YHTEISKUNTAVASTUU SFS-ISO 26000

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "YHTEISKUNTAVASTUU SFS-ISO 26000"

Transkriptio

1 YHTEISKUNTAVASTUU SFS-ISO Yhteiskuntavastuuopas

2 ISO (International Organization for Standardization) ISO on kansainvälinen standardisoimisjärjestö, jonka jäseninä on 164 kansallista standardisoimisjärjestöä. ISOn julkaisemia kansainvälisiä standardeja on noin Standardit käsittelevät lähes kaikkia teknisiä aloja ja tukevat monenlaista liiketoimintaa. Ne edistävät teknologian leviämistä ja hyvää liiketoimintatapaa, tukevat tehokkaampien, turvallisempien ja puhtaampien tuotteiden ja palvelujen kehitystä, valmistusta ja toimitusta sekä tekevät maiden välisestä kaupankäynnistä helpompaa ja reilumpaa. ISOn standardit myös suojelevat käyttäjiä ja kuluttajia sekä helpottavat heidän elämäänsä monella tavalla. ISO laatii vain sellaisia standardeja, joille on selvästi kysyntää. Niitä laativat asiantuntijat, jotka edustavat standardeja tarvitsevia ja niiden käyttäjäkuntaan kuuluvia teollisuuden, tekniikan ja liiketoiminnan alueita. Standardien laatimistyöhön voivat osallistua myös muut tahot, joilla on tarvittavaa tietämystä tai standardin aiheeseen liittyviä intressejä, kuten valtion virastojen, kuluttajajärjestöjen, korkeakoulujen ja testauslaboratorioiden edustajat. ISOn standardit julkaistaan kansainvälisten standardien nimikkeellä, ja ne edustavat kansainvälistä yhteisymmärrystä alan viimeisintä kehitystä edustavasta tekniikasta tai hyvistä toimintatavoista. ISOon kuuluu yksi jäsen kustakin eri maasta. Suomen Standardisoimisliitto SFS ry on yksi ISOn jäsenistä. 1 Tammikuussa 2014 Mikä on ISO 26000? ISO on kansainvälisen standardisoimisjärjestön ISOn laatima standardi, joka käsittelee yhteiskuntavastuuta. Suomessa se on vahvistettu kansalliseksi standardiksi tunnuksella SFS-ISO Standardin ISO ohjeet soveltuvat kaikentyyppisille organisaatioille niiden koosta ja sijainnista riippumatta. Yhteiskunta edellyttää organisaatioilta yhä useammin yhteiskuntavastuullista toimintaa, ja tämä standardi auttaa vastaamaan näihin vaatimuksiin. Standardin sisältämät ohjeet ovat käyttökelpoisia kaikkialla maailmassa. Ne perustuvat tärkeimpiä sidosryhmiä edustavien kansainvälisten asiantuntijoiden yhteisymmärrykseen. Näin edistetään parhaiden yhteiskuntavastuukäytäntöjen toteutumista eri puolilla maailmaa. ISO tuo lisäarvoa nykyiseen yhteiskuntavastuutyöhön sekä tukee yhteiskuntavastuun ymmärtämistä ja toteuttamista. Standardi esittää kansainvälisen käsityksen siitä, mitä yhteiskuntavastuu tarkoittaa ja mitä yhteiskuntavastuukysymyksiä organisaatioiden tarvitsee käsitellä. Sen ohjeiden avulla yhteiskuntavastuun periaatteet voidaan muuttaa tehokkaaksi toiminnaksi. ISO kiteyttää yhteiskuntavastuun parhaat käytännöt ja edistää niiden käyttöönottoa kaikkialla maailmassa, mikä hyödyttää koko kansainvälistä yhteisöä. 2

3 Mitä ISO käsittelee? ISO käsittelee yhteiskuntavastuun periaatteita, yhteiskuntavastuun tunnistamista ja sidosryhmien osallistamista sekä seitsemää yhteiskuntavastuun ydinaihetta: Kokonaisvaltainen lähestymistapa 6.8* Yhteisön toimintaan osallistuminen ja yhteisön kehittäminen 6.3* Ihmisoikeudet 6.7* Kuluttaja-asiat 6.2* Organisaation ORGANISAATIO 6.4* Työelämän käytännöt hallintotapa 6.6* Oikeudenmukaiset toimintatavat 6.5* Ympäristö Riippuvuussuhde * Numerot viittaavat standardin vastaaviin kohtiin. YHTEISKUNTAVASTUU 3

4 Kenelle ISO on tarkoitettu? Standardi on tarkoitettu käytettäväksi kaikentyyppisissä julkisen ja yksityisen sektorin organisaatioissa niin teollisuusmaissa kuin kehittyvissä maissakin. Standardi auttaa organisaatioita edistämään kestävää kehitystä. Sen tarkoitus on kannustaa niitä toimimaan vastuullisemmin kuin laki vaatii, vaikka standardissa todetaankin, että lakien noudattaminen on kaikkien organisaatioiden perimmäinen velvollisuus ja olennainen osa niiden yhteiskuntavastuullista toimintaa. Standardin tavoite on edistää yhteisymmärrystä yhteiskuntavastuun alueella ja täydentää muita yhteiskuntavastuuseen liittyviä asiakirjoja ja hankkeita, ei korvata niitä. Standardia soveltavien organisaatioiden on hyvä ottaa huomioon yhteiskuntien, ympäristön, lainsäädännön, kulttuurien, politiikan ja organisaatioiden erot sekä erilaiset taloudelliset olot, mutta niiden tulisi kuitenkin noudattaa kansainvälisiä toimintasääntöjä. Miksi yhteiskuntavastuu on tärkeää? Yhä useammat organisaatiot ja niiden sidosryhmät eri puolilla maailmaa tiedostavat, että niiden täytyy toimia yhteiskuntavastuullisella tavalla ja että siitä on niille hyötyä. Yhteiskuntavastuun päämääränä on edistää kestävää kehitystä. Organisaation suhtautuminen paikalliseen yhteisöön ja ympäristöön vaikuttaa ratkaisevasti siihen, kuinka sen toimintaa arvioidaan yleisesti ja kuinka elinvoimaisena sitä pidetään. Tämä on yksi osoitus siitä, kuinka tärkeänä ekosysteemien terveyttä, yhteiskunnan tasa-arvoisuutta ja organisaation hyviä hallintotapoja nykyään pidetään. Pitkällä aikavälillä kaikkien organisaatioiden toiminnot ovat riippuvaisia maailman ekosysteemien terveydestä. Yhä useammat eri sidosryhmät seuraavat tarkasti organisaatioiden toimintaa. Mitä hyötyä ISO tuo organisaatioille? Standardissa ISO kiteytyy yhteiskuntavastuuseen liittyvä kansainvälinen asiantuntemus. Siinä kerrotaan, mitä käsite yhteiskuntavastuu tarkoittaa, mitä kysymyksiä organisaation tarvitsee käsitellä toimiakseen yhteiskuntavastuullisesti ja mitkä ovat parhaita käytäntöjä yhteiskuntavastuun toteuttamisessa. Standardi on tehokas yhteiskuntavastuutyökalu, joka auttaa organisaatioita siirtymään hyvistä aikomuksista hyviin tekoihin. Organisaation yhteiskuntavastuullisen toimintaan liittyvät mielikuvat ja todellisuus voivat vaikuttaa muun muassa sen kilpailuetuihin maineeseen mahdollisuuksiin houkutella työntekijöitä tai jäseniä, asiakkaita tai käyttäjiä työntekijöiden motivaatioon, sitoutumiseen ja tuottavuuteen sijoittajien, omistajien, lahjoittajien, tukijoiden ja rahoittajien kantoihin suhteisiin yritysten, julkisen hallinnon, median, toimittajien, yhteistyökumppanien, asiakkaiden ja sen toimintaympäristönä olevan yhteisön kanssa. 4

5 YHTEISKUNTAVASTUU Organisaation jatkuva menestys vaatii uskottavia liiketoimintatapoja. Asiakkaat, kuluttajat, valtionhallinto, eri järjestöt ja suuri yleisö edellyttävät, että organisaatio pystyy tuottamaan asiakkaiden haluamia tuotteita ja palveluja ympäristöä vaarantamatta ja että se toimii yhteiskuntavastuullisella tavalla. Yhteiskuntavastuuseen liittyy toisaalta useita korkean tason periaatejulistuksia ja toisaalta monia yksittäisiä yhteiskuntavastuuohjelmia ja -aloitteita. Suurin haaste on, miten periaatteet saadaan käytäntöön ja miten yhteiskuntavastuuta toteutetaan tehokkaasti, kun jopa käsitteen yhteiskuntavastuu merkitys saattaa vaihdella ohjelmasta toiseen. Lisäksi aiempien hankkeiden painopiste on ollut yleensä yritysten yhteiskuntavastuussa (CSR, corporate social responsibility). Sen sijaan ISO 26000:n ohjeet yhteiskuntavastuusta soveltuvat liikeyritysten lisäksi yhtä lailla kaikentyyppisille julkisen sektorin organisaatioille. ISO esittää mihin tahansa maahan ja yhteiskuntaan soveltuvan näkemyksen siitä, mitä yhteiskuntavastuu on ja miten organisaatiot voivat toimia yhteiskuntavastuullisella tavalla. 5

6 Miten päästä alkuun? Aluksi kannattaa perehtyä yhteiskuntavastuun taustaan ja sen suhteeseen kestävään kehitykseen, jotka esitellään standardin kohdassa 3. Tältä pohjalta on hyvä tutustua yhteiskuntavastuun periaatteisiin, jotka on määritelty kohdassa 4. Nämä periaatteet organisaation tulisi ottaa huomioon toiminnassaan, samoin kuin kohdassa 6 esitetyt yhteiskuntavastuun ydinaiheisiin liittyvät periaatteet. Standardin lukemista helpottavat kohdassa 2 esitetyt yhteiskuntavastuuseen liittyvät käsitteet, termit ja määritelmät. Lisäksi standardin kohdassa 5 määritellään kaksi yhteiskuntavastuun peruskäytäntöä, joita organisaation tulisi noudattaa. Ne ovat yhteiskuntavastuun tunnistaminen organisaation vaikutuspiirissä sekä sidosryhmien tunnistaminen ja osallistaminen. Kohdan 5 ohjeita noudattaen organisaation tulisi analysoida omalta kannaltaan yhteiskuntavastuun ydinaiheita ja kysymyksiä sekä niihin liittyviä toimenpiteitä ja odotuksia. Kohdassa 7 kerrotaan, kuinka organisaatio voi liittää yhteiskuntavastuun osaksi organisaation toimintaperiaatteita, organisaatiokulttuuria, strategioita ja toimintaa. Tähän liittyy esimerkiksi yhteiskuntavastuuseen liittyvä viestintä ja organisaation sisäisten valmiuksien kehittäminen. Standardia lukiessa on hyvä pitää mielessä, että yhteiskuntavastuun tarkastelun ja toteuttamisen tavoitteena on ennen kaikkea tukea kestävää kehitystä. 6

7 YHTEISKUNTAVASTUU Voiko organisaatio hankkia ISO sertifikaatin? ISO ei ole hallintajärjestelmästandardi. Se sisältää vapaaehtoisesti noudatettavia ohjeita, ei täsmällisiä vaatimuksia, joten standardin vaatimusten mukaisuutta ei voida todistaa sertifioinnilla, eikä sitä ole siihen tarkoitettukaan. Tarjoukset tehdä standardiin ISO perustuvaa sertifiointia tai väitteet sen mukaisesta sertifioinnista vääristelevät standardin tarkoitusta ja ovat sen väärinkäyttöä. Miten organisaatio voi kertoa noudattavansa standardia? ISO on vapaaehtoisesti noudatettava kansainvälinen standardi, jossa on ohjeita yhteiskuntavastuusta. Kaikki organisaatiot voivat ilmoittaa kannattavansa ja noudattavansa standardin periaatteita seuraavasti: [Organisaatio] ottaa huomioon toiminnassaan standardin ISO ohjeet yhteiskuntavastuusta. [Organisaatio] noudattaa toiminnassaan yhteiskuntavastuullisia periaatteita ja käytäntöjä, jotka pohjautuvat standardin ISO ohjeisiin. Kuinka standardi on syntynyt? Standardin ISO ohjeet pohjautuvat parhaisiin käytäntöihin, joita on kehitetty jo käynnissä olevissa julkisen ja yksityisen sektorin yhteiskuntavastuuhankkeissa. Standardi täydentää aiheeseen liittyviä YK:n ja sen alajärjestöjen julistuksia ja sopimuksia. ISOn yhteistyökumppaneita standardin laadinnassa ovat olleet muun muassa kansainvälinen työjärjestö ILO (International Labour Organization), YK:n Global Compact -aloitteen hallinto UNGCO (United Nations Global Compact Office) ja taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development). ISOn yhteiskuntavastuutyöryhmässä oli kaikkien aikojen kattavin edustus: mukana olleita sidosryhmiä olivat muun muassa teollisuus, valtionhallinto, työmarkkinat, kuluttajat, kansalaisjärjestöt, palvelut, tukitoiminnot ja tutkimus. Lisäksi osallistujat edustivat tasapuolisesti eri maantieteellisiä alueita sekä molempia sukupuolia. Myös Suomesta on osallistunut eri sidosryhmien edustajia standardin ISO laadintatyöhön SFS:n delegaatiossa. Heinäkuussa 2010 ISOn yhteiskuntavastuutyöryhmään kuului 450 asiantuntijaa ja 210 tarkkailijajäsentä 99 ISOn jäsenjärjestömaasta ja 42 yhteistyöorganisaatiosta. Delegaatioiden taustalla lähes kaikissa maissa toimi kansallinen komitea, kuten Suomessa SFS:n TK 117 Yhteiskuntavastuukomitea, joten välillisesti standardin laadintaan vaikuttivat tuhannet asiantuntijat eri maista. Lisätietoa Suomen Standardisoimisliitto SFS ry on vahvistanut standardin ISO kansalliseksi standardiksi SFS-ISO Yhteiskuntavastuuopas. Kansallinen standardi sisältää sekä englanninkielisen alkutekstin että käännöksen. Standardista on saatavilla englanninkielistä lisämateriaalia ISOn internet-sivuilta Sivustolla on muun muassa esitteitä, videoita, lehdistötiedotteita ja yhteystietoja sekä muuta materiaalia niille, jotka ovat kiinnostuneita yhteiskuntavastuusta. Lisätietoa: Susanna Vahtila, puh ,. 7

8 SFS-ISO Yhteiskuntavastuuopas SFS-ISO Yhteiskuntavastuuopas. 1. painos, sivua. Hinta 107,20. Hintaan lisätään alv 24 % ja toimituskulut hinnastomme mukaisesti. Tilaa heti! Monta tapaa tilata Sähköposti: Verkkokauppa: sales.sfs.fi Puh , myynti Faksi SUOMEN STANDARDISOIMISLIITTO SFS RY Malminkatu 34, PL 130, Helsinki Puh , faksi Internet sähköposti

Tehdään yhdessä hyvää

Tehdään yhdessä hyvää AVUSTUSTOIMINNAN RAPORTTEJA 25 Sari Kuvaja Tehdään yhdessä hyvää Järjestöjen ja yritysten yhteistyö terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseksi AVUSTUSTOIMINNAN RAPORTTEJA 25 Sari Kuvaja Tehdään

Lisätiedot

Vastuullinen yritystoiminta. käytäntöjä suomalaisissa yrityksissä

Vastuullinen yritystoiminta. käytäntöjä suomalaisissa yrityksissä Vastuullinen yritystoiminta käytäntöjä suomalaisissa yrityksissä Vastuullinen yritystoiminta käytäntöjä suomalaisissa yrityksissä EK 2006 Vastuullinen yritystoiminta käytäntöjä suomalaisissa yrityksissä

Lisätiedot

ISO 9000 -sarjan. www.sfs.fi. Valinta ja käyttö

ISO 9000 -sarjan. www.sfs.fi. Valinta ja käyttö ISO 9000 -sarjan standardit www.sfs.fi Valinta ja käyttö ISO 9000 -sarjan standardien valinta ja käyttö Laadunhallintaa käsittelevien kansainvälisten standardien ja ohjeiden ISO 9000 -sarja on saavuttanut

Lisätiedot

Työhyvinvointi uudistuksia ja hyviä käytäntöjä

Työhyvinvointi uudistuksia ja hyviä käytäntöjä Työhyvinvointi uudistuksia ja hyviä käytäntöjä PROGRESS/APPLICATION FOR PROGRAMME VP/2007/005/371 RESTRUCTURING, WELL-BEING AT WORK AND FINANCIAL PARTICIPATION Työhyvinvointi uudistuksia ja hyviä käytäntöjä

Lisätiedot

KASVUA. standardeilla. Tuulen ja tuiskunkin se kestää SIVUT 4-5

KASVUA. standardeilla. Tuulen ja tuiskunkin se kestää SIVUT 4-5 Kuva: Öljyalan Keskusliitto Kuva: Sievin Jalkine Suomen Standardisoimisliitto SFS ry:n julkaisu Talouselämässä 18.10.2013 KASVUA standardeilla Tuulen ja tuiskunkin se kestää Standardit ovat keskeisessä

Lisätiedot

EUSE Toolkit. Tuetun työllistymisen työkalupakki

EUSE Toolkit. Tuetun työllistymisen työkalupakki EUSE Toolkit Tuetun työllistymisen työkalupakki EUSE Toolkit Tuetun työllistymisen työkalupakki Alkuperäisteos: EUSE TOOLKIT Alkuperäisteoksen suomennettu versio: EUSE Tuetun työllistymisen työkalupakki

Lisätiedot

ILO KANSAINVÄLINEN TYÖTOIMISTO GENEVE KOLMIKANTAINEN PERIAATEJULISTUS JOKA KOSKEE MONIKANSALLISIA YRITYKSIÄ JA SOSIAALIPOLITIIKKAA

ILO KANSAINVÄLINEN TYÖTOIMISTO GENEVE KOLMIKANTAINEN PERIAATEJULISTUS JOKA KOSKEE MONIKANSALLISIA YRITYKSIÄ JA SOSIAALIPOLITIIKKAA ILO KANSAINVÄLINEN TYÖTOIMISTO GENEVE KOLMIKANTAINEN PERIAATEJULISTUS JOKA KOSKEE MONIKANSALLISIA YRITYKSIÄ JA SOSIAALIPOLITIIKKAA KOLMIKANTAINEN PERIAATEJULISTUS, JOKA KOSKEE MONIKANSALLISIA YRITYKSIÄ

Lisätiedot

Yleinen menettelytapasäännöstö

Yleinen menettelytapasäännöstö Yleinen menettelytapasäännöstö Ethics Line www.rolls-royce.com/ethicsline Voit esittää kysymyksen tai nostaa esiin huolenaiheesi milloin tahansa käyttämällä Rolls Roycen Ethics Line -palvelunumeroa. Viesti

Lisätiedot

Palveluyritys ja yliopisto yhteistyössä. Pontta liiketoimintaan, lisäarvoa tutkimukseen

Palveluyritys ja yliopisto yhteistyössä. Pontta liiketoimintaan, lisäarvoa tutkimukseen Palveluyritys ja yliopisto yhteistyössä Pontta liiketoimintaan, lisäarvoa tutkimukseen Palveluyritys ja yliopisto yhteistyössä Pontta liiketoimintaan, lisäarvoa tutkimukseen Elinkeinoelämän keskusliitto

Lisätiedot

VTT WORKING PAPERS 137. Eija Kupi, Jaana Keränen ja Marinka Lanne. Riskienhallinta osana pk-yritysten strategista johtamista

VTT WORKING PAPERS 137. Eija Kupi, Jaana Keränen ja Marinka Lanne. Riskienhallinta osana pk-yritysten strategista johtamista VTT WORKING PAPERS 137 Eija Kupi, Jaana Keränen ja Marinka Lanne Riskienhallinta osana pk-yritysten strategista johtamista ISBN 978-951-38-7476-6 (URL: http://www.vtt.fi/publications/index.jsp) ISSN 1459-7683

Lisätiedot

Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla

Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla 2013 Yhteinen arviointimalli The Common Assessment Framework (CAF) Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla CAF 2013 Sisällysluettelo Mallin keskeinen

Lisätiedot

Eettinen ohjeisto. SCA:n eettinen ohjeisto 1

Eettinen ohjeisto. SCA:n eettinen ohjeisto 1 Eettinen ohjeisto SCA:n eettinen ohjeisto 1 Viesti konsernijohtajalta Hyvät kollegat, Johtavana maailmanlaajuisena hygienia- ja metsätuoteyrityksenä meidän täytyy harjoittaa liiketoimintaamme vastuullisesti

Lisätiedot

Euroopan. tieliikenneturvallisuuden peruskirja. Ohjeita. hyvien käytäntöjen ehdokkaille. Tieliikenne

Euroopan. tieliikenneturvallisuuden peruskirja. Ohjeita. hyvien käytäntöjen ehdokkaille. Tieliikenne Euroopan tieliikenneturvallisuuden peruskirja Ohjeita hyvien käytäntöjen ehdokkaille Tieliikenne Sisällysluettelo 1 2 Uudistettu Euroopan tieliikenneturvallisuuden peruskirja p. Hyvien käytäntöjen ehdokashaku

Lisätiedot

Securitaksen arvot ja etiikka. Voimassa 1.1.2012 alkaen. Securitas AB Yhtiön hallinto Tarkistettu 6.12.2011. Sivu 1/10

Securitaksen arvot ja etiikka. Voimassa 1.1.2012 alkaen. Securitas AB Yhtiön hallinto Tarkistettu 6.12.2011. Sivu 1/10 Securitaksen arvot ja etiikka Sivu 1/10 Securitas AB Yhtiön hallinto Tarkistettu 6.12.2011 Voimassa 1.1.2012 alkaen Securitas AB (publ.) P.O. Box 12307 S-102 28 Stockholm Sweden Visiting address / käyntiosoite

Lisätiedot

Tekesin palaute Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastuskertomuksesta Valtionavustukset sosiaali- ja terveydenhuollon IT-hankkeissa 1/2011

Tekesin palaute Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastuskertomuksesta Valtionavustukset sosiaali- ja terveydenhuollon IT-hankkeissa 1/2011 DM 902276 1 (16) JULKINEN Tekesin palaute Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastuskertomuksesta Valtionavustukset sosiaali- ja terveydenhuollon IT-hankkeissa 1/2011 Tekes Posti/Post/Mail Puh./Tel Fax

Lisätiedot

Suomi Teollisen Internetin Piilaakso

Suomi Teollisen Internetin Piilaakso Heikki Ailisto (toim.) Martti Mäntylä (toim.) Timo Seppälä (toim.) Jari Collin Marco Halén Jari Juhanko Marko Jurvansuu Raija Koivisto Helena Kortelainen Magnus Simons Anu Tuominen Teuvo Uusitalo Suomi

Lisätiedot

It s a Question of Ethics. Borealis Ethics Policy

It s a Question of Ethics. Borealis Ethics Policy It s a Question of Ethics Borealis Ethics Policy 2 It s a Question of Ethics Johdanto eivät vain ole sanoja paperilla, vaan kuuluvat jokaisen borealislaisen elämään paikkakunnasta tai työtehtävistä riippumatta.

Lisätiedot

21 polkua Kitkattomaan Suomeen. ICT 2015 -työryhmän raportti

21 polkua Kitkattomaan Suomeen. ICT 2015 -työryhmän raportti 21 polkua Kitkattomaan Suomeen ICT 2015 -työryhmän raportti Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Innovaatio 4/2013 21 polkua Kitkattomaan Suomeen ICT 2015 -työryhmän raportti Työ- ja elinkeinoministeriön

Lisätiedot

Yhteiskunnalliset yritykset yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyvien palveluiden tuottajina maaseudulla

Yhteiskunnalliset yritykset yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyvien palveluiden tuottajina maaseudulla Harri Kostilainen & Pekka Pättiniemi (Toim.): Avauksia yhteiskunnallisen yritystoiminnan tutkimukseen, 2013. Eliisa Troberg Yhteiskunnalliset yritykset yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyvien

Lisätiedot

SEURAN HYVÄ HALLINTO. Voittoja joka päivä

SEURAN HYVÄ HALLINTO. Voittoja joka päivä SEURAN HYVÄ HALLINTO Voittoja joka päivä Sisällysluettelo Lukijalle... 3 1 Mikä on seura?... 4 1.1 Peruskäsitteitä... 4 1.2 Seuran tarkoitus... 4 1.3 Yhdistyksen säännöt... 4 1.4. Keskeisiä toimintaperiaatteita...

Lisätiedot

ORGANISAATIO- RAKENNE

ORGANISAATIO- RAKENNE ORGANISAATIO- RAKENNE TIETOJA TEKIJÖISTÄ ovat Managing Urban Europe-25 -projektin tuote. Projektia rahoitti osittain Euroopan komission ympäristöasioiden pääosasto. Projektia koordinoi Itämeren kaupunkien

Lisätiedot

Kestävä kehitys Hämeenlinnan seudun yrityksissä vuonna 2002 Johanna Alanen Ympäristöosaston julkaisuja 19 2002

Kestävä kehitys Hämeenlinnan seudun yrityksissä vuonna 2002 Johanna Alanen Ympäristöosaston julkaisuja 19 2002 Kestävä kehitys Hämeenlinnan seudun yrityksissä vuonna 2002 Johanna Alanen Ympäristöosaston julkaisuja 19 2002 EAKR Lähdeviite: Alanen, J. 2002: Kestävä kehitys Hämeenlinnan seudun yrityksissä vuonna 2002.

Lisätiedot

Bo Rönngren, Malte Segerdahl ja Martin Viredius Työllä on hintansa

Bo Rönngren, Malte Segerdahl ja Martin Viredius Työllä on hintansa Bo Rönngren, Malte Segerdahl ja Martin Viredius Työllä on hintansa Sosiaalisen polkumyynnin torjunta kuljetusalalla POHJOISMAINEN KULJETUSTYÖVÄEN FEDERAATIO 2008 Kirjoittajat: Bo Rönngren, Malte Segerdahl

Lisätiedot

PUOLUSTUSHALLINNON KESTÄVÄN KEHITYKSEN OHJELMA. Puolustushallinnon kestävän kehityksen yhteistyöverkosto / 2010

PUOLUSTUSHALLINNON KESTÄVÄN KEHITYKSEN OHJELMA. Puolustushallinnon kestävän kehityksen yhteistyöverkosto / 2010 PUOLUSTUSHALLINNON KESTÄVÄN KEHITYKSEN OHJELMA Puolustushallinnon kestävän kehityksen yhteistyöverkosto / 2010 Sisällysluettelo PUOLUSTUSMINISTERILLE...1 JOHDANTO...3 1. KESTÄVÄ KEHITYS...4 2. KESTÄVÄ

Lisätiedot

EUROOPPALAINEN PERUSKIRJA NAISTEN JA MIESTEN VÄLISESTÄ TASA-ARVOSTA PAIKALLISHALLINNOSSA

EUROOPPALAINEN PERUSKIRJA NAISTEN JA MIESTEN VÄLISESTÄ TASA-ARVOSTA PAIKALLISHALLINNOSSA 1 EUROOPPALAINEN PERUSKIRJA NAISTEN JA MIESTEN VÄLISESTÄ TASA-ARVOSTA PAIKALLISHALLINNOSSA Peruskirja, jolla Euroopan kunnat ja maakunnat sitoutuvat käyttämään valtaansa ja yhteistyökumppanuuksiaan asukkaidensa

Lisätiedot

ATERIAPALVELUJEN TOIMINTAMALLIN KEHITTÄMINEN TAMPEREEN KAUPUNGILLA

ATERIAPALVELUJEN TOIMINTAMALLIN KEHITTÄMINEN TAMPEREEN KAUPUNGILLA Tarja Alatalo ATERIAPALVELUJEN TOIMINTAMALLIN KEHITTÄMINEN TAMPEREEN KAUPUNGILLA Tampereen kaupunki Tietotuotanto ja laadunarviointi A 16/2012 Tampereen kaupungin Tietotuotannon ja laadunarvioinnin julkaisusarja

Lisätiedot

Tasa-arvon käsikirja kuntapäättäjälle. Mahdollisuuksien tasa-arvon lisäksi yhtä tärkeää on käytännön lopputuloksen tasa-arvo

Tasa-arvon käsikirja kuntapäättäjälle. Mahdollisuuksien tasa-arvon lisäksi yhtä tärkeää on käytännön lopputuloksen tasa-arvo Tasa-arvon käsikirja kuntapäättäjälle Mahdollisuuksien tasa-arvon lisäksi yhtä tärkeää on käytännön lopputuloksen tasa-arvo Sisältö Esipuhe 3 1 Sukupuolten välinen tasa-arvo kunnan tehtävänä 5 2 Tasa-arvolainsäädäntö

Lisätiedot

PROSESSIEN KEHITTÄMINEN KUNTIEN TEKNISELLÄ SEKTORILLA

PROSESSIEN KEHITTÄMINEN KUNTIEN TEKNISELLÄ SEKTORILLA Matti Toivonen & Tiina Ramstedt-Sen & Ari-Veikko Anttiroiko PROSESSIEN KEHITTÄMINEN KUNTIEN TEKNISELLÄ SEKTORILLA KUPERA-hankkeen raportti Tampereen yliopisto Johtamiskorkeakoulu Tampere 2011 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

PANEELIEN RAPORTIT. Tieteen. teknologian ja. yhteiskunnan näkymät

PANEELIEN RAPORTIT. Tieteen. teknologian ja. yhteiskunnan näkymät PANEELIEN RAPORTIT Tieteen teknologian ja yhteiskunnan näkymät PANEELIEN RAPORTIT Tieteen teknologian ja yhteiskunnan näkymät www.finnsight2015.fi ISBN 951-715-610-3 Tekes PL 69 (Kyllikinportti 2) 00101

Lisätiedot

Hyvä hallintotapa järjestössä

Hyvä hallintotapa järjestössä Hyvä hallintotapa järjestössä JULKAISIJA Sosiaali- ja terveysjärjestöjen yhteistyöyhdistys YTY ry Iso Roobertinkatu 1 A 16 00120 Helsinki KIRJOITTAJAT Anneli Pahta Olli Hakkarainen GRAAFINEN SUUNNITTELU

Lisätiedot