Kouvolan kaupunki SOPIMUS 1 (5) SOPIMUS VALAISTUKSEN JA LIIKENNEVALOJEN KUNNOSSAPIDOSTA JA KÄYTÖSTÄ

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kouvolan kaupunki SOPIMUS 1 (5) SOPIMUS VALAISTUKSEN JA LIIKENNEVALOJEN KUNNOSSAPIDOSTA JA KÄYTÖSTÄ"

Transkriptio

1 Kouvolan kaupunki SOPIMUS 1 (5) SOPIMUS VALAISTUKSEN JA LIIKENNEVALOJEN KUNNOSSAPIDOSTA JA KÄYTÖSTÄ 1. Sopimusosapuolet Tilaaja: Kouvolan kaupunki / Yhdyskuntatekniset palvelut Tilaajan yhteyshenkilöt: Yhdyskuntatekniikan johtaja Anne Ahtiainen Liikenneinsinööri Jyrki Ojanen Kunnossapitäjä: KSS Rakennus Oy Kunnossapitäjän yhteyshenkilöt: Toimitusjohtaja Jouko Hokkanen Asiakaspäällikkö Jukka Härkönen Sopimus astuu voimaan, kun tekninen lautakunta ja KSS Rakennus Oy ovat sen hyväksyneet. 2. Sopimuksen voimassaolo Sopimus on voimassa toistaiseksi. Sopimus voidaan irtisanoa aikaisintaan Irtisanomisaika on 6 kk alkaen tehdyissä tämän sopimuksen mukaisissa töissä noudatetaan tätä sopimusta vasta, kun tekninen lautakunta on hyväksynyt sopimuksen. 3. Sopimuksen kohde ja tarkoitus Sopimus koskee seuraavia tuotteita ja tuoteryhmiä: a. valaistus yhdyskuntateknisten palvelujen hallinnoiman valaistuksen kunnossapito- ja käyttötehtävät, tarvittavien voimassaolevien määräysten mukaiset tarkastukset, määräaikaishuollot, lamppujen ryhmävaihdot, dokumentoinnit, kaapelinäytöt, vikapäivystys, kartoitus. muut sovitut tehtävät b. liikennevalot liikennevalojen kunnossapito- ja käyttötehtävät, tarvittavien voimassaolevien määräysten mukaiset tarkastukset, määräaikaishuollot, dokumentoinnit, kaapelinäytöt, vikapäivystys, kartoitus. muut sovitut tehtävät

2 Kouvolan kaupunki SOPIMUS 2 (5) Sopimukseen kuuluu vikailmoitettujen ja havaittujen turvallisuutta vaarantavien vikojen ja vahinkojen korjaaminen. Kunnossapitäjä toimii kaikissa tämän sopimuksen mukaisissa kunnossapitokohteissa pääurakoitsijana ja -toteuttajana. 4. Valaistuksen kunnossapito ja käyttö a. Kunnossapito Kunnossapitäjä tekee ulkovalaistuksen ylläpitämiseksi tarpeelliset tehtävät, mm. palaneiden lamppujen vaihdot, pylväiden, jalustojen, tukirakenteiden, johtojen ja ulkovalaistuskeskusten korjaamiset. Kunnossapitäjä huolehtii myös katuvalaistukseen kuuluvien keskusten ja kaappien siisteydestä. Tilaaja päättää kunnossapitotöiden kiireellisyyden tapauskohtaisesti. Kunnossapitäjä vastaa materiaalien hankinnasta ja varastoinnista. b. Määräaikaishuollot ja lamppujen ryhmävaihdot Määräaikaishuollot ja lamppujen ryhmävaihdot eivät sisälly tähän sopimukseen. Katuvalosaneerauksen yhteydessä tilaaja laatii suunnitelman katuvalaistuksen määräaikaishuolloista ja lamppujen ryhmävaihdosta. Suunnitelman valmistuttua tilaaja neuvottelee erillisestä sopimuksesta kunnossapitäjän kanssa määräaikaishuolloista ja lamppujen ryhmävaihdosta. c. Käyttö Kunnossapitäjä ohjaa katuvalaistusta tilaajan antamien ohjeiden mukaisesti. Tilaaja on hankkinut C2 SmartLight Oy:ltä uuden katuvalojen ohjausjärjestelmän. Järjestelmällä ohjataan ja valvotaan katuvalaistuksen toimintaa. Järjestelmästä saadaan myös erilaisia raportteja vioista ja paloajoista. Kunnossapitäjä toimii järjestelmän pääkäyttäjänä. 5. Liikennevalojen kunnossapito ja käyttö a. Kunnossapito Kunnossapitäjä tekee liikennevalojen ylläpitämiseksi tarpeelliset tehtävät, mm. palaneiden lamppujen vaihdot, liikennevalokeskusten, pylväiden, maakaapeleiden, ilmaisimien, jalankulkijoiden painonappien korjaamiset. Liikennevalojärjestelmään kuuluu oleellisena osana yksittäisten risteyskojeiden ohella niiden yhteenkytkentöjä ja ohjaus- ja valvontajärjestelmä EC-Trak. Kunnossapitäjä tekee myös näiden järjestelmien kunnossapitotehtävät. Tilaaja päättää kunnossapitotöiden kiireellisyyden tapauskohtaisesti. Kunnossapitäjä vastaa materiaalien hankinnasta.

3 Kouvolan kaupunki SOPIMUS 3 (5) b. Määräaikaishuollot Määräaikaishuollot tehdään kaksi (2) kertaa vuodessa. Huoltokierrosten toteuttamiseen vaikuttaa samanaikaisesti tehtävä opastimien uusiminen LED-tekniikkaa käyttäviksi, jonka vuoksi niiden laajuus, aikataulu ja hinta tarkistetaan tarvittaessa vuosittain. Keväthuolto toukokuussa kaikkien 230 V-lamppujen vaihto kaikkien 12 V-lamppujen vaihto joka toinen vuosi. ilmaisinvahvistimien elektroniikkayksikön ja opastinvalvontakehikon tarkistus kojeiden huolto ja tarkastus valmistajan määräaikaishuolto-ohjeiden mukaan (12 kk huoltovälin mukaiset työt) opastimien puhdistus Syyshuolto marraskuussa punaisten 230V lamppujen vaihto kojeiden lämmitysvastusten tarkastus ilmaisinvahvistimien elektroniikkayksikön ja opastinvalvontakehikon tarkistus opastimien puhdistus c. Käyttö Kunnossapitäjä käyttää liikennevaloja tilaajan antamien ohjeiden mukaisesti. Kunnossapitäjä ei laskuta erikseen EC Trak- järjestelmän käytöstä aiheutuvia kuluja. 6. Dokumentointi ja kartoitus Kunnossapitäjä ylläpitää sähkömarkkinalain ja sähköturvallisuusmääräysten mukaisesti yhdyskuntateknisten palvelujen hallinnoimien ulkovalaistus- ja liikennevaloverkon rekisterin entisten Kouvolan, Kuusankosken ja Valkealan alueilla. Rekisteriä laajennetaan katuvalosaneerauksen ja valaistusverkon rakentamisen yhteydessä koko uuden kaupungin alueelle. Jos tilaaja teettää ulkovalaistus- tai liikennevaloverkkoon liittyvän työn ulkopuolisella urakoitsijalla, tilaaja ilmoittaa kohteesta kunnossapitäjälle rekisterin ylläpitoa varten välittömästi työn valmistuttua. Kunnossapitäjä kartoittaa ja dokumentoi muutokset, jotka ovat aiheutuneet kunnossapitotöistä. Kartoitus on tehtävä Kouvolan kaupungin paikkatiedon antamien ohjeiden mukaisesti ja kartoitustiedot on toimitettava tilaajan nimeämälle henkilölle. Tilaaja on suunnitellut hankkivansa uuden sähköisen katuvalorekisteriohjelman v Kunnossapitäjän on siirryttävä ylläpitämään katuvalorekisteriä hankittavalla ohjelmalla ja koulutettava henkilökunta ohjelman käyttämiseksi.

4 Kouvolan kaupunki SOPIMUS 4 (5) 7. Kaapelinäyttö Kunnossapitäjä hoitaa KSS Verkko Oy:n omistamien kaapeleiden lisäksi myös kaupungin omistamien ulkovalaistus- ja liikennevalokaapeleiden näytön ulkopuolisille asiakkaille. 8. Vikapäivystys Työajan ulkopuolella kunnossapitäjällä on 24 h vikapäivystys. Päivystys on osa KSS Energian päivystysjärjestelmää, jossa on työnjohto- ja asentajavarallaolo. Vikapäivystys hoitaa myös kaupungin omistaman ulkovalaistus- ja liikennevaloverkon päivystyksen. Turvallisuutta vaarantavat viat korjataan välittömästi, muiden vikojen korjaamisesta tilaaja antaa ohjeet. Varallaolo ja vikapäivystys sisältyvät ulkovalaistuksen käyttötehtävähintoihin. 9. Varastointitehtävät Kunnossapitäjä varastoi rajallisen määrän Kouvolan kaupungin käytettyjä ulkovalaistus- la liikennevalotarvikkeita, joita voidaan vielä käyttää uudelleen. Varastointi tapahtuu KSS Rakennus Oy:n teknisellä keskuksella. 10. Tuotantotapa ja alihankinta 11. Resurssit Kunnossapitäjä voi käyttää alihankkijaa, jos se on tarpeen sopimuksen mukaisen hankinnan tuottamiseksi. Alihankkijat tulee hyväksyttää tilaajalla. Aliurakoitsijoiden osalta rakentajan tulee huolehtia tilaajavastuulain edellyttämien selvitysten hankkimisesta ennen aliurakkasopimuksen allekirjoitusta. Alihankkijoita saa olla enintään kaksi (2) ketjussa. Kunnossapitäjä sitoutuu ylläpitämään tarvittavat henkilö- ja laiteresurssit sopimuksen toteuttamiseksi. 12. Tiedottaminen Kunnossapitäjä huolehtii laajoista ympäristöön äkillisesti vaikuttavien vikatapausten tiedottamisesta. 13. Sopimuksen purkaminen JYSE 2014 mukaisesti.

5 Kouvolan kaupunki SOPIMUS 5 (5) 14. Tiedonantovelvollisuus Verohallinnolle työmaalla työskentelevistä ja maksetuista urakkasummista Eduskunta on hyväksynyt lait (363/2013 ja 364/2013), joiden nojalla tilaajilla on velvollisuus ilmoittaa tietoja Verohallinnolle rakentamiseen liittyvistä urakoista ja urakoitsijoista sekä yhteisen rakennustyömaan päätoteuttajalla velvollisuus ilmoittaa tietoja rakennustyömaalla työskentelevistä henkilöistä. Kunnossapitäjän on tehtävä lain mukaiset ilmoitukset Verohallinnon ohjeiden mukaisesti. 15. Sopimuksen hinta ja veloitusperusteet 16. Laskutus 17. Muut ehdot Tällä sopimuksella tuotettavien hankkeiden kattohinnat sovitaan vuosittain erikseen. Kattohintaa ei saa ylittää ilman tilaajan kirjallista suostumusta. Työt tehdään laskutustyönä. Laskutustöiden hinnat sovitaan vuosittain erikseen. Hinnasto on sopimuksen liitteenä 1. Urakoitsija esittää mahdolliset hinnanmuutokset vuosittain tilaajan hyväksyttäväksi. Vuosittaiset hinnat hyväksyy tekninen johtaja. Koska kyseessä on rakentamispalveluun liittyvä hankinta ja Kouvolan kaupunki on verrattavissa elinkeinoharjoittajaan, joka toiminnassaan myy muuten kuin satunnaisesti rakentamispalvelua, Kouvolan kaupungille osoitettujen laskujen tulee olla arvonlisäverottomia. Sopimuksen mukaiset työt laskutetaan kerran kuussa, JYSE 2014 mukaisesti, lukuun ottamatta varastointimaksua, joka laskutetaan kerran vuodessa. Laskutuksen yksityiskohdat sovitaan tämän sopimuksen aloituskokouksessa. Maksusuorituksen viivästyessä peritään yliajalta korkolain mukainen viivästyskorko. Sopimusmuutokset on tehtävä kirjallisesti ja molempien osapuolten on ne hyväksyttävä. Kouvolassa, Kouvolassa, Hannu Luotonen Tekninen johtaja Kouvolan kaupunki Tekniikka- ja ympäristöpalvelut Jouko Hokkanen Toimitusjohtaja KSS Rakennus Oy

6 Kouvolan kaupunki SOPIMUS 6 (5) LIITE 1. KÄYTTÖ- JA KUNNOSSAPITOHINNASTO

2. Vuokralainen Joensuun kaupunki Yhteyshenkilö: Anne Kosonen, talousjohtaja Y-tunnus 0242746-2 Torikatu 18 80100 JOENSUU

2. Vuokralainen Joensuun kaupunki Yhteyshenkilö: Anne Kosonen, talousjohtaja Y-tunnus 0242746-2 Torikatu 18 80100 JOENSUU 1(8) VUOKRASOPIMUS 1. Vuokranantaja AVAIN Palvelukodit Oy Yhteyshenkilö: Perttu Liukku, toimitusjohtaja Y-tunnus 2422023-5 Lautatarhankatu 8 B 00580 HELSINKI 2. Vuokralainen Joensuun kaupunki Yhteyshenkilö:

Lisätiedot

Ylläpidon alueurakka Turku, alue Itä-Turku, 1.6.2016 alkaen

Ylläpidon alueurakka Turku, alue Itä-Turku, 1.6.2016 alkaen URAKKAOHJELMA 1 (21), 1.6.2016 alkaen URAKKAOHJELMA URAKKAOHJELMA 2 (21) 1. ALUEURAKAN KOHDE... 4 1.1 Alueurakan kohde... 4 1.2 Tutustuminen alueeseen... 4 2. URAKKAMUOTO... 4 2.1. Urakkamuoto... 4 2.2.

Lisätiedot

JYSE-ehtojen kohdassa 22.2 tarkoitettuja kirjallisia sopimusmuutoksia voivat tehdä ainoastaan sopimuksen allekirjoittajat.

JYSE-ehtojen kohdassa 22.2 tarkoitettuja kirjallisia sopimusmuutoksia voivat tehdä ainoastaan sopimuksen allekirjoittajat. LIITE 3. SOPIMUS IKÄÄNTYNEIDEN TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN HANKINNASTA 1. SOPIJAPUOLET Tilaaja: Palveluntuottaja: Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä PL 42 30101 FORSSA Nimi Y-tunnus Yhteystiedot Lisäksi

Lisätiedot

HANKINTASOPIMUSLUONNOS 1(7)

HANKINTASOPIMUSLUONNOS 1(7) HANKINTASOPIMUSLUONNOS 1(7) Seudullinen hankintapalvelukeskus LIITE6 Nurmijärven kunta 15.4.2014 HANKINTASOPIMUS NURMIJÄRVEN KUNNAN TIETOLIIKENNEPALVELUISTA 1. SOPIJAPUOLET Nurmijärven kunta/hankintapalvelut,

Lisätiedot

KuntaPron palvelu- ja yhteistyösopimus

KuntaPron palvelu- ja yhteistyösopimus SOPIMUS 1 KuntaPron palvelu- ja yhteistyösopimus Eurajoen kunta KuntaPro Oy Sisällysluettelo: SOPIMUS 2 1 SOPIMUKSEN OSAPUOLET... 3 2 SOPIMUKSEN TAUSTA JA TARKOITUS... 3 3 SOPIMUKSEN KOHDE... 3 4 SOPIMUSASIAKIRJAT

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI/ JYVÄSKYLÄN ENERGIA OY URAKKAOHJELMA. Päällystysurakan urakkaohjelma 2012-2013

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI/ JYVÄSKYLÄN ENERGIA OY URAKKAOHJELMA. Päällystysurakan urakkaohjelma 2012-2013 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI/ JYVÄSKYLÄN ENERGIA OY URAKKAOHJELMA Päällystysurakan urakkaohjelma 2012-2013 2(30) 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA... 5 1.1 RAKENNUTTAJA... 5 1.2 TILAAJA... 5 1.3 RAKENNUSKOHDE, URAKKAMUOTO,

Lisätiedot

HUS:N JA TOIMITTAJA OY:N SOPIMUS VIRTSALIUSKANLUKULAITTEIDEN JA NIIDEN KULUTUSTARVIKKEIDEN HANKINNASTA

HUS:N JA TOIMITTAJA OY:N SOPIMUS VIRTSALIUSKANLUKULAITTEIDEN JA NIIDEN KULUTUSTARVIKKEIDEN HANKINNASTA SATU 10.9.2014 LIITE 8 Sopimus 1 (6) HUS:N JA TOIMITTAJA OY:N SOPIMUS VIRTSALIUSKANLUKULAITTEIDEN JA NIIDEN KULUTUSTARVIKKEIDEN HANKINNASTA Liite 3. 1. Sopijapuolet Tilaaja HUS (jäljempänä HUS tai tilaaja)

Lisätiedot

RAILI-VERKON YLEISET TOIMITUSEHDOT LIITTYMILLE JA PALVELUILLE

RAILI-VERKON YLEISET TOIMITUSEHDOT LIITTYMILLE JA PALVELUILLE Liite 1(10) RAILI-VERKON YLEISET TOIMITUSEHDOT LIITTYMILLE JA PALVELUILLE 1. SOVELTAMISALA Yleistä Asiakkaalla tarkoitetaan näissä ehdoissa yritysasiakasta, jonka kanssa on tehnyt RAILI-liittymäsopimuksen.

Lisätiedot

ENERGIALASKENTAOHJELMAN YLEISET SOPIMUSEHDOT 18.2.2013

ENERGIALASKENTAOHJELMAN YLEISET SOPIMUSEHDOT 18.2.2013 1. Sopimuksen soveltaminen 1.1. Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan Etlas Oy:n ja yksityishenkilön, yrityksen tai yhteisön (jäljempänä Asiakas ) välisessä suhteessa, joka koskee Etlas Oy:n verkkosivuilla

Lisätiedot

Viitasaaren kaupungin tilapalvelu pyytää tarjoustanne tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti

Viitasaaren kaupungin tilapalvelu pyytää tarjoustanne tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti TARJOUSPYYNTÖ TOIMITILOJEN KORJAUS. JA KUNNOSSAPITOTYÖT, SÄHKÖTYÖT PUITESOPIMUS 2015-2016 putkitöiden urakkatarjouspyyntö Viitasaaren kaupungin tilapalvelu pyytää tarjoustanne tarjouspyyntöasiakirjojen

Lisätiedot

SOPIMUS xxx KAUPUNGINOSAN LIIKENNEALUEIDEN JA KIINTEISTÖJEN PIHOJEN ALUEURAKASTA

SOPIMUS xxx KAUPUNGINOSAN LIIKENNEALUEIDEN JA KIINTEISTÖJEN PIHOJEN ALUEURAKASTA SOPIMUS xxx KAUPUNGINOSAN LIIKENNEALUEIDEN JA KIINTEISTÖJEN PIHOJEN ALUEURAKASTA 1/1 1. Sopijaosapuolet ja yhteyshenkilöt Lohjan kaupunki tekninen toimi (jäljempänä "Tilaaja" tai "Kunta") Y-tunnus: 1068322-0

Lisätiedot

Lempäälän Lämpö Oy MAAKAASU Liittymisehdot Verkkopalveluehdot Toimitusehdot Myyntiehdot

Lempäälän Lämpö Oy MAAKAASU Liittymisehdot Verkkopalveluehdot Toimitusehdot Myyntiehdot Lempäälän Lämpö Oy MAAKAASU Liittymisehdot Verkkopalveluehdot Toimitusehdot Myyntiehdot Lempäälän Lämpö Oy 15.6.2005 MAAKAASUN LIITTYMISEHDOT 1. Soveltamisala ja määritelmät 1.1. Näitä maakaasun liittymisehtoja

Lisätiedot

Tilaaja Lappeenrannan kaupunki (jäljempänä kaupunki) PL 68, 53101 Lappeenranta

Tilaaja Lappeenrannan kaupunki (jäljempänä kaupunki) PL 68, 53101 Lappeenranta 1 (8) Liite 9. HANKINTASOPIMUS 1. Sopijapuolet Tilaaja Lappeenrannan kaupunki (jäljempänä kaupunki) PL 68, 53101 Lappeenranta Yhteyshenkilö: Ylilääkäri Pekka Keränen, p. 040 522 9368, pekka.keranen@lappeenranta.fi.

Lisätiedot

KOKONAISURAKKA URAKKAOHJELMA. Hämeen ammattikorkeakoulu Oy PL 230 13101 Hämeenlinna. Evo, Asuntola Kivelän saneeraus. 30.6.2015 Sivu 1/17.

KOKONAISURAKKA URAKKAOHJELMA. Hämeen ammattikorkeakoulu Oy PL 230 13101 Hämeenlinna. Evo, Asuntola Kivelän saneeraus. 30.6.2015 Sivu 1/17. 30.6.2015 Sivu 1/17 Tilaaja: Hämeen ammattikorkeakoulu Oy PL 230 13101 Hämeenlinna Hanke: Evo, Asuntola Kivelän saneeraus KOKONAISURAKKA Sivu 2/17 SISÄLLYSLUETTELO: 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA... 4 1.1

Lisätiedot

PALVELUSOPIMUSLUONNOS

PALVELUSOPIMUSLUONNOS Nro xxx/xxx/2009 LIITE 2 PALVELUSOPIMUSLUONNOS 1 Osapuolet ja yhteyshenkilöt Asiakas Työ- ja elinkeinoministeriö Alueiden kehittämisyksikkö/ Rakennerahastopolitiikkaryhmä PL 32 00023 VALTIONEUVOSTO Toimittaja

Lisätiedot

SOPIMUS TIETOHALLINTOPALVELUJEN HANKINNASTA

SOPIMUS TIETOHALLINTOPALVELUJEN HANKINNASTA SOPIMUS TIETOHALLINTOPALVELUJEN HANKINNASTA 1. OSAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT Tilaaja: Rantasalmen kunta (jäljempänä Tilaaja ) Tilaajan yhteyshenkilö sopimusasioissa: Kristiina Järvenpää Palveluntuottaja:

Lisätiedot

VUOKRASOPIMUSLUONNOS 5.11.2014

VUOKRASOPIMUSLUONNOS 5.11.2014 VUOKRASOPIMUSLUONNOS 5.11.2014 1. SOPIJAPUOLET Vuokranantaja Turun Teknologiakiinteistöt Oy Y-tunnus: 2349955-3 Osoite: Tykistökatu 6, 20520 Turku Vuokranantajan yhteyshenkilö: Mikko Lehtinen Puh. 0400

Lisätiedot

SÄHKÖNHANKINTAPALVELU

SÄHKÖNHANKINTAPALVELU 1(10) SÄHKÖNHANKINTAPALVELU Seutukeskus Oy Häme on Hämeenlinnan seudun kuntien omistama osakeyhtiö. Sen tehtävänä on vastata keskitetysti Hämeenlinnan seudun kuntien ja yhteisöjen palkka- ja taloushallinnosta,

Lisätiedot

PUITESOPIMUS YRITYKSEN VIESTINTÄ- JA VERKKOPALVELUIDEN TUOTTAMISESTA

PUITESOPIMUS YRITYKSEN VIESTINTÄ- JA VERKKOPALVELUIDEN TUOTTAMISESTA PUITESOPIMUS YRITYKSEN VIESTINTÄ- JA VERKKOPALVELUIDEN TUOTTAMISESTA Heinolan kaupunki 21.4.2015 S S k DNA Oy Vaihde: 044 kaspalve 0440 lu : 044 144 099 Hennalankatu 71 Vaihde: 044 0440 PL 153 15101 Lahti

Lisätiedot

LIITTYMÄSOPIMUSEHDOT

LIITTYMÄSOPIMUSEHDOT LIITTYMÄSOPIMUSEHDOT 1. Yleistä Näitä ehtoja sovelletaan Saimaan Kuitu Oy:n liittymien ja palveluiden toimituksiin yksityis- ja yritysasiakkaille ellei muuta erikseen sovita. Lisäksi sovelletaan mahdollisia

Lisätiedot

[KUNNAN NIMI] SOPIMUSLUONNOS 1/28 Palveluseteliratkaisu 7.11.2012. (myöhemmin ostaja/tilaaja)

[KUNNAN NIMI] SOPIMUSLUONNOS 1/28 Palveluseteliratkaisu 7.11.2012. (myöhemmin ostaja/tilaaja) [KUNNAN NIMI] SOPIMUSLUONNOS 1/28 [Kunnan nimi] HANKINTASOPIMUS PALVELUSETELIRATKAISU SOPIMUSOSAPUOLET [KUNNAN NIMI] (myöhemmin ostaja/tilaaja) [TOIMITTAJAN NIMI] (myöhemmin toimittaja/palveluntuottaja)

Lisätiedot

Äänekosken kaupunki, Ääneseudun Energia Oy JAAKOPINTIEN KADUN JA KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMINEN, ÄÄNEKOSKI

Äänekosken kaupunki, Ääneseudun Energia Oy JAAKOPINTIEN KADUN JA KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMINEN, ÄÄNEKOSKI Äänekosken kaupunki, Ääneseudun Energia Oy JAAKOPINTIEN KADUN JA KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMINEN, ÄÄNEKOSKI Urakkaohjelma 12.2.2013 2 RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT... 4 Rakennuttaja Äänekosken kaupungin

Lisätiedot

Yleiset toimitusehdot kuluttaja- ja yritysasiakkaille

Yleiset toimitusehdot kuluttaja- ja yritysasiakkaille Yleiset toimitusehdot kuluttaja- ja yritysasiakkaille 1. Sopimusehtojen soveltaminen ja voimassaolo 1.1 Näitä sopimusehtoja sovelletaan www.virtuaalikuvaus.com :in asiakkaalleen toimittamiin tuotteisiin

Lisätiedot

Axxion Oy:n vakiosopimusehdot WWW-hotellija virtuaalipalvelinasiakkaille

Axxion Oy:n vakiosopimusehdot WWW-hotellija virtuaalipalvelinasiakkaille Axxion Oy:n vakiosopimusehdot WWW-hotellija virtuaalipalvelinasiakkaille 1. Soveltamisala Näitä vakiosopimusehtoja sovelletaan Axxion Oy:n asiakkaalle toimittamiin WWW-hotellija virtuaalipalvelinpalveluihin,

Lisätiedot

HS-Vesi (Hämeenlinnan Seudun Vesi Oy)

HS-Vesi (Hämeenlinnan Seudun Vesi Oy) HÄMEENLINNAN SEUDUN VESI OY SOPIMUSLUONNOS 1/18 HS-Vesi (Hämeenlinnan Seudun Vesi Oy) HANKINTASOPIMUS VENTTIILIT (Hämeenlinna-Hattula-Iittala-Toijala -vesihuoltolinjat) SOPIMUSOSAPUOLET HÄMEENLINNAN SEUDUN

Lisätiedot

Urakkaohjelma. Mäntsälän kunnan katuvalaistuksen saneeraus osa 3/3 länsiosa 30.4.2014

Urakkaohjelma. Mäntsälän kunnan katuvalaistuksen saneeraus osa 3/3 länsiosa 30.4.2014 Urakkaohjelma Mäntsälän kunnan katuvalaistuksen saneeraus osa 3/3 länsiosa URAKKAOHJELMA 2 Sisältö 1 TIEDOT URAKKAKOHTEESTA... 5 1.1 URAKKAKOHDE JA -RAKENNUSPAIKKA... 5 1.2 TILAAJA... 5 1.3 SUUNNITTELIJAT

Lisätiedot

Porrasinfo Oy:n palvelujen yleiset toimitusehdot yritysasiakkaille

Porrasinfo Oy:n palvelujen yleiset toimitusehdot yritysasiakkaille Porrasinfo Oy:n palvelujen yleiset toimitusehdot yritysasiakkaille 1. Toimitusehtojen soveltaminen Näitä toimitusehtoja sovelletaan Porrasinfo Oy:n (jäljempänä Porrasinfo ) asiakkaalle toimittamiin palveluihin,

Lisätiedot

Tilaaja: Sipoon kunta, tarkastuslautakunta (jäljempänä Tilaaja ) Y-tunnus Osoite Tilaajan yhteyshenkilö sopimusasioissa:

Tilaaja: Sipoon kunta, tarkastuslautakunta (jäljempänä Tilaaja ) Y-tunnus Osoite Tilaajan yhteyshenkilö sopimusasioissa: LIITE 5 SOPIMUSLUONNOS SOPIMUS HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSPALVELUISTA 1. OSAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT Tilaaja: Sipoon kunta, tarkastuslautakunta (jäljempänä Tilaaja ) Y-tunnus Osoite Tilaajan yhteyshenkilö

Lisätiedot

Sivu 1 / 5 SOPIMUS ASP-PALVELUISTA

Sivu 1 / 5 SOPIMUS ASP-PALVELUISTA Sivu 1 / 5 SOPIMUS ASP-PALVELUISTA 1 OSAPUOLET * Web-learning International WebLI Ltd O y Huuhkajantie 2 21210 Raisio puh: (02) 438 3300 kotisivut: www.webli.fi sähköposti: y-tunnus: 2102967-0 kotipaikka:

Lisätiedot

Palveluiden sisältö, hinnat ja muut palvelukohtaiset erityisehdot määritellään Fenno Turvapalvelut Oy:n ja asiakkaan välisessä sopimuksessa.

Palveluiden sisältö, hinnat ja muut palvelukohtaiset erityisehdot määritellään Fenno Turvapalvelut Oy:n ja asiakkaan välisessä sopimuksessa. FENNO TURVAPALVELUT OY YLEISET SOPIMUSEHDOT 1 Soveltamisala ja muut sopimusehdot Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan kaikkiin Fenno Turvapalvelut Oy:n ja sen konserniyhtiöiden (jäljempänä Fenno Turvapalvelut)

Lisätiedot