Katsaus korruption vaikutuksesta Venäjän alueelliseen talouskasvuun ja suoriin ulkomaisiin investointeihin

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Katsaus korruption vaikutuksesta Venäjän alueelliseen talouskasvuun ja suoriin ulkomaisiin investointeihin"

Transkriptio

1 INSTITUUTIOTTALOUSKASVUNEDELLYTYKSENÄ KatsauskorruptionvaikutuksestaVenäjänalueelliseentalouskasvuunjasuoriin ulkomaisiininvestointeihin AshekMohamedTarikHossain HelsinginYliopisto Valtiotieteellinentiedekunta Taloustiede ProGradu tutkielma Tammikuu2014

2 Tiedekunta/Osasto Fakultet/Sektion Faculty Valtiotieteellinen tiedekunta Laitos Institution Department Politiikan ja talouden tutkimuksen laitos Tekijä Författare Author Tarik Hossain Työn nimi Arbetets titel Title Instituutiot talouskasvun edellytyksenä. Katsaus korruption vaikutuksesta Venäjän alueelliseen talouskasvuun ja suoriin ulkomaisiin investointeihin Oppiaine Läroämne Subject Taloustiede Työn laji Arbetets art Level Pro Gradu tutkielma Aika Datum Month and year Tammikuu 2014 Sivumäärä Sidoantal Number of pages Tiivistelmä Referat Abstract Tutkielmassa tarkastellaan yhteiskunnallisten instituutioiden merkitystä talouskasvun aikaansaamisessa. Tutkin korruption vaikutusta Venäjän alueelliseen talouskasvuun sekä suoriin ulkomaisiin investointeihin Kuvaan korruptiolla paikallisten instituutioiden tilaa: hypoteesinani on, että alueen ollessa korruptoitunut, se tulisi myös vaikuttamaan negatiivisesti alueen talouskasvuun. Tässä tutkielmassa korruptio ei ole yksi yhteiskunnan instituutioista, vaan eksogeeninen muuttuja, joka tekee yhteisesti sovituista säännöistä epämääräisempiä. Tutkielmani käsittää 40 eri Venäjän subjektia. Löydän osittaista tukea hypoteesilleni: Korruptio on ollut vaikuttamassa negatiivisesti sekä Venäjän alueelliseen talouskasvuun että suoriin ulkomaisiin investointeihin. Jälkimmäisten kohdalla näyttö on heikompaa. Lisäksi löysin tutkielmassani alueiden välistä konvergoitumista. Avainsanat Nyckelord Keywords Instituutiot, korruptio, Venäjä, talouskasvu 2

3 Sisällysluettelo Esipuhe Johdanto Instituutiot,talouskasvujakorruptio Instituutioidensuhdekorruptioon Kirjallisuuskatsaus Syitäkorruptiolle Venäjästä KorruptioVenäjällä Data Alueellinentalouskasvujakorruptio Estimoitavatyhtälöt Suoratulkomaisetinvestoinnitjakorruptio KorruptiojaLucasinparadoksi Estimoitavatyhtälöt Tuloksia Talouskasvujakorruptio Suoratulkomaisetinvestoinnitjakorruptio Johtopäätökset...51 Lähdeluettelo

4 Esipuhe Tämäntutkielmantarkoituksenaontarkastellayhteiskunnallisteninstituutioiden merkitystätalouskasvunosana.tutkielmaonempiirinentutkimus,jossakäytetään vuodesta2000vuoteen2010venäjän40subjektiltasaatavaakvantitatiivistadataa. YhteiskunnallisteninstituutioidenindikaattorinaolenkäyttänytTransparency International järjestönvuonna2002julkaisemaaalueellistakorruptioindeksiä.indeksin näyttäessäjonkinalueenolevankorruptoitunuthypoteesinanion,ettäalueelliset instituutiotovatheikot,mikämyösheijastuunegatiivisestialueentalouskasvuunsekä suoriinulkomaisiininvestointeihinaikavälillä TutkielmandataonhankittupääosinVenäjäntilastoviranomaiselta(Rosstat) sekäkansalaisjärjestötransparencyinternationalilta.tutkimuksenkohteenaolleet subjektitonesiteltykuvassa1.tutkielmassaselitettävinämuuttujinaovat asukaskohtaisenalueellisenbruttokansantuotteenkasvuvauhtisekäkeskimääräiset suoratulkomaisetinvestoinnit. Maakohtaisiakorruptiotutkimuksiaonkokomaailmassatehtymelkovähän. KorruptionvaikutustaVenäjänalueelliseentalouskasvuuneiparhaantietämykseni mukaanolevielätutkittu.tässämielessämaakohtaisentutkimuksentekeminen korruptionvaikutuksestatalouskasvuunsekäsuoriinulkomaisiininvestointeihinon mielekästäjatäydentääjoolemassaolevaakirjallisuutta. 4

5 Kuva1TutkimuksenkohteenaolleetVenäjänsubjektit *+" **" *&" *(" *)" *'"!" $ ) % & ' # (" *!" *#" *%" *$"!#"!+"!*"!!"!$"!%"!'"!&"!)"!(" #+" #*"!" #!" ##" #%" #$" #&" #'" #(" #)" $+" 5

6 1.Johdanto Talouskasvujasenkomponentitovatkiinnostaneettaloustieteilijöitäjohyvin pitkään.yhteisymmärrystäeiolekuitenkaanlöytynytkysymykseen,miksijoidenkin maidenkasvuvauhtionolluthuomattavastinopeampikuinmuiden.erimaiden kasvuvauhtejaonpyrittyselittämäänmuunmuassaeroillahenkisenjafyysisen pääomanmäärässäsekäteknologisessakehityksessä.nämätekijätovatkuitenkin dynaamisiaprosessejajaitsessääntalouskasvua,eivätkäsitenvastaakysymykseen, miksijotkinmaatovatrikkaampiakuintoiset.erojamaidenkasvuvauhdeissa selittävätkinerotmaideninstituutioissa(northjathomas,1973). Uusklassisentaloustieteenensimmäisetkeskeisimmättalouskasvunmallinnukset luotiinrobertsolowinjatrevorswanintoimesta1950 luvulla.empiirinen kasvututkimusseurasipianensimmäisiäteoreettisiakasvumalleja.empiirisen talouskasvututkimuksenpuoleltaeimyöskäänolelöydettyselkeäävastausta,mitkä tekijätovattärkeimpiäkansantaloudentalouskasvussa.erimuuttujattuntuvat vaihtelevantutkimuksestajakansantaloudestatoiseenjaerilaisiatalouskasvua selittäviäempiirisiämallejaonsitenlukemattomia. Sala i Martin(1997)kuvasiomassatutkimuksessaan Ijustrantwomillion regressions hyvinempiirisenkasvututkimuksenongelmia.keskeisenä johtopäätöksenähäntotesi,ettäempiirisenkasvututkimuksensuuriongelmaonse, etteioikeastaantiedetä,mitkämuuttujatkasvumallissaovatoikeastiselittämässä kasvua.osamuuttujistasaattaasaadasattumaltatilastollisestimerkitseviätuloksia, kunregressiomalliintuodaantaisiitäotetaanpoismuuttujia.selittävätmuuttujat vaihtelevatkuitenkinuseastierimaidensekämaantaloudellisenkehityksenvaiheiden välillä.josotoskokoakuitenkinkasvatetaan,onmahdollistalöytääuseitatalouskasvua selittäviätekijöitä. Endogeenisetkasvuteoriattulivat1980 luvullataloustieteelliseenkeskusteluun Romerin(1986)jaLucasin(1988)toimesta.Niidenavullaonpyrittyselittämään henkiseenpääomaanjatuotekehitykseentehtyjeninvestointienheijastevaikutuksia (spillover effect)muualleyhteiskuntaanjasitämyötentuottavuudenkasvua.tällaiset investoinnitvaativatkuitenkintoimiakseenoikeanlaisetyhteiskunnallisetinstituutiot. 6

7 Esimerkiksiyrityksilläeiolekannustimiainvestoidatuotekehitykseen,josniiltäpuuttuu omistusoikeusluomaansatuotteeseen.myöskäänyksilölläeiolekannustinta kouluttautua,joshäntietää,etteivoisaadakoulutustaanvastaavaatyötä. Mitäovatnämäyhteiskuntammeinstituutiot?North(1991)määrittelee instituutiotseuraavasti: Instituutiotovatihmisenkehittämiärajoitteita,jotkaluovat kehikonpoliittiselle,taloudellisellejasosiaalisellekanssakäymiselle.northin määritelmäinstituutioistaonhyväjatuoesilleinstituutioidenmerkityksen nimenomaanrajoitteina.instituutiotmahdollistavatsopimisenrajallistenresurssien käytöstäesimerkiksiilmanväkivaltaa.yhteiskuntammeinstituutiotovatsitenyhteisiä sopimuksia,joidenontarkoitushelpottaaihmistenkanssakäymistä.nevoivatollajoko epävirallisia,kutenerilaisettavatjaperinteettaivirallisia,kutenlaittai omistusoikeudet. Mitentapahtuu,josyhteisestisovitutsäännöteivätoleselkeitäja lainsäädäntööneivoiluottaa?mitenihmisetmuuttavatkäytöstään,josjulkinenvalta eikunnioitaesimerkiksiyksityisomaisuutta?yhteiskunnansuurimpiaresursseja hallinnoiyleensävaltio.korruptiomääritelläänjulkisenvallankäyttämisenäyksityisen edunsaavuttamiseksi 1.Kirjallisuuseiolekokonaanyksimielinenkorruption vaikutuksistatalouskasvuun.isoosakirjallisuudestatuoesillekorruptionnegatiivisen vaikutuksentalouskasvuun,muttamyöstoisenlaisianäkökulmiaonolemassa.leff (1964),Huntington(1968)sekäAcemoglujaVerdier(1998)esittävät,ettäkorruptiovoi helpottaataloudellistakanssakäymistäesimerkiksinopeuttamallabyrokratiaatai suuntaamallainvestointejasellaisillealueille,jonneniitäeilainsäädännönmukaanolisi mahdollistaulottaa. Pääsääntöisestikorruptionähdäännegatiivisenaasianatalouskasvunkannalta. KorruptiotalaajastitutkinutMauro(1996)löytäätutkimuksessaankorruption vaikuttavantilastollisestimerkitsevästijanegatiivisestiinvestointeihinja asukaskohtaistentulojenkasvuun.korruptionnegatiivinenvaikutustalouskasvuun voidaannähdäjohtuvanvähentyneistäkotimaaninvestoinneista,ulkomaisten 1 Maailmanpankinmääritelmä 7

8 investointienlisääntyneistäepävarmuuksista,julkistenmenojenpaisumisestasekä julkistenmenojenvääristymisestä(wei1999). TransparencyInternational järjestönmukaanvenäjäonollut2000 luvunalusta lähtienhyvinkorruptoitunutmaamaailmanmittakaavassa.vuonna2000venäjäoli sijalla82otoskoonkattaessa90maata.vuonna2010venäjänsijoitusoli154/178ja kaksivuottamyöhemminvuonna2012maaolisijalla133/174.korruptionmäärästä puhuttaessavenäjäävoiverrataesimerkiksikeski AfrikantaiKongontasavaltaan,kun taasmuillataloudenmittareillamaakuuluuniinsanottuunbrics maiden 2 ryhmään. Maansisälläonmyöshavahduttukorruptionaiheuttamiinongelmiin.Venäläinen kansalaisjärjestö AssociationofRussianLawyersforHumanRights aloittivuonna 2008ohjelman,jonkatarkoituksenaontuodakorruptioVenäjälläjulkiseksijapyrkiä senvähentämiseen.järjestöonjatkuvastipyrkinytosallistumaanyhteiskunnalliseen keskusteluunjulkaisemallajokavuosiselvityksiävenäjänalueellisestakorruptiosta. Lisäksijärjestöylläpitääpuhelinpalvelua,jonnekukatahansavoiilmoittaa korruptiotapaukset,joitaonkohdannut.järjestömyösantaaoikeudenkäyntiapua korruptiotapauksissa. TarkastelentässätutkielmassainstituutioidenvaikutustaVenäjänerialueideneli subjektientalouskasvuunsekäsuoriinulkomaisiininvestointeihinvuosina KäytänTransparencyInternational järjestönvuonna2002venäjän40subjektille julkaisemaaalueellistakorruptio indeksiäkuvaamaanpaikallisteninstituutioidentilaa: mitäenemmänalueellaonkorruptiota,sitäheikompiayhteisestisovitutsäännöteli instituutiotovat.maakohtaisentarkastelun(countryspecific)etunaverrattunamaiden väliseentarkasteluunonlöydettymuunmuassaseuraavatnäkökulmat(libman2012): Kerättäessämaakohtaistadataasuurinosatiedoistaonyleensäyhden tilastoviranomaisenjulkaisemaajasitenmuodoltaanyhtenäisempäähelpottaen alueidenkeskinäistävertailua.lisäksihavaitsemattomanheterogeenisyyden aiheuttamatvirheetpienentyvät,koskaerotmaansisälläovatyleensäpienemmätkuin maidenvälillä. 2 BRICS maat:brasilia,venäjä,intia,kiinajaetelä Afrikka 8

9 Tämätutkielmaonjärjestettyseuraavasti:Luvussa2käsittelenyhteiskunnallisten instituutioidenmerkitystäjaniidenyhteyttäkorruptioonjakäynläpiaiheeseen liittyvänkeskeisenkirjallisuuden.luvussa3onperustiedottutkimuksenkohteena olleestamaastavenäjästä.luvussa4esittelenkäyttämäniregressiomallinkoskien talouskasvua.luvussa5onregressiomallinisuorilleulkomaisilleinvestoinneille. Luvussa6esittelentutkielmantuloksetjaluvussa7ovatjohtopäätökset. 9

10 2.Instituutiot,talouskasvujakorruptio EkonomistitDaronAcemoglujaJamesRobinson(2012)kirjoittivatkirjan Why NationsFail.Kirjassaanhepyrkivätetsimäänselitystäsille,miksinykyisinmaapallon varallisuusonjakautunutjaosamaistaonköyhiäjaosarikkaita.miksijotkinmaatovat nauttineetnopeastatalouskasvusta,kuntaastoisetmaistaeivätolekasvaneetjuuri ollenkaan?heidänmukaansaerimaidenvarallisuudensyntyjasitämyöten talouskasvuonusean,toisiaantukevanvaiheenläpikäyminenjadynaaminenprosessi, jossakeskeisessäasemassaovatmaidenvälisetinstitutionaaliseterot. AcemoglujaRobinson(2012)käyttävätesimerkkeinäänmuunmuassaEtelä ja Pohjois KoreaasekäNogalesinkaupunkia,jokasijaitseeMeksikonjaYhdysvaltojen rajallarajanmolemminpuolin.yhdysvaltojenpuolellasijaitsevankaupunginnimion Nogales,ArizonajaMeksikonpuolellaNogales,Sonora.Molempienkaupunkien ilmastoontäysinsama,eikäkaupunkienmaantieteellinensijaintipoikkeajuurikaan toisistaan.kuitenkinarizonassasijaitsevankaupunginasukkaatnauttivat huomattavastikorkeammastaelintasostakuinsonoranosavaltiossasijaitsevan kaupunginasukkaat.arizonanpuolellaelintasoonnoinkolmekertaakorkeampikuin Sonoranpuolella.Heidänmukaansaerilaistenyhteiskunnallisteninstituutioidenmyötä myöskahdenkaupunginasukkaatnauttivaterilaisistaelintasoista.(acemogluja Robinson2012). AcemoglujaRobinson(2012)jakavatyhteiskunnallisetinstituutiottaloudellisiin japoliittisiininstituutioihin(economicalandpoliticalinstitutions)sekäedelleen talouskasvuatukeviinjatukahduttaviininstituutioihin(inclusiveandextractive institutions). Kuvassa2onesitettynäkemyspoliittistenjataloudellisteninstituutioiden keskinäisestäsuhteesta.poliittisetinstituutiotjaresurssienjakautuminen määrittelevätpoliittiseenvallanjakautumisen.poliittistavaltaadejureallokoidaan poliittisteninstituutioidenkauttajasitäkäyttävätdemokraattisessajärjestelmässä poliitikottaimonarkistisessajärjestelmässäkuningastaikuningatar.defactopoliittista valtaaomaavattaastahot,jotkahallinnoivattiettyjäyhteiskunnallisiaresursseja,kuten 10

11 työmarkkinajärjestöt.molemmatpoliittisenvallanmuodotdefactojadejure vaikuttavattaloudellisteninstituutioidensekäseuraavanperiodinpoliittisten instituutioidenmuotoon.taloudellisetinstituutiotpuolestaanvaikuttavat talouskasvuunsekäresurssienjakoonseuraavassaperiodissa. Kuva2Poliittistenjataloudellisteninstituutioidensuhde(Acemoglu,Johnson,Robinson2005). -'+).)/#+ )0*.).1.)'0*! 2)*.")31.)'0 '! "%*'1"/%*! 4! 4! 2% 51"% -'+).)/#+ -'&%"! 6 2%!#/.' -'+).)/#+ -'&%"!! "# "$ 4! 4! %/'0'$)/ )0*.).1.)'0*! -'+).)/#+ )0*.).1.)'0*!!" 4! % "& "' %/'0'$)/ -%"!'"$#0/%! 6 2)*.")31.)'0 '! "%*'1"/%*!!" Esimerkkejätalouskasvuatukevistataloudellisistainstituutioistaovatturvatut omistusoikeudet(propertyrights),kaupankäynninmahdollistavatinstituutiot,kuten mahdollisuusperustaayritysjasaadasillerahoitustasekäkaupankäynnin mahdollistavatmarkkinat.talouskasvuatukeviayhteiskunnallisiajärjestelmiäovat myöstoimivaoikeusjärjestelmäsekämahdollisuuskouluttautuajavalitavapaasti ammattinsa. Talouskasvuatukahduttavattaloudellisetinstituutiottoimivattukevia instituutioitavastaan.omistusoikeudenpoistaminenkansalaisiltaonyksitalouskasvua vastaantoimivistainstituutioista.ilmanomistusoikeuttaonvaikeanähdä,miksikukaan haluaisiesimerkiksiinvestoidapääomaan,josinvestoinninkohdettahallinnoiviime kädessäjokinmuutahokuininvestoija.ilmaninvestointejaeikansantalousvoi myöskäänpitkälläaikavälilläkasvaa. MiksiYhdysvaltojenpuolellasijaitsevaankaupunkiinonmuodostunut talouskasvuatukevatinstituutiot?acemogluet.al(2005)ovatpyrkineetlöytämään eksogeenisiasyitä,jotkaovatjohtaneeterimaissaerilaisiininstituutioiden kehityskulkuihin.yhtenäeksogeenisenamuuttujanaheovatkäyttäneet eurooppalaistenkolonialismia.vuonna2005julkaistussatutkimuksessahe argumentoivat,ettäeurooppalaistentoiminta1500 luvullasynnyttierilaisia 11

12 instituutioitaerimaihin,mikänäkyyyhätänäpäivänämaidenkehityksessä:500vuotta sittenvarakkaatalueet,kutenatsteekkienjainkojenvaltakunnatamerikassatai suurmogulienvaltakuntaintiassaovatnykyisintalouskehityksessähuomattavasti länsimaitajäljessä.lisäksi1500 luvunköyhätalueetesimerkiksipohjois Amerikkaja Australiaovatkokeneetripeääkasvua500vuodessajakuuluvatnykyisinmaailman varakkaimpienalueidenjoukkoon. Vuonna2001tekemässääntutkimuksessaAcemogluet.al(2001)käyttävät siirtomaaisäntienkuolleisuuslukujaselittäessääneurooppalaistensiirtomaihin muodostamieninstituutioidenlaatua.osassasiirtomaitaolieurooppalaisillesuotuisat elinolosuhteetjapienetkuolleisuusluvut.näihinmaihinsiirtomaaisännätmuuttivat suurinjoukoinjaperustivatsiirtokuntia,joideninstituutiot,kutenselkeäomistusoikeus jahallituksenrajoitettuvalta,olivathyvinsamanlaisiakuineuroopassa.näitämaita olivatmuunmuassauusi SeelantijaAustraliasekäYhdysvallatjaKanada. Korkeankuolleisuudensiirtomaihineurooppalaiseteivätkokeneetpystyvänsä asettumaan.tämäjohtisiihen,ettänäihinmaihinluotiininstituutiot,joidentarkoitus oliainoastaansiirtäävarallisuuttamahdollisimmanpaljonisäntämaahan.räikeimpänä esimerkkinäkongonvapaavaltio 3,jokaolialunperinBelgiankuninkaanLeopoldII:n henkilökohtainensiirtomaa.kongonvapaavaltioonluotiinäärimmäisenriistävät instituutiotjamaankumiteollisuudenraa attoimintatavatsaivataikaanmaailman ensimmäisenglobaalinkansanliikkeenihmisoikeuksienpuolesta(hochschild,1998). 2.1Instituutioidensuhdekorruptioon Korruptionsuhdeinstituutioihineioleselkeä.Ovatkokorruptoituneet toimintatavatvainyksiinstituutioidenmuoto?kirjallisuudessaonaiemminmallinnettu korruptiotapääasiassapäämies agentti ongelmalla(principal agentmodel)(teorell 2007).Mallissapäämiehenäovatkansalaisetjaagenttinavaltaapitäväthenkilöt. Päämiesonantanutosanyhteistenresurssienhallinnastaagentille,jonkatulisitoimia yhteisenedunmukaisesti.päämiespyrkiivalvomaanagenttiajaluomaankannustimia jasanktioita,jottaagenttitoimisiyhteisenedunmukaisesti.agentillaonkuitenkin 3 NykyinenKongondemokraattinentasavalta 12

13 mahdollisuusmyöstoimiaomanetunsamukaisesti,mikätulkitaankorruptioksi.tällöin korruptionähdäänvaikuttavannegatiivisestiyhteisestisovittuihinsääntöihineli instituutioihin. Entä,josmaassaonyleisestitapanamaksaavirkamiehillejapoliitikoillehieman ylimääräistä,jottakaupankäyntionnistuu,onkosesilloinkorruptiota?esimerkiksi DagestanintasavallassaVenäjälläkorruptioonhyvinyleistätuomioistuimessa 4. Koskienriita asioita,onkantajanhaastettajättäessäänmaksettavatyypillisesti15000 ruplaaylimääräistä.lisäksi,kuntuomioannetaan,onkantajanmaksettavavielätoinen 15000ruplansuuruinenlahjussuoraantuomarille.Hallinto asioissaerilaisetlahjukset vaihtelevatpuolestaanhuomattavastienemmänriippuentuomarista.toinenesimerkki onelokuultavuonna2008,jolloinyksituomareistaoliantanuttuomionilmansyyttäjän javastaajanavustajanläsnäoloa.kaikenpäätteeksituomioperustuirikoslainpykälään, jotaeiollutolemassa.(vuosiraportti2010,associationofrussianlawyersforhuman Rights). JanTeorell(2007)esittääkinvaihtoehtoisentavannähdäkorruptioyhtenä instituutioistaeliyhteisestisovittunatapanatoimia.esimerkiksimaailmanväestöstä suurinosaasuumaissa,joissakorruptioonennemminkinsääntökuinpoikkeus. Argumentoinkuitenkintässätutkielmassa,ettäkorruptioeioleyksi instituutioista.korruptiooneksogeeninenmuuttuja,jokavaikuttaayhteiskunnan instituutioihintekemälläniistäheikompiahäivyttämällärajaavirallistenja epävirallisteninstituutioidenvälillä.tämälisääepävarmuuttaihmistenvälisessä kanssakäymisessä,josesimerkiksimaksettavienlahjustenmäärävaihtelee satunnaisesti,kutenkäviilmiedelläkerrotustatapauksestadagestanissa. Epävarmuuttalisäämyösse,ettäviranomainenvoiomanharkintavaltansamukaan jokonoudattaataiollanoudattamattalainsäädäntöä. Instituutioidenvahvuuttatarkastelenpuolestaantarkastellakorruptionavulla: Mitäenemmänkorruptiotajollainalueellaon,sitäheikompionpaikallisten instituutioidentila. 4 TietojenlähteenäjärjestölläolikäräjäsihteeriAleksandraAhmedova,jokaolityöskennellytylikymmenenvuotta KizlyarintuomioistuimessaDagestanissa,Venäjällä. 13

14 2.2Kirjallisuuskatsaus Kirjallisuudestalöytyyerilaisianäkemyksiäsille,millätavallakorruptiovoi vaikuttaatalouskasvuun.aihettaonkuitenkintutkittupääasiassakansantalouksien tasollajatutkimuksiakorruptionvaikutuksestaalueelliseentalouskasvuunonvähän (Kutanetal.2012). Korruptiotaonensinnäkinvaikeamitata,mikähankaloittaatutkimuksentekoa. Isoosakorruptiotutkimuksistakäyttääkorruptiomittareinakyselytutkimuksiin perustuviaindeksejä.tällaisiakyselytutkimuksiaonpaljonjaniitätehdäänusein kaupallisiintarkoituksiinmyytäväksitahoille,jotkaharkitsevatinvestointeja kohdemaahan.kyselytutkimuksiinperustuvatindeksitovathyviä,muttaniiden keskinäinenvertaaminenvoijoskusollahaasteellista.kahdenerimaan korruptioindeksejäonmahdollistaverrata,josmaidenelintasotjataloudellinenkehitys ovatlähellätoisiaan.josmaidentaloudellinenkehityseiolesamallatasolla,voimyös maidenasukkaidenkäsityksetomanmaansakorruptiostavaihdella,mikäaiheuttaa indekseihinharhaajatekeeerimaidenkorruptioindeksienvertaamisenvaikeaksi. Tällaistaharhaaonmahdollistapienentääinstrumentaalimuuttujilla.(HalljaJones 1999). ToisentavanmitatakorruptiotaesittelevätmuunmuassaGoeljaNelson(1998), jotkakäyttävätkorruptionmittarinayhdysvaltojeneriosavaltioissakorruptiotuomion saaneitavirkamiehiäjaviranomaisia.toisaaltatuomiotsaattavatainoastaankertoaeri osavaltioidentuomiojärjestelmientoimivuudestakorruptionsijaan.korruption mittaamisenvaikeudestahuolimattasuurinosakorruptiotutkimuksistakäyttää mittarinaannimenomaancorruptionperception indeksejäjapääasiassatransparency Internationalinjulkaisemiatietoja.Muitakorruptiomittareitajulkaisevatmuunmuassa PoliticalRiskService(PRS),InstituteforManagementDevelopment(IMD), MaailmanpankkijaMaailmantalousfoorumi(WorldEconomicForum).(Lambsdorff, 1999). Kirjallisuudestalöytyymyösargumenttejakorruptionpuolesta.Huntington (1968)argumentoikorruptionvaikuttavanpositiivisestiedesauttaentalouden toimijoitalaskemallabyrokraattisiaesteitävoimakkaastisäännellyissämaissa. 14

15 Korruptionavullaonmahdollistakiertäävaltionbyrokraattistasääntelyäjasiten investoidatehokkaamminkohdemaahan(acemoglujaverdier,1998).1980 luvullaja 90 luvunalussakorruptiotutkimusolikeskittynytpääasiassamikrotasolletutkittaessa korruptionvaikutustayrittäjyyteen.mauron(1995)myötäkorruptiotutkimuksien pääpainosiirtyimakrotasolle(ugur,2013).vuoden1997tutkimuksessaanmauro toteaakorruptionvaikuttavanmerkitsevännegatiivisestiinvestointeihinja asukaskohtaistentulojenkasvuun.myösmon(2001)jameoninjasekkatin(2005) löydöksettukevatmauronpäätelmiä. Bardhan(1997)onkäynytläpikorruptionsekämikro ettämakrotason vaikutuksia.korruptionstaattisetvaikutuksetvoivatollajokopositiivisiatainegatiivisia riippuenpolitiikanaiheuttamistavääristymistäjasiitä,onkokorruptiokeskittynyttävai hajautunutta.lisäksikorruptionvaikutustalouskasvuunriippuusiitä,mitense vaikuttaainvestointienrakenteeseen,julkisenrahoituksenlaatuunsekäkannustimiin investoidahenkiseenjafyysiseenpääomaan. Wei(1999)puolestaansummaakorruptionnegatiivisenvaikutuksenkasvuun johtuvanvähentyneistäkotimaaninvestoinneista,ulkomaisteninvestointien lisääntyneistäepävarmuuksista,julkistenmenojenpaisumisestasekäjulkisten menojenvääristymisestä.meonjaweill(2010)havaitsevatkorruptionvaikutuksen vaihtelevanmaaninstituutioidenmukaan:korruptiollanäyttäisiolevansitäheikompi vaikutustalouskasvuunmitäheikommatmaaninstituutiotovat. Korruptionhavaitaanpuolestaanvähenevänmaantulotasonnousunmyötäja useinmaailmanvarakkaimmatvaltiotovatuseinvähitenkorruptoituneita(baietal 2013).Korruptiovoimyösluodatalouskasvunkannaltavääränlaisetkannustimetja saadaihmisettavoittelemaanvainsuurempaaosaajoluodustavarallisuudesta korruptionkeinoin(rent seeking)(murphyetal.1993). 15

16 2.3Syitäkorruptiolle Tyypillisestikorruptiotutkimuksissaonpyrittyselittämäänkorruptiotaja selvittämäänilmiönsyitä.vaikkakorrelaatioitamuuttujienvälilleonlöydetty, kausaliteettientodistaminenonkuitenkinvaikeaa(lambsdorff,1999).yhtenä korruptionsyistäonpidettykilpailunpuutetta.adesjaditella(1999ja1997)käyttävät kansantaloudenavoimuuttakilpailunmääränindikaattorina.hekäyttävättalouden avoimuudenindikaattorinatuonninsuhdettabruttokansantuotteeseenja argumentoivatsenvaikuttavannegatiivisestikorruptioonjasaavatmolemmissausean maidenvertailuissatilastollisestimerkittäviätuloksiahypoteesiensatueksi.myös BrunettijaWeder(1998)löytävättukeaedellämainitulleargumentille122maata kattavassatutkimuksessaan.toinentapamitatamaantaloudenavoimuuttaonkäyttää mittaria,jollamitataanajanjaksoa,jolloinmaaonkäynytulkomaankauppaa.muun muassaleitejaweidmann(1999)todistavattälläindeksilläolevantilastollisesti merkitsevä,negatiivinenvaikutuskorruptioon. Valtiontoimienjakorruptionsuhdettaonmyöstutkittu.LaPalombara(1994) löytääpositiivisenkorrelaationvaltionbudjetinkoonsuhteessa bruttokansantuotteeseenjakorruptionvälilleotoksessa,jostaolijätettypois Pohjoismaatpoikkeustapauksina.Toinentapamitatavaltionosuuttamarkkinoillaovat tulonsiirrotjaerilaisettuet.laportaet.al(1999)löytääpositiivisenkorrelaation tulonsiirtojenjatukiensekäkorruptionvälille.elliott(1997)argumentoikuitenkin päinvastaistajatodistaa83maatakattaneessaotoksessaankorruptionvähenevän valtionbudjetinkasvaessasuhteessabruttokansantuotteeseen. Myösvaltionkeskittyneisyyden(centralization)onargumentoituvaikuttavan korruptioon.sekähutherjashah(1998)ettäfismanjagatti(1999)ovattutkineet ilmiötäjasaaneetkeskenäänvastakkaisiatuloksia.molemmatkäyttävätvaltion keskittyneisyydenmittarinaalueellistenjulkistenmenojensuhdettavaltion kokonaismenoihin.hutherjashah(1998)löytävätnegatiivisenkorrelaationkyseisen indeksinjakorruptionvälille.fismanjagatti(1999)puolestaantodistavatvoimakkaan positiivisenkorrelaationvaltionkeskittyneisyydenjakorruptionvälilletestatenmallin robustisuuttamyösmuidenmuuttujiensuhteen. 16

17 Kaikenkaikkiaankorruptionjatalouskasvunvälistäsuhdettatutkivakirjallisuus näyttäisiviittaavankorruptionjatalouskasvunnegatiiviseenkorrelaatioon.vaikutukset kuitenkinvaihtelevateritutkimustenkesken.todennäköisetsyytvaihtelullelöytyvät esimerkiksikorruptionmittaustavanvaihtelussajakäytettävissäolevienaineistojen eroistaesimerkiksimaidenvälillä. 17

18 3.Venäjästä Venäjänfederaatioonpinta alaltaanmaailmanisoinvaltiolevittäytyenkahden erimaanosanalueelleeurooppaanjaaasiaan.maassaonnoin140miljoonaaasukasta jayhdeksäneriaikavyöhykettä.venäjänfederaatioonliittotasavalta,jokakoostuu83 liittovaltiosubjektista. Erilaisiasubjektejaovattasavallat,autonomisetpiirikunnat,alueet,aluepiirit, autonomisetalueetjaliittokaupungit. Liittovaltiosubjekteitaovat: Tasavallat,21kpl(pеспублика) Autonomisetpiirikunnat,4kpl(aвтономныйокруг) Alueet,46kpl(oбласть) Aluepiirit,9kpl(край) Autonominenalue,1kpl(aвтономнаяобласть) Liittokaupungit,2kpl(городфедеральногозначения) Subjektiteroavattoisistaanpääasiassaitsehallinnontasonmukaan.Tasavaltojen itsehallinnonlaajuusonsuurinvenäjänhallituksenhoitaessatasavaltojen ulkopolitiikan.muutentasavalloillaonomaparlamentti,presidenttijaperustuslaki. ToisessaääripäässäovatpuolestaanliittokaupungitMoskovajaPietari,jotkaovat suoraankeskushallinnonalaisuudessa. VenäjäntalousonviimeisenkymmenenvuodenaikanakuulunutKiinanjaIntian ohellamaailmannopeimminkasvaviensuurientalouksienjoukkoon.2000 luvulla Venäjäntalouskasvuonollutpääsääntöisestipositiivista;ainoastaanvuonna2009 kansantaloudentuotossupistuikansainvälisenvuottaaiemminalkaneen maailmanlaajuisenrahoituskriisinjohdosta.kahdenviimevuodenaikanavenäjän talouskasvunonkuitenkinnähtyhiipuvan,muttalähitulevaisuudessavuoteen2015 astikasvunodotetaanhiemanpiristyvännoin3prosenttiin.(bofit:venäjä ennuste jaVenäjä tilastot). 18

19 Venäjäonollutpitkäänriippuvainenraaka aineviennistään:ylipuoletsen viennistäkoostuuöljyn jamaakaasunviennistä.muitavientiartikkeleitaovatmuun muassametallitkutennikkelijapalladium.maaonyrittänytreagoidayksipuoliseen taloutensarakenteeseenjariippuvaisuuteensaöljy jakaasutuloista.vuonna2009 silloinenpresidenttidmitrimedvedevjulkaisimodernisaatio ohjelman,jonka tarkoituksenaolimonipuolistaavenäjäntaloudenrakennettapanostamalla teknologiseenkehitykseenmuunmuassalääketieteen,avaruusteknologianja ydinvoimanalalla. Myöshallituksenvalmistelemissastrategioissaonpyrittylöytämäänmaan kansantaloudelleuusiakasvunlähteitä.esimerkiksiautoteollisuuttapyritääntukemaan vaatimallatiettyäkotimaisuusastettavenäjällävalmistettavistaautoistavuoteen2020 mennessä,jolloin80prosenttiavenäjälläostetuista,uusistaautoistaolisivalmistettu kotimaassa(venäjänkauppa jateollisuusministeriönautoteollisuudenstrategia vuoteen2020asti).myöskauppa jateollisuusministeriönyleisessälinjauksessaon pyrittypoistamaankilpailunesteitämarkkinoillajatukemaanpientenjakeskisuurten yritystentoimintaa(venäjänkauppa jateollisuusministeriönkaupan kehittämisstrategiavuoteen2020asti). 3.1KorruptioVenäjällä Kutenjohdannossakerroin,oliVenäjävuonna2012oliTransparency Internationalinmukaan133.korruptoituneinmaa174maanotoksessakerätensadasta pisteestäainoastaan28.otoksenmaistanoin76%olivähemmänkorruptoituneita kuinvenäjäjamaakuuluusitenkorruptionmäärällämitattunamaapallonmaiden viimeiseenneljännekseen.samassatutkimuksessasuomiolijaetullaensimmäisellä sijallatanskanjauuden Seelanninkanssa90pisteellä. BRICS yhdistelmänätunnetuistamaistabrasiliajaetelä Afrikkaovatsijalla69, Kiinasijalla80jaIntiasijalla94.TässäkinryhmässäVenäjäerottuuselkeästiomaan kategoriaansa.korruptionmäärässämitattunavenäjäätuleekinverrataesimerkiksi Keski AfrikantaiKongontasavaltaan,jotkamolemmatsaivat26pistettätaiIraniin, KomoreihintaiGuyanaan,jotkakaikkisaivatVenäjäntavoin28pistettä.Taulukosta1 19

20 näkee,että2000 luvullavenäjänkorruptoituneisuusonparantunuthieman vuosituhannenalusta.vuonna2000noin90%otoksenmaistapärjäsiparemminkuin Venäjä.Tämänjälkeenmaaparansisijoitustaan:Vuonna2004enää62%maistaoli Venäjänedelläjavuonna2005noin79%.Vuosikymmenenloppuakohdenmaan sijoitusheikkenijälleen:vuonna2009noin81%maistaoliparemmassatilassakuin Venäjä. Neuvostoaikanasuurikorruptionsyyolivaltiovallanmonopoli perushyödykkeidentarjonnassa.maansiirtymätalousvaiheessavaltionviranomaisetja virkamiehetjoutuivatlaajentamaantoimiaan,joillahepystyivätjatkossapysymään vallassa.valtionpuoleltaruvettiinmuunmuassamyöntämäänerilaisialainojajalupia jakilpailutuksienvoittajatsekäerilaistenliiketoimilupienhaltijatvalittiinmyös viranomaistentoimesta.lainsäädäntöeikuitenkaanpysynytperässävenäjänsiirtyessä komentotaloudestamarkkinatalouteen,mikälisäsikorruptiontodennäköisyyttävaltion elimissä.(levinjasatarov,2000). KorruptiotaesiintyyVenäjällämonellaeriyhteiskunnanalueellajasenäkyy selkeimminjulkisensektorintehottomanatoimintanavaltionveronkantokyvynollessa heikko.ihmisetjoutuvatpitkällisenbyrokratianarmoillehalutessaansuorittaahyvin yksinkertaisiatoimenpiteitäkutenasunnonliittäminensähkö taikaasuverkkoon. Lisäksikorruptioaiheuttaakilpailullistenmarkkinoidenheikkenemistä lahjustenantajienvoittaessakilpailutukset(levinjasaratov,2000). 20

21 Tauluko1Venäjänkorruptiokehitys2000 luvulla Vuosi Sijoitus/maidenlukumäärä / / / / / / / / / / / /182 21

22 3.2Data KäytäntutkielmassaVenäjäntilastoviranomaisen(Rosstat)julkaisemaa alueellistadataaaikavälillä sekäTransparencyInternationalinvuonna2002 julkaisemaakorruptioindeksiä40venäjänsubjektille. TransparencyInternationalinjulkaisemaCorruptionperception indeksi(corper) mittaaalueellaasuvienihmistenyleistämielipidettäpaikallisenjulkisensektorin korruptoituneisuudestajacorruptionamount indeksi(coramo)ihmistenkokemuksia korruptiostaesimerkiksikuinkamontakertaakyselyynvastanneetihmisetovatolleet itseosallisenakorruptiossaelijoutuneetmaksamaanlahjuksia. Indikaattoritovatristiriitaisiakeskenäänjaniidenkeskinäinenkorrelaatiokinon vain0,33,mikäviittaisisiihen,ettäihmisilläonkeskimäärinvääräkäsitysoman ettäihmisetajattelevatalueensaolevankorruptoituneempikuinmitäse alueensakorruptiostataisittenkyselytutkimuksendatassaonvirheitä.coramoindeksinkeskiarvo0,44onkorkeampikuincorper indeksin0,59,mikäviittaisisiihen, todellisuudessaon.parhaitentämäkäyilmikarjalantasavallankohdalla,missäcorperindeksisaaarvon0,86jacoramo indeksipuolestaanarvon0. Otoksessaovatmukana40subjektiaVenäjän83federaatiosubjektista.Aineisto sisältää2liittokaupunkia(moskovajapietari),4tasavaltaa(bashkortostan,karjala, UdmurtiajaTatarstan),7aluepiiriä(Altai,Krasnodar,Krasnojarsk,Perm,Primorje, StavropoljaHabarovsk)ja27aluetta(Amur,Arkangel,Belgorod,Volgograd,Voronezh, Kemerovo,Kurgan,Leningrad,Moskova,NizhnyNovgorod,Novgorod,Novosibirsk, Omsk,Pihkova,Rostov,Rjazan,Samara,Saratov,Sverdlovsk,Tambov,Tver,Tomsk, Tula,Tjumen,Uljanovsk,TšeljabinskjaJaroslav).Tulenjatkossapuhumaansubjekteista jaalueistasynonyymeina. Vaikkaotoksessaonallepuoletsubjekteista,mukanaovattaloudelliselta painoarvoltaantärkeimmätalueet.esimerkiksivuonna2010otoksen40aluetta tuottivatkokomaanbruttokansantuotteestalähes83%javastaanottivat75%kaikista suoristaulkomaisistainvestoinneista.vuonna2007otoksenalueettuottivat93%koko maankaasuntuotannostaja86%öljyntuotannosta.lisäksialueillaasuivuonna %kokomaanväestöstä.Taulukossa2ontämäntutkimuksenkohteenaolevat 22

23 subjektitjärjestettynäniidentarkasteluvälillä saavuttamankeskimääräisen talouskasvunmukaan.lisäksitaulukossaonesiteltynäkäyttämänikorruptio indeksit sekäalueidenväkiluvut. Myösmaantieteellisestiotosonhyvinkattava.Läntisimmätotoksensubjekteista sijaitsevateu:nitärajallasuomen,vironjalatvianrajanaapureina.itäisimmätotoksen subjektitamur,habarovskjaprimorjetaassijaitsevatkaukoidässäjaniilläonyhteistä raja aluettaniinkiinankuinpohjois Koreankanssa.EtelässäpuolestaanKrasnodarin aluesijaitseemustanmerenrannalla.yhteensäotoksenalueetkattavathiemanyli puoletkokomaanpinta alasta:noin8,8miljoonaaneliökilometriä.otoksenpinta ala onkinyhtäsuurikuinkaikkieneuroopanmaiden(poislukienvenäjä)jaintian yhteenlaskettuala. Venäjäonsuurimaajakokonaiskuvantarkastelupeittääkinalleenmaansisäisten alueidensuureterottoisiinsaniinkorruptionkuinelintasonsuhteen.kansainvälisessä vertailussavenäjänsubjektitolivatvielä1998keskimäärinnoin32vuottajäljessä Yhdysvaltojenosavaltioitataloudellisessakehityksessä.VerrattunaKiinanmaakuntiin Venäjänsubjektitolivatvuonna1995keskimäärinkuusikertaavarakkaampia alueellisellabruttokansantuotteellamitattunakuinkiinanmaakunnat.kiinanja Venäjänalueetovatmolemmathuomattavastiköyhempiäjaniidenalueellinen bruttokansantuoteonhuomattavastiepätasaisemminjakautunutkuinyhdysvaltojen osavaltioissa.(brock,1998). Venäjävienninperustuessapääasiassaraaka aineidenkutenöljyn,maakaasunja erilaistenmineraalienvientiinvoisiolettaa,ettäluonnonvarojaomaavatalueet kasvaisivatnopeamminkuinmuutalueet.otoksensubjekteistaöljy jakaasuvaroja omaavatalueetovatkasvaneetkeskimäärin5,7%kasvuvauhdilla,kuntaasloput alueistaovatkasvaneetkeskimäärin5,4%vuodessakokootoksenkasvuvauhdin ollessakeskimäärin5,5%jakokomaankeskiarvo5,8%.vuodesta2000vuoteen2007 Venäjäntalouskasvoivuosittainkeskimäärin7,2%.Vuosina talouskasvu taantui1,9%vuosittaiseenkasvuun.romahdustaselittääse,ettävenäjän bruttokansantuotesupistuivuonna2009huikeat7,8%. 23

24 NopeimminkasvanutsubjektioliLeningradinaluelähesprosenttiyksikönerolla seuraavaanalueeseen.hitaimminkasvanutalueolisuomenitärajallaolevakarjalan tasavalta.pietarinjaleningradinkasvuvauhditeivätsitenoleheijastuneetjuurikaan Karjalaan. 24

25 Taulukko2Alueidenkasvuvauhdit,korruptiotjaväkiluvut Alueen nimi Keskimääräinen kasvuvauhti Corruption Perception, 0-1 Corruption Amount, 0-1 Väkiluku, 2010, milj. Leningradin alue 8.9 % Belgorod 8.0 % Rostov 8.0 % Pietari 7.9 % Arkangeli 7.7 % Omsk 7.6 % Novosibirsk 7.2 % Moskovan alue 7.0 % Moskova 6.9 % Sverdlovsk 6.9 % Stavropol 6.6 % Krasnodar 6.3 % Bashkortostan 6.3 % Tatarstan 6.1 % Saratov 6.1 % Venäjä 5.8 % Tjumen 5.8 % Tambov 5.7 % Alta 5.5 % Tula 5.3 % Habarovsk 5.2 % Nizhny Novgorod 5.0 % Voronezh 5.0 % Primorje 4.9 % T!eljabinsk 4.9 % Tomsk 4.8 % Jaroslav 4.8 % Volgograd 4.8 % Amur 4.8 % Rjazan 4.7 % Tver 4.7 % Krasnojarsk 4.5 % Perm 4.4 % Novgorod 4.2 % Kemerovo 4.1 % Kurgan 4.1 % Uljanovsk 3.9 % Udmurtia 3.7 % Samara 3.6 % Pihkova 3.0 % Karjalan tasavalta 2.8 %

26 Taulukosta3käyilmi,ettäVenäjäntaloudenerityispiirteenäonlisäksikoko 2000 luvunajanollutmoskovankorostuminenkokomaantaloudessakaupungin tuottaessakeskimäärin21%kokovenäjänbruttokansantuotteesta.vuonna2010 Moskovanosuuskokomaantuotannostaolinoin22,5%.Taulukosta4nähdään,että kaupunkiinonsuuntautunut2000 luvullalähes49%kaikistamaanvastaanottamista suoristaulkomaisistainvestoinneista.toiseksienitenotoksenmaistaulkomaisia investointejaovatkeränneetmoskovanaluejapietarinoin5prosentinosuudella. Vuonna2010MoskovanaluejaPietarivastasivatosaltaan4,8%ja4,5%osuudesta maanbruttokansantuotteesta. ToinenselkeästimuistaalueistaeroavasubjektionTjumeninalue,jokavuonna 2010tuotti8,8%kokomaanbruttokansantuotteesta.Tjumeninalueellaonsuuretöljy jamaakaasuvarat.ulkomaisiainvestointejaalueeiolekuitenkaanhoukutellut:vuonna 2010alueelleinvestoitiinhiemanyli2%kokomaansuoristaulkomaisista investoinneista. Vuonna2010neljännessubjekteistavastaanottisuoriaulkomaisiasijoituksia suhteutettunaasukaslukuunylikansallisenkeskiarvon.venäjällesuuntautuvien ulkomaistensijoitustenkeskiarvoonkuitenkinhäkellyttävänpieni,jossitäverrataan esimerkiksisuomeen.vuonna2010jokaistasuomalaistakohdeninvestoitiin ulkomailtanoin15950dollaria 5,kunVenäjällävastaavalukuolinoin803dollaria. Tarkasteltaessaasukaskohtaistaalueellistabruttokansantuotettataulukossa3 vainkahdeksanaluettaotoksen40alueestapääseekokomaankeskiarvonyläpuolelle. TjumenjaMoskovaeroavatmuistaalueistaTjumenissaelintasonollessalähes nelinkertainenjamoskovassaläheskolminkertainenverrattunamaankeskiarvoon. Venäjäeivielä1990 luvullaollutkovinkiinnostavainvestointikohdeulkomaisille sijoittajille.vuosina kumuloituneetasukaskohtaisetsuoratinvestoinnit olivatvenäjällä71dollaria.samaanaikaanpuolavastaanottiasukaskohtaisia ulkomaisiainvestointeja511dollaria,tsekki1493dollariajaunkari1581dollaria (Broadmanet.al2001).2000 luvullakeskimääräisetulkomaisetsijoituksetolivat 5 Lähde:SuomenPankintilastot.MuuntokertoimenakäytinEKP:nilmoittamaakeskiarvoavuodelle2010EUR1= USD

27 Venäjällä409,5dollaria/asukas.Taulukosta4(s.28)onnähtävissä,ettäulkomaiset investoinnitovatselkeästikasvaneet2000 luvulla.vuonna2010kokomaan keskimääräisetulkomaisetinvestoinnitolivatnoin800dollaria/asukas. Vaikkamaaononnistunutkasvattamaanvastaanottamiensaulkomaisten investointienmäärää,onmaavieläkaukanapotentiaalistaan.esimerkiksivuosina KazakstanonvastaanottanutylikolmekertaajaUzbekistanylikaksija puolikertaaenemmänasukaskohtaisiasuoriaulkomaisiainvestointejakuinvenäjä 6. 6 Lähde:Maailmanpankindatahttp://databank.worldbank.org/data/home.aspx 27

28 Taulukko3AlueidenasukaskohtaisetBKT:tjakorkeakoulutetuntyöväenosuus Alueen nimi BKT/capita, 2010, tuhat ruplaa BKT/capita , tuhat ruplaa Osuus koko maan BKT:sta 2010, % Korkeakoulutetun työväen osuus 2010, % Tjumen % 28.4 % Moskova % 47.9 % Krasnojarsk % 24.0 % Pietari % 43.4 % Tomsk % 28.5 % Arkangeli % 24.8 % Tatarstan % 25.4 % Leningradin alue % 26.6 % Venäjä % 28.7 % Perm % 21.8 % Habarovsk % 31.7 % Samara % 33.5 % Moskovan alue % 36.1 % Sverdlovsk % 23.0 % Belgorod % 26.4 % Kemerovo % 22.8 % Karjaln tasavalta % 23.0 % T!eljabinsk % 26.7 % Omsk % 24.8 % Primorje % 28.9 % Jaroslav % 24.2 % Bashkortostan % 22.5 % Novgorod % 23.6 % Amur % 22.8 % Nizhny Novgorod % 27.1 % Novosibirsk % 28.9 % Udmurtia % 23.8 % Krasnodar % 25.2 % Volgograd % 25.6 % Tver % 20.4 % Tula % 25.1 % Rjazan % 24.0 % Saratov % 26.8 % Rostov % 28.4 % Voronezh % 24.8 % Uljanovsk % 25.8 % Tambov % 22.4 % Pihkova % 20.7 % Kurgan % 21.9 % Alta % 21.7 % Stavropol % 28.4 % 28

29 Taulukko4Alueidenvastaanottamatsuoratulkomaisetinvestoinnitsekäöljy jakaasuvarat Alueen nimi FDI/capita , dollaria Osuus koko maan FDI:sta , % FDI/capita 2010, dollaria Alueella öljy- tai kaasuvaroja Moskova % ei Pietari % ei Krasnojarsk % kyllä Tjumen % kyllä Omsk % kyllä Moskovan alue % ei Arkangeli % kyllä T!eljabinsk % ei Venäjä % Novgorod % ei Samara % kyllä Tatarstan % kyllä Leningradin alue % ei Sverdlovsk % ei Novosibirsk % kyllä Belgorod % 29.8 ei Tomsk % kyllä Karjalan tasavalta % ei Kemerovo % ei Tula % ei Habarovsk % ei Amur % ei Rostov % kyllä Krasnodar % kyllä Perm % kyllä Jaroslav % 49.7 ei Primorje % 58.3 ei Nizhny Novgorod % ei Rjazan % 87.0 ei Stavropol % 26.0 kyllä Volgograd % 73.7 kyllä Voronezh % ei Uljanovsk % 79.3 kyllä Tver % 83.2 ei Bashkortostan % kyllä Udmurtia % 24.1 kyllä Pihkova % 62.9 ei Saratov % 59.5 kyllä Kurgan % 17.8 ei Tambov % 14.2 ei Alta % 16.4 ei 29

30 4.Alueellinentalouskasvujakorruptio Korruptionjatalouskasvunkeskinäisestäsuhteestaonkirjallisuudessapääasiassa maidenvälisiätutkimuksia.alueellisiatutkimuksiaonhuomattavastivähemmänja Venäjääkoskeviaeiparhaantietämyksenimukaanyhtäkään.Korruptionvaikutuksesta alueelliseentalouskasvuunmainittakoonfiorinoet.al(2012).heestimoivat dynaamistakasvumalliavuosina jalöytävätselkeännegatiivisen korrelaationalueellisentalouskasvunjakorruptionvälillä. Belousovaet.al(2011)selvittävätkorruptionsyitäVenäjälläkäyttäen TransparencyInternationalinVenäjällevuodelle2002julkaisemaaalueellista korruptioindeksiä.hehavaitsevat,ettätaloudellinenhyvinvointi,väkiluku, markkinakilpailujakaupungistuminenovatalueellisenkorruptionmerkittäviäselittäjiä Venäjällä. DininiojaOrttung(2004)pyrkivätmyösselittämäänVenäjänalueellista korruptiota.hekäyttävättutkimuksessaantransparencyinternationalinalueellista korruptioindeksiä2002.heargumentoivat,ettäkorruptioonvenäjälläpääasiassa rakenteellinenongelma,jokaeiniinkäänliitymaaninstituutioihin.tutkimuksessa korruptiolisääntyialueellisentaloudenkoonkasvaessasekäalueellisen asukaskohtaisenbruttokansantuotteenjaväkiluvunlaskiessa. LedayevajaLinden(2008)tarkastelevatVenäjänalueellisentalouskasvun selittäjiä74subjektinalueellavuosina Kasvuakyseiselläaikavälillä selittivätparhaitenalueidentaloudellisetlähtökohdat,venäjänvuoden1998 talouskriisi,kotimaisetinvestoinnitsekävienti.tutkimuksessaeilöydettyköyhienja rikkaidenalueidenvälistäkonvergenssia. MyösAhrend(2005)tutkiiVenäjänalueellisentalouskasvunselittäjiä.Hänen tutkimuksessaankäsitellään77venäjänsubjektiaaikavälillä Alueiden institutionaaliseterotjatalousreformiteivätselitäkasvua.kasvuaselittävät pikemminkinerotalueidenteollisissalähtökohdissasekäluonnonvaratettähenkinen pääoma. 30

31 Solanko(2003)tutkiiVenäjänsubjektientalouskasvuajakonvergoitumista vuosina Tutkimuksessasaadaanviitteitäsiitä,ettäVenäjänalueista köyhimmätjarikkaimmatkonvergoituvatkeskenäänmuodostaennäinkaksiniin sanottuakasvukerhoa.näinvenäjänalueillaonmahdollisestikaksierivakaatakasvuuraa(steadystate). Libman(2012)tutkiidemokratianjabyrokratianmääränvaikutustaVenäjän alueelliseentalouskasvuunvuosina Hänlöytääepälineaarisenyhteyden demokratianjatalouskasvunvälille:demokraattisetsekäautoritäärisetalueetkasvavat nopeamminkuinhybridialueet,jotkaovatyhdistelmäkahtaedellistä.lisäksihänlöytää viitteitäsiitä,ettäbyrokratiankasvaessatalouskasvualueillahidastuu. 4.1Estimoitavatyhtälöt Estimoinseuraaviakasvumalleja: Mallissaselitettävänämuuttujana onkeskimääräisen,kiinteähintaisen alueellisenbruttokansantuotteenmuutos(realgrp).selittävinämuuttujinaovat: a) TransparencyInternationalinvuonna2002julkaisema korruptioindeksivenäjän40subjektille.semittaaalueillaesiintyväätodellista korruptiota(corruptionamount).mitäsuurempiaarvojaindeksisaa,sitä korruptoituneempialueon. b) TransparencyInternationalinvuonna2002julkaisemakorruptioindeksi Venäjän40subjektille.Semittaaalueillaasuvienihmistenmielestäalueellaesiintyvää korruptiota(corruptionperception) c) Tarkasteluajankohtanakeskiarvoalueellaolevankorkeakoulutetun työväestönosuudesta. d) Alueenkeskimääräinenväestönkasvuvauhtitarkastelujaksonaikana. 31

32 e) Logaritmivuonna2000alueennominaalisestaasukaskohtaisesta bruttokansantuotteesta. f) Keskiarvosuorienulkomaistensijoitustensuhteestaalueelliseen bruttokansantuotteeseen.yksikkönädollareidensuhdetuhansiinrupliin. g) Alueellaolevatkeskimääräisetkaasu jaöljyvaratvuosina Vuosittainenkaasun jaöljyntuotantoonmuunnettuensinhiiliekvivalenteiksi,jossa yksikuutiometrimaakaasuavastaa1,2hiiliekvivalenttiaja1kgöljyävastaa1,4 hiiliekvivalenttia.josalueellaeiolekaasu taiöljyvaroja,saaaluearvoksi0. h) onvirhetermi Lisätietojakäyttämistänimuuttujistajaniidenlähteistäonliitteessä1. 32

33 5.Suoratulkomaisetinvestoinnitjakorruptio Suorillaulkomaisillainvestoinneillatarkoitetaanulkomaillesuuntautuvaa sijoitusta,jossainvestoivatahosaamääräysvaltaainvestoinninkohteenaolevasta yrityksestä.suoranulkomaisensijoituksenjaportfoliosijoitukseneroonvälillähäilyvä jaesimerkiksimaailmanpankkikäyttääsuoranulkomaiseninvestoinninmääritelmänä sijoitusta,jollahankitaanvähintään10prosentinosuusyrityksenosakekannasta. Tämäntutkielmanempiriaosuudessasuoratulkomaisetinvestoinnitkäsittävätsekä Venäjälletulleetsuoratinvestoinnitettäportfoliosijoitukset. Suorillaulkomaisillainvestoinneillaonnykyisenkasvukirjallisuudenvalossa merkitystämaantalouskasvulle.lyhyenajantalouskasvuatarkasteltaessaonkasvua mahdollistasaadaaikaankotimaisillainvestoinneilla.suorillaulkomaisilla investoinneillaonkuitenkinargumentoituolevanetujaverrattunakotimaisiin investointeihin.suorienulkomaisteninvestointienvoidaanmuunmuassanähdä tuovanmukanaanteknologistaosaamista,mikäkasvattaavastaanottajamaanhenkistä pääomaajanostaasitentuottavuutta. Teknologisenosaamisensiirtymisenehtonaonkuitenkinvastaanottajamaan riittävänkorkeahenkinenpääoma(borenszteinetal.1998).näinvastaanottajamaan muutkinyrityksethyötyisivätulkomaisteninvestointienaikaansaamistapositiivisista ulkoisvaikutuksista,mikäpienentäisimuunmuassateknologisenosaamisentasoeroa maidenvälillä(romer,1993).esimerkiksikiinaonperinteisestivaatinut,että ulkomaisillasijoittajillaonkiinalainenyhteistyötahoyrityksensijoittaessakiinaan (Long,2005).SamanlainensäädösonvoimassamyösVenäjänöljyalalla,jossa ulkomaisellayhtiölläonoltavavenäläinenkumppani.lisäksisuorienulkomaisten investointientulisiainakinlyhyelläaikavälilläollakomplementtejavastaaviin kotimaisiininvestointeihinverrattuna,jottaneeivätsyrjäyttäisitoinentoisiaan(de Mello,1999). Useinyritystasollatehtävättutkimukseteivätlöydäpositiivistayhteyttäsuorien ulkomaistensijoitustenjatalouskasvunvälillä(haddadjaharrison1993sekäaitkenja Harrison,1999).Siirryttäessämakrotasonjakokonaissijoitustentarkasteluun 33

34 löydetäänkuitenkinuseinpositiivinenyhteyssuorienulkomaistensijoitustensekä talouskasvunkesken.esimerkiksiblomström,lipseyjazejan(1994)löytävät positiivisenyhteydenulkomaisteninvestointienjatalouskasvunvälille,muttatoteavat senkoskevanlähinnäjovalmiiksivauraitamaita.lijaliu(2005)havaitsevatmyös selkeänpositiivisenyhteydensuorienulkomaistensijoitustenjatalouskasvunvälilleja negatiivisenyhteydenulkomaistensijoitustenjamaidenvälisenteknologisen osaamisenvälille.carkovicjalevine(2002)ovatpuolestaanpessimistisempiä näkemyksissäänjatoteavattutkimuksessaan,ettäsuoratulkomaisetinvestoinniteivät itsessäänluotalouskasvua,vaantarvitsevattuekseenesimerkiksihyvää talouspolitiikkaa.todettakoonvielä,ettäulkomaisteninvestointienmyötä vastaanottajamaaavautuukansainvälisellekaupalle,mistävoikoitualisähyötyäpelkän investoinninlisäksi. Voidaansiistodeta,ettäsuorillaulkomaisillainvestoinneillaonlähtökohtaisesti positiivinenvaikutuslyhyenaikavälintalouskasvuun.sijoitustuottaakohdemaahan tulojaniintyöpaikkojenkuinverotulojenmuodossa.ainoastaanmahdollinenvoittotai tappiosiirtyypoiskohdemaasta.lisäksiontoivottavaa,ettämaahantulevat investoinnitovatkomplementtejakotimaisiinsijoituksiinverrattaessa.ulkomaisten sijoitustenpidemmänaikavälinvaikutustalouskasvuunriippuukuitenkinkohdemaan henkisenpääomankasvustajasitämyötenteknologisestakehityksestä. Suorienulkomaisteninvestointienjatalouskasvunvälilleonsiislöydettävissä makrotasonyhteys.tämäntakiaonmielekästätarkastellavenäjänalueellisen korruptionvaikutustasuoriinulkomaisiininvestointeihinjasenmyötäalueelliseen talouskasvuun. 5.1KorruptiojaLucasinparadoksi RobertLucas(1990)esittitutkimuksessaan Whydoesn tcapitalflowfromrichto poorcountries? paradoksin,jonkamukaanpääomavirtojentulisiuusklassisen talousteorianmukaansuuntautuateollisuusmaistakehittyviinmaihin,koska kehittyvissämaissapääomanrajatuottavuusonkorkeampikuinteollistuneissamaissa, joissaontyypillisestikorkeampipääomanjatyövoimansuhde.lucaskuitenkinosoitti, 34

35 ettäkansainvälisetpääomavirrateivätkuitenkaansuuntaudukehittyviinmaihin uusklassisenkasvuteorianmukaan.hänesittiparadoksinselittäjiksimuunmuassa erojamaidenhenkisessäpääomassa,henkisenpääomanpositiivisiaulkoisvaikutuksia jaepätäydellisiäpääomamarkkinoita. Voisikokansainvälistenpääomavirtojenkäyttäytymistäselittäälisäksisijoittajien kasvaneellariskilläheidänsuunnatessaanulkomaillepoiskotimaisenlainsäädännönja normienpiiristä?odotetuntuotonkasvaessamyösriskikasvaa.sijoitusriskinollessa liiansuurikarkottaaseulkomaisetpääomavirratmuualle. Kuinkapaljonpaikallinenkorruptiovaikuttaasuoriinulkomaisiininvestointeihin? Voisikokorruptioollayksiselittäjistä,kuntarkastellaanulkomaisteninvestointien maailmanlaajuistakohdentumista?korruptionvaikutustasuoriinulkomaisiin investointeihinontutkittumuutamassatutkimuksessa.korruptionmääritelmän vaihdellessamyöserilaisettutkimustuloksetsamastaaiheestaovatyleisiä.korruption voidaannähdävaikuttavanjokopositiivisestitainegatiivisestisuoriinulkomaisiin investointeihin(cuervo Cazurra,2008).Korruptiovoiesimerkiksipaikatavaillinaisiatai kokonaanpuuttuviamarkkinamekanismejaluodenmahdollisuudeninvestoidaalueille, joihinsevirallisestieiolisimahdollista(leff,1989).korruptiovoivaikuttaamyös negatiivisestiaiheuttaenylimääräisiäkustannuksiainvestoijille.esimerkiksi vastaanottajamaanhallintosaattaaasettaabyrokraattisiaaskeleitainvestointientielle odottaennäinsaavansalisätulojalahjuksistainvestointienlisäksi(krueger,1993). Venäjälläsijoitusriskikonkretisoituisuomalaiselleyrityksellevuonna2007,kun VenäjänvaltiollinenrakennusyhtiöRosstroiottiContainershipsOy:nhallinnoiman maatontinkronstadtissahaltuunsa.rosstroiilmoittihaltuunotonsyyksi,ettäaluetta tarvittiinläheisenpatotyömaankäyttöön.containershipsoy:nhallituksen puheenjohtajankimmonordströminmukaanvaltauksentakanaolivatrosstroita lähelläolevattahot,joidentarkoituksenaolituodahenkilöautojavenäjällekronstadtin kautta(yleisradio ).mikäliväitepitääpaikkansaontapausselkeäesimerkki korruptiosta,jossakäytetäänjulkistavaltaayksityiseneduntavoitteluun,mikälisää ulkomaalaistensijoittajienriskiäjasaattaasitenvaikuttaanegatiivisesti sijoituspäätökseen. 35

Koht dialogia? Organisaation toimintaympäristön teemojen hallinta dynaamisessa julkisuudessa tarkastelussa toiminta sosiaalisessa mediassa

Koht dialogia? Organisaation toimintaympäristön teemojen hallinta dynaamisessa julkisuudessa tarkastelussa toiminta sosiaalisessa mediassa Kohtdialogia? Organisaationtoimintaympäristönteemojenhallinta dynaamisessajulkisuudessatarkastelussatoiminta sosiaalisessamediassa SatuMariaPusa Helsinginyliopisto Valtiotieteellinentiedekunta Sosiaalitieteidenlaitos

Lisätiedot

Liite 5. Suomalais-venäläiset kulttuurifoorumit lukujen valossa. Sisältö:

Liite 5. Suomalais-venäläiset kulttuurifoorumit lukujen valossa. Sisältö: Liite 5 Suomalais-venäläiset kulttuurifoorumit 2000 2015 lukujen valossa Sisältö: Taulukko 1: Kulttuurifoorumien 2000 2015 osallistujien sivu 2 Taulukko 2: Kulttuurifoorumien 2000 2015 partnereiden sivu

Lisätiedot

Hallintomallit Suomen valtionhallinnon tietohallintostrategioissa

Hallintomallit Suomen valtionhallinnon tietohallintostrategioissa Hallintomallit Suomen valtionhallinnon tietohallintostrategioissa Lauri Eloranta Helsingin yliopisto Valtiotieteellinen tiedekunta Viestintä Pro gradu -tutkielma, 2014 Hallintomallit)Suomen)valtionhallinnon)tietohallintostrategioissa

Lisätiedot

Työn laji Arbetets art Level Aika Datum Month and year Sivumäärä Sidoantal Number of pages

Työn laji Arbetets art Level Aika Datum Month and year Sivumäärä Sidoantal Number of pages Tiedekunta/Osasto Fakultet/Sektion Faculty Laitos Institution Department Tekijä Författare Author Työn nimi Arbetets titel Title Oppiaine Läroämne Subject Työn laji Arbetets art Level Aika Datum Month

Lisätiedot

Aika/Datum Month and year Kesäkuu 2012

Aika/Datum Month and year Kesäkuu 2012 Tiedekunta/Osasto Fakultet/Sektion Faculty Laitos/Institution Department Filosofian, historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos Humanistinen tiedekunta Tekijä/Författare Author Veera Lahtinen

Lisätiedot

Tiedekunta/Osasto Fakultet/Sektion Faculty Valtiotieteellinen tiedekunta

Tiedekunta/Osasto Fakultet/Sektion Faculty Valtiotieteellinen tiedekunta Tiedekunta/Osasto Fakultet/Sektion Faculty Valtiotieteellinen tiedekunta Laitos Institution Department Politiikan ja talouden tutkimuksen laitos Tekijä Författare Author Virta, Mikko Antero Työn nimi Arbetets

Lisätiedot

Pro gradu -tutkielma Meteorologia SUOMESSA ESIINTYVIEN LÄMPÖTILAN ÄÄRIARVOJEN MALLINTAMINEN YKSIDIMENSIOISILLA ILMAKEHÄMALLEILLA. Karoliina Ljungberg

Pro gradu -tutkielma Meteorologia SUOMESSA ESIINTYVIEN LÄMPÖTILAN ÄÄRIARVOJEN MALLINTAMINEN YKSIDIMENSIOISILLA ILMAKEHÄMALLEILLA. Karoliina Ljungberg Pro gradu -tutkielma Meteorologia SUOMESSA ESIINTYVIEN LÄMPÖTILAN ÄÄRIARVOJEN MALLINTAMINEN YKSIDIMENSIOISILLA ILMAKEHÄMALLEILLA Karoliina Ljungberg 16.04.2009 Ohjaajat: Ari Venäläinen, Jouni Räisänen

Lisätiedot

Maailman muutosta tallentamassa Marko Vuokolan The Seventh Wave -valokuvasarja avauksena taidevalokuvan aikaan

Maailman muutosta tallentamassa Marko Vuokolan The Seventh Wave -valokuvasarja avauksena taidevalokuvan aikaan Maailman muutosta tallentamassa Marko Vuokolan The Seventh Wave -valokuvasarja avauksena taidevalokuvan aikaan Pro gradu -tutkielma 31.1.2012 Helsingin yliopisto Humanistinen tiedekunta Filosofian, historian,

Lisätiedot

Luonnontieteiden popularisointi ja sen ideologia

Luonnontieteiden popularisointi ja sen ideologia Luonnontieteiden popularisointi ja sen ideologia Tapauksina Reino Tuokko ja Helsingin Sanomat 1960-luvulla Ahto Apajalahti Helsingin yliopisto Humanistinen tiedekunta Suomen ja Pohjoismaiden historia Pro

Lisätiedot

! #! %! & #!!!!! ()) +

! #! %! & #!!!!! ()) + ! #! %! & #!!!!! ()) + Tiedekunta/Osasto Fakultet/Sektion Faculty Humanistinen tiedekunta Laitos Institution Department Taiteiden tutkimuksen laitos Tekijä Författare Author Matti Pesonen Työn nimi Arbetets

Lisätiedot

!"#$%&'$("#)*+,!!,"*--.$*#,&--#"*/".,,%0 1&'23456789::94752;&27455<:4;2;&,9:=>23?277<&8=@74;9&ABBCDABBE

!#$%&'$(#)*+,!!,*--.$*#,&--#*/.,,%0 1&'23456789::94752;&27455<:4;2;&,9:=>23?277<&8=@74;9&ABBCDABBE !"#$%&'$("#)*+,!!,"*--.$*#,&--#"*/".,,%0 1&'23456789::94752;&2745523?27747544H9;&IG@&JG9?=&15=5H42>:9 '28

Lisätiedot

Jaana Rekolainen Venäjän-kaupan ajankohtaiset teemat

Jaana Rekolainen Venäjän-kaupan ajankohtaiset teemat Jaana Rekolainen 30.03. 2011 Venäjän-kaupan ajankohtaiset teemat 2 3 4 Suuret teemat Modernisaatio Uusinvestoinnit Suunnittelu ja rakentaminen Teollisuuslaitosten modernisointi Automaatio- ja ohjausjärjestelmät

Lisätiedot

OP Pohjola-ryhmän Ulkomaankaupan pankkipalvelut

OP Pohjola-ryhmän Ulkomaankaupan pankkipalvelut OP Pohjola-ryhmän Ulkomaankaupan pankkipalvelut Ulkomaankaupan palvelut Maksutavat Cash Management palvelut Rahoitus Pankkitakaus/pankkitakuu ulkomaankaupassa Finnveran vientitakuut Riskeiltä suojautuminen

Lisätiedot

Itä-Eurooppaa rakentamassa

Itä-Eurooppaa rakentamassa Itä-Eurooppaa rakentamassa Sakari Tamminen, toimitusjohtaja Sijoitus Invest 2006, Wanha Satama 15.11.2006 www.ruukki.com Ruukki tänään Ruukki toimittaa metalliin perustuvia tuotteita, komponentteja, järjestelmiä

Lisätiedot

Yleiskatsaus Venäjän talouteen, investointeihin ja rakennustoimintaan. Rakennus-, LVI- ja energiatehokkuusalan Venäjä- Suomi-seminaari, Tahko 9.6.

Yleiskatsaus Venäjän talouteen, investointeihin ja rakennustoimintaan. Rakennus-, LVI- ja energiatehokkuusalan Venäjä- Suomi-seminaari, Tahko 9.6. Yleiskatsaus Venäjän talouteen, investointeihin ja rakennustoimintaan Rakennus-, LVI- ja energiatehokkuusalan Venäjä- Suomi-seminaari, Tahko 9.6.2011 Maija Sirkjärvi Siirtymätalouksien tutkimuslaitos (BOFIT)

Lisätiedot

SUOMEN SUURLÄHETYSTÖ Moskova MOS Pertti Veijola

SUOMEN SUURLÄHETYSTÖ Moskova MOS Pertti Veijola SUOMEN SUURLÄHETYSTÖ MUISTIO Moskova MOS Pertti Veijola 09.04.2003 MOS0035-38 Viite Asia Venäjän metsäteollisuus vuonna 2002 Asiasanat Hoitaa UM Hoitaa UE Koordinoi Tiedoksi VENÄJÄ, KESTÄVÄ METSÄTALOUS

Lisätiedot

Laskennallinen yhteiskuntatiede

Laskennallinen yhteiskuntatiede Laskennallinen yhteiskuntatiede Matti Nelimarkka Helsinki 5.5.2011 LuK tutkielma HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkasittelytieteen laitos HELSINGIN YLIOPISTO HELSINGFORS UNIVERSITET UNIVERSITY OF HELSINKI Tiedekunta

Lisätiedot

Alueellinen innovaatiokyky ja innovaatiotuotanto Venäjällä

Alueellinen innovaatiokyky ja innovaatiotuotanto Venäjällä Alueellinen innovaatiokyky ja innovaatiotuotanto Venäjällä D a r j a P o d m e t i n a, J u h a V ä ä t ä n e n & M a r i a S m i r n o v a Venäjä on väkiluvultaan japinta-alaltaan valtavan suuri maa.

Lisätiedot

Oriola KD Oyj varsinainen yhtiökokous 2012. Helsinki, Messukeskus 26.3.2012

Oriola KD Oyj varsinainen yhtiökokous 2012. Helsinki, Messukeskus 26.3.2012 Oriola KD Oyj varsinainen yhtiökokous 2012 Helsinki, Messukeskus 26.3.2012 Oriola KD Oyj varsinainen yhtiökokous 2012 Toimitusjohtajan katsaus Eero Hautaniemi toimitusjohtaja Oriola KD Oyj 26.3.2012, Helsingin

Lisätiedot

Ylivoimainen palvelukonsepti. Toimitusjohtaja Matti Väänänen

Ylivoimainen palvelukonsepti. Toimitusjohtaja Matti Väänänen Ylivoimainen palvelukonsepti Toimitusjohtaja Matti Väänänen Leipurin avainluvut 2009 Q3/2011 2009 2010 1-9/2011 Liikevaihto, Me 99,3 108,7 93,1 Liikevoitto, Me 3,2 3,6 3,9 Henkilöstö 218 226 237 Leipurin

Lisätiedot

Suomalais-Venäläinen kauppakamari

Suomalais-Venäläinen kauppakamari Suomalais-Venäläinen kauppakamari Lyhyesti SVKK on Venäjän-kaupan asiantuntija, joka toimii lähellä yritystä SVKK palvelee yrityksiä tarjoamalla ratkaisuja Venäjän-kaupan haasteisiin SVKK tuottaa ajankohtaista

Lisätiedot

KANSILEHDEN MALLISIVU

KANSILEHDEN MALLISIVU Teknisiä ohjeita pro gradu -tutkielmalle Teologian osasto 12.11.2013 Tässä annettavat ohjeet ovat suosituksia. Viime kädessä seurataan tutkielman ohjaajan antamia ohjeita! Tutkielman kansilehdelle asetellaan

Lisätiedot

Venäjän taloustilanne ja suhteet Suomen kanssa

Venäjän taloustilanne ja suhteet Suomen kanssa Venäjän taloustilanne ja suhteet Suomen kanssa Maija Sirkjärvi Siirtymätalouksien tutkimuslaitos BOFIT 16.9.2010 1 Venäjän talous supistui vuonna 2009 voimakkaasti, mutta nousu on jo alkanut 50 40 30 20

Lisätiedot

saakka Alueen kuvaus SG TA Re-En Tuonti Erityiset do Sul, Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso do Sul, Goiás, Minas lentoasema sekä niiden

saakka Alueen kuvaus SG TA Re-En Tuonti Erityiset do Sul, Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso do Sul, Goiás, Minas lentoasema sekä niiden N:o 543 3807 Liite 1 AE Arabiemiirikunnat AE-0 Koko maa E X X X - - AR Argentiina AR-0 Koko maa D X X X X X AU Australia AU-0 Koko maa B X X X X X BB Barbados BB-0 Koko maa D X X X - - BH Bahrain BH-0

Lisätiedot

Pörssi-illat marraskuu 2011

Pörssi-illat marraskuu 2011 Pörssi-illat marraskuu 2011 Stockmann-konserni lyhyesti Kansainvälinen vähittäiskaupan yritys, joka on perustettu vuonna 1862 Liikevaihto 1 822 milj. euroa vuonna 2010; yli 16 000 työntekijää Kaksi osakesarjaa

Lisätiedot

Leipurin arkipäivässä, ETS seminaari

Leipurin arkipäivässä, ETS seminaari Oy arkipäivässä, ETS seminaari Aila Kiiskinen 5.3.2012 -konserni 2011 395,9 M (2010) 108,4 M (2010) Suomi 53,3 M (2010) Viro 7,3 M (2010) RCP Latvia 7,5 M (2010) Liettua 8,8 M (2010) Puola 3,8 M (2010)

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1-9/2006

Osavuosikatsaus 1-9/2006 Osavuosikatsaus 1-9/2006 1.11.2006 1.11.2006 www.ruukki.com Ruukki on valmis kannattavaan kasvuun Uudet taloudelliset tavoitteet Liiketoimintaympäristö Taloudellinen informaatio 1-9/2006 Lähiajan näkymät

Lisätiedot

KALOJEN TERVEYSTILANNE KARJALAN TASAVALLASSA N.P. Piminova Karjalan tasavallan eläinlääkintälaboratorion johtaja (GBU RK Respublikanskaya veterinarnaya laboratoria ) KALANVILJELY KARJALASSA Kalanviljelylaitokset:

Lisätiedot

Venäjän n talouskatsaus pk- yrittäjän n liiketoiminnan kannalta. 13.05.2009 Virpi Herranen Finpro St Petersburg

Venäjän n talouskatsaus pk- yrittäjän n liiketoiminnan kannalta. 13.05.2009 Virpi Herranen Finpro St Petersburg Venäjän n talouskatsaus pk- yrittäjän n liiketoiminnan kannalta 13.05.2009 Virpi Herranen Finpro St Petersburg Venäjä Maaprofiili Alue: 17,1 milj. km2 Väkiluku: 142 milj. BKT:n kasvu: 8,1 % v. 2007 5,6

Lisätiedot

Tutkimaton Venäjä mitä mahdollisuuksia Venäjän alueet tarjoavat suomalaisyrityksille

Tutkimaton Venäjä mitä mahdollisuuksia Venäjän alueet tarjoavat suomalaisyrityksille Tutkimaton Venäjä mitä mahdollisuuksia Venäjän alueet tarjoavat suomalaisyrityksille 9.12.2010 Kuopio Anna Nikina Projektipäällikkö Suomalais-Venäläinen kauppakamari Käsiteltävät aiheet Suomalaisyrityksille

Lisätiedot

Varatoimitusjohtaja Matti Väänänen

Varatoimitusjohtaja Matti Väänänen Leipurin Oy Toimitusjohtaja Paul Taimitarha Toimitusjohtaja Paul Taimitarha Varatoimitusjohtaja Matti Väänänen Leipurin Palvelee leipomoteollisuutta kokonaisvaltaisesti ja elintarviketeollisuutta fokusoidulla

Lisätiedot

Katsaus Venäjän talouteen miksi Venäjä kiinnostaa, mitkä ovat suomalaisyritysten mahdollisuudet? Tarmo Suomalainen Aluejohtaja Pietari 2012

Katsaus Venäjän talouteen miksi Venäjä kiinnostaa, mitkä ovat suomalaisyritysten mahdollisuudet? Tarmo Suomalainen Aluejohtaja Pietari 2012 Katsaus Venäjän talouteen miksi Venäjä kiinnostaa, mitkä ovat suomalaisyritysten mahdollisuudet? Tarmo Suomalainen Aluejohtaja Pietari 2012 Kulkue valmiina marssiin 2 Erikoisjoukotkin olivat paikalla 3

Lisätiedot

Maaliskuu 2006. Missioraportti

Maaliskuu 2006. Missioraportti ITÄPORTIN Maaliskuu 2006 Missioraportti IRR-TV:n matkaraportti Kazakstanista ja Voronezhista Uutisia Kazakstanista ja lapsivankileireiltä Rashidin isä uhkasi vaimoaan Rashidin äiti suuttui mutta on nyt

Lisätiedot

SUOMEN JA VENÄJÄN YSTÄVYYSKUNTASUHTEET (suomalaisten kuntien mukaan aakkosjärjestyksessä)

SUOMEN JA VENÄJÄN YSTÄVYYSKUNTASUHTEET (suomalaisten kuntien mukaan aakkosjärjestyksessä) ven-info\venaja\ystav-kunnat (9.11.07) SUOMEN JA VENÄJÄN YSTÄVYYSKUNTASUHTEET (suomalaisten kuntien mukaan aakkosjärjestyksessä) Kunta Kunta Alue Vuosi Alajärvi Puudoinen Karjala 1992 Alavieska Armavir

Lisätiedot

Oriola KD Venäjän kasvaville lääkkeiden vähittäis ja tukkukauppamarkkinoille. Eero Hautaniemi, toimitusjohtaja 17.3.2008

Oriola KD Venäjän kasvaville lääkkeiden vähittäis ja tukkukauppamarkkinoille. Eero Hautaniemi, toimitusjohtaja 17.3.2008 Oriola KD Venäjän kasvaville lääkkeiden vähittäis ja tukkukauppamarkkinoille Eero Hautaniemi, toimitusjohtaja 17.3.2008 Merkittävä strateginen hanke Oriola KD:lle Oriola KD Oyj on allekirjoittanut sopimuksen,

Lisätiedot

Oppimateriaalin kokoaminen ja paketointi

Oppimateriaalin kokoaminen ja paketointi Oppimateriaalin kokoaminen ja paketointi Pekka Simola Helsinki 14.4.2004 HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos HELSINGIN YLIOPISTO HELSINGFORS UNIVERSITET UNIVERSITY OF HELSINKI Tiedekunta/Osasto

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriö SUOMEN JA VENÄJÄN YHTEISTYÖMAHDOLLISUUKSIEN SELVITTÄMINEN VILJA- JA ÖLJYKASVIALALLA

Maa- ja metsätalousministeriö SUOMEN JA VENÄJÄN YHTEISTYÖMAHDOLLISUUKSIEN SELVITTÄMINEN VILJA- JA ÖLJYKASVIALALLA Maa- ja metsätalousministeriö SUOMEN JA VENÄJÄN YHTEISTYÖMAHDOLLISUUKSIEN SELVITTÄMINEN VILJA- JA ÖLJYKASVIALALLA Finpro ry, 2011 17.8.2011 Finpro 1 Taustaa ja tutkimusmenetelmät Suomen ja Venäjän välinen

Lisätiedot

20.3.2012 CFO, varatoimitusjohtaja Pekka Vähähyyppä

20.3.2012 CFO, varatoimitusjohtaja Pekka Vähähyyppä CFO, varatoimitusjohtaja Pekka Vähähyyppä Stockmann-konserni lyhyesti Kansainvälinen vähittäiskaupan yritys, joka on perustettu vuonna 1862 Kolme liiketoimintayksikköä: tavarataloryhmä, Lindex ja Seppälä

Lisätiedot

Alueiden taustatiedot Suomen lähialueiden taloudellista ja sosiodemografista vertailutietoa

Alueiden taustatiedot Suomen lähialueiden taloudellista ja sosiodemografista vertailutietoa Alueiden taustatiedot Suomen lähialueiden taloudellista ja sosiodemografista vertailutietoa Tutkimus- ja Analysointikeskus TAK Oy :: GSM +358 45 137 599 :: info@tak.fi :: www.tak.fi SISÄLLYSLUETTELO Alueiden

Lisätiedot

Kristillisen medialähetystyön erikoislehti Syyskuu 2006 Nro 5

Kristillisen medialähetystyön erikoislehti Syyskuu 2006 Nro 5 ITÄPORTTI Kristillisen medialähetystyön erikoislehti Syyskuu 2006 Nro 5 Kaupunkimissioissa vilkas syksy IRR-TV auttoi israelilaisia sodan uhreja Dagestan lähetystyön luvaton maa Toiminnanjohtajalta Sota

Lisätiedot

ZENHARJOITUS HELSINKI ZEN CENTERISSÄ

ZENHARJOITUS HELSINKI ZEN CENTERISSÄ ZENHARJOITUS HELSINKI ZEN CENTERISSÄ Uskontotieteen Pro gradu tutkielma Teologinen tiedekunta Sirkku Tikka Tammikuu 2004 HELSINGIN YLIOPISTO HELSINGFORS UNIVERSITET Tiedekunta/Osasto Fakultet/Sektion Teologinen

Lisätiedot

Tolstoi hinnat

Tolstoi hinnat Moskovaan 2.lk (4 hlö osasto) Helsinki/Pasila/Tikkurila - Moskova aikuinen 98,44 88,60 78,75 59,07 88,60 78,75 lapsi 68,97 62,02 55,13 41,36 62,02 55,13 ryhmä 78,75 78,75 78,75 78,75 78,75 78,75 Lahti

Lisätiedot

Oriola KD Oyj yhtiökokous 2010

Oriola KD Oyj yhtiökokous 2010 Oriola KD Oyj yhtiökokous 2010 Toimitusjohtajan katsaus Eero Hautaniemi 7.4.2010 Oriola KD 2006 2010 Liike Vaihto Me 2000 Pörssilistaus Uusi strategia Toiminnan tehostamisen aloittaminen Toiminnan tehostamisen

Lisätiedot

Arkkitehtuurinen reflektio

Arkkitehtuurinen reflektio Arkkitehtuurinen reflektio Toni Ruokolainen Toni.Ruokolainen@cs.helsinki.fi Helsinki 6.10.2003 Tiivistelmä HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos HELSINGIN YLIOPISTO HELSINGFORS UNIVERSITET

Lisätiedot

Asuntojen neliöhinnan vaihtelu Helsingissä (1997-2010)

Asuntojen neliöhinnan vaihtelu Helsingissä (1997-2010) hyväksymispäivä arvosana arvostelija Asuntojen neliöhinnan vaihtelu Helsingissä (1997-2010) Tuomas Puikkonen Helsinki 8.1.2010 Geoinformatiikan menetelmät ja kirjallisuus -kurssin harjoitustyö HELSINGIN

Lisätiedot

Yritys (holding) Tuotanto, kapasiteetti (jos tiedossa) Alue Tilanne (jos tiedossa)

Yritys (holding) Tuotanto, kapasiteetti (jos tiedossa) Alue Tilanne (jos tiedossa) Taulukko Rekisteröidyt prioriteetti-investointihankkeen vuoden 2010 lopussa. Lista ei ole kattava, tiedot kerätty Kauppa- ja teollisuusministeriön ja yrityslähteistä sekä julkisesta mediasta. Yritys (holding)

Lisätiedot

KRASNODAREXPO / KRASNODAR VALMISMESSUOSASTOT 2011-2012

KRASNODAREXPO / KRASNODAR VALMISMESSUOSASTOT 2011-2012 KRASNODAREXPO / KRASNODAR VALMISMESSUOSASTOT 2011-2012 Osastojemme hinnat sisältävät pohjakuvan erittelyn mukaiset osastorakenteet, kalusteet, palvelut ja tilatekniikan. Kaikkiin hintoihin lisätään arvonlisävero.

Lisätiedot

Gerais, Rio de Janeiro, Espírutu Santo, Rodónia, na, Paraná, Sâo Paulo, Mato Grosso do Sul, Goiás, Minas. AE Arabiemiirikunnat AE-0 Koko maa E X X X

Gerais, Rio de Janeiro, Espírutu Santo, Rodónia, na, Paraná, Sâo Paulo, Mato Grosso do Sul, Goiás, Minas. AE Arabiemiirikunnat AE-0 Koko maa E X X X 1364 N:o 468 Liite 1 ISOkoodi Maa Aluekoodi Alueen kuvaus SG TA Re-En Tuonti RH RH RH ES RE+EBP 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 AE Arabiemiirikunnat AE-0 Koko maa E X X X AR Argentiina AR-0 Koko maa D X X X X

Lisätiedot

Käännös venäjästä. Julkaistu 11.1.2011

Käännös venäjästä. Julkaistu 11.1.2011 Käännös venäjästä Julkaistu 11.1.2011 Venäjän federaation presidentin 9.1.2011 vahvistama ukaasi No 26 Luettelo raja-alueista, joilla ulkomaiden kansalaiset, kansalaisuudettomat henkilöt ja ulkomaalaiset

Lisätiedot

SUOMEN JA VENÄJÄN YHTEISTYÖMAHDOLLISUUKSIEN SELVITTÄMINEN VILJA- JA ÖLJYKASVIALALLA. Loppuraportti 01.07.2011. Finpro ry 2011

SUOMEN JA VENÄJÄN YHTEISTYÖMAHDOLLISUUKSIEN SELVITTÄMINEN VILJA- JA ÖLJYKASVIALALLA. Loppuraportti 01.07.2011. Finpro ry 2011 SUOMEN JA VENÄJÄN YHTEISTYÖMAHDOLLISUUKSIEN SELVITTÄMINEN VILJA- JA ÖLJYKASVIALALLA Loppuraportti 01.07.2011 Finpro ry 2011 Finpro ry, 2011 1 ESIPUHE Suomen ja Venäjän välinen yhteistoiminta vilja- ja

Lisätiedot

XII SUOMALAIS-VENÄLÄISEN KULTTUURIFOORUMIN 2011 LOPPURAPORTTI

XII SUOMALAIS-VENÄLÄISEN KULTTUURIFOORUMIN 2011 LOPPURAPORTTI XII SUOMALAIS-VENÄLÄISEN KULTTUURIFOORUMIN 2011 LOPPURAPORTTI 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Suomalais-venäläinen kulttuurifoorumitoiminta ja sen tavoitteet 3 2. Foorumitoimintaa ohjaavat elimet 3 3. Foorumitoiminnan

Lisätiedot

Talouden ajankohtaiskatsaus ja kehitysnäkymät

Talouden ajankohtaiskatsaus ja kehitysnäkymät Suomen Pankki Talouden ajankohtaiskatsaus ja kehitysnäkymät MuoviSki 1 Pörssikurssit laskeneet 160 Euroalue Yhdysvallat Japani Kiina Indeksi, 1.1.2008 = 100 140 120 100 80 60 40 20 2008 2009 2010 2011

Lisätiedot

Aspon vuosi 2012. Aki Ojanen, toimitusjohtaja

Aspon vuosi 2012. Aki Ojanen, toimitusjohtaja Aspon vuosi 2012 Aki Ojanen, toimitusjohtaja Aspon strategia Aspo on monialayhtiö, joka omistaa ja kehittää liiketoimintojaan ja rakennettaan ilman ennalta määriteltyä aikataulua. Liiketoiminnat palvelevat

Lisätiedot

Venäjän kauppa - mahdollisuus vai riski?

Venäjän kauppa - mahdollisuus vai riski? Venäjän kauppa - mahdollisuus vai riski? Oulu, 25.01.2006 Mirja Tiri Suomalais-Venäläinen kauppakamari Suomalais-Venäläinen kauppakamari 1 Venäjän sisä-/talouspolitiikasta Venäjä yleisesti Hallituksen

Lisätiedot

Aasian taloudellinen nousu

Aasian taloudellinen nousu Aasian taloudellinen nousu Iikka Korhonen Suomen Pankki 27.4.2011 Maailmantalouden painopiste siirtyy itään Japanin ja myöhemmin Etelä-Korean taloudellinen nousu antoi ensisysäyksen modernin Aasian taloudelliselle

Lisätiedot

Oriola KD Oyj:n strategiset painopistealueet

Oriola KD Oyj:n strategiset painopistealueet Oriola KD Oyj:n strategiset painopistealueet Sijoitus Invest 2011 16 17.11.2011, Helsinki Venäjä 10 mrd Lääkemarkkina, mrd Baltia 1 mrd Suomi 2 mrd Ruotsi 3 mrd Liikevaihto ~ 2 mrd Baltia 2 % Suomi Venäjä

Lisätiedot

Valtion metsähallinnon toimintakyky tulee turvata metsälakiuudistuksessa.

Valtion metsähallinnon toimintakyky tulee turvata metsälakiuudistuksessa. SUOMEN SUURLÄHETYSTÖ MUISTIO Moskova MOS Pertti Veijola 23.02.2004 MOS0035-24 Viite MOS35-21 Asia Metsälakiesitys ja metsätalouden todellisuus Asiasanat Hoitaa UM Hoitaa UE Koordinoi Tiedoksi VENÄJÄ, KESTÄVÄ

Lisätiedot

Työ-, tapa- ja liiketoimintakulttuurin erityispiirteitä Venäjällä

Työ-, tapa- ja liiketoimintakulttuurin erityispiirteitä Venäjällä Työ-, tapa- ja liiketoimintakulttuurin erityispiirteitä Venäjällä Technopolis Business Breakfast 8.2.2013 Juha Stenholm Aalto-yliopisto kauppakorkeakoulu, Pienyrityskeskus AALTO-YLIOPISTO Kolme alansa

Lisätiedot

Maailmantalouden ennustetaan kasvavan 3,4 % vuonna 2016 Bkt:n kasvu 2016 / 2015, %

Maailmantalouden ennustetaan kasvavan 3,4 % vuonna 2016 Bkt:n kasvu 2016 / 2015, % Venäjä Brasilia Muu it. Eurooppa Meksiko Muu Lat. Am. Lähi-itä ja Afrikka Maailmantalouden ennustetaan kasvavan 3,4 % vuonna 216 Bkt:n kasvu 216 / 215, % 9 8 7 6 5 4 3 2 1-1 -2-3 -4 Pohjois- Amerikka Kasvu

Lisätiedot

Kannattavasti kasvava YIT

Kannattavasti kasvava YIT 1 14.11. 2007 YIT OYJ Kannattavasti kasvava YIT Sijoitus - Invest 14.11.2007 klo 11.30-11.50 Konsernijohtaja Hannu Leinonen 15.11.2007 klo 15.30-15.50 Varatoimitusjohtaja Sakari Toikkanen 2 14.11. 2007

Lisätiedot

Venäjän ja Itä-Euroopan taloudelliset näkymät

Venäjän ja Itä-Euroopan taloudelliset näkymät Venäjän ja Itä-Euroopan taloudelliset näkymät Pekka Sutela 04.04. 2008 www.bof.fi/bofit SUOMEN PANKKI FINLANDS BANK BANK OF FINLAND 1 Venäjä Maailman noin 10. suurin talous; suurempi kuin Korea, Intia

Lisätiedot

Russian Regional Business Review

Russian Regional Business Review Serving the business community since 1868 Russian Regional Business Review numero 6/2009 pääaiheena: samara Hyvät ystävät! Olen iloinen saadessani tervehtiä teitä Russian Regional Business Rewiev uutiskirjeen

Lisätiedot

TOIMENPIDESUUNNITELMA LAITTOMIEN HAKKUIDEN JA LAITTOMAN PUUNKÄYTÖN TORJUMISEKSI

TOIMENPIDESUUNNITELMA LAITTOMIEN HAKKUIDEN JA LAITTOMAN PUUNKÄYTÖN TORJUMISEKSI TOIMENPIDESUUNNITELMA LAITTOMIEN HAKKUIDEN JA LAITTOMAN PUUNKÄYTÖN TORJUMISEKSI Lähde: Venäjän federaation Luonnonvaraministeriö (http://www.mnr.gov.ru/files/part/8374_meeting_plan_06_09_.doc) 1 Metsänkäytön

Lisätiedot

VENÄJÄN RAKENNUSSEKTORIN LIIKETOIMINNAN TUTKIMUS- JA KEHITYSOHJELMA VERA 2

VENÄJÄN RAKENNUSSEKTORIN LIIKETOIMINNAN TUTKIMUS- JA KEHITYSOHJELMA VERA 2 Rakennusalan suomalaisvenäläinen kontaktifoorumi VERA 2-Projekti VENÄJÄN RAKENNUSSEKTORIN LIIKETOIMINNAN TUTKIMUS- JA KEHITYSOHJELMA VERA 2 HANKKEEN TAUSTA VERA OHJELMA 1997-2000 Venäjän rakennustalouden

Lisätiedot

Millä keinoin Itämeren alue selviää talouskriisistä?

Millä keinoin Itämeren alue selviää talouskriisistä? 14.5.2009 Itämeri-foorumi Turku Millä keinoin Itämeren alue selviää talouskriisistä? Toimitusjohtaja Kari Jalas Keskuskauppakamari Talousnäkymät heikentyneet nopeasti Itämeren alueella BKT:n kasvu,% Maailma

Lisätiedot

Venäjän, Suomen ja EU:n välisen raja-alueyhteistyön mahdollisuudet Venäjän Federaation kaupallinen edustaja Suomessa Valeri Shljamin

Venäjän, Suomen ja EU:n välisen raja-alueyhteistyön mahdollisuudet Venäjän Federaation kaupallinen edustaja Suomessa Valeri Shljamin Venäjän, Suomen ja EU:n välisen raja-alueyhteistyön mahdollisuudet Venäjän Federaation kaupallinen edustaja Suomessa Valeri Shljamin Euregio Karelia Joensuu, 02.11.2016 2000-2016 Pohjois-Euroopan ainutlaatuinen

Lisätiedot

Matkailijamäärän kasvu 20 prosenttia tammi-toukokuussa

Matkailijamäärän kasvu 20 prosenttia tammi-toukokuussa Matkailijamäärän kasvu 2 prosenttia tammi-toukokuussa Tammi-toukokuussa (toukokuu estimoitu) Suomeen saapuu Kaakkois-Suomen ja Niiralan raja-asemien kautta 1,16 miljoonaa venäläistä, kun vuotta aiemmin

Lisätiedot

Positiivinen kehitys jatkui edelleen huhtikuussa

Positiivinen kehitys jatkui edelleen huhtikuussa Venäläisten matkailu Suomeen toukokuu Positiivinen kehitys jatkui edelleen huhtikuussa Kaakkois-Suomen raja-asemien kautta Suomeen saapui toukokuussa noin 211 000 venäläistä, kun lasketaan mukaan rekkakuskit

Lisätiedot

KYMIJOEN VAELLUSKALOJEN NOUSUREITTIEN AVAAMISEN KUSTANNUSTEN JA HYÖTYJEN ARVIOINTI

KYMIJOEN VAELLUSKALOJEN NOUSUREITTIEN AVAAMISEN KUSTANNUSTEN JA HYÖTYJEN ARVIOINTI KYMIJOEN VAELLUSKALOJEN NOUSUREITTIEN AVAAMISEN KUSTANNUSTEN JA HYÖTYJEN ARVIOINTI Anna Laine Helsingin Yliopisto Taloustieteen laitos Ympäristöekonomia Pro Gradu Marraskuu 2006 HELSINGIN YLIOPISTO HELSINGFORS

Lisätiedot

Taneli Dobrowolski 3.9.2015 TALOUSTAANTUMA. Tilastojen valossa

Taneli Dobrowolski 3.9.2015 TALOUSTAANTUMA. Tilastojen valossa Taneli Dobrowolski 3.9.2015 TALOUSTAANTUMA Tilastojen valossa Rupla liukastelee öljyssä 130 Raakaöljyn keskihinta (Brent, USD) 90 Ruplan keskikurssi (RUB/EUR) 120 1 0 90 80 70 60 80 70 60 50 72,8 50 40

Lisätiedot

Digitalisoinnin megacaset Venäjällä.

Digitalisoinnin megacaset Venäjällä. Digitalisoinnin megacaset Venäjällä. Digitalisoinnin veteraani muistelee Pekka A. Viljakainen, bulldozer@sk.ru Hallituksen neuvonantaja 25.4.2016 Helsinki, Keväthumaus Agenda Digitalisoinnin veteraani

Lisätiedot

Mihin menet Venäjä? Iikka Korhonen Suomen Pankki Siirtymätalouksien tutkimuslaitos (BOFIT) 11.12.2012 SUOMEN PANKKI FINLANDS BANK BANK OF FINLAND

Mihin menet Venäjä? Iikka Korhonen Suomen Pankki Siirtymätalouksien tutkimuslaitos (BOFIT) 11.12.2012 SUOMEN PANKKI FINLANDS BANK BANK OF FINLAND Mihin menet Venäjä? Iikka Korhonen Suomen Pankki Siirtymätalouksien tutkimuslaitos (BOFIT) 11.12.2012 Esityksen rakenne 1. Venäjän talouden kansallisia erikoispiirteitä 2. Tämän hetken talouskehitys 3.

Lisätiedot

Venäjän talouskatsaus 26 syyskuuta 2011

Venäjän talouskatsaus 26 syyskuuta 2011 Venäjän talouskatsaus 26 syyskuuta 2011 Suomen Moskovan suurlähetystö 1 Venäjän markkinatilanne maailmantalouden epävarmuudessa Maailman talous ajaantumassa taantumaan, miten se vaikuttaa Venäjän taloustilanteeseen?

Lisätiedot

XIV SUOMALAIS-VENÄLÄISEN KULTTUURIFOORUMIN 2013 LOPPURAPORTTI

XIV SUOMALAIS-VENÄLÄISEN KULTTUURIFOORUMIN 2013 LOPPURAPORTTI XIV SUOMALAIS-VENÄLÄISEN KULTTUURIFOORUMIN 2013 LOPPURAPORTTI Raportin laatija: Suomi-Venäjä-Seuran projektikoordinaattori Sisko Ruponen 2 Sisällysluettelo 1. Suomalais-venäläinen kulttuurifoorumitoiminta

Lisätiedot

KARELIA ENPI CBC 2007-2013 -OHJELMAN TILANNEKATSAUS KARELIA CBC -OHJELMA 2014-2020. 20.8.2014 Sisko Kaarto

KARELIA ENPI CBC 2007-2013 -OHJELMAN TILANNEKATSAUS KARELIA CBC -OHJELMA 2014-2020. 20.8.2014 Sisko Kaarto KARELIA ENPI CBC 2007-2013 -OHJELMAN TILANNEKATSAUS KARELIA CBC -OHJELMA 2014-2020 20.8.2014 Sisko Kaarto KARELIA ENPI CBC Ohjelma-alueeseen kuuluvat Suomessa: Kainuu Pohjois-Karjala Pohjois-Pohjanmaa

Lisätiedot

Uuden Aspon brändit. Sijoitus Invest 12.-13.11.2008 Wanha Satama Toimitusjohtaja Gustav Nyberg, Aspo Oyj

Uuden Aspon brändit. Sijoitus Invest 12.-13.11.2008 Wanha Satama Toimitusjohtaja Gustav Nyberg, Aspo Oyj Uuden Aspon brändit Sijoitus Invest 12.-13.11.2008 Wanha Satama Toimitusjohtaja Gustav Nyberg, Aspo Oyj Esityksen sisältö Yrityskaupan taustaa Aspon yritykset brändit Omistaja-arvon kulmakivet Näkymät

Lisätiedot

Aspon vuosi 2011. Aki Ojanen, toimitusjohtaja

Aspon vuosi 2011. Aki Ojanen, toimitusjohtaja Aspon vuosi 211 Aki Ojanen, toimitusjohtaja Aspon strategia Aspo on monialayhtiö, joka omistaa ja kehittää liiketoimintojaan ja rakennettaan ilman ennalta määriteltyä aikataulua. Liiketoiminnat palvelevat

Lisätiedot

ITÄPORTTI. Kristillisen medialähetystyön erikoislehti Joulukuu 2008 Nro 7. Rauhallista joulua ja hyvää uutta vuotta!

ITÄPORTTI. Kristillisen medialähetystyön erikoislehti Joulukuu 2008 Nro 7. Rauhallista joulua ja hyvää uutta vuotta! ITÄPORTTI Kristillisen medialähetystyön erikoislehti Joulukuu 2008 Nro 7 Rauhallista joulua ja hyvää uutta vuotta! Pääkirjoitus Marraskuun neljässä missiokaupungissa suuri hengellinen nälkä s. 4 7 Pyhä

Lisätiedot

FSD3026. Suomen ulkomaankauppa: tavaratuonnin arvo Koodikirja

FSD3026. Suomen ulkomaankauppa: tavaratuonnin arvo Koodikirja FSD3026 Suomen ulkomaankauppa: tavaratuonnin 1840-2000 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Suomen ulkomaankauppa: tavaratuonnin 1840-2000 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Lisätiedot

Venäjän kehitys. Pekka Sutela Pellervon Päivä 2016 Helsinki

Venäjän kehitys. Pekka Sutela Pellervon Päivä 2016 Helsinki Venäjän kehitys Pekka Sutela Pellervon Päivä 2016 Helsinki 7.4.2016 Pekka Sutela 1 Talous: Ennustajat ovat yksimielisiä lähivuosista Kansantulon supistuminen jatkuu vielä tänä vuonna Supistuminen vähäisempää

Lisätiedot

Sähkön ja lämmön tuotanto sekä myynti

Sähkön ja lämmön tuotanto sekä myynti 1 Fortum Venäjällä Sähkön ja lämmön tuotanto sekä myynti OAO Fortum (aiemmin TGC-10) Toimii Uralilla ja Länsi-Siperiassa Tjumenin ja Khanti- Manskin alueella öljyn ja kaasun tuotantoalueiden ytimessä sekä

Lisätiedot

Työvoiman liikkuvuuden merkitys yritysten kilpailukykyyn Suomessa ja tunnin juna Professori Hannu Piekkola Vaasan yliopisto ja Turun kauppakamari

Työvoiman liikkuvuuden merkitys yritysten kilpailukykyyn Suomessa ja tunnin juna Professori Hannu Piekkola Vaasan yliopisto ja Turun kauppakamari Työvoiman liikkuvuuden merkitys yritysten kilpailukykyyn Suomessa ja tunnin juna Professori Hannu Piekkola Vaasan yliopisto ja Turun kauppakamari 6.10.2015 Aineettomat investoinnit Organisaatio OC ( johtaminen,

Lisätiedot

YIT-konserni Osavuosikatsaus

YIT-konserni Osavuosikatsaus YIT-konserni Osavuosikatsaus Palvelua 8 maassa ja 5 toimipaikassa Henkilöstöä noin 24 1-9/27 Hannu Leinonen Konsernijohtaja Tiedotustilaisuus analyytikoille 26.1.27 1 Sisältö YIT-konsernin osavuosikatsaus

Lisätiedot

Oriola KD Oyj varsinainen yhtiökokous 2012. Helsinki, Messukeskus 26.3.2012

Oriola KD Oyj varsinainen yhtiökokous 2012. Helsinki, Messukeskus 26.3.2012 Oriola KD Oyj varsinainen yhtiökokous 2012 Helsinki, Messukeskus 26.3.2012 1. Kokouksen avaaminen 2 26.3.2012 2. Kokouksen järjestäytyminen Kokouksen puheenjohtajan valinta 3 26.3.2012 Äänestysohjeet asiakohdittain:

Lisätiedot

Kutsuuko Itä?: Liikemahdollisuudet Venäjällä

Kutsuuko Itä?: Liikemahdollisuudet Venäjällä Kutsuuko Itä?: Liikemahdollisuudet Venäjällä 1) Venäjä yhä tärkeä Suomen taloudelle 2) Sanktiot eivät ole pääsyy Venäjän-vientimme laskuun 3) Venäjä suuri mahdollisuus, muttei lähitulevaisuudessa 4) Venäjän

Lisätiedot

Idäntalouksien katsauksia Review of Economies in Transition

Idäntalouksien katsauksia Review of Economies in Transition Idäntalouksien katsauksia Review of Economies in Transition 1993 No. 6 26.7.1993 Julkaistu uudelleen 2002 Jarmo Eronen Venäjän uusi hallinnollinen aluejako Suomen Pankki Siirtymätalouksien tutkimuslaitos,

Lisätiedot

Positiivinen kehitys jatkui edelleen huhtikuussa

Positiivinen kehitys jatkui edelleen huhtikuussa Venäläisten matkailu Suomeen huhtikuu 6.5. Positiivinen kehitys jatkui edelleen huhtikuussa Kaakkois-Suomen raja-asemien kautta Suomeen saapui huhtikuussa noin 211 000 venäläistä, kun lasketaan mukaan

Lisätiedot

Siberia International Exhibition and Business Center valmismessuosastot

Siberia International Exhibition and Business Center valmismessuosastot Siberia International Exhibition and Business Center valmismessuosastot 2010-2011 Osastojemme hinnat sisältävät pohjakuvan erittelyn mukaiset osastorakenteet, kalusteet, palvelut ja tilatekniikan. Kaikkiin

Lisätiedot

MIEHET TAVARATALON ASIAKKAINA

MIEHET TAVARATALON ASIAKKAINA MIEHETTAVARATALONASIAKKAINA AnttilaOy:nvalikoimankehittäminen HeliHeikkinen Opinnäytetyö Huhtikuu2011 Vaatetusalankoulutusohjelma Kulttuuriala OPINNÄYTETYÖN KUVAILULEHTI Julkaisunlaji Opinnäytetyö Päivämäärä

Lisätiedot

SUOMEN SUURLÄHETYSTÖ 7.11.2013 Moskova

SUOMEN SUURLÄHETYSTÖ 7.11.2013 Moskova SUOMEN SUURLÄHETYSTÖ 7.11.2013 Moskova Talousuutisia Moskovasta 25.10. 6.11.2013 Venäjän sijoitus parani Maailmanpankin Doing business -vertailussa. Kansainvälinen valuuttarahasto varoittaa Venäjää pankkisektorin

Lisätiedot

Venäjän aluepolitiikka 2000-luvulla mitä uusi alueluokitus merkitsee?

Venäjän aluepolitiikka 2000-luvulla mitä uusi alueluokitus merkitsee? BOFIT Online 2007 No. 9 Simon-Erik Ollus, Heli Simola ja Merja Tekoniemi Venäjän aluepolitiikka 2000-luvulla Suomen Pankki, BOFIT Siirtymätalouksien tutkimuslaitos Suomen Pankki BOFIT Siirtymätalouksien

Lisätiedot

Ruplan kurssi 1.1.2012 6.12.2012 Keskikurssi 1-11/2012 RUB/EUR 41,67 RUB/EUR 40,41 39,91 RUB/EUR RUB/USD 32,20 RUB/USD 30,82 31,10 RUB/USD

Ruplan kurssi 1.1.2012 6.12.2012 Keskikurssi 1-11/2012 RUB/EUR 41,67 RUB/EUR 40,41 39,91 RUB/EUR RUB/USD 32,20 RUB/USD 30,82 31,10 RUB/USD SUOMEN SUURLÄHETYSTÖ MOSKOVA Talousuutisia Moskovasta 7. joulukuuta 2012 Otsikot: Venäjän G20-puheenjohtajuuskausi alkoi, huippukokous pidetään Pietarissa Venäjän duuma hyväksyi vuosien 2013 15 budjettisuunnitelman

Lisätiedot

EUREGIO KARELIA NAAPURUUSOHJELMA Paavo Keränen Hossa 24.-25.11.2005

EUREGIO KARELIA NAAPURUUSOHJELMA Paavo Keränen Hossa 24.-25.11.2005 EUREGIO KARELIA NAAPURUUSOHJELMA Paavo Keränen Hossa 24.-25.11.2005 Naapuruus- ja kumppanuuspolitiikan tausta ohjelmakauden 1995 1999 ongelmat ulkorajatoiminnassa 2000 komissaari Barnierin vierailu Interreg

Lisätiedot

Useaa tietolähdettä käyttävä klusterointi

Useaa tietolähdettä käyttävä klusterointi Useaa tietolähdettä käyttävä klusterointi Mikko Heinonen Tiedon louhinnan seminaari, kevät 2008 HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos 1 HELSINGIN YLIOPISTO HELSINGFORS UNIVERSITET UNIVERSITY

Lisätiedot

Ajankohtaista markkinoilta

Ajankohtaista markkinoilta Ajankohtaista markkinoilta Aluepäällikkö Arto Asikainen 1.5.2013 31.10.2013 28.10.2013 Sisältö Mitkä seikat ovat vaikuttaneet kuluneen kauden tuloksiin, erityisesti Suomen kannalta? Mitkä ovat näkymät

Lisätiedot

Miten Ukrainan tilanne heijastuu Suomen talouteen?

Miten Ukrainan tilanne heijastuu Suomen talouteen? Miten Ukrainan tilanne heijastuu Suomen talouteen? Donetsk Luhansk Donetskin ja Luhanskin alueella asuu 6,5 milj. ihmistä eli 15% Ukrainan väkiluvusta. Krimin niemimaalla, ml. Sevastopol, asuu lähes 2,5

Lisätiedot

SUOMEN SUURLÄHETYSTÖ 6.6.2013 Moskova

SUOMEN SUURLÄHETYSTÖ 6.6.2013 Moskova SUOMEN SUURLÄHETYSTÖ 6.6.2013 Moskova Talousuutisia Moskovasta 30.5. 5.6.2013 Ulkomaiset investoinnit lisääntyneet alkuvuonna, kotimaisia leikataan Keskisuuret venäläiskaupungit pärjäävät liiketoimintaympäristövertailussa

Lisätiedot

ALEMMAT TOIMIHENKILÖNAISET UUSI, ERILLINEN SUKUPUOLISPESIFI YHTEISKUNTALUOKKA?

ALEMMAT TOIMIHENKILÖNAISET UUSI, ERILLINEN SUKUPUOLISPESIFI YHTEISKUNTALUOKKA? ALEMMAT TOIMIHENKILÖNAISET UUSI, ERILLINEN SUKUPUOLISPESIFI YHTEISKUNTALUOKKA? Jorma Jokinen Pro gradu tutkielma Helsingin yliopisto Valtiotieteellinen tiedekunta Sosiologian laitos Marraskuu 2000 Tiedekunta-Facultet-Faculty

Lisätiedot

Parhaat BTL-mainostoimistot Venäjällä

Parhaat BTL-mainostoimistot Venäjällä Parhaat BTL-mainostoimistot Venäjällä 2. toukokuuta 2011 Venäjän markkinapalvelujen tuottajien liitto RAMU sekä Venäjän mainostoimistojen liitto AKAR toteuttivat keväällä 2011 kyselyn, jossa selviteltiin

Lisätiedot

Atria Oyj 1.1. 30.6.2009

Atria Oyj 1.1. 30.6.2009 Atria Oyj 1.1. 30.6.2009 Atria-konserni Katsaus Q2 Konsernin liikevaihto kasvoi 1,6 % ja liikevoitto jäi edellisvuoden tasosta Kiinteillä valuuttakursseilla laskettuna konsernin liikevaihto kasvoi 7,8

Lisätiedot