TARJOUSPYYNTÖ PARAISTEN KAUPUNGIN, PARAISTEN KUNTA- ALUEEN SIIVOUSPALVELUISTA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TARJOUSPYYNTÖ PARAISTEN KAUPUNGIN, PARAISTEN KUNTA- ALUEEN SIIVOUSPALVELUISTA"

Transkriptio

1 Paraisten kaupunki TARJOUSPYYNTÖ Palvelutoiminnot Rantatie PARAINEN TARJOUSPYYNTÖ PARAISTEN KAUPUNGIN, PARAISTEN KUNTA- ALUEEN SIIVOUSPALVELUISTA 1. OSTAJA Paraisten kaupunki (y-tunnus ) Rantatie PARAINEN Yhteyshenkilö: kiinteistöpäällikkö Seppo Pihl 2. HANKINTAMENETTELY JA NOUDATETTAVAT SÄÄDÖKSET Hankinta on arvoltaan EU-kynnysarvon ylittävä. Hankintailmoitus jätetty Hilmapalveluun (www.hankintailmoitukset.fi). Hankintailmoitus julkaistaan myös Paraisten kaupungin internetsivuilla Tarjous voidaan antaa ruotsin tai suomen kielellä. Tarjouspyyntöasiakirjat on saatavissa tarvittaessa paperiversiona hankintayksiköstä. Hankinta tehdään avointa hankintamenettelyä käyttäen. Hankintaan sovelletaan lakia julkisista hankinnoista (348/2007) ja lakia täydentävää asetusta (614/2007) sekä niihin myöhemmin tehtyjä muutoksia. 3. HANKINNAN KOHDE Pyydämme tarjousta Paraisten kaupungin Paraisten kunta-alueen kiinteistöjen (41 kpl) kokonaisvaltaisesta ylläpito- ja perussiivouksesta. Tarjoukseen tulee myös sisältyä siivous- ja ruokapalvelun yhdistelmä kuudessa (6) kohteessa, jotka ovat päiväkoteja ja kouluja Ylläpito- ja perussiivouspalvelu siivottavat kohteet: liite 1: Kohteiden kuvaus + hyötyalat ja liite 1.1 tilaluettelo

2 tilattavan siivouspalvelun kuvaus ja puhtaustasovaatimukset on esitetty liitteissä Siivous- ja ruokapalvelun yhdistelmä Siivous- ja ruokapalvelun yhdistelmätyöntekijöitä on kuudessa (6) kohteessa. Peikkorinteen ja Knattebon päiväkodeissa sekä Skräbbölen, Vånon ja Sunnanbergin kouluissa. Tummeliisan päiväkoti on toiminnassa 04/2015 asti, jonka jälkeen toiminta jatkuu toisessa kiinteistössä. Yhdistelmätyö jatkuu uudessa kiinteistössä. ruokapalvelun tehtäväkuvaukset kohteittain on esitetty liitteessä 2.7. Kustannusvastuut tilaajan ja tuottajan välillä on kuvattu liitteessä 3. Siivottava kokonaispinta-ala on m 2 Ylläpito- ja perussiivouspalveluun liittyvä palvelukokonaisuus sisältää myös seuraavaa: suunnittelu, laadunhallinta ja -seuranta yhteistyössä asiakkaan kanssa siivouksen ajoituksen jatkuva sopeuttaminen kohteiden tarpeisiin 4. TARJOUKSEN LAATIMINEN 4.1 Tarjouksen sisältö Tarjotun palvelun tulee olla tarjouspyyntöasiakirjojen mukainen, ja se tulee antaa suomen tai ruotsin kielellä. Tarjouksen tulee sisältää kaikki vaaditut tiedot ja selvitykset. Tarjous tulee antaa seuraavasti: Kokonaistarjous koko siivousmassasta kokonaisuutena (peruskokonaisuus ja erilliskohteet). Tällöin tarjouksen tulee sisältää myös erilliskohteiden Nilsbyn koulun ja Kirjalan uuden koulun hinta- ja tuntimäärätiedot. Kokonaistarjoajat täyttävät liitteen 6 kaikki sivut, liite 6.1, 6.2, 6.3 ja 6.4. Tarjous erilliskohteesta/-kohteista yksittäisinä osioina Nilsbyn ja Kirjalan kouluista voi jättää erillistarjoukset joko toisesta tai molemmista. Erilliskohteita tarjoavat täyttävät liitteestä 6 sivut 6.2 ja 6.4. Muita osatarjouksia ei hyväksytä. Ehdollisia tarjouksia ei hyväksytä.

3 4.2. Tarjouksen voimassaolo Tarjouksen tulee olla voimassa saakka Tarjouksen valinta Tarjouskilpailun tuloksena valitaan voittajat peruskokonaisuuteen, sekä erilliskohteisiin. Mikäli erilliskohteen/-kohteet voittaa joku muu tarjoaja kuin peruskokonaisuutta tarjonnut, niitä ei kytketä kokonaissopimukseen. 5. SOPIMUSKAUSI Sopimuskausi on Sopimusta voidaan jatkaa kahden vuoden optiolla ajaksi , jonka jälkeen palvelu kilpailutetaan uudelleen. Option käyttö on ostajan päätettävissä, mutta palveluntuottajalla on oikeus luopua optiokaudesta. Option käyttämisestä sovitaan ostajan ja palveluntuottajan kesken mennessä. Vuoden 2017 huhtikuussa aloitetaan neuvottelut vuoden 2018 ja 2019 option käytöstä tämän sopimuksen pohjalta. Itse sopimuskausi on kiinteähintainen, mutta optio sisältää hinnan tarkistusmahdollisuuden. kts. hinnantarkistusehdot liitteestä TARJOAJAN JA TARJOUKSEN KELPOISUUS SEKÄ TARJOUSTEN VERTAILU 6.1 Tarjousten käsittely Tarjousten arviointi ja vertailu toteutetaan seuraavasti: Tarjoajien kelpoisuuden arviointi Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden tarkistaminen Tarjousten hintavertailu 6.2 Tarjoajien kelpoisuuden arviointi ja tarjousten tarkistaminen Tarjoajan on täytettävä liitteessä 4 mainitut kelpoisuusehdot. Tarjouksen tulee vastata tarjouspyyntöä ja sen liitteitä sekä niissä mainittuja vaatimuksia. (katso liite 4 kohta 1.2). 6.3 Tarjousten vertailu Tarjouksista valitaan hinnaltaan halvin (alv 0 %). 7. ALIHANKKIJOITA KOSKEVAT EHDOT

4 Tuottaja voi hankkia määrittämänsä osan palveluista alihankintana. Alihankkijoita koskevat samat tässä tarjouspyynnössä esitetyt vaatimukset kuin tuottajaa. Alihankkijat noudattavat palkkaus- ym. asioissa Suomen lakia ja työehtosopimusta.. Tuottaja vastaa alihankkijan työstä kuten omastaan ja alihankkijoiden työn tulee olla tässä tarjouspyynnössä kuvatun laatutason mukaista. 8. TARJOUSHINTOJEN JA TYÖMÄÄRIEN ESITTÄMINEN Hinnat täytetään taulukoihin liite 6.1., 6.2, 6.3. ja 6.4. Kokonaisuutta tarjoavat täyttävät kaikki liitteet eli liitteen 6.1 siivous, 6.2 lisätyöt, 6.3. keittiötyöt ja 6.4 erilliskohteet. Erilliskohteita tarjoavat täyttävät liitteet 6.2 lisätyöt ja liitteen 6.4. erilliskohteet. Tarjouskilpailun tuloksena valitaan voittajat peruskokonaisuuteen (liitteet 6.1 ja 6.3) sekä erilliskohteisiin (liite 6.4). Tilaaja on mitoittanut siivouksen työtuntimäärän kohteissa ja kokemuksen myötä on muotoutunut kuva, miten toiminta pitää järjestää, jotta tässä tarjouspyynnössä esitetyt siivoustyöohjelmat ja haluttu laatutaso ko. kohteissa toteutuu. Tilaajan arvioima ylläpitosiivouksen minimituntimäärä päivätasolla tavoitetason saavuttamiseksi on arvioitu olevan 100 tuntia (kaikki kohteet mukaan laskien). Mikäli tarjouksenantajan, liitteessä 6. antamat selvitykset alittavat tämän tuntimäärän tilaaja voi näin arvioidessaan hylätä tarjouksen tarjouspyyntöä vastaamattomana. 9. SOPIMUS Sitova sopimussuhde osapuolten välille syntyy, kun molemmat ovat allekirjoittaneet sopimuksen. Sopimuksessa noudatetaan tässä tarjouspyynnössä määritettyjä ehtoja sekä Julkisten hankintojen yleisiä sopimusehtoja palveluhankinnoissa (JYSE 2009 Palvelut). Tarjouksessa ei saa ehdottaa muita sopimusehtoja. Sopimusluonnos on esitetty liitteessä TARJOUKSEN JÄTTÄMINEN Sitova tarjous on toimitettava suljetussa kirjekuoressa viimeistään klo mennessä osoitteeseen: Paraisten kaupunki Palvelutoiminnot Rantatie PARAINEN Merkitse kuoreen osoitekenttään teksti Kaupungin siivouspalvelut. Määräajan jälkeen saapuneita tarjouksia ei oteta huomioon. Tilaaja varaa mahdollisuuden hylätä tai hyväksyä tarjoukset. Tarjous jätetään suomen tai ruotsin kielellä. Tarjoukseen saa sisällyttää vain ko. hankintaan liittyviä asiapapereita. Tarjousten tulee olla tarjouspyynnön mukaisia.

5 Tarjoajien tulee ennen tarjouksen antamista tutustua kyseessä oleviin tiloihin ja siellä siivoustyön suorittamiseen vaikuttaviin olosuhteisiin. Siivottaviin tiloihin tutustuminen tapahtuu kahtena eri päivänä, 6.5. ja Ilmoittautumiset mennessä: Tarjouspyyntöön liittyvät mahdolliset lisäkysymykset on laadittava erilliseen Wordtiedostoon ja lähetettävä mennessä sähköpostitse osoitteeseen Esitetyistä kysymyksistä ja niihin annetuista vastauksista laaditaan yhteenveto, joka lähetetään tutustumiskierroksella olleille tarjoajille viimeistään mennessä. Tämän päivän ( ) jälkeen tulleisiin kysymyksiin ei vastata. Tarjouksen tulee olla voimassa saakka. Tarjoukset ovat pääsääntöisesti julkisia viranomaistoiminnan julkisuudesta annetun lain mukaisesti. Liikesalaisuudet pyydetään ilmoittamaan erillisellä liitteellä (hinta ei voi olla liikesalaisuus). Julkisuuslain nojalla tarjouksia pyytävälle viranomaiselle kuuluu päätöksen tekeminen tarjouksen julkisuudesta ja liikesalaisuuksista. 11. PÄÄTÖSESTÄ TIEDOTTAMINEN Kirjallinen hankintapäätös annetaan kaikille tarjoajille sähköpostitse tiedoksi. Tarjoajan on tarjouksessaan ilmoitettava sähköpostiosoite johon hankintapäätös tulee lähettää. 12. LISÄTIEDOT JA ALLEKIRJOITUS Lisätietoja antaa kiinteistöpäällikkö Seppo Pihl, puh , ja siivoustyönjohtaja Marjut Liukkonen, puh , Paraisilla Seppo Pihl Kiinteistöpäällikkö

6 LIITTEET Liite 1 Liite 1.1. Liite 2 Liite 2.1 Liite 2.2. Liite 2.3. Liite 2.4. Liite 2.5. Liite 2.6. Liite 2.7 Liite 3 Liite 4 Liite 5 Kohteiden kuvaus + hyötyalat Tilaluettelo Tilattavan siivouspalvelu kuvaus ja puhtaustasovaatimukset. Kerrat ovat ohjeellisia ja kuvaavat siivoustaajuutta, joka laatutasoon yltämiseksi keskimäärin tarvitaan. Koulujen siivoustyöohjeet Päiväkotien siivoustyöohjeet Toimistotilojen siivoustyöohjeet Sosiaali- ja terveydenhuollon siivoustyöohjeet Urheilu- ja nuorisotilojen siivoustyöohjeet Perussiivoustyöt Ruokapalvelun tehtäväkuvaukset Kustannusvastuut Tarjoajan kelpoisuusvaatimukset ja tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus sekä hintavertailu Sopimusluonnos Paraisten kaupungin siivouspalveluista sekä JYSE 2009 Palvelut yleiset sopimusehdot (löytyvät nettisivuilta Liite 6. Tarjoushinnat ja työmäärät. Sisältää liitteet: 6.1 Siivous, hinnat ja työmäärät, kokonaisuutta tarjoavat täyttävät (tarjoaja täyttää taulukkoon ja lähettää tarjouksen mukana) 6.2 Lisätöiden hinnoittelu, kaikki tarjoajat täyttävät (tarjoaja täyttää taulukkoon ja lähettää tarjouksen mukana) 6.3 Keittiötöiden hinnoittelu, kokonaisuutta tarjoavat täyttävät (tarjoaja täyttää taulukkoon ja lähettää tarjouksen mukana) 6.4 Erilliskohteiden hinnoittelu, kokonaisuutta ja erilliskohteita tarjoavat täyttävät (tarjoaja täyttää taulukkoon ja lähettää tarjouksen mukana) Liite 7 Tarjoukseen liitettävät dokumentit -lomake (tarjoaja täyttää taulukkoon ja lähettää tarjouksen mukana)

TARJOUSPYYNTÖ TURVAPUHELIMISTA JA -PALVELUISTA

TARJOUSPYYNTÖ TURVAPUHELIMISTA JA -PALVELUISTA TARJOUSPYYNTÖ 1.10.2014 1626/02.08/2014 TARJOUSPYYNTÖ TURVAPUHELIMISTA JA -PALVELUISTA Paraisten kaupunki pyytää tarjoustanne jäljempänä määritellyn vanhustenhuollon turvapuhelinlaitteistosta alla mainittujen

Lisätiedot

POLTTOPUIDEN HANKINTA

POLTTOPUIDEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ sivu 1 (5) 09.07.2015 1 POLTTOPUIDEN HANKINTA Hankinnan kohde Nokiankaupunkipyytäätarjoustatoimeentulotukiasiakkaiden polttopuista. Vuosittainenhankintamäärävaihtelee,arviolta10-30 irtokuutiometriävuodessa.

Lisätiedot

Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja.

Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja. Tarjouspyyntö 1 (5) RAHOITUSLEASING VUOSILLE 2014-2016 Järvenpään kaupunki pyytää tarjoustanne rahoitusleasingista. Tarjousta pyydetään kolmelle (3) vuodelle (sopimuksen arvioitu alkamisajankohta on 31.8.2014)

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ RASKAUDENAJAN SIKIÖSEULONTOJEN ULTRAÄÄNITUTKIMUKSISTA

TARJOUSPYYNTÖ RASKAUDENAJAN SIKIÖSEULONTOJEN ULTRAÄÄNITUTKIMUKSISTA TARJOUSPYYNTÖ 19.8.2014 1481/ 05.13.00/ 2014 TARJOUSPYYNTÖ RASKAUDENAJAN SIKIÖSEULONTOJEN ULTRAÄÄNITUTKIMUKSISTA Paraisten kaupunki pyytää tarjoustanne jäljempänä määritellyn raskaudenaikaisten sikiön

Lisätiedot

~;ma!i"f ~, ~ Loimaan kaupunki Kauppalankatu 3 I Puh. 02 76 110 www.loimaa.fi

~;ma!if ~, ~ Loimaan kaupunki Kauppalankatu 3 I Puh. 02 76 110 www.loimaa.fi ~;ma!i"f ~, ~ Loimaan kaupunki Kauppalankatu 3 I Puh. 02 76 110 www.loimaa.fi 1..111, H.:1 PL 9, 32201 LOIMAA 32200 Loimaa Fax. 02 764 1141 efunimi.sukunimi@loimaa.fi /yviillä tulevaisuudesta TARJOUSPYVNTÖ

Lisätiedot

Koulukuljetukset Yhteiskoulu-lukioon ja Lapijoen kouluille (linja-autokuljetukset) lukuvuodelle 2015-2016

Koulukuljetukset Yhteiskoulu-lukioon ja Lapijoen kouluille (linja-autokuljetukset) lukuvuodelle 2015-2016 Koulukuljetukset Yhteiskoulu-lukioon ja Lapijoen kouluille (linja-autokuljetukset) lukuvuodelle 2015-2016 Eurajoen kunnan koulutoimi pyytää tarjoustanne koululaiskuljetuksista lukuvuodelle 2015-2016. 1

Lisätiedot

PIENET JA KIIREELLISET KATUVALAISTUKSEN SUUNNITTELUKOHTEET 2015 2016

PIENET JA KIIREELLISET KATUVALAISTUKSEN SUUNNITTELUKOHTEET 2015 2016 Tarjouspyyntö 1 (5) PIENET JA KIIREELLISET KATUVALAISTUKSEN SUUNNITTELUKOHTEET 2015 2016 1 Hankinnan yksilöinti Järvenpään kaupunki pyytää tarjoustanne pienten ja kiireellisten katuvalaistuskohteiden suunnittelusta.

Lisätiedot

4. Toimittajan valinta Tuotteiden toimittajaksi valitaan edullisimman tarjouspyynnön mukaisen tarjouksen tehnyt toimittaja.

4. Toimittajan valinta Tuotteiden toimittajaksi valitaan edullisimman tarjouspyynnön mukaisen tarjouksen tehnyt toimittaja. 12.3.2012 TARJOUSPYYNTÖ RUOANKULJETUKSISTA 1. Hankinnan kuvaus Raahen kaupungin hankintapalvelut pyytää Raahen kaupungin ateria- ja puhtauspalveluille tarjouksia ruoankuljetuksista liitteen mukaisesti.

Lisätiedot

Laserkeilaus ja ortokuvat 2015 Keravan, Järvenpään ja Tuusulan alueilta

Laserkeilaus ja ortokuvat 2015 Keravan, Järvenpään ja Tuusulan alueilta Tarjouspyyntö 1 (11) TARJOUSPYYNTÖ Laserkeilaus ja ortokuvat 2015 Keravan, Järvenpään ja Tuusulan alueilta Hankintayksikkö (Tilaaja) Järvenpään kaupunki järjestää tarjouskilpailun (Järvenpään ja Tuusulan

Lisätiedot

Helsingin käräjäoikeus TARJOUSPYYNTÖ 1 (7) 10.9.2014 HELSINGIN KÄRÄJÄOIKEUDEN PÄÄAULAN NÄYTTÖJEN JA ASIAKASOHJAUKSEEN LIITTYVÄN TEKNIIKAN HANKINTA

Helsingin käräjäoikeus TARJOUSPYYNTÖ 1 (7) 10.9.2014 HELSINGIN KÄRÄJÄOIKEUDEN PÄÄAULAN NÄYTTÖJEN JA ASIAKASOHJAUKSEEN LIITTYVÄN TEKNIIKAN HANKINTA Helsingin käräjäoikeus TARJOUSPYYNTÖ 1 (7) HELSINGIN KÄRÄJÄOIKEUDEN PÄÄAULAN NÄYTTÖJEN JA ASIAKASOHJAUKSEEN LIITTYVÄN TEKNIIKAN HANKINTA Sopimuskausi Hankintapäätös Hankintasopimus Helsingin käräjäoikeus

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ RUOKAPERUNA, RAAKA, KUORITTU JA KUORIMATON SEKÄ TUOREET JUUREKSET

TARJOUSPYYNTÖ RUOKAPERUNA, RAAKA, KUORITTU JA KUORIMATON SEKÄ TUOREET JUUREKSET 1 VIRTAIN KAUPUNKI 03.09.2014 TARJOUSPYYNTÖ RUOKAPERUNA, RAAKA, KUORITTU JA KUORIMATON SEKÄ TUOREET JUUREKSET Virtain kaupunki pyytää sitovaa tarjoustanne kuorimattomasta ja kuoritusta, raa`asta ruokaperunasta

Lisätiedot

Kemiönsaaren kunta Tarjouspyyntö 19.12.2014 Dnro 329/2014

Kemiönsaaren kunta Tarjouspyyntö 19.12.2014 Dnro 329/2014 Suunnittelupalveluiden puitejärjestelysopimus ajalle 1.5.2015 30.4.2017 + yhden (1) vuoden tilaajan optio Sisällys 1 Hankinnan kohde...2 1.1 Suunnittelutoimialat...2 1.2 Hankekohtaiset toimeksiannot sopimusaikana...3

Lisätiedot

LÄÄKÄRIPALVELUIDEN HANKINTA JYVÄSKYLÄN YHTEISTOIMINTA-ALUEEN TERVEYSKESKUSSAIRAALAAN

LÄÄKÄRIPALVELUIDEN HANKINTA JYVÄSKYLÄN YHTEISTOIMINTA-ALUEEN TERVEYSKESKUSSAIRAALAAN TARJOUSPYYNTÖ: LÄÄKÄRIPALVELUIDEN HANKINTA JYVÄSKYLÄN YHTEISTOIMINTA-ALUEEN TERVEYSKESKUSSAIRAALAAN Jyväskylän kaupunki (Tilaaja) pyytää tarjousta terveyskeskussairaalan lääkäripalveluiden hankinnasta.

Lisätiedot

Immersiivisen näyttölaitteistokokonaisuuden hankinta

Immersiivisen näyttölaitteistokokonaisuuden hankinta Tarjouspyyntö 27.8.2015 8425-2015 Immersiivisen näyttölaitteistokokonaisuuden hankinta 1 HANKINNAN KOHDE... 2 2 HANKITTAVALLE PALVELULLE ASETETUT VAATIMUKSET... 3 3 KÄYTTÖÖNOTTO JA HYVÄKSYMISTESTAUS...

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ SÄHKÖINEN PÄIVÄHOITOASIOINTI. Pälkäneen kunnan varhaiskasvatus pyytää tarjoustanne sähköisestä päivähoitoasioinnista,

TARJOUSPYYNTÖ SÄHKÖINEN PÄIVÄHOITOASIOINTI. Pälkäneen kunnan varhaiskasvatus pyytää tarjoustanne sähköisestä päivähoitoasioinnista, 1 TARJOUSPYYNTÖ SÄHKÖINEN PÄIVÄHOITOASIOINTI Hankintayksikkö ja lisätiedot Pälkäneen kunnan varhaiskasvatus pyytää tarjoustanne sähköisestä päivähoitoasioinnista, johon sisältyy päiväkotien, perhepäivähoidon

Lisätiedot

Paimion kaupunki, Sauvon kunta ja Paimion-Sauvon kansanterveyskuntayhtymä järjestävät tarjouskilpailun:

Paimion kaupunki, Sauvon kunta ja Paimion-Sauvon kansanterveyskuntayhtymä järjestävät tarjouskilpailun: Työterveyspalvelujen hankinta TYÖTERVEYSPALVELUJEN HANKINTA Paimion kaupunki, Sauvon kunta ja Paimion-Sauvon kansanterveyskuntayhtymä järjestävät tarjouskilpailun: Hankinnan kohde Pyydämme kirjallisia

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ 12.06.2013

TARJOUSPYYNTÖ 12.06.2013 Järvenpään kaupunki Keravan kaupunki Mäntsälän kunta Tuusulan kunta TARJOUSPYYNTÖ SANOMA- JA AIKAKAUSLEHTIHANKINNAT Pyydämme tarjoustanne Kirkes -kirjastojen sanoma- ja aikakauslehtihankinnoista. Tarjouspyyntö

Lisätiedot

Toimialoja ja niiden käytössä olevien tilojen siivouspalveluun vaikuttavia tekijöitä on kuvattu erillisillä liiteluettelon mukaisilla liitteillä.

Toimialoja ja niiden käytössä olevien tilojen siivouspalveluun vaikuttavia tekijöitä on kuvattu erillisillä liiteluettelon mukaisilla liitteillä. TARJOUSPYYNTÖ SIIVOUSPALVELUT HANKINTA Kiinteistöliikelaitoksen Tilapalvelut (jäljempänä Tilaaja ) pyytää tarjousta Turun kaupunkialueella sijaitsevien kiinteistöjen siivouspalvelusta tarjouspyynnön liitteessä

Lisätiedot

25.5.2015 ASIA: TARJOUSPYYNTÖ RAJAVESISTÖYHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN JA KALAKANTOJEN KESTÄ- VÄ KÄYTTÖ

25.5.2015 ASIA: TARJOUSPYYNTÖ RAJAVESISTÖYHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN JA KALAKANTOJEN KESTÄ- VÄ KÄYTTÖ 1 Maa- ja metsätalousministeriö PL 30 00023 Valtioneuvosto TARJOUSPYYNTÖ 25.5.2015 ASIA: TARJOUSPYYNTÖ RAJAVESISTÖYHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN JA KALAKANTOJEN KESTÄ- VÄ KÄYTTÖ 1. Hankkeen kohde ja tavoitteet

Lisätiedot

Helsingin kaupunki 1 (10) Kaupunkisuunnitteluvirasto Asemakaavaosasto 8.12.2014

Helsingin kaupunki 1 (10) Kaupunkisuunnitteluvirasto Asemakaavaosasto 8.12.2014 Helsingin kaupunki 1 (10) Tarjouspyyntö 3D-mallinnuksen ja visualisoinnin puitesopimuksesta 2015 (optiovuosi 2016) HEL 2014-014556 T 02 08 02 00 1. Sopimuksen alaiset työt 2. Hankinnan kohde 2.1 Palvelukuvaus

Lisätiedot

Toimialoja ja niiden käytössä olevien tilojen siivouspalveluun vaikuttavia tekijöitä on kuvattu erillisillä liiteluettelon mukaisilla liitteillä.

Toimialoja ja niiden käytössä olevien tilojen siivouspalveluun vaikuttavia tekijöitä on kuvattu erillisillä liiteluettelon mukaisilla liitteillä. Turun kaupunki Kiinteistöliikelaitos Tilapalvelut TARJOUSPYYNTÖ SIIVOUSPALVELUT HANKINTA Kiinteistöliikelaitoksen Tilapalvelut (jäljempänä Tilaaja ) pyytää tarjousta Turun kaupunkialueella sijaitsevien

Lisätiedot

KEHITYSVAMMAISTEN HENKILÖIDEN ASUMISPALVELUT

KEHITYSVAMMAISTEN HENKILÖIDEN ASUMISPALVELUT 1 (11) KEHITYSVAMMAISTEN HENKILÖIDEN ASUMISPALVELUT Jämsän kaupunki (myöhemmin tilaaja) järjestää tarjouskilpailun kehitysvammaisten henkilöiden asumispalvelujen tuottamisesta. 1. Hankinnasta ilmoittaminen

Lisätiedot

VANHUSTEN AVOHOIDON ERÄIDEN PALVELUJEN PUITEJÄRJSTELY, JONKA KAIKKI EHDOT VAHVISTETAAN

VANHUSTEN AVOHOIDON ERÄIDEN PALVELUJEN PUITEJÄRJSTELY, JONKA KAIKKI EHDOT VAHVISTETAAN 1 (10) VANHUSTEN AVOHOIDON ERÄIDEN PALVELUJEN PUITEJÄRJSTELY, JONKA KAIKKI EHDOT VAHVISTETAAN Jämsän kaupunki (myöhemmin tilaaja) järjestää tarjouskilpailun vanhusten avohoidon eräiden palvelujen järjestämiseksi

Lisätiedot

Tarjouspyyntö Pääomarahastosijoittamisen juridiset palvelut

Tarjouspyyntö Pääomarahastosijoittamisen juridiset palvelut Tarjouspyyntö Pääomarahastosijoittamisen juridiset palvelut Tekes Pääomasijoitus Oy Osoite/Address/Adress Posti/Post/Mail etunimi.sukunimi@tekes.vc Kyllikinportti 2 PL 1014, 00101 Helsinki www.tekes.vc

Lisätiedot

30.1.2015. Tavarahankinta / Muoviputket ja kaivot ja kansistot. 1 mahdollinen optiovuosi, option käytöstä tehdään erillinen hankintapäätös

30.1.2015. Tavarahankinta / Muoviputket ja kaivot ja kansistot. 1 mahdollinen optiovuosi, option käytöstä tehdään erillinen hankintapäätös Tarjouspyyntö 1 (6) Tarjouspyynnöntekijä Kilpailutuksen nimi Hankinnan kohde Siilinjärven kunta, Tekniset palvelut Vesi- ja viemärijohtotarjous Tavarahankinta / Muoviputket ja kaivot ja kansistot. Sopimusaika

Lisätiedot

Turun Ammattikorkeakoulu Oy:n hammastekniikan koulutuksen opetuslaboratorioiden kalusteet ja laitteet

Turun Ammattikorkeakoulu Oy:n hammastekniikan koulutuksen opetuslaboratorioiden kalusteet ja laitteet Tarjouspyyntö 1 (15) Turun Ammattikorkeakoulu Oy:n hammastekniikan koulutuksen opetuslaboratorioiden kalusteet ja laitteet Sisällys 1 Hankinnan kohde... 3 2 Tuotteille asetetut ehdottomat vaatimukset...

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA 28.01.2013 Hallintopalvelut

SOTKAMON KUNTA 28.01.2013 Hallintopalvelut 1 SOTKAMON KUNTA 28.01.2013 Hallintopalvelut TARJOUSPYYNTÖ SOTKAMON KUNNAN JA SEN OMISTAMIEN TYTÄRYHTIÖIDEN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTAMISESTA Kansallinen hankinta Sotkamon kunnan lakisääteisten ja

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ: HAMMASHOIDON TARVEAINEET

TARJOUSPYYNTÖ: HAMMASHOIDON TARVEAINEET 1/7 TARJOUSPYYNTÖ: HAMMASHOIDON TARVEAINEET 1. Yleistä Perusturvakuntayhtymä Karviainen on Karkkilan, Nummi-Pusulan ja Vihdin perustama perusterveydenhuollon ja sosiaalitoimen kuntayhtymä Länsi- Uudellamaalla.

Lisätiedot

Tarjouksen tulee koskea Suomussalmen kunnan ja tarjouspyynnössä eriteltyjen kunnan tytäryhtiöiden tilintarkastusta.

Tarjouksen tulee koskea Suomussalmen kunnan ja tarjouspyynnössä eriteltyjen kunnan tytäryhtiöiden tilintarkastusta. 1 Suomussalmen kunnan julkisen hallinnon ja talouden sekä tarjouspyynnössä eriteltyjen kunnan tytäryhtiöiden tilintarkastuspalveluiden hankinta tilivuosiksi 2013-2018 1. Tarjouspyyntö pyytää sitovaa kirjallista

Lisätiedot

Tilaaja päättää option käytöstä 28.2.2015 mennessä ja palvelua jatketaan molempien osapuolten yhteisestä sopimuksesta

Tilaaja päättää option käytöstä 28.2.2015 mennessä ja palvelua jatketaan molempien osapuolten yhteisestä sopimuksesta TARJOUSPYYNTÖ ATERIAKULJETUKSISTA Mäntsälän kunta/mustijoen perusturva (Tilaaja) pyytää kokonaistarjoustanne ateriakuljetuksista sopimuskaudelle 1.6.2012 30.6.2015+ mahdolliset optiovuodet (2 vuotta),

Lisätiedot