Laadunhallintajärjestelmän rakentaminen ja kehittäminen. Laatuseminaari Tero Pippola

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Laadunhallintajärjestelmän rakentaminen ja kehittäminen. Laatuseminaari Tero Pippola 2014.12.11"

Transkriptio

1 Laadunhallintajärjestelmän rakentaminen ja kehittäminen Laatuseminaari Tero Pippola

2 Esityksen aiheita Laatu 2 Johtaminen laatu- ja johtamisjärjestelmät Standardit Miksi johtamisjärjestelmät eivät toimi? Verkoston laadunhallinta Asiakas mukana laatutyössä Järjestelmien arviointi

3 Toiminnan kehittäminen ja LEAN (tuottavuus) 3 Sekä palvelualalla että teollisuudessa 90 % tehdystä työstä ei tuota arvoa asiakkaalle. Ko. 90 % työstä on organisaation omasta toiminnasta johtuvaa turhaa työtä eli hukkaa asiakkaan näkökulmasta katsottuna. Organisaatio on olemassa vain asiakasta varten Kuinka paljon laatujärjestelmien rakentamisessa ja ylläpidossa on hukkaa?

4 Mitä laatu on? Laatu tulkitaan usein vain tuotetta koskevana ominaisuutena. Se on kuitenkin paljon enemmän. 4 Laatu koskee kaikkea yrityksen tai julkisyhteisön toimintaa, totta kai mukaan lukien myös lopputuotteet ja palvelut. Laatu on tekemisen erinomaisuutta, josta seuraa korkea tuottavuus ja hyvä taloudellinen tulos. Laatu on henkilöstön johtamisen, strategisen suunnittelun, innovatiivisuuden, asiakas- ja yhteistyösuhteiden, valmistuksen prosessien, palvelun konseptien, markkinoinnin ja viestinnän osaamista. Laadukkaassa työyhteisössä on hyvinvoivat työntekijät, tyytyväiset asiakkaat ja omistajat. Laatu on kustannustietoisuutta, nopeutta ja käytännönläheisyyttä sekä yhteiskuntavastuullisuutta.

5 Mitä laatu on, jatkuu? Laadun tunnistaa kun sen kohtaa. Se tuntuu ja näkyy. 5 Se on aito, kestävä kilpailuetu, joka saadaan aikaan ei sattuman tai yksittäisen kampanjan vaan pitkäjänteisen, sitkeän kehittämisen tuloksena, aivan kuten urheilussakin. Ihminen asenteineen tekee laadun. Jatkuvasti parempiin toimintatapoihin pyrkiminen luo vankan perustan menestymiselle kaikissa suhdanteissa. On kyse ihmisestä laatu on henkilökohtainen asia.

6 Yrityksen johtaminen ja laatujärjestelmä Strateginen suunnittelu Markkinointi ja myynti Sidosryhmäyhteistyö Palveluiden tuotteistus Palveluprosessit Henkilöstöhallinto Miten yritys suunnittelee, toteuttaa ja valvoo näitä kriittisiä toimintoja (omien / asiakasvaatimusten täyttyminen)? Laatujärjestelmä, johtamisjärjestelmä tms. Tavoitteet ja strategia 6 Toimintaperiaatteet Johdon katselmus Ydinprosessit + tukitoiminnot Mittarien seuranta Työohjeet Sisäiset auditoinnit Laadunvalvonta Mittalaitteiden hallinta Ohjeiden hallinta Perehdyttäminen ja koulutukset Poikkeamien käsittely

7 Järjestelmän tuki johtamiseen 7 Suunnittele Parantaminen Korjaa Toteuta Tavoite Tarkasta Liikkuva maali Johtamisjärjestelmä

8 Miksi järjestelmiä rakennetaan? Asiakasvaatimus 8 Helpottaa organisaation johtamista tavoitteiden asettaminen toiminnan seuranta yhteiset pelisäännöt laatuvaihteluiden minimointi perehdyttäminen vähentää henkilöriippuvuutta Kilpailuetu Helpottaa osaamisen / palvelun tuotteistamista

9 Laatujärjestelmät ja standardit Haluamme täyttää useamman standardin vaatimukset, kuinka monta laatujärjestelmää tarvitsemme? 9 ISO 9001 (Laatu ja johtaminen) ISO (Ympäristö) OHSAS (Työterveys- ja työturvallisuus)

10 Laatujärjestelmät ja standardit Yksi ainut laatu- ja johtamisjärjestelmä, jossa valvotaan kaikkien vaatimusten toteutuminen toiminnassa. 10 Johtamisjärjestelmä Tavoitteet ja strategia Toimintaperiaatteet Johdon katselmus Ydinprosessit + tukitoiminnot Mittarien seuranta Työohjeet ISO 9001 ISO OHSAS Sisäiset auditoinnit Laadunvalvonta Ohjeiden hallinta Mittalaitteiden hallinta Perehdyttäminen ja koulutukset Poikkeamien käsittely

11 Standardien suhde toisiinsa Yhteiset ohjeet ja käytännöt 11 EN ISO EN 3834 ISO 9001 ISO OHSAS ISO 14000

12 ISO 9001:2008 vaatimukset laatukäsikirja tavoitteet ja päämäärät visio ja strategia mittarit ja seuranta tavoitteille / toiminnoille laatupolitiikka ydinprosessit laadunvalvonta tuotesuunnittelun ohjaus tunnistettavuus ja jäljitettävyys mittalaitteiden valvonta (kalibroinnit) vastuut ja valtuudet osaaminen perehdyttäminen koulutusten seuranta toimittajien seuranta ja arviointi palautteiden ja poikkeamien käsittely analysointi, korjaaminen ja ennaltaehkäisy sisäiset auditoinnit johdon katselmukset lakisääteiset vaatimukset asiakirjojen ja tallenteiden hallinta 12

13 ISO 9001:2015 muutokset Järjestelmä paremmin osana yrityksen liiketoiminnan kehittämistä järjestelmän ja tavoitteiden yhteensopivuus nykytila, toimintaympäristö, tavoitteet ja strategia prosessien vastaavuus entistä vahvemmin yrityksen strategiaan prosessien kautta johtaminen 13 Riskien hallinnan korostuminen laajuus riippuu yritystoiminnan luonteesta liiketoiminnan riskit / tuoteriskit riskien analysointi, ennaltaehkäisy ja valvonta Sidosryhmien tarpeiden tarkempi määrittäminen Ehkäisevät toimenpiteet käsitteenä poistuu tilalle riskien / mahdollisuuksien tunnistaminen poikkeamien käsittelyssä asiasisältövaatimus ei muutu? (ehkäisevillä toimenpiteillä hallitaan riskejä)

14 Prosessien kautta johtaminen Tavoitteet Laatu Mitkä ovat tavoitteiden saavuttamisen kannalta keskeisimmät toiminnot (liiketoimintaprosessit)? Jatkuva parantaminen: Mittarit Poikkeamat Auditoinnit 14 Suunnittelu ja tuotekehitys Markkinointi ja myynti Tuotanto ISO 9001 vaatimukset prosessien hallintaan

15 Liiketoimintaprosessit / palveluprosessit Tavoitteet Laatu 15 Liiketoimintaprosessit Markkinointi ja myynti Palveluiden kehitys ja tuotteistaminen Palveluprosessit Palvelu 1 Palvelu 2 Palvelu 2 Henkilöstö

16 Sertifioidaanko järjestelmä vai ei? Vaatiiko asiakas sertifioidun järjestelmän? 16 Saadaanko sertifioinnista lisää kilpailuetua? Auttaako se organisaatiota pitämään rakennetun järjestelmän paremmin aktiivisessa käytössä ( toiminnan kehittyminen)?

17 Miksi laatujärjestelmät eivät toimi? luetaan standardia, laatupalkintokriteeristöä tai Laadunportaita ja lähdetään täyttämään siellä kirjatut vaatimukset oma toiminta ja tavoitteet unohtuvat yritetään tehdä laatukäsikirja, ts. tehdään vain yksi asiakirja liikaa ohjeita, kirjataan joka ikinen asia ylös henkilökunta ei ole mukana rakentamisessa ei saada aikaan jouhevaa etenemistä, asiat ovat vain sirpaleina ympärillä eivätkä näyttäisi liittyvän mitenkään toisiinsa ei käytetä asiantuntijaa apuna, joka pitää junan liikkeellä ja raiteilla järjestelmät ovat paperilla väsytään dokumenttien numerointiin ja versiohallintaan toiminta ei kehity kun tavoitteisiin ei päästä (mittarit), muutetaan tavoitteita sen sijaan, että tehtäisiin korjaavia toimenpiteitä tavoitteiden saavuttamiseksi sisäisiä auditoijia ei kouluteta toiminta ei kehity 17

18 Verkoston laadunhallinta Verkostolle määritettävä yhteiset arvot tavoitteet strategia yhteiset prosessit ja toimintamallit mittarit 18 Verkoston tavoitteet ja arvomaailma linjassa verkostojen jäsenten kanssa Jäsenten kytkettävä tarvittaessa omat prosessinsa verkoston yhteisiin prosesseihin (selkeät rajapinnat ja vastuun siirtyminen)

19 Asiakas mukana laatutyössä Yritysmaailmassa tyypillisesti asiakkaan kanssa määritetyt Tuote- ja palvelumääritykset Toimintatavat Laadunvalvonta ja seuranta Vastaanottotarkastukset LEAN lisäarvon kasvattaminen hukkia poistamalla 19 Ammatillisen koulutuksen itsearvioinnin kriteerit: Opiskelijat nähdään voimavarana ja he osallistuvat laajasti laatutyöhön. Mitä tarkoittaa käytännössä?

20 Järjestelmien arviointi / ammatillisen koulutuksen itsearvioinnin kriteerit Strateginen johtaminen (edistynyt): Laadunhallintajärjestelmä kytkeytyy kiinteästi koulutuksen järjestäjän strategiseen suunnitteluun, johtamiseen ja toiminnan ohjaukseen. On selkeää ja jatkuvaa näyttöä siitä, että laadunhallinta on luonteva osa koulutuksen järjestäjän strategista suunnittelua, johtamista ja toiminnan ohjausta ja parantamista. Erityisopetuksen kehittämis-, ohjaus- ja tukitehtävät (kehittyvä): Koulutuksen järjestäjä käyttää tarkoituksenmukaisesti resursseja omassa toiminnassa ja yhdessä muiden toimijoiden kanssa ammatillisen erityisopetuksen kehittämis-, ohjaus- ja tukitehtävien tuottamiseksi Opiskelijoille tarjottavat tukipalvelut (alkava): Koulutuksen tukipalveluihin liittyvät laadunhallinnan menettelytavat eivät ole kaikilta osin toimivia eivätkä tue tarkoituksenmukaisella tavalla koulutuksen toteutusta. Laadunhallintajärjestelmän kehittäminen (edistynyt): Koulutuksen järjestäjällä on vakiintuneet ja systemaattiset menettelytavat laadunhallintajärjestelmän kehittämiseksi. Järjestelmän tuloksellisesta kehittämistyöstä on selkeää ja jatkuvaa näyttöä. 20

21 Helppoja kysymyksiä johtamisjärjestelmän arviointiin? Onko organisaatio määrittänyt tavoitteet tulevaisuudelle (3 5 vuotta)? 21 Onko tavoitteisiin pääsemiseksi määritetty keskeiset toimenpiteet (strategia)? Onko toimenpiteet aikataulutettu ja vastuutettu (huom! selkeä ero visioon)? Onko tavoitteiden toteuttamista seuraavat mittarit määritetty? Onko mittareille määritetty seurantajaksot ja tavoitteet? Seurataanko mittareita (näyttö datasta)? Miten reagoitu, jos tavoitteisiin ei ole päästy? Käydäänkö tavoitteisiin pääsyä läpi henkilöstön kanssa (palaverit jne.)? Onko organisaatio tunnistanut / ohjeistanut keskeiset prosessinsa? Onko prosesseille asetettu tavoitteet ja seuranta (mittarit)? Onko prosessit vastuutettu? Onko organisaatio määrittänyt kuinka prosessien aikaista laatua valvotaan? Kattaako palautteiden ja poikkeamien käsittely koko organisaatiotason (osaavatko / ymmärtävätkö kaikki käsittelyn periaatteet)? Sisältääkö käsittely aidosti jatkuvan parantamisen (analysointi ennalta ehkäisy)? Kuinka paljon avoimia poikkeamia on tällä hetkellä ja mikä niiden tila on? Perustuuko uusien työntekijöiden perehdyttäminen suunnitelmaan? Sisältyykö johtamisjärjestelmä perehdytykseen? Ovatko johtamisjärjestelmän dokumentaatio henkilöstön saatavilla ja löydettävissä? Tunteeko henkilöstö johtamisjärjestelmän sisällön (rakenteen)? Kuinka vanhojen versioiden käyttö on estetty? Toteutetaanko organisaatiossa sisäisiä auditointeja? Onko auditoijat koulutettu tehtävään? Perustuuko auditoinnit suunnitelmiin? Löydetäänkö auditoinneilla parannuskohteita (kehityskohteet / poikkeamat)? Seuraako organisaation johto johtamisjärjestelmän toteuttamista (esim. johdon katselmukset)?

22 Miten järjestelmä saadaan pysymään elossa? Johdon esimerkki 22 Runsaasti toistoja - asioiden läpikäyminen säännöllisesti henkilöstön kanssa Palautteiden, poikkeamien ja kehitysehdotusten käsittely koko organisaatio tasolle osaaminen sitoutuminen Sisäiset auditoinnit vuosittain Vastuu mahdollisimman laajalle osalle henkilöstöä Kokonaisuuden hallinta ohjeet tallenteet Mittarit (seuranta)

23 23 Kiitokset!

ISO 9001:2008 LAATUKÄSIKIRJAN LAATIMISMALLI

ISO 9001:2008 LAATUKÄSIKIRJAN LAATIMISMALLI ISO 9001:2008 LAATUKÄSIKIRJAN LAATIMISMALLI Bulevardi 28 00120 Helsinki Puhelin 020 7934 200 etunimi.sukunimi@fkl.fi http://www.fkl.fi SISÄLLYS 1 MITÄ ON LAATU?... 4 2 ISO 9000 VAATIMUKSET... 7 2.1 Vaatimukset

Lisätiedot

Kaarlo Kärkkäinen LÄHTÖTILA-ANALYYSIT JA LAADUNHALLINTA- OHJELMIEN VERTAILU

Kaarlo Kärkkäinen LÄHTÖTILA-ANALYYSIT JA LAADUNHALLINTA- OHJELMIEN VERTAILU 1 Kaarlo Kärkkäinen LÄHTÖTILA-ANALYYSIT JA LAADUNHALLINTA- OHJELMIEN VERTAILU Opinnäytetyö Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu Sähkötekniikka Tammikuu 2008 2 SISÄLLYS TIIVISTELMÄ ABSTRACT LYHENTEET 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS Tekijät ja Opetushallitus Taitto Riikka Kiema ISBN 978-952-13-3558-7 Yliopistopaino Helsinki 2008 SISÄLTÖ ESIPUHE...5 1. LAADUNHALLINTASUOSITUKSEN TEHTÄVÄT

Lisätiedot

Johdanto laadunhallintaan ja ISO 9000 -standardeihin. Kalvosarja oppilaitoksille Suomen Standardisoimisliitto SFS ry 2011

Johdanto laadunhallintaan ja ISO 9000 -standardeihin. Kalvosarja oppilaitoksille Suomen Standardisoimisliitto SFS ry 2011 Johdanto laadunhallintaan ja ISO 9000 -standardeihin Kalvosarja oppilaitoksille Suomen Standardisoimisliitto SFS ry Tervetuloa luentoaineiston käyttäjäksi! Tämän luentoaineiston on laatinut Markku Pitko

Lisätiedot

Hyvä kuntoutumiskäytäntö

Hyvä kuntoutumiskäytäntö Hyvä kuntoutumiskäytäntö Invalidiliiton kuntoutuspalvelut 1. Johdanto 5 2. Käsitteet 6 2.1 Toimintakyky 6 2.2 Kuntoutumistarve 6 2.3 Kuntoutusjärjestelmä 7 2.4 Kuntoutuminen 7 3. Asiakkaan näkökulma hyvässä

Lisätiedot

VTT WORKING PAPERS 137. Eija Kupi, Jaana Keränen ja Marinka Lanne. Riskienhallinta osana pk-yritysten strategista johtamista

VTT WORKING PAPERS 137. Eija Kupi, Jaana Keränen ja Marinka Lanne. Riskienhallinta osana pk-yritysten strategista johtamista VTT WORKING PAPERS 137 Eija Kupi, Jaana Keränen ja Marinka Lanne Riskienhallinta osana pk-yritysten strategista johtamista ISBN 978-951-38-7476-6 (URL: http://www.vtt.fi/publications/index.jsp) ISSN 1459-7683

Lisätiedot

Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla

Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla 2013 Yhteinen arviointimalli The Common Assessment Framework (CAF) Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla CAF 2013 Sisällysluettelo Mallin keskeinen

Lisätiedot

Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua

Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Opas yrityksille Elina Jaakkola, Markus Orava, Virpi Varjonen Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Opas yrityksille Elina Jaakkola Markus Orava Virpi Varjonen

Lisätiedot

Projektinhallinnan ja prosessien kehittäminen avasennuksissa

Projektinhallinnan ja prosessien kehittäminen avasennuksissa TEKNILLINEN TIEDEKUNTA Projektinhallinnan ja prosessien kehittäminen avasennuksissa Jarmo Hatunen Diplomityö Konetekniikan koulutusohjelma Toukokuu 2015 TIIVISTELMÄ OPINNÄYTETYÖSTÄ Koulutusohjelma (kandidaatin

Lisätiedot

Sisältö Johdanto... 3 Palvelutuotteistaminen käytännössä... 4 Esimerkki palvelutuotteistamisesta... 8 Mallipohjia tuotteistamiseen...

Sisältö Johdanto... 3 Palvelutuotteistaminen käytännössä... 4 Esimerkki palvelutuotteistamisesta... 8 Mallipohjia tuotteistamiseen... Sisältö 1 Johdanto... 3 1.1 Työkirjan sisällöstä... 3 1.2 Yleistä tuotteistamisesta... 3 2 Palvelutuotteistaminen käytännössä... 4 2.1 Valmennuspalvelun perusrunko... 5 2.2 Palvelun vaiheiden perustietolomake...

Lisätiedot

TURVALLISUUSJOHTAMINEN FINAVIASSA

TURVALLISUUSJOHTAMINEN FINAVIASSA TURVALLISUUSJOHTAMINEN FINAVIASSA 10. Turvallisuusjohdon koulutusohjelma Teknillinen korkeakoulu Koulutuskeskus Dipoli Tutkielma 9.9.2009 Panu Häikiö 2 1. JOHDANTO... 3 2. FINAVIA LYHYESTI... 4 3. TURVALLISUUSJOHTAMISEN

Lisätiedot

PROSESSIEN KEHITTÄMINEN KUNTIEN TEKNISELLÄ SEKTORILLA

PROSESSIEN KEHITTÄMINEN KUNTIEN TEKNISELLÄ SEKTORILLA Matti Toivonen & Tiina Ramstedt-Sen & Ari-Veikko Anttiroiko PROSESSIEN KEHITTÄMINEN KUNTIEN TEKNISELLÄ SEKTORILLA KUPERA-hankkeen raportti Tampereen yliopisto Johtamiskorkeakoulu Tampere 2011 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

KANSALAISOPISTOJEN CAF -ARVIOINTIOPAS

KANSALAISOPISTOJEN CAF -ARVIOINTIOPAS KANSALAISOPISTOJEN CAF -ARVIOINTIOPAS 2012 FCG Koulutus ja konsultointi Oy Snellmaninkatu 10, 53100 Lappeenranta Puh. 010 4090, fax 010 409 2181, www.fcg.fi Y-tunnus 2474033-7 Kotipaikka Helsinki FCG KOULUTUS

Lisätiedot

TURVALLISUUSJOHTAMISEN TOIMINTAMALLI. Teollisuuden palveluja tarjoaville yrityksille

TURVALLISUUSJOHTAMISEN TOIMINTAMALLI. Teollisuuden palveluja tarjoaville yrityksille TURVALLISUUSJOHTAMISEN TOIMINTAMALLI Teollisuuden palveluja tarjoaville yrityksille Sanna Nenonen Juha Vasara Anssi Litmanen Janne Haatainen Toni Hyytinen Sami Häkkinen Tomi Kangas Jouni Kivistö-Rahnasto

Lisätiedot

LEARNING BY DEVELOPING TOIMINTAMALLI JA ARVIOINNIN HAASTEET

LEARNING BY DEVELOPING TOIMINTAMALLI JA ARVIOINNIN HAASTEET LAuREA-AMMATTIkORkEAkOuLuN JuLkAISuSARJA B 32 Elina Ora-Hyytiäinen (toim.) LEARNING BY DEVELOPING TOIMINTAMALLI JA ARVIOINNIN HAASTEET Laurea-ammattikorkeakoulun julkaisusarja B 32 Learning by Developing

Lisätiedot

Yhteinen arviointimalli CAF (Common Assessment Framework) Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla

Yhteinen arviointimalli CAF (Common Assessment Framework) Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla 2006 Yhteinen arviointimalli CAF (Common Assessment Framework) Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla CAF 2006 Edita Prima Oy ISBN 978-951-804-733-2 (nidottu) ISBN 978-951-804-734-9 (pdf) Sisällys

Lisätiedot

Miia Martinsuo & Marja Blomqvist Prosessien mallintaminen osana toiminnan kehittämistä

Miia Martinsuo & Marja Blomqvist Prosessien mallintaminen osana toiminnan kehittämistä Tampereen teknillinen yliopisto. Teknis-taloudellinen tiedekunta. Opetusmoniste 2 Tampere University of Technology. Faculty of Business and Technology Management. Lecture Notes 2 Miia Martinsuo & Marja

Lisätiedot

KIINTEISTÖPALVELUJEN TEKNISEN LAADUN ARVIOINTI

KIINTEISTÖPALVELUJEN TEKNISEN LAADUN ARVIOINTI Teknillisen korkeakoulun rakentamistalouden laboratorion selvityksiä 67 Helsinki University of Technology Construction Economics and Management Papers 67 Espoo 2007 TKK-RTA-S67 KIINTEISTÖPALVELUJEN TEKNISEN

Lisätiedot

YRITYKSEN NYKYTILAN ARVIOINTI

YRITYKSEN NYKYTILAN ARVIOINTI 1. ASKEL YRITYKSEN NYKYTILAN ARVIOINTI 1.1. Miten laadun kehittämisessä lähdetään liikkeelle? Eräs hyvä tapa aloittaa kehitystyö on tehdä itsearviointi. Menetelmän avulla yritys löytää omien toimintojensa

Lisätiedot

Irina Korhonen TILITOIMISTON KIRJANPITOPROSESSI

Irina Korhonen TILITOIMISTON KIRJANPITOPROSESSI Irina Korhonen TILITOIMISTON KIRJANPITOPROSESSI Opinnäytetyö Kajaanin ammattikorkeakoulu Tradenomikoulutus Liiketalous Kevät 2008 OPINNÄYTETYÖ TIIVISTELMÄ Koulutusala Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden

Lisätiedot

Tietoturvallisuuden hallinnan suunnittelu ja toteutus. Projektiopas valtionhallinnon organisaation tietoturvallisuudesta vastaavalle

Tietoturvallisuuden hallinnan suunnittelu ja toteutus. Projektiopas valtionhallinnon organisaation tietoturvallisuudesta vastaavalle Tietoturvallisuuden hallinnan suunnittelu ja toteutus Projektiopas valtionhallinnon organisaation tietoturvallisuudesta vastaavalle Kirsi Nurmi, 2011 Kirsi Nurmi Järvenpää 2011 ISBN 978-952-92-9055-0 (PDF)

Lisätiedot

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424 Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2424 Kohti yritysten vuorovaikutteista

Lisätiedot

Prosessien kehittäminen asiakaspalvelussa

Prosessien kehittäminen asiakaspalvelussa Prosessien kehittäminen asiakaspalvelussa Heinonen, Marko 2009 Leppävaara Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Leppävaara Prosessien kehittäminen asiakaspalvelussa Marko Heinonen Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen

Lisätiedot

ISO 9000 -sarjan. www.sfs.fi. Valinta ja käyttö

ISO 9000 -sarjan. www.sfs.fi. Valinta ja käyttö ISO 9000 -sarjan standardit www.sfs.fi Valinta ja käyttö ISO 9000 -sarjan standardien valinta ja käyttö Laadunhallintaa käsittelevien kansainvälisten standardien ja ohjeiden ISO 9000 -sarja on saavuttanut

Lisätiedot

KATAKRI. Kansallinen turvallisuusauditointikriteeristö. versio II, 2011

KATAKRI. Kansallinen turvallisuusauditointikriteeristö. versio II, 2011 KATAKRI Kansallinen turvallisuusauditointikriteeristö versio II, 2011 Sisällysluettelo Puolustusministeriön kansliapäällikön saate KATAKRI:n ensimmäiseen versioon... 2 Kansallisen turvallisuusviranomeisen

Lisätiedot

Oppilaitosten kestävän kehityksen kriteerit ja sertifiointi Vapaa sivistystyö

Oppilaitosten kestävän kehityksen kriteerit ja sertifiointi Vapaa sivistystyö Oppilaitosten kestävän kehityksen kriteerit ja sertifiointi Vapaa sivistystyö Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifioinnin tunnus: Marisa Saarinen Opetus-, kasvatus- ja koulutusalojen säätiö OKKA-säätiö

Lisätiedot

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin ONNISTUNUT MUUTOS Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 3 Onnistuneen muutoksen lähtökohdat 4 2 MUUTOKSEN JOHTAMINEN 5 2.1 Muutoksen lähtökohdat 5 Muutosvoimat

Lisätiedot

Tieto tuotantoon ja palveluiksi. - tiedon johtaminen

Tieto tuotantoon ja palveluiksi. - tiedon johtaminen Vahvistettu 11.12.2006 1 _ Tieto tuotantoon ja palveluiksi - tiedon johtaminen 2.4.2010 Vahvistettu 11.12.2006 2 _ Tieto tuotantoon ja palveluiksi - tiedon johtaminen 1. TIIVISTELMÄ...6 2 SAATTEEKSI...7

Lisätiedot

KALAJOEN SATAMALLE MYÖNNETTIIN SEKÄ LAATU- ETTÄ YMPÄRISTÖSERTIFIKAATTI

KALAJOEN SATAMALLE MYÖNNETTIIN SEKÄ LAATU- ETTÄ YMPÄRISTÖSERTIFIKAATTI LEHDISTÖTIEDOTE PRESS RELEASE 2/2013 KALAJOEN SATAMALLE MYÖNNETTIIN SEKÄ LAATU- ETTÄ YMPÄRISTÖSERTIFIKAATTI Kalajoen satamalle on myönnetty Lloyds Register Quality Assurance sertifiointilaitokselta kansainvälisesti

Lisätiedot

[ OPPIMATERIAALI ] KILPAILUETUA YHTEISKUNTA VASTUUSTA

[ OPPIMATERIAALI ] KILPAILUETUA YHTEISKUNTA VASTUUSTA [ OPPIMATERIAALI ] KILPAILUETUA YHTEISKUNTA VASTUUSTA YHTEISKUNTAVASTUU JA VIESTINTÄ...3 YHTEISKUNTA VASTUUVIESTINTÄ LAAJENTAA SIDOSRYHMIÄ...16 VIESTINNÄN TAUSTALLA ON TODENNETTUJA FAKTOJA...24 AVAINVIESTIT

Lisätiedot