PALVELUSOPIMUS RAKENNUSTEN HOITO, KUNNOSSAPITO JA INVESTOINNIT VAHTIMESTARIPALVELUT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PALVELUSOPIMUS RAKENNUSTEN HOITO, KUNNOSSAPITO JA INVESTOINNIT VAHTIMESTARIPALVELUT"

Transkriptio

1 PALVELUSOPIMUS RAKENNUSTEN HOITO, KUNNOSSAPITO JA INVESTOINNIT VAHTIMESTARIPALVELUT - ohjaava osa palveluosa Hyväksymismerkinnät: Liikelaitosten johtokunta

2 2 Sisällysluettelo OHJAAVA OSA 1. Sopimusosapuolet Määritelmät Sopimuksen kohde ja tarkoitus Sopimuksen voimassaolo ja muuttaminen Toimintaa koskeva lainsäädäntö Kaupungin strategiat ja konserniohjeet Palvelujen ja tuotteiden sisältö ja laatu Palvelujen tuotantotapa ja alihankinta Palveluihin ja tuotteisiin liittyvä kehittämistoiminta Viranomaistoiminta Rakennukset ja suuret investoinnit Muut rakennuksiin liittyvät hankinnat ja tilaukset Palveluihin jatuotteisiin liittyvä tiedottaminen Käyttäjien osallistumis- ja vaikutusmahdollisuudet Sopimuksen seuranta ja laadunhallinta Sopimuspoikkeamat ja erimielisyyksien ratkaiseminen Palvelujen tuottaminen erilaisissa häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa Vahingonkorvaus ja riskien hallinta... 8 PALVELUOSA Tilattavat tuoteryhmät Sopimuksen seuranta ja raportointi Sopimuksen sisäinen markkinointi ja henkilöstön vaikutusmahdollisuudet Sopimusohjausjärjestelmän kehittäminen Laskutus Muut ehdot... 10

3 3 PALVELUSOPIMUS RAKENNUSTEN HOIDOSTA OHJAAVA OSA 1. Sopimusosapuolet Tilaaja Tilaliikelaitos Toimitilajohtaja Timo Oksanen Kiinteistöpäällikkö Arto Kuitikka Tuottaja Teknisen tuotannon liikelaitos Liikelaitoksen johtaja Jari Horppu Käyttäjäpalvelujohtaja Päivi Takkinen Rakennuspalvelupäällikkö Kaija Särkkä 2. Määritelmät Hankintasopimus koostuu kahdesta osasta: ohjaavasta osasta ja palveluosasta. Ohjaavassa osassa määritellään ja sovitaan ns. pysyväisluonteiset asiat. Palveluosassa määritellään ja sovitaan yhden vuoden aikana tilattavat palvelut, niiden määrä, laatu ja hinta sekä niihin liittyvät tavoitteet. Sopiminen voidaan tehdä palvelukokonaisuuksittain ja tuoteryhmittäin. Palveluosassa sovitaan myös palveluverkosta. Vuonna 2015 määritellään tilattavat palvelut ja niihin liittyvät tavoitteet sekä sovitaan palvelujen tuottamiseen osoitettavasta määrärahasta. 3. Sopimuksen kohde ja tarkoitus Tällä sopimuksella sovitaan osapuolten välillä noudatettavasta rakennusten hoitoja kunnossapitopalveluiden hankinnasta ja sen ehdoista. Palvelut perustuvat kohdissa 5 ja 6 yksilöityyn keskeiseen lainsäädäntöön ja viranomaismääräyksiin sekä kaupungin strategioihin ja ohjelmiin. Tämä on Kouvolan kaupungin sisäinen sopimus, eikä sitä voi siirtää kaupungin ulkopuoliselle taholle. 4. Sopimuksen voimassaolo ja muuttaminen Hankintasopimuksen ohjaava osa on voimassa ja palveluosa Sopimuksen muuttamisesta voidaan jommankumman sopijapuolen aloitteesta neuvotella mm. seuraavissa tapauksissa - kuntalaisten tarpeista tai muusta perustellusta syystä johtuvat sovittujen palvelumäärien tai olosuhteiden oleelliset muutokset

4 4 - lainsäädännön ja laatusuositusten vaikutus palveluiden järjestämiseen - kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston päätösten vaikutus palveluiden järjestämiseen (esim. talousarviomuutos). Sopimuskauden aikana ilmenneet edellä mainituista syistä johtuvat sopimustarkistukset tulee saattaa johtokuntien uudelleen hyväksyttäviksi, mikäli tarkistus on palvelun järjestämisen tai tuottamisen kannalta oleellinen. Tarkistus tehdään, mikäli muutoksen kustannusvaikutus on palveluyksikkökohtaisesti vähintään kaksi prosenttia. 5. Toimintaa koskeva lainsäädäntö Tämän sopimuksen mukaista toimintaa sääntelevät rakennusten turvallisuutta ja käyttöä koskeva yleinen lainsäädäntö. Kumpikin osapuoli vastaa oman toimintansa lainmukaisuudesta. 6. Kaupungin strategia ja konserniohjeet Tämän sopimuksen mukaisessa palvelutoiminnassa noudatetaan erityisesti kaupungin strategiaa ja ohjelmia: - kaupunkistrategia - toimintaa ohjaavat hallinto- ja toimintasäännöt Lisäksi osapuolet noudattavat kaupunginhallituksen ja konsernihallinnon antamia ohjeita ja pysyväismääräyksiä. Sopimus pitää sisällään konsernihallinnon ohjeiden mukaisesta toiminnasta mahdollisesti aiheutuvat kustannukset, ellei toisin sovita. 7. Palvelujen ja tuotteiden sisältö ja laatu Hankintakokonaisuus sisältää tuoteryhmän, joka jakaantuu palveluosassa tarkasteltaviin tuotteisiin: Tuoteryhmä Määrä Yksikkö Määräraha Rakennusten hoito Rakennusten kunnossapito ja rakentaminen Kohdeluettelo, liite 6 Kohdeluettelo, liite 6 palveluosassa palveluosassa palveluosassa palveluosassa Investoinnit Liite 5 palveluosassa palveluosassa Sopimuksen palveluosassa sovitaan yksityiskohtaisesti vuonna 2015 tilattavista tuoteryhmien ja tuotteiden määristä ja hinnoista. Palveluosassa on lisäksi esitetty tuoteryhmän ja tuotteiden palvelukuvaukset sekä niiden laatu- ja vaikuttavuustavoit-

5 5 teet, niille asetetut kriteerit ja tavoitteiden seurannassa käytettävät mittarit sekä raportointikäytännöt. Palvelujen laatua ja vaikuttavuutta arvioidaan suorituskyky- ja asiakastyytyväisyysnäkökulmasta. Suorituskykyä seurataan jatkuvasti vuosittain asetettavien tavoitteiden pohjalta. Suorituskyvyn lisäksi valitaan vähintään yksi vuosittain seurattava ja raportoitava näkökulma. Palvelujen tulee täyttää lainsäädännössä ja muussa viranomaisohjeistuksessa asetetut vaatimukset sekä tarkistusosassa sovitut toimintaa koskevat laatusuositukset. Palvelujen tuottaja vastaa siitä, että sillä on riittävä ja pätevä henkilökunta, tarkoituksenmukaiset tilat, laitteet ja välineet sekä toimivat prosessit palvelujen tuottamiseen. 8. Palvelujen tuotantotapa ja alihankinta Talousarvion yhteydessä hyväksyttävät palvelujen hankinnan ja kilpailuttamisen periaatteet määrittävät yleisellä tasolla tilaajan ja tuottajan rooleja palvelujen hankinnassa. Niiden mukaan tilaaja hankkii palvelut tuottajalta tuoteryhmittäin / tuotteittain kokonaisuuksina, jotka sisältävät sekä ydinpalvelua että tukipalvelua. Tuottaja puolestaan tuottaa palvelut pääosin itse käyttäen tukipalveluihin kaupunkiorganisaation tai muita tukipalvelujen tuottajia. Tuottajalla on oikeus käyttää ulkoisia alihankkijoita palvelukokonaisuuksista tilaajan kanssa sovitun käytännön mukaan. 9. Palveluihin ja tuotteisiin liittyvä kehittämistoiminta Palveluja kehitetään Kouvolan kaupunkistrategiassa ja palvelujen hankintasuunnitelmissa määriteltyjen linjausten ja toimenpiteiden mukaisesti. Kehittämishankkeet kuvataan vuosittain palvelu- ja tuotekuvauksen yhteydessä sopimuksen palveluosassa. Tuottajan palveluprosessin kehittäminen sisältyy palvelujen hintaan. Erillisrahoitusta vaativat kehittämishankkeet valmistellaan yhteistyössä tilaajan ja tuottajan kanssa. Kehittämishankkeiden valmistelu, toteutus ja raportointi toteutetaan Kouvolan kaupungin projektiohjeistuksen mukaisesti. 10. Viranomaistoiminta Tilaaja vastaa viranomaistoiminnasta ja antaa siihen liittyvät soveltamisohjeet. Sopimuskauden aikana tarkennetaan viranomaistoimintaan liittyvää tehtäväjakoa ja sen vaikutusta organisaatioon, henkilöstöön ja talousarvioon. Tilaaja ja tuottaja valmistelevat vastaukset niille osoitettuihin käyttäjä-, kuntalais- ja muihin aloitteisiin johto- ja toimintasäännöissä määriteltyjen tehtäviensä mukaisesti. Tarvittaessa aloitteisiin vastataan yhteistyössä.

6 6 Tilaaja vastaa pelastussuunnitelman mukaisista viranomaistehtävistä. Tuottaja osallistuu pelastussuunnitelman laatimiseen siltä osin, kun se liittyy rakennukseen ja sen talotekniikkaan. Päävastuu laatimisesta on rakennusten käyttäjillä. Tilaaja huolehtii siitä, että palvelualueen tuotantoyksikköjen pelastuslainsäädännön mukaiset pelastussuunnitelmat ovat ajan tasalla. Tilaaja vastaa lakisääteisten tilastotietojen ilmoittamisesta viranomaisille, ja tuottaja huolehtii tähän liittyvästä tarvittavien tilastotietojen keruusta ja säännönmukaiseksi muodostuneesta raportoinnista. Tuottaja toimittaa ne myös tilaajan käyttöön. 11. Rakennukset ja suuret investoinnit Tilaaja vastaa investointien tarveselvityksien laadinnasta. Tarveselvitykset laaditaan yhteistyössä tuottajan kanssa. Tarveselvityksen hyväksyy tilaajan johtokunta. Laiteinvestoinneista, jotka vaikuttavat palvelujen hintaan, sovitaan yhteistyössä tilaajan ja tuottajan kesken. Niistä rakennusinvestoinneista, joiden toteutuksen tilaaja tilaa tuottajalta, sovitaan yhteistyössä tilaajan ja tuottajan kesken. 12. Muut rakennuksiin liittyvät hankinnat ja tilaukset Laite-, kalusto- ym. hankinnoista, joiden arvo on yli euroa sovitaan yhteistyössä tilaajan ja tuottajan kesken. Myös kunnossapitoon liittyvistä töistä, joiden kustannus on yli on sovittava yhteistyössä tilaajan ja tuottajan kesken. Vahtimestaripalveluiden materiaalihankinnoista vastaa tilaaja av-laitteiden osalta. Rakennusten kunnostuksiin ja korjauksiin liittyvät työt tilataan tuottajalta pääsääntöisesti kirjallisesti esim. sähköpostitse. Tuottaja määrittelee tilauksen vastaanottovaltuudet ja ilmoittaa ne tilaajalle liitteessä Palveluihin ja tuotteisiin liittyvä tiedottaminen Tilaaja vastaa valmistelun, päätöksenteon ja sen seurausten tiedottamisesta tuottajalle, käyttäjille ja muille asianosaisille. Tilaaja tiedottaa uusista palveluista ja palveluissa tapahtuvista sellaisten muutosten tiedottamisesta, joista tilaaja on päättänyt. Tuottaja vastaa käytännön tason tiedottamisesta tilaajalle, asiakkaille ja henkilöstölle. Osapuolet vastaavat palveluihin liittyvien muutosten tiedottamisesta toisilleen ja sidosryhmille edellä esitetyn työjaon mukaisesti.

7 7 14. Käyttäjien osallistumis- ja vaikutusmahdollisuudet Tilaaja vastaa siitä, että käyttäjille tarjotaan mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa käytössään olevien rakennusten hoidon suunnitteluun. Tuottaja vastaa palvelujen käyttäjien ja muiden sidosryhmien osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksista. Tuottaja hyödyntää säännöllisesti keräämäänsä asiakaspalautetta palvelujen kehittämisessä. Tuottaja vastaa siitä, että palvelujen käyttäjillä on halutessaan mahdollisuus kirjallisen palautteen antamiseen osana normaalia toimintakäytäntöä. Asiakasraati, johon nimetään asiakkaiden, tilaajan, puhtauspalvelujen ja rakennuspalvelujen edustajat, kokoontuu neljä kertaa vuodessa tuottajan kutsusta. 15. Sopimuksen seuranta ja laadunhallinta Tilaaja asettaa sopimusseurantaryhmän, johon sopimusosapuolet nimeävät edustajansa. Ryhmän tehtävänä on sopimuksen toteutumisen seurannan lisäksi kehittää sopimusohjauskäytäntöjä. Seuranta kytketään kaupunginvaltuuston talous- ja strategiaraportoinnin aikatauluun. Tuottaja raportoi kirjallisesti tilaajalle vähintään kolme kertaa vuodessa sopimuksen toteumasta seurantaryhmässä. Raportista käyvät ilmi palveluosassa tarkemmin yksilöidyt tiedot palvelujen määrän, kustannusten ja laadun osalta. Muun raportoinnin osalta noudatetaan konsernihallinnon ohjeita. Tuottaja vastaa siitä, että palveluihin liittyviin tietojärjestelmiin kirjataan kaikki tarpeellinen palvelun toteutukseen liittyvä suorite-, laatu- ja kustannustieto. Tuotannon omat laatujärjestelmät ovat tarkistusosassa sovitulla tavalla tilaajan käytettävissä. Asiakaspalautteen keräämisestä ja käsittelystä sovitaan palveluosassa. Tilaaja vastaa mahdollisesta lakisääteisestä laadunarvioinnista, ellei kirjallisesti toisin sovita. Tilaaja nimeää mahdolliset muut arvioinnit palveluosassa. Tuotanto huolehtii edelleen säännönmukaiseksi muodostuneesta raportoinnista ja tilastotietojen keruusta. Tuottaja toimittaa ne myös tilaajan käyttöön. 16. Sopimuspoikkeamat ja erimielisyyksien ratkaiseminen Tilaaja ja tuottaja vastaavat yhteistyössä siitä, että sopimuspoikkeamiin reagoidaan välittömästi. Erimielisyydet ratkaistaan ensisijaisesti osapuolten välisin neuvotteluin. Mikäli osapuolet eivät pääse yksimielisyyteen, asia viedään konsernihallinnon perustaman sopimusohjausklinikan käsittelyyn. Sopimusohjausklinikka antaa asiasta ratkaisuehdotuksen perusteluineen ja saattaa sen tarvittaessa Tilaliikelaitoksen sekä Teknisen tuotannon liikelaitoksen johtokunnan sekä kaupunginhallituksen ratkaistavaksi.

8 8 17. Palvelujen tuottaminen erilaisissa häiriötilanteissa ja poikkeus- oloissa Lakon, saarron, työsulun, tulipalon, yleisen energian- tai vedenjakelun keskeytymisen tai muun näihin verrattavan poikkeuksellisen tilanteen vallitessa osapuolet vapautuvat velvoitteistaan siltä ajalta, jolloin mainitut olosuhteet vallitsevat. Tuottaja ei voi vedota ylivoimaiseen esteeseen, ellei hän ole esteestä tiedon saatuaan ilmoittanut siitä tilaajalle. Esteen lakkaamisesta on myös ilmoitettava viipymättä. 18. Vahingonkorvaus ja riskien hallinta Kumpikin osapuoli vastaa siitä, että toiminta on vakuutettu kaupungin ohjeiden mukaisesti ja että vakuuttamisesta aiheutuvat kustannukset sisältyvät palveluiden hintaan. Alihankkijoiden osalta tuottaja vastaa siitä, että sille on toimitettu riittävät vakuudet vahinkojen korvaamiseksi. PALVELUOSA 1. Tilattavat tuoteryhmät Tämän tarkistusosan voimassaoloaikana tilaaja tilaa seuraavan taulukon mukaisen tuoteryhmän. Tuote Hinta (euroa) Kuvaus Rakennusten hoito ja vahtimestaripalvelut Sisältö määritelty liitteissä 1, 2 ja 3 Rakennusten kunnossapito Sisältö määritelty liitteessä 1,2 ja 3 Asiantuntijapalvelut ja valvontatehtävät 0 Liite 4, sisältyy rakennusten hoitoon Investoinnit Sisältö määritelty liitteessä 5 Raportoinnissa kustannuksia seurataan tuoteryhmittäin ja kohteittain. 1.2 Palvelukuvaukset Sopimukseen sisältyvien palveluiden lisäksi voidaan tilata lisäpalveluita myös yksittäisiä toimenpiteitä varten ja erillisten tapahtumien tai tilaisuuksien järjestämistä varten. Hinnoittelu perustuu voimassa oleviin maksuihin. 1.3 Palvelujen laatu- ja vaikuttavuustavoitteet Palvelujen laatua ja vaikuttavuutta seurataan ja arvioidaan tämän tarkistusosan voimassaoloaikana suorituskyky- ja asiakastyytyväisyysnäkökulmasta. Suorituskyvyn osalta alla on esitetty tavoitteet, kriteerit sekä mittarit. Asiakastyytyväisyyden osalta on esitetty sen tavoite, kohde ja laajuus.

9 9 1.4 Palveluun sisältyvät kohteet ja erityspiirteet Rakennusten hoito ja kunnossapito koskee Kouvolan kaupungin omistamia rakennuksia, joissa Rakennuspalvelut toimii kiinteistönhoitajana (liite 6) sekä ns. mökkirakennuksia soveltuvin osin. Niissä rakennuksissa, joissa kaupunki on osakkeenomistajana, palvelu sisältää osakkeen omistajalle kuuluvat toimenpiteet ja hankinnat liitteessä 2 olevien periaatteiden mukaisesti. Kaupungin vuokraamissa tiloissa omistajalle/vuokraajalle kuuluvat toimenpiteet katsotaan sopimuspoikkeamiksi, joista laskutetaan erikseen. 2. Sopimuksen seuranta ja raportointi Sopimuksen toteutuman seuranta vuonna 2015 sisältää seuraavat raportointikohteet: - tilauksen kustannusten toteutuma - suorituskykytulokset ja asiakastyytyväisyys tarkistusosan kohdan 1.2. mukaisesti - tuotannon saama asiakaspalaute tuoteryhmittäin raportoituna (kuvaukset saadun palautteen pääasiallisista kohteista, palautteen sisällöstä sekä palautteen pohjalta käynnistetyistä toimenpiteistä) Sopimusseurantaryhmä kokoontuu yksilöidyn aikataulun ja kokoonpanon mukaisesti. Seurantaryhmä käy kolme kertaa vuodessa kokouksissaan läpi tuottajan raportin sopimuksen toteutumasta, joka sisältää edellä mainitut raportointikohteet. Seurantaryhmän kokoontumisten kutsuista ja järjestelyistä vastaa tilaaja. Raportit käsitellään johtokunnissa. Sopimusseurantaryhmän kokoonpano: Tilaajan edustajat: kiinteistöpäällikkö Arto Kuitikka rakennusmestari Juha Saarinen Tuottajan edustajat: liikelaitoksen johtaja Jari Horppu käyttäjäpalvelujohtaja Päivi Takkinen rakennuspalvelupäällikkö Kaija Särkkä 3. Sopimuksen sisäinen markkinointi ja henkilöstön vaikutusmahdollisuudet Käyttäjäpalvelujohtaja vastaa siitä, että tämä sopimus käsitellään yhteistoiminnassa oman organisaation palvelualueiden ja tulosyksikköjen kokouksissa. Kokouksissa esiin tuodut ehdotukset käsitellään valmisteltaessa vuotta 2016 koskevaa palvelusopimusta.

10 10 4. Sopimusohjausjärjestelmän kehittäminen 5. Laskutus 6. Muut ehdot Tilaaja ja tuottaja sitoutuvat yhteistyössä sopimusohjausjärjestelmän kokonaisvaltaiseen kehittämiseen. Tuottaja laskuttaa tilaajaa kuukausittain tasaerinä. Kohdekohtainen erittely toimitetaan tilaajalle kaksi kertaa vuodessa. Lasku sisältää tuotteiden mukaiset palvelut. Vuoden 2015 kokonaishinta rakennusten hoitoon ja kunnossapitoon liittyen on , alv. 0 %. Investoinnit laskutetaan kuukausittain, ellei toisin ole sovittu ja loppulasku, kun kohde on valmis ja luovutettu tilaajalle. Investointien kohdeluettelo on liitteenä 5. Erikseen tilatut työt ja muut lisäpalvelut laskutetaan kuukausittain. Sopimuksen käsittelyn ja arkistoinnin osalta noudatetaan kaupungin asiakirjahallinnan toimintaohjetta. Kouvolassa KOUVOLAN KAUPUNKI Tilaliikelaitos Timo Oksanen toimitilajohtaja KOUVOLAN KAUPUNKI Teknisen tuotannon liikelaitos Jari Horppu liikelaitoksen johtaja

11 LIITE 1 Kouvolan kaupunki Tekninen Tuotanto / Kiinteistöpalvelut Palvelusopimus, liiteosa Henkilöstö- ja yleiskustannukset v.2015 HENKILÖSTÖKUSTANNUKSET (Palkkakustannukset sivukuluineen ja henkilöstökorvauksineen) - kiinteistönhoitajat - laitosmiehet - rakennusammattimiehet - rakennusmiehet - huoltoasentajat - muut työntekijät - työnjohto YLEISKUSTANNUKSET (kohdentamattomat) - johto ja työnjohto - toimisto-, pankki- ja asiantuntija- sekä datapalvelujen ostot ja konsernin sisäiset laskutuserät - työkalukustannukset - matka- ja ajoneuvokustannukset - koulutuskustannukset - toimistotarvikkeet ja kirjallisuus - kalusto - vaatteisto - ym.

12 LIITE 2 Kouvolan kaupunki Tekninen tuotanto/kiinteistöpalvelut/ Palvelusopimus, liiteosa Rakennuksen ja sen teknisten järjestelmien ylläpito 2015 Kiinteistön hoito ja kunnossapito 1. Kiinteistön yleishoito - Vikailmoitukset ja niihin reagointi. Tarpeen vaatiessa ilmoitus tilaajalle - Huoltokirjan käyttö - Kiinteistön tarkastuskierros, 1 x viikko - Tarvikehankinnat - Ulkopuolisten palvelutuottajien työsuoritukset; tilaaminen, avustaminen, valvonta ja raportointi - Liputukset : arkisin kaikki tarvittavat liputukset, viikonloppuisin ja pyhäpäivinä viralliset liputukset niissä kiinteistöissä, joissa on kaupungin tuottamaa toimintaa. (Ei koske ns. iltakäyttöä). - - Tekninen päivystys (a- hälytykset ). - arkisin klo sekä pe klo ma klo tehdään ne toimenpiteet, joita ei vahinkoa aiheuttamatta voi siirtää seuraavaan arkipäivään. 2. Lämmitysjärjestelmien hoito - Taloudellinen toimivuus - Kaukolämpöjärjestelmien vikojen ilmoitus - Kunnossapito - pienet kunnostukset (n ) - Huollot (vuosittain tai tarvittaessa) 3. Ilmanvaihtojärjestelmien hoito - Taloudellinen toimivuus - Huollot (vuosittain tai tarvittaessa) - Kunnossapito - pienet kunnostukset (n ) 4. Kylmätekniset laitteet - Taloudellinen toimivuus - Huollot (vuosittain tai tarvittaessa) - Kunnossapito - pienet kunnostukset (n )

13 5. Paineilma- ja kaasujärjestelmät - Toiminnan tarkkailu ja käyttö - huolto ja määräaikaistarkastus Järjestelmän huoltaa pätevä huoltoasentaja 6. Palontorjuntajärjestelmät - Toiminnan tarkkailu ja käyttö (tarvittaessa ja vuosittain) - Koestukset - Huolto Järjestelmän huoltaa valtuutettu huoltoliike Alkusammutuskalusto Toiminnan tarkkailu ja käyttö - sammuttimien tarkastuksista ja huolloista huolehtiminen - palopostien toimintakokeen tekeminen Sprinklerilaitteet - hälytysyhteyden kokeilu sekä kunnossapitopäiväkirjan ylläpito - vuosihuollon tilaaminen - määräaikaistarkastusten tilaaminen/osallistuminen Huolto (erikoisliike) Paloilmoituslaitteet - kuukausikokeilut laitekohtaisten ohjeiden mukaisesti - määräaikaistarkastuksiin osallistuminen - ilmoitus aluehälytyskeskukselle ilmaisimien osittaisestakin irtikytkemisestä - huolehtii, että järjestelmän käyttö ja huolto-ohje on laitteen välittömässä läheisyydessä Savunpoistolaiteet - Savunpoistoikkunoiden ja luukkujen toiminnan tarkastus ja käyttökokeilut - Erikoisosaamista vaativat tarkastukset ja kokeilut suorittaa erikoisliike (esim. sähkölaukaisulla varustetut ikkunat tai luukut) 7. Vesi- ja viemärijärjestelmät sekä -kalusteet - Toiminnan tarkkailu ja käyttö - Huolto (vuosittain tai tarvittaessa)

14 Vesijohtoverkosto - Jätevesien käsittely - Viemäriverkostot - Vesi- ja viemärikalusteet - Uima-allaslaitteet 8. Sähköjärjestelmät - valaisimien ja lamppujen sekä sytyttimien uusiminen - rikkoontuneiden pistorasioiden ja valokytkimien ja -rasioiden uusiminen - hälytysjärjestelmien toiminnan valvonta ja koestus - kello-, keskusradio-, varavalo- ym. järjestelmien ylläpito - kiinteistön muut pienet sähkötyöt (esim. yksittäiset pistorasialisäykset) - määräaikaistarkastuksista huolehtiminen 9. Koneet ja laitteet Keittiökoneet ja laitteet sekä pesulalaitteet - huolto ja korjaukset - rikkoontuneiden koneiden (jääkaapit, sähköhellat) uusinnat (Ei laitoskoneet) 10. Rakennuksen vaipparakenteet Tarkastus viikoittain tai tarvittaessa - vesikattojen kunnon seuranta ja pienet korjaukset - talotikkaiden ja kattosiltojen kunnon ja turvallisuuden seuranta ja tarvittavat uusimiset - vesikourujen puhdistus ja korjaukset - kattokaivojen puhdistukset (huomioitava läheinen puusto ja kasvillisuus) - rappujen hoito ja kunnostus 11. Rakennuksen muu hoito - pienehköt korjaus-, muutos- ja kunnostustyöt (n ) - pienet tilamuutokset, jotka eivät vaadi muutoksia/lisäyksiä teknisissä järjestelmissä - ovien, ikkunoiden, lukkojen, ovipumppujen ja saranoiden huolto ja korjaus - lisäavaimien hankinta (tilaaja maksaa hankinnan) - korvausilmaventtiilien suodattimien puhdistus - teknisten tilojen puhtaanapito - nosto-ovien huolto (ostopalvelu) 12. Vahtimestaripalvelut Koulujen vahtimestaripalvelut (arkisin klo ) (Koulut, joissa ei ole omaa vahtimestaria) Tuolitukset: - joulu- ja kevätjuhlat sekä ylioppilaskirjoitukset - muut satunnaiset koulun omat / ulkopuoliset tilaisuudet laskutetaan erikseen. - Kalusteiden siirrot (max. 1 luokka). Muutoin erillislaskutus. Lukitukset (ei kyläkoulut)

15 - ulko-ovien lukitukset - käytäväovien lukitseminen tarvittaessa (ei tilojen ovia) Kaupungintalon vahtimestaripalvelut - turvallisuus- ja huoltotoiminnan ylläpito, mm. opastus-, vastaanotto ja valvontatehtävät sekä teknisen toiminnan ylläpito 13. Muuta huomioitavaa Rakennuspalvelut toimittaa yllä mainituista korjaus- ym. rakennustöistä aiheutuvat jätteet niille osoitettuun paikkaan tai jäteasemille laskuunsa ja siivoaa tilan aiheuttamansa mukaisesti. Huoneistojen muut siivoukset (mm. muuttosiivoukset ja tyhjennykset ym.) eivät sisälly palveluun. Hätäpoistumisteiltä poistetaan tilaajan ohjeistuksen mukaan ylimääräiset tavarat tilaajan laskuun. SOPIMUSPOIKKEAMAT JA ERIKSEEN SOVITTAVAT ASIAT (LASKUTETTAVAT) - rakennusten teknisiin järjestelmiin kuuluvien koneiden ja laitteiden uushankinnat - uusien sähkö-, lämmitys-, ilmanvaihto-, automaatio- sekä vesi- ja viemärijärjestelmien hankinta - rikkoontuneiden järjestelmien korjaukset - tilamuutokset, jotka vaativat muutoksia teknisissä järjestelmissä - atk- ym. järjestelmien laajennukset; ei koske yksittäistä työpistettä - toimialojen omien hankintojen vaatimat LVIS- tai rakennustyöt tarvikkeineen - ammattiopistojen opetuskäytössä olevien koneiden ja laitteiden huolto ja korjaus sekä uudishankinnat - muiden toimialojen oman toiminnan vaatimat koneet ja laitteet sekä kalusteet (huolto ja hankinta) - puhtauspalvelujen (käyttäjäpalvelut) koneet ja laitteet - koneiden ja laitteiden hankinnat (esim. laitoskoneet) (huom.: jääkaappien ja sähköhellojen ym. pienkoneiden uusinnat sisältyvät sopimukseen) - huoneistojen tyhjennykset - muutot PALVELUUN EI SISÄLLY - paloilmoitinhuolto - hissihuolto - kiinteistöön liittyvät tele- ja puhelinlaskut - vartiointipalvelut - lukitusmuutokset / uusien järjestelmien hankinta - jätehuolto - sähkö - lämmitys - kiinteistön tutkimuskustannukset (esim. sisäilma- ym. tutkimukset) - rakennuksen purku siihen liittyvine kustannuksineen - uusien järjestelmien liittymismaksut - kalusteiden siirrot - avainhallinta - siivoukset (kts. kohta 12)

16 LIITE 3 Kouvolan kaupunki Tekninen Tuotanto, Kiinteistöpalvelut Palvelusopimus, liiteosa Rakennuksen ulkoalueiden hoito v ULKOALUEET 1. KESÄHOITO Perushoito - pihojen puhtaanapito - pihakalusteiden ja rakennelmien hoito - päällysteiden pienet kunnostukset 2. TALVIHOITO Lumityöt (rakennuspalvelujen hoidossa olevat kiinteistöt) - pihojen konelumityöt - käsilumityöt - hiekoitukset - hiekoitushiekan poisto, liikennealueet - lumen poisto tarvittaessa (tilaus) - kattolumityöt (tilaus) Sopimuspoikkeamat: - mökkiasunnot ja pientalot - satunnaisesti aurattavat / lisäauraukset

17 LIITE 4 Kouvolan kaupunki Tekninen Tuotanto / Kiinteistöpalvelut Palvelusopimus, liiteosa Asiantuntija- ja valvontatehtävät v ASIANTUNTIJAPALVELUT Palveluun sisältyy: - sähkönkäytönvalvonta - sähkölaitteiden määräaikaistarkastukset Laskutetaan erikseen: (sovittava Tilaliikelaitoksen kanssa ennen tilausta) - suunnittelupalvelut - muut asiantuntijapalvelut VALVONTATEHTÄVÄT Palveluun sisältyy: Määräaikaistarkastukset: - paloilmoitinjärjestelmät - hissit - nosto-ovet Muut valvontatehtävät laskutetaan erikseen - sovitaan Tilaliikelaitoksen kanssa tapauskohtaisesti

18 Hankintasopimus Liite 5 INVESTOINNIT 2015 Kustannusarvio Talonrakennuksen pieninvestoinnit / Kohde (1000 ) Kuusankosken Terveysasema, sisäilmakorjaukset 124 yhteensä: 124

19 Hankintasopimus 2013 Liite 6 RAKENNUSPALVELUJEN HOIDOSSA OLEVAT KIINTEISTÖT ALUE KOHDE Kuusankoski Hevoslammentie 2 Perhetukikeskus Kuusankoski Killingintie 6 Päiväkoti Killinki Kotkantie 10 Koulu 1-2 Rekola Kuntalantie 9 Päiväkoti Maunuksela Kymenlaaksonkatu Terveysasema Kuusankoski Kymenlaaksonkatu Kirjasto Kuusankoski* Kymenlaaksonkatu Kuusankoskitalo* *kiinteistönhoito: vain liikennealueiden ja pysäköintipaikkojen hoito Messutie 1 Naukion sauna Mäenpäänkuja Päiväkoti Koulurinne Mäenpäänkuja 19 Koulu 1-6 Koulurinne Mäenpäänkuja 23 Koulu 1-6 Keskusta Kuusankoski Mäenpääntie Liikuntatila Kalliosuoja Sairaalankuja 6 ent. Terveydenhoito-oppilaitos Tähteentie 38 Tähteenkadun koulu Uimahallintie 1 koulu 7-9 Naukio Uimahallintie 10 Liikuntahalli Kuusankoski Uimahallintie 12 Jäähalli Kuusankoski Uimahallintie 2 Uusi Paloasema (ent. Varikko) Uimahallintie 3 Tekniikka ja palvelut Kuusankoski Uimahallintie 8 Uimahalli Kuusankoski Valtakatu 33 Tekniikka- ympäristötalo (sis. vahtimestaripalvelut) Valtakatu 46 Lukio Kuusankoski Vanhainkodintie 12 Mäkikylän Palvelukeskus Kymintehdas /Niskala Osonojantie Väestönsuoja Puhjonmäki Osonojantie 7 Päiväkoti Mäyräkorpi Ouhjonmäentie 2 Päiväkoti PikkuMäyrä (Rauhanyhdistys) (pihakalusteet) Pilkantie 12 Koulu 1-6 Pilkka Rannikkotie 6 Palvelukoti Rantakulma Rauhanvirrantie Leikkipuisto Rauhanvirta (rakennus) Seimentie 9 Päiväkoti Kymintehdas Takaharjuntie 3 Koulu 1-6 Kymintehdas Varppitie 1 Päiväkoti Niskala VOIKKA /Oravala Koululaisentie 15 Koulu 7-9 Hirvelä Minikuja 10 Koulu 1-6 Voikkaa Oravan Matin raitti 6 ent. Koulu Oravala Pilkanmaantie 111 Koulu Pilkanmaa Santatie 6 Voikkaan päiväkoti Voikkaantie 16 Voikkaan seuratalo JAALA KOHDE Jaalantie Terveysasema Jaala Jaalantie Liiketalo Jaala Jaalantie 36 A Koulu 1-6 Jaala + Kirjasto Jaalantie 36 B Ryhmäperhepk Peukaloinen Kukkomäentie 11 Eläinlääkäritalo Jaala Kukkomäentie 8 Palvelukeskus Jaala Salparinteentie 1 Palo- ja pelastusasema Jaala Salparinteentie 1 Terveystalo, vanha Tervamäentie Rivitalot, Suojarinne Vuokkolantie 1 Päiväkoti Vuokkola Vuokkolantie 4 Liikuntahalli Jaala

20 KOUVOLA, keskusta Tornionmäki/Viitakumpu Hongistontie 4 Torniomäen Koulu Ketotie 11 B Tornionmäen nuorisotalo Utinkatu Tekniikka ja palvelut (Ksao) Utinkatu 56 Tornionmäen neuvola Utinkatu 85 Tekniikka ja palvelut (Ksao) Viitakummuntie 2 Ksao Kulttuuri Lehtomäki Kuovinraitti Kuovin leikkipuisto Ravikaari 1 Suursuon päiväkoti Utunmäentie 7 Utunmäen päiväkoti Palomäki /Kotiharju Huovinhongantie 1 Liikuntahalli Mansikka-aho Kauppalankatu Kouvolan huoltokoti Kotiharjuntie 16 Kotiharjun palvelutalo Lehtomäenkatu 2 Keskuskeittiö Kouvola Mansikka-ahontie 1 Mansikkamäen koulu Palomäenkatu 29 Urheilupuiston koulu Palomäenkatu 31 Lyseon lukio /liikuntahalli Palomäenkatu 44 Uimahalli Urheilupuisto Tapiolankatu 43 Kumpula/ Kuntola (asunt./toimintakesk.) Tapiontie 4 Apuvälinehuolto (osittain, kiinteistöllä omahuoltofirma) Topinkuja 1 Jäähalli Kouvola Kasarminmäki Paraarikenttä 4 Innovation Paraatikenttä 3 Rakennus 58 Prikaatintie 2 Multimedia Sotilaskuja 4 Krs- talo Sahuri Upseeritie 1 Päiväkoti Puistola Upseeritie 11 Tapiola, asuinrakennus Upseeritie 5 Upseerikerho Vartiotie 4 Päävartio eri osoitteet Kasarmialueen varastot ym. Kuusaantie 1 Keskusarkisto Kaunisnurmi Eräpolku 16 Pajaraitti Pajaraitti 10 Ruotsulantie 32 Varuskuntakatu 11 Sarkola /Eskolanmäki Aapiskuja 2 Myllypuronkatu 4 Myllypuronkatu 6 Tasankotie 6 Tasankotie 8 Toukotie 31 Vinttikaivontie 8 Mielakka/Vahtero Mielakanrinteentie 3 Ojamaantie 6 Sähkömiehentie Voimakatu 1 Voimakatu 1 Kierrätyskeskus Radiomuseo Kaunisnurmen koulu + päiväkoti Kaunisnurmen palvelukeskus Kouvolatalo Kouvolankylän koulu Päiväkoti Pentsoja Uimahalli Haanoja Haanojan päiväkoti ja kirjasto Eskolanmäen koulu Sarkolan koulu Kouvolan perhetukikeskus Päiväkoti Mielakka Kiehuvan koulu (päiväkoti) Päiväkoti Ojaniitty Vahteron koulu Vahtero liikuntahalli

21 Keskusta Kouvola Hallituskatu 11 Brankkari Hallituskatu 9 Tuulensuoja Kalevankatu 7 Päiväkoti Jaakonpuisto Marjoniementie 10 Pääterveysasema Marjoniementie 8 ent. Varuskuntasairaala Marjoniementie 9 Mielenterveystoimisto Salpausselänkatu 24 Koulu Kangas ja Oppikuja Salpausselänkatu 34 Teatteri /Kuntotalo Salpausselänkatu 38 Pääkirjasto Salpausselänkatu 50 Päiväkoti Keskusta Salpausselänkatu 57 Ksao-liiketalous Torikatu 10 Kaupungintalo (sis. Vahtimestaripalvelut) Valimontie Verovirastotalo KORIA Alakouluntie 16 Hakuntie 16 Kouluaukio Kyntäjäntie Kyntäjäntie 4 Lehvätie Napanatie 13 VALKEALA Ahomuutka 1 Elokuja 1 Marja-ahontie Hiostenmäentie 1 Jokelantörmäntie Karimäentie 92 Keskitie Kirkonkylä Kustaa III tie 10 Kustaa III tie 12 Kustaa III tie 4 Lammenpolku 10 Leikkipolku 4 Lukionkaari Lukionkaari 8 Lukutie 1 Museokuja Niinistö Niinistö Rantakaari 5 Toikkalantie 5 Varastokuja 1 Toikkalantie Valkeala, Utti Opintie 1 Opintie 3 Sippolantie Tirvantie 762 Valkeala, pohjoinen Kansanopistontie 33 Näkkimistöntie 2 Näkkimistöntie 4 Selänpääntie 582 /584 Seuratie 12 Tuohitie 1 Töröntie 2 Koulu 1-6 Koria Päiväkoti Upseeri Pioneerikoulu Monitoimitalo Koria Päiväkoti Hiivuri Lehvätien päiväkoti Napan lastentalo Korian Liiketalo (osakkeen omistajalle kuuluvat työt) Jokelan päiväkoti Elokujan päiväkoti Marja-ahon päiväkoti Niinistön koulu Jokelan Paloasema Paaskosken maja Terv.asema Valkeala Valkealan kirjasto Valkealan kunnantalo Kirkonkylän koulu Sos.tsto ja pk Pikkuveturi Yläkoulu Valkeala Kirkonseudun päiväkoti Ent. opettajien asuntola Lukio Valkeala Jokelan Koulu Pokintalo museo Valkealakoti Palvelukeskus Mäntylä Palv.as. Koivula Valkealatalo Valkealan varikko Pihlajisto Koulu Utti Päiväkoti Utti Uttihalli Tirvan Koulu Päiväkoti Muumilaakso Punapirtti Vuohijärven posti ja neuvola Selänpään Koulu + paloasema Tuohikotin paloasema Tuohikotin neuvola Kääpälän Koulu ja päiväkoti

22 INKEROINEN Haminanväylä 36 Inkeroistentie 26 Lauttatie Lauttatie Metsäkulmankaari 7 Opistontie 6 Pihtojantie 8 Päätie 19 Rantapellontie 3 Yhteiskouluntie 6 Yhteiskouluntie 8 ANJALA Anjalantie Anjalantie Ankkapurhantie Junkkarintie Ruokosuontie Ruokosuontie Ruokosuontie Ruokosuontie KELTAKANGAS Hasunmäentie 4 Hasunmäentie 6 Sairaalankaari Sairaalankaari Sairaalankaari 15 Keltakankaantie 6 Keltakankaantie 8 Sairaalankaari 13 Sairaalankaari Varastoympyrä 5 Sippolantie 15 Orijärvenkuja 21 Orijärvenkuja MYLLYKOSKI Länsiasemantie 1-3 Länsiasemantie Myllykoskentie 20 Opinpolku 5 Opinpolku 6 Paperitehtaantie 5 Pappilantie 7 Rautakorventie 17 Viialantie 10 Viialantie 16 Viialantie 22 /Ravimiehentie Viialantie 24 Koulu Teinikallio + kerrostalo Kohtauspaikka Sippu Terveystalo Inkeroinen Aluesosiaalikeskus Inkeroinen Inkeroisten nuorisotalo Uimahalli Koulu Tehtaanmäki + kerrostalo Liikerakennus Päiväkoti Inkeroinen Inkeroisten yhteiskoulu Anjalankosken Lukio Jäähalli, Inkeroinen (osittain) Koulu Anjala ent. Koeasema Anjala Luonnonvara Anjala Työtoimintak. Vapriikki Palvelukeskus Anjala (Anjalakoti) + Vaniljatalo päiväkoti Eläinlääkäritalo Anjala Päiväkoti Anjala (punainen rakennus) Tuulenpesä Ksao, Tekniikka Keltakangas Varikko Keltakangas sairaalan rivitalo Sairaalan paritalo Terv.asema Anjalankoski Maatalo ent. Kaupungintalo Ent. Keltakankaan koulu Keltak. opett. Asuntola Teollisuushalli Sippolan koulu Urheilukentän huoltorakennus Sippolakoti Myllykosken yhteiskoulu (+ sivurak.) Myllykosken päiväkoti Spiraali Koulu Viiala Urheiluhalli Viiala Sos. palvelutsto, Myllykoski Terveystalo Myllykoski Teatteri Keltainen talo ent. Laurenin talo Myllykosken palvelukeskus Päiväkoti Viiala

23 UMMELJOKI Kansakouluntie 6 Koulu 1-6 Ummeljoki (+asunnot) Simosuurentie 4 Päiväkoti Ummeljoki (rivitalo) ELIMÄKI Alpiruusuntie 98 Alpiruusuntie 99 Kiviaidantie 1 Meijeritie 2 Meijeritie 4 Mettälänti 2 Vanhamaantie 17 Vanhamaantie 26 Vanhamaantie 28 Vanhamaantie 28 Yhdystie 1 Ratulantie 709 Museo Elimäki Koulumuseo + Koulu Mustila Elimäki Terveysasema Elimäki Eläinlääkäritalo Elimäki Päiväkoti Peippola Kunnantalo vanha Elimäki Kunnantalo Elimäki Kartanonkoulu Koulu 1-9 Elimäki Lukio Elimäki Vanhainkoti Vaskirinne Ratulan koulu + rivitalo Sopimuksen mukaisesti: Mökkiasunnot Kaupungin omistamat osakehuoneistot Kaupungin vuokraamat osakehuoneistot, päiväkodit ym. tilat

24 LIITE 7 Kouvolan kaupunki Tekninen Tuotanto /Kiinteistöpalvelut Palvelusopimus, liiteosa Tilausten vastaanottovaltuudet v Toimeksiantojen ja tilauksien vastaanottovaltuudet Kaikki sopimuksissa mainitut asiat: - Liikelaitoksen johtaja Jari Horppu, p käyttäjäpalvelujohtaja Päivi Takkinen, p rakennuspalvelupäällikkö Kaija Särkkä, p Rakentaminen ja kunnossapito: - Talonrakennusmestari Veli-Matti Kirssi, p Sähkötyöt: - sähkötöidenjohtaja Martti Heinonen, p Liikuntarakennukset: - liikuntapaikkapäällikkö Kirke Sipiläinen, p Kiinteistönhoito: - aluevastaava Harri Lekander, p aluevastaava Juha Savolainen, p Liikuntarakennukset: - liikuntapaikkapäällikkö Kirke Sipiläinen, p

KIINTEISTÖT. Kuusankoski TYÖNJOHTO: Juha Savolainen 0206157106. VOIKKA /Oravala. KOUVOLA TYÖNJOHTO Jouni Luoranen 02061 57475

KIINTEISTÖT. Kuusankoski TYÖNJOHTO: Juha Savolainen 0206157106. VOIKKA /Oravala. KOUVOLA TYÖNJOHTO Jouni Luoranen 02061 57475 KIINTEISTÖT HUOM! Kuusankoski TYÖNJOHTO: Juha Savolainen 0206157106 Uimahallintie 2 Uusi Paloasema (ent. Varikko) Hietala / Laine 02061 57101 vain paloaseman osalta Uimahallintie 1 koulu 7-9 Naukio,,,,

Lisätiedot

Kiitämme tarjouspyynnöstänne ja ilmoitamme halukkuutemme tuottaa aurauspalveluja tarjouspyynnössä ja sen liitteissä määriteillyin ehdoin.

Kiitämme tarjouspyynnöstänne ja ilmoitamme halukkuutemme tuottaa aurauspalveluja tarjouspyynnössä ja sen liitteissä määriteillyin ehdoin. KOUVOLAN KAUPUNKI Tekninen tuotanto / aluepalvelut TARJOUS AURAUSPALVELUJEN TUOTTAMISESTA Kiitämme tarjouspyynnöstänne ja ilmoitamme halukkuutemme tuottaa aurauspalveluja tarjouspyynnössä ja sen liitteissä

Lisätiedot

PALVELUSOPIMUS UIMAOPETUS

PALVELUSOPIMUS UIMAOPETUS PALVELUSOPIMUS UIMAOPETUS Lukuvuodelle 2016-2017 Ohjaavan osan voimassaolo (1-4 vuotta) s. 1-3 Palveluosan voimassaolo (1 vuosi) s. 4-5 Hyväksymismerkinnät: Lasten ja nuorten lautakunta 18.5.2016 Liikelaitosten

Lisätiedot

PALVELUSOPIMUS RAKENNUSTEN HOITO, KUNNOSSAPITO JA INVESTOINNIT

PALVELUSOPIMUS RAKENNUSTEN HOITO, KUNNOSSAPITO JA INVESTOINNIT PALVELUSOPIMUS RAKENNUSTEN HOITO, KUNNOSSAPITO JA INVESTOINNIT Ohjaava osa 1.1.2014 31.12.2014 Palveluosa 1.1.2014 31.12.2014 Hyväksymismerkinnät: Liikelaitosten johtokunta 26.3.2014 2 Sisällysluettelo

Lisätiedot

PALVELUSOPIMUS UIMAOPETUS

PALVELUSOPIMUS UIMAOPETUS PALVELUSOPIMUS UIMAOPETUS Lukuvuodelle 2017-2018 Ohjaavan osan voimassaolo (1-4 vuotta) s. 1-3 Palveluosan voimassaolo (1 vuosi) s. 4-5 Hyväksymismerkinnät: Lasten ja nuorten palvelujen johtaja Tekninen

Lisätiedot

Kouvolan kaupungin omistamien kiinteistöjen viheralueiden hoidosta ja kunnossapidosta

Kouvolan kaupungin omistamien kiinteistöjen viheralueiden hoidosta ja kunnossapidosta 1(4) PALVELUSOPIMUS Kouvolan kaupungin omistamien kiinteistöjen viheralueiden hoidosta ja kunnossapidosta 1 Hankinnan kohde ja sopimuskausi Kouvolan kaupungin omistamien kiinteistöjen viheralueiden hoito-

Lisätiedot

Lähettiauto 1 Autolähetti: Tomi Laasonen p Kouvola, Kuusankoski, Valkeala -alueet

Lähettiauto 1 Autolähetti: Tomi Laasonen p Kouvola, Kuusankoski, Valkeala -alueet Päivitetty 28.9.2017 Lähettiauto 1 Autolähetti: Tomi Laasonen p. 55667 Kouvola, Kuusankoski, Valkeala -alueet 8.00 8.10 8.15 ti, to 8.30 8.35 8.35 8.40 8.45 9.00 9.05 9.10 ke 9.15 9.20 9.25 9.30 9.30 9.35

Lisätiedot

Lähettiauto 1 Autolähetti: Tomi Laasonen p

Lähettiauto 1 Autolähetti: Tomi Laasonen p Päivitetty 03.11.2016 Lähettiauto 1 Autolähetti: Tomi Laasonen p. 55667 Kouvola, Kuusankoski, Valkeala -alueet 8.05 8.05 ti, to 8.20 8.25 8.25 8.35 8.45 8.45 8.45 ke 8.55 8.55 9.00 9.05 9.05 9.15 to 9.15

Lisätiedot

PALVELUSOPIMUS PUHTAUS- JA VAHTIMESTARIPALVELUT/TILALIIKELAITOS

PALVELUSOPIMUS PUHTAUS- JA VAHTIMESTARIPALVELUT/TILALIIKELAITOS PALVELUSOPIMUS PUHTAUS- JA VAHTIMESTARIPALVELUT/TILALIIKELAITOS 2014 Ohjaavan osan voimassaolo (1-4 vuotta) s. 2-4 Palveluosan voimassaolo (1 vuosi) s. 5 7 Ohjaava osa sekä palveluosa päivitetty 1.1.2014

Lisätiedot

Kouvolan kaupungin sisäliikuntatilat 83 kpl

Kouvolan kaupungin sisäliikuntatilat 83 kpl Kouvolan kaupungin sisäliikuntatilat 83 kpl Kartta ID Suuralue Liikuntapaikka 1 Anjalankoski Ammattikoulun liikuntasali 2 Anjalankoski Anjalan koulun liikuntasali 3 Anjalankoski Inkeroisten uimahalli 4

Lisätiedot

YLÖJÄRVEN KAUPUNKIN SOPIMUS VAMMAISPALVELULAIN MUKAISTEN KULJETUSPALVELUJEN JÄRJESTÄMISESTÄ

YLÖJÄRVEN KAUPUNKIN SOPIMUS VAMMAISPALVELULAIN MUKAISTEN KULJETUSPALVELUJEN JÄRJESTÄMISESTÄ YLÖJÄRVEN KAUPUNKIN SOPIMUS VAMMAISPALVELULAIN MUKAISTEN KULJETUSPALVELUJEN JÄRJESTÄMISESTÄ puiteosa 1.4.2009 tarkistusosa 1.4.2009-31.12.2009 PUITEOSA 3 1. Sopimusosapuolet 3 2. Määritelmät 3 3. Sopimuksen

Lisätiedot

ESIOPETUSTA JÄRJESTÄVÄT PÄIVÄKODIT

ESIOPETUSTA JÄRJESTÄVÄT PÄIVÄKODIT ESIOPETUSTA JÄRJESTÄVÄT PÄIVÄKODIT Esiopetuspaikkoihin voi tulla muutoksia 2017-18, mikäli esiopetuksen toteuttamisen ja toiminnan kannalta on tarkoituksenmukaista yhdistää ryhmiä tai perustaa uusia ryhmiä.

Lisätiedot

LIIKUNTA-ALUEIDEN HOIDON JA KUNNOSSAPIDON PALVELUSOPIMUS

LIIKUNTA-ALUEIDEN HOIDON JA KUNNOSSAPIDON PALVELUSOPIMUS LIIKUNTA-ALUEIDEN HOIDON JA KUNNOSSAPIDON PALVELUSOPIMUS Ohjaava osa 1.1.2014 31.12.2014 Palveluosa 1.1.2014 31.12.2014 Hyväksymismerkinnät: Liikelaitosten johtokunta 26.2.2014 Aikuisväestön lautakunta

Lisätiedot

Järvi-Suomen Partiolaiset majoituspaikat

Järvi-Suomen Partiolaiset majoituspaikat Järvi-Suomen Partiolaiset majoituspaikat Piiri Lippukunta Majoituspaikka Osoite Järvi-Suomen Partiolaiset ry Anttolan Viiriäiset Lyseon lukio Tietotie 3-5, Kouvola Järvi-Suomen Partiolaiset ry Ekin Partio

Lisätiedot

JUVA SAMPOLAN KIINTEISTÖN JA LIIKUNTA- ALUEIDEN HOIDON PALVELUSOPIMUS LIITE SOPIMUKSEEN. Ohjaava osa Palveluosa

JUVA SAMPOLAN KIINTEISTÖN JA LIIKUNTA- ALUEIDEN HOIDON PALVELUSOPIMUS LIITE SOPIMUKSEEN. Ohjaava osa Palveluosa JUVA SAMPOLAN KIINTEISTÖN JA LIIKUNTA- ALUEIDEN HOIDON PALVELUSOPIMUS LIITE SOPIMUKSEEN Ohjaava osa Palveluosa 2017 Sisällysluettelo OHJAAVA OSA 1. Sopimusosapuolet 2. Määritelmät 3. Sopimuksen kohde ja

Lisätiedot

PALVELUSOPIMUS RAKENNUSTEN HOITO, KUNNOSSAPITO JA INVESTOINNIT VAHTIMESTARIPALVELUT

PALVELUSOPIMUS RAKENNUSTEN HOITO, KUNNOSSAPITO JA INVESTOINNIT VAHTIMESTARIPALVELUT PALVELUSOPIMUS KIINTEISTÖPALVELUT /TILAPALVELUT RAKENNUSTEN HOITO, KUNNOSSAPITO JA INVESTOINNIT VAHTIMESTARIPALVELUT Ohjaava osa 1.1.2017 31.12.2017 Palveluosa 1.1.2017 31.12.2017 Hyväksymismerkinnät:

Lisätiedot

KOUVOLAN KOULUTOIMEN KOHTALON KÄYRÄT. Kasvatus- ja opetuspalveluiden palveluverkkosuunnitelma vuoteen LIITTEET

KOUVOLAN KOULUTOIMEN KOHTALON KÄYRÄT. Kasvatus- ja opetuspalveluiden palveluverkkosuunnitelma vuoteen LIITTEET KOUVOLAN KOULUTOIMEN KOHTALON KÄYRÄT Kasvatus ja opetuspalveluiden palveluverkkosuunnitelma vuoteen 2025 29.10.2009 LIITTEET LIITE 1 KOULUN ALOITTAMIS JA PÄÄTTÄMISVUODET... 42 LIITE 2 TYÖSUUNNITELMA...

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun Partiolaiset majoituspaikat

Pääkaupunkiseudun Partiolaiset majoituspaikat Pääkaupunkiseudun Partiolaiset majoituspaikat Lippukunta Majoituspaikka Majoituspaikka Osoite Pääkaupunkiseudun Partiolaiset ry Aarnivalkeat Eskolanmäen koulu Tasankotie 8, Kouvola Pääkaupunkiseudun Partiolaiset

Lisätiedot

JÄRVI-SAIMAAN PALVELUT OY:N JA RANTASALMEN KUNNAN VÄLINEN SOPIMUS VESI- JA VIEMÄRILAITOSTEN YLLÄPIDOSTA VUONNA 2015

JÄRVI-SAIMAAN PALVELUT OY:N JA RANTASALMEN KUNNAN VÄLINEN SOPIMUS VESI- JA VIEMÄRILAITOSTEN YLLÄPIDOSTA VUONNA 2015 JÄRVI-SAIMAAN PALVELUT OY:N JA RANTASALMEN KUNNAN VÄLINEN SOPIMUS VESI- JA VIEMÄRILAITOSTEN YLLÄPIDOSTA VUONNA 2015 1. SOPIJAOSAPUOLET: Tilaaja: Rantasalmen kunta / vesi- ja viemärilaitos Y-tunnus 0166507-1

Lisätiedot

Jokilatvojen tilapalveluiden Kuntayhtymän palvelutuotannon YLEISSOPIMUS

Jokilatvojen tilapalveluiden Kuntayhtymän palvelutuotannon YLEISSOPIMUS Jokilatvojen tilapalveluiden Kuntayhtymän palvelutuotannon YLEISSOPIMUS 2 3 TUOTANNON YLEISSOPIMUS SISÄLTÖ 1 SOPIMUKSEN TARKOITUS...5 2 TOIMINTA JA TEHTÄVÄT...5 3 TOIMINTAYMPÄRISTÖ...5 4. TUOTANNON VALVONTA...6

Lisätiedot

Viitasaaren Vuokra-asunnot Oy 1(5)

Viitasaaren Vuokra-asunnot Oy 1(5) 3 vko 2 vko 1 vko 2 kk 1 kk 1 vuodessa Jatkuva 3 vko 2 vko 1 vko 2 kk 1 kk 1 vuodessa As Oy Mallitalo Oy 1.6.2008 Viitasaaren Vuokra-asunnot Oy 1(5) YLEISET HOITOTEHTÄVÄT Työnjohto Työ- ja vikailmoitusten

Lisätiedot

Keskiviikkona klo 9-15 Tekniikka- ja ympäristötalo, os. Valtakatu Kuusankoski

Keskiviikkona klo 9-15 Tekniikka- ja ympäristötalo, os. Valtakatu Kuusankoski Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 10/2016 1 Liikelaitosten johtokunta 23.11.2016 Aika 23.11.2016 klo 09:00-09:44 Paikka Lautakuntahuone, Tekniikka- ja ympäristötalo Valtakatu 33 45700 Kuusankoski Läsnä Luettelon

Lisätiedot

Kouvolan. Asumispalvelut. Kotihoito ja vanhuspalvelut. - Hoivakotihoito - Palveluasuminen. - Tehostettu palveluasuminen. - Vanhainkotihoito

Kouvolan. Asumispalvelut. Kotihoito ja vanhuspalvelut. - Hoivakotihoito - Palveluasuminen. - Tehostettu palveluasuminen. - Vanhainkotihoito Kouvolan Asumispalvelut Kotihoito ja vanhuspalvelut - Hoivakotihoito - Palveluasuminen - Tehostettu palveluasuminen - Vanhainkotihoito Asumispalveluiden tavoitteena on tukea yli 65-vuotiaiden henkilöiden

Lisätiedot

Arandur / Kaivomestarin hanke

Arandur / Kaivomestarin hanke 7.10.2010 Richard Malm Arandur / Kaivomestarin hanke Kaivomestari - ensimmäinen julkisen ja yksityisen sektorin kiinteistöalan kumppanuushanke Suomessa. Elinkaaritoimitus: mitä sopimus sisältää? Substanssipalvelut

Lisätiedot

Ympärivuorokautista hoiva-asumista palvelutaloissa, vanhainkodeissa ja hoivakodeissa. Asumispalvelut 24/7

Ympärivuorokautista hoiva-asumista palvelutaloissa, vanhainkodeissa ja hoivakodeissa. Asumispalvelut 24/7 Ympärivuorokautista hoiva-asumista palvelutaloissa, vanhainkodeissa ja hoivakodeissa Asumispalvelut 24/7 Asumispalvelut Asumispalveluiden tavoitteena on tukea yli 65-vuotiaiden henkilöiden omia voimavaroja

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1-8/2016

Osavuosikatsaus 1-8/2016 Oheismateriaali nro 1 Osavuosikatsaus 1-8/2016 Liikelaitos Vastuuhenkilö Tilaliikelaitos Toimitilajohtaja Timo Oksanen Toiminta ja siinä tapahtuneet olennaiset muutokset Tilaliikelaitos huolehtii Kouvolan

Lisätiedot

LIIKUNTAPALVELUT KOUVOLAN ALUEELLA

LIIKUNTAPALVELUT KOUVOLAN ALUEELLA LIIKUNTAPALVELUT KOUVOLAN ALUEELLA Eläkejärjestöt Kouvolan alueella toimii huomattava määrä eläkeläisjärjestöjä, joiden toimintaan kuuluu erilainen virkistystoiminta, kuten matkailu, päivätanssit, teatteri

Lisätiedot

Tuotot-Kulut 30.10.2013 08:03 TA 2014 / Lautakunta vaihe /LTK 2014 Kustannuspaikka 40-4 Tekniikka ja ympäristöpalvelut TA 2013 LTK 2014 Tot%

Tuotot-Kulut 30.10.2013 08:03 TA 2014 / Lautakunta vaihe /LTK 2014 Kustannuspaikka 40-4 Tekniikka ja ympäristöpalvelut TA 2013 LTK 2014 Tot% Tuotot-Kulut 30.10.2013 08:03 TA 2014 / Lautakunta vaihe /LTK 2014 Kustannuspaikka 40-4 Tekniikka ja ympäristöpalvelut TA 2013 LTK 2014 Tot% 4000 (Tekninen lautakunta) Kulut -663 680-8 790 1 4001 Luott.henkilöiden

Lisätiedot

Tilaliikelaitos. Tilaliikelaitos. Kiinteistöpalvelut Pauli Jokkala Kiinteistöpäällikkö

Tilaliikelaitos. Tilaliikelaitos. Kiinteistöpalvelut Pauli Jokkala Kiinteistöpäällikkö Tilaliikelaitos Kiinteistöpalvelut 27.9.2017 Pauli Jokkala Kiinteistöpäällikkö Tilaliikelaitoksen organisaatio 1.1.2016 alkaen Johtokunta Johtaja Pekka Latvala Hallinto ja talous Hallinto- ja talouspäällikkö

Lisätiedot

Palvelusopimus. Meri-Lapin kuntapalvelut liikelaitoskuntayhtymä. Kemin kaupunki

Palvelusopimus. Meri-Lapin kuntapalvelut liikelaitoskuntayhtymä. Kemin kaupunki Palvelusopimus Meri-Lapin kuntapalvelut liikelaitoskuntayhtymä Kemin kaupunki 1.8.2014 ATERIAPALVELUSOPIMUS 2 (8) Sisällysluettelo: 1 SOPIMUKSEN OSAPUOLET... 3 2 SOPIMUKSEN KOHDE... 3 3 SOPIMUSASIAKIRJAT

Lisätiedot

Tilaliikelaitoksen kehittämistoimenpiteet

Tilaliikelaitoksen kehittämistoimenpiteet Tilaliikelaitoksen kehittämistoimenpiteet 2015-2017 Tilaliikelaitos on kuntalain 9. luvun mukainen kunnallinen liikelaitos tehtävänä on tarjota toimivat, terveelliset ja turvalliset tilat kaupungin omia

Lisätiedot

HALLINNON JA PALVELUJEN JÄRJESTÄMISSOPIMUS

HALLINNON JA PALVELUJEN JÄRJESTÄMISSOPIMUS Kouvolan seudun kuuden kunnan (Anjalankoski, Elimäki, Jaala, Kouvola, Kuusankoski ja Valkeala) yhdistymisselvitys HALLINNON JA PALVELUJEN JÄRJESTÄMISSOPIMUS Selvitysmies Esko Riepula 09.11.2007 Va. järjestelytoimikunta

Lisätiedot

Vuokralainen vastaa ja maksaa itse. Vuokranantaja vastaa ja sisältyy vuokraan

Vuokralainen vastaa ja maksaa itse. Vuokranantaja vastaa ja sisältyy vuokraan asumispalveluyksikköä 1 Vuokranantaja vastaa ja sisältyy vuokraan Vuokralainen vastaa ja maksaa itse KIINTEISTÖYHTIÖN HALLINTO Hallinnollinen isännöinti KiinteistöOy hallinto Kirjanpito ja maksuliikenne

Lisätiedot

Kouvolan seudun AIKATAULUT VOIMASSA 1.6. - 12.8.2015

Kouvolan seudun AIKATAULUT VOIMASSA 1.6. - 12.8.2015 n seudun AKATAUUT VOMASSA.6. -.8.0 Sisällysluettelo: Hallituskadun pysäkit... Yhdistelmät: ---- nkeroinen-anjala... --nkeroinen-anjala... --... --Elimäki... -Valkeala... Merkkien selityksiä: = pysähtyy

Lisätiedot

Rantasalmi. Ohjaava osa. Palveluosa LIIKUNTAPALVELUIDEN JA LIIKUNTA- ALUEIDEN HOIDON PALVELUSOPIMUS/ LIITE SOPIMUKSEEN

Rantasalmi. Ohjaava osa. Palveluosa LIIKUNTAPALVELUIDEN JA LIIKUNTA- ALUEIDEN HOIDON PALVELUSOPIMUS/ LIITE SOPIMUKSEEN Rantasalmi LIIKUNTAPALVELUIDEN JA LIIKUNTA- ALUEIDEN HOIDON PALVELUSOPIMUS/ LIITE SOPIMUKSEEN Ohjaava osa Palveluosa 2017 Sisällysluettelo OHJAAVA OSA 1. Sopimusosapuolet 2. Määritelmät 3. Sopimuksen kohde

Lisätiedot

TOHOLAMMIN KUNNAN PERUSPALVELUIDEN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVA PALVELUSOPIMUS 2015

TOHOLAMMIN KUNNAN PERUSPALVELUIDEN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVA PALVELUSOPIMUS 2015 Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito ja -peruspalvelukuntayhtymä Peruspalveluliikelaitos JYTA Peruspalvelulautakunta TOHOLAMMIN KUNNAN PERUSPALVELUIDEN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVA PALVELUSOPIMUS 2015 1. Sopimuksen

Lisätiedot

Esimerkki sitoviin tavoitteisiin kohdistuvasta riskienarvioinnista ja niitä koskevista toimenpiteistä

Esimerkki sitoviin tavoitteisiin kohdistuvasta riskienarvioinnista ja niitä koskevista toimenpiteistä Esimerkki sitoviin tavoitteisiin kohdistuvasta riskienarvioinnista ja niitä koskevista toimenpiteistä Riskit /tavoitteet: - mitkä ovat tavoitteet, joiden ainakin pitää toteutua? (näkökulma kunnan asukkaiden

Lisätiedot

SEUDULLISEN KUNTAPALVELUTOIMISTON PUITESOPIMUS

SEUDULLISEN KUNTAPALVELUTOIMISTON PUITESOPIMUS Liite 1 Seutuhallitus 5.6.2008 SEUDULLISEN KUNTAPALVELUTOIMISTON PUITESOPIMUS Sivu 1 / 7 SEUDULLISEN KUNTAPALVELUTOIMISTON PUITESOPIMUS 1. Sopijapuolet Tilaaja kunta/kaupunki Tuottaja Oulunkaaren seutukunnan

Lisätiedot

Hämeenlinnan tilaaja-tuottaja - malli

Hämeenlinnan tilaaja-tuottaja - malli Hämeenlinnan tilaaja-tuottaja - malli Hämeenlinna 2012 tavoitteet (kh 12/2005) 1) Palveluiden tuottavuuden ja vaikuttavuuden kasvu 2) Palveluiden organisointi ja tuottaminen asiakaslähtöisesti 3) Kustannustietoisuuden

Lisätiedot

Etelä-Savon shp:n tekniikan tulosyksikön ja vuokralaisen välinen vastuunjakotaulukko. YLEISET Tekninen varallaolojärjestelmä

Etelä-Savon shp:n tekniikan tulosyksikön ja vuokralaisen välinen vastuunjakotaulukko. YLEISET Tekninen varallaolojärjestelmä Sivu1 / 5 YLEISET Tekninen varallaolojärjestelmä Kiinteistövero Talvikunnossapito Ulkoalueiden hoito Yhdyskuntajätteiden kuljetus ja hävitys Koko kiinteistöä palvelevat järjestelmät Energian kulutus -

Lisätiedot

HANKINTASOPIMUS 2015, KAAVOITUSPALVELUT

HANKINTASOPIMUS 2015, KAAVOITUSPALVELUT HANKINTASOPIMUS 2015, KAAVOITUSPALVELUT 1. SOPIMUKSEN TARKOITUS JA SOPIJAOSAPUOLET Tällä sopimuksella sovitaan niistä kaavoituspalveluhankkeista vuodelle 2015, joiden toteutuksesta Rantasalmen kunta tilaajana

Lisätiedot

SOPIMUS TURUN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUIDEN TUOTTA- MISESTA 2013 (OPTS)

SOPIMUS TURUN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUIDEN TUOTTA- MISESTA 2013 (OPTS) LIITE 1 SOPIMUS TURUN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUIDEN TUOTTA- MISESTA 2013 (OPTS) 1. Sopimuksen tarkoitus Tällä operatiivisella palvelutuotantosopimuksella (OPTS) ydinprosesseja edustavat

Lisätiedot

OSTOLIIKENNESOPIMUS PALVELU- JA ASIOINTILIIKENNE (malli)

OSTOLIIKENNESOPIMUS PALVELU- JA ASIOINTILIIKENNE (malli) LIITE 5 1 KITEEN KAUPUNKI Sivistyskeskus OSTOLIIKENNESOPIMUS PALVELU- JA ASIOINTILIIKENNE (malli) 1. Sopijapuolet Tilaaja: Yhteyshenkilö: Kiteen kaupunki Sivistyskeskus Kiteentie 25 82500 KITEE Perusopetuksen

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2015 Taloussuunnitelma 2015-2017. Teknisen tuotannon liikelaitos KOUVOLAN KAUPUNKI. Liikelaitosten johtokunta 24.9.

TALOUSARVIO 2015 Taloussuunnitelma 2015-2017. Teknisen tuotannon liikelaitos KOUVOLAN KAUPUNKI. Liikelaitosten johtokunta 24.9. KOUVOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2015 Taloussuunnitelma 2015-2017 Liikelaitosten johtokunta 24.9.2014 1 Liikelaitokset Vastuuhenkilö Toimielin Liikelaitoksen johtaja Jari Horppu Liikelaitosten johtokunta

Lisätiedot

PALVELUSOPIMUS 2014. HYVINVOINTIPALVELUT/Kasvun ja oppimisen sekä lapsiperheiden tukeminen/nuoresta aikuiseksi/koulutus ja osaamisen kehittäminen

PALVELUSOPIMUS 2014. HYVINVOINTIPALVELUT/Kasvun ja oppimisen sekä lapsiperheiden tukeminen/nuoresta aikuiseksi/koulutus ja osaamisen kehittäminen PALVELUSOPIMUS 2014 HYVINVOINTIPALVELUT/Kasvun ja oppimisen sekä lapsiperheiden tukeminen/nuoresta aikuiseksi/koulutus ja osaamisen kehittäminen & TEKNISEN TUOTANNON LIIKELAITOS/Ruokapalvelut Ohjaava osan

Lisätiedot

JÄRVI-SAIMAAN PALVELUT OY:N JA RANTASALMEN KUNNAN VÄLINEN SOPIMUS KUNTATEKNIIKAN YLLÄPITOPALVELUISTA VUONNA 2015

JÄRVI-SAIMAAN PALVELUT OY:N JA RANTASALMEN KUNNAN VÄLINEN SOPIMUS KUNTATEKNIIKAN YLLÄPITOPALVELUISTA VUONNA 2015 JÄRVI-SAIMAAN PALVELUT OY:N JA RANTASALMEN KUNNAN VÄLINEN SOPIMUS KUNTATEKNIIKAN YLLÄPITOPALVELUISTA VUONNA 2015 1. SOPIJAOSAPUOLET: Tilaaja: Rantasalmen kunta / kunnanhallitus Y-tunnus 0166507-1 Poikkitie

Lisätiedot

SOPIMUS PALVELUJEN TUOTTAMISESTA HELSINGIN KAUPUNGIN RAKENTAMISPALVELUN HELSINGIN KAUPUNGIN PALVELUT OY:N. välillä 28.5.2015

SOPIMUS PALVELUJEN TUOTTAMISESTA HELSINGIN KAUPUNGIN RAKENTAMISPALVELUN HELSINGIN KAUPUNGIN PALVELUT OY:N. välillä 28.5.2015 SOPIMUS PALVELUJEN TUOTTAMISESTA HELSINGIN KAUPUNGIN RAKENTAMISPALVELUN JA HELSINGIN KAUPUNGIN PALVELUT OY:N välillä 28.5.2015 1 OSAPUOLET 1.1 Toimeksiantaja Helsingin kaupungin rakentamispalvelu (y-tunnus

Lisätiedot

Hoiva-asumista palvelutaloissa ja vanhainkodeissa. Hoiva-asuminen

Hoiva-asumista palvelutaloissa ja vanhainkodeissa. Hoiva-asuminen Hoiva-asumista palvelutaloissa ja vanhainkodeissa. Hoiva-asuminen Hoiva-asuminen Hoiva-asumisen tehtävänä on tarjota 65 vuotta täyttäneille eritasoista tuettua asumista tarvitseville henkilöille kodinomaista

Lisätiedot

7.3 Teknisen tuotannon liikelaitos Toimielin Liikelaitosten johtokunta Vastuuhenkilö Liikelaitoksen johtaja Jari Horppu

7.3 Teknisen tuotannon liikelaitos Toimielin Liikelaitosten johtokunta Vastuuhenkilö Liikelaitoksen johtaja Jari Horppu 7.3 Teknisen tuotannon liikelaitos Toimielin Liikelaitosten johtokunta Vastuuhenkilö Liikelaitoksen johtaja Jari Horppu Toiminnan kuvaus Teknisen tuotannon liikelaitoksen tehtävänä on tuottaa käyttäjä-

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNNAN JA HUS-SERVIS LIIKELAITOKSEN SOPIMUS TEKSTINKÄSITTELYPALVELUISTA

NURMIJÄRVEN KUNNAN JA HUS-SERVIS LIIKELAITOKSEN SOPIMUS TEKSTINKÄSITTELYPALVELUISTA NURMIJÄRVEN KUNNAN JA HUS-SERVIS LIIKELAITOKSEN SOPIMUS TEKSTINKÄSITTELYPALVELUISTA 1 SOPIJAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT 1.1 Tilaaja Nurmijärven kunta (jäljempänä Tilaaja) < osoite > < Y-tunnus > 1.2 Toimittaja

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNGIN JA LAPINJÄRVEN KUNNAN SOPIMUS SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUIDEN YHTEISTOIMINTA-ALUEESTA

LOVIISAN KAUPUNGIN JA LAPINJÄRVEN KUNNAN SOPIMUS SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUIDEN YHTEISTOIMINTA-ALUEESTA LOVIISAN KAUPUNGIN JA LAPINJÄRVEN KUNNAN SOPIMUS SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUIDEN YHTEISTOIMINTA-ALUEESTA Loviisan kaupunginvaltuusto xx.xx.2014 xx Lapinjärven kunnanvaltuusto xx.xx.2014 xx 2

Lisätiedot

Seminaarin koulun, Ojoisten Lasten talon ja Kirkonkulman koulun perussiivouksen palvelukuvauksessa on seuraava kohta:

Seminaarin koulun, Ojoisten Lasten talon ja Kirkonkulman koulun perussiivouksen palvelukuvauksessa on seuraava kohta: 1 KYSYMYKSIIN Kiinteistönhoito- ja siivouspalvelut (Käikälä ja Tarvasmäki, Ojoinen sekä Seminaarin koulu) Tarjouspyyntö 15.2.2013 Hämeenlinnan kaupunki, Linnan Tilapalvelut -liikelaitos KYSYMYS 1 Sopimusluonnoksissa

Lisätiedot

VOIMASSA ma 6.6.- ke 10.8.2016 www.kouvolanbussit.fi

VOIMASSA ma 6.6.- ke 10.8.2016 www.kouvolanbussit.fi n seudun AKATAUUT VOMAA ma 6.6.- ke 0.8.06 www.kouvolanbussit.fi isällysluettelo: Hallituskadun pysäkit... Yhdistelmät: ---- nkeroinen-anjala... --nkeroinen-anjala... 6 --... 0 --Elimäki... 8 -Valkeala...

Lisätiedot

SOPIMUS PALVELUJEN TUOTTAMISESTA HELSINGIN KAUPUNGIN LIIKENNELAITOS -LIIKELAITOKSEN HELSINGIN KAUPUNGIN PALVELUT OY:N. välillä

SOPIMUS PALVELUJEN TUOTTAMISESTA HELSINGIN KAUPUNGIN LIIKENNELAITOS -LIIKELAITOKSEN HELSINGIN KAUPUNGIN PALVELUT OY:N. välillä SOPIMUS PALVELUJEN TUOTTAMISESTA HELSINGIN KAUPUNGIN LIIKENNELAITOS -LIIKELAITOKSEN JA HELSINGIN KAUPUNGIN PALVELUT OY:N välillä [. päivänä syyskuuta 2015] 1 OSAPUOLET 1.1 Toimeksiantaja Helsingin kaupungin

Lisätiedot

Keskiviikkona 3.6.2015 klo 9-15 Tekniikka- ja ympäristötalo/kanslia os. Valtakatu 33 45700 Kuusankoski

Keskiviikkona 3.6.2015 klo 9-15 Tekniikka- ja ympäristötalo/kanslia os. Valtakatu 33 45700 Kuusankoski Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 5/2015 1 Liikelaitosten johtokunta 27.05.2015 Aika 27.05.2015 klo 16:00-17:28 Paikka Hallinnon kokoushuone 3. kerros Kouvolan kaupungintalo, os. Torikatu 10 45100 Kouvola Läsnä

Lisätiedot

PALVELUSOPIMUS 2011. Jämsän kaupunki / SoTe-tilaajakeskus & Jämsän kaupungin sosiaali- ja terveystoimi. Vastuuhenkilö(t): Vastuuhenkilö(t):

PALVELUSOPIMUS 2011. Jämsän kaupunki / SoTe-tilaajakeskus & Jämsän kaupungin sosiaali- ja terveystoimi. Vastuuhenkilö(t): Vastuuhenkilö(t): 2011 1 (5) 2011 Jämsän kaupunki / SoTe-tilaajakeskus & Jämsän kaupungin sosiaali- ja terveystoimi VANHUSTEN PALVELUT Palvelun tilaaja (SoTe-tilaajalautakunta): JÄMSÄN KAUPUNKI SoTe-tilaajalautakunta Vastuuhenkilö(t):

Lisätiedot

opk; tarkist. KIINTEISTÖT kiint. hallinto talon- lämm. sähkö vesi om. hoito miehet jätevesi vak. Yhteensä

opk; tarkist. KIINTEISTÖT kiint. hallinto talon- lämm. sähkö vesi om. hoito miehet jätevesi vak. Yhteensä KÄYTTÖTALOUS mr:n käyttösuunnitelma 2.2.2017 opk; tarkist. KIINTEISTÖT kiint. hallinto talon- lämm. sähkö vesi om. hoito miehet jätevesi vak. Yhteensä Hallinto 127 148 127 148 8301 Ulvilan kaupungintalo

Lisätiedot

ATERIAPALVELUJEN TUOTTAMISEN YHTEISTYÖSOPIMUS KAINUUN SOSIAALI - JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄN JA KUNNAN VÄLILLÄ SOPIJAOSAPUOLET

ATERIAPALVELUJEN TUOTTAMISEN YHTEISTYÖSOPIMUS KAINUUN SOSIAALI - JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄN JA KUNNAN VÄLILLÄ SOPIJAOSAPUOLET 1 ATERIAPALVELUJEN TUOTTAMISEN YHTEISTYÖSOPIMUS KAINUUN SOSIAALI - JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄN JA KUNNAN VÄLILLÄ SOPIJAOSAPUOLET Ateriapalvelun saaja: Nimi Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä,

Lisätiedot

Kouvolan kaupungin katujen ja liikennealueiden hoidosta, kunnossa- ja puhtaanapidosta

Kouvolan kaupungin katujen ja liikennealueiden hoidosta, kunnossa- ja puhtaanapidosta Dnro 1(7) PALVELUSOPIMUS / Ohjaava osa Kouvolan kaupungin katujen ja liikennealueiden hoidosta, kunnossa- ja puhtaanapidosta Hankinnan kohde ja sopimuskausi Kouvolan kaupungin teknisen lautakunnan hallintaan

Lisätiedot

SOPIMUS SOSIAALI- JA POTILASASIAMIESPALVELUJEN JÄRJESTÄMISESTÄ

SOPIMUS SOSIAALI- JA POTILASASIAMIESPALVELUJEN JÄRJESTÄMISESTÄ Kuopion kaupunki 1 (6) SOPIMUS SOSIAALI- JA POTILASASIAMIESPALVELUJEN JÄRJESTÄMISESTÄ Sopimuksen osapuolet Kuopion kaupunki Perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueet PL 227 70101 Kuopio Juankosken

Lisätiedot

Keskiviikkona klo 9-15 Tekniikka- ja ympäristötalo, os. Valtakatu Kuusankoski

Keskiviikkona klo 9-15 Tekniikka- ja ympäristötalo, os. Valtakatu Kuusankoski Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 5/2016 1 Liikelaitosten johtokunta 25.05.2016 Aika 25.05.2016 klo 16:00-17:00 Paikka Lautakuntahuone Tekniikka- ja ympäristötalo, os. Valtakatu 33 45700 Kuusankoski Läsnä Luettelon

Lisätiedot

Ekotehokkuuden Check List

Ekotehokkuuden Check List Ekotehokkuuden Check List Käyttötarkoitus: Työkalu ekotehokkuuden elementtien soveltuvuuden arviointiin ja käyttöönottoon 1(12) 1. Yleiset ympäristösuorituskyvyn tavoitteet a) Osapuolten (omistaja ja käyttäjä)

Lisätiedot

Hankintasopimus (luonnos) Liite 4.

Hankintasopimus (luonnos) Liite 4. 1 Hankintasopimus (luonnos) Liite 4. Allekirjoittaneet Mäntsälän kunta/ Mustijoen perusturva, jota tässä sopimuksessa nimitetään tilaajaksi ja Toimittaja Oy, jota tässä sopimuksessa nimitetään toimittajaksi,

Lisätiedot

KANNUKSEN KUNNAN PERUSPALVELUIDEN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVA PALVELUSOPIMUS 2016

KANNUKSEN KUNNAN PERUSPALVELUIDEN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVA PALVELUSOPIMUS 2016 Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito ja -peruspalvelukuntayhtymä Peruspalveluliikelaitos JYTA Peruspalvelulautakunta KANNUKSEN KUNNAN PERUSPALVELUIDEN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVA PALVELUSOPIMUS 2016 1. Sopimuksen

Lisätiedot

KONSULTTIPALVELUIDEN PUITESOPIMUSLUONNOS

KONSULTTIPALVELUIDEN PUITESOPIMUSLUONNOS KONSULTTIPALVELUIDEN PUITESOPIMUSLUOOS 2017-2018 1. Yleistä Puitesopimus edellyttää yhteistyötä, joka vaatii molemmilta osapuolilta käytännön tasolla ansaittua luottamusta, paneutumista toisen toimintaan,

Lisätiedot

PMhankintajärjestelmä

PMhankintajärjestelmä PMhankintajärjestelmä Yleisesitys kumppaneille 19.1.2015 Tuomme tilalle ratkaisut Sisältö Hankintojen sähköistys projekti Senaatti-kiinteistöissä Ylläpidon hankintatoimen sähköistäminen Hankintajärjestelmän

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 20.6.2012 48 (Voimaantulo 1.8.2012 alkaen) KUNNAN OMISTAMIEN TILOJEN VUOKRAUS / OHJEET JA TAKSA

Tekninen lautakunta 20.6.2012 48 (Voimaantulo 1.8.2012 alkaen) KUNNAN OMISTAMIEN TILOJEN VUOKRAUS / OHJEET JA TAKSA Tekninen lautakunta 20.6.2012 48 (Voimaantulo 1.8.2012 alkaen) KUNNAN OMISTAMIEN TILOJEN VUOKRAUS / OHJEET JA TAKSA Kunnan omistamien ja hallitsemien eri tilojen vuokrauskäytäntö ja vuokratasot määritellään

Lisätiedot

LIIKUNTA-ALUEIDEN JA UIMAHALLIEN HOIDON JA KUNNOSSAPIDON PALVELUSOPIMUS. - ohjaava osa palveluosa

LIIKUNTA-ALUEIDEN JA UIMAHALLIEN HOIDON JA KUNNOSSAPIDON PALVELUSOPIMUS. - ohjaava osa palveluosa LIIKUNTA-ALUEIDEN JA UIMAHALLIEN HOIDON JA KUNNOSSAPIDON PALVELUSOPIMUS - ohjaava osa 1.1.2015 31.12.2015 - palveluosa 1.1.2015 31.12.2015 Hyväksytty: Aikuisväestön lautakunta 21.1.2015 7 Liikelaitosten

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKILIIKENNE LIIKELAITOKSEN TOIMINTASÄÄNTÖ 10.1.2014 ALKAEN

TAMPEREEN KAUPUNKILIIKENNE LIIKELAITOKSEN TOIMINTASÄÄNTÖ 10.1.2014 ALKAEN TAMPEREEN KAUPUNKILIIKENNE LIIKELAITOKSEN TOIMINTASÄÄNTÖ 10.1.2014 ALKAEN Tampereen kaupungin valtuusto on 26.11.2008 hyväksynyt Tampereen kaupungin liikelaitosten johtosäännön. Johtosääntö tuli voimaan

Lisätiedot

Katujen ja yleisten alueiden hoitotyöt, sopimuskausi, loppuvuosi 2014 2017

Katujen ja yleisten alueiden hoitotyöt, sopimuskausi, loppuvuosi 2014 2017 KUORTANEEN KUNTA Arto Ojala arto.ojala@kuortane.fi 044 550 2545 9.10.2014 Tarjouspyyntö Katujen ja yleisten alueiden hoitotyöt, sopimuskausi, loppuvuosi 2014 2017 Kuortaneen kunnan vastuulla on kaavateiden

Lisätiedot

A. Lastensuojelulain mukaista ympärivuorokautista laitoshoitoa, B. Perhekotihoitoa, C. Erityisyksikköhoitoa

A. Lastensuojelulain mukaista ympärivuorokautista laitoshoitoa, B. Perhekotihoitoa, C. Erityisyksikköhoitoa Sopimus lastensuojelulain mukaisesta ympärivuorokautisesta hoidosta. 1. Sopijapuolet Tilaaja PL 85 45101 Kouvola Y-tunnus 0161075-9 Yhteyshenkilö Palvelupäällikkö Sanna-Riitta Junnonen PL 85 45101 Kouvola

Lisätiedot

OMISTAJUUDEN MERKITYS INFRASTRUKTUURI- JA TILAPALVELUISSA. Tampereen yliopisto 8.10.2010 Harri Juhola

OMISTAJUUDEN MERKITYS INFRASTRUKTUURI- JA TILAPALVELUISSA. Tampereen yliopisto 8.10.2010 Harri Juhola OMISTAJUUDEN MERKITYS INFRASTRUKTUURI- JA TILAPALVELUISSA Tampereen yliopisto 8.10.2010 Harri Juhola Tekninen toimiala Kunnan järjestämät palvelut Palvelut, joista kunnan on huolehdittava Vapaaehtoiset

Lisätiedot

Kiiruun koulukeskuksen ensikertainen kalustus

Kiiruun koulukeskuksen ensikertainen kalustus Sopimusluonnos 1 (5) Kiiruun koulukeskuksen ensikertainen kalustus Sisällys 1 Sopijapuolet... 2 2 Sopimuksen tausta, tarkoitus ja kohde... 2 3 Sopimuksen voimaantulo... 2 4 Asiakirjojen noudattamisjärjestys...

Lisätiedot

NUORTEN PALVELUT Hyvinvointipalvelut

NUORTEN PALVELUT Hyvinvointipalvelut Nuorten Kouvola Syksy 2013 NUORTEN PALVELUT Hyvinvointipalvelut NUORTEN PALVELUT... 2 PERUSNUORISOTYÖ... 3 Valkealatalon nuorisotila... 3 Kuusaan nuorisotila.... 3 Voikkaan seuratalon nuorisotila... 4

Lisätiedot

Konserniyhteisöjen tavoitteet 2015. 2.5 Tavoitteiden asettaminen konsernijohdolle ja kaupungin edustajille tytäryhteisöissä

Konserniyhteisöjen tavoitteet 2015. 2.5 Tavoitteiden asettaminen konsernijohdolle ja kaupungin edustajille tytäryhteisöissä Konserniyhteisöjen tavoitteet 2015 2.5 Tavoitteiden asettaminen konsernijohdolle ja kaupungin edustajille tytäryhteisöissä Valtuuston tulee päättää kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden keskeisistä

Lisätiedot

Keravan Kaupunkitekniikka -liikelaitoksen johtokunta

Keravan Kaupunkitekniikka -liikelaitoksen johtokunta KERAVAN KAUPUNKI Keravan Kaupunkitekniikka -liikelaitoksen johtokunta KERAVAN KAUPUNKITEKNIIKAN TOIMINTASÄÄNTÖ Hyväksytty: 19.1.2010 Voimaantulo: 1.1.2010 Muutettu: 21.12.2010 Voimaantulo: 1.1.2011 Muutettu:

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki SOPIMUS 1 (5) SOPIMUS VALAISTUKSEN JA LIIKENNEVALOJEN KUNNOSSAPIDOSTA JA KÄYTÖSTÄ

Kouvolan kaupunki SOPIMUS 1 (5) SOPIMUS VALAISTUKSEN JA LIIKENNEVALOJEN KUNNOSSAPIDOSTA JA KÄYTÖSTÄ Kouvolan kaupunki SOPIMUS 1 (5) SOPIMUS VALAISTUKSEN JA LIIKENNEVALOJEN KUNNOSSAPIDOSTA JA KÄYTÖSTÄ 1. Sopimusosapuolet Tilaaja: Kouvolan kaupunki / Yhdyskuntatekniset palvelut Tilaajan yhteyshenkilöt:

Lisätiedot

Toimitilat ryhmitellään seuraaviin maksuluokkiin:

Toimitilat ryhmitellään seuraaviin maksuluokkiin: Toimitilat ryhmitellään seuraaviin maksuluokkiin: A. Perhejuhlat, yhdistysten kokoukset ym. yksityistilaisuudet esim. muistotilaisuus ja kastejuhla Seurakuntasali tai vastaava suurehko tila 74,797 92,00

Lisätiedot

Kouvolan kaupungin liikenne- ja viheralueiden rakentamisesta ja kunnostamisesta

Kouvolan kaupungin liikenne- ja viheralueiden rakentamisesta ja kunnostamisesta Dnro 1(5) PALVELUSOPIMUS Kouvolan kaupungin liikenne- ja viheralueiden rakentamisesta ja kunnostamisesta 1. HANKINNAN KOHDE Tällä sopimuksella sovitaan vuoden 2016 investointiohjelmasta erikseen sovittujen

Lisätiedot

TEKNINEN OSASTO TALOUSARVIO KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 TOHOLAMMIN KUNTA

TEKNINEN OSASTO TALOUSARVIO KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 TOHOLAMMIN KUNTA TEKNINEN OSASTO TALOUSARVIO KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 TOHOLAMMIN KUNTA Tekninen johtaja 11.2.2015 VASTUUALUE TEKNINEN OSASTO HALLINTO JA TOIMISTO ESEEN HALLINTO JA TOIMISTO KUULUVAT YKSIKÖT IT-YKSIKKÖ RUOKAHUOLTO

Lisätiedot

KOUVOLAN KAUPUNKI. TALOUSARVION 2015 Käyttösuunnitelma. Teknisen tuotannon liikelaitos. Toimielin Liikelaitosten johtokunta 26.2.2015.

KOUVOLAN KAUPUNKI. TALOUSARVION 2015 Käyttösuunnitelma. Teknisen tuotannon liikelaitos. Toimielin Liikelaitosten johtokunta 26.2.2015. KOUVOLAN KAUPUNKI TALOUSARVION 2015 Käyttösuunnitelma Teknisen tuotannon liikelaitos Toimielin Liikelaitosten johtokunta 26.2.2015 1 Käyttösuunnitelma Toimiala Toimielin Palveluketju Vastuuhenkilö Tekniikka-

Lisätiedot

LENTOLIIKENTEEN KEHITTÄMINEN PALVELUSOPIMUS

LENTOLIIKENTEEN KEHITTÄMINEN PALVELUSOPIMUS LENTOLIIKENTEEN KEHITTÄMINEN PALVELUSOPIMUS Sopimus voimassa dd.mm.2016 31.12.2016 SOPIMUS LENTOLIIKENTEESTÄ 1 Sopimusosapuolet Sopimusosapuolet tässä palvelusopimuksessa ovat tilaajana Xxxxx kaupunki/kunta

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän ravintopalvelut Nurmeksessa

Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän ravintopalvelut Nurmeksessa PALVELUSOPIMUS RAVINTOPALVELUT 1 Yleiset määräykset 1.1 Sopimuskohde Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän ravintopalvelut Nurmeksessa 1.2 Osapuolet 1. Tilaaja: Pohjois-Karjalan

Lisätiedot

Sisäinen tukipalvelutilaus (1000 ) ASIAKAS TP 2014 MTA 2015 TA 2016

Sisäinen tukipalvelutilaus (1000 ) ASIAKAS TP 2014 MTA 2015 TA 2016 VASTUUALUE: Kiinteistöpalvelut TA15 - Sisäinen tukipalvelutilaus (1000 ) ASIAKAS TP 2014 MTA 2015 TA 2016 TA16 muutos % Kiinteistöjen hoito ja -ylläpitopalvelut Tilakeskus 4 813 5 628 5 560-1,2 % kiinteistönhoito

Lisätiedot

Yhteensä Asuinrakennukset *Opintie 7, keittiön uusiminen Tuotannon tehostaminen Korvausinvestointi Oma arvio

Yhteensä Asuinrakennukset *Opintie 7, keittiön uusiminen Tuotannon tehostaminen Korvausinvestointi Oma arvio Joroisten kunta INVESTOINTIESITYKSET TA 2017, TS 2018-2019 Kunnan johto Joonas Hänninen Aineettomat oikeudet Muut aineettomat oikeudet Tytäryhteisöjen lainaösuudet As Oy Pikalle ja Tuomaalanhovi 30 000

Lisätiedot

Oulun kaupunki. Sivistys- ja kulttuuripalvelujen johtosääntö

Oulun kaupunki. Sivistys- ja kulttuuripalvelujen johtosääntö Oulun kaupunki Sivistys- ja kulttuuripalvelujen johtosääntö päätöspäivä voimaantulo Johtamisjärjestelmätoimikunta 5.10.2012 22 Yhdistymishallitus 7.11.2012 117 Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 14 1.1.2013

Lisätiedot

ESPOON ASUNNOT OY:N KIINTEISTÖJEN HULEVESI-, PERUSVESI- JA JÄTEVESI- PUMPPAAMOJEN TYHJENNYS, PUHDISTUS, PESU JA HUOLTO

ESPOON ASUNNOT OY:N KIINTEISTÖJEN HULEVESI-, PERUSVESI- JA JÄTEVESI- PUMPPAAMOJEN TYHJENNYS, PUHDISTUS, PESU JA HUOLTO URAKKAOHJELMA ESPOON ASUNNOT OY:N KIINTEISTÖJEN HULEVESI-, PERUSVESI- JA JÄTEVESI- PUMPPAAMOJEN TYHJENNYS, PUHDISTUS, PESU JA HUOLTO Tilaaja Espoon Asunnot Oy Upseerinkatu 3 B 02600 Espoo Espoon Asunnot

Lisätiedot

PALVELUSOPIMUS / Ohjaava osa Kouvolan kaupungin viheralueiden hoidosta ja puhtaanapidosta

PALVELUSOPIMUS / Ohjaava osa Kouvolan kaupungin viheralueiden hoidosta ja puhtaanapidosta Dnro xxx/10.03.03/2013 1(7) PALVELUSOPIMUS / Ohjaava osa Kouvolan kaupungin viheralueiden hoidosta ja puhtaanapidosta Hankinnan kohde ja sopimuskausi Kouvolan kaupungin teknisen lautakunnan hallintaan

Lisätiedot

1. Eurotum Oy (Y:1584946-1) tai Sirafire Oy (2540423-9)

1. Eurotum Oy (Y:1584946-1) tai Sirafire Oy (2540423-9) 1 (4) ESIVUOKRASOPIMUS Sopimusosapuolet 1. Eurotum Oy (Y:1584946-1) tai Sirafire Oy (2540423-9) Kihlakangas 13, 96800 Rovaniemi (jäljempänä vuokranantaja ) 2. Lapin pelastuslaitos (Y: 0937073-7) (jäljempänä

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Mahdolliset henkilöstövähennyksiä sisältävät keinot 24.4.2014

Kouvolan kaupunki Mahdolliset henkilöstövähennyksiä sisältävät keinot 24.4.2014 Hypa / Kasvun ja oppimisen sekä lapsiperheiden tukeminen Päivähoidon palveluiden järjestelyt: Suuremmat yksiköt, kevennetyt hoitomuodot, palveluiden ostot, varahenkilöjärjestelmä, sisällöllinen kehittäminen

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI VUOKRASOPIMUS 1 LIIKUNTAVIRASTO

HELSINGIN KAUPUNKI VUOKRASOPIMUS 1 LIIKUNTAVIRASTO HELSINGIN KAUPUNKI VUOKRASOPIMUS 1 YRJÖNKADUN UIMAHALLIKIINTEISTÖSSÄ SIJAITSEVAN TYÖTILAN VUOKRAAMINEN ADALIA SALON & SOLARIUMILLE Sopijapuolet: Vuokranantaja Vuokralaiset Helsingin kaupungin liikuntavirasto

Lisätiedot

PALVELUKUVAUS järjestelmän nimi versio x.x

PALVELUKUVAUS järjestelmän nimi versio x.x JHS 171 ICT-palvelujen kehittäminen: Kehittämiskohteiden tunnistaminen Liite 4 Palvelukuvaus -pohja Versio: 1.0 Julkaistu: 11.9.2009 Voimassaoloaika: Toistaiseksi PALVELUKUVAUS järjestelmän nimi versio

Lisätiedot

Sopimus 1 (5) 20.1.2016

Sopimus 1 (5) 20.1.2016 Sopimus 1 (5) SOPIJAPUOLET FORTUM POWER AND HEAT OY (jäljempänä "Fortum") PL 100, 00048 FORTUM, ja MUHOKSEN KUNTA, PL 39, 91501 MUHOS UTAJÄRVEN KUNTA, PL 18,91601 UTAJÄRVI VAALAN KUNTA, PL 12, 91701 VAALA,

Lisätiedot

Liite Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokuntaan 8.12.2015 asia nro 3. Kuopion Kuntatekniikkaliikelaitoksen talousarvion käyttösuunnitelma 2016

Liite Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokuntaan 8.12.2015 asia nro 3. Kuopion Kuntatekniikkaliikelaitoksen talousarvion käyttösuunnitelma 2016 Liite Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokuntaan 8.12.2015 asia nro 3. Kuopion Kuntatekniikkaliikelaitoksen talousarvion käyttösuunnitelma 2016 Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokunta 8.12.2015 Käyttösuunnitelma

Lisätiedot

Liite 7 38 5.6.2012 KUOPION KAUPUNGIN KANSALAISOPISTON TOIMINNAN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVA SOPIMUS. Juankoski, Kaavi, Rautavaara

Liite 7 38 5.6.2012 KUOPION KAUPUNGIN KANSALAISOPISTON TOIMINNAN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVA SOPIMUS. Juankoski, Kaavi, Rautavaara Liite 7 38 5.6.2012 KUOPION KAUPUNGIN KANSALAISOPISTON TOIMINNAN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVA SOPIMUS Juankoski, Kaavi, Rautavaara n kaupunki, Juankosken kaupunki, Kaavin kunta ja Rautavaaran kunta ovat sopineet

Lisätiedot

Perusturva. Palvelusopimukset. PERUSTURVAJOHTAJA Sakari Laari. Palvelualue ERIKOIS- SAIRAANHOITO. Palvelujohtaja Kalevi Karjalainen.

Perusturva. Palvelusopimukset. PERUSTURVAJOHTAJA Sakari Laari. Palvelualue ERIKOIS- SAIRAANHOITO. Palvelujohtaja Kalevi Karjalainen. TUKI Vs. hallintopäällikkö Hannu Marttinen KEHITTÄMIS Tilaajaorganisaatio PERUSTURVALAUTAKUNTA Perusturva Palvelusopimukset Tuottajaorganisaatio PERUSTURVAPALVELUJEN JOHTOKUNTA Yksilöjaosto PERUSTURVA

Lisätiedot

SOPIMUS PALVELUJEN TUOTTAMISESTA HELSINGIN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTON HELSINGIN KAUPUNGIN PALVELUT OY:N. välillä

SOPIMUS PALVELUJEN TUOTTAMISESTA HELSINGIN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTON HELSINGIN KAUPUNGIN PALVELUT OY:N. välillä SOPIMUS PALVELUJEN TUOTTAMISESTA HELSINGIN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTON JA HELSINGIN KAUPUNGIN PALVELUT OY:N välillä [13. päivänä tammikuuta 2015] 1 OSAPUOLET 1.1 Toimeksiantaja Helsingin kaupungin

Lisätiedot

SOPIMUSLUONNOS PARAISTEN KAUPUNGIN SIIVOUSPALVELUISTA. Y-tunnus 0136082-5 Rantatie 28, 21600 Parainen (jäljempänä Paraisten kaupunki )

SOPIMUSLUONNOS PARAISTEN KAUPUNGIN SIIVOUSPALVELUISTA. Y-tunnus 0136082-5 Rantatie 28, 21600 Parainen (jäljempänä Paraisten kaupunki ) Liite 5 SOPIMUSLUONNOS PARAISTEN KAUPUNGIN SIIVOUSPALVELUISTA OSTAJA Paraisten kaupunki Y-tunnus 0136082-5 Rantatie 28, 21600 Parainen (jäljempänä Paraisten kaupunki ) Laskutusosoite: Paraisten kaupunki

Lisätiedot

AINEETTOMAT HYÖDYKKEET MUUT PITKÄVAIKUTTEISET MENOT 67 000 67 000 67 000 0 0 0

AINEETTOMAT HYÖDYKKEET MUUT PITKÄVAIKUTTEISET MENOT 67 000 67 000 67 000 0 0 0 INVESTOINTISUUNNITELMA 2015-2018 6.11.2014 sisältää kaikki esitykset - kunnanjohtaja värikoodeill a merkinnyt ne, mihin esittää muutoksia Investointiraja 8.000 euroa (arvonlisäveroton). Sitovuustaso valtuustoon

Lisätiedot

POSIVIRE OY:N OSAKASSOPIMUS

POSIVIRE OY:N OSAKASSOPIMUS Luonnos 26.10.2011, muutokset 0 POSIVIRE OY:N OSAKASSOPIMUS Luonnos 26.10.2011, muutokset 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Sopijapuolet 2. Sopimuksen taustaa 3. Sopimuksen tarkoitus 4. Yhtiön osakepääoma, osakkeiden

Lisätiedot