Heini Honkalatva & Elina Torro SRE9. Lokakuu Opinnäytetyö Kuntoutusohjaus ja suunnittelu Sosiaali, terveys ja liikunta ala

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Heini Honkalatva & Elina Torro SRE9. Lokakuu Opinnäytetyö Kuntoutusohjaus ja suunnittelu Sosiaali, terveys ja liikunta ala"

Transkriptio

1 Kaikkienpitäälähteäsieltäkolostaantoisten joukkoonkuuntelemaan... OmaishoitajienkuntoutuskurssilleosallistuneidenkokemuksiaOmakunto kurssista HeiniHonkalatva&ElinaTorro SRE9 Lokakuu2011 Opinnäytetyö Kuntoutusohjausja suunnittelu Sosiaali,terveys jaliikunta ala

2 Julkaisunlaji Opinnäytetyö Päivämäärä Sivumäärä 41 Julkaisunkieli suomi Tekijä(t) Honkalatva,Heini Maria Torro,NiinaElina Luottamuksellisuus () saakk Verkkojulkaisulupa myönnetty (X) Työnnimi "Kaikkienpitäälähteäsieltäkoloistaantoistenjoukkoonkuuntelemaan" OmaishoitajienkuntoutuskurssilleosallistuneidenkokemuksiaOmakunto kurssista Koulutusohjelma Kuntoutusohjauksenja suunnittelunkoulutusohjelma Työnohjaaja(t) Walden,Pirjo Toimeksiantaja(t) Jyväskylänkaupunginomaishoidontuki Tiivistelmä OpinnäytetyöntarkoituksenaonkuvataomaishoitajillesuunnatunOmakunto kurssin merkityksiäkurssilleosallistuneillesekäselvittää,ovatkohesaavuttaneetkurssilleasettamansa tavoitteet.työntavoitteenaontarjotatyöntoimeksiantajalle,jyväskylänkaupungin omaishoidontuelletietoakurssintoimivuudestaomaishoitajienhyvinvoinnintukijana.lisäksi selvitettiinmahdollisetkurssinkehittämisideat. Tutkimustavartenhaastateltiinyhdeksänkurssilleaktiivisestiosallistunuttaomaishoitajaa. Haastattelussakäytettiinpuolistruktuoituateemahaastatteluajatutkimusmenetelmäksi valittiinlaadullinenkuvailevatutkimus.haastatteluaineistoteemoitettiinsisällönanalyysin avulla. Omaishoitajanomahyvinvointinouseeavainasiaksikotonatapahtuvassahoidossa.Suurinosa omaishoitajistaovatpuolisoaanhoitaviaeläkeläisiä.ikääntyneellähoitajallaonuseinongelmia terveydenkanssajasamallapitäisijaksaahoitaatoistaihmistä.hoitajanhyvinvointiatulee tukea,jottahänpystyyhoitamaanläheistäänasianmukaisesti. Opinnäytetyöntulostenmukaankursseillaolennaisintaonvertaistukijatuettuliikunta. Omaishoitajaunohtaahelpostihuolehtiaitsestäänjasiksikurssimuotoinentoimintakodin ulkopuolellaontarpeellista.toisiltasaatuymmärrysjatukihelpottavathoitajantaakkaaja tulostenperusteellakokonaisvaltainenhyvinvointilisääntyikurssinaikana.kurssiltaolisaatu iloajapiristystäelämään. Avainsanat(asiasanat) omaishoitaja,omaishoito,omaishoitajuus,kuntoutuskurssi,vertaistuki,voimavarat,teemahaastattelu Muuttiedot

3 Typeofpublication Bachelor sdegree Date Pages 41 Language Finnish Author(s) Honkalatva,Heini Maria Torro,Elina Confidential ()Until Permissionforweb publication (X) Title Everyoneshouldcomeoutandlistenwithothers ExperiencesofcaregiversaboutOmakunto rehabilitationcourse DegreeProgramme DegreeProgrammeinRehabilitationCounselling Tutor(s) Walden,Pirjo Assignedby Jyväskylänkaupunginomaishoidontuki,Cared forperson sbenefitcityofjyväskylä Abstract ThepurposeofthestudyistodescribetheconsequencesofOmakuntorehibilitationcourse. Maintargetistodescribetheexperiencesincaregiverspointofview.Inpriorthestudyistogive informationforthemandator,jyväskylänkaupunginomaishoidontukiaboutconductiveaffectsof rehabilitationcourses.inadditionthestudyalsooffersideasfordevelopment. Ninecaregiversthatattentedtothecoursewereinterviewedbyusingthematicinterwiev technique.thestudyisbasedondescriptivequalitativeresearchmethods.thematirazionwas madeasdata basedcontentanalysis. Themostcaregiversareolderpeopleandtheyalsohavetheirownproblemswhittheirhealth.If caretakerisn twellhowcouldonetekecareofanotherone?that swhyit simportantfor caregiverstotakecareofthemselvestoo. Mainresultofthestudyisthatcaregiversvaluespeersupporthavingfromthecourse.Supported exerciseisalsoessential.understandingthatcaregivershavetosharewitheachotherisessential forcopingineverydaylife. It snecessarytonoticethatthereshouldbeenoughtimeduringcoursemeetingsinfuture.itis especiallyimportanttoreservetimeforconversation.itcouldalsobeagoodideatoresearchthe consequencesofthecourseinalongterm. Keywords carer,caregiver,peersupport,rehabilitationcourse,resource Miscellaneous

4 1 SISÄLTÖ 1JOHDANTO...2 2OPINNÄYTETYÖNTAVOITTEETJATARKOITUS...3 3OMAISHOITAJUUS Omaishoitajuusjalainsäädäntö Omaishoitajuusjajulkinenpalvelusektori Omaishoitajuudenhaasteet Omaishoitajienvoimavarat Vertaistuki Omakunto kuntoutuskurssi TUTKIMUKSENTOTEUTUS Menetelmätjaaineisto Tutkimusryhmä Haastatteluntoteutusjatulostenanalysointi TULOKSET Tavoitteidenjaodotustentoteutuminen Kurssinsisältöjalöytyneethyödyt POHDINTA Tavoitteetjaodotukset Omakunto kurssihyvinvoinninedistäjänä Kehitysehdotukset Jatkotutkimusmahdollisuudet Opinnäytetyöprosessinonnistuminen Ammatillisenosaamisenkehittyminen...37 LÄHTEET...39 LIITTEET...42

5 2 1JOHDANTO Vuonna2010Jyväskylänalueellatoimi952omaishoitajaa(Miettinen2011).Omaishoitajantyöonraskasta,eikätyöaikaaolemääritelty.Jyväskylänammattikorkeakoulujärjestitammi maaliskuussa2011omaishoitajilletarkoitetunomakuntokuntoutuskurssin.omaishoitajilleonjärjestettysamantyyppinenkurssimyössyksyllä 2004,jostasaatiinhyvääpalautetta(Teriö2005,3,25).Opinnäytetyössähaluttiin selvittääomaishoitajienkokemuksiajakehitysideoitakurssiinliittyen. OpinnäytetyöntoimeksiantajanaonJyväskylänkaupunginomaishoidontuki.Toimeksiantajanmukaan2004järjestetynkurssinjälkeenkysyntääuudellekurssilleonollut toistuvasti.opinnäytetyönpohjaltaomaishoidontukisaatietoakurssintarpeellisuudestajapystyyjatkossakehittämääntoimintaajaesittämääntoiveitakurssinsisällöstä. Ideaopinnäytetyöhönsyntyiyhteistyössätoimeksiantajankanssatalvella2010.Yhteistyöalkoiyhteistyökumppanin,JyväskylänammattikorkeakoulunhyvinvointipalvelutoiminnanoppimiskeskusHYVIpisteelläsuoritetuntyöharjoittelunaikana.Opinnäytetyölleolitarve,silläJyväskylänkaupunginomaishoidontukihalusiselvittääkurssin tarpeellisuuttajahyödyllisyyttäomaishoitajiennäkökulmasta.toimeksiantajahalusi myösselvittää,onkovastaavanlaistakurssiajärkevääjärjestääjatkossa.hyvipisteelle opinnäytetyötarjoaamahdollisuudenkehittäävastaavanlaistenkurssiensisältöä. Kuntoutusohjaajaopiskelijankannaltaaiheeseenolitärkeääperehtyä,koskaomaishoitoonkasvavailmiöjaaihealueentuntemusvoitarjotatyömahdollisuuksiatulevaisuudessa. Opinnäytetyössähaluttiinselvittääomaishoitajienkuntoutuskurssilleosallistuvien tavoitteetjaodotuksetsekäniidentoteutuminen.tässäopinnäytetyössätavoitteella tarkoitetaanyksilönomaatavoitetta,jonkahänkurssinavullapyrkiisaavuttamaan. Odotuksillapuolestaantarkoitetaanniitätoiveitajaennakkokäsityksiä,joitahenkilöl

6 3 läkurssinsuhteenon.tavoitteetjaodotukseteivätvälttämättäliityyhteen,sillä kaikkiodotuksetjatavoitteeteivätainakohtaa.tavoitteetvoivatliittyäesimerkiksi liikuntaan,muttatärkeimpänäodotuksenaonvertaistuenlöytäminen.kurssilaisia pyydettiinmyösnimeämäänkehitysehdotuksia,jottakurssinsisältösaataisiinjatkossavastamaanyhäparemminomaishoitajientarpeita. Opinnäytetyössämmehalusimmeselvittääkurssilaistenkokemuksiakurssinvaikutuksistaheidänhyvinvointiinsa.Tässätyössähyvinvoinnillatarkoitetaanyksilönkokonaisvaltaistahyvinvointia,mikäkattaafyysisen,psyykkisensekäsosiaalisennäkökulman.Fyysinenhyvinvointikattaahenkilönomastamielestäriittäväntoimintakyvyn arjessaselviytymiseen.psyykkinentoimintakykyonelämänsämerkitykselliseksikokemistasekäriittävääjaksamista.onnellisuudellaonsuurimerkityspsyykkisenhyvinvoinninkannalta.sosiaalinenhyvinvointinojaasiihen,ettähenkilölläonelämässäänmerkityksellisiäihmissuhteita,eikähäntunneolevansayksin.vaikeissaelämäntilanteissasaatutukivahvistaasosiaalistahyvinvointia. 2OPINNÄYTETYÖNTAVOITTEETJATARKOITUS Jyväskylänalueellaomaishoitajillejärjestetäänniukastikurssimuotoistatoimintaa. OpinnäytetyöntavoitteenaolitarjotatietoaOmakunto kurssintoimivuudestaosallistujienkannaltaetenkinjyväskylänkaupunginomaishoidontuelle.opinnäytetyössä selvitetäänkurssintarpeellisuuttaomaishoitajiennäkökulmasta,mikäantaatietoa myöskurssejajärjestävilletahoillesiitä,kannattaakovastaavanlaistatoimintaajärjestäätulevaisuudessa.selvitimmetyössämyöskurssilleosallistuneidenkehitysideat. Tekijöilleentyötarjosimahdollisuudentutustuaomaishoitoonjakehittääammatillistakasvua.Haastatteluonolennainenosakuntoutuksenohjaajantyötä,jotenopinnäytetyöntavoitteenaolimyösharjoittaatämäntyömenetelmänkäyttöä.

7 4 Opinnäytetyönkauttahalusimmetutustuaomaishoitajientyöhönjaarjenhaasteisiin. Tulevinakuntoutuksenohjaajinapyrimmeedistämäänkokonaisvaltaistahyvinvointia,mikäkattaakaikkiasiakasryhmät.Vaikkakurssionsuunnattuomaishoitajille,se tarjoaatoimintamalleja,joitavoidaansoveltaamyösmuihinasiakasryhmiin.kuntoutuksenohjaajantyössäyksiosavoiollaerilaistenkurssiensuunnittelujatoteutus. Tältäosinopinnäytetyötarjoaatekijöillemahdollisuudenanalysoidakurssimuotoisen toiminnanhaasteitajamahdollisuuksia. Opinnäytetyöntarkoitusolikuvaillakurssimuotoisestatoiminnastasaatujakokemuksiajadokumentoidakehitysehdotuksia.Tarkoituksenaoliselvittää,kokivatkokurssilleosallistuneetsaaneensaapuahyvinvointiinsa.Tekijöidennäkökulmastaolennainen tarkoitusoliomaishoitajuuteentutustuminenilmiönäsuomessa. Tutkimuskysymyksetovat: 1)Mitenkurssilaistenasettamattavoitteetjaodotuksettoteutuvatkurssinaikana? 2)Kokevatkoosallistujatsaaneensakurssistatukeahyvinvointiinsa? 3)Millaisiakehitysehdotuksiakurssilaisillaontoiminnankehittämiseksi? 3OMAISHOITAJUUS Lähteestäjanäkökulmastariippuenomaishoitajuusvoidaanmääritellämonellatavalla.Useinomaishoitajuusmielletäänikääntyneidenhoidoksi,vaikkatodellisuudessa hoidettavatovatkaikenikäisiä.omaishoitajaksivoidaantullaäkillisestiesimerkiksi onnettomuudenseurauksenataipitkälläaikavälilläesimerkiksisairaudenkehittyessä. (Omaishoitajatjaläheiset liittory.) Omaishoitoonkäsitteenähaasteellinen.Puhutaankohoivastavaihoidostajamissä lopultakulkeeomaishoidonjamuunarkeenkuuluvanperheenjäsenestähuolehtimi

8 5 senraja?valtaosassaomaishoidontutkimuksiakaantätäeimääritellä.omaishoitajuuttaonyritettymääritellämuunmuassasiten,ettäseliittyyainaperheenjäsenen terveydentilantaitoimintakyvynmuutokseen.(aaltonen2005.) Henkilö,jokahuolehtiisairaasta,vammautuneestataiikääntyvästäläheisestäänon omaishoitaja.hänenonoltavahoidettavanomainentaimuuläheinenhenkilö.hoidettavavoiollaminkäikäinentahansa.(sosiaaliportti2011.)vaikkaomaishoitajan työonpalkitsevaa,onsemyöserittäinraskastajasitovaa.omaishoitajuuskuormittaaniinhenkisestikuinfyysisestikin.siksivertaistukijaomaishoitajanjaksamisesta huolehtiminenonmielestämmeerityisentärkeää.kurssimuotoinenkuntoutustoimintaonsiksiomiaantukemaanomaishoitajanhyvinvointia.myöshoidettavavoi paremmin,kunhoitajavoihyvin. Omaishoitajavoikokeavihaa,suruajatuskaaomaisensasairauttakohtaan.Oikeanlaisentuensaaminenoikeaanaikaanontärkeäähoitajanjaksamisenkannalta.Kaikki tukimuodoteivätkuitenkaansovikaikille,eivätkävälttämättätoimikaikissatilanteissa.(omaisetmielenterveystyöntukenakeskusliittory2009,38 40.) ViimevuosinaomaishoitoonnoussutSuomessapuheenaiheeksi.Suurtenikäluokkien vanhetessalaitoshoidollepyritäänlöytämäänedullisempiavaihtoehtoja.tänäpäivänälaitosmuotoisenhoivanvähentäminenontietoisestivalittusosiaalipoliittinenkanta.laitosmuotoinenhoivamielletäänviimeiseksivaihtoehdoksi.kotonaasuminenja sinnejärjestettävätpalvelutkoetaankannattavampanajayksilöllemiellyttävämpänä vaihtoehtona.(anttonen2009,70 71.) OmaishoitajatovathyvinerilaisessaasemassaEuroopanerimaissa,koskasosiaalijärjestelmätovaterilaisia.Omaishoitajuuttamyöstoteutetaanmonintavoin.Asenteet omaishoitajuuttakohtaanvaihtelevateripuolillaeurooppaa,muttavaihteluailmeneemyösmaakohtaisestierisosiaaliluokkienvälillä.(mestheneos&triantafillou 2005,21 25.)

9 6 Omaishoitajuuteenvaikuttaase,millaisessayhteiskunnassaeletään,sekäsenhistoria,uskontojatavat.JoistakinEuroopanmaistaonolemassavertailtaviatilastoja omaishoitajuudesta.espanjassa12,4%omaishoitajistahoitipuolisoaan,hollannissa 14%,Iso Britanniassa16%,Puolassa29,2%.Suomessapuolisoaanhoitaa43% omaishoitajista.suurtavaihteluaselittääosaltaanse,mitensaaduttuloksetonkerätty.tutkimuksientuloksiinonvaikuttanutse,mitenhoitoonkulloinkinmääritelty. Lisäksivaikuttavanatekijänäonollutse,kenenomaishoitajaakulloinkinonhaastateltu.Eroavaisuuksiavoisyntyämyössiinä,mitenkukinhoitajakokeeasemansahoidettavaan.Yhtäomaistasaattaahoitaauseampihenkilö,jolloinvoiollavaikeaamäärittääpääasiallinenhoitaja.Ontärkeäähuomatamyösse,ettähoitajienkokemukset siitä,milloinonomaishoitaja,ovathyvinsubjektiivisia.(mts.2005,17 18.) Yleisestiottaensuurinosaomaishoitajistaonnaisia.Saksassatehdyntutkimuksen mukaan81%terminaalivaiheessaolevaaläheistäänhoitavistaomaishoitajistaoli naisia.kuitenkinpuolassajasveitsissäonraportoitu,ettäyli50 vuotiaidenikäryhmässäomaishoitajanatoimiilähesyhtäpaljonnaisiajamiehiä.yleensäkumpaakin sukupuoltaoleviaomaishoitajiaonlähesyhtäpaljonsilloin,kunomaishoitajanatoimiiiäkkäitähenkilöitä.useissamaissalapset,etenkintyttärethoitavatperheenjäseniään.(mts.2005,24 25.) 3.1Omaishoitajuusjalainsäädäntö Omaishoitajaksitullaanyleensäperheenjäsenensairastumisentaivammautumisen myötä,kunavuntarvekasvaataisairausetenee.omaishoitolain(l /937) mukaanomaishoitajaonhenkilö,jokaontehnytkunnankanssasopimuksenomaishoidontuesta.lainmukaanvirallisiaomaishoitajiaonsuomessanoin30000.suomenomaishoitajienverkostomääritteleeomaishoitajanhenkilöksi,jokapitäähuolta perheenjäsenestääntaimuustaläheisestään,jokaeiselviydyarjestaanomatoimisesti.arvioltasuomessaomaistaanhoitaa300000ihmistä.ilmanomaisenhoitoapysy

10 7 vänlaitoshoidontarpeessaolisinoin60000suomalaista.(järnstedt,kaivolainen, Laakso,Salanko Vuorela2009,7.)KelanpääjohtajanJormaHuuhtasen(2006)mukaanomaishoitoonSuomessamerkittävävanhustenhoidonmuoto.Yli omaishoitajantyönarvoonhänenmukaansanoin360miljoonaaeuroavuodessa. OmaishoidonmerkitysSuomenkansantaloudelleonsiismerkittävä.(Kela2006.) Lakiomaishoidontuesta(L /937)edistäähoidettavanedunmukaisen omaishoidontoteuttamistaturvaamallariittävätsosiaali jaterveydenhuollonpalvelut.lisäksisetakaaomaishoidonjatkuvuudenjatukeeomaishoitajantyötä.laissa omaishoitomääritelläänvanhuksen,vammaisentaisairaanhenkilönhoidonjahuolenpidonjärjestämiseksikotioloissa,omaisentaimuunhoidettavanhenkilönläheisen toimesta.(finlex2006.) Omaishoidontuestalaaditaantoistaiseksivoimassaolevataimääräaikainensopimus kunnanjaomaishoitajankesken.sopimuksestatuleeilmetä:hoitopalkkionmääräja maksutapa,vapaapäivät,määräaikaisensopimuksenkestosekähoitopalkkionmaksaminen,kunhoitokeskeytyyhoitajastajohtuvastasyystä.sopimuksenliitteenäon oltavaomaishoitajan,hoidettavanjakunnanvälillälaadittuhoito japalvelusuunnitelma.suunnitelmaanmerkitääntiedothoidonmäärästäjasisällöstäsekämuuthoidettavalletarpeellisetsosiaali jaterveyspalvelut.lisäksisuunnitelmaankirjataan hoidonjärjestäminenhoitajanvapaidenjapoissaolojenajallesekäomaishoitajanhoitotehtäväätukeviensosiaalihuollonpalveluidenmääräjasisältö.(finlex2006.) Omaishoitosopimusonhoidonjärjestämisestävastaavankunnanjahoitajanvälinen sopimus,jossamääritellääntarvittavatpalvelutsekäomaishoitajallekuuluvahoitopalkkio.palkkiontasomääräytyyhoidon,sitovuudenjavaativuudenmukaan.(finlex 2006.)Vuoden2011alustalähtienomaishoidontuenhoitopalkkionvähimmäismäärä on353,62euroakuukaudessa.hoidollisestiraskaansiirtymävaiheenaikanamaksettavahoitopalkkioonvähintään707,24euroakuukaudessa.(sosiaali jaterveysministeriö2010.)siirtymävaiheellatarkoitetaanaikaa,jolloinomaisestatuleevirallisesti

11 8 hoitaja.kuntamyöntääomaishoidontukea,kunhoitajaonvalmisvastaamaanhoidostajahuolenpidostatarpeellistenpalveluidenavullajatuenmyöntämisenarvioidaanolevanhoidettavanedunmukaista.hoitajanterveydentilanonvastattava omaishoidonasettamiavaatimuksia.lisäksihoidettavankodinonoltavaterveydellisiltäjamuiltaolosuhteiltaanhoidollesopiva.(finlex2006.) Omaishoitajallaonoikeuspitäävapaatavähintäänkolmevuorokauttasellaisenkuukaudenaikana,jolloinhänonyhtäjaksoisestitaivähäisinkeskeytyksinsidottunahoitoon.Kuntavoiharkinnanvaraisestijärjestäähoitajallelisäävapaatasekäallevuorokaudenmittaisiavirkistyspäiviä.Vapaidenajaksikunnanonjärjestettäväkotiinsijainen.Edellämainittujenvapaidenpitämineneivaikutahoitopalkkionmäärään.(Finlex 2006.) 3.2Omaishoitajuusjajulkinenpalvelusektori Sosiaalipoliittisessatutkimuksessaapujaotellaanepäviralliseenjaviralliseenapuun. Virallistaapuatuottavatkunnat,yrityksetjajärjestötkunepävirallistaantavatihmistenlähipiirikutenvanhemmat,puoliso,ystävätjanaapurit.Apuvoidaanjakaamyös julkiseenjayksityiseen,jolloinyksityistäapuasaadaanperheiltä,vapaaehtoisilta,järjestöiltäjamarkkinoilta.julkisenjayksityistenväliinsijoittuvaterilaisetkombinaatiot, joistakunnantukemaomaishoitoonyksi.yleisestivoidaansanoa,ettäjärjestöilläon omatärkeäroolinsaasiantuntijanajaedunvalvojanasekäpalvelujen,vertaistuenja hankkeidenorganisoijana.(julkunen2008,215.) Vanhustenmääräkasvaajahetarvitsevatenemmänpalveluitajahoivaa.Aaltosen mukaantätähoivaajahuolenpitoaeivoidatoteuttaapelkästäänjulkisiapalveluita lisäämällätaisiirtämälläsitäyksityisellesektorille.ratkaisuksiesitetäänavohoidon mahdollisuudetjaomaishoitajuudenliittäminenosaksijulkistapalvelujärjestelmää. (Aaltonen2005.)

12 9 Viimevuosikymmeninäomaishoitoaontuettuyhäenemmänjulkisillapalveluillaja etuuksilla.suomessakuntienonhuolehdittavaasukkaidensaterveys jasosiaalipalvelujenjärjestämisestä(terveydenhuoltolaki /1326).kunnannäkökulmasta omaishoitajuudenvoidaannähdätäydentävänjulkistapalvelujärjestelmää.(valokivi &Zechner2009, )Täytyykuitenkinmuistaa,ettämyösperheiltäsaatavalla hoivallaonrajansajaperheidenvoimavaratvaihtelevat.kaikillaeimyöskäänoleperhettätaiomaisia.jokaisellaonoikeushoivaanjasenvoitaataainoastaanjulkinen valta.(julkunen2008, ) VäestönikääntymineneioleainoastaanSuomessanäkyväilmiövaanEuroopan laajuinen.tulevienvuosikymmenienaikanaikääntyminentuleevaikuttamaankoko Euroopansosiaali jatalousasioihin.(economicpolicycommitteeandtheeuropean Commission2006,20&33.)Onkuitenkintärkeäähuomata,ettäyhteiskunnan muuttuessamyösperheidenmerkitysonmuuttunut.tänäpäivänäontavallista,että nainenontyössä,lapsiaonvähemmän,eikänaimisiinmennäyhtäusein.lisäksi sukupolvienvälinenyhteisasuminenvähenee.(heitmueller2004,4.) Euroopanmaatvoidaanjakaapitkäaikaishoidonperusteellakolmeenalueeseen:Pohjoismaihin,joihinkuuluuSkandinaaviajaHollanti.Näillämaillaonlaajapitkäaikaishoidonjärjestelmä,minkälisäksinaisettekevätpaljonepävirallistahoivaa.Yhteneväistäonmyösse,ettäkeski ikäsetnaisetovatyleensämukanatyöelämässä. Näissämaissakeski ikäisetihmisetjavanhukseteivätasuyhdessä.toiseenmaaryhmäänkuuluvatetelä Euroopanmaat,joidenvoidaannähdäolevanensimmäisen ryhmänvastakohta.etelä Euroopassaonkeskitasoinenpitkäaikaishoito,naiseteivät teeniinpaljoaepävirallistahoivatyötä,vaikkatekevätkinpaljonhenkilökohtaistahoitotyötäperheensisällä.olennaistaonse,ettäsukupolvienyhteisasuminenonkuusinkertaistaverrattunapohjoismaihinjakeski ikäisistänaisistaalle40prosenttiaon työelämässä.kolmasryhmä,keski Eurooppaasettuunäidenkahdenvälimaastoon. (Casado Marin,Garcia Gómez&López Nicolás2008,2 4.)

13 Koskaomaishoidonterminologiajarajatavanomaisenauttamisenjavarsinaisen omaishoitajuudenvälilläonmonimutkainen,vaikuttaasemyösperheenjajulkisen sektorinvälisiinsuhteisiin.juliatwiggin(2000)mukaanjulkisellasektorillaomaishoitajavoidaannähdäresurssina,jolloinkaikessatoiminnassakorostetaanomaishoidon ensisijaisuutta.omaishoitajastasaatavahyötyhalutaanmaksimoida,jolloinonvaaranahoitajaneristäytyminenmuustapalvelujärjestelmästä.toinenvaihtoehtoon pitääomaishoitajaatasavertaisenakumppaninahoivanjärjestämisessä.tälläpyritäänesimerkiksiturvaamaanhoidonjatkuvuutta.palvelujärjestelmävoikohdella omaishoitajaamyösasiakkaana,jolloinpalvelujenensisijaisenatehtävänäonhelpot onkokenelläkäänloppujenlopuksiaikaakuunnellaasiakasta.(julkunen2008,238.) 1 0 taahoitajantyötä.ongelmanaonhoitaja käsitteentiukentuminenjasitäkauttatoi mintanähdäänlyhytjänteisenä.(aaltonen2005.) Tarjollaolevaistapalveluistahuolimattaomaishoitajatkokevatolevansatyönsäkanssayksin.Palvelujenmäärissäjalaadussaonkuntakohtaisiaerojajaniidenpiiriinvoi ollahankalaapäästä.ongelmaksimuodostuuse,ettäpalvelujentyöntekijätvaihtuvat,palveluterikoistuvatjaeritahojenyhteistyösaattaaontua.voidaansiispohtia, 3.3Omaishoitajuudenhaasteet Omaishoitajanarkivoiollahyvinraskastajasitovaa.Läheisensairaudentaivamman takiahoitajansosiaalisetsuhteetmuuttuvatjaperhejäsentenvälitvoivatjokoetääntyätailujittua.monestihoitotyöonyksinäistäjahoito jaauttamistyöstäjohtuvat ristiriidatperheenjäsentenvälillälisäävätyksinäisyyttäjataakkaa.olennaistaomaishoitajanjaksamisenkannaltaonselvittää,onkohänomaishoitajanaomastatahdostaanvaitilanteensanelemana.vapaaehtoinenkaanhoitotyöeiolevälttämättähelppoa.(lappalainen&turpeinen1999,14 15.) Monestiomaishoitajatsivuuttavatomattarpeensajahyvinvointinsa.Suhdehoidettavaanvoiollahyvinsymbioottinen.Erityisenvaikeatilanneonsilloin,kunhoidettava

14 eiymmärrähoitajantarvitsevanmyösomaaaikaa.se,ettäomaishoitajahuolehtii 2009, ) omastahyvinvoinnistaan,onmyöshoidettavanetu.hyväpsyykkinenjafyysinenkuntoovatedellytyksiäsille,ettäomaishoitajajaksaatehdätyötään.(järnstedtym. Huolenpitotilannesaattaaaiheuttaaomaishoitajallestressiäjavähentäävoimavaro ja.mitäenemmänhoitajajoutuukäyttämäänaikaansahuolenpitotehtäviin,sitäsuu tukenakeskusliitto2009,20 21.)Yhdysvalloissatehdyntutkimuksenmukaan31 remmaksikasvaahänenomariskinsäuupua.tyypillisestihoidettavanhenkilönalhai nentoimintakykyonsuurinhoitajaakuormittavatekijä.(omaisetmielenterveystyön prosenttiaomaishoitajistakokeeolevansahyvinstressaantuneita.tosin25prosent AllianceforCaregiving2009) enemmänlääkäripalveluitakuinmuutsamanikäiset.yksilöllisestäohjauksestaja neuvonnastatehtyjentutkimustenmukaanomaishoitajienhyvinvointionparantunut annetuntuenansiosta.tutkimustenmukaanhyvinkohdennetuttukitoimetauttavat omaishoitajienomaäänijatarpeetjäävätvarjoon.tukitoimientulisiollajoustaviaja tiakokee,etteiomaishoitoolelainkaankuormittavaa.yksikuudestahoitajastako kee,ettäomaishoidollaonollutnegatiivinenvaikutusomaanterveyteen.(national Vuonna2002tehdyntutkimuksenmukaanomaishoitajillaonenemmänkroonisiasairauksiajaoireitakuinmuillaikäryhmänsähenkilöillä.Hemyöskäyttävätverrattain lisäämäänomaishoitajientyytyväisyyttäjavähentämäändepressiota.useinomaishoitajantukemistaajatellaankuitenkinliikaapalvelujärjestelmänkannalta,jolloin monipuolisiasekähuomioidaomaishoitajanyksilöllisettarpeet.(hyvärinen,saarenheimo,pitkälä&tilvis2003.) Omaishoitajienjoukossaonmyöshyviniäkkäitäihmisiä.Yleensäomaishoitajanatoi miialle75 vuotiaita,muttajokakymmenesyli75 vuotiastoimiisäännöllisestilähei sensäauttajana.jokakolmasyli60 vuotiassaaapuakotonaan,muttaheovatyhä useamminmyösitseauttajanroolissa.jokakuudesikäihminenhoitaataiauttaa 1 1

15 1 2 säännöllisestisairasta,vammaistataiiäkästähenkilöä.(kela,2006.)ikätuoluonnolli sestiomaishoitajuuteenomathaasteensa.ikääntyessäelimistössätapahtuufysiolo Ongelmallistaomaishoidossaonmyöshoitajientietämättömyysomastaasemastaan. Amerikassatehdyntutkimuksenmukaanomaistaanhoitavathenkilöteivätuseinkaan ymmärräolevansaomaishoitajia.ihmiseteivätmyöskäänymmärräsananvarsinaista gisiasekäbiologisiamuutoksia,joidenseurauksenasuoritus,sopeutumis javastus tuskykyvähenevät(vuori2006,171). merkitystä.useimmattutkimuksessahaastatelluistaomaisenhoitajistaeivätter Termisaatetaankokeamyösviileänäjahoitamisentunnepuoltaväheksyvänä.(Lake minologianselvittämisenkäänjälkeenmieltäneetitseäänomaishoitajaksi.tutkimuk senmukaantähänvoivaikuttaase,ettätoisilleomaishoitajasanallaonnegatiivinen sävy.tutkimuksenperusteellaihmisilläsaattaaollahuonojakokemuksiaammattimaisistahoitajista,jolloinnegatiivinensävyheijastuumyösomaishoitaja termiin. SnellPerry&Associates2001,11 13.)Tästävoijohtuase,ettäSuomessakinlainmu kaanepävirallisiaomaishoitajiaonkymmenkertainenmääräverrattunavirallisiinhoi tajiin. 3.4Omaishoitajienvoimavarat Jokainenihminenonerilainen,jotenvoimavarojaarkeenvoilöytyäerilaisistaasioista.Voimavarojenlähteitävoivatollaesimerkiksitietohoitoonliittyvistäasioista,arvostetuksitulemisentunne,henkinentuki,vertaistuki,hyväterveyssekäuskoja hengellisetasiat.(järnstedtym.2009, ) Vaikkatietosairaudentaivammanlaadustavoituntuaraskaalta,riittävätietämys helpottaaarjessaselviytymistäjasairauteensuhtautumista.hoitoonliittyvienasioidenlisäksionhyvätutustuahoitojärjestelmäänsekäpalvelu jatukimuotoihin.myös muidenavunsaanninmahdollisuuksientunteminenontärkeää.(järnstedtym.2009, 134.)

16 1 3 Omaishoitajavoilöytäävoimavarojakodinulkopuolisestaharrastuksestajavapaaajasta.Omaishoitajansisäisiävoimavarojavoivatollaesimerkiksihyväfyysinenterveys,palvelujärjestelmäntuntemussekäelämänhistoria.Sosiaalinentukionolennainenosaomaishoitajanarjessajaksamista.(Väärälä2007.) Henkinentukionraskaanelämäntilanteenkeskellääärimmäisentärkeää.Erityisesti omaishoitajanläheisilläonmerkittävärooli.hyvänjaymmärtävänkeskustelukumppaninolemassaolohelpottaaomaishoitajanjaksamista.hoitajanjaksamisenkannaltaontärkeää,ettähänentyötäänarvostetaanniinperheenkuinsosiaali jaterveysalanammattilaistentaholta.joomaishoidontuensaaminenvoimerkitäpaljon.olennaistaon,ettäomaishoitajaarvostaamyösitseään.(järnstedtym.2009, ) Omaishoitajankanssatyöskentelevänammattilaisenonhyvätiedostaahoitotyönpositiivisetelementit.Ongelmakeskeisyyssaattaatoisinaanylläpitääolemassaolevaa haittaa.huomioolisisyytäkiinnittääongelmiensijastaautettavanvoimavaroihin, jolloinomaishoitajanjaksamistavoidaanvahvistaa.(hyvärinen,saarenheimo,pitkälä &Tilvis2003.) 3.4.1Vertaistuki Yksitärkeimmistätukitoiminnanmuodoistaonvertaistuki.Ammattilaisetpystyvät tarjoamaantietoajakoulutusta,muttavaintoinensamassatilanteessaolevaihminenvoiymmärtää,mitätoinenomaishoitajakäyläpitunnetasolla.tärkeimpänävertaistuentehtävänäonantaaomaishoitajallekokemussiitä,etteihänoleyksin. (OmaisetmielenterveystyöntukenakeskusliittoRy2009,30.) Vertaistukionsamassaelämäntilanteessaolevienihmistenkohtaamista,ajatusten vaihtoajakanssakäymistä.vertaistukivoitarjotauusianäkökulmiaomaanelämäntilanteeseen,voimaantumista,sosiaalistatukeasekämahdollisuudenkäsitelläomia

17 mukaanomanaktiivisenvalinnankautta.vertaisryhmätoiminnastayksilövoisaada Omaishoitajillesuunnatustaryhmätoiminnastaontutkimustenmukaanolluthyötyä omaistenpsyykkisenjafyysisenhyvinvoinninylläpitämisessä.tukiryhmätoiminnan kulmakivinänähdäänomaistenneuvontajakoulutus,erilaisetsosiaalisetaktiviteetit tunteitaan.parhaimmillaanvertaistukitoimiiomaishoitajientyönohjauksellisinatapaamisina.(omaishoitajatjaläheiset liittory.) Kokemuksellinenasiantuntijuusonvertaistuenperusta.Ryhmämuotoisessavertaistoiminnassauskotaanihmisenomiinsisäisiinvoimavaroihinjotkavoidaansaadaesiin ryhmätoiminnanavulla.yksilönkannaltaontärkeäätunnistaaomaaelämääkuormittavattekijätjahaluasaadatilanteeseenmuutos.vertaisryhmätoimintaanlähdetään työkaluja,tukeajaapuaomientavoitteidensasaavuttamiseen.(vertaistuenjavapaaehtoistyönkumppanuushankeversova2011.) sekävertaistuki.(hyvärinen,saarenheimo,pitkälä&tilvis2003.)vertaisryhmätoi mintarakentuuuseinongelmanratkaisunympärille,jolloinpyritäänratkomaanvai oneristäytymisenvähentämisessäjauusienyhteyksiensyntymisessä.(vertaistuenja vapaaehtoistyönkumppanuushankeversova2011.) keanelämäntilanteenesiinnostamiakysymyksiä.ryhmissäkäsitelläänmyösmene tyskokemuksia.vertaisryhmätvoivatollamyösaktiviteettiryhmiä,jolloinpainopiste Erilaisillavertaistukiryhmillävoiollasuurimerkitysomaishoitajienvoimavarojentu toimintamallitkoetaanitsellevieraiksi,voitämäaiheuttaaahdistusta.suurinhaaste ryhmätoiminnalleonuseinhoitoavunlöytyminenryhmätoiminnanajaksi.hoidettava kemisessa,muttatoisinaanryhmätoimintaanosallistuminenvoiollahankalaa.ryh mässäsaattaamuodostuahelpostikäsityssiitä,millaistaomaishoidontulisiolla.jos läheinensaattaavastustaaomaishoitajankotoapoistumistajahoitajavoikokeasyyl lisyyttäottaessaanomaaaikaa.vaikkaryhmätoimintaanmukaanlähteminenkoe taanuseinvaikeaksi,voiryhmiinosallistumisellaollasuurimerkitysomaishoitajien voimavarojentukemisessa.(kaivolainen2011, ) 1 4

18 Läheskaikillapaikkakunnillaonomaishoitajilletarkoitettuaryhmätoimintaa.Sitäjärjestävätmuunmuassakunnat,seurakunnatjasosiaali jaterveysalanjärjestöt. Yleensäryhmätoimintaanlähdetäänmukaansiksi,ettähalutaantavatamuitasamas saelämäntilanteessaolevia.osallistujientärkeäksikokemiaasioitaovatmuunmuas sayksinäisyydenhelpottuminen,kuulluksituleminen,stressinjaahdistuksenvähe neminensekäitsetuntemuksenjaitsetunnonlisääntyminen.(omaishoitajatjalähei set liittory.)toisaaltanolanin,keadyn,grant:njalundh:n(2003)mukaanomais hoitajatsaattavatkokevat,ettäolemassaolevatpalvelutovathankalastisaatavilla. Useinkäymyösniin,ettäsaatavillaolevatvirkistysmahdollisuudetjäävätkäyttämät tä.voidaanpohtia,johtuukotämäsiitä,etteivätomaishoitajatkoepalveluitatarpeel Vertaistukitoimintaonvapaaehtoista,muttasilläonomatpelisääntönsä.Periaatteita 1 5 lisiksitairiittävänlaadukkaiksi.palvelutvoidaankokeamyösjoustamattominajasi tensopimattomina.(nolan,keady,grant&lundh2003,2.) ovatesimerkiksiluottamuksellisuusjasalassapitosekävastuullisuusjatasavertaisuus.(omaishoitajatjaläheiset liittory.) 3.5Omakunto kuntoutuskurssi JyväskylänammattikorkeakoulunhyvinvointipalvelutoiminnanoppimiskeskusHYVIpisteenjärjestämäomaishoitajienkuntoutuskurssijärjestettiin välisenäaikana.tapaamisiaolikerranviikossayhteensäkymmenenkertaajanejärjestettiinjyväskylänammattikorkeakoulunhyvinvointiyksiköntiloissa. Jokainentapaamiskertakoostuikahdestateemasta,joistakummallekinolivarattu tuntiaikaa.ensimmäisentunninaikanakäsiteltiinhyvinvointiajaitsestähuolehtimistajatoisentunninaikanakeskityttiinpuolestaankunnonylläpitämiseensekäkohottamiseen.ensimmäisentunninteemojaolivatmuunmuassaravitsemusjaomien voimavarojentunnistaminen.toisentunninaikanaryhmäläisettutustuivatmuun

19 muassavesiliikuntaan,rentoutumisharjoituksiinsekäkehonhallintaharjoituksiin. KurssinsuunnittelijoinajaohjaajinatoimivatHyvinvointiyksikönerialojenopiskelijat opettajienjahyvipisteentyöntekijöidenohjauksessa.(valintakirje.) Jyväskylänseudunomaishoitajathakivatkurssilleerillisellälomakkeella.Hakemusten perusteellajyväskylänkaupunginomaishoidontuentyöntekijätvalitsivatkurssille11 osallistujaa.kurssinalussajokaiselleosallistujalletehtiinyksilöllinenkartoitus,joka sisälsihaastattelun,terveyskyselynsekäkuntokartoituksen.kurssilaisetmaksoivat kurssista50euronomavastuuosuuden.(valintakirje.) 1 6 4TUTKIMUKSENTOTEUTUS Vuosien peruspalveluministeriPaulaRisikon(2010)mukaanomaishoitajuusonkasvavailmiöSuomessa.Aiheenajankohtaisuusonhuomioitumyöshyvinvointialanopiskelijoidenkeskuudessa.AmmattikorkeakoulujenTheseus opinnäytetyötietokannastalöytyy496osumaahakusanallaomaishoit*.theseus tietokannassa onopinnäytetöitävuodesta2006alkaen.omaishoitajillesuunnatustakurssimuotoisestatoiminnastaolikuitenkinhankalalöytäätutkittuatietoa. LähtökohtanaopinnäytetyöllemmeoliselvittääHYVIpisteenjärjestämänomaishoitajienkuntoutuskurssinonnistuminenjahyötyasiakkaidennäkökulmasta.Menetelmänäkäytettiinteemahaastattelua,koskaseantaahaastateltavallemahdollisuudenassosioidavapaastijatarvittaessatäydentäävastauksia.Lisäksimyöshaastattelijavoi esittäätarkentaviakysymyksiä.opinnäytetyötarjoaaspesifistitietoaomaishoitajien kuntoutuskurssistaosallistujiennäkökulmasta.

20 4.1Menetelmätjaaineisto 1 7 Opinnäytetyöonkvalitatiivinenelilaadullinentutkimus,koskasiinäsuositaanihmistä tiedonkeruunvälineenäjaaineistokootaanluonnollisessatilanteessa.saatuaaineistoakäsitelläänmonitahoisestijayksityiskohtaisesti.lisäksikohderyhmävalittiintarkoituksenmukaisesti.(hirsjärvi,remes&sajavaara2006,155.)työnlähtökohtanaon todellisenelämänkuvaaminenjahaastateltavanymmärtäminen(hirsjärvi,remes& Sajavaara2004,152,171).Opinnäytetyössäkäytettiinkartoitusmenetelmänäteemahaastattelua.Menetelmävalittiin,koskaseonolennainenkuntoutuksenohjaajan työvälinejaontiedonkeruunmenetelmänämonipuolinen.teemahaastatteluantaa haastateltavallemahdollisuudentäydentäävastauksiaanjatoisaaltahaastattelijalle mahdollisuudenesittäätäsmentäviäkysymyksiä.lisäksihaastatteluonesimerkiksi kyselylomakettaparempivaihtoehtosilloin,kunkyselysuuntautuuemotionaaliselle taiintiimillealueelle.keskustelustavoidaansaadalomakettahelpomminmyöskuvaaviaesimerkkejä.(hirsjärvi&hurme1991,15.) Haastattelullaonsekäetujaettähaittoja.Haastattelunetunapidetäänjoustavuutta, silläseantaamahdollisuudenvaikuttaakerätyntiedonmäärään.ongelmaksitosin voimuodostuakeskustelujenmyötäsaatavatutkimusaiheenkannaltaepärelevantti materiaali.hyväähaastattelussaonse,ettäaiheidenjärjestystäjamääräävoidaan säädellä.haastattelijatvoivattulkitavastauksialaajemminjamyöshaastateltavavoi ymmärtääkysymyksetmonellaeritavalla.haastattelutilanteessaongelmaksivoi muodostuase,ettähaastateltavasaattaakokeatilanteenuhkaavana.lisäksihänvoi antaavastauksia,joitaolettaahaastattelijanhaluavankuulla.haastattelussamyös haastateltavananonyymiysonhankalampitaata.(hirsjärvi,remes&sajavaara2006, ;Hirsjärvi&Hurme1991,15 16.) Merton,FiskejaKendall(1956)käyttävätteemahaastattelustatermiäkohdennettu haastattelu.sesisältääneljäominaispiirrettä.haastattelijatietää,ettähaastateltavat ovatkokeneetsamantilanteen.lisäksihänonselvittänytennaltatutkittavaailmiötä,

21 jonkaperusteellahaastattelurunkoontehty.neljänneksi,haastattelusuunnataan tutkittavienhenkilöidensubjektiivisiinkokemuksiintilanteesta.(hirsjärvi&hurme 1991,36.) KohdennetullahaastattelullaonMertonin,FiskenjaKendallin(1956)mukaanneljä keskeistäpiirrettä.laajuudellatarkoitetaansitä,ettähaastateltavatsaavatsanoa kaikenhaluamansajaspesifiydellähaastateltavienreaktioita.haastatteluntulisiauttaahaastateltaviakuvaamaantutkittavanasianmerkityksiämyöstunnetasolla.tätä kutsutaanhaastattelunsyvyydeksi.viimeiseksitulisiottaahuomioonmyöshaastatel tavienhenkilökohtainenkontekstieliheidänominaisuutensajaaiemmatkokemuk sensa,jonkaavullahemuodostavatmielipiteensätutkittavastailmiöstä.(mts.36.) TeemahaastattelupoikkeaaMertonin,FiskenjaKendalinkohdennetustahaastatte lustalähinnäsiinä,etteisevaadikokeellisestiaikaansaatuayhteistäkokemustahaas tateltaville.teemahaastatteluntermiperustuusiihen,ettäkeskustelukäydäänpuoli strukturoidunkysymysrungonpohjalta,jolloinkeskustelunteematonennaltasuun niteltu.menetelmääneikuulukysymystentarkkamuotojajärjestys.(mts,36.)tee taiaiheenkäsittelynsyvyyteen(hirsjärsi&hurme2001,48). mahaastattelukäsitteenäonliukuva,koskasitävoidaankäyttääsekäkvantitatiivises saettäkvalitatiivisessatutkimuksessa.seeiotakantaahaastattelukertojenmäärään Haastattelussaolipiirteitäsekäteema ettälomakehaastattelusta.kysymystenmuo toilussa,kysymysalueessajakoehenkilömäärässähaastattelummeoliteemahaastat telunpiirteettäyttävä.haastattelunkysymyksetolivatsuosituksenomaisia,teemat pääpiirteittäinmääriteltyjäjahaastateltavienmääräolimelkopieni.haastattelusi joittuilomake jateemahaastattelunvälimaastoonanalyysintyömäärän,saaduntie donjatutkijanaiheeseenpaneutumisensuhteen.lomakehaastattelussatyömäärä analyysivaiheessaonmelkopienijasaatutietoonpintapuolistatoisinkuinteemahaastattelussa.(mts.1991,38.) 1 8

22 etukäteenpäätettytarkoitus(tilastokeskus). 1 9 Haastatteluttoteutettiinyksilöhaastatteluinajaniillelaadittiinetukäteenkeskustelurunko.Asioidenkäsittelyjärjestykselläeikuitenkaanollutratkaisevaamerkitystävaan tärkeämpääolikeskustelunluontevaeteneminenjasuunniteltujenaiheidenkäsitteleminen.ontärkeää,ettäkeskustelupysyyhaastattelijanhallinnassa,koskasilläon 4.2Tutkimusryhmä Tässätyössäomaishoitajallatarkoitetaankunnankanssasopimuksentehnyttävirallistaomaishoitajaa.OpinnäytetyössämukanaoliJyväskylänseudunomaishoitajia. JyväskylänkaupunginomaishoidontukilähettiOmakunto kurssistatiedotteenjyväskylänseudunkaikillevirallisilleomaishoitajilleloppusyksyllä2010.opinnäytetyön tekijätkävivätmyösmarkkinoimassakurssiaomaishoitajienpuurojuhlassa HakuajanpuitteissaOmaishoidontukeensaapui11hakemusta.Jyväskylänkaupungin omaishoidontuentyöntekijätvalitsivatkaikki11henkilöäkurssille.tutkimusryhmään kuuluiyhdeksänomakunto kurssilleosallistunuttahenkilöä,koskakaksivalittuaei osallistunutaktiivisestikurssille.koskatutkimuksentarkoituksenaolikartoittaakurssikokemuksia,ainoastaankurssilleaktiivisestiosallistuneethaastatteltiin. Haastatelluistaneljäolimiehiäjaviisiolinaisia.Ryhmänkeski ikäoli67,9vanhimman ollessa84 vuotiasjanuorimman48 vuotias.yksiosallistujaonlapsensa,viisionpuolisonsajakolmevanhempansaomaishoitaja.(kuvio1)kaikkiasuvatjyväskylänseudulla.

23 2 0 Kuvio1.Hoidettavat. Hakulomakkeissaomaishoitajatkertoivat,miksihakivatkurssillejamitäkurssiltatoivoivat.Heitäpyydettiinerittelemäänmyössillähetkelläelämääkuormittaviatekijöitä(Kuvio2).Kolmekurssillevalittuailmaisihuolensaomastajaksamisestaanniinfyysisestikuinhenkisesti.Kahdessahakemuksessamainittiinläheisensairaus,muttalomakkeissaeiollutkerrottu,onkokyseessänimenomaanhoidettavanvaijonkun muunläheisensairaus.työmainittiinkuormittavaksitekijäksikahdessahakemuksessajatyöttömyysyhdessä.taloudellinentilannemainittiinyhdenkerran.kaksikurssilaistakoki,etteielämässäsillähetkelläollutkuormittaviatekijöitä.

24 2 1 Kuvio2.Hakulomakkeissamainitutelämääkuormittavattekijät. 4.3Haastatteluntoteutusjatulostenanalysointi HaastatteluttoteutettiinJyväskylänammattikorkeakoulun(Hyvinvointipalvelukeskus)HYVIpisteentiloissakahtenapäivänä, ja Kurssinsuhteen haastattelutajoittuivatkahdelleviimeiselletapaamiskerralle.haastattelujaeihaluttu tehdäpäällekkäinkurssitapaamistenkanssa,silläseolisihäirinnytkurssilaisia.haastatteluttoteutettiinennentapaamistenalkua.haastattelutsovittiinsamallepäivälle, jottakurssilaistenolisihelpposaapuapaikalle. Lupahaastattelujentekemiseenjakäyttämiseenopinnäytetyössäpyydettiinkirjallisestikurssinensimmäiselläkokoontumiskerralla Tällöinkurssilaisilleesiteltiinopinnäytetyönaihejatarkoitus.Kurssilaisiapyydettiinmyöskirjaamaanylös omiaodotuksiajatavoitteitakurssinsuhteen.kerättyjätietojakäytettiinhyväksi suunniteltaessahaastattelurunkoa.

25 2 2 Haastattelutapahtuierillisessäpienessätilassa.Haastattelussaolipaikallahaastatel tavasekäopinnäytetyöntekijät,joistatoinentoimipäähaastattelijana.päähaastatte lijapysyisamana,jottahaastatteluetenimahdollisimmansamankaltaisestijokaisella haastattelukerralla.toinenopinnäytetyöntekijätarkkailitallennusta,tekimuistiin Empiirisessätutkimuksessaaineistonanalysointialoitetaantietojentarkistamisella, jolloinetsitäänmahdollisetvirheetjapuuttuvattiedot.alussaontarpeentarkistaa, panojajaesittitarkentaviakysymyksiä.keskusteluttallennettiinkannettavalletieto koneellehenkilöidennimikirjaimillatietoturvallisuudenlisäämiseksi. kannattaakotietojatarkentaaottamallahaastateltavaanuudelleenyhteyttä.tällaiseentilanteeseenvoidaanjoutuajosesimerkiksitallenteenäänenlaatuonhuono. Aineistonjärjestäminenselkeäksikokonaisuudeksihelpottaaanalysoinninaloittamis ta.tallennettulaadullinenaineistoonjärkevääkirjoittaapuhtaaksielilitteroidasana Sajavaara2006,210.) tarkasti.ainaeioletarpeenlitteroidakokoaineistoa,muttaennenlitteroinninaloit tamistatuleetietää,millaistaanalyysiaaineistostaaiotaantehdä.(hirsjärvi,remes& Kvalitatiivisessatutkimuksessaanalyysiavoidaantehdämonessaerivaiheessa,eten kinkunaineistoaonkerättymonivaiheisesti.analyysionjärkevääaloittaamahdolli analyysiajapäätelmientekoa.(mts.2006,211.) simmanpianaineistonkeruunjälkeen.opinnäytetyönanalyysitapanakäytettiinym märtämiseenpyrkiväälähestymistapaa,jossatavallisestikäytetäänkvalitatiivista Haastattelutlitteroitiinmuutamanviikonkuluessahaastattelujentekemisestä.Litte ranskalaisinviivoin.näinhaastatteluistalöytyiyhtenäisetpiirteet.haastatteluissa ilmenneetteematanalysoitiinkeskustellenjasaatujatuloksiapeilattiinjoolemassa olevaantutkimusaineistoon.keskustelujenpohjaltakoottiinyläteemoja,joidenalle roituamateriaalialuettiinuseitakertojaläpimuistiinpanojatehden.vastauksetkäy tiinkysymyskysymykseltäläpijaaineistostaesiinnousseetteematkirjattiinmuistiin asetettiinteemaansopivatvastaukset.esimerkiksikurssintärkeimmäksianniksikoet

26 teemoitteluolluthaastavaavaanykseisetteematlöytyiväthelposti TULOKSET tiinsosiaalinenkanssakäyminen,johonsisällytettiinvertaistuki,uusienihmistentapaaminenjayhdessäolo.koskahaastattelutolivatsisällöltäänhyvinyhteneväisiä,ei Haastattelujenperusteellapyrittiinlöytämäänvastauksiasiihen,mitenkurssilaisten asettamattavoitteetjaodotuksettoteutuvatkurssinaikana.tutkimuksellapyrittiin myösselvittämään,kokivatkoosallistujatsaaneensakurssistaapuahyvinvointiinsaja millaisiakehitysehdotuksiakurssilaisillaolitoiminnankehittämiseksi. Haastatteluaineistostanousiselkeästiesiinmuutamiakeskeisiähyvinvointiinliittyviä teemojakutenvertaistuenmerkitys,henkisetvoimavaratsekäfyysisenkunnonylläpitäminenjakehittäminen.nämäteematnousivatesiinlähesjokaisessahaastattelussa. 5.1Tavoitteidenjaodotustentoteutuminen Kurssinalussateetetynkyselylomakkeenperusteellaesiinnousineljätärkeintätavoitekokonaisuutta:fyysisenkunnonkohottaminen,uusiennäkökulmienjaarjenvoimavarojenlöytäminensekävertaistuki(Kuvio3).Kuviossakolmeonhavainnollistettu kyselylomakkeissaesiintyneetmaininnatteemoittain.yksivastaajaonvoinutnimetä useammantavoitteen,silläkyselylomakekoostuiavoimistakysymyksistä. Haastattelussakysyttäessäkurssilleasetettujentavoitteidenjaodotustentoteutumista,suurinosavastaajistaeikuitenkaanosannuteritellätavoitteitaankovintarkasti.Tästähuolimattakaikkikertoivattavoitteidensatoteutuneen.Kurssilleoltiintultu avoiminmielineikäniinkäänasettamaanjasaavuttamaantavoitteita.

27 2 4 Kuvio3.Tavoitteetkurssinalkaessa. Muutamamainitsihakeneensakurssiltavertaistukeajamyössaaneensasitä.Tärkeää oliolluthuomata,etteioleomaishoitajanayksin,vaanmuillakinonsamanlaisiaongelmia.eräshaastatelluistakertoisaaneensakurssiltapaljonuusiakokemuksiajatietoa.viikoittaisettapaamisetolivattarjonneetmonenlaistavirikettäjavaihteluaelämään. Enmäosaasilleineritellä,koskamäoonniinkukokenu,ettätääonnyttää,justeilenillallamietintossa,ettätääkokonaisuusonolluseparas.Ihan,ihansiiskokonaan tääkurssionolluparas. Keskusteluissayhdeksitärkeämmistäteemoistanousihenkinenjaksaminen.Osa kurssilaisistaodottikurssiltahenkisenjaksamisenkohentumista.tärkeäksitoteutuneeksitavoitteeksiolinimettyvertaistuensaaminensekäuusiinihmisiintutustuminen.tärkeääonollutse,ettäonpystynytvertaamaanomaatilannettaanmuiden elämään.eräshaastateltukertoi,ettäkaikkionollutopittavaa,mitäkurssillaonollut. Liikuntaapidettiintärkeänäosanakurssia,vaikkasesaatettiinkokeamyösvähemmänmerkityksellisenä.Esimerkiksieräskurssilainentotesi,etteiuskonutihmisten

28 2 5 enääsvanhemmallaiälläaloittavanuusialiikuntaharrastuksia.samahenkilökuiten varmaakaanmeidäniässäeikukaanenäätodennäkösestialotauuttaliikuntalajia tailiikkuuhirveenvähänmuutenkin. Kuviossa4esitetäänhaastattelussakurssintärkeimmäksianniksimainitutasiat. Kuvio4.Kurssintärkeinanti. kintoteaauusienlajienkokeilemisenolleenmyöshyväasia.yksihaastatelluistani mesiliikuntaharrastuksentukemisenykkösasiaksi. 5.2Kurssinsisältöjalöytyneethyödyt Kurssinsisältökoettiinhyväksijamonipuoliseksi,koskakurssilleosallistuneillaeiollut juurikaannimettyjäodotuksia.muutamamainitsierityisenonnistuneeksisen,että tapaamisetolijaettuliikunnalliseenjatoiminnalliseenosioon.liikuntaankeskittyvä osuuskoettiinhyväksi,vaikkavertaistuellaolikurssinsisällössähaastateltujenmielestäsuurempipainoarvo.tärkeääolimyösse,ettäliikuntaosassaolivaihtoehtoja,

29 Kurssillatehtyjenfyysistentestientuloksetkoettiinhyödyllisiksi.Kurssilaisillejaettu infopakettikoettiinmyöshyväksijayksihaastateltupititärkeänäinfopaketinsisältöä, sillähänenmukaansaharvaomaishoitajatunteeomatoikeutensa. Monethaastatellutmainitsivathyödyllisiksivertaisiltasaadutvinkit.Tämänkoettiin tukevanomaaomaishoitajuuttajatarjoavanuusianäkökulmia.lisäksiesimerkiksi hoidettavansiirtymisenavustamiseenolisaatukonkreettisiavinkkejä.muutamakoki silläkaikkikurssilaiseteivätvoineetosallistuaesimerkiksiallasjumppaan.tilallejärjestettysauvakävelylenkkikoettiinhyväksi. tärkeäksimyössen,ettäomaishoitajaonvoinutverrataitseäänmuihinsamassati kurssillaannetutravintoneuvottarpeeseen. Haastatelluistamuutamakokiolennaisenaantinasen,ettäkurssiolimuuttanutomaa lanteessaoleviin.tämäonauttanutkonkretisoimaanjatodentamaanomaaelämän tilannetta. Haastatteluissatuliilmi,ettäkurssinravintoneuvoistaonolluthyötyä.Kurssinmiehistäuseampimainitsi,ettäkoskavaimoolipitkäänhoitanutruokahuollon,tulivat näkemystäomaishoitajuudestajasuhdehoidettavaanolimuuttunutpositiivisem Kurssiltalöydettiinuusiavoimavarojasekäopittiinottamaanomaaaikaa.Kurssilta saatiinpiristystäjavoimaajaksaaarjessa.henkistenvoimavarojenlisääntyminenon tullutesiineräänhaastatellunmukaanesimerkiksisiinä,ettähäneienää pimahda niinhelposti.vertaistenkanssakäydyistäkeskusteluistasaatiinvoimaa.kodista poispääseminenonollutmyösolennainenvoimavarojenlähde.kurssitarjosiiloaja maksi.muutamahaastateltukertoioppineensatoisiltauudentavansuhtautuahoi dettavaanjaymmärtävänsäomaishoitajuuttanyteritavalla. vaihteluaarkeen.voimauttavanakoettiinmyösse,ettäonsaanutjakaaomiakoke 2 6

30 Haastattelujenperusteellavoidaantodeta,ettäkurssinilmapiirionollutluottamusta 2 7 muksiaanjasitäkauttaauttaatoisiaomaishoitajia.olennaistaonollutse,ettäkurssilaisetovathuomanneet,ettäeivätoletilanteessaanyksin. herättäväjaavoin.kaikkisaivatosallistuahaluamallaantavallajaasiakkaankuuleminentoteutuitarjottujenvaihtoehtojenmuodossa. Esillenousimuutamiakehitysehdotuksia.Haastattelujenperusteellakurssilaisetkai ulkoliikuntaa.kaksikurssilaistanostiesiinmyösluovistaaskarteluharjoitteistasaadut uudetnäkökulmat.kaikkiyhdeksänhaastateltuahenkilöäsuosittelisikurssiatoisille omaishoitajille. Onihanoikeestiollusillätavalla,etnääonniinkusellasiavoiskosanoa,ettäpieniä henkireikiä,jostaainaponnistaajasaasitävoimaajasaaollamuittenjoukossa. paisivatkurssiltalähinnäenemmänaikaa.monissahaastatteluissanousiesillekurssil laollutkiireentuntu.esimerkiksikeskustelullejakokemustenjakamiselletoivottaisiin jatkossalisääaikaa.joidenkinkurssilaistenmielestäasioihinolisihyväperehtyäsyvemmin.nytkeskustelutloppuivatkeskenajanpuutteenvuoksi.yksikaipasilisää Jasittentoisaalta,olentajunnu,ettäminäkinolenvoinutänneantaa,koskaonasioita,joitajotkuteiootiennyollenkaan.Mutkunminäoontyössäkäyvä,niinmunon ollupakkolähteejärjestämäänasioita,niinseonvaanantanutukeeniilleminunjärjestämilleasioilletäältänäin. 6POHDINTA Uskommekurssimuotoisentoiminnantukevanomaishoitajienarjessajaksamistaja tarjoavanasiakkaillekeinojaomanhyvinvoinninkehittämiseksi.oletimme,ettäryhmäntukionyksilöillekurssillatärkeääjaolennainenosakurssintoimintaa.oletuk

31 helpottaisivastaavanlaisentoiminnanjärjestämistätulevaisuudessa. Opinnäytetyötäpohjustettiinkurssinalkaessasiten,ettäkurssillevalittujapyydettiin kirjaamaanpaperilleylösomiatavoitteitajaodotuksiakurssiinliittyen.osallistujat mielsivätodotuksetjatavoitteetuseinsamaksiasiaksijayleisimmäksitavoitteeksi 2 8 senammeoli,ettäsuurinosakurssilleosallistuvistahenkilöistäilmoittaatavoitteekseenomienvoimavarojenetsimisenjalisäämisen.tämätavoitevoitoteutuamonella eritavallataitasollaesimerkiksiuudenharrastuksentaivertaistuenlöytymisenmyötä.halusimmeopinnäytetyölläselvittääkurssintarpeellisuuden,mikämahdollisesti nousivatvertaistukijahenkisensekäfyysisenkunnonkohottaminen.kyselyntarkoi tuksenaolikannustaaryhmäläisiäpohtimaanomaasuhtautumistaankurssiinjahel pottaaloppuhaastatteluidentekemistä. Ennenhaastattelujentekemistäoletuksenaoli,ettäjokainenosallistujapystyisierittelemäänomiatavoitteitaanjaodotuksiaan.Ajatusperustuusiihen,ettäjokainen hakijaontarvinnutjonkinsyynkurssihakemuksentäyttämiseen.kurssiolivapaaeh jaodotustenkartoittamisenavulla. tavoiteonmyöstoteutunuthyvin.vertaistuenmerkitysnousikorostetustiesilleja yhteisetkeskustelutovatkonkreettisestilisänneetarjessajaksamistajahyvinvointia. toinen,muttamaksullinen,mikäantaasyynolettaa,ettäkurssillehakemiseenonol luttodellinenhaluollamukana.opinnäytetyössäselvitettiintätäsyytätavoitteiden Haastatteluissanousiselkeästiesillevertaistuenjatuetunliikunnanmerkitys.Kurssilleosallistuneetomaishoitajathakivatkurssiltakokonaisvaltaistahyvinvointiajatämä Vertaistuenontodettuolevanyksimerkityksellisimmistätukimuodoistaomaishoita jilla.kurssimuotoinentoimintakoettiinhyödylliseksi,muttakutenhyvärinen,saa renheimo,pitkäläjatilvis(2003)ovattodenneetmyös,omaishoitajienyksilölliset tarpeetontärkeäähuomioida.

32 6.1Tavoitteetjaodotukset 2 9 Kurssilaistentavoitteetovattoteutuneet.Kurssilleontultuavoiminmielin,jolloin kaikkikurssiltasaatuantionotettuavoimestivastaan.kurssionylittänytkurssilaistenodotukset,silläesimerkiksiopastusomaishoitajienoikeuksistatuliuutena,mutta erittäinpositiivisenaasiana.kurssihakemuksessaomaishoitajatnimesivätelämää kuormittaviatekijöitä.yleisimmäksikuormittavaksitekijäksinousihuoliomastakunnostajajaksamisesta.myösyleisinkurssilleasetettutavoiteoliomanhenkisenjafyysisenkunnonkohottaminen.tältäosaltakurssipystyivastaamaantarpeeseen. Hyvärisen,Saarenheimon,PitkälänjaTilvisen(2003)mukaanomaishoitajienhyvinvointiparantuuerilaistentukitoimienansiosta.Tutkimuksissaontodettu,ettäepätietoisuusomistaoikeuksistajatukitoimistaheikentäävoimavaroja(Järnstedt,Kaivolainen,Laakso&Salanko Vuorela2009, ).Myöstässäopinnäytetyössäilmeni,ettäomaishoitajatkokivatannetuntiedontukeneenarjessajaksamista. enmäollenkaaosannukuvitellakkaa,ettäontälläsiamahdollisuuksiaonnyt omaishoitajallekkitarjolla. Tavoitteidentoteutumisenpohtimisenkannaltaontärkeäähuomata,ettäosallistujientavoitteetvoivatmuuttuataikirkastuakurssinaikana.Voimyösolla,ettäkurssin sisältövalinnatvaikuttavattavoitteidenasetteluun.voidaanmyöspohtia,onkovertaistukiasianaosallistujilleitsestäänselvä,jolloinsitäeiehkäkurssinalussatultu maininneeksi.haastatteluissavertaistuki teemamainittiinjokakerta.kurssitavoitteetovatvoineetmuovautuamyösennenkurssinalkuajaetunkurssikuvauksenperusteella.koskakurssioliluonteeltaankokonaisvaltaiseenhyvinvointiintähtäävä, olivatmyöstavoitteetyhteydessäkokonaisvaltaisentuenjahyvinvoinninkohottamiseen.

33 3 0 Kutenjoedellämainittiin,kurssilleasetetuttavoitteetonsaavutettuhyvin.Tähänvoi osaltaanvaikuttaamyösse,etteivättavoitteetolleetkovinyksityiskohtaisia.voidaan Tavoitteidentoteutumisenvertailuaolisihelpottanutse,ettähaastattelijoillaolisi olluthaastattelutilanteessakurssinalussatäytetytkyselykaavakkeetmukana.niiden avullahaastatteluolisivoitualoittaakäymälläläpihenkilönnimeämättavoitteet. olettaa,ettäyleisluontoisettavoitteettoteutuvattarkastimääriteltyjätodennäköisemmin. Näinhaastateltavanolisiolluthelpompijäsentääjaanalysoidatavoitteidentoteutu Yllättävääon,etteikukaankurssilaisistamaininnutomaaaikaakurssintavoitteeksi. Onkotämäniinitsestäänselväasia,etteiväthaastatellutosaamainitasitä,vaieikö kurssilletulemistaoleajateltuomanaaikana?voimyösolla,etteiväthaastatellutole heidänvoiollahankalaalähteäkodinulkopuolisiinharrastuksiin(järnstedtym.2009, ).Haastattelemammehenkilöttuntuivatymmärtäneenomanajantärkeyden Kurssilaistenolivaikeaeritellätavoitteitajaodotuksiajauseinnemiellettiinsamaksi kaikkitarjottuohjelmajainformaatiootettiinavoimestivastaan.eräshaastateltu mista.tämäeiollutkuitenkaanmerkittäväongelma,silläkeskustelujenedetessäsa mattavoitteetnousivatesiin. mieltäneetkurssiatäysinomaksiajakseenvaanseonnähtyryhmänyhteisenäaikana.aiempientutkimustenmukaanomaishoitajatsivuuttavatuseinomattarpeensaja omanjahoidettavanhyvinvoinninkannalta.muutamakurssilainenmainitsikinhaastattelunloppupuolellakurssintarjonneenomaaaikaakodinulkopuolella. asiaksi.kaikkiosasivatnimetätavoitteet,muttavainharvakertoiodotuksistaan.samailmiötoistuiniinalkukartoituksessakuinhaastattelussa.siitähuolimatta,että odotuksiaeiollut,kurssillaonnistuttiintarttumaanomaishoitajienmielestämerkittäviinteemoihin.voidaanpohtia,johtuikotämäsiitä,ettäodotuksiaeiollut,jolloin kertoiyllätyksenätoteutetunkahvittelunolleenyksikurssinkohokohdista.tässäsaa tupositiivinenkokemusperustuunimenomaanyllätykseenjasiihenettäomaishoita

Maaseutumatkailuyritysten.kestävyyden. markkinointi.valokuvin..

Maaseutumatkailuyritysten.kestävyyden. markkinointi.valokuvin.. Maaseutumatkailuyritysten.kestävyyden. markkinointi.valokuvin.. SannaKastikainen Opinnäytetyö Huhtikuu2015 Matkailunkoulutusohjelma Matkailu

Lisätiedot

!!!!!!!!!!!!! Perehdyttämisen!kehittämistarpeet!pereh1 dyttämisestä!vastaavien!näkökulmasta!! Case:!Keski1Suomen!sairaanhoitopiiri!!!!

!!!!!!!!!!!!! Perehdyttämisen!kehittämistarpeet!pereh1 dyttämisestä!vastaavien!näkökulmasta!! Case:!Keski1Suomen!sairaanhoitopiiri!!!! Perehdyttämisenkehittämistarpeetpereh1 dyttämisestävastaaviennäkökulmasta Case:Keski1Suomensairaanhoitopiiri HannaParviainen Opinnäytetyö Huhtikuu2013 Liiketaloudenkoulutusohjelma Yhteiskuntatieteiden,liiketaloudenjahallinnonala

Lisätiedot

!!!!!!!!!!!!!!! KOTISIVUJEN!UUDISTAMINEN!JA!PROJEKTI1 TOIMINTA!!! Case:!Virtain!kaupunki!!!! Aija!Ylä1Soininmäki!!!!!! Opinnäytetyö!

!!!!!!!!!!!!!!! KOTISIVUJEN!UUDISTAMINEN!JA!PROJEKTI1 TOIMINTA!!! Case:!Virtain!kaupunki!!!! Aija!Ylä1Soininmäki!!!!!! Opinnäytetyö! KOTISIVUJENUUDISTAMINENJAPROJEKTI1 TOIMINTA Case:Virtainkaupunki AijaYlä1Soininmäki Opinnäytetyö Huhtikuu2014 Tietojenkäsittelynkoulutusohjelma Luonnontieteidenala KUVAILULEHTI* Tekijä(t) YLÄ.SOININMÄKI,Aija

Lisätiedot

!!!!!!!!!!!! MUOTOILIJOIDEN!TEKIJÄNOIKEUDET!! SOPIMUKSISSA!JA!TOIMEKSIANNOISSA!!!!!! Josette!Nurminen!!!! Opinnäytetyö! Helmikuu!2014!!!

!!!!!!!!!!!! MUOTOILIJOIDEN!TEKIJÄNOIKEUDET!! SOPIMUKSISSA!JA!TOIMEKSIANNOISSA!!!!!! Josette!Nurminen!!!! Opinnäytetyö! Helmikuu!2014!!! MUOTOILIJOIDENTEKIJÄNOIKEUDET SOPIMUKSISSAJATOIMEKSIANNOISSA JosetteNurminen Opinnäytetyö Helmikuu2014 Liiketaloudenkoulutusohjelma Yhteiskuntatieteiden,liiketaloudenjahallinnonala KUVAILULEHTI* Tekijä(t)

Lisätiedot

MIEHET TAVARATALON ASIAKKAINA

MIEHET TAVARATALON ASIAKKAINA MIEHETTAVARATALONASIAKKAINA AnttilaOy:nvalikoimankehittäminen HeliHeikkinen Opinnäytetyö Huhtikuu2011 Vaatetusalankoulutusohjelma Kulttuuriala OPINNÄYTETYÖN KUVAILULEHTI Julkaisunlaji Opinnäytetyö Päivämäärä

Lisätiedot

DIGITAL DISTRIBUTION OF RECORDED MUSIC IN FINLAND

DIGITAL DISTRIBUTION OF RECORDED MUSIC IN FINLAND DIGITALDISTRIBUTIONOFRECORDEDMUSIC INFINLAND Ananalysisofservicesfromaconsumerandindustry perspective AnttiMoilanen Bachelor'sThesis January2011 DegreeProgrammeinMusicManagement SchoolofBusinessandServiceManagement

Lisätiedot

RAI toimintaterapeutin työvälineenä tarkastelussa Kotihoidon RAI

RAI toimintaterapeutin työvälineenä tarkastelussa Kotihoidon RAI RAI toimintaterapeutin työvälineenä tarkastelussa Kotihoidon RAI Outi Ronkainen Opinnäytetyö Toukokuu 2012 Toimintaterapian koulutusohjelma Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala !!!! OPINNÄYTETYÖN!!!! KUVAILULEHTI!!

Lisätiedot

Perinteet'kunniaan' '

Perinteet'kunniaan' ' Perinteet'kunniaan' ' Suomalaisenviulunsoittotradition mahdollisuudetsaksofoni3ilmaisussa KalleKeränen Opinnäytetyö Toukokuu2015 Musiikinkoulutusohjelma Hyvinvointiyksikkö Kuvailulehti* Tekijä Keränen,Kalle

Lisätiedot

Avokuntoutuksen*sopeutumis.* valmennuskurssin*sisällön** kehittäminen*syöpäjärjestöille*

Avokuntoutuksen*sopeutumis.* valmennuskurssin*sisällön** kehittäminen*syöpäjärjestöille* Avokuntoutuksen*sopeutumis.* valmennuskurssin*sisällön** kehittäminen*syöpäjärjestöille* MinnaPuoliväli Opinnäytetyö Maaliskuu2016 Sosiaali9,terveys9jaliikunta9ala Kuntoutuksenohjaaja(AMK),kuntoutusohjauksenja9suunnittelunkoulu9

Lisätiedot

!!! Peurungan!yritysasiakkaiden!! asiakaskokemukset!

!!! Peurungan!yritysasiakkaiden!! asiakaskokemukset! Peurunganyritysasiakkaiden asiakaskokemukset EssiKinnunen SamuliLehto Opinnäytetyö Syyskuu2017 Liiketaloudentutkinto

Lisätiedot

Julkaisun!laji!! Opinnäytetyö! Sivumäärä!! 39!

Julkaisun!laji!! Opinnäytetyö! Sivumäärä!! 39! MAINOSALANVERKKOSIVUSTONERITYIS0 PIIRTEETJANIIDENTOTEUTTAMINEN HeikkiAla0Nikkola Opinnäytetyö Toukokuu2013 Mediatekniikankoulutusohjelma Tekniikanjaliikenteenala Tekijä(t) ALA0NIKKOLAHeikki Julkaisunlaji

Lisätiedot

!!!!!!!!!!!!!! PIKAOPAS!RAHAN!TEKEMISEEN!!! Opas!verkkokaupan!markkinoinnin!tuloksekkaa< seen!suunnitteluun!ja!toteutukseen!!! Antti!Sirviö!

!!!!!!!!!!!!!! PIKAOPAS!RAHAN!TEKEMISEEN!!! Opas!verkkokaupan!markkinoinnin!tuloksekkaa< seen!suunnitteluun!ja!toteutukseen!!! Antti!Sirviö! PIKAOPASRAHANTEKEMISEEN Opasverkkokaupanmarkkinoinnintuloksekkaa< seensuunnitteluunjatoteutukseen AnttiSirviö JussiKämäräinen Opinnäytetyö Joulukuu2013 Yritystoiminnankehittämisenkoulutusohjelma Liiketalous

Lisätiedot

Hotelli(!ja!ravintola(alan!! kalustehankintoihin!vaikuttavat!tekijät!

Hotelli(!ja!ravintola(alan!! kalustehankintoihin!vaikuttavat!tekijät! Hotelli(jaravintola(alan kalustehankintoihinvaikuttavattekijät HölttäIiro PohtolaSamuli Opinnäytetyö Marraskuu2016 Yhteiskuntatieteiden,liiketalouden(jahallinnonala Yritystoiminnankehittämisenkoulutusohjelma

Lisätiedot

Sosiaalisen!median!markkinointi!

Sosiaalisen!median!markkinointi! Sosiaalisenmedianmarkkinointi Case:RavintolaLeQulkuri AstaAaltola SiljaHeinikangas Opinnäytetyö Helmikuu2017 Matkailu

Lisätiedot

IOS%PELIN!LUOMINEN!UNITY% PELIMOOTTORILLA!

IOS%PELIN!LUOMINEN!UNITY% PELIMOOTTORILLA! IOS%PELINLUOMINENUNITY% PELIMOOTTORILLA TuomoStamblewski Opinnäytetyö Huhtikuu2014 Ohjelmistotekniikankoulutusohjelma Tekniikanjaliikenteenala KUVAILULEHTI* Tekijä(t) Stamblewski,Tuomo Julkaisunlaji Opinnäytetyö

Lisätiedot

Alle$kouluikäisen$(1.7$v)$lapsen$nilkan$ ja$jalkaterän$virheasennot$

Alle$kouluikäisen$(1.7$v)$lapsen$nilkan$ ja$jalkaterän$virheasennot$ Alle$kouluikäisen$(1.7$v)$lapsen$nilkan$ ja$jalkaterän$virheasennot$ Opas$kotiharjoitteluun$ ReetaRantanen Opinnäytetyö Marraskuu2015 Sosiaali9,terveys9,jaliikunta9ala Fysioterapeutti(AMK) Kuvailulehti*

Lisätiedot

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43 OPINNÄYTETYÖN KUVAILULEHTI Tekijä(t) SUKUNIMI, Etunimi ISOVIITA, Ilari LEHTONEN, Joni PELTOKANGAS, Johanna Työn nimi Julkaisun laji Opinnäytetyö Sivumäärä 43 Luottamuksellisuus ( ) saakka Päivämäärä 12.08.2010

Lisätiedot

Ammatillinen opettajakorkeakoulu

Ammatillinen opettajakorkeakoulu - Ammatillinen opettajakorkeakoulu 2 JYVÄSKYLÄN KUVAILULEHTI AMMATTIKORKEAKOULU Päivämäärä 762007 Tekijä(t) Merja Hilpinen Julkaisun laji Kehittämishankeraportti Sivumäärä 65 Julkaisun kieli Suomi Luottamuksellisuus

Lisätiedot

Kuvailulehti. Korkotuki, kannattavuus. Päivämäärä 03.08.2015. Tekijä(t) Rautiainen, Joonas. Julkaisun laji Opinnäytetyö. Julkaisun kieli Suomi

Kuvailulehti. Korkotuki, kannattavuus. Päivämäärä 03.08.2015. Tekijä(t) Rautiainen, Joonas. Julkaisun laji Opinnäytetyö. Julkaisun kieli Suomi Kuvailulehti Tekijä(t) Rautiainen, Joonas Työn nimi Korkotuetun vuokratalon kannattavuus Ammattilaisten mietteitä Julkaisun laji Opinnäytetyö Sivumäärä 52 Päivämäärä 03.08.2015 Julkaisun kieli Suomi Verkkojulkaisulupa

Lisätiedot

Geologian tutkimuskeskus M06/3821/-97/1/10 Inari, Angeli. Antero Karvinen Rovaniemi

Geologian tutkimuskeskus M06/3821/-97/1/10 Inari, Angeli. Antero Karvinen Rovaniemi Geologian tutkimuskeskus Inari, Angeli Rovaniemi 17.12.1997 Kaoliinitutkimukset Inarin kunnassa Angelin ympäristössä Jalkavaara 1 ja 2 nimisillä valtausalueilla kaivosrekisterinumero 5622/1 ja 2 Tutkimukset

Lisätiedot

KANSILEHDEN MALLISIVU

KANSILEHDEN MALLISIVU Teknisiä ohjeita pro gradu -tutkielmalle Teologian osasto 12.11.2013 Tässä annettavat ohjeet ovat suosituksia. Viime kädessä seurataan tutkielman ohjaajan antamia ohjeita! Tutkielman kansilehdelle asetellaan

Lisätiedot

OPETUSMATERIAALIN SUUNNITTELU JA VALMISTUS ERITYISOPETUKSEEN

OPETUSMATERIAALIN SUUNNITTELU JA VALMISTUS ERITYISOPETUKSEEN OPETUSMATERIAALIN SUUNNITTELU JA VALMISTUS ERITYISOPETUKSEEN Arto Karttunen Kehittämishankeraportti Joulukuu 2008 Ammatillinen opettajakorkeakoulu 2 Tekijä(t) Karttunen Arto Julkaisun laji Kehittämishankeraportti

Lisätiedot

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Elina Arola MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Tutkimuskohteena Mikkelin museot Opinnäytetyö Kulttuuripalvelujen koulutusohjelma Marraskuu 2005 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 25.11.2005 Tekijä(t) Elina

Lisätiedot

HSY:N!KIVIKON!JÄTEPALVELUKES: KUKSEN!TOIMISTOHOTELLIN!MONITI: LATOIMISTO!

HSY:N!KIVIKON!JÄTEPALVELUKES: KUKSEN!TOIMISTOHOTELLIN!MONITI: LATOIMISTO! PiritaKeisu HSY:NKIVIKONJÄTEPALVELUKES: KUKSENTOIMISTOHOTELLINMONITI: LATOIMISTO Opinnäytetyö Muotoilunkoulutusohjelma Sisustusarkkitehtuurijakalustemuotoilu 2017 Tekijä' Tutkinto' Aika' PiritaKeisu Muotoilija

Lisätiedot

ARJEN VOIMAVARAT JA NIIDEN JAKSAMISTA TUKEVA SEKÄ TERVEYTTÄ EDISTÄVÄ VAIKUTUS - Muistisairaan puolison miesomaishoitajana toimivien kokemuksia

ARJEN VOIMAVARAT JA NIIDEN JAKSAMISTA TUKEVA SEKÄ TERVEYTTÄ EDISTÄVÄ VAIKUTUS - Muistisairaan puolison miesomaishoitajana toimivien kokemuksia ARJEN VOIMAVARAT JA NIIDEN JAKSAMISTA TUKEVA SEKÄ TERVEYTTÄ EDISTÄVÄ VAIKUTUS - Muistisairaan puolison miesomaishoitajana toimivien kokemuksia Elina Hynninen ja Maria Kolehmainen Toimeksiantajat: Itä-Suomen

Lisätiedot

Ympäristönhoitajan tutkinnon analyysi Julkisen sektorin työnantajien näkökulma

Ympäristönhoitajan tutkinnon analyysi Julkisen sektorin työnantajien näkökulma Ympäristönhoitajan tutkinnon analyysi Julkisen sektorin työnantajien näkökulma Marju Helenius-Kalavainen Kehittämishankeraportti Joulukuu 2009 Ammatillinen opettajakorkeakoulu JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

Lastuavan työstön näyttötutkintojen kehittäminen aikuisopistossa

Lastuavan työstön näyttötutkintojen kehittäminen aikuisopistossa Lastuavan työstön näyttötutkintojen kehittäminen aikuisopistossa Matti Korpinen Kehittämishankeraportti Joulukuu 2010 2 Ammatillinen opettajakorkeakoulu Tekijä(t) KORPINEN, Matti Julkaisun laji Kehittämishankeraportti

Lisätiedot

IMPROVISOINNIN LÄHTEILLÄ

IMPROVISOINNIN LÄHTEILLÄ IMPROVISOINNINLÄHTEILLÄ Mitenopettaajaharjoitellaimprovisointia JukkaJänkäläjaLauriRanki Pedagoginenopinnäytetyö 05 2010 SavoniaAMK Tekijä(t) Jänkälä,Jukka Ranki,Lauri Julkaisunlaji Pedagoginenopinnäytetyö

Lisätiedot

Jussi Klemola 3D- KEITTIÖSUUNNITTELUOHJELMAN KÄYTTÖÖNOTTO

Jussi Klemola 3D- KEITTIÖSUUNNITTELUOHJELMAN KÄYTTÖÖNOTTO Jussi Klemola 3D- KEITTIÖSUUNNITTELUOHJELMAN KÄYTTÖÖNOTTO Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Puutekniikan koulutusohjelma Toukokuu 2009 TIIVISTELMÄ OPINNÄYTETYÖSTÄ Yksikkö Aika Ylivieska

Lisätiedot

Kuntoutuskurssit 2012

Kuntoutuskurssit 2012 Kuntoutuskurssit 2012 Pohjois-Suomi 42956 Omaishoitajien kuntoutuskurssi 12.03.2012 Taukokangas Oy 42734 Omaishoitajien kuntoutuskurssi 26.03.2012 Invalidiliiton Lapin Kuntoutuskeskus 42397 Omaishoitajien

Lisätiedot

PERINTEEN!TUNNISTETTAVUUS!! TIERNAPOIKA4ESITYKSEN!! PUVUSTUKSESSA!

PERINTEEN!TUNNISTETTAVUUS!! TIERNAPOIKA4ESITYKSEN!! PUVUSTUKSESSA! SofiaKouvo PERINTEENTUNNISTETTAVUUS TIERNAPOIKA4ESITYKSEN PUVUSTUKSESSA Opinnäytetyö Muotoilu Huhtikuu2016 Tekijä/Tekijät) Tutkinto) Aika) SofiaKouvo Muotoilu Huhtikuu2016 Opinnäytetyön)nimi 55sivua PerinteentunnistettavuusTiernapoika4esityksen

Lisätiedot

Lataa Lukion Dynamo 3. Lataa

Lataa Lukion Dynamo 3. Lataa Lataa Lukion Dynamo 3 Lataa ISBN: 9789512654437 Sivumäärä: 120 Formaatti: PDF Tiedoston koko: 39.29 Mb Lukion Dynamo 3 sisältää syventävän kurssin Terveys ja tutkimus. Kirjassa on laaja sanasto, johon

Lisätiedot

Tarjouslaskennan ja talouden seurannan kehittäminen rakennusyrityksessä

Tarjouslaskennan ja talouden seurannan kehittäminen rakennusyrityksessä Tarjouslaskennan ja talouden seurannan kehittäminen rakennusyrityksessä Jussi Rissanen Opinnäytetyö Tammikuu 2011 Rakennustekniikka Teknologia OPINNÄYTETYÖN KUVAILULEHTI Tekijä(t) RISSANEN, Jussi Julkaisun

Lisätiedot

Selvitys sähköisen arkistoinnin haasteista

Selvitys sähköisen arkistoinnin haasteista TOIMINTA JA HALLINTO 2006:32 Selvitys sähköisen arkistoinnin haasteista Käräjäoikeuksien tilanteen kartoitus OIKEUSMINISTERIÖN TOIMINTA JA HALLINTO 2006:32 Selvitys sähköisen arkistoinnin haasteista Käräjäoikeuksien

Lisätiedot

RAKENNUSYRITYKSEN!KUSTANNUS,!JA! TARJOUSLASKENNAN!HAASTEET!JA! KEHITTÄMINEN!

RAKENNUSYRITYKSEN!KUSTANNUS,!JA! TARJOUSLASKENNAN!HAASTEET!JA! KEHITTÄMINEN! RAKENNUSYRITYKSENKUSTANNUS,JA TARJOUSLASKENNANHAASTEETJA KEHITTÄMINEN Case:LehikoOy JaniLeimola JoonasKarhu Opinnäytetyö Syyskuu2013 Liiketaloudenkoulutusohjelma KUVAILULEHTI* Tekijä(t) KARHU,Joonas LEIMOLA,Jani

Lisätiedot

Muotoilulla(mukavaksi,(( palvelulla(paremmaksi( (

Muotoilulla(mukavaksi,(( palvelulla(paremmaksi( ( Muotoilulla(mukavaksi,(( palvelulla(paremmaksi( ( Case:KylpylähotelliPeurunganmajoittuja7asiakkaat Anna7MariBlek HenriTyrväinen Opinnäytetyö Lokakuu2014 Yritystoiminnankehittämisenkoulutusohjelma Liiketalous

Lisätiedot

PIKAOHJE Web of Science tietokantojen käyttöön

PIKAOHJE Web of Science tietokantojen käyttöön PIKAOHJE Web of Science tietokantojen käyttöön SCIENCE CITATION INDEX Monitieteinen tietokanta, joka sisältää biologian, lääketieteen ja psykiatrian alalta n. 7100 lehteä SOCIAL SCIENCES CITATION INDEX

Lisätiedot

Laurea-ammattikorkeakoulu. CRM-järjestelmäratkaisun toteutus - Case Firma

Laurea-ammattikorkeakoulu. CRM-järjestelmäratkaisun toteutus - Case Firma Laurea-ammattikorkeakoulu CRM-järjestelmäratkaisun toteutus - Case Firma Laurea-ammattikorkeakoulu Tiivistelmä CRM - järjestelmäratkaisun toteutus Case Firma Laurea University of Applied Sciences Abstract

Lisätiedot

Kotihoito omaishoidon tukipalveluna

Kotihoito omaishoidon tukipalveluna TUTKIMUKSESTA TIIVIISTI 1 TAMMIKUU 2018 Päälöydökset Vain pieni osa kaikista omaishoidossa olevista sai vuonna 2016 kotihoidon tukipalvelua. Omaishoidon tuen kattavuus 75 vuotta täyttäneillä vaihtelee

Lisätiedot

Heini Salo. Tuotannonohjauksen kehittäminen digitaalipainossa. EVTEK-ammattikorkeakoulu Mediatekniikan koulutusohjelma. Insinöörityö 15.5.

Heini Salo. Tuotannonohjauksen kehittäminen digitaalipainossa. EVTEK-ammattikorkeakoulu Mediatekniikan koulutusohjelma. Insinöörityö 15.5. EVTEK-ammattikorkeakoulu Mediatekniikan koulutusohjelma Tuotannonohjauksen kehittäminen digitaalipainossa Insinöörityö 15.5.2008 Ohjaaja: tuotantopäällikkö Markku Lohi Ohjaava opettaja: yliopettaja Seija

Lisätiedot

Minäkö omaishoitaja? Anne-Maria Halmesmäki 20.5.14

Minäkö omaishoitaja? Anne-Maria Halmesmäki 20.5.14 Minäkö omaishoitaja? Anne-Maria Halmesmäki 20.5.14 Neuvoja, neuvoja omaishoitajuus oli minulle aivan uusi asia. En ollut varmaan edes kuullut koko sanaa. Työikäinen puoliso-omaishoitaja Kun omaishoitajuus

Lisätiedot

Lapin AMK ja materiaalien käytettävyyden tutkimus. www.lapinamk.fi

Lapin AMK ja materiaalien käytettävyyden tutkimus. www.lapinamk.fi Lapin AMK ja materiaalien käytettävyyden tutkimus Tunnusluvut Lapin AMK Oy aloittanut toimintansa 1.1.2014 Vuotuinen liikevaihto noin 50 M 5600 tutkinto-opiskelijaa Tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan

Lisätiedot

Vaatimusmäärittely julkaisujen tuelle Theseuksessa

Vaatimusmäärittely julkaisujen tuelle Theseuksessa Vaatimusmäärittely julkaisujen tuelle Theseuksessa Johdanto Theseus suunniteltiin pilottivaiheessa opinnäytteitä varten. Julkaisuille oli varattu aikaisemmassa suunnitelmassa yksi kokoelma per ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Turvallisuuden kehittämishanke Hakarinteen peruskoulussa

Turvallisuuden kehittämishanke Hakarinteen peruskoulussa Turvallisuuden kehittämishanke Hakarinteen peruskoulussa Anis, Daniel Piirainen, Ilkka 2011 Leppävaara 2 Laurea-ammattikorkeakoulu Leppävaara Johdanto opinnäytetyöhön ja yhteenveto Anis, Daniel. Piirainen,

Lisätiedot

Mallintaminen; kurssipalautejärjestelmä

Mallintaminen; kurssipalautejärjestelmä Thomas Gustafsson & Saara Salminen Mallintaminen; kurssipalautejärjestelmä Metropolia Ammattikorkeakoulu Insinööri (AMK) Tietotekniikan koulutusohjelma Mallintaminen, tehtävä 1 21.1.2012 Tiivistelmä Tekijä(t)

Lisätiedot

Web of ScienceTM Core Collection (1987-present)

Web of ScienceTM Core Collection (1987-present) Tampereen yliopiston kirjasto 2014 Web of ScienceTM Core Collection (1987-present) Science Citation Index Expanded (1987-present): Monitieteinen tietokanta, joka sisältää 8,500 tieteellistä lehteä luonnontieteiden,

Lisätiedot

Opintojen mallipolut

Opintojen mallipolut Opintojen mallipolut 1.0 20.12.2016 Opintojen mallipolut TOPSI-projekti Tietotekniikan laitos Jyväskylän yliopisto Jyväskylä Tekijät: Marianne Laapio Hannes Laukkanen Jaana Oinonen Jutta Tolvanen Tiivistelmä:

Lisätiedot

Työn laji Arbetets art Level Aika Datum Month and year Sivumäärä Sidoantal Number of pages

Työn laji Arbetets art Level Aika Datum Month and year Sivumäärä Sidoantal Number of pages Tiedekunta/Osasto Fakultet/Sektion Faculty Laitos Institution Department Tekijä Författare Author Työn nimi Arbetets titel Title Oppiaine Läroämne Subject Työn laji Arbetets art Level Aika Datum Month

Lisätiedot

UNIVERSITY OF VAASA. Faculty of Philosophy. English Studies. First name Last name. Main Title. Subtitle

UNIVERSITY OF VAASA. Faculty of Philosophy. English Studies. First name Last name. Main Title. Subtitle Liite 1. Pro gradu -tutkielman kannen malli (englannin kieli) UNIVERSITY OF VAASA Faculty of Philosophy English Studies First name Last name Main Title Subtitle Master s Thesis Liite 2. Pro gradu -tutkielman

Lisätiedot

Lataa Kielen vastaanotto ja käsittely aivoissa - Olli ym. Aaltonen. Lataa

Lataa Kielen vastaanotto ja käsittely aivoissa - Olli ym. Aaltonen. Lataa Lataa Kielen vastaanotto ja käsittely aivoissa - Olli ym. Aaltonen Lataa Kirjailija: Olli ym. Aaltonen ISBN: 9789518808407 Sivumäärä: 193 Formaatti: PDF Tiedoston koko: 12.14 Mb Kustantajan kuvausteksti

Lisätiedot

Lataa Radiologinen tutkimus- ja toimenpideluokitus Lataa

Lataa Radiologinen tutkimus- ja toimenpideluokitus Lataa Lataa Radiologinen tutkimus- ja toimenpideluokitus 2007 Lataa ISBN: 9789522131430 Sivumäärä: 80 Formaatti: PDF Tiedoston koko: 22.00 Mb Uusi Radiologinen tutkimus- ja toimenpideluokitus 2007 korvaa vuoden

Lisätiedot

Startti lokakuun alussa

Startti lokakuun alussa Ryhmät RAMKin ohjaussuunnitelmaan (opetuksen tukitoimet) ja ryhmän suunnitelma Yhteydenotto sähköpostitse loppuvaiheen opiskelijoihin ja markkinointi Ilmoittautuminen sähköpostitse ohjaajalle ja ryhmään

Lisätiedot

Opinnäytteen tallennus Theseus-verkkokirjastoon

Opinnäytteen tallennus Theseus-verkkokirjastoon Opinnäytteen tallennus Theseus-verkkokirjastoon Opinnäytetyö tallennetaan Theseukseen vasta kun se on valmis ja hyväksytty. Työ ei kuitenkaan näy Internetissä välittömästi tallennuksen jälkeen vaan vasta

Lisätiedot

Virpi Väänänen. Opinnäytetyö Toukokuu Palveluliiketoiminnan koulutusohjelma, ylempi amk Matkailu-, ravitsemis- ja talousala

Virpi Väänänen. Opinnäytetyö Toukokuu Palveluliiketoiminnan koulutusohjelma, ylempi amk Matkailu-, ravitsemis- ja talousala Siellä Mesikämmenessä ollaan vähän niin kuin kiven sisässä Virpi Väänänen Opinnäytetyö Toukokuu 2015 Palveluliiketoiminnan koulutusohjelma, ylempi amk Matkailu-, ravitsemis- ja talousala Kuvailulehti*

Lisätiedot

Katsaus korruption vaikutuksesta Venäjän alueelliseen talouskasvuun ja suoriin ulkomaisiin investointeihin

Katsaus korruption vaikutuksesta Venäjän alueelliseen talouskasvuun ja suoriin ulkomaisiin investointeihin INSTITUUTIOTTALOUSKASVUNEDELLYTYKSENÄ KatsauskorruptionvaikutuksestaVenäjänalueelliseentalouskasvuunjasuoriin ulkomaisiininvestointeihin2000 2010 AshekMohamedTarikHossain HelsinginYliopisto Valtiotieteellinentiedekunta

Lisätiedot

Mobiilisovelluksen käyttöliittymän kehittäminen ja testaus

Mobiilisovelluksen käyttöliittymän kehittäminen ja testaus Mobiilisovelluksen käyttöliittymän kehittäminen ja testaus Teemu Kujanpää Opinnäytetyö joulukuu 2014 Hyvinvointiteknologian koulutusohjelma Tekniikan ala !! Kuvailulehti* Tekijä(t)!! KUJANPÄÄ,!Teemu! Julkaisun!laji!!

Lisätiedot

General studies: Art and theory studies and language studies

General studies: Art and theory studies and language studies General studies: Art and theory studies and language studies Centre for General Studies (YOYO) Aalto University School of Arts, Design and Architecture ARTS General Studies General Studies are offered

Lisätiedot

Koht dialogia? Organisaation toimintaympäristön teemojen hallinta dynaamisessa julkisuudessa tarkastelussa toiminta sosiaalisessa mediassa

Koht dialogia? Organisaation toimintaympäristön teemojen hallinta dynaamisessa julkisuudessa tarkastelussa toiminta sosiaalisessa mediassa Kohtdialogia? Organisaationtoimintaympäristönteemojenhallinta dynaamisessajulkisuudessatarkastelussatoiminta sosiaalisessamediassa SatuMariaPusa Helsinginyliopisto Valtiotieteellinentiedekunta Sosiaalitieteidenlaitos

Lisätiedot

Moodlen opetus, projekti- ja intrakäyttö samassa organisaatiossa. Pauliina Veräväinen, TaY

Moodlen opetus, projekti- ja intrakäyttö samassa organisaatiossa. Pauliina Veräväinen, TaY Moodlen opetus, projekti- ja intrakäyttö samassa organisaatiossa Pauliina Veräväinen, TaY Moodle Tampereen yliopistossa Ollut käytössä syksystä 2003 Aluksi rinnakkain WebCT:n kanssa, tavoitteena siirtyä

Lisätiedot

Kuovi-Sovellusprojekti. Vaatimusmäärittely

Kuovi-Sovellusprojekti. Vaatimusmäärittely Kuovi-Sovellusprojekti Vaatimusmäärittely Antti Hedlund Juho Kortelainen Jaana Ojala Juhana Pikki Versio: 0.1 Julkinen 5. lokakuuta 2005 Jyväskylän yliopisto Tietotekniikan laitos Jyväskylä Hyväksyjä Päivämäärä

Lisätiedot

Omaishoitaja asiakkaana sosiaali- ja terveydenhuollossa kokemuksia kohtaamisesta ja kehittämisestä

Omaishoitaja asiakkaana sosiaali- ja terveydenhuollossa kokemuksia kohtaamisesta ja kehittämisestä Omaishoitaja asiakkaana sosiaali- ja terveydenhuollossa kokemuksia kohtaamisesta ja kehittämisestä Seinäjoki 5.4.2011 Omaishoitajat ja Läheiset Liitto Omaishoitajat ja Läheiset Liitto 14.4.2011 Omaishoito

Lisätiedot

JUPINAVIIKOT Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Sosiaali- ja terveysala. Julkinen Raportti ei sisällä nimi- tai tunnistetietoja

JUPINAVIIKOT Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Sosiaali- ja terveysala. Julkinen Raportti ei sisällä nimi- tai tunnistetietoja JUPINAVIIKOT 2017 Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Sosiaali- ja terveysala Julkinen Raportti ei sisällä nimi- tai tunnistetietoja Jarna Väisänen Opiskelijakunta JAMKO SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO...

Lisätiedot

Lataa Lukion Dynamo 2. Lataa

Lataa Lukion Dynamo 2. Lataa Lataa Lukion Dynamo 2 Lataa ISBN: 9789512654420 Sivumäärä: 148 Formaatti: PDF Tiedoston koko: 25.22 Mb Lukion Dynamo 2 sisältää kurssin Nuoret, terveys ja arkielämä. Kurssilla palataan ensimmäisen kurssin

Lisätiedot

Lataa Kitara soi niin hiljaa. Lataa

Lataa Kitara soi niin hiljaa. Lataa Lataa Kitara soi niin hiljaa Lataa ISBN: 9789525291674 Sivumäärä: 126 Formaatti: PDF Tiedoston koko: 19.02 Mb Miehet surevat omalla tavallaan. Vaikka miehen ja naisen suru olisi sama, tapa ilmaista ja

Lisätiedot

Palveluntuottajan näkökulma: Valmistautuminen uuteen palveluun

Palveluntuottajan näkökulma: Valmistautuminen uuteen palveluun Palveluntuottajan näkökulma: Valmistautuminen uuteen palveluun 22.1.2015 Invalidiliiton Kuntoutus Oy Validia Kuntoutus Lahti Kehittämispäällikkö Hely Streng hely.streng@validia.fi Validia Kuntoutus Lahti

Lisätiedot

Vuoden 2016 kurssit. Meillä jälleen! MS-tauti

Vuoden 2016 kurssit. Meillä jälleen! MS-tauti Vuoden 2016 kurssit MS-tauti Parkinsonin tauti Avh Epilepsia Omaishoitajat Primaarinen ataksia ALS Lihassairaus ja/tai dystrofia Myastenia gravis (MG) CP-oireyhtymä Kehitysvammat ja -häiriöt sekä monivammat

Lisätiedot

Alkaa 12.9 klo , jatkuen tiistaisin. Paikka: OmaisOiva-toimintakeskus, Kauppakatu 34 A 1, Kajaani

Alkaa 12.9 klo , jatkuen tiistaisin. Paikka: OmaisOiva-toimintakeskus, Kauppakatu 34 A 1, Kajaani Alkaa 12.9 klo 13 14.30, jatkuen tiistaisin. Paikka: OmaisOiva-toimintakeskus, Kauppakatu 34 A 1, 87100 Kajaani Alkaa12.9, 24.10, 21.11, klo10 11.30 Alkaa 13.9 jatkuen 27.9, 11.10, 25.10, 8.11, 22.11,

Lisätiedot

Ohje apurahan myöntäjälle (Luonnos) Miten myönnetyt apurahat ilmoitetaan Melaan

Ohje apurahan myöntäjälle (Luonnos) Miten myönnetyt apurahat ilmoitetaan Melaan Ohje apurahan myöntäjälle (Luonnos) Miten myönnetyt apurahat ilmoitetaan Melaan Tämä ohjeluonnos perustuu eduskunnassa vielä käsiteltävänä olevaan lakiesitykseen (HE 92/2008), jonka on esitetty tulevan

Lisätiedot

Vuokratyöntekijöiden!sitouttaminen!käyttäjäyritykseen!

Vuokratyöntekijöiden!sitouttaminen!käyttäjäyritykseen! Vuokratyöntekijöidensitouttaminenkäyttäjäyritykseen JonnaHantula Opinnäytetyö Liiketaloudenkoulutusohjelma 2017 Tekijä(t) JonnaHantula Koulutusohjelma Liiketaloudenkoulutusohjelma Raportin/Opinnäytetyönnimi

Lisätiedot

Lataa Elämän mukana tunteet. Lataa

Lataa Elämän mukana tunteet. Lataa Lataa Elämän mukana tunteet Lataa ISBN: 9789525659023 Sivumäärä: 131 Formaatti: PDF Tiedoston koko: 26.03 Mb Perheen elämä muuttuu, kun omaishoito tulee osaksi arkea. Kipeitä kokemuksia, syyllisyyttä ja

Lisätiedot

Muutos-hanke/ Omaishoitajien kuntoutuskurssien osatutkimus

Muutos-hanke/ Omaishoitajien kuntoutuskurssien osatutkimus Muutos-hanke/ Omaishoitajien kuntoutuskurssien osatutkimus Alustava tutkimussuunnitelma 1. Johdanto Tässä alustavassa tutkimussuunnitelmassa esitetään tutkimustehtävä, joka koskee Kelan omaishoitajien

Lisätiedot

TERVEISIÄ(POMOLLE!( ( Miten(johtaja(johtaa(nettinuoria(( tuloksekkaasti(!!! Teija(Välinoro( Tiia(Lehtinen(!!! Opinnäytetyö( Marraskuu(2013(!!

TERVEISIÄ(POMOLLE!( ( Miten(johtaja(johtaa(nettinuoria(( tuloksekkaasti(!!! Teija(Välinoro( Tiia(Lehtinen(!!! Opinnäytetyö( Marraskuu(2013(!! TERVEISIÄ(POMOLLE!( ( Miten(johtaja(johtaa(nettinuoria(( tuloksekkaasti(!!! Teija(Välinoro( Tiia(Lehtinen(!!! Opinnäytetyö( Marraskuu(2013(!! Yritystoiminnan(kehittämisen(koulutusohjelma( Liiketalous !!

Lisätiedot

Insert lauseella on kaksi muotoa: insert into taulu [(sarakenimet)] values (arvot)

Insert lauseella on kaksi muotoa: insert into taulu [(sarakenimet)] values (arvot) SQL sisältää operaatiot tietokannan sisällön muodostamiseen ja ylläpitoon: insert - uusien rivien vienti tauluun delete - rivien poisto update - rivien muutos 1 Insert lauseella on kaksi muotoa: insert

Lisätiedot

Aika/Datum Month and year Kesäkuu 2012

Aika/Datum Month and year Kesäkuu 2012 Tiedekunta/Osasto Fakultet/Sektion Faculty Laitos/Institution Department Filosofian, historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos Humanistinen tiedekunta Tekijä/Författare Author Veera Lahtinen

Lisätiedot

JULKAISUJÄRJESTELMÄ MARKKINOINTISIVUN TOTEUTUKSESSA

JULKAISUJÄRJESTELMÄ MARKKINOINTISIVUN TOTEUTUKSESSA JULKAISUJÄRJESTELMÄ MARKKINOINTISIVUN TOTEUTUKSESSA Pekka Suopellonmäki Opinnäytetyö Toukokuu 2011 Mediatekniikka Tekniikan ja liikenteen ala OPINNÄYTETYÖN KUVAILULEHTI Tekijä(t) SUOPELLONMÄKI, Pekka Julkaisun

Lisätiedot

Pro gradu -tutkielma Meteorologia SUOMESSA ESIINTYVIEN LÄMPÖTILAN ÄÄRIARVOJEN MALLINTAMINEN YKSIDIMENSIOISILLA ILMAKEHÄMALLEILLA. Karoliina Ljungberg

Pro gradu -tutkielma Meteorologia SUOMESSA ESIINTYVIEN LÄMPÖTILAN ÄÄRIARVOJEN MALLINTAMINEN YKSIDIMENSIOISILLA ILMAKEHÄMALLEILLA. Karoliina Ljungberg Pro gradu -tutkielma Meteorologia SUOMESSA ESIINTYVIEN LÄMPÖTILAN ÄÄRIARVOJEN MALLINTAMINEN YKSIDIMENSIOISILLA ILMAKEHÄMALLEILLA Karoliina Ljungberg 16.04.2009 Ohjaajat: Ari Venäläinen, Jouni Räisänen

Lisätiedot

Lataa Muista minut - Anne-Maarit Koivuniemi. Lataa

Lataa Muista minut - Anne-Maarit Koivuniemi. Lataa Lataa Muista minut - Anne-Maarit Koivuniemi Lataa Kirjailija: Anne-Maarit Koivuniemi ISBN: 9789523002333 Sivumäärä: 194 Formaatti: PDF Tiedoston koko: 14.95 Mb Viisi vuotta sitten Anne-Maarit Koivuniemi

Lisätiedot

Hallittu siirtymä Group Consolidationista FPM:ään sekä vuoden 2013 uudet IFRS muutokset

Hallittu siirtymä Group Consolidationista FPM:ään sekä vuoden 2013 uudet IFRS muutokset A Basware Presentation Hallittu siirtymä Group Consolidationista FPM:ään sekä vuoden 2013 uudet IFRS muutokset Basware Käyttäjäpäivät 20.-21.9.2011 Rohkeus liiketoiminnan kehittämiseen Lahti Hallittu siirtymä

Lisätiedot

E-KANDIT LATURI TEKIJÄNOIKEUDELLISET KYSYMYKSET. KIRJASTO/Anna-Kaarina Linna

E-KANDIT LATURI TEKIJÄNOIKEUDELLISET KYSYMYKSET. KIRJASTO/Anna-Kaarina Linna 1 E-KANDIT LATURI TEKIJÄNOIKEUDELLISET KYSYMYKSET KIRJASTO/Anna-Kaarina Linna 2 OPINNÄYTTEEN PALAUTUSPROSESSI Ohjaaja toimittaa opintosihteerille tutkielman pohjatiedot. Ohjaaja lataa tutkielman Laturista

Lisätiedot

kuvaamasi asukkaan näkökulmasta,

kuvaamasi asukkaan näkökulmasta, Liite 2 1(6) Kyselylomake ohjaajille Hyvä ohjaaja! 10.4.2012 Pyydän ystävällisesti, että vastaat ohessa olevaan kyselyyn. Vastauksesi ovat minulle hyödyllistä tutkimusaineistoa opinnäytetyötä tehdessäni.

Lisätiedot

Hyvät omaishoitajien parissa toimivat,

Hyvät omaishoitajien parissa toimivat, 18.12.2015 1 / 5 Hyvät omaishoitajien parissa toimivat, Omaishoitajat ja läheiset -liiton omaishoitotiedotteessa kerrotaan omaishoitoon liittyvistä asioista, liiton ja sen paikallisyhdistysten toiminnasta

Lisätiedot

Kansainvälisen opinnäytetyöryhmän ohjaus kokemuksia ja havaintoja. Outi Kivirinta Rovaniemen ammattikorkeakoulu

Kansainvälisen opinnäytetyöryhmän ohjaus kokemuksia ja havaintoja. Outi Kivirinta Rovaniemen ammattikorkeakoulu Kansainvälisen opinnäytetyöryhmän ohjaus kokemuksia ja havaintoja Outi Kivirinta Rovaniemen ammattikorkeakoulu Thesis Support Group for RAMK s EDP students Taustaa: Opinnäytetyö oli havaittu tulpaksi valmistumiselle

Lisätiedot

Testausraportti v.1.3

Testausraportti v.1.3 Testausraportti v.1.3 HeTLi Helsinki 24.8.2005 Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos 2/7 Kurssi Projektiryhmä Asiakas Johtoryhmä Kotisivu 581260 Ohjelmistotuotantoprojekti

Lisätiedot

(OPI) Kuntoutujan arvioitilomake

(OPI) Kuntoutujan arvioitilomake (OPI) Kuntoutun arvioitilomake 01. Ohan nimi 02. Kyselyyn vastaamisen päivämäärä 03. Kuntoutuslaitos 1. Kiipula 2. Verve 04. Monesko toteutunut kurssi on kyseessä? Ensimmäinen Toinen Kolmas Neljäs 05.

Lisätiedot

Lataa Uusi lukion Dynamo 2. Lataa

Lataa Uusi lukion Dynamo 2. Lataa Lataa Uusi lukion Dynamo 2 Lataa ISBN: 9789513152796 Sivumäärä: 164 Formaatti: PDF Tiedoston koko: 10.09 Mb Uusi lukion Dynamo 2 sisältää kurssin Nuoret, terveys ja arkielämä. Se syventää ja selittää pakollisen

Lisätiedot

ProQuest Dissertations & Thesis: The Humanities and Social Sciences Collection

ProQuest Dissertations & Thesis: The Humanities and Social Sciences Collection Kuukauden tietokanta tammikuu 2013 ProQuest databases ARTBibliographies Modern (ABM) Modern and contemporary art journal articles and books British Humanities Index (BHI) Humanities - journals, weekly

Lisätiedot

Oheisessa liitteessä on määritelty lyhyesti, millaiset kehittämistoimet hankerekisteriin laitetaan, ja mitä rekisterikenttiin on tarkoitus kirjata.

Oheisessa liitteessä on määritelty lyhyesti, millaiset kehittämistoimet hankerekisteriin laitetaan, ja mitä rekisterikenttiin on tarkoitus kirjata. 09.12.2015 1 (5) n käyttöönotto Satakunnan sairaanhoitopiirissä Satakunnan sairaanhoitopiirissä tehdään paljon hyvää kehittämistyötä eri vastuualueilla ja yksiköissä. Laajan kehittämistyön näkyväksi tekemisen

Lisätiedot

Lataa Bergströmin kurssi - Pekka Vuoria. Lataa

Lataa Bergströmin kurssi - Pekka Vuoria. Lataa Lataa Bergströmin kurssi - Pekka Vuoria Lataa Kirjailija: Pekka Vuoria ISBN: 9789519160139 Sivumäärä: 211 Formaatti: PDF Tiedoston koko: 19.07 Mb Kustantajan kuvausteksti kirjasta puuttuu. Saatat kuitenkin

Lisätiedot

Lataa Palliatiivisen hoidon hyvät käytännöt. Lataa

Lataa Palliatiivisen hoidon hyvät käytännöt. Lataa Lataa Palliatiivisen hoidon hyvät käytännöt Lataa ISBN: 9789516565074 Sivumäärä: 150 Formaatti: PDF Tiedoston koko: 38.31 Mb Palliatiivisen hoidon hyvät käytännöt -oppaaseen on koottu luetelmamuotoiset

Lisätiedot

Kandidaatintyöprosessi Sähköenergiatekniikan laitoksella

Kandidaatintyöprosessi Sähköenergiatekniikan laitoksella kn 5.2.2009 Kandidaatintyöprosessi Sähköenergiatekniikan laitoksella Tiedoksi kandidaatintöiden ohjaajille: Valmistautuminen kandityön tekemiseen, esitietovaatimukset: Kandidaatintyö voidaan aloittaa tyypillisesti

Lisätiedot

Useita säätiöitä! Yliopiston sivuilta Aurora Research Professional tietokanta Lehti-ilmoitukset, internet

Useita säätiöitä! Yliopiston sivuilta Aurora Research Professional tietokanta Lehti-ilmoitukset, internet Apurahojen haku JOUKO MIETTUNEN 12.5.2016 K L I I N I S E N E P I D E M I O L O G I A N P R O F E S S O R I, A K AT E M I AT U T K I J A E L I N I K Ä I S E N T E R V E Y D E N T U T K I M U S Y K S I

Lisätiedot

Lataa Syömishäiriöt. Lataa

Lataa Syömishäiriöt. Lataa Lataa Syömishäiriöt Lataa ISBN: 9789516563759 Sivumäärä: 246 Formaatti: PDF Tiedoston koko: 12.38 Mb Syömishäiriöt kehittyvät pikkuhiljaa ja paljastuessaan herättävät läheisissä ristiriitaisia tunteita:

Lisätiedot

JOKIJÄÄN JA JÄÄPATOJEN VAIKUTUS VEDENKORKEUKSIIN JA UOMAN KULUTUSVOIMIIN

JOKIJÄÄN JA JÄÄPATOJEN VAIKUTUS VEDENKORKEUKSIIN JA UOMAN KULUTUSVOIMIIN JOKIJÄÄN JA JÄÄPATOJEN VAIKUTUS VEDENKORKEUKSIIN JA UOMAN KULUTUSVOIMIIN Maria Kämäri 1,2 Eliisa Lotsari 2, Petteri Alho 3, Juha Aaltonen 1, Mikko Huokuna 1 1 Suomen ympäristökeskus SYKE 2 Itä-Suomen yliopisto,

Lisätiedot

Omaishoitaja ja hoidettava yhdessä loma

Omaishoitaja ja hoidettava yhdessä loma Omaishoitaja ja hoidettava yhdessä loma 10.00-11.00 Kuntosaliharjoittelun perusteet omaishoitajille 13.00-14.30 Sosiaalietuudet sosiaaliturva opetuskeskustelu omaishoitajille 13.00-14.00 Tuoliryhmä hoidettaville

Lisätiedot

IL-palvelut Aalto-yliopistossa

IL-palvelut Aalto-yliopistossa IL-palvelut Aalto-yliopistossa IL 3D - ulottuvuudet esiin, IL-opetuksesta IL-palveluihin seminaari 30.11.2010 Virpi Palmgren, Otaniemen kampuskirjasto Anu Kangasaho, Töölön kampuskirjasto Eila Rämö, Arabian

Lisätiedot

SAIRAANHOITAJAN TOIMENKUVA JA OSAAMINEN JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN KOTIHOIDOSSA

SAIRAANHOITAJAN TOIMENKUVA JA OSAAMINEN JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN KOTIHOIDOSSA SAIRAANHOITAJAN TOIMENKUVA JA OSAAMINEN JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN KOTIHOIDOSSA Marjo Lestinen Opinnäytetyö joulukuu 2009 Hoitotyön koulutusohjelma Sosiaali- ja terveysala Tekijä(t) LESTINEN, Marjo Julkaisun

Lisätiedot

Asemakaavatietojen tiedonsiirron harmonisointi

Asemakaavatietojen tiedonsiirron harmonisointi SUUNNITTELUKESKUS OY Asemakaavatietojen tiedonsiirto 1 (6) Asemakaavatietojen tiedonsiirron harmonisointi KOHDELUETTELO (FEATURE CATALOGUE) KOHTEET Name Asemakaava, relaatiot Scope Topographic Field of

Lisätiedot

Seudullinen johtoryhmä. Aika: 12.2.2014 klo 9-12 Paikka: Kokoushuone 321, virastotalo, Mikkeli

Seudullinen johtoryhmä. Aika: 12.2.2014 klo 9-12 Paikka: Kokoushuone 321, virastotalo, Mikkeli Seudullinenjohtoryhmä Aika:12.2.2014klo9-12 Paikka:Kokoushuone321,virastotalo,Mikkeli Paikalla: MariaNärhinen(pj) MarkkuTuunainen TuijaHaatainen HansGärdström SatuKainulainen RiittaManninen(siht.) TimoTalo

Lisätiedot

FSD1217 Ammatti, sukupuoli ja työmarkkinat : aineistot 1983-1991

FSD1217 Ammatti, sukupuoli ja työmarkkinat : aineistot 1983-1991 KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD Ammatti, sukupuoli ja työmarkkinat : aineistot - Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata

Lisätiedot