MATEMATIIKAN KOULUTUSOHJELMA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MATEMATIIKAN KOULUTUSOHJELMA"

Transkriptio

1 MATEMATIIKAN KOULUTUSOHJELMA Matematiikan opettajan linja Matematiikan linja Sovelletun matematiikan linja Matemaattisen tilastotieteen linja Matematiikan koulutusohjelma antaa yleiskuvan matematiikasta ja sen soveltamisesta sekä tarkemman kuvan eräistä matematiikan osa-alueista. Se antaa valmiuden matematiikan opettamiseen ja tieteelliseen työskentelyyn tällä alalla. Luonteenomaista matematiikalle on sen pitkälle viety käsitteellisyys ja päättelyn looginen täsmällisyys. Matematiikassa tärkeintä ei ole asioiden ulkoa opettelu vaan niiden ymmärtäminen ja matemaattisen ajattelutavan, ongelmanratkaisumenetelmien ja todistustekniikoiden omaksuminen. Matematiikan koulutusohjelman neljä linjaa (ja niiden painopistealueet) ovat: Matematiikan opettajan linja (O) Matematiikan linja (M) analyysi funktionaalianalyysi geometrinen funktioteoria diskreetti matematiikka koodausteoria laskettavuuden teoria lukuteoria ja algebra sanojen kombinatoriikka soluautomaatit Sovelletun matematiikan linja (S) matemaattinen mallintaminen biomatematiikka optimointi Matemaattisen tilastotieteen linja (T) Matematiikan opettajan linjan alempi tutkinto pyrkii antamaan opettajaksi opiskelevalle laajaalaisen kuvan eri matematiikan aloista. Ylempi tutkinto antaa pätevyyden peruskoulun, lukion ja ammatillisen koulutuksen matematiikan opettajaksi. Matematiikan ohella opintoihin kuuluvat oleellisesti pedagogiikan ja muiden sivuaineiden opinnot. Lukion ja etenkin peruskoulun puolella monet opettajan virat ovat edelleen kahden tai jopa kolmen aineen virkoja, joissa opetettavina aineina ovat matematiikan lisäksi fysiikka ja kemia. Tietojenkäsittely ei ole kouluissa virallisesti opetettava aine mutta on syytä huomioida että sen opettaminen kuitenkin usein kuuluu matemaattisten aineiden opettajan tehtäviin. Minimilaajuisella maisterin tutkinnolla voi saavuttaa pätevyyden enintään kahden aineen opettajan virkoihin. Edellä mainituista syistä suositellaan tutkinnon suorittamista laajempana, niin että se antaa pätevyyden myös kolmannessa opetettavassa aineessa ja/tai antaa riittävät valmiudet myös tietojenkäsittelyn opettamiselle. Opettajan linjalla opintojen pääaineena on matematiikka. Linjan vastuuhenkilönä toimii professori Matti Vuorinen. Matematiikan linjalla opintojen pääaineena on matematiikka. Linjan painopistealueet ovat analyysi ja diskreetti matematiikka. Differentiaali- ja integraalilaskenta on lähtökohta, jolle matemaattisen analyysin tutkimusalat rakentuvat. Matemaattinen analyysi on vaikuttanut ratkaisevalla tavalla useiden fysiikan alojen syntyyn ja kehitykseen 1600-luvulta alkaen. Toisaalta fysiikan ja tekniikan piiriin kuuluvien ilmiöiden matemaattinen mallintaminen tuottaa enenevässä määrin haasteita useille analyysin nykyisille tutkimusaloille, joita ovat mm. differentiaaliyhtälöiden teoria, geometrinen funktioteoria, funktionaalianalyysi, numeerinen analyysi. Analyysin sovellusalojen kirjon laajuus johtaa usein siihen, että alan

2 tutkija tarvitsee myös tietoja muilta aloilta kuten topologiasta, algebrasta ja geometrian eri haaroista. Perinteisen kynä ja paperi -tutkimusotteen rinnalle on viime aikoina noussut tietokonesimulaatioihin tukeutuva kokeellinen matematiikka. Analyysiin liittyvät opinnot antavat monipuolisia valmiuksia mm. erilaisiin sovelluksiin ja ne sopivat myös opettajiksi aikoville. Matematiikan laitos on erityisen tunnettu diskreetin matematiikan tutkimuksesta. Tämän tutkimussuunnan motivaatio tulee lähinnä tiedonsiirron ja tietojenkäsittelyn matemaattisista perusteista. Diskreetin matematiikan tutkimus on usein läheisessä yhteydessä lukuteorian ja algebran tutkimukseen. Tässä vaihtoehdossa on kolme pääsuuntaa: (1) Sanojen kombinatoriikassa tutkitaan diskreettien jonojen yleistä teoriaa. Tämä alue tarjoaa menetelmiä moniin matematiikan ja sovellutuksien osa-alueisiin. (2) Laskettavuuden teoria on viimeaikoina laajentunut uusiin laskettavuuden malleihin kuten soluautomaatteihin, DNA-laskentaan ja kvanttilaskentaan. Automaattien teoria on myös läheisesti yhteydessä kryptografiaan, jossa tutkitaan salausmenetelmiä, jotka liittyvät tiedonsiirtoon ja esimerkiksi äänestysmenettelyihin päätöksentekoanalyysissä. (3) Koodausteoria tutkii virheitä korjaavia koodeja. Tämä matemaattinen teoria on tiedonsiirron yksi oleellisimmista osista. Matematiikan linjan vastuuhenkilönä toimii professori Tero Harju. Sovelletun matematiikan linjan opinnot keskittyvät lähinnä matemaattiseen mallintamiseen ja optimointiin. Linjan tavoitteena on antaa opiskelijalle tiedot ja valmiudet käsitellä ja ratkaista erilaisia käytännön ongelmia matematiikan työkaluja käyttäen. Alunperin matemaattinen mallintaminen syntyi tarpeesta käsitellä fysiikan ongelmia täsmällisesti matematiikan kielellä. Nykyisin matematiikkaa sovelletaan monella tavalla tekniikassa, mutta myös muilla tieteenaloilla kuten biologiassa, lääketieteessä, taloustieteessä sekä tietojenkäsittelytieteessä. Yritysmaailmassa matemaattiset mallit ja optimointi ovat nykyisin varsin yleisiä tuotekehityksen ja päätöksenteon apuvälineitä. Sovellettu matematiikka on laskennallinen tiede, jossa tietokone sovellusohjelmistoineen on varsin keskeisessä roolissa. Tästä syystä tietojenkäsittelyn opinnot ovat tarpeen tällä linjalla. Tilastotieteen tiedoilla on käyttöä itse mallinnuksessa mutta myös yleisemmin tulosten analysoinnissa. Sivuaineeksi voi valita myös jonkin kiinnostavan sovellusalueen. Sovelletun matematiikan linjalla pääaineena on sovellettu matematiikka. Linjan vastuuhenkilönä toimii professori Marko Mäkelä. Matemaattisen tilastotieteen linja. Matematiikan LuK-tutkinnon suorittamisen jälkeen voi FMtutkinnon suorittaa tilastotiede pääaineenaan. Matematiikan laitoksen antama opetuksen ja ohjauksen laajuus riippuu laitokselle myönnettävistä resursseista. Opetus tapahtuu yhteistyössä tilastotieteen laitoksen kanssa. Matematiikan laitoksella linjan yhteyshenkilönä toimii yliassistentti Kalle Parvinen. Tietoturvakoulutus. Matematiikan laitos on yhdessä Turun yliopiston Informaatioteknologian laitoksen kanssa aloittanut tietoturvakoulutushankkeen. Alkuvaiheessa hankkeen puitteissa tarjotaan kaksi 20 op opintokokonaisuutta, Tietoturva IT-laitoksen puolelta ja Kryptografia Matematiikan laitoksen puolelta. Koulutusta on myöhemmin tarkoitus laajentaa mikäli sille saadaan varmistettua rahoitus. Tutkijakoulut. Laitos on mukana Analyysin tutkijakoulun, ComBin (Graduate school in Computational Biology, Bioinformatics, and Biometry) ja TUCSin (Turku Centre for Computer Science) toiminnassa. Tarkempaa tietoa näistä tutkijakouluista löytyy niiden verkkosivuilta. Työllisyystilanne. Käytännöllisesti katsoen kaikki viimeisten vuosien aikana koulutusohjelmasta valmistuneet ovat saaneet koulutustaan vastaavaa työtä.

3 OPINTOJEN RAKENNE Opinnot on suunniteltu kaksiportaisen tutkintojärjestelmän mukaisesti niin, että LuK-tutkinto on tarkoitettu suoritettavaksi 3 vuodessa ja tämän jälkeen maisterin tutkinto 2 vuodessa. LuK-tutkinto (tai sitä vastaavat opinnot) on pakollinen edellytys maisteriopintojen aloittamiseksi (715/ a :n 2. mom). Molemmat tutkinnot Turun yliopistossa suorittavat voivat kuitenkin aloittaa maisteriopinnot jo ennen LuK-tutkinnon suorittamista. Seuraavan taulukon luvut tarkoittavat vähimmäisvaatimuksia opintopisteissä laskettuna. Ensimmäiset kaksi saraketta koskevat LuK-tutkintoa opettajan (O), matematiikan (M) ja sovelletun matematiikan linjoilla (S) ja jälkimmäiset kaksi saraketta FM-tutkintoa. LuK FM O M ja S O M, S ja T Pääaine Sivuaineet Kieliopinnot Kaikki yhteensä Opintojen ajoitus ja linjan valinta LuK ja FM-tutkinnon ohjeellinen suoritusaika merkitsee keskimäärin 60 op lukuvuotta kohti. Opintojaksot on syytä suorittaa mahdollisimman pian niille osallistumisen jälkeen. Myös tietokoneharjoitustyöt on syytä tehdä heti opintojakson kuluessa. Jokaiselle uudelle opiskelijalle tehdään henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS). HOPS:in tarkoituksena on tukea opiskeluprosessia ja auttaa suunnittelemaan opintojen etenemistä. Suunnitelmaa päivitetään lukukausittain. Pääaineen perusopinnot suoritetaan ensimmäisenä lukuvuotena. Matematiikan historian kurssi kannattaa suorittaa vasta aineopintojen loppuvaiheessa. Vaikka maisterin tutkinto on mahdollista suorittaa kahdessa vuodessa, kannattaa molemmat tutkinnot Turun yliopistossa suorittavien aloittaa tutkintoon kuuluvien syventävien opintojen suorittaminen jo kolmantena opiskeluvuonna. Opettajankoulutuksen pedagogiset opinnot suositellaan suoritettaviksi viimeisenä opiskeluvuotena. Kohdassa "Opintojaksojen sisältö" kerrotaan tarkemmin kullakin opintojaksolla tarvittavat esitiedot, mikä auttaa suunnittelemaan niiden suorittamisjärjestystä. Linjan valinta LuK-tutkintoa varten tapahtuu toisen opiskeluvuoden keväänä. Ehtona on, että opiskelija on suorittanut vähintään 30 op matematiikan opintoja, joihin sisältyvät kurssit Analyysi I ja Lineaarialgebra. Linjan voi myöhemmin halutessaan vaihtaa. Maisterin tutkinnon osalta linjaa ei tarvitse valita uudestaan, mikäli tarkoitus ei ole vaihtaa linjaa. Tarkempaa tietoa henkilökohtaisista opintosuunnitelmista, opintojen ajoituksesta ja lisää matematiikan opiskeluun liittyviä ohjeita löytyy verkosta osoitteesta opiskelu/opiskeluohjeet.

4 LUONNONTIETEIDEN KANDIDAATIN TUTKINTO (180 OP) LuK-tutkinto suoritetaan tietyn linjan opintovaatimusten mukaisesti. Vähintään 180 op laajuiset opinnot koostuvat pää- ja sivuaineiden perus- ja aineopinnoista sekä kieliopinnoista. LuK - tutkintoon ei voi sisällyttää pää- tai sivuaineiden syventäviä opintoja. LuK-tutkinto, matematiikan opettajan linja PERUSOPINNOT 25 op MATE5019 Analyysi I MATE5020 Analyysi II MATE5216 Lineaarialgebra AINEOPINNOT (vähintään 45 op) Opintoihin on sisällytettävä seuraavat opintojaksot: MATE5060 Algebran peruskurssi I SMAT5045 Differentiaaliyhtälöt MATE5059 Geometria MATE5298 Matematiikan aine MATE5172 Matematiikan historia SMAT5001 Todennäköisyyslaskenta I MATE5229 LuK-tutkielma Lisäksi on suoritettava vähintään 16 op seuraavista aineopinnoista: MATE5061 Algebran peruskurssi II MATE5074 Algoritminen matematiikka MATE5033 Funktioteoria* MATE5304 Informaatioteoria MATE5039 Kombinatoriikka MATE5114 Logiikka MATE5123 Lukuteoria SMAT5108 Matemaattinen optimointi I SMAT5109 Matemaattinen optimointi II MATE5275 Matematiikan menetelmäkurssi I MATE5276 Matematiikan menetelmäkurssi II SMAT5176 Numeerinen analyysi* SMAT5066 Todennäköisyyslaskenta II MATE6006 Usean muuttujan funktiot I MATE6007 Usean muuttujan funktiot II 8 op 8 op 9 op 5 op 5 op 5 op 2 op 2 op 6 op * Opettajalinjalaiset voivat halutessaan laajentaa Numeerisen analyysin ja Funktioteorian kurssit syventäviksi opinnoiksi tekemällä aiheeseen liittyvän lisäharjoitustyön. Tällöin kyseiset kurssit kirjataan maisterivaiheen opintoihin. Vuosittain luennoitavat kurssit löytyvät laitoksen ilmoitustaululta ja verkkosivulta SIVUAINEOPINNOT (vähintään 60 op tai op) Yhdestä sivuaineesta on suoritettava vähintään 60 op kokonaisuus. Sivuaineeksi suositellaan fysiikkaa tai kemiaa, joiden opetettavan aineen opintovaatimukset on esitelty kyseisten oppiaineiden opetussuunnitelmassa. Lisäksi tutkintoon on sisällytettävä vähintään 5 op tietojenkäsittelytieteitä: esimerkiksi Tietokoneen käytön alkeet (3 op), ja Johdatus informaatioteknologiaan (2 op) tai Matemaattiset ohjelmistot (2 op). Laajemmat sivuainekokonaisuudet tietojenkäsittelytieteistä tulee suorittaa matematiikan linjan tai tietojenkäsittelytieteiden omien vaatimusten mukaisesti. Erityisesti opettajille suunnattuja opintoja suositellaan.

5 KIELI- JA VIESTINTÄOPINNOT (vähintään 8 op) KISU3321 Suomen kieli / kirjallinen viestintä KIRU2321 ja 2341 Toinen kotimainen kieli Vieras kieli: englanti, ranska, saksa tai venäjä / tekstin ymmärtäminen 2 op 2 op Vieraan kielen opintojen on oltava taitotasoa II (level II). Kielikeskuksen opintojaksojen taitotaso on ilmoitettu kielikeskuksen opinto-oppaassa. Luk-tutkinto, matematiikan linja PERUSOPINNOT 25 op MATE5019 Analyysi I MATE5020 Analyysi II MATE5216 Lineaarialgebra 8 op 8 op 9 op AINEOPINNOT (vähintään 55 op) Opintoihin on sisällytettävä seuraavat opintojaksot: MATE5060 Algebran peruskurssi I 5 op MATE5298 Matematiikan aine 2 op MATE5172 Matematiikan historia 2 op MATE5300 LuK-tutkielma 8 op Lisäksi on suoritettava vähintään 38 op muita matematiikan tai sovelletun matematiikan aineopintokursseja. Syventävien opintojen ja ammatillisen pätevyyden kannalta erityisen suositeltavia kursseja ovat MATE5061 Algebran peruskurssi II MATE5033 Funktioteoria MATE5026 Metriset avaruudet Vuosittain luennoitavat kurssit löytyvät laitoksen ilmoitustaululta ja verkkosivulta opiskelu/opetusohjelma. SIVUAINEOPINNOT (vähintään op tai 60 op) LuK- tutkintoon on sisällytettävä vähintään kaksi 25 op:n sivuainekokonaisuutta tai yksi 60 op:n sivuainekokonaisuus. Nämä eivät voi sisältää syventäviä opintoja. Tietojenkäsittelytieteet (vähintään 25 op) Opintoihin on sisällytettävä seuraavat kurssit: Algoritmien ja ohjelmoinnin peruskurssi 5 op Matemaattiset ohjelmistot 2 op Matematiikan tietokonetyö I 2 op Johdatus informaatioteknologiaan 2 op Olio-ohjelmoinnin perusteet 5 op Vapaasti valittavia opintoja 9 op Laajan sivuaineen opintoihin on edellä lueteltujen kurssien lisäksi suoritettava Matematiikan tietokonetyö II 2 op Tietorakenteet ja algoritmit I 5 op Tietorakenteet ja algoritmit II 5 op Vapaasti valittavia tietojenkäsittelytieteiden opintoja 32 op (esim. ohjelmointiin, algoritmeihin, tekoälyyn, grafiikkaan, hahmontunnistukseen tai bioinformatiikkaan liittyviä kursseja.) Tietojenkäsittelytieteiden sivuainekokonaisuuden voi suorittaa myös noudattamalla tietojenkäsittelytieteiden omia sivuainevaatimuksia.

6 Muita sivuaineopintoja (0 op tai vähintään 25 op) Mikäli opiskelija suorittaa tietojenkäsittelytieteistä alle 60 op kokonaisuuden, hänen on lisäksi suoritettava vähintään 25 op kokonaisuus tilastotieteestä tai jostakin muusta sivuaineesta. Tavallisimmat muut sivuaineet ovat fysiikka, teoreettinen fysiikka, talous- ja liiketaloustiede. KIELI- JA VIESTINTÄOPINNOT (vähintään 8 op) KISU3321 Suomen kieli / kirjallinen viestintä KIRU2321 ja 2341 Toinen kotimainen kieli Vieras kieli: englanti, ranska, saksa tai venäjä / tekstin ymmärtäminen 2 op 2 op Vieraan kielen opintojen on oltava taitotasoa II (level II). Kielikeskuksen opintojaksojen taitotaso on ilmoitettu kielikeskuksen opinto-oppaassa. Luk-tutkinto, sovelletun matematiikan linja PERUSOPINNOT 25 op MATE5019 Analyysi I MATE5020 Analyysi II MATE5216 Lineaarialgebra AINEOPINNOT (vähintään 55 op) Opintoihin on sisällytettävä seuraavat opintojaksot: SMAT5045 Differentiaaliyhtälöt SMAT5300 LuK-tutkielma SMAT5108 Matemaattinen optimointi I MATE5298 Matematiikan aine SMAT5176 Numeerinen analyysi SMAT5001 Todennäköisyyslaskenta I MATE6006 Usean muuttujan funktiot I 8 op 8 op 9 op 5 op 8 op 2 op Lisäksi on suoritettava vähintään 2 muita sovelletun matematiikan tai matematiikan aineopintokursseja. Syventävien opintojen ja ammatillisen pätevyyden kannalta erityisen suositeltavia kursseja ovat MATE5060 Algebran peruskurssi I SMAT5046 Matemaattiset ohjelmistot SMAT5109 Matemaattinen optimointi II MATE5172 Matematiikan historia SMAT5066 Todennäköisyyslaskenta II MATE6007 Usean muuttujan funktiot II 5 op 2 op 2 op Kurssin Matemaattiset ohjelmistot voi sisällyttää joko pääaineen tai tietojenkäsittelytieteiden sivuainekokonaisuuden opintoihin. Vuosittain luennoitavat kurssit löytyvät laitoksen ilmoitustaululta ja verkkosivulta SIVUAINEOPINNOT (vähintään op tai 60 op) Tietojenkäsittelytieteet (vähintään 25 op) Katso matematiikan linjan sivuaineopinnot. Tilastotiede Erittäin suositeltavaa on suorittaa tilastotieteen perusopinnot. Tilastotiede pääaineena maisteriopinnot suorittavalle tilastotieteen perusopinnot ja eräät aineopinnot ovat pakollisia, katso tarkemmin maisteriopintojen kohdalta.

7 Muita sivuaineopintoja Mikäli opiskelija suorittaa tietojenkäsittelytieteistä alle 60 op ja tilastotieteestä alle 25 op kokonaisuuden, hänen on lisäksi suoritettava vähintään 25 op kokonaisuus jostakin muusta sivuaineesta. Suositeltavia muita sivuaineita ovat talous- ja liiketaloustiede sekä fysiikka. KIELI- JA VIESTINTÄOPINNOT (vähintään 8 op) KISU3321 Suomen kieli / kirjallinen viestintä KIRU2321 ja 2341 Toinen kotimainen kieli Vieras kieli: englanti, ranska, saksa tai venäjä / tekstin ymmärtäminen 2 op 2 op Vieraan kielen opintojen on oltava taitotasoa II (level II). Kielikeskuksen opintojaksojen taitotaso on ilmoitettu kielikeskuksen opinto-oppaassa.

8 FILOSOFIAN MAISTERIN TUTKINTO (120 OP) Tutkinnon suorittamisen edellytyksenä on LuK-tutkinnon suorittaminen matematiikan opettajan, matematiikan tai sovelletun matematiikan linjalta, tarvittaessa linjakohtaisilla pakollisilla aineopinnoilla täydennettynä, tai näitä vastaavien esitietojen omaaminen, sekä alla esitettyjen opintovaatimusten mukaiset opinnot. FM-tutkinto, matematiikan opettajan linja SYVENTÄVÄT OPINNOT (vähintään 60 op) MATE5207 Pro gradu -tutkielma Opettajalinjan syventäviä opintoja 20 op 0-15 op Lisäksi on suoritettava tarvittava määrä muita matematiikan tai sovelletun matematiikan syventäviä opintoja, yhteensä 60 op. Kulloinkin luennoitavien kurssien luettelo löytyy laitoksen ilmoitustaululta ja verkkosivulta SIVUAINEOPINNOT (vähintään 60 op) Opettajan pedagogiset opinnot (60 op) Opiskelijan on suoritettava Opettajan pedagogiset opinnot (60 op). Kokonaisuuden suoritustavasta kerrotaan tarkemmin kasvatustieteellisen tiedekunnan opinto-oppaassa. Muita sivuaineopintoja Opettajaksi valmistuvien on hyvä huomata, että opettajan pätevyysvaatimusten mukaan jokaisesta opetettavasta aineesta tulisi olla suoritettuna vähintään 60 op opinnot. Näihin opintoihin lasketaan mukaan sekä LuK-tutkinnossa, että FM-tutkinnossa suoritetut opinnot. Mikäli opiskelijalla ei ole LuK-tutkinnossa suoritettuna laajaa sivuainekokonaisuutta 60 op, hänen suositellaan täydentävän jonkin sivuaineistaan 60 op laajuiseksi. Pää- ja sivuaineopintoja on yhteensä oltava vähintään 120 op. FM-tutkinto, matematiikan linja SYVENTÄVÄT OPINNOT (vähintään 80 op) MATE5108 Pro gradu -tutkielma 30 op Lisäksi on suoritettava vähintään 50 op muita matematiikan tai sovelletun matematiikan syventäviä opintoja. Erityisesti opettajille suunnatut syventävät opinnot eivät kelpaa syventävien opintojen minimivaatimuksien mukaisiksi opinnoiksi. Kulloinkin luennoitavien kurssien luettelo löytyy laitoksen ilmoitustaululta ja verkkosivulta SIVUAINEOPINNOT (0 op tai vähintään 25 op) Mikäli LuK-tutkinnossa ei ole suoritettu tietojenkäsittelytieteen perusopintoja 25 op, ne on suoritettava tässä vaiheessa. Pää- ja sivuaineopintoja on yhteensä oltava vähintään 120 op.

9 FM-tutkinto, sovelletun matematiikan linja SYVENTÄVÄT OPINNOT (vähintään 80 op) SMAT5127 Pro gradu -tutkielma 30 op Lisäksi on suoritettava vähintään 50 op muita sovelletun matematiikan tai matematiikan syventäviä opintoja. Suositeltavia kursseja ovat SMAT5169 Kontrolliteoria 5 op SMAT5016 Konveksi analyysi ja optimointi 5 op SMAT5215 Matemaattinen mallintaminen 10 op SMAT5037 Optimointialgoritmit 5 op SMAT5035 Osittaisdifferentiaaliyhtälöt 10 op SMAT5129 Riskiteoria 10 op SMAT5023 Stokastiset prosessit 5 op MATE5325 Topologian perusteet 5 op SMAT5213 Variaatiolaskenta 5 op Erityisesti opettajille suunnatut syventävät opinnot eivät kelpaa syventävien opintojen minimivaatimuksien mukaisiksi opinnoiksi. Kulloinkin luennoitavien kurssien luettelo löytyy laitoksen ilmoitustaululta ja verkkosivulta SIVUAINEOPINNOT (0 op tai vähintään 25 op) Mikäli LuK-tutkinnossa ei ole suoritettu tietojenkäsittelytieteen perusopintoja 25 op, ne on suoritettava tässä vaiheessa. Pää- ja sivuaineopintoja on yhteensä oltava vähintään 120 op. FM-tutkinto, matemaattisen tilastotieteen linja Tutkinnon suorittamisen edellytyksenä on LuK-tutkinto matematiikassa tai sovelletussa matematiikassa sisältäen matematiikan aineopintokurssit Todennäköisyyslaskenta I ja II sekä tilastotieteen perusopinnot 25 op ja tilastotieteen aineopintokurssit TILC02 Tilastollinen päättely ja TILC04 Lineaariset mallit. Syventävien opintojen tulee sisältää vähintään 8 tilastotieteen opintoja sekä linjan vastuuhenkilön hyväksymän HOPSin mukaisesti matematiikkaa. Opetus ja ohjaus järjestetään käytettävissä olevien resurssien puitteissa yhteistyössä tilastotieteen laitoksen kanssa. Mikäli LuK-tutkinnossa ei ole suoritettu tietojenkäsittelytieteen perusopintoja 25 op, ne on suoritettava tässä vaiheessa. Pää- ja sivuaineopintoja on yhteensä oltava vähintään 120 op.

10 MATEMATIIKKA MUISSA KOULUTUSOHJELMISSA Kunkin koulutusohjelman kohdalla on mainittu kyseisessä koulutusohjelmassa pakolliset matematiikan opinnot. Yleissääntönä on, että opiskeltaessa matematiikkaa vähintään 25 op on opintoihin sisällytettävä alla esitetyt Matematiikan perusopinnot. Joidenkin koulutusohjelmien kohdalla on sovittu hieman erityyppisistä kokonaisuuksista, jotka esitellään alla. Näitä eri koulutusohjelmille suunnattuja opintoja ei voi mielivaltaisesti yhdistellä vaan kokonaisuudet tulee suorittaa siinä muodossa kuin ne on alla mainittu. Matematiikan perusopinnot 25 OP Kokonaisuuden voi koostaa joko opintojaksoista MATE5015 Analyysi I (sivuaineopiskelijoille) 8 op MATE5018 Analyysi II (sivuaineopiskelijoille) 8 op MATE5043 Lineaarialgebra (sivuaineopiskelijoille) 9 op tai opintojaksoista MATE5291 Matematiikan peruskurssi A MATE5292 Matematiikan peruskurssi B MATE5293 Matematiikan peruskurssi C 5 op MATE5205 Analyysin täydennyskurssi 3 op MATE5043 Lineaarialgebra (sivuaineopiskelijoille) 9 op Matematiikan perusopintojen suorittaminen matematiikan peruskurssien pohjalta edellyttää aina analyysin täydennyskurssin suorittamista. Opettajankoulutuslaitosten (OKL) opiskelijat suorittavat seuraavan kokonaisuuden. Kurssien luennot suunnataan eri luentokerroilla eri opiskelijaryhmille. Lisätietoja opetuksesta antaa lehtori Kauko Lindström. Matematiikan perusopinnot (OKL) 25 op MATE7006 Matematiikan sivuaineopinnot (OKL) osa I 12 op MATE7007 Matematiikan sivuaineopinnot (OKL) osa II 13 op Oppisisältöjen erilaisuudesta johtuen näitä kokonaisuuksia ei voi yhdistää muulla tavoin. Niille, jotka aikovat suorittaa myös matematiikan aineopintoja, suositellaan ehdottomasti kursseja Analyysi I ja II, mutta OKL:ien opiskelijat suorittavat jäljempänä esitellyn aineopintokokonaisuuden. Matematiikan perus- ja aineopinnot opettajille 60 op Kokonaisuuden voi koostaa joko opintokokonaisuuksista Matematiikan perusopinnot 25 op Matematiikan aineopinnot opettajille 35 op tai OKL:issä kokonaisuuksista Matematiikan perusopinnot (okl) 25 op Matematiikan aineopinnot (okl) 35 op Oppisisältöjen erilaisuudesta johtuen näitä kokonaisuuksia ei voi yhdistää muulla tavoin.

11 Matematiikan aineopinnot opettajille 35 op MATE5060 Algebran peruskurssi I 5 op SMAT5045 Differentiaaliyhtälöt 5 op MATE5059 Geometria 5 op SMAT5175 Todennäköisyyslaskenta (sivuaineopisk.) Lisäksi on suoritettava vähintään 16 op seuraavista aineopinnoista: MATE5061 Algebran peruskurssi II MATE5074 Algoritminen matematiikka MATE5033 Funktioteoria MATE5304 Informaatioteoria MATE5039 Kombinatoriikka MATE5114 Logiikka MATE5123 Lukuteoria SMAT5108 Matemaattinen optimointi I SMAT5109 Matemaattinen optimointi II MATE5275 Matematiikan menetelmäkurssi I MATE5276 Matematiikan menetelmäkurssi II SMAT5176 Numeerinen analyysi MATE5241 Sovelluksia koulumatematiikkaan* 5 op SMAT5066 Todennäköisyyslaskenta II MATE6006 Usean muuttujan funktiot I MATE6007 Usean muuttujan funktiot II * Voidaan kirjata myös matematiikan aineopintona. Seuraava opintokokonaisuus on tarkoitettu OKL:ien opiskelijoille. Matematiikan aineopinnot (okl) 35 op MATE5060 Algebran peruskurssi I 5 op MATE5059 Geometria 5 op MATE5043 Lineaarialgebra (sivuaineopiskelijoille) 9 op SMAT5175 Todennäköisyyslaskenta (sivuaineopisk.) Sopimuksen mukaan muita matematiikan aineopintoja 12 op Kurssien luennot suunnataan eri luentokerroilla eri opiskelijaryhmille. Lisätietoja opetuksesta antaa lehtori Kauko Lindström. Matematiikan Perus-, aine- ja syventävät opinnot opettajille 120 OP Edellä esitetyn 60 op perus- ja aineopintokokonaisuuden lisäksi on suoritettava matematiikan syventäviä opintoja matematiikan opettajan linjan maisteriopintojen vaatimusten mukaisesti sisältäen 20 op sivuainetutkielman (MATE5317).

12 Koulutusohjelmittain tarjottavat sivuainekokonaisuudet: Koulutusohjelmissa (esim. kemia), joissa pakollisen matematiikan osuus on alle 25 op, kokonaisuus koostuu kursseista: MATE5291 Matematiikan peruskurssi A MATE5292 Matematiikan peruskurssi B MATE5293 Matematiikan peruskurssi C 5 op Tietojenkäsittelytieteiden opiskelijoille 25 op MATE5260 Diskreetti matematiikka I MATE5291 Matematiikan peruskurssi A MATE5293 Matematiikan peruskurssi C 5 op Lisäksi vähintään 12 op seuraavista kursseista: MATE5074 Algoritminen matematiikka MATE5261 Diskreetti matematiikka II MATE5039 Kombinatoriikka MATE5114 Logiikka MATE5292 Matematiikan peruskurssi B MATE5259 Tietotekninen algebra SMAT5098 Todennäköisyyslaskenta (sivuaineopisk.) Tämä kokonaisuus ei korvaa kokonaisuutta Matematiikan perusopinnot 25 op.kurssit Tietotekninen algebra, Diskreetti matematiikka I ja Diskreetti matematiikka II kuitenkin korvaavat kurssin Lineaarialgebra. Tilastotieteen opiskelijoille 30 op MATE5291 Matematiikan peruskurssi A MATE5292 Matematiikan peruskurssi B MATE5293 Matematiikan peruskurssi C 5 op MATE5043 Lineaarialgebra (sivuaineopiskelijoille) 9 op SMAT5214 Todennäköisyyslaskenta I (tilastotiet.) SMAT5072 Todennäköisyyslaskenta II (tilastotiet.) Edellä esitetyissä tietojenkäsittelytieteiden ja tilastotieteen opiskelijoille tarkoitetuissa kokonaisuuksissa Matematiikan peruskurssit (A-C) voidaan aina korvata laajemmilla kursseilla Analyysi I ja Analyysi II. Vastaavasti tietojenkäsittytieteiden opiskelijoiden kokonaisuudessa mainittu Tietotekninen algebra voidaan korvata laajemmalla kurssilla Lineaarialgebra. Matematiikan peruskursseja (A-C) ja Analyysin kursseja (I-II) ei kuitenkaan voi mielivaltaisesti yhdistellä samaan tutkintoon vaan kokonaisuuden on pohjauduttava jompaan kumpaan vaihtoehtoon. Tämä kokonaisuus ei korvaa kokonaisuutta Matematiikan perusopinnot 25 op. DI-koulutuksen matematiikan pakolliset opinnot 30 op MATE5261 Diskreetti matematiikka II /2,5 ov MATE5281 Insinöörimatematiikka I A / 2,5 ov MATE5282 Insinöörimatematiikka I B 5 op / 2,5 ov MATE5283 Insinöörimatematiikka II A / 2,5 ov MATE5284 Insinöörimatematiikka II B 5 op / 2,5 ov MATE5259 Tietotekninen algebra / 2,5 ov SMAT5175 Todennäköisyyslaskenta (sivuaineopisk.) / 2,5 ov

13 Kryptografian sivuainekokonaisuus 20 op MATE5089 Kryptografian matemaattiset perusteet 5 op / 2,5 ov MATE5296 Kryptografia I 5 op / 2,5 ov MATE5297 Kryptografia II 5 op / 2,5 ov MATE5226 Kryptografian seminaari 5 op / 3 ov Kokonaisuuden suorittaminen edellyttää riittäviä esitietoja. Ensimmäistä kurssia lukuun ottamatta yllä luetellut kurssit ovat matematiikan normaaleja syventäviä opintojaksoja. Lisätietoja kryptografian kokonaisuudesta antaa yliassistentti Tommi Meskanen.

14 OPINTOJAKSOJEN TAVOITTEET JA SISÄLTÖ Matematiikan opinnot jakautuvat perus-, aine- ja syventäviin opintoihin. Perusopintojen tavoitteena on perehdyttää opiskelija matematiikan tärkeimpiin tekniikoihin, työvälineisiin ja rakenteisiin sekä antaa valmiudet matematiikan opintojen jatkamiselle. Aineopintojen tavoitteena on tutustuttaa opiskelija matematiikan eri osa-alueisiin ja laajentaa hänen käsitystään matematiikasta ja sen sovelluksista. Syventävien opintojen tavoitteena puolestaan on perehtyä tarkemmin tiettyihin matematiikan osa-alueisiin sekä antaa kuva niiden sovelluksista ja ajankohtaisista tutkimuskohteista. Opintoihin kiinteästi kuuluvien laskuharjoitusten tavoitteena on harjaannuttaa opiskelijaa kurssilla käsiteltävien ongelmien ratkaisemisessa sekä kehittää opiskelijan taitoja matemaattisen esityksen pitämiseen ja antaa valmiuksia koulutus- ja opetustehtäviin. PERUSOPINNOT MATE5019 Analyysi I 8 op (Calculus I) Tavoitteet: Tavoitteena on saada opiskelijat ymmärtämään analyysin peruskäsitteet raja-arvo, derivaatta ja määrämätön integraali, sekä hallitsemaan niillä suoritettavat laskurutiinit. Sisältö: joukot, relaatiot ja funktiot, reaali- ja kompleksiluvut, alkeisfunktiot, lukujonon ja funktion raja-arvo, jatkuvat funktiot ja niiden perusominaisuudet, derivaatta ja derivoituvan funktion perusominaisuudet, osittaisderivaatta, määräämätön integraali, yksinkertaiset integroimismenetelmät Toteutustavat: luennot 56 t, laskuharjoitukset 28 t, ohjaus 10 t, I ja II periodi Suositeltu suoritusajankohta: 1. vuoden syksy Vastuuorganisaatio ja -opettaja: Matematiikan laitos, Timo Neuvonen Oppimateriaalin lisätiedot: Kurssin oheislukemistoksi sopii mm. Adams, R.A.: Calculus, A complete course; Clark, C.W.: Elementary Mathematical Analysis; Edwards, Jr., C.H., Penney, D.E.: Calculus and Analytic Geometry; Spiegel, M.: Advanced Calculus. Lisätiedot: Kurssi ei sovellu samaan opintokokonaisuuteen tai tutkintoon opintojaksojen MATE5015 ja MATE5291 kanssa. MATE5020 Analyysi II 8 op (Calculus II) Tavoitteet: Kurssilla perehdytään täsmällisesti jo koulussa opitun Riemannin integraalin määritelmään, perusominaisuuksiin ja laskemiseen. Tutustutaan sarjojen suppenemiseen ja usean muuttujan funktioiden teorian alkeisiin sekä opitaan käyttämään potenssisarjoja apuvälineenä erilaisissa sovelluksissa. Sisältö: Riemannin integraali ja sen sovelluksia, epäoleellinen integraali, sarjoista, tasainen suppeneminen, potenssisarjoista, alkeisfunktioiden Taylorin sarjakehitelmä ja sen sovelluksia, usean muuttujan funktion differentiaali- ja integraalilaskennan alkeita Edeltävät opinnot: Analyysi I Toteutustavat: luennot 56 t, laskuharjoitukset 28 t, III ja IV periodi Suositeltu suoritusajankohta: 1. vuoden kevät Vastuuorganisaatio ja -opettaja: Matematiikan laitos, Timo Neuvonen. Oppimateriaalin lisätiedot: Kurssin oheislukemistoksi sopii mm. Adams, R.A.: Calculus, A complete course; Clark, C.W.: Elementary Mathematical Analysis; Edwards, Jr., C.H., Penney, D.E.: Calculus and Analytic Geometry; Spiegel, M.: Advanced Calculus.

15 Lisätiedot: Kurssi ei sovellu samaan opintokokonaisuuteen tai tutkintoon opintojaksojen MATE5018 ja MATE5292 kanssa. MATE5216 Lineaarialgebra 9 op (Linear Algebra) Tavoitteet: Opiskelijan tulee hallita lineaarialgebran peruskäsitteet kuten determinantti, matriisi, kanta ja lineaarikuvaus sekä yhtälöryhmien ratkaisemiseen ja matriisien ominaisarvoteoriaan liittyvät perustulokset. Sisältö: analyyttistä geometriaa, matriisit ja determinantit, aliavaruudet ja kannat, lineaariset yhtälöryhmät, lineaarikuvaukset, matriisin ominaisarvot Toteutustavat: luennot 56 t, laskuharjoitukset 28 t, I ja II periodi Suositeltu suoritusajankohta: 1. vuoden syksy Vastuuorganisaatio ja -opettaja: Matematiikan laitos, Juha Honkala Oppimateriaalin lisätiedot: Kurssin oheislukemistoksi sopii mm. Murdoch, D.C.: Linear Algebra; Lipschutz, S.: Theory and Problems of Linear Algebra. Lisätiedot: Kurssi ei sovellu samaan opintokokonaisuuteen tai tutkintoon opintojakson MATE5043 kanssa. Aineopinnot MATE5060 Algebran peruskurssi I 5 op (Basics of Algebra I) Tavoitteet: tiettyjen algebran perusrakenteiden ja niiden sovellusten omaksuminen Sisältö: Kurssilla käsitellään lukuteoriaa ja ryhmäteoriaa sekä täydennetään lineaarialgebran tuntemusta käsittelemällä yleisiä reaalisia vektoriavaruuksia. Edeltävät opinnot: Lineaarialgebra Toteutustavat: luennot 28 t, laskuharjoitukset 12 t, III periodi Vastuuorganisaatio ja -opettaja: Matematiikan laitos, Markku Koppinen Oppimateriaalin lisätiedot: Kurssin oheislukemistoksi sopii mm Ayres, F.: Theory and Problems of Modern Algebra, Herstein, I.: Abstract Algebra, Lipschutz, S.; Theory and Problems of Linear Algebra, Murdoch, D.C.: Linear algebra. MATE5061 Algebran peruskurssi II (Basics of Algebra II) Tavoitteet: Kurssilla syvennetään Algebran peruskurssi I:ssä opittuja abstraktin algebran rakenteita. Tavoitteena on saada opiskelijat näkemään algebrallisten menetelmien sisäinen kauneus ja lukuiset sovelluskohteet. Sisältö: ryhmät, renkaat, kunnat, sisätuloavaruudet Edeltävät opinnot: Algebran peruskurssi I Toteutustavat: luennot 28 t, laskuharjoitukset 12 t, IV periodi Vastuuorganisaatio ja -opettaja: Matematiikan laitos, Markku Koppinen Oppimateriaalin lisätiedot: Kurssin oheislukemistoksi sopii mm. Ayres, F.: Theory and Problems of Modern Algebra, Herstein, I.: Abstract Algebra, Cohn, P.M.: Algebra, vol. 1

16 MATE5074 Algoritminen matematiikka (Algorithmic Mathematics) Tavoitteet: Kurssin keskeinen tavoite on kehittää algoritmista ajattelua. Tämä on tärkeää useiden syventävien opintojen luentokurssien seuraamiseksi - ovathan monet modernin matematiikan probleemat luonteeltaan algoritmisia. Sisältö: Kursilla tarkastellaan matematiikan peruslaskutoimituksien algoritmeja ja näiden algoritmien kompleksisuutta. Etupäässä algoritmista ajattelua sovelletaan lukuteoreettisiin tehtäviin. Edeltävät opinnot: Matematiikan perusopinnot, lukuteorian tuntemus on eduksi Toteutustavat: luennot 28 t, laskuharjoitukset 12 t, IV periodi Vastuuorganisaatio ja -opettaja: Matematiikan laitos, Vesa Halava Oppimateriaalin lisätiedot: Kurssin oheislukemistoksi sopii mm. H.S. Wilf: Algorithms and Complexity, Prentice-Hall, 1986; Cormen, Leiserson, Rivest, Stein: Introduction to Algorithms; Brassard, Bratley: Fundamentals of Algorithms. SMAT5045 Differentiaaliyhtälöt 5 op (Differential Equations) Oppiaine: Sovellettu matematiikka Yleiskuvaus: Differentiaaliyhtälöiden avulla voidaan mallintaa monia ilmiöitä esimerkiksi fysiikassa, biologiassa, taloustieteessä ja lääketieteessä. Toisaalta differentiaaliyhtälöiden tutkimus sinällään tarjoaa mielenkiintoisia matemaattisia haasteita ja hyödyntää sekä analyysin että lineaarialgebran työkaluja. Tavoitteet: Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa mallintaa reaalimaailman ilmiöitä differentiaaliyhtälöiden avulla sekä osaa ratkaista lineaarisia sekä joitakin epälineaarisia differentiaaliyhtälöitä. Lisäksi, mikäli differentiaaliyhtälön ratkaisua ei löydy, osaa opiskelija analysoida differentiaaliyhtälöiden pitkän aikavälin käytöstä kvalitatiivisin menetelmin sekä lyhyen aikavälin käytöstä numeerisin menetelmin. Sisältö: lineaariset differentiaaliyhtälöt avaruudessa R n, joitakin ratkeavia epälineaarisia differentiaaliyhtälötyyppejä, differentiaaliyhtälöiden kvalitatiivinen analyysi ja numeerinen ratkaiseminen Edeltävät opinnot: Lineaarialgebra, Analyysi II (alku) Toteutustavat: luennot 28 t, laskuharjoitukset 12 t, IV periodi Vastuuorganisaatio ja -opettaja: Matematiikan laitos, Heikki Ruskeepää MATE5033 Funktioteoria (Complex Analysis) Tavoitteet: eri sovelluksissa tarvittavien funktioteorian osien tuntemus ja kompleksifunktioiden keskeisten ominaisuuksien hallinta Sisältö: funktioteorian perusteet: analyyttinen ja harmoninen funktio, alkeisfunktiot, kompleksinen integraali, Taylorin ja Laurentin sarjat, residylaskenta Edeltävät opinnot: Usean muuttujan funktiot Toteutustavat: luennot 28 t, laskuharjoitukset 12 t, III periodi Vastuuorganisaatio ja -opettaja: Matematiikan laitos, Tom Meurman Oppimateriaalin lisätiedot: Kurssin oheislukemistoksi sopii mm. M. Spiegel: Complex Variables, Schaum Publishing. Lisätietoa: Opettajalinjalaiset voivat laajentaa tämän kurssin syventäväksi opintojaksoksi MATE5320 suorittamalla ylimääräisen harjoitustyön.

17 MATE5059 Geometria 5 op (Geometry) Tavoitteet: Geometrian kurssi tarjoaa yleiskuvan tasogeometriasta ja tason transformaatioista. Kurssin tavoitteena on luoda mahdollisimman laaja näkemys geometriasta kouluopetusta silmälläpitäen. Kurssin suorittaneen opiskelijan tulee hallita geometrinen ajattelu syvällisemmin kuin lukioopetuksen geometrian kurssi edellyttää. Hyvin jäsennettyjen todistusten laadinta ja hallinta on keskeistä kurssilla. Geometria on hyvä lähtöalusta matemaattiselle ongelmaratkaisulle. Sisältö: Kurssi antaa yleiskuvan tason alkeisgeometriasta ja sen transformaatioista. Ensimmäinen osuus sisältää kolmioita koskevat perustulokset kuten Cevan ja Menelauksen lauseet, jotka koskevat kolmioiden merkillisiä pisteitä. Transformaatioita koskevan osuuden pääantina on isometrioiden luokittelutulos ja sen sovellukset. Tässä osuudessa tarkastellaan myös tason affiinien kuvausten teoriaa. Edeltävät opinnot: Algebran peruskurssi I (hyödyllinen, mutta ei välttämätön) Toteutustavat: luennot 28 t, laskuharjoitukset 12 t, I periodi Vastuuorganisaatio ja -opettaja: Matematiikan laitos, Tero Harju MATE5304 Informaatioteoria (Information Theory) Tavoitteet: Informaatioteorian perusrakenteen ymmärtäminen kurssilla esitettävän alkeistodennäköisyysteorian pohjalta sekä keskeisten sovellusten, mm. Huffmanin koodausalgoritmin hallinta. Sisältö: Claude E. Shannonin tutkimuksista 1940-luvun loppupuolella alkunsa saaneen informaatioteorian keskeiset kysymykset koskevat tiedon pakkaamista ja siirtämistä. Näihin liittyvät teorian peruskäsitteet entropia ja kanavan kapasiteetti. Kurssilla käsitellään oleellisesti Shannonilta peräisin olevia tuloksia ja niiden sovelluksia yksinkertaisissa tilanteissa, joissa tullaan toimeen ilman mittateoreettista todennäköisyyslaskentaa. Kurssilla on läheinen yhteys koodausteoriaan, jota ei kuitenkaan paljon ehditä käsitellä. Edeltävät opinnot: Toteutustavat: luennot 28 t, laskuharjoitukset 12 t, IV periodi Vastuuorganisaatio ja -opettaja: Matematiikan laitos, Kari Ylinen MATE5039 Kombinatoriikka ( Combinatorics I) Tavoitteet: Opiskelijan tulee ymmärtää luentomonisteessa esitetyt määritelmät ja hallita siinä esitetyt todistukset sekä keskeiset kombinatoriikan laskutekniikat kuten binomikertoimilla laskeminen, yksinkertaisten rekursioyhtälöiden ratkaiseminen ja erilaisten tehtävien ratkaiseminen generoivia funktioita käyttämällä. Sisältö: Kombinatoriikka on hyvin monivivahteinen alue, jossa useat keskeiset probleemat ovat mielenkiintoisia ja helposti esitettäviä mutta vaikeasti ratkaistavia. Opintojaksossa käsitellään kombinatoriikan perusmenetelmiä, kuten lokeroperiaatetta, permutaatioita, binomikertoimia ja generoivia funktioita. Edeltävät opinnot: Monet kurssilla käsitellyt asiat eivät edellytä pohjatietoja, mutta generoivia funktioita käsittelevän osuuden (noin yksi neljäsosa kurssista) ymmärtäminen edellyttää kurssin Algebran peruskurssi II tuntemusta. Toteutustavat: luennot 28 t, laskuharjoitukset 12 t, III periodi Vastuuorganisaatio ja -opettaja: Matematiikan laitos, Iiro Honkala

18 MATE5114 Logiikka (Logic) Tavoitteet: Kurssin keskeinen tavoite on matematiikassa - ja myös muissa tieteissä - esiintyvien loogisten rakenteiden hallitseminen. Samalla kurssin on tarkoitus kehittää algoritmista ajattelua. Tämä on tärkeää useiden syventävien opintojen luentokurssien kannalta. Kurssin suorittaneen opiskelijan on hallittava todistaminen formaalisessa teoriassa. Sisältö: (1) propositiologiikka, sisältäen logiikan kompaktisuuslauseen ja propositiologiikan aksiomatiikan. (2) johdanto predikaattilogiikkaan, sisältäen malliteorian alkeet. Edeltävät opinnot: Algebran peruskurssi tai Tietotekninen algebra (hyödyllisiä) Toteutustavat: luennot 28 t, laskuharjoitukset 12 t, II periodi Vastuuorganisaatio ja -opettaja: Matematiikan laitos, Tero Harju MATE5299 LuK-tutkielma, aineenopettajat 6 op Bachelor s Thesis (Education Track) MATE5300 LuK-tutkielma matematiikassa 8 op Bachelor s Thesis SMAT5300 LuK-tutkielma sovelletussa matematiikassa 8 op Bachelor s Thesis tai Sovellettu matematiikka Tavoitteet: Tavoitteena on harjaannuttaa opiskelijaa käyttämään tieteellistä kirjallisuutta, hakemaan tietojan eri lähteistä ja tuottamaan sujuvaa tieteellistä tekstiä. Sisältö: pienimuotoinen matemaattinen tutkimustyö. Edeltävät opinnot: Matematiikan aine Vaadittavat opintosuoritukset: Tutkielma, kypsyysnäyte Arviointi: hyväksytty/hylätty Toteutustavat: Ohjauksen alainen omakohtainen työ. Opiskelijan hakiessa LuK-tutkielman aihetta määrätään hänelle opettaja, joka ohjaa työn etenemistä. Tarkoituksena on kehitellä itsenäisesti opettajan antamaa pientä ongelmaa eteenpäin. Tämä tapahtuu laskemalla esimerkkejä, tarkastelemalla erikoistapauksia ja keskustelemalla ohjaajan kanssa. Opiskelijaa rohkaistaan esittämään omia ajatuksia ja kysymyksiä ja hakemaan niihin vastauksia omalla ajattelulla käyttäen apuvälineinä kirjallisuutta, www-materiaalia ja ohjaajaa. Lopuksi tuloksista kirjoitetaan raportti (=tutkielma). LuK-tutkielma voidaan laatia myös osana kahden tai useamman opiskelijan ryhmätyönä, jolloin kokonaisuuden tulee olla vastaavasti laajempi kuin yksin tehtynä. LuK-tutkielmaan liittyy erilli-nen kypsyysnäyte, jossa opiskelija kirjoittaa muutaman sivun mittaisen esityksen tutkielman aihepiiriin kuuluvasta aiheesta osoittaen hallitsevansa alan kirjallisen esitystavan suomen tai ruotsin kielellä riippuen opiskelijan pohjakoulutuksen kielestä. Vastuuorganisaatio: Matematiikan laitos MATE5123 Lukuteoria (Number Theory) Tavoitteet: Luentomonisteessa esitettyjen määritelmien ymmärtäminen ja todistusten hallinta sekä erilaisten lukuteoreettisten peruslaskumenetelmien (esim. Eukleideen algoritmi, lineaaristen kongruenssien ratkaiseminen, kiinalaisen jäännöslauseen soveltaminen, neliönjäännösten käyttö toisen asteen kongruenssin ratkaisujen lukumäärän selvittämisessä, tyyppiä ax + by + c = 0 olevan Diofantoksen yhtälön ratkaiseminen) osaaminen. Sisältö: lukuteorian alkeita, mm. kokonaislukujen jaollisuus ja tekijöihinjako, kongruenssit, lineaariset Diofantoksen yhtälöt, primitiiviset juuret, indeksit, neliöjäännökset, lukuteoreettiset funktiot Edeltävät opinnot: Algebran peruskurssi II Toteutustavat: luennot 28 t, laskuharjoitukset 12 t, I periodi Vastuuorganisaatio ja -opettaja: Matematiikan laitos, Iiro Honkala

19 SMAT5108 Matemaattinen optimointi I (Mathematical Optimization I) Oppiaine: Sovellettu matematiikka Tavoitteet: Hallita lineaaristen optimointitehtävien mallinnus ja ratkaiseminen. Sisältö: mallinnus, lineaarinen optimointi, duaalisuus Edeltävät opinnot: ensimmäisen vuoden matematiikan opinnot Vaadittavat opintosuoritukset: harjoitustyö, jossa ratkaistaan lineaarinen optimointitehtävä, kirjallinen tentti Toteutustavat: luennot 28 t, laskuharjoitukset 12 t, pakollinen harjoitustyö, III periodi Toteutustapojen lisätiedot: Harjoitustyö sisältää annetun optimointiongelman matemaattisen mallintamisen, mallin ratkaisemisen sekä tulosten tulkinnan. Työstä laaditaan raportti. Harjoitustyön aiheita voi pyytää luennoitsijalta. Tehdyistä laskuharjoituksista (ei pakollisia) saa hyvityspisteitä tenttiin. Vastuuorganisaatio ja -opettaja: Matematiikan laitos, Marko Mäkelä Oppimateriaalin lisätiedot: Kurssin oheislukemistoksi sopii mm. Rardin, R. L.: Optimization in operations research. SMAT5109 Matemaattinen optimointi II (Mathematical Optimization II) Oppiaine: Sovellettu matematiikka Tavoitteet: Hallita diskreetin optimoinnin perusmenetelmät. Sisältö: diskreetti optimointi: verkostomallit, kokonaislukuoptimointi, likimääräiset menetelmät Edeltävät opinnot: Matemaattinen optimointi I Vaadittavat opintosuoritukset: kirjallinen tentti Toteutustavat: luennot 28 t, laskuharjoitukset 12 t, IV periodi Toteutustapojen lisätiedot: Laskuharjoitukset eivät ole pakollisia, mutta tehdyistä harjoituksista saa hyvityspisteitä tenttiin. Vastuuorganisaatio ja -opettaja: Matematiikan laitos, Marko Mäkelä Oppimateriaalin lisätiedot: Kurssin oheislukemistoksi sopii mm. Rardin, R. L.: Optimization in operations research. SMAT5046 Matemaattiset ohjelmistot 2 op (Mathematical Software) Oppiaine: Sovellettu matematiikka Yleiskuvaus: Mathematica-ohjelmalla voidaan laskea symbolisesti ja numeerisesti, tuottaa matemaattista grafiikkaa ja ohjelmoida. Mathematicaa voidaan käyttää myös tesktinkäsittelyohjelmana. Tavoitteet: Opiskelija osaa käyttää Mathematica-ohjelmaa tavanomaisten matemattisten tehtävien ratkaisemiseen. Sisältö: Perehdytään Mathematica-ohjelmaan. Edeltävät opinnot: ensimmäisen vuoden matematiikan opinnot Vaadittavat opintosuoritukset: harjoitustyö Arviointi: hyväksytty / hylätty Toteutustavat: mikroluokkaharjoitukset 14 t, III periodi Vastuuorganisaatio ja -opettaja: Matematiikan laitos, Heikki Ruskeepää Oppimateriaalit: Ruskeepää: Mathematica-opas: Versio 4 Lisätiedot: Matematiikan koulutusohjelman opiskelijat voivat halutessaan sisällyttää kurssin tietojenkäsittelytieteiden opintoihin. SMAT5177 Matemaattiset ohjelmistot II (Mathematical Software II) Oppiaine: Sovellettu matematiikka

20 Yleiskuvaus: Mathematica on hyvin edistynyt ohjelmointiympäristö ja tukee monia erilaisia ohjelmointityylejä. Vaikka Mathematican avulla voidaan ohjelmoida tavanomaisten proseduraalisten ohjelmointikielten tapaan, niin käytettävissä ovat myös funktionaalisen, sääntöpohjaisen ja rekursiivisen ohjelmoinnin edistyneemmät ohjelmointityylit. Lisäksi voidaan käyttää grafiikan ohjelmointia ns. graafisten primitiivien avulla. Tavoitteet: Opiskelija osaa kirjoittaa Mathematica-ohjelmia matemaattisten tehtävien ratkaisemiseen. Sisältö: Perehdytään ohjelmointiin Mathematica-ohjelman avulla. Tutustutaan proseduraaliseen, funktionaaliseen, sääntöpohjaiseen, rekursiiviseen ja grafiikan ohjelmointiin. Edeltävät opinnot: Matemaattiset ohjelmistot Vaadittavat opintosuoritukset: harjoitustyöt (laskuharjoitukset) ja harjoitustyö Arviointi: hyväksytty / hylätty Toteutustavat: ei luennoida lukuvuonna Vastuuorganisaatio ja -opettaja: Matematiikan laitos, Heikki Ruskeepää Oppimateriaalin lisätiedot: Kurssin oheislukemistoksi sopii mm. Ruskeepää: Mathematica Navigator: Mathematics, Statistics, and Graphics; Wellin, Gaylord & Kamin: An Introduction to Programming with Mathematica. MATE5298 Matematiikan aine 2 op (Essay in Mathematics) Tavoitteet: Harjoitellaan ja kehitetään itsenäistä matemaattista työskentelyä ja omakohtaista kirjallista matemaattista ilmaisua. Työskentely tapahtuu kirjallisuuden pohjalta ja pyrkii siten totuttamaan alan kirjallisuuden käyttöön. Sisältö: Annetun materiaalin pohjalta tehtävä essee. Edeltävät opinnot: Matematiikan perusopinnot suoritettuna ja suomen kielen kirjallisen viestinnän kurssi suoritettuna. Vaadittavat opintosuoritukset: essee Arviointi: hyväksytty / hylätty Suositeltu suoritusajankohta: 2. vuoden kevät Toteutustavat: Ohjauksen alainen omakohtainen matemaattinen kirjoitustyö. Opiskelijan hakiessa aineen aihetta määrätään opettaja, joka ohjaa aineen kirjoittamista ja tarkastaa sen. Ohjeet aineen aiheen hakemista varten ovat ilmoitustauluilla. Vastuuorganisaatio: Matematiikan laitos MATE5172 Matematiikan historia 2 op (History of Mathematics) Tavoitteet: Kurssi pyrkii antamaan yleiskatsauksen matematiikan kehitykseen esihistoriallisista ajoista nykypäiviin. Sisältö: Keskeisiä teemoja ovat mm. luvun käsitteen kehittyminen, matemaattisten teorioiden yleinen luonne ja sitä koskevien käsitysten muuttuminen sekä matematiikan suhde eksakteihin luonnontieteisiin. Vaadittavat opintosuoritukset: suullinen tai kirjallinen tentti Toteutustavat: Tenttiin osallistumisesta tulee erikseen sopia opintojakson vastuuhenkilön kanssa. Vastuuorganisaatio ja -opettaja: Matematiikan laitos, Timo Neuvonen Oppimateriaalit: Tarnanen: Matematiikan historia Oppimateriaalin lisätiedot: Monistetta myy laitoksen kanslia Lisätietoja: Kurssin suorittamista suositellaan vasta aineopintojen loppuvaiheessa. MATE5275 Matematiikan menetelmäkurssi I (Scientific Computing I) MATE5276 Matematiikan menetelmäkurssi II (Scientific Computing II)

Matematiikka tai tilastotiede sivuaineena

Matematiikka tai tilastotiede sivuaineena Matematiikka tai tilastotiede sivuaineena Matematiikan sivuainekokonaisuudet Matematiikasta voi suorittaa 25, 60 ja 120 opintopisteen opintokokonaisuudet. Matematiikan 25 op:n opintokokonaisuus Pakolliset

Lisätiedot

Matematiikka. Orientoivat opinnot /

Matematiikka. Orientoivat opinnot / Matematiikka Orientoivat opinnot / 30.8.2011 Tutkinnot Kaksi erillistä ja peräkkäistä tutkintoa: LuK + FM Laajuudet 180 op + 120 op = 300 op Ohjeellinen suoritusaika 3 v + 2 v = 5 v Tutkinnot erillisiä

Lisätiedot

Matematiikka ja tilastotiede. Orientoivat opinnot /

Matematiikka ja tilastotiede. Orientoivat opinnot / Matematiikka ja tilastotiede Orientoivat opinnot / 27.8.2013 Tutkinnot Kaksi erillistä ja peräkkäistä tutkintoa: LuK + FM Laajuudet 180 op + 120 op = 300 op Ohjeellinen suoritusaika 3 v + 2 v = 5 v Tutkinnot

Lisätiedot

Myös opettajaksi aikova voi suorittaa LuK-tutkinnon, mutta sillä ei saa opettajan kelpoisuutta.

Myös opettajaksi aikova voi suorittaa LuK-tutkinnon, mutta sillä ei saa opettajan kelpoisuutta. Tietojenkäsittelytiede Tutkintovaatimukset Perustutkinnot LUONNONTIETEIDEN KANDIDAATIN TUTKINTO (VÄHINTÄÄN 120 OV) 1. Tietojenkäsittelytieteen cum laude approbatur -oppimäärä (vähintään 55 ov) ja kypsyysnäyte

Lisätiedot

Matematiikka ja tilastotiede. Orientoivat opinnot / 25.8.2015

Matematiikka ja tilastotiede. Orientoivat opinnot / 25.8.2015 Matematiikka ja tilastotiede Orientoivat opinnot / 25.8.2015 Tutkinnot Kaksi erillistä ja peräkkäistä tutkintoa: LuK + FM Laajuudet 180 op + 120 op = 300 op Ohjeellinen suoritusaika 3 v + 2 v = 5 v Tutkinnot

Lisätiedot

MATEMATIIKAN KOULUTUSOHJELMA

MATEMATIIKAN KOULUTUSOHJELMA 1 MATEMATIIKAN KOULUTUSOHJELMA Matematiikan koulutusohjelma antaa yleiskuvan matematiikasta ja sen soveltamisesta sekä tarkemman kuvan eräistä matematiikan osa-alueista. Se antaa valmiuden matematiikan

Lisätiedot

Opetusperiodi:I, suunnattu hakukohteille:

Opetusperiodi:I, suunnattu hakukohteille: Kurssin nimi ja koodi Muut kommentit MS-A0001 Matriisilaskenta 5 op (Matrisräkning, Kuvaus: kurssi Teknillinen fysiikka ja matematiikka käsittelee lineaarisia yhtälöryhmiä sekä vektoreita ja matriiseja

Lisätiedot

Opetusperiodi:I, suunnattu hakukohteille: Teknillinen fysiikka ja matematiikka

Opetusperiodi:I, suunnattu hakukohteille: Teknillinen fysiikka ja matematiikka Kurssin nimi ja koodi MS-A0001 Matriisilaskenta 5 op (Matrisräkning, Kuvaus: kurssi käsittelee lineaarisia yhtälöryhmiä sekä vektoreita ja matriiseja sovelluksineen. Sisältö: vektorilaskentaa, matriisit

Lisätiedot

HOPS Henkilökohtainen opintosuunnitelma LuK -tutkintoon

HOPS Henkilökohtainen opintosuunnitelma LuK -tutkintoon JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Matematiikan ja tilastotieteen laitos Tilastotiede HOPS - Tilastotiede HOPS Henkilökohtainen opintosuunnitelma LuK -tutkintoon Nimi: Syntymäaika: Ammatti ja urasuunnitelmat: Muuta:

Lisätiedot

OPS-MUUTOSINFO

OPS-MUUTOSINFO 1 OPS-MUUTOSINFO 3.9.201 Matemaattisten tieteiden tutkinto-ohjelma MUUTOKSEN TAUSTALLA 2 Oulun yliopiston strategia- ja rakennemuutokset Oulun yliopiston opetussuunnitelmatyön periaatteet o Opintojaksojen

Lisätiedot

TIETOJENKÄSITTELYTIEDE

TIETOJENKÄSITTELYTIEDE TIETOJENKÄSITTELYTIEDE Tietojenkäsittelytieteen laitos Exactum (Kumpulan kampus) PL 68 (Gustaf Hällströmin katu 2b) 00014 Helsingin yliopisto Puhelinnumero 02941 911 (vaihde), ohivalinta 02941... http://www.cs.helsinki.fi/

Lisätiedot

4.5. MATEMAATTISTEN AINEIDEN OPETTAJANKOULUTUS. 4.5.1. Tutkinnon rakenne. Matemaattisten aineiden koulutusohjelma

4.5. MATEMAATTISTEN AINEIDEN OPETTAJANKOULUTUS. 4.5.1. Tutkinnon rakenne. Matemaattisten aineiden koulutusohjelma Matemaattisten aineiden 82 4.5. MATEMAATTISTEN AINEIDEN OPETTAJANKOULUTUS Koulutuksesta vastaa professori Seppo Pohjolainen, Matematiikan laitos, huone Sg207, puhelin 365 2424 email: seppo.pohjolainen@tut.fi.

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus Maanpuolustuskorkeakoulusta Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2008 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty puolustusministeriön esittelystä, säädetään Maanpuolustuskorkeakoulusta

Lisätiedot

KIELI-, KÄÄNNÖS- JA KIRJALLISUUSTIETEIDEN YKSIKKÖ Orientoivat opinnot, syksy 2011. Tampereen yliopiston organisaatio

KIELI-, KÄÄNNÖS- JA KIRJALLISUUSTIETEIDEN YKSIKKÖ Orientoivat opinnot, syksy 2011. Tampereen yliopiston organisaatio 1 Tampereen yliopiston organisaatio 2 Tieteenalayksiköt (9 kpl) Biolääketieteellisen teknologian yksikkö Informaatiotieteiden yksikkö Johtamiskorkeakoulu Kasvatustieteiden yksikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden

Lisätiedot

MATEMATIIKAN KOULUTUSOHJELMA

MATEMATIIKAN KOULUTUSOHJELMA MATEMATIIKAN KOULUTUSOHJELMA MATEMATIIKAN KOULUTUSOHJELMA Matemaatikon linjat Vakuutusmatemaatikon linja Matematiikan opettajan linja Opintojen rakenne Matematiikka muissa koulutusohjelmissa Kurssien sisältö

Lisätiedot

Orientoivat opinnot 1a 27.8.2014 Kati Toikkanen, opintopäällikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö

Orientoivat opinnot 1a 27.8.2014 Kati Toikkanen, opintopäällikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö Orientoivat opinnot Ia 2014 Orientoivat opinnot 1a 27.8.2014 Kati Toikkanen, opintopäällikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö 2 Tutkinnot Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto,

Lisätiedot

Tietojenkäsittelytieteen tutkintovaatimukset

Tietojenkäsittelytieteen tutkintovaatimukset Tietojenkäsittelytieteen tutkintovaatimukset Näiden tutkintovaatimusten mukaan opiskelevat lukuvuonna 2006 2007 opintonsa aloittaneet opiskelijat sekä uuteen tutkintojärjestelmään lukuvuoden 2005 2006

Lisätiedot

MATEMATIIKAN KOULUTUSOHJELMA

MATEMATIIKAN KOULUTUSOHJELMA MATEMATIIKAN KOULUTUSOHJELMA Matematiikan koulutusohjelma antaa yleiskuvan matematiikasta ja sen soveltamisesta sekä tarkemman kuvan eräistä matematiikan osa-alueista. Se antaa valmiuden matematiikan opettamiseen

Lisätiedot

4. Diplomi-insinöörin tutkinto ja koulutusohjelmien tutkintovaatimukset

4. Diplomi-insinöörin tutkinto ja koulutusohjelmien tutkintovaatimukset 34 4. Diplomi-insinöörin tutkinto ja koulutusohjelmien tutkintovaatimukset 4.1. DI-koulutusohjelmien rakenne ja tutkinnon suorittaminen Koulutusohjelman opintojen yleinen rakenne on Tampereen teknillisessä

Lisätiedot

15. TIETOLIIKENNE-ELEKTRONIIKAN KOULUTUSOHJELMA

15. TIETOLIIKENNE-ELEKTRONIIKAN KOULUTUSOHJELMA Tuotantotekniikan laitos 15. TIETOLIIKENNE-ELEKTRONIIKAN KOULUTUSOHJELMA 15.1. Tavoitteet 167 Tietoliikenne-elektroniikan koulutusohjelma tuottaa tietoliikennelaitteistojen ja -järjestelmien kehittämiseen,

Lisätiedot

Tärkeää huomioitavaa:

Tärkeää huomioitavaa: Siirtymäohjeistus tietotekniikan kandivaiheen opiskelijoille 2005 tutkintorakenteesta 2013 Teknistieteellisen kandidaattiohjelman tietotekniikan pääaineeseen Tärkeää huomioitavaa: Yli 7 vuotta vanhoilla

Lisätiedot

Tärkeää huomioitavaa:

Tärkeää huomioitavaa: Siirtymäohjeistus tuotantotalouden kandidaattivaiheen opiskelijoille 2005 tutkintorakenteesta 2013 Teknistieteellisen kandidaattiohjelman tuotantotalouden pääaineeseen Tärkeää huomioitavaa: Pääsääntöisesti

Lisätiedot

Lakkautetut vastavat opintojaksot: Mat Matematiikan peruskurssi P2-IV (5 op) Mat Sovellettu todennäköisyyslaskenta B (5 op)

Lakkautetut vastavat opintojaksot: Mat Matematiikan peruskurssi P2-IV (5 op) Mat Sovellettu todennäköisyyslaskenta B (5 op) KORVAVUUSLISTA 31.10.2005/RR 1 KURSSIT, jotka luennoidaan 2005-2006 : Lakkautetut vastavat opintojaksot: Mat-1.1010 Matematiikan peruskurssi L 1 (10 op) Mat-1.401 Mat-1.1020 Matematiikan peruskurssi L

Lisätiedot

Teologisia tutkintoja voidaan suorittaa Helsingin yliopistossa, Joensuun yliopistossa ja Åbo Akademissa.

Teologisia tutkintoja voidaan suorittaa Helsingin yliopistossa, Joensuun yliopistossa ja Åbo Akademissa. Asetus teologisista tutkinnoista 7.4.1995/517 1 LUKU Yleisiä säännöksiä 1 Koulutusvastuu Teologisia tutkintoja voidaan suorittaa Helsingin yliopistossa, Joensuun yliopistossa ja Åbo Akademissa. 2 Tutkinnot

Lisätiedot

Kielipalvelut-yksikkö TUTKINTOIHIN KUULUVAT KIELIOPINNOT. Asetuksen mukaiset kielitaitovaatimukset

Kielipalvelut-yksikkö TUTKINTOIHIN KUULUVAT KIELIOPINNOT. Asetuksen mukaiset kielitaitovaatimukset 3 TUTKINTOIHIN KUULUVAT KIELIOPINNOT Kielipalvelut-yksikkö Asetuksen mukaiset kielitaitovaatimukset Valtioneuvoston asetuksessa yliopistojen tutkinnoista (794/2004) 6 määrätään kielitaidosta, että opiskelijan

Lisätiedot

15. TIETOLIIKENNE-ELEKTRONIIKAN KOULUTUSOHJELMA

15. TIETOLIIKENNE-ELEKTRONIIKAN KOULUTUSOHJELMA 164 15. TIETOLIIKENNE-ELEKTRONIIKAN KOULUTUSOHJELMA Vastuuhenkilö: Markku Renfors, koulutusohjelman johtaja, professori Huone: TG108 Puhelin: 31153937 markku.renfors@tut.fi Päivi Salo, osaston sihteeri

Lisätiedot

EHDOTUS. EHDOTUS Matematiikan opetussuunnitelmien perusteiden oppiainekohtaiset osat

EHDOTUS. EHDOTUS Matematiikan opetussuunnitelmien perusteiden oppiainekohtaiset osat EHDOTUS Matemaattisten aineiden opettajien liitto MAOL ry 12.2.2015 Asemamiehenkatu 4 00520 HELSINKI Opetushallitus Hakaniemenranta 6 00530 Helsinki EHDOTUS Matematiikan opetussuunnitelmien perusteiden

Lisätiedot

Kielipalvelut-yksikkö TUTKINTOIHIN KUULUVAT KIELIOPINNOT. Asetuksen mukaiset kielitaitovaatimukset

Kielipalvelut-yksikkö TUTKINTOIHIN KUULUVAT KIELIOPINNOT. Asetuksen mukaiset kielitaitovaatimukset 3 TUTKINTOIHIN KUULUVAT KIELIOPINNOT Kielipalvelut-yksikkö Asetuksen mukaiset kielitaitovaatimukset Valtioneuvoston asetuksessa yliopistojen tutkinnoista (794/2004) 6 määrätään kielitaidosta, että opiskelijan

Lisätiedot

VERO-OIKEUS Tax Law. Ammatillisten ja tieteellisten tavoitteiden saavuttamiseksi opinnoissa tulevat esille erityisesti seuraavat asiat:

VERO-OIKEUS Tax Law. Ammatillisten ja tieteellisten tavoitteiden saavuttamiseksi opinnoissa tulevat esille erityisesti seuraavat asiat: VERO-OIKEUS Tax Law Hallintotieteiden kandidaatin ja maisterin tutkintojen tavoitteet Vero-oikeus pääaineena suoritettavan hallintotieteiden kandidaatin tutkinnon (120 ov) ja maisterin tutkinnon (160 ov)

Lisätiedot

PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT OHJEET KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA

PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT OHJEET KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT OHJEET KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA LV 2013 2014 1 Sisällysluettelo OPISKELU KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA... 3 KOULUTUSOHJELMAN

Lisätiedot

MATEMATIIKAN KOULUTUSOHJELMA

MATEMATIIKAN KOULUTUSOHJELMA MATEMATIIKAN KOULUTUSOHJELMA Matematiikan koulutusohjelma antaa yleiskuvan matematiikasta ja sen soveltamisesta sekä tarkemman kuvan eräistä matematiikan osa-alueista. Se antaa valmiuden matematiikan opettamiseen

Lisätiedot

Tilanne sekä MS-A0003/4* Matriisilaskenta 5 op

Tilanne sekä MS-A0003/4* Matriisilaskenta 5 op MATEMATIIKKA Mat-1.1210 Matematiikan peruskurssi S1 ei järjestetä enää MS-A0103/4* Differentiaali- ja integraalilaskenta I 5 op sekä MS-A0003/4* Matriisilaskenta 5 op Mat-1.1110 Matematiikan peruskurssi

Lisätiedot

Orientoivat opinnot 1a Kati Toikkanen, opintopäällikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö

Orientoivat opinnot 1a Kati Toikkanen, opintopäällikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö Orientoivat opinnot 1a 27.8.2014 Kati Toikkanen, opintopäällikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö 2 Tutkinnot Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto, 180 op (tavoiteaika 3 vuotta)

Lisätiedot

031075P MATEMATIIKAN PERUSKURSSI II 5,0 op

031075P MATEMATIIKAN PERUSKURSSI II 5,0 op 031075P MATEMATIIKAN PERUSKURSSI II 5,0 op Kurssin jokaiseen kolmeen välikokeeseen on ilmoittauduttava erikseen WebOodissa (https://weboodi.oulu.fi/oodi/). Huom! Välikoeilmoittautuminen on PAKOLLINEN.

Lisätiedot

Tietojenkäsittelytieteet Tutkinto-ohjelman info. Henrik Hedberg Heli Alatalo

Tietojenkäsittelytieteet Tutkinto-ohjelman info. Henrik Hedberg Heli Alatalo Tietojenkäsittelytieteet Tutkinto-ohjelman info Henrik Hedberg Heli Alatalo Orientoivat opinnot 810020Y, 2 op Orientaatioviikko Teemaluennot Pienryhmätoiminta Omaopettajatapaamiset Henkilökohtainen opintosuunnitelma

Lisätiedot

Infotilaisuus koulutusuudistuksen siirtymäajan päättymisestä

Infotilaisuus koulutusuudistuksen siirtymäajan päättymisestä 8.10.2014 Infotilaisuus koulutusuudistuksen siirtymäajan päättymisestä 8.10.2014 Kati Toikkanen, opintopäällikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö 2 Koulutusuudistuksen siirtymäaika Tampereen

Lisätiedot

Ohjeet tutkinnonuudistuksesta ennen aloittaneille opiskelijoille

Ohjeet tutkinnonuudistuksesta ennen aloittaneille opiskelijoille Ohjeet tutkinnonuudistuksesta ennen 1.8.2005 aloittaneille opiskelijoille Kaikki ennen 1.8.2005 aloittaneet opiskelijat on siirretty uuden tutkintosäännön piiriin. Uuteen tutkintosääntöön siirtyvien opiskelijoiden

Lisätiedot

PL 4600, Oulun yliopisto p HOPS

PL 4600, Oulun yliopisto p HOPS PL 4600, 90014 Oulun yliopisto p. 029 448 2920 http://www.oulu.fi/kauppakorkeakoulu/ HOPS henkilökohtainen opintosuunnitelma Pelkkää KTM-tutkintoa suorittamaan siirtyvät opiskelijat Nimi: Opiskelijanumero:

Lisätiedot

Aikaisemmin suoritettujen opintojen hyväksilukeminen ja täydentäminen. 1. Kaikkien opintojen hyväksilukemista koskevat yleiset periaatteet

Aikaisemmin suoritettujen opintojen hyväksilukeminen ja täydentäminen. 1. Kaikkien opintojen hyväksilukemista koskevat yleiset periaatteet 1(7) 2016 Aikaisemmin suoritettujen opintojen hyväksilukeminen ja täydentäminen Mikäli sinut on hyväksytty suorittamaan kandidaatin ja maisterin tutkintoa ja sinulla on aikaisempia korkeakouluopintoja,

Lisätiedot

Matematiikan opintosuunta

Matematiikan opintosuunta Matematiikan opintosuunta Matematiikka: Mitä se on? Vastaus: (Oma vastaukseni:) Tyhjentävää vastausta on mahdotonta antaa. Matematiikka: Mitä se on? Vastaus: (Oma vastaukseni:) Tyhjentävää vastausta on

Lisätiedot

Menetelmätieteiden opintokokonaisuudessa on kaikissa tapauksissa oltava vähintään 10 op matematiikkaa ja vähintään 10 op tilastotiedettä.

Menetelmätieteiden opintokokonaisuudessa on kaikissa tapauksissa oltava vähintään 10 op matematiikkaa ja vähintään 10 op tilastotiedettä. Tutkintovaatimukset LUONNONTIETEIDEN KANDIDAATIN TUTKINTO (180 OP) 584111 PERUSOPINNOT (25 OP) 582102 Johdatus tietojenkäsittelytieteeseen, 4 op 581325 Ohjelmoinnin perusteet, 5 op 582103 Ohjelmoinnin

Lisätiedot

METEOROLOGIA Kotisivu: fi/oppiaineet/meteorologia.html

METEOROLOGIA Kotisivu:  fi/oppiaineet/meteorologia.html METEOROLOGIA Kotisivu: http://www.opetus.physics.helsinki. fi/oppiaineet/meteorologia.html TUTKINTOVAATIMUKSET Näiden tutkintovaatimusten mukaan opiskelevat 1.8.2012 tai myöhemmin opintonsa aloittaneet

Lisätiedot

F901-P Perusopinnot P (80 op) op opetusperiodi

F901-P Perusopinnot P (80 op) op opetusperiodi Vanhan TFM kanditutkinnon kurssien korvaaminen uusilla 9.4.2013 F901-P Perusinnot P (80 ) Mat-1.1010 Matematiikka L1 10 MS-A0001 Matriisilaskenta MS-A0101 Differentiaali- ja I II integraalilaskenta 1 Mat-1.1020

Lisätiedot

KASVATUSTIETEEN KANDIDAATIN TUTKINTO 180 OP

KASVATUSTIETEEN KANDIDAATIN TUTKINTO 180 OP 1 ERITYISOPETUKSEN KOULUTUS (EO) (Opetussuunnitelma 2007-2009) KASVATUSTIETEEN KANDIDAATIN TUTKINTO 180 OP I KIELI- JA VIESTINTÄOPINNOT SEKÄ ORIENTOIVAT OPINNOT (20 op) KTKO101 Johdatus yliopisto-opiskeluun

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN KANDIDAATIN TUTKINTO

KASVATUSTIETEIDEN KANDIDAATIN TUTKINTO ERITYISKASVATUKSEN ASIANTUNTIJAKOULUTUS (EA) (Opetussuunnitelma 2009-2010) OPINTONSA 2008 ALOITTANEIDEN VASTAAVUUDET 2009-2010 OPETUSSUUNNITELMAAN. Opetussuunnitelman 2009-2010 muutokset näkyvät vahvennetulla

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMALOMAKE

OPETUSSUUNNITELMALOMAKE OPETUSSUUNNITELMALOMAKE v0.90 Tällä lomakkeella dokumentoit opintojaksoasi koskevaa opetussuunnitelmatyötä. Lomake on suunniteltu niin, että se palvelisi myös Oodia varten tehtävää tiedonkeruuta. Voit

Lisätiedot

Alkuorientaation tavoitteet

Alkuorientaation tavoitteet Informaatiotieteiden yksikkö School of Information Sciences SIS Alkuorientaatio Orientoivat opinnot 1 2014 Alkuorientaation tavoitteet tutustuttaa yliopisto-opiskeluun tutustuttaa opiskelijoita Tampereen

Lisätiedot

v OPINTONSA ALOITTANEIDEN HENKILÖKOHTAINEN OPINTOSUUNNITELMA Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto 180 op

v OPINTONSA ALOITTANEIDEN HENKILÖKOHTAINEN OPINTOSUUNNITELMA Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto 180 op Tampereen yliopisto Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö Venäjän kielen, kulttuurin ja kääntämisen tutkinto-ohjelma v. 201 OPINTONSA ALOITTANEIDEN HENKILÖKOHTAINEN OPINTOSUUNNITELMA Humanististen

Lisätiedot

Matemaattisten tieteiden koulutusohjelma

Matemaattisten tieteiden koulutusohjelma Matemaattisten tieteiden koulutusohjelma Matematiikka on eksakti menetelmätiede, joka on ollut kautta historian merkittävä osa kulttuuriamme. Se on aina ollut läheisessä vuorovaikutuksessa luonnontieteiden

Lisätiedot

OPINTONSA ALOITTANEIDEN VASTAAVUUDET OPETUSSUUNNITELMAAN. Opetussuunnitelman muutokset näkyvät vahvennetulla fontilla.

OPINTONSA ALOITTANEIDEN VASTAAVUUDET OPETUSSUUNNITELMAAN. Opetussuunnitelman muutokset näkyvät vahvennetulla fontilla. 1 VARHAISERITYISOPETUKSEN KOULUTUS (VEO) (Opetussuunnitelma 2009-2010) OPINTONSA 2005-2008 ALOITTANEIDEN VASTAAVUUDET 2009-2010 OPETUSSUUNNITELMAAN. Opetussuunnitelman 2009-2010 muutokset näkyvät vahvennetulla

Lisätiedot

031075P MATEMATIIKAN PERUSKURSSI II 5,0 op

031075P MATEMATIIKAN PERUSKURSSI II 5,0 op 031075P MATEMATIIKAN PERUSKURSSI II 5,0 op Kurssin jokaiseen kolmeen välikokeeseen on ilmoittauduttava erikseen WebOodissa (https://weboodi.oulu.fi/oodi/). Huom! Välikoeilmoittautuminen on PAKOLLINEN.

Lisätiedot

Tarvitseeko informaatioteknologia matematiikkaa?

Tarvitseeko informaatioteknologia matematiikkaa? Tarvitseeko informaatioteknologia matematiikkaa? Oulun yliopisto Matemaattisten tieteiden laitos 1 Kyllä kai IT matematiikkaa tarvitsee!? IT ja muu korkea teknologia on nimenomaan matemaattista teknologiaa.

Lisätiedot

SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET OPINTO-OPPAIDEN 2012 2015 ja 2008 2012 VÄLILLÄ

SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET OPINTO-OPPAIDEN 2012 2015 ja 2008 2012 VÄLILLÄ 1 (9) JOHTAMISKORKEAKOULU Huom.! Päivitetty 19.12.2013 SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET OPINTO-OPPAIDEN 2012 2015 ja 2008 2012 VÄLILLÄ talousjohtamisen opintosuunta (oppiaineet finanssihallinto ja julkisyhteisöjen laskentatoimi

Lisätiedot

Vastaavuudet ja siirtymäsäännöt opetussuunnitelmien sekä välillä

Vastaavuudet ja siirtymäsäännöt opetussuunnitelmien sekä välillä Vastaavuudet ja siirtymäsäännöt opetussuunnitelmien 2012 2015 sekä 2015 2018 välillä PERUS- JA AINEOPINNOT Perus- ja aineopintojen suurin muutos on se, että jaksot Suomen kielen ja sen tutkimuksen historia

Lisätiedot

Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma. - tutkinnon sisältö ja rakenne - 27.8.2015 Hanna Korpela

Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma. - tutkinnon sisältö ja rakenne - 27.8.2015 Hanna Korpela Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma - tutkinnon sisältö ja rakenne - 27.8.2015 Hanna Korpela Perustutkinnot Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto (HuK) on humanistisen alan alempi

Lisätiedot

Korvataan uuden ohjelman opintojaksolla. Suorittamatta jäänyt YPATperuskurssi. tutkinto-ohjelman peruskurssilla, á 5 op

Korvataan uuden ohjelman opintojaksolla. Suorittamatta jäänyt YPATperuskurssi. tutkinto-ohjelman peruskurssilla, á 5 op Siirtymäsäännökset 2010 YPAT KOULUTUSOHJELMASSA JATKAVILLE (YPATohjelman uusilla YAP-opintosuunnan opintojaksoilla suorittaville) Ohje siitä miten uuden ohjelman opintojaksot korvaavat vanhan koulutusohjelman

Lisätiedot

Kielikylpykoulutuksen koulutusohjelma. sisältö ja rakenne Eija Heinonen-Özdemir

Kielikylpykoulutuksen koulutusohjelma. sisältö ja rakenne Eija Heinonen-Özdemir Kielikylpykoulutuksen koulutusohjelma sisältö ja rakenne 26.8.2016 Eija Heinonen-Özdemir Perustutkinnot Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto (HuK) on humanistisen alan alempi korkeakoulututkinto,

Lisätiedot

AINEENOPETTAJANKOULUTUS. historia ja yhteiskuntaoppi äidinkieli ja kirjallisuus englanti, saksa, ruotsi

AINEENOPETTAJANKOULUTUS. historia ja yhteiskuntaoppi äidinkieli ja kirjallisuus englanti, saksa, ruotsi AINEENOPETTAJANKOULUTUS historia ja yhteiskuntaoppi äidinkieli ja kirjallisuus englanti, saksa, ruotsi Aineenopettajainfo 15.9.2017 - SOVELTUVUUSKOE - - OPINTOMENESTYS - Soveltuvuuskoe Soveltuvuuskokeesta

Lisätiedot

HOPS ja opintojen suunnittelu

HOPS ja opintojen suunnittelu HOPS ja opintojen suunnittelu Hanna-Mari Kivinen, 8.12.2010 Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta, Fysiikan laitos Mikä ihmeen HOPS? HOPS eli Henkilökohtainen OPintoSuunnitelma HOPS kuuluu 1.8.2005

Lisätiedot

OIKEUSTIETEEN MAISTERIN TUTKINTO

OIKEUSTIETEEN MAISTERIN TUTKINTO OIKEUSTIETEEN MAISTERIN TUTKINTO Osaamistavoitteet Oikeustieteen maisterin tutkinnon (120 op) suorittanut henkilö: - on syventänyt ja laajentanut oikeusnotaarin tutkinnossa hankkimaansa oikeudellista osaamista

Lisätiedot

Kukin kurssi voi sisältyä vain yhteen alemman tai ylemmän perustutkinnon moduuliin.

Kukin kurssi voi sisältyä vain yhteen alemman tai ylemmän perustutkinnon moduuliin. 1.1 Teknillisen fysiikan ja matematiikan tutkinto ohjelman tarjoamat, vain sivuaineena suoritettavat moduulit kaikille tutkinto ohjelmille Sivuaineen muodostaminen Sivuaine sisältää jonkin pääaineen perusmoduulin

Lisätiedot

KASVATUSTIETEEN KANDIDAATIN TUTKINTO 180 OP

KASVATUSTIETEEN KANDIDAATIN TUTKINTO 180 OP 1 ERITYISOPETUKSEN KOULUTUS (EO) (Opetussuunnitelma 2009-2010) OPINTONSA 2005-2008 ALOITTANEIDEN VASTAAVUUDET 2009-2010 OPETUSSUUNNITELMAAN. Opetussuunnitelma 2009-2010 muutokset näkyvät vahvennetulla

Lisätiedot

B-koulutusohjelma B-koulutusohjelmaan l vuonna 2010 voidaan hyväksyä 30 opiskelijaa Vuonna 2009 kiintiö oli 35, hakijoita oli 122 Maisteriksi valmistu

B-koulutusohjelma B-koulutusohjelmaan l vuonna 2010 voidaan hyväksyä 30 opiskelijaa Vuonna 2009 kiintiö oli 35, hakijoita oli 122 Maisteriksi valmistu Aineenopettajan koulutukseen hakevien infotilaisuus 10.2.2010 Opintoasiainsuunnittelija Sanna Lumikko Teologinen tiedekunta B-koulutusohjelma B-koulutusohjelmaan l vuonna 2010 voidaan hyväksyä 30 opiskelijaa

Lisätiedot

MATEMATIIKKA MATEMATIIKAN PITKÄ OPPIMÄÄRÄ. Oppimäärän vaihtaminen

MATEMATIIKKA MATEMATIIKAN PITKÄ OPPIMÄÄRÄ. Oppimäärän vaihtaminen MATEMATIIKKA Oppimäärän vaihtaminen Opiskelijan siirtyessä matematiikan pitkästä oppimäärästä lyhyempään hänen suorittamansa pitkän oppimäärän opinnot luetaan hyväksi lyhyemmässä oppimäärässä siinä määrin

Lisätiedot

Kukin kurssi voi sisältyä vain yhteen alemman tai ylemmän perustutkinnon moduuliin.

Kukin kurssi voi sisältyä vain yhteen alemman tai ylemmän perustutkinnon moduuliin. Teknillisen fysiikan ja matematiikan tutkinto-ohjelma Johanna Bovellán/6.3.2009 LPM-listojen (tfm:n lista kn 24.2., tdk 10.3.) perusteella tehdyt muutokset moduuleihin on merkitty viivaamalla yli vanhat

Lisätiedot

Tervetuloa johtamiskorkeakouluun! Tilaisuus erillisvalinnassa hyväksytyille ma 2.9. kello Opintokoordinaattori Heli Tontti

Tervetuloa johtamiskorkeakouluun! Tilaisuus erillisvalinnassa hyväksytyille ma 2.9. kello Opintokoordinaattori Heli Tontti Tervetuloa johtamiskorkeakouluun! Tilaisuus erillisvalinnassa hyväksytyille ma 2.9. kello 11-12 Opintokoordinaattori Heli Tontti KTM, tutkinnon rakenne laajuus 120 op tutkinnon suorittamisaika tavoiteaika

Lisätiedot

Juha Tervala Materiaali:

Juha Tervala Materiaali: Juha Tervala 13.6.2017 Materiaali: http://blogs.helsinki.fi/jtervala/taloustieteen-kandiohjelma/ Iso pyörä on Helsingin yliopiston koulutusohjelmauudistus, jonka tavoitteena on aito kolmiportaisuus: ensin

Lisätiedot

Tervetuloa opiskelemaan suomen kieltä

Tervetuloa opiskelemaan suomen kieltä Tervetuloa opiskelemaan suomen kieltä Henkilökunnan esittely Perus- ja aineopintojen rakenne Yleisen kielitieteen ja Fonetiikan peruskurssit ja Suomen kielen rakenne Luokanopettajien korvaavuudet Opettajan

Lisätiedot

Tutkintovaatimukset suoraan DI-vaiheeseen valituille

Tutkintovaatimukset suoraan DI-vaiheeseen valituille 1 / 10 Tutkintovaatimukset suoraan DI-vaiheeseen valituille Tutkintovaatimukset määräytyvät suoraan DI-vaiheeseen valituilla opiskelijoilla pääsääntöisesti samoin kuin muillakin DI-tutkintoa suorittavilla

Lisätiedot

Miten suunnittelen opintoni?

Miten suunnittelen opintoni? Humanistinen tiedekunta Jyväskylän yliopisto Taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitos Miten suunnittelen opintoni? PL 35, 40014 Jyväskylän yliopisto 2 SISÄLLYSLUETTELO Opintojen suunnittelu... 3 Tärkeitä

Lisätiedot

Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma. - tutkinnon sisältö ja rakenne Hanna Korpela

Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma. - tutkinnon sisältö ja rakenne Hanna Korpela Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma - tutkinnon sisältö ja rakenne - 25.8.2016 Hanna Korpela Perustutkinnot Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto (HuK) on humanistisen alan alempi

Lisätiedot

AINEENOPETTAJANKOULUTUS. historia ja yhteiskuntaoppi äidinkieli ja kirjallisuus englanti, saksa, ruotsi

AINEENOPETTAJANKOULUTUS. historia ja yhteiskuntaoppi äidinkieli ja kirjallisuus englanti, saksa, ruotsi AINEENOPETTAJANKOULUTUS historia ja yhteiskuntaoppi äidinkieli ja kirjallisuus englanti, saksa, ruotsi - SOVELTUVUUSKOE - - OPINTOMENESTYS - Soveltuvuuskoe Soveltuvuuskokeesta voi saada 15 pistettä; alin

Lisätiedot

Kauppatieteiden kandidaatin (KTK) ja maisterin (KTM) -tutkinnot Vaasan yliopisto Teknillinen tiedekunta. Kaisu Säilä

Kauppatieteiden kandidaatin (KTK) ja maisterin (KTM) -tutkinnot Vaasan yliopisto Teknillinen tiedekunta. Kaisu Säilä Kauppatieteiden kandidaatin (KTK) ja maisterin (KTM) -tutkinnot 26.8.2014 Vaasan yliopisto Teknillinen tiedekunta Kaisu Säilä Luennon sisältö Kauppatieteiden kandidaatin (KTK) ja maisterin (KTM) tutkinnot,

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAINEN OPINTOSUUNNITELMA HOPS RANSKAN KIELI

HENKILÖKOHTAINEN OPINTOSUUNNITELMA HOPS RANSKAN KIELI HENKILÖKOHTAINEN OPINTOSUUNNITELMA HOPS RANSKAN KIELI Nimi: Opiskelijanumero: Sähköpostiosoite: Puh: Pääaine: Yo-tutkinnon suoritusvuosi: Sivuaine(et): Minut valittiin ranskan kielen opiskelijaksi vuonna.

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAINEN OPINTOSUUNNITELMA HOPS SAKSAN KIELI JA KULTTUURI

HENKILÖKOHTAINEN OPINTOSUUNNITELMA HOPS SAKSAN KIELI JA KULTTUURI HENKILÖKOHTAINEN OPINTOSUUNNITELMA HOPS SAKSAN KIELI JA KULTTUURI Nimi: Opiskelijanumero: Sähköpostiosoite: Pääaine: Puh: Yo-tutkinnon suoritusvuosi: Sivuaine(et): Ylioppilastutkinnon jälkeen / ennen saksan

Lisätiedot

PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT OHJEET KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA

PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT OHJEET KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT OHJEET KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA LV 2013 2014 1 Sisällysluettelo OPISKELU KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA... 3 KOULUTUSOHJELMAN

Lisätiedot

Alkuorientaatio Orientoivat opinnot Yliopisto, yksikkö, tutkinnot SIS-uuden opiskelijan opas (s. 8-18)

Alkuorientaatio Orientoivat opinnot Yliopisto, yksikkö, tutkinnot SIS-uuden opiskelijan opas (s. 8-18) Alkuorientaatio Orientoivat opinnot 1 24.8.2015 Yliopisto, yksikkö, tutkinnot SIS-uuden opiskelijan opas 2015-2016 (s. 8-18) Informaatiotieteiden yksikkö School of Information Sciences - SIS Opintopäällikkö

Lisätiedot

Hallintotieteiden perustutkintojen määräykset

Hallintotieteiden perustutkintojen määräykset Filosofinen tiedekunta / Hallintotieteet Hallintotieteiden perustutkintojen määräykset Tutkintojen järjestämistä ja suorittamista koskevat määräykset tarkentavat opetusta ja tutkintoja sääteleviä lakeja,

Lisätiedot

031010P MATEMATIIKAN PERUSKURSSI I 5,0 op

031010P MATEMATIIKAN PERUSKURSSI I 5,0 op 031010P MATEMATIIKAN PERUSKURSSI I 5,0 op Kurssin jokaiseen kolmeen välikokeeseen on ilmoittauduttava WebOodissa (https://weboodi.oulu.fi/oodi/etusivu.html). Huom! Välikoeilmoittautuminen on PAKOLLINEN.

Lisätiedot

Viestintätieteiden kandidaattiohjelma. - tutkinnon sisältö ja rakenne Hanna Korpela

Viestintätieteiden kandidaattiohjelma. - tutkinnon sisältö ja rakenne Hanna Korpela Viestintätieteiden kandidaattiohjelma - tutkinnon sisältö ja rakenne - 31.8.2017 Hanna Korpela Perustutkinnot Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto (HuK) on humanistisen alan alempi korkeakoulututkinto,

Lisätiedot

Ulla Laakkonen. KTK- ja KTM-tutkinnot Pääaineen ja ohjelman valinta Teknillinen tiedekunta

Ulla Laakkonen. KTK- ja KTM-tutkinnot Pääaineen ja ohjelman valinta Teknillinen tiedekunta Ulla Laakkonen KTK- ja KTM-tutkinnot Pääaineen ja ohjelman valinta 5.4.2017 Teknillinen tiedekunta Pääaineinfon ohjelma Pääaineen valintamenettely Ohjelman esittely Tuotantotalouden esittely Tietotekniikkan/tietojärjestelmätieteen

Lisätiedot

MATEMATIIKAN AINEENOPETTAJANKOULUTUS HELSINGIN YLIOPISTOSSA

MATEMATIIKAN AINEENOPETTAJANKOULUTUS HELSINGIN YLIOPISTOSSA LUMAT 3(6), 2015 MATEMATIIKAN AINEENOPETTAJANKOULUTUS HELSINGIN YLIOPISTOSSA Terhi Hautala & Juha Oikkonen Matematiikan ja tilastotieteen laitos, Helsingin yliopisto Tiivistelmä Kirjoituksessa kuvaillaan

Lisätiedot

OPINTOJAKSOJA KOSKEVAT MUUTOKSET/MATEMATIIKAN JA FYSIIKAN LAITOS/ LUKUVUOSI

OPINTOJAKSOJA KOSKEVAT MUUTOKSET/MATEMATIIKAN JA FYSIIKAN LAITOS/ LUKUVUOSI OPINTOJAKSOJA KOSKEVAT MUUTOKSET/MATEMATIIKAN JA FYSIIKAN LAITOS/ LUKUVUOSI 2008-2009 Muutokset on hyväksytty teknillisen tiedekunnan tiedekuntaneuvostossa 13.2.2008 ja 19.3.2008. POISTUVAT OPINTOJAKSOT:

Lisätiedot

KASVATUSTIETEEN KANDIDAATIN TUTKINTO 180 OP

KASVATUSTIETEEN KANDIDAATIN TUTKINTO 180 OP VARHAISERITYISOPETUKSEN KOULUTUS (VEO) (Opintonsa 2009-2010 aloittaneet opiskelijat, opetussuunnitelma 2009-2010) 1 KASVATUSTIETEEN KANDIDAATIN TUTKINTO 180 OP I KIELI- JA VIESTINTÄOPINNOT SEKÄ ORIENTOIVAT

Lisätiedot

Opintoihin orientointi

Opintoihin orientointi Opintoihin orientointi Tervetuloa opiskelemaan fysiikkaa Helsingin yliopiston Avoimeen yliopistoon! 2.9.2014 1 Ennen opintojen alkua Tutustu huolellisesti ja hyvin opinto-ohjelmaan. Tee HOPS eli henkilökohtainen

Lisätiedot

Syksyllä 2010 opintonsa aloittavat uudet opiskelijat hyväksytään suoraan uuteen oppiaineeseen (tiedekuntaneuvoston päätös ).

Syksyllä 2010 opintonsa aloittavat uudet opiskelijat hyväksytään suoraan uuteen oppiaineeseen (tiedekuntaneuvoston päätös ). INFORMAATIOTIETEIDEN TIEDEKUNTA Tampereen yliopisto 6.5.2010 Hyväksytty tiedekuntaneuvostossa 12.5.2010. Liite B3/1 Informaatiotutkimuksen oppiainenimen muutoksesta ja uusista informaatiotutkimuksen ja

Lisätiedot

14. TIETOJOHTAMINEN. Rakennustekniikka. Tietojohtaminen. 14.1. Tavoitteet. 14.2. Koulutusohjelman yhteiset perusopinnot

14. TIETOJOHTAMINEN. Rakennustekniikka. Tietojohtaminen. 14.1. Tavoitteet. 14.2. Koulutusohjelman yhteiset perusopinnot Rakennustekniikka 14. TIETOJOHTAMINEN 14.1. Tavoitteet 163 on koulutusohjelma, joka on suunniteltu vastaamaan tietoteknisen, taloudellisen sekä viestinnällisen johtamisen haasteisiin. Tietojohtamisen opinnot

Lisätiedot

1. periodi 2. periodi 3. periodi 4. periodi P1a Sosiaalipolitiikan. P4 Sosiaalipolitiikka eri peruskurssi (alkaa) 2 op

1. periodi 2. periodi 3. periodi 4. periodi P1a Sosiaalipolitiikan. P4 Sosiaalipolitiikka eri peruskurssi (alkaa) 2 op LIITTEET Kandidaatin tutkinnon ohjeellinen suorittamisjärjestys sosiaalipolitiikassa 1. vuosi 60 op P1a Sosiaalipolitiikan P4 Sosiaalipolitiikka eri peruskurssi 2 op maissa 4 op P2a Toimeentuloturvan ja

Lisätiedot

MATEMATIIKKA JA TILASTOTIEDE

MATEMATIIKKA JA TILASTOTIEDE MATEMATIIKKA JA TILASTOTIEDE Matematiikan ja tilastotieteen laitos PL 68 (Gustaf Hällströmin katu 2b) 00014 Helsingin yliopisto Puhelinnumero 1911 (vaihde), ohivalinta 191... Kotisivu: www.mathstat.helsinki.fi

Lisätiedot

AINEENOPETTAJANKOULUTUS. historia ja yhteiskuntaoppi äidinkieli ja kirjallisuus englanti, saksa, ruotsi

AINEENOPETTAJANKOULUTUS. historia ja yhteiskuntaoppi äidinkieli ja kirjallisuus englanti, saksa, ruotsi AINEENOPETTAJANKOULUTUS historia ja yhteiskuntaoppi äidinkieli ja kirjallisuus englanti, saksa, ruotsi - SOVELTUVUUSKOE - - OPINTOMENESTYS - Soveltuvuuskoe Soveltuvuuskokeesta voi saada 15 pistettä; alin

Lisätiedot

1 Hyväksytty kauppatieteen akateemisen komitean kokouksessa 31.5.2013

1 Hyväksytty kauppatieteen akateemisen komitean kokouksessa 31.5.2013 1 SIIRTYMÄSÄÄNNÖT AALTO-YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULUN KTK- JA KTM-TUTKINTOJA SUORITTAVILLE Nämä siirtymäsäännöt sisältävät periaatteet, joita sovelletaan, kun ennen 1.8.2013 opintooikeuden saanut opiskelija

Lisätiedot

5.6.3 Matematiikan lyhyt oppimäärä

5.6.3 Matematiikan lyhyt oppimäärä 5.6.3 Matematiikan lyhyt oppimäärä Matematiikan lyhyen oppimäärän opetuksen tehtävänä on tarjota valmiuksia hankkia, käsitellä ja ymmärtää matemaattista tietoa ja käyttää matematiikkaa elämän eri tilanteissa

Lisätiedot

Kielikylpykoulutuksen koulutusohjelma. sisältö ja rakenne. 27.8.2015 Eija Heinonen-Özdemir

Kielikylpykoulutuksen koulutusohjelma. sisältö ja rakenne. 27.8.2015 Eija Heinonen-Özdemir Kielikylpykoulutuksen koulutusohjelma sisältö ja rakenne 27.8.2015 Eija Heinonen-Özdemir Perustutkinnot Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto (HuK) on humanistisen alan alempi korkeakoulututkinto,

Lisätiedot

Siirtymäsäännökset pääaineopiskelijoille Lukuvuosien tutkintovaatimukset

Siirtymäsäännökset pääaineopiskelijoille Lukuvuosien tutkintovaatimukset Helsingin yliopisto / Käyttäytymistieteiden laitos Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) koulutus Siirtymäsäännökset pääaineopiskelijoille Lukuvuosien 2012-2013 - 2014-2015 tutkintovaatimukset

Lisätiedot

Substanssiosaamisen integroinnin vaikutus asenteisiin ja motivaatioon yliopistomatematiikassa

Substanssiosaamisen integroinnin vaikutus asenteisiin ja motivaatioon yliopistomatematiikassa Substanssiosaamisen integroinnin vaikutus asenteisiin ja motivaatioon yliopistomatematiikassa 27.-28.10.2016 Mira Tengvall Terhi Kaarakka Simo Ali-Löytty Johdanto Matemaattinen osaaminen on olennainen

Lisätiedot

Yliopistojen tutkinnoista annetun valtioneuvoston asetuksen (794/2004) mukaisesti opiskelevat

Yliopistojen tutkinnoista annetun valtioneuvoston asetuksen (794/2004) mukaisesti opiskelevat 14 Yliopistojen tutkinnoista annetun valtioneuvoston asetuksen (794/2004) mukaisesti opiskelevat Opiskelijat, joiden tutkinnonsuoritusoikeus on myönnetty 1.8.2005 jälkeen sekä ne aiemmin aloittaneet opiskelijat,

Lisätiedot

Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma

Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelmassa tarkastellaan kriittisesti kielen, viestinnän ja median ilmiöitä useasta eri näkökulmasta.

Lisätiedot

PERUSTIETEIDEN LAAJA OPPIMÄÄRÄ Syksyn 2012 informaatiotilaisuudet: TO 6.9. klo L-salissa TERVETULOA!

PERUSTIETEIDEN LAAJA OPPIMÄÄRÄ Syksyn 2012 informaatiotilaisuudet: TO 6.9. klo L-salissa TERVETULOA! PERUSTIETEIDEN LAAJA OPPIMÄÄRÄ Syksyn 2012 informaatiotilaisuudet: TO 6.9. klo 14.15-16 L-salissa TERVETULOA! prof. Juhani Pitkäranta (mat.) tutk. Antti Hakola(fys.) suunn. Linda Havola Guru ry. 1 Valintaperusteet

Lisätiedot

Computing Curricula 2001 -raportin vertailu kolmeen suomalaiseen koulutusohjelmaan

Computing Curricula 2001 -raportin vertailu kolmeen suomalaiseen koulutusohjelmaan Computing Curricula 2001 -raportin vertailu kolmeen suomalaiseen koulutusohjelmaan CC1991:n ja CC2001:n vertailu Tutkintovaatimukset (degree requirements) Kahden ensimmäisen vuoden opinnot Ohjelmistotekniikan

Lisätiedot

Infoa voimaan astuneesta uudesta opetussuunnitelmasta, uudistetuista säädöksistä ja opintoja koskevista ohjeista

Infoa voimaan astuneesta uudesta opetussuunnitelmasta, uudistetuista säädöksistä ja opintoja koskevista ohjeista Infoa 1.8.2015 voimaan astuneesta uudesta opetussuunnitelmasta, uudistetuista säädöksistä ja opintoja koskevista ohjeista Kasvatustieteiden yksikkö 10.9.2015 Arja Tahvola PÄÄAINEPOHJAISTEN KOULUTUSTEN

Lisätiedot