PERINTEEN!TUNNISTETTAVUUS!! TIERNAPOIKA4ESITYKSEN!! PUVUSTUKSESSA!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PERINTEEN!TUNNISTETTAVUUS!! TIERNAPOIKA4ESITYKSEN!! PUVUSTUKSESSA!"

Transkriptio

1 SofiaKouvo PERINTEENTUNNISTETTAVUUS TIERNAPOIKA4ESITYKSEN PUVUSTUKSESSA Opinnäytetyö Muotoilu Huhtikuu2016

2 Tekijä/Tekijät) Tutkinto) Aika) SofiaKouvo Muotoilu Huhtikuu2016 Opinnäytetyön)nimi 55sivua PerinteentunnistettavuusTiernapoika4esityksen 8liitesivua puvustuksessa Toimeksiantaja Vuohijärvenluonto4jakulttuuritalo,TuomasHoikkala Ohjaaja LehtoriSeijaKiuru Tiivistelmä Opinnäytetyökäsitteleeperinnenäytelmänuudistetunpuvustuksensuunnittelua. TyössätarkastellaanTiernapoika4puvustuksenperinteentunnistettavuuteenvaikuttavia puvustuksellisiaelementtejä.työpohjautuutiernapoika4perinteenhistoriansekäesi4 tyksenalkuperäisenpuvustuksentärkeimpientunnusmerkkienselvittämiseen.laadulli4 nentutkimustyöperustuuvuohijärvenluonto4jakulttuuritalontiernapoika4konsertin pukusuunnitteluprosessiin.konsertistaontulossauusijouluperinnevuohijärvelle.tier4 napoika4konsertinensiesitysolijoulukuussa2015. Tavoitteenaoliselvittää,mitkäalkuperäisenpuvustuksenelementittuleesäilyttää,jotta perinneonedelleentunnistettavissauudistetussapuvustuksessa.lähtökohtanaoli Tiernapoika4perinteenhistorian,alkuperäisenpuvustuksensekäuudenpuvustuksen suunnitteluunvaikuttaneidentekijöidenkeskinäinenvertailu.työnproduktiivisenata4 voitteenaolisuunnitellajatoteuttaavanhaaperinnettäkunnioittava,muttasamallauu4 distettupuvustus.työnlopputulokseenvaikuttivattyöntilaajantoiveet,esitystila,tier4 napoika4perinteenkulttuurihistoriallinentaustasekäpuvustukseenkäytettävissäolleet materiaalit. Tekijäkäyttäätutkimuksentukenakäsityötuotteensuunnitteluunkehitettyätekijä4käyt4 täjämallia.analyysimalliesittääpuvustuksensuunnittelussahuomioonotettavattekijät jaluoselkeätlähtökohdatsuunnitteluprosessille.analyysimallinavullatekijäselvittää, kuinkavalmispuvustusvastaasilleasetettujatavoitteita. Tiernapoika4näytelmäedustaavuosisatojavanhaasuomalaistakulttuuriperintöä.Pe4 rinnekehittyyjatkuvastisitäympäröivänkulttuurisenympäristönmuuttuessa.vahvan kulttuuriperinnöllisentaustanomaavanesityksenpuvustaminenvaatiitekijältätaitoa nähdäperinteelleominaisetpiirteetsekäsäilyttääneperinnettäuudistettaessa. TyöntuloksenasyntyiuusiTiernapoika4näytelmänkulttuurihistoriallistaperintöäkun4 nioittavapuvustus.puvustuksensuunnittelu4jatoteutustyöolitärkeäosauudenjoulu4 perinteensyntymistä.opinnäytetyöavaaperinnenäytelmänpuvustuksensuunnittelu4 prosessiajapyrkiinostamaanvanhansuomalaisenkulttuuriperinnönarvostusta.tutki4 mustavoihyödyntäämyösmuidenperinnenäytelmienpuvustuksenuudistamisproses4 seissa,vaikkaopinnäytetyökeskittyyyksittäisenpuvustuksenuudistamiseen. Asiasanat Tiernapojat,puvustus,kulttuuriperintö,perinnenäytelmä,suomalainenjouluperinne

3 Author)(authors) Degree Time SofiaKouvo BachelorofCulture andarts April2016 Thesis)Title RecognitionofTraditionalElementsintheStarBoys ProcessionCostumes 55pages 8pagesofappen4 dices Commissioned)by VuohijärviNatureandCulturehouse,TuomasHoikkala Supervisor) SeijaKiuru,SeniorLecturer Abstract ThisbachelorthesisisastudyaboutrenewingthecostumesforatraditionalFinnish play.thethesisstudiestheelementswhichhelpinpreservingtraditionalformsinstar Boys costumes.thestudyisbasedonasurveyofthehistoryofthestarboys tradi4 tionsandthemostimportantfeaturesintheoriginalcostumes.thisqualitativere4 searchisbasedonthedesigningprocessoftheconcertcostumesofthestarboysat thevuohijärvinatureandculturehouse.theconcertwillbecomeanewchristmastra4 ditionatvuohijärvi.thestarboysconcertpremieredindecember2015. Theobjectiveofthestudywastoexaminewhichelementsoftheoriginalcostumes needtobekeptinordertomaintaintherecognitionofthetraditions.theproductiveob4 jectivewastodesignandexecuterenewedcostumeswhichhonourtheoldtraditions. Inthestudy,theauthorcomparesthecostumedesignprocess,thehistoryoftheStar Boys traditionsandtheoriginalcostumes.theoutcomeoftheprojectwasinfluenced bytheclient sexpectations,thevenue,theculturehistoricalbackgroundofthestar Boys traditionsandthematerialsavailable. Theauthorusesananalysingmethoddevelopedforthedesigningprocessofhand craftedproducts.theanalysingmethodpresentstheaspectsthedesignerneedsto considerwhilecreatinganewdesign.italsogivesaclearbasisforthegeneraldesign4 ingprocess.withtheanalysingmethod,theauthorevaluateshowthefinalcostumes meetwiththeobjectivesgiven. TheStarBoysplayrepresentsacenturiesoldFinnishculturalheritage.Traditionisfor4 everevolvingbytheculturalenvironmentalchangessurroundingit.thedesigner needstheskilltorecognisethetraditionalcharacteristicsandpreservethem,whenre4 newingthecostumesforaplaywithsuchastrongculturalandhistoricalbackground. Thedesigningandexecutionofthecostumeshadanimportantroleincreatinganew ChristmastraditionatVuohijärviNatureandCulturehouse.Thethesisrevealsthede4 signingprocessofthecostumesinatraditionalplayandstrivestoarousetheapprecia4 tionoftheoldfinnishculturalheritage.eventhoughthethesisisacasestudy,itcan alsobeusedwhencostumingothertraditionalplays. Keywords StarBoys,costumedesign,culturalheritage,traditionalplay,FinnishChristmastradi4 tion

4 SISÄLLYS 1 JOHDANTO ASIAKASJATYÖNTAVOITTEET TUTKIMUSKYSYMYKSETJA4MENETELMÄT Tutkimuskysymykset Käsitekartta Viitekehys Tekijä4käyttäjämalli TIERNAPOJAT Tiernapoikienhistoriaa Tarinajahahmot Alkuperäinenpuvustus UUDISTETUNTIERNAPOIKA4PUVUSTUKSENLÄHTÖKOHDAT Historiallisuus Esitystilajavärimaailma Pukuluonnoksetjasuunnitteluprosessi Herodes Murjaanienkuningas Knihti Mänkki PERINTEENTUNNISTETTAVUUSPUVUISSA Perinne Valmispuvustus POHDINTA...49 LÄHTEET...52 KUVALUETTELO...54 LIITTEET Liite1.Alustavatpukuluonnokset,Herodes Liite2.Lopullinenpukuluonnos,Herodes Liite3.Alustavatpukuluonnokset,Murjaanienkuningas Liite4.Lopullinenpukuluonnos,Murjaanienkuningas

5 Liite5.Alustavatpukuluonnokset,Knihti Liite6.Lopullinenpukuluonnos,Knihti Liite7.Alustavatpukuluonnokset,Mänkki Liite8.Lopullinenpukuluonnos,Mänkki

6 1 JOHDANTO 6 Tiernapoikaperinneonvahvaosasuomalaistakulttuuriperintöä.Perinteellä tarkoitetaanuseinsukupolveltatoiselleperiytyvää,jatkuvastikulttuurisenym4 päristönjaajanmukanamuuttuvaailmiötä.uudistuminenonnäinollenolen4 nainenosaperinteenjatkuvuutta. Vahvanhistoria4taiperinnetaustanomaavanesityksenuuttapuvustustasuun4 niteltaessajoutuupuvustajapohtimaantarkkaan,kuinkapaljonalkuperäisiä puvustuksellisiaelementtejätuleesäilyttää.puvustustauudistettaessaontär4 keää,etteiesityksentunnistettavuusjanäinollensenperinteisetelementitka4 toa.omantyönilähtökohtanaryhdyintutkimaanpuvustuksenmahdollisuuksia juuriperinteentunnistettavuudennäkökulmasta.tavoitteenaolisuunnitellaja toteuttaauudistettujaraikas,muttasamallaalkuperäistäesitystäkunnioittava Tiernapoika4konsertinpuvustus. UusiTiernapoika4puvustusonasiakastyö,jokatoteutettiinyhteistyössäVuohi4 järvenluonto4jakulttuuritalonkanssa.uudestatiernapoika4konsertistakaa4 vaillaanjokajouluistaperinnettävuohijärvelle.koskauudistetullapuvustuk4 sellaontärkeärooliuudenperinteensyntymisessä,tulipuvustuksenilmentää nykypäivänkulttuuria.lisäksiesitystilanatoimivavuohijärvenkirkkoasetti omatvisuaalisetlähtökohtansapuvustuksensuunnittelulle.puvustuksen suunnitteluprosessialkoisyyskuussa2015työntilaajankanssajärjestetyllä suunnittelupalaverilla.työnsuunnittelu4jatoteutustyötäaikatauluttivatpuku4 jensovituksetsekäkonsertinharjoitukset.tiernapoikien*johdolla*jouluun4kon4 sertinensi4iltaolijoulukuussa2015. OpinnäytetyössänikäsittelenperinteentunnistettavuuttauudistetussaTier4 napoika4esityksenpuvustuksessa.tutkintunnistettavuuttavahvistaviapuvus4 tuksellisiaelementtejäkäyttäenesimerkkinätyönproduktiivisenosanlopputu4 loksenasyntynyttäuudistettuatiernapoika4puvustusta.opinnäytetyöntutki4 muksellisenosuudentavoitteenaonperehtyätiernapoikienhistoriaansekä työnproduktiivistaosuuttahyödyntäenselvittäänepuvustuksellisetelementit, jotkaovatvälttämättömiäperinteentunnistettavuudenkannalta.tutkimusme4 netelmänäkäytänkoskennurmi4sivosentekijä4käyttäjämallia,jonkaavullasel4 vitäntyönlähtökohdatniinomankuintyönasiakkaantoiveidenpohjalta.

7 2 ASIAKASJATYÖNTAVOITTEET 7 ToteutinopinnäytetyöniasiakastyönäVuohijärvenluonto4jakulttuuritalolle. TyöntilaajanatoimikulttuuritalonomistajaTuomasHoikkala.Työnitavoit4 teenaolisuunnitellajatoteuttaauudistettu,esitystilaansopivapuvustusuu4 teentiernapoika4esitykseen.esityksestäontarkoitustullajokajouluinenpe4 rinnevuohijärvelle,minkätakiahoikkalantoiveenaolisaadamahdollisimman ajattomat,tyylikkäätsekäkestävätpuvut. VuohijärvenTiernapoika4esitysonkonserttimuotoinensovitustutustaperin4 nenäytelmästä.tiernapoikien*johdolla*jouluun4konserttikoostuuperinteisen Tiernapoika4näytelmänneljästäkohtauksestasekäkohtauksienvälissäesitet4 tävistäjoululauluista.konsertinkaikkikappaleetonsovitettupianollejasello4 kvartetille.kappaleidensovittajanasekäkonsertinmusiikinjohtajanatoimi MattiMakkonen.MakkosenlisäksiTiernapoika4esityksenmusiikistavastasivat CelloSpiritualsinSeeliToiviojaHannaTimonensekäpianistiKirsiSaari. KonsertinkäsikirjoittajanatoimiHerodeksenroolissaesiintynytbaritoniEsa Ruuttunen.RuuttusenlisäksiTiernapoikienrooleissanähtiinMurjaanienku4 ninkaanaparhaitenjazz4laulajattarenatunnettubiancamorales,knihdintehtä4 vässäbaritonirikupelosekämänkinroolissaoopperalaulajajukkamörsky. KoskaTiernapoikien*johdolla*jouluun4konsertistakaavaillaanuuttajouluperin4 nettävuohijärvenluonto4jakulttuuritalolle,tulipuvustuksensuunnittelussaot4 taahuomioonmyösmahdollisetesiintyjämuutokset.pukujenmonikäyttöisyys olikinyksityöntilaajantoiveista. Tavoitteenaniolisuunnitellajatoteuttaauudistettu,Tiernapoika4perinnettä kunnioittavajuhlavajaajatonpuvustus.halusinnostaatiernapojatarvoisel4 leenpaikalle,osaksinykypäivänkulttuuriperinnettä.lisäksihalusintuodapu4 vuillaesiintiernapoika4perinteenpitkänhistorian. Työnsuunnitteluunjatoteutukseensainmelkovapaatkädet,silläsovimme pukujentyylistähoikkalankanssajoennensuunnitteluprosessinalkua.puvut onsuunniteltujatoteutettuopinnäytetyönohjaavanopettajanseijakiurunval4 vonnassa.

8 8 3 TUTKIMUSKYSYMYKSETJA4MENETELMÄT OpinnäytetyönitutkimuksellisenatavoitteenaonselvittääTiernapoika4perin4 teentunnistettavuuttalisäävätpuvustuksellisetelementitesityksenpuvustusta uudistettaessa.kutenkulttuurilla,onmyösperinteellätapauudistuajauuden luominenonkintärkeäosaperinteenylläpitämistä.tutkimuksenipohjaasuu4 rimmaltaosinjuuritämänvastakkainasetteluntarkasteluunsekäsiihenkuulu4 vienelementtientasapainottamiseen. TutkimusmenetelmänäopinnäytetyössänihyödynnänKoskennurmi4Sivosen tekijä4käyttäjämallia,jokaasettaaselkeättavoitteetsuunnitteluprosessille. Mallissaesitetytsuunnitteluunvaikuttavatlisäaspektit,toiveetjatarpeettoistu4 vatopinnäytetyössänisekäsuunnittelunettätutkimuksellisenosuudenkoh4 dalla. Seuraavaksiesittelentyöntutkimuskysymyksetsekä4menetelmät.Lisäksi esittelentyönlähtökohtanatoimineenkäsitekartansekäsenpohjaltarakenne4 tunviitekehyksen.pyrinlisäksiavaamaantyönlähtökohdatsekäsuunnittelu4 prosessiinvaikuttaneettekijätmahdollisimmanselkeästikoskennurmi4sivo4 sentekijä4käyttäjämalliahyödyntäen. 3.1 Tutkimuskysymykset Opinnäytetyönaiheentarpeeksitiukkarajaaminenolilähtökohtanatutkimus4 kysymystenlaatimiselle.tavoitteenaolilöytääopinnäytetyönproduktiivisen sekäkirjallisenosuudenhyvinyhteenlinkittävätkysymykset.tiernapoika4esi4 tyksenpuvustamisessaitseänikiehtoienitenesityksenhistoriasekäsenvank4 kumatonrooliosanasuomalaistakansanperinnettä.halusinkäsitellätutkimuk4 sessatiernapoikienvahvaaperinnettäsekäsiihenliitettäviämielikuvia.kont4 rastinaperinteellehalusinmyösottaatyössäesilleperinteenuudistamisen, sekäkäsitellätiernapoikiauutena,nykypäivänkulttuuriaedustavanaesityk4 senä.työntavoitteenaoliluodauudistettu,perinteitäkunnioittavapuvustus, minkävuoksipäädyinrajaamaantutkimuskysymykseniselvästitiernapoika4 perinteensekäesityksenpuvustuksenympärille. Päätutkimuskysymykseksimuodostuilopulta: MilläpuvustuksenelementeilläsaasäilytettyäTiernapoika4esityksentunnistet4 tavuudenperinnettäuudistavassapuvustuksessa?

9 9 KysymykseenvastaantutkimallaTiernapoika4perinteenhistoriaasekävanhoja Tiernapoika4esityksiä.KoskaTiernapoika4perinteelläonpitkähistoriasuoma4 laisenakansanperinteenä,löytyyvanhoistaesityksistäonneksirunsaastisekä kuvallistaettäkirjallistamateriaalia.näitälähteitähyödyntäenselvitän,mitkä puvustuksellisetelementitovatsäilyneetmuuttumattominavuodestatoiseenja kuinkaalkuperäisinänetuleeuudistetussapuvustuksessasäilyttää,jottape4 rinneonedelleentunnistettavissa.lisäksisivuantutkimuksessaperinteenkä4 sitettäjasitä,kuinkatiernapojattäyttävätperinteenmääritelmän. Tiernapoika4esityksenvahvakulttuuriperinnöllinentaustakiinnostaaminua suurestijaolisinvoinutryhtyätutkimaanperinteentunnusmerkkejätyössäni laajemminkin,muttakoskaopinnäytetyönipohjautuusuurimmaksiosaksipro4 duktiiviseenpuvustuksensuunnittelu4jatoteutustyöhön,päädyinrajaamaan myösalakysymyksenjuuritähänprojektiinliittyen.koskapäätutkimuskysy4 myksenikäsitteleepuvustustaenemmäntiernapoika4perinteenhistoriansekä perinteentunnistettavuudennäkökulmasta,halusinalakysymyksellätuodatut4 kimukseenmukaanmyöspuvustuksenuudistettavuuden.puvustuksenuudis4 taminenolitoinentyönitavoitteistajavalmispuvustusedustaaitsessään uutta,uudistettuatiernapoika4perinnettä.tämäajatustaustalla,päädyinvalit4 semaanalakysymyksekseni: MitkäovatuudistetunTiernapoika4esityksentärkeimmätpuvustuksellisettun4 nusmerkit? AlakysymyksenvastauskoostuulähinnäTiernapoikienalkuperäisenjaopin4 näytetyönproduktiivisenaosanatoteutetunpuvustuksenvertailusta,pukuluon4 noksistasekäomienhenkilökohtaistenmeilikuviensekäroolihahmoanalyysien pohdinnasta.lisäksilopputulokseenvaikuttivatsuurestiesitystilanvisuaaliset elementit,värimaailmasekähaluttutunnelma.pyrinpohtimaantiernapoika4 esityksenpuvustuksellisiatunnusmerkkejäpääosinvalmiinuudistetunpuvus4 tuksenavulla.

10 3.2 Käsitekartta 10 Käsitekarttakuvaatyönsuunnitteluunvaikuttaneitakäsitteitäjatyöntavoit4 teita,sekäniidensuhteitatoisiinsa.käsitekartatsekoitetaanuseinmiellekart4 toihin.kuitenkinmiellekartatovatvainassosiaatiokarttoja,eivätkänäinollen tuoesillekäsitteidenvälisiäsuhteita.käsitteidenvälisiäyhteyksiävoidaanko4 rostaaesimerkiksikäyttämällänuolenkärkiä.nuoletosoittavatsekäkäsittei4 denvälisetyhteydetsekähelpottaalukijaaosoittamallakäsitteidenlukusuun4 nan.(åhlberg2010,62463.) valmis puvustus luonnokset muodot ja koristelu materiaalit sponsorin valikoima esitystila moderni värimaailma kulttuurihistoriallinen tausta roolihahmot tarina tyylikaudet keskiaika barokki Tiernapoika-perinne Kuva1.Käsitekartta(Kouvo2016)

11 11 Käsitekartassa(kuva1)nuolenkärjetkuvaavatlisäksisuunnittelu4jatyöpro4 sessinetenemistä.työnjakäsitekartanaihe,tiernapoika4perinne,onkuvattu käsitekartassaalimmaisena,työnperustana.puvustuksensuunnittelunlähtö4 kohtanatoimitiernapoika4perinteenkulttuurihistoriallinentausta,jonkavoi edelleenjakaaperinnettäjaesitystäkoskeviinkäsitteisiin.esityksenroolihah4 motsekätarinayhdessätiernapoika4perinteenhistoriankanssatoimivatvah4 vanainspiraationapuvustuksensuunnittelulle.tiernapoika4perinteenhistori4 astavahvimminesillenousivatkeskiaikasekä16004luvunbarokki,jotkamo4 lemmatnäkyvätmyöslopullisessapuvustuksessa.historiallisettyylikaudettoi4 mivattyössävaininspiraationlähteenä.tästäsyystäenavaaesimerkiksieri aikakausientyylipiirteitäopinnäytetyönkirjallisessaosuudessa. Ylä4jaalakäsitteidenlisäksikuvaankäsitekartassatyöntavoitteita.Kulttuuri4 historialliseentaustaanyhdistänmolemmattyöntavoitteista:uudistettavuuden sekätunnistettavuuden.tunnistettavuudensäilyttäminenpuvustuksessalinkit4 tyyvahvastipukujenmuotoihin,kaavoitukseensekäkoristeluihin.lisäksitun4 nistettavuusnäkyylopullisessapuvustuksessa.uudistaminentaasliittyysuo4 raantyönlopputulokseenelivalmiiseenpuvustukseen.näidentavoitteidento4 teutumisentutkiminenonpohjanaopinnäytetyöntutkimukselliselleosuudelle. Toisenasuurenavaikuttajanapuvustuksensuunnittelulletoimiesitystilajaeri4 tyisestiesitystilanvärimaailma.koskavärimaailmaoliniinvahvaosasuunnit4 teluprosessia,olimateriaalitoleellistavalitaennenvarsinaistenpukuluonnos4 tentekoa.materiaalienvalintaanvaikuttivahvastityönsponsorinatoimineen Eurokankaankangasvalikoima. Työnlähtökohtienollessaniinselkeät,olipukujensuunnitteluhelppoajakoen käsitekartan(kuva1)auttaneentyöprosessinhahmottamisessa.

12 3.3 Viitekehys 12 Opinnäytetyöniviitekehyskuvaatyönkeskeisiäkäsitteitäjaniidensuhteitaja vaikutustatoisiinsa.viitekehyksen(kuva2)keskiössäonopinnäytetyönpää4 aihetiernapoika4perinne.aiheenympärilleasettuvatopinnäytetyönlopullinen tutkimuskohde,puvustuksellisetelementit.viitekehystärajaavattyönlähtö4 kohdat,tavoitteetsekälopputulos. valmis puvustus puvustukselliset tunnistettavuus Tiernapoika-perinne uudistaminen elementit Kuva2.Viitekehys(Kouvo2016) Kutenkäsitekartassa,ontyönedistyminennähtävillämyösviitekehyksessä. Viitekehyksenalareunaanonsijoitettutyönsuunnitteluunoleellisestivaikutta4 nuttiernapoika4perinteenhistoriallinentausta.lisäksipuvustuksensuunnitte4 luunvaikuttivattiernapoika4esityksenkulttuuriperinnöllinenasemasekäitse Tiernapoika4perinne.Ilmanhistoriantutkimistaeipuvustuksenuudistaminen, saatikaalkuperäisenpuvustuksentunnistettavuudensäilyttäminenolisimah4 dollista. historia kulttuuriperintö perinne Työnlähtökohdan,historiallisentaustanlisäksionviitekehyksessäesitetty työntavoitteet.uudistetun,muttasiltitiernapoika4perinteeksitunnistettavan puvustuksensuunnittelulinkittyytyöntutkimuskohteeseen:puvustuksellisiin elementteihin.nämätavoitteet,yhdessätyönlähtökohtienkanssavaikuttivat lopullisenpuvustuksensuunnitteluunjatoteutukseen.työnlopputulos,valmis puvustussijoittuuviitekehyksessä(kuva2)työnaiheenyläpuolelle,kooten kaikkiviitekehyksessäesitetytkäsitteetjaelementityhteen.

13 3.4 Tekijä4käyttäjämalli 13 OpinnäytetyöntutkimuksessakäytänapunaniKoskennurmi4Sivosentekijä4 käyttäjämallia.analyysimallissa(kuva3)onerityisestituotuesiinsekäkäyttäjä ettätekijä.mallinkeskellesijoitetussaneliössäontuotteenalkuperäinenydin, jokasäilyy,vaikkatuotejoutuisikauassynnyinsijoiltaantaisäilyisisukupol4 veltatoiselle.(koskennurmi4sivonen2016.)juuritämänäkökulmainnostimi4 nuttutkimaanopinnäytetyöniaihetta,puvustuksensuunnitteluajatoteutusta, Koskennurmi4Sivosentekijä4käyttäjämallinavulla.Tiernapoika4perinneon hyväesimerkkikoskennurmi4sivosenmainitsemasta tuotteesta,jokasäilyy sukupolveltatoiselle.lähtökohtanapuvustuksensuunnittelullesekäopinnäy4 tetyönitutkimukselliselleosuudelletoimikintavoitesäilyttääsatojavuosiavan4 hanperinteentunnistettavuus. Tekijä(t) Taidot Luovuus Käyttäjä(t) Tarpeet Halut Muoto& rakenne Käyttö Kulttuuriset aspektit: arvot ja merkitykset KÄSITYÖTUOTE Taloudelliset aspektit Sosiaaliset aspektit Materiaali Valmistusmenetelmä Ympäristöaspektit Esteettisyys Ajallisuus Kuva3.Alkuperäinentekijä4käyttäjämalli(Koskennurmi4Sivonen2016)

14 14 Käyttämässänitekijä4käyttäjämallissatekijäjakäyttäjäovaterihenkilöitä.Te4 kijäntaidotjaluovuusyhdessäkäyttäjäntarpeidensekätoiveidenkanssa muodostavatlopullisentuotteentavoitteet.opinnäytetyönipohjautuessatier4 napoika4perinteeseensekäesityksenhistorialliseentaustaan,tuntuivatana4 lyysimallissaesitetyt,pääaiheenympärillemuodostuvallekehälleasetetutlisä4 aspektithyviltälähtökohdiltamyösomaansuunnittelutyöhöni. TEKIJÄ ASIAKAS, Vuohijärven luonto- ja kulttuuritalo KÄYTTÄJÄT Tuomas Hoikkala Taidot Esiintyjät Luovuus Tarpeet - uudistettu puvustus - kestävät puvut - uusi näkemys tunnettuun perinteeseen Halut - juhlavat ja näyttävät puvut - toimivuus liikkuessa ja laulaessa - esitystilaan sopivat asut Kulttuuriset aspektit: arvot ja merkitykset - perinteen säilyttäminen - tarina ja roolihahmot - perinteen historiallinen ja uskonnollinen tausta Sosiaaliset aspektit - asiakas - esiintyjät Muoto & rakenne - kaavoitus - toimivuus TIERNAPOIKA-ESITYKSEN PUVUSTUS Materiaali - kestävyys - perinteikkyys - värimaailma Esteettisyys - pukujen juhlavuus ja näyttävyys - alkuperäisten pukujen kunnoittaminen - roolihahmot Käyttö - monivuotinen perinne - vaihtuvat esiintyjät Valmistusmenetelmä - aikataulu - kustannukset Taloudelliset aspektit - tilaustyö - sponsorina Eurokangas Ympäristöaspektit - moderni esitystila - tilan värimaailma sekä muotoilu - valo Ajallisuus - uudistettu versio tunnetusta vanhasta perinteestä - ajaton puvustus - esityksen ajankohta: talvi Kuva4.Opinnäytetyöhönmuunnettutekijä4käyttäjämalli(Kouvo2016) Omaantyöhönisovellettutekijä4käyttäjämalli(kuva4)kuvaapukusuunnitte4 luunvaikuttaviaaspektejajatutkiisuunnitteluprosessiaerinäkökulmista.läh4 tökohtanasuunnittelulletoimityönasiakkaantoivesaadauudistettuversiojo tunnetustatiernapoika4esityksestä.tämänlisäksitoiveenaolisaadapuvuista mahdollisimmankestävät,silläesityksestäontarkoitustullajokajouluinenpe4 rinnevuohijärvelle.asiakkaantoiveidenlisäksisuunnitteluunvaikuttivatesiin4

15 15 tyjientoiveetjamielipiteetpukujakoskien.tärkeimmiksilähtökohdiksinousi4 vatpukujentoimivuussekälaulaessaettäliikkuessasekäpukujenjuhlavuus jaesityksentyyliinsopivanäyttävyys.lisäksitoiveenaoliyhdistääesitystilan visuaalisuuspukuihinniin,ettäpuvustusyhdessätilankanssamuodostaa ehyenjamielenkiintoisenkokonaisuuden. Koskennurmi4Sivosenalkuperäisessätekijä4käyttäjämallissa(kuva3)työnym4 päristöaspekteinapidetääntuotteenekologistajalanjälkeä.omassatyössäni ekologisuuseiollutlähtökohtanasuunnittelulle,jotenmuunsinmallissaesite4 tynympäristöaspektinkäsitteenvastaamaantyönkonkreettistaympäristöä,eli tässätapauksessaesitystilaa,jossapukujatullaankäyttämään.pukujensuun4 nittelunympäristöaspekteiksiluokittelinkintiernapoika4näytelmänmodernin esitystilan,tilanvärimaailmansekämuotoilunjavalaistuksen.puvustuksen suunnitteluunvaikuttivahvastiesitystilaakoristavanlasimaalauksenvärimaa4 ilma,jotatulenkäsittelemäänopinnäytetyönmyöhemmissäosioissatarkem4 min. Esitystilanvalaistukseenvaikuttivatsekäkeinotekoisetvalotettätilanulkopuo4 leltaikkunoistaloistavaluonnonvalo.tämänmyötäolipukujenvärimaailmaa suunnitellessaotettavamyöshuomioonesityksenajankohta,talvi,jonkakoin ryhmittyvänanalyysimallissa(kuva4)esitetynajallisuudenalle.muinaajalli4 suuteenliittyvinätekijöinäpidänpuvustukseenhaluttuaajatontailmettäsekä tavoitettauudistaavuosisatojavanhaperinne. PerinteenuudistamisenlisäksihalusinkunnioittaaTiernapoika4esityksenalku4 peräisiäpukujajaperinnettä.tämätoimikinyhtenälähtökohtanasuunnittelu4 prosessillejaonopinnäytetyönipäätutkimusaihe.työnproduktiivisenaosana syntynytpuvustuspohjautuuvahvastialkuperäistenpukujenesteettisyyteen sekäpuvustuksellisiinelementteihin,joitaavaanlisääopinnäytetyönikappa4 leessa5.kutenkoskennurmi4sivonenluennossaankäsityötuote(2016)to4 teaa,eiesteettisyysriipuvainjaainoastaantuotteenmateriaalisestamuo4 dostajarakenteestavaanmyöskulttuurisestatavastanähdänämämateriaali4 setominaisuudet. Tämäntakiakoenkintarpeelliseksisijoittaaalkuperäistenpukujenkunnioitta4 misenanalyysimallinesteettisyys4tekijänalle.tiernapoika4pukujenesteetti4 syys,perinnejakulttuurinenasematoimivatuudistettujenpukujensuunnitte4 lunjatoteutuksenlähtökohtanaluodennäinpohjantaijopa punaisenlangan

16 16 lopullisenpuvustuksenesteettisyydelle.esteettisyyteenvaikuttaviksitekijöiksi luokittelenmyöspuvuiltatoivotunjuhlavuudensekäesityksenroolihahmot. Esityksenroolihahmojatosinkäsittelenmyössuunnittelutyönkulttuurisenaas4 pektina. Koskennurmi4Sivosentekijä4käyttäjämallinyhtenätärkeimmistäomaantyös4 kentelyynivaikuttaneistalisäaspekteistapidänkinjuuriedellämainittujakult4 tuurisiaaspekteja,joihinlukeutuvatmyösarvotjamerkitykset.aiheenollessa vahvastikulttuurisidonnainensekävahvankulttuuriperinnönomaava,tulitier4 napoika4esityksenkulttuurisetaspektitottaahuomioonhetisuunnitteluproses4 sinalustaalkaen.puvustuksensuunnitteluntavoitteenaoliselvittääjasäilyt4 tääperinteentunnistettavuuttalisäävätpuvustuksellisetelementitpuvustusta uudistettaessa.myösroolienjatiernapoika4esityksentarinanhuomioiminen olitärkeää. Analyysimallinvähemmäntärkeinätekijöinänäentyönsosiaalisetjataloudelli4 setaspektit.tokityönollessaasiakastyö,onpukujenkustannuksetsekäbud4 jettiotettavahuomioonjosuunnitteluvaiheessa.eurokankaanollessatyön sponsorina,olimateriaalienhankintapaikkamelkoselväjotyöprosessinalusta asti. Analyysimallinulkokehälleasettuvienlisäaspektienlisäksianalyysimallisisäl4 täätuotteenmateriaalisetominaisuudet(koskennurmi4sivonen2016).näitä ominaisuuksiaedustavattuotteeseensuoraanvaikuttavattekijät:muotojara4 kenne,tuotteenmateriaali,käyttösekävalmistusmenetelmät. Käyttäjä4tekijämallineriaspektityhdessäkäyttäjänjatässätapauksessaasi4 akkaantarpeenjatoiveidenkanssamuodostavatselkeänrajauksenpuvustuk4 sensuunnittelunerivaiheille. KulttuurisinaaspekteinaopinnäytetyössänipidänTiernapoika4perinnettäsekä siihenliittyväähistoriallistataustaa.tämänvastakohtanavoinähdätyönta4 voitteen,tiernapoika4perinteenuudistamisen,jokaliittyylopullisentuotteen ajallisuuteen.ympäristöaspektejaedustavatsekäesitystilaettänäyttelijät.yh4 dessätyönasiakkaankanssa,asettuvatnäyttelijätmyössosiaalistenaspek4 tienalle.yhdessäesteettisyydenjataloudellistentekijöidenkanssa,onsuun4 nittelunrunkovalmis.

17 4 TIERNAPOJAT 17 Tiernapoika4perinneonedelleenvahvaosasuomalaistakulttuuriperintöä. AlunperinRuotsistaSuomeenrantautunutperinneonvahvastisidottuOu4 luun,jotapidetäänyhäsuomentiernapoika4kaupunkina.tiernapojatovat saapuneetsuomenouluunruotsinkautta,mistäjohtuenesityssaikinensin jalansijaaruotsinkielisillärannikkoalueilla(vento1978,3).ruotsalaisuusnä4 kyymyösesityksennimessä.sana tierna tuleeruotsinkielentähteätarkoitta4 vastasanasta stjärna,mahdollisestijopasananvanhemmista stiarna 4tai stiärnä muodoista(myllylä1991,10).alunperinoveltaovellevaeltaneettier4 napoika4joukkueetovatvuosiensaatossasiirtyneetpitkältiperuskoulujenjuh4 lasaleihin.onneksitiernapoika4perinneonedelleenosamyöskorkeampaa kulttuuriajavuosisatojavanhastanäytelmästätehdäänyhätänäkinpäivänä uusiaversioita.hyvänäesimerkkinätoimiitiernapoika4konsertti. TässäluvussaavaanhiemanTiernapoika4esityksenhistoriaa,tarinaasekä hahmoja. 4.1 Tiernapoikienhistoriaa Tiernapoika4esityksenrakennesekäteemapohjautuvatkeskiaikaisiinmystee4 rinäytelmiin.mysteerinäytelmäonkeskiajallasyntynytkirkkonäytelmä,jonka aiheetpohjautuvatraamatunkertomuksiin.etenkinpääsiäisentapahtumat sekävapahtajansyntymäolivatyleisiämysteerinäytelmienaiheita.keskiajan kirkonuudistuessa,ennenkristityiltäkiellettyteatterisiirtyikirkkoihin.liturgis4 tennäytelmienavullapyrittiinopettamaanraamatunkertomuksiasekäkas4 vattamaankirkonsuosiotatavallisenkansansilmissä.(hartnoll1998,32441.) Alunperinjoulunajanjaloppiaisentekstejäyhdisteleväänäytelmääesitettiin pantomiiminalatinaksikirkoissa,muttavähitellennäytelmänmuuttuessakan4 sankieliseksi,siirtyiesityskirkkojenulkopuolelle.esityksiinkuuluinuortenkou4 lussaoppimialaulujasekäaineksiamysteerinäytelmistä.(myllylä1991,12.) Myöhemminnäytelmiensaadessalisääjalansijaakirkkojenulkopuolella,lisät4 tiinnäytelmiinmuunmuassakomediallisiaelementtejä.juurinäidenkomediaa jakirkonoppejayhdistelevienkeskiajannäytelmienuskotaanmuodostaneen erimaidenkansallisteattereidenjuuret.(hartnoll1998,44445.)

18 18 EnsimmäisetTiernapoika4esitystäetäisestimuistuttavat tähtilaulannat onjäl4 jitetty15004luvunalkupuolensaksaan.tähänaikaanesityksenjuoneenlisät4 tiinsiihenkuulumattomialaulujasekäalku4jalopputervehdykset.näytelmän runkonaolituolloinkolmenkuninkaanlaulanta.vaikkasaksalaisessanäytel4 mässäolijomuutamiasamojaelementtejäkuinsuomalaisessatiernapoika4 esityksessäjo15004luvulla,kestitähtipoikienmatkasuomeenvieläseuraavat 3004vuotta.SaksastaTanskankauttaRuotsiin16004luvullasiirtynytnäytelmä kehittyiedelleenjavähitellentähtilaulantasainykypäivänäkintunnetunmuo4 tonsa.suomenensimmäisenätiernapoikanatunnetaanj.l.runeberg,jonka kerrotaanolleenmukanapietarsaarentähtipoikajoukkueessavuonna1810. (Myllylä1991,12413.) VaikkanykypäivänTiernapojatnähdäänuseinhyväkäytöksisinäjaystävälli4 sinä,oliennentilannetoinen.maalaiskylistäkaupunkeihinmatkustaneettier4 napoika4porukataiheuttivatpahennustakaupunkienkaduilla,koputellenpa4 remmanväenovillekorvauksentoivossa.humalaisiajaremuisiatiernapoika4 ryhmiäyritettiinkarkottaaniinuhkailunkuinsakkojenkinavulla,muttaturhaan. Maaseutukulttuurinpakanallisenkekrijuhlanperinteetolivatsiirtyneetvähävä4 kisiinkaupunkeihin,eikäjoulunpyhienhuvittelutrauhoittuneetennen19604lu4 kua.(salomaa2015.) Myöhemmin,viimeistään18604luvulla,onTiernapoika4perinnevakiinnuttanut paikkansaoulussa.tiernapoikienesiintymisettulivatajanmyötäoulussaniin merkittäviksi,ettäviranomaisetkokivattarpeelliseksivalvoatähtipoikienlau4 lantaa.näinollenpoliisiasetti19004luvunalussalistantiernapoika4esityksiä koskeviamääräyksiä.tiernapoika4joukkueetsaivatesiintyävainpoliisinlu4 valla,eikälaulantaasaanutharjoittaaennenjouluaattoatailoppiaisenjälkeen. MyösTiernapoika4ryhmientasovaikuttiluvanmyöntämiseen.(Myllylä1991, 27.)Myöhemmin,Tiernapoika4joukkueidenvähentyessäkatukuvasta,jäivät myöspoliisienmääräyksetpoispoliisijärjestyksestä.kutenaikaisemminmai4 nitsin,esiintyivättiernapojatennenpääasiassayksityisissäperheissä.ovelta ovellekiertäneettiernapoika4porukatovatajansaatossakuitenkinkadonneet lähestäysinkatukuvastajanykyääntiernapoikiavoipääosinnähdäkoulujen joulujuhlissasekäerilaisissajuhlatilaisuuksissasekäkonserteissa.uusiatier4 napoika4esityksiä,niinperinteisiäkuinmoderneitakin,syntyyedelleen.

19 19 Tiernapoika4esitysonmuuttunutreippaastikeskiaikaiseenesi4isäänsäverrat4 tuna.kolmenkuninkaanlaulantaonvaihtunutkuningasherodeksenurote4 oistakertovaksinäytelmäksi.ouluntiernapoikanäytelmässäonedelleenosia 15004luvullaesitetystäKolmenkuninkaannäytelmästäsekäkeskiajankoulu4 poikienlaulukertomuksesta.esityksenjuonionkuitenkinmuuttunutpaljonja myössuurinosaalkuperäisistäroolihahmoistaonajanmyötäjätettyesityksen ulkopuolelle. 4.2 Tarinajahahmot Alkuperäisessäjoulumysteeriossaoliylitoistakymmentähahmoa,joistanyky4 päiväntiernapoika4esitykseenonjäänytjäljellevainneljä:herodes,murjaa4 nienkuningas,knihtisekämänkki. YksitunnetuimmistapoisjääneistähahmoistaonKyppäKiinanmaalta.Tämä nimensämukaisestikyttyrääkantanuthahmoonesiintynytoulussavielä 19904luvulla.KypänrooliTiernapoika4esityksessäeiolluthääppöinen,jahä4 netnähtiinkinuseinvainpuikkelehtimassamuidenhahmojenperässä,pyydel4 lenkolikoitaomaanpussiinsa.kypänarvellaansaaneenalkunsakeskiajalla, jolloinjosefkuvattiinuseinrähjäisenä,kyttyräselkäisenähahmona.(myllylä 1991,18.)AlunperinRuotsiinkulkeutuneessaTiernapoika4esityksessäolimu4 kanamoniamuitakinjouluevankeliumistatuttujahahmoja.yksialkuperäisen joulumysteeriontärkeimmästäkertomuksestaolikolmentietäjänkäyntisei4 mellä.tietäjienlisäksiesityksenhahmoinanähtiinmuunmuassaneitsytma4 ria,juudas,joaiemminmainittujoosefsekänykypäiväntiernapoika4esityk4 sestätunnetuthahmot.vähitellenesityksenjuonentiivistyessäjäivätmyösyli4 määräisetroolihahmotesityksenulkopuolelle. EsityksenpäähahmonapidetäänkuningasHerodesta,jokaedustaapahan valtaa,tuodennäinnäytelmäänlisäädramatiikkaasekäjännitystä(myllylä 1991,20).Herodeksenosuusnäytelmänjohtohahmonaolimyösyksitekijä puvustustasuunnitellessani.herodeseikuitenkaanoleainaollutnäytelmän päähenkilö,vaanaloittitiernapojissapienessäsivuroolissa,jostaonvähitel4 lenkehittynytnäytelmänkeskipisteeksi.herodeksenepäilläänkinriistäneen

20 20 kunniaomiinnimiinsäalunperinkolmentietäjäntekemästämatkastamurjaa4 nienmaalle.(myllylä1991,19.) ToisenavaltahahmonaesityksessäonMurjaanienkuningas,jonkaHerodes hetiesityksenalussaalistaapolvistumaanhänenmiekkansaedessä.murjaa4 nienkuninkaanalkuperästäonuseitaarvailuja.hahmoonnimensäperus4 teellaliitettyesimerkiksimarokon,algerianjatunisianalkuperäisasukkaisiin maureihin.lisäksimurjaanienkuninkaanonkatsottuedustavanalkuperäisen näytelmänkolmeatietäjäätaijopanykyisestäesityksestäpoisjäänyttäjuu4 dasta.(myllylä1991,19.)hahmonalkuperästähuolimattaonmurjaanienku4 ninkaanjaherodeksenvälinenvaltataisteluyhäyksitiernapoika4esityksen mieleenpainuvimmistakohtauksista. KolmasTiernapoika4näytelmänhahmoonHerodeksenpalvelijaKnihti.Knih4 dinnimijuontaajuurensakeskiaikaisestaruotsinkielestä,jossasanatarkoitti palvelijaa.myöhemminsanaknihtiontiedettytarkoittavanmyöspalkkasoturia sekäjalkaväkisotilasta.knihdinasemaherodeksenpalvelijanaonedelleen esillätiernapoika4esityksenkulussamuunmuassabeetleheminlastensur4 mansuorittajana.(myllylä1991,20.) UseinTiernapoika4joukkueenpienikokoisinjäsensaiitselleenMänkinroolin. Mänkintehtävänäonkantaajapyörittäätähteä.TämänlisäksiMänkinusko4 taanedustavanjouluevankeliumistatuttua,paimenilleilosanomanilmoittavaa enkeliä.mänkki4sananalkuperästäeioletäysinvarmaatietoa,muttayhden teorianmukaansanatuleeenglanninkielenmannekiiniatarkoittavasta man4 nequin sanasta.tämäselittyykeskiaikaisellatavallakutsuanäytelmienvuo4 rosanattomia,useinnäytelmänlavasteitakantaviaroolihahmojamannekii4 neiksi.(myllylä1991,20.) YhdessänämäneljäroolihahmoaovatvakiinnuttaneetpaikkansaTiernapoika4 joukkueessa.mieleenpainuvienroolihahmojenlisäksionmonillejääneetvar4 mastimieleentiernapoikiennäyttävätpuvut.lisäksitähtionyhätänäkinpäi4 vänäyksiesityksentunnusmerkeistä.suurtataituruuttavaatinuttähdenraken4 taminensekäpukujenvalmistamineninnoittivattiernapoika4joukkueetjoka jouluiseenkilpavarusteluun.

21 4.3 Alkuperäinenpuvustus 21 OulunTiernapoikienpukeutuminenperustuupitkältikaartilaistenvarustuk4 seen.pukujentuliollanäyttäviäjakilpavarusteluajoikintiernapoika4joukkueet useinkahinoihinkeskenään.josvarusteetolivatliianhienot,saivattiernapo4 jatollavaruillaan,etteivätkateellisettiernapoika4joukkueetrepineetpukuja palasiksi(pohjois4pohjanmaanmuseo2016).tiernapoika4joukkueetjoutuivat kuitenkinuseinaluksityytymäänpuutteellisempiinvarusteisiin.miekkojaja vaatteitalainattiinuseinisoveljiltätainaapureilta,kunnesjoukkueolisaanut kasaanrahaaomienvarusteidenostoon.(myllylä1991,22.)varusteidenyksi4 tyiskohdatsekänäyttävyysmäärittyivätuseinjoukkueidenvarallisuudensekä Tiernapoikienisientaiveljienrakennustaitojenpohjalta.Pukujenpienistä eroistahuolimatta,pyrkivättiernapoika4joukkueetnoudattamaanyleisiäsään4 nöksiävarusteitakoskien.tiernapoikienpuku4javarusteohjeitaonlistattu muunmuassataunokokonvuonna1948julkaisemassavihkosessa(myllylä 1991,22). Kuva5.Tiernapoikia19504luvulla(Vierimaa2016) YksinkertaisimmillaanTiernapoikienpuvutkoostuivatvainvalkoisistapaidoista sekäpahvistatehdyistäjihängeistäeliolanyliristiinasettuvistavöistä(kuva5)

22 22 KaikillaTiernapojillaoliylläänuseinisäntaiveljenvaatekaapistalöydetytval4 koisetpaidat,joidenyllekoottiinasujennäyttävämmätyksityiskohdatjaasus4 teet.muiden,paitsimänkinasunoleellinenosaolivyölläroikkuvamiekka,joka olijokooikeataipuustatehtyjamaalattu(vento1978,4).maalaamisenlisäksi miekkojapäällystettiinuseintinapaperilla.oikeitamiekkojasaatettiinlainata tuttaviltataijopapoliisilta.joskustiernapojatsaivatmiekkoja vuokralle jopa Jääkäripataljoonasta,jolloinhintanaoliesiintyminenupseerienpikkujouluissa (Pohjois4Pohjanmaanmuseo2016).Knihdillämiekantilallasaatettiinmyös nähdäsotilaallinenkeihäs(paulaharju1995,31). KoskaTiernapoika4joukkueidenvälilläolipaljonkilpavarustelua,pyrittiin asuissanäyttävyyteen.viitatjapäähineetrakennettiinkotoalöytyvistämateri4 aaleista,mikäjohtimitäluovimpienasujensyntymiseen. Kuva6.Tiernapojatv.1946(Laukka1946) KuningasHerodeskantoiolallaanviittaa,jonkakoristeluunvoitiinkäyttääkul4 taisiatähtiätaijopaturkiksenpalasia.asunpääväreinätoimivatpurppuranpu4 nainenjakulta.värittoistuivatviitanlisäksimyösherodeksenkruunussasekä vyössä.kruunuolikorkeajavalmistettupahvista.kehikonmuotoontaivutetut kulta4jahopeasuikaleettekivätkruunustanäyttävän(kuva6).myösmurjaa4 nienkuninkaanasuunkuuluiviitta.tosinhänelläasuoliselvästiherodeksen asuayksinkertaisempi.(myllylä1991,22423.)lisäksimurjaanienkuninkaan

23 23 kruunuoliuseinherodeksenpäähinettähillitympi(kuva7)jaristiinasetettujen pahvisuikaleidensijaankruunuakoristivatkullallajahopeallakoristetutharkot (Vento1978,4). AsusteidenlisäksimyösTiernapoikiennaamakarvoituksellaolisuurimerkitys roolihahmojenuskottavuudensaavuttamiseksi.taunokokonohjeistuksen mukaanherodeksellakuuluiolla ylähuulessavankatnäävelit,jotkanousevat poskellekiemuroina.näyttävienviiksienlisäksi(kuva6)koristiherodeksen kasvojauseinmyöskorkinnoestakasvunsasaanutpienileukaparta.(myllylä 1991,22.)Herodeseikuitenkaanollutainoaparran kasvattanut Tiernapoika vaanmyösknihdilläjamänkilläoliuseinnoellapiirretytuhkaavatkulmakarvat javiikset(paulaharju1995,31).parransijaantulimurjaanienkuninkaankas4 votmustatakorviamyöten(kuva7).tosinjoskusmurjaanienkuningaskinsai lisäksiitselleenpelottavanryövärinparran(myllylä1991,23).tiernapoikien parratolivatjopaniintärkeässäasemassa,ettävarakkaimmattiernapoika4 joukkueetsaattoivattienisteilläänhankkiaoikeattekoparratesimerkiksikylän kirjakaupasta(pohjois4pohjanmaanmuseo2016). Kuva7.LaitasaarelaisiaTiernapoikia(Väänänen1955) KnihdinjaMänkinpäähineilläeiolluttiettyäkaavaa.Mänkilläoliuseintötterön mallinen,sokerikekoamuistuttavapäähine(vento1978,4).knihdinpäässä nähtiinjokopöntönmallinen,kolehdinkeräämiseenhyvinsoveltuvalakkitai pahvistavalmistettukypärä(myllylä1991,23).kutenkuninkaidenkruunut,

24 24 päällystettiinmyösknihdinkypäräkulta4jahopeapaperilla.lisäksiknihdinky4 pärävoitiinkoristellasuurella,paperisuikaleistavalmistetullatupsulla(kuva8). MyösKnihdinvaatetuksestaonerilaisianäkemyksiä.YleisimminKnihdilläoli kuninkaidenjihänkejäjäljittelevä,muttavainyhdenolanylikulkevamiekkavyö (Vento1978,4).ToisenlaiseenKnihdinasuunkuuluiläkkipeltiliuskoistaraken4 netturintapanssari(kuva8). Kuva8.OululaisetTiernapojatvuonna (Paulaharju2016) VaikkaMänkkitunnetaanuseinTiernapoika4ryhmännuorenajahiljaisenajä4 senenä,onmänkinkantamapyörivätähtitiernapoika4joukkueenylpeyden aihejatärkeinvaruste.mieluitenkuusisakarainentähtirakennettiinpuustaja päällystettiinrasvatullapaperilla(vento1978,5).kynttiläasetettiintähdensi4 sälle,jolloinseaukinaistenreunojenkauttavalaisimyöstähdensakarat.li4 säksitähdenkeskelle,julkisivuunasetettiinuseinvapahtajansyntymääesit4 täväuskonnollinenkuva.(myllylä1991,23.)koskatähdenrakentaminenvaati aikaajakalliitamateriaaleja,pyrkivättiernapoika4joukkueetetsimäänri4 veihinsäpoikia,joillaolivarusteetjovalmiina(pohjois4pohjanmaanmuseo 2016).TämänvuoksitähdenomistavatpojatsaivathelpomminMänkinroolin jopahiemanhuonommallakinlaulutaidolla(myllylä1991,22).hienoimmassa tähdessäolivieläsakaroidenpäissäpaperisuikaleistatehdytkoristetupsut

25 25 (kuva8).tähtiaiheuttitiernapoika4joukkueidenkeskensuurintakateuttaja ryhmienvälisissätappeluissapyrittiinkinuseintuhoamaanvastapuolentähti. (Pohjois4Pohjanmaanmuseo2016.) 5 UUDISTETUNTIERNAPOIKA4PUVUSTUKSENLÄHTÖKOHDAT Tiernapoika4perinteelläonpitkähistoria,japienistäeroavaisuuksistahuoli4 mattaesityksenpuvustusonsäilynytlähesmuuttumattomanavuosisatojen ajan.alkuperäisentiernapoika4puvustuksenkunnioittaminenjanäinollenpe4 rinteentunnistettavuudensäilyttäminenoliyhtenäpuvustuksensuunnittelun tavoitteista.koskavuohijärvenluonto4jakulttuuritalontiernapoika4esityksestä kaavaillaanuuttaperinnettä,olipuvustuksenuudistaminentarpeellista.nämä tavoitteetmielessäpyrinsuunnittelemaanjatoteuttamaanpuvustuksen,joka tuotiernapoika4esitykseenuusiaelementtejävanhaaperinnettäkunnioittaen. Tässäluvussaesittelentarkemminpuvustuksensuunnitteluunvaikuttaneette4 kijätsekälopputuloksenasyntyneetpukuluonnokset.pukujainspiroivatniin esityksenhistoriallinentaustakuinesitystilanvisuaalisuus.suurimpanainnoit4 tajanauudistetullepuvustukselletoimikinitseesitystilajaerityisestitilanväri4 maailma. 5.1 Historiallisuus Esityksenhistoriantutkiminenonoleellinenosapuvustuksensuunnittelupro4 sessia,koskapuvustuksenpohjautuusatojavuosiavanhaanperinteeseen. Tiernapoika4perinteenhistoriavoidaanjakaakarkeastikolmeeneriaikakau4 teen.ensimmäinen,puvustuksensuunnitteluunmerkittävästivaikuttanutaika4 kausionkeskiaika,jollointiernapoika4esitysonsaanutalkunsa.keskiajanjäl4 keenesityksenhistoriallisenamerkkipaalunavoidaanpitää16004lukua,jolloin Tiernapoika4esityksentiedetäänrantautuneenRuotsiin.KolmasTiernapoikien jaetenkinsuomalaisentiernapoika4perinteentärkeähistoriallinenaikakausi on18004luku,jolloinesityssainykypäivänäkintunnetunmuotonsa.

26 26 Kuva9.Moodboard(Kouvo2016) Keskiaikanousivahvimmaksiinspiraationlähteeksitutkiessaniesityksenhis4 toriallisiaaikakausiasekäniihinliitettäviätyylillisiäelementtejä.tiernapoika4 esityksenpohjautuessakeskiaikaisiinmysteerinäytelmiin,tuntuikeskiaikaisten pukujenjaetenkinkaavoitusmenetelmienhyödyntäminenpuvustuksessa oleelliselta.lisäksikeskiaikaistenpukujenyksinkertaisuussekärosoistenma4 teriaalienkäyttösopivathyvinalkuperäisentiernapoika4puvustuksentyyliin. PerinteiseenTiernapoika4pukuunkuuluipitkä,lähespolvienmittainenväljä pusero(kuva9j,k,l).keskiajanmiestenmuodinkulmakivenäolisamantyyli4 nen,väljäpäänylivedettävätunika.tunikoitakäyttivätläheskaikki,säätyynja ammattiinkatsomatta.t4mallista(kuva9h),useinhelmastakiiloillalevennet4 tyätunikaakoristiuseinpääntielläoleva,nauhoillakoristettuhalkio.(muoti, tyylitjavaatteetkauttaaikojen2013,51.)yksinkertaisenmallinsalisäksi,täytti keskiaikainentunikahyvinmyöstiernapoika4esityksenpuvustukseltavaaditun monikäyttöisyydentavoitteen.vaatevyötettiinvyötäisilletailanteille(kuva9g) javyönavullavoitiinsäädellähelmanpituutta(muoti,tyylitjavaatteetkautta aikojen2013,51).tämänansioistavaatettaonhelpposäätäätiernapoika4 esityksenvaihtuvienesiintyjienmittojenmukaisiksi.

27 27 KoskaTiernapoika4esityksenpuvustuksentoivottiinolevanjuhlavajaesityk4 senarvollesopiva,olikeskiaikaisenyksinkertaisuudenrinnalletuotavamyös näyttävämpäätyyliä.16004luvunbarokinrunsaastikoristellutkankaatloivat toivotunjuhlavuudenpukujenmuutenpelkistetyillemuodoille.lisäksisuuriku4 vioisetkankaattarjosivatroolihahmojenpukuihinhelpostitunnistettavatele4 mentit(kuva9b,d,e).knihdinpuvuninspiraationatoimialkuperäisessäkintier4 napoika4puvustuksessauseinkäytettyrintapanssari(kuva9k,l).historiallisten rengaspanssarienmalli(kuva9i)jamateriaali(kuva9c)olivatlähtökohtana puvunsuunnittelulle. Tiernapoikienasujenlisäksitulipuvustuksensuunnittelussaottaahuomioon esitykseenoleellisestikuuluvatasusteetjavarusteet.kuninkaiden,herodek4 senjamurjaanienkuninkaankantamatkruunutluovatkatsojallevälittömästi mielikuvanarvokkuudesta.kruunujeninspiraationatoimivatsekätiernapoi4 kienalkuperäisissäpuvustuksissailmenneetkruunut(kuva9j,l)sekähistorial4 liset,keskiajansekäbarokinkruunumallit(kuva9f).kruunujenlisäksiesityk4 sessäkäytettävätmiekatsekämänkinkantamatähtiolivattärkeäosauudis4 tettuapuvustusta. Uudistetunpuvustuksenvärimaailma(kuva9a)määräytyisuurimmaltaosin esitystilassakäytettyjenvärienmukaan.lisäksitiernapoika4esityksenrooli4 hahmojenuudistetuissapuvuissatoistuvatväritpohjautuvatkeskiaikaisiinkan4 kaanvärjäysmenetelmiin. 5.2 Esitystilajavärimaailma Tiernapoika4esityksenesitystilanatoimiVuohijärvenluonto4jakulttuuritalo, jokaonennentoiminutvuohijärvenkirkkona.kirkonvanhaakappeliakäyte4 tääntällähetkellägalleriatilanasekäerilaistenkonserttienjärjestämiseen. Vaikkarakennusonentinenkirkko,onsenarkkitehtuurikuitenkinmelkomo4 dernijapelkistetty.valkoisettiiliseinätsekäkatonkaarevatmuodotmuodosta4 vatmonikäyttöisenjaavarantuntuisentilan. Yleisilmeeltäänvaaleankappelinkatseenvangitsijanaonseinääkoristava monivärinenristinmuotoinenlasimaalaus(kuva10).lasimaalauksenvärimaa4

28 28 ilmatoimiyhtenäsuurimpanainspiraationlähteenäpuvustuksensuunnitte4 lulle.koskapuvutovatkappelintavoinmuotoilultaanyksinkertaisia,olikirkkai4 denvärienkäyttöhyvätapaerottaaroolihahmottoisistaanjaluodahahmojen välillesäätyeroja.väritovatkertoneethenkilönvarallisuudestamyöskeski4 ajalla.kirkkaatväritvaativatkallisarvoisiaväriaineita.tämäntakiatavallinen kansasaityytyäluonnollisiinharmaanjaruskeansävyihin.lisäksikasvivä4 reilläaikaansaadutsinisenjavihreänerisävytolivattavallisenkansansuosi4 ossa.(muoti,tyylitjavaatteetkauttaaikojen2013,51.) Kuva10.Esitystilanlasimaalaus(Kouvo2016) VaikkaTiernapoika4esityksentarinapohjautuuRaamatunkertomuksiin,luoki4 tellaannykypäiväntiernapojatenemminperinteen,kuinkristinuskontermin alle.nykyisentiernapoika4esityksenjäljellejääneetroolihahmotedustavat kristinuskonsijaanhistoriallisiajaosinjopatarunomaisiahenkilöitäjatapahtu4 mia.tämäntakiakristinuskonsymbolin,vuohijärvenkirkonseinääkoristavan ristin(kuva10)liittäminenpuvustukseeneipohjaudutiernapoika4perinteen historiaan,vaanpyrkiiyhdistämäänuudistetunpuvustuksenesitystilanvisuaa4 lisuuteen. KoskaVuohijärvenTiernapojistatuleejokavuotinenperinne,olipuvustuksen suunnittelussaotettavahuomioonesitystila.värimaailmanjavisuaalisuuden lisäksiesitystilatarjosipuvustuksensuunnitteluunuuden,raikkaannäkökul4 man.

29 5.3 Pukuluonnoksetjasuunnitteluprosessi 29 Puvustuksensuunnittelussapyrinkorostamaanesityksenroolihahmojenluon4 teenpiirteitäsekäsosiaalistaasema.lisäksihalusinpuvustuksellakorostaa roolihahmojenvälisiäsuhteita.vaikkasuunnittelunlähtökohtanaoliroolihah4 mojenyksilöllisyys,täytyipuvustuksensiltiollayhtenäinenkokonaisuus.yh4 denhenkilöhahmontoimivapuvustuseiriitäluomaanhaluttuaeheyttä,sillä esitykseneheysjauskottavuussyntyvätjuurihenkilöidenpuvustustenvälille syntyvästäkuvallisestavuoropuhelusta(uotila1995,65).puvustuksenyhte4 näisyyttäpyrinlisäämäänsuurimmaltaosinpukujenväri4jamateriaalivalinto4 jenavulla.persoonallisenpuvustuksensuunnittelunvastakohtanatoimita4 voitetoteuttaamahdollisimmanajatonjamonikäyttöinenpuvustus.koska Tiernapoika4konsertistaontarkoitustehdäjokavuotinenperinne,voivatesiin4 tyjätvaihtuajopavuosittain.tämänvuoksiolitärkeääjättääesiintyjillemah4 dollisuusluodapukujenavullaheidänomiennäkemystensäkaltaisethenkilö4 hahmot,jonkajokainennäyttelijäomallaolemuksellaanjaammattimaisellaot4 teellaantoteuttaa(uotila1995,57).puvustustuleekinsuunnitellavahvista4 maannäyttelijänesittämänroolihahmontunnetilojasekähahmonhenkisiäja fyysisiäaspekteja(gillette2013,452).lisäksipuvustustasuunniteltaessatuli ottaahuomioonesiintyjienfyysisettarpeetjatoiveet.teatteripuvuntuleenäyt4 tävänvisuaalisuudenlisäksiollatoimiva(gillette2013,460).tiernapoika4kon4 serttiapuvustettaessatulipukujentoimivuusetenkinlaulaessaottaahuomi4 oon.lisäksiesiintyjienliikkuminenlavallavaikuttipukujentekniseentoteutuk4 seen. SeuraavaksiesittelenTiernapoika4esityksenroolihahmotomientavoitteideni sekänäkökulmienikauttasekäavaanideoitapukuluonnostenjasuunnittelu4 prosessintakana.suuremmatkuvatpukuluonnoksistalöytyvätopinnäytetyön liitteistä148.

30 5.3.1 Herodes 30 HerodesonTiernapoika4esityksenarvokkainhahmo(Myllylä,1991),minkä vuoksihalusintuodaesiinherodeksenkorkeanasemanmyösuudistetussa puvustuksessa.puvunperusrakenneolijosuunnitteluprosessinalustaasti melkoselkeänämielessäni,jotenpuvunalustavassaluonnostelussalähdin pääosinkokeilemaanmahdollisiayksityiskohtiasekäkoristeluja(kuva11). Työnedetessämyösesimerkiksiviitanpituus,runsausjasaumojenasettelu muuttuivatkankaanjapukusovitustentuomienmuutostenmukana. Kuva11.Pukuluonnokset,Herodes(Kouvo2016) PukujenluonnosteluunlähdinlistaamallaHerodeksenroolinkannaltavälttä4 mättömätpuvustuksellisetelementit.perinteentunnistettavuudensekähero4 deksenkuninkaallisenasemanvuoksioliilmiselvääsisällyttääpukuunviitta, kruunusekärinnanpäältäristiinasettuvamiekkavyö.myösmiekanroolipu4 vustuksessaolitärkeä.asusteidensuunnittelunpohjanatoimialkuperäinen Tiernapoika4puvustussekäesityksenhistoriaanliittyväkuvamateriaali.

31 31 Yhtenäsuurimpanainspiraationlähteenätoimivatkankaatjamateriaalit.Tä4 mänvuoksialoinkinrakentaapukuluonnoksiakangasnäytteidentuomienvisu4 aalistenelementtienympärille.esitystilanlasimaalauksenväreistätummavio4 lettioliselkeävalintaherodeksenpuvunpääväriksisenarvokkuudenjausein kuninkaallisenleimansavuoksi.halusinsekoittaapuvustuksessatiernapoika4 perinteenerivuosisatojentyylit.kuninkaiden,herodeksenjamurjaanienku4 ninkaanpukuihinliitin16004luvunbarokinkoristeellisuuden.pukujenyksinker4 tainensiluettitoimiloistavanapohjanaylellisillekoristeluille(kuva11). VaikkaalkuperäiseenTiernapoikienpuvustukseenkuuluiuseinisäntaiveljen kaapistalöydettyvalkoinenkauluspaita(myllylä2006,22),halusinuudiste4 tussapuvustuksessatuodapukujenvärimaailmannykypäiväänsekälinkittää esitystilanvisuaalisuudenpukuihinniinvärien,kuinmateriaalienkinavulla.uu4 teenvärikkäämpäänväripalettiinsopimielestänitummapohja,minkävuoksi päätinkäyttääjokaisenpuvunallayhtenäistätummaaasua(kuva11).näin väritsekäkoristelutpääsivätparemminesille.toinensuurimuutosalkuperäi4 seenpuvustukseenolikruununväri.alustavissapukuluonnoksissakokeilin sekäkultaista(kuva11b)ettähopeaa(kuva11a,c)kruunuaosanaherodek4 senasuajavaikkatiernapoika4esityksentekstissämainitaanherodeksen kantaneen kultaistakruunuaan (Myllylä2006,22,67)koinhopeansopivan paremminyhteensekäkankaiden,ettäitseesitystilanvärimaailmankanssa. Tutkiessanierilaisiaviitankoristeluihinkäytettäviäkangasvaihtoehtoja,nousi4 vatvaaleathopeaantaittavatkankaatehdottomastiomaksisuosikikseni. Luonnoksenkuvioitubrokadikangas(kuva11a)olialustaalkaenomasuosik4 kiniherodeksenviitankoristeluiksijakangaspäätyikinmyöslopulliseenasuun (kuva12). Herodeksenkruunuasuunniteltaessaoleellisintaolipäähineennäyttävyys. Työntilaajantoiveestalopullinenkruunu(kuva12)yhdistääsekäuudenettä vanhanmuotoilun.alkuperäisissätiernapoika4puvuissakruunutrakennettiin useinpahvisuikaleista.uudistetussakruunussapahvisuikaleetonkorvattu kankaalla,jäljitellenkuitenkinyhäalkuperäisenkruununmuotokieltä.uutena elementtinäkruunussaonristinmuotoonleikattupäätäkiertäväpanta.

32 32 Kuva12.Lopullinenpukuluonnos,Herodes(Kouvo2016) VaikkaHerodeseiitsessäänedustakristinuskoa,onTiernapoika4perinnekui4 tenkinvahvaosasuomalaistajouluperinnettä,heijastaennäinmyössuoma4 laistakristinuskoa.lisäksitiernapoika4esityksenesityspaikka,vuohijärven kirkkotoiomansymboliikanpuvustuksensuunnitteluun.vahvanavisuaalisena elementtinätoimivaristinmuotoinenlasimaalaus(kuva10)kulkeutuitämän vuoksimyöspuvustukseen.koskaherodesontiernapoika4ryhmänjohto4 hahmo,oliristinsijoittaminenhänenasuunsamielestäniperusteltua.näinsain myösyksinkertaisenjavoimakkaanyhdistäväntekijänherodeksenjaknihdin asujenvälille,korostamaanheidänliittolaisuuttaan. Herodeksenkohdallalopullinenpukuluonnos(kuva12)vastaahyvinensim4 mäistäalustavaasuunnitelmaapuvusta(kuva11a).vaikkapuvuntoteutus vaiheessaosaasunyksityiskohdistasekäasusteitamuuttuivatvielälopulli4 sestapukuluonnoksesta,pyrinpysymäänmahdollisimmanuskollisenalopulli4 senpukuluonnoksen(kuva12)tyylille.tällätavoinpystyinvarmistamaanhe4 rodeksenpuvunyhtenäisyydenmuidenroolihahmojenkanssa.

33 5.3.2 Murjaanienkuningas 33 ToinenTiernapoika4esityksenjohtohahmoistaonMurjaanienkuningas.Vaikka Murjaanienkuninkaantaustastaeioleyhtäselväätarinaa,onMurjaanienku4 ningasainaedustanuteräänlaistaeksoottisuutta.lisäksidramaattisenjahur4 janherodeksenrinnallamurjaanienkuningasnäyttäytyypehmeänäjaymmär4 täväisenähallitsijana.näidenmielikuvienpohjaltaryhdyinsuunnittelemaan Murjaanienkuninkaanasua. KutenuudistetunTiernapoika4puvustuksenmuissakinasuissa,myösMurjaa4 nienkuninkaanpuvunsuunnitteluunvaikuttivatvahvastierimateriaalit.koska halusintuodaasuuneksoottisuutta,ryhdyinkokeilemaanerimateriaaliyhdis4 telmiä.struktuuriltaanerikoisetkankaattoimivatkontrastinamattapintaiselle villakankaalle(kuva14a,c).kutenherodeksenasussakokeilinkullanvärisiä yksityiskohtiamyösmurjaanienkuninkaalle(kuva14b),muttapuvustuksenyh4 tenäisyydensäilyttämisenvuoksipäädyinkäyttämäänhopeansävyjämyös Murjaanienkuninkaanasussa. Kuva13.Pukuluonnokset,Murjaanienkuningas(Kouvo2016)

34 34 KoskaMurjaanienkuninkaanasuonhuomattavastiHerodeksenasuavaa4 leampi,kointarpeelliseksituodaasuundramaattisuuttaviitanyksityiskohtien avulla.kiiltävä,kuvioitukangas(kuva14a)eiluonuttarpeeksivahvaakontras4 tiavillakankaanrinnallejakokonaisuusoliliianyksiulotteinen.tämänvuoksi päätinkokeillaherodeksenasussatoistuvantummanvioletinyhdistämistä Murjaanienkuninkaanasuun(kuva14c).Lisäksikokeilinselkeästikolmiulot4 teisenkankaanyhdistämistämuutoinyksiväriseenviittaan.vaikkatikattukan4 gas(kuva14c)toimurjaanienkuninkaanasuunhaluttuapehmeyttä,olikan4 gaskuitenkinlopultaliianerilainenmuihinmateriaalivalintoihinverrattuna. Kuva14.Lopullinenpukuluonnos,Murjaanienkuningas(Kouvo2016) Murjaanienkuninkaanlopullinenasu(kuva14)onyhdistelmäsekäalustavissa luonnoksissa(kuva13)näkyviäettäaivanuusiaelementtejä.herodeksen laillakointärkeäksiyhdistäämyösmurjaanienkuninkaanasuunjokinselkeä tunnuskuvio.erilaistenkokeilujenjälkeenpäädyinkoristelemaankuninkaan viitanjokeskiajaltatunnetunkurjenmiekka4kuvionmukaelmalla.näinsainpu4 kuunjälleenyhdentiernapoika4perinteenhistoriaanviittaavantekijän.

35 5.3.3 Knihti 35 Knihdinpuvussaoleellisintaolituodailmiroolihahmonsotilaallinenasema sekäyhteysherodekseen.puvustuksensuunnittelunlähtökohtanatoimialku4 peräisessäkintiernapoika4puvustuksessauseinkäytettyrintapanssari.lisäksi alkuperäisentiernapoika4puvustuksenpolvimittaistakauluspaitaamuistuttava keskiaikainentunikaonlinkkiuudistetunjaalkuperäisenpuvustuksenvälillä. KutenuudistetunTiernapoika4esityksenmuissakinpuvuissa,myösKnihdin pukuluonnostensuurimpinainnoittajinatoimivatpukujenmateriaalit.rengas4 panssariamuistuttavahopeanhohtoinenkangas(kuva15a,b)päätyilopulta myösknihdinlopulliseenasuun(kuva16). Kutenalustavistapukuluonnoksista(kuva15)voihuomata,Knihdinasunpää4 elementitpysyivätsuunnitteluprosessinaikanamelkomuuttumattominajaeri kokeilutnäkyvätpääosinvaatteenmallissasekäyksityiskohdissa.knihdinja Herodeksenliittolaisuuttapyrinkorostamaanyhtenäisenvärimaailmansekä roolihahmojayhdistävänsymbolinavulla.knihdinpukuluonnoksissanäkyvä risti(kuva15)toistuumyösherodeksenkruunussa(kuva12). Kuva15.Pukuluonnokset,Knihti(Kouvo2016)

36 36 RoolihahmojenyhtenäisyydenansiostapäädyinkäyttämäänKnihdinlopulli4 sessaasussa(kuva16)herodeksenasunvärejätoistavaaviittaa.tästä syystäensimmäinenpukuluonnos(kuva15a)jäipoisjomelkovarhaisessa vaiheessa.jäljellejääneistäluonnoksista(kuva15b,c)päädyimmeyhdessä työntilaajankanssavalitsemaanpukujenparhaatominaisuudetjayhdistä4 mäännämäelementitknihdinlopullisessaasussa(kuva16). Kuva16.Lopullinenpukuluonnos,Knihti(Kouvo2016) Lopullisenasun(kuva16)näyttävyyttälisäävätviolettiviittasekähupullinen panssari.muutoinknihdinasujatkaauudistetunpuvustuksenyksinkertaista linjaa.knihdinpanssarinlisäksipyrinvahvistamaanmielikuvaaroolihahmon sotilaallisuudestasaappaitamuistuttaviensäärystimienavulla.säärystimettoi4 mivatlopultaniinhyvin,ettäpäädyinkäyttämäänniitämyösmuidenroolihah4 mojenasuissa.

37 5.3.4 Mänkki 37 KoskaMänkinosuusonainaollutTiernapoika4esityksenmuitaroolihahmoja pienempi,olimänkinasuahelpoinlähteäuudistamaan.tästäsyystäpäädyin4 kinottamaanmänkinasunsuunnitteluuntäysinuudennäkökulmanjapyrin luomaanmänkinroolihahmolleomantarinanpuvustuksenavulla. MänkkionmuitaTiernapoika4hahmojaselkeästivarattomampi,mistäsyystä useintavallisenkansanpäällänähtyvihreäoliselkeävalintaasunpääväriksi. HalusinkäyttäämyösMänkinasussapohjanaalkuperäisenTiernapoika4pu4 vustuksentyylistäpaitaajapäädyinsuunnittelemaanknihdintunikaajäljittele4 vänväljäntunikanmyösmänkille(kuva17).ensimmäisessäpukuluonnok4 sessa(kuva17a)pitkänmallinenvyönavullalanteillekiristettäväliivitoimie4 leenpaimenet.vaikkaviittausbeetleheminpaimeniinolisiolluttiernapoikien tarinankannaltaperusteltua,poikkesiasunmuotoliikaamuidenroolihahmojen uudistetuistapuvuista.myöhemmissäpukuluonnoksissa(kuva17b,c)näkyvä yksinkertainenkauluripäätyilopultamyösvalmiiseenasuun. Kuva17.Pukuluonnokset,Mänkki(Kouvo2016)

38 38 AlkuperäisessäTiernapoika4asussaMänkkiedustiuseinjokokalakukon4tai kartionmallisessahatussa.koskahalusinmänkinuudistetunpuvunavulla luodamielikuvantavallisestatyöläisestä,eiteatraalinenjajopakoominen hattuolisisopinutasuun.yksinkertaisen,barettiamuistuttavanhatun(kuva 18)avullasainpidettyäMänkinuudistetunpuvunyksinkertaisena,unohta4 mattaroolihahmolleominaistaasustetta. Kuva18.Lopullinenpukuluonnos,Mänkki(Kouvo2016) VaikkaMänkinpyörittämä,Tiernapoikientunnusmerkkinäpidettytähtieivarsi4 naisestikuuluroolihahmonasuun,ontähtiehdottomastiyksimänkinasuntär4 keinperinteentunnistettavuuttalisäävätekijä.tähdensakaroidenoikeaoppi4 sestamäärästäollaanaikojenkuluessaoltumontaaerimieltä.useinsakaroi4 denmääräjatähdennäyttävyysriippuivatkuitenkinsiitä,kukatähdenolira4 kentanut.itserakennetuntähdenkohdallaoliuseinhelpointatyytyäneljään sakaraan.(laine,2002.)koskaammattilaisetvastasivatuudistetunpuvustuk4 sentähdenrakentamisesta,olisisuunnitelmavoinutollalopullistamonimutkai4 sempi.päädyinlopultakuitenkinsuunnittelemaanyksinkertaisen,puvustuksen tyyliätoistavantähden.

39 39 6 PERINTEENTUNNISTETTAVUUSPUVUISSA Perinteentutkimuksessakeskeinenkysymysonmitenjamiksiperinnevälit4 tyy.tarkemminvoidaantutkianiidenkulttuuristentietojen,taitojenjatulkinnal4 listenmerkityksienvälittymistä,jotkavälittyessäänluokitellaanperinteeksi. (Anttonen2009,1.)Ennenuudistetunperinteenvälittämistä,tuleeselvittääne tekijät,jotkaovatoleellinenosaperinteentunnistettavuutta.välittyessäänpe4 rinneilmentäähistoriallisenjatkuvuudenarvoa.tällainenarvokuitenkinvaatii tuekseenvakuuttaviaargumenttejasiitä,mitkäasiatkuuluvatollajatkuvuutta ilmentämässä.(anttonen2009,243.)lopullistenominaisuuksienvalintaanvai4 kuttavatyleisestitunnetutsäännöksetsekätekijäjakokijanomatmielikuvat perinteestä. Uotilanteorian(1995)mukaanjokainenpukeutumiskuvankuvaaja,tässäta4 pauksessapuvustuksensuunnittelija,käsitteleepukujaainaomastaelämänti4 lanteestakäsin.ideatpukujentakanaaukeavattekijällevastahänelletuttujen jatunnistettavienominaisuuksienjatunnusmerkkienavulla.näinollen,kuten Uotilahyvinkiteyttää: jospukeutumiskuvantekemisenjakokemisenolosuh4 teetkokevatmuutoksen,muuttuvatmyöskuvienlukutavat. (Uotila1995,50.) Uotilanteoriamuuttuvastaympäristöstäjanäinollenmyöspukeutumiskuvien luku4jatulkintatavoistaonmyösyksiperinnenäytelmänpuvustuksensuunnit4 telunlähtökohta.kutenuseimmillevuosisatojavanhoilleperinteille,onmyös Tiernapoika4esityksellekehittynytkaikilletututtunnusmerkit.Juurinäidenomi4 naisuuksiensäilyttäminenesityksenpuvustustauudistettaessaontärkeää, jottaperinneonedelleentunnistettavissa. Haastavanperinnenäytelmänpuvustuksenuudistamisestatekeepukujenko4 kijan,elikatsojanomatulkintaesityksestäjasentakanaolevastaperinteestä. Vaikkakuvantekijän,tässätapauksessapuvustajantehtäväonsaattaahalua4 mansaviestikatsojalle,eiviestivälityainamuuttumattomana.kutenkaikki taide,myöspuvustuspuhutteleekatsojaatämänomallakielelläjatyylillä. (Sandström2000,290.) Vaikkajokainenkatsojatulkitseeperinnettäomienmielikuviensapohjalta, muodostuuperinteilleuseinkirjoittamattomiasääntöjä.myöstiernapoika4esi4 tyksellekehittyivättietytnormitjatiernapoika4joukkueillelaadittiinjopakirjalli4 sia,esityksenkulkuasekäesiintyjienpukujakoskeviasäännöksiä.näinvar4 mistettiin,ettäesityksetovatlaadukkaitajavanhaaperinnettäkunnioittavia.

40 40 PerinteistäpoikkeaviaesityksiähalveksittiinjakutenKoskenniemi(1960,40) kertoo: olisivatkaikkiylimääräisetjuoksutuksetlaulusävelessäjapoikkeami4 setperinnäistavanvahvistamastapuvustostaolleetrikossitäkirjoittamatonta esteettistälainsäädäntöäkohtaan,jokaolikaupungissammetähänjoulunäy4 telmäännähdensaanutsukupolvienkäytännössävahvistuksen. NykypäivänäTiernapoika4perinneonmuuttunutjomoneenkertaanjaesityk4 sestäontehtyniinmodernejakuinperinteisiäkinversioita.entisajantiukat säännötesimerkiksitiernapoikienpukujakohtaanovatjääneetvähemmälle huomiollejamyösesityksenkulkuaonmukailtuvastaamaanesitystenkulloi4 siakinresursseja.koskatiernapoika4esitykselläonvahvakulttuuriperinnölli4 nenasemasuomalaisenajouluperinteenä,eivätpienettaisuuremmatkaan puutteetesimerkiksiesityksenpuvustuksessaestäkatsojaaluomaanmieliku4 vanentisajantiernapojista.etenkinperinnenäytelmienkohdalla,näyttelijöiden ollessavarmojaesiintymisestään,katsojahyväksyypuutteetesityksenvisuaa4 lisuudessajatäyttääneitseomillamielikuvillaansekämuistoillaan.musiikin, samoinkuintiettyjentunnettujensymbolienliittäminenesitykseenvahvistaa katsojanmielikuviaentisestään.(bicât2006,38.)juurinäidentunnusmerk4 kienjasymbolienselvittäminenolilähtökohtanamyösvuohijärvenuudistetun Tiernapoika4puvustuksensuunnittelulle. Perinteentunnistettavuuteenenitenvaikuttaneettekijätselvitäntämänluvun lopussa.lisäksiarvioin,mitenonnistuinsäilyttämäänperinteentunnistetta4 vuudenuudistetussapuvustuksessa.sitäennenavaanhiemanperinteenkä4 sitettäsekätiernapoika4esityksenluokitteluaniinkansanperinteenkuinfolklo4 renkinalle.

41 6.1 Perinne 41 Perinneonlaajakäsite,jokasisältääniinaineellisiakuinaineettomiakinpiir4 teitä.perinnekäsitetäänuseinsukupolveltatoiselleperiytyväksi(anttonen 1993,2)jasekoostuutiedon,taidonjakokemuksenyhteisöllisestäpää4 omastajaelääihmistenepävirallisenakulttuurina(virtanen1993,11).kult4 tuuri,perinnejaperintöovatkintoisiinsaläheisestiliittyviäkäsitteitäjausein niitäkäytetäänmyössamojenasioidenilmaisemiseen(anttonen2009,1). KatriinaSiivonenviittaaartikkelissaanKestävä*aineellinen*ja*aineeton*kulttuuri* (2013)IlmarTalvenmääritelmäänperinteestä.Talvemääritteleeperinteen olevanjatkuvastisosiokulttuurisessavuorovaikutuksessaelävä,mennyttätois4 tavajauudistavailmiö.tämämääritelmäkuvastaahyvinmyösomantutki4 mukseninäkökulmaa.tiernapoika4perinneonhyväesimerkkipitkänhistorian omaavastasuullisestakansanperinteestä.lisäksitiernapoika4esitysonyhä tänäkinpäivänävahvaosasuomalaistajouluperinnettä. Tiernapoika4esitysvoidaanluokitellakansan4jajouluperinteenlisäksimyös folkloreksi,silläsetäyttääfolklorenmääritelmänlähestäydellisesti.virtanen (1993,32)määritteleefolklorenkeskeisimmäntehtävänolevanviihdyttäminen sananlaajassamielessä.erilaisinkeinoinarkimuokataanjuhlaksijakuten Tiernapoika4perinteessä,esimerkiksisuullisenkerronnan,laulunjatanssin avullaluodaanmielikuvitustakiehtoviarinnakkaistodellisuuksia.juuritämä suullisenkerronnanperiytyminensukupolveltatoiselleonolennainenosatier4 napoika4perinnettä.virtanenjatkaamuistuttamalla,kuinkaarkipäiväntilan4 teissaluotammepitkältimuidenihmistenpuheisiinsekäheidänkokemuksiinsa elämästä.virtasenmainitsemajuhlallisuusyhdistetäänedelleenkinvahvasti Tiernapoika4perinteeseen.MyösV.A.Koskenniemi(1960,40)muistaaTier4 napoika4esityksenolleenyksijoulunajankohokohdista.koskenniemikuvailee esitystä: Seesitettiinvuodenkorkeimmanjuhlanaikaanjasitäympäröiainajuhlallinen salaperäisyysjaodotus.silläolijokavuosiuudistuvaensi4iltansa,muttaseei kadottanutmitäänvaikutuksestaan,vaikkasenerivaiheetsuunnilleenmuisti4 kinjoulustajouluun.aiheentutunomaisuustavallaanlisäsisenviehätystä,ja josnäyttelijätolisivatjotakinunohtaneetläksystääntaijoskuslasketelleetomi4 aan,olisisetuottanutpettymyksen.

42 6.2 Valmispuvustus 42 ArvioinKoskennurmi4Sivosen(kuva4)analyysimallinavulla,mitenpuvustus onnistuitiernapoika4perinteensäilyttämisessäsekä,mitensetäyttisilleasete4 tuttavoitteet.lopullisenpuvustuksensuunnitteluunvaikuttivatvahvimminana4 lyysimallissaesitetytkulttuuriset,esteettiset,ajallisetsekäympäristöllisetas4 pektit.lisäksiasiakkaantarpeetjatoiveetvaikuttivatsuurestipuvustuksen suunnitteluunjatoteutukseen. TyönsuunnitteluunvaikuttaneitakulttuurisiaaspektejaedustavatTiernapoika4 esityksenhistoriallinentaustasekäesityksentarinajaroolihahmot.myöstoi4 nentyönpäätavoitteista,perinteensäilyttäminenpuvustuksessavoidaanliittää työnkulttuurisiintekijöihin.tiernapoika4esityksenroolihahmotnousivatjopu4 vustuksensuunnittelunalussayhdeksitärkeimmäksiperinteensäilyttäväksi tekijäksijahalusintuodatiernapoikienluonteenpiirteetselkeämminesille sekäkatsojilleettäesiintyjille. Roolihahmojenväliseterotniinsäädynkuinluonteenpiirteidenkinkannaltatu4 levatesilleesityksenkulussasekäroolihahmojenvuorosanoissa.roolihahmo4 jenjaetenkinherodeksenjamurjaanienkuninkaanvälinenvaltataisteluon yksiesityksentärkeimmistäjännityksenluojista,minkävuoksihalusinkorostaa kuninkaidenvälisiäerojamyöspuvustuksessa.kuninkaideneroavaisuuksia korostettiinmyöstiernapoikienalkuperäisessäpuvustuksessa.murjaanien kuninkaanasujätettiinuseinherodeksenasuayksinkertaisemmaksi(myllylä 1991,23).Uudistetussapuvustuksessahalusinkuitenkinkunnioittaatilaajan toiveita(kuva4)jasuunnitellamahdollisimmanyhtenäisen,juhlavanjanäyttä4 vänpuvustuksen.tämänvuoksipyrinsäilyttämäänjuhlavuudensekähero4 deksenettämurjaanienkuninkaanasussa(kuva19).loinhienovaraisiaeroa4 vaisuuksiaroolihahmojenarvokkuudenvälillemateriaalivalintojenavulla.

43 43 Kuva19.HerodesjaMurjaanienkuningas(Kouvo,2015) Herodeksenviittaa(kuva19)koristaabrokadi4kangastajäljittelevähopean4 hohtoinenkuviokangas.murjaanienkuninkaanviittaonpääosinvillakangasta. Kiiltäväkangasluomielikuvanarvokkuudesta,kuntaasmattapintaiset,kar4 keatmateriaalitliitetäänuseintavalliseenkansaan.villakankaidenkäyttöpu4 vustuksenpäämateriaalinaperustuukankaanmuotoilu4javärjäysominaisuuk4 siinsekäkankaanluomiinmielikuviin.raskas,kauniistilaskeutuvavillakangas sopiihyvinkoristekankaidenrinnallaarvokkaidenviittojenmateriaaliksi,mutta edustaasamallamyöskarkeaa,tavallisenkansankäyttämäämateriaalia.li4 säksivillakankaankäyttöyhdistääpuvustuksenanalyysimallin(kuva4)ajalli4 suuteen.tiernapoika4esitysonjouluperinne,jasitäesitetääntalvella.alunpe4 rintalostataloonkiertäneettiernapoika4joukkueettarvitsivatylleentalvenpak4 kasiltasuojaavatvaatteet.uudistetunpuvustuksenvillakankaisetasutluovat katsojallemielikuvantalvipakkasillaulkonakiertävistätiernapoika4joukku4 eista.lisäksiuudistetunpuvustuksenvillakankaisiaasujaonmahdollisuus käyttäätulevaisuudessamyösulkoilmaesityksissä.

44 44 Myöskuninkaidenasujenvärimaailmaluoerojaroolihahmojenvälille.Dra4 maattisestajahurjastaluonteestaantunnettuherodesonpuettutummaan violettiin.murjaanienkuninkaanasuonvaaleampi.nämävalinnattoimivatpu4 vustuksessaerityisenhyvinmurjaanienkuninkaannäyttelijänollessanaispuo4 linen.tosinanalyysimallissa(kuva4)esitettypukujenkäyttöönvaikuttava mahdollinenesiintyjienvaihtuminentäytyiottaahuomioonpukujasuunnitelta4 essa.pukujenmuunneltavuusnäkyypukujenkaavoituksessa.kuninkaiden runsaatviitat(kuva19)sopivatmonenkokoisellekantajalle,jaknihdinjamän4 kinkeskiaikaiset,väljättunikatovatmuunneltavissalantiolleasetettavanvyön avulla(kuva20). Kuva20.KnihtijaMänkki(Kouvo2015) Muunneltavuusnäkyymyöskuninkaidenmiekkavöissä(kuva19).Olanyliris4 tiinasettuvatmiekkavyöt,elijihängitolivatmuidenasusteidenlisäksiyksitär4 keimmistätiernapoika4perinteensäilyttävistäpuvustuksellisistaelementeistä. Vaikkakuninkaidenasujenvärimaailmapoikkeaaalkuperäisestäuseinpunai4 sen,mustanjakullansävyisestätiernapoika4puvustuksesta,tuovatkuninkai4 denristivyötsekäkorkeatkruunutalkuperäisentiernapoika4perinteenuudis4 tettuunpuvustukseen.

45 45 MyösKnihdinjaMänkinuudistetuissaasuissa(kuva20)onalkuperäisenTier4 napoika4puvustuksenelementtejä.uudistetussapuvustuksessaknihdilläja Mänkilläonalkuperäistenpukujenväljiä,polvimittaisiakauluspaitojamuistutta4 vatkeskiaikaisettunikat.analyysimallin(kuva4)kulttuuristenaspektienalle listattutiernapoika4perinteenhistoriallinentaustanäkyynäinmyöspukujen kaavoituksessa.myösknihdinpanssari(kuva20)viittaaalkuperäisessäkin puvustuksessakäytettyynläkkipellistävalmistettuunrintapanssariin.uudiste4 tussapuvustuksessapanssarieikuitenkaanvastaatäysinalkuperäistämallia, vaanonsaanuttiernapoika4perinteenhistorialliseentaustaanlinkittyvänkes4 kiaikaisenmallin.perinteenkunnioittamisenlisäksimyösknihdinpanssari vahvistaaroolihahmonluonteenpiirteitäjakoskauudistetunpuvustuksenyh4 tenälähtökohtanatoimivatesityksenroolihahmot,oliknihdinsotilaallinen asemaoleellistatuodaesillepuvustuksenavulla. MänkinosaaTiernapoika4joukkueessaonainapidettyvähäisempänäesityk4 senmuihinroolihahmoihinverrattuna.vuohijärventiernapoika4konsertissa Mänkkionkuitenkinnostettuesiinalkuperäistäesitystäenemmän.KoskaTier4 napoikientarinaonsovitettukonsertinmuotoon,onkohtaustenväliinliitetty roolihahmojenesittämiätunnettujajoululauluja.laulajatesiintyvätsekäsoo4 lonaettäyhdessä.näinollenmyösuseinilmanvuorosanojajäävämänkki pääseeesiinkonsertinaikana.kutenmänkinroolihahmo,onitsepukukin useinjäänytmuidenroolihahmojenasujavaatimattomammaksi.mänkkiedus4 taamyösuudistetussapuvustuksessaroolihahmoistakoruttominta.esimer4 kiksimänkinasun(kuva20)päävärivihreäpohjautuukeskiajallakäytettyyn värimaailmaan.kasviväreilläaikaansaadutvihreänjasinisetsävytolivatusein tavallisen,varattomammankansankäytössä. VaatimattomammastaroolistaanhuolimattaonesityksenyksitärkeinTier4 napoika4perinteentunnistettavuuttalisäävätekijäjuurimänkinkantamatähti. Pyörivä,kynttilänvalossavälkehtivätähtionehdottomastiyksiTiernapoika4 perinteentunnusmerkeistäjanäinollenoleellinenosamyösuudistettuatier4 napoika4puvustusta.tähti(kuva20)toistaauudistetunpuvustuksenyksinker4 taisiasiluetteja.tähdenväritsopivatyhteenniinesitystilankuinpuvustuksen värimaailmankanssajatoimiiuudistetussakinpuvustuksessatiernapoikien tunnusmerkkinä.vaikkamänkinasussaonenitenpuvustustauudistaviaele4 menttejä,sopiiasukuitenkinmuunpuvustuksenrinnallejatuokokonaisuu4 teenuudenjaraikkaantyylin.

46 46 Tähdenlisäksipuvustukseenoleellisestikuuluvatasusteetovatkuninkaiden sekäknihdinkantamatmiekat.käytännöllisyydensekäturvallisuudenvuoksi olimiekoillekehitettävähelppojakestäväsäilytysmuotomiekkailukohtausten välissä.miekkojentuppien(kuva21)yhdistäminenkuninkaidenjihänkeihinoli selkeäjamahdollisimmanhuomaamatontapayhdistäämiekatasuihin.kol4 mionmuotoinenmiekkatuppioliyksinkertainenvalmistaamyöserillisenä, Knihdinvyöhönkiinnitettävänäosana.Miekkojenlisäksianalyysimallissa (kuva4)esitettyasujentoimivuustuliottaahuomioonmyösesiintyjienlaula4 essajaliikkuessalavalla.viittojenpystykaulustensekäkiinnitysmenetelmien valmistaminenvaatierityistähuolellisuutta.esityksenaikanalaulajanontär4 keätunteaolonsavarmaksilavalla,jakaikkimahdollisethäiriötekijätonotet4 tavahuomioonjaminimoitavapuvustustasuunniteltaessajatoteutettaessa. Lisäksikruunujenjamuidenpäähineidenistuvuustuleevarmistaaennenvar4 sinaistaesitystä.tiernapoika4konsertinkinaikanaesiintyjätliikkuvatpaljonja etenkinherodeksenjamurjaanienkuninkaanvälisetmiekkailukohtaukset haastavatpukujentoimivuuden. Kuva21.Murjaanienkuningas(Kouvo2016)

47 47 KuninkaidenvälisenvaltataistelunlisäksimyösHerodeksenjaKnihdinliittolai4 suusontärkeäosatiernapoika4esityksenkerrontaa.roolihahmojenasuja (kuva22)yhdistävätvärimaailma,koristekankaankuviointisekämolempien asussatoistuvaristikuvio.knihdinviitassajaherodeksenkruunussaesiinty4 vänkristinuskoonliitettävänsymbolinliittäminenuudistettuunpuvustukseen antoiselkeänyhdistäväntekijänroolihahmojenpukujenvälille.lisäksiristiyh4 distääpuvustuksenesitystilanseinälläolevaanlasimaalaukseen(kuva10). Näinpuvustusvastaasilleasetettuatavoitettavisuaalisuuttatoistavistapu4 vuista.tämätavoiteonanalyysimallissa(kuva4)listattusekäympäristö4 aspektienettätilaajantoiveidenalle. Kuva22.HerodesjaKnihti(Kouvo,2015) Myösesitystilanvärimaailmanäkyyselkeästiuudistetussapuvustuksessa. Esitystilanlasimaalaus(kuva10)toimivärikarttanapuvustuksensuunnitte4 lussa.tilanvärimaailmaonyksianalyysimallissa(kuva4)esitetyistäympäris4 töaspekteista.puvustuksenvärimaailmanliittäminenesitystilan,vuohijärven luonto4jakulttuuritalonvisuaalisuuteentoimihienostijatoitiernapoika4pu4 vustuksennykypäivään.

48 48 Kuva23.Tiernapojat(Kouvo,2015) Koskaanalyysimalli(kuva4)tarkasteleepuvustuksensuunnitteluajasillease4 tettujatavoitteitaniinmonestaerinäkökulmasta,olilopullisenpuvustuksen suunnitteluhelpompaa.selkeätlähtökohdat,asiakkaantoiveetsekäpuvustuk4 sentavoitteetonhyvälistatasuunnitteluprosessinalussa.näinsuunnittelun edetessäonhelppohuomata,mitkäanalyysimallissaesitetytaspektitnouse4 vattärkeimmiksijamitkätaasjäävätvähäisemmällehuomiolle.omantyöni kohdallaselkeästitärkeimmiksiaspekteiksijanäinollenpuvustuksensuunnit4 teluunvaikuttaneiksitekijöiksinousivattiernapoika4esityksenroolihahmot,pu4 vustuksenuudistamisentavoitesekäalkuperäisenpuvustuksenkunnioittami4 nen.lopultajuurinämätekijättulevatesiinmyösvalmiissapuvustuksessa (kuva23).uudistettupuvustusonraikas,muttasamallatiernapoika4perin4 nettäkunnioittavakokonaisuus,jokaantaajokaiselleroolihahmolleomanper4 soonallisentyylin,rikkomattakuitenkaanpuvustuksenyhtenäisyyttä.

49 7 POHDINTA 49 KäsitteenäTiernapoika4esitysoliminullejoennestääntuttu.Tainiinainakin luulinennenvarsinaisentutkimustyönaloittamista.vaikkatiernapoika4perin4 teelläonvuosisatojavanhahistoriansaosanasuomalaistakulttuuriperintöä,ei esityksenhistoriavarmastikaanolemonilletuttu.etenkinnuoremmansuku4 polvenedustajat,joihinitsekinlukeudun,eivätoleeläneettiernapoika4esitys4 tenkulta4aikaa,eivätkänäinollenvälttämättätuleedesajatelleeksiperinteen pitkäähistoriaajasenkulttuuriperinnöllistäarvoa.vuosienmittaantier4 napoika4perinneonsiirtynytkokokansanhuvistakoulujenjuhlasaleihinjavä4 hitellenmenettänytsenarvon,jokaperinteellekuuluu. Uudenperinteensyntyminenonainahienoa,muttavielähienompaaonherät4 tääeloonvanha.tämänvuoksikuullessanivuohijärvenluonto4jakulttuurita4 lontavoitteestaherättäätiernapoika4perinneuudelleenhenkiinjaluodauudis4 tettujokajouluinentraditio,olinhaltioissani.uudistetuntiernapoika4puvustuk4 sensuunnittelujatoteutusantaisimahdollisuudenollaosanaedistämässä uuttaperinnettä,jatkumoa,jokatoivonmukaanherättäisiajansaatossahie4 manunholaanjääneentiernapoika4perinteenjälleentäyteenloistoonsa. KoskaTiernapojatovatjuurtuneetniinvahvaksiosaksisuomalaistajouluperin4 nettä,oliperinteenjasenvälittymisentutkiminenlähesvälttämätönnäkö4 kulmapuvustuksensuunnitteluun.olinjoennentyönaloittamistapäättänyt, ettenhaluaopinnäytetyönijäävänpelkäksityöprosessinkuvaukseksi,vaanha4 lusintutkimuksenkäsittelevänaihettasyvemmin.vaikkakulttuuriperinnönsäi4 lyminenjaperinteenvälittyminenkiinnostavatminuamyösyleisellätasolla, jouduinhuomioimaanopinnäytetyölleasetetutrajatniinajankäytönkuintutki4 muksenlaajuudenkinkannalta.tästäsyystäpäätinrajataopinnäytetyönai4 heenkäsittelemäänvainopinnäytetyönlopputuloksenasyntynyttätier4 napoika4puvustusta.tiukemminrajattuaiheantoiminullemahdollisuudenpe4 rehtyätarkemmintiernapoika4perinteenhistoriaansekätarinoihinesityksen juonen,roolihahmojenjaalkuperäistenpukujentakana. LopultapäädyinrajaamaantyöntutkimuskysymyksetTiernapoika4perinteen tunnistettavuudensekäesityksenpuvustuksellistenelementtiensekätunnus4 merkkienympärille.työnpäätutkimuskysymyshaastoiminutvertailemaan vanhojatiernapoika4puvustuksiajajäljittämäänneelementit,jotkaovatvälttä4

50 50 mättömiäperinteentunnistettavuudenkannalta.perinnenäytelmääuudistetta4 essatuleealkuperäistenpukujenlisäksiottaahuomioonmyösesityksenja näinollenmyösperinteenhistoriallinentausta.koenvastanneenikysymyk4 seenlaajastijaerinäkökulmathuomioonottaen.opinnäyteyössäenainoas4 taanotahuomioontiernapoika4puvustukselleoleellisia,osittainjopaitsestään selviäelementtejävaantutkinperinteentunnistettavuudenvälittymistämyös esityksenhistoriankautta.tällätavoinuudistettupuvustuspyrkiisynnyttä4 määntuttujenelementtienrinnallemyösuusiamielikuvianostaentiernapoika4 perinteenhistorianesille. AlkuperäisenTiernapoika4puvustuksenjaperinteenkunnioittamisenlisäksi,oli tutkimuskysymystenasettelussaotettavahuomioonmyöspuvustuksenuudis4 tamisentavoite.opinnäytetyönalatutkimuskysymysherättääpohtimaanuu4 distetunpuvustuksenmerkitystäjaniitäpuvustuksellisiaelementtejä,jotka ovatuudistetussapuvustuksessaoleellisia.vahvimmaksitunnusmerkiksi nousipuvustuksentäysinuudistettuvärimaailma.lisäksikoen,ettäroolihah4 mojenvälisiäsuhteitasekätiernapoikienluonteenpiirteitäkorostaneetpuvut jäivätmonellekatsojallemieleenjuuriroolilähtöisennäkökulmanansiosta. VaikkaTiernapoikiakoskeviatutkimuksiajaartikkeleitaonkirjoitettuSuo4 messasatoja,koituiopinnäytetyönsuurimmaksiongelmaksilähdemateriaalin löytäminen.suurinosavanhoistaartikkeleistajatutkimuksistaontavallisen opiskelijansaavuttamattomissajaenpäässytesimerkiksisuomentunnetuim4 mantiernapoika4tutkijankaleviroustinteoksiinlopultakäsiksimillään. VaikkasuurinosaTiernapoikiakoskevastalähdemateriaalistapohjautuutiet4 tyihinyleisteoksiin,kutenopinnäytetyössänipaljonkäytettyynmyllylän(1991) Tiernapoika4kirjaan,olisilaajempilähdemateriaalintutkimusvarmastiantanut syvyyttäopinnäytetyöhön. Toisenahaasteenaopinnäytetyötäkirjoittaessanikoinprojektintyöjärjestyk4 sen.useinopinnäytetyöntutkimustatehdäänjadokumentoidaanproduktiivi4 senosanohella.omantyönikohdallaproduktiivinenosuuskuitenkinsijoittui ennenvarsinaisenopinnäytetyönkirjoittamisenaloittamista,minkävuoksi muunmuassasopivantutkimusmenetelmänlöytäminenolijälkikäteenhanka4 laa.opinnäytetyössäkäytettykoskennurmi4sivosentekijä4käyttäjämalliantoi onneksiselkeätjahyvätlähtökohdatvalmiinpuvustuksenarviointiinjanäinol4 lenmyösopinnäytetyöntutkimuksentavoitteidenselvittämiseen.

51 51 Haasteistahuolimattakoenonnistuneenityössähyvin.UudistettuTiernapoika4 puvustusonyhtenäinenjaalkuperäistäperinnettäkunnioittavakokonaisuusja vastaasillesuunnittelunalussaasetettujatavoitteita.valmispuvustussaipal4 jonhyvääpalautettasekätyöntilaajaltaettäesityksenkatsojiltajauskonpu4 vustuksenihastuttavanvuohijärvenluonto4jakulttuuritalonkävijöitämyöstu4 levinajouluina. Uudistuminenjajatkuvastimuuttuvaankulttuuriympäristöönsopeutuminenon välttämätöntäperinteensäilymisenkannalta.toivonkinopinnäytetyöniinnos4 tavanmyösmuitapohtimaanvanhojen,lähesunohtuneidenperinteidenarvoa jasitä,kuinkaarvokaskulttuuriperintösaataisiinsäilymäänmyöstulevillejälki4 polville.uudistamallavanhojaperinteitä,pidämmehuolensiitä,ettäperinne elääjavälittyysukupolveltatoisellevielävuosienkinpäästä.kutenopinnäyte4 työnitiernapoika4esityksenesimerkinavullatodistaa,voiperinteentunnistet4 tavuusollakiinnivainmuutamastaelementistä. Jokainenheijastaaomanelämäntarinansakokemiinsahetkiin.Väri,musiikki taituoksuvoisynnyttäähetkessämielikuvantietystätapahtumasta,perin4 teestätaimuistosta.opinnäytetyönikohdallamielikuvanluomiseentarvittiin yksipimeässähohtavatähti,tuttusävelmäsekäsalintäyttävälämmintunne siitä,ettätuttuperinnevoiyhäviedämeidättakaisinajassa.jonkunvainpitää herättääseensin.

52 LÄHTEET 52 Anttonen,P.2009.Kulttuurin,perinteenjaperinnönkysymyksiä.Elorevol.16, 1/2009.Suomenkansantietoudentutkijainseurary.Saatavissa: Bicât,T.2006Thehandbookofstagecostume.Ramsbury:Crowood. Gillette,J.M.2013Theatricaldesignandproduction:anintroductiontoscene designandconstruction,lighting,sound,costume,andmakeup.newyork: McGraw4Hil. Hartnoll,P.1998.TheTheatre:aconcisehistory.Lontoo:ThamesandHud4 son. Koskenniemi,V.A.1960.Onnenantimet.Helsinki:WSOY. Koskennurmi4Sivonen,R.Käsityötuote.Luentomateriaali.Helsinginyliopisto. Saatavissa: Laine,L.Sakaroitaenemmänjavähemmän.Kaleva Saatavissa: man/435439/[viitattu ] Muotityylitjavaatteetkauttaaikojen2013,suom.JänisniemiL.jaO.,Helsinki: Tammi. Myllylä,R.1991.Tähtisekulukeepi:tiernapoikientarina.Helsinki:WSOY. Paulaharju,S.1995.Kymmenenvirranmaata.Oulu:Oulu4seura. Pohjois4Pohjanmaanmuseo.Tiernapojat.Verkkonäyttely.Oulunkaupunki. Saatavissa: Salomaa,M.2015.Helsinginjouluoliennenyhtähumalaistahulinaa.Helsin4 ginsanomat saatavissa: punki/a ?jako=d86d19429a3f5c4fa6cbd bbc [Viitattu ] Sandström,H.Teatteripuvunmerkityksenluomista,etsintääjalöytämistäpu4 keutumiskuvateoriankeinoin.teoksessakoskennurmi4sivonen,r.&raunio, A.(toim.)2000.Vaatekirja, Helsinki:Helsinginyliopisto.

53 53 Siivonen,K.Kestäväaineellinenjaaineetonkulttuuri.TeoksessaHaanpää,R. Kivilaakso,A.jaTuomi4Nikula,O(toim.)2013.Mitäonkultturiperintö? Vantaa:Hansaprint. Uotila,M.1995.Pukeutumisenkuvaus.Helsinki:Yliopistopaino. Vento,U.1978.Tiernapojat:keskiaikaisenloppiaisnäytelmäntieSuomeen. Kansanmusiikki1978:4,246. Virtanen,L.Kansanperinne.TeoksessaMolarius,P.(toim.)1993.Suomen taidejakulttuuri lahti:helsinginyliopisto,lahdentutkimus4jakoulu4 tuskeskus. Åhlberg,M.Käsitekartattutkimusmenetelmänä.TeoksessaAaltola,J.jaValli, R.(toim.)2010.Ikkunoitatutkimusmetodeihin Helsinki:WSBookwell Oy.

54 KUVALUETTELO 54 KaikkikuvatKouvo,S,elleitoisinmainita. Kuva1.Käsitekartta Kuva2.Viitekehys Kuva3.Koskennurmi4Sivonen,R.Tekijä4käyttäjämalli.2016.Saatavissa: Kuva4.Tekijä4käyttäjämalli Kuva5.Vierimaa,A.Tiernapoikia19504luvulla.Saatavissa: kola.fi/ett/ett/tunnistamattomat_kuvat/fi_fi/tunnistamattomat_kuvat/_fi4 les/ /default_fs/tiernapojat.jpg Kuva6.Laukka,U.Tiernapojat1946.Saatavissa: Kuva7.Väänänen,V.LaitasaarelaisiaTiernapoikia.1955.Saatavissa: Kuva8.Paulaharju,S.OululaisetTiernapojatvuonna Saatavissa: Kuva9.Moodboard Kuva10.Esitystilanlasimaalaus Kuva11.Pukuluonnokset,Herodes Kuva12.Lopullinenpukuluonnos,Herodes Kuva13.Pukuluonnokset,Murjaanienkuningas Kuva14.Lopullinenpukuluonnos,Murjaanienkuningas Kuva15.Pukuluonnokset,Knihti Kuva16.Lopullinenpukuluonnos,Knihti Kuva17.Pukuluonnokset,Mänkki Kuva18.Lopullinenpukuluonnos,Mänkki.2016.

55 55 Kuva19.HerodesjaMurjaanienkuningas Kuva20.KnihtijaMänkki Kuva21.Murjaanienkuningas Kuva22.HerodesjaKnihti Kuva23.Tiernapojat.2015

56 Liite1/8 ALUSTAVATPUKULUONNOKSET,HERODES

57 Liite2/8 LOPULLINENPUKULUONNOS,HERODES

58 Liite3/8 ALUSTAVATPUKULUONNOKSET,MURJAANIENKUNINGAS

59 Liite4/8 LOPULLINENPUKULUONNOS,MURJAANIENKUNINGAS

60 Liite5/8 ALUSTAVATPUKULUONNOKSET,KNIHTI

61 Liite6/8 LOPULLINENPUKULUONNOS,KNIHTI

62 Liite7/8 ALUSTAVATPUKULUONNOKSET,MÄNKKI

HSY:N!KIVIKON!JÄTEPALVELUKES: KUKSEN!TOIMISTOHOTELLIN!MONITI: LATOIMISTO!

HSY:N!KIVIKON!JÄTEPALVELUKES: KUKSEN!TOIMISTOHOTELLIN!MONITI: LATOIMISTO! PiritaKeisu HSY:NKIVIKONJÄTEPALVELUKES: KUKSENTOIMISTOHOTELLINMONITI: LATOIMISTO Opinnäytetyö Muotoilunkoulutusohjelma Sisustusarkkitehtuurijakalustemuotoilu 2017 Tekijä' Tutkinto' Aika' PiritaKeisu Muotoilija

Lisätiedot

Kuuletko? Joku koputtaa oveen. Se on Knihti, seurassaan kolme muuta tiernapoikaa.

Kuuletko? Joku koputtaa oveen. Se on Knihti, seurassaan kolme muuta tiernapoikaa. 1 Kuuletko? Joku koputtaa oveen. Se on Knihti, seurassaan kolme muuta tiernapoikaa. He tuovat joulun tullessaan. Se on väriltään kultainen, tuoksuu pakkaselta ja soi pitkän perinteen voimalla. Oulussa

Lisätiedot

!!!!!!!!!!!!!! PIKAOPAS!RAHAN!TEKEMISEEN!!! Opas!verkkokaupan!markkinoinnin!tuloksekkaa< seen!suunnitteluun!ja!toteutukseen!!! Antti!Sirviö!

!!!!!!!!!!!!!! PIKAOPAS!RAHAN!TEKEMISEEN!!! Opas!verkkokaupan!markkinoinnin!tuloksekkaa< seen!suunnitteluun!ja!toteutukseen!!! Antti!Sirviö! PIKAOPASRAHANTEKEMISEEN Opasverkkokaupanmarkkinoinnintuloksekkaa< seensuunnitteluunjatoteutukseen AnttiSirviö JussiKämäräinen Opinnäytetyö Joulukuu2013 Yritystoiminnankehittämisenkoulutusohjelma Liiketalous

Lisätiedot

!!!!!!!!!!!!!!! KOTISIVUJEN!UUDISTAMINEN!JA!PROJEKTI1 TOIMINTA!!! Case:!Virtain!kaupunki!!!! Aija!Ylä1Soininmäki!!!!!! Opinnäytetyö!

!!!!!!!!!!!!!!! KOTISIVUJEN!UUDISTAMINEN!JA!PROJEKTI1 TOIMINTA!!! Case:!Virtain!kaupunki!!!! Aija!Ylä1Soininmäki!!!!!! Opinnäytetyö! KOTISIVUJENUUDISTAMINENJAPROJEKTI1 TOIMINTA Case:Virtainkaupunki AijaYlä1Soininmäki Opinnäytetyö Huhtikuu2014 Tietojenkäsittelynkoulutusohjelma Luonnontieteidenala KUVAILULEHTI* Tekijä(t) YLÄ.SOININMÄKI,Aija

Lisätiedot

MIEHET TAVARATALON ASIAKKAINA

MIEHET TAVARATALON ASIAKKAINA MIEHETTAVARATALONASIAKKAINA AnttilaOy:nvalikoimankehittäminen HeliHeikkinen Opinnäytetyö Huhtikuu2011 Vaatetusalankoulutusohjelma Kulttuuriala OPINNÄYTETYÖN KUVAILULEHTI Julkaisunlaji Opinnäytetyö Päivämäärä

Lisätiedot

Jussi Klemola 3D- KEITTIÖSUUNNITTELUOHJELMAN KÄYTTÖÖNOTTO

Jussi Klemola 3D- KEITTIÖSUUNNITTELUOHJELMAN KÄYTTÖÖNOTTO Jussi Klemola 3D- KEITTIÖSUUNNITTELUOHJELMAN KÄYTTÖÖNOTTO Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Puutekniikan koulutusohjelma Toukokuu 2009 TIIVISTELMÄ OPINNÄYTETYÖSTÄ Yksikkö Aika Ylivieska

Lisätiedot

Marketta Luutonen. Sukellus Käsityöt tiedon ja taidon välittämien. Elävä perinne! Avaus aineettoman kulttuuriperinnön vaalimiseen 15.12.

Marketta Luutonen. Sukellus Käsityöt tiedon ja taidon välittämien. Elävä perinne! Avaus aineettoman kulttuuriperinnön vaalimiseen 15.12. Sukellus Käsityöt tiedon ja taidon välittämien Elävä perinne! Avaus aineettoman kulttuuriperinnön vaalimiseen 15.12.2014 Käsityön pitäisi olla ihmisoikeus. (aivotutkija Minna Huotilainen, YLE 27.9.213)

Lisätiedot

Heini Honkalatva & Elina Torro SRE9. Lokakuu Opinnäytetyö Kuntoutusohjaus ja suunnittelu Sosiaali, terveys ja liikunta ala

Heini Honkalatva & Elina Torro SRE9. Lokakuu Opinnäytetyö Kuntoutusohjaus ja suunnittelu Sosiaali, terveys ja liikunta ala Kaikkienpitäälähteäsieltäkolostaantoisten joukkoonkuuntelemaan... OmaishoitajienkuntoutuskurssilleosallistuneidenkokemuksiaOmakunto kurssista HeiniHonkalatva&ElinaTorro SRE9 Lokakuu2011 Opinnäytetyö Kuntoutusohjausja

Lisätiedot

Julkaisun!laji!! Opinnäytetyö! Sivumäärä!! 39!

Julkaisun!laji!! Opinnäytetyö! Sivumäärä!! 39! MAINOSALANVERKKOSIVUSTONERITYIS0 PIIRTEETJANIIDENTOTEUTTAMINEN HeikkiAla0Nikkola Opinnäytetyö Toukokuu2013 Mediatekniikankoulutusohjelma Tekniikanjaliikenteenala Tekijä(t) ALA0NIKKOLAHeikki Julkaisunlaji

Lisätiedot

!!!!!!!!!!!!! Perehdyttämisen!kehittämistarpeet!pereh1 dyttämisestä!vastaavien!näkökulmasta!! Case:!Keski1Suomen!sairaanhoitopiiri!!!!

!!!!!!!!!!!!! Perehdyttämisen!kehittämistarpeet!pereh1 dyttämisestä!vastaavien!näkökulmasta!! Case:!Keski1Suomen!sairaanhoitopiiri!!!! Perehdyttämisenkehittämistarpeetpereh1 dyttämisestävastaaviennäkökulmasta Case:Keski1Suomensairaanhoitopiiri HannaParviainen Opinnäytetyö Huhtikuu2013 Liiketaloudenkoulutusohjelma Yhteiskuntatieteiden,liiketaloudenjahallinnonala

Lisätiedot

Satuhenkilön uudet vaatteet

Satuhenkilön uudet vaatteet Kulttuuritalo Valve, Taiteilija koulussa -hanke Marianne Sotti Satuhenkilön uudet vaatteet Pukusuunnittelu -työpaja Kesto: 1x3h. Tiiviimpänä pakettina sopii kestoksi 1x2h. Työpajan sisällöt: Työpajassa

Lisätiedot

Maaseutumatkailuyritysten.kestävyyden. markkinointi.valokuvin..

Maaseutumatkailuyritysten.kestävyyden. markkinointi.valokuvin.. Maaseutumatkailuyritysten.kestävyyden. markkinointi.valokuvin.. SannaKastikainen Opinnäytetyö Huhtikuu2015 Matkailunkoulutusohjelma Matkailu

Lisätiedot

IOS%PELIN!LUOMINEN!UNITY% PELIMOOTTORILLA!

IOS%PELIN!LUOMINEN!UNITY% PELIMOOTTORILLA! IOS%PELINLUOMINENUNITY% PELIMOOTTORILLA TuomoStamblewski Opinnäytetyö Huhtikuu2014 Ohjelmistotekniikankoulutusohjelma Tekniikanjaliikenteenala KUVAILULEHTI* Tekijä(t) Stamblewski,Tuomo Julkaisunlaji Opinnäytetyö

Lisätiedot

Perinteet'kunniaan' '

Perinteet'kunniaan' ' Perinteet'kunniaan' ' Suomalaisenviulunsoittotradition mahdollisuudetsaksofoni3ilmaisussa KalleKeränen Opinnäytetyö Toukokuu2015 Musiikinkoulutusohjelma Hyvinvointiyksikkö Kuvailulehti* Tekijä Keränen,Kalle

Lisätiedot

Opinnot ja tiedonhankinta. 1op

Opinnot ja tiedonhankinta. 1op 1op Opintojaksosuunnitelma Oppimistavoite Opiskelija sitoutuu opintoihinsa, ottaa vastuun oppimisestaan ja osaa suunnitella opintojaan työelämään suuntautuen. Opiskelija perehtyy ammattikorkeakoulun oppimisympäristöön

Lisätiedot

Tutkimussuunnitelmamalli/ Oikeustieteiden tohtoriohjelma, UEF. Väitöskirjatutkimuksen otsikko Tutkijan nimi Päivämäärä

Tutkimussuunnitelmamalli/ Oikeustieteiden tohtoriohjelma, UEF. Väitöskirjatutkimuksen otsikko Tutkijan nimi Päivämäärä Väitöskirjatutkimuksen otsikko Tutkijan nimi Päivämäärä Sisällys Tutkimussuunnitelman tiivistelmä... 1 (puoli sivua) 1 Tutkimuksen tausta ja merkitys... 2 (max. 2 sivua) 2 Tutkimuskysymykset ja tavoitteet..

Lisätiedot

Kulttuuriperinnöstä eväitä tähän päivään ja tulevaan. Etelä-Savon maakuntapäivä 14.5.2012 Savonlinna Projektipäällikkö Pia Puntanen

Kulttuuriperinnöstä eväitä tähän päivään ja tulevaan. Etelä-Savon maakuntapäivä 14.5.2012 Savonlinna Projektipäällikkö Pia Puntanen Kulttuuriperinnöstä eväitä tähän päivään ja tulevaan Etelä-Savon maakuntapäivä 14.5.2012 Savonlinna Projektipäällikkö Pia Puntanen Mikkelin seudun kulttuuriperintöohjelma -hanke Vetovoimainen kasvukeskus

Lisätiedot

VUOHIJÄRVEN LUONTO- JA KULTTUURITALO

VUOHIJÄRVEN LUONTO- JA KULTTUURITALO VUOHIJÄRVEN SELVIYTYJÄT -NÄYTTELY Markus Varesvuo, Merikotka Kahden kalan saalis, valokuva, 2014 Jussi Markus Minna MÄNTYNEN VARESVUO PYYKKÖ 3.6.-27.8.2017 JOKA PÄIVÄ KLO 11-18 Ryhmille tilauksesta 1.4.

Lisätiedot

Kulttuuriperintö huomenna Elämystalouden arvokohde vai osallisuus tulevaisuuden rakentamisessa?

Kulttuuriperintö huomenna Elämystalouden arvokohde vai osallisuus tulevaisuuden rakentamisessa? Kulttuuriperintö huomenna Elämystalouden arvokohde vai osallisuus tulevaisuuden rakentamisessa? Professori Katriina Siivonen, Helsingin yliopisto Elävä perinne! Avaus aineettoman kulttuuriperinnön vaalimiseen

Lisätiedot

Reitin kehittämisestä reitistöjen kokonaisvaltaiseen hyödyntämiseen

Reitin kehittämisestä reitistöjen kokonaisvaltaiseen hyödyntämiseen Reitin kehittämisestä reitistöjen kokonaisvaltaiseen hyödyntämiseen Melontar eitti Vaellusreitti Maastopyöräilyr eitti Retkipyöräilyr eitti Sauvakävelyreitti Muut reitit ja polut 2. vaihe: Primääri tavoite

Lisätiedot

Hyvinvoinnin lähteitä. Eevi Jaakkola 2014

Hyvinvoinnin lähteitä. Eevi Jaakkola 2014 Hyvinvoinnin lähteitä Yhteisöllisyys Koillismaan ikäihmisten voimavarana Syrjäinen maaseutukin on vielä hyvä paikka ikääntyä Eevi Jaakkola 2014 Yhteisöllisyyden ja voimavarojen rakentumisen elementit,

Lisätiedot

P U V U S T U S O N P U H E T T A A S U J E N K E I N O I N

P U V U S T U S O N P U H E T T A A S U J E N K E I N O I N P U V U S T U S O N P U H E T T A A S U J E N K E I N O I N Puvustustyöpajassa toteutetaan esityksen visuaalinen asu näyttelijöiden asujen osalta. Se syntyy värien, muotojen, liikevaikutelman ja pukuhistorian

Lisätiedot

Lataa Seurasaari. Lataa. Lataa kirja ilmaiseksi suomalainen Seurasaari Lataa Luettu Kuunnella E-kirja Suomi epub, Pdf, ibook, Kindle, Txt, Doc, Mobi

Lataa Seurasaari. Lataa. Lataa kirja ilmaiseksi suomalainen Seurasaari Lataa Luettu Kuunnella E-kirja Suomi epub, Pdf, ibook, Kindle, Txt, Doc, Mobi Lataa Seurasaari Lataa ISBN: 9789523010888 Sivumäärä: 183 Formaatti: PDF Tiedoston koko: 13.45 Mb Seurasaaren kesyt oravat ja sorsat, sen ulkomuseon kauniit vanhat rakennukset ja kyykkäkenttä ovat monille

Lisätiedot

Hämeenlinnan seudun puheenvuoro

Hämeenlinnan seudun puheenvuoro Häme-markkinointi 2.0 Hämeenlinnan seudun puheenvuoro Vanajanlinna 22.2.2010 Kehittämiskeskus Oy Häme Tapio Vekka Hallituksen pj 1 Seudun tulevaisuutta koskevien suunnitelmien yhteenveto MAAKUNTATASO Maakuntaohjelman

Lisätiedot

Aineeton perintö kulttuurisena voimavarana Outi Tuomi - Nikula, Turun yliopisto outi.tuomi-nikula@utu.fi

Aineeton perintö kulttuurisena voimavarana Outi Tuomi - Nikula, Turun yliopisto outi.tuomi-nikula@utu.fi Aineeton perintö kulttuurisena voimavarana Outi Tuomi - Nikula, Turun yliopisto outi.tuomi-nikula@utu.fi KESTÄVÄ KULTTUURI- SEMINAARI HELSINGISSÄ 27.1.2011 Tämä talo on minun eikä kuitenkaan minun Ne jotka

Lisätiedot

Aiheesta tutkimussuunnitelmaan

Aiheesta tutkimussuunnitelmaan Aiheesta tutkimussuunnitelmaan Aihepiiri Kiinnostaa, mutta ei ole liian tuttu oppii jotain uutta Mikä on se kysymys tai asia, jonka haluan selvittää? Miten jalostan pähkäilyni tieteellisesti tarkasteltavaksi

Lisätiedot

!!!!!!!!!!!! MUOTOILIJOIDEN!TEKIJÄNOIKEUDET!! SOPIMUKSISSA!JA!TOIMEKSIANNOISSA!!!!!! Josette!Nurminen!!!! Opinnäytetyö! Helmikuu!2014!!!

!!!!!!!!!!!! MUOTOILIJOIDEN!TEKIJÄNOIKEUDET!! SOPIMUKSISSA!JA!TOIMEKSIANNOISSA!!!!!! Josette!Nurminen!!!! Opinnäytetyö! Helmikuu!2014!!! MUOTOILIJOIDENTEKIJÄNOIKEUDET SOPIMUKSISSAJATOIMEKSIANNOISSA JosetteNurminen Opinnäytetyö Helmikuu2014 Liiketaloudenkoulutusohjelma Yhteiskuntatieteiden,liiketaloudenjahallinnonala KUVAILULEHTI* Tekijä(t)

Lisätiedot

Kansallinen tutkintojen viitekehys ja sen suhde eurooppalaiseen tutkintojen viitekehykseen

Kansallinen tutkintojen viitekehys ja sen suhde eurooppalaiseen tutkintojen viitekehykseen Kansallinen tutkintojen viitekehys ja sen suhde eurooppalaiseen tutkintojen viitekehykseen Kansallinen Bologna-seurantaseminaari 25.5.2009 Carita Blomqvist, yksikön päällikkö Tutkintojen tunnustaminen

Lisätiedot

Ammatillinen opettajakorkeakoulu

Ammatillinen opettajakorkeakoulu - Ammatillinen opettajakorkeakoulu 2 JYVÄSKYLÄN KUVAILULEHTI AMMATTIKORKEAKOULU Päivämäärä 762007 Tekijä(t) Merja Hilpinen Julkaisun laji Kehittämishankeraportti Sivumäärä 65 Julkaisun kieli Suomi Luottamuksellisuus

Lisätiedot

Lammaspaimenlomien liiketaloudelliset mahdollisuudet

Lammaspaimenlomien liiketaloudelliset mahdollisuudet Lammaspaimenlomien liiketaloudelliset mahdollisuudet Maaseutumatkailu Perinteisesti maaseutumatkailuun on yhdistetty maatilatalous, mutta maaseudun rakennemuutoksen myötä matkailu on elinkeinona ohittanut

Lisätiedot

Vuohijärven luonto- ja kulttuuritalo, Näkkimistötie 1, Vuohijärvi

Vuohijärven luonto- ja kulttuuritalo, Näkkimistötie 1, Vuohijärvi Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 2/2016 14 Vapaa-ajan asukastoimikunta 13.05.2016 Aika 13.05.2016 klo 16:00-18:45 Paikka Läsnä Vuohijärven luonto- ja kulttuuritalo, Näkkimistötie 1, 47900 Vuohijärvi Luettelon

Lisätiedot

Li = Tiernajussi, Mole = Herodes, Justice = Murjaanien kuningas, Olga = Knihti, Supranee = Kelloseppä Kröönperin kukko ja kertoja

Li = Tiernajussi, Mole = Herodes, Justice = Murjaanien kuningas, Olga = Knihti, Supranee = Kelloseppä Kröönperin kukko ja kertoja Li = Tiernajussi, Mole = Herodes, Justice = Murjaanien kuningas, Olga = Knihti, Supranee = Kelloseppä Kröönperin kukko ja kertoja Kertoja: Koiramäen Martta on äitinsä kanssa sukuloimassa ja menee katsomaan

Lisätiedot

Pandan uusi visuaalinen ilme

Pandan uusi visuaalinen ilme Pandan uusi visuaalinen ilme Panda tuo hyvää makua kielen päälle ja hymyn huulille! Panda on markkinoiden ainoa leikkisä ja iloinen makeisbrändi, kotoisin Vaajakoskelta Panda tekee makeisia kaiken ikäisille

Lisätiedot

Rautjärven sotahistoria- hanke

Rautjärven sotahistoria- hanke Liite 1 74 HANKESUUNNITELMA Laadittu 4.3.2016 Rautjärven sotahistoria- hanke 1. Hakijan yhteystiedot Rautjärven kunta Projektijohtaja, Juha-Pekka Natunen Simpeleentie 12, 56800 SIMPELE 040 581 8040 juha-pekka.natunen@rautjarvi.fi

Lisätiedot

Dinotski s Stuff. Graafinen ohjeisto

Dinotski s Stuff. Graafinen ohjeisto Graafinen ohjeisto Graafinen ohjeisto Sisällys 1. Peruselementit liikemerkki liikemerkin suoja-alue liikemerkin käyttö värit tekstityypit 2. Lomakkeisto käyntikortti 3. Sovellukset esitteet Graafinen ohjeisto

Lisätiedot

MITEN? Tutustu kaupunkitilaohjeeseen osoitteessa

MITEN? Tutustu kaupunkitilaohjeeseen osoitteessa 31.5.2016 MIKÄ? Helsingin kaupunkitilaohje on julkisen tilan hankintojen, suunnittelun, rakentamisen ja ylläpidon käsikirja suunnittelijoille, viranomaisille ja päättäjille. Lisäksi ohje toimii taustatietona

Lisätiedot

Sosiaalisen!median!markkinointi!

Sosiaalisen!median!markkinointi! Sosiaalisenmedianmarkkinointi Case:RavintolaLeQulkuri AstaAaltola SiljaHeinikangas Opinnäytetyö Helmikuu2017 Matkailu

Lisätiedot

Tesoman elinkaarikorttelin suunnittelua yhdessä sidosryhmien kanssa. Eläkeläisvaltuuston kokous klo

Tesoman elinkaarikorttelin suunnittelua yhdessä sidosryhmien kanssa. Eläkeläisvaltuuston kokous klo Tesoman elinkaarikorttelin suunnittelua yhdessä sidosryhmien kanssa Eläkeläisvaltuuston kokous 24.3. klo 12.-14.30 Tesoman elinkaarikortteli 2 Tesoman elinkaarikortteli Kilpailun tarkoituksena on saada

Lisätiedot

Lataa Vuoden luontokuvat Lataa

Lataa Vuoden luontokuvat Lataa Lataa Vuoden luontokuvat 2012 Lataa ISBN: 9789510393260 Sivumäärä: 144 Formaatti: PDF Tiedoston koko: 35.53 Mb Jo yli kolme vuosikymmentä ilmestynyt Vuoden Luontokuvat -teos julkistetaan uudistettuna laitoksena

Lisätiedot

OPINNÄYTE Keuda Tuusula Hiusalan perustutkinto Nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen perustutkinto Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto

OPINNÄYTE Keuda Tuusula Hiusalan perustutkinto Nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen perustutkinto Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto OPINNÄYTE Keuda Tuusula Hiusalan perustutkinto Nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen perustutkinto Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto 31.8.2011 TUTKINNON PERUSTEET Opiskelija suunnittelee ja tekee omaa osaamistaan

Lisätiedot

Juha Ridanpää Maantieteen tutkimusyksikkö Oulun yliopisto

Juha Ridanpää Maantieteen tutkimusyksikkö Oulun yliopisto Juha Ridanpää Maantieteen tutkimusyksikkö Oulun yliopisto Maisema kenttätutkimuskohteena Sanan 'maisema' merkitys liittyy siihen, missä yhteydessä sanaa käytetään: Maisema = Maanpinnan aluekokonaisuus

Lisätiedot

S12-11. Portaalinosturi AS-0.3200. Projektisuunnitelma 2012. Oleg Kovalev

S12-11. Portaalinosturi AS-0.3200. Projektisuunnitelma 2012. Oleg Kovalev S12-11 Portaalinosturi AS-0.3200 Projektisuunnitelma 2012 Oleg Kovalev Sisällys 1. Työn tavoite... 3 2. Projektin osa-alueet... 3 2.1. Suunnittelu... 3 2.2. Komponenttien hankinta... 3 2.3. Valmistus...

Lisätiedot

Maailma muuttuu, kehittyykö valmennus? Jukka Tiikkaja, koulutuspäällikkö (valmennus) Valmennus- ja seuratoimintaseminaari 25.4.

Maailma muuttuu, kehittyykö valmennus? Jukka Tiikkaja, koulutuspäällikkö (valmennus) Valmennus- ja seuratoimintaseminaari 25.4. Maailma muuttuu, kehittyykö valmennus? Jukka Tiikkaja, koulutuspäällikkö (valmennus) Valmennus- ja seuratoimintaseminaari 25.4.2014, Lappeenranta Alustuksen teemat Mistä tulossa? Ympäristö ja kehittyminen

Lisätiedot

-käynnistys

-käynnistys DIGITALISOINNIN PERIAATTEIDEN TOIMEENPANON PALVELUMUOTOILU -käynnistys 29.3. 2016 Markkinointitoimisto Kitchen Teemoja tänään 1. Tiivis kertaus tavoitteisiin (VM) 2. Viitekehyksenä palvelumuotoilu (Kitchen)

Lisätiedot

Tik-111.5077. projektityö 2006-07. digitaalisten efektien työpaja * johdantoluento * 18.9.2006 Tassu Takala 1

Tik-111.5077. projektityö 2006-07. digitaalisten efektien työpaja * johdantoluento * 18.9.2006 Tassu Takala 1 Tik-111.5077 Sisällöntuotannonllöntuotannon projektityö 2006-07 digitaalisten efektien työpaja * johdantoluento * 18.9.2006 Tassu Takala 1 Tavoitteet ja sisältö Digitaalisten näyttämöefektien, (taide)installaatioiden

Lisätiedot

FINLAND. www.tampereallbright.fi

FINLAND. www.tampereallbright.fi www.tampereallbright.fi FINLAND IDEA Toteutuksen lähtökohtana on Tampereen monipuolisuus matkailukohteena. Tätä mahdollisuuksien kirjoa edustamaan valittiin Tampereen kolme tornia eli Pyynikin näkötorni,

Lisätiedot

VÄITÖKSEN KULKU JA KARONKAN PERINTEET

VÄITÖKSEN KULKU JA KARONKAN PERINTEET VÄITÖKSEN KULKU JA KARONKAN PERINTEET Niina Timosaari Koordinaattori, UniOGS Kohti tohtorin tutkintoa seminaari 19.4.2017 VÄITÖSKIRJA Mitä Suomen laki sanoo? = Väitöskirja on tarkastettava julkisesti 1.

Lisätiedot

AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEIDEN

AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEIDEN AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEIDEN UUDISTAMINEN Opetusneuvos Seppo Hyppönen Aikuiskoulutuksen kehittäminen Osaamisen ja sivistyksen asialla Ammatillisten perustutkintojen kehittämisen

Lisätiedot

Anne-Marie Nääppä PAINEPUKUMATERIAALIEN KÄYTTÖOMINAISUUKSIEN SÄILYMINEN

Anne-Marie Nääppä PAINEPUKUMATERIAALIEN KÄYTTÖOMINAISUUKSIEN SÄILYMINEN TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU Tekstiili- ja vaatetustekniikan koulutusohjelma Tutkintotyö Anne-Marie Nääppä PAINEPUKUMATERIAALIEN KÄYTTÖOMINAISUUKSIEN SÄILYMINEN Työn ohjaaja Työn teettäjä Tampere 2007

Lisätiedot

SYKSYN JA TALVEN OHITTAMATTOMAT LISÄVARUSTEET. Tyylikkäät vanteet Rapidiin

SYKSYN JA TALVEN OHITTAMATTOMAT LISÄVARUSTEET. Tyylikkäät vanteet Rapidiin SYKSYN JA TALVEN OHITTAMATTOMAT LISÄVARUSTEET Tyylikkäät vanteet Rapidiin 199 Punaiset Savio-kevytmetallivanteet 7.0J x 17" renkaille 215/40 R17, (5JA 071 497E MN4) 15 ŠKODA-pipo, musta (81209) ŠKODA-pipo,

Lisätiedot

Kulttuurisesti kestävän kehityksen huomioiminen täydennyskoulutuksissa

Kulttuurisesti kestävän kehityksen huomioiminen täydennyskoulutuksissa Kulttuurisesti kestävän kehityksen huomioiminen täydennyskoulutuksissa Helsinki 24.01.2013 Risto Tenhunen Osuuskunta Eco-One & Erkka Laininen OKKA-säätiö Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifiointi

Lisätiedot

Vuokratyöntekijöiden!sitouttaminen!käyttäjäyritykseen!

Vuokratyöntekijöiden!sitouttaminen!käyttäjäyritykseen! Vuokratyöntekijöidensitouttaminenkäyttäjäyritykseen JonnaHantula Opinnäytetyö Liiketaloudenkoulutusohjelma 2017 Tekijä(t) JonnaHantula Koulutusohjelma Liiketaloudenkoulutusohjelma Raportin/Opinnäytetyönnimi

Lisätiedot

Väitöskirjan kirjoittaminen ja viimeistely

Väitöskirjan kirjoittaminen ja viimeistely 1 Väitöskirjan kirjoittaminen ja viimeistely Pekka Kohti tohtorin tutkintoa 19.4.2017 UniOGS 2 Ensimmäinen versio väitöskirjasta Käytä Acta -kirjoituspohjaa Aloita väitöskirjan / yhteenvedon tekeminen

Lisätiedot

Tiernapojat. Avoimen tiedon keskuksen & Mieskuoro Sirkkojen. Vanha joulunäytelmä ja sen taustaa. Kuoronjohtaja: Ágnes Lak Losonc

Tiernapojat. Avoimen tiedon keskuksen & Mieskuoro Sirkkojen. Vanha joulunäytelmä ja sen taustaa. Kuoronjohtaja: Ágnes Lak Losonc Avoimen tiedon keskuksen & Mieskuoro Sirkkojen Tiernapojat Vanha joulunäytelmä ja sen taustaa Kuoronjohtaja: Ágnes Lak Losonc JYU. Since 1863. 18.12.2017 1 Ensimmäiset merkinnät tiernapojista löytyvät

Lisätiedot

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43 OPINNÄYTETYÖN KUVAILULEHTI Tekijä(t) SUKUNIMI, Etunimi ISOVIITA, Ilari LEHTONEN, Joni PELTOKANGAS, Johanna Työn nimi Julkaisun laji Opinnäytetyö Sivumäärä 43 Luottamuksellisuus ( ) saakka Päivämäärä 12.08.2010

Lisätiedot

Historiallinen museo. Säästöpankkimuseo

Historiallinen museo. Säästöpankkimuseo HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN 1912 2012 Historiallinen museo Säästöpankkimuseo Vankilamuseo Palanderin talo Sibeliuksen syntymäkoti HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN 1912 2012 Vuonna 2012 on tullut

Lisätiedot

NÄIMME HÄMEENKYRÖSÄ ARVOSTETAA LUANTOO JA TYKÄTÄÄ KIÄRRÄTTÄÄ KESTÄVÄN KEHITYKSEN KASVATUS HÄMEENKYRÖN VARHAISKASVATUKSESSA

NÄIMME HÄMEENKYRÖSÄ ARVOSTETAA LUANTOO JA TYKÄTÄÄ KIÄRRÄTTÄÄ KESTÄVÄN KEHITYKSEN KASVATUS HÄMEENKYRÖN VARHAISKASVATUKSESSA 1 NÄIMME HÄMEENKYRÖSÄ ARVOSTETAA LUANTOO JA TYKÄTÄÄ KIÄRRÄTTÄÄ KESTÄVÄN KEHITYKSEN KASVATUS HÄMEENKYRÖN VARHAISKASVATUKSESSA MIRJA ISOAHO-ALILA 2014 Hämeenkyrön varhaiskasvatus Keke-opas Mirja Isoaho-Alila

Lisätiedot

Historiallinen museo

Historiallinen museo HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN HISTORIALLINEN MUSEO Historiallinen museo Säästöpankkimuseo Vankilamuseo Palanderin talo Sibeliuksen syntymäkoti Näyttelyt ja tapahtumat 2013 VAIHTUVAT NÄYTTELYT Historiallisessa

Lisätiedot

Laurea-ammattikorkeakoulu. CRM-järjestelmäratkaisun toteutus - Case Firma

Laurea-ammattikorkeakoulu. CRM-järjestelmäratkaisun toteutus - Case Firma Laurea-ammattikorkeakoulu CRM-järjestelmäratkaisun toteutus - Case Firma Laurea-ammattikorkeakoulu Tiivistelmä CRM - järjestelmäratkaisun toteutus Case Firma Laurea University of Applied Sciences Abstract

Lisätiedot

Lucia-päivä 13.12.2013

Lucia-päivä 13.12.2013 Lucia-päivä 13.12.2013 Perjantai 13.12.2013 oli tapahtumarikas päivä: oli Lucia-päivä! Päivä alkoi klo 8.15 juhlasalissa, kun Luciat esiintyivät EKOn väen ja joulupuuroon kutsuttujen vieraiden edessä.

Lisätiedot

ohjeistus retkikerho

ohjeistus retkikerho Graafinen ohjeistus Esittely Oulun luonnonsuojeluliiton alla toimiva Retkikerho on kanava, jonka avulla voi helposti irrottautua arjesta kaupungin lähiluontoon. Retkitarjonta on hyvin monipuolinen ja kerhon

Lisätiedot

PROJEKTIDOKUMENTAATIO PARTURI-KAMPAAJA HIUSKASTANJA. Eurajoen kristillinen opisto Media-ala Mia Salminen

PROJEKTIDOKUMENTAATIO PARTURI-KAMPAAJA HIUSKASTANJA. Eurajoen kristillinen opisto Media-ala Mia Salminen PROJEKTIDOKUMENTAATIO PARTURI-KAMPAAJA HIUSKASTANJA Eurajoen kristillinen opisto Media-ala 2016 2017 Mia Salminen 1 SYNOPSIS PROJEKTISTA... 3 1.1 Rakennesuunnitelma... 3 1.2 Sivun rakenne... 5 1.3 Grafiikka...

Lisätiedot

Yrittäjyys kukkasidonnassa

Yrittäjyys kukkasidonnassa Yrittäjyys kukkasidonnassa 31.1.2012 Hereillä! Ydintuote- ja ydinpalvelu; kestävä kehitys, helppous Hinta; kannattavuus, oman työn arvostus Saatavuus; jakelukanavat Markkinointiviestintä; viestintä ja

Lisätiedot

Tuen tarpeen selvitys vammaisten ja kehitysvammaisten lasten perheille. Laura Alonen

Tuen tarpeen selvitys vammaisten ja kehitysvammaisten lasten perheille. Laura Alonen Tuen tarpeen selvitys vammaisten ja kehitysvammaisten lasten perheille Laura Alonen Opinnäytetyön taustaa Idea harjoittelussa Hyvinkään perusturvakeskuksen vammais- ja kehitysvammapalveluissa keväällä

Lisätiedot

Mestari oppipoika? - Ajankohtaista ammattipedagogista pohdintaa

Mestari oppipoika? - Ajankohtaista ammattipedagogista pohdintaa Mestari oppipoika? - Ajankohtaista ammattipedagogista pohdintaa Veijo Turpeinen, KT 2.2.2017 1 Tutkimus työpaikkaohjaajien työstä Työyhteisö Koulutustausta Yhteys ja tehtävä Työpaikkaohjaajakoulutus oppilaitokseen

Lisätiedot

Agroreal Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Agroreal Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Dnro 634/2013 9:15 Agroreal Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Asemakaavan muutos Riihimäen kaupunki Kaavoitusyksikkö 9.8.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. TEHTÄVÄ... 1 2. SUUNNITTELUALUE... 1 3. ALOITE...

Lisätiedot

Geologian tutkimuskeskus M06/3821/-97/1/10 Inari, Angeli. Antero Karvinen Rovaniemi

Geologian tutkimuskeskus M06/3821/-97/1/10 Inari, Angeli. Antero Karvinen Rovaniemi Geologian tutkimuskeskus Inari, Angeli Rovaniemi 17.12.1997 Kaoliinitutkimukset Inarin kunnassa Angelin ympäristössä Jalkavaara 1 ja 2 nimisillä valtausalueilla kaivosrekisterinumero 5622/1 ja 2 Tutkimukset

Lisätiedot

Innovation Manager 1 7.1 2.201 3 21.1.201 4

Innovation Manager 1 7.1 2.201 3 21.1.201 4 Innovation Manager 1 7.1 2.201 3 21.1.201 4 Ajankohta: Kick-off 1 7.1 2.201 3 klo 1 3 1 6, lähiopetuspäivä 7.1.201 4 klo 9 1 6, loppukoe 21.1.201 4 Paikka: Stella Business Park, Lars Sonckin kaari 1 0

Lisätiedot

1 Graafinen ohjeisto

1 Graafinen ohjeisto Graafinen ohjeisto 1 Sisällys Johdanto... 2 Tunnuksen versiot... 3 Tunnuksen suoja-alue... 4 Tunnuksen käyttö... 5 Slogan... 6 Graafiset elementit ja niiden käyttö... 7 Värimaailma... 8 Typografia... 9

Lisätiedot

SIILIN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA

SIILIN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA SIILIN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA SISÄLLYS 1. Siilin päiväkoti 2. Päiväkodin tärkeät asiat 3. Lapsilähtöisyys 4. Varhaiskasvatuksen suunnittelu 5. Varhaiskasvatuksen toteuttaminen 6. Erityinen

Lisätiedot

TYÖNHAUN LÄHTÖKOHTIA. mitä haluat. mitä osaat. millä ehdoilla

TYÖNHAUN LÄHTÖKOHTIA. mitä haluat. mitä osaat. millä ehdoilla TYÖNHAUN LÄHTÖKOHTIA - Oulun yliopiston Ohjaus- ja työelämäpalvelujen koulutusmateriaalia - mitä haluat mitä osaat millä ehdoilla TYÖNHAUN SUUNNITELMA Tavoite saavutettu? Haastattelu Aloita tästä: Mitä

Lisätiedot

100 LINTUA -NÄYTTELY WRIGHT KARPPANEN BRUUN

100 LINTUA -NÄYTTELY WRIGHT KARPPANEN BRUUN FERDINAND VON WRIGHT: PUNATULKUT, ÖLJYVÄRI KANKAALLE, 1891 100 LINTUA -NÄYTTELY WRIGHT KARPPANEN BRUUN 4.6.-28.8.2016 JOKA PÄIVÄ KLO 11-18 Näkkimistöntie 1, 47900 Vuohijärvi (Kouvola), kulttuurivuohijarvi.fi

Lisätiedot

KuntaGML - Asemakaavat kunnan palveluna Turussa

KuntaGML - Asemakaavat kunnan palveluna Turussa KuntaGML - Asemakaavat kunnan palveluna Turussa Päivi Mykrä ja Harri Soini 10.2.2016 Ajantasa-asemakaava Rakennusasetus 43 (10.10.1969/628): Kaupungin on pidettävä karttaa tai karttayhdistelmää, josta

Lisätiedot

As Oy Kontiolahden Wilhelmiina. Rakentaja M. Laukkanen Oy. Keraamiset laatat

As Oy Kontiolahden Wilhelmiina. Rakentaja M. Laukkanen Oy. Keraamiset laatat As Oy Kontiolahden Wilhelmiina Rakentaja M. Laukkanen Oy Keraamiset laatat As Oy Kontiolahden Wilhelmiina - Keraamiset laatat Tämän esitteen avulla voitte tutustua malliesimerkkeihin, joissa on käytetty

Lisätiedot

Kulttuuriperinnön eurooppalainen teemavuosi 2018 KULTTUURIPERINTÖMME: KUN MENNYT KOHTAA TULEVAN

Kulttuuriperinnön eurooppalainen teemavuosi 2018 KULTTUURIPERINTÖMME: KUN MENNYT KOHTAA TULEVAN Kulttuuriperinnön eurooppalainen teemavuosi 2018 Kulttuuriperintövuosi Projekteja, tapahtumia, aloitteita, kampanjoita ympäri Eurooppaa. Toteuttajina EU:n jäsenvaltiot, alueelliset ja paikalliset viranomaiset/toimijat,

Lisätiedot

Johdon puheenvuorot johdon sitoutuminen. Saku Sipola Pohjolan Design-Talo Oy

Johdon puheenvuorot johdon sitoutuminen. Saku Sipola Pohjolan Design-Talo Oy Johdon puheenvuorot johdon sitoutuminen Saku Sipola Pohjolan Design-Talo Oy Rakennustuoteteollisuuden työturvallisuusseminaari Tuotetiistai 19.5.2015 Pohjolan Design-Talo Oy Saku Sipola Työturvallisuus

Lisätiedot

Hotelli(!ja!ravintola(alan!! kalustehankintoihin!vaikuttavat!tekijät!

Hotelli(!ja!ravintola(alan!! kalustehankintoihin!vaikuttavat!tekijät! Hotelli(jaravintola(alan kalustehankintoihinvaikuttavattekijät HölttäIiro PohtolaSamuli Opinnäytetyö Marraskuu2016 Yhteiskuntatieteiden,liiketalouden(jahallinnonala Yritystoiminnankehittämisenkoulutusohjelma

Lisätiedot

Tervetuloa Thesisopinnäytetyöseminaariin!

Tervetuloa Thesisopinnäytetyöseminaariin! Tervetuloa Thesisopinnäytetyöseminaariin! Thesis-yhteyshenkilöt Thesis-arviointiraatien jäsenet Opinnäytetyön ohjaajat Opinnäytetyön kehittämisestä kiinnostuneet Thesis-hankkeen tavoitteet Kehittää opinnäytetöiden

Lisätiedot

Portfolio / Santtu Rantanen

Portfolio / Santtu Rantanen Portfolio / Santtu Rantanen 2 Santtu Rantanen Muotoilija Puuseppä Luovahulluus@gmail.com Luovahulluus.googlepages.com +358 40 7262 262 Pohjoinen Liipolankatu 13 A15 15500 Lahti 4 Ennen muotolijaksi ryhtymistä

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet Teematyöpaja III. Opetushallitus

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet Teematyöpaja III. Opetushallitus Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2017 Teematyöpaja III Opetushallitus 22.1.2016 TEEMATYÖPAJAN 22.1.2016 OHJELMA / PROGRAM 9.30 10.00 Ilmoittautuminen ja kahvi/ Anmälan och kaffe, Monitoimisalin aula

Lisätiedot

Anne Kalliomäki. Keski-Suomen vetovoiman lisääminen tarinallistamalla 20.11.2014 Peurunka

Anne Kalliomäki. Keski-Suomen vetovoiman lisääminen tarinallistamalla 20.11.2014 Peurunka Anne Kalliomäki Keski-Suomen vetovoiman lisääminen tarinallistamalla 20.11.2014 Peurunka JOS KESKI-SUOMI OLISI TUNNE! MIKÄ TUNNE SE OLISI?! PUNAINEN LANKA Tarinakone valmentaa yrityksiä tarinallistamaan

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma NURMEKSEN KAUPUNKI Läntisen 111 kaupunginosan asemakaavamuutos ja sitova tonttijako (Jukolan Osuuskauppa) Kuva 1: Kaavamuutoksen tarkastelualue Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Nurmeksen kaupunki

Lisätiedot

Puutalkoita, Purpuria ja pukusuunnittelua Elävä kulttuuriperintö Suomen Nuorisoseuroissa

Puutalkoita, Purpuria ja pukusuunnittelua Elävä kulttuuriperintö Suomen Nuorisoseuroissa Puutalkoita, Purpuria ja pukusuunnittelua Elävä kulttuuriperintö Suomen Nuorisoseuroissa 3.11.2017 Elävä kulttuuriperintö Pirkanmaalla -seminaari Elina Järvelä www.nuorisoseurat.fi Suomen Nuorisoseurat

Lisätiedot

Pesualtaat. teknologia ja moderni muotoilu.

Pesualtaat. teknologia ja moderni muotoilu. Pesualtaat Olkoonpa altaasi valinnan lähtökohta säilytystilojen maksimointi, altaan helppohoitoisuus, ulkonäkö tai vaikka seinän rakenne, löytyy sinulle valikoimastamme sopiva ratkaisu. Runsas tuotevalikoimamme

Lisätiedot

Kulttuuriperintöopetukseen ohjaaminen. Kokemuksia Rauman normaalikoulusta Outi Kokkonen Kirsi Urmson Liisa Hollming Mervi Palviainen

Kulttuuriperintöopetukseen ohjaaminen. Kokemuksia Rauman normaalikoulusta Outi Kokkonen Kirsi Urmson Liisa Hollming Mervi Palviainen Kulttuuriperintöopetukseen ohjaaminen Kokemuksia Rauman normaalikoulusta Outi Kokkonen Kirsi Urmson Liisa Hollming Mervi Palviainen 28.11.2005 Kulttuuriperintöopetus Rauman normaalikoulussa Teoreettinen

Lisätiedot

Unescon yleissopimus aineettoman kulttuuriperinnön suojelussa - prosessi Suomessa ja kansainväliset esimerkit

Unescon yleissopimus aineettoman kulttuuriperinnön suojelussa - prosessi Suomessa ja kansainväliset esimerkit 1 Unescon yleissopimus aineettoman kulttuuriperinnön suojelussa - prosessi Suomessa ja kansainväliset esimerkit Leena Marsio, aineettoman kulttuuriperinnön koordinaattori Carina Jaatinen, kehittämisjohtaja

Lisätiedot

Turvallinen siirtymä rohkea uudistuminen Strateginen johtaminen Uudellamaalla ja maakuntastrategian tavoitteiden luonnoksia

Turvallinen siirtymä rohkea uudistuminen Strateginen johtaminen Uudellamaalla ja maakuntastrategian tavoitteiden luonnoksia Turvallinen siirtymä rohkea uudistuminen Strateginen johtaminen Uudellamaalla ja maakuntastrategian tavoitteiden luonnoksia Markus Pauni Strategiajohtaja Uusimaa2019-hanke Maakuntastrategia on: Selkeyttä

Lisätiedot

OPINTOJOHTOSÄÄNNÖN UUDISTUS LUONNOKSEN KESKEISIÄ KOHTIA JA UUDISTUKSIA

OPINTOJOHTOSÄÄNNÖN UUDISTUS LUONNOKSEN KESKEISIÄ KOHTIA JA UUDISTUKSIA OPINTOJOHTOSÄÄNNÖN UUDISTUS LUONNOKSEN KESKEISIÄ KOHTIA JA UUDISTUKSIA Uudistuksen taustaa Yliopistolla tulee olla johtosääntötason säädös pysyviksi tarkoitetuista määräyksistä ja toimintavoista opintoihin

Lisätiedot

SUOMI-OPPAAT MATKAILUALAN AMMATTILAISET

SUOMI-OPPAAT MATKAILUALAN AMMATTILAISET SUOMI-OPPAAT MATKAILUALAN AMMATTILAISET Anu Nylund, matkailukoulutuksen kehittämispäällikkö & Helsinki-opas & Lapin yliopiston opiskelija anu.nylund@liiketalousopisto.fi Lyhyt määritelmä palvelumuotoilusta

Lisätiedot

KT4 Projektiopinnot, 5 op (418013P)

KT4 Projektiopinnot, 5 op (418013P) KT4 Projektiopinnot, 5 op (418013P) 20.11.2007 26.2.2008 Eläytymismenetelmä (role-playing) J. Eskola, J. Suoranta R. Rajala, P. Hakkarainen - sosiaalitieteet, kasvatustieteet, tulevaisuudentutkimus Kehystarina

Lisätiedot

www.ikikivi.fi Kulumatonta kauneutta

www.ikikivi.fi Kulumatonta kauneutta www.ikikivi.fi Kulumatonta kauneutta sisustuskivet Suomalainen sisustuskivi on sekä kaunis että käytännöllinen. Kivi kestää arjen kulutusta ja on värisävyiltään ajaton. Sisustuskivellä voit tuoda kulumatonta

Lisätiedot

Vaaleaa unelmaa. Lopputyö kevät 2015 Tyrvään käsi- ja taideteollisuusoppilaitos ARI 12 Maria Rantanen

Vaaleaa unelmaa. Lopputyö kevät 2015 Tyrvään käsi- ja taideteollisuusoppilaitos ARI 12 Maria Rantanen Lopputyö kevät 2015 Kohde ja asiakas Tampereella, Kaukajärven rannalla 90-luvulla rakennetun omakotitalon rantasaunan takkahuone Tila on vähän yli 10m² Talvella minimikäytöllä, mutta saatetaan kuitenkin

Lisätiedot

Voiko hiipiminen olla tanssia? - Esiripun noustessa. Ninni Heiniö ja Pia Puustelli

Voiko hiipiminen olla tanssia? - Esiripun noustessa. Ninni Heiniö ja Pia Puustelli Voiko hiipiminen olla tanssia? - Esiripun noustessa Ninni Heiniö ja Pia Puustelli Esiripun noustessa Sekä esiintyjillä että yleisöllä on aktiivinen rooli esitystapahtumassa -> vuorovaikutus Esitystilanteessa

Lisätiedot

Kestävyydestä kilpailuetua maaseutumatkailuun. Kestävyyden esille tuominen mökkikansiossa ja asiakaspalvelussa

Kestävyydestä kilpailuetua maaseutumatkailuun. Kestävyyden esille tuominen mökkikansiossa ja asiakaspalvelussa Kestävyydestä kilpailuetua maaseutumatkailuun Kestävyyden esille tuominen mökkikansiossa ja asiakaspalvelussa Kirsi Mutka-Paintola 21.11.2013 Kestävän toiminnan tavoitteet: - Yrityksen arvot - Yrityksen

Lisätiedot

Nurmeksen keskustaajaman rantaosayleiskaavan osittainen muutos (Vatilahti ja Palonpohja) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Nurmeksen keskustaajaman rantaosayleiskaavan osittainen muutos (Vatilahti ja Palonpohja) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Nurmeksen keskustaajaman rantaosayleiskaavan osittainen muutos (Vatilahti ja Palonpohja) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kuva 1: Osittaisen muutoksen sijainti Nurmeksen kaupunki Lieksan ja Nurmeksen

Lisätiedot

Käsityö suomalaisessa muodissa

Käsityö suomalaisessa muodissa Käsityö suomalaisessa muodissa Ritva Koskennurmi-Sivonen www.helsinki.fi/~rkosken Käsityö suomalaisessa muodissa julkaisuja: Creating a Unique Dress (1998) Salonkimuoti lehdistössä (2002) Riitta Immonen

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma NURMEKSEN KAUPUNKI Läntisen 111 kaupunginosan asemakaavamuutos (Läntisen puurivikadut) Kuva 1: Kaavamuutoksen tarkastelualue Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Nurmeksen kaupunki Lieksan ja Nurmeksen

Lisätiedot

Uran rakennuspuita ja toimintasuunnitelma hyvinvointiin

Uran rakennuspuita ja toimintasuunnitelma hyvinvointiin Uran rakennuspuita ja toimintasuunnitelma hyvinvointiin 4.11.2016 klo 15-16 Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu Seija Leppänen psykologi, uraohjaaja Aalto-yliopiston oppimispalvelut,

Lisätiedot

Onnistuuko luomukalkkunatuotanto Suomessa?

Onnistuuko luomukalkkunatuotanto Suomessa? Onnistuuko luomukalkkunatuotanto Suomessa? Luomusiipikarjan syysseminaari Tampere 25.10.2012/ Sirkka Karikko Esityksen sisältö - Hanke: - Hankkeen tausta - Hankkeessa selvitettyä - Haasteet 1 Hanke: Luomukalkkunan

Lisätiedot