PALVELUSOPIMUS RAKENNUSTEN HOITO, KUNNOSSAPITO JA INVESTOINNIT

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PALVELUSOPIMUS RAKENNUSTEN HOITO, KUNNOSSAPITO JA INVESTOINNIT"

Transkriptio

1 PALVELUSOPIMUS RAKENNUSTEN HOITO, KUNNOSSAPITO JA INVESTOINNIT Ohjaava osa Palveluosa Hyväksymismerkinnät: Liikelaitosten johtokunta

2 2 Sisällysluettelo OHJAAVA OSA 1. Sopimusosapuolet Määritelmät Sopimuksen kohde ja tarkoitus Sopimuksen voimassaolo ja muuttaminen Toimintaa koskeva lainsäädäntö Kaupungin strategiat ja konserniohjeet Palvelujen ja tuotteiden sisältö ja laatu Palvelujen tuotantotapa ja alihankinta Palveluihin ja tuotteisiin liittyvä kehittämistoiminta Viranomaistoiminta Rakennukset ja suuret investoinnit Muut rakennuksiin liittyvät hankinnat ja tilaukset Palveluihin jatuotteisiin liittyvä tiedottaminen Käyttäjien osallistumis- ja vaikutusmahdollisuudet Sopimuksen seuranta ja laadunhallinta Sopimuspoikkeamat ja erimielisyyksien ratkaiseminen Palvelujen tuottaminen erilaisissa häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa Vahingonkorvaus ja riskien hallinta... 7 PALVELUOSA Tilattavat tuoteryhmät Sopimuksen seuranta ja raportointi Sopimuksen sisäinen markkinointi ja henkilöstön vaikutusmahdollisuudet Sopimusohjausjärjestelmän kehittäminen Laskutus Muut ehdot... 9

3 3 HANKINTASOPIMUS RAKENNUSTEN HOIDOSTA OHJAAVA OSA 1. Sopimusosapuolet Tilaaja Tilaliikelaitos toimitilajohtaja Timo Oksanen kiinteistöpäällikkö Arto Kuitikka Tuottaja Teknisen tuotannon liikelaitos liikelaitoksen johtaja Jari Horppu va. rakennuspalvelujohtaja Kaija Särkkä 2. Määritelmät Hankintasopimus koostuu kahdesta osasta: ohjaavasta osasta ja palveluosasta. Ohjaavassa osassa määritellään ja sovitaan ns. pysyväisluonteiset asiat. Palveluosassa määritellään ja sovitaan yhden vuoden aikana tilattavat palvelut, niiden määrä, laatu ja hinta sekä niihin liittyvät tavoitteet. Sopiminen voidaan tehdä palvelukokonaisuuksittain ja tuoteryhmittäin. Palveluosassa sovitaan myös palveluverkosta. Vuonna 2014 määritellään tilattavat palvelut ja niihin liittyvät tavoitteet sekä sovitaan palvelujen tuottamiseen osoitettavasta määrärahasta. 3. Sopimuksen kohde ja tarkoitus Tällä sopimuksella sovitaan osapuolten välillä noudatettavasta rakennusten hoito- ja kunnossapitopalveluiden hankinnasta ja sen ehdoista. Palvelut perustuvat kohdissa 5 ja 6 yksilöityyn keskeiseen lainsäädäntöön ja viranomaismääräyksiin sekä kaupungin strategioihin ja ohjelmiin. Tämä on Kouvolan kaupungin sisäinen sopimus, eikä sitä voi siirtää kaupungin ulkopuoliselle taholle. 4. Sopimuksen voimassaolo ja muuttaminen Hankintasopimuksen ohjaava osa on voimassa ja palveluosa Sopimuksen muuttamisesta voidaan jommankumman sopijapuolen aloitteesta neuvotella mm. seuraavissa tapauksissa - kuntalaisten tarpeista tai muusta perustellusta syystä johtuvat sovittujen palvelumäärien tai olosuhteiden oleelliset muutokset - lainsäädännön ja laatusuositusten vaikutus palveluiden järjestämiseen - kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston päätösten vaikutus palveluiden järjestämiseen (esim. talousarviomuutos).

4 4 Sopimuskauden aikana ilmenneet edellä mainituista syistä johtuvat sopimustarkistukset tulee saattaa johtokuntien uudelleen hyväksyttäviksi, mikäli tarkistus on palvelun järjestämisen tai tuottamisen kannalta oleellinen. Tarkistus tehdään, mikäli muutoksen kustannusvaikutus on palveluyksikkökohtaisesti vähintään kaksi prosenttia. 5. Toimintaa koskeva lainsäädäntö Tämän sopimuksen mukaista toimintaa sääntelevät rakennusten turvallisuutta ja käyttöä koskeva yleinen lainsäädäntö. Kumpikin osapuoli vastaa oman toimintansa lainmukaisuudesta. 6. Kaupungin strategiat ja konserniohjeet Tämän sopimuksen mukaisessa palvelutoiminnassa noudatetaan erityisesti seuraavia kaupungin strategioita ja ohjelmia: - kaupunkistrategia - toimintaa ohjaavat hallinto- ja toimintasäännöt Lisäksi osapuolet noudattavat kaupunginhallituksen ja konsernihallinnon antamia ohjeita ja pysyväismääräyksiä. Sopimus pitää sisällään konsernihallinnon ohjeiden mukaisesta toiminnasta mahdollisesti aiheutuvat kustannukset, ellei toisin sovita. 7. Palvelujen ja tuotteiden sisältö ja laatu Hankintakokonaisuus sisältää tuoteryhmän, joka jakaantuu palveluosassa tarkasteltaviin tuotteisiin: Tuoteryhmä Määrä Yksikkö Määräraha Rakennusten hoito ja kunnossapito Rakennusten kunnossapito Kohdeluettelo, Liite 6 palveluosassa palveluosassa palveluosassa palveluosassa Investoinnit Liite 5 palveluosassa palveluosassa Sopimuksen palveluosassa sovitaan yksityiskohtaisesti vuonna 2014 tilattavista tuoteryhmien ja tuotteiden määristä ja hinnoista. Palveluosassa on lisäksi esitetty tuoteryhmän ja tuotteiden palvelukuvaukset sekä niiden laatu- ja vaikuttavuustavoitteet, niille asetetut kriteerit ja tavoitteiden seurannassa käytettävät mittarit sekä raportointikäytännöt. Palvelujen laatua ja vaikuttavuutta arvioidaan suorituskyky- ja asiakastyytyväisyysnäkökulmasta. Suorituskykyä seurataan jatkuvasti vuosittain asetettavien tavoitteiden pohjalta. Suorituskyvyn lisäksi valitaan vähintään yksi vuosittain seurattava ja raportoitava näkökulma. Palvelujen tulee täyttää lainsäädännössä ja muussa viranomaisohjeistuksessa asetetut vaatimukset sekä tarkistusosassa sovitut toimintaa koskevat laatusuositukset.

5 5 Palvelujen tuottaja vastaa siitä, että sillä on riittävä ja pätevä henkilökunta, tarkoituksenmukaiset tilat, laitteet ja välineet sekä toimivat prosessit palvelujen tuottamiseen. 8. Palvelujen tuotantotapa ja alihankinta Talousarvion yhteydessä hyväksyttävät palvelujen hankinnan ja kilpailuttamisen periaatteet määrittävät yleisellä tasolla tilaajan ja tuottajan rooleja palvelujen hankinnassa. Niiden mukaan tilaaja hankkii palvelut tuottajalta tuoteryhmittäin / tuotteittain kokonaisuuksina, jotka sisältävät sekä ydinpalvelua että tukipalvelua. Tuottaja puolestaan tuottaa palvelut pääosin itse käyttäen tukipalveluihin kaupunkiorganisaation tai muita tukipalvelujen tuottajia. Tuottajalla on oikeus käyttää ulkoisia alihankkijoita palvelukokonaisuuksista tilaajan kanssa sovitun käytännön mukaan. 9. Palveluihin ja tuotteisiin liittyvä kehittämistoiminta Palveluja kehitetään Kouvolan kaupunkistrategiassa ja palvelujen hankintasuunnitelmissa määriteltyjen linjausten ja toimenpiteiden mukaisesti. Kehittämishankkeet kuvataan vuosittain palvelu- ja tuotekuvauksen yhteydessä sopimuksen palveluosassa. Tuottajan palveluprosessin kehittäminen sisältyy palvelujen hintaan. Erillisrahoitusta vaativat kehittämishankkeet valmistellaan yhteistyössä tilaajan ja tuottajan kanssa. Kehittämishankkeiden valmistelu, toteutus ja raportointi toteutetaan Kouvolan kaupungin projektiohjeistuksen mukaisesti. 10. Viranomaistoiminta Tilaaja vastaa viranomaistoiminnasta ja antaa siihen liittyvät soveltamisohjeet. Sopimuskauden aikana tarkennetaan viranomaistoimintaan liittyvää tehtäväjakoa ja sen vaikutusta organisaatioon, henkilöstöön ja talousarvioon. Tilaaja ja tuottaja valmistelevat vastaukset niille osoitettuihin käyttäjä-, kuntalais- ja muihin aloitteisiin johto- ja toimintasäännöissä määriteltyjen tehtäviensä mukaisesti. Tarvittaessa aloitteisiin vastataan yhteistyössä. Tilaaja vastaa pelastussuunnitelman mukaisista viranomaistehtävistä. Tuottaja osallistuu pelastussuunnitelman laatimiseen siltä osin, kun se liittyy rakennukseen ja sen talotekniikkaan. Päävastuu laatimisesta on rakennusten käyttäjillä. Tilaaja huolehtii siitä, että palvelualueen tuotantoyksikköjen pelastuslainsäädännön mukaiset pelastussuunnitelmat ovat ajan tasalla. Tilaaja vastaa lakisääteisten tilastotietojen ilmoittamisesta viranomaisille, ja tuottaja huolehtii tähän liittyvästä tarvittavien tilastotietojen keruusta ja säännönmukaiseksi muodostuneesta raportoinnista. Tuottaja toimittaa ne myös tilaajan käyttöön. 11. Rakennukset ja suuret investoinnit Tilaaja vastaa investointien tarveselvityksien laadinnasta. Tarveselvitykset laaditaan yhteistyössä tuottajan kanssa. Tarveselvityksen hyväksyy liikelaitosten johtokunta.

6 6 Laiteinvestoinneista, jotka vaikuttavat palvelujen hintaan, sovitaan yhteistyössä tilaajan ja tuottajan kesken. Niistä rakennusinvestoinneista, joiden toteutuksen tilaaja tilaa tuottajalta, sovitaan yhteistyössä tilaajan ja tuottajan kesken. 12. Muut rakennuksiin liittyvät hankinnat ja tilaukset Laite-, kalusto- ym. hankinnoista, joiden arvo on yli euroa sovitaan yhteistyössä tilaajan ja tuottajan kesken. Myös kunnossapitoon liittyvistä töistä, joiden kustannus on yli on sovittava yhteistyössä tilaajan ja tuottajan kesken. Rakennusten kunnostuksiin ja korjauksiin liittyvät työt tilataan pääsääntöisesti kirjallisesti esim. sähköpostitse tuottajalta. Tuottaja määrittelee tilauksen vastaanottovaltuudet ja ilmoittaa ne tilaajalle liitteessä Palveluihin ja tuotteisiin liittyvä tiedottaminen Tilaaja vastaa valmistelun, päätöksenteon ja sen seurausten tiedottamisesta tuottajalle, käyttäjille ja muille asianosaisille. Tilaaja tiedottaa uusista palveluista ja palveluissa tapahtuvista sellaisten muutosten tiedottamisesta, joista tilaaja on päättänyt. Tuottaja vastaa käytännön tason tiedottamisesta tilaajalle, asiakkaille ja henkilöstölle. Osapuolet vastaavat palveluihin liittyvien muutosten tiedottamisesta toisilleen ja sidosryhmille edellä esitetyn työjaon mukaisesti. 14. Käyttäjien osallistumis- ja vaikutusmahdollisuudet Tilaaja vastaa siitä, että käyttäjille tarjotaan mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa käytössään olevien rakennusten hoidon suunnitteluun. Tuottaja vastaa palvelujen käyttäjien ja muiden sidosryhmien osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksista. Tuottaja hyödyntää säännöllisesti keräämäänsä asiakaspalautetta palvelujen kehittämisessä. Tuottaja vastaa siitä, että palvelujen käyttäjillä on halutessaan mahdollisuus kirjallisen palautteen antamiseen osana normaalia toimintakäytäntöä. Tilaaja ja tuottaja sopivat ne keskeiset rakennukset, joista palautetta kerätään säännöllisesti ja joista tuottaja raportoi tilaajaa. Asiakasraati, johon nimetään asiakkaiden, tilaajan, puhtauspalvelujen ja rakennuspalvelujen edustajat, kokoontuu neljä kertaa vuodessa tuottajan kutsusta. 15. Sopimuksen seuranta ja laadunhallinta Tilaaja asettaa sopimusseurantaryhmän, johon sopimusosapuolet nimeävät edustajansa. Ryhmän tehtävänä on sopimuksen toteutumisen seurannan lisäksi kehittää sopimusohjauskäytäntöjä. Seuranta kytketään kaupunginvaltuuston talous- ja strategiaraportoinnin aikatauluun.

7 7 Tuottaja raportoi kirjallisesti tilaajalle vähintään kolme kertaa vuodessa sopimuksen toteumasta seurantaryhmässä. Raportista käyvät ilmi palveluosassa tarkemmin yksilöidyt tiedot palvelujen määrän, kustannusten ja laadun osalta. Muun raportoinnin osalta noudatetaan konsernihallinnon ohjeita. Tuottaja vastaa siitä, että palveluihin liittyviin tietojärjestelmiin kirjataan kaikki tarpeellinen palvelun toteutukseen liittyvä suorite-, laatu- ja kustannustieto. Tuotannon omat laatujärjestelmät ovat tarkistusosassa sovitulla tavalla tilaajan käytettävissä. Asiakaspalautteen keräämisestä ja käsittelystä sovitaan palveluosassa. Tilaaja vastaa mahdollisesta lakisääteisestä laadunarvioinnista, ellei kirjallisesti toisin sovita. Tilaaja nimeää mahdolliset muut arvioinnit palveluosassa. Tuotanto huolehtii edelleen säännönmukaiseksi muodostuneesta raportoinnista ja tilastotietojen keruusta. Tuottaja toimittaa ne myös tilaajan käyttöön. 16. Sopimuspoikkeamat ja erimielisyyksien ratkaiseminen Tilaaja ja tuottaja vastaavat yhteistyössä siitä, että sopimuspoikkeamiin reagoidaan välittömästi. Erimielisyydet ratkaistaan ensisijaisesti osapuolten välisin neuvotteluin. Mikäli osapuolet eivät pääse yksimielisyyteen, asia viedään konsernihallinnon perustaman sopimusohjausklinikan käsittelyyn. Sopimusohjausklinikka antaa asiasta ratkaisuehdotuksen perusteluineen ja saattaa sen tarvittaessa Tilaliikelaitoksen sekä Teknisen tuotannon liikelaitoksen johtokunnan sekä kaupunginhallituksen ratkaistavaksi. 17. Palvelujen tuottaminen erilaisissa häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa Lakon, saarron, työsulun, tulipalon, yleisen energian- tai vedenjakelun keskeytymisen tai muun näihin verrattavan poikkeuksellisen tilanteen vallitessa osapuolet vapautuvat velvoitteistaan siltä ajalta, jolloin mainitut olosuhteet vallitsevat. Tuottaja ei voi vedota ylivoimaiseen esteeseen, ellei hän ole esteestä tiedon saatuaan ilmoittanut siitä tilaajalle. Esteen lakkaamisesta on myös ilmoitettava viipymättä. 18. Vahingonkorvaus ja riskien hallinta Kumpikin osapuoli vastaa siitä, että toiminta on vakuutettu kaupungin ohjeiden mukaisesti ja että vakuuttamisesta aiheutuvat kustannukset sisältyvät palveluiden hintaan. Alihankkijoiden osalta tuottaja vastaa siitä, että sille on toimitettu riittävät vakuudet vahinkojen korvaamiseksi.

8 8 PALVELUOSA 1. Tilattavat tuoteryhmät Tämän tarkistusosan voimassaoloaikana tilaaja tilaa seuraavan taulukon mukaisen tuoteryhmän. Tuote Hinta (euroa) Kuvaus Rakennusten hoito Sisältö määritelty liitteissä 1, 2 ja 3 Rakennusten kunnossapito Sisältö määritelty liitteessä 1,2 ja 3 Asiantuntijapalvelut ja valvontatehtävät Sisältö määritelty liitteessä 4 Investoinnit Sisältö määritelty liitteessä 5 Raportoinnissa kustannuksia seurataan tuoteryhmittäin ja kohteittain Palvelukuvaukset Rakennusten hoitopalvelut Sopimukseen sisältyvien palveluiden lisäksi voidaan tilata lisäpalveluita myös yksittäisiä toimenpiteitä varten ja erillisten tapahtumien tai tilaisuuksien järjestämistä varten. Hinnoittelu perustuu voimassa oleviin maksuihin. 1.2 Palvelujen laatu- ja vaikuttavuustavoitteet Palvelujen laatua ja vaikuttavuutta seurataan ja arvioidaan tämän tarkistusosan voimassaoloaikana suorituskyky- ja asiakastyytyväisyysnäkökulmasta. Suorituskyvyn osalta alla on esitetty tavoitteet, kriteerit sekä mittarit. Asiakastyytyväisyyden osalta on esitetty sen tavoite, kohde ja laajuus Palveluun sisältyvät kohteet ja erityspiirteet Rakennusten hoito ja kunnossapito koskee Kouvolan kaupungin omistamia rakennuksia, joissa Rakennuspalvelut toimii kiinteistönhoitajana (liite 6) sekä ns. mökkirakennuksia soveltuvin osin. Niissä rakennuksissa, joissa kaupunki on osakkeenomistajana, palvelu sisältää osakkeen omistajalle kuuluvat toimenpiteet ja hankinnat liitteessä 2 olevien periaatteiden mukaisesti. Kaupungin vuokraamissa tiloissa omistajalle/vuokraajalle kuuluvat toimenpiteet katsotaan sopimuspoikkeamiksi, joista laskutetaan erikseen. 2. Sopimuksen seuranta ja raportointi Sopimuksen toteutuman seuranta vuonna 2014 sisältää seuraavat raportointikohteet:

9 9 - tilauksen kustannusten toteutuma - suorituskykytulokset ja asiakastyytyväisyys tarkistusosan kohdan 1.2 mukaisesti - tuotannon saama asiakaspalaute tuoteryhmittäin raportoituna (kuvaukset saadun palautteen pääasiallisista kohteista, palautteen sisällöstä sekä palautteen pohjalta käynnistetyistä toimenpiteistä) Sopimusseurantaryhmä kokoontuu yksilöidyn aikataulun ja kokoonpanon mukaisesti. Seurantaryhmä käy kolme kertaa vuodessa kokouksissaan läpi tuottajan raportin sopimuksen toteutumasta, joka sisältää edellä mainitut raportointikohteet. Seurantaryhmän kokoontumisten kutsuista ja järjestelyistä vastaa tilaaja. Raportit käsitellään johtokunnissa. Sopimusseurantaryhmän kokoonpano: Tilaajan edustajat: kiinteistöpäällikkö Arto Kuitikka rakennusmestari Juha Saarinen Tuottajan edustajat: liikelaitoksen johtaja Jari Horppu va. rakennuspalvelujohtaja Kaija Särkkä 3. Sopimuksen sisäinen markkinointi ja henkilöstön vaikutusmahdollisuudet Rakennuspalvelujohtaja vastaa siitä, että tämä sopimus käsitellään yhteistoiminnassa oman organisaation palvelualueiden ja tulosyksikköjen kokouksissa. Kokouksissa esiin tuodut ehdotukset käsitellään valmisteltaessa vuotta 2015 koskevaa palvelusopimusta. 4. Sopimusohjausjärjestelmän kehittäminen Tilaaja ja tuottaja sitoutuvat yhteistyössä sopimusohjausjärjestelmän kokonaisvaltaiseen kehittämiseen. 5. Laskutus 6. Muut ehdot Tuottaja laskuttaa tilaajaa kuukausittain tasaerinä. Kohdekohtainen erittely toimitetaan tilaajalle kaksi kertaa vuodessa. Lasku sisältää tuotteiden mukaiset palvelut. Vuoden 2014 kokonaishinta rakennusten hoitoon ja kunnossapitoon liittyen on , alv. 0 %. Investoinnit laskutetaan kuukausittain, ellei toisin ole sovittu ja loppulasku, kun kohde on valmis ja luovutettu tilaajalle. Investointien kohdeluettelo on liitteenä 5. Erikseen tilatut työt ja muut lisäpalvelut laskutetaan kuukausittain. Sopimuksen käsittelyn ja arkistoinnin osalta noudatetaan kaupungin asiakirjahallinnan toimintaohjetta. Kouvolassa

10 10 Tilaliikelaitos Teknisen tuotannon liikelaitos Timo Oksanen toimitilajohtaja Jari Horppu liikelaitoksen johtaja

11 Liite 1 Kouvolan kaupunki Tekninen Tuotanto Palvelusopimus, liiteosa Henkilöstö- ja yleiskustannukset v HENKILÖSTÖKUSTANNUKSET (Palkkakustannukset sivukuluineen ja henkilöstökorvauksineen) - kiinteistönhoitajat - laitosmiehet - rakennusammattimiehet - rakennusmiehet - huoltoasentajat - muut työntekijät - työnjohto YLEISKUSTANNUKSET (kohdentamattomat) - johto ja työnjohto - toimisto-, pankki- ja asiantuntija- sekä datapalvelujen ostot ja konsernin sisäiset laskutuserät - työkalukustannukset - matka- ja ajoneuvokustannukset - koulutuskustannukset - toimistotarvikkeet ja kirjallisuus - kalusto - vaatteisto - ym.

12 Liite 2 Kouvolan kaupunki Tekninen tuotanto Palvelusopimus, liiteosa Rakennuksen ja sen teknisten järjestelmien ylläpito 2014 Kiinteistön hoito ja kunnossapito 1. Kiinteistön yleishoito - Vikailmoitukset ja niihin reagointi. Tarpeen vaatiessa ilmoitus tilaajalle - Huoltokirjan käyttö - Kiinteistön tarkastuskierros, 1 x viikko - Tarvikehankinnat - Ulkopuolisten palvelutuottajien työsuoritukset; tilaaminen, avustaminen, valvonta ja raportointi - Liputukset: arkisin kaikki tarvittavat liputukset, viikonloppuisin ja pyhäpäivinä viralliset liputukset niissä kiinteistöissä, joissa on kaupungin tuottamaa toimintaa. (Ei koske ns. iltakäyttöä). - Tekninen päivystys (a- hälytykset ). - arkisin klo sekä pe klo 16 - ma klo tehdään ne toimenpiteet, joita ei vahinkoa aiheuttamatta voi siirtää seuraavaan arkipäivään. 2. Lämmitysjärjestelmien hoito ja kunnossapito Kaukolämpö Hoito - lämpötilojen tavoitearvojen ylläpito - laitteistojen toiminnan ym. tarkkailu (mm. vuodot, käyntiäänet, pumput, kannakoinnit) - venttiilien tiiviyden, asetusarvojen ja toiminnan tarkkailu - lämmityksen aloittamiseen ja lopettamiseen liittyvät toimenpiteet - patterien ilmaus - termostaattien ja antureiden - ym. Kunnossapito - automatiikan toiminta - termostaattien ja antureiden vaihdot - venttiilien voitelu, tiivisteiden vaihto / kiristäminen - mudanerottimien puhdistus - lämmönsiirtimen tiivistyskoe - paisunta-astian esipaineen tarkastus, typen lisäys tarvittaessa

13 - mittareiden toiminnan tarkastus Öljylämmitys Hoito Toiminnan tarkkailu: - kulutuksen seuranta - lämpötilojen ja paineiden tarkkailu - vuotojen tarkkailu - käyntiäänen tarkkailu - laitteiston puhtauden tarkkailu - mittareiden ja pumppujen toiminnan tarkkailu - venttiilien tiiviyden ja asetusarvojen sekä toiminnan tarkkailu - putkistojen toiminnan sekä kannakkeiden tarkkailu - lämmityksen aloittamiseen ja lopettamiseen liittyvät toimenpiteet - asetusarvojen ja käyntiaikojen muutokset - savukaasujen lämpötilan ja värin tarkkailu - polttoaineen määrän tarkistaminen, tarvittaessa tilaus - lämmityksen aloittamiseen ja lopettamiseen liittyvät toimenpiteet Kunnossapito (öljylämmitys) - säätölaitteiden ym. automatiikan toiminnan testaus - venttiilien voitelu, tiivisteiden vaihto / kiristäminen - lämmönsiirtimen tiivistyskoe - paisunta-astian esipaineen tarkastus, typen lisäys tarvittaessa - mittareiden toiminnan tarkastus - kattiloiden puhdistus - öljysuuttimen vaihto - öljypolttimen toiminnan säätö - hormin nuohous - savunpoistolaitteiden huollot - tuhka-astian tyhjennys Maakaasu Hoito ja huolto - ko. töitä saa tehdä vain hyväksytyt asennus- ja huoltoliikkeiden pätevät kaasuasentajat. Lämpöpumppu x Toimintaedellytykset: - lauhdutinpuhallin toimii - puhallin on puhdas - kylmäainetta on riittävästi - kompressorin käynti on normaali

14 - höyrystimen sähkösulatus toimii tarkoituksen mukaisesti - laitteiston käyntiääni on normaali Toiminnan tarkkailu ja käyttö (päivittäin ja tarvittaessa) - lämpötilojen ja paineiden tarkkailu - asetusarvojen saavuttamisen seuranta - säätökäyrän asettelu - vuotojen tarkkailu - käyntiäänen tarkkailu - laitteiston puhtauden ja kunnon tarkkailu - mittareiden ja antureiden toiminnan tarkkailu - venttiilien tiiviyden, asetusarvojen ja toiminnan tarkkailu - pumppujen toiminnan tarkkailu - putkistojen tiiviyden ja kannakoinnin tarkkailu - lämmityksen aloittamiseen ja lopettamiseen liittyvät toimenpiteet - asetusarvojen ja käyntiaikojen muutokset Kunnossapito - automatiikan / säätölaitteiden toiminnan testaus - venttiilien voitelu, tiivisteiden vaihto / kiristäminen - mittareiden toiminnan tarkastus Vesikiertoinen lämmönjakelu x Toimintaedellytykset: - verkoston perussäätö on tehty - verkoston lämpötilat ovat sallituissa rajoissa ja valituilla säätökäyrillä - verkostossa ei ole vuotoja - verkostossa ei ole ilmaa - venttiileissä ei ole syöpymiä - mittarit ovat ehjät - paisunta-astia on ehjä ja esipaine oikea sekä paisunta-automaatti on toimintakuntoinen - patterien esisäätöarvot ovat suunnitelman mukaisia - termostaattiventtiilit ovat toimintakykyisiä - eristeet ovat ehjät ja kuivat Toiminnan tarkkailu ja käyttö - huonelämpötilojen tarkkailu - verkoston lämpötilan tarkkailu - paineiden tarkkailu - vuotojen tarkkailu - laitteiston käyntiäänen tarkkailu - verkoston lämpötilojen vertailu säätökeskuksen tavoitearvoihin

15 - säätökäyrän asettelu ja suuntaissiirto - käyttöaikojen asettelu - automatiikan / säätölaitteiden toiminnan testaus - venttiilien voitelu, tiivisteiden vaihto / kiristäminen - linjasulkuventtilien toiminnan tarkastus - moottoriventtillien puhdistaminen ja vivustojen voitelu, kiristys ja säätö - paisunta-astian esipaineen tarkastus, typen lisäys tarvittaessa - mittareiden toiminnan tarkastus - verkoston ilmaus - veden lisäys - ala- ja ylärajahälytysten koestus Kunnossapito (tarvittaessa) Vesikiertoinen lämmönjakelu - automaattisten ilmanpoistimien vaihtotyö - venttiilien vaihto - termostaatin vaihto - lämpömittareiden vaihto - lämmitysverkoston säätö - pumpun vaihto - vaurioituneen eristeen korjaus tai vaihto 3. Ilmanvaihtojärjestelmien hoito Ulkoilman saanti Toiminnan tarkkailu ja käyttö (päivittäin ja tarvittaessa) - ulkoilmaventtiilien, -säleikköjen ja ulkoilma-aukkojen puhtauden ja oikeassa asennossa pysymisen tarkkailu - ulkoilmasäleikön ja kammion sekä kanavan likaantumisen tarkkailu - ulkoilmakammion viemäröinnin toiminnan varmistus - ulkoilmasäleikön sähkölämmityksen toiminnan tarkkailu - peltien toiminnan seuranta, säätö- ja sulkupeltien avautumisen ja sulkeutumisen tarkkailu - järjestelmien osien puhdistus tarvittaessa (esim. lumipyryn jälkeen) - Järjestelmän osien (venttiilit, säleiköt, kammion kaivo) puhdistus - kammioiden puhdistus imuroimalla, pesu tarvittaessa - luukkujen sulkeutumismekanismin huollot, vivustojen ja toimintamoottoreiden toiminnan tarkastus, nivelten ja laakereiden puhdistus ja voitelu. Puhaltimet

16 Toiminnan tarkkailu ja käyttö (päivittäin ja tarvittaessa) - käynnin tarkkailu - kiinnityksen ja tärinänvaimentimien toiminnan tarkkailu - puhaltimen käyntiäänen ja laakeriäänien tarkkailu - toimintakokeen suoritus syksyllä - puhaltimen toiminnan tarkastus eri tehoalueilla - pyörimissuunnan tarkastus - kiilahihnojen kunnon, puhtauden ja kireyden tarkistus - kiilahihnojen kiristys tai vaihto tarvittaessa - puhallinkammion luukkujen tiiviyden tarkastus Ilman suodatus Toiminnan tarkkailu ja käyttö (viikottain ja tarvittaessa) - suodattimien likaisuuden tarkkailu - suodattimien kunnon ja tiiviyden tarkkailu - suodattimien paine-erojen tarkkailu - suodattimen vaihto tarvittaessa tai erikseen määrättynä aikana - suodattimen kiinnityksen tarkastaminen - kammion imurointi ja muut tarvittavat puhdistustoimenpiteet suodattimen vaihdon yhteydessä - rasvasuotimen pesu tarvittaessa tai erikseen määrättyinä ajankohtina Patterit (Tuloilman lämmitys-, lämmöntalteenotto- tai jäähdytyspatterit) Toiminnan tarkkailu ja käyttö (viikoittain ja tarvittaessa) - lämpötilojen tarkkailu - vuotojen tarkkailu - pumppujen toiminnan tarkkailu - patteripintojen puhtauden tarkkailu - patterin nestekierron tarkkailu, ilmaus tarvittaessa - tippuvesialtaan tyhjentymisen ja puhtauden tarkkailu Patterit, putkistot, pumput ja varusteet tarkastetaan samassa yhteydessä - koestus ja tarkastus ennen lämmitys-/jäähdytyskauden alkua

17 - puhdistus imuroimalla ja tarvittaessa pesemällä (varo lamelleja) - jäähdytyspatterin tippuvesialtaan puhdistus pesemällä - pumppujen ulkoinen puhdistus, laakereiden ja tiivistevuotojen tarkastus - nestevirran suuruuden tarkastus - kylmäainemäärän tarkastus Jäähdytyslaitteiden kylmäkoneiston huollon saa tehdä vain luvanvarainen ja pätevä kylmälaiteasentaja Lämmöntalteenotto (nestekiertoiset lto-laitteet, levylämmönsiirtimet ja pyörivät lto- laitteet) Toiminnan tarkkailu ja käyttö (viikottain ja tarvittaessa) - lämpötilojen ja hyötysuhteiden tarkkailu - siirrinpintojen puhtauden tarkkailu - pyörivän lto- kiekon pyörimisen seuranta ja laakeriäänien kuuntelu - vuotojen tarkkailu - toiminnan tarkastus ja koestus, toimintakokeen tekeminen - siirrinpintojen puhdistus, pesu tarvittaessa - pyörivän lto- kiekon hihnan tarkitus, vaihto tarvittaessa - kennojen (lamellivälien) puhdistus imuroimalla, paineilmalla tai tarvittessa pesemällä - nestekiertoisen lto-laitteen nesteen pitoisuuden seuranta - glykolinesteen paineen ja pakkasenkestävyyden tarkastus - ohivirtauspeltien toiminnan tarkastus Kostuttimet Toiminnan tarkkailu ja käyttö (päivittäin ja tarvittaessa) - sisäilman kosteuden ja huonelämpötilan seuranta - laitteiston puhtauden tarkkailu - vuotojen tarkkailu - höyrykostuttimen varolaitteiden toiminnan tarkkailu - toiminnan tarkastus ja koestus, toimintakoe - laitteiston osien puhdistus - vesisuodattimen vaihto Kanavat, kammiot ja varusteet Toiminnan tarkkailu ja käyttö (vuosittain ja tarvittaessa) - puhtauden tarkkailu - ilmavirtojen pysyvyyden tarkkailu

18 - palopeltien asennon tarkkailu - eristeiden kunnon ja toiminnan tarkkailu - vuotojen ja mahdollisten kondensoitumisen tarkkailu - sulku- ja säätölaitteiden sekä ilmavirran hallinta- ja mittauslaitteiden toiminnan tarkastukset - tuloilmakanaviston puhdistus tarvittaessa tai viranomaisohjeiden mukaan - poistoilmakanaviston ja hormin puhdistus tarvittaessa tai viranomaisohjeiden mukaan - rasvakanaviston puhdistus vähintään kerran vuodessa tai tarvittaessa Päätelaitteet (mm. tuloilmahajoittimet, poistoilmaventtiilit ja säleiköt, liesikuvut ja tuulettimet, siirtoilmalaitteet, ulkosäleiköt, jäähdytyspalkit) Toiminnan tarkkailu ja käyttö (jatkuvasti ja vuosittain) - puhtauden tarkkailu - asennon ja kiinnityksen tarkkailu - ilmavirran esteettömyyden varmistaminen - äänitason tarkkailu - päätelaitteiden puhdistus Erilliset poistokoneet (mm. kohdepoistot, hitsauspoistot, pakokaasunpoistot, maalauspoistot, purunpoistolaitteet ym.) Toiminnan tarkkailu ja käyttö (päivittäin ja tarvittaessa) - aistien varainen tarkkailu - käynnin seuranta - järjestelmän likaantumisen seuranta - järjestelmän puhdistus tarvittaessa - likasäiliöiden, purunpoistopussien yms. tyhjennys ja vaihto - suodattimien puhdistus ja vaihto Varavoimakoneen apulaitteet (LVI- tekniikkaan kuuluvat laitteet, joita ilman varavoimakone ei voi toimia) Toiminnan tarkkailu ja käyttö (päivittäin ja tarvittaessa) - pollttoainelaitteiston toiminnan tarkkailu - putkiston tiiviyden tarkkailu - koekäytön tekeminen - polttoaineen hankinta - öljyn vaihtaminen - öljysäiliön ylitäytönestimen testaus - määräaikaishuollon tilaaminen

19 - käyttöpäiväkirjan pitäminen Varmistaa, että koestukset ja tarkastukset ja huollot sekä kunnossapito on tehty ajallaan. 4. Kylmätekniset laitteet Kylmäkoneistot Toiminnan tarkkailu ja käyttö (päivittäin ja tarvittaessa) - jäähdyttävän aineen tarkkailu tai tilan lämpötilan tarkkailu - käyntipaineiden tarkkailu - vuotojen tarkkailu (kylmäaine, öljy) - kylmäaineen määrän tarkkailu - kompuran käynnin ja käyntiäänen tarkkailu - kompuran käyntijakson seuranta - öljyn määrän tarkkailu - lauhdutinpuhaltimen toiminnan tarkkailu - lauhduttimen puhtauden tarkkailu, imurointi - kondenssiveden poistumisen tarkkailu - käytön seuranta ja käyttötuntimittarin lukeminen Kylmäkoneiston huoltaa luvanvarainen ja pätevä kylmälaiteasentaja Kylmä- ja jäähdytysjakelu Toiminnan tarkkailu ja käyttö (päivittäin ja tarvittaessa) - pumppujen toiminnan tarkkailu - vuotojen tarkkailu - öljynerottimen tarkkailu - eristeiden kunnon tarkkailu - ilmanvaihtosuodattimen tarkastus ja vaihto tarvittaessa - paisunta- ja sulkuventtiilien tarkastus - kuivaimen kunnon tarkastus Jäähdytyksen luovuttimet (jäähdytyspatteri ja höyrystin) Toiminnan tarkkailu ja käyttö (päivittäin ja tarvittaessa) - huurtumisasteen ja jään muodostumisen tarkkailu - puhtauden tarkkailu - puhaltimen toiminnan tarkkailu - sulatusten toiminnan tarkkailu - höyrystimen sulatus tarvittaessa Kylmäkoneiston huoltaa luvanvarainen ja pätevä kylmälaiteasentaja

20 5. Paineilma- ja kaasujärjestelmät Paineilmajärjestelmät Toiminnan tarkkailu ja käyttö - paineilmaverkoston tiiviyden tarkkailu - käyntiäänien tarkkailu - käyttötuntien seuranta - vedenpoiston ja kuivaimen toiminnan tarkkailu - öljynerottimen toiminnan tarkkailu - huollon ja määräaikaistarkastusten tilaaminen käyttötuntien mukaan - viranomaisille tehtävistä ilmoituksista huolehtiminen - paineastiapöytäkirjan pito - virtauskaavion pitäminen esillä Huolto Järjestelmän huoltaa pätevä huoltoasentaja Kaasuverkot Toiminnan tarkkailu ja käyttö - kaasukeskuksen ja verkoston tiiviyden tarkkailu - kompuran käyntiäänen tarkkailu ja käyttötuntien seuranta - huollon ja määräaikaistarkastusten tilaaminen käyttötuntien mukaan Huolto Järjestelmän huoltaa pätevä huoltoasentaja 6. Palontorjuntajärjestelmät Alkusammutuskalusto Toiminnan tarkkailu ja käyttö - sammuttimien tarkastuksista ja huolloista huolehtiminen - palopostien toimintakokeen tekeminen Sprinklerilaitteet Toiminnan tarkkailu ja käyttö (tarvittaessa ja vuosittain) - hälytysyhteyden kokeilu 1x kk - kunnossapitopäiväkirjan ylläpito - hoitajan nimeäminen - vuosihuollon tilaaminen - määräaikaistarkastusten tilaaminen/osallistuminen Huolto

Viitasaaren Vuokra-asunnot Oy 1(5)

Viitasaaren Vuokra-asunnot Oy 1(5) 3 vko 2 vko 1 vko 2 kk 1 kk 1 vuodessa Jatkuva 3 vko 2 vko 1 vko 2 kk 1 kk 1 vuodessa As Oy Mallitalo Oy 1.6.2008 Viitasaaren Vuokra-asunnot Oy 1(5) YLEISET HOITOTEHTÄVÄT Työnjohto Työ- ja vikailmoitusten

Lisätiedot

Kouvolan kaupungin sisäliikuntatilat 83 kpl

Kouvolan kaupungin sisäliikuntatilat 83 kpl Kouvolan kaupungin sisäliikuntatilat 83 kpl Kartta ID Suuralue Liikuntapaikka 1 Anjalankoski Ammattikoulun liikuntasali 2 Anjalankoski Anjalan koulun liikuntasali 3 Anjalankoski Inkeroisten uimahalli 4

Lisätiedot

Lähettiauto 1 Autolähetti: Tomi Laasonen p

Lähettiauto 1 Autolähetti: Tomi Laasonen p Päivitetty 03.11.2016 Lähettiauto 1 Autolähetti: Tomi Laasonen p. 55667 Kouvola, Kuusankoski, Valkeala -alueet 8.05 8.05 ti, to 8.20 8.25 8.25 8.35 8.45 8.45 8.45 ke 8.55 8.55 9.00 9.05 9.05 9.15 to 9.15

Lisätiedot

Jokilatvojen tilapalveluiden Kuntayhtymän palvelutuotannon YLEISSOPIMUS

Jokilatvojen tilapalveluiden Kuntayhtymän palvelutuotannon YLEISSOPIMUS Jokilatvojen tilapalveluiden Kuntayhtymän palvelutuotannon YLEISSOPIMUS 2 3 TUOTANNON YLEISSOPIMUS SISÄLTÖ 1 SOPIMUKSEN TARKOITUS...5 2 TOIMINTA JA TEHTÄVÄT...5 3 TOIMINTAYMPÄRISTÖ...5 4. TUOTANNON VALVONTA...6

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun Partiolaiset majoituspaikat

Pääkaupunkiseudun Partiolaiset majoituspaikat Pääkaupunkiseudun Partiolaiset majoituspaikat Lippukunta Majoituspaikka Majoituspaikka Osoite Pääkaupunkiseudun Partiolaiset ry Aarnivalkeat Eskolanmäen koulu Tasankotie 8, Kouvola Pääkaupunkiseudun Partiolaiset

Lisätiedot

KOUVOLAN KOULUTOIMEN KOHTALON KÄYRÄT. Kasvatus- ja opetuspalveluiden palveluverkkosuunnitelma vuoteen LIITTEET

KOUVOLAN KOULUTOIMEN KOHTALON KÄYRÄT. Kasvatus- ja opetuspalveluiden palveluverkkosuunnitelma vuoteen LIITTEET KOUVOLAN KOULUTOIMEN KOHTALON KÄYRÄT Kasvatus ja opetuspalveluiden palveluverkkosuunnitelma vuoteen 2025 29.10.2009 LIITTEET LIITE 1 KOULUN ALOITTAMIS JA PÄÄTTÄMISVUODET... 42 LIITE 2 TYÖSUUNNITELMA...

Lisätiedot

JÄRVI-SAIMAAN PALVELUT OY:N JA RANTASALMEN KUNNAN VÄLINEN SOPIMUS KUNTATEKNIIKAN YLLÄPITOPALVELUISTA VUONNA 2015

JÄRVI-SAIMAAN PALVELUT OY:N JA RANTASALMEN KUNNAN VÄLINEN SOPIMUS KUNTATEKNIIKAN YLLÄPITOPALVELUISTA VUONNA 2015 JÄRVI-SAIMAAN PALVELUT OY:N JA RANTASALMEN KUNNAN VÄLINEN SOPIMUS KUNTATEKNIIKAN YLLÄPITOPALVELUISTA VUONNA 2015 1. SOPIJAOSAPUOLET: Tilaaja: Rantasalmen kunta / kunnanhallitus Y-tunnus 0166507-1 Poikkitie

Lisätiedot

ELIEL SAARISEN TIEN TUNNELI. SÄHKÖLAITTEISTON tarkastus ja huolto-ohjelma

ELIEL SAARISEN TIEN TUNNELI. SÄHKÖLAITTEISTON tarkastus ja huolto-ohjelma ELIEL SAARISEN TIEN TUNNELI SÄHKÖLAITTEISTON tarkastus ja huolto-ohjelma Sivu 2 (16) ELIEL SAARISENTIEN TUNNELI SÄHKÖLAITTEISTON RKASTUS- JA HUOLTO-OHJELMA Laitteiston haltija: Käytön johtaja Puhelin YSP

Lisätiedot

Hankintasopimus (luonnos) Liite 4.

Hankintasopimus (luonnos) Liite 4. 1 Hankintasopimus (luonnos) Liite 4. Allekirjoittaneet Mäntsälän kunta/ Mustijoen perusturva, jota tässä sopimuksessa nimitetään tilaajaksi ja Toimittaja Oy, jota tässä sopimuksessa nimitetään toimittajaksi,

Lisätiedot

Energiankulutus ja kiinteistökierroksen tulokset Syksy 2014. Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto.

Energiankulutus ja kiinteistökierroksen tulokset Syksy 2014. Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto. Energiankulutus ja kiinteistökierroksen tulokset Syksy 2014 Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto.fi 1 3.12.2014 Lauri Penttinen 2 Kulutuskäyrästöt talon iän mukaan

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNNAN JA HUS-SERVIS LIIKELAITOKSEN SOPIMUS TEKSTINKÄSITTELYPALVELUISTA

NURMIJÄRVEN KUNNAN JA HUS-SERVIS LIIKELAITOKSEN SOPIMUS TEKSTINKÄSITTELYPALVELUISTA NURMIJÄRVEN KUNNAN JA HUS-SERVIS LIIKELAITOKSEN SOPIMUS TEKSTINKÄSITTELYPALVELUISTA 1 SOPIJAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT 1.1 Tilaaja Nurmijärven kunta (jäljempänä Tilaaja) < osoite > < Y-tunnus > 1.2 Toimittaja

Lisätiedot

ESPOON ASUNNOT OY:N KIINTEISTÖJEN HULEVESI-, PERUSVESI- JA JÄTEVESI- PUMPPAAMOJEN TYHJENNYS, PUHDISTUS, PESU JA HUOLTO

ESPOON ASUNNOT OY:N KIINTEISTÖJEN HULEVESI-, PERUSVESI- JA JÄTEVESI- PUMPPAAMOJEN TYHJENNYS, PUHDISTUS, PESU JA HUOLTO URAKKAOHJELMA ESPOON ASUNNOT OY:N KIINTEISTÖJEN HULEVESI-, PERUSVESI- JA JÄTEVESI- PUMPPAAMOJEN TYHJENNYS, PUHDISTUS, PESU JA HUOLTO Tilaaja Espoon Asunnot Oy Upseerinkatu 3 B 02600 Espoo Espoon Asunnot

Lisätiedot

OSAKKAAN ILMOITUSVELVOLLISUUS MUUTOSTYÖN HYVÄKSYNTÄ MUUTOSTYÖN VALVONTA ILMOITUKSEN TOIMITTAMINEN, KULUT JA LUPA-ASIAT NEUVONTA

OSAKKAAN ILMOITUSVELVOLLISUUS MUUTOSTYÖN HYVÄKSYNTÄ MUUTOSTYÖN VALVONTA ILMOITUKSEN TOIMITTAMINEN, KULUT JA LUPA-ASIAT NEUVONTA MUSTIKKAHAAN HUOLTO OY Versio 2016 OSAKKAAN ILMOITUSVELVOLLISUUS Asunto-osakeyhtiölaki 5. luku 2, osakkeenomistajan on ilmoitettava muutostyöstä etukäteen kirjallisesti hallitukselle tai isännöitsijälle,

Lisätiedot

Kirsi-Maaria Forssell, Motiva Oy

Kirsi-Maaria Forssell, Motiva Oy Kiinteistöjen energiatehokkuus ja hyvät sisäolosuhteet Ajankohtaista tietoa patteriverkoston perussäädöstä sekä ilmanvaihto- ja ilmastointijärjestelmien energiatehokkuudesta Kirsi-Maaria Forssell, Motiva

Lisätiedot

SOPIMUS TURUN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUIDEN TUOTTA- MISESTA 2013 (OPTS)

SOPIMUS TURUN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUIDEN TUOTTA- MISESTA 2013 (OPTS) LIITE 1 SOPIMUS TURUN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUIDEN TUOTTA- MISESTA 2013 (OPTS) 1. Sopimuksen tarkoitus Tällä operatiivisella palvelutuotantosopimuksella (OPTS) ydinprosesseja edustavat

Lisätiedot

OSTOLIIKENNESOPIMUS PALVELU- JA ASIOINTILIIKENNE (malli)

OSTOLIIKENNESOPIMUS PALVELU- JA ASIOINTILIIKENNE (malli) LIITE 5 1 KITEEN KAUPUNKI Sivistyskeskus OSTOLIIKENNESOPIMUS PALVELU- JA ASIOINTILIIKENNE (malli) 1. Sopijapuolet Tilaaja: Yhteyshenkilö: Kiteen kaupunki Sivistyskeskus Kiteentie 25 82500 KITEE Perusopetuksen

Lisätiedot

Ympärivuorokautista hoiva-asumista palvelutaloissa, vanhainkodeissa ja hoivakodeissa. Asumispalvelut 24/7

Ympärivuorokautista hoiva-asumista palvelutaloissa, vanhainkodeissa ja hoivakodeissa. Asumispalvelut 24/7 Ympärivuorokautista hoiva-asumista palvelutaloissa, vanhainkodeissa ja hoivakodeissa Asumispalvelut 24/7 Asumispalvelut Asumispalveluiden tavoitteena on tukea yli 65-vuotiaiden henkilöiden omia voimavaroja

Lisätiedot

js; tarkist js KIINTEISTÖT hallinto kiint. talon- lämm. sähkö vesi om. hoito miehet jätevesi vak. Yhteensä

js; tarkist js KIINTEISTÖT hallinto kiint. talon- lämm. sähkö vesi om. hoito miehet jätevesi vak. Yhteensä TALOUSARVIOVUOSI 2016 KÄYTTÖTALOUS mr:n käyttösuunnitelma 12.8.2015 js; tarkist. 21.1.2016 js KIINTEISTÖT hallinto kiint. talon- lämm. sähkö vesi om. hoito miehet jätevesi vak. Yhteensä Hallinto 141 035

Lisätiedot

ENERGIAN- SÄÄSTÖVINKKEJÄ LOGISTIIKKA- JA TUOTANTOTILOILLE

ENERGIAN- SÄÄSTÖVINKKEJÄ LOGISTIIKKA- JA TUOTANTOTILOILLE ENERGIAN- SÄÄSTÖVINKKEJÄ LOGISTIIKKA- JA TUOTANTOTILOILLE KIINTEISTÖN ENERGIA- TEHOKKUUTTA LUODAAN JOKA PÄIVÄ Kiinteistöjen tehokas energiankäyttö on fiksua paitsi ympäristön kannalta, myös taloudellisesta

Lisätiedot

Sopimus 1 (5) 20.1.2016

Sopimus 1 (5) 20.1.2016 Sopimus 1 (5) SOPIJAPUOLET FORTUM POWER AND HEAT OY (jäljempänä "Fortum") PL 100, 00048 FORTUM, ja MUHOKSEN KUNTA, PL 39, 91501 MUHOS UTAJÄRVEN KUNTA, PL 18,91601 UTAJÄRVI VAALAN KUNTA, PL 12, 91701 VAALA,

Lisätiedot

TARMOn energiaekspertti ilta 1 Tausta ja ekspertin rooli

TARMOn energiaekspertti ilta 1 Tausta ja ekspertin rooli TARMOn energiaekspertti ilta 1 Tausta ja ekspertin rooli Emilia Olkanen & Lauri Penttinen TARMO Asuinalueiden viihtyisyys Asumisen mukavuus Yhteisöllisyys Rakennusten toiminnallisuus Energiatehokkuuden

Lisätiedot

PALVELUSOPIMUS RAKENNUSTEN HOITO, KUNNOSSAPITO JA INVESTOINNIT VAHTIMESTARIPALVELUT

PALVELUSOPIMUS RAKENNUSTEN HOITO, KUNNOSSAPITO JA INVESTOINNIT VAHTIMESTARIPALVELUT PALVELUSOPIMUS KIINTEISTÖPALVELUT /TILAPALVELUT RAKENNUSTEN HOITO, KUNNOSSAPITO JA INVESTOINNIT VAHTIMESTARIPALVELUT Ohjaava osa 1.1.2017 31.12.2017 Palveluosa 1.1.2017 31.12.2017 Hyväksymismerkinnät:

Lisätiedot

SOPIMUS SOSIAALI- JA POTILASASIAMIESPALVELUJEN JÄRJESTÄMISESTÄ

SOPIMUS SOSIAALI- JA POTILASASIAMIESPALVELUJEN JÄRJESTÄMISESTÄ Kuopion kaupunki 1 (6) SOPIMUS SOSIAALI- JA POTILASASIAMIESPALVELUJEN JÄRJESTÄMISESTÄ Sopimuksen osapuolet Kuopion kaupunki Perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueet PL 227 70101 Kuopio Juankosken

Lisätiedot

Hyrynsalmen Pesu- ja siivouspalvelu, jäljempänä yritys Hyryntie 29, 89400 HYRYNSALMI

Hyrynsalmen Pesu- ja siivouspalvelu, jäljempänä yritys Hyryntie 29, 89400 HYRYNSALMI 1 VUOKRASOPIMUS 1.1 Sopijapuolet 1.2 Sopimuksen kohde Hyrynsalmen kunta, jäljempänä kunta. Laskutie 1, 89400 HYRYNSALMI Hyrynsalmen Pesu- ja siivouspalvelu, jäljempänä yritys Hyryntie 29, 89400 HYRYNSALMI

Lisätiedot

TAKSAMALLI / HINNASTO

TAKSAMALLI / HINNASTO TAKSAMALLI / HINNASTO 15.02.2007 Sivu 1 0 YLEISTÄ 3 1 KÄYTTÖMAKSUT 3 1.1 Vesimaksu, /m 3 3 1.2 Jätevesimaksu, /m 3 3 1.3 Sako- ja umpikaivoliete, /m3 3 2 PERUSMAKSUT 4 3 LIITTYMISMAKSUT 8 4 VESIHUOLTO-OSUUSKUNTIEN

Lisätiedot

Helsingin kaupungin taidemuseo

Helsingin kaupungin taidemuseo Energiansäästön toimintasuunnitelma Helsingin kaupungin taidemuseo ENERGIANSÄÄSTÖN TOIMINTASUUNNITELMA Helsingin kaupungin taidemuseo vuoden 2016 talousarvion liitteeksi Hyväksytty Helsingin kaupungin

Lisätiedot

Katujen ja yleisten alueiden hoitotyöt, sopimuskausi, loppuvuosi 2014 2017

Katujen ja yleisten alueiden hoitotyöt, sopimuskausi, loppuvuosi 2014 2017 KUORTANEEN KUNTA Arto Ojala arto.ojala@kuortane.fi 044 550 2545 9.10.2014 Tarjouspyyntö Katujen ja yleisten alueiden hoitotyöt, sopimuskausi, loppuvuosi 2014 2017 Kuortaneen kunnan vastuulla on kaavateiden

Lisätiedot

ATERIAPALVELUJEN TUOTTAMISEN YHTEISTYÖSOPIMUS KAINUUN SOSIAALI - JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄN JA KUNNAN VÄLILLÄ SOPIJAOSAPUOLET

ATERIAPALVELUJEN TUOTTAMISEN YHTEISTYÖSOPIMUS KAINUUN SOSIAALI - JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄN JA KUNNAN VÄLILLÄ SOPIJAOSAPUOLET 1 ATERIAPALVELUJEN TUOTTAMISEN YHTEISTYÖSOPIMUS KAINUUN SOSIAALI - JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄN JA KUNNAN VÄLILLÄ SOPIJAOSAPUOLET Ateriapalvelun saaja: Nimi Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä,

Lisätiedot

PUHDAS VESI MAAILMAN ARVOKKAIN LUONNONVARA

PUHDAS VESI MAAILMAN ARVOKKAIN LUONNONVARA PUHDAS VESI MAAILMAN ARVOKKAIN LUONNONVARA VERCON OY Yli 30 vuoden kokemuksella ja tinkimättömällä palvelulla olemme saavuttaneet asiakkaidemme luottamuksen ja markkinajohtajuuden Suomessa Vertolla on

Lisätiedot

Vastuunjakotaulukko kunnan kiinteistöihin kohdistuvissa hankinnoissa

Vastuunjakotaulukko kunnan kiinteistöihin kohdistuvissa hankinnoissa Tekninen lautakunta 27 23.04.2015 Vastuunjakotaulukko kunnan kiinteistöihin kohdistuvissa hankinnoissa 154/02.07.01/2015 266/02.07.01/2012 Tekla 61 Kiinteistöjen käyttäjien ja ylläpitäjien välillä on ollut

Lisätiedot

Oulun kaupunki. Sivistys- ja kulttuuripalvelujen johtosääntö

Oulun kaupunki. Sivistys- ja kulttuuripalvelujen johtosääntö Oulun kaupunki Sivistys- ja kulttuuripalvelujen johtosääntö päätöspäivä voimaantulo Johtamisjärjestelmätoimikunta 5.10.2012 22 Yhdistymishallitus 7.11.2012 117 Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 14 1.1.2013

Lisätiedot

PALVELUHINNASTO 1.1.2016

PALVELUHINNASTO 1.1.2016 PALVELUHINNASTO 1.1.2016 Postiosoite puhelin sähköpostisoite Onnelantie 10 (08) 6155 2949 kajaaninvesi@kajaani.fi 87100 KAJAANI Kajaanin Vesi Online: www.kajaaninvesi.fi KAJAANIN VESI -liikelaitos PALVELUHINNASTO

Lisätiedot

MIKKELIN VESILAITOKSEN MAKSUT JA PALVELUHINNASTO

MIKKELIN VESILAITOKSEN MAKSUT JA PALVELUHINNASTO MIKKELIN VESILAITOKSEN MAKSUT JA PALVELUHINNASTO 2017 MAKSUT MIKKELIN VESILAITOKSEN VESI- JA JÄTEVESIMAKSUT 1.1.2017 (sis. alv 24 %) - vesimaksu 2,13 e/m 3 - jätevesimaksu 3,04 e/m 3 Vesi- ja jätevesimaksuista

Lisätiedot

KONSULTTIPALVELUIDEN PUITESOPIMUSLUONNOS

KONSULTTIPALVELUIDEN PUITESOPIMUSLUONNOS KONSULTTIPALVELUIDEN PUITESOPIMUSLUOOS 2017-2018 1. Yleistä Puitesopimus edellyttää yhteistyötä, joka vaatii molemmilta osapuolilta käytännön tasolla ansaittua luottamusta, paneutumista toisen toimintaan,

Lisätiedot

Liite Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokuntaan 8.12.2015 asia nro 3. Kuopion Kuntatekniikkaliikelaitoksen talousarvion käyttösuunnitelma 2016

Liite Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokuntaan 8.12.2015 asia nro 3. Kuopion Kuntatekniikkaliikelaitoksen talousarvion käyttösuunnitelma 2016 Liite Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokuntaan 8.12.2015 asia nro 3. Kuopion Kuntatekniikkaliikelaitoksen talousarvion käyttösuunnitelma 2016 Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokunta 8.12.2015 Käyttösuunnitelma

Lisätiedot

AUTOMAATTISEN TAAJUUDENHALLINTARESERVIN TUNTIMARKKINASOPIMUS NRO XX/2015 RESERVINHALTIJA OY sekä FINGRID OYJ

AUTOMAATTISEN TAAJUUDENHALLINTARESERVIN TUNTIMARKKINASOPIMUS NRO XX/2015 RESERVINHALTIJA OY sekä FINGRID OYJ AUTOMAATTISEN TAAJUUDENHALLINTARESERVIN TUNTIMARKKINASOPIMUS NRO XX/2015 RESERVINHALTIJA OY sekä FINGRID OYJ 8.1.2014 2 (7) 1 SOPIMUKSEN TARKOITUS XX (Reservinhaltija) ja Fingrid Oyj (Fingrid) ovat tehneet

Lisätiedot

KUNTOTARKASTUKSEN OHJE ja SISÄLTÖ Omakoti- tai paritalo

KUNTOTARKASTUKSEN OHJE ja SISÄLTÖ Omakoti- tai paritalo KUNTOTARKASTUKSEN OHJE ja SISÄLTÖ Omakoti- tai paritalo OHJE Tarkastukseen on hyvä varata aikaa 3-4 tuntia. Kylpyhuoneessa ei saisi kastella lattiaa ja seiniä 2 päivää ennen tarkastusta. Mikäli on amme

Lisätiedot

Energiatehokkuuspäivä LapinAMK, Toni Semenoja

Energiatehokkuuspäivä LapinAMK, Toni Semenoja Energiatehokkuuspäivä LapinAMK, 15.02.2016 Toni Semenoja Mitä hyötyä on energiatehokkuudesta? Energian järkevä, tehokas ja taloudellinen käyttö on niin asiakkaan kuin energiayhtiönkin etu. Energia-alan

Lisätiedot

UUDISTALO HALTUUN. Taloyhtiön Osakas Hallitus Isännöitsijä. Copyright Raimo Kivari

UUDISTALO HALTUUN. Taloyhtiön Osakas Hallitus Isännöitsijä. Copyright Raimo Kivari UUDISTALO HALTUUN Taloyhtiön Osakas Hallitus Isännöitsijä Copyright Raimo Kivari Esityksen sisältö Oma esittely Referenssit Ketkä osallistuvat tarkastuksiin; hallinnan luovutus ja takuutarkastus Valmistautuminen

Lisätiedot

POSIVIRE OY:N OSAKASSOPIMUS

POSIVIRE OY:N OSAKASSOPIMUS Luonnos 26.10.2011, muutokset 0 POSIVIRE OY:N OSAKASSOPIMUS Luonnos 26.10.2011, muutokset 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Sopijapuolet 2. Sopimuksen taustaa 3. Sopimuksen tarkoitus 4. Yhtiön osakepääoma, osakkeiden

Lisätiedot

Taloyhtiöiden korjaukset ja energia

Taloyhtiöiden korjaukset ja energia Taloyhtiöiden korjaukset ja energia Rakennusfoorumi 13.12.2016, Rakennustietosäätiö, Helsinki DI Petri Pylsy, Kiinteistöliitto Nykytila 2 1 l As Oy kerrostalot, 2014, koko maa l 100 % 90 % 80 % 70 % 60

Lisätiedot

VOIMASSA ma 6.6.- ke 10.8.2016 www.kouvolanbussit.fi

VOIMASSA ma 6.6.- ke 10.8.2016 www.kouvolanbussit.fi n seudun AKATAUUT VOMAA ma 6.6.- ke 0.8.06 www.kouvolanbussit.fi isällysluettelo: Hallituskadun pysäkit... Yhdistelmät: ---- nkeroinen-anjala... --nkeroinen-anjala... 6 --... 0 --Elimäki... 8 -Valkeala...

Lisätiedot

Käyttöasetus potilassiirtojen

Käyttöasetus potilassiirtojen Käyttöasetus potilassiirtojen näkökulmasta Ylitarkastaja Riina Perko Valtioneuvoston asetus työvälineiden turvallisesta käytöstä ja tarkastamisesta (403/2008) Käyttöasetus Asetus voimaan 1.1.2009 Käyttöasetuksen

Lisätiedot

Nokian kaupungin Tilapalvelut pyytää tarjoustanne pienten ilmanvaihtokoneiden vuosihuollosta

Nokian kaupungin Tilapalvelut pyytää tarjoustanne pienten ilmanvaihtokoneiden vuosihuollosta Tilaaja Nokian kaupunki Tilapalvelut Harjukatu 21 37100 Nokia Aihe Tarjouspyyntö Hanke Nokian kaupungin Tilapalvelut pyytää tarjoustanne pienten ilmanvaihtokoneiden vuosihuollosta Hankkeen sisältö ja laajuus

Lisätiedot

TALOYHTIÖN VASTUUJAKOTAULUKKO

TALOYHTIÖN VASTUUJAKOTAULUKKO 1 (8) TALOYHTIÖN VASTUUNJAKOTAULUKKO Vastuunjaon yleistiedot ja kohdistus Taloyhtiön nimi Y-tunnus Osoite Kunta Kaupunginosa Laadintapäivämäärä Rakenteet Vesikatto Ylä-, ala-, välipohja Ulko- ja sisäseinät

Lisätiedot

Työmaan siivous pintojen ja kalusteiden asennuksen aikana

Työmaan siivous pintojen ja kalusteiden asennuksen aikana KUOPION KAUPUNKI RAKENNUSSIIVOUSOHJE 1(5) Tilakeskus Siivoustoimi 8.2.2006 raksiivohj.doc RAKENTAMISEN AIKAINEN SIIVOUS - Urakoitsijoiden vastuut rakennussiivouksesta ja jätteiden lajittelusta määritellään

Lisätiedot

AINEETTOMAT HYÖDYKKEET MUUT PITKÄVAIKUTTEISET MENOT 67 000 67 000 67 000 0 0 0

AINEETTOMAT HYÖDYKKEET MUUT PITKÄVAIKUTTEISET MENOT 67 000 67 000 67 000 0 0 0 INVESTOINTISUUNNITELMA 2015-2018 6.11.2014 sisältää kaikki esitykset - kunnanjohtaja värikoodeill a merkinnyt ne, mihin esittää muutoksia Investointiraja 8.000 euroa (arvonlisäveroton). Sitovuustaso valtuustoon

Lisätiedot

KIINTEISTÖN VUOKRASOPIMUS

KIINTEISTÖN VUOKRASOPIMUS 1 KIINTEISTÖN VUOKRASOPIMUS 1. Sopijaosapuolet Tikkamäen Palvelut Oy (jäljempänä vuokranantaja) ja Pohjois-Karjalan sairaanhoitoja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä, (jäljempänä vuokralainen) ovat sopineet

Lisätiedot

ILMAJOEN VUOKRATALOT OY

ILMAJOEN VUOKRATALOT OY KIINTEISTÖNHOITO JA KUNNOSSAPITO Pääsääntöisesti omistaja (Ilmajoen Vuokratalot Oy) huolehtii kiinteistönhoidosta ja kunnossapidosta. Vuokralaisen vastuulla on hänen hallussaan oleva kiinteistön ulko-

Lisätiedot

Oulun kaupunki. Hyvinvointipalvelujen johtosääntö

Oulun kaupunki. Hyvinvointipalvelujen johtosääntö Oulun kaupunki Hyvinvointipalvelujen johtosääntö päätöspäivä voimaantulo Johtamisjärjestelmätoimikunta 5.10.2012 22 Yhdistymishallitus 7.11.2012 116 Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 13 1.1.2013 Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Talotekniikan toiminnanvarmistus. Säätö ja toiminnanvarmistus ohjekortti alustus Tomi Jäävirta Mikko Niskala

Talotekniikan toiminnanvarmistus. Säätö ja toiminnanvarmistus ohjekortti alustus Tomi Jäävirta Mikko Niskala Talotekniikan toiminnanvarmistus Säätö ja toiminnanvarmistus ohjekortti alustus Tomi Jäävirta Mikko Niskala Tarkoitus Osa Kuivaketju10 projektia Sisältöä talotekniikan toiminnanvarmistus ohjekorttiin.

Lisätiedot

Ranuan jäähalli LVI-työselostus LVI-TYÖSELOSTUS. IV-urakka KOHDE

Ranuan jäähalli LVI-työselostus LVI-TYÖSELOSTUS. IV-urakka KOHDE LVI-TYÖSELOSTUS IV-urakka KOHDE Ranuan jäähalli 24.4.2015 1 Sisältö LVI-TYÖSELOSTUS... 1 1. Yleistä rakennuskohteesta... 3 1.1 Rakennuskohteen tiedot... 3 1.1.1 Rakennuttaja... 3 1.1.2 Käyttäjän edustaja...

Lisätiedot

PALVELUMAKSUHINNASTO

PALVELUMAKSUHINNASTO 1 liikelaitoksen 16.10.2014 hyväksymä Voimaantulopäivä 1.1.2015 1 TONTTIJOHTOMAKSU 1.1 Vesijohto Laitoksen suorittamasta tonttivesijohdon hankkimisesta, asentamisesta ja liittämisestä laitoksen vesijohtoverkostoon

Lisätiedot

PALVELUSOPIMUS. KOHA-kirjastotietojärjestelmä ylläpito- ja kehittämispalveluista Mikkelin kaupungin ja Koha Suomi Oy:n välillä

PALVELUSOPIMUS. KOHA-kirjastotietojärjestelmä ylläpito- ja kehittämispalveluista Mikkelin kaupungin ja Koha Suomi Oy:n välillä 1 PALVELUSOPIMUS KOHA-kirjastotietojärjestelmä ylläpito- ja kehittämispalveluista Mikkelin kaupungin ja Koha Suomi Oy:n välillä 2 1. OSAPUOLET Tilaaja: Mikkelin kaupunki (jäljempänä Tilaaja ) Tilaajan

Lisätiedot

Yritys (jäljempänä Toimittaja) Osoite Y-tunnus. Molemmat jäljempänä myös Osapuoli tai Osapuolet. Asiakkaan yhteyshenkilön yhteystiedot

Yritys (jäljempänä Toimittaja) Osoite Y-tunnus. Molemmat jäljempänä myös Osapuoli tai Osapuolet. Asiakkaan yhteyshenkilön yhteystiedot TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 3 1 (7) Toimistotyön ergonomiatuotteiden hankinta 1. Sopijaosapuolet Espoon kaupunki (jäljempänä Asiakas) Hankintapalvelut PL 640 Y-tunnus 0101263-6 2. Sopimuksen yhteyshenkilöt:

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI VUOKRASOPIMUS 1 LIIKUNTAVIRASTO

HELSINGIN KAUPUNKI VUOKRASOPIMUS 1 LIIKUNTAVIRASTO HELSINGIN KAUPUNKI VUOKRASOPIMUS 1 YRJÖNKADUN UIMAHALLIKIINTEISTÖSSÄ SIJAITSEVAN TYÖTILAN VUOKRAAMINEN ADALIA SALON & SOLARIUMILLE Sopijapuolet: Vuokranantaja Vuokralaiset Helsingin kaupungin liikuntavirasto

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNTA LIITE 2 1 (5) Perusturva PL 20 02401 KIRKKONUMMI 3.11.2009 1232/135//2009

KIRKKONUMMEN KUNTA LIITE 2 1 (5) Perusturva PL 20 02401 KIRKKONUMMI 3.11.2009 1232/135//2009 KIRKKONUMMEN KUNTA LIITE 2 1 (5) ALUSTAVA PUITESOPIMUS HOITAJATYÖVOIMAN HANKINNASTA (LUONNOS) SOPIJAOSAPUOLET XXX, jäljempänä Palveluntuottaja Y-tunnus ja Kirkkonummen kunta,, jäljempänä Tilaaja 02401

Lisätiedot

KANNUKSEN KUNNAN PERUSPALVELUIDEN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVA PALVELUSOPIMUS 2016

KANNUKSEN KUNNAN PERUSPALVELUIDEN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVA PALVELUSOPIMUS 2016 Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito ja -peruspalvelukuntayhtymä Peruspalveluliikelaitos JYTA Peruspalvelulautakunta KANNUKSEN KUNNAN PERUSPALVELUIDEN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVA PALVELUSOPIMUS 2016 1. Sopimuksen

Lisätiedot

Taloyhtiön energiatehokas ylläpito

Taloyhtiön energiatehokas ylläpito Taloyhtiön energiatehokas ylläpito Taloyhtiöiden energiailta 07.10.2015, Jyväskylän kaupunginkirjasto DI Petri Pylsy, Kiinteistöliitto Tarjolla tänään Lähtötilanteen haltuun otto Arkisia, mutta tärkeitä

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 4: Talousohjelma

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 4: Talousohjelma Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 4: Talousohjelma 2010-2013 16.11.2009 123 Kaupunginvaltuusto Järvenpään kaupunki TALOUSOHJELMA 1 Talousohjelman tausta ja lähtökohdat Järvenpään kaupunki TALOUSOHJELMA

Lisätiedot

JÄRVI-SAIMAAN PALVELUT OY:N JA RANTASALMEN KUNNAN VÄLINEN SOPIMUS KUNTATEKNIIKAN YLLÄPITOPALVELUISTA VUONNA 2016

JÄRVI-SAIMAAN PALVELUT OY:N JA RANTASALMEN KUNNAN VÄLINEN SOPIMUS KUNTATEKNIIKAN YLLÄPITOPALVELUISTA VUONNA 2016 JÄRVI-SAIMAAN PALVELUT OY:N JA RANTASALMEN KUNNAN VÄLINEN SOPIMUS KUNTATEKNIIKAN YLLÄPITOPALVELUISTA VUONNA 2016 1. SOPIJAOSAPUOLET: Tilaaja: Rantasalmen kunta / kunnanhallitus Y-tunnus 0166507-1 Poikkitie

Lisätiedot

KAINUUN ALUEELLISEN PELASTUSTOIMEN YHTEISTOIMINTASOPIMUS

KAINUUN ALUEELLISEN PELASTUSTOIMEN YHTEISTOIMINTASOPIMUS KAINUUN ALUEELLISEN PELASTUSTOIMEN YHTEISTOIMINTASOPIMUS SOPIJAOSAPUOLET Kajaanin ja Kuhmon kaupungit sekä Hyrynsalmen, Paltamon, Puolangan, Ristijärven, Sotkamon, Suomussalmen ja Vaalan kunnat. SOPIMUKSEN

Lisätiedot

TEKNISTALOUDELLISET TUTKIMUKSET JA SUUNNITTELU

TEKNISTALOUDELLISET TUTKIMUKSET JA SUUNNITTELU L I I T E 2 1 (10) TEKNISTALOUDELLISET TUTKIMUKSET JA SUUNNITTELU PUITESOPIMUSLUONNOS xx.xx.201x xx.xx.201x.. Oy L I I T E 2 2 (10) KONSULTTISOPIMUS 1. SOPIMUKSEN OSAPUOLET Tämän sopimuksen osapuolia ovat

Lisätiedot

NURMEKSEN KAUPUNKI OSTOLIIKENNESOPIMUS VANHUSTEN PÄIVÄKUNTOUTUSKULJETUKSET

NURMEKSEN KAUPUNKI OSTOLIIKENNESOPIMUS VANHUSTEN PÄIVÄKUNTOUTUSKULJETUKSET NURMEKSEN KAUPUNKI OSTOLIIKENNESOPIMUS VANHUSTEN PÄIVÄKUNTOUTUSKULJETUKSET Nämä ehdot liitetään ostoliikennesopimukseen. Ehtoja noudatetaan ostoliikenteen järjestämisessä, jollei ostoliikennesopimuksessa

Lisätiedot

NAKKILAN KUNNAN KIINTEISTÖJEN ILMANVAIHTOKANAVIEN PUDISTUSURAKKA 2015

NAKKILAN KUNNAN KIINTEISTÖJEN ILMANVAIHTOKANAVIEN PUDISTUSURAKKA 2015 1 TARJOUSPYYNTÖ Rakennusosasto 10.2.2015 NAKKILAN KUNNAN KIINTEISTÖJEN ILMANVAIHTOKANAVIEN PUDISTUSURAKKA 2015 Tilaaja Työkohteet Urakan sisältö Nakkilan kunnan rakennusosasto pyytää tarjoustanne Kirkonseudun

Lisätiedot

menevät omaan ja menevät Asumisoikeus ja yksittäisten kalusteiden ja varusteiden korjaukset ja uusimiset koko kalusteiden ja varusteiden kuuluvat

menevät omaan ja menevät Asumisoikeus ja yksittäisten kalusteiden ja varusteiden korjaukset ja uusimiset koko kalusteiden ja varusteiden kuuluvat VASTUUNJAKOTAULUKKO VASTUUNJAKOTAULUKKO määritellään kuuluvien menevät omaan menevät Asumisoikeus Oy:n yksittäisten kalusteiden varusteiden korukset uusimiset koko kalusteiden varusteiden kuuluvat Asumisoikeuden

Lisätiedot

Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma Lappeenrannan kaupunki RAKENNUSJÄRJESTYKSEN MUUTOS Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma Rakennusjärjestys Rakennusjärjestys on maankäyttö- ja rakennuslakia sekä

Lisätiedot

Kouvolan kaupungin katujen ja liikennealueiden hoidosta, kunnossa- ja puhtaanapidosta

Kouvolan kaupungin katujen ja liikennealueiden hoidosta, kunnossa- ja puhtaanapidosta Dnro 1(7) PALVELUSOPIMUS / Ohjaava osa Kouvolan kaupungin katujen ja liikennealueiden hoidosta, kunnossa- ja puhtaanapidosta Hankinnan kohde ja sopimuskausi Kouvolan kaupungin teknisen lautakunnan hallintaan

Lisätiedot

Toimisto avoinna ma-to klo 8.00 15.45, pe klo 8.00 15.30

Toimisto avoinna ma-to klo 8.00 15.45, pe klo 8.00 15.30 Liittämis- ja maksuperusteet sekä maksut 1.1.2016 Toimisto avoinna ma-to klo 8.00 15.45, pe klo 8.00 15.30 Kurikkatie 14, 90440 Kempele Puhelin: (08) 8828 300, telefax (08) 8828 310 Päivystys: 0400 586

Lisätiedot

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Valtuusto 20.12.1999 190 Voimaan 1.1.2000 Valtuusto 21.3.2011 26 Voimaan 25.3.2011 Valtuusto 3.9.2012 81 Voimaan 7.9.2012 Valtuusto 7.12.2015

Lisätiedot

Lapuan kaupungin vesihuoltolaitoksen vesihuoltotaksa 2016

Lapuan kaupungin vesihuoltolaitoksen vesihuoltotaksa 2016 Lapuan kaupungin vesihuoltolaitoksen vesihuoltotaksa 2016 2 VESIHUOLTOLAITOKSEN YHTEYSTIEDOT Kunnallistekniikan päällikkö Jarmo Hietala s-posti jarmo.hietala@lapua.fi puh. 06 4384 640, 044 4384 640 Rakennusmestari

Lisätiedot

SOPIMUSLUONNOS LÄÄKKEIDEN KONEELLISESTA ANNOSPUSSIJAKELUSTA 1. SOPIJAOSAPUOLET JA YHDYSHENKILÖT

SOPIMUSLUONNOS LÄÄKKEIDEN KONEELLISESTA ANNOSPUSSIJAKELUSTA 1. SOPIJAOSAPUOLET JA YHDYSHENKILÖT LIITE 2 SOPIMUSLUONNOS LÄÄKKEIDEN KONEELLISESTA ANNOSPUSSIJAKELUSTA 1. SOPIJAOSAPUOLET JA YHDYSHENKILÖT Tilaaja: Vaihtoehtoisesti: Sipoon kunta PL 7 04131 Sipoo Y-tunnus: 0203533-8 Helena Räsänen, palvelujohtaja

Lisätiedot

RAUMAN SATAMALIIKELAITOKSEN TOIMINTASÄÄNTÖ

RAUMAN SATAMALIIKELAITOKSEN TOIMINTASÄÄNTÖ RAUMAN SATAMALIIKELAITOKSEN TOIMINTASÄÄNTÖ Rauman satamaliikelaitoksen johtokunta hyväksynyt 21.5.2014 41 Voimaantulopäivä 22.5.2014 1 SATAMALIIKELAITOKSEN ORGANISAATIO JA JAKAUTUMINEN TULOSALUEISIIN Satamaliikelaitoksen

Lisätiedot

Uimahallit. Tuomas Kilpimaa. We help the best buildings in the world get that way.

Uimahallit. Tuomas Kilpimaa. We help the best buildings in the world get that way. Uimahallit Tuomas Kilpimaa We help the best buildings in the world get that way. Energiansäästön lähtökohdat - Uimahallit ovat tekniikan, suurten käyttäjämäärien ja poikkeuksellisten olosuhteiden vuoksi

Lisätiedot

Kunnan konserniohjaus. Tiedotustilaisuus 28.6.2005

Kunnan konserniohjaus. Tiedotustilaisuus 28.6.2005 Kunnan konserniohjaus Tiedotustilaisuus 28.6.2005 Omistajapolitiikka ja konserniohjaus Omistajapolitiikka Omistajastrategia - mitä omistetaan Konsernisohjaus - miten omistetaan Strategegisten tavoitteiden

Lisätiedot

LENTOLIIKENTEEN KEHITTÄMINEN PALVELUSOPIMUS

LENTOLIIKENTEEN KEHITTÄMINEN PALVELUSOPIMUS LENTOLIIKENTEEN KEHITTÄMINEN PALVELUSOPIMUS Sopimus voimassa dd.mm.2016 31.12.2016 SOPIMUS LENTOLIIKENTEESTÄ 1 Sopimusosapuolet Sopimusosapuolet tässä palvelusopimuksessa ovat tilaajana Xxxxx kaupunki/kunta

Lisätiedot

Haddom skola Haddomintie 14, 07945 Kuggom

Haddom skola Haddomintie 14, 07945 Kuggom 1512197 6.1.215 Loviisan kaupunki Haddom skola Haddomintie 14, 7945 Kuggom Ramboll Finland Oy Niemenkatu 73, 1514 Lahti Puh. +358 2 755 611 Sisällys LAADUNVARMISTUS 3 ESIPUHE 4 1. RAKENNUSTEKNIIKKA 5 1.1

Lisätiedot

PUITESOPIMUS KEMIJÄRVEN KAUPUNGIN JÄRJESTÄMISVELVOLLISUUDEN PIIRIIN KUULUVIEN TYÖTERVEYSHUOLLON PALVELUJEN TUOTTAMISESTA

PUITESOPIMUS KEMIJÄRVEN KAUPUNGIN JÄRJESTÄMISVELVOLLISUUDEN PIIRIIN KUULUVIEN TYÖTERVEYSHUOLLON PALVELUJEN TUOTTAMISESTA LUONNOS 2.12.2015 PUITESOPIMUS KEMIJÄRVEN KAUPUNGIN JÄRJESTÄMISVELVOLLISUUDEN PIIRIIN KUULUVIEN TYÖTERVEYSHUOLLON PALVELUJEN TUOTTAMISESTA 1 OSAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT Tilaaja Kemijärven kaupunki (jäljempänä

Lisätiedot

Liikenne- ja viestintäministeriö (jäljempänä LVM)

Liikenne- ja viestintäministeriö (jäljempänä LVM) 1 SOPIMUS KAUKO- JA LÄHIJUNALIIKENTEEN OSTAMISESTA 1. OSAPUOLET Liikenne- ja viestintäministeriö (jäljempänä LVM) VR-Yhtymä Oy (jäljempänä VR) 2. SOPIMUKSEN TARKOITUS JA KOHDE LVM ostaa VR:ltä sopimuskauden

Lisätiedot

Suunnitelmallinen kiinteistön ylläpito

Suunnitelmallinen kiinteistön ylläpito Suunnitelmallinen kiinteistön ylläpito Sisäilma ja terveys terveellinen ja turvallinen toimintaympäristö 24.11.2015 Petri Kuisma Lapin AMK 23.11.2015 1 Sisältö Suunnitelmallinen sisäympäristö Kustannustehokkaat

Lisätiedot

ILMOITUS HUONEISTON MUUTOS- TAI KUNNOSSAPITOTYÖSTÄ

ILMOITUS HUONEISTON MUUTOS- TAI KUNNOSSAPITOTYÖSTÄ ILMOITUS HUONEISTON MUUTOS- TAI KUNNOSSAPITOTYÖSTÄ Yleisiä ohjeita Asunto-osakeyhtiölain (1599/09) 4 luvun mukaan osakkeenomistajan on pidettävä kunnossa osakehuoneistonsa sisäosat. Osakkeenomistajan on

Lisätiedot

Allianssihanke Vuolukiventie 1b

Allianssihanke Vuolukiventie 1b Allianssihanke Vuolukiventie 1b Vuolukiventien projektiallianssin pidennetty takuu ja sopimukseen sisältyvä ylläpito 9.12.2014 Marko Räisänen SRV Rakennus Oy Vuolukiventie 1b peruskorjaus Vuolukiventie

Lisätiedot

Omakotitalon perusparantaminen. Toimenpide- ja kustannusluettelo YM 33a 1/5. Hakija: Osoite:

Omakotitalon perusparantaminen. Toimenpide- ja kustannusluettelo YM 33a 1/5. Hakija: Osoite: Omakotitalon perusparantaminen Hakija: Toimenpide- ja kustannusluettelo YM 33a Osoite: Kustannustaso 1/2014 (ALV 24%) (rak.kust.indeksi 106,9 (2010=100)) 1.Vaippaan kohdistuvat toimenpiteet 1.1 Vesikatto

Lisätiedot

RAKENNUSTEKNINEN KUNTOARVIO TEOLLISUUS ALUEEN HUOLTOHALLIKIINTEISTÖ SAHATEOLLISUUSTIE JUUKA

RAKENNUSTEKNINEN KUNTOARVIO TEOLLISUUS ALUEEN HUOLTOHALLIKIINTEISTÖ SAHATEOLLISUUSTIE JUUKA RAKENNUSTEKNINEN KUNTOARVIO TEOLLISUUS ALUEEN HUOLTOHALLIKIINTEISTÖ SAHATEOLLISUUSTIE 3 83900 JUUKA 14.02.2011 Sisällys Esipuhe...3 1 Yleistä kiinteistöstä...3 2 Asiakirjat...3 3 Rakenteiden ja järjestelmien

Lisätiedot

3.1 Karelia Expert matkailupalvelu Oy:n roolin ja aseman määrittäminen

3.1 Karelia Expert matkailupalvelu Oy:n roolin ja aseman määrittäminen JOENSUUN KAUPUNGIN MATKAILUPALVELUSOPIMUS 1. Osapuolet Palvelun tuottaja Karelia Expert matkailupalvelu Oy (0932125-7) Koskikatu 5, 80100 Edustaja Toimitusjohtaja Markku Litja Palvelun tilaaja Edustaja

Lisätiedot

VUOKRASOPIMUKSEN IRTISANOMINEN

VUOKRASOPIMUKSEN IRTISANOMINEN VUOKRASOPIMUKSEN IRTISANOMINEN Koulukatu 19 Skolhusgatan PL 2 PB, Vaasa 65101 Vasa faksi/fax (06) 325 3629, www.pikipruukki.com Pvm TÄYTÄ JA TULOSTA. Palauta allekirjoitettuna osoitteeseen: Koy Pikipruukki,

Lisätiedot

Sisäinen tukipalvelutilaus (1000 ) ASIAKAS TP 2014 MTA 2015 TA 2016

Sisäinen tukipalvelutilaus (1000 ) ASIAKAS TP 2014 MTA 2015 TA 2016 VASTUUALUE: Kiinteistöpalvelut TA15 - Sisäinen tukipalvelutilaus (1000 ) ASIAKAS TP 2014 MTA 2015 TA 2016 TA16 muutos % Kiinteistöjen hoito ja -ylläpitopalvelut Tilakeskus 4 813 5 628 5 560-1,2 % kiinteistönhoito

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alue Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue / Ympäristöpalvelut 27.01.2015 2 1 n sisältö ja tarkoitus Maankäyttö-

Lisätiedot

Ostajan ja liikennöitsijän välisen sopimussuhteen sisältö määräytyy tämän sopimuksen sekä siihen liittyvien seuraavien asiakirjojen perusteella:

Ostajan ja liikennöitsijän välisen sopimussuhteen sisältö määräytyy tämän sopimuksen sekä siihen liittyvien seuraavien asiakirjojen perusteella: KOULULAISKULJETUKSET OSTOLIIKENNESOPIMUS 1. Sopijapuolet Ostaja: Kunta............................................... Yhteystiedot:......................................... Ostajan edustaja:......................................

Lisätiedot

Ydinvoimalaitoksen käyttöönotto ja käyttö

Ydinvoimalaitoksen käyttöönotto ja käyttö Ydinvoimalaitoksen käyttöönotto ja käyttö Teemailta Pyhäjoki, Tero Jännes Projektipäällikkö 1 Yleistä käyttöönotosta YVL-ohje 2.5 Ydinvoimalaitoksen käyttöönotto Ydinvoimalaitoksen käyttöönotolla tarkoitetaan

Lisätiedot

Keravan Kaupunkitekniikka -liikelaitoksen johtokunta

Keravan Kaupunkitekniikka -liikelaitoksen johtokunta KERAVAN KAUPUNKI Keravan Kaupunkitekniikka -liikelaitoksen johtokunta KERAVAN KAUPUNKITEKNIIKAN TOIMINTASÄÄNTÖ Hyväksytty: 19.1.2010 Voimaantulo: 1.1.2010 Muutettu: 21.12.2010 Voimaantulo: 1.1.2011 Muutettu:

Lisätiedot

YHTEISTOIMINTASOPIMUS

YHTEISTOIMINTASOPIMUS 1 YHTEISTOIMINTASOPIMUS 1.Sopijapuolet 1.1. Rovaniemen kaupunki ( Kaupunki ) (Y tunnus 1978283 1) Osoite: Hallituskatu 7, 96100 Rovaniemi 1.2. YIT Rakennus Oy ( YIT ) (Y tunnus 1565583 5) Osoite Suosiolantie

Lisätiedot

Kuggomin päiväkoti Talluddsvägen 13, 07945 Kuggom

Kuggomin päiväkoti Talluddsvägen 13, 07945 Kuggom 1510021096 7.10.2015 Loviisan kaupunki Kuggomin päiväkoti Talluddsvägen 13, 07945 Kuggom Ramboll Finland Oy Niemenkatu 73, 15140 Lahti Puh. +358 20 755 611 Sisällys LAADUNVARMISTUS 3 ESIPUHE 4 1. RAKENNUSTEKNIIKKA

Lisätiedot

Nurmijärven kunnan keskushallinnon toimialan liikelaitosten johtosääntö

Nurmijärven kunnan keskushallinnon toimialan liikelaitosten johtosääntö Nurmijärven kunnan keskushallinnon toimialan liikelaitosten johtosääntö www.nurmijarvi.fi Nurmijärven kunnan keskushallinnon toimialan liikelaitosten johtosääntö Sisällysluettelo Liikelaitosten organisaatio

Lisätiedot

Länsirannikon Koulutus Oy WinNova pyytää tarjoustanne käytetystä astianpesukoneesta tämän tarjouspyynnön mukaisesti.

Länsirannikon Koulutus Oy WinNova pyytää tarjoustanne käytetystä astianpesukoneesta tämän tarjouspyynnön mukaisesti. SUURTALOUSLAITTEEN HANKINTA Hankinnan kohde ja hankintamenettely Länsirannikon Koulutus Oy WinNova pyytää tarjoustanne käytetystä astianpesukoneesta tämän tarjouspyynnön mukaisesti. 1. HANKINNAN KOHDE

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN S Ä Ä D Ö S K O K O E L M A HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN LASTEN, NUORTEN JA ELÄMÄNLAATUPALVELUJEN TOIMINTASÄÄNTÖ

HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN S Ä Ä D Ö S K O K O E L M A HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN LASTEN, NUORTEN JA ELÄMÄNLAATUPALVELUJEN TOIMINTASÄÄNTÖ HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN S Ä Ä D Ö S K O K O E L M A HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN LASTEN, NUORTEN JA ELÄMÄNLAATUPALVELUJEN TOIMINTASÄÄNTÖ Lanula 20.1.2009 Elala 27.1.2009 Lanula 22.2.2011 21, Elala 7.3.2011 16

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2014 1. Sivu 35 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 36 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2014 1. Sivu 35 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 36 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2014 1 Joensuun Työterveysliikelaitoksen johtokunta Aika 08.10.2014 klo 17:00-17:35 Paikka Penttilänkatu 7-9, 80220 Joensuu Käsitellyt asiat Sivu 35 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Käyttöehdot, videokoulutukset

Käyttöehdot, videokoulutukset Käyttöehdot, videokoulutukset Edita Publishing Oy PL 700, 00043 NORDIC MORNING www.editapublishing.fi Asiakaspalvelu www.edilexpro.fi edilexpro@edita.fi puh. 020 450 2040 (arkisin klo 9 16) 1 Yleistä Tämä

Lisätiedot