ISO sarjan laadunhallintajärjestelmästandardeille

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "www.sfs.fi ISO 9000 -sarjan laadunhallintajärjestelmästandardeille"

Transkriptio

1 LAAdunhallinnan periaatteet Perusta ISO sarjan laadunhallintajärjestelmästandardeille

2 Kahdeksan laadunhallinnan periaatetta Tässä esitteessä kuvataan kahdeksan laadunhallinnan periaatetta, joita johto voi hyödyntää yrityksensä suorituskyvyn parantamisessa. Näiden kansainvälisesti arvostettujen asiantuntijoiden tietojen ja kokemusten pohjalta koottujen periaatteiden tarkoitus on auttaa käyttäjiä saavuttamaan yrityksen jatkuvan menestys. Periaatteiden sisältämät käsitteet muodostavat perustan ISO sarjan laadunhallintajärjestelmästandardeille. On olemassa useita eri tapoja soveltaa tässä esitettyjä laadunhallinnan periaatteita. Organisaation luonne ja sen kohtaamat haasteet määrittävät, kuinka periaatteita sovelletaan. Useat organisaatiot havaitsevat näihin periaatteisiin perustuvien jäsentyneiden laadunhallintajärjestelmien käyttöönoton hyödylliseksi. Opastusta laadunhallintajärjestelmiin, jotka tukevat näiden laadunhallinnan periaatteiden käyttöönottoa, löytyy ISO sarjan kansainvälisistä laatustandardeista ja niihin liittyvistä ohjeista.

3 Periaate 1 - Asiakaskeskeisyys Organisaatiot ovat riippuvaisia asiakkaistaan. Tämän vuoksi niiden tulisi ymmärtää asiakkaiden nykyiset ja tulevat tarpeet, täyttää asiakkaiden vaatimukset sekä pyrkiä ylittämään asiakkaiden odotukset. tuotot ja markkinaosuudet kasvavat reagoimalla nopeasti ja joustavasti markkinatilanteisiin organisaation resurssien käyttö tehostuu asiakastyytyväisyyden myötä asiakasuskollisuus paranee, mikä johtaa jatkuvaan liikesuhteeseen ja suosituksiin. Asiakaskeskeisyyden periaatteen noudattamisen tuloksena: asiakkaiden tarpeita ja odotuksia tutkitaan ja niitä ymmärretään varmistetaan, että organisaation tavoitteet ovat sidoksissa asiakkaiden tarpeisiin ja odotuksiin viestitään asiakkaiden ja sidosryhmien tarpeet koko organisaation tietoon mitataan asiakastyytyväisyyttä ja reagoidaan mittaustuloksiin pidetään asiakassuhteet järjestelmällisesti hallinnassa varmistetaan tasapainoinen asiakkaiden ja muiden sidosryhmien (kuten omistajat, henkilöstö, toimittajat, rahoittajat, paikalliset yhteisöt ja koko yhteiskunta) välinen lähestymistapa. Periaate 2 - Johtajuus Johtajat määrittävät organisaation tarkoituksen ja suunnan. Heidän tulisi luoda ja ylläpitää sisäistä ilmapiiriä, jossa henkilöstö voi täysipainoisesti osallistua organisaation tavoitteiden saavuttamiseen. ihmiset ymmärtävät organisaation tavoitteet ja pyrkivät toteuttamaan niitä toimintoja arvioidaan, linjataan ja toteutetaan yhdenmukaisella tavalla väärinkäsitykset organisaation eri tasojen välillä minimoidaan. Johtamisen periaatteen noudattamisen tuloksena: kaikkien sidosryhmien, mukaan lukien asiakkaiden, omistajien, henkilöstön, toimittajien, paikallisen yhteisön ja koko yhteiskunnan, tarpeet otetaan huomioon luodaan selvä näkemys organisaation tulevaisuudesta asetetaan haastavia tavoitteita luodaan ja ylläpidetään yhteisiä arvoja, oikeudenmukaisuutta ja eettisiä malleja organisaation kaikilla tasoilla rakennetaan luottamusta ja poistetaan pelkoja annetaan henkilöstön käyttöön tarvittavat resurssit, koulutusta ja vapaus toimia vastuullisesti ja velvollisuudentuntoisesti innostetaan ja rohkaistaan ihmisiä, sekä annetaan tunnustusta heidän saavutuksilleen. Periaate 3 - Henkilöstön osallistuminen Henkilöstö organisaation eri tasoilla on olennainen osa organisaatiota. Henkilöstön täysipainoinen osallistuminen mahdollistaa kykyjen hyödyntämisen organisaatiossa. organisaation henkilöstö on motivoitunut ja sitoutunut organisaation toimintaan sekä osallistuu myös siihen innovatiivisuus ja luovuus organisaation päämäärien saavuttamisessa henkilöt vastaavat omista suorituksistaan henkilöstö osallistuu innokkaasti ja pyrkii myötävaikuttamaan jatkuvaan parantamiseen. Henkilöstön osallistumisen periaatteen noudattamisen tuloksena: ymmärretään osallistumisen tärkeys ja oma rooli organisaatiossa tunnistetaan omaa suorituskykyä rajoittavat tekijät otetaan vastuu ongelmista ja niiden ratkaisemisesta arvioidaan omaa suorituskykyä omien henkilökohtaisten tavoitteiden suhteen etsitään aktiivisesti mahdollisuutta parantaa omia kykyjä, tietoja ja kokemuksia jaetaan tietoa ja kokemuksia vapaasti toisten kanssa puhutaan avoimesti ongelmista ja asioista.

4 Periaate 4 Prosessimainen toimintamalli Haluttu tulos saavutetaan tehokkaammin, kun toimintoja ja niihin liittyviä resursseja johdetaan prosesseina. resurssien tehokkaalla käytöllä alennetaan kustannuksia ja lyhennetään suoritusaikoja entistä paremmat, johdonmukaiset ja ennustettavissa olevat tulokset tavoitteelliset ja priorisoidut parannusmahdollisuudet. Prosessimaisen toimintamallin noudattamisen tuloksena: käytetään jäsentyneitä menetelmiä määrittelemään ne toiminnat, joilla päästään haluttuihin tuloksiin luodaan selvät vastuut ja velvollisuudet avaintoimintojen johtamiseen tunnistetaan avaintoimintojen rajapinnat organisaation toiminnoissa ja niiden välillä keskitytään niihin tekijöihin, kuten resurssit, menetelmät ja materiaalit, jotka parantavat organisaation avaintoimintoja asiakkaisiin, toimittajiin ja muihin sidosryhmiin kohdistuvat toimintojen riskit, seuraukset ja vaikutukset arvioidaan. Periaate 5 Järjestelmälähtöinen johtaminen Toisiinsa liittyvien prosessien muodostaman järjestelmän tunnistaminen, ymmärtäminen ja johtaminen parantaa organisaation vaikuttavuutta ja tehokkuutta ja auttaa sitä saavuttamaan tavoitteensa. sellaisten prosessien integroiminen ja linjaaminen, joilla saavutetaan parhaiten halutut tulokset kyky keskittää voimat niihin prosesseihin, joilla on merkitystä sidosryhmien luottamuksen luominen organisaation johdonmukaisuuteen, tehokkuuteen ja tuloksellisuuteen. Järjestelmäkeskeisen johtamistavan periaatteen noudattamisen tuloksena: järjestelmä rakentuu sellaiseksi, että tavoitteet saavutetaan tehokkaimmalla tavalla ymmärretään järjestelmän prosessien väliset riippuvuudet saadaan jäsentyneet lähestymistavat, jotka harmonisoivat ja intergroivat prosessit ymmärretään entistä paremmin ne roolit ja vastuut, jotka ovat välttämättömiä yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi, ja vähennetään siten esteitä poikittaisessa toiminnassa ymmärretään organisaation mahdollisuudet ja määritellään resurssien asettamat rajoitukset ennen toiminnan aloittamista kohdennetaan ja määritellään se, miten tiettyjen järjestelmän sisäisten toimintojen tulisi toimia parannetaan järjestelmää jatkuvasti mittausten ja arviointien perusteella.

5 Periaate 6 - Jatkuva parantaminen Organisaation pysyvänä tavoitteena tulisi olla kokonaisvaltaisen suorituskyvyn jatkuva parantaminen. saavutetaan etuja organisaation suorituskykyyn parantamalla organisaation kyvykkyyttä parantamistoimien linjaus organisaation strategisiin tavoitteisiin nähden kaikilla tasoilla joustavuus tarttua nopeasti tilaisuuksiin. Periaatteen 6 noudattamisen tuloksena: saadaan johdonmukainen organisaation laajuinen lähestymistapa jatkuvaan parantamiseen tarjotaan henkilöstölle jatkuvan parantamisen työkaluja ja menetelmiä koskevaa koulutusta asetetaan kaikkien organisaatiossa työskentelevien henkilöiden tavoitteeksi tuotteiden, prosessien ja järjestelmien jatkuva parantaminen asetetaan tavoitteet ohjaamaan jatkuvaa parantamista ja luodaan mittausmenetelmät sen seuraamiseksi tunnistetaan ja tunnustetaan parannukset. Periaate 7 - Tosiasioihin perustuva päätöksenteko Vaikuttavat päätökset perustuvat tiedon ja informaation analysointiin. tietoihin perustuvat päätökset parantunut kyky osoittaa aikaisempien päätösten tehokkuus viittaamalla aikaisempiin tositapahtumiin entistä paremmat mahdollisuudet katselmointeihin sekä mielipiteiden ja päätösten kyseenalaistamiseksi ja muuttamiseksi Periaatteen 7 noudattamisen tuloksena: varmistetaan, että aineisto ja tiedot ovat riittävän tarkkoja ja luotettavia saatetaan aineisto niiden henkilöiden ulottuville, jotka sitä tarvitsevat analysoidaan aineistoa ja tietoa pätevillä menetelmillä tehdään päätöksiä ja ryhdytään toimenpiteisiin tosiasioihin perustuvan analysoinnin perusteella tasapainotettuna kokemuksella ja intuitiolla. Periaate 8 Molempia osapuolia hyödyttävät toimittajasuhteet Organisaatio ja sen toimittajat ovat riippuvaisia toisistaan ja molempia osapuolia hyödyttävät suhteet lisäävät kummankin osapuolen kykyä tuottaa lisäarvoa. entistä paremmat mahdollisuudet luoda lisäarvoa molemmille osapuolille yhdessä reagoimisen joustavuus ja nopeus muuttuviin markkinoihin tai asiakkaiden vaatimuksiin ja odotuksiin kulujen ja resurssien optimointi. Periaatteen 8 noudattamisen tuloksena: luodaan suhteet, jotka tasapainottavat lyhytaikaisia hyötyjä ja pitkän tähtäimen näkökohtia yhdistetään asiantuntemus ja resurssit tärkeimpien osapuolten kanssa tunnistetaan ja valitaan tärkeimmät toimittajat saadaan selkeät ja avoimet keskusteluyhteydet jaetaan tieto sekä tulevaisuuden suunnitelmat luodaan yhteiset kehittämis- ja parantamistoimenpiteet innostetaan ja rohkaistaan parannuksiin ja saavutuksiin sekä annetaan niille tunnustusta.

6 Lisätietoja SFS ISO ISO/TC 176 ISO/TC 176/Alakomitea 2 Laadunhallintakomitea TK 105 on SFS:n kansallinen vastinkomitea kansainväliselle komitealle ISO/TC 176. Komitean sihteeri: Risto Pulkkanen puh SFS-tiedotus Standardisoimisliiton asiantuntijalehdessä käsitellään ISO sarjan standardeja, niiden soveltamista ja ajankohtaisia trendejä. Standardien myynti SFS:n asiakaspalvelu, puh (vaihde) SFS:n verkkokauppa, sales.sfs.fi SUOMEN STANDARDISOIMISLIITTO SFS RY Malminkatu 34, PL 130, Helsinki Puh , faksi Internet sähköposti

Johdanto laadunhallintaan ja ISO 9000 -standardeihin. Kalvosarja oppilaitoksille Suomen Standardisoimisliitto SFS ry 2011

Johdanto laadunhallintaan ja ISO 9000 -standardeihin. Kalvosarja oppilaitoksille Suomen Standardisoimisliitto SFS ry 2011 Johdanto laadunhallintaan ja ISO 9000 -standardeihin Kalvosarja oppilaitoksille Suomen Standardisoimisliitto SFS ry Tervetuloa luentoaineiston käyttäjäksi! Tämän luentoaineiston on laatinut Markku Pitko

Lisätiedot

ISO 9000 -sarjan. www.sfs.fi. Valinta ja käyttö

ISO 9000 -sarjan. www.sfs.fi. Valinta ja käyttö ISO 9000 -sarjan standardit www.sfs.fi Valinta ja käyttö ISO 9000 -sarjan standardien valinta ja käyttö Laadunhallintaa käsittelevien kansainvälisten standardien ja ohjeiden ISO 9000 -sarja on saavuttanut

Lisätiedot

ISO 9001:2008 LAATUKÄSIKIRJAN LAATIMISMALLI

ISO 9001:2008 LAATUKÄSIKIRJAN LAATIMISMALLI ISO 9001:2008 LAATUKÄSIKIRJAN LAATIMISMALLI Bulevardi 28 00120 Helsinki Puhelin 020 7934 200 etunimi.sukunimi@fkl.fi http://www.fkl.fi SISÄLLYS 1 MITÄ ON LAATU?... 4 2 ISO 9000 VAATIMUKSET... 7 2.1 Vaatimukset

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS Tekijät ja Opetushallitus Taitto Riikka Kiema ISBN 978-952-13-3558-7 Yliopistopaino Helsinki 2008 SISÄLTÖ ESIPUHE...5 1. LAADUNHALLINTASUOSITUKSEN TEHTÄVÄT

Lisätiedot

Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla

Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla 2013 Yhteinen arviointimalli The Common Assessment Framework (CAF) Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla CAF 2013 Sisällysluettelo Mallin keskeinen

Lisätiedot

VTT WORKING PAPERS 137. Eija Kupi, Jaana Keränen ja Marinka Lanne. Riskienhallinta osana pk-yritysten strategista johtamista

VTT WORKING PAPERS 137. Eija Kupi, Jaana Keränen ja Marinka Lanne. Riskienhallinta osana pk-yritysten strategista johtamista VTT WORKING PAPERS 137 Eija Kupi, Jaana Keränen ja Marinka Lanne Riskienhallinta osana pk-yritysten strategista johtamista ISBN 978-951-38-7476-6 (URL: http://www.vtt.fi/publications/index.jsp) ISSN 1459-7683

Lisätiedot

PROSESSIEN KEHITTÄMINEN KUNTIEN TEKNISELLÄ SEKTORILLA

PROSESSIEN KEHITTÄMINEN KUNTIEN TEKNISELLÄ SEKTORILLA Matti Toivonen & Tiina Ramstedt-Sen & Ari-Veikko Anttiroiko PROSESSIEN KEHITTÄMINEN KUNTIEN TEKNISELLÄ SEKTORILLA KUPERA-hankkeen raportti Tampereen yliopisto Johtamiskorkeakoulu Tampere 2011 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

YHTEISKUNTAVASTUU SFS-ISO 26000

YHTEISKUNTAVASTUU SFS-ISO 26000 YHTEISKUNTAVASTUU SFS-ISO 26000 Yhteiskuntavastuuopas ISO (International Organization for Standardization) ISO on kansainvälinen standardisoimisjärjestö, jonka jäseninä on 164 kansallista standardisoimisjärjestöä.

Lisätiedot

007 2 Espoo Otamedia, / Oy Multiprint Juhani Ukko Jussi Karhu Paino Sanna Pekkola Hannu Rantanen Voutilainen Jarkko Tenhunen Lauri rokset Piir Oy

007 2 Espoo Otamedia, / Oy Multiprint Juhani Ukko Jussi Karhu Paino Sanna Pekkola Hannu Rantanen Voutilainen Jarkko Tenhunen Lauri rokset Piir Oy HELSINKI 2007 raportteja 57 Suorituskyky nousuun! Hyödynnä henkilöstösi osaaminen Juhani Ukko Jussi Karhu Sanna Pekkola Hannu Rantanen Jarkko Tenhunen Juhani Ukko, Jussi Karhu, Sanna Pekkola, Hannu Rantanen,

Lisätiedot

YMPÄRISTÖASIOIDEN HALLINTA

YMPÄRISTÖASIOIDEN HALLINTA YMPÄRISTÖASIOIDEN HALLINTA Kansainvälinen ISO 14000 -standardisarja 2014 www.sfs.fi Osallistu ja vaikuta standardisointiin Standardisoinnin palveluorganisaationa maassamme toimii Suomen Standardisoimisliitto

Lisätiedot

YHTEISET TAVOITTEET YHTEINEN ETU MENESTYKSEEN TOIMIVALLA VUOROPUHELULLA

YHTEISET TAVOITTEET YHTEINEN ETU MENESTYKSEEN TOIMIVALLA VUOROPUHELULLA YHTEISET VOIEET YHTEINEN ETU MENESTYKSEEN TOIMIVALLA VUOROPUHELULLA Teknologiateollisuus ry Metallityöväen Liitto ry Puh. (09) 19 231 Puh. 020 77 4001 www.teknologiateollisuus.fi www.metalliliitto.fi ISBN

Lisätiedot

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin ONNISTUNUT MUUTOS Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 3 Onnistuneen muutoksen lähtökohdat 4 2 MUUTOKSEN JOHTAMINEN 5 2.1 Muutoksen lähtökohdat 5 Muutosvoimat

Lisätiedot

Hyvä kuntoutumiskäytäntö

Hyvä kuntoutumiskäytäntö Hyvä kuntoutumiskäytäntö Invalidiliiton kuntoutuspalvelut 1. Johdanto 5 2. Käsitteet 6 2.1 Toimintakyky 6 2.2 Kuntoutumistarve 6 2.3 Kuntoutusjärjestelmä 7 2.4 Kuntoutuminen 7 3. Asiakkaan näkökulma hyvässä

Lisätiedot

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424 Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2424 Kohti yritysten vuorovaikutteista

Lisätiedot

Tietoa työstä. Työterveyshuoltoyksikön. oman toiminnan suunnittelu. Maria Rautio Eija Mäenpää-Moilanen Raili Sorsa-Koskinen

Tietoa työstä. Työterveyshuoltoyksikön. oman toiminnan suunnittelu. Maria Rautio Eija Mäenpää-Moilanen Raili Sorsa-Koskinen Tietoa työstä Työterveyshuoltoyksikön oman toiminnan suunnittelu Maria Rautio Eija Mäenpää-Moilanen Raili Sorsa-Koskinen Työterveyshuoltoyksikön oman toiminnan suunnittelu Maria Rautio, Eija Mäenpää-Moilanen

Lisätiedot

LEARNING BY DEVELOPING TOIMINTAMALLI JA ARVIOINNIN HAASTEET

LEARNING BY DEVELOPING TOIMINTAMALLI JA ARVIOINNIN HAASTEET LAuREA-AMMATTIkORkEAkOuLuN JuLkAISuSARJA B 32 Elina Ora-Hyytiäinen (toim.) LEARNING BY DEVELOPING TOIMINTAMALLI JA ARVIOINNIN HAASTEET Laurea-ammattikorkeakoulun julkaisusarja B 32 Learning by Developing

Lisätiedot

Yritysvastuuraportti HELSINKI 13:25

Yritysvastuuraportti HELSINKI 13:25 HELSINKI 13:25 Reaaliaikaisen reittisuunnitteluohjelman avulla Niklas ja hänen kollegansa säästävät aikaa ja polttoainetta tavatessaan asiakkaita. KONEen innovatiivinen karttaohjelma auttaa kunnossapitoasentajia

Lisätiedot

LIIKETOIMINTA- PROSESSIEN KEHITTÄMINEN

LIIKETOIMINTA- PROSESSIEN KEHITTÄMINEN Digia Konsultointipalvelut LIIKETOIMINTA- PROSESSIEN KEHITTÄMINEN Palvelukuvaus Liiketoimintaprosessien kehittäminen Palvelukuvaus 2 LIIKETOIMINTAPROSESSIEN KEHITTÄMINEN Palvelun yleiskuvaus Liiketoimintaprosessien

Lisätiedot

TAVOITTEENA OPPIVA ORGANISAATIO: Tutkimus aikuiskoulutusorganisaatiossa

TAVOITTEENA OPPIVA ORGANISAATIO: Tutkimus aikuiskoulutusorganisaatiossa TAVOITTEENA OPPIVA ORGANISAATIO: Tutkimus aikuiskoulutusorganisaatiossa Pro gradu tutkielma Heli Heiskanen Kauppatieteiden laitos Informaatioteknologian ja kauppatieteiden tiedekunta Kuopion yliopisto

Lisätiedot

JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen

JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen Versio: 1.1 5.10.2012 Julkaistu: 8.2.2011 Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1 Johdanto... 3 1.1 ICT-palvelujen kehittäminen

Lisätiedot

YRITYKSEN NYKYTILAN ARVIOINTI

YRITYKSEN NYKYTILAN ARVIOINTI 1. ASKEL YRITYKSEN NYKYTILAN ARVIOINTI 1.1. Miten laadun kehittämisessä lähdetään liikkeelle? Eräs hyvä tapa aloittaa kehitystyö on tehdä itsearviointi. Menetelmän avulla yritys löytää omien toimintojensa

Lisätiedot

Asiakaspalautetiedon hallinta osana laatujärjestelmää perusterveydenhuollossa

Asiakaspalautetiedon hallinta osana laatujärjestelmää perusterveydenhuollossa Asiakaspalautetiedon hallinta osana laatujärjestelmää perusterveydenhuollossa Hannu Tervonen Pro gradu -tutkielma Sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinto Kuopion yliopisto Terveyshallinnon ja -talouden

Lisätiedot

EUSE Toolkit. Tuetun työllistymisen työkalupakki

EUSE Toolkit. Tuetun työllistymisen työkalupakki EUSE Toolkit Tuetun työllistymisen työkalupakki EUSE Toolkit Tuetun työllistymisen työkalupakki Alkuperäisteos: EUSE TOOLKIT Alkuperäisteoksen suomennettu versio: EUSE Tuetun työllistymisen työkalupakki

Lisätiedot

Yhteiskuntavastuun raportointiohjeisto 2000-2006 GRI. Version 3.0

Yhteiskuntavastuun raportointiohjeisto 2000-2006 GRI. Version 3.0 G 2000-2006 GI G Sisällys Esipuhe Kestävä kehitys edellyttää avoimuutta Johdanto Yleiskatsaus yhteiskuntavastuuraportointiin Yleisiä huomautuksia raportoinnista Tiedonkeruu 36 aportin julkaisumuoto ja

Lisätiedot

J Y V Ä S K Y L Ä N Y L I O P I S T O. PALVELUN LAATUUN JA SEN JOHTAMISEEN LIITTYVÄT ONGELMAT: Esimerkkinä kylpylät

J Y V Ä S K Y L Ä N Y L I O P I S T O. PALVELUN LAATUUN JA SEN JOHTAMISEEN LIITTYVÄT ONGELMAT: Esimerkkinä kylpylät J Y V Ä S K Y L Ä N Y L I O P I S T O Taloustieteiden tiedekunta PALVELUN LAATUUN JA SEN JOHTAMISEEN LIITTYVÄT ONGELMAT: Esimerkkinä kylpylät Yrittäjyyden pro gradu tutkielma Syksy 2003 Laatija: Tarja

Lisätiedot

Kumppanuuskäsikirja näkökulmia monitoimijaisen yhteistyön kehittämiseen. Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen julkaisuja A.

Kumppanuuskäsikirja näkökulmia monitoimijaisen yhteistyön kehittämiseen. Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen julkaisuja A. Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen julkaisuja A. 8:2014 Kumppanuuskäsikirja näkökulmia monitoimijaisen yhteistyön kehittämiseen Heini Maijanen ja Pirkko Haikara Euroopan maaseudun kehittämisen

Lisätiedot

AKTIA PANKKI OYJ. Yritysvastuuraportti 2014

AKTIA PANKKI OYJ. Yritysvastuuraportti 2014 AKTIA PANKKI OYJ Yritysvastuuraportti 2014 Sisältö YLEISTÄ Toimitusjohtajan puheenvuoro 1 Aktia lyhyesti 2 Sidosryhmämme 4 Finanssiala muutoksessa 5 YRITYSVASTUU AKTIASSA Yritysvastuu on kiinteä osa pankin

Lisätiedot

Verkostojohtamisen taika

Verkostojohtamisen taika LASSE MITRONEN KTT Lasse Mitronen toimii strategisen kehityksen johtajana Kesko Oyj:ssä Verkostojohtamisen taika Asiakkaiden palveleminen ei useinkaan onnistu miltään yritykseltä pelkästään omin voimavaroin.

Lisätiedot

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki o s a a Miten toimit työmarkkinoilla tiedä Millaisessa maailmassa työyhteisöt toimivat Miten toimit osana työyhteisöä Miten työyhteisöt toimivat Miten toimit töissä Mikä sinulle on tärkeää Työelämätaidot

Lisätiedot

Kaarlo Kärkkäinen LÄHTÖTILA-ANALYYSIT JA LAADUNHALLINTA- OHJELMIEN VERTAILU

Kaarlo Kärkkäinen LÄHTÖTILA-ANALYYSIT JA LAADUNHALLINTA- OHJELMIEN VERTAILU 1 Kaarlo Kärkkäinen LÄHTÖTILA-ANALYYSIT JA LAADUNHALLINTA- OHJELMIEN VERTAILU Opinnäytetyö Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu Sähkötekniikka Tammikuu 2008 2 SISÄLLYS TIIVISTELMÄ ABSTRACT LYHENTEET 1 JOHDANTO...

Lisätiedot