LAATUJÄRJESTELMÄN AVULLA VIHREÄMMÄKSI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LAATUJÄRJESTELMÄN AVULLA VIHREÄMMÄKSI"

Transkriptio

1 LAATUJÄRJESTELMÄN AVULLA VIHREÄMMÄKSI Laatu Laadulla tarkoitetaan kaikkia tuotteen (tavaran tai palvelun) piirteitä tai ominaisuuksia, joilla tuote täyttää asiakkaan tarpeet ja odotukset. Kun tuote on korkealaatuinen, asiakkaat ovat tyytyväisiä ja asiakassuhteet pitkäaikaisia. Näin ollen korkea laatu tuo yritykselle kannattavuutta ja kasvumahdollisuuksia. Hyvästä laadusta ollaan valmiita maksamaan ja laadun merkitys ihmisten ostopäätöksissä kasvaa jatkuvasti. Laatu luo myös yrityksen imagoa. Säilyttääkseen kilpailukykynsä yrityksen onkin jatkuvasti parannettava ja kehitettävä tuotteitaan. Laadun käsitteet ja kustannukset Laatu käsitettiin aikaisemmin lähinnä tuotteen tai palvelun virheettömyydeksi. Laatukäsite on kuitenkin muuttunut kattamaan koko liikkeenjohtoa ja yrityksen toimintaa. Laatukäsite voidaan jakaa tekniseen ja toiminnalliseen laatuun. Tekninen laatu kuvaa sitä, mitä asiakas saa eli tuotteen lopputulosta ja miten hyvin tuote soveltuu asiakkaan ongelman ratkaisuun. Tekninen laatu on mitattavia ominaisuuksia, nopeutta, luotettavuutta ja virheettömyyttä. Hyvä tekninen laatu edellyttää onnistunutta suunnittelua ja tuotantoa. Toiminnallisella laadulla tarkoitetaan sitä, miten asiakas kokee prosessin, esimerkiksi ilmapiirin, jossa palvelu tapahtuu. Fyysisen tuotteen laatuun vaikuttavia tekijöitä ovat muun muassa - suorituskyky, tuotteen toiminnalliset ominaisuudet - erityisominaisuudet, täydentävät ominaisuudet - tuotteen luotettavuus ja käyttövarmuus - tuotteiden yhdenmukaisuus ja samankaltaisuus vaatimuksiin nähden - tuotteen kestävyys ja elinikä - huollettavuus; sen nopeus ja helppous - tuotteen esteettisyys, ulkonäkö, haju ja maku - yrityksen ja tuotteen imago ja maineeseen liittyvät ominaisuudet.

2 Palvelun laatuun vaikuttavat muun muassa - palveluhalukkuus, monipuolisuus ja ystävällisyys - luotettavuus ja uskottavuus - saavutettavuus - viestintäkyky. Toiminnan laadulla tarkoitetaan puolestaan yrityksen toimintaan ja prosesseihin liittyvää laatua eli tuotteiden laadun aikaansaamisen taloudellisuutta ja virheettömyyttä eli turhan työn välttämistä. Toiminnan laadun parantaminen säästää kustannuksia, sillä virheellinen toiminta aiheuttaa turhaa valvonta- ja paikkaustyötä esimerkiksi takuukorjauksia ja asiakaspalautuksia. Laadun puutteesta aiheutuvat kustannukset voivat tutkimusten mukaan olla jopa % yrityksen kaikista kustannuksista. Lisäksi puutteellinen laatu vaikuttaa myös yrityskuvaan ja asiakassuhteisiin. Laatukustannukset voidaan jakaa - ennaltaehkäisevän toiminnan kustannuksiin - valvontakustannuksiin - virhekustannuksiin, jotka jaetaan sisäisiin ja ulkoisiin virhekustannuksiin. Yritysjohto laadun kehittäjänä Yrityksen ylimmällä johdolla on keskeinen rooli laadun kehittämisessä. Johtajien ensisijaisena tehtävänä on luoda yritykseen sellaiset toimintapuitteet, joiden vallitessa yrityksen koko henkilöstö voi ja haluaa toimia laadun kehittämiseksi. Yritysjohdon laadun kehittäminen tapahtuu yleensä erityisen laatujohtoryhmän kautta. Ryhmän tehtävänä on laadun kehittämissuunnitelman laatiminen, laatutoiminnan organisointi ja laatutoimintaan liittyvän viestinnän suunnittelu. Laatujohtotyöryhmän vastuulla on asettaa yritykselle strategiset laatutavoitteet ja määritellä yrityksen laatupolitiikka. Kehittämistyötä varten tarvitaan yksityiskohtainen suunnitelma lähitulevaisuutta, esimerkiksi kuluvaa vuotta varten, ja kehittämistoimenpiteiden pääpiirteet karkeasti hahmoteltuina muutamaksi vuodeksi eteenpäin. Itse kehittäminen tapahtuu yksittäisten projektien kautta, joihin tulee saada mukaan kaikkien henkilöstöryhmien edustajia. Pienissä yrityksissä, laadun kehittäminen voidaan käynnistää myös ilman muodollisen laatujohtoryhmän perustamista.

3 Laatutavoitteet voivat liittyä esimerkiksi seuraaviin asioihin: - asiakkaiden tarpeiden selvittäminen ja asiakastyytyväisyyden parantaminen - laatukustannusten pienentäminen - henkilöstön sitoutuminen laadun tuottamiseen - ympäristöön ja yhteiskuntaan kohdistuvien kielteisten vaikutusten ehkäisy - laadun jatkuva parantaminen. Henkilöstö laadun tekijänä Jokainen osasto ja työntekijä vastaa omalta osaltaan hyvän laadun aikaansaamisesta, ja tyytyväinen ja laatutietoinen henkilöstö osaa ja haluaa tuottaa hyvää laatua. Työmotivaatioon ja henkilöstön hyvinvointiin vaikutetaan työympäristön laadulla. Lisäksi tarvitaan kannustava palkitsemisjärjestelmä, jossa asetetaan selkeät laatutavoitteen ja seurataan niiden saavuttamista. Palkitseminen perustuu sekä määrällisten että laadullisten tavoitteiden yhdistelmälle. Yrityksen kaikilta työntekijöiltä tulee edellyttää vähintään, että he vastaavat itse oman työnsä laadusta ja että he tiedottavat kaikista havaitsemistaan laatupoikkeamista joko esimiehelleen tai muulle vastaavalle henkilölle. Yrityksen johdon tulisi pohtia perusteellisesti, mitä erilaista osaamista työntekijältä kussakin työtehtävässä vaaditaan. Hyvä suoriutuminen edellyttää työntekijältä ammatillisia valmiuksia, tehtävään sopivia henkilökohtaisia ominaisuuksia ja arvostusta. Tärkeitä ominaisuuksia ovat hyvät sosiaaliset valmiudet, kyky toimia itseohjautuvasti sekä halu oppia. Asiakastyytyväisyys Asiakkaiden todellisten tarpeiden ymmärtäminen ja heidän palautteeseensa reagoiminen tarjoaa yritykselle merkittävän kilpailuedun. Ainoastaan erittäin tyytyväiset asiakkaat ovat halukkaita ostamaan yrityksen tuotteita uudestaan. Asiakastyytyväisyyttä voidaan seurata asiakkailta satunnaisesti saatavan palautteen perusteella että systemaattisesti asiakastyytyväisyystutkimisten avulla. Tärkeä osa asiakassuhteiden hoitamista on huolehtia siitä, että asiakkaiden odotukset ovat oikealla tasolla, ei liian korkealla eikä liian matalalla. Asiakkaille annettavien lupausten tulee vastata yrityksen laaduntuottokykyä.

4 Laadunhallintajärjestelmä Laadunhallinta on yrityksen toiminnan jatkuvaa kehittämistä, jonka tavoitteena on asiakkaiden tyytyväisyys, kannattava liiketoiminta sekä kilpailukyvyn säilyttäminen ja kasvattaminen. Laadunhallintajärjestelmä on asiakastyytyväisyyden varmistamiseksi ja yrityksen tehokkuuden parantamiseksi kehitetty ja dokumentoitu toimintojen yhdistelmä. Käytännössä se tarkoittaa yksikössä olevaa organisaatiorakenteen, prosessien, menettelyjen ja resurssien muodostamaa kokonaisuutta ja sen tehokasta johtamista. Jokaisessa yrityksessä laadunhallintajärjestelmä rakennetaan ja sovitetaan yritykselle ominaisten liiketoimien mukaiseksi. Laadunhallintajärjestelmään vaikuttavat sekä valmistajien tarpeet ja edut että ostajien tarpeet ja odotukset. Standardia 9001 käytetään, kun tarkoituksena on rakentaa johtamisjärjestelmä, joka antaa luottamusta tuotteen vaatimustenmukaisuudesta. Se on ainoa ISO sarjan standardi, jonka vaatimusten pohjalta ulkopuolinen laitos voi sertifioida laatujärjestelmän. ISOstandardijärjestelmää ylläpitää International Organization for Standardization (ISO), joka on globaali kansallisten standardisoimisjärjestöjen liitto. Suomessa ISO:a edustaa Suomen Standardisoimisliitto (SFS). Laatuhallintajärjestelmä dokumentoidaan laatukäsikirjaan, menettely- ja työohjeisiin. Sertifioidun laadunhallintajärjestelmän hyödyt yritykselle: - Järjestelmän käyttöönotto kehittää yrityksen toimintaa ja prosesseja. Samalla virhekustannukset minimoituvat. - Asiakkaiden luottamus yritykseen kasvaa. - Laadunhallintajärjestelmän olemassa olo on jo kilpailuetu. - Parantaa henkilökunnan osaamista, motivaatiota ja tehokkuutta. - Saadaan tietoa, millaista laatua yritys pystyy tekemään.

5 Laadunhallintajärjestelmän toteuttamisen vaiheet 1) Tunnista haluamasi tavoitteet 2) Tunnista muiden odotukset 3) Hanki tietoa ISO 9000 sarjasta 4) Sovella ISO 9000 standardeja johtamis järjestelmään Tavoitteena voi olla: - toimia tehokkaammin ja tuottavammin - tuottaa tuotteita ja palveluita, jotka jatkuvasti täyttävät asiakkaiden vaatimukset - saavuttaa asiakastyytyväisyys - lisätä markkinaosuutta - säilyttää markkinaosuus - parantaa viestintää ja moraalia organisaatiossa - supistaa kustannuksia ja vierasta pääomaa/velkoja - lisätä luotettavuutta tuotantojärjestelmässä. Sidosryhmiä ovat muun muassa - asiakkaat ja lopulliset käyttäjät - henkilöstö - tavarantoimittajat - osakkeenomistajat - yhteiskunta. Yksityiskohtaista tietoa standardeissa ISO 9000, ISO 9001 ja ISO 9004 SFS:n laadunhallinnan standardisoinnin sivuilla. Päätä, valitsetko sertifioinnin, jonka mukaan laadunhallintajärjestelmä täyttää standardin ISO 9001 vaatimukset vai anotko kansallista laatupalkintoa Käytä standardia ISO 9001 sertifioinnin perustana Käytä standardia ISO 9004 kansallisen laatupalkinnon kriteerien kanssa valmistautuessanne laatupalkintoon. 5) Hanki opastusta tietyistä aiheista liittyen laadunhallintajärjestelmään 6) Selvitä nykyinen asemasi, määritä laadunhallintajärjestelmänne ja standardin ISO 9001 väliset aukot Laadunhallinnan standardit Laadunhallinan julkaisut Voit käyttää yhtä tai useampaa keinoa: - itsearviointi - ulkopuolisen organisaation suorittama arviointi. 7) Määritä tarvittavat Tarkastele standardin ISO 9001:2000 kohdassa

6 menettelyt tuotteiden toimittamiseksi asiakkaillesi Tuotteen toteuttaminen esitettyjä vaatimuksia määrittääksesi, miten ne soveltuvat tai eivät sovellu laadunhallintajärjestelmänne mukaan lukien - asiakkaaseen liittyvät prosessit - suunnittelu ja/tai kehittäminen - ostotoiminta - tuotanto- ja palvelutoiminnot - mittaus- ja seurantalaitteiden valvonta. 8) Laadi suunnitelma vaiheessa 6 tunnistettujen aukkojen poistamiseksi ja vaiheessa 7 esitettyjen prosessien kehittämiseksi 9) Toteuta suunnitelmasi 10) Tee jaksottaista sisäistä arviointia 11) Onko tarpeen osoittaa vaatimustenmukaisuus? Tunnista aukkojen poistamiseen tarvittavat toimenpiteet, varaa resursseja näiden toimenpiteiden toteuttamiseen, määrää työtehtävät ja laadi toteuttamisaikataulu. Standardin ISO 9001:2000 kohdissa 4.1 ja 7.1 on suunnitelman laatimisessa huomioon otettavaa tietoa. Toteuta tunnistetut toimenpiteet aikataulun mukaisesti. Käytä standardia ISO ohjeena auditoinnissa, auditoijan pätevyyskysymyksissä ja auditointiohjelmien johtamisessa. 'Kyllä' => Siirry kohtaan 12 'Ei' => Siirry kohtaan 13 Voi olla tarpeen osoittaa vaatimustenmukaisuus (sertifiointi) eri syistä, esimerkiksi - sopimusten edellyttäessä - markkinasyistä tai asiakkaiden vaatimuksesta - lakisääteisten vaatimusten edellyttäessä - riskienhallinnan vuoksi - selvän tavoitteen asettamiseksi sisäistä laadun kehittämistä varten (motivaatio). 12) Hanki puolueeton auditointi 13) Jatka toimintasi parantamista Lähde: Yritys-Suomi Palkkaa akkreditoitu sertifiointielin auditoimaan ja sertifioimaan laadunhallintajärjestelmänne standardin ISO 9001 vaatimusten perusteella. Tarkastele laadunhallintajärjestelmänne tehokkuutta ja sopivuutta. ISO 9004:2000 esittää menetelmän parantamiselle.

ISO 9000 -sarjan. www.sfs.fi. Valinta ja käyttö

ISO 9000 -sarjan. www.sfs.fi. Valinta ja käyttö ISO 9000 -sarjan standardit www.sfs.fi Valinta ja käyttö ISO 9000 -sarjan standardien valinta ja käyttö Laadunhallintaa käsittelevien kansainvälisten standardien ja ohjeiden ISO 9000 -sarja on saavuttanut

Lisätiedot

ISO 9001:2008 LAATUKÄSIKIRJAN LAATIMISMALLI

ISO 9001:2008 LAATUKÄSIKIRJAN LAATIMISMALLI ISO 9001:2008 LAATUKÄSIKIRJAN LAATIMISMALLI Bulevardi 28 00120 Helsinki Puhelin 020 7934 200 etunimi.sukunimi@fkl.fi http://www.fkl.fi SISÄLLYS 1 MITÄ ON LAATU?... 4 2 ISO 9000 VAATIMUKSET... 7 2.1 Vaatimukset

Lisätiedot

Irina Korhonen TILITOIMISTON KIRJANPITOPROSESSI

Irina Korhonen TILITOIMISTON KIRJANPITOPROSESSI Irina Korhonen TILITOIMISTON KIRJANPITOPROSESSI Opinnäytetyö Kajaanin ammattikorkeakoulu Tradenomikoulutus Liiketalous Kevät 2008 OPINNÄYTETYÖ TIIVISTELMÄ Koulutusala Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS Tekijät ja Opetushallitus Taitto Riikka Kiema ISBN 978-952-13-3558-7 Yliopistopaino Helsinki 2008 SISÄLTÖ ESIPUHE...5 1. LAADUNHALLINTASUOSITUKSEN TEHTÄVÄT

Lisätiedot

LAADUSTA TYYTYVÄISYYTEEN Asiakkaina olevien kuntien tyytyväisyys Palvelukeskus Kotipesä Oy:n tarjoamiin palveluihin ja niiden laatuun

LAADUSTA TYYTYVÄISYYTEEN Asiakkaina olevien kuntien tyytyväisyys Palvelukeskus Kotipesä Oy:n tarjoamiin palveluihin ja niiden laatuun LAADUSTA TYYTYVÄISYYTEEN Asiakkaina olevien kuntien tyytyväisyys Palvelukeskus Kotipesä Oy:n tarjoamiin palveluihin ja niiden laatuun Jessica Heikkinen Niina Kantanen Opinnäytetyö, kevät 2005 Diakonia-ammattikorkeakoulu,

Lisätiedot

Johdanto laadunhallintaan ja ISO 9000 -standardeihin. Kalvosarja oppilaitoksille Suomen Standardisoimisliitto SFS ry 2011

Johdanto laadunhallintaan ja ISO 9000 -standardeihin. Kalvosarja oppilaitoksille Suomen Standardisoimisliitto SFS ry 2011 Johdanto laadunhallintaan ja ISO 9000 -standardeihin Kalvosarja oppilaitoksille Suomen Standardisoimisliitto SFS ry Tervetuloa luentoaineiston käyttäjäksi! Tämän luentoaineiston on laatinut Markku Pitko

Lisätiedot

KIINTEISTÖPALVELUJEN TEKNISEN LAADUN ARVIOINTI

KIINTEISTÖPALVELUJEN TEKNISEN LAADUN ARVIOINTI Teknillisen korkeakoulun rakentamistalouden laboratorion selvityksiä 67 Helsinki University of Technology Construction Economics and Management Papers 67 Espoo 2007 TKK-RTA-S67 KIINTEISTÖPALVELUJEN TEKNISEN

Lisätiedot

J Y V Ä S K Y L Ä N Y L I O P I S T O. PALVELUN LAATUUN JA SEN JOHTAMISEEN LIITTYVÄT ONGELMAT: Esimerkkinä kylpylät

J Y V Ä S K Y L Ä N Y L I O P I S T O. PALVELUN LAATUUN JA SEN JOHTAMISEEN LIITTYVÄT ONGELMAT: Esimerkkinä kylpylät J Y V Ä S K Y L Ä N Y L I O P I S T O Taloustieteiden tiedekunta PALVELUN LAATUUN JA SEN JOHTAMISEEN LIITTYVÄT ONGELMAT: Esimerkkinä kylpylät Yrittäjyyden pro gradu tutkielma Syksy 2003 Laatija: Tarja

Lisätiedot

SISÄISET AUDITOINNIT POTILASTURVALLISUUDEN KEHITTÄMISESSÄ

SISÄISET AUDITOINNIT POTILASTURVALLISUUDEN KEHITTÄMISESSÄ SISÄISET AUDITOINNIT POTILASTURVALLISUUDEN KEHITTÄMISESSÄ Mäkijärvi Erja Pro gradu -tutkielma Terveystieteiden laitos Terveyshallintotiede Oulun yliopisto Toukokuu 2013 OULUN YLIOPISTO LTK, Terveystieteiden

Lisätiedot

Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla

Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla 2013 Yhteinen arviointimalli The Common Assessment Framework (CAF) Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla CAF 2013 Sisällysluettelo Mallin keskeinen

Lisätiedot

ISO 14001 ympäristöjärjestelmä osana Silvestan toimintajärjestelmää

ISO 14001 ympäristöjärjestelmä osana Silvestan toimintajärjestelmää Jouni Sulkamoniemi ISO 14001 ympäristöjärjestelmä osana Silvestan toimintajärjestelmää Opinnäytetyö Metsätalouden koulutusohjelma Maaliskuu 2009 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 30.3.2009 Tekijä Jouni

Lisätiedot

Tuomo Törmälehto & Aki Taskila. TOIMINNANHALLINTAJÄRJESTELMÄ ISO-9001:2000 laatustandardin pohjalta

Tuomo Törmälehto & Aki Taskila. TOIMINNANHALLINTAJÄRJESTELMÄ ISO-9001:2000 laatustandardin pohjalta Tuomo Törmälehto & Aki Taskila TOIMINNANHALLINTAJÄRJESTELMÄ ISO-9001:2000 laatustandardin pohjalta Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Tuotantotalouden koulutusohjelma Ylivieskan yksikkö Toukokuu

Lisätiedot

Prosessien kehittäminen asiakaspalvelussa

Prosessien kehittäminen asiakaspalvelussa Prosessien kehittäminen asiakaspalvelussa Heinonen, Marko 2009 Leppävaara Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Leppävaara Prosessien kehittäminen asiakaspalvelussa Marko Heinonen Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen

Lisätiedot

Yhteinen arviointimalli CAF (Common Assessment Framework) Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla

Yhteinen arviointimalli CAF (Common Assessment Framework) Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla 2006 Yhteinen arviointimalli CAF (Common Assessment Framework) Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla CAF 2006 Edita Prima Oy ISBN 978-951-804-733-2 (nidottu) ISBN 978-951-804-734-9 (pdf) Sisällys

Lisätiedot

Tekstiilihuollon laadunhallintajärjestelmä Ohje mikrobiologisen puhtauden ja pesuprosessin laadunvarmistukselle

Tekstiilihuollon laadunhallintajärjestelmä Ohje mikrobiologisen puhtauden ja pesuprosessin laadunvarmistukselle Suomen Pesuteollisuusliitto ry:n julkaisu 1/04 1 Tekstiilihuollon laadunhallintajärjestelmä Ohje mikrobiologisen puhtauden ja pesuprosessin laadunvarmistukselle Johdanto Laatujärjestelmien kehitystyötä

Lisätiedot

Asiakaspalautetiedon hallinta osana laatujärjestelmää perusterveydenhuollossa

Asiakaspalautetiedon hallinta osana laatujärjestelmää perusterveydenhuollossa Asiakaspalautetiedon hallinta osana laatujärjestelmää perusterveydenhuollossa Hannu Tervonen Pro gradu -tutkielma Sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinto Kuopion yliopisto Terveyshallinnon ja -talouden

Lisätiedot

UUDISTETUN AUKTORISOINNIN EDELLYTYKSET JA EDUT, JOITA NE TUOTTAVAT ISÄNNÖINTIYRITYKSILLE JA ASIAKASYHTIÖILLE. Uudistunut ISA-auktorisointi

UUDISTETUN AUKTORISOINNIN EDELLYTYKSET JA EDUT, JOITA NE TUOTTAVAT ISÄNNÖINTIYRITYKSILLE JA ASIAKASYHTIÖILLE. Uudistunut ISA-auktorisointi UUDISTETUN AUKTORISOINNIN EDELLYTYKSET JA EDUT, JOITA NE TUOTTAVAT ISÄNNÖINTIYRITYKSILLE JA ASIAKASYHTIÖILLE Uudistunut ISA-auktorisointi UUSI ISA-AUKTORISOINTI ON LAATUA JA LUOTETTAVUUTTA Auktorisoitavien

Lisätiedot

JOHTAMISEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2011

JOHTAMISEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2011 Näyttötutkinnon perusteet JOHTAMISEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2011 Määräys 15/011/2011 Määräykset ja ohjeet 2011:29 Määräykset ja ohjeet 2011:29 Näyttötutkinnon perusteet JOHTAMISEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO

Lisätiedot

VTT WORKING PAPERS 137. Eija Kupi, Jaana Keränen ja Marinka Lanne. Riskienhallinta osana pk-yritysten strategista johtamista

VTT WORKING PAPERS 137. Eija Kupi, Jaana Keränen ja Marinka Lanne. Riskienhallinta osana pk-yritysten strategista johtamista VTT WORKING PAPERS 137 Eija Kupi, Jaana Keränen ja Marinka Lanne Riskienhallinta osana pk-yritysten strategista johtamista ISBN 978-951-38-7476-6 (URL: http://www.vtt.fi/publications/index.jsp) ISSN 1459-7683

Lisätiedot

PAULI HUHTALA RAKENNUSMATERIAALITEOLLISUUSYRITYKSEN LAATUJÄRJESTELMÄ. Diplomityö

PAULI HUHTALA RAKENNUSMATERIAALITEOLLISUUSYRITYKSEN LAATUJÄRJESTELMÄ. Diplomityö PAULI HUHTALA RAKENNUSMATERIAALITEOLLISUUSYRITYKSEN LAATUJÄRJESTELMÄ Diplomityö Tarkastaja: professori Paul H. Andersson Tarkastaja ja aihe hyväksytty: 14.8.2013 ii TIIVISTELMÄ TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO

Lisätiedot

JÄSENTEN TYYTYVÄISYYS GOLFSEUROJEN PALVELUJEN LAATUUN

JÄSENTEN TYYTYVÄISYYS GOLFSEUROJEN PALVELUJEN LAATUUN HELSINGIN LIIKETALOUDEN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma Anne Björk ja Eeva Kykkänen JÄSENTEN TYYTYVÄISYYS GOLFSEUROJEN PALVELUJEN LAATUUN Opinnäytetyö 2006 SISÄLLYS 1(2) 1 JOHDANTO...1

Lisätiedot

007 2 Espoo Otamedia, / Oy Multiprint Juhani Ukko Jussi Karhu Paino Sanna Pekkola Hannu Rantanen Voutilainen Jarkko Tenhunen Lauri rokset Piir Oy

007 2 Espoo Otamedia, / Oy Multiprint Juhani Ukko Jussi Karhu Paino Sanna Pekkola Hannu Rantanen Voutilainen Jarkko Tenhunen Lauri rokset Piir Oy HELSINKI 2007 raportteja 57 Suorituskyky nousuun! Hyödynnä henkilöstösi osaaminen Juhani Ukko Jussi Karhu Sanna Pekkola Hannu Rantanen Jarkko Tenhunen Juhani Ukko, Jussi Karhu, Sanna Pekkola, Hannu Rantanen,

Lisätiedot

Training. Käyttöönoton strategia. Strategian käyttöönotto. www.strategy train.eu

Training. Käyttöönoton strategia. Strategian käyttöönotto. www.strategy train.eu Strategy Train Moduuli V Luku 9 Tekijät Koulutus materiaalia verkossa Small Enterprise Strategic Development Training Käyttöönoton strategia Strategian käyttöönotto Rumyana Grozeva (REDA) www.strategy

Lisätiedot

Tuotekehityksen haasteet projektiliiketoiminnassa Issues of Product Development from the Viewpoint of Project-based Organisations

Tuotekehityksen haasteet projektiliiketoiminnassa Issues of Product Development from the Viewpoint of Project-based Organisations 25.5.2009 TEKNISTALOUDELLINEN TIEDEKUNTA TUOTANTOTALOUDEN OSASTO CS90A0050 Kandidaatintyö ja seminaari Tuotekehityksen haasteet projektiliiketoiminnassa Issues of Product Development from the Viewpoint

Lisätiedot

Kaarlo Kärkkäinen LÄHTÖTILA-ANALYYSIT JA LAADUNHALLINTA- OHJELMIEN VERTAILU

Kaarlo Kärkkäinen LÄHTÖTILA-ANALYYSIT JA LAADUNHALLINTA- OHJELMIEN VERTAILU 1 Kaarlo Kärkkäinen LÄHTÖTILA-ANALYYSIT JA LAADUNHALLINTA- OHJELMIEN VERTAILU Opinnäytetyö Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu Sähkötekniikka Tammikuu 2008 2 SISÄLLYS TIIVISTELMÄ ABSTRACT LYHENTEET 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

Kuopion yliopisto. ITIL selvitys Palvelutason hallinta. Versio 1.0

Kuopion yliopisto. ITIL selvitys Palvelutason hallinta. Versio 1.0 Kuopion yliopisto ITIL selvitys Palvelutason hallinta Versio 1.0 Marko Jäntti mjantti@cs.uku.fi Kuopion yliopisto Tietojenkäsittelytieteen laitos / SOSE projekti 2005 Versiohistoria Pvm Versio Kuvaus Tekijä

Lisätiedot

Kokonaisvaltainen projektien onnistumisen seuranta tietojärjestelmätoimitusprojekteissa

Kokonaisvaltainen projektien onnistumisen seuranta tietojärjestelmätoimitusprojekteissa Lappeenrannan teknillinen yliopisto Teknistaloudellinen tiedekunta Tuotantotalouden koulutusohjelma Joonas Makkonen Kokonaisvaltainen projektien onnistumisen seuranta tietojärjestelmätoimitusprojekteissa

Lisätiedot

Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua

Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Opas yrityksille Elina Jaakkola, Markus Orava, Virpi Varjonen Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Opas yrityksille Elina Jaakkola Markus Orava Virpi Varjonen

Lisätiedot

KOTITYÖPALVELUN LAATUKRITEERISTÖ

KOTITYÖPALVELUN LAATUKRITEERISTÖ KOTITYÖPALVELUN LAATUKRITEERISTÖ YRITYKSEN AVAIN MENESTYKSEEN Johtaminen Toiminnan suunnittelu, ohjaus ja seuranta Henkilöstö ja osaaminen Resurssit Prosessit Tämä laatukriteeristö on tarkoitettu yrityksen

Lisätiedot

TYÖSTÄ JOHTUVA STRESSI. Kuinka sitä voi hallita?

TYÖSTÄ JOHTUVA STRESSI. Kuinka sitä voi hallita? TYÖSTÄ JOHTUVA STRESSI Kuinka sitä voi hallita? Sisältö 1. Johdanto 2. Työstressi 2.1. Mitä stressi on? 2.2. Mikä aiheuttaa työstressiä? 2.3. Työstressin vaikutukset yksilöihin ja organisaatioihin 2.4.

Lisätiedot