CapMan Oyj Tiedonantopolitiikka 1 of 6

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "CapMan Oyj Tiedonantopolitiikka 1 of 6"

Transkriptio

1 CapMan Oyj Tiedonantopolitiikka 1 of 6 CapManin tiedonantopolitiikka Tiedonantopolitiikassa määritellään CapManin viestinnän ja sijoittajasuhteiden (IR) pääperiaatteet, tavoitteet, tehtävät ja vastuut. Tiedonantopolitiikka on hyväksytty CapManin hallituksessa , ja se on saatavilla yhtiön internetsivuilla suomeksi ja englanniksi. Politiikka on päivitetty YLEISTÄ 1.1 Viestintäperiaatteet CapMan noudattaa viestinnässään NASDAQ OMX Helsingin ja Finanssivalvonnan sääntöjä, ohjeita ja määräyksiä sekä Suomen arvopaperimarkkinalaissa, osakeyhtiölaissa ja muussa lainsäädännössä asetettuja listayhtiöitä koskevia velvollisuuksia. Lisäksi Cap- Man noudattaa pääomasijoitusalan ja muun vaihtoehtoisen sijoitusluokan itsesääntelyssä annettuja ohjeita ja sääntöjä. CapManin viestintä perustuu tosiasioihin. Viestinnän pääperiaatteita ovat ajantasaisuus, avoimuus, johdonmukaisuus, täsmällisyys ja aktiivisuus. CapMan julkistaa kaiken tiedon, jolla voi olla oleellista vaikutusta yhtiön osakekurssiin, NASDAQ OMX Helsingille, päämedioille ja yhtiön sidosryhmille Avoimuusdirektiivin edellyttämällä tavalla samanaikaisesti ja ilman aiheetonta viivytystä. Osavuosikatsaukset, tilinpäätöstiedotteet, pörssi- ja lehdistötiedotteet sekä lehdistö- ja IR-tilaisuuksien esitykset julkistetaan yhtiön internetsivuilla. Sivuilla on myös taloudellisten raporttien julkistusaikataulu. Taloudelliset raportit, vuosikertomukset sekä kaikki tiedotteet pidetään internetsivustolla vähintään viiden vuoden ajan niiden julkistamisesta. Esitykset pidetään sivustolla vähintään kahden vuoden ajan. Yllä mainittujen viestintään soveltuvien säännösten puitteissa CapMan kunnioittaa myös liikekumppaniensa näkemyksiä tietosisällöstä. Tämä koskee erityisesti CapManin hallinnoimien rahastojen tekemiä yritys- ja kiinteistöjärjestelyjä ja näistä julkistettavia tietoja. 1.2 Viestinnän ja sijoittajasuhteiden tavoitteet CapManin viestinnän tavoitteena on tukea yhtiön strategiaa lisäämällä kiinnostusta CapMania kohtaan sijoituskohteena, rahastojen hallinnointiyhtiönä sekä kohdeyritysten ja kiinteistöjen kehittäjänä. Talousviestinnän ja sijoittajasuhteiden päätavoitteena on tukea CapManin osakkeen oikeaa arvonmuodostumista välittämällä oikeaa, riittävää ja oleellista tietoa CapManin toiminnasta, toimintaympäristöstä, strategiasta, tavoitteista ja taloudellisesta tilanteesta. 1.3 Viestinnän ja sijoittajasuhteiden vastuualueet Viestinnän ja sijoittajasuhteiden hoitaminen on keskitetty konsernin liiketoiminnan kehitys ja sijoittajasuhteet -tiimiin. Viestintää ja sijoittajasuhteita hoidetaan yhteistyössä toimitusjohtajan ja talousjohtajan kanssa. CapManin toimitusjohtaja vastaa yhtiön viestinnästä. Yhtiön hallitus vastaa taloudellisten raporttien julkistamisesta sekä mahdollisten tulosvaroitusten ja muiden lain edellyttämien pörssitiedotteiden julkistamisesta. Operatiivinen vastuu viestinnän toteuttamisesta on viestintätiimillä. Viestintätiimi huolehtii konsernin talousviestinnästä, eri sijoitusalueiden liiketoimintaviestinnästä kaikissa toimintamaissa, konsernin sisäisestä viestinnästä, maineen ja brändin hallinnasta sekä sidosryhmätilaisuuksista. IR-tiimi vastaa sijoittaja- ja analyytikkotapaamisista ja -tapahtumista sekä IR-materiaaleista.

2 CapMan Oyj Tiedonantopolitiikka 2 of Raportointikielet CapManin konsernikieli on englanti. Pörssitiedotteet, osavuosikatsaukset ja tilinpäätökset sekä yhtiön vuosikertomus laaditaan sekä englanniksi että suomeksi. Lehdistötiedotteet laaditaan englanniksi sekä tarvittaessa myös muilla CapManin toimintakielillä (suomi, ruotsi, venäjä). Yhtiön osakkeenomistajille ja analyytikoille suunnatut tulosesitykset laaditaan suomeksi ja englanniksi, ja muissa tilanteissa esitykset laaditaan sillä kielellä/niillä kielillä, jotka ovat käyttötarkoitus huomioiden perusteltuja. Yhtiön internetsivut ovat englanniksi ja suomeksi sekä osin venäjäksi. 2 TALOUDELLINEN RAPORTOINTI 2.1 Hiljainen jakso CapMan noudattaa 14 vuorokauden hiljaista jaksoa ennen tulostietojen julkistamista. Hiljaisen jakson aikana CapMan ei tapaa osakkeenomistajia, analyytikoita, talousmedian edustajia eikä muita pääomamarkkinoiden edustajia. Yhtiö ei tänä aikana myöskään kommentoi yhtiön taloudellista tilaa, tulevaisuuden näkymiä tai markkinoita. Hiljaisen jakson aikana kaupankäynti CapManin osakkeilla ja optioilla on kielletty koko konsernin henkilökunnalta. 2.2 Tilinpäätöstiedote ja osavuosikatsaukset CapMan laatii taloudelliset raporttinsa IFRS:n mukaisesti. CapMan raportoi konsernitasolla ja sillä on käytössä kaksi toimintasegmenttiä eli Hallinnointiliiketoiminta ja Rahastosijoitustoiminta. Hallinnointiliiketoiminnan päätulonlähteitä ovat palkkiotuotot ja voitonjako-osuustuotot. Palkkiotuottoihin lukeutuvat rahastoilta saatavat hallinnointipalkkiot, jotka liittyvät Cap- Manin asemaan rahastojen hallinnointiyhtiönä sekä palkkiot CapManin palveluliiketoiminnasta, johon kuuluu muun muassa hankintarengaspalvelu (CaPS) sekä varainhankinnan konsultointipalvelut. Rahastosijoitustoiminnan päätulonlähteitä ovat CapManin omasta taseestaan tekemien rahastosijoitusten realisoituneet tuotot ja sijoitusten käyvän arvon muutokset. Rahastosijoitustoimintaan luetaan myös rahastosijoituksiin liittyvät rahoituserät. CapMan kertoo yhtiön taloudellisesta kehityksestä, kannattavuuden kehityksestä, tase- ja rahoitusasemasta ja näkymistä pääsääntöisesti osavuosikatsauksissaan mukaan lukien tilinpäätöstiedote. Katsaukset sisältävät luvut kuluvan vuoden alusta tarkastelujakson loppuun, edeltävän neljänneksen luvut sekä vertailuluvut molemmille ajanjaksoille. Lisäksi osavuosikatsauksissa raportoidaan hallinnoitavat pääomat ja niiden kehitys, varainhankintatilanne, merkittävät tapahtumat katsauskaudella ja sen jälkeen, riskit ja merkittävät epävarmuustekijät sekä tulevaisuuden näkymät. CapManin hallinnoimien rahastojen toimintaa kuvataan osavuosikatsausten liitteissä. 2.3 Vuosikertomus Vuosikertomus julkaistaan vuosittain viimeistään kolme viikkoa ennen varsinaista yhtiökokousta. Vuosikertomuksen yleisosio sisältää tietoa muun muassa yhtiön päätapahtumista kertomusvuonna, toimitusjohtajan katsauksen, strategian ja tavoitteiden esittelyn sekä tiedot yhtiön henkilöstöstä ja hallinnosta. Vuosikertomuksen tilinpäätösosio sisältää pääkohdat konsernitilinpäätöksestä. Virallinen tilintarkastettu konsernitilinpäätös on saatavilla yhtiön internetsivuilla viimeistään kolme viikkoa ennen varsinaista yhtiökokousta. 2.4 Taloudelliset tavoitteet ja tulosohjaus CapManin hallitus määrittelee strategiaprosessin yhteydessä yhtiön taloudelliset tavoitteet ja arvioi tarpeen niiden muutoksille. Taloudellisten tavoitteiden muutoksista tiedotetaan pörssitiedotteilla tai osavuosikatsausten yhteydessä. CapMan antaa osavuosikatsauksissaan tulosohjeistuksen, joka sisältää näkymät kuluvalle vuodelle. Cap- Man antaa yleensä vuoden ensimmäisellä puoliskolla varsin yleisiä kommentteja kuluvan vuoden tuloskehityksestä, koska CapManin päätulonlähteistä voitonjako-osuustuottojen ajoittumista ja sijoitusten käyvän arvon muutoksia on lyhyelläkin aikavälillä vaikeaa ennustaa tarkasti.

3 CapMan Oyj Tiedonantopolitiikka 3 of 6 CapMan pyrkii tarkentamaan arviotaan tuloksen kehittymisestä tammi kesäkuun ja tammi syyskuun osavuosikatsauksissaan. CapMan seuraa markkinoiden tulosodotuksia. Cap- Man ei korjaa analyytikkoennusteita, kommentoi yhtiön arvostusta tai osakkeen hinnan kehitystä. Mikäli markkinoiden odotukset ja ennusteet eroavat merkittävästi yhtiön antamista arvioista, kiinnittää CapMan erityistä huomiota viestintänsä täsmällisyyteen ja ansaintalogiikan selittämiseen. 2.5 Tulosvaroitukset CapMan julkistaa viivytyksettä tulosvaroituksen, jos yhtiö arvioi että sen taloudellinen asema tai taloudelliset tai tulevaisuuden näkymät poikkeavat merkittävästi, joko myönteisesti tai kielteisesti, yhtiön aikaisemmin julkistamista tiedoista ja tällaisella poikkeamalla voi olla olennainen vaikutus yhtiön osakkeen arvoon. Tulosvaroituspäätös pohjautuu CapManin aikaisemmin antamiin tietoihin ja sitä tehtäessä huomioidaan myös vallitseva markkinatilanne. Päätöksen tulosvaroituksen antamisesta tekee yhtiön hallitus. 3 CAPMANIN TIEDOTTEET CapManin viestintätiimi koordinoi, laatii ja julkaisee kaikki CapManin julkiset tiedotteet (pörssi- ja lehdistötiedotteet). Toimitusjohtaja hyväksyy kaikki pörssitiedotteet, ja tapauskohtaisesti myös yhtiön hallitus. 3.1 Pörssitiedotteet Asiat, joilla voi CapManin arvion mukaan olla merkittävä vaikutus CapManin osakkeen arvoon, julkistetaan pörssitiedotteena. Pörssitiedotteina tiedotetaan esimerkiksi tilinpäätös, osavuosikatsaukset, strategian kannalta keskeiset asiat, olennaiset muutokset taloudellisissa tai tulevaisuuden näkymissä, äkilliset ja olennaiset taloudellisen tilanteen muutokset, merkittävät muutokset yhtiön omistuksessa, muutokset johtoryhmässä tai hallituksessa ja tilintarkastajan vaihtuminen. CapMan laatii pörssitiedotteita myös muista säännöllisen tai jatkuvan tiedonantovelvollisuuden piiriin kuuluvista asioista kuten osakepääoman muutoksista. CapMan on lisäksi määritellyt liiketoimintaansa liittyviä tapahtumia, joilla tyypillisesti voi olla merkittävä vaikutus osakkeen arvoon ja joista CapMan tyypillisesti tiedottaa pörssitiedotteella. Nämä tapahtumat on listattu ja kuvattu tarkemmin alla Uuden rahaston perustaminen Uusien rahastojen perustaminen on osa CapManin normaalia liiketoimintaa. Uudet rahastot kertovat CapManin kyvystä vastata rahastosijoittajien tarpeisiin sekä CapManin edellytyksistä jatkaa liiketoimintaansa. Uuden rahaston perustaminen vaikuttaa hallinnoitavien pääomien määrään, jonka pohjalta voidaan arvioida CapManin tulevaa hallinnointipalkkio- ja voitonjako-osuuspotentiaalia. Pitkällä aikavälillä näillä tuotoilla odotetaan olevan oleellinen vaikutus osakkeen arvoon. CapMan tekee varainhankintaa uusiin rahastoihinsa myös USA:ssa. Paikallisten markkinointisäännösten vuoksi osa CapManin uusiin rahastoihin liittyvistä englanninkielisistä tiedotteista on suojattu vastuuvapauslausekkeilla rahastojen varainhankinnan aikana. Näiden tiedotteiden sisältö saattaa myös poiketa muista kieliversioista, mutta niissä esitetään kuitenkin aina kaikki CapManin osakkeen arvonmuodostuksen kannalta oleelliset asiat CapManin sitoumukset rahastoihin CapMan on rahastoissaan merkittävä sijoittaja. Uusiin rahastoihin tehtävät sitoumukset vaikuttavat CapManin taseeseen (jäljellä olevat sitoumukset esitetään vastuusitoumuksissa), tuleviin rahoitustarpeisiin (sitoumukset kutsutaan sisään tulevina vuosina sijoitustahdin mukaan) ja tulevaisuuden ansaintapotentiaaliin (rahastosijoitusten tulosvaikutuksen

4 CapMan Oyj Tiedonantopolitiikka 4 of 6 kautta). CapManin oman sitoumuksen suuruus tiedotetaan tyypillisesti uuden rahaston perustamisen yhteydessä Rahastojen varainhankintakierrokset Rahaston varainhankinnan etenemisestä tai päättymisestä voidaan tiedottaa pörssi- tai lehdistötiedotteella tai siitä voidaan kertoa yhtiön osavuosikatsauksissa. Tiedot rahastojen varainhankintakierroksista, joilla voi olla merkittävä vaikutus yhtiön osakkeen arvoon, julkaistaan aina pörssitiedotteena Rahaston siirtyminen voitonjaon piiriin tai lähemmäksi voitonjakoa CapMan ei ohjeista rahastojen siirtymistä voitonjakoon, mutta ryhmittelee ne osavuosikatsauksissaan rahaston elinkaaren vaiheen mukaan ja ilmoittaa irtautumis- ja arvonkehitysvaiheessa olevien rahastojen kohdalla myös tarvittavan rahastosijoittajille palautettavan kassavirran ennen rahaston siirtymistä voitonjakoon. Jos rahasto siirtyy irtautumisen seurauksena merkittävästi lähemmäksi voitonjakoa, tai jos rahasto siirtyy voitonjaon piiriin, julkaistaan irtautumisesta pörssitiedote. Jos irtautuminen ei vaikuta aikaisemmin annettuun tietoon rahaston voitonjakovaiheesta eikä sillä ole oleellista vaikutusta CapManin tulokseen voitonjakoosuustuottojen tai omien rahastosijoitusten kautta, tehdään irtautumisesta lehdistötiedote tai se tiedotetaan ainoastaan CapManin osavuosikatsauksen liitetiedoissa. CapManin toiminnalle ominaista on, että hyvillä ja kannattavilla irtautumisilla ei välttämättä ole välitöntä vaikutusta CapManin tulokseen. Mikäli irtautuminen tehdään ennen kuin rahasto on siirtynyt voitonjaon piiriin, minkä seurauksena irtautuminen siirtää rahastoa lähemmäksi voitonjakoa (palauttaa pääomaa sijoittajille), mutta ei tuo vielä voitonjakoosuustuottoja. Rahaston viimeiset irtautumiset voivat myös olla tuotoltaan vähäisiä, mutta jos rahasto on jo voitonjaon piirissä, voi niillä olla merkittävä vaikutus Cap- Manin tulokseen Irtautumiset, joilla on merkittävä tulosvaikutus Irtautumisilla voi olla tulosvaikutusta joko voitonjakoosuustuottojen tai rahastosijoitusten realisoituneiden tuottojen tai käyvän arvon muutosten kautta. Jos näiden tulonlähteiden vaikutus joko erikseen tai yhdessä on merkittävä suhteessa vuoden alusta kertyneeseen julkistettuun tuloskertymään, julkistetaan irtautumisesta pörssitiedote. Alle miljoonan euron tulosvaikutuksesta ei pääsääntöisesti laadita pörssitiedotetta Muutokset rahastosijoitusten käyvässä arvossa Muutokset CapManin tekemien rahastosijoitusten käyvässä arvossa raportoidaan osavuosikatsausten yhteydessä. Yllä oleva lista ei ole kattava. CapMan voi julkaista myös muita uutisia pörssitiedotteena, jos yleiset pörssitiedotteen kriteerit täyttyvät, eli jos uutisilla voi olla merkittävä vaikutus yhtiön osakkeen arvoon. Lisäksi CapMan voi poiketa yllä kuvatuista kriteereistä tiedotettavasta asiasta, markkinatilanteesta tai käytettävissä olevasta muusta informaatiosta johtuen. Toimitusjohtaja tekee päätökset poikkeamisista. 3.2 Lehdistötiedotteet Lehdistötiedotteilla tiedotetaan CapManin liiketoimintaan liittyvistä asioista, jotka eivät täytä pörssitiedotteelle määriteltyjä kriteereitä. Lehdistötiedotteita laaditaan muun muassa seuraavista asioista: Rahastojen varainhankintakierrokset Katso pörssitiedotteet kohta Uudet sijoitukset ja merkittävät lisäsijoitukset Uusista sijoituksista ja merkittävimmistä lisäsijoituksista tiedotetaan lehdistötiedotteella, tai ne voidaan mainita ainoastaan yhtiön osavuosikatsauksissa. Nämä eivät täytä pörssitiedotteen kriteereitä, koska niillä ei ole merkittävää vaikutusta CapManin kassavirtoihin, taseeseen tai rahoitustilanteeseen. Tämä

5 CapMan Oyj Tiedonantopolitiikka 5 of 6 johtuu siitä, että sijoituksen tekevät CapManin hallinnoimat rahastot eikä CapMan itse. CapMan on itsekin rahastoissa sijoittajana, mutta sen osuus yksittäisistä sijoituksista on yleensä niin pieni, etteivät sijoitukset vaikuta yhtiön osakkeen arvoon, eikä niistä siten ole aiheellista laatia pörssitiedotetta Irtautumiset, joilla ei ole vaikutusta CapManin tulokseen Irtautumiset, jotka eivät tuota voitonjako-osuustuottoja, jotka eivät muuta merkittävästi aikaisempaa ohjeistusta rahastojen voitonjakoon siirtymisaikataulusta, tai joilla ei ole olennaista tulosvaikutusta omien rahastosijoitusten kautta, julkaistaan lehdistötiedotteena. Irtautumiset, jotka ovat merkitykseltään vähäisiä sekä irtautuvalle rahastolle että CapManille, voidaan tiedottaa ainoastaan CapManin osavuosikatsauksen liitetiedoissa Nimitykset (muut kuin hallitus ja johtoryhmä) Sijoitus- ja palvelutiimeihin liittyvät nimitystiedotteet voidaan julkaista lehdistötiedotteella. Muutokset hallituksen ja johtoryhmän kokoonpanossa sekä tilintarkistajan valinta tiedotetaan aina pörssitiedotteella. CapMan kunnioittaa liikekumppaniensa näkemyksiä tietosisällöstä. Tiedottamistapa ja -ajankohta sekä tiedotteen sisältö päätetään yhteistyössä muiden osapuolten kanssa, mutta aina pörssiyhtiön tiedotusvelvollisuuksia noudattaen. CapManin tavoitteena on tiedottaa kaikki sijoitukset ja irtautumiset niiden allekirjoitushetkellä, mutta kaupan osapuolista ja ehdoista riippuen tiedotus voidaan siirtää myös kauppojen toteutumishetkeen. Kaikki asiat, joilla voi olla oleellinen vaikutus osakkeen arvoon tai jotka muilla perusteilla julkaistaan pörssitiedotteena, julkistetaan aina ilman aiheetonta viivästystä. 3.3 Tiedotteiden jakelu ja saatavuus Tiedotteiden julkistamista ja jakelua ohjaavat erilaiset listayhtiöitä velvoittavat säännöt ja asetukset ja taloudellisen tiedon julkistamista koskevat vaatimukset. Kaikki CapManin tiedotteet ovat saatavilla yhtiön internetsivuilla vähintään viiden vuoden ajan niiden julkistamisesta. 4 MEDIASUHTEET JA MARKKINA- HUHUT 4.1 Mediatapaamiset ja haastattelupyynnöt CapMan pyrkii vastaamaan median kyselyihin mahdollisimman nopeasti ja tapaamaan median edustajia aktiivisesti. CapManin viestintätiimi koordinoi mediatapaamiset. Tapaamisiin osallistuu CapManin ylintä johtoa tai muita yhtiön edustajia. Tapaamisten tavoitteena on antaa taustatietoa CapManista, sen toiminnasta, toimintaympäristöstä ja vaihtoehtoisesta sijoitusluokasta yleensä. Keskustelut median kanssa perustuvat CapManin aiemmin julkaisemaan tai muuten yleisesti saatavilla olevaan markkinatietoon. Uutta tietoa, joka voisi vaikuttaa yhtiön osakkeen arvoon, ei anneta tapaamisissa. 4.2 CapManin edustajat mediassa Vain valtuutetut henkilöt saavat antaa CapManiin liittyviä julkisia lausuntoja. CapManin strategiaa, tulosta, taloudellisia tavoitteita ja niiden kehitystä sekä alan markkinatilannetta ja trendejä kommentoivat ainoastaan toimitusjohtaja, talousjohtaja, liiketoiminnan kehitys ja sijoittajasuhteet -tiimin vetäjä, viestintäpäällikkö ja CapManin hallituksen puheenjohtaja. Muut henkilöt voivat kommentoida näitä asioita ainoastaan toimitusjohtajan valtuuttamana. 4.3 Huhut ja tietovuodot CapMan ei lähtökohtaisesti kommentoi markkinoilla liikkuvia huhuja, osakekurssin kehitystä, kilpailijoiden tai liikekumppanien toimia tai analyytikkojen arvioita, ellei se ole välttämätöntä sellaisten olennaisten ja selvästi virheellisten tietojen oikaisemiseksi, joilla voi olla olennainen vaikutus yhtiön osakkeen arvoon. Yhtiössä seurataan sisäisesti tapahtumia ja tilanteita, joissa voisi tapahtua tietovuoto. Kaikissa sisäpiirihankkeissa pyritään huolellisesti välttämään tietovuotoja.

6 CapMan Oyj Tiedonantopolitiikka 6 of 6 Mikäli luottamuksellista CapMania koskevaa ja yhtiön osakkeen arvoon olennaisesti vaikuttavaa tietoa vuotaa, yhtiö julkaisee asiasta tiedotteen ilman aiheetonta viivästystä. Toimitusjohtaja tekee tällöin lopullisen päätöksen tiedon julkaisemisesta. 5 CAPMANIN INTERNETSIVUSTO CapManin internetsivusto on CapManin pääviestintävälineitä. Sivuston tarkoituksena on välittää oikeaa ja ajantasaista tietoa CapManista sijoituskohteena ja liikekumppanina, ja se jakautuu useampaan alakokonaisuuteen. Sijoittajat-osio sisältää etenkin osakkeenomistajille ja analyytikoille suunnattua tietoa yhtiön osakkeista, taloudellisesta kehityksestä, omistuksesta ja hallinnoinnista sekä IR-materiaaleja. Rahastot-osiossa esitetään tietoja CapManin rahastoista, niiden pääomista ja sijoituskohteista etenkin osakkeenomistajien näkökulmasta. Sivuston muut osiot pyrkivät antamaan yleistä tietoa CapManista ja sen sijoitustiimien toiminnasta kaikille kohderyhmille. 6 KRIISIVIESTINTÄ Kriisin sattuessa yhtiön hallitus tai toimitusjohtaja nimeää, kriisin laajuudesta ja luonteesta riippuen, kriisinhallintaryhmän hoitamaan tilannetta ja tiedotusta. CapMan pyrkii varmistamaan, että oikeat henkilöt ovat median ja muiden sidosryhmien tavoitettavissa myös kriisitilanteissa. 8 SIJOITTAJASUHTEIDEN HOITAMINEN 8.1 Yhteydenpito sijoittajien ja analyytikoiden kanssa CapMan pyrkii vastaamaan viipymättä sijoittajien ja analyytikoiden kyselyihin ja tapaa heitä säännöllisesti kertoakseen yhtiöstä, sen toimintamallista, strategiasta ja taloudellisesta kehityksestä. Sijoittajia ja analyytikoita tavataan roadshowlla sekä erillisissä sijoittajatapaamisissa. IR-tiimi laatii tapaamisten esitysmateriaalit, tekee markkina- ja omistajaseurantaa sekä kerää sijoittajapalautetta yhtiön hallituksen ja johdon käyttöön. IR-tapaamisten keskustelut perustuvat jo julkistettuihin tai markkinoilla yleisesti saatavilla oleviin tietoihin eikä niissä tuoda esille uutta, yhtiön osakkeen arvoon mahdollisesti vaikuttavaa tietoa. Tapaamisiin osallistuu pääsääntöisesti kaksi CapManin edustajaa. 8.2 Yhtiökokous CapManin Lakiasiat ja Compliance -tiimi vastaa yhtiökokouksen järjestämisestä ja sisällöstä. Viestintätiimi huolehtii kokoukseen liittyvien pörssitiedotteiden laatimisesta ja jakelusta sekä tietojen ylläpidosta internetsivuilla. 8.3 Pääomamarkkinapäivät IR-tiimi vastaa pääomamarkkinapäivien suunnittelusta, järjestämisestä ja materiaaleista. Pääomamarkkinapäivä pidetään vuosittain tai harvemmin, ja se on tarkoitettu ammattimaisille sijoittajille kuten salkunhoitajille sekä analyytikoille. 7 SISÄPIIRIOHJEET CapMan noudattaa NASDAQ OMX Helsingin sisäpiirisääntöjä, ja sillä on käytössään sisäiset sisäpiiriohjeet koko henkilökunnalle. CapManin sisäpiirikäytäntöjä on kuvattu tarkemmin yhtiön hallinnointiperiaatteissa, jotka ovat saatavilla yhtiön internetsivuilla.

Wärtsilän tiedonantopolitiikka

Wärtsilän tiedonantopolitiikka Wärtsilän tiedonantopolitiikka 1. Johdanto Tässä politiikassa kuvataan toimintaperiaatteet ja menettelytavat, joiden mukaisesti Wärtsilä viestii pääomamarkkinoiden eri osapuolien kanssa. Wärtsilä pyrkii

Lisätiedot

Finnair. Taustaa. saan EU:n. määräyksiää. ja Suomen. Tavoitteet. Keskeiset. kielteisistä. desta. johtoryhmä hallitus

Finnair. Taustaa. saan EU:n. määräyksiää. ja Suomen. Tavoitteet. Keskeiset. kielteisistä. desta. johtoryhmä hallitus Finnair Oyj:n tiedonantopolitiikka Alkuperäinen dokumentti: 27.4.20122 Tarkastaja: Finnair Oyj:n johtoryhmä Hyväksyjä: Finnair Oyj:n hallitus Hyväksymispäivä: 31.10.2014 Taustaa Tässä Finnairin hallituksen

Lisätiedot

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2014

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2014 6 Hallituksen jäsentä 19 Hallituksen kokousta 100% Keskimääräinen osallistumisprosentti Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2014 26.3. Yhtiökokous 1 more than squares Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

Lisätiedot

SEURAN HYVÄ HALLINTO. Voittoja joka päivä

SEURAN HYVÄ HALLINTO. Voittoja joka päivä SEURAN HYVÄ HALLINTO Voittoja joka päivä Sisällysluettelo Lukijalle... 3 1 Mikä on seura?... 4 1.1 Peruskäsitteitä... 4 1.2 Seuran tarkoitus... 4 1.3 Yhdistyksen säännöt... 4 1.4. Keskeisiä toimintaperiaatteita...

Lisätiedot

Säätiöiden ja rahast S ojen neuv o ttel ukunt a r y. Delega D tionen för stiftelser och fonder r f. Helsinki 2010 3 1970 2010

Säätiöiden ja rahast S ojen neuv o ttel ukunt a r y. Delega D tionen för stiftelser och fonder r f. Helsinki 2010 3 1970 2010 1 2 Säätiöiden SÄÄTIÖIDEN ja rahastojen JA RAHASTOJEN neuvottelukunta NEUVOTTELUKUNTA ry. RY Delegationen DELEGATIONEN för stiftelser FÖR STIFTELSER och OCH fonder FONDER rf. RF Helsinki 2010 3 Toimittajat

Lisätiedot

Selvitys HALLINTO- JA OHJAUS- JÄRJESTELMÄSTÄ

Selvitys HALLINTO- JA OHJAUS- JÄRJESTELMÄSTÄ Selvitys HALLINTO- JA OHJAUS- JÄRJESTELMÄSTÄ Sisältö SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ HENKILÖTIEDOT RISKIENHALLINTA JOHDON PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS 3 8 11 14 SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ

Lisätiedot

[Kirjoita teksti] Salibandyseuran Hyvä Hallinto

[Kirjoita teksti] Salibandyseuran Hyvä Hallinto [Kirjoita teksti] Salibandyseuran Hyvä Hallinto 2 Sisältö LUKIJALLE... 4 SEURAN HYVÄ HALLINTO... 5 1 Mikä on seura?... 5 1.1 Peruskäsitteitä... 5 1.2 Seuran tarkoitus... 6 1.3 Yhdistyksen säännöt... 6

Lisätiedot

Salcomp Oyj. Osakeanti ja -myynti. Enintään 17 000 000 osaketta. Alustava hintaväli 3,20-4,00 euroa

Salcomp Oyj. Osakeanti ja -myynti. Enintään 17 000 000 osaketta. Alustava hintaväli 3,20-4,00 euroa LISTALLEOTTOESITE 27.2.2006 Osakkeiden lopullisesta merkintä- ja myyntihinnasta, Osakkeiden kokonaislukumäärästä ja eri sijoittajaryhmille myytävien Osakkeiden lukumäärästä päätetään lopullisesti institutionaalisille

Lisätiedot

HALLINTO JA OHJAUSJÄRJESTELMÄ

HALLINTO JA OHJAUSJÄRJESTELMÄ HALLINTO JA OHJAUSJÄRJESTELMÄ Finnlines Oyj noudattaa Suomen osakeyhtiölain sekä NASDAQ OMX Helsinki Oy:n antamia listattuja yhtiöitä koskevia sekä yhtiöjärjestykseensä kirjattuja sääntöjä ja määräyksiä.

Lisätiedot

Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodi

Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodi Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodi (Corporate Governance) 2010 Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodi (Corporate Governance) Arvopaperimarkkinayhdistys ry 15.6.2010 ARVOPAPERIMARKKINAYHDISTYS RY

Lisätiedot

Biotie Therapies Oyj 9.3.2015

Biotie Therapies Oyj 9.3.2015 1 Biotie Therapies Oyj Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2014 2 SISÄLLYSLUETTELO: 1. Selvitys hallinto ja ohjausjärjestelmästä 2. Hallitus 2.1. Hallituksen kokoonpano 2.2. Kuvaus hallituksen toiminnasta

Lisätiedot

SUOSITUS OHJEEKSI HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA PÄIJÄT-HÄMEEN KUNTA- KONSERNEISSA

SUOSITUS OHJEEKSI HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA PÄIJÄT-HÄMEEN KUNTA- KONSERNEISSA SUOSITUS OHJEEKSI HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA PÄIJÄT-HÄMEEN KUNTA- KONSERNEISSA 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 OMISTAJAOHJAUS...4 1.1 Tarkoitus...4 1.2 Hyvä hallinto- ja johtamistapa -ohjeen soveltamisala...4

Lisätiedot

2. Tiedot WIP:stä ja sen valvojasta

2. Tiedot WIP:stä ja sen valvojasta TIETOJA WIP:STÄ JA SEN TARJOAMISTA SIJOITUSPALVELUISTA SEKÄ TIETOA RAHOITUSVÄLINELAJIEN LUONTEESTA JA TYYPPILLISISTÄ RISKEISTÄ SEKÄ RAHOITUSPALVELUIDEN ETÄMYYNNIN ENNAKKOTIEDOT 1. Yleistä Tähän tiedotteeseen

Lisätiedot

RVM Investium Oy:n asiakaspalvelua tarjotaan yhtiön toimipaikoissa sekä asiakkaan halutessa myös muualla, kuten esimerkiksi asiakkaan omissa tiloissa.

RVM Investium Oy:n asiakaspalvelua tarjotaan yhtiön toimipaikoissa sekä asiakkaan halutessa myös muualla, kuten esimerkiksi asiakkaan omissa tiloissa. TIETOJA PALVELUTARJOAJASTA JA TARJOT- TAVISTA SIJOITUS- JA OHEISPALVELUISTA SEKÄ TIETOJA RAHOITUSVÄLINEISTÄ JA NIIHIN LIITTYVISTÄ RISKEISTÄ 1. YLEISTÄ Tähän tiedotteeseen on koottu sijoituspalvelulain

Lisätiedot

OUTOTECIN SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 2013

OUTOTECIN SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 2013 OUTOTECIN SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 2013 Maapallon luonnonvarojen kestävä hyödyntäminen OUTOTECIN SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUS- JÄRJESTELMÄSTÄ 2013 Lopullinen vastuu Outotecin hallinnosta

Lisätiedot

VIITASAAREN KAUPUNKI HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA VIITASAAREN KAUPUNKIKONSERNISSA (CORPORATE GOVERNANCE) Kaupunginhallitus 30.6.

VIITASAAREN KAUPUNKI HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA VIITASAAREN KAUPUNKIKONSERNISSA (CORPORATE GOVERNANCE) Kaupunginhallitus 30.6. VIITASAAREN KAUPUNKI HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA VIITASAAREN KAUPUNKIKONSERNISSA (CORPORATE GOVERNANCE) Kaupunginhallitus 30.6.2014 186 1 1. JOHDANTO... 4 1.1. Viitasaaren kaupungin konserniohje ja

Lisätiedot

VACON OYJ HALLINTO JA JOHTAMINEN HYVÄ HALLINTO JA JOHTAMINEN EDISTÄVÄT KASVUA, UUDISTUMISTA JA HYVINVOINTIA

VACON OYJ HALLINTO JA JOHTAMINEN HYVÄ HALLINTO JA JOHTAMINEN EDISTÄVÄT KASVUA, UUDISTUMISTA JA HYVINVOINTIA VACON OYJ HALLINTO JA JOHTAMINEN HYVÄ HALLINTO JA JOHTAMINEN EDISTÄVÄT KASVUA, UUDISTUMISTA JA HYVINVOINTIA SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 2014 SUOMEN LISTAYHTIÖIDEN HALLINNOINTIKOODIN NOUDATTAMINEN

Lisätiedot

ALOITTAVAN OSAKESIJOITTAJAN OPAS. Tie osakesäästämisen maailmaan

ALOITTAVAN OSAKESIJOITTAJAN OPAS. Tie osakesäästämisen maailmaan ALOITTAVAN OSAKESIJOITTAJAN OPAS Tie osakesäästämisen maailmaan Ville Aho Opinnäytetyö Toukokuu 2011 Liiketalouden koulutusohjelma Tampereen ammattikorkeakoulu TIIVISTELMÄ 2 Tampereen ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Hyvät hallintotavat perheyrityksissä. omistajuuden, liiketoiminnan sekä perheen hallinta

Hyvät hallintotavat perheyrityksissä. omistajuuden, liiketoiminnan sekä perheen hallinta 1 Hyvät hallintotavat perheyrityksissä omistajuuden, liiketoiminnan sekä perheen hallinta > L U K I J A L L E > S I S Ä L L Y S L U E T T E L O Hyvä hallintotapa vahvistaa ja selkeyttää yrityksen perustuu

Lisätiedot

Tule merkitsemään talletustodistuksia Oyj Ahola Transport Abp:n listautumisannissa AktieTorgetmarkkinapaikalle. Merkintäjakso: 7 22.

Tule merkitsemään talletustodistuksia Oyj Ahola Transport Abp:n listautumisannissa AktieTorgetmarkkinapaikalle. Merkintäjakso: 7 22. Tule merkitsemään talletustodistuksia Oyj Ahola Transport Abp:n listautumisannissa AktieTorgetmarkkinapaikalle Merkintäjakso: 7 22. toukokuuta 2015 Tärkeää tietoa HUOM! Tämä esite on epävirallinen käännös,

Lisätiedot

sidonnaisasiamiehet Finanssivalvonnalle. Sidonnaisasiamiesten rekisteröintivaltion on Suomi.

sidonnaisasiamiehet Finanssivalvonnalle. Sidonnaisasiamiesten rekisteröintivaltion on Suomi. TIETOJA PALVELUNTARJOAJASTA JA TARJOTTAVISTA SIJOITUS- JA OHEISPALVELUISTA SEKÄ YLEISIMMISTÄ RAHOITUSVÄLINETYYPEISTÄ JA NIIHIN LIITTYVISTÄ TYYPILLISISTÄ RISKEISTÄ 1. YLEISTÄ Tähän tiedotteeseen on koottu

Lisätiedot

FINNAIR OYJ. Osakeanti 39 447 270 Tarjottavaa osaketta Merkintähinta 6,30 euroa Tarjottavalta osakkeelta

FINNAIR OYJ. Osakeanti 39 447 270 Tarjottavaa osaketta Merkintähinta 6,30 euroa Tarjottavalta osakkeelta LISTALLEOTTOESITE FINNAIR OYJ Osakeanti 39 447 270 Tarjottavaa osaketta Merkintähinta 6,30 euroa Tarjottavalta osakkeelta Tämä Listalleottoesite liittyy osakkeenomistajien merkintäetuoikeuteen perustuvaan

Lisätiedot

Rahastoesite eq Hoivakiinteistöt -erikoissijoitusrahasto. Rahaston yleiskuvaus ja sijoituspolitiikka. Minimisijoitus. Rahaston pankkitili

Rahastoesite eq Hoivakiinteistöt -erikoissijoitusrahasto. Rahaston yleiskuvaus ja sijoituspolitiikka. Minimisijoitus. Rahaston pankkitili 1(8) Erikoissijoitusrahasto Finnreit Caren uudet säännöt tulevat voimaan. Rahaston nimi muuttuu ja uusi nimi on Erikoissijoitusrahasto eq Hoivakiinteistöt. Rahaston sijoituspolitiikassa tai rahaston toiminnan

Lisätiedot

TOIMIIKO HYVÄ HALLINNOINTI JA AVOIMUUS PÖRSSIYHTIÖISSÄ

TOIMIIKO HYVÄ HALLINNOINTI JA AVOIMUUS PÖRSSIYHTIÖISSÄ TOIMIIKO HYVÄ HALLINNOINTI JA AVOIMUUS PÖRSSIYHTIÖISSÄ 2013 Keskuskauppakamarin selvitys TOIMIIKO HYVÄ HALLINNOINTI JA AVOIMUUS PÖRSSIYHTIÖISSÄ Toukokuu 2013 Keskuskauppakamari on aktiivisesti mukana

Lisätiedot

Säätiöiden ja rahastojen neuvottelukunta ry. www.saatiopalvelu.fi

Säätiöiden ja rahastojen neuvottelukunta ry. www.saatiopalvelu.fi Säätiöiden ja rahastojen neuvottelukunta ry www.saatiopalvelu.fi Hyvä säätiötapa Lähes kolmekymmentä apurahoja jakavaa säätiötä ja rahastoa aloitti vuonna 1970 säännöllisen yhteydenpidon. Toiminta vakiintui

Lisätiedot

METSÄ BOARD OYJ:N SISÄPIIRIOHJEET. 1. Taustaa

METSÄ BOARD OYJ:N SISÄPIIRIOHJEET. 1. Taustaa 1 (6) METSÄ BOARD OYJ:N SISÄPIIRIOHJEET 1. Taustaa 2. Sisäpiiritietoa koskeva sääntely Metsä Board Oyj ja sen konserniyhtiöt (jäljempänä yhdessä Metsä Board tai yhtiö) noudattavat sisäpiiriasioissa Suomen

Lisätiedot

HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA HYVINKÄÄN KAUPUNKIKONSERNISSA (CORPORATE GOVERNANCE OHJE)

HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA HYVINKÄÄN KAUPUNKIKONSERNISSA (CORPORATE GOVERNANCE OHJE) HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA HYVINKÄÄN KAUPUNKIKONSERNISSA (CORPORATE GOVERNANCE OHJE) 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. YHTIÖKOKOUS... 3 2.1. YHTIÖKOKOUKSEN KOOLLE KUTSUMINEN... 3 2.2. KOKOUSKUTSU

Lisätiedot

Hyvä hallintotapa järjestössä

Hyvä hallintotapa järjestössä Hyvä hallintotapa järjestössä JULKAISIJA Sosiaali- ja terveysjärjestöjen yhteistyöyhdistys YTY ry Iso Roobertinkatu 1 A 16 00120 Helsinki KIRJOITTAJAT Anneli Pahta Olli Hakkarainen GRAAFINEN SUUNNITTELU

Lisätiedot

TIEDOT HEAD ASSET MANAGEMENT OY:STÄ JA SEN VALVOJASTA

TIEDOT HEAD ASSET MANAGEMENT OY:STÄ JA SEN VALVOJASTA SIJOITUSPALVELULAIN MUKAISET TIEDOT HEAD ASSET MANAGEMENT OY:STÄ JA SEN TARJOAMISTA SIJOITUS- JA OHEISPALVELUISTA, RAHOITUSPALVELUIDEN ETÄMYYNNIN ENNAKKOTIEDOT SEKÄ TIETOA RAHOITUSVÄLINELAJIEN LUONTEESTA

Lisätiedot