ISO sarjan. Valinta ja käyttö

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ISO 9000 -sarjan. www.sfs.fi. Valinta ja käyttö"

Transkriptio

1 ISO sarjan standardit Valinta ja käyttö

2 ISO sarjan standardien valinta ja käyttö Laadunhallintaa käsittelevien kansainvälisten standardien ja ohjeiden ISO sarja on saavuttanut maailmanlaajuista mainetta laadunhallintajärjestelmien perustana. ISO sarjan standardit muodostavat perustan jatkuvalle parantamiselle. Ne ovat työväline liiketoiminnan kehittämiseen ja väylä menestykselliseen toimintaan. Suurin hyöty saavutetaan, kun koko sarjan standardeja käytetään yhdessä. Standardista ISO 9000:2005 on hyvä aloittaa, sillä se sisältää laadunhallinnan perusteet ja käsitteet. Standardi ISO 9001:2008 sisältää varsinaiset vaatimukset, joten sitä käytetään myös sertifiointiin. Standardissa ISO 9004:2009 esitetään erilaisia käytäntöjä ja annetaan soveltamisohjeita siten, että laadunhallintajärjestelmälle saadaan lisää vaikuttavuutta ja että liiketoiminnan tavoitteet saavutetaan. ISO 9001:2008 on pyritty laatimaan käyttäjäystävälliseksi käyttäen termejä, jotka tunnetaan kaikilla elinkeinoelämän sektoreilla. Ne organisaatiot, jotka hakevat laadunhallintajärjestelmänsä tunnustamista, voivat hyödyntää standardia esimerkiksi sertifioinnissa tai sopimuksissa. Lisää tehokkuutta, vaikuttavuutta, tyytyväisiä asiakkaita ja jatkuvaa parantamista! Laadunhallinnan standardeja voi käyttää yhdessä muiden standardien kanssa. Tällaisia ovat esimerkiksi ympäristöasioiden hallinnan ja moniin sektorikohtaisiin erityisvaatimuksiin liittyvät standardit (kuten autoteollisuuden ISO/TS 16949). ISO 9001:2008 määrittelee laadunhallintajärjestelmien vaatimukset mille tahansa organisaatiolle, joka haluaa osoittaa, että se toimittaa jatkuvasti tuotteita, jotka täyttävät sekä asiakkaiden vaatimukset että lakisääteiset vaatimukset. Tavoitteena on samalla parantaa asiakastyytyväisyyttä. Tässä esitteessä luettelo laadunhallintaa käsittelevistä ISO sarjan standardeista ja ohjeista esimerkkejä standardien käytöstä laadunhallintajärjestelmän käyttöönoton vaiheet lyhyt katsaus ISO sarjan standardien kehitykseen ja tulevaisuuteen. Tämä esite auttaa erottamaan ISO sarjan eri julkaisut toisistaan sekä opastaa niiden käyttöön. 2 ISO 9000 SARJAN STANDARDIT VALINTA JA KÄYTTÖ

3 ISO sarjan standardit, ohjeet, tekniset raportit ja IWA-dokumentit syyskuu 2013 Standardit ja ohjeet SFS-EN ISO 9000:2005 Laadunhallintajärjestelmät. Perusteet ja sanasto SFS-EN ISO 9001:2008 Laadunhallintajärjestelmät. Vaatimukset SFS-EN ISO 9004:2009 Organisaation johtaminen jatkuvaan menestykseen. Laadunhallintaan perustuva toimintamalli SFS-EN ISO 19011:2011 Johtamisjärjestelmän auditointiohjeet SFS-ISO Laadunhallinta. Asiakastyytyväisyys. Organisaation menettelyohjeita koskevaa ohjeistusta SFS-ISO 10002:2004 Laadunhallinta. Asiakastyytyväisyys. Suuntaviivat asiakasvalitusten käsittelyyn organisaatiossa SFS-ISO 10003:2007 Laadunhallinta. Asiakastyytyväisyys. Suuntaviivat organisaation ulkoistamaan riidanratkaisuun ISO 10004:2012 Quality management. Customer satisfaction. Guidelines for monitoring and measuring SFS-ISO 10005:2005 Laadunhallintajärjestelmät. Opastusta laatusuunnitelmista SFS-ISO 10006:2003 Laadunhallintajärjestelmät. Suuntaviivat projektien laadunhallinnalle ISO 10007:2003 Quality management Guidelines for configuration management SFS-EN ISO 10012:2003 Mittausten hallintajärjestelmät. Vaatimukset mittausprosesseille ja mittauslaitteistoille ISO/TR 10013:2001 Laadunhallintajärjestelmän dokumentointiohjeita SFS-ISO 10014:2006 Laadunhallinta. Opastusta taloudellisen ja liiketoiminnallisen hyödyn toteuttamiseen ISO 10015:1999 Quality management Guidelines for training ISO/TR 10017:2003 Guidance on statistical techniques for ISO 9001:2000 Tarkoitus Antaa lähtökohdan standardien ymmärtämiselle ja määrittää ISO sarjassa käytetyt perustermit ja määritelmät. Tärkeä asiakirja väärinymmärrysten välttämiseksi standardeja käytettäessä. Tätä vaatimusstandardia käytetään arvioitaessa organisaation kykyä täyttää asiakkaiden vaatimukset sekä tuotetta koskevat lakisääteiset vaatimukset. Asiakastyytyväisyyttä pyritään jatkuvasti parantamaan. Tämä on ISO sarjan ainoa standardi, jota voidaan käyttää kolmannen osapuolen sertifiointiin. Opastaa laadunhallintajärjestelmien jatkuvaan parantamiseen. Asiakastyytyväisyyden kehittämisestä hyötyvät kaikki osapuolet. Antaa ohjeita sen todentamiseen, kykeneekö järjestelmä saavuttamaan määritellyt laatutavoitteet. Yritys voi käyttää tätä standardia sisäisesti tai esimerkiksi tavarantoimittajien auditoimiseen. Antaa opastusta asiakastyytyväisyyteen liittyvien organisaation menettelyiden suunnitteluun, kehittämiseen, noudattamiseen ja parantamiseen. Standardi soveltuu tuotteisiin liittyviin menettelyihin, jotka sisältävät organisaation käyttäytymistä koskevia asiakaslupauksia. Antaa apua asiakasvalitusten käsittelyyn. Ohjeistaa prosessia sellaisten asiakaserimielisyyksien ratkaisemiseen, joiden kanssa organisaatio ei omin voimin pääse lopputulokseen. Mm. yli rajojen käytävä sähköinen kaupankäynti on lisännyt tällaisia tapauksia. Antaa apua asiakastyytyväisyyden seurantaan ja mittaamiseen. Sisältää ohjeita laatusuunnitelmien valmistelemiseen, katselmoimiseen, hyväksymiseen ja uusimiseen. Sisältää ohjeita, jotka auttavat varmistamaan projektin prosessien ja tuotteiden laadun. Näiden ohjeiden mukaan voidaan varmistaa ja hallita monimuotoisen tuotteen jatkuva toimivuus, kun sen komponentteja muutetaan yksitellen. HUOM. Alkuperäinen ISO-standardi on yhä voimassa, mutta eurooppalaisena ja kansallisena standardina SFS-EN ISO on kumottu vuonna Standardia voidaan hyödyntää sekä mittaustoimintojen että tuotteen laadun parantamisessa. Vaatimusten avulla varmistetaan, että mittaukset on tehty aiotulla tarkkuudella. Opastaa tiettyjen tarpeiden mukaisesti räätälöityjen laatukäsikirjojen kehittämisessä ja ylläpitämisessä. Vastaa kysymykseen, miten laadunhallinnan periaatteiden soveltamisella saadaan taloudellista ja liiketoiminnallista hyötyä. Antaa ohjeita tuotteiden laatuun vaikuttavien koulutusjärjestelmien ja strategioiden kehittämiseen, soveltamiseen, ylläpitämiseen ja parantamiseen. Antaa ohjeita tilastollisista menetelmistä standardin ISO 9001 soveltamisessa. ISO 9000 SARJAN STANDARDIT VALINTA JA KÄYTTÖ 3

4 Standardit ja ohjeet ISO 10018:2012 Quality management. Guidelines on people involvement and competence ISO 10019:2005 Guidelines for the selection of quality management system consultants and use of their services ISO/TS 16949:2009 Laadunhallintajärjestelmät. Erityisvaatimukset standardin ISO 9001:2008 soveltamiselle autonvalmistuksessa ja soveltuvissa varaosaorganisaatioissa IWA 1:2005 Laadunhallintajärjestelmät. Suuntaviivat prosessien parantamiselle terveyspalveluorganisaatioissa IWA 2:2007 Laadunhallintajärjestelmät. Suuntaviivoja standardin ISO 9001:2000 soveltamiselle koulutuksessa IWA 4:2009 Laadunhallintajärjestelmät. Standardin ISO 9001:2008 soveltaminen paikallishallinnossa Tarkoitus Antaa henkilöstön osallistumista ja pätevyyttä koskevia ohjeita. Näitä ohjeita organisaatiot voivat hyödyntää laadunhallinnan alan konsulttia valitessaan. Konsulteille ja konsultoiville organisaatioille standardi voi toimia oppaana. Antaa sektorikohtaista opastusta standardin ISO 9001 soveltamiseen autoteollisuudessa. Antaa opastusta standardin ISO 9001 soveltamiseen terveydenhuollossa. Koulutussektorille laadittu opastus standardin ISO 9001 soveltamiseen. Ohjeistus edistää ja helpottaa standardin ISO 9001 käyttöä paikallishallinnossa. Tavoitteena on luotettava, reagoiva ja avoin paikallishallinto. ISO standardien käyttö Standardia ISO 9001 käytetään, kun tarkoituksena on rakentaa johtamisjärjestelmä, joka luo luottamusta tuotteen vaatimustenmukaisuuteen ja asiakasvaatimusten täyttämiseen. Se on ainoa ISO 9000 sarjan standardi, jonka vaatimuksiin perustuen ulkopuolinen laitos voi sertifioida laatujärjestelmän. Standardin mukaan termi tuote koskee myös palveluita, prosessin materiaaleja, laitteistoja ja ohjelmistoja, jotka on tarkoitettu asiakasta varten tai joita asiakas pyytää. Standardissa on viisi kohtaa, joissa määritellään ne toiminnot, joita on tarpeen tarkastella järjestelmää sovellettaessa: laadunhallintajärjestelmää ja dokumentointia koskevat yleiset vaatimukset johdon vastuu, kohteet, politiikka, suunnittelu ja tavoitteet resurssien hallinta ja kohdentaminen tuotteen toteuttaminen ja prosessien hallinta mittaus, seuranta, analysointi ja parantaminen. Näistä neljässä kohdassa esitetyt vaatimukset Laadunhallintajärjestelmä, Johdon vastuu, Resurssienhallinta ja Mittaus, analysointi ja parantaminen soveltuvat kaikkiin organisaatioihin. Kohta Tuotteen toteuttaminen voidaan sovittaa vastaamaan kunkin organisaation omia tarpeita. Organisaation laatukäsikirjassa tai muussa dokumentoinnissa esitetään, kuinka standardin ISO 9001 vaatimukset täytetään. Nämä standardin ISO 9001 viisi kohtaa määrittävät, mitä tulee johdonmukaisesti tehdä, jotta tuote täyttäisi sekä asiakkaiden vaatimukset että tuotetta koskevat lakien ja viranomaisten vaatimukset. Lisäksi tavoitellaan asiakastyytyväisyyden lisäämistä laadunhallintajärjestelmää jatkuvasti parantamalla. ISO 9004 sisältää opastusta laadunhallintajärjestelmän tavoitteisiin laajemmin kuin ISO 9001, erityisesti organisaation pitkäaikaisen menestymisen hallintaan. Standardia ISO 9004 suositellaan oppaaksi organisaatioille, joiden johto haluaa ulottaa organisaationsa suorituskyvyn järjestelmällisen ja jatkuvan parantamisen syvemmälle ja yli standardista ISO 9001 saatavan hyödyn. Standardia ISO 9004 ei ole kuitenkaan tarkoitettu sertifiointiin eikä viranomaismääräysten tai sopimusten perustaksi. Liiketoiminnan luonne ja erityisvaatimukset määrittävät, miten standardeja kannattaa soveltaa tavoitteiden saavuttamiseksi. 4 ISO 9000 SARJAN STANDARDIT VALINTA JA KÄYTTÖ

5 Esimerkkejä Esimerkki 1 Metalliosia valmistava yritys käytti standardia ISO 9000 laatiessaan laadunhallintajärjestelmänsä soveltamissuunnitelmaa. Kun suunnitelma oli valmis, laadittiin laatukäsikirja ja laatujärjestelmämenettelyt standardin ISO 9001 mukaisesti rajaten ulkopuolelle tuotteiden suunnittelua ja kehittämistä koskevat vaatimukset, koska yrityksen tuotteet valmistetaan asiakkaiden laatimien suunnitelmien mukaisesti. Myöhemmin tarjotessaan osia merkittävälle autovalmistajalle yritys omaksui laatujärjestelmän, joka täyttää asiakirjan ISO/TS mukaiset sektorikohtaiset vaatimukset. Esimerkki 2 Sosiaalipalvelulaitos päätti luoda strategian laadun parantamiseksi. Laitos otti järjestelmänsä suunnittelun ja soveltamisen perustaksi standardin ISO Laitos huomasi, että standardissa ISO 9000 on paljon hyödyllisiä lisäohjeita. Nyt sen suunnitelmissa on hakeutua standardin ISO 9001 perusteella sertifioiduksi laitokseksi uskottavuutensa lisäämiseksi. Esimerkki 3 Pesukoneiden valmistajalla oli vakiintunut yrityskulttuuri, johon sisältyi jatkuva parantaminen ja vaikuttava tuotannon ohjaus. Yrityksen johto päätti parantaa yrityksen kehittämisprosesseja ja ottaa käyttöön standardin ISO 9001 saadakseen sertifikaatin kaupallisia tarkoituksia varten. Yritys käytti standardia ISO 9004 oppaana prosessien parantamisessa ja standardia ISO projektinhallintasuunnitelman laatimisessa. Esimerkki 5 Kansainvälinen lakitoimisto halusi parantaa asiakasprosessejaan käyttäen standardin ISO 9001 mukaista järjestelmällistä lähestymistapaa. Sertifikaattia sillä ei ollut tarkoitus hankkia. Yrityksen laadunhallintajärjestelmä sisälsi uusien palveluiden suunnittelun ja kehittämisen, kuten esim. kansainvälisen verosuunnittelun ja perinteisten palveluiden muuttamisen uusia lakeja tai tehtyjä muutoksia vastaaviksi. Tähän kuului ostotoimintojen hallinta, joka kattoi tietokoneiden laitteistojen ja ohjelmistojen sekä tarvittaessa lakimiespalvelujen ostamisen. Standardin ISO 9001 menestyksellisen soveltamisen jälkeen yritys käytti standardin ISO 9004 mukaista itsearviointia seurannassaan, kuinka laadunhallintajärjestelmää kehittämällä myös asiakastyytyväisyys parani. Esimerkki 6 Tietokoneohjelmistojen suunnittelija palveli markkinasektoria ja huomasi käyttäjäpohjan laajentuessa joutuvansa ratkomaan tuotannon johtamista ja tuotekokonaisuuden hallintaa koskevia kysymyksiä. Perustuotteiden muutokset, laitteistot ja lakisääteiset vaatimukset alkoivat liittyä kuluttajapalveluun kuuluviin kysymyksiin. Standardi ISO 9004 antoi ohjeita, joita yritys tarvitsi voidakseen rakentaa dokumentoidut menettelyt valvomaan prosessien muutoksia ja parantamista. Standardeissa ISO ja ISO oli lisätietoja, jotka olivat avuksi hankkeen läpiviemisessä ja tuotekokonaisuuden hallintaa koskevien menettelyjen luomisessa. Myöhemmin hankittiin toinen ohjelmistojen suunnittelija. Laadunhallintajärjestelmän avulla pystyttiin yritysosto integroimaan oman yrityksen rakenteeseen hyvin nopeasti ja mahdollisimman vähäisin asiakkaisiin kohdistuvin häiriöin. Esimerkki 4 Suuren kemian alan jalostusyrityksen merkittävät asiakkaat halusivat yrityksen hankkivan standardiin ISO 9001 perustuvan sertifikaatin. Lisäetua saadakseen yrityksen johto suunnitteli laajan hallintostrategian, joka perustuu standardeihin ISO 9000 ja ISO Prosessien yksityiskohtainen tarkastelu osoitti, että kaikki standardin ISO 9001 elementit soveltuivat yrityksen laadunhallintajärjestelmään. Yritys käytti standardia ISO opastamaan dokumentoinnin kehittämisessä yrityksen eri tuotantodivisioonissa ja standardia ISO ohjaamaan henkilöstönsä koulutussuunnitelmien valmistelua. Esimerkki 7 Pankki päätti soveltaa laadunhallintajärjestelmää onlinepankkipalveluihin. Omaksuessaan standardin ISO 9001 vaatimukset pankki sai soveltamisohjeita standardista ISO Pankki sovelsi kaikkia kohdassa 7 esitettyjä vaatimuksia ja piti suunnittelua ja kehittämistä tärkeänä osana luotaessa uusia toimintamalleja palvelulle. Julkaisua ISO/TR hyödynnettiin dokumentointikysymyksissä. Sisäisen tietoverkon välityksellä varmistettiin, että käytetyt menettelyt ovat henkilöstön tiedossa ja saatavilla. ISO 9000 SARJAN STANDARDIT VALINTA JA KÄYTTÖ 5

6 Standardin ISO 9001:2008 soveltaminen laadunhallintajärjestelmässä Tunnista haluamasi tavoitteet Tavoitteena voi olla: toimia entistä tehokkaammin ja tuottavammin tuottaa tuotteita ja palveluita, jotka jatkuvasti täyttävät asiakkaiden vaatimukset lisätä asiakastyytyväisyyttä lisätä markkinaosuutta parantaa organisaation sisäistä viestintää vähentää kustannuksia ja vierasta pääomaa/velkoja lisätä tuotantojärjestelmän luotettavuutta. Määritä tarvittavat menettelyt tuotteiden toimittamiseksi asiakkaillesi Tarkastele standardin ISO 9001:2008 kohdassa 7 Tuotteen toteuttaminen esitettyjä vaatimuksia. Miten ne soveltuvat tai eivät sovellu laadunhallintajärjestelmäänne mukaan lukien asiakkaaseen liittyvät prosessit suunnittelu ja/tai kehittäminen ostotoiminta tuotannon ja palveluiden tuottamisen toiminnot seuranta- ja mittauslaitteiden ohjaus. Tunnista muiden odotukset Hanki tietoa ISO sarjasta Sidosryhmiä ovat mm. asiakkaat ja loppukäyttäjät henkilöstö tavarantoimittajat osakkeenomistajat yhteiskunta. Yleistietoa tässä esitteessä. Yksityiskohtaista tietoa standardeissa ISO 9000:2005, ISO 9001:2008 ja ISO 9004: ja Laadi suunnitelma vaiheessa 6 tunnistettujen aukkojen poistamiseksi ja vaiheessa 7 esitettyjen prosessien kehittämiseksi Toteuta suunnitelmasi Tunnista aukkojen poistamiseen tarvittavat toimenpiteet. Varaa resurssit näiden toimenpiteiden toteuttamiseen, määrää työtehtävät ja laadi toteuttamisaikataulu. Standardin ISO 9001:2008 kohdissa 4.1 ja 7.1 on suunnitelman laatimisessa huomioon otettavaa tietoa. Toteuta tunnistetut toimenpiteet aikataulun mukaisesti. Sovella ISO standardeja johtamisjärjestelmään Hanki laadunhallintajärjestelmään liittyvää alakohtaista opastusta Selvitä nykyinen asemasi Päätä, valitsetteko sertifioinnin, jossa verrataan laadunhallintajärjestelmää standardin ISO 9001:2008 vaatimuksiin vai anotteko kansallista laatupalkintoa. Käytä standardia ISO 9001:2008 sertifioinnin perustana. Käytä standardia ISO 9004:2009 kansallisen laatupalkinnon kriteerien kanssa valmistautuessanne laatupalkintoon. Esimerkiksi: ISO laatusuunnitelmat ISO projektin johtaminen ISO tuotekokonaisuuden hallinta ISO mittausjärjestelmät ISO/TR dokumentointiohjeet ISO taloudellinen ja liiketoiminnallinen hyöty ISO koulutus ISO/TS autoteollisuus ISO auditointi IWA 1 terveydenhoito-organisaatiot IWA 2 koulutusorganisaatiot IWA 4 paikallishallinnot Määritä laadunhallintajärjestelmänne ja standardin ISO 9001:2008 väliset aukot. Voit käyttää itsearviointia ulkopuolisen organisaation suorittamaa arviointia. Tee jaksottaista sisäistä arviointia Onko tarpeen osoittaa vaatimustenmukaisuus? KYLLÄ Hanki puolueeton auditointi Käytä standardia ISO 19011:2011 ohjeena auditoinnissa, auditoijan pätevyyskysymyksissä ja auditointiohjelmien johtamisessa. Vaatimustenmukaisuuden osoittaminen (sertifiointi) voi olla tarpeen esimerkiksi sopimusten edellyttäessä markkinasyistä tai asiakkaiden vaatimuksesta lakisääteisistä vaatimuksista johtuen riskienhallinnan vuoksi selvän tavoitteen asettamiseksi sisäistä laadun kehittämistä varten (motivaatio). tai Palkkaa akkreditoitu sertifiointielin auditoimaan ja sertifioimaan laadunhallintajärjestelmänne standardin ISO 9001:2008 vaatimuksiin perustuen. EI Jatka toimintasi parantamista Tarkastele laadunhallintajärjestelmänne vaikuttavuutta ja sopivuutta. ISO 9004:2009 esittää menetelmän parantamiselle. 6 ISO 9000 SARJAN STANDARDIT VALINTA JA KÄYTTÖ

7 Saavutetun hyödyn ja jatkuvan parantamisen ylläpito Useimmat uudet käyttäjät saavat jo varhaisessa vaiheessa mitattavissa olevaa hyötyä soveltaessaan standardien vaatimuksia toimintaansa. Nämä alkuvaiheen edut johtuvat yleensä organisaatiossa ja sisäisessä viestinnässä tehdyistä parannuksista. Näin saatuja hyötyjä on vahvistettava vaikuttavan sisäisen auditoinnin ja johdon katselmusten avulla. Kuten kaikki järjestelmät, se joko tehostuu tai heikkenee. Järjestelmä ei säily muuttumattomana pitkään. Laadunhallinnan standardi ISO kertoo, kuinka ISO 9000:n laadunhallinnan periaatteiden soveltamisella saavutetaan taloudellista ja liiketoiminnallista hyötyä. Tämä standardi on suunnattu organisaation johdolle ja se täydentää standardia ISO 9004 suorituskyvyn parantamisessa. Omaksuttaessa standardia ISO 9001:2008 on pyrittävä kohti asiakastyytyväisyyttä ja laadunhallintajärjestelmän jatkuvaa parantamista. Jatkuva parantaminen on prosessi, jossa laadunhallintajärjestelmän vaikuttavuutta lisätään mm. laatupolitiikan ja laatutavoitteiden avulla. ISO 9001:2008 edellyttää, että suunnittelet ja hallitset laadunhallintajärjestelmän jatkuvaa parantamista varten tarvittavia prosesseja. ISO 9004:2009 antaa tietoa, jonka avulla on helppo edetä vielä standardin ISO 9001:2008 vaatimuksia pidemmälle toimintojen tehokuutta parannettaessa. Järjestelmän tavoitteiden tarkoituksenmukaisuuden arvioimiseksi on suositeltavaa hankkia tietoa niin sisäisistä kuin ulkoisistakin tietolähteistä. Organisaatiot voivat halutessaan laajentaa johtamisjärjestelmiään. Koska standardien ISO 9001:2008 ja ISO 14001:2004 mukaisten järjestelmien rakenteelliset ja organisatoriset vaatimukset on laadittu yhteensopiviksi, on esimerkiksi laatu- ja ympäristöasioiden yhdistäminen helppoa. Laadunhallintaa käsittelevien kansainvälisten standardien ja ohjeiden ISO sarja on saavuttanut maailmanlaajuista mainetta laadunhallintajärjestelmien perustana. ISO sarjan kehitys ja tulevaisuus ISO sarjan perusstandardit julkaistiin ensimmäisen kerran vuonna Niinpä maailman tunnetuin standardi, organisaatioiden toiminnan laatua käsittelevä ISO 9001, on saavuttanut yli 20 vuoden iän. Sarjassa oli alun perin kuusi standardia, mutta nykyisin siihen luetaan kuuluvan 14 standardia. ISO 9001 uusittiin ensimmäisen kerran vuonna 1994, ja nyt voimassa on vuonna 2008 julkaistu versio. Seuraava versio julkaistaan vuonna Laadunhallinnan standardeja laativa ISO:n tekninen komitea TC 176 muodostuu eri puolilla maailmaa toimivista liike-elämän ja erilaisten organisaatioiden asiantuntijoista. Komitea seuraa standardien käyttöä voidakseen parantaa niitä entisestään käyttäjien tarpeita ja odotuksia vastaaviksi. ISO on sitoutunut pitämään ISO sarjan ajan tasalla ja tehokkaana. Investointi ISO standardeihin tänään antaa jatkuvasti tehokkaita johtamisratkaisuja myös tulevaisuudessa. Standardin ISO 9004 uusin version valmistui Uudistuksessa luotiin entistä paremmat yhteydet kansainvälisiin laatujohtamismalleihin ja muiden toiminta-alueiden hallintajärjestelmiin kuten ympäristö, turvallisuus ja yhteiskuntavastuu. Kauempana tulevaisuudessa häämöttää suuri, välttämätön ja väistämätön hallintajärjestelmästandardien uudistus. ISO 9000 SARJAN STANDARDIT VALINTA JA KÄYTTÖ 7

8 Lisätietoja SFS ISO ISO/TC 176 ISO/TC 176/Alakomitea 2 SFS-tiedotus Standardisoimisliiton asiantuntijalehdessä käsitellään ISO sarjan standardeja, niiden soveltamista ja ajankohtaisia trendejä. Standardien hankinta SFS:n asiakaspalvelu, puh SFS:n verkkokauppa, Laadunhallintakomitea TK 105 on SFS:n kansallinen vastinkomitea kansainväliselle komitealle ISO/TC 176. Komitean sihteeri: Risto Pulkkanen puh SUOMEN STANDARDISOIMISLIITTO SFS RY Malminkatu 34, PL 130, Helsinki Puh , faksi Internet sähköposti

Johdanto laadunhallinnan ISO 9000 standardeihin. Kari Pieniniemi. Ydinosaajat Suurhankkeiden osaamisverkosto Pohjois-Suomessa S20136

Johdanto laadunhallinnan ISO 9000 standardeihin. Kari Pieniniemi. Ydinosaajat Suurhankkeiden osaamisverkosto Pohjois-Suomessa S20136 Johdanto laadunhallinnan ISO 9000 standardeihin Ydinosaajat Suurhankkeiden osaamisverkosto Pohjois-Suomessa S20136 Esityksen sisältö 1. Mitä standardisointi on? 2. Johdatus ISO 9000 standardeihin 3. ISO

Lisätiedot

Arviointi ja mittaaminen

Arviointi ja mittaaminen Arviointi ja mittaaminen Laatuvastaavien koulutus 5.6.2007 pirjo.halonen@adm.jyu.fi 014 260 1180 050 428 5315 Arviointi itsearviointia sisäisiä auditointeja ulkoisia auditointeja johdon katselmusta vertaisarviointeja

Lisätiedot

Laatujohtaminen Johtamisjärjestelmät. Vierailuluento Sanna Vauranoja

Laatujohtaminen Johtamisjärjestelmät. Vierailuluento Sanna Vauranoja 2901030 Laatujohtaminen Johtamisjärjestelmät Vierailuluento 13.10.2004 Sanna Vauranoja Luennon aiheet 1. Käsitteet 2. Johtamis- ja hallintajärjestelmät yleisesti 3. Laadunhallinta 4. Ympäristönhallinta

Lisätiedot

2. päivä. Etätehtävien purku Poikkeamat. Poikkeamat Auditoinnin raportointi Hyvän auditoijan ominaisuudet Harjoituksia

2. päivä. Etätehtävien purku Poikkeamat. Poikkeamat Auditoinnin raportointi Hyvän auditoijan ominaisuudet Harjoituksia OAMK / Luova 4.5. ja 11.5. Sisäinen auditointi osa Oamkin ympäristöohjelmatyötä Sisältö 1. päivä Johdanto Auditoinnin tavoitteet Ympäristöstandardin (ISO 14001) pääkohdat Alustava ympäristökatselmus Auditoinnin

Lisätiedot

SFS - ISO Standardisarja omaisuuden hallinnalle Risto Pulkkanen

SFS - ISO Standardisarja omaisuuden hallinnalle Risto Pulkkanen SFS - ISO 55000 Standardisarja omaisuuden hallinnalle 6.11.2014 Risto Pulkkanen SFS-ISO 55000-sarja Standardisarjan tarkoitus on auttaa sekä yritysmaailman, että julkisyhteisöjen organisaatioita hallinnoimaan

Lisätiedot

QL Excellence -käsikirja

QL Excellence -käsikirja QL Excellence -käsikirja QL Laatutoiminta Oy:n laadunhallinta 2010 Sisällysluettelo: QL Excellence -käsikirja...3 Yleiskuvaus... 3 Laatupolitiikka...3 Laatukäsikirja...3 Laadunhallintajärjestelmän kuvaus...

Lisätiedot

Toimintaja rjestelma (johtamisja rjestelma ) opas

Toimintaja rjestelma (johtamisja rjestelma ) opas 1 (6) Toimintaja rjestelma (johtamisja rjestelma ) opas Sisällys Mikä on toimintajärjestelmä... 2 Hyvä toimintajärjestelmä... 3 Hyödyt... 3 Toimintajärjestelmän rakentaminen... 4 Autamme sinua... 6 Business

Lisätiedot

Yksinkertaista. Me autamme. TM. Ceriffi Oy Ver Mikko Kettunen

Yksinkertaista. Me autamme. TM. Ceriffi Oy Ver Mikko Kettunen Yksinkertaista. Me autamme. TM Ceriffi Oy Ver 3.0 22.11.2015 Mikko Kettunen UKK, ISO 9001:2015 Usein kysytyt kysymykset ISO 9001 uudistumisesta Mikä on ISO 9001? Milloin uudistus tapahtuu? Mitä muutos

Lisätiedot

Vuosi ISO 9001 ja 14001:2015 julkaisusta sertifioijan kokemuksia Sertifioinnilla kilpailuetua - Inspectan tietopäivä

Vuosi ISO 9001 ja 14001:2015 julkaisusta sertifioijan kokemuksia Sertifioinnilla kilpailuetua - Inspectan tietopäivä Sertifioinnilla kilpailuetua - Inspectan tietopäivä 7.9.2016 Seppo Salo, Pääarvioija 1 Tänään iskemme käsiksi näihin Agenda Siirtymäajan toimenpiteet ja mitä päivittäminen vaatii Tärkeimmät muutokset ja

Lisätiedot

SERTIFIOINNIN JA AKKREDITOINNIN EROT. Tuija Sinervo FINAS-akkreditointipalvelu

SERTIFIOINNIN JA AKKREDITOINNIN EROT. Tuija Sinervo FINAS-akkreditointipalvelu SERTIFIOINNIN JA AKKREDITOINNIN EROT Tuija Sinervo FINAS-akkreditointipalvelu Sertifiointi Vaatimusten mukaisuuden toteamista Asiakas määrittelee tuotteen ja palvelun laatuvaatimukset asiakasohjautuva

Lisätiedot

ETU SEMINAARI Helsinki, Säätytalo

ETU SEMINAARI Helsinki, Säätytalo ETU SEMINAARI 10.5.2012 Helsinki, Säätytalo Terveydenhuolto osana tulevaisuuden laatujärjestelmiä ja auditointeja Tuija Lilja Kehityspäällikkö, laatutoiminnot SAARIOINEN OY Tuotantoeläinten terveydenhuolto

Lisätiedot

ISO Standardisarja Eräitä ulottuvuuksia Kari Komonen

ISO Standardisarja Eräitä ulottuvuuksia Kari Komonen ISO 55000 Standardisarja Eräitä ulottuvuuksia 6.11.2014 Kari Komonen Eräitä käsitteitä omaisuus, omaisuuserä kohteet, asiat tai kokonaisuudet, joilla on tai voi olla arvoa organisaatiolle omaisuudenhallinta

Lisätiedot

TIETOTILINPÄÄTÖS. Ylitarkastaja Arto Ylipartanen/ Tietosuojavaltuutetun toimisto. Terveydenhuollon ATK-päivät 20.5.2014; Jyväskylä

TIETOTILINPÄÄTÖS. Ylitarkastaja Arto Ylipartanen/ Tietosuojavaltuutetun toimisto. Terveydenhuollon ATK-päivät 20.5.2014; Jyväskylä TIETOTILINPÄÄTÖS Ylitarkastaja Arto Ylipartanen/ Tietosuojavaltuutetun toimisto Terveydenhuollon ATK-päivät 20.5.2014; Jyväskylä 20.5.2014 TSV:n tsto/ylitarkastaja Arto Ylipartanen 2 LUENNON AIHEET 1.

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen laatutyöryhmä työskentelee

Ammatillisen koulutuksen laatutyöryhmä työskentelee Ammatillisen koulutuksen laatutyöryhmä työskentelee Laatuverkoston tapaaminen 31.10.2013 Opetusneuvos Tarja Riihimäki Laatutyöryhmä työskentelee Ehdotus koulutuksen järjestäjien laadunhallintajärjestelmien

Lisätiedot

VUODEN 2014 ULKOISEEN

VUODEN 2014 ULKOISEEN VUODEN 2014 ULKOISEEN AUDITOINTIIN VALMISTAUTUMINEN Koulutusneuvosto 9.2.2012 pirjo.halonen@jyu.fi 050 428 5315 Ulkoinen auditointi Edellinen auditointi 2008. Toteuttaja Korkeakoulujen arviointineuvosto

Lisätiedot

Arviointiraportti. Patenttitoimisto Jaakko Väisänen

Arviointiraportti. Patenttitoimisto Jaakko Väisänen 2016-06-16 1 (5) Arviointiraportti Patenttitoimisto Jaakko Väisänen 14. - 16.6.2016 Raportti nspecta Sertifiointi Oy Visiting address CN: 1065745-2 Group headquarters: nspecta Group Oy, Helsinki, 2016-06-16

Lisätiedot

Laatukäsikirja - mikä se on ja miten sellainen laaditaan?

Laatukäsikirja - mikä se on ja miten sellainen laaditaan? Laatukäsikirja - mikä se on ja miten sellainen laaditaan? Matkailun laatu laatukäsikirja osaksi yrityksen sähköistä liiketoimintaa Sähköinen aamuseminaari matkailualan toimijoille 24.8.2010 Riitta Haka

Lisätiedot

SATAFOOD KEHITTÄMISYHDISTYS RY

SATAFOOD KEHITTÄMISYHDISTYS RY SATAFOOD KEHITTÄMISYHDISTYS RY Jatkuvan parantamisen työkalut - Laatu- ja toiminnanohjausjärjestelmät 13.10.2016 Marika Kilpivuori Jatkuva parantaminen ISO 22000:2006, kappale 8.5.1 Jatkuva parantaminen:

Lisätiedot

Hyväksytyt asiantuntijat

Hyväksytyt asiantuntijat 1(4) Hyväksytyt asiantuntijat Pätevyysalue Pätevyysluokat Tarkastuskohteet Tässä muistiossa käsitellään ajoneuvolain 1090/2002 (muutettuna viimeksi 1042/2014) 48 2 momentin nojalla Liikenteen turvallisuusviraston

Lisätiedot

Johanna Paavolainen, LL, liiketoimintajohtaja Mainio Vire Oy

Johanna Paavolainen, LL, liiketoimintajohtaja Mainio Vire Oy Omavalvonta osana oman toiminnan systemaattista laadunhallintaa Valvira 25.8.2015 Johanna Paavolainen, LL, liiketoimintajohtaja Mainio Vire Oy Mainiossa Vireessä jo 15 vuotta Tarjoamme sosiaali- ja hoivapalveluja

Lisätiedot

Työterveys ja -turvallisuus uuden ISO standardin valossa Sertifioinnilla kilpailuetua - Inspectan tietopäivä

Työterveys ja -turvallisuus uuden ISO standardin valossa Sertifioinnilla kilpailuetua - Inspectan tietopäivä Sertifioinnilla kilpailuetua - Inspectan tietopäivä 7.9.2016 Seppo Salo, Pääarvioija 1 Tänään iskemme käsiksi näihin Agenda Standardin uudistamisen tilanne Miksi ISO 45001? Hyödyt Suurimmat erot ja muutokset

Lisätiedot

Miten julkinen hallinto ja Tampereen kaupungin organisaatio on muuttunut ja muuttumassa?

Miten julkinen hallinto ja Tampereen kaupungin organisaatio on muuttunut ja muuttumassa? Miten julkinen hallinto ja Tampereen kaupungin organisaatio on muuttunut ja muuttumassa? Valtuustoseminaari 23.3.2015 ----------------------------------- Kari Hakari johtaja, HT Tampereen kaupunki, tilaajaryhmä

Lisätiedot

ISO 9000:2015 ja ISO 9001:2015 Keskeiset muutokset laadunhallinnan standardeissa

ISO 9000:2015 ja ISO 9001:2015 Keskeiset muutokset laadunhallinnan standardeissa ISO 9000:2015 ja ISO 9001:2015 Keskeiset muutokset laadunhallinnan standardeissa 1.12.2015 Puolustusvoimien logistiikkalaitos SFS TK105 Puolustusvoimien logistiikkalaitos Vastaa Puolustusvoimien materiaalihallinnosta,

Lisätiedot

Jyväskylän yliopiston laatutyö

Jyväskylän yliopiston laatutyö Jyväskylän yliopiston laatutyö Pirjo Halonen Laatupäällikkö 17.1.2007 1 Yliopistolain Jyväskylän yliopisto velvoite 5 Arviointi Yliopistojen tulee arvioida koulutustaan, tutkimustaan sekä taiteellista

Lisätiedot

LAADUNHALLINNAN VUOSISUUNNITELMA 2016

LAADUNHALLINNAN VUOSISUUNNITELMA 2016 LAADUNHALLINNAN VUOSISUUNNITELMA 2016 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Hyväksytty laadunohjausryhmässä 25.2.2016 YLEISTÄ Jyväskylän yliopiston laadunhallinta määritellään laatupolitiikassa yhteisössä tunnetun vastuunjaon,

Lisätiedot

Toisen auditointikierroksen menetelmä

Toisen auditointikierroksen menetelmä Toisen auditointikierroksen menetelmä Rehtori, varapuheenjohtaja Pentti Rauhala Korkeakoulujen arviointineuvosto Korkeakoulujen ja tiedelaitosten johdon seminaari Tampere 2.12.2010 Korkeakoulujen arviointineuvosto

Lisätiedot

Monikäyttöinen, notkea CAF - mihin kaikkeen se taipuukaan?

Monikäyttöinen, notkea CAF - mihin kaikkeen se taipuukaan? Monikäyttöinen, notkea CAF - mihin kaikkeen se taipuukaan? Raila Oksanen 1.9.2016 Page 1 Monikäyttöisyyden lähtökohta CAF on tarkoitettu helppokäyttöiseksi työkaluksi julkisen sektorin organisaatioiden

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. lokakuuta 2014 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. lokakuuta 2014 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. lokakuuta 2014 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2014/0313 (NLE) 14254/14 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 27. lokakuuta 2014 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Asia:

Lisätiedot

Neuvoston päätelmät hygienia-asetusten soveltamisesta saatuja kokemuksia koskevasta komission kertomuksesta neuvostolle ja Euroopan parlamentille

Neuvoston päätelmät hygienia-asetusten soveltamisesta saatuja kokemuksia koskevasta komission kertomuksesta neuvostolle ja Euroopan parlamentille EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 3. lokakuuta 2009 (5.0) (OR. en) 4299/09 ADD AGRILEG 82 DENLEG 93 LISÄYS I/A-KOHTAA KOSKEVAAN ILMOITUKSEEN Lähettäjä: Eläinlääkintäasiantuntijoiden työryhmä (kansanterveys)

Lisätiedot

Toimiva laadunhallintaa ja laadun jatkuvaa parantamista tukeva järjestelmä

Toimiva laadunhallintaa ja laadun jatkuvaa parantamista tukeva järjestelmä Toimiva laadunhallintaa ja laadun jatkuvaa parantamista tukeva järjestelmä Pilotoinnin perehdyttämispäivä 17.12.2013 Opetusneuvos Tarja Riihimäki Ammatillisen koulutuksen vastuualue Koulutuspolitiikan

Lisätiedot

Palkitsemisen tila ja muutos Suomessa 2008

Palkitsemisen tila ja muutos Suomessa 2008 Palkitsemisen tila ja muutos Suomessa 2008 Toteuttajat: Tutkijat Aino Salimäki & Tina Sweins Tutkimusassistentit Jouko Heiskanen & Antti Salimäki Ohjaajat: Professorit Matti Vartiainen & Tomi Laamanen

Lisätiedot

Tietoturvallisuuden kokonaisvaltainen hallinta Heikki O. Penttinen Castilsec Oy.

Tietoturvallisuuden kokonaisvaltainen hallinta Heikki O. Penttinen Castilsec Oy. Tietoturvallisuuden kokonaisvaltainen hallinta 3.12.2015 Heikki O. Penttinen Castilsec Oy Tietoturvallisuuden päätavoitteet organisaatioissa Tietoturvallisuuden oikean tason varmistaminen kokonaisvaltaisesti

Lisätiedot

Laatujärjestelmä Kuopion yliopistollisessa sairaalassa

Laatujärjestelmä Kuopion yliopistollisessa sairaalassa Laatujärjestelmä Kuopion yliopistollisessa sairaalassa Päivi Jantunen laatukoordinaattori 4.1.2017 1 Toimintajärjestelmän ja laadunhallinnan pohjana SFS-EN ISO9001-standardi johtamisjärjestelmä, joka auttaa

Lisätiedot

Keskustelu ja kuulemistilaisuus:

Keskustelu ja kuulemistilaisuus: Keskustelu ja kuulemistilaisuus: Ammatillisen koulutuksen järjestäjien laadunhallintajärjestelmien kriteerit Johtaja Mika Tammilehto Lähtökohtia Ammatillisen koulutuksen tasalaatuisuuden varmistaminen

Lisätiedot

Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2015

Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2015 1 (6) Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2015 1. Toimintasuunnitelman tausta Kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan tavoitteena on varmistaa strategisten tavoitteiden

Lisätiedot

itsmf Finland Conference 2016 Focus Markus Leinonen COBIT ja governance

itsmf Finland Conference 2016 Focus Markus Leinonen COBIT ja governance itsmf Finland Conference 2016 Focus Markus Leinonen COBIT ja governance Markus Leinonen M.Sc. (Econ.), CIA, CISA Senior Manager, Internal Controls Cargotec Oyj 1984 1986 1992 1995 1997 1997 2002 2002 2008

Lisätiedot

Standardien hankinta. Tiedottaja Jyrki Alanko, SFS 9.9.2014

Standardien hankinta. Tiedottaja Jyrki Alanko, SFS 9.9.2014 Standardien hankinta Tiedottaja Jyrki Alanko, SFS 9.9.2014 SFS:n tuotteet - 1 SFS vahvistaa vuosittain runsaat 1 500 SFSstandardia Uudet SFS-standardit ovat valtaosin eurooppalaisia EN-standardeja, joista

Lisätiedot

Kestävän kehityksen ohjelmat kaikkiin kouluihin ja oppilaitoksiin

Kestävän kehityksen ohjelmat kaikkiin kouluihin ja oppilaitoksiin Kestävän kehityksen ohjelmat kaikkiin kouluihin ja oppilaitoksiin Kestävä kehitys on koulun yhteinen asia Kuvat: Keke koulussa -esite/seppo Leinonen Aino Alasentie, Vihreä lippu -päällikkö Suomen Ympäristökasvatuksen

Lisätiedot

Code of Conduct - Toimintaohjeistus Toimittajille. Huhtikuu 2011

Code of Conduct - Toimintaohjeistus Toimittajille. Huhtikuu 2011 Code of Conduct - Toimintaohjeistus Toimittajille Huhtikuu 2011 JOHDANTO Sodexon periaatteisiin liiketoiminnassa kuuluu korkeat eettiset standardit. Tämän vuoksi olemme laatineet Code of Conduct, toimintaohjeistuksen

Lisätiedot

12.1.2015. 1. Palvelu on helposti saatavaa, asiakaslähtöistä ja turvallista

12.1.2015. 1. Palvelu on helposti saatavaa, asiakaslähtöistä ja turvallista 1 (4) HOITO- JA HOIVATYÖN TOIMINTAOHJELMA 2015-2016 Väestön ikääntyminen, palvelu- ja kuntarakenteen muutos, palveluiden uudistamistarve, väestön tarpeisiin vastaavuus, kilpailu osaavasta työvoimasta ja

Lisätiedot

Määräys 1/2011 1 (9) Dnro 2026/03.00/2011 18.3.2011. Terveydenhuollon laitteen ja tarvikkeen vaatimustenmukaisuuden arviointi. Valtuutussäännökset

Määräys 1/2011 1 (9) Dnro 2026/03.00/2011 18.3.2011. Terveydenhuollon laitteen ja tarvikkeen vaatimustenmukaisuuden arviointi. Valtuutussäännökset Määräys 1/2011 1 (9) Terveydenhuollon laitteen ja tarvikkeen vaatimustenmukaisuuden arviointi Valtuutussäännökset Kohderyhmät Voimassaoloaika Laki terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista 7 ja 13. Terveydenhuollon

Lisätiedot

Standardisarja IEC 62443. Teollisuuden tietoliikenneverkot Verkkojen ja järjestelmien tietoturvallisuus

Standardisarja IEC 62443. Teollisuuden tietoliikenneverkot Verkkojen ja järjestelmien tietoturvallisuus Standardisarja IEC 62443 Teollisuuden tietoliikenneverkot Verkkojen ja järjestelmien tietoturvallisuus Matti Sundquist, Sundcon Oy Jukka Alve, SESKO ry 1 ASAFin tietoturvaseminaari 27.1.2004 Automaatioseuran

Lisätiedot

2. tai 3. opintovuosi Menetelmät Ryhmätunnit, itsenäinen harjoittelu, orkesterien ja/tai kuorojen harjoitusten ja konserttien seuraaminen

2. tai 3. opintovuosi Menetelmät Ryhmätunnit, itsenäinen harjoittelu, orkesterien ja/tai kuorojen harjoitusten ja konserttien seuraaminen MUSIIKKIALAN PERUSTUTKINTO 2010, MUSIIKIN KOULUTUSOHJELMA OPETUSSUUNNITELMA TUTKINTOKOHTAINEN OSA PAIKALLISESTI TARJOTTAVAT TUTKINNON OSAT / täydennys Hyväksytty Helsingin Konservatorion johtokunnassa

Lisätiedot

ottaa huomioon neuvoston yhteisen kannan (14843/1/2002 C5-0082/2003) 1,

ottaa huomioon neuvoston yhteisen kannan (14843/1/2002 C5-0082/2003) 1, P5_TA-PROV(2003)0318 Pakkaukset ja pakkausjätteet *** II Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma neuvoston yhteisestä kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin antamiseksi pakkauksista

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus rautatiejärjestelmän turvallisuudesta ja yhteentoimivuudesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti muutetaan rautatiejärjestelmän turvallisuudesta

Lisätiedot

Suuntana parempi työelämä Työterveyshuolto työpaikan hyvinvoinnin tukena

Suuntana parempi työelämä Työterveyshuolto työpaikan hyvinvoinnin tukena Suuntana parempi työelämä Työterveyshuolto työpaikan hyvinvoinnin tukena, asiantuntija, FM Työelämäryhmän loppuraportti Työterveysyhteistyön kehittäminen Työnantajan, työterveyshuollon ja työntekijän tiivis

Lisätiedot

Sähkölaitteiden ja sähkölaitteistojen standardien mukainen dokumentointi

Sähkölaitteiden ja sähkölaitteistojen standardien mukainen dokumentointi Sähkötekninen standardointi Sähkölaitteiden ja sähkölaitteistojen standardien mukainen dokumentointi verkkosivustot : www.sesko.fi ja www.sfsedu.fi Luentomateriaali teknisen dokumentoinnin IEC standardeista

Lisätiedot

Uusi toimintamalli henkilöturvallisuuden parantamiseen räjähdysvaarallisissa työympäristöissä. Tuija Luoma, VTT

Uusi toimintamalli henkilöturvallisuuden parantamiseen räjähdysvaarallisissa työympäristöissä. Tuija Luoma, VTT Uusi toimintamalli henkilöturvallisuuden parantamiseen räjähdysvaarallisissa työympäristöissä Tuija Luoma, VTT RÄJÄHDYSVAARALLISEN TYÖYMPÄRISTÖN HENKILÖTURVALLISUUTEEN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT Tekijät määritetty

Lisätiedot

PEFC-metsäsertifioinnin toteutustavat

PEFC-metsäsertifioinnin toteutustavat Suomen PEFC-standardi PEFC-metsäsertifioinnin toteutustavat PEFC FI 1001:2014 19.5.2015 PEFC-metsäsertifioinnin toteutustavat PEFC Suomi Sitratie 7, 00420 HELSINKI puh: 0400 765 437 sähköposti: office@pefc.fi

Lisätiedot

Soveltuvimpien standardien esittely ja vaikutusten arviointi TITAN Tietoturvaa teollisuusautomaatioon Tekes Turvallisuusohjelman hanke

Soveltuvimpien standardien esittely ja vaikutusten arviointi TITAN Tietoturvaa teollisuusautomaatioon Tekes Turvallisuusohjelman hanke Soveltuvimpien standardien esittely ja vaikutusten arviointi TITAN Tietoturvaa teollisuusautomaatioon Tekes Turvallisuusohjelman hanke TITAN-SEMINAARI 9.11.2010 Pasi Ahonen, VTT TITAN projektissa koottiin

Lisätiedot

HÄLYTYSTENVASTAANOTTOKESKUKSIEN VAATIMUKSET

HÄLYTYSTENVASTAANOTTOKESKUKSIEN VAATIMUKSET HÄLYTYSTENVASTAANOTTOKESKUKSIEN VAATIMUKSET 2017 1 Hälytystenvastaanottokeskuksien vaatimukset Sisällysluettelo 1 TARKOITUS... 2 2 MENETTELY... 2 3 MÄÄRITELMIÄ... 3 4 YLEISET VAATIMUKSET... 3 5 ARVIOINTIKRITEERIT...

Lisätiedot

ISO9001:2015 uudistus ja sen vaikutukset

ISO9001:2015 uudistus ja sen vaikutukset ISO9001:2015 uudistus ja sen vaikutukset PUOLUSTUSVOIMIEN LAADUNVARMISTUSPÄIVÄT 13.-14.4.2016 SFS TK105 Tämän esityksen sisältöä - standardisoinnista yleistä erityisesti ISO 9000 standardien laatimisesta

Lisätiedot

HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op)

HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) Tammikuu 2014 Joulukuu 2014 Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut Linnankatu 6, PL 51, 87101 KAJAANI www.aikopa.fi HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) Tervetuloa

Lisätiedot

Osaamisen laadunhallinta 2. kierroksen auditoinneissa

Osaamisen laadunhallinta 2. kierroksen auditoinneissa Osaamisen laadunhallinta 2. kierroksen auditoinneissa Itsearviointi Itsearvioinnissa pyydetään tutkintotavoitteisen koulutuksen näyttöihin liittyen kuvaamaan, miten oppimistavoitteiden ja niiden määrittelyn

Lisätiedot

JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 4. Soveltamisohje perustason kuvauksien tuottamiseen

JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 4. Soveltamisohje perustason kuvauksien tuottamiseen JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 4. Soveltamisohje perustason kuvauksien tuottamiseen Versio: Luonnos palautekierrosta varten Julkaistu: Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys

Lisätiedot

OKM:n laaturyhmän linjaukset Laadunhallintajärjestelmien itsearvioinnin toteutus ja kriteerien esittely

OKM:n laaturyhmän linjaukset Laadunhallintajärjestelmien itsearvioinnin toteutus ja kriteerien esittely Työseminaari Vaasassa - Laadunhallintajärjestelmien itsearviointiosaaminen Vaasa 15.1.2015 klo 9.15-10.45 OKM:n laaturyhmän linjaukset Laadunhallintajärjestelmien itsearvioinnin toteutus ja kriteerien

Lisätiedot

EPV:N OHJEET MAKSAMATTOMISTA LAINOISTA JA ULOSMITTAUKSESTA EBA/GL/2015/ EPV:n ohjeet. maksamattomista lainoista ja ulosmittauksesta

EPV:N OHJEET MAKSAMATTOMISTA LAINOISTA JA ULOSMITTAUKSESTA EBA/GL/2015/ EPV:n ohjeet. maksamattomista lainoista ja ulosmittauksesta EBA/GL/2015/12 19.08.2015 EPV:n ohjeet maksamattomista lainoista ja ulosmittauksesta 1 Sisältö 1 jakso Noudattamista ja ilmoittamista koskevat velvoitteet 3 2 jakso Aihe, soveltamisala ja määritelmät 4

Lisätiedot

Menettely auditoinnin lopputuloksen uudelleen käsittelemiseksi. Lyhyt kuvaus menettelystä

Menettely auditoinnin lopputuloksen uudelleen käsittelemiseksi. Lyhyt kuvaus menettelystä Menettely auditoinnin lopputuloksen uudelleen käsittelemiseksi Lyhyt kuvaus menettelystä Tässä asiakirjassa kuvataan menettely, jonka mukaisesti Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen auditointiin

Lisätiedot

Liity mukaan. Liity siis mukaan! EU:n laajuiseen WeDOkumppanuusohjelmaan!

Liity mukaan. Liity siis mukaan! EU:n laajuiseen WeDOkumppanuusohjelmaan! Liity mukaan EU:n laajuiseen WeDOkumppanuusohjelmaan! Hyödy yhteisöstä, joka on sitoutunut hoidon, hoivan ja avun tarpeessa olevien ikäihmisten hyvinvoinnin ja arvokkuuden edistämiseen Yhdessä voimme saavuttaa

Lisätiedot

Kerrotaan lyhyesti, millaisia laadunhallinnan hyviä käytänteitä hankkeen partneriosapuolella on.

Kerrotaan lyhyesti, millaisia laadunhallinnan hyviä käytänteitä hankkeen partneriosapuolella on. Helsingin maalariammattikoulu n yhteystiedot Kornetintie 2b 00380 HELSINKI Kerrotaan lyhyesti, millaisia laadunhallinnan hyviä käytänteitä hankkeen partneriosapuolella on. mitattavissa oleva tulos, jonka

Lisätiedot

Suomen ensimmäinen laaduntunnustus päihdekuntoutuslaitokselle. Marjut Lampinen toiminnanjohtaja Ventuskartano ry

Suomen ensimmäinen laaduntunnustus päihdekuntoutuslaitokselle. Marjut Lampinen toiminnanjohtaja Ventuskartano ry Suomen ensimmäinen laaduntunnustus päihdekuntoutuslaitokselle Marjut Lampinen toiminnanjohtaja Ventuskartano ry Taustaa Päihdepalvelujen laatusuositukset 2002 Laatutyön toteuttaminen koulutus Keski-Pohjanmaan

Lisätiedot

Torstai Mikkeli

Torstai Mikkeli Torstai 14.2.2013 Mikkeli OSUVA (2012 2014) - Osallistuva innovaatiotoiminta ja sen johtamista edistävät tekijät sosiaali- ja terveydenhuollossa. hanke tutkii minkälaisilla innovaatiojohtamisen toimintatavoilla

Lisätiedot

Ympäristö- ja laatuosion tuloksista. Pk-yrittäjän turvetuotannon kehittäminen -hanke Loppuseminaari, Jyväskylä

Ympäristö- ja laatuosion tuloksista. Pk-yrittäjän turvetuotannon kehittäminen -hanke Loppuseminaari, Jyväskylä Ympäristö- ja laatuosion tuloksista Pk-yrittäjän turvetuotannon kehittäminen -hanke Loppuseminaari, Jyväskylä 14.11.2007 Katsaus osion tavoitteisiin ja toteutumiseen a) Ympäristölupamääräyksiä ja niiden

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen laadunhallintajärjestelmien itsearvioinnin kriteerit

Ammatillisen koulutuksen laadunhallintajärjestelmien itsearvioinnin kriteerit 1. LAATUKULTTUURI JA LAADUNHALLINNAN KOKONAISUUS Laadunhallinta osana koulutuksen järjestäjän johtamisjärjestelmää toiminnan ohjausta ja toimintaa 1.1 Laadunhallinta ei kytkeydy johtamisjärjestelmään.

Lisätiedot

PUBLIC EUROOPANUNIONIN NEUVOSTO. Brysel,30.huhtikuuta2013(03.05) (OR.en) 9068/13 LIMITE PESC475 RELEX347 CONUN53 COARM76 FIN229

PUBLIC EUROOPANUNIONIN NEUVOSTO. Brysel,30.huhtikuuta2013(03.05) (OR.en) 9068/13 LIMITE PESC475 RELEX347 CONUN53 COARM76 FIN229 ConseilUE EUROOPANUNIONIN NEUVOSTO Brysel,30.huhtikuuta2013(03.05) (OR.en) 9068/13 LIMITE PUBLIC PESC475 RELEX347 CONUN53 COARM76 FIN229 ILMOITUS:I/A-KOHTA Lähetäjä: Neuvostonpääsihteeristö Vastaanotaja:

Lisätiedot

Yrityskohtaiset LEAN-valmennukset

Yrityskohtaiset LEAN-valmennukset Yrityskohtaiset LEAN-valmennukset Lean ajattelu: Kaikki valmennuksemme perustuvat ajatukseen: yhdessä tekeminen ja tekemällä oppiminen. Yhdessä tekeminen vahvistaa keskinäistä luottamusta luo positiivisen

Lisätiedot

Häiriötilanteisiin varautuminen korkeakoulukentässä. Kari Wirman IT Valtakunnalliset IT-päivät Rovaniemi

Häiriötilanteisiin varautuminen korkeakoulukentässä. Kari Wirman IT Valtakunnalliset IT-päivät Rovaniemi Häiriötilanteisiin varautuminen korkeakoulukentässä Kari Wirman IT2012 - Valtakunnalliset IT-päivät 31.10.2012 Rovaniemi Jatkuvuudenhallinta Jatkuvuudenhallinnalla tarkoitetaan kaikkia niitä toimenpiteitä,

Lisätiedot

Riippumattomat arviointilaitokset

Riippumattomat arviointilaitokset Riippumattomat arviointilaitokset CSM Riskienhallinta -asetuksen mukainen riippumaton arviointi Komission asetus (352/2009/EY) yhteisestä turvallisuusmenetelmästä, CSM riskienhallinta-asetus, vaatii rautatiejärjestelmässä

Lisätiedot

Hyväksytty käyttöön 7.10.2009 Anna-Maija Ylimaula, johtaja LAATUKÄSIKIRJA 7.10.2009. Versio 1.00. Koulutus- ja tutkimuspalvelut

Hyväksytty käyttöön 7.10.2009 Anna-Maija Ylimaula, johtaja LAATUKÄSIKIRJA 7.10.2009. Versio 1.00. Koulutus- ja tutkimuspalvelut Hyväksytty käyttöön 7.10.2009 Anna-Maija Ylimaula, johtaja 7.10.2009 Versio 1.00 Koulutus- ja tutkimuspalvelut 2 (9) SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHTAMINEN... 3 1.1 KOULUTUS- JA TUTKIMUSPALVELUJEN PERUSTEHTÄVÄ...

Lisätiedot

! LAATUKÄSIKIRJA 2015

! LAATUKÄSIKIRJA 2015 LAATUKÄSIKIRJA Sisällys 1. Yritys 2 1.1. Organisaatio ja vastuualueet 3 1.2. Laatupolitiikka 4 2. Laadunhallintajärjestelmä 5 2.1. Laadunhallintajärjestelmän rakenne 5 2.2. Laadunhallintajärjestelmän käyttö

Lisätiedot

Hanketoiminnan ja hankkeiden vaikuttavuuden edistäminen

Hanketoiminnan ja hankkeiden vaikuttavuuden edistäminen Ammatillisen peruskoulutuksen syksyn 2013 valtionavustushankkeiden aloitustilaisuus 26.02.2014 Hanketoiminnan ja hankkeiden vaikuttavuuden edistäminen Opetusneuvos Leena.koski@oph.fi www.oph.fi Vaikuttavuus

Lisätiedot

Yrittäjän ammattitutkinto. 3.3 Yritystoiminnan analysointi ja kehittäminen

Yrittäjän ammattitutkinto. 3.3 Yritystoiminnan analysointi ja kehittäminen Yrittäjän ammattitutkinto 3.3 Yritystoiminnan analysointi ja kehittäminen Dnro 53/011/2012 1 A. Yritystoiminnan analysointi ja kehittäminen... 3 1.0 Yleisesittely... 3 1.1 Aineiston käyttö... 3 1.2 Tutkintosuorituksen

Lisätiedot

Tomi Sjöblom LAADUNHALLINTAJÄRJESTELMÄN LUONTI PIENYRITYKSELLE

Tomi Sjöblom LAADUNHALLINTAJÄRJESTELMÄN LUONTI PIENYRITYKSELLE Tomi Sjöblom LAADUNHALLINTAJÄRJESTELMÄN LUONTI PIENYRITYKSELLE Kone- ja tuotantotekniikkan koulutusohjelma 2016 Laadunhallintajärjestelmän luonti pienyritykselle Sjöblom, Tomi Satakunnan ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Vastausten ja tulosten luotettavuus. 241 vastausta noin 10 %:n vastausprosentti tyypillinen

Vastausten ja tulosten luotettavuus. 241 vastausta noin 10 %:n vastausprosentti tyypillinen Vastausten ja tulosten luotettavuus Vastaukset 241 vastausta noin 10 %:n vastausprosentti tyypillinen Kansainväliset IT:n hallinnan hyvät käytännöt. Luotettavuusnäkökohdat Kokemukset ja soveltamisesimerkit

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN LAATU- OHJELMAN (SHQS) LAADUNTUNNUSTUS Versio

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN LAATU- OHJELMAN (SHQS) LAADUNTUNNUSTUS Versio 1/(6) SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN LAATU- OHJELMAN (SHQS) LAADUNTUNNUSTUS Versio 2.1 14.6.2007 2/(6) SISÄLLYSLUETTELO SIVU 1. MYÖNTÄMISMENETTELY... 3 2. SAAMISEN VÄLTTÄMÄTTÖMÄT 3 2.1 Organisaation rakenteelliset

Lisätiedot

LARK alkutilannekartoitus

LARK alkutilannekartoitus 1 LARK alkutilannekartoitus 1 Toimintojen tarkastelu kokonaisuutena Suunnittelu Koulutuksen järjestäjällä on dokumentoitu toimintajärjestelmä, jonka avulla se suunnittelee ja ohjaa toimintaansa kokonaisvaltaisesti

Lisätiedot

Yllättikö puun alkuperän hallinnan vaatimus FSC- ja PEFC-standardit

Yllättikö puun alkuperän hallinnan vaatimus FSC- ja PEFC-standardit Yllättikö puun alkuperän hallinnan vaatimus FSC- ja PEFC-standardit Timo Soininen Pääarvioija, Tuotepäällikkö FSC CoC 1 Julkinen Yllättikö puun alkuperän hallinnan vaatimus Esittely Timo Soininen Metsäteollisuuden

Lisätiedot

Luonnonvarakeskus sektoritutkimuslaitosten tulevaisuus

Luonnonvarakeskus sektoritutkimuslaitosten tulevaisuus Luonnonvarakeskus sektoritutkimuslaitosten tulevaisuus Hannu Raitio Riistapäivät 2013 Lahti 23.1.2013 Tutkimuslaitosuudistuksen taustaa Tutkimus- ja kehittämistoiminnan yhteiskunnallinen merkitys on kaikkialla

Lisätiedot

Tietoturvapolitiikka

Tietoturvapolitiikka Valtiokonttori Ohje 1 (6) Tietoturvapolitiikka Valtion IT -palvelukeskus Valtiokonttori Ohje 2 (6) Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Tietoturvallisuuden kattavuus ja rajaus Valtion IT-palvelukeskuksessa...

Lisätiedot

Vastuullisuusmallista hyötyä kuljetusyrityksille ja tilaajille

Vastuullisuusmallista hyötyä kuljetusyrityksille ja tilaajille Vastuullisuusmallista hyötyä kuljetusyrityksille ja tilaajille 10.1.2017 Marke Lahtinen Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. 11.1.2017 1 Vastuullisen ammattiliikenteen edistäminen vapaaehtoisuuden

Lisätiedot

VARAUTUMISSEMINAARI VARAUTUMINEN ALUEHALLINNON UUDISTUKSESSA

VARAUTUMISSEMINAARI VARAUTUMINEN ALUEHALLINNON UUDISTUKSESSA VARAUTUMISSEMINAARI 4.12.2008 VARAUTUMINEN ALUEHALLINNON UUDISTUKSESSA Pelastusylijohtaja Pentti Partanen VARAUTUMINEN Tarkoitetaan kaikkia niitä hallinnon ja elinkeinoelämän, tai jopa yksittäisen

Lisätiedot

E-OPPIMINEN/ VIRTUAALISUUS LIIKETOIMINTA- STRATEGIASSA

E-OPPIMINEN/ VIRTUAALISUUS LIIKETOIMINTA- STRATEGIASSA E-OPPIMINEN/ VIRTUAALISUUS LIIKETOIMINTA- STRATEGIASSA Oppiminen ja oppimisympäristöt 8.3.2004 Merja Eskola, Senior Executive Consultant, 16.3.2004 1 Talent Partners Oy Sisältö Liiketoimintastrategia Kilpailukyky

Lisätiedot

FiSERN 1. Tutkija Harri Kostilainen, Diak

FiSERN 1. Tutkija Harri Kostilainen, Diak Mitkä tekijät selittävät sosiaalisen yrityksen perustamista ja tukevat sen menestymisen mahdollisuuksia? alustavia tuloksia FiSERN 1. Tutkija Harri Kostilainen, Diak Näkökulma Miten sosiaalinen yritys

Lisätiedot

FIBS Suomen johtava yritysvastuuverkosto!

FIBS Suomen johtava yritysvastuuverkosto! FIBS Suomen johtava yritysvastuuverkosto Yritysvastuuverkosto FIBS tarjoaa ajankohtaista tietoa yritysvastuun parhaista käytännöistä, trendeistä ja työkaluista, tukea vastuullisuustoiminnan kehittämiseen,

Lisätiedot

Sähköisiä palveluita - asiakkaiden, insinöörien vai hallintobyrokraattien ehdoilla?

Sähköisiä palveluita - asiakkaiden, insinöörien vai hallintobyrokraattien ehdoilla? Terveydenhuollon atk päivä Turku 28. Tulokulma KANSALAINEN Sessio 6 Tasa-arvoista palvelua tietojärjestelmien tuella Sähköisiä palveluita - asiakkaiden, insinöörien vai hallintobyrokraattien ehdoilla?

Lisätiedot

IEC Sähköisten/eletronisten/ohjelmoitavien elektronisten turvallisuuteen liittyvien järjestelmien toiminnallinen turvallisuus

IEC Sähköisten/eletronisten/ohjelmoitavien elektronisten turvallisuuteen liittyvien järjestelmien toiminnallinen turvallisuus IEC 61508 Sähköisten/eletronisten/ohjelmoitavien elektronisten turvallisuuteen liittyvien järjestelmien toiminnallinen turvallisuus Risto Nevalainen, FiSMA ry FiSMA 1 Taustaa, historiaa IEC 61508 standardin

Lisätiedot

Tampereen kaupungin paikkatietostrategia 2013 2015. Tampereen kaupunki

Tampereen kaupungin paikkatietostrategia 2013 2015. Tampereen kaupunki Tampereen kaupungin paikkatietostrategia 2013 2015 Tampereen kaupunki 28.3.2013 TAMPERE Tampereen kaupungin paikkatietostrategia 1 PAIKKATIETO JA PAIKKATIETOINFRASTRUKTUURI KÄSITTEENÄ Paikkatiedolla tarkoitetaan

Lisätiedot

Kuinka viedä rakennustuote hyväksytysti markkinoille? Liisa Rautiainen VTT Expert Services Oy

Kuinka viedä rakennustuote hyväksytysti markkinoille? Liisa Rautiainen VTT Expert Services Oy Kuinka viedä rakennustuote hyväksytysti markkinoille? Liisa Rautiainen VTT Expert Services Oy Vaatimusten mukaisuus (EU ja/tai kansallinen) on osoitettava jollain tavalla Onko tuotteella hen (=harmonisoitu

Lisätiedot

Kunnossapitoyksikön päällikkö

Kunnossapitoyksikön päällikkö RATAHALLINTO KESKUS BANFÖRVALTNINGS CENTRALEN 8.11.2004 1277/731/2004 STANDARDIN SFSEN 13450 RAIDESEPELIKIVIAINEKSET KANSALLINEN SOVELTAMISOHJE Ratahallintokeskus on hyväksynyt standardin SFSEN 13450 Raidesepelikiviainekset

Lisätiedot

Suomen Standardisoimisliitto SFS ry:n Strategia 2017

Suomen Standardisoimisliitto SFS ry:n Strategia 2017 PEJ/AnA 25.10.2012 25.10.2012 Vaalikokous hyväksynyt 29.11.2012 Suomen Standardisoimisliitto SFS ry:n Strategia 2017 1. Standardisointi ja sen hyödyt Standardisointi on yhteisten ohjeiden ja toimintatapojen

Lisätiedot

Hyväksytyt asiantuntijat

Hyväksytyt asiantuntijat MUISTIO 1(2) 15.03.2010 Liikenteen turvallisuusvirasto Hyväksytyt asiantuntijat Pätevyysalue Tässä muistiossa käsitellään ajoneuvolain (1090/2002) 48 2. momentin (226/2009) nojalla Liikenteen turvallisuusviraston

Lisätiedot

Miten suojautua nykyisiltä tieto- ja kyberuhilta? Petri Vilander, Kyberturvallisuuspäällikkö, Elisa Oyj

Miten suojautua nykyisiltä tieto- ja kyberuhilta? Petri Vilander, Kyberturvallisuuspäällikkö, Elisa Oyj Miten suojautua nykyisiltä tieto- ja kyberuhilta? Petri Vilander, Kyberturvallisuuspäällikkö, Elisa Oyj Kyberturvallisuus toiminta Valtio Kyberturvallisuuden poliittinen ohjaus kuuluu valtioneuvostolle,

Lisätiedot

Työkaluja esimiestyön tehostamiseen

Työkaluja esimiestyön tehostamiseen Työkaluja esimiestyön tehostamiseen 7.5.2009 Anna-Maija Sorvoja, HR Management Consultant Aditro Ohjelma 1. Esimiestyön haasteita 2. Työkaluja haasteiden kohtaamiseen, 3. Yhteenveto case-esimerkkejä 2

Lisätiedot

MATKAILUALAN KOULUTUS

MATKAILUALAN KOULUTUS Master s Degree Programme in Tourism MATKAILUALAN KOULUTUS 90 op OPINTOSUUNNITELMA 2014 2016 Opintojen lähtökohdat Työelämän toimintaympäristön nopeat muutokset, toimintojen kansainvälistyminen sekä taloutemme

Lisätiedot

Liite 2 (velvoittava) Hallintajärjestelmästandardien yleisrakenne ja vakiotekstit sekä yhteiset termit ja keskeiset määritelmät

Liite 2 (velvoittava) Hallintajärjestelmästandardien yleisrakenne ja vakiotekstit sekä yhteiset termit ja keskeiset määritelmät Liite 2 (velvoittava) Hallintajärjestelmästandardien yleisrakenne ja vakiotekstit sekä yhteiset termit ja keskeiset määritelmät HUOM. Vakiotekstiehdotuksissa olevan XXX:n paikalle sijoitetaan kyseisen

Lisätiedot

Turvallisuusseminaari 30.11 1.11.2006 Silja-Line

Turvallisuusseminaari 30.11 1.11.2006 Silja-Line Turvallisuusseminaari 30.11 1.11.2006 Silja-Line Koneturvallisuus ohjausjärjestelmät ja niihin liittyvät tiedonsiirtojärjestelmät Toiminnallinen turvallisuus Standardi IEC 62061 Koneturvallisuus turvallisuuteen

Lisätiedot

Laatuvastaavien perehdytys

Laatuvastaavien perehdytys Laatuvastaavien perehdytys Perehdytyksen tavoite Laatuvastaava ymmärtää oman tehtäväosuutensa yliopiston laadunhallintatyössä Laatuvastaavan tehtävistä: Koordinoi yksikössä laadunhallintatyötä Toimii laaturyhmän

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen laatupalkinto 2013. Erityisteema: Yrittäjyys. Opetusneuvos Tarja Riihimäki Opetusministeriö

Ammatillisen koulutuksen laatupalkinto 2013. Erityisteema: Yrittäjyys. Opetusneuvos Tarja Riihimäki Opetusministeriö Ammatillisen koulutuksen laatupalkinto 2013 Erityisteema: Yrittäjyys Opetusneuvos Tarja Riihimäki Opetusministeriö Ammatillisen koulutuksen laatupalkinto Laatupalkinnon tavoitteena on kannustaa ammatillisen

Lisätiedot

LAADUKAS MATKAILUTUOTE

LAADUKAS MATKAILUTUOTE LAATUJÄRJESTELMÄT JA LAADUKAS MATKAILUTUOTE Kajaani 9.2.2010 2010 Mitä laatu on? Kokonaisvaltainen johtamismalli, joka kattaa kaikki yrityksen toiminnot strategisesta suunnittelusta asiakaspalveluun. 80

Lisätiedot

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen KEMIA Kemian päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8 ja niitä täydentävä tukimateriaali Opetuksen tavoite Merkitys, arvot ja asenteet T1 kannustaa ja innostaa oppilasta kemian opiskeluun T2 ohjata ja

Lisätiedot