta tarjouksen pyytäjälle ei kuitenkaan syntyisi epätietoisuutta siitä, mitä tehtäviä kokonaispalkkioon sisältyy, tarjouksen yhteydessä olisi syytä viitata em. tehtäväluetteloon tai se liitetään osaksi tarjousta. Tarjouksesta tulisi lisäksi käydä ilmi tärkeimpien erillisveloitukseen oikeuttavien tehtävien veloitusperusteet sekä isännöinnistä aiheutuvien toimistokulujen laskutusperiaatteet. Tarjoukseen sisältyy tavallisesti myös ehdotus isännöintipalkkion ja muiden veloitusperusteiden tarkistusmenettelystä. Menettelynä voidaan käyttää yleisten sopimusehtojen (ISE 2007) mukaista tai muuta vastaavaa menettelyä. Tarjouksen antajan kannalta on eduksi, jos tarjouksessa on mainittu yksi tai useampia suosittelijoita. Nämä voivat olla esim. ennestään isännöitävänä olevien taloyhtiöiden hallitusten puheenjohtajia.

18 18 TARJOUS TAVOITE LÄHTÖTIEDOT PROSESSI Tuottaa hyvä ja tarjouspyynnön mukainen tarjous Tarjouspyyntö 1. Käy läpi tarjouspyyntöasiakirjat: palvelun tavoitetason kuvaus olosuhdetavoitteet kulutustavoitteet käyttäjätyytyväisyystavoitteet yms. palvelukuvaus sopimusohjelma: osapuolien vastuut ja velvollisuudet tiedon ylläpito ja luovuttaminen käytettävät alihankkijat pidettävät kokoukset ja katselmukset palkkiot ja hyvitykset sekä sopimussakot yms. vastuurajaliite. kustannusvastuut toteutusvastuut yms. 2. Laadi tarjous huolellisesti - tarjouksen oltava kaikin osin tarjouspyynnön mukainen - määrittele tarjoushinta huolellisesti - ilmoita tärkeimpien erillisveloitukseen oikeuttavien tehtävien veloitusperusteet sekä tehtävistä aiheutuvien toimistokulujen laskutusperiaatteet - määrittele työtehtäviin käytettävä tuntimäärä huolellisesti - ilmoita yrityksesi tiedot - ilmoita paljonko ja minkälaista henkilökuntaa toimistossa on (isännöitsijöitä, kirjanpitäjiä, muuta toimistohenkilökuntaa, tekniikan asiantuntijoita jne.) - ilmoita kauanko yritys on toiminut alalla (perustamisvuosi) - ilmoita onko yritys ISA-auktorisoitu - ilmoita tiedot vastuuvakuutuksesta - ilmoita selvitykset kiinteistöjohtamisen kannalta keskeisistä ATKohjelmista sekä varahenkilöjärjestelyistä lomien aikana - ilmoita vastuuhenkilöksi esitettävän henkilön nimi ja koulutus - kokoa tarjouspyynnössä edellytetyt tarjouksen liitteet TULOS SAAVUTETAAN TARJOUSKILPAILUUN KILPAILUKYKYINEN TARJOUS

19 19 OSA II Kiinteistöpalveluiden hankintaprosessi

20 20 1. Palvelujen hankintaprosessin yleiskuvaus Hankintaprosessi käynnistyy, kun kiinteistö- ja käyttäjäpalveluille asetetut tarpeet tunnistetaan (kuva 4). Käyttäjien osallistuminen tarpeiden määrittämiseen on usein tarpeellista, koska palvelutuotanto tapahtuu usein tiiviissä yhteistyössä käyttäjien kanssa. Tarpeiden huolellinen selvittäminen ja dokumentointi luovat perustan palveluiden hankinnalle. Useissa palveluissa tarpeiden kartoituksella ja määrittämisellä on kaksijakoinen vaikutus sopimuksen sisältöön. Se on tarpeellista palveluntuottajan palvelusisällön määrittämiseksi, mutta toisaalta sen avulla määritellään myös ne toimenpiteet, joilla tilaaja avustaa palveluntuottajaa palvelutuloksen aikaansaamiseksi. Palvelun tarpeiden määrittämisen ja palvelun sisällön kuvaamisen jälkeen analysoidaan palvelujen hankintavaihtoehdot. Hankintavaihtoehtojen analysointi sisältää potentiaalisten palveluntuottajien etsinnän ja arvioinnin sekä alustavan kustannusarvion laatimisen. Potentiaalisten palveluntuottajien valinnassa on hyödyllistä selvittää heidän referenssikohteensa ja muiden tilaajien kokemukset ko. palveluyrityksestä. Selvitykset on tehtävä riittävän laaja-alaisesti ja tyypillisiä selvitettäviä asioita ovat yrityksen maine, yrityksen palvelu- ja laadunvarmistusten suoritustapa, henkilöstön ammattitaito ja koulutusjärjestelmä, avainhenkilöiden tausta ja yrityksen aktiivisuus kehittämisessä. Näille tekijöille voidaan antaa painoarvot ja arvioida palveluntuottajien paremmuutta. Palvelutuottajan valintaan on yleensä kaksi päämenettelytapaa; tarjouskilpailumenettely ja neuvottelumenettely. Mikäli potentiaalisia tarjoajia on riittävästi ja palvelun sisältö voidaan määrittää riittävällä tarkkuudella, on tarjouskilpailumenettely yleensä suositeltavin. Julkisen tilaajan on noudatettava aina hankintalainsäädäntöä ja sen asettamia ehtoja. Yksityinen tilaaja ei ole sidottu hankintalainsäädäntöön vaan voi toimia valitsemallaan tavalla. Tarjouskilpailussa voidaan käyttää rajoitettua, esivalinnan sisältävää tai avointa menettelyä. Rajoitetun menettelyn yhteydessä tarjouspyyntö lähetetään vain ennalta valituille tarjoajille. Vaikka em. termit liittyvät lähinnä julkisiin hankintoihin, on niiden sisältö kuitenkin samankaltainen myös yksityisten yritysten tekemissä hankinnoissa. Avointa menettelyssä kaikki halukkaat voivat tehdä tarjouksen. Esivalinnan sisältävässä tarjouskilpailussa tilaaja määrittää esivalintakriteerit, jotka voivat perustua esimerkiksi tarjoajan taloudelliseen ja tekniseen suorituskykyyn sekä henkilöresursseihin. Tarjouskilpailu käydään esivalintakriteerit täyttävien tarjoajien kesken. Neuvottelumenettelyä voidaan käyttää esimerkiksi tilanteessa, jossa potentiaalisia tarjoajia on vain yksi tai palvelun sisältöä ei ole kuvattu. Tässä tilanteessa palvelun kustannusrakenteen tunteminen edesauttaa hintaneuvotteluissa oikean hintatason määrittämisessä. Neuvottelumenettelyä käytettäessä voidaan neuvotteluja käydä yhden tai useamman tarjoajan kanssa. Potentiaaliset palveluntuottajat voivat myös tehdä tarjouksen, jossa he itse kuvaavat palvelunsa sisällön. Tämän tyyppinen toimintatapa sopii, jos tilaaja uskoo, että palveluntuottajalla on osaamista, josta tilaajalla ei ole selkeää käsitystä. Tällöinkin palvelutarpeiden kuvaaminen on tärkeää, jotta palveluntuottaja saa selkeän käsityksen tilaajan haluaman palvelun sisällöstä. Vaikeutena tämän tyyppisten tarjousten arvioinnissa on tarjousten vertailukelpoisuus. Lisäksi tarjouksen laatiminen on työlästä ja saattaa aiheuttaa isoja kustannuksia. Voi olla välttämätöntä, että tilaaja

ISÄNNÖINTIPALVELUA OSTAMASSA TILAAJAN NÄKÖKULMA

ISÄNNÖINTIPALVELUA OSTAMASSA TILAAJAN NÄKÖKULMA ISÄNNÖINTIPALVELUA OSTAMASSA TILAAJAN NÄKÖKULMA Kiinteistö 2013 Jenni Hupli Kiinteistöliiton päälakimies, VT Ydinkysymysten äärellä Sitä saa, mitä tilaa Vastaako sitä, mitä on tavoiteltu/tarvitaan? Ratkaiseeko

Lisätiedot

Kilpailuttamiselle kannattaa varata tarpeeksi aikaa, sillä kiireessä tehdään usein vääriä ratkaisuja.

Kilpailuttamiselle kannattaa varata tarpeeksi aikaa, sillä kiireessä tehdään usein vääriä ratkaisuja. Nä e yt ut siv 4 Kilpailutus Kilpailuttamiselle kannattaa varata tarpeeksi aikaa, sillä kiireessä tehdään usein vääriä ratkaisuja. Kilpailutusvaiheeseen kuuluu kilpailutustavan päättäminen, tarjouspyynnön

Lisätiedot

Isännöintisopimus kuinka sopia ja pitää sopimus ajan tasalla

Isännöintisopimus kuinka sopia ja pitää sopimus ajan tasalla Isännöintisopimus kuinka sopia ja pitää sopimus ajan tasalla Hallitusseminaari 2011 Anu Kärkkäinen päälakimies Suomen Kiinteistöliitto ry ISÄNNÖITSIJÄN VALINTA Milloin taloyhtiössä on oltava isännöitsijä?

Lisätiedot

Isännöinnin ostaminen ja sopimushallinta 15.4.2015. Kai Haarma Toiminnanjohtaja, OTK Kiinteistöliitto Uusimaa

Isännöinnin ostaminen ja sopimushallinta 15.4.2015. Kai Haarma Toiminnanjohtaja, OTK Kiinteistöliitto Uusimaa Isännöinnin ostaminen ja sopimushallinta 15.4.2015 Kai Haarma Toiminnanjohtaja, OTK Kiinteistöliitto Uusimaa Isännöinti Milloin taloyhtiössä on oltava isännöitsijä? Yhtiöjärjestys määrää Yhtiökokous niin

Lisätiedot

Kiinteistönhoidon hankinnat Jukka Puhto, diplomi-insinööri Tutkimuspäällikkö, Teknillinen korkeakoulu, rakentamistalous jukka.puhto@hut.

Kiinteistönhoidon hankinnat Jukka Puhto, diplomi-insinööri Tutkimuspäällikkö, Teknillinen korkeakoulu, rakentamistalous jukka.puhto@hut. Jukka Puhto, diplomi-insinööri Tutkimuspäällikkö, Teknillinen korkeakoulu, rakentamistalous jukka.puhto@hut.fi Kiinteistönhoito Kiinteistönhoito on kiinteistön ylläpitoon kuuluvaa säännöllistä toimintaa,

Lisätiedot

SiSällyS Kirjoit tajat termistöä johdanto 1.1 Kilpailutuksen lähtökohdat 1.2 Osaava kilpailuttaja 1.3 Tavoitteiden selvittäminen

SiSällyS Kirjoit tajat termistöä johdanto 1.1 Kilpailutuksen lähtökohdat 1.2 Osaava kilpailuttaja 1.3 Tavoitteiden selvittäminen Sisällys Kirjoittajat 2 Termistöä 11 1 Johdanto 13 1.1 Kilpailutuksen lähtökohdat 14 1.1.1 Tavoitteena onnistuminen 14 1.1.2 Kaikki mukaan 15 1.1.3 Yhteinen asiakas 17 1.1.4 Läpinäkyvää toimintaa 17 1.1.5

Lisätiedot

Suomen Kiinteistöliitto ry. Korjausrakentamispalveluiden. taloyhtiössä. Suomen Kiinteistöliitto ry. TkT Jari Virta

Suomen Kiinteistöliitto ry. Korjausrakentamispalveluiden. taloyhtiössä. Suomen Kiinteistöliitto ry. TkT Jari Virta Korjausrakentamispalveluiden ostaminen taloyhtiössä TkT Jari Virta Korjausrakentamisen osapuolia Valtuudet palveluiden hankintaan Kuntotutkijat tms. Valvojat Materiaalin toimittajat Urakoitsijat Tilaaja

Lisätiedot

Suunnitelmallinen kiinteistönpito asunto-osakeyhtiössä. Taloyhtiö 2014 1.4.2014 Helsingin Messukeskus Rakennusneuvos Erkki Laitinen

Suunnitelmallinen kiinteistönpito asunto-osakeyhtiössä. Taloyhtiö 2014 1.4.2014 Helsingin Messukeskus Rakennusneuvos Erkki Laitinen Suunnitelmallinen kiinteistönpito asunto-osakeyhtiössä Taloyhtiö 2014 1.4.2014 Helsingin Messukeskus Rakennusneuvos Erkki Laitinen Taloyhtiöillä ja muilla rakennusten omistajilla edessä suuria haasteita.

Lisätiedot

Kysely kiinteistöpalvelujen hankinta- ja yhteistyösuhteista

Kysely kiinteistöpalvelujen hankinta- ja yhteistyösuhteista Kysely kiinteistöpalvelujen hankinta- ja yhteistyösuhteista tilaaja: Suomen toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry ajankohta: 12. - 19.1.2005 toteutus: kyselyyn kutsuttiin 50 merkittävintä kiinteistönhoidon

Lisätiedot

Kansallisarkiston digitointihankkeen kilpailutus. Tuomas Riihivaara 29.10.2009

Kansallisarkiston digitointihankkeen kilpailutus. Tuomas Riihivaara 29.10.2009 Kansallisarkiston digitointihankkeen kilpailutus Tuomas Riihivaara 29.10.2009 Laki julkisista hankinnoista (348/2007) Kansallisarkiston on valtion viranomaisena kilpailutettava hankintansa hankintalaissa

Lisätiedot

Koulukuljetukset Yhteiskoulu-lukioon ja Lapijoen kouluille (linja-autokuljetukset) lukuvuodelle 2015-2016

Koulukuljetukset Yhteiskoulu-lukioon ja Lapijoen kouluille (linja-autokuljetukset) lukuvuodelle 2015-2016 Koulukuljetukset Yhteiskoulu-lukioon ja Lapijoen kouluille (linja-autokuljetukset) lukuvuodelle 2015-2016 Eurajoen kunnan koulutoimi pyytää tarjoustanne koululaiskuljetuksista lukuvuodelle 2015-2016. 1

Lisätiedot

JALASJÄRVEN KUNTA PYYTÄÄ KIRJALLISTA TARJOUSTANNE KATUVALAISTUKSEN OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ JA OHJAUSLAITTEISTA KOKONAISTOIMITUKSENA

JALASJÄRVEN KUNTA PYYTÄÄ KIRJALLISTA TARJOUSTANNE KATUVALAISTUKSEN OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ JA OHJAUSLAITTEISTA KOKONAISTOIMITUKSENA Katuvalaistuksen ohjausjärjestelmä Tarjouspyyntö Sivu 1/5 JALASJÄRVEN KUNTA PYYTÄÄ KIRJALLISTA TARJOUSTANNE KATUVALAISTUKSEN OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ JA OHJAUSLAITTEISTA KOKONAISTOIMITUKSENA Hankittava kokonaisuus

Lisätiedot

Isännöinnin laatu ja palveluntoimittajan valinnassa käytettävät työkalut. Laatua isännöintiin hallitusten osto-osaamisella

Isännöinnin laatu ja palveluntoimittajan valinnassa käytettävät työkalut. Laatua isännöintiin hallitusten osto-osaamisella Isännöinnin laatu ja palveluntoimittajan valinnassa käytettävät työkalut Laatua isännöintiin hallitusten osto-osaamisella Isännöinnin laatu Palvelun laatu Mitä laatu on? toiminnallinen, tekninen, imagollinen

Lisätiedot

TEKNISTEN PALVELUJEN KILPAILUTTAMISEN HAASTEET. 17.02.2012 Markku Teppo Deveco Oy

TEKNISTEN PALVELUJEN KILPAILUTTAMISEN HAASTEET. 17.02.2012 Markku Teppo Deveco Oy TEKNISTEN PALVELUJEN KILPAILUTTAMISEN HAASTEET 17.02.2012 Markku Teppo Deveco Oy Kunnan teknisen toimen palvelut ovat tärkeitä asukkaille Kiristyneessä kuntataloudessa kunnilla on ollut vaikeuksia teknisen

Lisätiedot

LAATUSUUNNITELMAMALLI

LAATUSUUNNITELMAMALLI Liite 4 Yleisten alueiden aurausurakat Keskustan kehä- alueurakka-alueella 2016 2018 LAATUSUUNNITELMAMALLI 9.8.2016 9.8.2016 2(5) Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 3 Laatusuunnitelman tarkoitus... 3 Laatusuunnitelman

Lisätiedot

KESKI-POHJANMAAN KOULUTUSYHTYMÄN TULOSALUEIDEN HANKINTASÄÄNTÖ. Hyväksytty 20.2.2014 16 yhtymähallitus

KESKI-POHJANMAAN KOULUTUSYHTYMÄN TULOSALUEIDEN HANKINTASÄÄNTÖ. Hyväksytty 20.2.2014 16 yhtymähallitus KESKI-POHJANMAAN KOULUTUSYHTYMÄN TULOSALUEIDEN HANKINTASÄÄNTÖ Hyväksytty 20.2.2014 16 yhtymähallitus KESKI-POHJANMAAN KOULUTUSYHTYMÄ Hyväksytty 20.2.2014 16 yhtymähallitus HANKINTASÄÄNTÖ 1 1 Soveltamisala

Lisätiedot

LAATUTARJOUSLOMAKE / LAATUSUUNNITELMA KATUJEN TALVIHOIDON ALUEURAKKA 2017/ /2020

LAATUTARJOUSLOMAKE / LAATUSUUNNITELMA KATUJEN TALVIHOIDON ALUEURAKKA 2017/ /2020 LAPINLAHDEN KUNTA Tekninen osasto 22.6.2017 LAATUTARJOUSLOMAKE / LAATUSUUNNITELMA KATUJEN TALVIHOIDON ALUEURAKKA 2017/2018 2019/2020 URAKOITSIJA: Osoite,kotisivu Puhelin, sähköposti Telefax Asematie 4

Lisätiedot

Vihdin kunnan alueen pohjatutkimukset

Vihdin kunnan alueen pohjatutkimukset TARJOUSPYYNTÖ 17.3.2015 Tarjouspyyntö Vihdin kunnan alueen pohjatutkimukset Tilaaja Hankinnan kohde Hankinnan tyyppi Työn kuvaus Vihdin kunta, kaavoituspalvelut Vihin kunta pyytää tarjoustanne pohjatutkimusten

Lisätiedot

TUUSULAN LIIKENNEMALLITARKASTELU

TUUSULAN LIIKENNEMALLITARKASTELU 1/7 TARJOUSPYYNTÖ 7.9.2012 TUUSULAN LIIKENNEMALLITARKASTELU Pyydämme tarjoustanne jäljempänä määritellyn liikennemallitarkastelun laadinnasta tässä tarjouspyynnössä ja tarjouspyynnön liitteissä kuvatulla

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ PARAISTEN KAUPUNGIN, PARAISTEN KUNTA- ALUEEN SIIVOUSPALVELUISTA

TARJOUSPYYNTÖ PARAISTEN KAUPUNGIN, PARAISTEN KUNTA- ALUEEN SIIVOUSPALVELUISTA Paraisten kaupunki TARJOUSPYYNTÖ Palvelutoiminnot Rantatie 28 21600 PARAINEN 25.4.2014 TARJOUSPYYNTÖ PARAISTEN KAUPUNGIN, PARAISTEN KUNTA- ALUEEN SIIVOUSPALVELUISTA 1. OSTAJA Paraisten kaupunki (y-tunnus

Lisätiedot

POHJOIS-SUOMEN TALOKESKUS OY VALMISTAUTUMINEN KORJAUSHANKKEESEEN

POHJOIS-SUOMEN TALOKESKUS OY VALMISTAUTUMINEN KORJAUSHANKKEESEEN VALMISTAUTUMINEN KORJAUSHANKKEESEEN Pekka Seppänen Oulu 2.9.2010 Oulu Pekka Seppänen LVI- Insinööri Kuntoarvioija, PKA Pätevöitynyt energiatodistuksen antaja, PETA MITÄ ON HANKESUUNNITTELU - Korjaustarpeen

Lisätiedot

Kiinteistöhuollon ja siivouksen ostaminen Antti Niitynpää

Kiinteistöhuollon ja siivouksen ostaminen Antti Niitynpää Kiinteistöhuollon ja siivouksen ostaminen Antti Niitynpää 3.5.2011 Trendejä 1970 s Sisäinen organisaatio 1980 s 1990 s Outsourcing 2000 + Sopimuspalvelut Toimitilapalvelut / IFS Siivous Siivous Turvallisuus

Lisätiedot

Esittäjän esittely. Tämä ei ole opetusmateriaali, vaan Jussin näkemys lyhyellä kokemuksella ilman kyseisten urakkamuotojen koulutusta

Esittäjän esittely. Tämä ei ole opetusmateriaali, vaan Jussin näkemys lyhyellä kokemuksella ilman kyseisten urakkamuotojen koulutusta Esittäjän esittely Tämä ei ole opetusmateriaali, vaan Jussin näkemys lyhyellä kokemuksella ilman kyseisten urakkamuotojen koulutusta Kantapään kautta onnistumiseen, kolmas kerta toden sanoo PJP ja PJU

Lisätiedot

LAATUSUUNNITELMAMALLI

LAATUSUUNNITELMAMALLI Laatusuunnitelmamalli 1(5) Oulun kiinteistöjen talvikunnossapidon LAATUSUUNNITELMAMALLI Laatusuunnitelmamalli 2(5) Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 3 Laatusuunnitelman tarkoitus... 3 Laatusuunnitelman laatiminen...

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ HAUSJÄRVEN KUNNAN JA ERITYISESTI MONNIN KIINTEISTÖJEN JA YLEISTEN ALUEIDEN HOIDOSTA

TARJOUSPYYNTÖ HAUSJÄRVEN KUNNAN JA ERITYISESTI MONNIN KIINTEISTÖJEN JA YLEISTEN ALUEIDEN HOIDOSTA 10.10.2010 Sivu 1/5 Tilaaja: Keskustie 2-4 12100 Oitti Hanke: Monnin kiinteistöjen ja alueiden hoito TARJOUSPYYNTÖ HAUSJÄRVEN KUNNAN JA ERITYISESTI MONNIN KIINTEISTÖJEN JA YLEISTEN ALUEIDEN HOIDOSTA Kohdetiedot

Lisätiedot

Yrityspuiston konsepti ja johtaminen

Yrityspuiston konsepti ja johtaminen Yrityspuiston konsepti ja johtaminen Osmo Hiltunen, KJ-Kiinteistöjohto Oy Coresma 6.2.2008 7.2.2008 KJ-Kiinteistöjohto Oy 2 Täyden palvelun kiinteistö- ja toimitilajohtamisen yritys Yksityinen ja riippumaton

Lisätiedot

Merlin Systems Oy. Kommunikaatiokartoitus päätöksenteon pohjaksi. Riku Pyrrö, Merlin Systems Oy 8.11.2007

Merlin Systems Oy. Kommunikaatiokartoitus päätöksenteon pohjaksi. Riku Pyrrö, Merlin Systems Oy 8.11.2007 Merlin Systems Oy Kommunikaatiokartoitus päätöksenteon pohjaksi Riku Pyrrö, Merlin Systems Oy 8.11.2007 Merlinin palvelujen toimittaminen ja Asiakasratkaisuyksikön tehtäväkenttä Merlin Asiakasratkaisut

Lisätiedot

ISÄNNÖITSIJÄN ASEMA, VALINTA JA ISÄNNÖINTISOPIMUKSEN ELINKAARI JURIDINEN NÄKÖKULMA

ISÄNNÖITSIJÄN ASEMA, VALINTA JA ISÄNNÖINTISOPIMUKSEN ELINKAARI JURIDINEN NÄKÖKULMA Laadukkaan isännöinnin ostaminen ISÄNNÖITSIJÄN ASEMA, VALINTA JA ISÄNNÖINTISOPIMUKSEN ELINKAARI JURIDINEN NÄKÖKULMA ISÄNNÖITSIJÄN VALINTA Milloin taloyhtiössä on oltava isännöitsijä? Yhtiöjärjestys määrää

Lisätiedot

ESPOON ASUNNOT OY:N KIINTEISTÖJEN HULEVESI-, PERUSVESI- JA JÄTEVESI- PUMPPAAMOJEN TYHJENNYS, PUHDISTUS, PESU JA HUOLTO

ESPOON ASUNNOT OY:N KIINTEISTÖJEN HULEVESI-, PERUSVESI- JA JÄTEVESI- PUMPPAAMOJEN TYHJENNYS, PUHDISTUS, PESU JA HUOLTO URAKKAOHJELMA ESPOON ASUNNOT OY:N KIINTEISTÖJEN HULEVESI-, PERUSVESI- JA JÄTEVESI- PUMPPAAMOJEN TYHJENNYS, PUHDISTUS, PESU JA HUOLTO Tilaaja Espoon Asunnot Oy Upseerinkatu 3 B 02600 Espoo Espoon Asunnot

Lisätiedot

ARVIOINTILOMAKE / VIHERALAN ERIKOISAMMATTITUTKINTO Määräys 47/011/2015 Viheralan hankintatoiminta

ARVIOINTILOMAKE / VIHERALAN ERIKOISAMMATTITUTKINTO Määräys 47/011/2015 Viheralan hankintatoiminta TUTKINNON SUORITTAJAN NIMI SYNTYMÄAIKA ARVIOINTIKOKOUKSEN TIEDOT AIKA PAIKKA ARVIOINTIKRITEERIT Organisaation hankinnan suunnitteleminen HAVAINTOJA TUTKINTOSUORITUKSESTA määrittää hankinnan tavoitteet

Lisätiedot

1) Kunnan kiinteistöjen ulkoalueiden hoito 2) Ryhmäkasvien ja kanervien hoitopalvelut 3) Pensaiden alasleikkaus- ja kuorikatteen levityspalvelut

1) Kunnan kiinteistöjen ulkoalueiden hoito 2) Ryhmäkasvien ja kanervien hoitopalvelut 3) Pensaiden alasleikkaus- ja kuorikatteen levityspalvelut 1(6) TARJOUSPYYNTÖ KIINTEISTÖJEN ULKOALUEIDEN HOIDOSTA 1. Hankinnan kuvaus Nurmijärven kunnan hankintapalvelut pyytää tarjoustanne kiinteistöjen ulkoalueiden hoidosta tarjouspyyntöasiakirjoista selviävällä

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ LIETOHALLIN PALVELUISTA JA LIEDON LUKION SIIVOUKSESTA

TARJOUSPYYNTÖ LIETOHALLIN PALVELUISTA JA LIEDON LUKION SIIVOUKSESTA 1/5 1.9.2016 TARJOUSPYYNTÖ LIETOHALLIN PALVELUISTA JA LIEDON LUKION SIIVOUKSESTA 1 HANKINNAN KOHDE Liedon kunta pyytää tarjouksia Liedon keskustaajamaan sijoittuvan Lietohallin palveluista ja Liedon lukion

Lisätiedot

ORAVAKIVENSALMEN YKSITYIS- TIET Y1, Y2, Y3 JA Y25/K4

ORAVAKIVENSALMEN YKSITYIS- TIET Y1, Y2, Y3 JA Y25/K4 ORAVAKIVENSALMEN YKSITYIS- TIET Y1, Y2, Y3 JA Y25/K4 RAKENNUSTYÖT LAATUSUUNNITELMAN SISÄLTÖMALLI SISÄLLYSLUETTELO URAKAN LAATUSUUNNITELMA 2 1. LAATUSUUNNITELMAN TARKOITUS JA TAVOITE 2 2. TARJOUKSEN ANTAJAN

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto pyytää tarjoustanne työterveyspalveluiden tuottamisesta Etelä- Savon maakuntaliiton tarpeisiin.

Etelä-Savon maakuntaliitto pyytää tarjoustanne työterveyspalveluiden tuottamisesta Etelä- Savon maakuntaliiton tarpeisiin. TARJOUSPYYNTÖ TYÖTERVEYSPALVELUT Etelä-Savon maakuntaliitto pyytää tarjoustanne työterveyspalveluiden tuottamisesta Etelä- Savon maakuntaliiton tarpeisiin. Etelä-Savon maakuntaliitto on 14 eteläsavolaisen

Lisätiedot

Kun taloyhtiölle ollaan ostamassa isännöintipalvelua, on järkevää seurata seuraavaa kymmenen askeleen polkua:

Kun taloyhtiölle ollaan ostamassa isännöintipalvelua, on järkevää seurata seuraavaa kymmenen askeleen polkua: 2 Isännöitsijän valinta Kun taloyhtiölle ollaan ostamassa isännöintipalvelua, on järkevää seurata seuraavaa kymmenen askeleen polkua: 1) Selvitä, miksi taloyhtiö on vaihtamassa isännöintiyritystä. 2) Määrittele

Lisätiedot

Koulukuljetukset alakouluille ja päiväkoteihin (taksikuljetukset) lukuvuodelle 2015-2016 (sekä optiona lukuvuodelle 2016-2017)

Koulukuljetukset alakouluille ja päiväkoteihin (taksikuljetukset) lukuvuodelle 2015-2016 (sekä optiona lukuvuodelle 2016-2017) Koulukuljetukset alakouluille ja päiväkoteihin (taksikuljetukset) lukuvuodelle 2015-2016 (sekä optiona lukuvuodelle 2016-2017) Eurajoen kunnan koulutoimi pyytää tarjoustanne koululaiskuljetuksista lukuvuodelle

Lisätiedot

InnoKas S12115 TARJOUSPYYNTÖ 1(4)

InnoKas S12115 TARJOUSPYYNTÖ 1(4) TARJOUSPYYNTÖ 1(4) SELVITYS POTENTTIAALISISTA TUULIVOIMA-ALUEISTA VETELIN KUNNASSA Lestijärven kunta Kaustisen seutukunta ja sen hallinnoima InnoKas -projekti (S 12115) projektissa edistetään Vetelin kunnan

Lisätiedot

Hankinnan kohteena on asiantuntijapalvelu uusiutuvan energian sähköisen markkinapaikan rakentamiseen, markkinointiin ja kehittämiseen.

Hankinnan kohteena on asiantuntijapalvelu uusiutuvan energian sähköisen markkinapaikan rakentamiseen, markkinointiin ja kehittämiseen. 1/6 Oulunkaaren kuntayhtymä TARJOUSPYYNTÖ Piisilta 1 91100 Ii 16.8.2011 TARJOUSPYYNTÖ ASIANTUNTIJAPALVELUN HANKINNASTA 1. Hankinnan kohde Hankinnan kohteena on asiantuntijapalvelu uusiutuvan energian sähköisen

Lisätiedot

Tietojärjestelmien hankinta ja ICT-projektit

Tietojärjestelmien hankinta ja ICT-projektit Tietojärjestelmien hankinta ja ICT-projektit Lauri Tapola Kevät 2017 Miksi aihe on tärkeä? IT projekteista onnistuu: 34 % kustannusarvion ja aikataulun mukaisina 51 % ylittää arviot (80 % aikatauluylityksiä)

Lisätiedot

Tuotantokeittiön laite- ja kalustohankinnat.

Tuotantokeittiön laite- ja kalustohankinnat. Sivu 1 / 5 KEITTIÖLAITEHANKINNAT 1. Hankinnan kohde 2. Tarjoushinnan ilmoittaminen Sotkamon kunta järjestää tarjouskilpailun tuotantokeittiön laite- ja kalustohankinnoista. Pyydämme tarjoustanne oheisten

Lisätiedot

11.4.2014. Tarjousta pyydetään seuraavista työkoneista: kauhan kallistaja, routapiikki

11.4.2014. Tarjousta pyydetään seuraavista työkoneista: kauhan kallistaja, routapiikki Tarjouspyyntö 1 (5) 1 Järvenpään kaupungin työkonepalvelut 2014-2015 2 Hankinnan yksilöinti Järvenpään kaupungin Tekninen palvelukeskus pyytää tarjoustanne tarvitsemiensa yksikköhintaperusteisten työkonepalveluiden

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 6/ (5) Yleisten töiden lautakunta Ho/

Helsingin kaupunki Esityslista 6/ (5) Yleisten töiden lautakunta Ho/ Helsingin kaupunki Esityslista 6/2014 1 (5) 1 Vison Alliance Partners Oy:n tekemä hankintaoikaisuvaatimus yleisten töiden lautakunnan päätöksestä, 10.12.2013 526, koskien infrahankkeiden projektinjohtopalveluiden

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI OSALLISTUMISPYYNTÖ 1 (5) HANKINTAKESKUS H HEL

HELSINGIN KAUPUNKI OSALLISTUMISPYYNTÖ 1 (5) HANKINTAKESKUS H HEL HELSINGIN KAUPUNKI OSALLISTUMISPYYNTÖ 1 (5) ALLE 65-VUOTIAIDEN MONISAIRAIDEN ASIAKKAIDEN PALVELUASUMISEN HANKINTA PUITEJÄRJESTELYNÄ, JONKA KAIKKI EHDOT VAHVISTETAAN Helsingin kaupungin hankintakeskus yhteistyönä

Lisätiedot

HAUTAUSPALVELUJEN JA VAINAJIEN SIIRTOKULJETUSTEN HANKINTA

HAUTAUSPALVELUJEN JA VAINAJIEN SIIRTOKULJETUSTEN HANKINTA HAUTAUSPALVELUJEN JA VAINAJIEN SIIRTOKULJETUSTEN HANKINTA Perusturvakuntayhtymä Karviainen (jäljempänä tilaaja tai hankintayksikkö ) pyytää tarjousta Hilma-ilmoituskanavassa 7.11.2017 julkaistun hankintailmoituksen

Lisätiedot

Osatarjoukset eivät ole sallittuja. Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja.

Osatarjoukset eivät ole sallittuja. Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja. Tarjouspyyntö 1 (5) 1 Poikkitien yritysalueen esirakentaminen Järvenpään kaupungin Tekninen palvelukeskus pyytää vertailuhintatarjoustanne Poikkitien yritysalueen esirakentamiseen liittyvistä töistä tämän

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ 1 ( 5 ) ASUNNOT OY Kiinteistönhoitopalvelu 30.12.2009

TARJOUSPYYNTÖ 1 ( 5 ) ASUNNOT OY Kiinteistönhoitopalvelu 30.12.2009 TARJOUSPYYNTÖ 1 ( 5 ) 1. YLEISTÄ Viitasaaren Vuokra-asunnot Oy (VVA Oy) on Viitasaarella toimiva, kaupunkiomisteinen vuokra-asuntoja tarjoava yritys. Vuokrattava on 431 huoneistoa 29 kiinteistössä. Asunnot

Lisätiedot

S O T K A M O N K U N T A A T E R I A - J A P U H T A A N A P I T O P A L V E L U T

S O T K A M O N K U N T A A T E R I A - J A P U H T A A N A P I T O P A L V E L U T Sotkamon kunta / sivistys palvelut PL 24 88601 SOTKAMO tarjouspyyntö 6.11.2012 TARJOUSPYYNTÖ 1. EMÄNTÄKOULUN ALUEEN KIINTEISTÖJEN SIIVOUSPALVELUSTA Osoite: Vuokattiopistontie 9, 88601 Vuokatti Kerrostalo

Lisätiedot

RAKENNUSAUTOMAATION HUOLTOPALVELU- SEKÄ ENER- GIATEHOKKUUSPALVELUSOPIMUS VUOSIKSI 2013-2015

RAKENNUSAUTOMAATION HUOLTOPALVELU- SEKÄ ENER- GIATEHOKKUUSPALVELUSOPIMUS VUOSIKSI 2013-2015 1 (6) Simon kunta TARJOUSPYYNTÖ Tekninen lautakunta Ratatie 6 95200 SIMO 22.11.2012 RAKENNUSAUTOMAATION HUOLTOPALVELU- SEKÄ ENER- GIATEHOKKUUSPALVELUSOPIMUS VUOSIKSI 2013-2015 1. HANKINNAN KOHDE JA LÄHTÖTIEDOT

Lisätiedot

Osatarjoukset eivät ole sallittuja.

Osatarjoukset eivät ole sallittuja. Tarjouspyyntö 1 (5) 1 Tervanokan ruoppaus, Järvenpään kaupunki 2 Hankinnan yksilöinti 3 Hankintamenettely Järvenpään kaupungin Kaupunkitekniikka pyytää kokonaishintatarjoustanne, Tervanokan ruoppaukseen

Lisätiedot

Hankinnan problematiikka

Hankinnan problematiikka Antti Kirmanen Hankinnan problematiikka Toimittajan näkökulma Asiakkaan näkökulma www.sulava.com www.facebook.com/sulavaoy 2 1. Ristiriita www.sulava.com www.facebook.com/sulavaoy 3 Asiakas haluaa Onnistuneen

Lisätiedot

Vastuunjakotaulukko kunnan kiinteistöihin kohdistuvissa hankinnoissa

Vastuunjakotaulukko kunnan kiinteistöihin kohdistuvissa hankinnoissa Tekninen lautakunta 27 23.04.2015 Vastuunjakotaulukko kunnan kiinteistöihin kohdistuvissa hankinnoissa 154/02.07.01/2015 266/02.07.01/2012 Tekla 61 Kiinteistöjen käyttäjien ja ylläpitäjien välillä on ollut

Lisätiedot

HUITTISTEN KAUPUNGIN PIENHANKINTAOHJEET

HUITTISTEN KAUPUNGIN PIENHANKINTAOHJEET HUITTISTEN KAUPUNGIN PIENHANKINTAOHJEET Hyväksytty kh 8.4.2013 111 Päivitetty kh 18.8.2014 185 HUITTISTEN KAUPUNGIN PIENHANKINTAOHJEET 1. Tavoitteet pienhankinnoissa Pienhankinnoilla tarkoitetaan kansallisen

Lisätiedot

79 22.11.2011. Hankinnan kuvaus

79 22.11.2011. Hankinnan kuvaus Tarkastuslautakunta 1.1.2009-30.6.2013 79 22.11.2011 ERITYISTARKASTUSPALVELUN HANKINTA TARLAU 79 Hankinnan kuvaus Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 26.9.2011 antanut tarkastuslautakunnan tehtäväksi vihreiden

Lisätiedot

POLTTOPUIDEN HANKINTA

POLTTOPUIDEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ sivu 1 (5) 09.07.2015 1 POLTTOPUIDEN HANKINTA Hankinnan kohde Nokiankaupunkipyytäätarjoustatoimeentulotukiasiakkaiden polttopuista. Vuosittainenhankintamäärävaihtelee,arviolta10-30 irtokuutiometriävuodessa.

Lisätiedot

Isännöinnin ostaminen

Isännöinnin ostaminen Isännöinnin ostaminen - laatu on valinta - ostoprosessin vaiheet - työkaluja käytettäväksi Taloyhtiö 2011 -tapahtuma 3.5.2011 Helsinki Timo Tossavainen Kiinteistöliiton yhteyspäällikkö Taloyhtio.netin

Lisätiedot

Verkottumisen mahdollisuudet

Verkottumisen mahdollisuudet Verkottumisen mahdollisuudet Verkostojen luominen kannattaa aloittaa varhain Pro-hankinta Oy Ota selvää, minkälaisia oman toimialan hankintailmoitukset ovat käytä esim. Credita palvelua, josta löytyy myös

Lisätiedot

Hankinnan kohde ja sitä koskevat vaatimukset on kuvattu yksityiskohtaisesti seuraavissa liitteissä:

Hankinnan kohde ja sitä koskevat vaatimukset on kuvattu yksityiskohtaisesti seuraavissa liitteissä: HELSINGIN YHTEISLYSEON KALUSTEIDEN HANKINTA Maanviljelyslyseon osakeyhtiö/helsingin yhteislyseo (jäljempänä tilaaja tai hankintayksikkö ) pyytää tarjousta Hilma-ilmoituskanavaan 10.3.2017 lähetetyn hankintailmoituksen

Lisätiedot

Case Sahalahden esikäsittelylaitos. Innovaatiot julkisissa hankinnoissa -seminaari , Antti Heikkilä

Case Sahalahden esikäsittelylaitos. Innovaatiot julkisissa hankinnoissa -seminaari , Antti Heikkilä Case Sahalahden esikäsittelylaitos Innovaatiot julkisissa hankinnoissa -seminaari 6.10.2006, Antti Heikkilä 2009 Sisältö 1. Tausta ja tavoitteet 2. Kilpailullisen neuvottelumenettelyn käytön yleiset vaatimukset

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ. Kiinteistönhoito. Sammakkolammentie 2, Kuopio

TARJOUSPYYNTÖ. Kiinteistönhoito. Sammakkolammentie 2, Kuopio TARJOUSPYYNTÖ Kiinteistönhoito Sammakkolammentie 2, Kuopio 1.2.2017 Sivu 2/5 Sammakkolammentie 2, Kuopio 1. KOHDETIEDOT Tilaaja Savon koulutuskuntayhtymä PL 87 70101 Kuopio Tilaajan yhteyshenkilö Ari Orsjoki

Lisätiedot

Laadunvarmistus julkishallinnon ohjelmistoprojekteissa. 08.06.2010 Antti Sinisalo

Laadunvarmistus julkishallinnon ohjelmistoprojekteissa. 08.06.2010 Antti Sinisalo Laadunvarmistus julkishallinnon ohjelmistoprojekteissa 08.06.2010 Antti Sinisalo Sisältö Julkinen hankinta ja kansallinen kilpailutusprosessi Laadunvarmistus julkishallinnon ohjelmistoprojekteissa Avoin

Lisätiedot

Sopimusehdot hankintaprosessissa ja sopimuksen synty. Varatuomari Leena Hoppu-Mäenpää Kuntaliitto / lakiyksikkö

Sopimusehdot hankintaprosessissa ja sopimuksen synty. Varatuomari Leena Hoppu-Mäenpää Kuntaliitto / lakiyksikkö Sopimusehdot hankintaprosessissa ja sopimuksen synty Varatuomari Leena Hoppu-Mäenpää Kuntaliitto / lakiyksikkö Julkinen hankinta Hankinnan suunnittelu ja toteutus Kilpailutus valmistelu Sopimuskausi, esim.

Lisätiedot

Vesihuollon aluesaneerausmallin kehittäminen

Vesihuollon aluesaneerausmallin kehittäminen 2013-11-22 Vesihuollon aluesaneerausmallin kehittäminen Heidi Hyppönen, nuorempi vesihuollonsuunnittelija, WSP Vesisama-hanke 2 Vesihuoltoverkostojen korjausvelka kasvaa Nykyiset saneerauskäytännöt riittämättömiä

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ 28.3.2014

TARJOUSPYYNTÖ 28.3.2014 TARJOUSPYYNTÖ 28.3.2014 Tarjouspyyntö siivouspalveluiden hoitamisesta Pihtiputaan Muurasjärven koulun-, Muurasjärven neuvolan sekä Muurasjärven kotipalvelun tiloihin. 1. Yleistä Viitasaaren kaupunki ja

Lisätiedot

SOPIMUS [...] PALVELUSTA

SOPIMUS [...] PALVELUSTA Julkisen hallinnon IT- hankintojen sopimusehdot (JIT 2007) 1 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- [JHS 166

Lisätiedot

Työajan kohdentamisen järjestelmä

Työajan kohdentamisen järjestelmä TTY-säätiö Tarjouspyyntö 1 (5) Työajan kohdentamisen järjestelmä Toimintayksiköt (TaY) 33014 TTY-säätiö sr (Tampereen teknillinen yliopisto, TTY) PL 527 33101 Tampere (TAMK) Kuntokatu 3 33520 Tampere Yhteyshenkilö

Lisätiedot

LV-TYÖT JA TARVIKKEET

LV-TYÖT JA TARVIKKEET 29.1.2016 Sivu 1/5 Dnro: 22/2016 Tilaaja: Tila- ja aluepalvelut Juttilantie 1 14200 TURENKI Hanke: Janakkalan kunnan LV-työt ja niissä käytettävät tarvikkeet 4.4.2016 3.4.2019 + 1 optiovuosi LV-TYÖT JA

Lisätiedot

VANHUSPALVELUKESKUKSEN SIIVOUSPALVELUT TARJOUSPYYNTÖ

VANHUSPALVELUKESKUKSEN SIIVOUSPALVELUT TARJOUSPYYNTÖ VANHUSPALVELUKESKUKSEN SIIVOUSPALVELUT TARJOUSPYYNTÖ 2 TARJOUSPYYNTÖ SISÄLLYSLUETTELO 1 OSTAJA... 3 2 HANKINTAMENETTELY... 3 3 TARJOUSPYYNNÖN KOHDE... 3 4 KOHTEEN NÄYTTÖ... 4 5 HANKITTAVAN PALVELUN SISÄLTÖ...

Lisätiedot

Hallituksen Kunnossapitotarveselvitys Pekka Luoto

Hallituksen Kunnossapitotarveselvitys Pekka Luoto OULUN LÄÄNIN KIINTEISTÖYHDISTYS Hyvän asumisen puolesta Hallituksen Kunnossapitotarveselvitys 3.3. 2011 Pekka Luoto Uusi asunto-osakeyhtiölaki tuli voimaan 1.7 2010 Muun muassa: Kunnossapitotarveselvitys

Lisätiedot

Kemin kaupungin keskustassa Kauppatorilla järjestetään vuosittain perinteiset kevät- ja syysmarkkinat.

Kemin kaupungin keskustassa Kauppatorilla järjestetään vuosittain perinteiset kevät- ja syysmarkkinat. TARJOUSPYYNTÖ Kauppatorin markkinoiden järjestäminen Tarjouspyynnön taustaksi Kemin kaupungin keskustassa Kauppatorilla järjestetään vuosittain perinteiset kevät- ja syysmarkkinat. Käsitteet: Hankintayksikkö:

Lisätiedot

Tarjouspyyntö. YTHS:n Oulun siivouspalvelut

Tarjouspyyntö. YTHS:n Oulun siivouspalvelut Tarjouspyyntö YTHS:n Oulun siivouspalvelut Sisällys 1 Hankinnan perustiedot ja hankinnan kohteen kuvaus... 2 1.1 Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö... 2 1.2 Hankinnan kohde... 2 1.3 Näyttötilaisuus...

Lisätiedot

Parkanon koulukampus. Pedagogisen suunnittelun johtaminen ja yhteistyö rakennussuunnittelun kanssa elinkaarimallissa

Parkanon koulukampus. Pedagogisen suunnittelun johtaminen ja yhteistyö rakennussuunnittelun kanssa elinkaarimallissa Parkanon koulukampus Pedagogisen suunnittelun johtaminen ja yhteistyö rakennussuunnittelun kanssa elinkaarimallissa Lähtökohdat ja tavoite vuonna 2015 Kaksi alakoulua, yläkoulu ja lukio, 600+100 oppilasta

Lisätiedot

12.5.2015. Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä: info@mestar.fi

12.5.2015. Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä: info@mestar.fi TARJOUSPYYNTÖ Koulutus 1. Hankintayksikön perustiedot Yhteystiedot: Mestar Varikkokatu 2 70620 Kuopio www.mestar.fi Osoite, josta saa lisätietoja: Katso edellä hankintayksikön yhteystiedot Osoite, johon

Lisätiedot

Helsingin kaupungin terveyskeskuksen näkökulma yhteistyöhön. Erja Snellman 1.3.2011

Helsingin kaupungin terveyskeskuksen näkökulma yhteistyöhön. Erja Snellman 1.3.2011 Helsingin kaupungin terveyskeskuksen näkökulma yhteistyöhön Erja Snellman 1.3.2011 Julkisten hankintojen lähtökohta Kansallisen kynnysarvon ylittävät julkiset hankinnat on kilpailutettava hankintalain

Lisätiedot

Elinkaarimallien taloudelliset arviointiperusteet ja analyysit

Elinkaarimallien taloudelliset arviointiperusteet ja analyysit Elinkaarimallit ja -palvelut tulosseminaari Elinkaarimallien taloudelliset arviointiperusteet ja analyysit Hanna Kaleva KTI Kiinteistötieto Oy 26.9.2006 ELINKAARIMALLIT kehityshanke: KTI:n osaprojekti:

Lisätiedot

Porvoon kaupungin strategiatyön konsultointi

Porvoon kaupungin strategiatyön konsultointi Porvoon kaupungin strategiatyön konsultointi 10.10.2012 1(5) Porvoon kaupunki pyytää tarjoustanne strategiatyön konsultoinnista. Hankintamenettely Hankintamenettely on avoin. Hankittavan palvelun sisältö

Lisätiedot

10.1 Urakkatarjouksen pyytäminen

10.1 Urakkatarjouksen pyytäminen 10 Urakoitsijan ja urakkamuodon VAlinta 10.1 Urakkatarjouksen pyytäminen Urakkatarjouspyynnön valmistelee projektinjohtaja suunnittelijoiden teknisten asiakirjojen pohjalta. Tarjouspyyntö määrittelee muun

Lisätiedot

- tukea kohdeyrityksen toimintaa ja. Edelleen paketoinnin tavoitteena on

- tukea kohdeyrityksen toimintaa ja. Edelleen paketoinnin tavoitteena on PALVELUKUVAUS 1 (6) YHTIÖ- JA SOPIMUSOIKEUDEN AUDITOINTIPALVELUPAKETTI 1 Tavoite ja tarkoitus Tarkoituksena on - selvittää kohdeyrityksen yhtiöoikeudellinen tila ja/tai sen, - sopimuksiin ja toimintaprosesseihin

Lisätiedot

YMPÄRIVUOROKAUTISEN TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN HANKINTA PUITEJÄRJESTELYNÄ

YMPÄRIVUOROKAUTISEN TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN HANKINTA PUITEJÄRJESTELYNÄ Kiteen kaupunki TARJOUSPYYNTÖ Perusturvalautakunta 29.9.2014 YMPÄRIVUOROKAUTISEN TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN HANKINTA PUITEJÄRJESTELYNÄ Kiteen kaupunki (jäljempänä tilaaja ) pyytää tarjousta Hilma-ilmoituskanavassa

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI 13.2.2012 TARJOUSPYYNTÖ

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI 13.2.2012 TARJOUSPYYNTÖ JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI 13.2.2012 TARJOUSPYYNTÖ TARJOUSPYYNTÖ 2(6) Satamapaviljongin vuokraus sekä vierassatamapalveluiden järjestäminen Lutakossa 2012-2014 Tarjouspyynnön kohde vuokraa Lutakon satamassa olevan

Lisätiedot

TARJOUSKILPAILUN EHDOT - KOULULAISKULJETUKSET

TARJOUSKILPAILUN EHDOT - KOULULAISKULJETUKSET TARJOUSKILPAILUN EHDOT - KOULULAISKULJETUKSET 1. Liikenneluvan voimassaolo 2. Liikenneluvan automäärä 3. Yhteenliittymä 4. Alihankinta 5. Tiedot liikennöitsijästä 6. Kilpailukohteet 7. Kaluston ja palvelun

Lisätiedot

19 Sote-palveluiden kilpailutus - kilpailutuksen käynnistäminen - esitys valtuustolle (ohm. 7)

19 Sote-palveluiden kilpailutus - kilpailutuksen käynnistäminen - esitys valtuustolle (ohm. 7) Kunnanhallitus 39 06.02.2017 Kunnanvaltuusto 19 20.02.2017 19 Sote-palveluiden kilpailutus - kilpailutuksen käynnistäminen - esitys valtuustolle (ohm. 7) Khall 06.02.2017 39 Sote-kilpailutukseen asetettu

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 1 1 (5) Palvelukuvaus 5036/ / PALVELUKUVAUS. Hankittavan palvelun yksilöinti

TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 1 1 (5) Palvelukuvaus 5036/ / PALVELUKUVAUS. Hankittavan palvelun yksilöinti TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 1 1 (5) PALVELUKUVAUS Hankittavan palvelun yksilöinti Espoon kaupunki (jäljempänä myös Asiakas) hankkii johdon konsultointipalveluja kolme vuotta kestävään espoolaisen johtamisen

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ Sivu 1 / 7 EU-KYNNYSARVON YLITTÄVÄ HANKINTA. 13.11.2014 Dnro 25/021/2014 OPETUSHALLITUKSEN PAINOPALVELUJEN HANKINTA

TARJOUSPYYNTÖ Sivu 1 / 7 EU-KYNNYSARVON YLITTÄVÄ HANKINTA. 13.11.2014 Dnro 25/021/2014 OPETUSHALLITUKSEN PAINOPALVELUJEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ Sivu 1 / 7 EU-KYNNYSARVON YLITTÄVÄ HANKINTA 13.11.2014 Dnro 25/021/2014 OPETUSHALLITUKSEN PAINOPALVELUJEN HANKINTA 1. Tarjouspyynnön kohde 2. Hankintayksikkö 3. Yhteyshenkilö Opetushallitus

Lisätiedot

UUDET KH-OHJEET MÄÄRITTÄVÄT HYVÄN KUNTOARVIOTAVAN

UUDET KH-OHJEET MÄÄRITTÄVÄT HYVÄN KUNTOARVIOTAVAN UUDET KH-OHJEET MÄÄRITTÄVÄT HYVÄN KUNTOARVIOTAVAN 10.10.2012 Asiakkuusjohtaja Peter Ström, Suomen Talokeskus Oy Suomen Talokeskus Oy 1923 perustettu suomalainen insinööritoimisto Liikevaihto 13 milj. Henkilöstö

Lisätiedot

Hissi jälkiasennuksena - Miten kilpailutan oikein?

Hissi jälkiasennuksena - Miten kilpailutan oikein? Hissi jälkiasennuksena - Miten kilpailutan oikein? Hallitusforum 6.10.2012 Helsingin Messukeskus Elina Skarra Lakimies Suomen Kiinteistöliitto ry Suomen Kiinteistöliitto ry Taloyhtiön velvollisuus kilpailuttaa

Lisätiedot

Kiinteistöpalvelujen hankintastrategioiden kehittäminen

Kiinteistöpalvelujen hankintastrategioiden kehittäminen Kiinteistö- ja rakentamistalouden tutkimusseminaari 15.09.2004 Kiinteistöpalvelujen hankintastrategioiden kehittäminen Tomi Ventovuori Teknillinen korkeakoulu Rakentamistalous Tutkimuksen tavoitteet Tunnistaa

Lisätiedot

Haapaveden kaupunki/koulutoimi pyytää tarjoustanne opetusmateriaaleista lukuvuosille 2013 2014 ja 2014 2015.

Haapaveden kaupunki/koulutoimi pyytää tarjoustanne opetusmateriaaleista lukuvuosille 2013 2014 ja 2014 2015. TARJOUSPYYNTÖ Haapaveden kaupunki/koulutoimi pyytää tarjoustanne opetusmateriaaleista lukuvuosille 2013 2014 ja 2014 2015. Tarjouspyyntö on julkaistu Julkisten hankintojen ilmoituskanavalla HILMASSA 09.04.2013.

Lisätiedot

Tämän tarjouslomakkeen tiedot koskevat palvelua, jota tarjotaan seuraavaan hankittavana olevaan palvelumuotoon:

Tämän tarjouslomakkeen tiedot koskevat palvelua, jota tarjotaan seuraavaan hankittavana olevaan palvelumuotoon: HELSINGIN KAUPUNKI TARJOUSLOMAKE (A/4) 1 (7) Tämän tarjouslomakkeen tiedot koskevat palvelua, jota tarjotaan seuraavaan hankittavana olevaan palvelumuotoon: A/4. AVOKUNTOUTUS Palveluntuottaja: Tarjottava

Lisätiedot

Arandur / Kaivomestarin hanke

Arandur / Kaivomestarin hanke 7.10.2010 Richard Malm Arandur / Kaivomestarin hanke Kaivomestari - ensimmäinen julkisen ja yksityisen sektorin kiinteistöalan kumppanuushanke Suomessa. Elinkaaritoimitus: mitä sopimus sisältää? Substanssipalvelut

Lisätiedot

Isännöinnin ostaminen 10.4.2013. Kai Haarma Toiminnanjohtaja, OTK Kiinteistöliitto Uusimaa

Isännöinnin ostaminen 10.4.2013. Kai Haarma Toiminnanjohtaja, OTK Kiinteistöliitto Uusimaa Isännöinnin ostaminen 10.4.2013 Kai Haarma Toiminnanjohtaja, OTK Kiinteistöliitto Uusimaa Kiinteistöliitto Uusimaa Asunto-osakeyhtiöiden palvelu- ja edunvalvontajärjestö Jo 80 vuotta! Jäsenmäärä 9650 Jäseniä

Lisätiedot

ETELÄISEN LAHDEN ALUEELLINEN HOITOURAKKA Urakkatarjouspyyntö

ETELÄISEN LAHDEN ALUEELLINEN HOITOURAKKA Urakkatarjouspyyntö Tarjouspyyntö 1 (5) ETELÄISEN LAHDEN ALUEELLINEN HOITOURAKKA 1.10.2017 30.9.2022 Urakkatarjouspyyntö Lahden kaupunki Tekninen ja ympäristötoimiala Askonkatu 2 15100 Lahti Puh. 03 814 11 diaari.teky@lahti.fi

Lisätiedot

OPPILAS- JA PALVELUKULJETUSTEN SEKÄ ASIOINTILIIKENTEEN HANKINTA. Kasvatus- ja koulutuslautakunta ( 63):

OPPILAS- JA PALVELUKULJETUSTEN SEKÄ ASIOINTILIIKENTEEN HANKINTA. Kasvatus- ja koulutuslautakunta ( 63): OPPILAS- JA PALVELUKULJETUSTEN SEKÄ ASIOINTILIIKENTEEN HANKINTA Kasvatus- ja koulutuslautakunta 17.6.2015 ( 63): Lopen kunnan oppilaskuljetuksista sekä palvelu- ja asiointiliikenteestä sopimuskaudelle

Lisätiedot

Tarjouspyyntö - Sivu 1/5 Tekniset palvelut/ Ruoka- ja siivouspalvelut

Tarjouspyyntö - Sivu 1/5 Tekniset palvelut/ Ruoka- ja siivouspalvelut Tarjouspyyntö - Sivu 1/5 TARJOUSPYYNTÖ 1 Hankinnan kohde 2 Hankintailmoitus 3 Sopimusaika 4 Hankintamuoto Mäntsälän kunta pyytää tarjoustanne puhtaanapitopalveluista ja ruokapalveluista Mäntsälän kunnan

Lisätiedot

SKH-ISÄNNÖINTI OY SOPIMUSEHDOT

SKH-ISÄNNÖINTI OY SOPIMUSEHDOT SKH-ISÄNNÖINTI OY SOPIMUSEHDOT SKH-Isännöinti Oy SKH-Isännöinti Oy, y-tunnus 0494478-9 Beckerintie 8, 00410 Helsinki Puh. 09 530 8860, www.skh.fi Sisältö 1 SKH-ISÄNNÖINTI OY:SSÄ SOVITAAN ISÄNNÖINTITEHTÄVIEN

Lisätiedot

KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA

KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA Inarin kunta pyytää tarjoustanne kirjastoauton korityöstä tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Kirjastoauto hankitaan Inarin kunnankirjaston käyttöön (www.inari.fi/kirjasto).

Lisätiedot

Hankintalain uudistaminen. Juha Myllymäki Kuntamarkkinat 9.9.-10.9.2014

Hankintalain uudistaminen. Juha Myllymäki Kuntamarkkinat 9.9.-10.9.2014 Hankintalain uudistaminen Juha Myllymäki Kuntamarkkinat 9.9.-10.9.2014 Aikataulu Uudet hankintadirektiivit tulivat voimaan 17.4.2014» yleinen hankintadirektiivi 2014/24/EU» Erityisalojen hankintadirektiivi

Lisätiedot

Tarjouspyyntö Pälkäneen kunnan hallinnon ja talouden tarkastamisesta

Tarjouspyyntö Pälkäneen kunnan hallinnon ja talouden tarkastamisesta Tarjouspyyntö 1(5) Tarjouspyyntö Pälkäneen kunnan hallinnon ja talouden tarkastamisesta Pyydämme tarjousta kuntalain 72 :n mukaisesta kunnan hallinnon ja talouden tarkastuksesta sekä kunnan tytäryhteisöjen

Lisätiedot

Pähkinäisten ulkoilusaaren hoito sekä kahvila- ja kioskipalvelut ajalle (tavoite) optio 3.v.

Pähkinäisten ulkoilusaaren hoito sekä kahvila- ja kioskipalvelut ajalle (tavoite) optio 3.v. Alustava Tarjouspyyntö 1 (6) Pähkinäisten ulkoilusaaren hoito sekä kahvila- ja kioskipalvelut ajalle 1.6.2017(tavoite) - 31.8.2022 + optio 3.v. Sisällys 1 Hankinnan taustaa... 2 2 Palvelun kuvaus... 2

Lisätiedot

Isännöinnin laatu ja sen mittaaminen? - taloudellinen näkökulma

Isännöinnin laatu ja sen mittaaminen? - taloudellinen näkökulma Isännöinnin laatu ja sen mittaaminen? - taloudellinen näkökulma Toimitusjohtaja Tero Heikkilä Suomen Isännöintiliitto ry www.isannointiliitto.fi Suomen Isännöintiliitto ry edustaa isännöintitoimialaa.

Lisätiedot

SOVELLUSALUEEN KUVAUS

SOVELLUSALUEEN KUVAUS Tik-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Tietotekniikan osasto Teknillinen korkeakoulu SOVELLUSALUEEN KUVAUS LiKe Liiketoiminnan kehityksen tukiprojekti Versio: 2.1 Tila: hyväksytty Päivämäärä: 12.12.2000

Lisätiedot