TYÖPAIKKAOHJAAJAKSI VALMENTAUTUMINEN 2ov

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TYÖPAIKKAOHJAAJAKSI VALMENTAUTUMINEN 2ov"

Transkriptio

1

2 LIITE 1 1 (11) TYÖPAIKKAOHJAAJAKSI VALMENTAUTUMINEN 2ov Tavoitteet ja keskeiset sisällöt, kiitettävä taso Opiskelija on tunnettava oman alansa perustutkinnon opetussuunnitelma ja kansalliset näyttöaineistot, jotta hän osaa tunnistaa työssäoppimisjaksolla opiskeltavat asiat ja ammattiosaamisen näytöillä arvioitavan osaamisen. Hänen on osattava perehdyttää opiskelijoita työssäoppimiseen ja ammattiosaamisin näyttöihin. Hänen on tunnettava oman alan työelämä ja ammatillisen koulutus siinä määrin, että osaa esitellä alaansa työ- ja koulutusmahdollisuuksia esimerkiksi työelämään tutustumisjaksolla oleville opiskelijoille. oman alan koulutuksen ja työelämän yhteistyö. Opiskelijan on osattava perehdyttää muita opiskelijoita työpaikalla tai oppilaitoksissa tehtäviin työhön, toimintatapoihin ja sääntöihin. Opiskelija on osattava käydä rakentavia ohjauskeskusteluja. Hänen on osattava kehittää toimintaansa palautteen perusteella ja osattava sovitella näkemyseroja. Opiskelijan osattava toimia erilaisten oppijoiden ja työtovereiden kanssa joustavasti. opiskelijalähtöinen ohjaaminen. Opiskelijan on osattava neuvotella aloitteellisesti työyhteisössä työssäoppimisen ja ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamisesta. Opiskelijan on osattava valmistella yhteistyössä opettajan ja työpaikkaohjaajan kanssa työssäoppimisen ja ammattiosaamisen näytön suunnitelmia. Opiskelijan on osattava arvioida työhönsä littyvät työturvallisuusriskit sekä hänen on osattava toimia ja ohjata myös muita toimimaan työturvallisuusohjeiden mukaisesti. työssäoppimisen ja ammattiosaamisen näyttöjen toteuttaminen.

3 LIITE 2 2 (11) Opiskelija on osattava vastaanottaa ja antaa kehittävää palautetta. Opiskelijan on osattava tunnistaa työpaikalla työssäoppimiseen tai ammattiosaamisen näyttöön sopivan työtehtävät ja selvittää niiden arviointikohteet ja kriteerit. Opiskelijan on osattava jatkuvasti itsearvioida työssäoppimisen ja ammattiosaamiseen näyttöään ennalta sovittujen arvioinnin kohteiden ja kriteereiden mukaan. Arviointi, tyydyttävä (T1) opiskelijan arviointi työssäoppimisessa ja ammattiosaamisen näytöissä. Opiskelijan on osattava perehdyttää muita opiskelijoita työssäoppimiseen ja ammattiosaamisen näyttöihin antaa palautetta työtehtävistä ottaen huomioon arviointikohteet ja kriteerit arvioida työnsä työturvallisuusriskit sekä hänen on osattava toimia ja ohjata myös muita toimimaan työturvallisuusohjeiden mukaisesti käydä rakentavia palautekeskusteluja työpaikkaohjaajan ja opettajan kanssa.

4 LIITE 2 3 (11) YRITTÄJYYS JA YRITYSTOIMINTA 20 OV OPINNOT Yrittäjyys (10 ov) Tavoitteet ja keskeiset sisällöt, kiitettävä taso Opiskelijan on osattava arvioida oman osaamisensa ja/tai ryhmän osaamisen, (tuotteen tai palvelun) tai molempien tuotteistamismahdollisuuksia Tällöin hänen on osattava yhteistyössä ryhmän kanssa löytää koulutusalan tai alojen tarjoamia mahdollisuuksia yritystoimintaan. Opiskelijan on osattava arvioida vahvuuksiaan yrittäjänä. Hänen on osattava ottaa vastaan palautetta toiminnastaan ja asettaa sen pohjalta itselleen kehittymistavoitteita. oman ja ryhmän osaamisen (tuote tai palvelu) tuotteistaminen. Opiskelijan on osattava selvittää ja raportoida yhteistyössä ryhmän kanssa perustettavan yrityksen tai yrityssimulaation toimintamahdollisuuksia, kuten vahvuuksia, heikkouksia, mahdollisuuksia ja kehittämistarpeita. Opiskelijan on osattava täsmentää ryhmässä taloudellisesti kannattava liikeidea ja kehittää toiminta-ajatus. perustettavan yrityksen tai yrityssimulaation toimintaedellytysten arviointi, liikeidean täsmentäminen. Opiskelijan on osattava yhteistyössä ryhmän kanssa hyödyntää yrityksen perustamista ja toimintaa tukevia palveluja sekä kartoittaa ja hankkia perustettavalle yritykselle tai yrityssimulaatiolle toimiva yhteistyö- tai partneriyritys. yrityksen perustamista ja toimintaa tukevien palvelujen hyödyntäminen ja yhteistyö- tai partneriyrityksen hankinta. Opiskelijan on osattava laatia yhdessä ryhmän kanssa alustava liiketoimintasuunnitelma, joka sisältää mm. yritysmuodon valinnan, yrityksen talouden suunnittelun sekä sen suunnittelun, miten tuote tai palvelu tuotetaan, markkinoidaan ja myydään, ketkä ovat yrityksen asiakkaat, missä yritys sijaitsee ja ketkä yrityksessä työskentelevät.

5 LIITE 2 4 (11) Opiskelijan on osattava ryhmän kanssa tehdä suunnitelmat yrityksen tai yrityssimulaation taloudesta. Tällöin hänen on osattava yhteistyössä ryhmän kanssa esimerkiksi laatia yrityksen tai yrityssimulaation tarvitsemat investointilaskelmat ja käyttöpääoman tarvelaskelmat, selvittää yrityksen rahoitustarve ja myynti- ja kassabudjetti ja suunnitella maksuliikenne. Opiskelijan on osattava esitellä ryhmän kanssa liiketoiminta- ja taloussuunnitelma yritysneuvontapalveluiden tuottajille sekä rahoittajille ja neuvotella heidän kanssaan yrityksen toimintamahdollisuuksista ja rahoituksesta. alustavan liiketoimintasuunnitelman laatiminen. Opiskelijan on osattava ryhmän kanssa perustaa yritys ja laatia sen edellyttämät asiakirjat ja toimia keskeisten viranomaisten kanssa. yrityksen tai yrityssimulaation perustaminen ja yritystoiminnan käynnistäminen. Opiskelijan on osattava tehdä oma-aloitteisesti ja vastuullisesti sovittuja yrityksen tai yrityssimulaation ydintehtäviä, esimerkiksi myynti-, hinnoittelu-, osto-, varastokirjanpitotehtäviä, laskutusta, reskontraa, palkanlaskentaa, kirjeenvaihtoa, arkistointia ja asiakirjojen laatimista. Hänen on osattava toimia ryhmässä yhteistyössä mm. tilitoimiston kanssa ja hyödyntää saatua taloudellista informaatiota kuten yrityksen tulosta ja tasetta. Opiskelijan on osattava toimia yhteistyössä toisten opiskelijoiden kanssa yrityksessä tai yrityssimulaatiossa niin, että hän tehtäväalueellaan toteuttaa markkinointisuunnitelmaa, luo ja ylläpitää asiakassuhteita, toimii palveluhenkisesti ja siten edesauttaa asiakastyytyväisyyttä. Opiskelijan on osattava huolehtia työympäristöstä. Hänen on osattava toimia yhteistyössä työyhteisössään. Hänen on osattava yhteistyössä luoda, ylläpitää ja hyödyntää toiminnan edellyttämiä yhteistyöverkostoja eri sidosryhmien kanssa. Hänen on osattava tehdä valintoja yrityksen arvojen mukaisesti ja ratkaista esiin tulevia arvoristiriitoja. Hänen on osattava tehdä ryhmässä valintoja ja päätöksiä yrityksen toiminnan kehittämiseksi.

6 LIITE 2 5 (11) perustetussa yrityksessä tai yrityssimulaatiossa toimiminen. Opiskelijan on osattava ryhmän kanssa lopettaa yrityksen tai yrityssimulaation toiminta opintojen päättyessä tai jatkaa yrityksen toimintaa yritystoiminnan (10 ov) opintojen yhteydessä tavoitteenaan perustaa oma yritys. Arviointi tyydyttävä (T1) yrityksen tai yrityssimulaation toiminnan lopettaminen tai jatkaminen opiskelijan omana yrityksenä. Opiskelijan on osattava arvioida ryhmässä tuotteen tai palvelun tuotteistamismahdollisuuksia. Opiskelijan on osattava arvioida vahvuuksiaan yrittäjänä. Hänen on osattava ottaa vastaan palautetta toiminnastaan ja asettaa ohjattuna sen pohjalta itselleen kehittymistavoitteita Opiskelijan on osattava yhteistyössä ryhmän kanssa kartoittaa toimialalla toimivia yrityksiä Opiskelijan on osattava selvittää yhteistyössä ryhmän kanssa perustettavan yrityksen tai yrityssimulaation toimintamahdollisuuksia, kuten vahvuuksia, heikkouksia ja mahdollisuuksia. Opiskelijan on osattava täsmentää yhteistyössä ryhmän kanssa liikeidea Opiskelijan on osattava ohjattuna osallistua ryhmän työskentelyyn alustavan liiketoimintasuunnitelman laatimisessa, esimerkiksi yritysmuodon valinnassa, yrityksen talouden suunnittelussa ja sen suunnittelussa, miten tuote tai palvelu tuotetaan, markkinoidaan ja myydään, ketkä ovat yrityksen asiakkaat ja missä yritys sijaitsee. Hänen on osattava selvittää työntekijöiden palkkaamisesta aiheutuvat kustannukset yritykselle ja se, kuinka monta työntekijää yritykseen voidaan palkata Opiskelijan on osattava osallistua ryhmän kanssa liiketoiminta- ja taloussuunnitelman esittelyn valmisteluun yritysneuvontapalveluiden tuottajille sekä rahoittajille Opiskelijan on osattava ohjattuna osallistua toimintaan, kun ryhmä perustaa yrityksen ja laatii sen edellyttämät asiakirjat Opiskelijan on osattava tehdä ohjattuna yrityksen tai yrityssimulaation ydintehtäviä, esimerkiksi myynti-, hinnoittelu-, osto-, varastokirjanpitotehtäviä ja laskutusta. Hänen on osattava osallistua ryhmässä yhteistyön valmisteluihin mm. tilitoimiston kanssa

7 LIITE 2 6 (11) Opiskelijan on osattava toimia yhteistyössä toisten opiskelijoiden kanssa yrityksessä tai yrityssimulaatiossa niin, että hän tehtäväalueellaan toimii palveluhenkisesti ja siten edesauttaa asiakastyytyväisyyttä Opiskelijan on osattava huolehtia työympäristöstä. Hänen on osattava toimia yhteistyössä työyhteisössään. Hänen on osattava ohjattuna tehdä valintoja yrityksen arvojen mukaisesti ja ratkaista esiin tulevia arvoristiriitoja Opiskelijan on osattava ohjattuna osallistua toimintaan, kun ryhmä lopettaa yrityksen tai yrityssimulaation toiminnan opintojen päättyessä.

8 LIITE 2 7 (11) Yritystoiminta 10 ov Tavoitteet ja keskeiset sisällöt, kiitettävä taso Opiskelijan on osattava arvioida oman osaamisensa (tuotteen tai palvelun) tuotteistamismahdollisuuksia. Tällöin hänen on osattava löytää koulutusalansa tarjoamia mahdollisuuksia yritystoimintaansa. Opiskelijan on osattava analysoida omia vahvuuksiaan yrittäjänä ja täydentää osaamistaan. Hänen on osattava hakea palautetta toiminnastaan sekä asettaa sen pohjalta itselleen kehittymistavoitteita. oman osaamisen tuotteistamismahdollisuuksien kartoitus, liiketoiminnan toteuttamisen vaatimien asioiden arviointi suhteessa omiin vahvuuksiin ja heikkouksiin. Opiskelijan on osattava kartoittaa oman alansa yritystoimintaa, valita perustettavalle yritykselle mentoroiva yhteistyöyritys ja selvittää liiketoiminnan kannalta välttämättömät yhteistyökumppanit. perustettavan yrityksen toimiala-analyysin tekeminen, liiketoimintaympäristön selvittäminen ja yhteistyöyrityksen kartoitus ja hankinta sekä liiketoiminnan kannalta välttämättömien yhteistyökumppanien ja resurssien selvittäminen. Opiskelijan on osattava selvittää ja raportoida perustettavan yrityksen toimintamahdollisuuksia, kuten vahvuuksia, heikkouksia, mahdollisuuksia ja kehittämistarpeita. Opiskelijan on osattava arvioida mahdollisuuksia yritystoimintaan esimerkiksi omistajanvaihdoksen, ketjuyrittämisen tai yhteistyöyrityksen avulla. Opiskelijan on osattava täsmentää yritykselleen taloudellisesti kannattava liikeidea ja kehittää toiminta-ajatus. liiketoimintamahdollisuuksien etsiminen, tunnistaminen ja arviointi.

9 LIITE 2 8 (11) Opiskelijan on osattava laatia liiketoimintasuunnitelma, joka sisältää mm. yritysmuodon valinnan, yrityksen talouden suunnittelun sekä sen, miten tuote tai palvelu tuotetaan, markkinoidaan ja myydään, ketkä ovat yrityksen asiakkaat, missä yritys sijaitsee ja ketkä yrityksessä työskentelevät. Opiskelijan on osattava esitellä liiketoiminta- ja taloussuunnitelma yritysneuvontapalveluiden tuottajille sekä rahoittajille ja neuvotella heidän kanssaan yrityksen toimintamahdollisuuksista ja rahoituksesta. Opiskelijan on osattava suunnitella yrityksensä tuotteiden valmistaminen tai palvelun tarjonta, hinnoittelu ja myynti, jolloin hänen on osattava tunnistaa yrityksen asiakasryhmät ja kilpailutilanne, laskea toiminnan kannattavuus ja valita tilanteeseen sopivimmat markkinointikeinot. Hänen on osattava määrittää yrityksensä sijainti, miten yritys toimii, markkinoi, kehittää tuotteitaan tai palvelujaan, hoitaa tuotantoaan tai palveluaan, keitä yrityksessä on töissä ja miten yritystä johdetaan. Opiskelijan on osattava tehdä ja raportoida perustettavalle yritykselleen markkinointisuunnitelma ja päättää selkeät markkinointitoimenpiteet. Hänen on osattava suunnitella asiakaspalveluprosessi, joka edesauttaa asiakastyytyväisyyttä ja ylläpitää asiakassuhteita. Hänen on osattava määrittää yrityksensä markkinointialue sekä laatia ja raportoida markkina- ja tuoteanalyysi tuotteittain tai palveluittain ja asiakkaittain. Opiskelijan on osattava tehdä yrityksensä toiminnan edellyttämät logistiset ratkaisut, kuten suunnitella yrityksen toiminnan informaatio-, raha- ja materiaalivirrat. Opiskelijan on osattava tehdä yrityksensä riskien hallinta-analyysi yrittäjyyteen liittyvistä taloudellisista ja muista riskeistä, ottaa huomioon keskeisimmät kannattavuuteen vaikuttavat tekijät ja tehdä ratkaisut. Tällöin hänen on osattava arvioida riskien ja uhkien vaikutuksia yrityksensä toimintaan. Opiskelijan on osattava suunnitella, miten yrityksen talous hoidetaan ja selvittää, mitkä ovat alalla yleisesti yrityksen toiminnan edellyttämät resurssit. Tällöin hänen on osattava esimerkiksi laatia yrityksen tarvitsemat investointilaskelmat, käyttöpääoman tarvelaskelmat, selvittää yrityksen rahoitustarve ja myynti- ja kassabudjetti ja suunnitella yrityksen päivittäistä rahaliikennettä ja maksuvalmiuden seurantaa.

10 LIITE 2 9 (11) liikeidean valinta, markkinointitoimenpiteistä päättäminen, logististen ratkaisujen ja riskien hallinta-analyysin tekeminen, yritysmuodon valinta, rahoitusneuvottelut. Opiskelijan on osattava toimia yhteistyössä sekä luoda, ylläpitää ja hyödyntää yhteistyöverkostoja eri sidosryhmien kanssa. Hänen on osattava tehdä valintoja yrityksensä arvojen mukaisesti ja ratkaista esiin tulevia arvoristiriitoja. Hänen on osattava suunnitella yrityksensä toimintaa vastuullisen liiketoiminnan ja kestävän kehityksen mukaisesti. Hänen on osattava tehdä valintoja ja yrityksensä toiminnan edellyttämiä päätöksiä yrityksen toiminnan kehittämiseksi sekä arvioida niiden vaikutusta yrityksen ja omaan toimintaan. Opiskelijan on osattava suunnitella yrityksensä ydintehtäviä, kuten osto-, varastoja myyntitehtäviä, hinnoittelua, kirjanpitoa, laskutusta, reskontraa, palkanlaskentaa, kirjeenvaihtoa, arkistointia ja asiakirjojen laatimista. Hänen on osattava suunnitella yhteistyötä mm. tilitoimiston kanssa ja hyödyntää suunnitelmiensa pohjalta saamansa taloudellista informaatiota kuten yrityksen tulosta ja tasetta. kannattavan liiketoiminnan toteutuksen suunnittelu yhteistyössä alan asiantuntijoiden kanssa. Opiskelijan on osattava perustaa yritys. Tällöin hänen on osattava valita perustettavalle yritykselleen sopiva yritysmuoto ja laatia sen edellyttämät asiakirjat ja toimia keskeisten viranomaisten kanssa. Hänen on osattava lopettaa yrityksen toiminta. Arviointi tyydyttävä (T1) yrityksen perustaminen ja lopettaminen. Opiskelijan on osattava arvioida oman osaamisensa (tuotteen tai palvelun) tuotteistamismahdollisuuksia. Opiskelijan on osattava analysoida omia vahvuuksiaan yrittäjänä. Hänen on osattava vastaanottaa palautetta toiminnastaan sekä muuttaa toimintaansa palautteen mukaisesti Opiskelijan on osattava ohjatusti kartoittaa oman alansa yritystoimintaa ja valita perustettavalle yritykselle mentoroiva yhteistyöyritys

11 LIITE 2 10 (11) Opiskelijan on osattava ohjatusti selvittää ja raportoida perustettavan yrityksen toimintamahdollisuuksia, kuten vahvuuksia, heikkouksia, mahdollisuuksia ja kehittämistarpeita. Opiskelijan on osattava ohjatusti selvittää mahdollisuuksia yritystoimintaan esimerkiksi omistajanvaihdoksen, ketjuyrittämisen ja yhteistyöyrityksen avulla. Opiskelijan on osattava ohjatusti täsmentää yritykselleen taloudellisesti kannattava liikeidea Opiskelijan on osattava laatia ohjatusti alustava liiketoimintasuunnitelma, joka sisältää mm. yritysmuodon valinnan, yrityksen talouden suunnittelun ja sen, miten tuote tai palvelu tuotetaan, markkinoidaan ja myydään, ja ketkä ovat yrityksen asiakkaat, missä yritys sijaitsee sekä ketkä yrityksessä työskentelevät Opiskelijan on osattava ohjatusti esitellä alustava liiketoiminta- ja taloussuunnitelma yritysneuvontapalveluiden tuottajille sekä rahoittajille ja neuvotella heidän kanssaan yrityksen toimintamahdollisuuksista ja rahoituksesta Opiskelijan on osattava ohjatusti suunnitella yrityksensä tuotteiden valmistaminen tai palvelun tarjonta, hinnoittelu ja myynti. Tällöin hänen on ohjatusti osattava tunnistaa yrityksen asiakasryhmät ja kilpailutilanne, laskea toiminnan kannattavuus ja valita tilanteeseen sopivimmat markkinointikeinot. Hänen on ohjatusti osattava määrittää yrityksensä sijainti, miten yritys toimii, markkinoi, kehittää tuotteitaan tai palvelujaan, hoitaa tuotantoaan tai palveluaan, keitä yrityksessä on töissä ja miten yritystä johdetaan Opiskelijan on ohjatusti osattava tehdä ja raportoida perustettavalle yritykselleen markkinointisuunnitelma, joka ylläpitää asiakassuhteita Opiskelijan on ohjatusti osattava tehdä yrityksensä toiminnan edellyttämät logistiset ratkaisut, kuten suunnitella yrityksen toiminnan informaatio-, raha- ja materiaalivirrat Opiskelijan on ohjatusti osattava tehdä yrityksensä riskien hallinta-analyysi yrittäjyyteen liittyvistä taloudellisista ja muista riskeistä, ottaa huomioon keskeisimmät kannattavuuteen vaikuttavat tekijät ja tehdä ratkaisut Opiskelijan on ohjatusti osattava suunnitella, miten yrityksen talous hoidetaan ja selvittää, mitkä ovat yrityksen toiminnan edellyttämät resurssit alalla yleisesti. Tällöin hänen on ohjatusti osattava esimerkiksi laatia yrityksen tarvitsemat investointilaskelmat ja käyttöpääoman tarvelaskelmat, selvittää yrityksen rahoitustarve ja myynti- ja kassabudjetti ja suunnitella yrityksen päivittäistä rahaliikennettä ja maksuvalmiuden seurantaa Opiskelijan on osattava ohjatusti toimia yhteistyössä eri yhteistyöverkostoja eri sidosryhmien kanssa. Hänen on ohjatusti osattava tehdä valintoja yrityksensä arvojen mukaisesti ja ratkaista esiin tulevia arvoristiriitoja

12 LIITE 2 11 (11) Opiskelijan on osattava ohjatusti suunnitella yrityksensä ydintehtäviä, kuten osto-, varasto- ja myyntitehtäviä, hinnoittelua, laskutusta ja reskontraa. Hänen on osattava ohjatusti suunnitella yhteistyötä mm. tilitoimiston kanssa ja hyödyntää saamansa taloudellista informaatiota Opiskelijan on osattava ohjatusti perustaa yritys. Tällöin hänen on osattava valita perustettavalle yritykselleen sopiva yritysmuoto ja laatia sen edellyttämät asiakirjat ja toimia keskeisten viranomaisten kanssa. Hänen on osattava ohjatusti lopettaa yrityksen toiminta.

VAASAN AMMATTIOPISTO. Yrittäjyys-väylä 2010

VAASAN AMMATTIOPISTO. Yrittäjyys-väylä 2010 Pvm 18.5.2010 Laatija Hillevi Kivelä Rakenteen tarkistus Pvm 18.5.2010 Osastonjohtaja Katarina Ivars Muodollinen tarkistus Pvm 18.5.2010 Kehittämispäällikkö Hillevi Kivelä Suunnitelman hyväksyntä Pvm 18.5.2010

Lisätiedot

Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto

Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto Ammatillisen perustutkinnon opetussuunnitelma Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto 2015 Käytön tuen osaamisala, datanomi Ohjelmistotuotannon osaamisala, datanomi Hyväksytty 13.8.2015 SISÄLTÖ JOHDANTO...

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinnon, merkonomi, tavoitteet ja tutkinnon muodostuminen

Liiketalouden perustutkinnon, merkonomi, tavoitteet ja tutkinnon muodostuminen Forssan ammatti-instituutti Liiketalous ja kauppa Suunnitelma 3.8.2009 1 Liiketalouden perustutkinnon, merkonomi, tavoitteet ja tutkinnon muodostuminen Tutkinnon tavoitteet Liiketalouden perustutkinnon,

Lisätiedot

Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto, datanomi

Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto, datanomi Tieto ja viestintätekniikan perustutkinto, datanomi Hyväksytty 21.1.2011 SISÄLLYSLUETTELO TIETO JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, DATANOMI, 120 ov... 5 TUTKINNON RAKENNE... 5 TYÖSSÄOPPIMINEN... 7 AMMATTIOSAAMISEN

Lisätiedot

KANSALLINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTO

KANSALLINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTO KANSALLINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTO LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO Kansallinen ammattiosaamisen näyttöaineisto on laadittu voimassa olevien liiketalouden perustutkinnon opetussuunnitelman ja näyttötutkinnon

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO Asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma Merkonomi

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO Asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma Merkonomi LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO Asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma Merkonomi Liiketalouden perustutkinto, asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma, merkonomi 1 Johdanto 1 1.1 Opetussuunnitelma yleisesti

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ

POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖSUUNNITELMA LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO MERKONOMI, ASIAKASPALVELUN JA MARKKINOINNIN SEKÄ TALOUSHALLINNON KOULUTUSOHJELMAT. Hyväksytty ohjausryhmän

Lisätiedot

OSAAMISEN AVAIMET TEKEMÄLLÄ! Työssäoppimisen ja ammattiosaamisen näyttöjen opas

OSAAMISEN AVAIMET TEKEMÄLLÄ! Työssäoppimisen ja ammattiosaamisen näyttöjen opas OSAAMISEN AVAIMET TEKEMÄLLÄ! Työssäoppimisen ja ammattiosaamisen näyttöjen opas Merkonomit Raahen Porvari- ja Kauppakoulu Sisällys HYVÄ TIETÄÄ TYÖSSÄOPPIMISJAKSOSTA... 1 TYÖSSÄOPPIMINEN JA NÄYTÖT... 1

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA. Liiketalous ja kauppa LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO MERKONOMI. ASIAKASPALVELUN JA MARKKINOINNIN KOULUTUSOHJELMA HOPS 120 ov

OPETUSSUUNNITELMA. Liiketalous ja kauppa LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO MERKONOMI. ASIAKASPALVELUN JA MARKKINOINNIN KOULUTUSOHJELMA HOPS 120 ov Liiketalous ja kauppa OPETUSSUUNNITELMA 2006 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO MERKONOMI ASIAKASPALVELUN JA MARKKINOINNIN KOULUTUSOHJELMA HOPS 120 ov hyväksytty kyha 26.9.2006 83 SISÄLTÖ I OSA OPETUSSUUNNITELMAN

Lisätiedot

JEDU - tutkintokohtainen opetussuunnitelma, liiketalouden perustutkinto

JEDU - tutkintokohtainen opetussuunnitelma, liiketalouden perustutkinto 2 3 JOHDANTO... 5 1. LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO... 5 1.1 LIIKETALOUDEN JA KAUPAN AMMATTIALAN KUVAUS JA ARVOPERUSTA... 5 1.2 TUTKINNON TAVOITTEET... 5 1.3 PAIKALLISEN TOIMINTAYMPÄRISTÖN HUOMIOON OTTAMINEN...

Lisätiedot

AHLMANIN AMMATTIOPISTO PUUTARHURI

AHLMANIN AMMATTIOPISTO PUUTARHURI AHLMANIN AMMATTIOPISTO PUUTARHURI OPETUSSUUNNITELMA Puutarhatalouden perustutkinto Kukka- ja puutarhakaupan koulutusohjelma Puutarhuri Hyväksytty johtokunnassa 25.5.2010 1 Sisällysluettelo 1 TUTKINNON

Lisätiedot

Suunnitelma ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamisesta ja arvioinnista Liiketalouden perustutkinto, merkonomi

Suunnitelma ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamisesta ja arvioinnista Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 1 Suunnitelma ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamisesta ja arvioinnista Liiketalouden perustutkinto, merkonomi Tutkinnon osan nimi ja sen laajuus (osp) Pakollinen tutkinnon osa Asiakaspalvelu (30 osp)

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2009

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2009 1 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2009 ASIAKASPALVELUN JA MYYNNIN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA TALOUS- JA TOIMISTOPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA TIETO- JA KIRJASTOPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA

Lisätiedot

Opetussuunnitelma. Liiketalouden perustutkinto, merkonomi Asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma Talous- ja toimistopalvelujen koulutusohjelma

Opetussuunnitelma. Liiketalouden perustutkinto, merkonomi Asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma Talous- ja toimistopalvelujen koulutusohjelma Opetussuunnitelma Liiketalouden perustutkinto, merkonomi Asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma Talous- ja toimistopalvelujen koulutusohjelma Hyväksytty 1.0/13.8.2009 Ammatillisen peruskoulutuksen

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI OPETUSSUUNNITELMA

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI OPETUSSUUNNITELMA LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI OPETUSSUUNNITELMA 15.6.2015 Liiketalouden perustutkinto, merkonomi OPETUSSUUNNITELMA Ammatilliset tutkinnon osat Ammattitaidon hankkiminen ja ammattiosaamisen näyttö

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, DATANOMI KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, DATANOMI KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, DATANOMI KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA OPPILAITOSKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA 9/2010 Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto T U T K I N N O N P E R U S T E

Lisätiedot

Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon koulutusala. OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO

Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon koulutusala. OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon koulutusala OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO Asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma Talous- ja toimistopalvelujen koulutusohjelma

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, Merkonomi OPETUSSUUNNITELMA AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS ASIAKASPALVELUN JA MYYNNIN KOULUTUSOHJELMA

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, Merkonomi OPETUSSUUNNITELMA AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS ASIAKASPALVELUN JA MYYNNIN KOULUTUSOHJELMA LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, Merkonomi OPETUSSUUNNITELMA AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS ASIAKASPALVELUN JA MYYNNIN KOULUTUSOHJELMA RAAHEN PORVARI- JA KAUPPAKOULU 1.8.2012 YLEISTÄ... 3 1. LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON,

Lisätiedot

Matkailu-, ravitsemis- ja talousala

Matkailu-, ravitsemis- ja talousala Matkailu-, ravitsemis- ja talousala OPETUSSUUNNITELMA, 180 osp. MATKAILUALAN PERUSTUTKINTO Matkailupalvelujen osaamisala, Matkailupalvelujen myynnin ja tietopalvelujen osaamisala, matkailuvirkailija MATKAILUPALVELUJEN

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA MATKAILUALAN PERUSTUTKINTO 120 OV

POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA MATKAILUALAN PERUSTUTKINTO 120 OV POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA MATKAILUALAN PERUSTUTKINTO 120 OV Matkailupalvelujen koulutusohjelma/osaamisala, Matkailupalvelujen tuottaja Matkailupalvelujen

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI ASIAKASPALVELUN JA MYYNNIN KOULUTUSOHJELMA TALOUS- JA TOIMISTOPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI ASIAKASPALVELUN JA MYYNNIN KOULUTUSOHJELMA TALOUS- JA TOIMISTOPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI ASIAKASPALVELUN JA MYYNNIN KOULUTUSOHJELMA TALOUS- JA TOIMISTOPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA OPPILAITOSKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA 9/2009 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON

Lisätiedot

Tutkinnon oppilaitoskohtainen opetussuunnitelma

Tutkinnon oppilaitoskohtainen opetussuunnitelma Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto Tutkinnon oppilaitoskohtainen opetussuunnitelma Etelä-Savon ammattiopiston johtoryhmän vahvistama 2.5.2011 Osaamisjohtaja Marja Anttalainen Käsi- ja taideteollisuusalan

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO 180 OSP OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA 2015-2017

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO 180 OSP OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA 2015-2017 1 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO 180 OSP OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA 2015-2017 2 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO Sisällys LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO ALAKOHTAINEN SUUNNITELMA... 3 1 Liiketalouden

Lisätiedot

opiskelijan arvioijana

opiskelijan arvioijana Työpaikkaohjaaja opiskelijan arvioijana Heljä Hätönen www.ohjaan.fi Tämän teoksen kopioiminen on tekijänoikeuslain (404/61, muut. 712/96) ja valokuvalain (495/6, muut. 446/95) mukaisesti kielletty lukuun

Lisätiedot

KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALAN PE- RUSTUTKINTO Tuotteen suunnittelun ja valmistuksen osaamisala, artesaani Ympäristön suunnittelun ja rakentamisen

KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALAN PE- RUSTUTKINTO Tuotteen suunnittelun ja valmistuksen osaamisala, artesaani Ympäristön suunnittelun ja rakentamisen KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALAN PE- RUSTUTKINTO Tuotteen suunnittelun ja valmistuksen osaamisala, artesaani Ympäristön suunnittelun ja rakentamisen osaamisala, artesaani KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALAN PERUSTUTKINTO

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA. Liiketalouden perustutkinto. Merkonomi. Asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma, finanssialan suuntautuminen 2014-2015

OPETUSSUUNNITELMA. Liiketalouden perustutkinto. Merkonomi. Asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma, finanssialan suuntautuminen 2014-2015 0 OPETUSSUUNNITELMA Liiketalouden perustutkinto Merkonomi Asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma, finanssialan suuntautuminen 20 2014-2015 Venemestarinkatu 35, 24240 Salo p. (02) 7704 1 etunimi.sukunimi@sskky.fi

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto Merkonomi OPS 2012-2013

Liiketalouden perustutkinto Merkonomi OPS 2012-2013 Liiketalouden perustutkinto Merkonomi OPS 2012-2013 Asiakaspalvelu ja myynti Talous- ja toimistopalvelu SISÄLLYS TERVETULOA OPISKELEMAAN!... 3 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON, MERKONOMI, TAVOITTEET JA TUTKINNON

Lisätiedot

tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto datanomi 2010

tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto datanomi 2010 tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto datanomi 2010 KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA OHJELMISTOTUOTANNON KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA MÄÄRÄYS 16/011/2010 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA. Talous- ja toimistopalvelujen koulutusohjelma Merkonomi

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA. Talous- ja toimistopalvelujen koulutusohjelma Merkonomi LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA Talous- ja toimistopalvelujen koulutusohjelma Merkonomi Näyttötoimikunta hyväksynyt 1.10. 2009 Ammattiopiston rehtori hyväksynyt 7.10.2009 Voimaantulo 1.8.2009

Lisätiedot

Opetussuunnitelma. Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto, datanomi Käytön tuen koulutusohjelma. Hyväksytty 1.0/20.10.2010 Luovin johtoryhmä

Opetussuunnitelma. Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto, datanomi Käytön tuen koulutusohjelma. Hyväksytty 1.0/20.10.2010 Luovin johtoryhmä Opetussuunnitelma Tieto- ja viestintätekniikan, datanomi Käytön tuen koulutusohjelma Hyväksytty 1.0/20.10.2010 Luovin johtoryhmä Opetussuunnitelma 3.0/30.5.2014 2 (120) Sisällysluettelo 1 Tieto- ja viestintätekniikan,

Lisätiedot