ISO sarjan. Valinta ja käyttö

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ISO 9000 -sarjan. www.sfs.fi. Valinta ja käyttö"

Transkriptio

1 ISO sarjan standardit Valinta ja käyttö

2 ISO sarjan standardien valinta ja käyttö Laadunhallintaa käsittelevien kansainvälisten standardien ja ohjeiden ISO sarja on saavuttanut maailmanlaajuista mainetta laadunhallintajärjestelmien perustana. ISO sarjan standardit muodostavat perustan jatkuvalle parantamiselle. Ne ovat työväline liiketoiminnan kehittämiseen ja väylä menestykselliseen toimintaan. Suurin hyöty saavutetaan, kun koko sarjan standardeja käytetään yhdessä. Standardista ISO 9000:2005 on hyvä aloittaa, sillä se sisältää laadunhallinnan perusteet ja käsitteet. Standardi ISO 9001:2008 sisältää varsinaiset vaatimukset, joten sitä käytetään myös sertifiointiin. Standardissa ISO 9004:2009 esitetään erilaisia käytäntöjä ja annetaan soveltamisohjeita siten, että laadunhallintajärjestelmälle saadaan lisää vaikuttavuutta ja että liiketoiminnan tavoitteet saavutetaan. ISO 9001:2008 on pyritty laatimaan käyttäjäystävälliseksi käyttäen termejä, jotka tunnetaan kaikilla elinkeinoelämän sektoreilla. Ne organisaatiot, jotka hakevat laadunhallintajärjestelmänsä tunnustamista, voivat hyödyntää standardia esimerkiksi sertifioinnissa tai sopimuksissa. Lisää tehokkuutta, vaikuttavuutta, tyytyväisiä asiakkaita ja jatkuvaa parantamista! Laadunhallinnan standardeja voi käyttää yhdessä muiden standardien kanssa. Tällaisia ovat esimerkiksi ympäristöasioiden hallinnan ja moniin sektorikohtaisiin erityisvaatimuksiin liittyvät standardit (kuten autoteollisuuden ISO/TS 16949). ISO 9001:2008 määrittelee laadunhallintajärjestelmien vaatimukset mille tahansa organisaatiolle, joka haluaa osoittaa, että se toimittaa jatkuvasti tuotteita, jotka täyttävät sekä asiakkaiden vaatimukset että lakisääteiset vaatimukset. Tavoitteena on samalla parantaa asiakastyytyväisyyttä. Tässä esitteessä luettelo laadunhallintaa käsittelevistä ISO sarjan standardeista ja ohjeista esimerkkejä standardien käytöstä laadunhallintajärjestelmän käyttöönoton vaiheet lyhyt katsaus ISO sarjan standardien kehitykseen ja tulevaisuuteen. Tämä esite auttaa erottamaan ISO sarjan eri julkaisut toisistaan sekä opastaa niiden käyttöön. 2 ISO 9000 SARJAN STANDARDIT VALINTA JA KÄYTTÖ

3 ISO sarjan standardit, ohjeet, tekniset raportit ja IWA-dokumentit syyskuu 2013 Standardit ja ohjeet SFS-EN ISO 9000:2005 Laadunhallintajärjestelmät. Perusteet ja sanasto SFS-EN ISO 9001:2008 Laadunhallintajärjestelmät. Vaatimukset SFS-EN ISO 9004:2009 Organisaation johtaminen jatkuvaan menestykseen. Laadunhallintaan perustuva toimintamalli SFS-EN ISO 19011:2011 Johtamisjärjestelmän auditointiohjeet SFS-ISO Laadunhallinta. Asiakastyytyväisyys. Organisaation menettelyohjeita koskevaa ohjeistusta SFS-ISO 10002:2004 Laadunhallinta. Asiakastyytyväisyys. Suuntaviivat asiakasvalitusten käsittelyyn organisaatiossa SFS-ISO 10003:2007 Laadunhallinta. Asiakastyytyväisyys. Suuntaviivat organisaation ulkoistamaan riidanratkaisuun ISO 10004:2012 Quality management. Customer satisfaction. Guidelines for monitoring and measuring SFS-ISO 10005:2005 Laadunhallintajärjestelmät. Opastusta laatusuunnitelmista SFS-ISO 10006:2003 Laadunhallintajärjestelmät. Suuntaviivat projektien laadunhallinnalle ISO 10007:2003 Quality management Guidelines for configuration management SFS-EN ISO 10012:2003 Mittausten hallintajärjestelmät. Vaatimukset mittausprosesseille ja mittauslaitteistoille ISO/TR 10013:2001 Laadunhallintajärjestelmän dokumentointiohjeita SFS-ISO 10014:2006 Laadunhallinta. Opastusta taloudellisen ja liiketoiminnallisen hyödyn toteuttamiseen ISO 10015:1999 Quality management Guidelines for training ISO/TR 10017:2003 Guidance on statistical techniques for ISO 9001:2000 Tarkoitus Antaa lähtökohdan standardien ymmärtämiselle ja määrittää ISO sarjassa käytetyt perustermit ja määritelmät. Tärkeä asiakirja väärinymmärrysten välttämiseksi standardeja käytettäessä. Tätä vaatimusstandardia käytetään arvioitaessa organisaation kykyä täyttää asiakkaiden vaatimukset sekä tuotetta koskevat lakisääteiset vaatimukset. Asiakastyytyväisyyttä pyritään jatkuvasti parantamaan. Tämä on ISO sarjan ainoa standardi, jota voidaan käyttää kolmannen osapuolen sertifiointiin. Opastaa laadunhallintajärjestelmien jatkuvaan parantamiseen. Asiakastyytyväisyyden kehittämisestä hyötyvät kaikki osapuolet. Antaa ohjeita sen todentamiseen, kykeneekö järjestelmä saavuttamaan määritellyt laatutavoitteet. Yritys voi käyttää tätä standardia sisäisesti tai esimerkiksi tavarantoimittajien auditoimiseen. Antaa opastusta asiakastyytyväisyyteen liittyvien organisaation menettelyiden suunnitteluun, kehittämiseen, noudattamiseen ja parantamiseen. Standardi soveltuu tuotteisiin liittyviin menettelyihin, jotka sisältävät organisaation käyttäytymistä koskevia asiakaslupauksia. Antaa apua asiakasvalitusten käsittelyyn. Ohjeistaa prosessia sellaisten asiakaserimielisyyksien ratkaisemiseen, joiden kanssa organisaatio ei omin voimin pääse lopputulokseen. Mm. yli rajojen käytävä sähköinen kaupankäynti on lisännyt tällaisia tapauksia. Antaa apua asiakastyytyväisyyden seurantaan ja mittaamiseen. Sisältää ohjeita laatusuunnitelmien valmistelemiseen, katselmoimiseen, hyväksymiseen ja uusimiseen. Sisältää ohjeita, jotka auttavat varmistamaan projektin prosessien ja tuotteiden laadun. Näiden ohjeiden mukaan voidaan varmistaa ja hallita monimuotoisen tuotteen jatkuva toimivuus, kun sen komponentteja muutetaan yksitellen. HUOM. Alkuperäinen ISO-standardi on yhä voimassa, mutta eurooppalaisena ja kansallisena standardina SFS-EN ISO on kumottu vuonna Standardia voidaan hyödyntää sekä mittaustoimintojen että tuotteen laadun parantamisessa. Vaatimusten avulla varmistetaan, että mittaukset on tehty aiotulla tarkkuudella. Opastaa tiettyjen tarpeiden mukaisesti räätälöityjen laatukäsikirjojen kehittämisessä ja ylläpitämisessä. Vastaa kysymykseen, miten laadunhallinnan periaatteiden soveltamisella saadaan taloudellista ja liiketoiminnallista hyötyä. Antaa ohjeita tuotteiden laatuun vaikuttavien koulutusjärjestelmien ja strategioiden kehittämiseen, soveltamiseen, ylläpitämiseen ja parantamiseen. Antaa ohjeita tilastollisista menetelmistä standardin ISO 9001 soveltamisessa. ISO 9000 SARJAN STANDARDIT VALINTA JA KÄYTTÖ 3

4 Standardit ja ohjeet ISO 10018:2012 Quality management. Guidelines on people involvement and competence ISO 10019:2005 Guidelines for the selection of quality management system consultants and use of their services ISO/TS 16949:2009 Laadunhallintajärjestelmät. Erityisvaatimukset standardin ISO 9001:2008 soveltamiselle autonvalmistuksessa ja soveltuvissa varaosaorganisaatioissa IWA 1:2005 Laadunhallintajärjestelmät. Suuntaviivat prosessien parantamiselle terveyspalveluorganisaatioissa IWA 2:2007 Laadunhallintajärjestelmät. Suuntaviivoja standardin ISO 9001:2000 soveltamiselle koulutuksessa IWA 4:2009 Laadunhallintajärjestelmät. Standardin ISO 9001:2008 soveltaminen paikallishallinnossa Tarkoitus Antaa henkilöstön osallistumista ja pätevyyttä koskevia ohjeita. Näitä ohjeita organisaatiot voivat hyödyntää laadunhallinnan alan konsulttia valitessaan. Konsulteille ja konsultoiville organisaatioille standardi voi toimia oppaana. Antaa sektorikohtaista opastusta standardin ISO 9001 soveltamiseen autoteollisuudessa. Antaa opastusta standardin ISO 9001 soveltamiseen terveydenhuollossa. Koulutussektorille laadittu opastus standardin ISO 9001 soveltamiseen. Ohjeistus edistää ja helpottaa standardin ISO 9001 käyttöä paikallishallinnossa. Tavoitteena on luotettava, reagoiva ja avoin paikallishallinto. ISO standardien käyttö Standardia ISO 9001 käytetään, kun tarkoituksena on rakentaa johtamisjärjestelmä, joka luo luottamusta tuotteen vaatimustenmukaisuuteen ja asiakasvaatimusten täyttämiseen. Se on ainoa ISO 9000 sarjan standardi, jonka vaatimuksiin perustuen ulkopuolinen laitos voi sertifioida laatujärjestelmän. Standardin mukaan termi tuote koskee myös palveluita, prosessin materiaaleja, laitteistoja ja ohjelmistoja, jotka on tarkoitettu asiakasta varten tai joita asiakas pyytää. Standardissa on viisi kohtaa, joissa määritellään ne toiminnot, joita on tarpeen tarkastella järjestelmää sovellettaessa: laadunhallintajärjestelmää ja dokumentointia koskevat yleiset vaatimukset johdon vastuu, kohteet, politiikka, suunnittelu ja tavoitteet resurssien hallinta ja kohdentaminen tuotteen toteuttaminen ja prosessien hallinta mittaus, seuranta, analysointi ja parantaminen. Näistä neljässä kohdassa esitetyt vaatimukset Laadunhallintajärjestelmä, Johdon vastuu, Resurssienhallinta ja Mittaus, analysointi ja parantaminen soveltuvat kaikkiin organisaatioihin. Kohta Tuotteen toteuttaminen voidaan sovittaa vastaamaan kunkin organisaation omia tarpeita. Organisaation laatukäsikirjassa tai muussa dokumentoinnissa esitetään, kuinka standardin ISO 9001 vaatimukset täytetään. Nämä standardin ISO 9001 viisi kohtaa määrittävät, mitä tulee johdonmukaisesti tehdä, jotta tuote täyttäisi sekä asiakkaiden vaatimukset että tuotetta koskevat lakien ja viranomaisten vaatimukset. Lisäksi tavoitellaan asiakastyytyväisyyden lisäämistä laadunhallintajärjestelmää jatkuvasti parantamalla. ISO 9004 sisältää opastusta laadunhallintajärjestelmän tavoitteisiin laajemmin kuin ISO 9001, erityisesti organisaation pitkäaikaisen menestymisen hallintaan. Standardia ISO 9004 suositellaan oppaaksi organisaatioille, joiden johto haluaa ulottaa organisaationsa suorituskyvyn järjestelmällisen ja jatkuvan parantamisen syvemmälle ja yli standardista ISO 9001 saatavan hyödyn. Standardia ISO 9004 ei ole kuitenkaan tarkoitettu sertifiointiin eikä viranomaismääräysten tai sopimusten perustaksi. Liiketoiminnan luonne ja erityisvaatimukset määrittävät, miten standardeja kannattaa soveltaa tavoitteiden saavuttamiseksi. 4 ISO 9000 SARJAN STANDARDIT VALINTA JA KÄYTTÖ

5 Esimerkkejä Esimerkki 1 Metalliosia valmistava yritys käytti standardia ISO 9000 laatiessaan laadunhallintajärjestelmänsä soveltamissuunnitelmaa. Kun suunnitelma oli valmis, laadittiin laatukäsikirja ja laatujärjestelmämenettelyt standardin ISO 9001 mukaisesti rajaten ulkopuolelle tuotteiden suunnittelua ja kehittämistä koskevat vaatimukset, koska yrityksen tuotteet valmistetaan asiakkaiden laatimien suunnitelmien mukaisesti. Myöhemmin tarjotessaan osia merkittävälle autovalmistajalle yritys omaksui laatujärjestelmän, joka täyttää asiakirjan ISO/TS mukaiset sektorikohtaiset vaatimukset. Esimerkki 2 Sosiaalipalvelulaitos päätti luoda strategian laadun parantamiseksi. Laitos otti järjestelmänsä suunnittelun ja soveltamisen perustaksi standardin ISO Laitos huomasi, että standardissa ISO 9000 on paljon hyödyllisiä lisäohjeita. Nyt sen suunnitelmissa on hakeutua standardin ISO 9001 perusteella sertifioiduksi laitokseksi uskottavuutensa lisäämiseksi. Esimerkki 3 Pesukoneiden valmistajalla oli vakiintunut yrityskulttuuri, johon sisältyi jatkuva parantaminen ja vaikuttava tuotannon ohjaus. Yrityksen johto päätti parantaa yrityksen kehittämisprosesseja ja ottaa käyttöön standardin ISO 9001 saadakseen sertifikaatin kaupallisia tarkoituksia varten. Yritys käytti standardia ISO 9004 oppaana prosessien parantamisessa ja standardia ISO projektinhallintasuunnitelman laatimisessa. Esimerkki 5 Kansainvälinen lakitoimisto halusi parantaa asiakasprosessejaan käyttäen standardin ISO 9001 mukaista järjestelmällistä lähestymistapaa. Sertifikaattia sillä ei ollut tarkoitus hankkia. Yrityksen laadunhallintajärjestelmä sisälsi uusien palveluiden suunnittelun ja kehittämisen, kuten esim. kansainvälisen verosuunnittelun ja perinteisten palveluiden muuttamisen uusia lakeja tai tehtyjä muutoksia vastaaviksi. Tähän kuului ostotoimintojen hallinta, joka kattoi tietokoneiden laitteistojen ja ohjelmistojen sekä tarvittaessa lakimiespalvelujen ostamisen. Standardin ISO 9001 menestyksellisen soveltamisen jälkeen yritys käytti standardin ISO 9004 mukaista itsearviointia seurannassaan, kuinka laadunhallintajärjestelmää kehittämällä myös asiakastyytyväisyys parani. Esimerkki 6 Tietokoneohjelmistojen suunnittelija palveli markkinasektoria ja huomasi käyttäjäpohjan laajentuessa joutuvansa ratkomaan tuotannon johtamista ja tuotekokonaisuuden hallintaa koskevia kysymyksiä. Perustuotteiden muutokset, laitteistot ja lakisääteiset vaatimukset alkoivat liittyä kuluttajapalveluun kuuluviin kysymyksiin. Standardi ISO 9004 antoi ohjeita, joita yritys tarvitsi voidakseen rakentaa dokumentoidut menettelyt valvomaan prosessien muutoksia ja parantamista. Standardeissa ISO ja ISO oli lisätietoja, jotka olivat avuksi hankkeen läpiviemisessä ja tuotekokonaisuuden hallintaa koskevien menettelyjen luomisessa. Myöhemmin hankittiin toinen ohjelmistojen suunnittelija. Laadunhallintajärjestelmän avulla pystyttiin yritysosto integroimaan oman yrityksen rakenteeseen hyvin nopeasti ja mahdollisimman vähäisin asiakkaisiin kohdistuvin häiriöin. Esimerkki 4 Suuren kemian alan jalostusyrityksen merkittävät asiakkaat halusivat yrityksen hankkivan standardiin ISO 9001 perustuvan sertifikaatin. Lisäetua saadakseen yrityksen johto suunnitteli laajan hallintostrategian, joka perustuu standardeihin ISO 9000 ja ISO Prosessien yksityiskohtainen tarkastelu osoitti, että kaikki standardin ISO 9001 elementit soveltuivat yrityksen laadunhallintajärjestelmään. Yritys käytti standardia ISO opastamaan dokumentoinnin kehittämisessä yrityksen eri tuotantodivisioonissa ja standardia ISO ohjaamaan henkilöstönsä koulutussuunnitelmien valmistelua. Esimerkki 7 Pankki päätti soveltaa laadunhallintajärjestelmää onlinepankkipalveluihin. Omaksuessaan standardin ISO 9001 vaatimukset pankki sai soveltamisohjeita standardista ISO Pankki sovelsi kaikkia kohdassa 7 esitettyjä vaatimuksia ja piti suunnittelua ja kehittämistä tärkeänä osana luotaessa uusia toimintamalleja palvelulle. Julkaisua ISO/TR hyödynnettiin dokumentointikysymyksissä. Sisäisen tietoverkon välityksellä varmistettiin, että käytetyt menettelyt ovat henkilöstön tiedossa ja saatavilla. ISO 9000 SARJAN STANDARDIT VALINTA JA KÄYTTÖ 5

6 Standardin ISO 9001:2008 soveltaminen laadunhallintajärjestelmässä Tunnista haluamasi tavoitteet Tavoitteena voi olla: toimia entistä tehokkaammin ja tuottavammin tuottaa tuotteita ja palveluita, jotka jatkuvasti täyttävät asiakkaiden vaatimukset lisätä asiakastyytyväisyyttä lisätä markkinaosuutta parantaa organisaation sisäistä viestintää vähentää kustannuksia ja vierasta pääomaa/velkoja lisätä tuotantojärjestelmän luotettavuutta. Määritä tarvittavat menettelyt tuotteiden toimittamiseksi asiakkaillesi Tarkastele standardin ISO 9001:2008 kohdassa 7 Tuotteen toteuttaminen esitettyjä vaatimuksia. Miten ne soveltuvat tai eivät sovellu laadunhallintajärjestelmäänne mukaan lukien asiakkaaseen liittyvät prosessit suunnittelu ja/tai kehittäminen ostotoiminta tuotannon ja palveluiden tuottamisen toiminnot seuranta- ja mittauslaitteiden ohjaus. Tunnista muiden odotukset Hanki tietoa ISO sarjasta Sidosryhmiä ovat mm. asiakkaat ja loppukäyttäjät henkilöstö tavarantoimittajat osakkeenomistajat yhteiskunta. Yleistietoa tässä esitteessä. Yksityiskohtaista tietoa standardeissa ISO 9000:2005, ISO 9001:2008 ja ISO 9004: ja Laadi suunnitelma vaiheessa 6 tunnistettujen aukkojen poistamiseksi ja vaiheessa 7 esitettyjen prosessien kehittämiseksi Toteuta suunnitelmasi Tunnista aukkojen poistamiseen tarvittavat toimenpiteet. Varaa resurssit näiden toimenpiteiden toteuttamiseen, määrää työtehtävät ja laadi toteuttamisaikataulu. Standardin ISO 9001:2008 kohdissa 4.1 ja 7.1 on suunnitelman laatimisessa huomioon otettavaa tietoa. Toteuta tunnistetut toimenpiteet aikataulun mukaisesti. Sovella ISO standardeja johtamisjärjestelmään Hanki laadunhallintajärjestelmään liittyvää alakohtaista opastusta Selvitä nykyinen asemasi Päätä, valitsetteko sertifioinnin, jossa verrataan laadunhallintajärjestelmää standardin ISO 9001:2008 vaatimuksiin vai anotteko kansallista laatupalkintoa. Käytä standardia ISO 9001:2008 sertifioinnin perustana. Käytä standardia ISO 9004:2009 kansallisen laatupalkinnon kriteerien kanssa valmistautuessanne laatupalkintoon. Esimerkiksi: ISO laatusuunnitelmat ISO projektin johtaminen ISO tuotekokonaisuuden hallinta ISO mittausjärjestelmät ISO/TR dokumentointiohjeet ISO taloudellinen ja liiketoiminnallinen hyöty ISO koulutus ISO/TS autoteollisuus ISO auditointi IWA 1 terveydenhoito-organisaatiot IWA 2 koulutusorganisaatiot IWA 4 paikallishallinnot Määritä laadunhallintajärjestelmänne ja standardin ISO 9001:2008 väliset aukot. Voit käyttää itsearviointia ulkopuolisen organisaation suorittamaa arviointia. Tee jaksottaista sisäistä arviointia Onko tarpeen osoittaa vaatimustenmukaisuus? KYLLÄ Hanki puolueeton auditointi Käytä standardia ISO 19011:2011 ohjeena auditoinnissa, auditoijan pätevyyskysymyksissä ja auditointiohjelmien johtamisessa. Vaatimustenmukaisuuden osoittaminen (sertifiointi) voi olla tarpeen esimerkiksi sopimusten edellyttäessä markkinasyistä tai asiakkaiden vaatimuksesta lakisääteisistä vaatimuksista johtuen riskienhallinnan vuoksi selvän tavoitteen asettamiseksi sisäistä laadun kehittämistä varten (motivaatio). tai Palkkaa akkreditoitu sertifiointielin auditoimaan ja sertifioimaan laadunhallintajärjestelmänne standardin ISO 9001:2008 vaatimuksiin perustuen. EI Jatka toimintasi parantamista Tarkastele laadunhallintajärjestelmänne vaikuttavuutta ja sopivuutta. ISO 9004:2009 esittää menetelmän parantamiselle. 6 ISO 9000 SARJAN STANDARDIT VALINTA JA KÄYTTÖ

7 Saavutetun hyödyn ja jatkuvan parantamisen ylläpito Useimmat uudet käyttäjät saavat jo varhaisessa vaiheessa mitattavissa olevaa hyötyä soveltaessaan standardien vaatimuksia toimintaansa. Nämä alkuvaiheen edut johtuvat yleensä organisaatiossa ja sisäisessä viestinnässä tehdyistä parannuksista. Näin saatuja hyötyjä on vahvistettava vaikuttavan sisäisen auditoinnin ja johdon katselmusten avulla. Kuten kaikki järjestelmät, se joko tehostuu tai heikkenee. Järjestelmä ei säily muuttumattomana pitkään. Laadunhallinnan standardi ISO kertoo, kuinka ISO 9000:n laadunhallinnan periaatteiden soveltamisella saavutetaan taloudellista ja liiketoiminnallista hyötyä. Tämä standardi on suunnattu organisaation johdolle ja se täydentää standardia ISO 9004 suorituskyvyn parantamisessa. Omaksuttaessa standardia ISO 9001:2008 on pyrittävä kohti asiakastyytyväisyyttä ja laadunhallintajärjestelmän jatkuvaa parantamista. Jatkuva parantaminen on prosessi, jossa laadunhallintajärjestelmän vaikuttavuutta lisätään mm. laatupolitiikan ja laatutavoitteiden avulla. ISO 9001:2008 edellyttää, että suunnittelet ja hallitset laadunhallintajärjestelmän jatkuvaa parantamista varten tarvittavia prosesseja. ISO 9004:2009 antaa tietoa, jonka avulla on helppo edetä vielä standardin ISO 9001:2008 vaatimuksia pidemmälle toimintojen tehokuutta parannettaessa. Järjestelmän tavoitteiden tarkoituksenmukaisuuden arvioimiseksi on suositeltavaa hankkia tietoa niin sisäisistä kuin ulkoisistakin tietolähteistä. Organisaatiot voivat halutessaan laajentaa johtamisjärjestelmiään. Koska standardien ISO 9001:2008 ja ISO 14001:2004 mukaisten järjestelmien rakenteelliset ja organisatoriset vaatimukset on laadittu yhteensopiviksi, on esimerkiksi laatu- ja ympäristöasioiden yhdistäminen helppoa. Laadunhallintaa käsittelevien kansainvälisten standardien ja ohjeiden ISO sarja on saavuttanut maailmanlaajuista mainetta laadunhallintajärjestelmien perustana. ISO sarjan kehitys ja tulevaisuus ISO sarjan perusstandardit julkaistiin ensimmäisen kerran vuonna Niinpä maailman tunnetuin standardi, organisaatioiden toiminnan laatua käsittelevä ISO 9001, on saavuttanut yli 20 vuoden iän. Sarjassa oli alun perin kuusi standardia, mutta nykyisin siihen luetaan kuuluvan 14 standardia. ISO 9001 uusittiin ensimmäisen kerran vuonna 1994, ja nyt voimassa on vuonna 2008 julkaistu versio. Seuraava versio julkaistaan vuonna Laadunhallinnan standardeja laativa ISO:n tekninen komitea TC 176 muodostuu eri puolilla maailmaa toimivista liike-elämän ja erilaisten organisaatioiden asiantuntijoista. Komitea seuraa standardien käyttöä voidakseen parantaa niitä entisestään käyttäjien tarpeita ja odotuksia vastaaviksi. ISO on sitoutunut pitämään ISO sarjan ajan tasalla ja tehokkaana. Investointi ISO standardeihin tänään antaa jatkuvasti tehokkaita johtamisratkaisuja myös tulevaisuudessa. Standardin ISO 9004 uusin version valmistui Uudistuksessa luotiin entistä paremmat yhteydet kansainvälisiin laatujohtamismalleihin ja muiden toiminta-alueiden hallintajärjestelmiin kuten ympäristö, turvallisuus ja yhteiskuntavastuu. Kauempana tulevaisuudessa häämöttää suuri, välttämätön ja väistämätön hallintajärjestelmästandardien uudistus. ISO 9000 SARJAN STANDARDIT VALINTA JA KÄYTTÖ 7

8 Lisätietoja SFS ISO ISO/TC 176 ISO/TC 176/Alakomitea 2 SFS-tiedotus Standardisoimisliiton asiantuntijalehdessä käsitellään ISO sarjan standardeja, niiden soveltamista ja ajankohtaisia trendejä. Standardien hankinta SFS:n asiakaspalvelu, puh SFS:n verkkokauppa, Laadunhallintakomitea TK 105 on SFS:n kansallinen vastinkomitea kansainväliselle komitealle ISO/TC 176. Komitean sihteeri: Risto Pulkkanen puh SUOMEN STANDARDISOIMISLIITTO SFS RY Malminkatu 34, PL 130, Helsinki Puh , faksi Internet sähköposti

SFS EN ISO 9001. Laatujohtaminen ja mittaustekniikka (Kon-15.3122) Kalevi Aaltonen, TKK

SFS EN ISO 9001. Laatujohtaminen ja mittaustekniikka (Kon-15.3122) Kalevi Aaltonen, TKK SFS EN ISO 9001 Laatujohtaminen ja mittaustekniikka (Kon-15.3122), TKK ISO 9000 standardiperhe SFS-EN ISO 9000 SFS-EN ISO 9001 SFS-EN ISO 9000 Laadunhallintajärjestelmät. Perusteet ja sanasto Laadunhallintajärjestelmät.

Lisätiedot

ISO 9000 standardisarja on ollut jymymenestys

ISO 9000 standardisarja on ollut jymymenestys Merkittävä uudistus standardiin ISO 9001 tekeillä Markku Ahlberg A-Quality Oy Standardia ISO 9001 ollaan uudistamassa neljättä kertaa. Vuonna 2015 ilmestyvä uusi versio standardista ei ole vain päivitys

Lisätiedot

ISO 9001 Laatukäsikirja

ISO 9001 Laatukäsikirja 1 (14) SISÄLLYSLUETTELO 1 ALKUSANAT 2 1. PERUSTIEDOT 1.1 Laatupolitiikka ja tavoitteet 3 1.2 Laatuvastuut 4 1.3 Laadunhallintajärjestelmän rakenne 5 2. YLLÄPITO 2.1 Palaute 6 2.2 Laadun varmistus ja laatuarvioinnit

Lisätiedot

Korkeakoulujen laatujärjestelmien auditointikäsikirja vuosiksi 2011 2017. Korkeakoulujen arviointineuvoston

Korkeakoulujen laatujärjestelmien auditointikäsikirja vuosiksi 2011 2017. Korkeakoulujen arviointineuvoston Korkeakoulujen laatujärjestelmien auditointikäsikirja vuosiksi 2011 2017 Korkeakoulujen arviointineuvoston julkaisuja 14:2012 Korkeakoulujen arviointineuvosto finheec@minedu.fi, +358 2953 30072 PL 133

Lisätiedot

007 2 Espoo Otamedia, / Oy Multiprint Juhani Ukko Jussi Karhu Paino Sanna Pekkola Hannu Rantanen Voutilainen Jarkko Tenhunen Lauri rokset Piir Oy

007 2 Espoo Otamedia, / Oy Multiprint Juhani Ukko Jussi Karhu Paino Sanna Pekkola Hannu Rantanen Voutilainen Jarkko Tenhunen Lauri rokset Piir Oy HELSINKI 2007 raportteja 57 Suorituskyky nousuun! Hyödynnä henkilöstösi osaaminen Juhani Ukko Jussi Karhu Sanna Pekkola Hannu Rantanen Jarkko Tenhunen Juhani Ukko, Jussi Karhu, Sanna Pekkola, Hannu Rantanen,

Lisätiedot

Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua

Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Opas yrityksille Elina Jaakkola, Markus Orava, Virpi Varjonen Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Opas yrityksille Elina Jaakkola Markus Orava Virpi Varjonen

Lisätiedot

Sähköisten palvelujen kehittäminen

Sähköisten palvelujen kehittäminen Sähköisten palvelujen kehittäminen Toimintamalli ja käsikirja Esipuhe... 4 Sähköisten palveluiden kehittämisen toimintamallin käsikirja... 7 Liite 1: Toimintamalli kalvoesitys... 39 Liite 2: Linkkiosio

Lisätiedot

Hyvä kuntoutumiskäytäntö

Hyvä kuntoutumiskäytäntö Hyvä kuntoutumiskäytäntö Invalidiliiton kuntoutuspalvelut 1. Johdanto 5 2. Käsitteet 6 2.1 Toimintakyky 6 2.2 Kuntoutumistarve 6 2.3 Kuntoutusjärjestelmä 7 2.4 Kuntoutuminen 7 3. Asiakkaan näkökulma hyvässä

Lisätiedot

KATAKRI. Kansallinen turvallisuusauditointikriteeristö. versio II, 2011

KATAKRI. Kansallinen turvallisuusauditointikriteeristö. versio II, 2011 KATAKRI Kansallinen turvallisuusauditointikriteeristö versio II, 2011 Sisällysluettelo Puolustusministeriön kansliapäällikön saate KATAKRI:n ensimmäiseen versioon... 2 Kansallisen turvallisuusviranomeisen

Lisätiedot

TUKES OPAS TURVA-AUTOMAATIO PROSESSITEOLLISUUDESSA TURVATEKNIIKAN KESKUS TURVATEKNIIKAN KESKUS. Turva-automaatio prosessiteollisuudessa

TUKES OPAS TURVA-AUTOMAATIO PROSESSITEOLLISUUDESSA TURVATEKNIIKAN KESKUS TURVATEKNIIKAN KESKUS. Turva-automaatio prosessiteollisuudessa TUKES OPAS TURVA-AUTOMAATIO PROSESSITEOLLISUUDESSA Turva-automaatio prosessiteollisuudessa Turva-automaatio prosessiteollisuudessa Turva-automaatio prosessiteollisuudessa Prosessilaitosten ja prosessien

Lisätiedot

Tulostusympäristö, joka takaa tehokkuuden, tuottavuuden ja kustannussäästöt.

Tulostusympäristö, joka takaa tehokkuuden, tuottavuuden ja kustannussäästöt. Tulostusympäristö, joka takaa tehokkuuden, tuottavuuden ja kustannussäästöt. TULOSTUSYMPÄRISTÖN HALLINTAPALVELUT you can Canonin tarjoamat palvelut varmistavat tulostusympäristösi hallinnan ja mahdollistavat

Lisätiedot

Hyvä kuntoutuskäytäntö

Hyvä kuntoutuskäytäntö Hyvä kuntoutuskäytäntö Invalidiliiton sitoumus erityisesti vaikeasti vammaisten asiakkaiden kuntoutuspalvelujen laadun jatkuvaksi parantamiseksi Invalidiliitto ry Invalidiliiton julkaisuja, 1998 ISBN 952-9615-41-8

Lisätiedot

Carl-Gustaf Lindewald (toim.) Hitsauksen laadun ja tehokkuuden parantaminen hyödyntäen standardia SFS EN ISO 3834

Carl-Gustaf Lindewald (toim.) Hitsauksen laadun ja tehokkuuden parantaminen hyödyntäen standardia SFS EN ISO 3834 Carl-Gustaf Lindewald (toim.) Hitsauksen laadun ja tehokkuuden parantaminen hyödyntäen standardia SFS EN ISO 3834 Tämän teoksen osittainenkin kopiointi ja saattaminen yleisön saataviin ovat tekijänoikeuslain

Lisätiedot

ILONEN NAINE SOITTA JA KYSYY VOINKO OTTAA KEIKAN, SE RIITTÄÄ SAAMAAN MUT ILOISEKSI

ILONEN NAINE SOITTA JA KYSYY VOINKO OTTAA KEIKAN, SE RIITTÄÄ SAAMAAN MUT ILOISEKSI Opinnäytetyö (AMK) Sosiaalialan koulutusohjelma Sosiaalipalvelutyö 2013 Anna-Mari Brask ILONEN NAINE SOITTA JA KYSYY VOINKO OTTAA KEIKAN, SE RIITTÄÄ SAAMAAN MUT ILOISEKSI tyytyväisyyskysely Avustajakeskuksen

Lisätiedot

Kunnan valmiussuunnitelman yleisen osan malli ja ohje sen käyttöön. Jussi Korhonen & Markku Ström

Kunnan valmiussuunnitelman yleisen osan malli ja ohje sen käyttöön. Jussi Korhonen & Markku Ström Kunnan valmiussuunnitelman yleisen osan malli ja ohje sen käyttöön Jussi Korhonen & Markku Ström Pelastusopiston julkaisu D-sarja: Muut 2/2012 ISBN 978-952-5905-23-6 ISBN 978-952-5905-24-3 (PDF) ISSN 1795-9187

Lisätiedot

KASVUA. standardeilla. Tuulen ja tuiskunkin se kestää SIVUT 4-5

KASVUA. standardeilla. Tuulen ja tuiskunkin se kestää SIVUT 4-5 Kuva: Öljyalan Keskusliitto Kuva: Sievin Jalkine Suomen Standardisoimisliitto SFS ry:n julkaisu Talouselämässä 18.10.2013 KASVUA standardeilla Tuulen ja tuiskunkin se kestää Standardit ovat keskeisessä

Lisätiedot

Päätelaitteiden. tietoturvaohje SUOJAKOODI: 5/2013 ***** 1 2 3 4 5 6 7 8 # 0 VAHTI. Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä

Päätelaitteiden. tietoturvaohje SUOJAKOODI: 5/2013 ***** 1 2 3 4 5 6 7 8 # 0 VAHTI. Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä Päätelaitteiden tietoturvaohje SUOJAKOODI: ***** 1 2 3 4 5 6 7 8 # 0 Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä 5/2013 VAHTI Päätelaitteiden tietoturvaohje Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä

Lisätiedot

VAASAN YLIOPISTO KAUPPATIETEELLINEN TIEDEKUNTA JOHTAMISEN LAITOS

VAASAN YLIOPISTO KAUPPATIETEELLINEN TIEDEKUNTA JOHTAMISEN LAITOS VAASAN YLIOPISTO KAUPPATIETEELLINEN TIEDEKUNTA JOHTAMISEN LAITOS Marina Kinnunen MUUTOSPROSESSI JA SEN HALLITSEMINEN Case vaaratapahtumien raportointijärjestelmän käyttöönottoprosessi Vaasan keskussairaalassa

Lisätiedot

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä. Laadunhallinnan- sekä potilas- /asiakasturvallisuussuunnitelma

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä. Laadunhallinnan- sekä potilas- /asiakasturvallisuussuunnitelma Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Laadunhallinnan- sekä potilas- /asiakasturvallisuussuunnitelma 2 (38) SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 5 2 LAATU- JA POTILASTURVALLISUUSJÄRJESTELMÄ 5

Lisätiedot

OSA I. oppiscrum-opas

OSA I. oppiscrum-opas OSA I oppiscrum-opas Pedagogisia keinoja yrittäjämäiseen oppimiseen, oppimisen omistajuuteen sekä oppimisen iloon yrittäjämäistä toimintaa tukevassa oppimisympäristössä Oppimisen kehä kiertyy ja oppimisen

Lisätiedot

ILO KANSAINVÄLINEN TYÖTOIMISTO GENEVE KOLMIKANTAINEN PERIAATEJULISTUS JOKA KOSKEE MONIKANSALLISIA YRITYKSIÄ JA SOSIAALIPOLITIIKKAA

ILO KANSAINVÄLINEN TYÖTOIMISTO GENEVE KOLMIKANTAINEN PERIAATEJULISTUS JOKA KOSKEE MONIKANSALLISIA YRITYKSIÄ JA SOSIAALIPOLITIIKKAA ILO KANSAINVÄLINEN TYÖTOIMISTO GENEVE KOLMIKANTAINEN PERIAATEJULISTUS JOKA KOSKEE MONIKANSALLISIA YRITYKSIÄ JA SOSIAALIPOLITIIKKAA KOLMIKANTAINEN PERIAATEJULISTUS, JOKA KOSKEE MONIKANSALLISIA YRITYKSIÄ

Lisätiedot

ANSSI TAPIOLA TERÄSRAKENTEIDEN TOTEUTTAMISEN VAATIMUKSET STANDARDIN EN 1090 MUKAAN. Diplomityö

ANSSI TAPIOLA TERÄSRAKENTEIDEN TOTEUTTAMISEN VAATIMUKSET STANDARDIN EN 1090 MUKAAN. Diplomityö ANSSI TAPIOLA TERÄSRAKENTEIDEN TOTEUTTAMISEN VAATIMUKSET STANDARDIN EN 1090 MUKAAN Diplomityö Tarkastajat: professori Markku Heinisuo ja professori Reijo Kouhia Tarkastajat ja aihe hyväksytty Teknisten

Lisätiedot

KALAJOEN SATAMALLE MYÖNNETTIIN SEKÄ LAATU- ETTÄ YMPÄRISTÖSERTIFIKAATTI

KALAJOEN SATAMALLE MYÖNNETTIIN SEKÄ LAATU- ETTÄ YMPÄRISTÖSERTIFIKAATTI LEHDISTÖTIEDOTE PRESS RELEASE 2/2013 KALAJOEN SATAMALLE MYÖNNETTIIN SEKÄ LAATU- ETTÄ YMPÄRISTÖSERTIFIKAATTI Kalajoen satamalle on myönnetty Lloyds Register Quality Assurance sertifiointilaitokselta kansainvälisesti

Lisätiedot

Sisältö Johdanto... 3 Palvelutuotteistaminen käytännössä... 4 Esimerkki palvelutuotteistamisesta... 8 Mallipohjia tuotteistamiseen...

Sisältö Johdanto... 3 Palvelutuotteistaminen käytännössä... 4 Esimerkki palvelutuotteistamisesta... 8 Mallipohjia tuotteistamiseen... Sisältö 1 Johdanto... 3 1.1 Työkirjan sisällöstä... 3 1.2 Yleistä tuotteistamisesta... 3 2 Palvelutuotteistaminen käytännössä... 4 2.1 Valmennuspalvelun perusrunko... 5 2.2 Palvelun vaiheiden perustietolomake...

Lisätiedot

Palveluarkkitehtuurin soveltaminen terveydenhuollossa. Osa 2: prosessien ja palvelujen määrittely ja suunnittelu

Palveluarkkitehtuurin soveltaminen terveydenhuollossa. Osa 2: prosessien ja palvelujen määrittely ja suunnittelu Palveluarkkitehtuurin soveltaminen terveydenhuollossa Osa 2: prosessien ja palvelujen määrittely ja suunnittelu Tekijät Päiväys 31.8.2007 Juha Mykkänen, Heli Luostarinen, Assi Pöyhölä, Esa Paakkanen, Marko

Lisätiedot

Hyvä hallintotapa järjestössä

Hyvä hallintotapa järjestössä Hyvä hallintotapa järjestössä JULKAISIJA Sosiaali- ja terveysjärjestöjen yhteistyöyhdistys YTY ry Iso Roobertinkatu 1 A 16 00120 Helsinki KIRJOITTAJAT Anneli Pahta Olli Hakkarainen GRAAFINEN SUUNNITTELU

Lisätiedot

Suomi Teollisen Internetin Piilaakso

Suomi Teollisen Internetin Piilaakso Heikki Ailisto (toim.) Martti Mäntylä (toim.) Timo Seppälä (toim.) Jari Collin Marco Halén Jari Juhanko Marko Jurvansuu Raija Koivisto Helena Kortelainen Magnus Simons Anu Tuominen Teuvo Uusitalo Suomi

Lisätiedot

IDEASTA PROJEKTIKSI PROJEKTINVETÄJÄN KÄSIKIRJA Paul Silfverberg Konsulttitoimisto Planpoint Oy Työministeriö

IDEASTA PROJEKTIKSI PROJEKTINVETÄJÄN KÄSIKIRJA Paul Silfverberg Konsulttitoimisto Planpoint Oy Työministeriö IDEASTA PROJEKTIKSI PROJEKTINVETÄJÄN KÄSIKIRJA Paul Silfverberg Konsulttitoimisto Planpoint Oy Työministeriö "Terve järki riittää kaikkeen projektitoimintaan mutta se ei ihan aina riitä" Suunnitteluoppaan

Lisätiedot

KOMISSION TIEDONANTO. Suuntaviivat valtiontuesta rahoitusalan ulkopuolisten vaikeuksissa olevien yritysten pelastamiseen ja rakenneuudistukseen

KOMISSION TIEDONANTO. Suuntaviivat valtiontuesta rahoitusalan ulkopuolisten vaikeuksissa olevien yritysten pelastamiseen ja rakenneuudistukseen EUROOPAN KOMISSIO Bryssel XXX [ ](2013) XXX draft KOMISSION TIEDONANTO Suuntaviivat valtiontuesta rahoitusalan ulkopuolisten vaikeuksissa olevien yritysten pelastamiseen ja rakenneuudistukseen (ETA:n kannalta

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2014/30/EU,

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2014/30/EU, 29.3.2014 Euroopan unionin virallinen lehti L 96/79 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2014/30/EU, annettu 26 päivänä helmikuuta 2014, sähkömagneettista yhteensopivuutta koskevan jäsenvaltioiden

Lisätiedot