PALVELUSOPIMUS RAKENNUSTEN HOITO, KUNNOSSAPITO JA INVESTOINNIT

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PALVELUSOPIMUS RAKENNUSTEN HOITO, KUNNOSSAPITO JA INVESTOINNIT"

Transkriptio

1 PALVELUSOPIMUS RAKENNUSTEN HOITO, KUNNOSSAPITO JA INVESTOINNIT Ohjaava osa Palveluosa Hyväksymismerkinnät: Liikelaitosten johtokunta

2 2 Sisällysluettelo OHJAAVA OSA 1. Sopimusosapuolet Määritelmät Sopimuksen kohde ja tarkoitus Sopimuksen voimassaolo ja muuttaminen Toimintaa koskeva lainsäädäntö Kaupungin strategiat ja konserniohjeet Palvelujen ja tuotteiden sisältö ja laatu Palvelujen tuotantotapa ja alihankinta Palveluihin ja tuotteisiin liittyvä kehittämistoiminta Viranomaistoiminta Rakennukset ja suuret investoinnit Muut rakennuksiin liittyvät hankinnat ja tilaukset Palveluihin jatuotteisiin liittyvä tiedottaminen Käyttäjien osallistumis- ja vaikutusmahdollisuudet Sopimuksen seuranta ja laadunhallinta Sopimuspoikkeamat ja erimielisyyksien ratkaiseminen Palvelujen tuottaminen erilaisissa häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa Vahingonkorvaus ja riskien hallinta... 7 PALVELUOSA Tilattavat tuoteryhmät Sopimuksen seuranta ja raportointi Sopimuksen sisäinen markkinointi ja henkilöstön vaikutusmahdollisuudet Sopimusohjausjärjestelmän kehittäminen Laskutus Muut ehdot... 9

3 3 HANKINTASOPIMUS RAKENNUSTEN HOIDOSTA OHJAAVA OSA 1. Sopimusosapuolet Tilaaja Tilaliikelaitos toimitilajohtaja Timo Oksanen kiinteistöpäällikkö Arto Kuitikka Tuottaja Teknisen tuotannon liikelaitos liikelaitoksen johtaja Jari Horppu va. rakennuspalvelujohtaja Kaija Särkkä 2. Määritelmät Hankintasopimus koostuu kahdesta osasta: ohjaavasta osasta ja palveluosasta. Ohjaavassa osassa määritellään ja sovitaan ns. pysyväisluonteiset asiat. Palveluosassa määritellään ja sovitaan yhden vuoden aikana tilattavat palvelut, niiden määrä, laatu ja hinta sekä niihin liittyvät tavoitteet. Sopiminen voidaan tehdä palvelukokonaisuuksittain ja tuoteryhmittäin. Palveluosassa sovitaan myös palveluverkosta. Vuonna 2014 määritellään tilattavat palvelut ja niihin liittyvät tavoitteet sekä sovitaan palvelujen tuottamiseen osoitettavasta määrärahasta. 3. Sopimuksen kohde ja tarkoitus Tällä sopimuksella sovitaan osapuolten välillä noudatettavasta rakennusten hoito- ja kunnossapitopalveluiden hankinnasta ja sen ehdoista. Palvelut perustuvat kohdissa 5 ja 6 yksilöityyn keskeiseen lainsäädäntöön ja viranomaismääräyksiin sekä kaupungin strategioihin ja ohjelmiin. Tämä on Kouvolan kaupungin sisäinen sopimus, eikä sitä voi siirtää kaupungin ulkopuoliselle taholle. 4. Sopimuksen voimassaolo ja muuttaminen Hankintasopimuksen ohjaava osa on voimassa ja palveluosa Sopimuksen muuttamisesta voidaan jommankumman sopijapuolen aloitteesta neuvotella mm. seuraavissa tapauksissa - kuntalaisten tarpeista tai muusta perustellusta syystä johtuvat sovittujen palvelumäärien tai olosuhteiden oleelliset muutokset - lainsäädännön ja laatusuositusten vaikutus palveluiden järjestämiseen - kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston päätösten vaikutus palveluiden järjestämiseen (esim. talousarviomuutos).

4 4 Sopimuskauden aikana ilmenneet edellä mainituista syistä johtuvat sopimustarkistukset tulee saattaa johtokuntien uudelleen hyväksyttäviksi, mikäli tarkistus on palvelun järjestämisen tai tuottamisen kannalta oleellinen. Tarkistus tehdään, mikäli muutoksen kustannusvaikutus on palveluyksikkökohtaisesti vähintään kaksi prosenttia. 5. Toimintaa koskeva lainsäädäntö Tämän sopimuksen mukaista toimintaa sääntelevät rakennusten turvallisuutta ja käyttöä koskeva yleinen lainsäädäntö. Kumpikin osapuoli vastaa oman toimintansa lainmukaisuudesta. 6. Kaupungin strategiat ja konserniohjeet Tämän sopimuksen mukaisessa palvelutoiminnassa noudatetaan erityisesti seuraavia kaupungin strategioita ja ohjelmia: - kaupunkistrategia - toimintaa ohjaavat hallinto- ja toimintasäännöt Lisäksi osapuolet noudattavat kaupunginhallituksen ja konsernihallinnon antamia ohjeita ja pysyväismääräyksiä. Sopimus pitää sisällään konsernihallinnon ohjeiden mukaisesta toiminnasta mahdollisesti aiheutuvat kustannukset, ellei toisin sovita. 7. Palvelujen ja tuotteiden sisältö ja laatu Hankintakokonaisuus sisältää tuoteryhmän, joka jakaantuu palveluosassa tarkasteltaviin tuotteisiin: Tuoteryhmä Määrä Yksikkö Määräraha Rakennusten hoito ja kunnossapito Rakennusten kunnossapito Kohdeluettelo, Liite 6 palveluosassa palveluosassa palveluosassa palveluosassa Investoinnit Liite 5 palveluosassa palveluosassa Sopimuksen palveluosassa sovitaan yksityiskohtaisesti vuonna 2014 tilattavista tuoteryhmien ja tuotteiden määristä ja hinnoista. Palveluosassa on lisäksi esitetty tuoteryhmän ja tuotteiden palvelukuvaukset sekä niiden laatu- ja vaikuttavuustavoitteet, niille asetetut kriteerit ja tavoitteiden seurannassa käytettävät mittarit sekä raportointikäytännöt. Palvelujen laatua ja vaikuttavuutta arvioidaan suorituskyky- ja asiakastyytyväisyysnäkökulmasta. Suorituskykyä seurataan jatkuvasti vuosittain asetettavien tavoitteiden pohjalta. Suorituskyvyn lisäksi valitaan vähintään yksi vuosittain seurattava ja raportoitava näkökulma. Palvelujen tulee täyttää lainsäädännössä ja muussa viranomaisohjeistuksessa asetetut vaatimukset sekä tarkistusosassa sovitut toimintaa koskevat laatusuositukset.

5 5 Palvelujen tuottaja vastaa siitä, että sillä on riittävä ja pätevä henkilökunta, tarkoituksenmukaiset tilat, laitteet ja välineet sekä toimivat prosessit palvelujen tuottamiseen. 8. Palvelujen tuotantotapa ja alihankinta Talousarvion yhteydessä hyväksyttävät palvelujen hankinnan ja kilpailuttamisen periaatteet määrittävät yleisellä tasolla tilaajan ja tuottajan rooleja palvelujen hankinnassa. Niiden mukaan tilaaja hankkii palvelut tuottajalta tuoteryhmittäin / tuotteittain kokonaisuuksina, jotka sisältävät sekä ydinpalvelua että tukipalvelua. Tuottaja puolestaan tuottaa palvelut pääosin itse käyttäen tukipalveluihin kaupunkiorganisaation tai muita tukipalvelujen tuottajia. Tuottajalla on oikeus käyttää ulkoisia alihankkijoita palvelukokonaisuuksista tilaajan kanssa sovitun käytännön mukaan. 9. Palveluihin ja tuotteisiin liittyvä kehittämistoiminta Palveluja kehitetään Kouvolan kaupunkistrategiassa ja palvelujen hankintasuunnitelmissa määriteltyjen linjausten ja toimenpiteiden mukaisesti. Kehittämishankkeet kuvataan vuosittain palvelu- ja tuotekuvauksen yhteydessä sopimuksen palveluosassa. Tuottajan palveluprosessin kehittäminen sisältyy palvelujen hintaan. Erillisrahoitusta vaativat kehittämishankkeet valmistellaan yhteistyössä tilaajan ja tuottajan kanssa. Kehittämishankkeiden valmistelu, toteutus ja raportointi toteutetaan Kouvolan kaupungin projektiohjeistuksen mukaisesti. 10. Viranomaistoiminta Tilaaja vastaa viranomaistoiminnasta ja antaa siihen liittyvät soveltamisohjeet. Sopimuskauden aikana tarkennetaan viranomaistoimintaan liittyvää tehtäväjakoa ja sen vaikutusta organisaatioon, henkilöstöön ja talousarvioon. Tilaaja ja tuottaja valmistelevat vastaukset niille osoitettuihin käyttäjä-, kuntalais- ja muihin aloitteisiin johto- ja toimintasäännöissä määriteltyjen tehtäviensä mukaisesti. Tarvittaessa aloitteisiin vastataan yhteistyössä. Tilaaja vastaa pelastussuunnitelman mukaisista viranomaistehtävistä. Tuottaja osallistuu pelastussuunnitelman laatimiseen siltä osin, kun se liittyy rakennukseen ja sen talotekniikkaan. Päävastuu laatimisesta on rakennusten käyttäjillä. Tilaaja huolehtii siitä, että palvelualueen tuotantoyksikköjen pelastuslainsäädännön mukaiset pelastussuunnitelmat ovat ajan tasalla. Tilaaja vastaa lakisääteisten tilastotietojen ilmoittamisesta viranomaisille, ja tuottaja huolehtii tähän liittyvästä tarvittavien tilastotietojen keruusta ja säännönmukaiseksi muodostuneesta raportoinnista. Tuottaja toimittaa ne myös tilaajan käyttöön. 11. Rakennukset ja suuret investoinnit Tilaaja vastaa investointien tarveselvityksien laadinnasta. Tarveselvitykset laaditaan yhteistyössä tuottajan kanssa. Tarveselvityksen hyväksyy liikelaitosten johtokunta.

6 6 Laiteinvestoinneista, jotka vaikuttavat palvelujen hintaan, sovitaan yhteistyössä tilaajan ja tuottajan kesken. Niistä rakennusinvestoinneista, joiden toteutuksen tilaaja tilaa tuottajalta, sovitaan yhteistyössä tilaajan ja tuottajan kesken. 12. Muut rakennuksiin liittyvät hankinnat ja tilaukset Laite-, kalusto- ym. hankinnoista, joiden arvo on yli euroa sovitaan yhteistyössä tilaajan ja tuottajan kesken. Myös kunnossapitoon liittyvistä töistä, joiden kustannus on yli on sovittava yhteistyössä tilaajan ja tuottajan kesken. Rakennusten kunnostuksiin ja korjauksiin liittyvät työt tilataan pääsääntöisesti kirjallisesti esim. sähköpostitse tuottajalta. Tuottaja määrittelee tilauksen vastaanottovaltuudet ja ilmoittaa ne tilaajalle liitteessä Palveluihin ja tuotteisiin liittyvä tiedottaminen Tilaaja vastaa valmistelun, päätöksenteon ja sen seurausten tiedottamisesta tuottajalle, käyttäjille ja muille asianosaisille. Tilaaja tiedottaa uusista palveluista ja palveluissa tapahtuvista sellaisten muutosten tiedottamisesta, joista tilaaja on päättänyt. Tuottaja vastaa käytännön tason tiedottamisesta tilaajalle, asiakkaille ja henkilöstölle. Osapuolet vastaavat palveluihin liittyvien muutosten tiedottamisesta toisilleen ja sidosryhmille edellä esitetyn työjaon mukaisesti. 14. Käyttäjien osallistumis- ja vaikutusmahdollisuudet Tilaaja vastaa siitä, että käyttäjille tarjotaan mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa käytössään olevien rakennusten hoidon suunnitteluun. Tuottaja vastaa palvelujen käyttäjien ja muiden sidosryhmien osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksista. Tuottaja hyödyntää säännöllisesti keräämäänsä asiakaspalautetta palvelujen kehittämisessä. Tuottaja vastaa siitä, että palvelujen käyttäjillä on halutessaan mahdollisuus kirjallisen palautteen antamiseen osana normaalia toimintakäytäntöä. Tilaaja ja tuottaja sopivat ne keskeiset rakennukset, joista palautetta kerätään säännöllisesti ja joista tuottaja raportoi tilaajaa. Asiakasraati, johon nimetään asiakkaiden, tilaajan, puhtauspalvelujen ja rakennuspalvelujen edustajat, kokoontuu neljä kertaa vuodessa tuottajan kutsusta. 15. Sopimuksen seuranta ja laadunhallinta Tilaaja asettaa sopimusseurantaryhmän, johon sopimusosapuolet nimeävät edustajansa. Ryhmän tehtävänä on sopimuksen toteutumisen seurannan lisäksi kehittää sopimusohjauskäytäntöjä. Seuranta kytketään kaupunginvaltuuston talous- ja strategiaraportoinnin aikatauluun.

7 7 Tuottaja raportoi kirjallisesti tilaajalle vähintään kolme kertaa vuodessa sopimuksen toteumasta seurantaryhmässä. Raportista käyvät ilmi palveluosassa tarkemmin yksilöidyt tiedot palvelujen määrän, kustannusten ja laadun osalta. Muun raportoinnin osalta noudatetaan konsernihallinnon ohjeita. Tuottaja vastaa siitä, että palveluihin liittyviin tietojärjestelmiin kirjataan kaikki tarpeellinen palvelun toteutukseen liittyvä suorite-, laatu- ja kustannustieto. Tuotannon omat laatujärjestelmät ovat tarkistusosassa sovitulla tavalla tilaajan käytettävissä. Asiakaspalautteen keräämisestä ja käsittelystä sovitaan palveluosassa. Tilaaja vastaa mahdollisesta lakisääteisestä laadunarvioinnista, ellei kirjallisesti toisin sovita. Tilaaja nimeää mahdolliset muut arvioinnit palveluosassa. Tuotanto huolehtii edelleen säännönmukaiseksi muodostuneesta raportoinnista ja tilastotietojen keruusta. Tuottaja toimittaa ne myös tilaajan käyttöön. 16. Sopimuspoikkeamat ja erimielisyyksien ratkaiseminen Tilaaja ja tuottaja vastaavat yhteistyössä siitä, että sopimuspoikkeamiin reagoidaan välittömästi. Erimielisyydet ratkaistaan ensisijaisesti osapuolten välisin neuvotteluin. Mikäli osapuolet eivät pääse yksimielisyyteen, asia viedään konsernihallinnon perustaman sopimusohjausklinikan käsittelyyn. Sopimusohjausklinikka antaa asiasta ratkaisuehdotuksen perusteluineen ja saattaa sen tarvittaessa Tilaliikelaitoksen sekä Teknisen tuotannon liikelaitoksen johtokunnan sekä kaupunginhallituksen ratkaistavaksi. 17. Palvelujen tuottaminen erilaisissa häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa Lakon, saarron, työsulun, tulipalon, yleisen energian- tai vedenjakelun keskeytymisen tai muun näihin verrattavan poikkeuksellisen tilanteen vallitessa osapuolet vapautuvat velvoitteistaan siltä ajalta, jolloin mainitut olosuhteet vallitsevat. Tuottaja ei voi vedota ylivoimaiseen esteeseen, ellei hän ole esteestä tiedon saatuaan ilmoittanut siitä tilaajalle. Esteen lakkaamisesta on myös ilmoitettava viipymättä. 18. Vahingonkorvaus ja riskien hallinta Kumpikin osapuoli vastaa siitä, että toiminta on vakuutettu kaupungin ohjeiden mukaisesti ja että vakuuttamisesta aiheutuvat kustannukset sisältyvät palveluiden hintaan. Alihankkijoiden osalta tuottaja vastaa siitä, että sille on toimitettu riittävät vakuudet vahinkojen korvaamiseksi.

8 8 PALVELUOSA 1. Tilattavat tuoteryhmät Tämän tarkistusosan voimassaoloaikana tilaaja tilaa seuraavan taulukon mukaisen tuoteryhmän. Tuote Hinta (euroa) Kuvaus Rakennusten hoito Sisältö määritelty liitteissä 1, 2 ja 3 Rakennusten kunnossapito Sisältö määritelty liitteessä 1,2 ja 3 Asiantuntijapalvelut ja valvontatehtävät Sisältö määritelty liitteessä 4 Investoinnit Sisältö määritelty liitteessä 5 Raportoinnissa kustannuksia seurataan tuoteryhmittäin ja kohteittain Palvelukuvaukset Rakennusten hoitopalvelut Sopimukseen sisältyvien palveluiden lisäksi voidaan tilata lisäpalveluita myös yksittäisiä toimenpiteitä varten ja erillisten tapahtumien tai tilaisuuksien järjestämistä varten. Hinnoittelu perustuu voimassa oleviin maksuihin. 1.2 Palvelujen laatu- ja vaikuttavuustavoitteet Palvelujen laatua ja vaikuttavuutta seurataan ja arvioidaan tämän tarkistusosan voimassaoloaikana suorituskyky- ja asiakastyytyväisyysnäkökulmasta. Suorituskyvyn osalta alla on esitetty tavoitteet, kriteerit sekä mittarit. Asiakastyytyväisyyden osalta on esitetty sen tavoite, kohde ja laajuus Palveluun sisältyvät kohteet ja erityspiirteet Rakennusten hoito ja kunnossapito koskee Kouvolan kaupungin omistamia rakennuksia, joissa Rakennuspalvelut toimii kiinteistönhoitajana (liite 6) sekä ns. mökkirakennuksia soveltuvin osin. Niissä rakennuksissa, joissa kaupunki on osakkeenomistajana, palvelu sisältää osakkeen omistajalle kuuluvat toimenpiteet ja hankinnat liitteessä 2 olevien periaatteiden mukaisesti. Kaupungin vuokraamissa tiloissa omistajalle/vuokraajalle kuuluvat toimenpiteet katsotaan sopimuspoikkeamiksi, joista laskutetaan erikseen. 2. Sopimuksen seuranta ja raportointi Sopimuksen toteutuman seuranta vuonna 2014 sisältää seuraavat raportointikohteet:

9 9 - tilauksen kustannusten toteutuma - suorituskykytulokset ja asiakastyytyväisyys tarkistusosan kohdan 1.2 mukaisesti - tuotannon saama asiakaspalaute tuoteryhmittäin raportoituna (kuvaukset saadun palautteen pääasiallisista kohteista, palautteen sisällöstä sekä palautteen pohjalta käynnistetyistä toimenpiteistä) Sopimusseurantaryhmä kokoontuu yksilöidyn aikataulun ja kokoonpanon mukaisesti. Seurantaryhmä käy kolme kertaa vuodessa kokouksissaan läpi tuottajan raportin sopimuksen toteutumasta, joka sisältää edellä mainitut raportointikohteet. Seurantaryhmän kokoontumisten kutsuista ja järjestelyistä vastaa tilaaja. Raportit käsitellään johtokunnissa. Sopimusseurantaryhmän kokoonpano: Tilaajan edustajat: kiinteistöpäällikkö Arto Kuitikka rakennusmestari Juha Saarinen Tuottajan edustajat: liikelaitoksen johtaja Jari Horppu va. rakennuspalvelujohtaja Kaija Särkkä 3. Sopimuksen sisäinen markkinointi ja henkilöstön vaikutusmahdollisuudet Rakennuspalvelujohtaja vastaa siitä, että tämä sopimus käsitellään yhteistoiminnassa oman organisaation palvelualueiden ja tulosyksikköjen kokouksissa. Kokouksissa esiin tuodut ehdotukset käsitellään valmisteltaessa vuotta 2015 koskevaa palvelusopimusta. 4. Sopimusohjausjärjestelmän kehittäminen Tilaaja ja tuottaja sitoutuvat yhteistyössä sopimusohjausjärjestelmän kokonaisvaltaiseen kehittämiseen. 5. Laskutus 6. Muut ehdot Tuottaja laskuttaa tilaajaa kuukausittain tasaerinä. Kohdekohtainen erittely toimitetaan tilaajalle kaksi kertaa vuodessa. Lasku sisältää tuotteiden mukaiset palvelut. Vuoden 2014 kokonaishinta rakennusten hoitoon ja kunnossapitoon liittyen on , alv. 0 %. Investoinnit laskutetaan kuukausittain, ellei toisin ole sovittu ja loppulasku, kun kohde on valmis ja luovutettu tilaajalle. Investointien kohdeluettelo on liitteenä 5. Erikseen tilatut työt ja muut lisäpalvelut laskutetaan kuukausittain. Sopimuksen käsittelyn ja arkistoinnin osalta noudatetaan kaupungin asiakirjahallinnan toimintaohjetta. Kouvolassa

10 10 Tilaliikelaitos Teknisen tuotannon liikelaitos Timo Oksanen toimitilajohtaja Jari Horppu liikelaitoksen johtaja

11 Liite 1 Kouvolan kaupunki Tekninen Tuotanto Palvelusopimus, liiteosa Henkilöstö- ja yleiskustannukset v HENKILÖSTÖKUSTANNUKSET (Palkkakustannukset sivukuluineen ja henkilöstökorvauksineen) - kiinteistönhoitajat - laitosmiehet - rakennusammattimiehet - rakennusmiehet - huoltoasentajat - muut työntekijät - työnjohto YLEISKUSTANNUKSET (kohdentamattomat) - johto ja työnjohto - toimisto-, pankki- ja asiantuntija- sekä datapalvelujen ostot ja konsernin sisäiset laskutuserät - työkalukustannukset - matka- ja ajoneuvokustannukset - koulutuskustannukset - toimistotarvikkeet ja kirjallisuus - kalusto - vaatteisto - ym.

12 Liite 2 Kouvolan kaupunki Tekninen tuotanto Palvelusopimus, liiteosa Rakennuksen ja sen teknisten järjestelmien ylläpito 2014 Kiinteistön hoito ja kunnossapito 1. Kiinteistön yleishoito - Vikailmoitukset ja niihin reagointi. Tarpeen vaatiessa ilmoitus tilaajalle - Huoltokirjan käyttö - Kiinteistön tarkastuskierros, 1 x viikko - Tarvikehankinnat - Ulkopuolisten palvelutuottajien työsuoritukset; tilaaminen, avustaminen, valvonta ja raportointi - Liputukset: arkisin kaikki tarvittavat liputukset, viikonloppuisin ja pyhäpäivinä viralliset liputukset niissä kiinteistöissä, joissa on kaupungin tuottamaa toimintaa. (Ei koske ns. iltakäyttöä). - Tekninen päivystys (a- hälytykset ). - arkisin klo sekä pe klo 16 - ma klo tehdään ne toimenpiteet, joita ei vahinkoa aiheuttamatta voi siirtää seuraavaan arkipäivään. 2. Lämmitysjärjestelmien hoito ja kunnossapito Kaukolämpö Hoito - lämpötilojen tavoitearvojen ylläpito - laitteistojen toiminnan ym. tarkkailu (mm. vuodot, käyntiäänet, pumput, kannakoinnit) - venttiilien tiiviyden, asetusarvojen ja toiminnan tarkkailu - lämmityksen aloittamiseen ja lopettamiseen liittyvät toimenpiteet - patterien ilmaus - termostaattien ja antureiden - ym. Kunnossapito - automatiikan toiminta - termostaattien ja antureiden vaihdot - venttiilien voitelu, tiivisteiden vaihto / kiristäminen - mudanerottimien puhdistus - lämmönsiirtimen tiivistyskoe - paisunta-astian esipaineen tarkastus, typen lisäys tarvittaessa

13 - mittareiden toiminnan tarkastus Öljylämmitys Hoito Toiminnan tarkkailu: - kulutuksen seuranta - lämpötilojen ja paineiden tarkkailu - vuotojen tarkkailu - käyntiäänen tarkkailu - laitteiston puhtauden tarkkailu - mittareiden ja pumppujen toiminnan tarkkailu - venttiilien tiiviyden ja asetusarvojen sekä toiminnan tarkkailu - putkistojen toiminnan sekä kannakkeiden tarkkailu - lämmityksen aloittamiseen ja lopettamiseen liittyvät toimenpiteet - asetusarvojen ja käyntiaikojen muutokset - savukaasujen lämpötilan ja värin tarkkailu - polttoaineen määrän tarkistaminen, tarvittaessa tilaus - lämmityksen aloittamiseen ja lopettamiseen liittyvät toimenpiteet Kunnossapito (öljylämmitys) - säätölaitteiden ym. automatiikan toiminnan testaus - venttiilien voitelu, tiivisteiden vaihto / kiristäminen - lämmönsiirtimen tiivistyskoe - paisunta-astian esipaineen tarkastus, typen lisäys tarvittaessa - mittareiden toiminnan tarkastus - kattiloiden puhdistus - öljysuuttimen vaihto - öljypolttimen toiminnan säätö - hormin nuohous - savunpoistolaitteiden huollot - tuhka-astian tyhjennys Maakaasu Hoito ja huolto - ko. töitä saa tehdä vain hyväksytyt asennus- ja huoltoliikkeiden pätevät kaasuasentajat. Lämpöpumppu x Toimintaedellytykset: - lauhdutinpuhallin toimii - puhallin on puhdas - kylmäainetta on riittävästi - kompressorin käynti on normaali

14 - höyrystimen sähkösulatus toimii tarkoituksen mukaisesti - laitteiston käyntiääni on normaali Toiminnan tarkkailu ja käyttö (päivittäin ja tarvittaessa) - lämpötilojen ja paineiden tarkkailu - asetusarvojen saavuttamisen seuranta - säätökäyrän asettelu - vuotojen tarkkailu - käyntiäänen tarkkailu - laitteiston puhtauden ja kunnon tarkkailu - mittareiden ja antureiden toiminnan tarkkailu - venttiilien tiiviyden, asetusarvojen ja toiminnan tarkkailu - pumppujen toiminnan tarkkailu - putkistojen tiiviyden ja kannakoinnin tarkkailu - lämmityksen aloittamiseen ja lopettamiseen liittyvät toimenpiteet - asetusarvojen ja käyntiaikojen muutokset Kunnossapito - automatiikan / säätölaitteiden toiminnan testaus - venttiilien voitelu, tiivisteiden vaihto / kiristäminen - mittareiden toiminnan tarkastus Vesikiertoinen lämmönjakelu x Toimintaedellytykset: - verkoston perussäätö on tehty - verkoston lämpötilat ovat sallituissa rajoissa ja valituilla säätökäyrillä - verkostossa ei ole vuotoja - verkostossa ei ole ilmaa - venttiileissä ei ole syöpymiä - mittarit ovat ehjät - paisunta-astia on ehjä ja esipaine oikea sekä paisunta-automaatti on toimintakuntoinen - patterien esisäätöarvot ovat suunnitelman mukaisia - termostaattiventtiilit ovat toimintakykyisiä - eristeet ovat ehjät ja kuivat Toiminnan tarkkailu ja käyttö - huonelämpötilojen tarkkailu - verkoston lämpötilan tarkkailu - paineiden tarkkailu - vuotojen tarkkailu - laitteiston käyntiäänen tarkkailu - verkoston lämpötilojen vertailu säätökeskuksen tavoitearvoihin

15 - säätökäyrän asettelu ja suuntaissiirto - käyttöaikojen asettelu - automatiikan / säätölaitteiden toiminnan testaus - venttiilien voitelu, tiivisteiden vaihto / kiristäminen - linjasulkuventtilien toiminnan tarkastus - moottoriventtillien puhdistaminen ja vivustojen voitelu, kiristys ja säätö - paisunta-astian esipaineen tarkastus, typen lisäys tarvittaessa - mittareiden toiminnan tarkastus - verkoston ilmaus - veden lisäys - ala- ja ylärajahälytysten koestus Kunnossapito (tarvittaessa) Vesikiertoinen lämmönjakelu - automaattisten ilmanpoistimien vaihtotyö - venttiilien vaihto - termostaatin vaihto - lämpömittareiden vaihto - lämmitysverkoston säätö - pumpun vaihto - vaurioituneen eristeen korjaus tai vaihto 3. Ilmanvaihtojärjestelmien hoito Ulkoilman saanti Toiminnan tarkkailu ja käyttö (päivittäin ja tarvittaessa) - ulkoilmaventtiilien, -säleikköjen ja ulkoilma-aukkojen puhtauden ja oikeassa asennossa pysymisen tarkkailu - ulkoilmasäleikön ja kammion sekä kanavan likaantumisen tarkkailu - ulkoilmakammion viemäröinnin toiminnan varmistus - ulkoilmasäleikön sähkölämmityksen toiminnan tarkkailu - peltien toiminnan seuranta, säätö- ja sulkupeltien avautumisen ja sulkeutumisen tarkkailu - järjestelmien osien puhdistus tarvittaessa (esim. lumipyryn jälkeen) - Järjestelmän osien (venttiilit, säleiköt, kammion kaivo) puhdistus - kammioiden puhdistus imuroimalla, pesu tarvittaessa - luukkujen sulkeutumismekanismin huollot, vivustojen ja toimintamoottoreiden toiminnan tarkastus, nivelten ja laakereiden puhdistus ja voitelu. Puhaltimet

16 Toiminnan tarkkailu ja käyttö (päivittäin ja tarvittaessa) - käynnin tarkkailu - kiinnityksen ja tärinänvaimentimien toiminnan tarkkailu - puhaltimen käyntiäänen ja laakeriäänien tarkkailu - toimintakokeen suoritus syksyllä - puhaltimen toiminnan tarkastus eri tehoalueilla - pyörimissuunnan tarkastus - kiilahihnojen kunnon, puhtauden ja kireyden tarkistus - kiilahihnojen kiristys tai vaihto tarvittaessa - puhallinkammion luukkujen tiiviyden tarkastus Ilman suodatus Toiminnan tarkkailu ja käyttö (viikottain ja tarvittaessa) - suodattimien likaisuuden tarkkailu - suodattimien kunnon ja tiiviyden tarkkailu - suodattimien paine-erojen tarkkailu - suodattimen vaihto tarvittaessa tai erikseen määrättynä aikana - suodattimen kiinnityksen tarkastaminen - kammion imurointi ja muut tarvittavat puhdistustoimenpiteet suodattimen vaihdon yhteydessä - rasvasuotimen pesu tarvittaessa tai erikseen määrättyinä ajankohtina Patterit (Tuloilman lämmitys-, lämmöntalteenotto- tai jäähdytyspatterit) Toiminnan tarkkailu ja käyttö (viikoittain ja tarvittaessa) - lämpötilojen tarkkailu - vuotojen tarkkailu - pumppujen toiminnan tarkkailu - patteripintojen puhtauden tarkkailu - patterin nestekierron tarkkailu, ilmaus tarvittaessa - tippuvesialtaan tyhjentymisen ja puhtauden tarkkailu Patterit, putkistot, pumput ja varusteet tarkastetaan samassa yhteydessä - koestus ja tarkastus ennen lämmitys-/jäähdytyskauden alkua

17 - puhdistus imuroimalla ja tarvittaessa pesemällä (varo lamelleja) - jäähdytyspatterin tippuvesialtaan puhdistus pesemällä - pumppujen ulkoinen puhdistus, laakereiden ja tiivistevuotojen tarkastus - nestevirran suuruuden tarkastus - kylmäainemäärän tarkastus Jäähdytyslaitteiden kylmäkoneiston huollon saa tehdä vain luvanvarainen ja pätevä kylmälaiteasentaja Lämmöntalteenotto (nestekiertoiset lto-laitteet, levylämmönsiirtimet ja pyörivät lto- laitteet) Toiminnan tarkkailu ja käyttö (viikottain ja tarvittaessa) - lämpötilojen ja hyötysuhteiden tarkkailu - siirrinpintojen puhtauden tarkkailu - pyörivän lto- kiekon pyörimisen seuranta ja laakeriäänien kuuntelu - vuotojen tarkkailu - toiminnan tarkastus ja koestus, toimintakokeen tekeminen - siirrinpintojen puhdistus, pesu tarvittaessa - pyörivän lto- kiekon hihnan tarkitus, vaihto tarvittaessa - kennojen (lamellivälien) puhdistus imuroimalla, paineilmalla tai tarvittessa pesemällä - nestekiertoisen lto-laitteen nesteen pitoisuuden seuranta - glykolinesteen paineen ja pakkasenkestävyyden tarkastus - ohivirtauspeltien toiminnan tarkastus Kostuttimet Toiminnan tarkkailu ja käyttö (päivittäin ja tarvittaessa) - sisäilman kosteuden ja huonelämpötilan seuranta - laitteiston puhtauden tarkkailu - vuotojen tarkkailu - höyrykostuttimen varolaitteiden toiminnan tarkkailu - toiminnan tarkastus ja koestus, toimintakoe - laitteiston osien puhdistus - vesisuodattimen vaihto Kanavat, kammiot ja varusteet Toiminnan tarkkailu ja käyttö (vuosittain ja tarvittaessa) - puhtauden tarkkailu - ilmavirtojen pysyvyyden tarkkailu

18 - palopeltien asennon tarkkailu - eristeiden kunnon ja toiminnan tarkkailu - vuotojen ja mahdollisten kondensoitumisen tarkkailu - sulku- ja säätölaitteiden sekä ilmavirran hallinta- ja mittauslaitteiden toiminnan tarkastukset - tuloilmakanaviston puhdistus tarvittaessa tai viranomaisohjeiden mukaan - poistoilmakanaviston ja hormin puhdistus tarvittaessa tai viranomaisohjeiden mukaan - rasvakanaviston puhdistus vähintään kerran vuodessa tai tarvittaessa Päätelaitteet (mm. tuloilmahajoittimet, poistoilmaventtiilit ja säleiköt, liesikuvut ja tuulettimet, siirtoilmalaitteet, ulkosäleiköt, jäähdytyspalkit) Toiminnan tarkkailu ja käyttö (jatkuvasti ja vuosittain) - puhtauden tarkkailu - asennon ja kiinnityksen tarkkailu - ilmavirran esteettömyyden varmistaminen - äänitason tarkkailu - päätelaitteiden puhdistus Erilliset poistokoneet (mm. kohdepoistot, hitsauspoistot, pakokaasunpoistot, maalauspoistot, purunpoistolaitteet ym.) Toiminnan tarkkailu ja käyttö (päivittäin ja tarvittaessa) - aistien varainen tarkkailu - käynnin seuranta - järjestelmän likaantumisen seuranta - järjestelmän puhdistus tarvittaessa - likasäiliöiden, purunpoistopussien yms. tyhjennys ja vaihto - suodattimien puhdistus ja vaihto Varavoimakoneen apulaitteet (LVI- tekniikkaan kuuluvat laitteet, joita ilman varavoimakone ei voi toimia) Toiminnan tarkkailu ja käyttö (päivittäin ja tarvittaessa) - pollttoainelaitteiston toiminnan tarkkailu - putkiston tiiviyden tarkkailu - koekäytön tekeminen - polttoaineen hankinta - öljyn vaihtaminen - öljysäiliön ylitäytönestimen testaus - määräaikaishuollon tilaaminen

19 - käyttöpäiväkirjan pitäminen Varmistaa, että koestukset ja tarkastukset ja huollot sekä kunnossapito on tehty ajallaan. 4. Kylmätekniset laitteet Kylmäkoneistot Toiminnan tarkkailu ja käyttö (päivittäin ja tarvittaessa) - jäähdyttävän aineen tarkkailu tai tilan lämpötilan tarkkailu - käyntipaineiden tarkkailu - vuotojen tarkkailu (kylmäaine, öljy) - kylmäaineen määrän tarkkailu - kompuran käynnin ja käyntiäänen tarkkailu - kompuran käyntijakson seuranta - öljyn määrän tarkkailu - lauhdutinpuhaltimen toiminnan tarkkailu - lauhduttimen puhtauden tarkkailu, imurointi - kondenssiveden poistumisen tarkkailu - käytön seuranta ja käyttötuntimittarin lukeminen Kylmäkoneiston huoltaa luvanvarainen ja pätevä kylmälaiteasentaja Kylmä- ja jäähdytysjakelu Toiminnan tarkkailu ja käyttö (päivittäin ja tarvittaessa) - pumppujen toiminnan tarkkailu - vuotojen tarkkailu - öljynerottimen tarkkailu - eristeiden kunnon tarkkailu - ilmanvaihtosuodattimen tarkastus ja vaihto tarvittaessa - paisunta- ja sulkuventtiilien tarkastus - kuivaimen kunnon tarkastus Jäähdytyksen luovuttimet (jäähdytyspatteri ja höyrystin) Toiminnan tarkkailu ja käyttö (päivittäin ja tarvittaessa) - huurtumisasteen ja jään muodostumisen tarkkailu - puhtauden tarkkailu - puhaltimen toiminnan tarkkailu - sulatusten toiminnan tarkkailu - höyrystimen sulatus tarvittaessa Kylmäkoneiston huoltaa luvanvarainen ja pätevä kylmälaiteasentaja

20 5. Paineilma- ja kaasujärjestelmät Paineilmajärjestelmät Toiminnan tarkkailu ja käyttö - paineilmaverkoston tiiviyden tarkkailu - käyntiäänien tarkkailu - käyttötuntien seuranta - vedenpoiston ja kuivaimen toiminnan tarkkailu - öljynerottimen toiminnan tarkkailu - huollon ja määräaikaistarkastusten tilaaminen käyttötuntien mukaan - viranomaisille tehtävistä ilmoituksista huolehtiminen - paineastiapöytäkirjan pito - virtauskaavion pitäminen esillä Huolto Järjestelmän huoltaa pätevä huoltoasentaja Kaasuverkot Toiminnan tarkkailu ja käyttö - kaasukeskuksen ja verkoston tiiviyden tarkkailu - kompuran käyntiäänen tarkkailu ja käyttötuntien seuranta - huollon ja määräaikaistarkastusten tilaaminen käyttötuntien mukaan Huolto Järjestelmän huoltaa pätevä huoltoasentaja 6. Palontorjuntajärjestelmät Alkusammutuskalusto Toiminnan tarkkailu ja käyttö - sammuttimien tarkastuksista ja huolloista huolehtiminen - palopostien toimintakokeen tekeminen Sprinklerilaitteet Toiminnan tarkkailu ja käyttö (tarvittaessa ja vuosittain) - hälytysyhteyden kokeilu 1x kk - kunnossapitopäiväkirjan ylläpito - hoitajan nimeäminen - vuosihuollon tilaaminen - määräaikaistarkastusten tilaaminen/osallistuminen Huolto

LIIKUNTA-ALUEIDEN HOIDON JA KUNNOSSAPIDON PALVELUSOPIMUS

LIIKUNTA-ALUEIDEN HOIDON JA KUNNOSSAPIDON PALVELUSOPIMUS LIIKUNTA-ALUEIDEN HOIDON JA KUNNOSSAPIDON PALVELUSOPIMUS Ohjaava osa 1.1.2014 31.12.2014 Palveluosa 1.1.2014 31.12.2014 Hyväksymismerkinnät: Liikelaitosten johtokunta 26.2.2014 Aikuisväestön lautakunta

Lisätiedot

Kiitämme tarjouspyynnöstänne ja ilmoitamme halukkuutemme tuottaa aurauspalveluja tarjouspyynnössä ja sen liitteissä määriteillyin ehdoin.

Kiitämme tarjouspyynnöstänne ja ilmoitamme halukkuutemme tuottaa aurauspalveluja tarjouspyynnössä ja sen liitteissä määriteillyin ehdoin. KOUVOLAN KAUPUNKI Tekninen tuotanto / aluepalvelut TARJOUS AURAUSPALVELUJEN TUOTTAMISESTA Kiitämme tarjouspyynnöstänne ja ilmoitamme halukkuutemme tuottaa aurauspalveluja tarjouspyynnössä ja sen liitteissä

Lisätiedot

Sopimusohjaus kytkeytyy kaupungin strategiseen suunnittelujärjestelmään ja siinä erityisesti palvelujen hankintasuunnitelmaan tilaajaorganisaatiossa

Sopimusohjaus kytkeytyy kaupungin strategiseen suunnittelujärjestelmään ja siinä erityisesti palvelujen hankintasuunnitelmaan tilaajaorganisaatiossa Konsernihallinto OHJE 1 (3) 29.11.2006 KKA:2723/003/2006 Tilaajat, tuottajat ja liikelaitokset SOPIMUSOHJAUKSEN PERIAATTEET JA SOPIMUSMALLI SISÄISESSÄ TILAAJA TUOTTAJA MALLISSA Kaupunki siirtyy vuoden

Lisätiedot

Kiinteistönhoidon palvelukuvaus

Kiinteistönhoidon palvelukuvaus 10.9.2013 Tekninen palvelukeskus/porin Palveluliikelaitos Kiinteistönhoidon palvelukuvaus Kohde: Kiinteistövarallisuuden isännöimät toimitilat SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1 Vastuunrajausohje 7 2 Tukipalvelut

Lisätiedot

Tuusulan uimahalli Kiinteistönhoidon palvelukuvaus 22.1.2015

Tuusulan uimahalli Kiinteistönhoidon palvelukuvaus 22.1.2015 Tuusulan uimahalli Kiinteistönhoidon palvelukuvaus 22.1.2015 2/21 Kiinteistönhoidon palvelukuvaus SISÄLLYSLUETTELO Kiinteistönhoidon palvelukuvaus... 2 1.2 Kiinteistöt... 4 1.2.2 Uimahallin laajuustiedot,

Lisätiedot

KIINTEISTÖNHOITO- JA SIIVOUSPALVELUT Hätilän koulu ja lukio sekä Tuomelan koulu

KIINTEISTÖNHOITO- JA SIIVOUSPALVELUT Hätilän koulu ja lukio sekä Tuomelan koulu 1 (29) KIINTEISTÖNHOITO- JA SIIVOUSPALVELUT Hätilän koulu ja lukio sekä Tuomelan koulu HANKINNAN KOHDE Linnan Tilapalvelut -liikelaitos (www.hameenlinna.fi/paatoksenteko-ja-talous/kaupunginorganisaatio/konserniyhtiot/linnan-tilapalvelut/)

Lisätiedot

OSAAMISEN JA ELINKEINOJEN KEHITTÄMINEN

OSAAMISEN JA ELINKEINOJEN KEHITTÄMINEN OSAAMISEN JA ELINKEINOJEN KEHITTÄMINEN ELINKEINO- JA MATKAILUPALVELUT PALVELUSOPIMUS - puiteosa 1.1.2014 31.12.2014 - tarkistusosa 1.1.2014 31.12.2014 2 PALVELUSOPIMUS ELINKEINO- JA MATKAILUPALVELUISTA

Lisätiedot

SOPIMUSOSAPUOLET OVAT ALLEKIRJOITUSPÄIVÄNÄ SOPINEET SEURAAVAA: 1. SOPIMUKSEN PERUSTEET

SOPIMUSOSAPUOLET OVAT ALLEKIRJOITUSPÄIVÄNÄ SOPINEET SEURAAVAA: 1. SOPIMUKSEN PERUSTEET 1 (36) Tarjouspyynnön liite numero 1 Sopimusosapuolet Myyjä [Valitun tarjoajayhteisön nimi] [Valitun tarjoajayhteisön Y-tunnus] (myöhemmin myyjä/palveluntuottaja/tuottaja/toimittaja/toimeksisaaja) Ostaja

Lisätiedot

OSAAMISEN JA ELINKEINOJEN KEHITTÄMINEN

OSAAMISEN JA ELINKEINOJEN KEHITTÄMINEN OSAAMISEN JA ELINKEINOJEN KEHITTÄMINEN ELINKEINO- JA MATKAILUPALVELUT PALVELUSOPIMUS - Sopimus voimassa 1.1.2015 31.12.2015 2 PALVELUSOPIMUS ELINKEINO- JA MATKAILUPALVELUISTA PUITEOSA 1. Sopimusosapuolet

Lisätiedot

Arvoisat Helsingin kaupungin asumisoikeustalojen asukkaat,

Arvoisat Helsingin kaupungin asumisoikeustalojen asukkaat, Arvoisat Helsingin kaupungin asumisoikeustalojen asukkaat, Toimiva asumisoikeusasuminen saavutetaan parhaiten asukkaiden, Helsingin Asumisoikeus Oy:n, isännöitsijätoimiston ja huoltoyhtiöiden yhteistyöllä.

Lisätiedot

TARJOAVA YRITYS Y-TUNNUS YHTEYSHENKILÖ SÄHKÖPOSTI OSOITE

TARJOAVA YRITYS Y-TUNNUS YHTEYSHENKILÖ SÄHKÖPOSTI OSOITE TARJOUSLOMAKE KOHDE KAUSTISEN KEHITYS OY / AS OY KAUSTISEN FUNKKIS PL 10 69600 KAUSTINEN TARJOAVA YRITYS Y-TUNNUS YHTEYSHENKILÖ SÄHKÖPOSTI OSOITE YRITYKSEN KOKO työntekijää 1. HINTA Hinnoittelun tulee

Lisätiedot

Nakkilan kunta. Nakkilan yhteiskoulu peruskorjaus / keittiömuutos

Nakkilan kunta. Nakkilan yhteiskoulu peruskorjaus / keittiömuutos REJLERS OY LVIA-SELITYS Sivu 1 Nakkilan kunta Nakkilan yhteiskoulu peruskorjaus / keittiömuutos LVIA-työselitys Suunnittelija: THn Pvm. 14.5.2010 LOPPUKUVA 30.12.2010 SISÄLLYSLUETTELO REJLERS OY LVIA-SELITYS

Lisätiedot

HUOLTOKIRJAN LAADINTA, KÄYTTÖÖNOTTO JA YLLÄPITO. Versio 2.0 21.12.2009 DM 88903

HUOLTOKIRJAN LAADINTA, KÄYTTÖÖNOTTO JA YLLÄPITO. Versio 2.0 21.12.2009 DM 88903 LAADINTA, KÄYTTÖÖNOTTO JA YLLÄPITO Versio 2.0 21.12.2009 DM 88903 1 REVISIOHISTORIA Tunnus Tekijä Yritys Pvm. Muutos Työstöversiot Huoltokirjan laadinta, käyttöönotto ja ylläpito Versio 1.0 1.2 Julkaisuversio

Lisätiedot

IT palvelujen tilamuutos

IT palvelujen tilamuutos TURUN KAUPUNKI IT palvelujen tilamuutos Hankekuvaus 17.3.2015 Hankekuvaus IT palveluiden tilamuutoksesta Sisällys 1. Kuvaus nykytilanteesta... 2 2. Kuvaus muutostarpeesta... 2 2.1 Tilat... 2 2.2 Työskentely...

Lisätiedot

SUOMEN YLIOPISTOKIINTEISTÖT OY HUOLTOKIRJAN LAADINTA, KÄYTTÖ JA YLLÄPITO. Ohje. Versio 1.2

SUOMEN YLIOPISTOKIINTEISTÖT OY HUOLTOKIRJAN LAADINTA, KÄYTTÖ JA YLLÄPITO. Ohje. Versio 1.2 5.11.2014 1 / 34 SUOMEN YLIOPISTOKIINTEISTÖT OY HUOLTOKIRJAN LAADINTA, KÄYTTÖ JA YLLÄPITO Ohje Versio 1.2 5.11.2014 2 / 34 ESIPUHE Tämän ohjeen tarkoituksena on kuvata Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:n

Lisätiedot

KOILLIS-MÄNTSÄLÄN KOULU JA PÄIVÄKOTI

KOILLIS-MÄNTSÄLÄN KOULU JA PÄIVÄKOTI 1 KOILLIS-MÄNTSÄLÄN KOULU JA PÄIVÄKOTI Vanha Maantie 1 04920 SAARENTAUS URAKKAOHJELMA Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: KVR-URAKKA 2 URAKKAOHJELMAN SISÄLLYSLUETTELO 0 RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT...

Lisätiedot

PALVELUSOPIMUS 2011. Jämsän kaupunki / SoTe-tilaajakeskus & Jämsän kaupungin sosiaali- ja terveystoimi. Vastuuhenkilö(t): Vastuuhenkilö(t):

PALVELUSOPIMUS 2011. Jämsän kaupunki / SoTe-tilaajakeskus & Jämsän kaupungin sosiaali- ja terveystoimi. Vastuuhenkilö(t): Vastuuhenkilö(t): 2011 1 (5) 2011 Jämsän kaupunki / SoTe-tilaajakeskus & Jämsän kaupungin sosiaali- ja terveystoimi VANHUSTEN PALVELUT Palvelun tilaaja (SoTe-tilaajalautakunta): JÄMSÄN KAUPUNKI SoTe-tilaajalautakunta Vastuuhenkilö(t):

Lisätiedot

TILAKESKUKSEN LVI-SUUNNITTELU

TILAKESKUKSEN LVI-SUUNNITTELU TILAKESKUKSEN SUUNNITTELUOHJE LVI-SUUNNITTELU LVI2010 Nimikkeistö PÄIVITETTY MARRASKUU 2013 JOHDANTO YLEISTÄ Liikelaitos Oulun Tilakeskus hallinnoi ja järjestää ylläpitotoiminnan kaupungin omistamissa

Lisätiedot

VUOKRASOPIMUSLUONNOS 1. SOPIJAPUOLET. Vuokranantaja Turun Teknologiakiinteistöt Oy Y-tunnus: 2349955-3 Osoite: Tykistökatu 6, 20520 Turku

VUOKRASOPIMUSLUONNOS 1. SOPIJAPUOLET. Vuokranantaja Turun Teknologiakiinteistöt Oy Y-tunnus: 2349955-3 Osoite: Tykistökatu 6, 20520 Turku VUOKRASOPIMUSLUONNOS 1. SOPIJAPUOLET Vuokranantaja Turun Teknologiakiinteistöt Oy Y-tunnus: 2349955-3 Osoite: Tykistökatu 6, 20520 Turku Vuokranantajan yhteyshenkilö: Mikko Lehtinen Puh. 0400 960 626 Sähköposti:

Lisätiedot

1. Sopijapuolet Asiakas. 2. Sopimuksen tausta. 3. Sopimuksen kohde. Hankintasopimusluonnos 1 4.12.2014

1. Sopijapuolet Asiakas. 2. Sopimuksen tausta. 3. Sopimuksen kohde. Hankintasopimusluonnos 1 4.12.2014 Hankintasopimusluonnos 1 1. Sopijapuolet Asiakas KERAVAN KAUPUNKI, Kaupunkitekniiikka-Liikelaitos (jatkossa tilaaja) Kultasepänkatu 7, Toimittaja xxxxxxxxxxxxxxxxx (jatkossa palveluntuottaja) 2. Sopimuksen

Lisätiedot

KAUNISMÄEN PÄIVÄKODIN LAAJENNUS JA HYVINVOINTINEUVOLA

KAUNISMÄEN PÄIVÄKODIN LAAJENNUS JA HYVINVOINTINEUVOLA 1 KAUNISMÄEN PÄIVÄKODIN LAAJENNUS JA HYVINVOINTINEUVOLA Menninkäinen 2-4 04620 MÄNTSÄLÄ URAKKAOHJELMA Laadittu 14.5.2013 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: KVR-URAKKA 2 URAKKAOHJELMAN SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

URAKKARAJALIITE (YSE 1998)

URAKKARAJALIITE (YSE 1998) Rakennuskohde: KOY Paranvaha Paranvahe 1 ja 3 URAKKARAJALIITE (YSE 1998) 28.3.2014 Tämä asiakirja koskee seuraavia urakoita: RAKENNUSURAKKA (PÄÄURAKKA) PUTKIURAKKA ILMANVAIHTOURAKKA SÄHKÖURAKKA Laatija

Lisätiedot

Saate. Kiinteistönpidosta kiinteistöliiketoimintaan

Saate. Kiinteistönpidosta kiinteistöliiketoimintaan Saate Kiinteistönpidosta kiinteistöliiketoimintaan Tämä cd-rom kuuluu oleellisena osana Juhani Siikalan kirjoittamaan ja Kiinteistöalan Kustannus Oy:n kustantamaan kirjaan Kiinteistönpidosta kiinteistöliiketoimintaan.

Lisätiedot

YLIVIESKAN LUKIO YLIVIESKA PERUSKORJAUS

YLIVIESKAN LUKIO YLIVIESKA PERUSKORJAUS YLIVIESKAN LUKIO YLIVIESKA PERUSKORJAUS U R A K K A R A J A L I I T E 8.8.2014 Tämä urakkarajaliite koskee seuraavia urakoita: RAKENNUSURAKKA (RU) = PÄÄURAKKA PUTKIURAKKA (PU) ILMANVAIHTOURAKKA (IU) SÄHKÖURAKKA

Lisätiedot

URAKKARAJALIITE 12.9.2012 URAKKARAJALIITE

URAKKARAJALIITE 12.9.2012 URAKKARAJALIITE ÄHTÄRIN SEURAKUNTAKESKUS KESKUSKUJA 3 63700 ÄHTÄRI URAKKARAJALIITE Tämä urakkarajaliite koskee seuraavia urakoita: PÄÄURAKKA (rakennusurakka) PUTKIURAKKA ILMANVAIHTOURAKKA RAKENNUSAUTOMAATIOURAKKA SÄHKÖURAKKA

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN KIINTEISTÖOHJELMA

LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN KIINTEISTÖOHJELMA LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN KIINTEISTÖOHJELMA Tilakeskus 03.01.2014 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 1.1 Tausta 1.2 Kiinteistöohjelman sisältö 1.3 Visio 1.4 Kriittiset menestystekijät 2 TILAKESKUKSEN KIINTEISTÖJOHTAMISEN

Lisätiedot

Kiinteistön omistajan ja haltijan velvollisuudet

Kiinteistön omistajan ja haltijan velvollisuudet Kiinteistön omistajan ja haltijan velvollisuudet 1.9.2011 tätä opasta päivitetään ajoittain. uusin versio on saatavilla if vahinkovakuutuksen kotisivuilta if.fi Tähän oppaaseen on koottu kiinteistöjen

Lisätiedot

Aki Havia Rakennuttamisohjeet 20.12.2011 v. 1.0 RAKENNUTTAMISOHJEET

Aki Havia Rakennuttamisohjeet 20.12.2011 v. 1.0 RAKENNUTTAMISOHJEET Sivu 1 / 15 Aki Havia Rakennuttamisohjeet 20.12.2011 v. 1.0 RAKENNUTTAMISOHJEET Suomen Yliopistokiinteistöt Oy- Finlands Universitetsfastigheter Ab, Y 2268637-3 PL 310 (Uimalankatu 1, 5. krs), 33101 Tampere

Lisätiedot

AS OY MÄKÄRÄ HAKAMAANKUJA 1 02120 ESPOO

AS OY MÄKÄRÄ HAKAMAANKUJA 1 02120 ESPOO AS OY MÄKÄRÄ HAKAMAANKUJA 1 02120 ESPOO URAKKARAJALIITE LINJASANEERAUS 18.5.2009 URAKKALASKENTAA VARTEN Laatija: Lasse Maaranen Muutokset A Sivujen ylätunniste korjattu 01.06.2009 1 0 YLEISTÄ RAKENNUSKOHTEESTA

Lisätiedot

MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULUYHTYMÄ PROJEKTIOHJE

MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULUYHTYMÄ PROJEKTIOHJE MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULUYHTYMÄ PROJEKTIOHJE Yleinen osa 2005 SISÄLTÖ 1. PROJEKTITOIMINTA MIKKELIN AMMATTI- KORKEAKOULUSSA... 2. PROJEKTITOIMINNAN PERIAATTEET... 3. PROJEKTI PROSESSINA... 3 3 4 Mikkelin

Lisätiedot