TIEDOTE N:o 1 /

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TIEDOTE N:o 1 /16.2.2010"

Transkriptio

1 TIEDOTE N:o 1 / PUOLUSTUSHALLINNON PALVELUSUHDEASUNTOJEN VUOK- RAUKSESSA NOUDATETTAVAT PERIAATTEET Puolustusministeri Jyri Häkämies on hyväksynyt esityksen, jonka mukaan ohjeistetaan puolustushallinnon palvelussuhdeasuntojen vuokrauksessa noudatettavat periaatteet. Ohjeen tarkoitus Puolustusvoimien tehtävien edellyttämän toimintavalmiuden ylläpitämiseksi puolustusvoimien henkilöstön asumisen tukemista on välttämätöntä edistää käytettävissä olevin keinoin. Puolustusvoimien toiminnan erityispiirteiden vuoksi on kaikille puolustusvoimien virkamiehillä puolustusvoimista annetun lain 41 :ssä säädetty siirtymisvelvollisuus. Tämä siirtymisvelvollisuus koskee kaikkia puolustusvoimien virkamiehiä. Siirtymisvelvollisuudesta mahdollisesti aiheutuvia sosiaalis-taloudellisia haittoja voidaan palvelussuhdeasuntoihin ja vuokratukeen liittyvillä järjestelyillä vähentää. Palvelussuhdeasuntojen ja vuokratuen tarjoaminen ovat siten välineitä puolustusvoimien toiminnallisten ja henkilöstöpoliittisten tavoitteiden toteuttamiseksi. Puolustushallinnon palvelussuhdeasuntojen vuokrauksessa noudatetaan lakia asuinhuoneiston vuokrauksesta (481/1995), valtion maksuperustelakia (150/1992) ja sen nojalla puolustusvoimien maksullisista suoritteista annettua puolustusministeriön asetusta (1301/2007/ ja lakia yhteistoiminnasta valtion virastoissa ja laitoksissa (651/2988). Ohjeessa palvelussuhdeasunnolla tarkoitetaan virka- tai työsuhteen perusteella vuokralle annettua asuinhuoneistoa, johon työnantajalla on määräämisvalta vuokranantajana. Keneltä asuntoja vuokrataan Palvelussuhdeasuntoja vuokrataan ensisijaisesti Kruunuasunnot Oy:ltä ja Senaattikiinteistöiltä. Asuntoja voidaan vuokrata myös kunnilta, kaupungeilta ja yleishyödyllisiltä yhteisöiltä sekä yksityiseltä taholta. Ensivuovuokrasuhteen vuokralaisena toimiin puolustushallinnon virasto, ei yksittäinen virkamies tai työntekijä.

2 Kenelle palvelussuhdeasuntoja vuokrataan Palvelussuhdeasuntoja vuokrataan puolustushallinnon virka- tai työsuhteessa olevalle henkilöstölle sekä hallinnonalaa koskevien rakennemuutosjärjestelyjen piiriin kuuluvalle henkilöstölle. Niissä tilanteissa, joissa vapaita asuntoa hakevia on enemmän kuin asuntoja, noudatetaan asukasvalinnassa seuraavia periaatteita. Etusijalla asuntoja vuokrattaessa ovat: siirtovelvolliset puolustusvoimien toiminnan kannalta välttämätön henkilöstö, avaintehtävät työuransa alkuvaiheessa olevat Siirtymisvelvollisia ovat puolustusvoimien siviili- ja sotilasvirkamiehet. Siirtymisvelvollisista etusijalla ovat puolustusvoimien keskitetyn ura- ja henkilöstösuunnittelun piiriin kuuluva henkilöstö. Puolustushallinnon toiminnan kannalta välttämättömällä henkilöstöllä tarkoitetaan henkilöitä, joiden tehtävien ja niissä tarvittavan osaamisen voidaan katsoa olevan kriittisiä toiminnan turvaamiseksi. Henkilön saavutettavuuden merkitys toiminnalle voi luoda edellytyksen palvelussuhdeasunnon tarpeelle. Avaintehtävän työllä on erityinen merkitys puolustusvoimien tai sen yksikön toiminnalle. Tällaisia avaintehtäviä voi olla puolustushallinnon organisaation kaikilla tasoilla ja kaikissa henkilöstö- ja tehtäväryhmissä. Puolustusvoimien toiminnan kannalta avaintehtäviä voi olla myös puolustushallinnon muissa virastoissa. Avaintehtäviksi voidaan lukea myös sellaiset tehtävät, joiden sijoituspaikka ja poikkeukselliset työajat huomioiden voidaan ilman palvelussuhdeasuntomahdollisuutta olettaa olevan kriittisiä toiminnan häiriöttömyyden kannalta. Työuransa alkuvaiheessa olevilla tarkoitetaan mm. ammattiin valmistuvia henkilöitä, joiden rekrytoinnista pidetään puolustusvoimien kannata tärkeänä. Vuokralaisen erotessa puolustushallinnon palveluksesta vuokrasuhde päättyy palvelussuhteen päättyessä. Jos puolustusvoimien on tarkoituksenmukaista jatkaa vapautuvan asunnon ensivuokrasuhdetta ja asuntotilanne sen sallii, voidaan palveluksesta eronneen henkilön kanssa tehdä uusi, kerrallaan kuitenkin enintään vuoden pituinen vuokrasopimus. Tällöin ei ole enää kyse palvelussuhdeasunnosta. Vuokratuki päättyy palvelussuhteen päättyessä. Jos henkilön vaihtaessa tehtävää uusi tehtävä/sijoituspaikka sijaitsee henkilön työssäkäyntialueella, ei (uutta) palvelussuhdeasuntoa voida myöntää. VUOSILOMASOPIMUKSESTA Valtion virka- ja työehtosopimuksessa vuosilomista määritetään pykälässä 6 vuosilomaan oikeuttava palvelusaika. 2

3 Edellisessä sopimuksessa muuta palvelua oli mahdollisuus saada 5 vuotta hyödyksi laskettaessa vuosilomaan oikeuttavaa palvelusaikaa (15 vuoden laskenta). Nyt tämä viiden vuoden maksimi on poistettu ja sanamuoto on seuraava: 15 vuoden palvelusaikaa laskettaessa otetaan huomioon palvelus muun työnantajan palveluksessa kotimaassa tai ulkomailla vastaavalla ammattialalla tai tehtävissä, joista on olennaista hyötyä virkamiehen tai työntekijän tehtävien suorittamisessa. Mikäli tässä tulkinnassa ilmenee epäselvyyksiä, ota yhteys omaan paikalliseen luottamusmieheesi. PÄÄLUOTTAMUSMIESVALINTOJA MPHL ry:n hallitus on vapauttanut Merivoimien alueellisen pääluottamusmiehen suunnittelija Anne-Maria Palinin luottamusmiestehtävästä Hänen tilalleen alueelliseksi pääluottamusmieheksi on nimetty lukien työturvallisuuspäällikkö Antti Ratia Merivoimien Esikunnasta puh Varapääluottamusmieheksi nimettiin henkilöstösihteeri Reija Kulonen Saaristomeren Meripuolustusalueelta puh VALTION TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINNON PALVELU- KESKUS (PALKEET) Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus, kutsumanimeltään Palkeet, aloitti toimintansa Palkeet syntyi, kun valtionhallinnon neljä talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskusta (Oikeushallinnon palvelukeskus, Sisäasiainhallinnon palvelukeskus, Puolustushallinnon palvelukeskus ja Valtiokonttorin tulosyksikkönä toimiva palvelukeskus) koottiin hallinnollisesti yhdeksi virastoksi. Palvelukeskuksen toimitusjohtaja on Pirjo Pöyhiä. Palkeet toimii kuudella paikkakunnalla: Joensuussa, Hämeenlinnassa, Kuopiossa, Mikkelissä, Porissa ja Turussa. Keskuksessa työskentelee noin 800 henkilöä. Asiakkuudet, henkilöstö ja palvelutuotannon rakenteet siirtyivät pääosin sellaisenaan uuteen virastoon. Palvelukeskuksessa tuotetaan valtion virastojen ja laitosten talous- ja henkilöstöhallinnon tuki- ja asiantuntijapalveluita. Palvelukeskuksen asiakkaina ovat valtion talousarviotalouteen kuuluvat virastot ja laitokset sekä eräät muut yksiköt. Luottamusmiessopimus työnantajan ja Palkansaajajärjestö Pardian välillä on solmittu ja luottamusmiesvalinnat käynnistyneet. Hämeenlinnassa Suomen kasarmin pardialaisten luottamusmieheksi on valittu palkkasihteeri Kirsti Laihanen Maanpuolustuksen Henkilökuntaliitosta, puh ja varaluottamus- 3

4 mieheksi pääkäyttäjä Heléne Croon Maanpuolustuksen Henkilökuntaliitosta, puh MPHL: N MILLOG OSASTON PERUSTAMINEN Millogissa työskentelevien MPHL: n jäsenten toimesta on käyty keskustelua perustaa MPHL /Millog osasto. Kaikilla Millogin toimipisteillä työskentelevillä MPHL: n jäsenillä olisi niin halutessaan mahdollisuus kuulua Millog osastoon. MPHL / Millog osasto olisi tarkoitus perustaa Lievestuoreen osaston jatkoksi nimeä muuttaen. Uudesta osastosta muodostuisi kaikkia Millogin toimipisteitä koskeva valtakunnallinen osasto. Tällä hetkellä selvitystyötä tehdään taustalla Lievestuoreen osaston puheenjohtajan ja Millogin pääluottamusmiehen välillä, mitään ei ole siis vielä päätetty. Millog osaston tarkoituksena olisi tehostaa tiedonkulkua sekä edunvalvontaa eri työpisteiden välillä kokonaisuus huomioiden. TOIMIHENKILÖ ASIAA MPHL: n Millogin pääluottamusmies Timo Lammi neuvottelee toimihenkilöiden toimenkuvasta, josta työnantaja on esittänyt lukuisten toimihenkilö-varastonhoitajien tehtävänkuvausten muuttamista työntekijä-tehtäviksi. MPHL: n kanta on, että niiden varastonhoitotehtävien, jotka sisältävät tehtävänkuvauksissa esimiestehtäviä, harkintavaltaa tai huomattavaa vastuullisuutta, kuuluisi jatkossakin olla toimihenkilötehtäviä. Mikäli työnantajan toimesta päädytään tehtävänkuvien muuttamiseen työntekijätehtäviksi, se edellyttää henkilökohtaisia YT- menettelyä, jossa yhteisesti sopimalla työsopimuksen toimihenkilörajausta muutetaan. Edellä mainitun muutoksen kohdentuessa MPHL: n jäseneen tulee asia tuoda välittömästi MPHL:läisen luottamusmiehen / pääluottamusmiehen tietoisuuteen. Pääluottamusmiesten yhteystiedot: Pääluottamusmies Työnjohtaja Timo Lammi MILLOG OY / Kalkun toimipiste Gsm: Varapääluottamusmies Työnjohtaja Kari Nieminen MILLOG OY / Lievestuoreen toimipiste Gsm:

5 PALAAMINEN NORMAALIAJAN SAIRAUSLOMAKÄYTÄNTÖÖN Sikainfluenssaepidemia on Sosiaali- ja terveysministeriön mukaan laantunut eikä näin ollen ole tarpeen jatkaa jälkeen poikkeusjärjestelyitä sairausloman ilmoittamiskäytäntöihin vaan palataan normaalisti voimassa oleviin käytäntöihin. PÖYTÄKIRJA (PVPJ) TEHTYJEN TARKENTAVIEN VIRKAEHTOSOPIMUSTEN SOVEL- TAMISESTA Puolustusministeriön, Pääesikunnan, JUKO ry:n, JHL ry:n ja Pardia ry:n välillä puolustusvoimien palkkausjärjestelmästä (PVPJ) tehtyjen tarkentavien virka- ja työehtosopimusten soveltamisesta koskien sovittiin 27. tammikuuta 2010 pöytäkirjalla seuraavaa: Osapuolet ovat toteutettavina olleiden paikallisten erien neuvotteluiden yhteydessä tehneet 3. huhtikuuta 2009 allekirjoittamispöytäkirjan, jonka 1 3 momentissa on todettu Maavoimien Materiaalilaitoksen puolustushaaratason/aluetason arviointiryhmän toimikauden jatkamisesta saakka, jolleivät osapuolet päätä jatkaa ko. arviointiryhmän toimikautta edelleen jälkeen. Osapuolet totesivat 27. tammikuuta 2010 pöytäkirjassaan, että em. momentissa tarkoitetun muutoksen toteuttamiselle varataan riittävästi valmisteluaikaa, minkä vuoksi Maavoimien Materiaalilaitoksen puolustushaaratason/aluetason arviointiryhmä jatkaa toimintaansa saakka. Puolustusvoimien tehtävien arviointiorganisaation ja/tai arviointiryhmien tehtävien mahdolliset yleiset muutokset otetaan huomioon tässä pykälässä tarkoitetun muutoksen toteuttamisessa. MUUTOKSIA TYÖTTÖMYYSKASSOJEN MAKSAMIIN ETUUKSIIN Ensimmäistä kertaa työttömyyspäivärahaa saavien työssäoloehto lyhenee 43 viikosta 34 viikkoon. Myös yrittäjien työssäoloehtoa lyhennetään 24 kuukaudesta 18 kuukauteen. Työttömyyspäivärahan tasoa korotetaan muuttamalla ansiopäivärahan ja korotetun ansio-osan laskentakaavaa sekä maksamalla 20 ensimmäiseltä työttömyyspäivältä ansiopäivärahassa korotettua ansio-osaa. Ansiopäivärahan korotuksen johdosta luovutaan lisäpäiviltä maksettavasta korotetusta ansio-osasta. Samalla myös nykyistä korotetun ansio-osan enimmäismaksuaikaa lyhennetään 150 päivästä 100 päivään. Työllistymistä edistävien palvelujen ajalta maksetaan enintään 200 päivältä korotettua ansio-osaa. Myös muutosturvan ansio-osan (entinen työllistymisohjelmalisä) enimmäismaksuaikaa pidennetään 185 päivästä 200 päivään. Korotettuihin etuuksiin oikeuttavat työllistymistä edistävät palvelut määritellään nykyistä laajemmin, jolloin niiden piiriin tulee muun muassa omaehtoinen opiskelu (entinen koulutuspäiväraha). 5

6 Sovitellun työttömyyspäivärahan maksamisen enimmäisaika (36 kuukautta) poistuu. Työttömyysaikaiset koulutusetuudet, työvoimapoliittinen aikuiskoulutustuki ja koulutuspäiväraha yhdistetään yhdeksi etuudeksi. Työtön henkilö saa samansuuruista etuutta siitä riippumatta, osallistuuko hän työ- ja elinkeinotoimiston hankkimaan koulutukseen vai itse hankkimaansa koulutukseen. Samalla omaehtoiseen opiskeluun osallistumisen ehtona olevasta 10 vuoden työhistoriavaatimuksesta luovutaan. Työvoimapoliittisen aikuiskoulutuksen ajalta maksettava tuki lasketaan mukaan työttömyyspäivärahan 500 päivän enimmäisaikaan. Työurien pidentämiseksi lisäpäiväoikeuden alkamisikää nostetaan 59 vuodesta 60 vuoteen. Muutos koskee työnhakijoita, jotka ovat syntyneet vuonna 1955 tai sen jälkeen. Ikärajan noston vuoksi kuntien velvoitetta työllistää ikääntyneitä työntekijöitä laajennetaan koskemaan niitä työttömiä, jotka lainmuutoksen vuoksi eivät enää olisi lisäpäiviin oikeutettuja. Samalla palkanmäärittelyä koskevia säännöksiä muutetaan siten, että velvoitteen perusteella järjestetty työ ei alenna työn päätyttyä maksettavaa työttömyyspäivärahaa. Työvoimapoliittisen aikuiskoulutuksen ajalta maksetaan työttömyysetuutta. Vuorottelukorvauksen suuruus määritellään työttömyyspäivärahasta, johon ei sisälly työttömyyspäivärahaan maksettavia korotuksia. Työvoimapoliittisen aikuiskoulutuksen ja työnhakijan omaehtoisen opiskelun ajalta maksetaan työttömyysetuutta ja ylläpitokorvausta. Työvoimapoliittisten toimenpiteiden ja työttömyysetuudella tuetun työnhakijan omaehtoisen opiskelun ajalta maksettavaa ylläpitokorvausta korotetaan 9 euroon päivässä ja työssäkäyntialueen ulkopuolella järjestettävien toimenpiteiden ja opiskelun ajalta maksettavaa korotettua ylläpitokorvausta 18 euroon päivässä. Työelämävalmennuksen ajalta maksetaan työttömyyspäivärahaa ja ylläpitokorvausta. Lisätietoja Työttömyyskassojen Yhteisjärjestön kotisivuilla MPHL RY KOULUTTAA Vuosi 2010 on vasta alkumetreillään, mutta MPHL ry on jo järjestänyt kaksi omaa koulutustilaisuutta, hallinnon seminaariin osallistui myös liiton ulkopuolisia oman alansa huipputason asiantuntijoita. Hallinnon seminaari Liitto järjesti viime vuoden lokakuussa valituille MPHL:n uuden hallituksen jäsenille ja heidän varajäsenilleen suunnatun Hallinnon seminaarin Tässä hallituksemme jäsenille räätälöidyssä koulutustilaisuudessa sijoituspäällikkö Janne Koskinen Helsingin OP Pankki Oyj:stä piti katsauksen talouden tilanteesta maailmalla ja Suomessa sekä esitti ajatuksiaan tulevasta sivuten myös sijoitustoiminnan eri vaihtoehtoja. 6

7 Järjestötoiminnan erityistuntija konsultti FK Kari Loimu selvitti värikkäällä tavallaan ja käytännön esimerkein henkilöstöedustajan asemaa. Hän selkiytti myös MPHL:n omiin sääntöihin perustuen yhdistyksen hallituksen jäsenen oikeudet ja velvollisuudet. Puheenjohtajamme Marja-Leena Karekivi selosti palkkaneuvottelujen edistymistä ja saavutettuja tuloksia. Järjestötoiminnan perusteet - uusien jäsenten risteily Lauantaina 6. helmikuuta kokoontui 47 MPHL:läistä, joista valtaosa uusia jäseniä, Hotel Arthurin auditorioon. Siellä heitä perehdytettiin järjestötoiminnan kenttään ja käytäntöihin MPHL ry:n ja sen osastojen näkökulmasta. Samalla uusille jäsenille tehtiin tutuksi liiton johto, toimiston henkilöstö, osa osastojen aktiiveista sekä MPHL:n sähköinen viestintäjärjestelmä. iltapäivän päätteeksi noustiin bussiin, joka vei osanottajat Tallinnan laivalle. Illalla ja sunnuntaina vietettiin vapaa-aikaa ja tutustuttiin. Sunnuntaina käytiin ostoksilla tai vain katsomassa eteläisen naapurimaamme historiallista pääkaupunkia. Kiva reissu - hyvä kun tuli tehtyä!! LAKIMIESPALVELUA YKSITYISASIOISSA MPHL:N JÄSENILLE Lakimies Ari Komulainen antaa jäsenetuna juridista neuvontapalvelua MPHL:n jäsenille yksityisoikeudellisissa asioissa (= mm. testamentit, avioehtosopimukset, perunkirjat yms.). Neuvontapalvelu toteutetaan siten, että jäsenellä on mahdollisuus keskustella asioista lakimiehen kanssa joko kahden kesken, puhelimitse tai sähköpostitse. Neuvontapalvelu toteutetaan MPHL:n toimitiloissa kerran kuukaudessa. Puhelinnumero, johon voit soittaa: (09) Vuoden 2010 neuvontapäivät ja ajat ovat: klo klo klo klo Sähköpostiosoite: Sähköpostitse yhteyttä otettaessa on aina ehdottomasti alkuun ilmoitettava, että kyse MPHL:n yksityisoikeudellisesta asiasta. Aina tekstin alkuun on koodina laitettava MPHL. MPHL:n jäsensivuilla netissä on lomake jolla voi lähettää kysymyksiä suoraan lakimiehelle: jäsenalue Etuudet Lakimiespalvelut kysymyksiä lakimiehelle Suullinen neuvontapalvelu on MPHL:n jäsenelle täysin ilmaista. Mikäli asiat johtavat kirjallisiin toimeksiantoihin, niistä johtuvat kustannukset maksavat jäsenet itse. 7

8 TILAISUUKSIA, JOISSA LIITOSTA MUKANA: Puolustusvoimien yhteistyöelimen (PYTE) kokous - päätoiminen pääluottamusmies Elina Laiho Pardian työvaliokunta MPHL ry:n vuoden 2010 toiminnan tarkentava suunnittelukokous - varapuheenjohtaja Jukka Peltola - päätoiminen pääluottamusmies Elina Laiho - päätoiminen pääluottamusmies Marko Torn - valtakunnallinen pääluottamusmies Anne Koivisto Samapalkkaerän neuvottelu Rajavartiolaitoksen Esikunnassa Puolustusvoimien tilastotyöryhmän kokous ESJA -palkkausjärjestelmän VES/TES -neuvottelu TurvaPardian tilastotyöryhmän kokous Samapalkkaerän neuvottelu Rajavartiolaitoksen Esikunnassa Hallinnon seminaari ja MPHL:n hallituksen kokous ESJA -palkkausjärjestelmän VES/TES -neuvottelu ESJA -palkkausjärjestelmän VES/TES -neuvottelu Järjestötoiminnan perusteet - uusien jäsenten risteily 8

9 Puolustusvoimien tilastotyöryhmän kokous ESJA -palkkausjärjestelmän VES/TES -neuvottelu TurvaPardian tilastotyöryhmän kokous ESJA -palkkausjärjestelmän VES/TES -neuvottelu 9

TIEDOTE N:o 7 /29.10.2010

TIEDOTE N:o 7 /29.10.2010 TIEDOTE N:o 7 /29.10.2010 LIITTOVALTUUSTON KOKOUS 21.10.2010 Liittovaltuuston kokous pidettiin 21.10.2010 Vantaan Tikkurilassa. Paikalla oli 38 varsinaista kokousedustajaa sekä 1 edustaja läsnä- ja puheoikeudella.

Lisätiedot

VEROHALLINNON JA VEROHALLINNON ATK-HENKILÖT VERO-ATK RY:N VÄLINEN TYÖEHTOSOPIMUS

VEROHALLINNON JA VEROHALLINNON ATK-HENKILÖT VERO-ATK RY:N VÄLINEN TYÖEHTOSOPIMUS VEROHALLINNON JA VEROHALLINNON ATK-HENKILÖT VERO-ATK RY:N VÄLINEN TYÖEHTOSOPIMUS 281804 A. Soveltamisala 1 Soveltamisala Tätä työehtosopimusta sovelletaan Verohallinnon palveluksessa yksityisoikeudellisessa

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Auli Hänninen Toimitusjohtaja. Päivärahan hakeminen 3. Päivärahaoikeuden esteet 8. Työvoimapoliittiset edellytykset 10

SISÄLLYSLUETTELO. Auli Hänninen Toimitusjohtaja. Päivärahan hakeminen 3. Päivärahaoikeuden esteet 8. Työvoimapoliittiset edellytykset 10 Ansioturvan ABC 2011 YTK viettää juhlavuottaan jäsenten palvelun merkeissä Vuosi 2010 oli haasteellinen vuosi työttömyyskassoille. Taantuman johdosta työttömyys kosketti voimakkaasti myös YTK:n jäsenistöä.

Lisätiedot

YRITTÄJÄN TYÖTTÖMYYSTURVAOPAS 2015

YRITTÄJÄN TYÖTTÖMYYSTURVAOPAS 2015 YRITTÄJÄN TYÖTTÖMYYSTURVAOPAS 2015 Sisältää liittymislomakkeen Ammatinharjoittajien ja yrittäjien työttömyyskassa AYT-KASSAN JÄSENMAKSU JA PÄIVÄRAHAN SUURUUS VUONNA 2015 JÄSENMAKSU: 2,7 % 5 800 /v ylittävästä

Lisätiedot

Lakimuutokset 1.1.2014 10.3.2014

Lakimuutokset 1.1.2014 10.3.2014 Lakimuutokset 1.1.2014 10.3.2014 Jäsenyysedellytys Palkansaajan jäsenyysehdon pituus lyheni 34 viikosta 26 viikkoon Uutta lyhyempää jäsenyysehtoa sovelletaan, kun henkilö on 29.12.2013 jälkeen ollut yhden

Lisätiedot

AUTOLIIKENNE YLEISET SOPIMUKSET

AUTOLIIKENNE YLEISET SOPIMUKSET AUTOLIIKENNE YLEISET SOPIMUKSET 2012 SISÄLLYSLUETTELO YS YLEISSOPIMUS... 1 LPS LOMAPALKKASOPIMUS... 3 TSS SOPIMUS TYÖSUOJELUYHTEISTOIMINNASTA TYÖPAIKOILLA... 6 LMS LUOTTAMUSMIESSOPIMUS... 19 UTS SOPIMUS

Lisätiedot

VAL ry / PhRakL:n toimihenkilöt

VAL ry / PhRakL:n toimihenkilöt PLM MPHL ry VAL ry / PhRakL:n toimihenkilöt Puolustusministeriön ja Maanpuolustuksen Henkilökuntaliitto MPHL ry:n sekä Valtion ja erityispalvelujen ammattiliitto VAL ry:n välinen T O I M I H E N K I L

Lisätiedot

SOSIAALIALAN TYÖNANTAJAT RY

SOSIAALIALAN TYÖNANTAJAT RY SOSIAALIALAN TYÖNANTAJAT RY PL 30 (Eteläranta 10), 00131 Helsinki Puhelin 09 1728 5600, Faksi 09 175 814 www.sosiaaliala.fi Elinkeinoelämän keskusliiton jäsenliitto Työsuhdeasiat Maiju Kettunen 09 1728

Lisätiedot

EDUT OVAT VOIMASSA KOKO

EDUT OVAT VOIMASSA KOKO TÄSSÄ ESITTEESSÄ KERROTAAN, MITÄ PALVELUJA SAAT METALLI- LIITOSTA SEKÄ MITÄ ETUJA SAAT JÄSENKORTILLASI, KUN JÄSE- NYYTESI ON KUNNOSSA. SAAT EDUT ESITTÄMÄLLÄ KORTIN ASIOIDESSASI ETUJA TARJOAVISSA YRITYKSISSÄ.

Lisätiedot

8/2009. JUKOn pääluottamusmies Ari Hoppania: Sama palkka samanarvoisista tehtävistä samassa virastossa

8/2009. JUKOn pääluottamusmies Ari Hoppania: Sama palkka samanarvoisista tehtävistä samassa virastossa 8/2009 JUKOn pääluottamusmies Ari Hoppania: Sama palkka samanarvoisista tehtävistä samassa virastossa sisältö 10 Maailmalta vyörynyt taantuma mullisti suomalaisen ohjelmistoyrityksen ja ajoi henkilöstön

Lisätiedot

Rajan säästöt vaikuttavat opistoupseerien urakehitykseen Puolustusvoimauudistus puhuttaa monella tasolla

Rajan säästöt vaikuttavat opistoupseerien urakehitykseen Puolustusvoimauudistus puhuttaa monella tasolla 6/2012 JOULUKUU Rajan säästöt vaikuttavat opistoupseerien urakehitykseen Puolustusvoimauudistus puhuttaa monella tasolla 1 6/2012 JOULUKUU SUOMEN ALIUPSEERI VUOSINA 1930-44, ASEMIES V.1945, SAULI VV.1946-53,

Lisätiedot

ASIAKASPALVELUA, LIIKENTEENHOITOA JA OHJAUSTA SEKÄ HALLINNOLLISIA JA MUITA TOIMISTOTEHTÄVIÄ KOSKEVA TYÖEHTOSOPIMUS

ASIAKASPALVELUA, LIIKENTEENHOITOA JA OHJAUSTA SEKÄ HALLINNOLLISIA JA MUITA TOIMISTOTEHTÄVIÄ KOSKEVA TYÖEHTOSOPIMUS Palvelualojen työnantajat PALTA ry:n sekä Rautatievirkamiesliitto ry:n välinen ASIAKASPALVELUA, LIIKENTEENHOITOA JA OHJAUSTA SEKÄ HALLINNOLLISIA JA MUITA TOIMISTOTEHTÄVIÄ KOSKEVA TYÖEHTOSOPIMUS 1.5.2014

Lisätiedot

Yliopistojen yleisen työehtosopimuksen allekirjoituspöytäkirjat. 1 Luku Yleiset määräykset... 8. 2 Luku Vuosilomaa koskevat määräykset...

Yliopistojen yleisen työehtosopimuksen allekirjoituspöytäkirjat. 1 Luku Yleiset määräykset... 8. 2 Luku Vuosilomaa koskevat määräykset... Sisällysluettelo Yliopistojen yleinen työehtosopimus Yliopistojen yleisen työehtosopimuksen allekirjoituspöytäkirjat... 1 1 Luku Yleiset määräykset... 8 2 Luku Vuosilomaa koskevat määräykset... 17 3 Luku

Lisätiedot

B^bXPP[XP[P] YËaYTbcÝYË Z^bZTeP chýtwc^b^_x\db "! # "! &

B^bXPP[XP[P] YËaYTbcÝYË Z^bZTeP chýtwc^b^_x\db ! # ! & Sisällysluettelo 1 Sopimuksen ulottuvuus...1 2 Työn johto, jakaminen ja järjestäytymisoikeus...1 3 Työsuhteen alkaminen...1 4 Työsuhteen päättyminen...2 5 Palkat...2 6 Työaika...3 7 Arkipyhät...6 8 Lisätyö...6

Lisätiedot

Sisällysluettelo Yliopistojen yleinen työehtosopimus

Sisällysluettelo Yliopistojen yleinen työehtosopimus Sisällysluettelo Yliopistojen yleinen työehtosopimus Yliopistojen yleisen työehtosopimuksen uudistamista koskeva allekirjoituspöytäkirja... 2 1 luku Yleiset määräykset... 6 2 luku Vuosilomaa koskevat määräykset...

Lisätiedot

Sisällysluettelo Yliopistojen yleinen työehtosopimus

Sisällysluettelo Yliopistojen yleinen työehtosopimus Sisällysluettelo Yliopistojen yleinen työehtosopimus Yliopistojen yleisen työehtosopimuksen uudistamista koskeva allekirjoituspöytäkirja... 2 1 luku Yleiset määräykset... 6 2 luku Vuosilomaa koskevat määräykset...

Lisätiedot

Taloushallintoalan työehtosopimus

Taloushallintoalan työehtosopimus 1000 750 500 250 0 Taloushallintoalan työehtosopimus 1.11.2013 31.10.2016 Palvelualojen työnantajat PALTA/ Tilitoimistojen Työnantajayhdistys Ammattiliitto Pro Erityisalojen Toimihenkilöliitto ERTO 2001

Lisätiedot

TALOTEKNIIKKA-ALAN TYÖEHTOSOPIMUS TOIMIHENKILÖILLE 1.6.2014 31.1.2017

TALOTEKNIIKKA-ALAN TYÖEHTOSOPIMUS TOIMIHENKILÖILLE 1.6.2014 31.1.2017 TALOTEKNIIKKA-ALAN TYÖEHTOSOPIMUS TOIMIHENKILÖILLE 1.6.2014 31.1.2017 LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry Palvelualojen työnantajat PALTA ry Sähkötekniset työnantajat STTA ry Ammattiliitto Pro ry 1 2014

Lisätiedot

Alko Oy:n toimihenkilöitä koskeva työehtosopimus 1.5. 31.1.

Alko Oy:n toimihenkilöitä koskeva työehtosopimus 1.5. 31.1. Alko Oy:n toimihenkilöitä koskeva työehtosopimus 1.5. 31.1. 2014 2017 Kaupan liitto Eteläranta 10 PL 340, 00131 Helsinki Puhelin (09) 172 850 Faksi (09) 664 616 www.kauppa.fi Nimet ja suorat puhelinnumerot

Lisätiedot

Alko Oy:n myymälätyöntekijöitä koskeva työehtosopimus

Alko Oy:n myymälätyöntekijöitä koskeva työehtosopimus Alko Oy:n myymälätyöntekijöitä koskeva työehtosopimus 1.5.2010 31.3.2013 soveltamisala työsuhde työaika palkka vuosiloma poissaolot työpaikkakohtainen sopiminen erinäiset määräykset liitteet Työehtosopimus

Lisätiedot

Kemianteollisuuden ylempien toimihenkilöiden pöytäkirja 1.2.2012-28.2.2014

Kemianteollisuuden ylempien toimihenkilöiden pöytäkirja 1.2.2012-28.2.2014 Kemianteollisuuden ylempien toimihenkilöiden pöytäkirja 1.2.2012-28.2.2014 Kemianteollisuus KT ry Eteläranta 10 PL 4 00131 Helsinki Puhelin 09 172 841 Faksi 09 630 225 www.chemind.fi Ylemmät Toimihenkilöt

Lisätiedot

Työmarkkinatuki 25.02.2014

Työmarkkinatuki 25.02.2014 Työmarkkinatuki 25.02.2014 Sisällysluettelo Työmarkkinatuki * Etuusohje - Hyvä hallinto - Tavoite - Etuuden osat - Työmarkkinatuki - Lapsikorotus - Korotusosa - Kulukorvaus - Korotettu kulukorvaus - Ulkomaan

Lisätiedot

PAPERITEOLLISUUDEN TOIMIHENKILÖSOPIMUS 1.5.2014 30.11.2016. METSÄTEOLLISUUS ry AMMATTILIITTO PRO ry SUOMEN KONEPÄÄLLYSTÖLIITTO ry

PAPERITEOLLISUUDEN TOIMIHENKILÖSOPIMUS 1.5.2014 30.11.2016. METSÄTEOLLISUUS ry AMMATTILIITTO PRO ry SUOMEN KONEPÄÄLLYSTÖLIITTO ry PAPERITEOLLISUUDEN TOIMIHENKILÖSOPIMUS 1.5.2014 30.11.2016 METSÄTEOLLISUUS ry AMMATTILIITTO PRO ry SUOMEN KONEPÄÄLLYSTÖLIITTO ry SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltamisala... 1 2 Liitesopimukset... 2 3 Työnantajan

Lisätiedot

Puolustusvoimauudistukseen liittyvät säädösmuutokset LAUSUNTOYHTEENVETO FI.PLM.2012-6314 133/40.07.99/2011 19.12.2012

Puolustusvoimauudistukseen liittyvät säädösmuutokset LAUSUNTOYHTEENVETO FI.PLM.2012-6314 133/40.07.99/2011 19.12.2012 FI.PLM.2012-6314 133/40.07.99/2011 Puolustusvoimauudistukseen liittyvät säädösmuutokset Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Faksi Sähköposti, internet Postadress Besökadress Telefon Fax E-Post, internet Postal

Lisätiedot

KT Yleiskirjeen 5/2010 liite 3 1 (50) Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) 2010 2011 sopimusmuutokset

KT Yleiskirjeen 5/2010 liite 3 1 (50) Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) 2010 2011 sopimusmuutokset KT Yleiskirjeen 5/2010 liite 3 1 (50) Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) 2010 2011 sopimusmuutokset KT Yleiskirjeen 5/2010 liite 3 2 (50) II PALKKAUS 3 Vähimmäispalkka 1 mom. Täysin

Lisätiedot

YLEINEN TYÖEHTOSOPIMUS

YLEINEN TYÖEHTOSOPIMUS :n sekä Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry:n, Palkansaajajärjestö Pardia ry:n ja Ylemmät toimihenkilöt YTN ry:n välinen YLEINEN TYÖEHTOSOPIMUS 1.4.2014 31.1.2017 SISÄLLYS Sivu ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA...

Lisätiedot

TYÖTTÖMYYSKASSOJEN ETUUSOPAS 2015 ANSIOSIDONNAINEN TYÖTTÖMYYSTURVA JA VUOROTTELUKORVAUS. www.tyj.fi

TYÖTTÖMYYSKASSOJEN ETUUSOPAS 2015 ANSIOSIDONNAINEN TYÖTTÖMYYSTURVA JA VUOROTTELUKORVAUS. www.tyj.fi TYÖTTÖMYYSKASSOJEN ETUUSOPAS 2015 ANSIOSIDONNAINEN TYÖTTÖMYYSTURVA JA VUOROTTELUKORVAUS www.tyj.fi Työttömyyskassojen etuusopas 2015 Työttömyyskassojen Yhteisjärjestön (TYJ) toimittama etuusopas sisältää

Lisätiedot

Neuvonta-alan runkosopimus 1.1.2014 31.12.2016

Neuvonta-alan runkosopimus 1.1.2014 31.12.2016 Neuvonta-alan runkosopimus 1.1.2014 31.12.2016 Palvelualojen työnantajat PALTA ry/ Maaseutuelinkeinojen ja neuvonta-alan Työnantajayhdistys ry Agronomiliitto ry Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto

Lisätiedot

m a t k a o p a s t y ö e l ä m ä ä n

m a t k a o p a s t y ö e l ä m ä ä n T E K - S A F A m a t k a o p a s t y ö e l ä m ä ä n Arkkitehtiopiskelijan arkea Kaisa oli opiskeluaikana töissä enonsa arkkitehtitoimistossa. Palkasta sovittiin suullisesti, kun Kaisa siitä parin työpäivän

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 328/2014 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kuntouttavasta työtoiminnasta annetun lain 13 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kuntouttavasta

Lisätiedot