MARKKINOINTITYÖKALU KAHVILAYRITTÄJILLE Case: Juhlahuoneisto Pietari Sali

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MARKKINOINTITYÖKALU KAHVILAYRITTÄJILLE Case: Juhlahuoneisto Pietari Sali"

Transkriptio

1 MARKKINOINTITYÖKALU KAHVILAYRITTÄJILLE Case: Juhlahuoneisto Pietari Sali Katariina Alppi Hilkka Lilja Opinnäytetyö Joulukuu 2004 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala

2 JYVÄSKYLÄN KUVAILULEHTI AMMATTIKORKEAKOULU Matkailu-, ravitsemis- ja talousala Tekijät ALPPI, Katariina LILJA, Hilkka Julkaisun laji Opinnäytetyö Sivumäärä 73 Luottamuksellisuus Julkaisun kieli suomi Työn nimi Salainen saakka MARKKINOINTITYÖKALU KAHVILAYRITTÄJÄLLE Case: Juhlahuoneisto Pietari Sali Koulutusohjelma Palvelutuotannon ja -johtamisen koulutusohjelma Työn ohjaaja KUHA, Maisa Toimeksiantaja Juhlahuoneisto Pietari Sali Tiivistelmä Opinnäytetyön tavoitteena oli tehdä markkinointisuunnitelma, joka ohjaa ja selkeyttää aloittavan yrityksen toimintaa ja jota voidaan käyttää apuna sekä mallina yrityksessä ja opetuksessa. Työ on vahvasti teoriapohjainen, ja siinä käytetään paljon markkinoinnin kirjallisuutta ja tutkimuksia apuna. Markkinointisuunnitelmamallin esimerkkinä on käytetty Turun kahvila- ja juhlapalvelua, Juhlahuoneisto Pietari Salia. Markkinointisuunnitelman voi tehdä monella eri tavalla. Työssä on tutkittu ja verrattu toisiinsa eri tapoja ja muokattu niistä markkinointisuunnitelma, joka soveltuu parhaiten uusille pienille yrityksille tehdä oikeat strategiset suunnitelmat. Markkinointisuunnitelma on Juhlahuoneisto Pietari Salin tyyppisen yrityksen tarpeiden mukainen. Työn tärkein tulos oli saada aikaan toimiva ja käyttökelpoinen markkinointisuunnitelmapohja. Työssä on esitelty, mitä markkinointisuunnitelman tulee sisältää ja kuinka sitä voidaan muokata myöhemmin. Pietari Sali on työn valmistumiseen mennessä toiminut kolme kuukautta. Tällä hetkellä yrityksellä ei ole käytössä tarkempia liiketoiminnallisia suunnitelmia, jotka auttaisivat yritystä menestyksekkääseen toimintaan. Työn tuloksella tähdätään yrityksen kilpailuedun hankkimiseen. Avainsanat (asiasanat) markkinointi, markkinointisuunnitelma, strateginen suunnittelu, juhlapalvelu, kahvila Muut tiedot

3 JYVÄSKYLÄ POLYTECHNIC DESCRIPTION School of Tourism and Services Management Authors ALPPI, Katariina LILJA, Hilkka Type of Publication Bachelor s thesis Pages 73 Confidential Language Finnish Title Until MARKETING TOOL FOR CAFETERIA BUSINESS Case: Banqueting hall Pietari Sali Degree Programme Degree Programme in Tourism, Services Management and Consumer Communication Tutor KUHA, Maisa Assigned by Banqueting hall Pietari Sali Abstract The purpose of bachelor s thesis was to create a marketing plan, which will guide and help the operations of a new enterprise. The plan will be used as a help and example in the business and training. The thesis is strongly based on theory, the existing marketing literature and research was used to make the study reliable. The banqueting hall Pietari Sali was use as an example of the marketing plan model. The banqueting hall Pietari Sali is a cafeteria and catering service enterprise in Turku. The marketing plan can be created in many ways. The thesis compared the different ways and resulted a marketing plan, which can be best applied starting small enterprises in order to do the right strategic decisions. The marketing plan meets the needs of the Banqueting hall Pietari Sali. The most important result of the thesis was to achieve a functional and usable marketing plan model. The thesis suggests what a marketing plan has to include and how it can be revised later. Until the completion of the Banqueting hall Pietari Sali has been operating three months and the enterprise has no detailed business plan to help the enterprise in successful business. The results of the thesis aim at adding the competitive advantage, of the enterprise. Keywords marketing, marketing plan, strategic planning, catering service, cafeteria Miscellaneous

4 1 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO MARKKINOINTISUUNNITELMAMALLIN VALINTA PERUSTIEDOT JUHLAHUONEISTO PIETARI SALISTA LÄHTÖKOHTA-ANALYYSIT Toimintaympäristöanalyysi Kilpailija-analyysi Yritysanalyysi Kohderyhmä Toiminta-ajatus Liikeidea Arvot Imago Missio Visio Henkilöstö Ydinosaaminen SWOT-analyysi MARKKINOINTISTRATEGIA Markkinointistrategian muodostaminen Markkinointi Tuotesuunnittelu Hinnoittelumenetelmät Saatavuus...38

5 Ulkoinen saatavuus Sisäinen saatavuus Viestintä Henkilökohtainen myyntityö Mainonta Suhdetoiminta Myynninedistäminen Markkinoinnin tavoitteet MARKKINOINTISUUNNITELMA Markkinointibudjetti Tulosbudjetti RISKIEN ARVIOINTI MARKKINOINTISUUNNITELMAN TOTEUTUS JATKUVA KEHITTÄMINEN POHDINTA...56 LIITTEET...61 Liite 1. Buffet- ja kahvipöydät...61 Liite 2. Juhlabuffet...64 Liite 3. Illallismenut...67 Liite 4. Joulubuffet ja menut...69 Liite 5. Myyntitavoite...71 Liite 6. Markkinointibudjetti...72 Liite 7. Tulosbudjetti...73

6 3 KUVA Kuva 1. Kartta...14 KUVIOT Kuvio 1. Suunnitteluprosessi...10 Kuvio 2. Kilpailija- ja imagoanalyysi...15 Kuvio 3. Nelikenttäanalyysi...16 Kuvio 4. SWOT-analyysi...28 Kuvio 5. Pietari Salin SWOT-analyysi...29 Kuvio 6. Markkina/tuote- matriisi...30 Kuvio 7. Markkina/tuote- matriisi...31 Kuvio 8. Tuotteen elinkaari...34 Kuvio 9. Tuotteen kehittäminen...35 Kuvio 10. Mainonnan suunnittelu...42 Kuvio 11. Markkinoinnilla strategisiin tavoitteisiin...49 Kuvio 12. Bostonin portfolio...54 TAULUKKO Taulukko 1. Myyntitavoitteet...47

7 4 1 JOHDANTO Saimme opinnäytetyön aiheen Mara Yritysklinikalta huhtikuun 2004 alussa. Työmme pääaiheena oli saada aikaan markkinointisuunnitelma, jota voidaan käyttää apuna ja mallina yritysten markkinoinninsuunnittelussa ja alan kehittämistyössä. Aloitimme työn tekemisen ottamalla selvää, miksi markkinointisuunnitelma kannattaa tehdä. Yrityksellä on yleensä yrityksen keskeiselle osaamisalueelle perustuva liikeidea. Menestyäkseen markkinoilla yrityksen on tunnettava ympäristö- ja kilpailuolosuhteet. Lisäksi yrityksen täytyy osata tehdä markkinoinnin kilpailukeinoja koskevat oikeat strategiset ratkaisut. Markkinoinnin suunnittelu on osa yrityksen suunnittelua. (Opetushallitus ) Työmme on vahvasti teoriapainotteinen, ja sisältää eri tietolähteistä kerättyä tietoa markkinointisuunnitelmasta. Käytämme eri osioiden esimerkkinä toimeksiantajiemme Juhlahuoneisto Pietari Salia, joka on elokuun 2004 alussa ovensa avannut turkulainen kahvila- ja juhlapalveluyritys. Yrittäjiltä puuttuu markkinointisuunnitelma, joten työmme on tämän vuoksi ajankohtainen. Olemme soveltaneet työmme markkinointisuunnitelman toimeksiantajiemme yrityksen tarpeiden mukaisesti.

8 5 2 MARKKINOINTISUUNNITELMAMALLIN VALINTA Markkinointisuunnitelman voi tehdä monella eri tavalla. Löysimme tietolähteistä viisi erilaista markkinointisuunnitelma runkoa, joista kaksi sopi suuremmalle tai kauan toimineelle yritykselle, yksi keskisuurelle tai muutaman vuoden toimineelle yritykselle ja kaksi sopi hyvin aloittavalle tai jo vähän aikaa toimineelle yritykselle. Esittelemme kolme edellä mainituista malleista, jotka sopivat yrityksen eri vaiheisiin ja jotka ovat mielestämme parhaat vaihtoehdot markkinointisuunnitelman tekemiseen. Ropen ja Vahvaselän (1994) markkinointisuunnitelma sisältää seuraavia asioita: 1. Johdanto 2. Liikeidea 3. Tilanneanalyysit Yritysanalyysi Markkina-analyysi Kilpailutilanneanalyysi 4. Näkymät 5. Yhteenveto nykytilanteesta ja näkymistä / SWOT-analyysi 6. Johdon tahtotilan määrittely Koko ja kasvu Minkälainen liiketoiminta tulevaisuudessa Toimintaa ohjaavat tahtotilan määreet 7. Strategia Kilpailustrategia Suuntausstrategia Tavoiteliikeidea 8. Tavoitteet Tuotekehitys Markkinointi Henkilöstö Tuotanto

9 6 Osto- ja materiaalitoiminto Talous ja rahoitus Johtaminen Alihankinta- ja yhteystyösuhteet 9. Toiminnan kehityssuunnitelma Tuotekehityssuunnitelma Markkinointisuunnitelma Henkilöstösuunnitelma Tuotantosuunnitelma Osto- ja materiaalitoiminnan suunnitelma Talous- ja rahoitussuunnitelma Johdon resurssisuunnitelma Alihankinta- ja yhteistyösuunnitelma 10. Yhteenveto (Rope & Vahvaselkä 1994, 39). Edellä esitetty malli sopii laajuutensa vuoksi isoille ja kauan toimineille yrityksille, koska kauan toimineessa yrityksessä voidaan ottaa huomioon enemmän asioita kuin vasta aloittaneessa yrityksessä. Esimerkiksi aloittavassa yrityksessä ei ole järkevää analysoida heti varsinaista liikeideaa, koska alussa on mietittävä tavoiteliikeideaa. Myöskään aloitusvaiheessa yrityksen kasvua, muita tulevaisuuden liiketoimintasuunnitelmia ja johdon resurssisuunnitelmia ei ole syytä tehdä niin syvällisesti. On tärkeämpää keskittyä alkuvaiheessa yrityksen nykytilaan ja saada toiminta liikkeelle ja kannattavaksi. Alihankinta- ja yhteistyösuhteet sekä -suunnitelmat voidaan miettiä tässä vaiheessa samaan aikaan. Myöhemmässä vaiheessa, kun yritystoiminnassa on päästy kunnolla vauhtiin, voidaan pohtia tarkempia tulevaisuudensuunnitelmia ja syventää markkinointisuunnitelmaa aina tarpeen mukaan. Lahtisen ja Isoviidan (1998) markkinointisuunnitelman malli sopii hyvin pienyrityksille ja vastaa meidänkin toimeksiantajamme tarpeita edellistä paremmin: 1. Markkinointistrategia Kohderyhmät ja yhteistyökumppanit Päämäärät

10 7 Kilpailustrategiat 2. Markkinoinnin analysointi Missä olemme / toimimme nyt? Kilpailijat ja kilpailutilanne? Yritysanalyysi Ympäristöanalyysi 3. Tulosten määritys vaihe Mihin haluamme päästä? Painopisteet Tulostavoitteet 4. Toimenpiteiden suunnittelu Miten / Mitä keinoja käytämme? Kuinka paljon rahaa käytämme? Kilpailukeinot Budjetit 5. Toimenpiteiden vastuutukset ja aikataulutukset Ketkä ovat vastuuhenkilöitä? Milloin operaatiot toteutetaan? Vastuumatriisit Aikataulut 6. Tulosten seurantavaihe Millä tavalla tulokset arvioidaan? Seurantajärjestelmät (Lahtinen & Isoviita 1998, 37). Lahtisen ja Isoviidan (1998) markkinointisuunnitelmamallissa keskitytään suppeammin yrityksen sisäisiin asioihin. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, ettei asioihin perehdyttäisi perusteellisesti. Halusimme kuitenkin markkinointisuunnitelma mallin, jossa keskitytään yrityksen sisäisiin asioihin syvällisemmin, koska esimerkki yritykseltämme puuttuvat tarkemmat liiketoiminnalliset suunnitelmat.

11 8 Seuraava, opetushallituksen (2003) julkaisema malli sopii meidän työhömme parhaiten: 1. Perustiedot yrityksestä 2. Lähtökohta-analyysi Toimintaympäristöanalyysi Kilpailija-analyysi Yritysanalyysi 3. Markkinointistrategia Markkinoinnintavoitteet Markkinat ja tuotteet Markkinointitoimenpiteet Organisaatio ja henkilöstö Taloudellinen asema 4. Markkinointisuunnitelma Tavoitteiden asettaminen segmenteittäin Tuotteistus Viestintä Organisointi Budjetointi 5. Riskien arviointi 6. Tiivistelmä (Opetushallitus. 2003). Yrityksen perustamisvaiheessa yrittäjät joutuvat miettimään perustietoja yrityksestä ja lähtökohta-analyyseja. Perustiedoista ja lähtökohta-analyyseistä käyvät ilmi esimerkiksi aukioloajat, yrityksen sijainti, asiakkaat ja kilpailijat. Esimerkkiyrityksessämme olemme kuitenkin halunneet syventää edellä mainittuja tietoja ja näin ollen tarkentaa yrityskuvaa. Markkinointistrategian ja markkinointisuunnitelman informaatio on toimeksiantajiltakin puuttuvaa tietoa. Myöskään riskejä ei ole mietitty. Tarkoituksenamme onkin tarjota kokonaisvaltainen markkinointisuunnitelmamalli sekä yritykselle että opiskelijoiden kehittämistöiden avuksi.

12 9 Jotta saisimme työstä kaiken irti, muokkasimme markkinointisuunnitelmaa yrityksen tarpeiden mukaiseksi. Koska projektissamme on kyse pienestä, aloittavasta yrityksestä, ei kaikkea kannata käydä läpi jokaisessa kohdassa moneen kertaan. Esimerkiksi markkinointimix eli kilpailukeinot käydään valitsemassamme mallissa läpi ensin suppeammin markkinointistrategiassa ja sitten kokonaisuudessaan markkinointisuunnitelmassa. Me sisällytimme kilpailukeinot ainoastaan markkinointistrategiaan. Yritykselle on enemmän hyötyä, jos keskittyy tällä hetkellä tärkeisiin ja olennaisiin seikkoihin. Siksi emme pohdi työssämme jokaista toimintatason osa-aluetta. Myöhemmin, kun yritys on päässyt toiminnassaan vauhtiin, voidaan alkaa miettiä asioita syvällisemmin ja laajemmin. On kuitenkin tärkeää, että yritys tietää ja tuntee keinot, joita voi hyödyntää myös tulevaisuudessa. 3 PERUSTIEDOT JUHLAHUONEISTO PIETARI SALISTA Juhlahuoneisto Pietari Sali on yritys, joka tuottaa kokonaisvaltaisia juhla- ja kahvilapalveluja asiakasryhmille vastaten näiden tarpeita ja toiveita. Kahvila on avoinna arkipäivisin kello Kahvilapalvelujen lisäksi tarjolla on keittolounas salaattipöytineen. Yritys on avoinna myös mahdollisten juhlatilausten mukaan. Pietari Salilla on A-oikeudet. Pietari Sali sijaitsee Brahenkatu 1:ssä (katso kartta s. 13) Turun ydinkeskustassa ja on keskeisellä paikalla Aurajoen rannalla, kaupungin pääkirjaston vieressä. Yritys toimii hautaustoimisto Perttalan yläkerrassa. Pietari Sali avasi ovensa asiakkailleen elokuun alussa vuonna Yrittäjinä toimivat Stina Laaksonen, Sanna Teivonen sekä Kirsi Wickström. Stina ja Sanna ovat sisaruksia ja he ovat toimineet yhdessä yrittäjinä jo aiemmin henkilöstöravintolassa. Yrittäjät ovat hankkineet itselleen monipuolisesti koulutusta ja työkokemusta. Yhdessä heiltä löytyy ruotsinkielinen kaupallinen koulutus, restonomi, suurtalouskokki, siivousteknikko ja ruokatalouden lehtori.

13 10 4 LÄHTÖKOHTA-ANALYYSIT Jotta kyettäisiin rakentamaan toimiva markkinoinnin tavoite- ja seurantajärjestelmä, tarvitaan tietoa sekä yrityksen sisältä että ulkopuolelta. Lähtökohtaanalyysit kartoittavat sekä nykytilaa että tekijöitä, jotka vaikuttavat yrityksen tuleviin menestysedellytyksiin. Lähtökohta-analyysejä ovat: 1. Toimintaympäristöanalyysi 2. Kilpailija-analyysi 3. Yritysanalyysi (Rope & Vahvaselkä 1994, 90). Lähtökohta-analyysissa on tärkeää, että siinä selvitetään kaikki liiketoiminnan markkinoinnilliseen tekemiseen vaikuttavat tekemisalueet mahdollisimman konkreettisesti, eli yritysympäristöön, kilpailijoihin, markkinoihin ja yritykseen vaikuttavat tekijät. (Rope 2000, 464.) Suunnitteluprosessia voidaan kuvata seuraavanlaisesti Lähtökohta-analyysi Seuranta Strategiavalinta Toteutus Tavoiteasetanta Toimintasuunnitelma Kuvio 1. Suunnitteluprosessi (Rope 2000, 464.) 4.1 Toimintaympäristöanalyysi Yrityksen toimintaympäristössä tapahtuu koko ajan muutoksia. Kaikkia mahdollisia muutostekijöitä ei voida selvittää, vaan yleensä tarkastellaan keskeisimpiä tekijöitä. Markkinointisuunnitelman yhteydessä tehtävän toimintaympäristön analyysin tavoitteena on hahmottaa yrityksen nykyinen toimintaympäristö ja siinä odotettavissa olevat muutokset. (Opetushallitus 2003.)

14 11 Toimintaympäristö ja siinä tapahtuvat muutokset määrittävät yritykselle markkinoinnin puitteet. Ne ovat tavalla tai toisella yrityksen toimintaa rajoittavia tai mahdollistavia tekijöitä, jotka on otettava huomioon toimintaa suunniteltaessa. Toimintaympäristöstä voidaan erottaa niin sanotut ulkoiset tekijät, jotka ovat yritykselle joko osittain tai kokonaan annettuja tekijöitä. Yrityksen on sopeuduttava niihin ja sopeutettava markkinointinsa niiden mukaan. Ulkoisia tekijöitä ovat kysyntä, kilpailu ja institutionaaliset eli yhteisötekijät. Ulkoisten tekijöiden lisäksi markkinointiin vaikuttavat tietyt yrityksen sisältä tulevat tekijät, niin sanotut sisäiset tekijät. Ne eivät ole täysin annettuja, vaan yritys voi tehdä niihin muutoksia halutessaan ja muuttaa markkinointistrategiaansa. Sisäisiä tekijöitä ovat toiminta-ajatus, liikeidea, päämäärät, tavoitteet, resurssit ja toimintaperiaatteet. (Lampikoski ym. 1997, 52.) Koska Pietari Sali on juuri toimintansa aloittanut yritys, keskitymme työmme tässä osiossa lähemmin Turun ulkoisiin tekijöihin, kuten ympäristöön ja väestöön, mahdollisiin asiakkaisiin sekä kysyntään. Työn edetessä muutkin toimintaympäristöanalyysin osa-alueet käydään läpi mutta näin pienen yrityksen markkinointisuunnitelmaan on turha tehdä toistoja, jotka vain sekoittaisivat työtä. Siksi jätämme joitakin osa-alueita, kuten liikeidea, toiminta-ajatus, päämäärät ja tavoitteet tässä vaiheessa pois. Käsittelemme edellä mainitut osaalueet yritysanalyysissä. Jos kyseessä on iso, jo kauemmin toiminut yritys ja jos markkinointisuunnitelmaan halutaan tehdä isoja muutoksia, kannattaa toimintaympäristön kaikki osa-alueet käydä läpi. Jos kauan toimineessa yrityksessä käydään läpi vain muutama osa-alue, tulee tutkimuksesta pintapuolinen ja pian huomataan, ettei suunnitelmaan suuria muutoksia tullutkaan. Juhlahuoneisto Pietari Salin toimintaympäristö Pietari Sali sijaitsee historiallisesti merkittävässä vanhassa liiketilassa. Tarina kertoo, että ennen ravintolatoimintaa 1900-luvun alussa huoneisto oli yksityisasuntona muun muassa kuninkaallisen hovin käytössä. Yrityksen ilmiasustakin löytyy vaikutteita menneiltä ajoilta, esimerkiksi kristallikruunut ja sika-

15 12 risalonki. Tilan historiallinen tausta on yksi hyvä vetonaula ja tekijä. Kahvilassa esillä olevia taiteilija Martta Wickströmin silkkimaalauksia voi myös suoraan ostaa kahvilasta. Turku toimintaympäristönä Turku täytti 775 vuotta vuonna Kaupunki on kiehtova yhdistelmä vanhaa ja uutta. Turussa on tarjolla kaikkea niin modernille cityihmiselle kuin historian aarteista kiinnostuneelle matkailijalle. Turku on valtakunnallisesti merkittävä satama-, kauppa- ja messukaupunki. Se on myös tärkeä linkki Tukholma- Pietari-akselilla. Läänin pääkaupunkina Turku on Länsi-Suomen alueellinen ja hallinnollinen keskus. (Turun kaupunki ) Toimintaympäristön merkitys Juhlahuoneisto Pietari Salille Olemme ottaneet selvää niistä mahdollisista tekijöistä, joilla on vaikutusta yrityksen kannattavuuteen ja menestymiseen. Koska toimeksiantajamme eivät ole vielä selvittäneet Turun väestörakennetta, tutkimme sitä yrityksen kohderyhmän kannalta ja mietimme sen pohjalta sopivaa markkinointisegmenttiä. Teimme tutustumismatkan Turkuun, jolloin selvitimme kaupungin juhlapalveluja kahvilakulttuuria sekä niiden asiakasryhmiä. Tätä kautta saimme selkeämmän kuvan kaupungista toimintaympäristönä. Asukasluku Turussa oli henkilöä vuonna 1970 ja vuonna Miesten osuus väestöstä vuonna 2003 oli 46,6 prosenttia ja naisten osuus 53,4 prosenttia. Naisten osuus koko väestöstä on hieman korkeampi kuin miesten, mikä osaltaan kasvattaa myös kohderyhmämme suuruutta. Ikäjakauma vuonna ,1 prosenttia ,4 prosenttia ,6 prosenttia (Turun kaupunki )

16 13 Turku on viidestä suurimmasta kaupungista vanhusvoittoisin. Yli 65-vuotiaita on Auran rannoilla 16,6 prosenttia väestöstä, kun kaupunkien keskiarvo on 12,7 prosenttia (Setälä 2004, 13). Koko Euroopan alueella ikääntyvien määrä kasvaa ja syntyvyys alenee. Voimakkaammin kasvaa hyvin vanhojen ihmisten määrä ja myös heidän suhteellinen osuutensa koko väestöstä. Suomessa väestön nopea vanheneminen tapahtuu tilanteessa, jossa koko maan väkiluku supistuu. Jo nyt monissa pienissä kunnissa noin kolmannes kuntalaisista on yli 65-vuotiaita. Tilastokeskuksen väestöennusteen mukaan Suomessa on vuonna 2009 ensimmäistä kertaa enemmän yli 65-vuotiaita kuin alle 15-vuotiaita. Vuonna 2030 vanhuksia tulee olemaan koko maassa lähes 1,35 miljoonaa, nuoria vain (Manderbacka 2001, 25.) Turun kaupunkikuvassa näkyy monikulttuurisuus. Vuonna 2003 Turussa kokonaisväestöstä 4,4 % oli ulkomaiden kansalaisia (Turun kaupunki. 2004). Kaupungin monikulttuurisuutta lisää kaupungin hyvä sijainti Suomen kartalla. Rannikkokaupunkina laivaliikenne on vilkasta. Yhteydet Tukholmaan ja Maarianhaminaan vilkastavat kaupunkia ja tuovat paljon matkailukulttuuria. Kaupunkikuvassa näkyy myös ruotsalaisuus. Turku on yksi Suomen harvoista kaksikielisistä kaupungeista. Vuonna 2003 Turun kokonaisväestöstä 5,2 % oli ruotsinkielisiä (emt. 2004). Yrittäjien ruotsinkielen kaupallinen osaaminen tulee edukseen kaksikielisessä kaupungissa. Työttömyysasteen keskiarvo oli samana vuonna 12,8 % (emt. 2004).

17 14 Kuva 1. Kartta Pietari Sali sijaitsee Turun pääkirjaston välittömässä läheisyydessä. Kirjastossa käy päivittäin yli 2000 asiakasta, joten katseen tulee päivittäisiä kahvila- ja lounasasiakkaita ajatellen kohdistaa ensimmäiseksi sinne. Kirjaston asiakaskunta on laaja. Asiakassegmenttiin kuuluu: Eläkeläiset Lapsiperheet Opiskelijat Kirjaston henkilökunta Työttömät Keski-ikäiset Pietari Salilla on kilpailija Café Fontana, joka myös sijaitsee kirjaston läheisyydessä. Café Fontana on keskittynyt kirjaston asiakkaista nuorempaan ikärakenteeseen, joten Pietari Salin kannattaakin keskittyä vanhempaan ikärakenteeseen, joka sopii myös yrityksen imagoon.

18 Kilpailija-analyysi Kilpailija-analyysi auttaa yritystä tunnistamaan niin omat menestystekijänsä kuin kehittämistä vaativat osa-alueet sekä markkina-asemansa suhteessa kilpailijayrityksiin. Kilpailija-analyysi antaa siten yrityksen johdolle arvokasta palautetta nykyisestä kilpailukyvystä. (Tampereen yliopisto ) Kilpailija-analyysin keskeisimmät selvityskohteet ovat alan kokonaismarkkinat, kilpailijat, kilpailevat tuotteet, niiden ominaisuudet, vahvuudet, heikkoudet ja mielikuvat. Toisin sanoen tutkitaan tekijöitä, jotka liittyvät markkina-asemaan ja niihin mielikuviin, joita ihmisillä on yrityksestä. Keskeisin tulos ei ole pelkkä yrityksen oma lukema, vaan se, miten yritys pärjää verrattuna merkittävimpiin kilpailijoihinsa. Tästä syystä kilpailijoiden, markkina-aseman ja mielikuvien sekä kilpalevien tuotteiden imagon tutkimukset kuuluvat kilpailija-analyysiin. (Rope & Vahvaselkä 1994, 60.) Kilpailija- ja imagoanalyysi auttaa tunnistamaan yrityksen kilpailukykyä ja - asemaa suhteessa kilpailijoihin. Analyysi toimii sekä strategisen että operatiivisen kehittämistoiminnan välineenä. (Tampereen yliopisto ) Asiakaslähtöisyys Toiminnan eettisyys Vakavaraisuus Mainonnan näkyvyys Tunnettus Kohdeyritys Kilpailija A Kilpailija B Kilpailija C Kuvio 2. Kilpailija- ja imagoanalyysi

19 16 Kuvaa kilpailijoista täydennetään omilla asiakastyytyväisyysmittauksilla, joissa yleensä on mukana myös kilpailijoiden asiakkaita. Tuotemerkkejä ja niiden asemia selvitettäessä tulee tietoa kilpailijoiden asemasta tuoteryhmissä, heidän merkkiensä vahvuudet ja heikkoudet. Kilpailijoiden panostuksista mediamainontaan saadaan selvitettyä mainonnan volyymin mittauksissa. Mainontaa ja yksittäisiä kampanjoita mitattaessa on vertailukohteena myös kilpailijoiden tai toimialan menestyminen. (Lotti 2001, ) Nelikenttäanalyysi tiivistää yhteen kuvioon asiakkaiden käsitykset tuotteisiin tai palveluihin liittyvien ominaisuuksien tärkeydestä ja tyytyväisyydestä. Analyysi osoittaa miten hyvin yritys on osannut panostaa asiakkaalle tärkeisiin tuote- ja palveluominaisuuksiin. Tyytyväisyys Korkea Matala Asiakastyytyväisyyttä ylläpitävät tekijät Henkilöstön ystävällisyys Tilojen viihtyvyys Internet-sivujen informatiivisuus Joustava laskutuskäyttö Oheistuotevalikoima Toissijaiset kehittämiskohteet Aukioloajat Toimipaikan sijainti Yrityksen tunnettuus Esitteiden informatiivisuus Asiakasuskollisuutta luovat menestystekijät Henkilöstön palvelualttius Asiakaslähtöinen palvelu Palvelun virheettömyys Yrityksen luotettava maine Ensisijaiset kehittämiskohteet Asiakasyhteydenpidon säännöllisyys Henkilöstön tavoitettavuus puhelimitse Kanta-asiakasedut Tekijän tärkeys asiakkaalle Matala Korkea Kuvio 3. Nelikenttäanalyysi Kahvilatoiminnassa ensisijaisesti tärkeimpiä osa-alueita nelikenttäanalyysissä ovat henkilöstön ystävällisyys, tilojen viihtyvyys, oheistuotevalikoima, aukioloajat, toimipaikansijainti, henkilöstön palvelualttius, asiakaslähtöinen palvelu ja palvelun virheettömyys.

20 17 Juhlahuoneisto Pietari Salin keskeisimmät kilpailijat Suomalaiset yritykset toimivat ja kilpailevat sekä kansainvälisesti että kotimaassaan. Kansainvälinen kilpailu tuli Suomeen pikaruoka- ja hotelliketjujen kautta. Erityisesti pikaruokaketjut ovat kasvattaneet asiakkaita ravintolapalvelujen käyttäjiksi. Ravintolapalvelujen valintakynnyksen madaltuminen on hyödyntänyt koko toimialaa. (Haaga Research Center 2002, 29.) Lounais-Suomen puhelinluettelon (2003) mukaan Turussa toimii 42 pitopalvelua, joista 15:sta juhlahuoneisto. 15 pitopalvelua sijaitsee Pietari Salin läheisyydessä ja näillä yrityksillä on samankaltaisia palveluja kuin Pietari Salilla. Turku Touringin (2004) mukaan Pietari Salin läheisyydessä on 16 kahvilaa, joista kaksi voidaan laskea pahimmiksi kilpailijoiksi. Jotta Pietari Sali saataisiin näkyviin kovalla kilpailukentällä, on löydettävä jokin oma vetonaula, joka saa asiakkaat valitsemaan juuri Pietari Salin. Pietari Salin tärkeimpiä kilpailuvaltteja ovat asiakaslähtöinen kahvila- ja juhlapalvelutoiminta. Asiakkaan mielikuviin vastataan aina palvelun laadulla, elämyksiä tuottamalla sekä luottamuksella. Kilpailuvalttina ovat myös tuotteiden korkea omavalmistusaste, valikoiman selkeä tuotteistaminen ja laatutakuu sekä liikehuoneiston historiallisuus. Yrityksen keskeinen sijainti toimii kilpailuetuna, esimerkiksi juhlien päätyttyä on vaivatonta ja nopeaa siirtyä jatkamaan juhlia kaupungin yöelämään. Pietari Salin pahimmat kilpailijat ovat Aschan ja Café Fontana. Café Fontana Fontana sijaitsee Turun keskustassa Aurakadulla. Fontana on Pietari Salin lähin kilpailija. Niin kuin Pietari Sali, Fontana toimii historiallisessa miljöössä mutta he eivät korosta historiallisuutta toiminnassaan. Myös Fontana valmistaa tuotteensa itse ja kahvilapalveluiden lisäksi heillä on juhlapalvelutoimintaa. Fontanan asiakassegmentti on kuitenkin nuoret aikuiset. Lisäksi Pietari Salin ja Fontanan sisustukset poikkeavat toisistaan paljon. Pietari Sali on juhlava, vanhaa sisutustyyliä omaava, kun taas Fontanan sisustus on nuorekasta ja nykyaikaista.

21 18 Aschan Aschan on vanha vuonna 1928 perustettu kahvila-konditoria. Aschan on tunnettu korkeatasoisten itse valmistettujen leivonnaisten ja kahvilapalvelujen tarjoaja Turussa. Keskustan alueella toimii yhteensä viisi Aschanin toimipistettä. Aschanin asiakasryhmään kuuluu vanhempi ikäväestö. Aschanilla ei ole juhlapalvelua vaan se on täysin keskittynyt kahvila-konditoria toimintaan. Pietari Sali kilpailee Aschanin kanssa tuotteilla ja palvelulla. Aschanin kahvilat eivät sijaitse historiallisissa miljöissä eikä heidän sisustuksensakaan ole sen mukaista. Pysyäkseen perillä vallitsevista trendeistä Pietari Salin yrittäjien on jatkuvasti pidettävä silmät auki ja tarkkailtava kilpailijoita. On käytävä haistelemassa kilpailijoiden sen hetkistä tilannetta, ja tätä tarkkailua tulisi suorittaa säännöllisin väliajoin. Erityisesti tulee kiinnittää huomiota tuotteisiin, hintoihin ja yleiseen ilmeeseen. Kilpailijoiden tutkiminen on hyvä tapa kehittää itseään ja omaa yritystään. Näin pysyy mukana kovassa kilpailussa ja saa tietoa yleisestä hintatasosta ja trendeistä. Muuten yritys voi juuttua vanhentuneisiin tapoihin ja siihen omaan tuttuun tyyliin. Kilpailijoiden seuraaminen auttaa siihen, ettei jäädä polkemaan paikalleen, vaan saadaan uusia raikkaita ideoita. Kilpailijoiden ideoiden kopioiminen ei kuitenkaan ole oikea ratkaisu. Uusia ideoita mietittäessä on pidettävä mielessä oman yrityksen tyyli ja liikeidea. Pietari Salin olisi hyvä pitää kiinni historiallisuudestaan, omavalmistusasteesta ja tuotteiden sekä palvelun laatutakuusta. Kilpailijan ei välttämättä tarvitse olla fyysinen liikepaikka. Tässä tapauksessa voimme pitää kilpailijoina myös koteja ja työpaikkoja. Ihmisten tottumukset ja tavat nauttia kahvia kotona tai työpaikalla voi osittain olla siirrettävissä esimerkiksi juuri Pietari Saliin. Hetken irtautuminen työpaikalta kahvikupin ääressä, piristäisi varmasti monen päivää. Sama pätee myös juhlapalvelun osaalueella. Pietari Sali antaa loistavan mahdollisuuden järjestää juhlia erilaisessa ympäristössä kodin tai työpaikan ulkopuolella. Jos juhlia ei kuitenkaan haluta pitää kiinteistössä, voidaan pelkkiä tuotteita ostaa omassa ympäristössä pidettäviin juhliin ja tilaisuuksiin.

22 Yritysanalyysi Yritysanalyysissa käy ilmi yrityksen toiminta-ajatus, liikeidea ja toiminnananalyysi, jossa tarkastellaan yrityksen tuotteita, markkinointia ja sen peittoa, organisaatiota, sen toimintatapoja ja henkilöstöä sekä seurantajärjestelmää ja taloudellista tilannetta. Yritysanalyysissa selvitetään muun muassa yrityksen kuntoa ja toimintaedellytyksiä mittaavat asiat. Myynti: myyntimäärä tuotteittain/asiakasryhmittäin Kate: katteen riittävyys tuotteittain/asiakaskohderyhmittäin Tuotteet: tuotteiston ominaisuudet asiakaskunnan odotusten pohjalta Tuotanto: tuotannon tehokkuus, menetelmät, toimitusvarmuus, työkalut Tuotekehitys: resurssit, systemaattisuus ja menetelmät Henkilöstö: määrän ja laadun riittävyys tehtäväalueittain, koulutus, sisäinen työilmasto ja sisäinen yrityskuva Johto/johtaminen: johtamistyyli ja sen tuloksellisuus, organisaatio ja sen toimivuus Toimintakulttuuri: arvot, jotka vaikuttavat jokapäiväisen työn tekemiseen ja ohjaavat aikaansaannoksia Organisaatio: yhteisön toimivuus ja toiminnan tehokkuus Palvelu: lisäpalveluiden riittävyys, palvelun toimivuus, ystävällisyys, nopeus ja täsmällisyys Laatu: esimerkiksi palvelussa, tuotannossa, tuotteistossa ja kuljetuksessa Taloushallinto: tiedon riittävyys, toimivuus päätöksenteon tueksi Rahoitus: rahoituksen riittävyys, maksuvalmius Markkinointi: myynnin ja mainonnan systematiikka, osaamisaste, resursointi, tuloksellisuus Mielikuva: tunnettuus kohderyhmittäin tai tuotteittain ja imagoprofiili kohderyhmittäin Varasto ja kuljetus: varastoarvot, kiertonopeus, pääoman sitoutuminen, toiminnan tehokkuus, toimivuus Hinnoittelu: katteet, alennusten käyttö, hinnoittelu suhteessa kilpailijoihin

23 20 Jakelu: jakelupeitto, jakelun kattavuus suhteessa tavoitteisiin, jakeluverkon palvelu ja toimintakyky Toimitilat: riittävyys, edullisuus, toimivuus, viihtyvyys Sijainti: suhteessa asiakkaisiin, raaka-aineisiin, yhteistyökumppaneihin ja työvoimaan. (Rope & Vahvaselkä 1994, 91.) Kohderyhmä Asiakkailla on erilaisia tarpeita ja toiveita. Sen vuoksi organisaatio pystyy hyvin harvoin tyydyttämään jokaisen potentiaalisen asiakkaan tarpeita samalla tavalla, eikä sen tulisikaan yrittää ratkaista jokaisen ongelmia. Asiakkaat on jaettava homogeenisiin ja toisistaan riittävästi poikkeaviin segmentteihin. Yksi tai muutama segmentti valitaan sitten kohderyhmiksi. (Grönroos 2003, 415.) Kuluttajan ostokäyttäytymisen ymmärtäminen on asiakaskeskeisen markkinoinnin perusedellytys (Ylikoski 1999, 76). Kuluttajan käyttäytymisellä tarkoitetaan niitä kuluttajan tarpeiden tyydyttämiseen liittyviä henkisiä ja fyysisiä toimintoja, joihin kuluttaja ryhtyy valitessaan, ostaessaan ja käyttäessään tuotteita (emt. 1999, 77). Kuluttajakohtaisiin tekijöihin luetaan demografiset tekijät, kuluttajan elämäntyyli ja kuluttajan persoonallisuus. Demografisilla ominaisuuksilla tarkoitetaan sekä kuluttajan henkilökohtaisia ominaisuuksia (ikä, ammatti, koulutus, tulot, perhesuhteet) että kuluttajan asuinpaikkaa (maantieteellinen alue, kaupunkimaaseutu). Nämä määrittelevät pitkälti myös kuluttajan elämäntyyliä. Demografiset tekijät vaikuttavat kuluttajan käyttäytymiseen sekä suoraan että epäsuorasti. Epäsuorat vaikutukset näkyvät mm. kuluttajan informaation hankinnassa ja päätöksentekotavoissa. Nämä taas puolestaan vaikuttavat edelleen tuotteiden valintaan ja kulutukseen. (Emt. 1999, 81.) Sosiaaliset tekijät ovat kuluttajan käyttäytymiseen vaikuttavia ulkopuolisia tekijöitä. Sosiaaliset tekijät jaetaan neljään ryhmään: kulttuuri, sosiaaliluokka, viiteryhmät ja perhe. Nämä kaikki vaikuttavat kuluttajan käyttäytymiseen tuotteiden ja palvelujen ostajana. (Emt. 1999, 82.)

Liiketoimintasuunnitelma vuosille

Liiketoimintasuunnitelma vuosille Liiketoimintasuunnitelma vuosille Yrityskonsultointi JonesCon 2 TAUSTATIEDOT Laatija: Yrityksen nimi: Yrityksen toimiala: Perustajat: Suunnitelman aikaväli: Salassapito: Viimeisimmän version paikka ja

Lisätiedot

Markkinointisuunnitelma 1(5) Markkinointisuunnitelma

Markkinointisuunnitelma 1(5) Markkinointisuunnitelma Markkinointisuunnitelma 1(5) Markkinointisuunnitelma Yrityksen nimi/yksikön nimi: [kirjoita tähän] Päivä: 22. tammikuuta 2010 Markkinointisuunnitelma 2(5) Sisällysluettelo 1. Perustiedot yrityksestä...

Lisätiedot

Alustava liiketoimintasuunnitelma. Miksi alustava LTS? Ajattele vaikkapa näin. Hyvin suunniteltu on jo melkein puoleksi perustettu

Alustava liiketoimintasuunnitelma. Miksi alustava LTS? Ajattele vaikkapa näin. Hyvin suunniteltu on jo melkein puoleksi perustettu Alustava liiketoimintasuunnitelma Hyvin suunniteltu on jo melkein puoleksi perustettu 15.1.2013/LTPT1013 22.4.2013/EO1213 HM Miksi alustava LTS? Jäsennetään ja selvennetään aiotun yritystoiminnan kannattavuutta

Lisätiedot

Pyhäjärven kaupungin 100 % tytäryhtiö Rekisteröity 6/2013 Yhtiön toiminta-ajatuksena on omistaa, vuokrata ja rakentaa tietoliikenneverkkoja ja

Pyhäjärven kaupungin 100 % tytäryhtiö Rekisteröity 6/2013 Yhtiön toiminta-ajatuksena on omistaa, vuokrata ja rakentaa tietoliikenneverkkoja ja Pyhäjärven kaupungin 100 % tytäryhtiö Rekisteröity 6/2013 Yhtiön toiminta-ajatuksena on omistaa, vuokrata ja rakentaa tietoliikenneverkkoja ja tuottaa tietoliikennepalveluita Pyhäjärven ja Kärsämäen kuntien

Lisätiedot

LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN LAATIMINEN EE045. Yhteenveto suunnitelman tekemisestä

LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN LAATIMINEN EE045. Yhteenveto suunnitelman tekemisestä LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN LAATIMINEN EE045 Yhteenveto suunnitelman tekemisestä Liiketoimintasuunnitelman merkitys pakotta miettimään liikeideaa järjestelmällisesti ja varmistamaan, että markkinapotentiaali

Lisätiedot

Yritysyhteenliittymän markkinointi

Yritysyhteenliittymän markkinointi Yritysyhteenliittymän markkinointi Hankintayksikön markkinakartoitus l. RFI Toimittajat voivat markkinoida tuotteitaan ja palveluitaan hankintayksikölle kuten muillekin potentiaalisille asiakkaille - aktiiviset

Lisätiedot

Vahvuudet: Mitä on tiiminne osaaminen suhteessa valitsemaanne yritykseen perusteluineen

Vahvuudet: Mitä on tiiminne osaaminen suhteessa valitsemaanne yritykseen perusteluineen KILPAILUTEHTÄVÄ: YRITTÄJYYS A1: Case yritys Joukkue valitsee case yrityksen annetuista oikeista yrityksistä saamansa pohjatiedon perusteella. Joukkue perustelee valintansa joukkueensa vahvuuksilla/osaamisella

Lisätiedot

TAITAJAMÄSTARE 2012 YRITTÄJYYS Semifinaalit Joensuu/ Helsinki / Seinäjoki/ Rovaniemi 18.1.2012

TAITAJAMÄSTARE 2012 YRITTÄJYYS Semifinaalit Joensuu/ Helsinki / Seinäjoki/ Rovaniemi 18.1.2012 TAITAJAMÄSTARE 2012 YRITTÄJYYS Semifinaalit Joensuu/ Helsinki / Seinäjoki/ Rovaniemi 18.1.2012 Päivämäärä Lajin vastuuhenkilöt: Tea Ruppa, lajivastaava, Jyväskylän ammattiopisto Semifinaalikoordinaattori:

Lisätiedot

PK-yritysten kansainvälistysmisohjelma

PK-yritysten kansainvälistysmisohjelma PK-yritysten kansainvälistysmisohjelma Mitä? 2 Valtakunnallinen pk-yritysten kansainvälistymisvalmiuksien arviointi- ja kehittämisohjelma Yritys-, tuote- ja maakohtaisesti suoritettava asiantuntijapalvelu

Lisätiedot

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä:

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä: OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE Yritys: Tekijä: Päiväys: MARKKINAT Rahoittajille tulee osoittaa, että yrityksen tuotteella tai palvelulla on todellinen liiketoimintamahdollisuus.

Lisätiedot

markkinointistrategia

markkinointistrategia Menestyksen markkinointistrategia kaava - Selkeät tavoitteet + Markkinointistrategia + Markkinointisuunnitelma + Tehokas toiminta = Menestys 1. markkinat Käytä alkuun aikaa kaivaaksesi tietoa olemassa

Lisätiedot

Markkinoinnin punainen lanka: tavoitteenasetanta ja strategiavalinnat Jussi Junikka ja Nina Lehtomäki

Markkinoinnin punainen lanka: tavoitteenasetanta ja strategiavalinnat Jussi Junikka ja Nina Lehtomäki Markkinoinnin punainen lanka: tavoitteenasetanta ja strategiavalinnat Jussi Junikka ja Nina Lehtomäki 20.10.2017 Markkinoinnin punainen lanka 20.10. Tavoitteenasetanta ja strategiavalinnat Markkinoinnin

Lisätiedot

Keskisuomalainen Ruokakulttuuri- seminaari III. Markkinakohderyhmän ja alueen ymmärtäminen elintarvikkeiden tuotekehitys- ja markkinointityössä

Keskisuomalainen Ruokakulttuuri- seminaari III. Markkinakohderyhmän ja alueen ymmärtäminen elintarvikkeiden tuotekehitys- ja markkinointityössä Keskisuomalainen Ruokakulttuuri- seminaari III Markkinakohderyhmän ja alueen ymmärtäminen elintarvikkeiden tuotekehitys- ja markkinointityössä Arto Vidgren Ediple Oy Sipilä, Jorma; Asiantuntijapalvelujen

Lisätiedot

Laatu, prosessi, tuote ja tuotteistaminen opiskelija-ateriat, kahvio- ja kokouspalvelut

Laatu, prosessi, tuote ja tuotteistaminen opiskelija-ateriat, kahvio- ja kokouspalvelut Laatu, prosessi, tuote ja tuotteistaminen opiskelija-ateriat, kahvio- ja kokouspalvelut Ravintolapalveluverkoston Hyvää Pataa - tapaaminen 7.6.2010 Merja Salminen/Design LiMe Oy Mikä on laatujärjestelmä

Lisätiedot

Johdatus markkinointiin

Johdatus markkinointiin Markkinoinnin perusteet 23A00110 Johdatus markkinointiin Ilona Mikkonen, KTT Aalto yliopiston kauppakorkeakoulu Markkinoinnin laitos Päivän agenda Kuka kukin on? Mitä markkinointi on? Miksi sinun tulisi

Lisätiedot

Liiketoiminnan pelikenttiä on erilaisia,

Liiketoiminnan pelikenttiä on erilaisia, YRITYKSEN Srateal Oy, Niilo Kurikka niilo.kurikka@strateal.com PELIKENTTÄ, TILANNE, TAVOITTEET JA KEHITTÄMINEN PELIKENTTÄ: Yritysten menestyminen on haasteellisempaa kansainvälistymisen ja entistä nopeampien

Lisätiedot

Asiakasmarkkinoinnin määritelmä

Asiakasmarkkinoinnin määritelmä Asiakasmarkkinoinnin määritelmä Markkinointi on asiakaslähtöinen ajattelu- ja toimintatapa, jonka avulla luodaan yrityksille kilpailuetua, tuodaan hyödykkeet markkinoille ostohalua synnyttäen ja rakennetaan

Lisätiedot

3. Arvot luovat perustan

3. Arvot luovat perustan 3. Arvot luovat perustan Filosofia, uskonto, psykologia Integraatio: opintojen ohjaus Tässä jaksossa n Omat arvot, yrityksen arvot n Visio vie tulevaisuuteen Osio 3/1 Filosofia Uskonto 3. Arvot luovat

Lisätiedot

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO Alla oleva kaavio kuvastaa tehdyn testin tuloksia eri osa-alueilla. Kaavion alla on arviot tilanteestasi koskien henkilökohtaisia ominaisuuksiasi, kokemusta ja osaamista, markkinoita

Lisätiedot

Miksi 1080 kannattaa tehdä?

Miksi 1080 kannattaa tehdä? Liiketoiminta 1080 Miksi 1080 kannattaa tehdä? Kirkastettu kokonaiskuva yrityksen tavoitteista, strategiasta & ohjausjärjestelmästä Selkeä näkemys yrityksen strategiaohjauksen kehitysalueista Erottuva,

Lisätiedot

Muutokset henkilökunnan määrässä yrityksen perustamisesta alkaen. 10 % 15 % kasvanut vähintään viidellä henkilöllä 9 % kasvanut 3-4 henkilöllä 44 % 22 % kasvanut 1-2 henkilöllä pysynyt ennallaan vähentynyt

Lisätiedot

Sosiaaliset yritykset

Sosiaaliset yritykset Välkky-projektin teema- ja kehittämistyöskentely Sosiaaliset yritykset III Workshop Strateginen suunnittelu 16.10.2009 Jussi Mankki Jaana Merenmies Syfo Aamupäivän ohjelma 8.30 Aloitus, kotitehtävän purku

Lisätiedot

YRITTÄJYYSINFO torstai 17.10. Auvo Turpeinen

YRITTÄJYYSINFO torstai 17.10. Auvo Turpeinen YRITTÄJYYSINFO torstai 17.10 Auvo Turpeinen Uusyrityskeskus toiminta: Elinkeinoelämän perustama yhteistoimintajärjestö 31 alueellista yhdistystä, yli 80 neuvontapistettä Suomessa vuodesta -89 saakka Jäseninä

Lisätiedot

OSA 5: MARKKINOINNIN KILPAILUKEINOT

OSA 5: MARKKINOINNIN KILPAILUKEINOT OSA 5: MARKKINOINNIN KILPAILUKEINOT Markkinointi on Asiakaslähtöistä ajattelu Tuote-, hinta-, jakelutie- ja viestintäratkaisujen tekemistä ja toimenpiteiden toteuttamista mahdollisimman hyvän taloudellisen

Lisätiedot

Kiitos... 13 Esipuhe... 15 Kirjoittaja... 17 Johdanto: globalisaatio ja sen asettamat haasteet kansainvälistyville yrityksille...

Kiitos... 13 Esipuhe... 15 Kirjoittaja... 17 Johdanto: globalisaatio ja sen asettamat haasteet kansainvälistyville yrityksille... Sisällys Kiitos................................................ 13 Esipuhe.............................................. 15 Kirjoittaja............................................. 17 Johdanto: globalisaatio

Lisätiedot

SKI-kyvykkyysanalyysi. Kyvykäs Oy Ab

SKI-kyvykkyysanalyysi. Kyvykäs Oy Ab SKI-kyvykkyysanalyysi Kyvykäs Oy Ab Sisällysluettelo STRATEGISEN KYVYKKYYDEN INDEKSI... STRATEGISET TAVOITTEET JA PÄÄAKSELIEN STRATEGISET PAINOARVOT... 5 PÄÄAKSELIT... 6 1. HENKILÖSTÖKYVYKKYYS... 7 1.1

Lisätiedot

YRITYSRAHOITUSPALVELUT LIEDON SÄÄSTÖPANKKI. 12.5.2015 Juha Kiviluoma

YRITYSRAHOITUSPALVELUT LIEDON SÄÄSTÖPANKKI. 12.5.2015 Juha Kiviluoma YRITYSRAHOITUSPALVELUT LIEDON SÄÄSTÖPANKKI 12.5.2015 Juha Kiviluoma LIEDON SÄÄSTÖPANKKI LYHYESTI Perustettu 2.9.1895 Yksi 25 itsenäisestä säästöpankista Taseella mitattuna Suomen toiseksi suurin säästöpankki

Lisätiedot

www.tulosakatemia.fi Toivo Koski Liiketoiminnan käynnistäminen, liiketoiminnan suunnittelu ja taloudelliset laskelmat

www.tulosakatemia.fi Toivo Koski Liiketoiminnan käynnistäminen, liiketoiminnan suunnittelu ja taloudelliset laskelmat Liiketoiminnan käynnistäminen, liiketoiminnan suunnittelu ja taloudelliset laskelmat Jäljempänä esitetty vaiheistettu konsultoinnin sisältökuvaus sopii mm. uuden liiketoiminnan käynnistämiseen (kaupallistamiseen),

Lisätiedot

Iisalmen kaupunkistrategia 2030 Luonnos 1. Strategiaseminaari

Iisalmen kaupunkistrategia 2030 Luonnos 1. Strategiaseminaari Iisalmen kaupunkistrategia 2030 Luonnos 1 Strategiaseminaari 27.6.2017 Visio 2030 Suomen houkuttelevin seutukaupunki Strategiset ohjelmat Vetovoima ja kasvu Osaaminen ja hyvinvointi Toimiva kaupunkiympäristö

Lisätiedot

Miten lisää arvoa kalalle yhteenveto syksyn 2016 työpajasta

Miten lisää arvoa kalalle yhteenveto syksyn 2016 työpajasta Miten lisää arvoa kalalle yhteenveto syksyn 2016 työpajasta Miten lisää arvoa? Kuinka saada lisää arvoa kalalle ja kalan kasvattajalle? Osallistujat ohjattiin ideoimaan keinoja kalan ja kalankasvattajien

Lisätiedot

Tuotantotalouden analyysimallit. TU-A1100 Tuotantotalous 1

Tuotantotalouden analyysimallit. TU-A1100 Tuotantotalous 1 Tuotantotalouden analyysimallit TU-A1100 Tuotantotalous 1 Esimerkkejä viitekehyksistä S O W T Uudet tulokkaat Yritys A Yritys B Yritys E Yritys C Yritys F Yritys I Yritys H Yritys D Yritys G Yritys J Alhainen

Lisätiedot

Perustietoja kaupungista

Perustietoja kaupungista Perustietoja kaupungista Väkiluku 132 062 henkilöä (31.12.2011) Kaupungin väestörakenne on seuraava: 0-14 -vuotiaita 16.40% 15-24-vuotiaita 16.60% 25-44-vuotiaita 27.8% 45-64-vuotiaita 25.2% yli 65 -vuotiaita

Lisätiedot

Mitä on markkinointiviestintä?

Mitä on markkinointiviestintä? Mitä on markkinointiviestintä? Tiina Karppinen 17.3.2011 Markkinointiviestintä on yrityksen ulkoisiin sidosryhmiin kohdistuvaa viestintää, jonka tarkoituksena on välillisesti tai suoraan saada aikaan kysyntää

Lisätiedot

Yrittäjäkoulutus. Markkinoinnin kilpailukeinot

Yrittäjäkoulutus. Markkinoinnin kilpailukeinot 1 Yrittäjäkoulutus Markkinoinnin kilpailukeinot Mitä markkinointi on? 2 Laajasti ottaen markkinointi kattaa kaikki liiketoiminnan osa-alueet. Väljästi tulkittuna se tarkoittaa sitä, että kaikki yrittäjän

Lisätiedot

11.10.2011 Virpi Laukkanen. Savonia-ammattikorkeakoulu

11.10.2011 Virpi Laukkanen. Savonia-ammattikorkeakoulu Hyvä liikeidea? 11.10.2011 Virpi Laukkanen Savonia-ammattikorkeakoulu Mistä hyvä bisnes syntyy? TILANNE TOIMINTA TULOS (hyvä) tyyppi + (onnekas/suotuisa) tilanne = (hyvä) toiminta (hyvä) tulos (Pyykkö,

Lisätiedot

OHJE LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TÄYTTÄMISEEN

OHJE LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TÄYTTÄMISEEN OHJE LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TÄYTTÄMISEEN Liiketoimintasuunnitelman laatimisesta yleisesti 1. Yritysidea 2. Tuotteet ja/tai palvelut 3. Asiakashankinta ja markkinoiden selvittäminen 3.1 Asiakkaat (kohderyhmä)

Lisätiedot

Tässä keskitymme palveluiden kehittämiseen ja niistä viestimiseen jotta osaaminen olisi nähtävissä tuotteena. Aluksi jako neljään.

Tässä keskitymme palveluiden kehittämiseen ja niistä viestimiseen jotta osaaminen olisi nähtävissä tuotteena. Aluksi jako neljään. 28.12.2007 HN Palvelun tuotteistaminen, palvelutuote Miksi on oltava tuote? Jotta olisi jotain myytävää! Voiko osaaminen olla tuote? Tässä keskitymme palveluiden kehittämiseen ja niistä viestimiseen jotta

Lisätiedot

Miten asiakas tekee valintansa?

Miten asiakas tekee valintansa? Miten asiakas tekee valintansa? ja miten me voimme vaikuttaa siihen? TkT Asiantuntija Harri Karkkila Strategia Asiakkaan kokema arvo Asiakastyytyväisyys ja asiakaskokemus Kilpailuedut Yrittäjä Kouluttaja

Lisätiedot

III Workshop Strateginen suunnittelu 16.10.2009

III Workshop Strateginen suunnittelu 16.10.2009 Välkky-projektin teema- ja kehittämistyöskentely Sosiaaliset yritykset III Workshop Strateginen suunnittelu 16.10.2009 Jussi Mankki Jaana Merenmies Syfo Aamupäivän ohjelma 8.30 Aloitus, kotitehtävän purku

Lisätiedot

Leena Erola, 26.1.2016

Leena Erola, 26.1.2016 Leena Erola, 26.1.2016 Sisältö Liikeidea ja sen merkitys markkinoinnin päätöksiin Mitä markkinointi on? Markkinoinnin kilpailukeinot Mainonnan ABC Liikeidea Mitä? Kenelle? Miten? = näkemys ja päätös siitä,

Lisätiedot

Oivalluskysymykset lähiluomuyrittäjälle

Oivalluskysymykset lähiluomuyrittäjälle HELSINGIN YLIOPISTO RURALIA-INSTITUUTTI Oivalluskysymykset lähiluomuyrittäjälle KASVOT LUOMULLE 1. Perustiedot (lyhyesti ja ytimekkäästi) Mitä yritys myy? Mikä on pääkohderyhmä? Kenelle myydään? Miten

Lisätiedot

Mitä markkinointi on?

Mitä markkinointi on? Mitä markkinointi on? ASIAKAS Markkinoinnin tehtävä on luoda tarvittava yritystunnettuus, hyvä maine, rakentaa asiakasta houkutteleva tarjonta, varmistaa saatavuus ja pohjustaa siten myyntityötä Tavoitteena

Lisätiedot

TYÖPAIKKAOHJAAJAKSI VALMENTAUTUMINEN 2ov

TYÖPAIKKAOHJAAJAKSI VALMENTAUTUMINEN 2ov LIITE 1 1 (11) TYÖPAIKKAOHJAAJAKSI VALMENTAUTUMINEN 2ov Tavoitteet ja keskeiset sisällöt, kiitettävä taso Opiskelija on tunnettava oman alansa perustutkinnon opetussuunnitelma ja kansalliset näyttöaineistot,

Lisätiedot

Markkinoinnin tila 2010 -kyselytutkimuksen satoa. StratMark-kesäbrunssi 17.6.2010 Johanna Frösén

Markkinoinnin tila 2010 -kyselytutkimuksen satoa. StratMark-kesäbrunssi 17.6.2010 Johanna Frösén Markkinoinnin tila 2010 -kyselytutkimuksen satoa StratMark-kesäbrunssi 17.6.2010 Johanna Frösén Markkinoinnin tila -kyselytutkimus Tavoitteena laaja yleiskuva suomalaisen markkinoinnin tilasta ja kehityksestä

Lisätiedot

Ammatillinen opettajakorkeakoulu

Ammatillinen opettajakorkeakoulu - Ammatillinen opettajakorkeakoulu 2 JYVÄSKYLÄN KUVAILULEHTI AMMATTIKORKEAKOULU Päivämäärä 762007 Tekijä(t) Merja Hilpinen Julkaisun laji Kehittämishankeraportti Sivumäärä 65 Julkaisun kieli Suomi Luottamuksellisuus

Lisätiedot

ISO/DIS 14001:2014. DNV Business Assurance. All rights reserved.

ISO/DIS 14001:2014. DNV Business Assurance. All rights reserved. ISO/DIS 14001:2014 Organisaation ja sen toimintaympäristön ymmärtäminen sekä Sidosryhmien tarpeiden ja odotusten ymmärtäminen Organisaation toimintaympäristö 4.1 Organisaation ja sen toimintaympäristön

Lisätiedot

Miten kirjastossa oleva tieto saadaan asiakkaiden käyttöön? Mihin kirjastossa tarvitaan osaamista?

Miten kirjastossa oleva tieto saadaan asiakkaiden käyttöön? Mihin kirjastossa tarvitaan osaamista? Miten kirjastossa oleva tieto saadaan asiakkaiden käyttöön? Mihin kirjastossa tarvitaan osaamista? Kirjaston tehtävä Sivistys Innoitus Kirjaston tavoitteet Palvelu, jolla on merkitystä ja jota käytetään

Lisätiedot

Financial Statement Scorecard as a Tool for Small Business Management 1 LIIKEVAIHTO / TUOTTEIDEN ARVONLISÄVEROTON MYYNTI ASIAKASULOTTUVUUS

Financial Statement Scorecard as a Tool for Small Business Management 1 LIIKEVAIHTO / TUOTTEIDEN ARVONLISÄVEROTON MYYNTI ASIAKASULOTTUVUUS YRITYKSEN MAKSUKYKY JA STRATEGINEN JOHTAMINEN HELSINKI 29.1.2010 OTM, KTM MIKKO HAKOLA 1 TULOSLASKELMAPERUSTEINEN MITTARISTO JOHDON KONTROLLITYÖVÄLINEESTÄ Financial Statement Scorecard as a Tool for Small

Lisätiedot

Viestinnän ja johtamisen yhteispeli. TAMK, Teiskontie 33, Tampere klo Tuottavuus ja viestintä

Viestinnän ja johtamisen yhteispeli. TAMK, Teiskontie 33, Tampere klo Tuottavuus ja viestintä Viestinnän ja johtamisen yhteispeli TAMK, Teiskontie 33, Tampere 31.05.3007 klo 12.00 Tuottavuus ja viestintä Teknologiayhteiskunnan haaste Tehokkuuden tavoittelu on aina ohjannut kehitystämme. Ihmisen

Lisätiedot

Helsinki, Espoo, Tampere, Lappeenranta, Loimaa, Vaasa, Iisalmi, Oulu

Helsinki, Espoo, Tampere, Lappeenranta, Loimaa, Vaasa, Iisalmi, Oulu 1 TAITAJA 2014 YRITTÄJYYS Semifinaali, paikkakuntaxxx Osoite:XXX Lajin semifinaalivastaavat: paikallinen koordinaattori Tuomarit: XXX XXX XXX Paikkakunnat: Helsinki, Espoo, Tampere, Lappeenranta, Loimaa,

Lisätiedot

Liikeidea, liiketoimintasuunnitelma. Yritystoiminta 3 op Timo Pihlajamäki / Jamk / 2008

Liikeidea, liiketoimintasuunnitelma. Yritystoiminta 3 op Timo Pihlajamäki / Jamk / 2008 Liikeidea, liiketoimintasuunnitelma Yritystoiminta 3 op Timo Pihlajamäki / Jamk / 2008 Perustamisprosessi Liikeidea Liiketoiminnan suunnittelu Yrityksen perustaminen Kasvu / kuihtuminen Tuottava liiketoiminta

Lisätiedot

CONSTI STRATEGIA LYHYT YHTEENVETO

CONSTI STRATEGIA LYHYT YHTEENVETO CONSTI STRATEGIA 2017-2021 LYHYT YHTEENVETO CONSTI ASTUU UUTEEN VAIHEESEEN KEHITYSPOLULLAAN Yritysostot, voimakas kasvu Fokus kannatta -vuuteen Kannattava kehitys Integraatio Listautuminen Consti Strategia:

Lisätiedot

Copyright Lasse Karjalainen

Copyright Lasse Karjalainen Ideoista liiketoiminnaksi miten kaupallistan ideani Lasse Karjalainen, Highline Oy (lasse.karjalainen@highline.fi, 0400 716 420) (Sympa Oy, Pulsan Asema Oy, Simulo Oy, Efecon Oy) Kaikki lähtee ideasta

Lisätiedot

Hyria. Strategia määrittelee, mitkä tavoitteet ovat Hyriassa tärkeitä ja mikä on se tapa, jolla niitä halutaan toteuttaa.

Hyria. Strategia määrittelee, mitkä tavoitteet ovat Hyriassa tärkeitä ja mikä on se tapa, jolla niitä halutaan toteuttaa. Hyria 2018 Strategia määrittelee, mitkä tavoitteet ovat Hyriassa tärkeitä ja mikä on se tapa, jolla niitä halutaan toteuttaa. Strategian avulla toteutamme visiomme. Hyria 2018 Strategia ei anna suoraa

Lisätiedot

Yrittäjästä johtajaksi

Yrittäjästä johtajaksi Yrittäjästä johtajaksi Valmennusohjelma yrittäjille, jotka haluavat kehittää omia johtamisen valmiuksia uusien oppien ja ideoiden avulla. Kun yrittäjä mietti omaa ja yrityksensä tulevaisuutta, joudutaan

Lisätiedot

Market Expander & QUUM analyysi

Market Expander & QUUM analyysi Market Expander & QUUM analyysi KANSAINVÄLISTYMISEN KEHITYSTASOT Integroitua kansainvälistä liiketoimintaa Resurssien sitoutuminen, tuotteen sopeuttaminen, kulut, KV liiketoiminnan osaaminen Systemaattista

Lisätiedot

5. Harjoitus Myynti, markkinointi ja asiakkaan kohtaaminen. TU-A1100 Tuotantotalous 1

5. Harjoitus Myynti, markkinointi ja asiakkaan kohtaaminen. TU-A1100 Tuotantotalous 1 5. Harjoitus Myynti, markkinointi ja asiakkaan kohtaaminen TU-A1100 Tuotantotalous 1 Harjoitusty ö Harjoitusten sisältö Myynti ja markkinointi Markkinoinnin suunnittelun työkalut Asiakaslaatu ja asiakassuhteet

Lisätiedot

Asiakaslähtöinen yrittäjyys

Asiakaslähtöinen yrittäjyys Asiakaslähtöinen yrittäjyys Lämpöyrittäjäpäivät 2012 Joensuu Kimmo Tolvanen 2012 Liiketoimintayksiköt Sähkökauppa Verkkopalvelu Sähköntuotanto PKS-konserni lukuina Liikevaihto 124 milj. Investoinnit 15,1

Lisätiedot

Myydään Kahvila Kerman liiketoiminta Varkaudessa

Myydään Kahvila Kerman liiketoiminta Varkaudessa Myydään Kahvila Kerman liiketoiminta Varkaudessa Yrityksen nimi: Kahvila Kerma Ky Yrityksen osoite: Kauppakatu 48, Varkaus Internet-osoite: www.facebook.com Perustamisvuosi: 2012 Toimiala: Majoitus, ravintola,

Lisätiedot

KIRJASTO & MARKKINOINTI. Roosa Kallio markkinointipäällikkö Helsingin kaupunginkirjasto

KIRJASTO & MARKKINOINTI. Roosa Kallio markkinointipäällikkö Helsingin kaupunginkirjasto KIRJASTO & MARKKINOINTI Roosa Kallio markkinointipäällikkö Helsingin kaupunginkirjasto 26.3.2015 OHJELMA & TAVOITE Lyhyt esittely - mitä markkinointi on Miten markkinointi eroaa viestinnästä? Esimerkkejä

Lisätiedot

Tuotekehitys palveluna

Tuotekehitys palveluna Kumppani joka tukee menestystäsi Tuotekehitys palveluna Tekniikka 2010, Jyväskylä Ville Volanen Koko tuotekehitysprojekti samasta paikasta Protoshop tarjoaa tuotekehitystä yhdistettynä tuotteen kaupallistamiseen,

Lisätiedot

LADEC OY. Taiteilijan ja luovan alan toimijan toimeentulomallit Yrittäjänä toimiminen

LADEC OY. Taiteilijan ja luovan alan toimijan toimeentulomallit Yrittäjänä toimiminen LADEC OY Taiteilijan ja luovan alan toimijan toimeentulomallit 18.11.2015 Yrittäjänä toimiminen Luovien alojen yrittäjyys erilaistako? On luotava tuote tai palvelu, jonka asiakas haluaa ostaa (Luovien

Lisätiedot

STRATEGIATYÖ OSAKSI PK-YRITYKSEN ARKEA

STRATEGIATYÖ OSAKSI PK-YRITYKSEN ARKEA STRATEGIATYÖ OSAKSI PK-YRITYKSEN ARKEA Pysyykö yrityksesi muutoksessa mukana? Maailma ja yrityksen toimintaympäristö sen mukana muuttuvat vauhdilla. Mikä vielä viime vuonna tuntui itsestään selvältä, saattaa

Lisätiedot

PK-YRITYSTEN VENÄJÄ-OSAAMISEN SELVITYS Eväitä menestykseen Venäjällä. KiVi 2009, Kotka 3.11.2009

PK-YRITYSTEN VENÄJÄ-OSAAMISEN SELVITYS Eväitä menestykseen Venäjällä. KiVi 2009, Kotka 3.11.2009 1 PK-YRITYSTEN VENÄJÄ-OSAAMISEN SELVITYS Eväitä menestykseen Venäjällä KiVi 2009, Kotka 3.11.2009 1 Fintra pähkinänkuoressa Suomen johtava kansainvälisen liiketoiminnan valmentaja lähes 50 vuoden kokemuksella

Lisätiedot

Ajatuksia hinnoittelusta. Hinta on silloin oikea, kun asiakas itkee ja ostaa, mutta ostaa kuitenkin.

Ajatuksia hinnoittelusta. Hinta on silloin oikea, kun asiakas itkee ja ostaa, mutta ostaa kuitenkin. Ajatuksia hinnoittelusta Hinta on silloin oikea, kun asiakas itkee ja ostaa, mutta ostaa kuitenkin. Hinnoittelu Yritystoiminnan tavoitteena on aina kannattava liiketoiminta ja asiakastyytyväisyys. Hinta

Lisätiedot

Opistojohtaminen muutoksessa hanke. Kansanopiston kehittämissuunnitelma. Tiivistelmä kehittämissuunnitelman laatimisen tukiaineistoista

Opistojohtaminen muutoksessa hanke. Kansanopiston kehittämissuunnitelma. Tiivistelmä kehittämissuunnitelman laatimisen tukiaineistoista Opistojohtaminen muutoksessa hanke Kansanopiston kehittämissuunnitelma Tiivistelmä kehittämissuunnitelman laatimisen tukiaineistoista Opistojohtaminen muutoksessa hankkeessa ryhmä kansanopistoja laati

Lisätiedot

ProCoach -kehitysohjelmat

ProCoach -kehitysohjelmat ProCoach -kehitysohjelmat Työkalu kilpailukykyisen liiketoiminnan rakentamiseen Toimintaympäristö muuttuu jatkuvasti ja se näkyy yritysten asiakkailleen tarjoamien palvelujen määrän ja saatavuuden paranemisena,

Lisätiedot

Kohti avointa, asiakaslähtöistä palvelujen tuotteistamista

Kohti avointa, asiakaslähtöistä palvelujen tuotteistamista Kohti avointa, asiakaslähtöistä palvelujen tuotteistamista Katriina Valminen ja Jesse Valtanen Asiakaslähtöisyys palveluinnovaa3oissa suuret puheet, pienet teot? 4.10.2012 Esityksen sisältö PALVELUJEN

Lisätiedot

Elintarvikealan mikroyritysten valmentaminen päivittäistavarakaupan yhteistyökumppaneina

Elintarvikealan mikroyritysten valmentaminen päivittäistavarakaupan yhteistyökumppaneina Elintarvikealan mikroyritysten valmentaminen päivittäistavarakaupan yhteistyökumppaneina Hankkeen tausta Kaupalla on valmiudet toimia kaiken kokoisten tavarantoimittajien kanssa Mikroyritysten pienemmät

Lisätiedot

MYYNNIN JA MARKKINOINNIN KOULUTUSOHJELMA

MYYNNIN JA MARKKINOINNIN KOULUTUSOHJELMA MYYNNIN JA MARKKINOINNIN KOULUTUSOHJELMA Koulutusohjelma, jonka keskiössä ovat yrityksellesi ajankohtaiset asiat. Myyntikoulutuksessamme keskitytään asiakaslähtöisempien myynti- ja markkinointitoimenpiteiden

Lisätiedot

Matkailun tuotteistustyöpaja. Storia-hanke Isto Vanhamäki 10.9.2013, Kouvola

Matkailun tuotteistustyöpaja. Storia-hanke Isto Vanhamäki 10.9.2013, Kouvola Matkailun tuotteistustyöpaja Storia-hanke Isto Vanhamäki 10.9.2013, Kouvola 1. Työpaja 10.9.2013 Asiakasymmärrys ja tuotteistaminen asiakasryhmien mukaan Mitkä ovat asiakasryhmämme? Miten asiakasryhmät

Lisätiedot

TIETOTEKNIIKAN HYÖDYNTÄMINEN OSANA LIIKETOIMINTAPROSESSEJA: Toiminnan raportointi ja seuranta, tapahtuneisiin poikkeamiin nopea reagointi.

TIETOTEKNIIKAN HYÖDYNTÄMINEN OSANA LIIKETOIMINTAPROSESSEJA: Toiminnan raportointi ja seuranta, tapahtuneisiin poikkeamiin nopea reagointi. TIETOTEKNIIKAN HYÖDYNTÄMINEN OSANA LIIKETOIMINTAPROSESSEJA: Sähköisen liiketoiminnan mahdollisuudet: Sisäiset ja ulkoiset prosessit Toiminnan tehostaminen, reaaliaikaisuus Toiminnan raportointi ja seuranta,

Lisätiedot

AKL 4.4.2014. Tiedolla johtaminen. Kenneth Ekström- Faros Group 050-5700605

AKL 4.4.2014. Tiedolla johtaminen. Kenneth Ekström- Faros Group 050-5700605 AKL 4.4.2014 Tiedolla johtaminen Kenneth Ekström- Faros Group 050-5700605 Hieman taustaa Itsestäni : Kenneth Ekström 050-5700605 Usean vuodan kokemus autoalasta Eri tehtäviä vähittäiskaupassa Eri organisaatioissa

Lisätiedot

Metsäsektorin hyväksyttävyys kriisissä

Metsäsektorin hyväksyttävyys kriisissä Metsäsektorin hyväksyttävyys kriisissä Voidaanko brändeillä vaikuttaa? Maaliskuu 2006 Professori Helsingin yliopisto Psykologian laitos gote.nyman@helsinki.fi Mistä tiedämme.? Miten voimme toimia.? Kenelle

Lisätiedot

Asiakastarpeiden merkitys ja perusta. asiakastarpeiden selvittämisen merkitys ja ongelmat asiakastarvekartoitus asiakastarvekartoitustyökaluja

Asiakastarpeiden merkitys ja perusta. asiakastarpeiden selvittämisen merkitys ja ongelmat asiakastarvekartoitus asiakastarvekartoitustyökaluja Asiakastarpeiden merkitys ja perusta asiakastarpeiden selvittämisen merkitys ja ongelmat asiakastarvekartoitus asiakastarvekartoitustyökaluja Mihin asiakastarpeiden selvittämistä tarvitaan yhteisen kielen/tarkastelutavan

Lisätiedot

KAIKILLE YHTEINEN TUTKINNON OSA 1 MYYNTIIN VALMISTAUTUMINEN. a) Ammattitaitovaatimukset

KAIKILLE YHTEINEN TUTKINNON OSA 1 MYYNTIIN VALMISTAUTUMINEN. a) Ammattitaitovaatimukset KAIKILLE YHTEINEN TUTKINNON OSA 1 MYYNTIIN VALMISTAUTUMINEN a) Ammattitaitovaatimukset Tutkinnon osan suorittaja osaa omassa myyntityössään toimia liiketoiminnan keskeisten periaatteiden ja organisaationsa

Lisätiedot

Kaikki vapaa-ajanyöpymiset* (tuhansia öitä)

Kaikki vapaa-ajanyöpymiset* (tuhansia öitä) 1 MATKAILUN EDISTÄMISKESKUS KESÄMATKAILUSTRATEGIA 2004-2006 1. Lähtökohtia Pohjana kesämatkailustrategialle on vuosille 2004 2007 laadittu MEKin toimintastrategia, jossa MEKin päätuoteryhmät määritellään.

Lisätiedot

Ohjelma, perjantai klo

Ohjelma, perjantai klo Ohjelma, perjantai 9.12. klo 8.30-15.00 Valmentajat: Marikka Heikkilä ja Hilkka Halla, Turun kauppakorkeakoulu, Timo Makkonen, Koneyrittäjien liitto. 8.30 Mikä on tärkeää metsäalan liiketoiminnassa? Osallistujien

Lisätiedot

Canon Essential Business Builder Program. Avain yrityksesi menestykseen

Canon Essential Business Builder Program. Avain yrityksesi menestykseen Canon Essential Business Builder Program Avain yrityksesi menestykseen Essential Business Builder Program: esittely Painotoimintaan liittyy monenlaisia haasteita, ja toiminnan kasvattaminen on usein vaikeaa.

Lisätiedot

Säästöpankkiryhmän strategia 2012. Tavoite: huomattavasti merkittävämpi finanssialan toimija vuonna 2020

Säästöpankkiryhmän strategia 2012. Tavoite: huomattavasti merkittävämpi finanssialan toimija vuonna 2020 Säästöpankkiryhmän strategia 2012 Tavoite: huomattavasti merkittävämpi finanssialan toimija vuonna 2020 Missiomme nousee juuristamme Missio Säästöpankit edistävät säästäväisyyttä ja asiakkaidensa taloudellista

Lisätiedot

More is More. Yksin vai yhdessä 11.12.2012. Harri Meller/JSL Partners Oy

More is More. Yksin vai yhdessä 11.12.2012. Harri Meller/JSL Partners Oy More is More Yksin vai yhdessä 11.12.2012 Harri Meller/JSL Partners Oy Valmentaja: Harri Meller Yli 30 vuoden kokemus liike-elämästä, tukkukaupan ja vähittäiskaupan myynnistä ja markkinoinnista sekä maahantuonnista

Lisätiedot

Marjat maailmassa. Johdanto kansainvälisiin marjastrategiohin & trendeihin. Market intelligence for healthy profits

Marjat maailmassa. Johdanto kansainvälisiin marjastrategiohin & trendeihin. Market intelligence for healthy profits Market intelligence for healthy profits Marjat maailmassa Johdanto kansainvälisiin marjastrategiohin & trendeihin Projektin tavoitteet Löytää malleja marja-alan osaamisen tuotteistamiseksi korkean jalostusarvon

Lisätiedot

MAINOSTAJIEN LIITTO KAMPANJAKUVAUS

MAINOSTAJIEN LIITTO KAMPANJAKUVAUS 1/9 KAMPANJAKUVAUS Tähdellä (*) TÄRKEÄÄ 1. Tallenna lomake ensin omalle koneellesi. 2. Täytä tallentamasi lomake. 3. Tallenna ja palauta. Täytä kampanjakuvaus huolella! Kampanjakuvaus on tuomareiden tärkein

Lisätiedot

60% 10% 1. MIKSI IHMEESSÄ VERKKOASIAKASPALVELUUN KANNATTAA PANOSTAA? Ole läsnä ja tavoitettavissa. Suomalaisista noin 90 % käyttää nettiä viikoittain.

60% 10% 1. MIKSI IHMEESSÄ VERKKOASIAKASPALVELUUN KANNATTAA PANOSTAA? Ole läsnä ja tavoitettavissa. Suomalaisista noin 90 % käyttää nettiä viikoittain. Tavoita ja vaikuta Oletko koskaan ollut epätietoinen siitä, mitä tuotteita tai palveluita yritys, jonka sivuilla vierailet, oikeasti tarjoaa? Jos olet, niin on todennäköisesti asiakkaasikin. Hän voi olla

Lisätiedot

OMAVALVONTA ISO 9001 ISO / FSSC 22000 ISO 14001 OHSAS 18001 SATAFOOD KEHITTÄMISYHDISTYS RY 24.9.2015. Marika Kilpivuori

OMAVALVONTA ISO 9001 ISO / FSSC 22000 ISO 14001 OHSAS 18001 SATAFOOD KEHITTÄMISYHDISTYS RY 24.9.2015. Marika Kilpivuori SATAFOOD KEHITTÄMISYHDISTYS RY Laatu- ja ympäristöjärjestelmät 24.9.2015 Marika Kilpivuori OMAVALVONTA ISO 9001 ISO / FSSC 22000 BRC ISO 14001 OHSAS 18001 IFS 1 MIKÄ JÄRJESTELMÄ MEILLÄ TARVITAAN? Yrityksen

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulujen strateginen johtaminen case Metropolia Ammattikorkeakoulu. Riitta Konkola

Ammattikorkeakoulujen strateginen johtaminen case Metropolia Ammattikorkeakoulu. Riitta Konkola Ammattikorkeakoulujen strateginen johtaminen case Metropolia Ammattikorkeakoulu Riitta Konkola 26.4.2016 Metropolia lyhyesti Monialainen ammattikorkeakoulu Osakeyhtiö; omistajat Helsinki, Espoo, Vantaa,

Lisätiedot

Miten voimat ja varat tasapainoon yrityksessäsi?

Miten voimat ja varat tasapainoon yrityksessäsi? Miten voimat ja varat tasapainoon yrityksessäsi? Voimavarariihi auttaa tunnistamaan, säilyttämään ja vahvistamaan voimavaroja sukupolvenvaihdosta suunnitteleville tuotantoa laajentaville jo investoinneille

Lisätiedot

Just duunit. Kevät 2015

Just duunit. Kevät 2015 Just duunit Kevät 2015 Just duunit Mitä tehdään? Perustetaan yritys. Miten tehdään? Keksitään yritysidea. Perustetaan yritys. Laaditaan kirjallinen yrityssuunnitelma. Toteutetaan! Just duunit: Tavoite

Lisätiedot

KUNNAN MAINEEN JA ELINVOIMAN JOHTAMINEN Kaukolämpöpäivät , Mikkeli. Timo Halonen kaupunginjohtaja, Mikkeli VTM, väitöstilaisuus 2.9.

KUNNAN MAINEEN JA ELINVOIMAN JOHTAMINEN Kaukolämpöpäivät , Mikkeli. Timo Halonen kaupunginjohtaja, Mikkeli VTM, väitöstilaisuus 2.9. KUNNAN MAINEEN JA ELINVOIMAN JOHTAMINEN Kaukolämpöpäivät 24.-25.8.2016, Mikkeli Timo Halonen kaupunginjohtaja, Mikkeli VTM, väitöstilaisuus 2.9.2016 Unelmayhteiskunta (Jensen) Tulevaisuuden maailmassa

Lisätiedot

Markkinoinnin perusteet, verkkokurssi Juho-Petteri Huhtala Markkinoinnin laitos

Markkinoinnin perusteet, verkkokurssi Juho-Petteri Huhtala Markkinoinnin laitos Markkinoinnin perusteet, verkkokurssi 13.06.2017 Juho-Petteri Huhtala Markkinoinnin laitos Osaamistavoitteet Kurssi tarjoaa yleiskuvan markkinoinnista. Kurssin suoritettuaan opiskelija ymmärtää markkinasuuntautuneen

Lisätiedot

Elintarvikealan pk yritysten toimintaympäristö 2008

Elintarvikealan pk yritysten toimintaympäristö 2008 Taulukko 1. Tutkimusaineiston toimialakohtainen jakauma Toimiala N Osuus tutkimusaineistosta (%) Toimialan yrityksiä (alle 20 henkeä) Suomessa %:a koko elintarvikealasta v. 2007 (Ruoka Suomi tilasto) Leipomotuotteet

Lisätiedot

Tekesin rahoitus startup-yrityksille

Tekesin rahoitus startup-yrityksille Tekesin rahoitus startup-yrityksille DM 1506263 10-2015 Tähtää korkealle Rahoitamme yrityksiä, joilla on halu ja kyky kasvaa. DM 1506263 4-2016 Intoa ja osaamista Loistava tiimi Omaa rahaa Kansainvälinen

Lisätiedot

Työnantajakuva heijastaa yrityksen arvoja ja johtamiskulttuuria. Suunta 2012, Pörssitalo 29.11.2011 Marcus Herold

Työnantajakuva heijastaa yrityksen arvoja ja johtamiskulttuuria. Suunta 2012, Pörssitalo 29.11.2011 Marcus Herold Työnantajakuva heijastaa yrityksen arvoja ja johtamiskulttuuria Suunta 2012, Pörssitalo 29.11.2011 Marcus Herold Työnantajakuvan haasteet muutoksessa Tilanne Asiakkaat Uusi suunta, Vanhasta luopuminen

Lisätiedot

BtoB-markkinoinnin tutkimus

BtoB-markkinoinnin tutkimus BtoB-markkinoinnin tutkimus Tiivistelmä tutkimustuloksista Anna-Mari West 19.6.2008 Tutkimuksen tavoitteet ja toteutus Tutkimuksen tavoitteet Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää markkinointipäättäjien

Lisätiedot

KEHITÄMME JA TUOTAMME INNOVATIIVISIA HENKILÖSTÖ- RATKAISUJA, JOTKA AUTTAVAT ASIAKKAITAMME SAAVUTTAMAAN TAVOITTEENSA.

KEHITÄMME JA TUOTAMME INNOVATIIVISIA HENKILÖSTÖ- RATKAISUJA, JOTKA AUTTAVAT ASIAKKAITAMME SAAVUTTAMAAN TAVOITTEENSA. KEHITÄMME JA TUOTAMME INNOVATIIVISIA HENKILÖSTÖ- RATKAISUJA, JOTKA AUTTAVAT ASIAKKAITAMME SAAVUTTAMAAN TAVOITTEENSA. 2 Talous, työelämä ja markkinat muuttuvat nopeammin kuin koskaan. Pääoma ja teknologia

Lisätiedot

5. Harjoitus Myynti, markkinointi ja asiakkaan kohtaaminen. TU-A1100 Tuotantotalous 1

5. Harjoitus Myynti, markkinointi ja asiakkaan kohtaaminen. TU-A1100 Tuotantotalous 1 5. Harjoitus Myynti, markkinointi ja asiakkaan kohtaaminen TU-A1100 Tuotantotalous 1 Harjoitusty ö Harjoitusten sisältö 6. Analyysit ja tulevaisuus 5. Myynti, markkinointi ja asiakkaan kohtaaminen 4.

Lisätiedot

KIRJASTO & MARKKINOINTI Kito 2015 24.8.2015

KIRJASTO & MARKKINOINTI Kito 2015 24.8.2015 KIRJASTO & MARKKINOINTI Kito 2015 24.8.2015 Helsingin kaupunginkirjasto 27.8.2015 OHJELMA & TAVOITE Lyhyt esittely - mitä markkinointi on Miten markkinointi eroaa viestinnästä? Esimerkkejä kirjastomarkkinoinnista

Lisätiedot

Parasta eurooppalaista liiketoiminnan osaamista pk-yritysten tarpeisiin FAST LANE PROGRAM PK-KOULUTUSOHJELMA 2.

Parasta eurooppalaista liiketoiminnan osaamista pk-yritysten tarpeisiin FAST LANE PROGRAM PK-KOULUTUSOHJELMA 2. Parasta eurooppalaista liiketoiminnan osaamista pk-yritysten tarpeisiin FAST LANE PROGRAM PK-KOULUTUSOHJELMA 2. Strategia ja johtaminen kilpailijoita paremmaksi Pk-koulutusohjelma vastaa Teknologiateollisuuden

Lisätiedot

KAMPANJAKUVAUS Tähdellä (*) merkityt kohdat ovat pakollisia.

KAMPANJAKUVAUS Tähdellä (*) merkityt kohdat ovat pakollisia. KAMPANJAKUVAUS Tähdellä (*) merkityt kohdat ovat pakollisia. OSALLISTUJATIEDOT Kilpailutyön nimi* Mainostoimisto* Mainostava yritys / yhteisö* Mediatoimisto* Muut KILPAILULUOKKA* Vuoden paras lanseeraus

Lisätiedot

LIIKETOIMINTASUUNNITELMA YRITYKSEN NIMI PÄIVÄYS

LIIKETOIMINTASUUNNITELMA YRITYKSEN NIMI PÄIVÄYS LIIKETOIMINTASUUNNITELMA YRITYKSEN NIMI PÄIVÄYS YT2 ALOITTAVAN YRITYKSEN LIIKETOIMINTASUUNNITELMA LITE Tämä työkirja on tarkoitettu yrityksen perustamista suunnitteleville henkilöille ja soveltuu parhaiten

Lisätiedot