LIIKUNTA-ALUEIDEN HOIDON JA KUNNOSSAPIDON PALVELUSOPIMUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LIIKUNTA-ALUEIDEN HOIDON JA KUNNOSSAPIDON PALVELUSOPIMUS"

Transkriptio

1 LIIKUNTA-ALUEIDEN HOIDON JA KUNNOSSAPIDON PALVELUSOPIMUS Ohjaava osa Palveluosa Hyväksymismerkinnät: Liikelaitosten johtokunta Aikuisväestön lautakunta

2 2 Sisältö OHJAAVA OSA Sopimusosapuolet Määritelmät Sopimuksen kohde ja tarkoitus Sopimuksen voimassaolo ja muuttaminen Toimintaa koskeva lainsäädäntö Kaupungin strategiat ja konserniohjeet Palvelujen/ tuotteiden sisältö ja laatu Palvelujen tuotantotapa ja alihankinta Palveluihin / tuotteisiin liittyvä kehittämistoiminta Viranomaistoiminta Palveluverkko, tilat ja suuret laiteinvestoinnit Palveluihin/tuotteisiin liittyvä tiedottaminen Kuntalaisten osallistumis- ja vaikutusmahdollisuudet Sopimuksen seuranta ja laadunhallinta Sopimuspoikkeamat ja erimielisyyksien ratkaiseminen Palvelujen tuottaminen erilaisissa häiriötilanteissa ja poikkeus- oloissa Vahingonkorvaus ja riskien hallinta... 9 PALVELUOSA Tavoitteet Sopimuksen seuranta ja raportointi Sopimuksen sisäinen markkinointi ja henkilöstön vaikutusmahdollisuudet Laskutus Muut ehdot... 12

3 3 PALVELUSOPIMUS LIIKUNTA-ALUEIDEN HOIDOSTA JA KUNNOSSAPIDOSTA OHJAAVA OSA 1. Sopimusosapuolet Sopijaosapuolet tässä palvelusopimuksessa ovat tilaajana Kouvolan kaupungin aikuisväestön lautakunta (jäljempänä tilaaja ) ja tuottajana teknisten palvelujen johtokunta (jäljempänä tuottaja ). Tilaaja Kouvolan kaupungin aikuisväestön lautakunta Kouvolan kaupungintalo Torikatu 10 (PL 85) Kouvola (45101) Kouvola Vastuuhenkilö Aikuisväestön palvelujen johtaja Vesa Toikka puh Yhteyshenkilö Liikuntakoordinaattori Arto Toukonen puh Tuottaja Kouvolan kaupungin liikelaitosten johtokunta Tekniikka- ja ympäristötalo Valtakatu 33 (PL 32) (45701 Kuusankoski) Vastuuhenkilö Liikelaitoksen johtaja Jari Horppu puh Yhteyshenkilö liikuntapaikkapäällikkö Paavo Junnola puh Määritelmät Palvelusopimus koostuu kahdesta osasta: ohjaavasta osasta ja palveluosasta. Ohjaavassa osassa määritellään ja sovitaan ns. pysyväisluonteiset asiat. Palveluosassa määritellään ja sovitaan yhden vuoden aikana tilattavat palvelut, niiden määrä, laatu ja hinta sekä niihin liittyvät tavoitteet. Sopiminen voidaan tehdä palvelukokonaisuuksittain ja tuoteryhmittäin. Palveluosassa sovitaan myös palveluverkosta. Vuonna 2014 määritellään tilattavat palvelut ja

4 4 niihin liittyvät tavoitteet sekä sovitaan palvelujen tuottamiseen osoitettavasta määrärahasta. 3. Sopimuksen kohde ja tarkoitus Tällä sopimuksella sovitaan osapuolten välillä noudatettavasta liikuntaalueiden hoito- ja kunnossapitopalveluiden hankinnasta ja sen ehdoista. Palvelut perustuvat kohdissa 5 ja 6 yksilöityyn keskeiseen lainsäädäntöön ja viranomaismääräyksiin sekä kaupungin strategioihin ja ohjelmiin. Tämä on Kouvolan kaupungin sisäinen sopimus, eikä sitä voi siirtää kaupungin ulkopuoliselle taholle. 4. Sopimuksen voimassaolo ja muuttaminen Palvelusopimuksen ohjaava osa on voimassa ja palveluosa Sopimuksen muuttamisesta voidaan jommankumman sopijapuolen aloitteesta neuvotella mm. seuraavissa tapauksissa - kuntalaisten tarpeista tai muusta perustellusta syystä johtuvat sovittujen palvelumäärien tai olosuhteiden oleelliset muutokset - lainsäädännön ja laatusuositusten vaikutus palveluiden järjestämiseen - kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston päätösten vaikutus palveluiden järjestämiseen (esim. talousarviomuutos). Sopimuskauden aikana ilmenneet edellä mainituista syistä johtuvat sopimustarkistukset tulee saattaa lautakunnan ja johtokunnan uudelleen hyväksyttäviksi, mikäli tarkistus on palvelun järjestämisen tai tuottamisen kannalta oleellinen. Tarkistus tehdään, mikäli muutoksen kustannusvaikutus on palveluyksikkökohtaisesti vähintään kaksi prosenttia. 5. Toimintaa koskeva lainsäädäntö Tämän sopimuksen mukaista toimintaa sääntelevät erityisesti seuraavat lait: - liikuntalaki (1998/904) ja asetus (1998/1078) - laki (1998/635) ja asetus (1998/806) opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta - laki kulutustavaroiden ja kuluttajapalvelusten turvallisuudesta (2004/75) sekä Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) antamat ohjeet - sosiaali- ja terveysministeriön asetus (2008/177) yleisten uimarantojen uimaveden laatuvaatimuksista ja valvonnasta - sosiaali- ja terveysministeriön asetus (2008/354) pienten yleisten uimarantojen uimaveden laatuvaatimuksista ja valvonnasta

5 5 - sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston (Valvira) ohje terveydensuojelulain (1994/763) ja STM:n asetuksen (2008/354) soveltamisesta talviuintiin tarkoitetun uimaveden valvontaan - terveydensuojelulaki (1994/763) Mikäli sopimuskauden aikana toimintaa koskevassa lainsäädännössä tai siihen perustuvassa muussa viranomaisohjauksessa tapahtuu olennaisia muutoksia, osapuolet sitoutuvat neuvottelemaan uusitun sopimuksen. 6. Kaupungin strategiat ja konserniohjeet Tämän sopimuksen mukaisessa palvelutoiminnassa noudatetaan erityisesti seuraavia kaupungin strategioita ja ohjelmia: - kaupunkistrategia - toimintaa ohjaavat hallinto- ja toimintasäännöt Lisäksi osapuolet noudattavat kaupunginhallituksen ja konsernihallinnon antamia ohjeita ja pysyväismääräyksiä. Sopimus pitää sisällään konsernihallinnon ohjeiden mukaisesta toiminnasta mahdollisesti aiheutuvat kustannukset, ellei toisin sovita. 7. Palvelujen/ tuotteiden sisältö ja laatu Tämän sopimuksen mukainen palvelukokonaisuus on liikunta-alueiden hoito, kunnossapito ja liikuntapaikkojen käyttöön tarvittavien varusteiden hankinta, joita toteutetaan seuraavan toiminta-ajatuksen mukaan: Hoidon ja kunnossapidon tavoitteena on kehittää kaupungin liikunta-alueita, pitää niiden kunto hyvänä ja ohjata niiden käyttöä. Liikunta-alueita tarjotaan kaupungin eri väestöryhmille tasapuolisesti kaupungin eri osissa. Liikunta-alueita hoidetaan niin arkiliikunnan, kuin kilpa- ja huippu-urheilun tarpeisiin. Tilaaja vastaa palvelutarpeen selvittämisestä. Palvelukokonaisuus sisältää ulkoliikuntapalvelut tuoteryhmän. Sopimuksen palveluosassa sovitaan yksityiskohtaisesti vuonna 2012 tilattavista tuoteryhmien/tuotteiden määristä ja hinnoista. Palveluosassa on lisäksi esitetty tuoteryhmän/ tuotteiden palvelukuvaukset sekä niiden laatu- ja vaikuttavuustavoitteet, niille asetetut kriteerit ja tavoitteiden seurannassa käytettävät mittarit sekä raportointikäytännöt. Palvelujen laatua ja vaikuttavuutta arvioidaan suorituskyky- ja asiakastyytyväisyysnäkökulmasta. Suorituskykyä seurataan jatkuvasti vuosittain asetettavien tavoitteiden pohjalta. Suorituskyvyn lisäksi valitaan vähintään yksi vuosittain seurattava ja raportoitava näkökulma. Palvelujen tulee täyttää lainsäädännössä ja muussa viranomaisohjeistuksessa asetetut vaatimukset sekä palveluosassa sovitut toimintaa koskevat laatusuositukset.

6 6 Tuottaja asettaa riittävän, resurssien mukaisen ja ammattitaitoisen henkilöstön palvelun tuottamiseen. Tuottajan on huolehdittava henkilökunnan ammattitaidon ylläpitämisestä ja kehittämisestä. Palvelujen tuottaja vastaa siitä, että sillä on tarkoituksenmukaiset tilat, laitteet ja välineet sekä toimivat prosessit palvelujen tuottamiseen. 8. Palvelujen tuotantotapa ja alihankinta Talousarvion yhteydessä hyväksyttävät palvelujen hankinnan ja kilpailuttamisen periaatteet määrittävät yleisellä tasolla tilaajan ja tuottajan rooleja palvelujen hankinnassa. Niiden mukaan tilaaja hankkii palvelut tuottajalta tuoteryhmittäin / tuotteittain kokonaisuuksina, jotka sisältävät sekä ydinpalvelua että tukipalvelua. Tuottaja puolestaan tuottaa palvelut pääosin itse käyttäen tukipalveluihin kaupunkiorganisaation tai muita tukipalvelujen tuottajia. Tuottajalla on oikeus käyttää ulkoisia alihankkijoita palvelukokonaisuuksista tilaajan kanssa sovitun käytännön mukaan. 9. Palveluihin / tuotteisiin liittyvä kehittämistoiminta Palveluja kehitetään Kouvolan kaupunkistrategiassa ja palvelujen hankintasuunnitelmissa määriteltyjen linjausten ja toimenpiteiden mukaisesti. Kehittämishankkeet käydään läpi sopimusseurantaryhmän kokouksissa. Myöhemmin esiin tulevat kehittämishankkeet sovitaan erikseen. Tuottajan palveluprosessin kehittäminen sisältyy palvelujen hintaan. Erillisrahoitusta vaativat kehittämishankkeet valmistellaan yhteistyössä tilaajan ja tuottajan kanssa. 10. Viranomaistoiminta Tilaaja vastaa viranomaistoiminnasta ja antaa siihen liittyvät soveltamisohjeet. Sopimuskauden aikana tarkennetaan viranomaistoimintaan liittyvää tehtäväjakoa ja sen vaikutusta organisaatioon, henkilöstöön ja talousarvioon. Tilaaja ja tuottaja valmistelevat vastaukset niille osoitettuihin kuntalais- ja muihin aloitteisiin johto- ja toimintasäännöissä määriteltyjen tehtäviensä mukaisesti. Tarvittaessa aloitteisiin vastataan yhteistyössä. Tilaaja vastaa valmiussuunnitelman mukaisista viranomaistehtävistä. Tuottaja osallistuu valmiussuunnitelman laatimiseen ja vastaa sen toteuttamisesta. Tuottaja huolehtii siitä, että palvelualueen tuotantoyksikköjen pelastuslainsäädännön mu-kaiset turvallisuussuunnitelmat ovat ajan tasalla. Asiakasmaksuista päättää tilaaja. Tilaaja vastaa lakisääteisten tilastotietojen ilmoittamisesta viranomaisille, ja tuottaja huolehtii tähän liittyvästä tarvittavien tilastotietojen keruusta ja sään-

7 7 nönmukaiseksi muodostuneesta raportoinnista. Tuottaja toimittaa ne myös tilaajan käyttöön. Tilaaja vastaa valtionavustusten hakemisesta ja valtionavustusselvitysten tekemisestä yhteistyössä tuottajan kanssa. 11. Palveluverkko, tilat ja suuret laiteinvestoinnit Kaupunginvaltuuston helmikuussa 2012 hyväksymä liikuntapaikkojen palveluverkkoselvitys sisältää useita kehittämistoimenpiteitä, jotka ohjaavat palveluverkon tulevaisuuden suunnittelua ja kehittämistä. Lisäksi suunnitelmaa hyödynnetään osaltaan laatumittareita kehitettäessä. Tilaaja vastaa liikunta-alueiden investointien tarveselvityksien laadinnasta. Tarveselvitykset laaditaan yhteistyössä tuottajan kanssa. Tarveselvityksen hyväksyy aikuisväestön lautakunta. Tilaaja esittää liikunta-alue- ja niissä tarvittavat liikuntaväline- ja laiteinvestoinnit kaupunginhallitukselle. Aikuisväestön lautakunta hyväksyy hankesuunnitelman siltä osin kuin se koskee liikunta-alueen vaikutusta käyttötalouteen. Toteutussuunnitelman hyväksyy johtokunta. Aikuisväestön lautakuntaan toteutussuunnitelma viedään vain siinä tapauksessa, että vaikutus käyttötalouteen on oleellisesti muuttunut hankesuunnitelmavaiheesta. Tilaaja vastaa rakentamis- ja muiden investointien valtionosuuksien hakemisesta yhteistyössä tuottajan kanssa. Tuottaja avustaa valtionosuuksien hakemisessa ja valtionosuuksiin liittyvien selvitysten antamisessa. Investointeihin liittyvät valtionosuudet ja -avustukset tilitetään investoinnista vastaavalle. Suurista laiteinvestoinneista, jotka vaikuttavat palvelujen hintaan, sovitaan myös yhteistyössä tilaajan ja tuottajan kesken. 12. Palveluihin/tuotteisiin liittyvä tiedottaminen Tilaaja vastaa valmistelun, päätöksenteon ja sen seurausten tiedottamisesta asianosaisille ja kuntalaisille. Tilaaja tiedottaa uusista palveluista ja palveluissa tapahtuvista sellaisten muutosten tiedottamisesta, joista tilaaja on päättänyt. Tuottaja vastaa käytännön tason tiedottamisesta asiakkailleen ja henkilöstölle. Osapuolet vastaavat palveluihin liittyvien muutosten tiedottamisesta toisilleen ja sidosryhmille edellä esitetyn työjaon mukaisesti.

8 8 13. Kuntalaisten osallistumis- ja vaikutusmahdollisuudet Tilaaja vastaa siitä, että kuntalaisille tarjotaan mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa oman asuinympäristönsä ja kaupungin palvelujen suunnitteluun. Tuottaja vastaa palvelujen käyttäjien ja muiden sidosryhmien osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksista. Tuottaja hyödyntää säännöllisesti keräämäänsä asiakaspalautetta palvelujen kehittämisessä. Tuottaja vastaa siitä, että palvelujen käyttäjillä on halutessaan mahdollisuus kirjallisen palautteen antamiseen osana normaalia toimintakäytäntöä. Tilaaja ja tuottaja sopivat ne suuremmat liikunta-alueet, joista palautetta kerätään säännöllisesti ja joista tuottaja raportoi tilaajaa kaksi kertaa vuodessa. 14. Sopimuksen seuranta ja laadunhallinta Tilaaja asettaa sopimusseurantaryhmän, johon sopimusosapuolet nimeävät edustajansa. Ryhmän tehtävänä on sopimuksen toteutumisen seurannan lisäksi kehittää sopimusohjauskäytäntöjä. Tuottaja raportoi kirjallisesti tilaajalle kaksi kertaa vuodessa sopimuksen toteumasta seurantaryhmässä. Raportista käyvät ilmi palveluosassa tarkemmin yksilöidyt tiedot palvelujen määrän, kustannusten ja laadun osalta. Muun raportoinnin osalta noudatetaan konsernihallinnon ohjeita. Tuottaja vastaa siitä, että palveluihin liittyviin tietojärjestelmiin kirjataan kaikki tarpeellinen palvelun toteutukseen liittyvä suorite-, laatu- ja kustannustieto. Tuotannon omat laatujärjestelmät ovat tarkistusosassa sovitulla tavalla tilaajan käytettävissä. Asiakaspalautteen keräämisestä ja käsittelystä sovitaan palveluosassa. Tilaaja vastaa mahdollisesta lakisääteisestä laadunarvioinnista, ellei kirjallisesti toisin sovita. Tilaaja nimeää mahdolliset muut arvioinnit palveluosassa. Tuotanto huolehtii edelleen säännönmukaiseksi muodostuneesta raportoinnista ja tilastotietojen keruusta. Tuottaja toimittaa ne myös tilaajan käyttöön. 15. Sopimuspoikkeamat ja erimielisyyksien ratkaiseminen Tilaaja ja tuottaja vastaavat yhteistyössä siitä, että sopimuspoikkeamiin reagoidaan välittömästi. Erimielisyydet ratkaistaan ensisijaisesti osapuolten välisin neuvotteluin. Mikäli osapuolet eivät pääse yksimielisyyteen, asia viedään konsernihallinnon perustaman sopimusohjausklinikan käsittelyyn. Sopimusohjausklinikka antaa asiasta ratkaisuehdotuksen perusteluineen ja saattaa sen tarvittaessa liikunta- ja nuorisolautakunnan ja teknisten palvelujen johtokunnan sekä kaupunginhallituksen ratkaistavaksi.

9 9 16. Palvelujen tuottaminen erilaisissa häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa Lakon, saarron, työsulun, tulipalon, yleisen energian- tai vedenjakelun keskeytymisen tai muun näihin verrattavan poikkeuksellisen tilanteen vallitessa osapuolet vapautuvat velvoitteistaan siltä ajalta, jolloin mainitut olosuhteet vallitsevat. Tuottaja ei voi vedota ylivoimaiseen esteeseen, ellei hän ole esteestä tiedon saatuaan ilmoittanut siitä tilaajalle. Esteen lakkaamisesta on myös ilmoitettava viipymättä. 17. Vahingonkorvaus ja riskien hallinta Kumpikin osapuoli vastaa siitä, että toiminta on vakuutettu kaupungin ohjeiden mukaisesti ja että vakuuttamisesta aiheutuvat kustannukset sisältyvät palveluiden hintaan. Alihankkijoiden osalta tuottaja vastaa siitä, että sille on toimitettu riittävät vakuudet vahinkojen korvaamiseksi.

10 10 PALVELUOSA 1. Tavoitteet 2014 Päämäärä: Menestystekijä: Yhteisöllinen ja hyvinvoiva Kouvola Aktivoiva ja ennaltaehkäisevä toiminta Tavoite Palvelukokonaisuus/Palvelu / Toimenpiteet Määrä Resurssitarve Mittari tavoitteen toteutumi- Palvelu sen seurantaan Ennaltaehkäisevän liikuntatyön tukeminen syventämällä yhteistyötä eri toimijoiden kanssa. LIIKUNTA-ALUEIDEN HOITO JA ULKOLIIKUNTAPALVELUT ULKOLIIKUNTAPALVELUT: Liikuntakeskukset ja suuret kentät Hiihtoladut ja kuntoradat Uimarannat ja uimapaikat Muut kentät ja luistelualueet Muut ulkoliikuntapaikat Liikunta- alueiden yhteiset palvelut Sopimukseen kuuluvat tilaajan tekemät hankinnat Tykkilumiladut Anjala ja Valkeala yht Kuusaanlammen matkaluistelurata Repoveden ladut 6000 Osallistuminen Väliväylän ja Kymijoen taukopaikkojen sekä Repovesi - Mouhu ulkoilureitin kunnossapitoon Tykkimäen Moottoriradat Kuusankosken korttelikentät/jääkentät Liikunta-alueiden hoito- ja kunnossapitoresurssien tehokas ja tarkoituksenmukainen käyttö - keskeisten liikuntaalueiden kävijämäärien seuranta, resurssien käyttö käyttäjämäärää vastaavaksi mm. kenttien ja reittien valaistusaikoja tarkentamalla - yhteistyön ja - sopimuksien lisääminen muiden toimijoiden kanssa liikuntapaikkojen hoidossa Liite 1 Liite 2 Liite 3 Liite 4 Liite Käyttäjätilastoinnit käytössä päähiihtoladuilla, kuntoradoilla sekä liikuntakeskuksilla ja suurilla kentillä. Tilastoinnit /käyttäjä käytössä. Liitteenä olevien ulkoilureittien ja hiihtolatujen hoito- ja laatukriteerien noudattaminen Tehtyjen yhteistyösopimusten määrä

11 11 Liikunta- alueiden palveluverkkoselvityksen mukainen opastus- ja viitoitussuunnitelma sekä kartat ja esitteet kuntoreiteistä ja hiihtoladuista Liikunta- alueiden palveluverkkoselvityksen mukainen kehittämissuunnitelma lähiliikuntapaikoista. Palveluverkkoon kuuluville reitistöille on laadittu opastus- ja viitoitussuunnitelma. Lähiliikuntapaikkasuunnitelma on laadittu Suunnitelmien laadinta yhteistyössä eri toimijoiden kanssa Uusien liikuntareittien ja lähiliikunta-alueiden maankäytön ja kaavoituksen suunnitteluihin osallistuminen. Suunnitelman laadinta yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Työresurssi ja KY- AMKIN ostopalveluresurssi Työresurssi Toteutetut ja laaditut suunnitelmat Laadittu suunnitelma Päämäärä: Elinvoimainen ja tekevä Kouvola Pitkän aikavälin tavoite: Vetovoimainen sivistyksen kaupunki Menestystekijä: Osaamis- ja talousperusta Tavoite Palvelukokonaisuus / palvelu Toimenpiteet Määrä Resurssitarve Mittari tavoitteen toteutumisen seurantaan Liikuntapaikkaverkoston kehittäminen liikuntamatkailuhankeyhteistyöllä palveluverkkoratkaisun mukaisesti. Liikuntamatkailun kehittämisryhmässä yhteistyössä toimiminen Liikuntamatkailuun liittyvien hankkeiden suunnittelu, toteuttaminen ja ylläpito Asiantuntija-avun antaminen Työresurssi Toteutuneet suunnitelmat ja hankkeet Kymenlaakson Virkistysalueyhdistyksen, Kouvola Innovationin ja Kouvolan kaupungin keskinäisen työnjaon selkiyttäminen liikuntamatkailuun liittyvien ulkoilualueiden suunnittelussa, toteuttamisessa ja ylläpidossa. Asiantuntija- avun antaminen. Työresurssi Yhteistyö toimii

12 12 2. Sopimuksen seuranta ja raportointi Sopimuksen toteutuman seuranta vuonna 2014 sisältää palveluosan kohdassa 1 olevien toiminnallisten tavoitteiden lisäksi seuraavat raportointikohteet: - tilauksen kustannusten toteutuma - tuotannon saama asiakaspalaute tuoteryhmittäin raportoituna (kuvaukset saadun palautteen pääasiallisista kohteista, palautteen sisällöstä sekä palautteen pohjalta käynnistetyistä toimenpiteistä) - tuotantoprosessien määrittelyn ja kuvauksen tilanne - palveluverkkoon liittyvät asiat Sopimusseurantaryhmä kokoontuu yksilöidyn aikataulun ja kokoonpanon mukaisesti 2 kertaa vuodessa toukokuu/ lokakuu. Seurantaryhmä käy kaksi kertaa vuodessa kokouksissaan läpi tuottajan raportin sopimuksen toteutumasta, joka sisältää edellä mainitut raportointikohteet. Seurantaryhmän kokoontumisten kutsuista ja järjestelyistä vastaa tilaaja. Sopimusseurantaryhmän kokoonpano: Tilaajan edustajat: palveluvastaava Anne Kantanen liikuntakoordinaattori Arto Toukonen Tuottajan edustajat: va. rakennuspalvelujohtaja Kaija Särkkä liikuntapaikkapäällikkö Paavo Junnola 3. Sopimuksen sisäinen markkinointi ja henkilöstön vaikutusmahdollisuudet Rakennuspalvelujohtaja vastaa siitä, että tämä sopimus käsitellään yhteistoiminnassa oman organisaation palveluyksikköjen ja toimintayksikköjen kokouksissa. Kokouksissa esiin tuodut ehdotukset käsitellään valmisteltaessa vuotta 2015 koskevaa palvelusopimusta. 4. Laskutus Tuottaja laskuttaa tilaajaa kuukausittain. Laskutus tapahtuu kuukausihinnalla (=kokonaishinta/12). 5. Muut ehdot Sopimuksen käsittelyn ja arkistoinnin osalta noudatetaan kaupungin asiakirjahallinnan toimintaohjetta.

13 13 Kouvolassa 2014 KOUVOLAN KAUPUNKI Aikuisväestön palvelut KOUVOLAN KAUPUNKI Teknisen tuotannon liikelaitos Vesa Toikka aikuisväestön palvelujen johtaja Jari Horppu liikelaitoksen johtaja

14 LIITE 1 LIIKUNTAKESKUKSET JA SUURET KENTÄT Kouvolan urheilupuisto Valkealan liikuntakeskus Saviniemen liikuntakeskus Kuusankosken liikuntakeskus Sarkolan urheilupuisto Lehtomäen urheilupuisto Korian liikuntakeskus Elimäen urheilukenttä Inkeroisten urheilukenttä Anjalan urheilukenttä Voikkaan urheilukenttä Lassilan harjoittelukentät

15 LIITE 2 KOUVOLAN HIIHTOLADUT JA KUNTORADAT Niinistön kuntorata/vennan tunneli Oravalan kuntorata Selänpään kuntorata Tirvan kuntorata Tuohikotin kuntorata Valkealan kuntorata Vuohijärven kuntorata Kouvola-Valkeala Vennanlammen latu Mansikka-ahon kuntorata Mansikka-ahon kuntorata Hinkismäken kuntorata Töröstinmäen kuntorata Mielakan kuntorata Mielakka-Pappikallio kuntorata Pappikallion kuntorata Pappikallio- Sarkola kuntorata Pappikallio-Haanoja kuntorata Harjunmäen kuntorata+ tykkilumilatu lisätään Anjalan kuntorata+tykkilumilatu Anjalan kuntorata Teinikallion kuntorata Liikkalan kuntorata Sippolan kuntorata Hevosmäki-Inkeroinen kuntorata Niittytie-Hevosmäki kuntorata Inkeroisten kuntorata Kaipiaisten kuntorata Korian kuntorata Niinimäen kuntorata Vaskirinteen kuntorata Haukkavuoren kuntorata Kymintehtaan kuntorata Kettumäen kuntorata Nauhan kuntorata Voikkaan kuntorata Kuntotöyryn kuntorata ja hiihtomaa Siikavan kuntorata Jaalan kk 5,0 km valaistu 2,0 km valaistu 2,5 km valaistu 2,5 km valaistu 2,5 km valaistu 3,0 km valaistu 2,5 km valaistu 15,3 km valaistu 1,5 km valaistu 5,0 km valaistu 2,5 km valaistu 2,1 km valaistu 2,2 km valaistu 2,3 km valaistu 1,5 km valaistu 1,9 km valaistu 2,8 km valaistu 1,1 km valaistu 2,5 km valaistu 3,0 km valaistu 5,0 km valaistu 1,2 km valaistu 1,7 km valaistu 1,8 km valaistu 7,5 km valaistu 2,9 km valaistu 3,0 km valaistu 3,0 km valaistu 3,2 km valaistu 2,4 km valaistu 1,0 km valaistu 4,0 km valaistu 1,0 km valaistu 2,0 km valaistu 10,0 km valaistu 2,0 km valaistu 2,8 km valaistu 2,0 km valaistu 2,0 km valaistu Muut valaisemattomat reitit sekä laturetkiladut Valkeala-Latupirtti-Lappakoski-Kouvola Vuohijärvi-Selänpää Valkeala hiihtomaa Tirva lisälenkki 21,0 km 13,0 km 0,5 km 2,0 km

16 Tuohikotti lisälenkki Jokelan koulu Valkeala paloasema Niinistö ja Jokela puistoladut Valkeala päiväkodit Paaskoski-Utti Kouvola päiväkodit Kurkisuo-Hevosmäki Haaranmäen kuntorata Anjalan urheilukenttä-junkkarin hiihtomaja Mataroja-Raussi Mataroja-Järventausta Inkeroisten uimahalli-rapakivenjärvi Omakotialue-Kaasulinja Savero-Raussi Savero-Mataroja Muhniemen koulu-metsästysmaja Saaramaa-Saares-Kelkka Viialan koulu Anhavan kuntorata Niivermäen kuntorata Supanmäen lenkki, Kuusankosken golfkeskus Lassilanpelto (hiihtomaa) Voikkaan pallokenttä (hiihtomaa) Keltti Päiväkotien ladut (7 kpl) Kuntotöyry, yhdyslatu Korian luistelulatu Pioneeripuiston latu Hurjanhaka-Paviljonki Napan koulun lähiliikuntalatu Kaihonahonlatu Yhdyslatu Niinimäen valaistulle Haukkavuoren lisälenkki Haukkavuori-Urheilukeskus Urheilukeskuksen latu Urheilukeskus-Koulukeskus Peippolanpellon latu Ratulan latu,lisätään Raussilan latu,lisätään Teuroisten latu, lisätään 3,0 km 1,0 km 1,0 km 1,0 km 1,0 km 9,0 km 2,0 km 3,0 km 1,0 km 5,0 km 7,0 km 5,0 km 9,0 km 3,0 km 8,0 km 5,0 km 5,0 km 12,0 km 1.0 km 10,0 km 5,0 km 5,0 km 1,5 km 2,0 km 1,5 km 6,0 km 5,0 km 5,0 km 3,0 km 2,0 km 4,0 km 0,5 km 12,5 km 11.5 km 2,0 km 10,0 km 1,0 km 1,0 km 3,0 km 2,0 km 5,0 km 5,0 km Jaala laturetkilatu Siikava laturetkilatu 20,0 km 17,0 km

17 UIMARANNAT JA -PAIKAT LIITE 3 Uimarannat Iso-Ruhmas uimaranta, Jaalan kk Jokelan uimaranta, Jokela Koivusaaren uimaranta ja maauimala, Myllykoski Käyrälammen uimaranta, Käyrälampi Orijärven uimaranta, Sippola Sihvakan uimaranta, Anjala Sompasen uimaranta, Voikkaa Särkkien uimaranta, Jokela Vennan uimaranta, Haukkajärvi Utti Uimapaikat Haukkavuoren uimapaikka, Elimäki Antinniemen uimapaikka, Pyhtää poistetaan Horpunrannan uimapaikka, Vuohijärvi Lautaron uimapaikka, Käyräjoki, Valkeala Napan lammen uimapaikka, Koria Pilkanmaan uimapaikka, Kymijoki poistetaan Rautjärven uimapaikka, Kaipiainen Röllänrannan uimapaikka, Tirvanjärvi Siikavan uimapaikka, Iso-Ruhmas, Jaala Teuroisten uimapaikka, Elimäki poistetaan Uimilan uimapaikka, Karijärvi, Jaala Valkealan kk:n uimapaikka, Lappalanjärvi Valkealan kk:n uimapaikka, Likolampi, Valkeala Vekaran uimapaikka, Vekaranjärvi Talviuintipaikat Likolampi, Valkeala Kyminjoenrannan vesistökeskus, Myllykoski

18 LIITE 4 MUUT KENTÄT JA LUISTELUALUEET Vahtero Haanojan Haali Kaunisnurmi Tornionmäki Mansikka-aho Kyllikintie Vuorimunkintie Nevatie Rekola Kouvolan kylä Laihotie Niinistö Kukkuranmäki Jokela Lautaro Tirva Tuohikotti Vuohijärvi Selänpää Anttila Utti Kääpälä Oravala Aitomäki Myllykoski Inkeroinen Anjala Sippola Kaipiainen Ummeljoki Tehtaanmäen koulu Enäjärvi Napan koulu Monitoimitalo Pioneeripuisto Hiivuri/Pion.puisto Elimäki keskusta Teuroinen Ratulan koulu Hiekkakenttä ja luistelualue Hiekkakenttä, luistelualue ja kaksi minijääkiekkorataa Hiekkakenttä, luistelualue ja jääkiekkorata Hiekkakenttä, luistelualue ja jääkiekkorata Hiekkakenttä, luistelualue ja jääkiekkorata poistetaan Hiekkakenttä ja luistelualue Hiekkakenttä ja luistelualue Hiekkakenttä Hiekkakenttä Hiekkakenttä Hiekkakenttä Hiekkakenttä ja luistelualue Hiekkakenttä ja luistelualue Hiekkakenttä ja luistelualue Hiekkakenttä ja luistelualue Luonnonnurmi, juoksurata ja luistelualue Hiekkakenttä ja jääkiekkorata Hiekkakenttä ja jääkiekkorata Hiekkakenttä ja jääkiekkorata Jääkiekkorata Jääkiekkorata Jääkiekkorata Jääkiekkorata Kurkisuon harjoitusalue (nurmi) Jäähallin hiekkakenttä ja luistelualue Jääkiekkorata Jalkapallokenttä, hiekkakenttä ja luistelualue (jääkiekkorata poistetaan) Jalkapallokenttä, jääkiekkorata (Kajastus hoitaa jalkapallokentän) ja jääkiekkorata Jääkiekkorata Hiekkakenttä ja luistelualue Kaksi hiekkakenttää (pesäpallo/jalkapallo) Kaksi jalkapallokenttää (nurmi) Hiekkatekonurmi Jalkapallokenttä, luonnonnurmi luistelualue Kymintehdas Jääkiekkorata ja luistelualue Kuusaanlampi Matkauistelurata (yritys hoitaa ) Mattila Hiekkakenttä Kymin kenttä Speedway käytössä Killinki (lisätty ) Markankylä Mäkikylä Pihkatie

19 Rauhanvirta Rekola Väkkärä Marskinkatu Mattila Jaala Kimola Hiekkakenttä, jääkiekkorata ja luistelualue Hiekkakenttä ja jääkiekkorata

20 LIITE 5 MUUT LIIKUNTAPAIKAT Hyppyrimäet Palomäki Moottoriradat Tykkimäki (yritys hoitaa ) Skeittipaikat Lehtomäki Valkeala jäähallin piha Kuusankoski, Lassilan pelto Koria, Monnarin parkki Mielakka, poistettu Laavut Särkilampi siirretty KyVille hoidettavaksi Pitkälamminvuori siirretty KyVille Kivisilmä siirretty KyVille Koirimäki Paaskoski siirretty KyVille Taukopaikat ja laiturit Opistonrannan laituri Kuovinkallion retkeilypaikka siirretty KyVille hoidettavaksi * Huhdanniemen taukopaikka siirretty KyVille Susikosken taukopaikka siirretty KyVille Voikoski laiturit 2 kpl Siikakoski laiturit 2 kpl Orilampi laiturit 1 kpl Hillonen laiturit 1 kpl Kivisilmä laiturit 1 kpl siirretty KyVille hoidettavaksi Kirjokivi laiturit 1 kpl siirretty KyVille Kannuskoski laiturit 2 kpl siirretty KyVille Tirva laiturit 4 kpl siirretty KyVille Mankki laiturit 1 kpl siirretty KyVille Jaakonniemi laiturit 1 siirretty KyVille Jyräänkoski laiturit 1 kpl siirretty KyVille Paaskoski laiturit 1 kpl siirretty KyVille Motelli laiturit 2 kpl siirretty KyVille Kyvi = Kymenlaakson Virkistysalueyhdistys Mielakan rinnekeskus, (yritys hoitaa )

VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA

VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA 1 VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA KH 25.6.2007 2007/nro 1 SISÄINEN VALTONTA JA HYVÄ JOHTAMIS- JA HALLINTOTAPA SISÄLLYS 1 Johdanto 3 2 Valvonnan rakenne Valkeakoskella 3 2.1 Ulkoinen valvonta 3 2.2

Lisätiedot

TAL STA Taloushallintoliiton toimialastandardi

TAL STA Taloushallintoliiton toimialastandardi TAL STA Taloushallintoliiton toimialastandardi 1 3 on hyväksytty Suomen Taloushallintoliitto ry:n jäsenten syyskokouksessa 26.10.2011. TAL-STA4 on hyväksytty Suomen Taloushallintoliitto ry:n jäsenten kevätkokouksessa

Lisätiedot

Tehostetun palveluasumisen sääntökirja

Tehostetun palveluasumisen sääntökirja Tehostetun palveluasumisen sääntökirja Elokuu 2011 ISBN 978-951-563-803-8 (pdf) ISBN 978-951-563-815-1 (nid.) Sisällys Sääntökirja palvelusetelipalvelujen tuottamisesta yleinen osa 3 1 Määritelmät 3 2

Lisätiedot

JIK -yhteistoiminta-alueen käsikirja

JIK -yhteistoiminta-alueen käsikirja JIK -yhteistoiminta-alueen käsikirja Jalasjärven, Ilmajoen ja Kurikan terveyden- ja sairaanhoidon, vanhustenhuollon ja ympäristöterveydenhuollon palveluiden järjestäminen ja tilaaminen yhteistoimintaalueella

Lisätiedot

Vastuuhenkilö: Vastuuhenkilö(t):

Vastuuhenkilö: Vastuuhenkilö(t): PALVELUSOPIMUS 2008 Palvelun järjestäjä (lautakunta): Vapaa-aikalutakunta Palvelun tuottaja: Palvelujohtokunta Vastuuhenkilö: Tilaajajohtaja-sivistystoimenjohtaja Juha Aho Vastuuhenkilö(t): Palvelujohtaja

Lisätiedot

LÄÄKINNÄLLISTEN PALVELUJEN JA TUTKIMUSTEN HANKINTA (lopulliseen sopimukseen kirjataan palvelu, jota hankitaan)

LÄÄKINNÄLLISTEN PALVELUJEN JA TUTKIMUSTEN HANKINTA (lopulliseen sopimukseen kirjataan palvelu, jota hankitaan) 1/12 LÄÄKINNÄLLISTEN PALVELUJEN JA TUTKIMUSTEN HANKINTA (lopulliseen sopimukseen kirjataan palvelu, jota hankitaan) 1. SOPIJAOSAPUOLET Mäntsälän kunta / Mustijoen perusturva Heikinkuja 4, 04600 Mäntsälä

Lisätiedot

1. Yleistä... 2 1.1 Lainsäädäntö... 2 1.2 Palvelutasopäätöksen tarkoitus... 3 1.3 Palvelutasopäätösprosessi... 3

1. Yleistä... 2 1.1 Lainsäädäntö... 2 1.2 Palvelutasopäätöksen tarkoitus... 3 1.3 Palvelutasopäätösprosessi... 3 Sisällysluettelo 1. Yleistä... 2 1.1 Lainsäädäntö... 2 1.2 Palvelutasopäätöksen tarkoitus... 3 1.3 Palvelutasopäätösprosessi... 3 2. Strategiset päämäärät ja palvelutasopäätöksen perusteet... 5 2.1 Valtakunnalliset

Lisätiedot

Ylöjärven kaupunki Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohje

Ylöjärven kaupunki Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohje Ylöjärven kaupunki Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohje Kaupunginhallitus hyväksynyt XX.XX.2015 Voimaantulo XX.XX.2015 1. JOHDANTO Tämä ohje täydentää kaupunginvaltuuston 3.2.2014 hyväksymiä Ylöjärven

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 20 päivänä tammikuuta 2014. 7/2014 Laki. alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista

Julkaistu Helsingissä 20 päivänä tammikuuta 2014. 7/2014 Laki. alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 20 päivänä tammikuuta 2014 7/2014 Laki alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista Annettu Helsingissä 17 päivänä tammikuuta 2014 Eduskunnan

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNGIN KONSERNISTRATEGIA

VANTAAN KAUPUNGIN KONSERNISTRATEGIA VANTAAN KAUPUNGIN KONSERNISTRATEGIA Kaupunginvaltuuston tammikuun 30. päivänä 2006 hyväksymä. Voimassa 1.2.2006 alkaen. KONSERNISTRATEGIA... 1 1. KONSERNISTRATEGIAN TAVOITE JA TARKOITUS... 1 2. KONSERNIN

Lisätiedot

Yhteistoimintasopimus sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisestä ja tuottamisesta Porin perusturvan yhteistoimintaalueella

Yhteistoimintasopimus sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisestä ja tuottamisesta Porin perusturvan yhteistoimintaalueella Yhteistoimintasopimus sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisestä ja tuottamisesta Porin perusturvan yhteistoimintaalueella 1. Sopimuksen osapuolet 2. Sopimuksen tarkoitus Tämän yhteistoimintasopimuksen

Lisätiedot

SOPIMUS PALVELUJEN TUOTTAMISESTA HELSINGIN KAUPUNGIN RAKENTAMISPALVELUN HELSINGIN KAUPUNGIN PALVELUT OY:N. välillä 28.5.2015

SOPIMUS PALVELUJEN TUOTTAMISESTA HELSINGIN KAUPUNGIN RAKENTAMISPALVELUN HELSINGIN KAUPUNGIN PALVELUT OY:N. välillä 28.5.2015 SOPIMUS PALVELUJEN TUOTTAMISESTA HELSINGIN KAUPUNGIN RAKENTAMISPALVELUN JA HELSINGIN KAUPUNGIN PALVELUT OY:N välillä 28.5.2015 1 OSAPUOLET 1.1 Toimeksiantaja Helsingin kaupungin rakentamispalvelu (y-tunnus

Lisätiedot

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta osana hyvää hallinto- ja johtamistapaa

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta osana hyvää hallinto- ja johtamistapaa Ohje 1 (20) Johdanto Kuntalain 1.7.2012 voimaan astuneiden muutosten myötä kuntalakiin tuli merkittäviä sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa koskevia muutoksia, joihin kunnan tulee vastata. Muutosten

Lisätiedot

2) xxxx työvoimatoimisto (työvoimaviranomaisen nimi) Osoite - mahdollinen yhteyshenkilö ja puh

2) xxxx työvoimatoimisto (työvoimaviranomaisen nimi) Osoite - mahdollinen yhteyshenkilö ja puh TYÖMINISTERIÖ Sopijaosapuolet Palvelun myyjä PUITESOPIMUSPOHJA LIITE 3 1) Nimi (Ytunnus) Osoite mahdollinen yhteyshenkilö ja puh Palvelun ostaja 2) xxxx työvoimatoimisto (työvoimaviranomaisen nimi) Osoite

Lisätiedot

Kemin kaupungin ja Kemi-konsernin SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN TOIMINTAOHJE

Kemin kaupungin ja Kemi-konsernin SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN TOIMINTAOHJE Kemin kaupungin ja Kemi-konsernin SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN TOIMINTAOHJE Kemin kaupungin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimintaohje kaupunginhallitus. 2015 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...3

Lisätiedot

Espoon kaupunki Kaupunginhallitus 21.6.2010 SISÄISEN VALVONNAN YLEISOHJE

Espoon kaupunki Kaupunginhallitus 21.6.2010 SISÄISEN VALVONNAN YLEISOHJE Espoon kaupunki Kaupunginhallitus 21.6.2010 SISÄISEN VALVONNAN YLEISOHJE 2 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 4 2 KAUPUNGIN JOHTAMIS- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄ... 4 3 KAUPUNGIN VALVONTAJÄRJESTELMÄ... 5 3.1 Valvonnan

Lisätiedot

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2014 PALVELUT

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2014 PALVELUT Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa Heinäkuu 2014 Sisältö Saatteeksi...3 ehtojen soveltamisessa erityisesti huomioitavia asioita...5 Julkisten palveluhankintojen yleiset sopimusehdot

Lisätiedot

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2009 PALVELUT

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2009 PALVELUT Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa Marraskuu 2009 Päivitetty 21.10.2010 Sisällys JYSE 2009 ehtojen soveltamisessa huomioitavia asioita...4 Julkisten palveluhankintojen yleiset

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon paikallisen ja alueellisen tietojärjestelmäinfrastruktuurin tehostamiseksi myönnettävät valtionavustukset

Sosiaali- ja terveydenhuollon paikallisen ja alueellisen tietojärjestelmäinfrastruktuurin tehostamiseksi myönnettävät valtionavustukset Sosiaali- ja terveydenhuollon paikallisen ja alueellisen tietojärjestelmäinfrastruktuurin myönnettävät valtionavustukset Valtionavustusohje Vuoden 2015 hakuaika päättyy - keväällä 30.4.2015 ja - syksyllä

Lisätiedot

Talousarvion käyttösuunnitelma täytäntöönpano-ohj e 2014

Talousarvion käyttösuunnitelma täytäntöönpano-ohj e 2014 Talousarvion käyttösuunnitelma täytäntöönpano-ohj e 2014 PERUSPALVELULIIKELAITOS Sisällysluettelo TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMA 2012 1 1. TALOUSARVIO ON SITOVA 3 2. TOIMINTA JA TALOUS 3 2.1. Toiminnalliset

Lisätiedot

Vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun sääntökirja

Vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun sääntökirja Vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun sääntökirja Elokuu 2011 ISBN 978-951-563-804-5 (pdf) ISBN 978-951-563-816-8 (nid.) Sisällys Sääntökirja palvelusetelipalvelujen tuottamisesta yleinen osa

Lisätiedot

NÄYTTÖTUTKINTO-OPAS. Näyttötutkinnon järjestäjien ja tutkintotoimikuntien käyttöön. Oppaat ja käsikirjat 2011:4

NÄYTTÖTUTKINTO-OPAS. Näyttötutkinnon järjestäjien ja tutkintotoimikuntien käyttöön. Oppaat ja käsikirjat 2011:4 NÄYTTÖTUTKINTO-OPAS Näyttötutkinnon järjestäjien ja tutkintotoimikuntien käyttöön Oppaat ja käsikirjat 2011:4 Opetushallitus Oppaat ja käsikirjat 2011:4 ISBN 978-952-13-4701-6 (nid.) ISBN 978-952-13-4702-3

Lisätiedot

HALLINTO- JA TALOUS- SÄÄNTÖ

HALLINTO- JA TALOUS- SÄÄNTÖ KARJALAN SIVISTYSSEURA RY HALLINTO- JA TALOUS- SÄÄNTÖ Hyväksytty 22.11.2012 HALLINTO- JA TALOUSSÄÄNTÖ SISÄLLYSLUETTELO 1) HALLINTO- JA TALOUSSÄÄNNÖN MERKITYS... 2 2) KARJALAN SIVISTYSSEURAN ARVOT JA MISSIO...

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN SEURAKUNTA SISÄISEN VALVONNAN OHJEET

LEMPÄÄLÄN SEURAKUNTA SISÄISEN VALVONNAN OHJEET 1 LEMPÄÄLÄN SEURAKUNTA SISÄISEN VALVONNAN OHJEET KÄSITELTY TYÖALAVASTAAVIEN KOKOUKSESSA 22.4.2009 KÄSITELTY TYÖNTEKIJÄKOKOUKSESSA 29.4.2009 KÄSITELTY TALOUDELLISESSA JAOSTOSSA 5.5.2009 HYVÄKSYTTY KIRKKONEUVOSTOSSA

Lisätiedot

RAKENNUSKONSULTOINTI K-SUUNNITTELU OY

RAKENNUSKONSULTOINTI K-SUUNNITTELU OY RAKENNUSKONSULTOINTI K-SUUNNITTELU OY Laatukäsikirja Laatinut Riku Vihko Hyväksynyt Sari Ukkonen Rakennuskonsultointi K-Suunnittelu Oy Porrassalmenkatu 1 A, 50100 Mikkeli Toimisto 0440 366 933 etunimi.sukunimi@k-suunnittelu.fi

Lisätiedot

Palvelun Hankintaehdot [N:o] 1 (15) 01/01/2015. Posti Group. Palvelun Hankintaehdot. Posti Group. Domicile: Helsinki VAT-number FI15318644.

Palvelun Hankintaehdot [N:o] 1 (15) 01/01/2015. Posti Group. Palvelun Hankintaehdot. Posti Group. Domicile: Helsinki VAT-number FI15318644. Palvelun ehdot [N:o] 1 (15) Palvelun ehdot Palvelun ehdot 2 (15) konsernin ehdot palveluille Näitä Konsernin Palvelun ehtoja sovelletaan konserniin kuuluvan yhtiön ( Asiakas ) hankkiessa palveluita hankintasopimuksessa

Lisätiedot

Hyvä hallintotapa järjestössä

Hyvä hallintotapa järjestössä Hyvä hallintotapa järjestössä JULKAISIJA Sosiaali- ja terveysjärjestöjen yhteistyöyhdistys YTY ry Iso Roobertinkatu 1 A 16 00120 Helsinki KIRJOITTAJAT Anneli Pahta Olli Hakkarainen GRAAFINEN SUUNNITTELU

Lisätiedot

NURMEKSEN KAUPUNKI SOSIAALIPALVELUKESKUS HYVÄ HALLINTOTAPA JA SISÄINEN VALVONTA

NURMEKSEN KAUPUNKI SOSIAALIPALVELUKESKUS HYVÄ HALLINTOTAPA JA SISÄINEN VALVONTA Liite nro 1 Sosiaalilautakunta 1.4.2014 / NURMEKSEN KAUPUNKI SOSIAALIPALVELUKESKUS HYVÄ HALLINTOTAPA JA SISÄINEN VALVONTA Sosiaalijohtaja 25.3.2014 SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1 Johdanto 1 2 Sisäinen valvonta

Lisätiedot

Palvelusetelin sääntökirja puheterapia

Palvelusetelin sääntökirja puheterapia Puheterapia 1(13) Palvelusetelin sääntökirja puheterapia Puheterapia 2(13) Sisällys Sääntökirja palvelusetelipalvelujen tuottamisesta sääntökirjan yleinen osa 1 Määritelmät 3 2 Asiakkaan asema 4 3 Palveluntuottajan

Lisätiedot

HANKETOIMIJAN KÄSIKIRJA MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMISTA 2007 2013 RAHOITETTAVILLE HANKKEILLE

HANKETOIMIJAN KÄSIKIRJA MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMISTA 2007 2013 RAHOITETTAVILLE HANKKEILLE HANKETOIMIJAN KÄSIKIRJA MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMISTA 2007 2013 RAHOITETTAVILLE HANKKEILLE Maaseutuverkoston julkaisuja 1/2008 1. JOHDANTO HANKETOIMINTAAN... 4 1.1. Hankekäsikirjan tehtävä

Lisätiedot