MARKKINOINTITYÖKALU KAHVILAYRITTÄJILLE Case: Juhlahuoneisto Pietari Sali

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MARKKINOINTITYÖKALU KAHVILAYRITTÄJILLE Case: Juhlahuoneisto Pietari Sali"

Transkriptio

1 MARKKINOINTITYÖKALU KAHVILAYRITTÄJILLE Case: Juhlahuoneisto Pietari Sali Katariina Alppi Hilkka Lilja Opinnäytetyö Joulukuu 2004 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala

2 JYVÄSKYLÄN KUVAILULEHTI AMMATTIKORKEAKOULU Matkailu-, ravitsemis- ja talousala Tekijät ALPPI, Katariina LILJA, Hilkka Julkaisun laji Opinnäytetyö Sivumäärä 73 Luottamuksellisuus Julkaisun kieli suomi Työn nimi Salainen saakka MARKKINOINTITYÖKALU KAHVILAYRITTÄJÄLLE Case: Juhlahuoneisto Pietari Sali Koulutusohjelma Palvelutuotannon ja -johtamisen koulutusohjelma Työn ohjaaja KUHA, Maisa Toimeksiantaja Juhlahuoneisto Pietari Sali Tiivistelmä Opinnäytetyön tavoitteena oli tehdä markkinointisuunnitelma, joka ohjaa ja selkeyttää aloittavan yrityksen toimintaa ja jota voidaan käyttää apuna sekä mallina yrityksessä ja opetuksessa. Työ on vahvasti teoriapohjainen, ja siinä käytetään paljon markkinoinnin kirjallisuutta ja tutkimuksia apuna. Markkinointisuunnitelmamallin esimerkkinä on käytetty Turun kahvila- ja juhlapalvelua, Juhlahuoneisto Pietari Salia. Markkinointisuunnitelman voi tehdä monella eri tavalla. Työssä on tutkittu ja verrattu toisiinsa eri tapoja ja muokattu niistä markkinointisuunnitelma, joka soveltuu parhaiten uusille pienille yrityksille tehdä oikeat strategiset suunnitelmat. Markkinointisuunnitelma on Juhlahuoneisto Pietari Salin tyyppisen yrityksen tarpeiden mukainen. Työn tärkein tulos oli saada aikaan toimiva ja käyttökelpoinen markkinointisuunnitelmapohja. Työssä on esitelty, mitä markkinointisuunnitelman tulee sisältää ja kuinka sitä voidaan muokata myöhemmin. Pietari Sali on työn valmistumiseen mennessä toiminut kolme kuukautta. Tällä hetkellä yrityksellä ei ole käytössä tarkempia liiketoiminnallisia suunnitelmia, jotka auttaisivat yritystä menestyksekkääseen toimintaan. Työn tuloksella tähdätään yrityksen kilpailuedun hankkimiseen. Avainsanat (asiasanat) markkinointi, markkinointisuunnitelma, strateginen suunnittelu, juhlapalvelu, kahvila Muut tiedot

3 JYVÄSKYLÄ POLYTECHNIC DESCRIPTION School of Tourism and Services Management Authors ALPPI, Katariina LILJA, Hilkka Type of Publication Bachelor s thesis Pages 73 Confidential Language Finnish Title Until MARKETING TOOL FOR CAFETERIA BUSINESS Case: Banqueting hall Pietari Sali Degree Programme Degree Programme in Tourism, Services Management and Consumer Communication Tutor KUHA, Maisa Assigned by Banqueting hall Pietari Sali Abstract The purpose of bachelor s thesis was to create a marketing plan, which will guide and help the operations of a new enterprise. The plan will be used as a help and example in the business and training. The thesis is strongly based on theory, the existing marketing literature and research was used to make the study reliable. The banqueting hall Pietari Sali was use as an example of the marketing plan model. The banqueting hall Pietari Sali is a cafeteria and catering service enterprise in Turku. The marketing plan can be created in many ways. The thesis compared the different ways and resulted a marketing plan, which can be best applied starting small enterprises in order to do the right strategic decisions. The marketing plan meets the needs of the Banqueting hall Pietari Sali. The most important result of the thesis was to achieve a functional and usable marketing plan model. The thesis suggests what a marketing plan has to include and how it can be revised later. Until the completion of the Banqueting hall Pietari Sali has been operating three months and the enterprise has no detailed business plan to help the enterprise in successful business. The results of the thesis aim at adding the competitive advantage, of the enterprise. Keywords marketing, marketing plan, strategic planning, catering service, cafeteria Miscellaneous

4 1 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO MARKKINOINTISUUNNITELMAMALLIN VALINTA PERUSTIEDOT JUHLAHUONEISTO PIETARI SALISTA LÄHTÖKOHTA-ANALYYSIT Toimintaympäristöanalyysi Kilpailija-analyysi Yritysanalyysi Kohderyhmä Toiminta-ajatus Liikeidea Arvot Imago Missio Visio Henkilöstö Ydinosaaminen SWOT-analyysi MARKKINOINTISTRATEGIA Markkinointistrategian muodostaminen Markkinointi Tuotesuunnittelu Hinnoittelumenetelmät Saatavuus...38

5 Ulkoinen saatavuus Sisäinen saatavuus Viestintä Henkilökohtainen myyntityö Mainonta Suhdetoiminta Myynninedistäminen Markkinoinnin tavoitteet MARKKINOINTISUUNNITELMA Markkinointibudjetti Tulosbudjetti RISKIEN ARVIOINTI MARKKINOINTISUUNNITELMAN TOTEUTUS JATKUVA KEHITTÄMINEN POHDINTA...56 LIITTEET...61 Liite 1. Buffet- ja kahvipöydät...61 Liite 2. Juhlabuffet...64 Liite 3. Illallismenut...67 Liite 4. Joulubuffet ja menut...69 Liite 5. Myyntitavoite...71 Liite 6. Markkinointibudjetti...72 Liite 7. Tulosbudjetti...73

6 3 KUVA Kuva 1. Kartta...14 KUVIOT Kuvio 1. Suunnitteluprosessi...10 Kuvio 2. Kilpailija- ja imagoanalyysi...15 Kuvio 3. Nelikenttäanalyysi...16 Kuvio 4. SWOT-analyysi...28 Kuvio 5. Pietari Salin SWOT-analyysi...29 Kuvio 6. Markkina/tuote- matriisi...30 Kuvio 7. Markkina/tuote- matriisi...31 Kuvio 8. Tuotteen elinkaari...34 Kuvio 9. Tuotteen kehittäminen...35 Kuvio 10. Mainonnan suunnittelu...42 Kuvio 11. Markkinoinnilla strategisiin tavoitteisiin...49 Kuvio 12. Bostonin portfolio...54 TAULUKKO Taulukko 1. Myyntitavoitteet...47

7 4 1 JOHDANTO Saimme opinnäytetyön aiheen Mara Yritysklinikalta huhtikuun 2004 alussa. Työmme pääaiheena oli saada aikaan markkinointisuunnitelma, jota voidaan käyttää apuna ja mallina yritysten markkinoinninsuunnittelussa ja alan kehittämistyössä. Aloitimme työn tekemisen ottamalla selvää, miksi markkinointisuunnitelma kannattaa tehdä. Yrityksellä on yleensä yrityksen keskeiselle osaamisalueelle perustuva liikeidea. Menestyäkseen markkinoilla yrityksen on tunnettava ympäristö- ja kilpailuolosuhteet. Lisäksi yrityksen täytyy osata tehdä markkinoinnin kilpailukeinoja koskevat oikeat strategiset ratkaisut. Markkinoinnin suunnittelu on osa yrityksen suunnittelua. (Opetushallitus ) Työmme on vahvasti teoriapainotteinen, ja sisältää eri tietolähteistä kerättyä tietoa markkinointisuunnitelmasta. Käytämme eri osioiden esimerkkinä toimeksiantajiemme Juhlahuoneisto Pietari Salia, joka on elokuun 2004 alussa ovensa avannut turkulainen kahvila- ja juhlapalveluyritys. Yrittäjiltä puuttuu markkinointisuunnitelma, joten työmme on tämän vuoksi ajankohtainen. Olemme soveltaneet työmme markkinointisuunnitelman toimeksiantajiemme yrityksen tarpeiden mukaisesti.

8 5 2 MARKKINOINTISUUNNITELMAMALLIN VALINTA Markkinointisuunnitelman voi tehdä monella eri tavalla. Löysimme tietolähteistä viisi erilaista markkinointisuunnitelma runkoa, joista kaksi sopi suuremmalle tai kauan toimineelle yritykselle, yksi keskisuurelle tai muutaman vuoden toimineelle yritykselle ja kaksi sopi hyvin aloittavalle tai jo vähän aikaa toimineelle yritykselle. Esittelemme kolme edellä mainituista malleista, jotka sopivat yrityksen eri vaiheisiin ja jotka ovat mielestämme parhaat vaihtoehdot markkinointisuunnitelman tekemiseen. Ropen ja Vahvaselän (1994) markkinointisuunnitelma sisältää seuraavia asioita: 1. Johdanto 2. Liikeidea 3. Tilanneanalyysit Yritysanalyysi Markkina-analyysi Kilpailutilanneanalyysi 4. Näkymät 5. Yhteenveto nykytilanteesta ja näkymistä / SWOT-analyysi 6. Johdon tahtotilan määrittely Koko ja kasvu Minkälainen liiketoiminta tulevaisuudessa Toimintaa ohjaavat tahtotilan määreet 7. Strategia Kilpailustrategia Suuntausstrategia Tavoiteliikeidea 8. Tavoitteet Tuotekehitys Markkinointi Henkilöstö Tuotanto

9 6 Osto- ja materiaalitoiminto Talous ja rahoitus Johtaminen Alihankinta- ja yhteystyösuhteet 9. Toiminnan kehityssuunnitelma Tuotekehityssuunnitelma Markkinointisuunnitelma Henkilöstösuunnitelma Tuotantosuunnitelma Osto- ja materiaalitoiminnan suunnitelma Talous- ja rahoitussuunnitelma Johdon resurssisuunnitelma Alihankinta- ja yhteistyösuunnitelma 10. Yhteenveto (Rope & Vahvaselkä 1994, 39). Edellä esitetty malli sopii laajuutensa vuoksi isoille ja kauan toimineille yrityksille, koska kauan toimineessa yrityksessä voidaan ottaa huomioon enemmän asioita kuin vasta aloittaneessa yrityksessä. Esimerkiksi aloittavassa yrityksessä ei ole järkevää analysoida heti varsinaista liikeideaa, koska alussa on mietittävä tavoiteliikeideaa. Myöskään aloitusvaiheessa yrityksen kasvua, muita tulevaisuuden liiketoimintasuunnitelmia ja johdon resurssisuunnitelmia ei ole syytä tehdä niin syvällisesti. On tärkeämpää keskittyä alkuvaiheessa yrityksen nykytilaan ja saada toiminta liikkeelle ja kannattavaksi. Alihankinta- ja yhteistyösuhteet sekä -suunnitelmat voidaan miettiä tässä vaiheessa samaan aikaan. Myöhemmässä vaiheessa, kun yritystoiminnassa on päästy kunnolla vauhtiin, voidaan pohtia tarkempia tulevaisuudensuunnitelmia ja syventää markkinointisuunnitelmaa aina tarpeen mukaan. Lahtisen ja Isoviidan (1998) markkinointisuunnitelman malli sopii hyvin pienyrityksille ja vastaa meidänkin toimeksiantajamme tarpeita edellistä paremmin: 1. Markkinointistrategia Kohderyhmät ja yhteistyökumppanit Päämäärät

10 7 Kilpailustrategiat 2. Markkinoinnin analysointi Missä olemme / toimimme nyt? Kilpailijat ja kilpailutilanne? Yritysanalyysi Ympäristöanalyysi 3. Tulosten määritys vaihe Mihin haluamme päästä? Painopisteet Tulostavoitteet 4. Toimenpiteiden suunnittelu Miten / Mitä keinoja käytämme? Kuinka paljon rahaa käytämme? Kilpailukeinot Budjetit 5. Toimenpiteiden vastuutukset ja aikataulutukset Ketkä ovat vastuuhenkilöitä? Milloin operaatiot toteutetaan? Vastuumatriisit Aikataulut 6. Tulosten seurantavaihe Millä tavalla tulokset arvioidaan? Seurantajärjestelmät (Lahtinen & Isoviita 1998, 37). Lahtisen ja Isoviidan (1998) markkinointisuunnitelmamallissa keskitytään suppeammin yrityksen sisäisiin asioihin. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, ettei asioihin perehdyttäisi perusteellisesti. Halusimme kuitenkin markkinointisuunnitelma mallin, jossa keskitytään yrityksen sisäisiin asioihin syvällisemmin, koska esimerkki yritykseltämme puuttuvat tarkemmat liiketoiminnalliset suunnitelmat.

11 8 Seuraava, opetushallituksen (2003) julkaisema malli sopii meidän työhömme parhaiten: 1. Perustiedot yrityksestä 2. Lähtökohta-analyysi Toimintaympäristöanalyysi Kilpailija-analyysi Yritysanalyysi 3. Markkinointistrategia Markkinoinnintavoitteet Markkinat ja tuotteet Markkinointitoimenpiteet Organisaatio ja henkilöstö Taloudellinen asema 4. Markkinointisuunnitelma Tavoitteiden asettaminen segmenteittäin Tuotteistus Viestintä Organisointi Budjetointi 5. Riskien arviointi 6. Tiivistelmä (Opetushallitus. 2003). Yrityksen perustamisvaiheessa yrittäjät joutuvat miettimään perustietoja yrityksestä ja lähtökohta-analyyseja. Perustiedoista ja lähtökohta-analyyseistä käyvät ilmi esimerkiksi aukioloajat, yrityksen sijainti, asiakkaat ja kilpailijat. Esimerkkiyrityksessämme olemme kuitenkin halunneet syventää edellä mainittuja tietoja ja näin ollen tarkentaa yrityskuvaa. Markkinointistrategian ja markkinointisuunnitelman informaatio on toimeksiantajiltakin puuttuvaa tietoa. Myöskään riskejä ei ole mietitty. Tarkoituksenamme onkin tarjota kokonaisvaltainen markkinointisuunnitelmamalli sekä yritykselle että opiskelijoiden kehittämistöiden avuksi.

12 9 Jotta saisimme työstä kaiken irti, muokkasimme markkinointisuunnitelmaa yrityksen tarpeiden mukaiseksi. Koska projektissamme on kyse pienestä, aloittavasta yrityksestä, ei kaikkea kannata käydä läpi jokaisessa kohdassa moneen kertaan. Esimerkiksi markkinointimix eli kilpailukeinot käydään valitsemassamme mallissa läpi ensin suppeammin markkinointistrategiassa ja sitten kokonaisuudessaan markkinointisuunnitelmassa. Me sisällytimme kilpailukeinot ainoastaan markkinointistrategiaan. Yritykselle on enemmän hyötyä, jos keskittyy tällä hetkellä tärkeisiin ja olennaisiin seikkoihin. Siksi emme pohdi työssämme jokaista toimintatason osa-aluetta. Myöhemmin, kun yritys on päässyt toiminnassaan vauhtiin, voidaan alkaa miettiä asioita syvällisemmin ja laajemmin. On kuitenkin tärkeää, että yritys tietää ja tuntee keinot, joita voi hyödyntää myös tulevaisuudessa. 3 PERUSTIEDOT JUHLAHUONEISTO PIETARI SALISTA Juhlahuoneisto Pietari Sali on yritys, joka tuottaa kokonaisvaltaisia juhla- ja kahvilapalveluja asiakasryhmille vastaten näiden tarpeita ja toiveita. Kahvila on avoinna arkipäivisin kello Kahvilapalvelujen lisäksi tarjolla on keittolounas salaattipöytineen. Yritys on avoinna myös mahdollisten juhlatilausten mukaan. Pietari Salilla on A-oikeudet. Pietari Sali sijaitsee Brahenkatu 1:ssä (katso kartta s. 13) Turun ydinkeskustassa ja on keskeisellä paikalla Aurajoen rannalla, kaupungin pääkirjaston vieressä. Yritys toimii hautaustoimisto Perttalan yläkerrassa. Pietari Sali avasi ovensa asiakkailleen elokuun alussa vuonna Yrittäjinä toimivat Stina Laaksonen, Sanna Teivonen sekä Kirsi Wickström. Stina ja Sanna ovat sisaruksia ja he ovat toimineet yhdessä yrittäjinä jo aiemmin henkilöstöravintolassa. Yrittäjät ovat hankkineet itselleen monipuolisesti koulutusta ja työkokemusta. Yhdessä heiltä löytyy ruotsinkielinen kaupallinen koulutus, restonomi, suurtalouskokki, siivousteknikko ja ruokatalouden lehtori.

13 10 4 LÄHTÖKOHTA-ANALYYSIT Jotta kyettäisiin rakentamaan toimiva markkinoinnin tavoite- ja seurantajärjestelmä, tarvitaan tietoa sekä yrityksen sisältä että ulkopuolelta. Lähtökohtaanalyysit kartoittavat sekä nykytilaa että tekijöitä, jotka vaikuttavat yrityksen tuleviin menestysedellytyksiin. Lähtökohta-analyysejä ovat: 1. Toimintaympäristöanalyysi 2. Kilpailija-analyysi 3. Yritysanalyysi (Rope & Vahvaselkä 1994, 90). Lähtökohta-analyysissa on tärkeää, että siinä selvitetään kaikki liiketoiminnan markkinoinnilliseen tekemiseen vaikuttavat tekemisalueet mahdollisimman konkreettisesti, eli yritysympäristöön, kilpailijoihin, markkinoihin ja yritykseen vaikuttavat tekijät. (Rope 2000, 464.) Suunnitteluprosessia voidaan kuvata seuraavanlaisesti Lähtökohta-analyysi Seuranta Strategiavalinta Toteutus Tavoiteasetanta Toimintasuunnitelma Kuvio 1. Suunnitteluprosessi (Rope 2000, 464.) 4.1 Toimintaympäristöanalyysi Yrityksen toimintaympäristössä tapahtuu koko ajan muutoksia. Kaikkia mahdollisia muutostekijöitä ei voida selvittää, vaan yleensä tarkastellaan keskeisimpiä tekijöitä. Markkinointisuunnitelman yhteydessä tehtävän toimintaympäristön analyysin tavoitteena on hahmottaa yrityksen nykyinen toimintaympäristö ja siinä odotettavissa olevat muutokset. (Opetushallitus 2003.)

14 11 Toimintaympäristö ja siinä tapahtuvat muutokset määrittävät yritykselle markkinoinnin puitteet. Ne ovat tavalla tai toisella yrityksen toimintaa rajoittavia tai mahdollistavia tekijöitä, jotka on otettava huomioon toimintaa suunniteltaessa. Toimintaympäristöstä voidaan erottaa niin sanotut ulkoiset tekijät, jotka ovat yritykselle joko osittain tai kokonaan annettuja tekijöitä. Yrityksen on sopeuduttava niihin ja sopeutettava markkinointinsa niiden mukaan. Ulkoisia tekijöitä ovat kysyntä, kilpailu ja institutionaaliset eli yhteisötekijät. Ulkoisten tekijöiden lisäksi markkinointiin vaikuttavat tietyt yrityksen sisältä tulevat tekijät, niin sanotut sisäiset tekijät. Ne eivät ole täysin annettuja, vaan yritys voi tehdä niihin muutoksia halutessaan ja muuttaa markkinointistrategiaansa. Sisäisiä tekijöitä ovat toiminta-ajatus, liikeidea, päämäärät, tavoitteet, resurssit ja toimintaperiaatteet. (Lampikoski ym. 1997, 52.) Koska Pietari Sali on juuri toimintansa aloittanut yritys, keskitymme työmme tässä osiossa lähemmin Turun ulkoisiin tekijöihin, kuten ympäristöön ja väestöön, mahdollisiin asiakkaisiin sekä kysyntään. Työn edetessä muutkin toimintaympäristöanalyysin osa-alueet käydään läpi mutta näin pienen yrityksen markkinointisuunnitelmaan on turha tehdä toistoja, jotka vain sekoittaisivat työtä. Siksi jätämme joitakin osa-alueita, kuten liikeidea, toiminta-ajatus, päämäärät ja tavoitteet tässä vaiheessa pois. Käsittelemme edellä mainitut osaalueet yritysanalyysissä. Jos kyseessä on iso, jo kauemmin toiminut yritys ja jos markkinointisuunnitelmaan halutaan tehdä isoja muutoksia, kannattaa toimintaympäristön kaikki osa-alueet käydä läpi. Jos kauan toimineessa yrityksessä käydään läpi vain muutama osa-alue, tulee tutkimuksesta pintapuolinen ja pian huomataan, ettei suunnitelmaan suuria muutoksia tullutkaan. Juhlahuoneisto Pietari Salin toimintaympäristö Pietari Sali sijaitsee historiallisesti merkittävässä vanhassa liiketilassa. Tarina kertoo, että ennen ravintolatoimintaa 1900-luvun alussa huoneisto oli yksityisasuntona muun muassa kuninkaallisen hovin käytössä. Yrityksen ilmiasustakin löytyy vaikutteita menneiltä ajoilta, esimerkiksi kristallikruunut ja sika-

15 12 risalonki. Tilan historiallinen tausta on yksi hyvä vetonaula ja tekijä. Kahvilassa esillä olevia taiteilija Martta Wickströmin silkkimaalauksia voi myös suoraan ostaa kahvilasta. Turku toimintaympäristönä Turku täytti 775 vuotta vuonna Kaupunki on kiehtova yhdistelmä vanhaa ja uutta. Turussa on tarjolla kaikkea niin modernille cityihmiselle kuin historian aarteista kiinnostuneelle matkailijalle. Turku on valtakunnallisesti merkittävä satama-, kauppa- ja messukaupunki. Se on myös tärkeä linkki Tukholma- Pietari-akselilla. Läänin pääkaupunkina Turku on Länsi-Suomen alueellinen ja hallinnollinen keskus. (Turun kaupunki ) Toimintaympäristön merkitys Juhlahuoneisto Pietari Salille Olemme ottaneet selvää niistä mahdollisista tekijöistä, joilla on vaikutusta yrityksen kannattavuuteen ja menestymiseen. Koska toimeksiantajamme eivät ole vielä selvittäneet Turun väestörakennetta, tutkimme sitä yrityksen kohderyhmän kannalta ja mietimme sen pohjalta sopivaa markkinointisegmenttiä. Teimme tutustumismatkan Turkuun, jolloin selvitimme kaupungin juhlapalveluja kahvilakulttuuria sekä niiden asiakasryhmiä. Tätä kautta saimme selkeämmän kuvan kaupungista toimintaympäristönä. Asukasluku Turussa oli henkilöä vuonna 1970 ja vuonna Miesten osuus väestöstä vuonna 2003 oli 46,6 prosenttia ja naisten osuus 53,4 prosenttia. Naisten osuus koko väestöstä on hieman korkeampi kuin miesten, mikä osaltaan kasvattaa myös kohderyhmämme suuruutta. Ikäjakauma vuonna ,1 prosenttia ,4 prosenttia ,6 prosenttia (Turun kaupunki )

16 13 Turku on viidestä suurimmasta kaupungista vanhusvoittoisin. Yli 65-vuotiaita on Auran rannoilla 16,6 prosenttia väestöstä, kun kaupunkien keskiarvo on 12,7 prosenttia (Setälä 2004, 13). Koko Euroopan alueella ikääntyvien määrä kasvaa ja syntyvyys alenee. Voimakkaammin kasvaa hyvin vanhojen ihmisten määrä ja myös heidän suhteellinen osuutensa koko väestöstä. Suomessa väestön nopea vanheneminen tapahtuu tilanteessa, jossa koko maan väkiluku supistuu. Jo nyt monissa pienissä kunnissa noin kolmannes kuntalaisista on yli 65-vuotiaita. Tilastokeskuksen väestöennusteen mukaan Suomessa on vuonna 2009 ensimmäistä kertaa enemmän yli 65-vuotiaita kuin alle 15-vuotiaita. Vuonna 2030 vanhuksia tulee olemaan koko maassa lähes 1,35 miljoonaa, nuoria vain (Manderbacka 2001, 25.) Turun kaupunkikuvassa näkyy monikulttuurisuus. Vuonna 2003 Turussa kokonaisväestöstä 4,4 % oli ulkomaiden kansalaisia (Turun kaupunki. 2004). Kaupungin monikulttuurisuutta lisää kaupungin hyvä sijainti Suomen kartalla. Rannikkokaupunkina laivaliikenne on vilkasta. Yhteydet Tukholmaan ja Maarianhaminaan vilkastavat kaupunkia ja tuovat paljon matkailukulttuuria. Kaupunkikuvassa näkyy myös ruotsalaisuus. Turku on yksi Suomen harvoista kaksikielisistä kaupungeista. Vuonna 2003 Turun kokonaisväestöstä 5,2 % oli ruotsinkielisiä (emt. 2004). Yrittäjien ruotsinkielen kaupallinen osaaminen tulee edukseen kaksikielisessä kaupungissa. Työttömyysasteen keskiarvo oli samana vuonna 12,8 % (emt. 2004).

17 14 Kuva 1. Kartta Pietari Sali sijaitsee Turun pääkirjaston välittömässä läheisyydessä. Kirjastossa käy päivittäin yli 2000 asiakasta, joten katseen tulee päivittäisiä kahvila- ja lounasasiakkaita ajatellen kohdistaa ensimmäiseksi sinne. Kirjaston asiakaskunta on laaja. Asiakassegmenttiin kuuluu: Eläkeläiset Lapsiperheet Opiskelijat Kirjaston henkilökunta Työttömät Keski-ikäiset Pietari Salilla on kilpailija Café Fontana, joka myös sijaitsee kirjaston läheisyydessä. Café Fontana on keskittynyt kirjaston asiakkaista nuorempaan ikärakenteeseen, joten Pietari Salin kannattaakin keskittyä vanhempaan ikärakenteeseen, joka sopii myös yrityksen imagoon.

18 Kilpailija-analyysi Kilpailija-analyysi auttaa yritystä tunnistamaan niin omat menestystekijänsä kuin kehittämistä vaativat osa-alueet sekä markkina-asemansa suhteessa kilpailijayrityksiin. Kilpailija-analyysi antaa siten yrityksen johdolle arvokasta palautetta nykyisestä kilpailukyvystä. (Tampereen yliopisto ) Kilpailija-analyysin keskeisimmät selvityskohteet ovat alan kokonaismarkkinat, kilpailijat, kilpailevat tuotteet, niiden ominaisuudet, vahvuudet, heikkoudet ja mielikuvat. Toisin sanoen tutkitaan tekijöitä, jotka liittyvät markkina-asemaan ja niihin mielikuviin, joita ihmisillä on yrityksestä. Keskeisin tulos ei ole pelkkä yrityksen oma lukema, vaan se, miten yritys pärjää verrattuna merkittävimpiin kilpailijoihinsa. Tästä syystä kilpailijoiden, markkina-aseman ja mielikuvien sekä kilpalevien tuotteiden imagon tutkimukset kuuluvat kilpailija-analyysiin. (Rope & Vahvaselkä 1994, 60.) Kilpailija- ja imagoanalyysi auttaa tunnistamaan yrityksen kilpailukykyä ja - asemaa suhteessa kilpailijoihin. Analyysi toimii sekä strategisen että operatiivisen kehittämistoiminnan välineenä. (Tampereen yliopisto ) Asiakaslähtöisyys Toiminnan eettisyys Vakavaraisuus Mainonnan näkyvyys Tunnettus Kohdeyritys Kilpailija A Kilpailija B Kilpailija C Kuvio 2. Kilpailija- ja imagoanalyysi

19 16 Kuvaa kilpailijoista täydennetään omilla asiakastyytyväisyysmittauksilla, joissa yleensä on mukana myös kilpailijoiden asiakkaita. Tuotemerkkejä ja niiden asemia selvitettäessä tulee tietoa kilpailijoiden asemasta tuoteryhmissä, heidän merkkiensä vahvuudet ja heikkoudet. Kilpailijoiden panostuksista mediamainontaan saadaan selvitettyä mainonnan volyymin mittauksissa. Mainontaa ja yksittäisiä kampanjoita mitattaessa on vertailukohteena myös kilpailijoiden tai toimialan menestyminen. (Lotti 2001, ) Nelikenttäanalyysi tiivistää yhteen kuvioon asiakkaiden käsitykset tuotteisiin tai palveluihin liittyvien ominaisuuksien tärkeydestä ja tyytyväisyydestä. Analyysi osoittaa miten hyvin yritys on osannut panostaa asiakkaalle tärkeisiin tuote- ja palveluominaisuuksiin. Tyytyväisyys Korkea Matala Asiakastyytyväisyyttä ylläpitävät tekijät Henkilöstön ystävällisyys Tilojen viihtyvyys Internet-sivujen informatiivisuus Joustava laskutuskäyttö Oheistuotevalikoima Toissijaiset kehittämiskohteet Aukioloajat Toimipaikan sijainti Yrityksen tunnettuus Esitteiden informatiivisuus Asiakasuskollisuutta luovat menestystekijät Henkilöstön palvelualttius Asiakaslähtöinen palvelu Palvelun virheettömyys Yrityksen luotettava maine Ensisijaiset kehittämiskohteet Asiakasyhteydenpidon säännöllisyys Henkilöstön tavoitettavuus puhelimitse Kanta-asiakasedut Tekijän tärkeys asiakkaalle Matala Korkea Kuvio 3. Nelikenttäanalyysi Kahvilatoiminnassa ensisijaisesti tärkeimpiä osa-alueita nelikenttäanalyysissä ovat henkilöstön ystävällisyys, tilojen viihtyvyys, oheistuotevalikoima, aukioloajat, toimipaikansijainti, henkilöstön palvelualttius, asiakaslähtöinen palvelu ja palvelun virheettömyys.

20 17 Juhlahuoneisto Pietari Salin keskeisimmät kilpailijat Suomalaiset yritykset toimivat ja kilpailevat sekä kansainvälisesti että kotimaassaan. Kansainvälinen kilpailu tuli Suomeen pikaruoka- ja hotelliketjujen kautta. Erityisesti pikaruokaketjut ovat kasvattaneet asiakkaita ravintolapalvelujen käyttäjiksi. Ravintolapalvelujen valintakynnyksen madaltuminen on hyödyntänyt koko toimialaa. (Haaga Research Center 2002, 29.) Lounais-Suomen puhelinluettelon (2003) mukaan Turussa toimii 42 pitopalvelua, joista 15:sta juhlahuoneisto. 15 pitopalvelua sijaitsee Pietari Salin läheisyydessä ja näillä yrityksillä on samankaltaisia palveluja kuin Pietari Salilla. Turku Touringin (2004) mukaan Pietari Salin läheisyydessä on 16 kahvilaa, joista kaksi voidaan laskea pahimmiksi kilpailijoiksi. Jotta Pietari Sali saataisiin näkyviin kovalla kilpailukentällä, on löydettävä jokin oma vetonaula, joka saa asiakkaat valitsemaan juuri Pietari Salin. Pietari Salin tärkeimpiä kilpailuvaltteja ovat asiakaslähtöinen kahvila- ja juhlapalvelutoiminta. Asiakkaan mielikuviin vastataan aina palvelun laadulla, elämyksiä tuottamalla sekä luottamuksella. Kilpailuvalttina ovat myös tuotteiden korkea omavalmistusaste, valikoiman selkeä tuotteistaminen ja laatutakuu sekä liikehuoneiston historiallisuus. Yrityksen keskeinen sijainti toimii kilpailuetuna, esimerkiksi juhlien päätyttyä on vaivatonta ja nopeaa siirtyä jatkamaan juhlia kaupungin yöelämään. Pietari Salin pahimmat kilpailijat ovat Aschan ja Café Fontana. Café Fontana Fontana sijaitsee Turun keskustassa Aurakadulla. Fontana on Pietari Salin lähin kilpailija. Niin kuin Pietari Sali, Fontana toimii historiallisessa miljöössä mutta he eivät korosta historiallisuutta toiminnassaan. Myös Fontana valmistaa tuotteensa itse ja kahvilapalveluiden lisäksi heillä on juhlapalvelutoimintaa. Fontanan asiakassegmentti on kuitenkin nuoret aikuiset. Lisäksi Pietari Salin ja Fontanan sisustukset poikkeavat toisistaan paljon. Pietari Sali on juhlava, vanhaa sisutustyyliä omaava, kun taas Fontanan sisustus on nuorekasta ja nykyaikaista.

21 18 Aschan Aschan on vanha vuonna 1928 perustettu kahvila-konditoria. Aschan on tunnettu korkeatasoisten itse valmistettujen leivonnaisten ja kahvilapalvelujen tarjoaja Turussa. Keskustan alueella toimii yhteensä viisi Aschanin toimipistettä. Aschanin asiakasryhmään kuuluu vanhempi ikäväestö. Aschanilla ei ole juhlapalvelua vaan se on täysin keskittynyt kahvila-konditoria toimintaan. Pietari Sali kilpailee Aschanin kanssa tuotteilla ja palvelulla. Aschanin kahvilat eivät sijaitse historiallisissa miljöissä eikä heidän sisustuksensakaan ole sen mukaista. Pysyäkseen perillä vallitsevista trendeistä Pietari Salin yrittäjien on jatkuvasti pidettävä silmät auki ja tarkkailtava kilpailijoita. On käytävä haistelemassa kilpailijoiden sen hetkistä tilannetta, ja tätä tarkkailua tulisi suorittaa säännöllisin väliajoin. Erityisesti tulee kiinnittää huomiota tuotteisiin, hintoihin ja yleiseen ilmeeseen. Kilpailijoiden tutkiminen on hyvä tapa kehittää itseään ja omaa yritystään. Näin pysyy mukana kovassa kilpailussa ja saa tietoa yleisestä hintatasosta ja trendeistä. Muuten yritys voi juuttua vanhentuneisiin tapoihin ja siihen omaan tuttuun tyyliin. Kilpailijoiden seuraaminen auttaa siihen, ettei jäädä polkemaan paikalleen, vaan saadaan uusia raikkaita ideoita. Kilpailijoiden ideoiden kopioiminen ei kuitenkaan ole oikea ratkaisu. Uusia ideoita mietittäessä on pidettävä mielessä oman yrityksen tyyli ja liikeidea. Pietari Salin olisi hyvä pitää kiinni historiallisuudestaan, omavalmistusasteesta ja tuotteiden sekä palvelun laatutakuusta. Kilpailijan ei välttämättä tarvitse olla fyysinen liikepaikka. Tässä tapauksessa voimme pitää kilpailijoina myös koteja ja työpaikkoja. Ihmisten tottumukset ja tavat nauttia kahvia kotona tai työpaikalla voi osittain olla siirrettävissä esimerkiksi juuri Pietari Saliin. Hetken irtautuminen työpaikalta kahvikupin ääressä, piristäisi varmasti monen päivää. Sama pätee myös juhlapalvelun osaalueella. Pietari Sali antaa loistavan mahdollisuuden järjestää juhlia erilaisessa ympäristössä kodin tai työpaikan ulkopuolella. Jos juhlia ei kuitenkaan haluta pitää kiinteistössä, voidaan pelkkiä tuotteita ostaa omassa ympäristössä pidettäviin juhliin ja tilaisuuksiin.

22 Yritysanalyysi Yritysanalyysissa käy ilmi yrityksen toiminta-ajatus, liikeidea ja toiminnananalyysi, jossa tarkastellaan yrityksen tuotteita, markkinointia ja sen peittoa, organisaatiota, sen toimintatapoja ja henkilöstöä sekä seurantajärjestelmää ja taloudellista tilannetta. Yritysanalyysissa selvitetään muun muassa yrityksen kuntoa ja toimintaedellytyksiä mittaavat asiat. Myynti: myyntimäärä tuotteittain/asiakasryhmittäin Kate: katteen riittävyys tuotteittain/asiakaskohderyhmittäin Tuotteet: tuotteiston ominaisuudet asiakaskunnan odotusten pohjalta Tuotanto: tuotannon tehokkuus, menetelmät, toimitusvarmuus, työkalut Tuotekehitys: resurssit, systemaattisuus ja menetelmät Henkilöstö: määrän ja laadun riittävyys tehtäväalueittain, koulutus, sisäinen työilmasto ja sisäinen yrityskuva Johto/johtaminen: johtamistyyli ja sen tuloksellisuus, organisaatio ja sen toimivuus Toimintakulttuuri: arvot, jotka vaikuttavat jokapäiväisen työn tekemiseen ja ohjaavat aikaansaannoksia Organisaatio: yhteisön toimivuus ja toiminnan tehokkuus Palvelu: lisäpalveluiden riittävyys, palvelun toimivuus, ystävällisyys, nopeus ja täsmällisyys Laatu: esimerkiksi palvelussa, tuotannossa, tuotteistossa ja kuljetuksessa Taloushallinto: tiedon riittävyys, toimivuus päätöksenteon tueksi Rahoitus: rahoituksen riittävyys, maksuvalmius Markkinointi: myynnin ja mainonnan systematiikka, osaamisaste, resursointi, tuloksellisuus Mielikuva: tunnettuus kohderyhmittäin tai tuotteittain ja imagoprofiili kohderyhmittäin Varasto ja kuljetus: varastoarvot, kiertonopeus, pääoman sitoutuminen, toiminnan tehokkuus, toimivuus Hinnoittelu: katteet, alennusten käyttö, hinnoittelu suhteessa kilpailijoihin

23 20 Jakelu: jakelupeitto, jakelun kattavuus suhteessa tavoitteisiin, jakeluverkon palvelu ja toimintakyky Toimitilat: riittävyys, edullisuus, toimivuus, viihtyvyys Sijainti: suhteessa asiakkaisiin, raaka-aineisiin, yhteistyökumppaneihin ja työvoimaan. (Rope & Vahvaselkä 1994, 91.) Kohderyhmä Asiakkailla on erilaisia tarpeita ja toiveita. Sen vuoksi organisaatio pystyy hyvin harvoin tyydyttämään jokaisen potentiaalisen asiakkaan tarpeita samalla tavalla, eikä sen tulisikaan yrittää ratkaista jokaisen ongelmia. Asiakkaat on jaettava homogeenisiin ja toisistaan riittävästi poikkeaviin segmentteihin. Yksi tai muutama segmentti valitaan sitten kohderyhmiksi. (Grönroos 2003, 415.) Kuluttajan ostokäyttäytymisen ymmärtäminen on asiakaskeskeisen markkinoinnin perusedellytys (Ylikoski 1999, 76). Kuluttajan käyttäytymisellä tarkoitetaan niitä kuluttajan tarpeiden tyydyttämiseen liittyviä henkisiä ja fyysisiä toimintoja, joihin kuluttaja ryhtyy valitessaan, ostaessaan ja käyttäessään tuotteita (emt. 1999, 77). Kuluttajakohtaisiin tekijöihin luetaan demografiset tekijät, kuluttajan elämäntyyli ja kuluttajan persoonallisuus. Demografisilla ominaisuuksilla tarkoitetaan sekä kuluttajan henkilökohtaisia ominaisuuksia (ikä, ammatti, koulutus, tulot, perhesuhteet) että kuluttajan asuinpaikkaa (maantieteellinen alue, kaupunkimaaseutu). Nämä määrittelevät pitkälti myös kuluttajan elämäntyyliä. Demografiset tekijät vaikuttavat kuluttajan käyttäytymiseen sekä suoraan että epäsuorasti. Epäsuorat vaikutukset näkyvät mm. kuluttajan informaation hankinnassa ja päätöksentekotavoissa. Nämä taas puolestaan vaikuttavat edelleen tuotteiden valintaan ja kulutukseen. (Emt. 1999, 81.) Sosiaaliset tekijät ovat kuluttajan käyttäytymiseen vaikuttavia ulkopuolisia tekijöitä. Sosiaaliset tekijät jaetaan neljään ryhmään: kulttuuri, sosiaaliluokka, viiteryhmät ja perhe. Nämä kaikki vaikuttavat kuluttajan käyttäytymiseen tuotteiden ja palvelujen ostajana. (Emt. 1999, 82.)

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä:

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä: OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE Yritys: Tekijä: Päiväys: MARKKINAT Rahoittajille tulee osoittaa, että yrityksen tuotteella tai palvelulla on todellinen liiketoimintamahdollisuus.

Lisätiedot

markkinointistrategia

markkinointistrategia Menestyksen markkinointistrategia kaava - Selkeät tavoitteet + Markkinointistrategia + Markkinointisuunnitelma + Tehokas toiminta = Menestys 1. markkinat Käytä alkuun aikaa kaivaaksesi tietoa olemassa

Lisätiedot

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO Alla oleva kaavio kuvastaa tehdyn testin tuloksia eri osa-alueilla. Kaavion alla on arviot tilanteestasi koskien henkilökohtaisia ominaisuuksiasi, kokemusta ja osaamista, markkinoita

Lisätiedot

Tuotantotalouden analyysimallit. TU-A1100 Tuotantotalous 1

Tuotantotalouden analyysimallit. TU-A1100 Tuotantotalous 1 Tuotantotalouden analyysimallit TU-A1100 Tuotantotalous 1 Esimerkkejä viitekehyksistä S O W T Uudet tulokkaat Yritys A Yritys B Yritys E Yritys C Yritys F Yritys I Yritys H Yritys D Yritys G Yritys J Alhainen

Lisätiedot

Johdatus markkinointiin

Johdatus markkinointiin Markkinoinnin perusteet 23A00110 Johdatus markkinointiin Ilona Mikkonen, KTT Aalto yliopiston kauppakorkeakoulu Markkinoinnin laitos Päivän agenda Kuka kukin on? Mitä markkinointi on? Miksi sinun tulisi

Lisätiedot

Viestinnän ja johtamisen yhteispeli. TAMK, Teiskontie 33, Tampere klo Tuottavuus ja viestintä

Viestinnän ja johtamisen yhteispeli. TAMK, Teiskontie 33, Tampere klo Tuottavuus ja viestintä Viestinnän ja johtamisen yhteispeli TAMK, Teiskontie 33, Tampere 31.05.3007 klo 12.00 Tuottavuus ja viestintä Teknologiayhteiskunnan haaste Tehokkuuden tavoittelu on aina ohjannut kehitystämme. Ihmisen

Lisätiedot

11.10.2011 Virpi Laukkanen. Savonia-ammattikorkeakoulu

11.10.2011 Virpi Laukkanen. Savonia-ammattikorkeakoulu Hyvä liikeidea? 11.10.2011 Virpi Laukkanen Savonia-ammattikorkeakoulu Mistä hyvä bisnes syntyy? TILANNE TOIMINTA TULOS (hyvä) tyyppi + (onnekas/suotuisa) tilanne = (hyvä) toiminta (hyvä) tulos (Pyykkö,

Lisätiedot

Leena Erola, 26.1.2016

Leena Erola, 26.1.2016 Leena Erola, 26.1.2016 Sisältö Liikeidea ja sen merkitys markkinoinnin päätöksiin Mitä markkinointi on? Markkinoinnin kilpailukeinot Mainonnan ABC Liikeidea Mitä? Kenelle? Miten? = näkemys ja päätös siitä,

Lisätiedot

Kiitos... 13 Esipuhe... 15 Kirjoittaja... 17 Johdanto: globalisaatio ja sen asettamat haasteet kansainvälistyville yrityksille...

Kiitos... 13 Esipuhe... 15 Kirjoittaja... 17 Johdanto: globalisaatio ja sen asettamat haasteet kansainvälistyville yrityksille... Sisällys Kiitos................................................ 13 Esipuhe.............................................. 15 Kirjoittaja............................................. 17 Johdanto: globalisaatio

Lisätiedot

Market Expander & QUUM analyysi

Market Expander & QUUM analyysi Market Expander & QUUM analyysi KANSAINVÄLISTYMISEN KEHITYSTASOT Integroitua kansainvälistä liiketoimintaa Resurssien sitoutuminen, tuotteen sopeuttaminen, kulut, KV liiketoiminnan osaaminen Systemaattista

Lisätiedot

Copyright Lasse Karjalainen

Copyright Lasse Karjalainen Ideoista liiketoiminnaksi miten kaupallistan ideani Lasse Karjalainen, Highline Oy (lasse.karjalainen@highline.fi, 0400 716 420) (Sympa Oy, Pulsan Asema Oy, Simulo Oy, Efecon Oy) Kaikki lähtee ideasta

Lisätiedot

LADEC OY. Taiteilijan ja luovan alan toimijan toimeentulomallit Yrittäjänä toimiminen

LADEC OY. Taiteilijan ja luovan alan toimijan toimeentulomallit Yrittäjänä toimiminen LADEC OY Taiteilijan ja luovan alan toimijan toimeentulomallit 18.11.2015 Yrittäjänä toimiminen Luovien alojen yrittäjyys erilaistako? On luotava tuote tai palvelu, jonka asiakas haluaa ostaa (Luovien

Lisätiedot

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43 OPINNÄYTETYÖN KUVAILULEHTI Tekijä(t) SUKUNIMI, Etunimi ISOVIITA, Ilari LEHTONEN, Joni PELTOKANGAS, Johanna Työn nimi Julkaisun laji Opinnäytetyö Sivumäärä 43 Luottamuksellisuus ( ) saakka Päivämäärä 12.08.2010

Lisätiedot

Kaikki vapaa-ajanyöpymiset* (tuhansia öitä)

Kaikki vapaa-ajanyöpymiset* (tuhansia öitä) 1 MATKAILUN EDISTÄMISKESKUS KESÄMATKAILUSTRATEGIA 2004-2006 1. Lähtökohtia Pohjana kesämatkailustrategialle on vuosille 2004 2007 laadittu MEKin toimintastrategia, jossa MEKin päätuoteryhmät määritellään.

Lisätiedot

KUNNAN MAINEEN JA ELINVOIMAN JOHTAMINEN Kaukolämpöpäivät , Mikkeli. Timo Halonen kaupunginjohtaja, Mikkeli VTM, väitöstilaisuus 2.9.

KUNNAN MAINEEN JA ELINVOIMAN JOHTAMINEN Kaukolämpöpäivät , Mikkeli. Timo Halonen kaupunginjohtaja, Mikkeli VTM, väitöstilaisuus 2.9. KUNNAN MAINEEN JA ELINVOIMAN JOHTAMINEN Kaukolämpöpäivät 24.-25.8.2016, Mikkeli Timo Halonen kaupunginjohtaja, Mikkeli VTM, väitöstilaisuus 2.9.2016 Unelmayhteiskunta (Jensen) Tulevaisuuden maailmassa

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulujen strateginen johtaminen case Metropolia Ammattikorkeakoulu. Riitta Konkola

Ammattikorkeakoulujen strateginen johtaminen case Metropolia Ammattikorkeakoulu. Riitta Konkola Ammattikorkeakoulujen strateginen johtaminen case Metropolia Ammattikorkeakoulu Riitta Konkola 26.4.2016 Metropolia lyhyesti Monialainen ammattikorkeakoulu Osakeyhtiö; omistajat Helsinki, Espoo, Vantaa,

Lisätiedot

Ohjelma, perjantai klo

Ohjelma, perjantai klo Ohjelma, perjantai 9.12. klo 8.30-15.00 Valmentajat: Marikka Heikkilä ja Hilkka Halla, Turun kauppakorkeakoulu, Timo Makkonen, Koneyrittäjien liitto. 8.30 Mikä on tärkeää metsäalan liiketoiminnassa? Osallistujien

Lisätiedot

Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa Liideri-ohjelma Hyvinvoinnista bisnestä -teemaklinikka

Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa Liideri-ohjelma Hyvinvoinnista bisnestä -teemaklinikka Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa Liideri-ohjelma 2012 2018 Hyvinvoinnista bisnestä -teemaklinikka Tähtää korkealle Rahoitamme yrityksiä, joilla on halu ja kyky kasvaa. Intoa ja osaamista Loistava

Lisätiedot

Brand Compass Arvoa ja kasvua mainetta johtamalla. Työkalu omistajille, hallituksille ja johtoryhmille

Brand Compass Arvoa ja kasvua mainetta johtamalla. Työkalu omistajille, hallituksille ja johtoryhmille Brand Compass Arvoa ja kasvua mainetta johtamalla Työkalu omistajille, hallituksille ja johtoryhmille Maine tulee nostaa hallituksen ja johdon agendalle Hallituksen ja johdon tärkein tehtävä on yrityksen

Lisätiedot

Staran strategia onko strategialla päivitystarpeita? Teknisen palvelun lautakunnan strategiapäivät Timo Martiskainen

Staran strategia onko strategialla päivitystarpeita? Teknisen palvelun lautakunnan strategiapäivät Timo Martiskainen Staran strategia 2011-2012 - onko strategialla päivitystarpeita? Teknisen palvelun lautakunnan strategiapäivät 31.10. - 1.11.2011 Timo Martiskainen Toiminta-ajatus Tuotamme rakennusalan, ympäristönhoidon

Lisätiedot

Yhtiö ilman visiota on kuin matkustaja ilman määränpäätä

Yhtiö ilman visiota on kuin matkustaja ilman määränpäätä Yhtiö ilman visiota on kuin matkustaja ilman määränpäätä Finnairin strategia toiminut Aasian liikenteessä miljoonan matkustajan kasvu Aasian strategian myötä 2001 visio Pohjolan paras, eturivin eurooppalainen

Lisätiedot

Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op

Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op 0 Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op TAMK EDU Ammattikorkeakoulujen erikoistumiskoulutus 1 Erikoistumiskoulutus on uusi koulutusmuoto tutkintoon johtavan

Lisätiedot

Kuvailulehti. Korkotuki, kannattavuus. Päivämäärä 03.08.2015. Tekijä(t) Rautiainen, Joonas. Julkaisun laji Opinnäytetyö. Julkaisun kieli Suomi

Kuvailulehti. Korkotuki, kannattavuus. Päivämäärä 03.08.2015. Tekijä(t) Rautiainen, Joonas. Julkaisun laji Opinnäytetyö. Julkaisun kieli Suomi Kuvailulehti Tekijä(t) Rautiainen, Joonas Työn nimi Korkotuetun vuokratalon kannattavuus Ammattilaisten mietteitä Julkaisun laji Opinnäytetyö Sivumäärä 52 Päivämäärä 03.08.2015 Julkaisun kieli Suomi Verkkojulkaisulupa

Lisätiedot

LARK alkutilannekartoitus

LARK alkutilannekartoitus 1 LARK alkutilannekartoitus 1 Toimintojen tarkastelu kokonaisuutena Suunnittelu Koulutuksen järjestäjällä on dokumentoitu toimintajärjestelmä, jonka avulla se suunnittelee ja ohjaa toimintaansa kokonaisvaltaisesti

Lisätiedot

ServiceBooster Teollisuuden pelvelujen kehittäminen

ServiceBooster Teollisuuden pelvelujen kehittäminen ServiceBooster Teollisuuden pelvelujen kehittäminen Miksi palveluliiketoimintaa? Lisää myyntiä Tuotteen lisäksi asiakkaille tarjotaan palveluja Syntyy uusinta- ja modernisointikauppaa, varaosa -liiketoimintaa

Lisätiedot

Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen

Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen Digitaalisen nuorisotyön strategisessa kehittämisessä tavoitteena on, että organisaatioissa digitaalisen median ja teknologian tarjoamia

Lisätiedot

Työkalut innovoinnin tehostamiseen valmiina käyttöösi. Microsoft SharePoint ja Project Server valmiina vastaamaan organisaatioiden haasteisiin

Työkalut innovoinnin tehostamiseen valmiina käyttöösi. Microsoft SharePoint ja Project Server valmiina vastaamaan organisaatioiden haasteisiin Työkalut innovoinnin tehostamiseen valmiina käyttöösi Microsoft SharePoint ja Project Server valmiina vastaamaan organisaatioiden haasteisiin Terve! Pieni, nopea kysely kiitos! Lyhyt katsaus osallistujiin

Lisätiedot

5. Harjoitus Myynti, markkinointi ja asiakkaan kohtaaminen. TU-A1100 Tuotantotalous 1

5. Harjoitus Myynti, markkinointi ja asiakkaan kohtaaminen. TU-A1100 Tuotantotalous 1 5. Harjoitus Myynti, markkinointi ja asiakkaan kohtaaminen TU-A1100 Tuotantotalous 1 Harjoitusty ö Harjoitusten sisältö 6. Analyysit ja tulevaisuus 5. Myynti, markkinointi ja asiakkaan kohtaaminen 4.

Lisätiedot

Yrittäjäkoulutus. Yrityksen toimintaperusteiden selvittäminen

Yrittäjäkoulutus. Yrityksen toimintaperusteiden selvittäminen 1 Yrittäjäkoulutus Yrityksen toimintaperusteiden selvittäminen 2 Markkinaselvitys Markkinaselvityksessä selvitetään ennen yritystoiminnan aloittamista, onko aiotulla yritysidealla kannattavan liiketoiminnan

Lisätiedot

Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto

Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnon suorittaneella on yrityksen johtajalta edellytettävä yrityksen strategisen johtamisen

Lisätiedot

Liiketoiminnan johtaminen

Liiketoiminnan johtaminen MaitoManageri johtaminen ja johtajuus-kysely Liiketoiminnan johtaminen 1. Osaan määrittää yrityksellemme tulevaisuuden vision (tavoitetilan) 2. Viestin siten, että kaikki tilalla työskentelevät ovat tietoisia

Lisätiedot

Tiedottamalla näkyväksi. Inkeri Näätsaari

Tiedottamalla näkyväksi. Inkeri Näätsaari Tiedottamalla näkyväksi Inkeri Näätsaari 14.11.2007 Vuonna 2000 Kirjasto välitti tietoa tarvitsijoille Vähän julkisuutta, osin negatiivista tai vähättelevää Kriittisiä kannanottoja potentiaalisilta yhteistyökumppaneilta

Lisätiedot

JOHTAMINEN JA KEHITTÄMINEN VARHAISKASVATUKSEN MUUTTUVASSA YMPÄRISTÖSSÄ. KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA / VAKA/ Virpi Timonen 10/20/15

JOHTAMINEN JA KEHITTÄMINEN VARHAISKASVATUKSEN MUUTTUVASSA YMPÄRISTÖSSÄ. KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA / VAKA/ Virpi Timonen 10/20/15 1 JOHTAMINEN JA KEHITTÄMINEN VARHAISKASVATUKSEN MUUTTUVASSA YMPÄRISTÖSSÄ KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA / VAKA/ Virpi Timonen 10/20/15 Long-range planning does not deal with the future decisions, but with

Lisätiedot

Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op

Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op 0 Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULU Ammattikorkeakoulujen erikoistumiskoulutus 1 Erikoistumiskoulutus on uusi koulutusmuoto

Lisätiedot

OIVA matkailuyrittäjien koulutusohjelma

OIVA matkailuyrittäjien koulutusohjelma OIVA matkailuyrittäjien koulutusohjelma 2010-2012 Hämeen Matkailu Oy Kehittämiskeskus Oy Häme Forssan Seudun Kehittämiskeskus Oy Janakkalan kunta 13.10.2010 Forssan Seudun Kehittämiskeskus Oy Projektin

Lisätiedot

Tekes riskirahoittajana -

Tekes riskirahoittajana - Tekes riskirahoittajana - rahoitusmahdollisuudet Oulu 26.2.2010 Tekes mukana kehittämässä TUTKIMUKSELLISESSA OSIOSSA T&K:SSA TUOTTEIS- TUKSESSA PALVELUJEN KEHITÄMISESSÄ LIIKETOIMINNAN KEHITTÄMISESSÄ Lähtökohtana

Lisätiedot

Viljatilan johtaminen. Timo Jaakkola

Viljatilan johtaminen. Timo Jaakkola Viljatilan johtaminen Timo Jaakkola 8.4.2010 Maatilayrityksen toiminnan suunnittelu Toimintaympäristön analysointi Yrittäjäperheen tavoitteet Vaihtoehtojen kartoittaminen ja vertailu Näkemys tulevista

Lisätiedot

Yritysten kasvun suunta kysely

Yritysten kasvun suunta kysely Yritysten kasvun suunta kysely Kysely suunnattiin marraskuussa 2015 webropol kyselynä pääosin PPY:n jäsenyrityksiin, vastaajia 662 kpl. Kempeleen osuus vastaajista 75 vastaajaa. KASVUN SUUNTA KYSELY Olen

Lisätiedot

Menestyksen porkkanoita

Menestyksen porkkanoita Menestyksen porkkanoita Usko Uskallus Innostuminen Oma Yritys-messut Wanha Satama, Helsinki 20.3.2013 Miksi jotkut yritykset menestyvät?...ja toiset eivät? Olemassaolon oikeutus ; Mikä on/ olisi minun

Lisätiedot

Suomi nousuun. Aineeton tuotanto

Suomi nousuun. Aineeton tuotanto Suomi nousuun Aineeton tuotanto Maailman talous on muutoksessa. Digitalisoituminen vie suomalaiset yritykset globaalin kilpailun piiriin. Suomen on pärjättävä tässä kilpailussa, jotta hyvinvointimme on

Lisätiedot

E-OPPIMINEN/ VIRTUAALISUUS LIIKETOIMINTA- STRATEGIASSA

E-OPPIMINEN/ VIRTUAALISUUS LIIKETOIMINTA- STRATEGIASSA E-OPPIMINEN/ VIRTUAALISUUS LIIKETOIMINTA- STRATEGIASSA Oppiminen ja oppimisympäristöt 8.3.2004 Merja Eskola, Senior Executive Consultant, 16.3.2004 1 Talent Partners Oy Sisältö Liiketoimintastrategia Kilpailukyky

Lisätiedot

KOKKOLAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖOHJELMA

KOKKOLAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖOHJELMA KOKKOLAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖOHJELMA Hyväksytty kaupunginhallituksessa 18.5. 1 JOHDANTO Henkilöstöohjelmalla tuetaan Kokkolan kaupunkistrategian toteuttamista. Henkilöstöohjelmalla tuodaan näkyväksi kaupunkistrategian

Lisätiedot

Mainonnan kenttä Venäjällä

Mainonnan kenttä Venäjällä Mainonnan kenttä Venäjällä Mainonnan historia nykyvenäjällä 15 vuotta siitä kun se alkoi Viimeisen 10 vuoden aikana isoimmat ketjut ovat rantautunet Venäjälle Koulutus, osaaminen, ja yleinen tietotaito

Lisätiedot

Markkinoinnilla kasvua & työtä!

Markkinoinnilla kasvua & työtä! Markkinoinnilla kasvua & työtä! Oulun Kauppakamarin Kevätforum 13.5.2016 Anne Korkiakoski Meillä on tehtävä, jotta suomalaiset yritykset lisäisivät panostuksia markkinointiin, koska silloin osaamisemme,

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto

Kaupunginvaltuusto Kaupunginvaltuusto 13.11.2014 108 1 Kemijärvi 2020 Vedenvälkettä ja vihreää kultaa Kemijärven kaupunki on vuonna 2020 Itä-Lapin elinvoimainen palvelu- ja seutukuntakeskus, joka hyödyntää maantieteellistä

Lisätiedot

Yhteenveto. Ymmärrä kokonaisuus

Yhteenveto. Ymmärrä kokonaisuus Mikko Jokela Yhteenveto Poista tiedon monistaminen Järjestele hallittaviin kokonaisuuksiin Mahdollista informaation kulku Luo tiedolle saavutettavuus Käännä oikealle kielelle Ymmärrä kokonaisuus Yritykset

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (YAKJAI15A3)

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (YAKJAI15A3) Hämeen Ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (YAKJAI15A3) code name 1 2 3 sum YAKJA15APROFILOIVA-1000 PROFILOIVA 90 YAKJA15AYKJ01-1000 Toimintaympäristön muutos

Lisätiedot

FiSERN 1. Tutkija Harri Kostilainen, Diak

FiSERN 1. Tutkija Harri Kostilainen, Diak Mitkä tekijät selittävät sosiaalisen yrityksen perustamista ja tukevat sen menestymisen mahdollisuuksia? alustavia tuloksia FiSERN 1. Tutkija Harri Kostilainen, Diak Näkökulma Miten sosiaalinen yritys

Lisätiedot

MAINOSTAJIEN LIITTO KAMPANJAKUVAUS

MAINOSTAJIEN LIITTO KAMPANJAKUVAUS 1/9 KAMPANJAKUVAUS Tähdellä (*) merkityt kohdat ovat pakollisia. TÄRKEÄÄ 1. Tallenna lomake ensin omalle koneellesi. 2. Täytä tallentamasi lomake. 3. Tallenna ja palauta. Täytä kampanjakuvaus huolella!

Lisätiedot

suunnattua joukkoviestintää. Tunnistettavan lähettäjän tarkoituksena on yleisön suostuttelu tai yleisöön vaikuttaminen.

suunnattua joukkoviestintää. Tunnistettavan lähettäjän tarkoituksena on yleisön suostuttelu tai yleisöön vaikuttaminen. MAINONTA MED1 MITÄ MAINONTA ON?! Perinteisiä määritelmiä:! Mainonta on maksettua useille vastaanottajille suunnattua joukkoviestintää. Tunnistettavan lähettäjän tarkoituksena on yleisön suostuttelu tai

Lisätiedot

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

Kainuun luonnontuotealan nykytila ja tulevaisuus: kartoituksen tulokset. FT Anni Koskela Arktiset Aromit ry

Kainuun luonnontuotealan nykytila ja tulevaisuus: kartoituksen tulokset. FT Anni Koskela Arktiset Aromit ry Kainuun luonnontuotealan nykytila ja tulevaisuus: kartoituksen tulokset FT Anni Koskela Arktiset Aromit ry Luonnontuotealan yhteistyöverkostot Kainuussa -esiselvityshanke 2016 Sisältö Lähtökohdat ja tausta

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (ehdotus )

LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (ehdotus ) 1 LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (ehdotus 1.12.2011) 1. LOVIISAN KAUPUNGIN VISIO 2020 Loviisa pieni kaupunki, suuria elämyksiä Loviisa on kehityskäytävää E18 hyödyntävä merenranta- ja maaseutukaupunki,

Lisätiedot

Case Marks & Spencer. Lingerie Heaven

Case Marks & Spencer. Lingerie Heaven Case Marks & Spencer Lingerie Heaven Marks & Spencer casen taustaa Marks & Spencerin alamäki vuosina 1997-2000 oli yhtä paljon puhuttu kuin sen virkoaminen vuosina 2001-2003. Myynnin alamäen aikana alusvaatteet

Lisätiedot

YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA

YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA 1 YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA Työmarkkinat ovat murroksessa. Suomea varjostanut taantuma on jatkunut ennätyksellisen pitkään. Pk-yritysten merkitystä ei tule aliarvioida taantumasta

Lisätiedot

Digitaalisten palveluverkkojen liittäminen maankäytön suunnitteluun. Heli Suuronen

Digitaalisten palveluverkkojen liittäminen maankäytön suunnitteluun. Heli Suuronen Digitaalisten palveluverkkojen liittäminen maankäytön suunnitteluun Heli Suuronen Tausta Ihmettelyn aihe: Miten palvelujen digitalisoituminen vaikuttaa palveluverkkojen suunnitteluun? Miten digitaaliset

Lisätiedot

Kasvuun johtaminen. Koulutuksen tavoitteet:

Kasvuun johtaminen. Koulutuksen tavoitteet: Kasvuun johtaminen Kohderyhmä: Johto- ja avainhenkilöt Kainuun alueen Pk-yrityksissä, jotka haluavat kasvaa suunnitelmallisesti ja joilla on edellytykset kasvuun. Kohderyhmän yritykset etsivät uusia kasvumahdollisuuksia

Lisätiedot

Liiketoimintasuunnitelma 01.12.2015 Giganteum. Giganteum 1/11

Liiketoimintasuunnitelma 01.12.2015 Giganteum. Giganteum 1/11 Liiketoimintasuunnitelma 01.12.2015 Giganteum Giganteum 1/11 Giganteum 2/11 Perustiedot ja osaaminen Sukunimi Etunimi Leppiaho Mika Osoite Postinumero ja -toimipaikka Kotikunta Puhelinnumero Sähköpostiosoite

Lisätiedot

Välityömarkkinat työnantajan näkökulmasta

Välityömarkkinat työnantajan näkökulmasta Välityömarkkinat työnantajan näkökulmasta Kaikkien työpanosta tarvitaan yhteistyötä ja vastuullisuutta rakennetyöttömyyden nujertamiseksi, Rovaniemi 27.3.2012 Kaija Pulkkinen Elinkeinoelämän keskusliitto

Lisätiedot

Teknisen Kaupan koulutuskokonaisuus myynnin ja huollon henkilöstölle: Menesty ratkaisumyynnillä.

Teknisen Kaupan koulutuskokonaisuus myynnin ja huollon henkilöstölle: Menesty ratkaisumyynnillä. Teknisen Kaupan koulutuskokonaisuus myynnin ja huollon henkilöstölle: Menesty ratkaisumyynnillä. Edunvalvonta Toimintaympäristön seuranta Osaamisen ja kilpailukyvyn kehittäminen Ratkaisumyynti: mahdollisuuksia

Lisätiedot

STRATEGIA Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle

STRATEGIA Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle STRATEGIA 2016-2018 Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle 19.11.2015 1 STRATEGISET TAVOITTEET 2016-2018 VISIO 2020 MISSIO ARVOT RIL on arvostetuin rakennetun ympäristön ammattilaisten verkosto.

Lisätiedot

KASVUN SUUNTA KYSELY

KASVUN SUUNTA KYSELY KASVUN SUUNTA KYSELY Olen tyytyväinen elämääni yrittäjänä, mutta olen tehnyt myös pitkää päivää ja nauttinut työni jättämästä jäljestä Toimitilat käy pieneksi, mutta ei tällä iällä viitsisi lainanottoa

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (luonnos )

LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (luonnos ) 1 LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (luonnos 27.10.2011) 1. LOVIISAN KAUPUNGIN VISIO 2020 Loviisa on kehityskäytävää E18 hyödyntävä merenranta- ja maaseutukaupunki, jossa korostuu hyvä elämänlaatu ja oma

Lisätiedot

PrePets 2016 Kauniainen Mäntsälä - Helsinki

PrePets 2016 Kauniainen Mäntsälä - Helsinki PrePets 2016 Kauniainen Mäntsälä - Helsinki Klubipresidentin avaintehtävät PrePETS 2016 10.2. 16.2. - 18.2.2016 2016-17 TITLE 2 Periaatteet - Tiedosta päämäärät - Keskity olennaiseen TITLE 3 Presidentin

Lisätiedot

Tuotantotalous päivittäisessä arjen johtamisessa. Heta Jauhiainen, talousasiantuntija Lauri Tölli, talousasiantuntija ProAgria Oulu

Tuotantotalous päivittäisessä arjen johtamisessa. Heta Jauhiainen, talousasiantuntija Lauri Tölli, talousasiantuntija ProAgria Oulu Tuotantotalous päivittäisessä arjen johtamisessa Heta Jauhiainen, talousasiantuntija Lauri Tölli, talousasiantuntija ProAgria Oulu Usein Lainaa nyt 2 krt liikevaihto Tulikin tehtyä tuo robopihatto x120x2x365

Lisätiedot

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

Museotyö muutoksessa!

Museotyö muutoksessa! Museotyö muutoksessa! Kohti vaikuttavampaa museotoimintaa Carina Jaatinen, Museovirasto Tampere 27.5.2015 Virittelyä ja herättelyä! Mitä on tulevaisuuden museotoiminta? Miksi sitä tehdään? Ketä se palvelee?

Lisätiedot

Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan

Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan Tekes lyhyesti Mitä Tekes tekee? Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan Tekes hyväksyy korkeampia riskejä kuin yksityiset rahoittajat rahoittaa

Lisätiedot

LEIPÄÄ LEIVÄSTÄ. 8.12.2015 Leena Hyrylä

LEIPÄÄ LEIVÄSTÄ. 8.12.2015 Leena Hyrylä LEIPÄÄ LEIVÄSTÄ 8.12.2015 Leena Hyrylä Esityksen sisältö: Leipomoteollisuuden rakenne Markkinoiden kehitys Taloudellinen tilanne Tulevaisuuden näkymiä Pk-yritysbarometri 2/2015 SWOT PK-toimialabarometri

Lisätiedot

Integroitu markkinointiviestintä

Integroitu markkinointiviestintä Markkinoinnin perusteet 23A00110 Videoluento I Integroitu markkinointiviestintä Ilona Mikkonen, KTT Aalto yliopiston kauppakorkeakoulu Markkinoinnin laitos Markkinointiviestintä (marketing communication)

Lisätiedot

LYSEON TIIMIEN PUHEENJOHTAJIEN HAASTATTELUT 5 / Tilatiimi Laatutyön osa-alueet: henkilöstö + kumppanuudet ja resurssit

LYSEON TIIMIEN PUHEENJOHTAJIEN HAASTATTELUT 5 / Tilatiimi Laatutyön osa-alueet: henkilöstö + kumppanuudet ja resurssit OULUN LYSEON LUKION LAATUTYÖ Omaa tarinaa laadusta Mitä koulu edustaa sinulle? Mitä haluat saada aikaan omassa työssäsi? Miksi laatutyötä tarvitaan? Miten haluat itse olla mukana laatutyössä? Miten sinun

Lisätiedot

Saarijärven elinkeinostrategia.

Saarijärven elinkeinostrategia. Saarijärven elinkeinostrategia www.ssypkehitys.fi Sisällys 1. Strategian iso kuva 2. Visio 3. Asiakkaat 4. Toiminnan tärkeimmät fokukset 5. Toimintatapa 6. Isot strategiset muutokset 7. Strategian sisällölliset

Lisätiedot

MAAHANMUUTTOVIRASTON. Strateg a

MAAHANMUUTTOVIRASTON. Strateg a MAAHANMUUTTOVIRASTON Strateg a 2013 2017 VISIO 2017 Maahanmuutosta kansalaisuuteen johtava asiantuntija, yhteistyökumppani ja palveluosaaja. Maahanmuuttovirasto on johtava toimija oleskeluluvan käsittelystä

Lisätiedot

Kaupan liitto 26.10.2011

Kaupan liitto 26.10.2011 Kaupan liitto 26.10.2011 MIKKO KNUUTTILA TOIMINUT DIGITAALISEN MARKKINOINNIN JA SÄHKÖISEN KAUPANKÄYNNIN KEHITYS- JA JOHTOTEHTÄVISSÄ YLI 10 VUOTTA VIIMEISIMPÄNÄ VASTANNUT DNA:N DIGIMARKKINOINNISTA JA 1.

Lisätiedot

Logistiikkaselvitys 2009

Logistiikkaselvitys 2009 Logistiikkafoorumi Logistiikkaselvitys 2009 Professori Lauri Ojala Tutkija Tomi Solakivi Turun kauppakorkeakoulu - Logistiikka Lauri.ojala@tse.fi Tomi.solakivi@tse.fi 1 Logistiikkaselvitys 2009 Liikenne-

Lisätiedot

Yrityksen tiimin täydentäminen kokeneella neuvonantajalla. Innovation Scout -seminaari Tapani Nevanpää,

Yrityksen tiimin täydentäminen kokeneella neuvonantajalla. Innovation Scout -seminaari Tapani Nevanpää, Yrityksen tiimin täydentäminen kokeneella neuvonantajalla Innovation Scout -seminaari Tapani Nevanpää, 8.6.2016 Neuvonantaja osaksi yrityksen tiimiä Yrityksen tiimi = operatiivinen tiimi + hallitus + neuvonantajat

Lisätiedot

Pohjois-Savon kulttuuriympäristöohjelman

Pohjois-Savon kulttuuriympäristöohjelman Pohjois-Savon kulttuuriympäristöohjelman päivitys Pohjois-Savon kulttuuriympäristön hoitoohjelman päivittäminen lähtökohtana saadaan näkemys kulttuuriympäristön tilasta ja tarvittavista toimenpiteistä

Lisätiedot

MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA

MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA 2007 2020 KÄRKÖLÄN KUNTA STRATEGIA 2007 2020 1 (4) JOHDANTO Kunnanvaltuusto hyväksyi Kärkölän kunnan strategian 2001 2010 22.10.2001. Kunnallinen toimintaympäristö

Lisätiedot

Miten varmistaa laboratoriotoiminnan hyvä laatu nyt ja tulevaisuudessa. Tuija Sinervo FINAS akkreditointipalvelu

Miten varmistaa laboratoriotoiminnan hyvä laatu nyt ja tulevaisuudessa. Tuija Sinervo FINAS akkreditointipalvelu Miten varmistaa laboratoriotoiminnan hyvä laatu nyt ja tulevaisuudessa Tuija Sinervo FINAS akkreditointipalvelu Hyvä laatu Laboratorion menestystekijät Laboratorion hyvä laatu perustuu asiakkaiden tarpeiden

Lisätiedot

SATAKUNNAN LUONTOMATKAILUOHJELMA

SATAKUNNAN LUONTOMATKAILUOHJELMA SATAKUNNALLE OMA SATAKUNNAN LUONTOMATKAILUOHJELMA LUONTOMATKAILUOHJELMA Luontomatkailun mahdollisuudet Satakunnassa -tilaisuus Sanna-Mari Renfors, 31.3.2016 Hanna-Maria Marttila Ohjelman laadinnasta Laadinta

Lisätiedot

Popinniemen Iskun seuraseminaari ja sen tulokset

Popinniemen Iskun seuraseminaari ja sen tulokset Popinniemen Iskun seuraseminaari ja sen tulokset Popinniemen Iskun historia Popinniemen Isku RY on perustettu vuonna 16.02.1960 Popinniemen Ponnistus erosi 1960 TUL:sta, jolloin ne jäsenet, jotka halusivat

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010

Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010 Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010 Teknologiateollisuus ry Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010 Tutkimuksella selvitettiin syyskuussa 2010 Teknologiateollisuuden

Lisätiedot

Kilpailukykyä maidontuotantoon -maidontuottajan näkökulma

Kilpailukykyä maidontuotantoon -maidontuottajan näkökulma Kilpailukykyä maidontuotantoon -maidontuottajan näkökulma Maidontuotannon kokonaisvaltainen laatu Yhteenveto: Toimintaympäristön tarkastelu- ja ennakointitilaisuus 6/6 Tilaisuuden avaus ja tavoitteet Matti

Lisätiedot

KUUSI POINTTIA BRÄNDIN ERILAISTAMISESTA

KUUSI POINTTIA BRÄNDIN ERILAISTAMISESTA KUUSI POINTTIA BRÄNDIN ERILAISTAMISESTA Markkinan polarisoituminen on uhka yleisbrändeille + Markkinoilla on menossa kehitys, jossa pärjäävät sekä lisäarvolla erottuvat ykkösbrändit että edullisella hinnalla

Lisätiedot

Suomen elintarviketalouden laatustrategia ja -tavoitteet

Suomen elintarviketalouden laatustrategia ja -tavoitteet Suomen elintarviketalouden laatustrategia ja -tavoitteet maa- ja metsätalousministeriö, marraskuu 2007 Visio Kuluttaja haluaa suomalaisia elintarvikkeita ja ruokapalveluita sekä luottaa suomalaisen elintarvikeketjun

Lisätiedot

Strategiatyö: Case Allergia- ja astmaliitto Iholiiton Kevätpäivät Tampere

Strategiatyö: Case Allergia- ja astmaliitto Iholiiton Kevätpäivät Tampere Strategiatyö: Case Allergia- ja astmaliitto 2016-2020 Iholiiton Kevätpäivät 19.3.2016 Tampere Ajattelulle annettava aikaa - strategia ei synny sattumalta, vaan riittävän vuorovaikutuksen tuloksena Miten

Lisätiedot

Työn lopullinen versio palautetaan myöhemmin annettavien ohjeiden mukaan viimeistään 29.3. klo 16.00.

Työn lopullinen versio palautetaan myöhemmin annettavien ohjeiden mukaan viimeistään 29.3. klo 16.00. Tuotantotalouden laitos HARJOITUSTYÖ Tuotantotalous 1 kurssin harjoitustyön tarkoituksena on tutustua yrityksen perustamiseen ja toimintaan liittyviin peruskäsitteisiin. Harjoitustyön suoritettuaan opiskelijalla

Lisätiedot

Harjoitust. Harjoitusten sisältö

Harjoitust. Harjoitusten sisältö Harjoitust yö Harjoitusten sisältö Investoinnin kannattavuus Vapaat rahavirrat ja tuottovaade Tilinpäätösanalyysi SWOT-analyysi Yrityksen tulevaisuus Investoinnin kannattavuus Tilinpäätösanalyysi

Lisätiedot

Pk-yrittäjyys ja yrittäjyyden mahdollisuudet omalla toimialalla-verkko-opintojakso YAMK

Pk-yrittäjyys ja yrittäjyyden mahdollisuudet omalla toimialalla-verkko-opintojakso YAMK Pk-yrittäjyys ja yrittäjyyden mahdollisuudet omalla toimialalla-verkko-opintojakso YAMK kevät 2016 Tehtävä 3. Toiminta/kehityssuunnitelman laatiminen Tehtävän tavoitteena on laatia alustava toimintasuunnitelma

Lisätiedot

Pohjolan Osuuspankki paikallinen kumppanisi. Yrityspalvelut.

Pohjolan Osuuspankki paikallinen kumppanisi. Yrityspalvelut. Pohjolan Osuuspankki paikallinen kumppanisi. Yrityspalvelut. Lähinnä menestystä. Lähialueesi yritysten menestyksessä mukana jo 90 vuotta Pohjolan Osuuspankki on markkinajohtaja toimialueellaan henkilöasiakkaiden

Lisätiedot

Löydämme tiet huomiseen

Löydämme tiet huomiseen Saimaan amk 1(5) Saimaan ammattikorkeakoulun strategia 2016-2020 Löydämme tiet huomiseen Osakeyhtiön hallitus hyväksynyt 9.2.2016 Saimaan amk 2(5) Saimaan ammattikorkeakoulun visio 2025 Vuonna 2025 Saimaan

Lisätiedot

IHMEEN HYVÄ HAAPAVESI. Strategia 2020

IHMEEN HYVÄ HAAPAVESI. Strategia 2020 IHMEEN HYVÄ HAAPAVESI Strategia 2020 SWOT-ANALYYSI Vahvuudet Luonto, maisema, ympäristö Vahva koulutustarjonta Monipuolinen elinkeinorakenne Väestön ikärakenne Harrastusmahdollisuudet Heikkoudet Sijainti

Lisätiedot

Työpaja Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen (8 osp) Alkuinfo työpajalle Aira Rajamäki Ammatillinen peruskoulutus

Työpaja Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen (8 osp) Alkuinfo työpajalle Aira Rajamäki Ammatillinen peruskoulutus Työpaja 4 3.3 Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen (8 osp) Alkuinfo työpajalle 15.4.2015 Aira Rajamäki Ammatillinen peruskoulutus 3.3 Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen Tutkinnon

Lisätiedot

Antti Sekki & Mika Niemi MENESTY YRITTÄJÄNÄ. 68 käytännön ohj etta. Talentum Pro 2016 Helsinki

Antti Sekki & Mika Niemi MENESTY YRITTÄJÄNÄ. 68 käytännön ohj etta. Talentum Pro 2016 Helsinki Antti Sekki & Mika Niemi MENESTY YRITTÄJÄNÄ 68 käytännön ohj etta Talentum Pro 2016 Helsinki Copyright 2016 Talentum Media Oy ja tekijät ISBN: 978-952-14-2766-4 ISBN: 978-952-14-2767-1 (sähkökirja) ISBN:

Lisätiedot

Maailmanperinnöstä voimaa paikallisiin palveluihin TUOTTEISTAMISEN VALMENNUSOHJELMA

Maailmanperinnöstä voimaa paikallisiin palveluihin TUOTTEISTAMISEN VALMENNUSOHJELMA Maailmanperinnöstä voimaa paikallisiin palveluihin TUOTTEISTAMISEN VALMENNUSOHJELMA 2016-2017 Valmennusohjelman tavoite o Valmennusohjelman tavoitteena on kehittää nykyistä sekä tuotteistaa uutta palvelu-

Lisätiedot

MANAGEMENT-MUOTI Hierarkiasta järjestäytyneeseen / järjestäytymättömään kaaokseen

MANAGEMENT-MUOTI Hierarkiasta järjestäytyneeseen / järjestäytymättömään kaaokseen KUVA 1. MANAGEMENT-MUOTI Hierarkiasta järjestäytyneeseen / järjestäytymättömään kaaokseen Teollisuusyritys Suhdetoimintayritys Lähde: E. Gummesson, 1998. KUVA 2. SUUNNITELTU PROSESSI Valta Motiivit PANOS

Lisätiedot

Viestintäsuunnitelma

Viestintäsuunnitelma Liite 1 Viestintäsuunnitelma 2014-2016 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä HSL:n viestintäsuunnitelma Viestintäsuunnitelman tehtävänä on antaa suunta viestinnän toimenpiteille vuosille 2014 2016. Viestintäsuunnitelma

Lisätiedot

Liiketoimintasuunnitelma VVMPS VVMPS 1/11

Liiketoimintasuunnitelma VVMPS VVMPS 1/11 Liiketoimintasuunnitelma 14.12.2015 VVMPS VVMPS 1/11 VVMPS 2/11 Perustiedot ja osaaminen Sukunimi Etunimi Lumme Anssi Osoite Postinumero ja -toimipaikka Kotikunta Puhelinnumero Sähköpostiosoite Kansalaisuus

Lisätiedot

OSAAMISEN JOHTAMINEN JA KEHITTÄMINEN LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRIN ENSIHOITOPALVELUSSA

OSAAMISEN JOHTAMINEN JA KEHITTÄMINEN LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRIN ENSIHOITOPALVELUSSA OSAAMISEN JOHTAMINEN JA KEHITTÄMINEN LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRIN ENSIHOITOPALVELUSSA OPINNÄYTETYÖN TEKIJÄT TERO LUOKKANEN JA SINI OTTELIN OPINNÄYTETYÖN OHJAAJAT: LEHTORI, TUTKINTOVASTAAVA RAIJA RAJALA,

Lisätiedot