OSAAT LUKEA MITEN OSAAT KIRJOITTAA?

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OSAAT LUKEA MITEN OSAAT KIRJOITTAA?"

Transkriptio

1 Hannu-Pekka Lappalainen OSAAT LUKEA MITEN OSAAT KIRJOITTAA? Perusopetuksen 6. vuosiluokan suorittaneiden äidinkielen ja kirjallisuuden oppimistulosten arviointi 2002 Oppimistulosten arviointi 4/2003 OPETUSHALLITUS

2 Opetushallitus Taitto: Sirpa Ropponen ISBN ISSN Yliopistopaino, Helsinki 2003

3 SISÄLLYSLUETTELO TIIVISTELMÄ... 5 SAMMANDRAG... 8 ABSTRACT ALKUSANAT SUUNNITTELU JA OTANTA Oppiaine valtakunnallisissa opetussuunnitelman perusteissa Arvioinnin suunnittelu Esikokeilu Otokseen tulleet koulut Otanta koulun sisällä KOULUJA, OPETUSTA JA OPPILAITA KOSKEVAA TAUSTATIETOA Rehtorien antamaa tietoa Opettajien antamaa tietoa Oppilailta saatua tietoa Opetuksen sisällöt Oppilaiden käsityksiä ja asenteita ARVIOINNIN TEHTÄVÄSARJOJEN RAKENNE TIEDON KERUUN JA ANALYYSIN MENETELMÄT JA PIKAPALAUTE KESKEISET TULOKSET Osaamisen yleistaso Alueellista tarkastelua Koetulokset lääneittäin, EU-tavoitealueittain ja kuntaryhmittäin Tyttöjen ja poikien koetulokset Osaamisen taso 7. luokan alussa eri otoskouluissa LUKEMISEN, KIRJALLISUUS- JA TEKSTITIEDON KOETULOKSET Lukemisen, kirjallisuus- ja tekstitiedon yleistaso Mikä lukemiseen ja kirjoihin liittyvissä tehtävissä oli helppoa, mikä vaikeaa? KIELENTUNTEMUKSEN TEHTÄVIEN TULOKSET Kielentuntemuksen yleistaso Mikä kielentuntemuksessa oli helppoa, mikä vaikeaa?

4 8 KIRJOITUSTEHTÄVIEN TULOKSET Kirjoitustaitojen yleistaso Kuvan tai tekstin pohjalta laadittu kirje Oikeinkirjoitus ja tekstin viimeistely TAUSTAMUUTTUJIEN YHTEYKSIÄ KOETULOKSIIN Yhteyksiä lukemisen koetuloksiin Yhteyksiä kielentuntemuksen tehtävien tuloksiin Yhteyksiä kirjoitustehtävien tuloksiin Oppilaan käsitys itsestään äidinkielen oppijana ja käsityksiä oppiaineen kiinnostavuudesta ja hyödyllisyydestä Yhteyksiä koulun oppilasotoksen keskiarvoon TULOSTEN LUOTETTAVUUS Koetulos ja oppilaan äidinkielen ja kirjallisuuden arvosana Osiot ja arvioinnin yhdenmukaisuus OPPILAIDEN ARVOSANAT Völjät arvosanaluokat, erilaiset perusteet tytöille ja pojille Arvosana kuvaa vain osaa taitojen hallinnasta Eri kouluissa 7. luokan opintojaan aloittavien todistusarvosanat eivät vastaa toisiaan Oppilaiden lähtötason erot 7. luokan alussa eri otoskouluissa Keskeisiä havaintoja arvosanoista HAVAINTOJA, POHDINTAA JA PÄÄTELMIÄ Keskeiset havainnot ja arvioivat päätelmät Lähteitä ja kirjallisuutta LIITE 1. Perusopetusta antavat suomenkieliset koulut (keväällä 2002) ja arvioinnin otoskoulut

5 TIIVISTELMÄ Opetushallitus arvioi alkusyksystä 2002 äidinkielen ja kirjallisuuden oppimistuloksia perusopetuksen 6. luokan suorittaneilta. Tiedot kerättiin ositetulla otannalla 98 suomenkielisestä peruskoulusta, jotka edustivat kattavasti eri läänejä, EU-tavoitealueita ja kuntaryhmiä. Oppilaat poimittiin arviointiin kouluissa 7. vuosiluokan opintonsa aloittaneista systemaattista tasaväliotantaa käyttäen. Otokseen kuului oppilasta, joista poikaa ja tyttöä. Kaikkiaan arviointitehtäviin vastasi yli 20 % oppilasikäluokasta (N=12 756), sillä arviointiin osallistui myös oppilasta 96:ssa otokseen kuulumattomassa koulussa. Näissä koko oppilasikäluokka teki kokeen oppilaitoksen ylläpitäjän järjestämässä arvioinnissa. Mainittujen koulujen tulokset olivat keskimäärin samat kuin otoskoulujen oppilailla sekä koko kokeessa että kokeen eri osa-alueilla. Koe sisälsi monentyyppisiä tehtäviä lukutaidon, kirjallisuuden ja tekstitiedon, kielentuntemuksen ja kirjoitustaitojen alalta. Hyviin, kiitettäviin tai erinomaisiin tuloksiin pääsi 33 % otoksen oppilaista. Hylätyn tason (heikkoja) suorituksia oli 8 %:lla oppilaista. Kirjallisuuden, tekstitiedon ja lukemisen taidot olivat heikot 8 %:lla, kielentuntemuksen tiedot ja taidot 15 %:lla ja kirjoitustaidot 22 %:lla oppilaista. Osaamisen yleistaso oli tytöillä keskimäärin tyydyttävä (59 % enimmäispisteistä), pojilla kohtalainen (47 %). Tyttöjen ja poikien tulosten erot olivat etenkin kirjoitustehtävissä suuret: joka kolmannen pojan kirjoitustaidot osoittautuivat heikoiksi. Osaamisen taso oli suhteellisen samankaltainen koko maassa. Erot eri lääneissä kouluaan käyvien välillä olivat keskiarvotasolla suurimmillaan kahden prosenttiyksikön suuruiset. Eri otoskoulujen koepisteiden keskiarvot vaihtelivat kuitenkin % maksimipisteistä, joten eri kouluissa 7. luokan äidinkielen ja kirjallisuuden opintonsa aloittaneilla oli hyvin eritasoiset perustiedot ja -taidot. Koulujen erot tulivat näkyville ennen muuta kirjoitustaitojen hallinnan tason suurena vaihteluna. Lukutaidon, kirjallisuuden ja tekstitiedon tehtävistä tytöt selviytyivät keskimäärin hyvin (ratkaisuprosentti 61), pojat tyydyttävästi (ratkaisuprosentti 52). Tytöistä 55 % ja pojista 33 % pääsi hyviin tuloksiin näissä tehtävissä. Yleisiä kirjojen ja kirjaston käyttöön liittyviä käytänteitä (kuten aakkosjärjestyksen soveltamista) sekä tekstilajeja ja kirjallisuustietoa ei hallittu samantasoisesti kuin lukemista. 5

6 Kielentuntemuksen hallinnan taso oli tytöillä tyydyttävä (53 %), pojilla kohtalainen (46 %). Kielentuntemuksen tehtävissä 34 % tytöistä ja 20 % pojista pääsi hyviin tuloksiin. Sanaston ja sanaluokkien tuntemus oli tyydyttävää, lauseiden tuntemus kohtalaista ja peruskäsitteistä genetiivin tunnistaminen keskimäärin välttävän tasoista. Kirjoitustaitojen hallinta oli tytöillä keskimäärin hyvää (61 %), pojilla kohtalaista (41 %). Tytöistä 52 %:lla ja pojista 18 %:lla oli hyvät kirjoitustaidot. Kirjoitustaitojen taso vaihteli huomattavasti kouluittain. Kirjoitusten luettavuus, sisältö ja sanankäyttö arvioitiin keskimäärin tyydyttäväksi, mutta lauserakenteiden ja oikeinkirjoituksen taitotaso oli yleensä kohtalaista tai välttävää. Kirjoitustaidon eri puolista oikeinkirjoitus osoittautui heikoimmin hallituksi alueeksi myös äidinkielen oppimistulosten kansallisessa arvioinnissa 6. vuosiluokalla keväällä Monet oppilaiden työtottumuksiin, vapaa-ajan lukuharrastukseen ja opiskelua koskeviin käsityksiin liittyvät seikat olivat yhteydessä kokeessa menestymiseen, hieman eri tavoin tyttöjen ja poikien ryhmissä. Runsas kielentuntemuksen (sanaston, oikeinkirjoituksen ja kieliopin) opetus äidinkielen tunneilla ja aktiivinen kirjojen lainaaminen vapaa-ajan lukemista varten olivat yhteydessä hyviin tuloksiin kaikilla kokeessa arvioiduilla oppiaineen osa-alueilla. Sen sijaan yhteyttä parempiin tuloksiin ei ollut esimerkiksi sillä, miten usein äidinkielen tunneilla oli työskennelty sanoma- ja aikakauslehtien parissa tai luettu kaunokirjallisuutta. Kun oppilaat jaettiin neljään ryhmään vapaa-ajan lukuharrastuksen määrän perusteella, koetulos eniten lukeneiden ryhmässä oli tytöillä 12 prosenttiyksikköä korkeampi kuin vähiten lukeneiden ryhmään kuuluneilla tytöillä. Pojilla vastaava ero oli 7 prosenttiyksikön suuruinen. Kun arviointiin osallistuneet jaettiin vastaavasti neljään ryhmään sen perusteella, miten usein oppilaiden äidinkielen tunneilla oli käsitelty kielioppia, tyttöjen koetulos oli 10 prosenttiyksikköä korkeampi ja pojilla 9 prosenttiyksikköä korkeampi sellaisissa ryhmissä, jotka olivat kertomansa mukaan opiskelleet sanastoa, oikeinkirjoitusta ja kielioppia enemmän verrattuna ryhmään, joka kertoi saaneensa tällaista opetusta vähiten. 6

7 Koulukohtaisella kyselyllä selvitettiin opetusjärjestelyjä ja resursseja sekä oppilaiden käsityksiä opiskelustaan, äidinkielen taidoistaan ja oppiaineesta. Tytöistä 66 % kertoi opiskelleensa mielellään äidinkieltä ja kirjallisuutta, pojista 39 %. Tytöistä 55 % oli sitä mieltä, että oppiaineessa oli ollut 5. ja 6. luokalla yleensä kiinnostavia tehtäviä pojista 35 % oli samalla kannalla. Todistusarvosanojen perusteella 73 % oppilaista oli saavuttanut 6. luokan päättövaiheessa hyvät, kiitettävät tai erinomaiset äidinkielen taidot. Koetulosten perusteella 33 % oppilaista oli päässyt tällaiselle taitotasolle. 7. luokan äidinkielen opettajien arvion mukaan oppilaiden lähtötaso 7. luokan alussa oli yleensä ollut keskimäärin tyydyttävä. Lukuvuositodistuksissa sovellettu arvosana-asteikko oli suppeampi kuin oppiaineen taitojen hajonta arvioinnin perusteella. Yleisin arvosana 6. luokan lukuvuositodistuksessa oli ollut tytöillä 9, pojilla 8. Koko arvosanaskaalaa ei ollut riittävästi käytetty, sillä 88 % oppilaista oli saanut jonkin arvosanoista 7, 8 tai 9. Todistusarvosanat vastasivat yleensä kohtuullisesti (joskin kauttaaltaan liian korkeina) oppilaiden taitoja tekstin vastaanottamiseen liittyvien tehtävien osalta, mutta kirjoitustaitojen ja kielen hallinnan osoittajina todistusarvosanat olivat perusteettoman korkeita. Mikäli kaikkien kokeeseen sisältyneiden oppiaineen osa-alueiden hallinta olisi ollut mukana oppilaan lukuvuositodistuksen numerossa, olisi useimmilla ollut alempi numero. Arvosanoja oli annettu 6. luokan lukuvuositodistuksissa tytöille ja pojille eri perustein siten, että pojilta ei ollut edellytetty yleensä samantasoista osaamista kuin tytöiltä. Huolestuttava havainto oli myös se, että eri yläasteen kouluihin oli tullut oppilaita samoin arvosanoin, mutta huomattavan eritasoisin oppiaineen perustiedoin ja -taidoin. Äidinkielen ja kirjallisuuden opetuksesta 80 % annetaan kuuden ensimmäisen kouluvuoden aikana. Kielentuntemuksen ja kirjoituksen perustaitojen opiskelua oppitunneilla on syytä tehostaa mm. työtapoja ja harjoittelun sisältöjä kehittämällä. Havaittujen koulujen välisten erojen perusteella oppiaineen oppimistulosarviointeja esitetään järjestettäväksi 5. tai 6. luokalla säännöllisesti. Arvioinnin perusteella esitetään myös, että oppiaineen oppilasarviointia tulisi kehittää yhdenvertaisemmaksi ja pedagogiselta ohjausvaikutukseltaan tarkoituksenmukaisemmaksi. asiasanat: perusopetus, äidinkieli, oppimistulokset, arviointi, lukutaito, kielioppi, kirjallisuus, kirjoitustaito, oppilasarviointi, asenteet 7

8 SAMMANDRAG OSAAT LUKEA MITEN OSAAT KIRJOITTAA? Utbildningsstyrelsen utvärderade i början av höstterminen 2002 inlärningsresultaten i modersmål och litteratur bland elever som hade slutfört årskurs 6 i den grundläggande utbildningen. Uppgifterna samlades in med hjälp av stratifierad sampling i 98 finskspråkiga grundskolor, som representerade olika län, EU-målområden och kommungrupper. Elever plockades ut till utvärderingen genom systematisk sampling bland elever som hade inlett studierna i årskurs 7. I provet deltog elever, av vilka var pojkar och flickor. Eftersom också elever från 96 skolor som inte ingick i samplet deltog i utvärderingen, besvarades utvärderingsuppgifterna av hela 20 % av åldersklassen (N = ). I skolorna utanför samplet ordnades utvärderingen av utbildningsanordnaren. Hela årskullen utförde provet. Resultatet var i genomsnitt detsamma som för eleverna i sampelskolorna både i fråga om provet som helhet och inom de olika delområdena. Provet innehöll uppgifter av många olika typer inom områdena läsning, litteratur och textkännedom samt språkkännedom och skrivande. Goda, berömliga eller utmärkta resultat nåddes av 33 % av eleverna. 8 % av eleverna fick underkänt (svagt) resultat. Färdigheterna i litteratur, textkännedom och läsning var svaga hos 8 % av eleverna, kunskaperna och färdigheterna i språkkännedom hos 15 % av eleverna och skrivfärdigheterna hos 22 % av eleverna. Den allmänna nivån var i medeltal nöjaktig för flickornas del (59 % av maximiantalet poäng), medan pojkarna hade försvarliga kunskaper (47 %). Skillnaderna mellan pojkarna och flickorna var speciellt stora i skrivuppgifterna: var tredje pojke hade svaga skrivfärdigheter. Nivån på kunnandet var tämligen likartad i olika delar av landet. Skillnaderna mellan resultaten i olika län var som störst två procentenheter. De enskilda sampelskolornas resultat varierade dock från 42 % till 67 % av det maximala antalet poäng. Baskunskaperna och -färdigheterna hos de elever som hade inlett studier i modersmål och litteratur i de olika skolorna i årskurs 7 varierade således betydligt. Skillnaderna mellan skolorna tog sig framför allt uttryck i en stor variationsbredd inom området skrivande. Utvärderingsresultaten i läsning, litteratur och textkännedom var i genomsnitt goda (lösningsprocent 61) för flickornas del och nöjaktiga för pojkarnas del (lösningsprocent 52). 55 % av flickorna och 33 % av pojkarna uppnådde goda 8

9 resultat i uppgifterna inom detta delområde. Utvärderingsresultaten beträffande rutiner i anslutning till användning av böcker och bibliotek (t.ex. tillämpningen av alfabetisk ordning) var inte lika goda som beträffande läsfärdigheten. Detsamma gällde resultaten i genrekännedom och litteraturkunskap. Nivån inom området språkkännedom var nöjaktig för flickorna (53 %) och försvarlig för pojkarna (46 %). Uppgifterna i språkkännedom gav goda resultat för 34 % av flickorna och 20 % av pojkarna. Resultatet var nöjaktigt i fråga om ordförråd och ordklasser och försvarligt i satskännedom. Eleverna hade i genomsnitt hjälpliga färdigheter när det gällde igenkännande av grundläggande begrepp som t.ex. genitiv. Flickorna fick i genomsnitt ett gott resultat (61 %) i skrivande medan pojkarnas motsvarande färdigheter var försvarliga (41 %). Nivån på skrivfärdigheterna varierade avsevärt från en skola till en annan. Nivån på läsbarhet, innehåll och språkbruk bedömdes i genomsnitt vara nöjaktig, medan färdighetsnivån i fråga om satskonstruktioner och rättskrivning i allmänhet var försvarlig eller hjälplig. Även i den nationella utvärderingen av inlärningsresultaten i modersmål i årskurs 6 våren 2000 visade sig rättskrivningen vara det område inom skrivande som eleverna behärskade sämst. Många omständigheter i anslutning till arbetsvanorna, läsintresset under fritiden och attityderna till studierna hade samband med framgången i provet, på lite olika sätt för pojkar och flickor. Aktiva studier i språkkännedom (ordförråd, rättskrivning och grammatik) under modersmålslektionerna och ett stort läsintresse under fritiden korrelerade med framgång i provet. Däremot fanns det inget samband mellan framgång i provet och hur ofta eleverna hade arbetat med tidningar och tidskrifter eller läst litteratur under lektionerna. När eleverna delades in i fyra grupper på basis av läsintresset under fritiden, var provresultaten för den grupp flickor som läste mest 12 procentenheter bättre än för de flickor som läste minst. Motsvarande skillnad för pojkarna var 7 procentenheter. När eleverna på motsvarande sätt delades upp i fyra grupper på basis av hur ofta språkkännedom hade behandlats under modersmålslektionerna, var flickornas provresultat 10 procentenheter bättre och pojkarnas 9 procentenheter bättre i sådana grupper som enligt egen utsago hade studerat rättskrivning, ordförråd och grammatik mest än i de grupper som sade sig ha fått minst av denna undervisning. 9

10 10 OSAAT LUKEA MITEN OSAAT KIRJOITTAA? Med hjälp av skolvisa enkäter kartlades situationen beträffande undervisningsarrangemang och resurser. Dessutom kartlades elevernas uppfattning om studierna, modersmålskunskaperna och läroämnet. 66 % av flickorna och 39 % av pojkarna uppgav sig gärna studera modersmål och litteratur. Av flickorna ansåg 55 % att uppgifterna i modersmål och litteratur i årskurserna 5 och 6 i allmänhet hade varit intressanta, en åsikt som 35 % av pojkarna delade. På basis av betygsvitsorden hade 73 % av eleverna i slutet av klass 6 nått goda, berömliga eller utmärkta kunskaper och färdigheter i modersmålet. Enligt provresultaten hade 33 % av eleverna nått en sådan nivå. Modersmålslärarna i årskurs 7 bedömde att utgångsnivån i början av årskurs 7 i genomsnitt brukade vara nöjaktig. Den betygsskala som använts i läsårsbetygen var snäv i relation till hur modersmålsfärdigheterna varierade i utvärderingen. Det vanligaste vitsordet för flickorna på betyget från klass 6 var 9, för pojkarna 8. Hela vitsordsskalan hade inte använts i tillräckligt hög grad, eftersom 88 % av eleverna hade fått antingen vitsordet 7, 8 eller 9. Betygsvitsorden motsvarade i allmänhet något så när elevernas färdigheter i fråga om de uppgifter som mätte textmottagandet (även om de konsekvent var alltför höga), men som utvisare av skrivfärdigheter och språkbehärskning var betygsvitsorden omotiverat höga. Om behärskandet av alla delområden i provet konsekvent hade ingått i betygsvitsordet, skulle mångas vitsord i ämnet ligga ett steg lägre. Flickor och pojkar hade tilldelats vitsorden på läsårsbetygen i klass 6 på olika grunder. Samma kunskaper hade i allmänhet inte krävts av pojkarna som av flickorna. En oroväckande iakttagelse var även att det till de olika högstadieskolorna hade kommit elever med samma vitsord, men med stora skillnader i de grundläggande kunskaperna och färdigheterna i ämnet. 80 % av undervisningen i modersmål och litteratur ges under de sex första skolåren. Studierna i språkkännedom och övningen av de grundläggande skrivfärdigheterna under lektionerna bör effektiveras bl.a. genom att arbetsmetoderna och övningarnas innehåll utvecklas. På basis av de observerade skillnaderna mellan olika skolor föreslås regelbundna utvärderingar av inlärningsresultaten i läroämnet i årskurs 5 eller 6. Utgående från utvärderingsresultaten föreslås vidare att elevbedömningen i läroämnet utvecklas i en mer enhetlig riktning samt att den pedagogiska styrningseffekten förbättras. Ämnesord: grundläggande utbildning, modersmål, inlärningsresultat, utvärdering, läsfärdighet, grammatik, litteratur, skrivfärdighet, elevbedömning, attityder

11 ABSTRACT The National Board of Education evaluated the learning performance in mother tongue and literature after the pupils had finished their sixth grade of comprehensive school. The data were collected by employing a stratified multiphase sampling of 98 Finnish-language comprehensive schools, with even representation of the country s provinces, the European Community Structural Fund objective regions and local government groupings. The pupils were chosen by systematic sampling among the seventh-graders. 4,938 pupils took the test, 2,497 boys and 2,441 girls. In total, the evaluation tasks were completed by 20% of the age group (N=12,756), as the evaluation was also participated in by 7,818 pupils from 96 schools not included in the sample. In these schools, the entire age group took the exam in an evaluation organised by the local authorities. The results of these schools were on average the same as those of the sample schools, both in the entire test and in the individual areas evaluated. The test incorporated a variety of individual tasks in reading comprehension, literature and text analysis, linguistic competence, and written expression. Good, very good, or excellent results were achieved by 33% of the sample pupils, while 8% of the pupils failed to pass (i.e., poor performance). The skills in literature, text analysis and reading comprehension were poor with 8% of pupils, while 15% had poor skills in linguistic competence and 22% in written expression. The general competence level with girls was fair on average (59% of maximum points), and with boys satisfactory (47%). The differences in the competence levels of girls and boys were great, in particular in written tasks: every third boy turned out to have poor writing skills. The competence levels were similar throughout the country. The variation of the average levels between regions was approximately two percentage points at the greatest. The variation of scores between schools was from 42% to 67% of the maximum points, so pupils would begin their seventh-grade studies in mother tongue and literature with highly varying competence levels. The differences between schools were evident especially in great variation in the command of writing skills. 11

12 On average, girls achieved good results from exercises in reading skills and literature (61% of the exercises solved correctly), while boys achieved satisfactory results (52%). 55% of the girls and 33% of the boys scored good results from exercises related to reading skills and literature. The competence level in general practices using reference books and libraries (such as applying alphabetical order), the knowledge of different text types and knowledge of literature were not as high as the pupils reading skills. Linguistic competence level was fair with girls (53%), and satisfactory with boys (46%). In the tasks on linguistic competence, 34% of girls and 20% of boys achieved good results. The knowledge of vocabulary and parts of speech was fair, knowledge of sentence structures satisfactory and, of the basic concepts, recognition of the genitive case was of passable level. Writing skills with girls were on average good (61%), with boys satisfactory (41%). 52% of girls and 18% of boys had good writing skills. The level of writing skills varied substantially between schools. The content, choice of wording and handwriting in written assignments were on average deemed fair, but the use of sentence structures and orthographical competence level were usually only satisfactory or passable. Of the different aspects of writing skills, orthographical skills proved the weakest area also in a similar evaluation carried out in 2000 for the same age group. Many issues related to the work practices, how much pupils read in their free time and perceptions of studying all correlated to the success in the test, albeit slightly differently with girls and boys. Active studying of linguistics (vocabulary, orthography and grammar) in mother tongue classes, as well as active reading of literature outside school, were often linked to good results. The fact of how much time had been spent on studying newspapers and periodicals or literature in mother tongue classes had, however, little correlation to better results. When pupils were divided into four groups according to their activeness in free-time reading, the test results of the girls in the group of greatest readers were 12 percentage points higher than the results of the girls in the group of pupils who read the least. With boys, the difference was 7 percentage points. When the pupils were divided, in a similar manner, into four groups according to how often they had studied grammar in their class, the girls test results were 10 percentage points and the boys 9 percentage points higher with those pupils who reported having studied grammar and orthography more than those who reported having received least tuition in these areas. 12

13 School-specific surveys were used to learn about the teaching arrangements and resources, as well as pupils perceptions about their studies, mother tongue skills and the subjects studied. 66% of girls reported enjoying mother tongue and literature, while the figure for boys was 39%. 55% of the girls found that the themes and exercise on fifth and sixth grade had been generally interesting an opinion shared by 35% of the boys. In the light of the grades on school reports, 73% had acquired good, very good or excellent skills in mother tongue by the end of the sixth grade. The test results indicate, however, that 33% of pupils had reached this level. Mother tongue teachers have estimated that the initial level of the seventh-graders has been fair on average. As the evaluation reveals, the scope of the grades in school reports is narrower than the variation in competence levels would give grounds for. The most common grade given to girls finishing their sixth grade was 9, and to boys 8. The whole scope of the grading system had not been sufficiently used, as 88% of students had been given 7, 8 or 9. Although the grades in school reports were too high across the board, they correlate reasonably well with pupils skills in tasks related to text comprehension, but in terms of writing skills and linguistic command, the grades were unfounded. If the school grades truly reflected the competence level of pupils in all the areas that the test evaluated, most pupils would have had lower grades. The grades have been given on different grounds to girls and boys: a lower performance level had been required of boys than girls. Another worrying thing was that pupils who came to the upper comprehensive school from different lower comprehensive schools may have had the same grades with clearly different knowledge and competence levels. 80% of all teaching in mother tongue and literature is given during the first six years of comprehensive school. The evaluation indicates that more attention needs to be paid to ensuring that all schools provide adequate basic skills in mother tongue. The acquisition of linguistic and writing skills should be made more efficient through, for example, improving work practices and the exercise content. Because of the variation in competencies between schools, it is proposed that similar evaluations be arranged for fifth and sixth graders on a regular basis. The evaluation also indicates a clear need for the improvement of the grading praxis to make it more equal and pedagogically more appropriate. key words: basic education, mother tongue, learning performance, evaluation, reading skills, grammar, literature, writing skills, grades, attitudes 13

14 ALKUSANAT Käsillä oleva julkaisu kertoo syksyllä 2002 perusopetuksen 7. luokan oppilasotokselle järjestetystä äidinkielen ja kirjallisuuden oppimistulosten arvioinnista: kokeiden toteutuksesta, tehtävistä ja tuloksista. Otoskoulut saivat pikapalautteen koulunsa tuloksista sekä vastaavat valtakunnalliset keskiarvotiedot lokakuussa Arvioinnin kansalliset tulokset julkaistaan tässä raportissa. Ne tarjoavat syventävää vertailutietoa käyttöön myös niille kouluille, joiden ylläpitäjä käytti koeaineistoa kaikille 7. luokan aloittaneille järjestämässään oppimistulosten arvioinnissa. Raportti on laadittu sekä kouluille palautteeksi kokeesta että informaatioksi koulutuksen järjestäjille ja päätöksentekijöille. Sen tehtävänä on kertoa, mitkä kokeessa arvioidut äidinkielen taidot hallitaan hyvin, mitkä heikommin, ja esitellä, millainen äidinkielen ja kirjallisuuden osa-alueiden hallinta on 6. vuosiluokan päättäneillä. Huomiota kiinnitetään myös siihen, miten hyvin oppilaiden lukuvuositodistusten arvosanat ovat vastanneet heidän kokeessa osoittamaansa taitotasoa. Arvioinnin yhtenä tärkeänä tehtävänä on palvella koulutuspoliittista päätöksentekoa: raportissa seurataan oppimistulosten rinnalla myös koulutuksen tasaarvon toteutumista niin alueellisesti kuin tyttöjen ja poikien koetulosten perusteellakin. Ruotsinkielisten otoskoulujen oppimistuloksia esitellään erikseen julkaistavassa raportissa. Hankkeen onnistuminen on vaatinut koetehtäviä suunnitelleiden, esikokeilleiden ja toteuttaneiden opettajien, rehtorien ja asiantuntijoiden työpanoksen lisäksi monien mukana olleiden yhteistyötä ja osallistumista. Kokeen suunnittelu esikokeilun pohjalta, toteutus, analyysi ja raportointi eivät olisi olleet mahdollisia ilman projektisuunnittelija Anna-Maria Hotarin, osastosihteeri Tuija Koskelan, erikoistutkija Jari Metsämuurosen, erikoistutkija Leena Sadeniemen ja tutkimussihteeri Sari Viitalan työpanosta. Erikoistutkija Jorma Kuusela laati taulukkolaskentaohjelman, jonka avulla opettaja tai rehtori saivat nopeasti koulun käyttöön koulu-, luokka- tai oppilaskohtaiset diagnostiset koetulokset. Harjoittelijat Noora Melaanvuo ja Satu Tuomisto olivat suureksi avuksi Opetushallituksessa laajan koeaineiston käsittelyssä, vastausten erittelyssä sekä raporttiin valittavan näyteaineiston poiminnassa ja kuvailussa. 14

15 Hyviä virikkeitä ja neuvoja ovat eri yhteyksissä antaneet perusopetuksen äidinkielen ja kirjallisuuden arvioinnin asiantuntijat, joista haluan kiittää erityisesti dosentti Esko Korkeakoskea ja dosentti Marja-Liisa Pynnöstä, jotka olivat suunnittelemassa ja toteuttamassa vuonna 2000 järjestettyä 6. vuosiluokan äidinkielen oppimistulosten arviointia ja joista jälkimmäinen osallistui aktiivisesti myös nyt raportoitavan arvioinnin suunnitteluun. Esitän lämpimät kiitokset kaikille arviointiprojektissa mukana olleille, ennen muuta esikokeiluun ja kokeen järjestämiseen osallistuneille opettajille sekä koetehtäviä laatineille ja oppilaiden vastauksia arvioineille opettajille. Hannu-Pekka Lappalainen 15

16

17 1 SUUNNITTELU JA OTANTA Arvioinnin tarkoituksena oli saada luotettava yleiskuva oppiaineen osaamisen tasosta perusopetuksen 6. luokan suorittaneilla. Tehtävät laadittiin peruskoulun opetussuunnitelman perusteiden tavoitteiden mukaan. Arviointi oli luonteeltaan sekä summatiivinen että yläluokkien opetuksen suunnittelun kannalta myös diagnostinen. Mukana oli niin peruskuin vaativampiakin tehtäviä lukemisen, kirjallisuus- ja tekstitiedon, kielentuntemuksen ja kirjoittamisen alalta. Koetehtävien suunnittelussa kiinnitettiin huomiota siihen, että voidaan saada luotettavia ja vertailukelpoisia tuloksia. Tehtäväehdotuksia kokeiltiin etukäteen 22 opettajan opetusryhmissä kaikkiaan 669 oppilaalla. Varsinaiseen arviointiin poimittiin mukaan koko maan kouluja edustava 98 suomenkielisen koulun otos. Arviointiin osallistui keskimäärin 50 oppilasta jokaisesta otoskoulusta: pienemmistä kouluista kaikki, keskikokoisista joka toinen ja suuremmista oppilasikäluokista tasavälein joka kolmas yleisopetuksen oppilas koulun kaikista 7. vuosiluokan oppilaista tehdyn aakkosellisen luettelon mukaisesti. Vuonna 2002 järjestetty äidinkielen oppimistulosten arviointi on osa kansallista oppimistulosten arviointiohjelmaa. Arvioinnin tarkoituksena on saada luotettava yleiskuva oppiaineen osaamisen tasosta perusopetuksen 6. luokan suorittaneilla. Perusopetuksen äidinkielen ja kirjallisuuden vähimmäisviikkotunneista 80 % sijoittuu oppilaan kuuden ensimmäisen kouluvuoden ajalle. Huomio kiinnittyy keskeisiin suoritustasoa ilmentäviin kohteisiin, jotka kattavat opetussuunnitelman perusteissa määritellyt oppimisen tavoitteet. Tulosten avulla seurataan koulutuksen tasa-arvon toteutumista kiinnittämällä huomiota mm. alueellisiin ja väestöryhmittäisiin näkökohtiin. Arviointien yleisohjeet on annettu julkaisussa Kansallinen oppimistulosten arviointijärjestelmä, jossa on määritelty tehtäväsarjojen suunnittelun, otannan ja kokeiden toteutuksen ja koesuoritusten tarkistamisen periaatteet (Opetushallitus 1998a, 11 13). Opetushallitus on arvioinut aikaisemmin perusopetuksen 6. vuosiluokan äidinkielen oppimistuloksia keväällä 2000, jolloin arvioinnin painopiste oli oppilaiden kirjoitustaidoissa (Korkeakoski 2001). 17

SEN EDESTÄÄN LÖYTÄÄ. Äidinkielen ja kirjallisuuden oppimistulokset perusopetuksen päättövaiheessa 2010. Hannu-Pekka Lappalainen

SEN EDESTÄÄN LÖYTÄÄ. Äidinkielen ja kirjallisuuden oppimistulokset perusopetuksen päättövaiheessa 2010. Hannu-Pekka Lappalainen Hannu-Pekka Lappalainen SEN EDESTÄÄN LÖYTÄÄ Äidinkielen ja kirjallisuuden oppimistulokset perusopetuksen päättövaiheessa 2010 Koulutuksen seurantaraportit 2011:2 Koulutuksen seurantaraportit 2011:2 Hannu-Pekka

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN MATEMATIIKAN KANSALLISET OPPIMISTULOKSET 9. VUOSILUOKALLA 2004

PERUSOPETUKSEN MATEMATIIKAN KANSALLISET OPPIMISTULOKSET 9. VUOSILUOKALLA 2004 PERUSOPETUKSEN MATEMATIIKAN KANSALLISET OPPIMISTULOKSET 9. VUOSILUOKALLA 2004 Leena Mattila Oppimistulosten arviointi 2/2005 OPETUSHALLITUS Taitto: Sirpa Ropponen ISBN 952-13-2466-X ISSN 1237-1831 Yliopistopaino,

Lisätiedot

MITEN MATEMATIIKAN TAIDOT KEHITTYVÄT?

MITEN MATEMATIIKAN TAIDOT KEHITTYVÄT? Eero K. Niemi & Jari Metsämuuronen (toim.) MITEN MATEMATIIKAN TAIDOT KEHITTYVÄT? Matematiikan oppimistulokset peruskoulun viidennen vuosiluokan jälkeen vuonna 2008 Koulutuksen seurantaraportit 2010:2 Koulutuksen

Lisätiedot

ONKO LASKUTAITO LASKUSSA?

ONKO LASKUTAITO LASKUSSA? Kati Hirvonen ONKO LASKUTAITO LASKUSSA? Matematiikan oppimistulokset peruskoulun päättövaiheessa 2011 Koulutuksen seurantaraportit 2012:4 Koulutuksen seurantaraportit 2012:4 Kati Hirvonen ONKO LASKUTAITO

Lisätiedot

LIIKUNNAN OPPIMISTULOSTEN SEURANTA-ARVIOINTI PERUSOPETUKSESSA 2010

LIIKUNNAN OPPIMISTULOSTEN SEURANTA-ARVIOINTI PERUSOPETUKSESSA 2010 Sanna Palomäki & Pilvikki Heikinaro-Johansson LIIKUNNAN OPPIMISTULOSTEN SEURANTA-ARVIOINTI PERUSOPETUKSESSA 2010 Koulutuksen seurantaraportit 2011:4 Koulutuksen seurantaraportit 2011:4 Sanna Palomäki

Lisätiedot

MATEMATIIKAN JA LUONNONTIETEIDEN OPETUKSEN KEHITTÄMISHANKKEEN TOINEN LÄHTÖTASOARVIOINTI

MATEMATIIKAN JA LUONNONTIETEIDEN OPETUKSEN KEHITTÄMISHANKKEEN TOINEN LÄHTÖTASOARVIOINTI Antti Rajakorpi MATEMATIIKAN JA LUONNONTIETEIDEN OPETUKSEN KEHITTÄMISHANKKEEN TOINEN LÄHTÖTASOARVIOINTI PERUSKOULUISSA JA LUKIOISSA SYKSYLLÄ 1999 PIDETYN LUONNONTIETEEN KOKEEN TULOKSET Arviointi 10/2000

Lisätiedot

Oppimaan oppiminen peruskoulun päättövaiheessa

Oppimaan oppiminen peruskoulun päättövaiheessa Jarkko Hautamäki, Sirkku Kupiainen, Jukka Marjanen, Mari-Pauliina Vainikainen ja Risto Hotulainen Oppimaan oppiminen peruskoulun päättövaiheessa Tilanne vuonna 2012 ja muutos vuodesta 2001 Tutkimuksia

Lisätiedot

Pirjo Nuotio Heidi Backman Marja-Leena Pernu Margareeta Sisättö. MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALAN koulutuksen arviointi

Pirjo Nuotio Heidi Backman Marja-Leena Pernu Margareeta Sisättö. MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALAN koulutuksen arviointi Pirjo Nuotio Heidi Backman Marja-Leena Pernu Margareeta Sisättö MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALAN koulutuksen arviointi Opetushallitus Arviointi 5/2001 Opetushallitus ja tekijät Graafinen suunnittelu

Lisätiedot

Esiopetuksen laatu ja merkitys

Esiopetuksen laatu ja merkitys Marjatta Siniharju Esiopetuksen laatu ja merkitys Vanhempien ja perusopetuksen ensimmäisen vuosiluokan opettajien arvioimana Opetushallitus Tekijä ja Opetushallitus Taittaja Pirjo Nylund ISBN 978 952 13

Lisätiedot

TOTEUTUUKO KESTÄVÄ KEHITYS KOULUISSA JA OPPILAITOKSISSA?

TOTEUTUUKO KESTÄVÄ KEHITYS KOULUISSA JA OPPILAITOKSISSA? Antti Rajakorpi & Kaija Salmio (toim.) TOTEUTUUKO KESTÄVÄ KEHITYS KOULUISSA JA OPPILAITOKSISSA? Arviointi 3/2001 OPETUSHALLITUS Opetushallitus Taitto: Sirpa Ropponen ISBN 952-13-1120-7 ISSN 1238-4453 Yliopistopaino,

Lisätiedot

Marja Hollo Heidi Backman Riitta Hakulinen Jukka Katajisto Leena Koski Marja-Leena Pernu. KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALAN koulutuksen arviointi

Marja Hollo Heidi Backman Riitta Hakulinen Jukka Katajisto Leena Koski Marja-Leena Pernu. KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALAN koulutuksen arviointi Marja Hollo Heidi Backman Riitta Hakulinen Jukka Katajisto Leena Koski Marja-Leena Pernu KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALAN koulutuksen arviointi Opetushallitus Arviointi 6/2001 Opetushallitus ja tekijät Graafinen

Lisätiedot

AMMATILLINEN OSAAMINEN LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNOSSA

AMMATILLINEN OSAAMINEN LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNOSSA AMMATILLINEN OSAAMINEN LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNOSSA Tarja Frisk Anu Räisänen Julkaisut 2014:9 Julkaisut 9:2014 Tarja Frisk ja Anu Räisänen Ammatillinen osaaminen liiketalouden perustutkinnossa Kansallinen

Lisätiedot

Lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteiden ja tuntijaon toimivuuden arviointi

Lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteiden ja tuntijaon toimivuuden arviointi Heikki Turunen Sinikka Herajärvi Sirkku Kupiainen Lauri Pirkkalainen Satu Syyrakki Ville Virtanen Thomas Öhman Gunnel Knubb- Manninen Jouko Mehtäläinen Sari Ohranen Lukiokoulutuksen opetussuunnitelman

Lisätiedot

OPINTO-OHJAUKSEN TILA AIKUISOPPILAITOKSISSA

OPINTO-OHJAUKSEN TILA AIKUISOPPILAITOKSISSA Ulla Numminen (toim.), Pentti Yrjölä, Tim Lamminranta & Esa Heikkinen OPINTO-OHJAUKSEN TILA AIKUISOPPILAITOKSISSA Arviointi 4/2004 OPETUSHALLITUS Opetushallitus Taitto: Sirpa Ropponen ISBN 952-13-2283-7

Lisätiedot

KOKEMUKSIA JA NÄKEMYKSIÄ TERVEYSTIEDON OPETUKSESTA YLÄKOULUISSA

KOKEMUKSIA JA NÄKEMYKSIÄ TERVEYSTIEDON OPETUKSESTA YLÄKOULUISSA Toim. Lasse Kannas, Heidi Peltonen ja Tuula Aira KOKEMUKSIA JA NÄKEMYKSIÄ TERVEYSTIEDON OPETUKSESTA YLÄKOULUISSA Terveystiedon kehittämistutkimus osa I Toim. Lasse Kannas, Heidi Peltonen ja Tuula Aira

Lisätiedot

AIHEKOKONAISUUKSIEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISEN SEURANTA-ARVIOINTI 2010

AIHEKOKONAISUUKSIEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISEN SEURANTA-ARVIOINTI 2010 Eero K. Niemi (toim.) AIHEKOKONAISUUKSIEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISEN SEURANTA-ARVIOINTI 2010 Koulutuksen seurantaraportit 2012:1 Koulutuksen seurantaraportit 2012:1 Eero K. Niemi (toim.) AIHEKOKONAISUUKSIEN

Lisätiedot

Selvitys koulujen toimintaympäristöä kuvaavista indikaattoreista

Selvitys koulujen toimintaympäristöä kuvaavista indikaattoreista Perusopetuksen aika Selvitys koulujen toimintaympäristöä kuvaavista indikaattoreista Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2012:13 Ritva Jakku-Sihvonen ja Jorma Kuusela Perusopetuksen

Lisätiedot

Erityisopetuksen tarve lukiokoulutuksessa

Erityisopetuksen tarve lukiokoulutuksessa Koulutuksen arviointineuvoston julkaisuja 11 Erityisopetuksen tarve lukiokoulutuksessa Jouko Mehtäläinen JULKAISUN MYYNTI: Koulutuksen arviointisihteeristö Maritta Leinonen PL 35 40014 Jyväskylän yliopisto

Lisätiedot

Opiskelijan ammattikorkeakoulu 2010

Opiskelijan ammattikorkeakoulu 2010 35 / 2010 Opiskelijan ammattikorkeakoulu 2010 Tutkimus ammattikorkeakouluopiskelijoiden koulutuspoluista, koulutuksen laadusta ja opiskelukyvystä Elina Lavikainen Elina Lavikainen Opiskelijan ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

OPETTAJAT SUOMESSA 2013

OPETTAJAT SUOMESSA 2013 Toimittanut Timo Kumpulainen OPETTAJAT SUOMESSA 2013 Lärarna i Finland 2013 Koulutuksen seurantaraportit 2014:8 Opetushallitus ja tekijät Koulutuksen seurantaraportit 2014:8 ISBN 978-952-13-5761-9 (nid.)

Lisätiedot

Perusopetuksen ja toisen asteen koulutuksen nivelvaiheen kehittämistyöryhmän muistio

Perusopetuksen ja toisen asteen koulutuksen nivelvaiheen kehittämistyöryhmän muistio Opetusministeriö Koulutus Undervisningsministeriet Perusopetuksen ja toisen asteen koulutuksen nivelvaiheen kehittämistyöryhmän muistio Opetusministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2005:33 Opetusministeriön

Lisätiedot

Oppimisen ja hyvinvoinnin tuki

Oppimisen ja hyvinvoinnin tuki Oppimisen ja hyvinvoinnin tuki Selvitys kolmiportaisen tuen toimeenpanosta Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2014:2 Oppimisen ja hyvinvoinnin tuki Selvitys kolmiportaisen tuen toimeenpanosta

Lisätiedot

Osallisena Suomessa. Kehittämissuunnitelma maahanmuuttajien kotoutumisen edistämiseksi. Suomen Kulttuurirahasto

Osallisena Suomessa. Kehittämissuunnitelma maahanmuuttajien kotoutumisen edistämiseksi. Suomen Kulttuurirahasto Osallisena Suomessa Kehittämissuunnitelma maahanmuuttajien kotoutumisen edistämiseksi Suomen Kulttuurirahasto Jyväskylän yliopisto Soveltavan kielentutkimuksen keskus Osallisena Suomessa Kehittämissuunnitelma

Lisätiedot

KOHTI UUTTA OPETTAJUUTTA TOISEN ASTEEN AMMATILLISESSA KOULUTUKSESSA

KOHTI UUTTA OPETTAJUUTTA TOISEN ASTEEN AMMATILLISESSA KOULUTUKSESSA Juhani Honka, Lasse Lampinen & Ilkka Vertanen (toim.) KOHTI UUTTA OPETTAJUUTTA TOISEN ASTEEN AMMATILLISESSA KOULUTUKSESSA Skenaariot opettajan työn muutoksista ja opettajien koulutustarpeista vuoteen 2010

Lisätiedot

Henkilöstö uudistusten pyörteissä

Henkilöstö uudistusten pyörteissä Esa Jokinen, Tuula Heiskanen Henkilöstö uudistusten pyörteissä Väliraportti Paras-hankkeen arvioinnista 2011 Paras-ARTTU-ohjelman tutkimuksia nro 19 Tampereen yliopisto TEKIJÄT Esa Jokinen Tuula Heiskanen

Lisätiedot

Lukiopedagogiikka. Jouni Välijärvi Niklas Huotari Pekka Iivonen Marianne Kulp Taina Lehtonen Harri Rönnholm Gunnel KnubbManninen

Lukiopedagogiikka. Jouni Välijärvi Niklas Huotari Pekka Iivonen Marianne Kulp Taina Lehtonen Harri Rönnholm Gunnel KnubbManninen Jouni Välijärvi Niklas Huotari Pekka Iivonen Marianne Kulp Taina Lehtonen Harri Rönnholm Gunnel KnubbManninen Jouko Mehtäläinen Sari Ohranen Lukiopedagogiikka K o u l u t u k s e n a r v i o i n t i n

Lisätiedot

ja matematiikan oppikirjan

ja matematiikan oppikirjan JOENSUUN YLIOPISTON KASVATUSTIETEELLISIÄ JULKAISUJA UNIVERSITY OF JOENSUU PUBLICATIONS IN EDUCATION N:o 112 Sinikka Räty-Záborszky Suomalaisten ja unkarilaisten opettajien ja matematiikan oppikirjan tekijöiden

Lisätiedot

YMPÄRISTÖASENTEET JA TOIMINTA KUNTAORGANISAATIOISSA

YMPÄRISTÖASENTEET JA TOIMINTA KUNTAORGANISAATIOISSA Marileena Koskela YMPÄRISTÖASENTEET JA TOIMINTA KUNTAORGANISAATIOISSA Espoon kaupunki, Helsingin kaupunki, Jyväskylän kaupunki, Oulun kaupunki, Tampereen kaupunki, Turun kaupunki ja Vantaan kaupunki TULEVAISUUDEN

Lisätiedot

Kulttuuritoiminnan kustannukset 14 kaupungissa vuonna 2006

Kulttuuritoiminnan kustannukset 14 kaupungissa vuonna 2006 Minna Ruusuvirta, Pasi Saukkonen, Johanna Selkee, Ditte Winqvist Kulttuuritoiminnan kustannukset 14 kaupungissa vuonna 2006 Raportti tiedonkeruun pilottihankkeen tuloksista Cupore ja Suomen Kuntaliitto

Lisätiedot

TAITO- JA TAIDEAINEIDEN OPPIMISTULOKSET

TAITO- JA TAIDEAINEIDEN OPPIMISTULOKSET Sirkka Laitinen ja Antti Hilmola (toim.) TAITO- JA TAIDEAINEIDEN OPPIMISTULOKSET - asiantuntijoiden arviointia Raportit ja selvitykset 2011:11 Raportit ja selvitykset 2011:11 Sirkka Laitinen ja Antti Hilmola

Lisätiedot