Saattohoidon tilanne sekä saattohoidon toteuttaminen laitoksissa, hoivakodeissa ja kotona. Kotisairaalakäytännöt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Saattohoidon tilanne sekä saattohoidon toteuttaminen laitoksissa, hoivakodeissa ja kotona. Kotisairaalakäytännöt"

Transkriptio

1 Saattohoidon tilanne sekä saattohoidon toteuttaminen laitoksissa, hoivakodeissa ja kotona. Kotisairaalakäytännöt Pohjois-Karjalan alue 10v. kehittämistyötä Saattohoito-seminaari, Nilsiä Aholansaari Henna Myller Lehtori, koulutuspäällikkö Karelia-amk

2 250km Pohjois-Karjalan maakunta 155km

3 Pohjois-Karjalan maakunnan palliatiivisen hoidon toimintamalli Alueellinen saattohoitosuunnitelma Palliatiivisen hoidon palveluketju Terveysportti/PKSSK potilastietojärjestelmä Hoitolinjaus (ESH tai soveltuvin osin PTH): Z51.5 Palliatiivinen hoito Hoitovastuun siirtäminen Saattaen vaihtaen ESH PTH (PAL-yksikkö tukee) Kuvio H. Myller Saattohoitoportaali saattohoito K O T I Kotihoito/Kotisairaala/ P-K:n pelastuslaitos (protokolla) Hoitoturva 24/7h, selkeät yhteystiedot Saattohoitopäätös Z51.5 A B C Tukiosasto (lupapaikka) A B C Moniammatillinen verkosto osana pall.hoidon palveluketjua Terveysportissa Joustava konsultaatioapu PALL-yksikkö (PKSSK esh:n palliatiiviset palvelut) B-tason saattohoitoyksiköt (alueellinen saattohoidon tuki Hyvä saattohoitoympäristö Mallinokset; Siilaisen sair., os. 1b ja PKSSK, os 2K Osaamisen vahvistaminen Perusopinnot lh-, sh- ja terv.hoit.opisk.karelia-amk & PKKY op.suun Täydennyskoulutusmalli, PKSSK, PKKY, Karelia-amk moodle

4 Palliatiivisen hoidon keskeiset haasteet P-K:n kuntien ja esh:n vuodeosastojen tilanne kyselyn, kunta- ja klinikkakierrosten tulokset v Hoidon linjauksia ja saattohoitopäätöksiä tehtiin liian vähän, liian myöhään tai ei ollenkaan Hoitosuunnitelmissa puutteellisuutta, potilaat päätyivät usein päivystykseen Kirjaamiskäytännöissä kirjavuutta Hoitopolku katkesi ESH PTH Vastuu jäi potilaalle, eikä potilas tiennyt mistä pyytää apua. ESH:ssa ei tiedetty mihin ohjata potilaita tai mitä mahd. PTH:ssa oli PTH ei tavoittanut potilaita riittävän ajoissa Konsultaatiokäytänteissä parantamisen varaa Yhtenäisten käytänteiden puute Hoitohenkilökunnan osaamisen taso vaihtelevaa, täydennyskoulutusmahdollisuudet puutteellisia Puutteita asenteissa (saattohoidon arvostus?, pelot, rinnastus pelkkään perushoitoon jne.) Saattohoidon järjestämisessä mm. KSHpalvelujen saatavuudessa alueellista vaihtelua Saattohoitoresurssien puutteellisuus: Henkilökuntamitoitus minimissä Henkilökuntarakenne vs. saattohoidon filosofia lievittää kuolevan potilaan kärsimystä kokonaisvaltaisesti ja tukea omaisia Maakunnassa vahva tahtotila asioiden kehittämiseksi!

5 P-K:n saattohoitosuunnitelman tavoitteet: (julkaistu vaatii päivityksen jo nyt) ( 1. Saattohoidon arvo ja merkitys lisääntyy osana potilaan palliatiivista hoitoa. 2. Alueellinen saattohoitopolku selkiytyy. Saattohoitopäätösten tekeminen ja kirjaaminen sekä saattohoitosuunnitelmien laatiminen lisääntyvät. Saattohoitopotilaan hoitovastuun siirtyminen terveydenhuollon yksiköiden välillä tulee sujuvammaksi ja alueelliset, saattohoitoa koskevat konsultaatiokäytännöt selkiytyvät. Yksityisten hoivayritysten mahdollisuudet saattohoitoon parantuvat. 3. Saadaan tietoa alueellisesta saattohoidon resurssoinnista ja koulutustarpeista. 4. Moniammatillinen yhteistyö ja verkostoituminen saattohoitopotilaiden hoidossa tiivistyvät. 5. Omaisten mahdollisuudet osallistua saattohoitoon paranevat.

6 Palliatiivisen hoidon palveluketju: miksi? Lähti käytännön tarpeesta ja esiin nousseista hoidon haasteista ja kehittämistarpeista. Perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon pallia ivisen hoidon vastuusuhteiden ja alueiden selkeyttäminen mitä kukakin tekee ja milloin? STM:n kolmiportainen malli: A B C tasot Pallia ivisen hoidon alueellisen palvelukartan kuvaaminen Po lasryhmien hoitoprosessien kehittäminen po lastyytyväisyys Yli erikoisalojen tapahtuvan yhteistyön kehittäminen ja olemassa olevien resurssien hyödyntäminen

7 Saattohoitoon tarvittavat resurssit palliatiivisen hoidon kolmiportainen malli TASO A TASO B TASO C Kuvaus Yksiköt Henkilökunta Kaikki terveydenhuollon yksiköt vastaavat perustason saattohoidosta Kaikki terveydenhuollon yksiköt Terveydenhuollon ammattihenkilöt Alueelliset saattohoidon yksiköt toteuttavat saattohoitoa ja toimivat alueellisina konsultoivina yksikköinä Kotisairaalat tukiosastoineen ja saattohoito-osastot/paikat Moniammatillinen työryhmä (vähintään lääkäri ja sairaanhoitaja), saavutettavuus 24/7 Yliopisto- ja keskussairaaloiden palliatiiviset yksiköt ja saattohoitokodit tarjoavat vaativan tason hoitoa ja koulutusta Yliopisto- ja keskussairaaloiden palliatiiviset yksiköt ja saattohoitokodit Moniammatillinen työryhmä (lääkäri, sairaanhoitaja ja erityistyöntekijöitä), saavutettavuus 24/7 Koulutus Perustason koulutus Perustason koulutuksen jälkeistä palliatiivisen hoidon/lääketieteen koulutusta Palliatiivisen hoidon/lääketieteen pätevyys

8 Palveluketjukuvauksen merkitys Kasvattaa tietoisuutta palliatiivisesta ja saattohoidosta sekä niiden merkityksestä Nostaa esiin alueelliset vahvuudet ja kehittämiskohteet palveluiden saatavuuden vertailu Parantaa konsultaatiokäytänteitä ja mahdollisuuksia Potilaat ohjautuvat oikeisiin paikkoihin oikea-aikaisesti selkeyttää työnjakoa Vastuu yhteydenotosta hoitoyksiköiden välillä siirtyy potilailta terveydenhuollon ammattilaisille Po lastyytyväisyys Hoitokustannukset Po laan läheisten kuormi uneisuus

9 PKSSK:n palveluketju Terveysportissa ( hakusanana esim. PKSSK)

10 Erikoissairaanhoidon tehtävät 1. Hoitolinjaus Hoitolinjaus tulee tehdä, keskustella ja kirjata perussairautta hoitavan yksikön lääkärin (ensisijaisesti erikoislääkärin) toimesta. Hoitosuunnitelman laatiminen tulevien aikojen varalle ICD-koodin Z51.5 Palliatiivinen hoito (tai Z51.5 Saattohoito -käyttö, jos kyseessä on jo saattohoitovaihe) 2. Palliatiivisen hoidon toteutus; oirehoito 3. Jatkohoidon ohjaaminen ja järjestelyt Asianmukaisen jatkohoitolähetteen ohjaaminen suoraan PTH:n palliatiivisen hoidon vastuuhenkilöille tai palliatiiviseen yksikköön noudattaen ns. "saattaen vaihtamisen" - periaatetta. 4. Vaativat oirehoitoon liittyvät konsultaatiot, toimenpiteet ja tutkimukset Palliatiivista yksikköä voidaan konsultoida jo aktiivisen perussairauden hoidon aikana, jos oirehoito tai psykososiaalinen tilanne sitä vaatii 5. Vaativan saattohoidon järjestäminen Lasten saattohoito, vaativa saattohoito 6. Erikoissairaanhoitoa vaativat akuuttitilanteet ja niiden hoito 7. Palliatiivisen hoidon koulutus

11

12 Perusterveydenhuollon tehtävät 1. Hoitoturvan tarjoaminen 2. Palliatiivisen hoidon toteutus Kokonaisvaltainen kivun ja muiden oireiden hoito. Jokaisella palliatiivisen hoidon potilaalla ja saattohoitopotilaalla tulee olla hoitosuunnitelma tulevien aikojen varalle. 3. Perustason saattohoidon järjestäminen 4. Potilaalla tulee olla mahdollisuus kotisaattohoitoon, mutta toisaalta hänen tulee päästä tarvittaessa suoraan terveyskeskuksen vuodeosastolle (ns. lupapaikkakäytäntö). Ensihoidon linkittäminen kotisaattohoitorinkiin tavallisen kotisairaanhoidon sulkuaikoina. 5. Hoitolinjauksien ja hoitosuunnitelman täydentäminen 6. Sosiaalietuuksien ja apuvälineiden järjestäminen 7. Henkisen ja psyykkisen tuen järjestäminen 8. Palliatiivisen hoidon koulutus

13

14 Kotisaattopotilaan hoitoprotokolla yhteistyö ensihoidon kanssa Suuria vaihteluita maakunnallisessa KSH:n resurssoinnissa ja ympärivuorokau sessa saatavuudessa suora vaikutus mm. kotisaattohoidon mahdollistamiseen ja saatavuuteen Ensihoito osana saattohoitopotilaan hoitoketjua miksi? Pohjois-Karjalan väestö ikääntyy Pitkät välimatkat KSH:n resurssit rajalliset Ensihoito hoitaa jo nyt pallia ivisia ja/tai saa ohoitopo laita po las kuljetetaan päivystykseen

15 Kotisaattopotilaan hoito ilman ennakkosuunnitelmaa KOTI/ Hoito-koti PÄIVYSTYSPKL ESH/VUODEOS. TK/VUODEOS. TK/ oma lääkäri

16 Kotisaattopotilaan hoitoprotokolla ensihoito osana kotisaattopotilaan hoitoketjua Yleisimmät syyt 112-hälytykseen saattohoitopotilaan kohdalla: Kuume Kouristelu Hengenahdistus Sekavuus, ahdistuneisuus Virtsaa ei tule Yleistilan lasku/romahtaminen Kipu Potilas ei syö/juo Pahoinvointi, hikka Turvotukset, nesteen kertyminen Massiivi verenvuoto Nielemisvaikeus Omaisen uupuminen, ahdistuminen

17 Ensihoito osana kotisaattopotilaan hoitoketjua miksi? Voiko ensihoito toimia kuolevan po laan hoidon tukena kotiolosuhteissa (henkilökunnan tukena hoitokodeissa)? po laan inhimillisen kärsimyksen vähentyminen po laan toiveiden toteu aminen omaisen rauhoi aminen/ tukeminen kustannussäästöt?

18 Kotisaattopotilaan hoito ensihoidon tukemana Potilaan oirehoito kotona potilas jää jatkohoitoon kotiinsa tai tarvittaessa siirto terveyskeskuksen ennalta sovitulle lupapaikalle.

19 Haasteet/ongelmat: Ensihoidolla ei ole kentällä ollessaan Mediatripotilastietojärjestelmä-yhteyttä Ensihoidolla ei ole tietoa Pohjois-Karjalassa olevista kotisaattohoitopotilaista Ensihoito toimii annettujen velvoitteiden ja lakien pohjalta, toimintaprotokolla ohjaa toimintaa kohteessa (esim. kouristava potilas) Saattohoitopäätös tai DNR-päätös (tai tieto niistä) puuttuu Mikäli elvytys on käynnissä niin sitä ei voi keskeyttää ilman lääkärin päätöstä

20 Kotisaattopotilaan hoitoprotokolla palvelun kriteerit Potilaalla tulee olla: 1. Voimassa oleva saattohoitopäätös ja hoitosuunnitelma Saattohoitopäätös ja hoitosuunnitelma pohjautuu tietoon potilaan sairauden kulusta, hoidosta sekä ennusteesta. Saattohoitopäätös pohjautuu lääkärin arvioon potilaan kokonaistilanteesta, potilaan hoitotahtoon sekä mahdollisesti läheisten hoitotoiveisiin. Saattohoitopäätös sisältää automaattisesti DNR-päätöksen Suunnitelma on käyty läpi potilaan ja häntä hoitavan läheisen kanssa 2. Ennalta sovittu lupapaikka terveyskeskuksen vuodeosastolla Lupapaikka on järjestetty yhdessä hoitavan lääkärin, kotisairaanhoidon ja terveyskeskuksen vuodeosaston kanssa. Potilas ja häntä hoitava läheinen ovat tietoisia lupapaikasta. Tiedot lupapaikasta ja lupapaikan yhteystiedoista on kirjattu selkeästi potilaan KOTONA oleviin potilastietoihin. Tarkista onko Mediatrissa potilaan suostumukset kunnossa potilastietojen luovutuksesta kotisairaanhoidon, terveydenhuollon yksiköiden ja ensihoidon välillä!

21 Saattohoitosuunnitelman sisältö: (nämä tiedot tulee löytyä myös potilaan kotoa hoitokansiosta) Saattohoitoon johtanut diagnoosi ja sairauden eteneminen Potilaan tämän hetkiset oireet Odotettavissa olevat oireet Käytössä olevat lääkkeet ja niiden tärkeimmät mahdolliset sivuvaikutukset (esim. virtsaumpi, ummetus) Tarvittaessa annettavat lääkkeet (ennakointi) Tieto hoitavasta lääkäristä - nimi (mukaan lukien yhteydenotto-tiedot, kehen otetaan yhteyttä virka-ajan ulkopuolella) Tieto hoitavasta kotisairaanhoidon/kotihoidon yksiköstä (nimi ja puhelinnumero) Tieto lupapaikka-osastosta (nimi, osoite ja puhelinnumero) Mitä potilaasta tutkitaan (mistä laboratorio- tai kuvantamispäätöksistä potilas voisi vielä hyötyä) Mitkä tutkimukset ja toimenpiteet on jo rajattu hoidon ulkopuolelle

22 Kotisaattopotilaan hoitoprotokolla palvelun kriteerit 3. Tieto kotisaattohoidossa olevasta potilaasta ilmoitetaan ensihoidon kenttäjohtajalle. Tiedon potilaasta välittää joko potilaan hoitava lääkäri tai kotisairaanhoitaja (käytäntö sovitaan kuntakohtaisesti). Potilaan nimi ja osoite Saattohoitoon johtaneen sairauden diagnoosi Hoidosta vastaava lääkäri (nimi) Hoidosta vastaavat tahot eri vuorokauden aikoina yhteystietoineen (myös katveajat ) Lupapaikan nimi ja yhteystiedot Ensihoidon ken äjohtaja antaa hoitavalle lääkärille/ksh:lle oman alueen ensihoitoyksikön puhelinnumeron. Puhelinnumero välitetään po laalle ja/tai häntä hoitavalle läheiselle (puhelinnumero on tarkoite u AINOASTAAN ks. potilaan hoitoa varten). Anna potilaalle myös protokollan toimintaohje. Po las/läheinen o aa yhtey ä ensihoidon yksikköön silloin, kun hoidosta vastaava taho ei pysty tarjoamaan apua. Ensihoidon ken äjohtaja väli ää edon saa ohoitopo laasta po laan oman alueen ensihoitoyksikölle.

23 Potilaalla/ hoitavalla läheisellä/ hoivakodilla tulee olla tiedossa: 1. Milloin ensihoidon apua voidaan hälyttää (esim. kun kotihoito ei ole tavoitettavissa). Palvelu ja ensihoidon puhelinnumero on käytettävissä AINOASTAAN kyseisen saattohoitopotilaan hoitoa varten. 2. Paikallisen ensihoito-yksikön puhelinnumero tieto saatu hoitavalta lääkäriltä/ KSH:lta 3. Potilaan tai apua hälyttävän läheisen tulee ilmoittaa selkeästi ensihoidolle, että kyseessä on kotisaattohoitopotilas ja miksi apua tarvitaan (keskeisin oire/ongelma). Jos potilaan ongelma ei liity saattohoitoon (esim. potilas kaatunut ja epäillään reisiluunkaulanmurtumaa), tulee apua hälyttää normaalisti hätäkeskuksen 112 kautta. 4. Tieto terveyskeskuksen lupapaikasta: nimi, osoite ja puhelinnumero 5. Saattohoitopäätös ja hoitosuunnitelma löytyy helposti potilaan kotoa (hoitokansio, johon sovitut tiedot on koottu).

24 Ensihoidon protokollassa huomioitavaa Tieto protokollan piirissä hoidetun potilaan kuolemasta välitetään myös ensihoidon kenttäjohtajalle (sama puhelinnumero kun potilaan mahdollisesta hoidon tarpeesta ilmoitetaan ensihoidolle). Näin he pystyvät väli ämään edon myös hoitoon osallistuneelle ensihoidon yksikölle. Hoitoprotokollan piiriin tulevasta potilaasta ilmoitetaan aina ensihoidon kenttäjohtajalle eikä kenellekään muulle (esim. suoraan omalla paikkakunnalla olevalle ensihoidon yksikölle). Tällä varmistetaan se, e ä myös koko maakunnan ensihoitoa koordinoiva kenttäjohtaja pysyy tilanteen tasalla ja pystyy tarvittaessa siirtämään ensihoito-yksiköitä maakunnassa turvaamaan mahdollisia aukko-paikkoja. Protokollan piiriin tulevalle potilaalle kannattaa mainita ensihoidon puhelimeen vastaamistyyli (esim. Poka-Lauri 2 ) Ks. vastaamis-tyyli on ensihoidon oman toimintatavan mukainen.

25 Saattohoitoportaali ( PKSSK:n internet-sivuilla, vielä keskeneräinen Tarjoaa näyttöön perustuvaa, maakunnallista tietoa saattohoidosta tavoitteena yhtenäistää saattohoidon käytänteitä Pohjois-Karjalassa ja toimia saattohoidon tietopankkina Avoin kaikille potilaille, omaisille, saattohoidosta kiinnostuneille sekä ammattilaisille Hoitotahto-lomakkeet, potilas-ohjeet jne.

26

27 PKSSK palliatiivinen yksikkö Toiminta käynnistyi Syöpätautien klinikan toimintaa, konservatiivisella palvelualueella Yhteinen tmp-huone kipupoliklinikan kanssa Sihteeri ja sosiaalityöntekijä syöpätautien klinikasta Fysioterapeutti, lymfaterapia ja ravitsemusterapeutti konservatiiviselta palvelualueelta Psykiatriset palvelut tarv. yleissairaalapsykiatrialta tai psykiatrian tehostetun avohoidon tiimiltä (ns. akuuttityöryhmä) Sairaalapastori Seksuaaliterapeutti saatavissa gynekologialta Kipupoliklinikka konsultoitavissa Syöpäyhdistyksen tukihenkilötoiminta

28 Palliatiivisen yksikön huone

29 Toimenpidehuone

30 Palliatiivisen yksikön toiminta Sairaanhoitaja paikalla ma-pe virkaaikana Asiantuntijasairaanhoitaja Minna Peake Sijaisina palliatiivisen hoitotyön lisäopinnot suorittaneita kokeneita sairaanhoitajia Jatkossa sh:n työnkuva enemmän maakunnallinen, koulutus- ja organisointivastuuta? Sh lisävakanssi tarvitaan jatkossa Poliajat, koordinointia, soittoaikoja Konsultaatioapu muille yksiköille Osastotunnit, hk kouluttaminen Palveluketjun yhteystietojen ylläpito Yhteyshenkilö ESH:n ja PTH:n välillä - potilasasiamies ja asiakaspalvelija Lääkärin vo 2-3 pvänä vkossa Oyl Minna Kiljunen (virka sisätaudeilla, kouluttaja- ja vastuulääkäri, pall. lääketieteen erityispätevyys) El Leena Surakka (virka Joensuun tk:ssa, kotisairaalan vastuulääkäri, erityispätevyyskoulutuksessa) El Eeva-Kaisa Titov (virka kirurgian klinikassa, erityispätevyyskoulutuksessa) Syöpätaudeilta ½ erikoislääkärin vakanssi käytettävissä pall. erityispätevyyskoulutukseen tulevalle lääkärille Toiminnan laajeneminen mm. muihin sairausryhmiin ei ole mahdollista ilman lisävakansseja Konsultaatioapua myös muina työpäivinä mahd. mukaan

31 Osastohoito erikoissairaanhoidossa Omia palliatiivisen hoidon korvamerkattuja osastopaikkoja ei ole Hallitsematon kipu, pahoinvointi, suolitukos jne saattavat edellyttää osastojaksoa sairaalassa. Tällöin potilas hoidetaan tilanteen kannalta fiksuimmalla vuodeosastolla yhteistyössä ko. erikoisalan kanssa Saattohoitohuone osastolla 2K Lupapaikka suoraan 2K:lle on mahdollista sopia jos syöpäpotilaan oireisuus tai psykososiaalinen tilanne sitä edellyttää esim. nuori potilas, jolla pienet lapset vaikeat oireet erikoisosaamisen tarve (epiduraalinen kivun hoito tms) Edellyttää ennakkosopimista 2K:n kanssa ja etukäteen hyvin laadittua hoitosuunnitelmaa!

32 Saattaen vaihto Riittävän varhaisessa vaiheessa luodaan yhteys PTH hoitavaan tahoon (aina puhelinsoitto PTH ja tekstit tiedoksi potilaalle + PTH potilaan luvalla) Joensuulaisia ohjataan paljon kotisairaalan seurantaan ja hoitoon. Joensuun kotisairaalassa tällä hetkellä noin 50 palliatiivista potilasta seurannassa/hoidossa. Jos potilas tulee pall. yksikköön hyvissä ajoin, asiat ehditään valmistella hyvin ja rauhassa (aikaa sopeutua) Vaikka hoitovastuu siirtyisi täysin PTH:een, potilaalla/omaisella/ hoitavalla taholla on aina lupa soittaa ja ottaa yhteyttä jos tarvetta on (konsultaatiotuki) Hyvin vaativat potilaat (taso C) hoidetaan loppuun asti ESH:ssa

33 Osaamisen vahvistaminen; perusopinnot ja täydennyskoulutusmalli Perusopinnot: Karelia amk:n ja PKKY:n yhteinen Hoitotyön toiminnot 4 op. Sisältää viisi osakokonaisuutta, joista yksi Hoitotyö elämän loppuvaiheessa - kuolevan potilaan hoito. Lähihoitajille, sairaanhoitajille ja terveydenhoitajille. Karelia amk: Täydentävät opinnot; Palliatiivinen hoito 15 op., josta 5 op. verkkokurssina PKKY: Vanhustyön erikoisammattitutkinnon osa; Kuolevan potilaan hoito Täydennyskoulutusmalli: Palliatiivisen hoidon täydennyskoulutuksen työryhmä; vähintään kaksi jäsentä PKSSK, PKKY, Karelia-amk Kokoontuu 2-3x/vuosi Koulutustarvekyselyt syyskuussa joka toinen vuosi asiantuntijaverkostolta Koulutusten suunnittelu ja niistä tiedottaminen organisaatioiden koulutuskalenterissa ja www sivuilla Koulutustarpeiden ja palautteiden käsittely, osaamistarpeiden ennakointi Koulutuksia: Itä-Suomen Palliatiivisen hoidon päivä lokakuussa (Karelia-amk) Kivunhoidon verkkokurssi (PKSSK) Palliatiivisen hoidon lähtökohdat ja toimintaympäristöt 5 op. verkkokurssi (Karelia-amk ja PKKY) sl 2015 Palliatiivinen foorumi 2 krt/v ja Teemaseminaarit ja muu täydennyskoulutus

34 Maakunnallinen palliatiivisen hoidon täydennyskoulutusmalli

35 Palliatiivisen hoidon täydennyskoulutuksen vuosikalenteri Työryhmän kokous Koulutusten suunnittelu ja tiedottaminen Työryhmän kokous Osaamis tarve kysely Työryhmän kokous Koulutustarpeet ja palautteet Tammi kuu Helmi kuu Maalis kuu Huhti kuu Tou ko kuu Kesä kuu Heinä kuu Elo kuu Syys kuu Loka kuu Marras kuu Joulu kuu Palliatiivinen foorumi PKSSK Itä-Suomen Palliatiivisen hoidon seminaari Karelia-amk Palliatiivinen foorumi PKSSK Palliatiivisen hoidon lähtökohdat ja toimintaympäristöt- verkkokurssi (Karelia-amk ja PKKY) Palliatiivisen hoidon lähtökohdat ja toimintaympäristöt- verkkokurssi (Karelia-amk ja PKKY) Kivunhoidon- verkkokurssi PKSSK:n Verkkarit- oppimisympäristössä Yksittäiset, erikseen suunniteltavat ja sijoitettavat koulutukset

36 Saattohoitoympäristön mallinnus Paletti-hanke tutki saattohoitoympäristöjä ja toteutti saattohoitoon suunnitellun mallinnuksen (fyysinen mallinnus PKSSK os:lle 2K). Saattohoitoympäristön suunnittelu lähtee kuolevan ihmisen tarpeista. Hyvän saattohoitoympäristön suunnittelussa huomioidaan mm. esteettömyys, ergonomia, turvallisuus, yksityisyys, viihtyvyys ja toiminnallisuus. Näiden lisäksi huomiota kiinnitetään tunnelmaan, eri kulttuureihin soveltumiseen, läheisen läsnäolon mahdollistamiseen ja tarkoituksenmukaisen välineistön sijoitteluun. Tilan tulee soveltua usealle eri käyttäjäryhmälle, joten myös muunneltavuus on tärkeää. Mitä haavoittuvaisempi ihminen on, sitä vahvemmin ympäristö vaikuttaa häneen. Tarkemmin tietoa saattohoitoympäristöstä löytyy saattohoitoportaalista (

37 Mitä tulevaisuudessa Jalkautuminen maakuntaan ja sairaalan yksiköihin Kartoitetaan säännöllisesti yhteistyön sujuminen, mikä on hyvin ja missä kehitettävää Säännöllinen tiedottaminen toiminnasta Palautteen kerääminen potilailta ja omaisilta (hoidon laadun ja vaikuttavuuden seuranta) Yhteispalaverit Potilastapausmeetingit usein valaisevia (hyvin ja huonosti menneet ) Moniammatilliset hoitoneuvottelut potilaan ja hänen perheensä kanssa? Sähköinen asiointi (videokonsultaatiot, sähköinen ESAS?) Laadun seurantamittarit? Kustannusvaikuttavuus? Toiminnan ulottaminen myös eimaligneihin sairauksiin? 24/7 lääkärin konsultaatiomahdollisuus ainakin saattohoitopotilaiden asioissa? Vaativan (taso C) saattohoidon osastohoidon keskittäminen maakunnassa (Siun sote)? Pall. yksikön (taso C) ja kotisairaalan (taso B nyt) yhteistyön kehittäminen enemmän maakunnalliseen suuntaan (siun sote) Tutkimustyö, hoidon vaikuttavuuden ja kustannusvaikuttavuuden arviointi Koulutusyhteistyö (Karelia AMK, PKKY, Itä- Suomen Yliopisto?) Lääkäreiden erityispätevyyskoulutus (koulutusyksikköstatus saatu) Palliatiivisen lääketieteen opetusta myös kandidaateille keskussairaalajakson aikana (integrointi lääkärien peruskoulutukseen)

38 Pohjois-Karjalan maakunnan palliatiivisen hoidon toimintamalli Alueellinen saattohoitosuunnitelma Palliatiivisen hoidon palveluketju Terveysportti/PKSSK potilastietojärjestelmä Hoitolinjaus (ESH tai soveltuvin osin PTH): Z51.5 Palliatiivinen hoito Hoitovastuun siirtäminen Saattaen vaihtaen ESH PTH (PAL-yksikkö tukee) Kuvio H. Myller Saattohoitoportaali saattohoito K O T I Kotihoito/Kotisairaala/ P-K:n pelastuslaitos (protokolla) Hoitoturva 24/7h, selkeät yhteystiedot Saattohoitopäätös Z51.5 A B C Tukiosasto (lupapaikka) A B C Moniammatillinen verkosto osana pall.hoidon palveluketjua Terveysportissa Joustava konsultaatioapu PALL-yksikkö (PKSSK esh:n palliatiiviset palvelut) B-tason saattohoitoyksiköt (alueellinen saattohoidon tuki Hyvä saattohoitoympäristö Mallinokset; Siilaisen sair., os. 1b ja PKSSK, os 2K Osaamisen vahvistaminen Perusopinnot lh-, sh- ja terv.hoit.opisk.karelia-amk & PKKY op.suun Täydennyskoulutusmalli, PKSSK, PKKY, Karelia-amk moodle

39 Kiitos!

Ensihoito osana saattohoitopotilaan hoitoketjua. Minna Peake Asiantuntijahoitaja palliatiivinen hoitotyö, 13.5.2016

Ensihoito osana saattohoitopotilaan hoitoketjua. Minna Peake Asiantuntijahoitaja palliatiivinen hoitotyö, 13.5.2016 Ensihoito osana saattohoitopotilaan hoitoketjua Minna Peake Asiantuntijahoitaja palliatiivinen hoitotyö, 13.5.2016 Voiko kuolevan potilaan päivystyskäyntejä ehkäistä hoidon paremmalla ennakkosuunnittelulla?

Lisätiedot

MAAKUNNALLINEN PALLIATIIVISEN JA SAATTOHOIDON TOIMINTAMALLI

MAAKUNNALLINEN PALLIATIIVISEN JA SAATTOHOIDON TOIMINTAMALLI Paletti - Palliatiivisen- ja saattohoidon osaamisen vahvistaminen ja rakenteiden kehittäminen asiantuntijayhteistyönä Pohjois-Karjalan maakunnassa 1.4.2013-31.5.2015 MAAKUNNALLINEN PALLIATIIVISEN JA SAATTOHOIDON

Lisätiedot

Palliatiivisen ja saattohoidon osaamisen vahvistaminen Pohjois-Karjalassa

Palliatiivisen ja saattohoidon osaamisen vahvistaminen Pohjois-Karjalassa Palliatiivisen ja saattohoidon osaamisen vahvistaminen Pohjois-Karjalassa Paletti-hanke 1.4.2013 31.5.2015 Irja Väisänen Tuntiopettaja Projektisuunnittelija Osaamisen vahvistamisen tarve Todettu valtakunnallisesti

Lisätiedot

Potilaalla tulee olla oikeus hyvään ja oireita lievittävään palliatiiviseen ja saattohoitoon asuinpaikastaan riippumatta

Potilaalla tulee olla oikeus hyvään ja oireita lievittävään palliatiiviseen ja saattohoitoon asuinpaikastaan riippumatta Paletti - Palliatiivisen- ja saattohoidon osaamisen vahvistaminen ja rakenteiden kehittäminen asiantuntijayhteistyönä Pohjois-Karjalan maakunnassa 1.4.2013-31.3.2015 Potilaalla tulee olla oikeus hyvään

Lisätiedot

Eksoten palliatiivisen hoidon yksikkö. Sh YAMK Anne Tiainen Palliatiivinen yksikkö, Eksote

Eksoten palliatiivisen hoidon yksikkö. Sh YAMK Anne Tiainen Palliatiivinen yksikkö, Eksote Eksoten palliatiivisen hoidon yksikkö Sh YAMK Anne Tiainen Palliatiivinen yksikkö, Eksote 8.9.2017 Eksote kartalla Perusterveydenhuolto, erikoissairaanhoito ja sosiaalihuolto samassa organisaatiossa Perustettu

Lisätiedot

Saattohoitostrategia Pirkanmaalla

Saattohoitostrategia Pirkanmaalla Saattohoitostrategia Pirkanmaalla Saattohoitotutkimuksen päivä 9.10.2014 Juho Lehto Vt. Ylilääkäri ja palliatiivisen lääketieteen prof. Palliatiivinen yksikkö, Syövänhoidon vastuualue, Pshp/TAYS/TyO 1

Lisätiedot

Maakunnallinen palliatiivisen hoidon täydennyskoulutusmalli. Satu Hyytiäinen Irja Väisänen 19.9.2014

Maakunnallinen palliatiivisen hoidon täydennyskoulutusmalli. Satu Hyytiäinen Irja Väisänen 19.9.2014 Maakunnallinen palliatiivisen hoidon täydennyskoulutusmalli Satu Hyytiäinen Irja Väisänen 19.9.2014 Tausta ja määritelmä TAUSTA: Terveydenhuollon henkilöstön ammattitaidon ylläpitämistä, kehittämistä ja

Lisätiedot

Palliatiivinen palveluketju Etelä- Savossa. 19.02.2016 Jarmo Lappalainen Ylilääkäri PTH-yksikkö

Palliatiivinen palveluketju Etelä- Savossa. 19.02.2016 Jarmo Lappalainen Ylilääkäri PTH-yksikkö Palliatiivinen palveluketju Etelä- Savossa 19.02.2016 Jarmo Lappalainen Ylilääkäri PTH-yksikkö Käsitteet Palliatiivisella hoidolla tarkoitetaan potilaan kokonaisvaltaista hoitoa siinä vaiheessa kun etenevää

Lisätiedot

-toivoa, lohtua ja laatua saattohoitoon

-toivoa, lohtua ja laatua saattohoitoon Hyvästi jää, on vaikeaa nyt kuolla pois, kun linnut laulaa saa, kun kevät saapuu nauraen - Arto Sotavalta - -toivoa, lohtua ja laatua saattohoitoon 9.4.2015 KKE - ohjausryhmä SAATTAEN - hankkeen yhteiset

Lisätiedot

SAATTOHOITOSUUNNITELMAT JA ERIKOISTUNEET YKSIKÖT SUOMESSA

SAATTOHOITOSUUNNITELMAT JA ERIKOISTUNEET YKSIKÖT SUOMESSA SAATTOHOITOSUUNNITELMAT JA ERIKOISTUNEET YKSIKÖT SUOMESSA Saattohoitotutkimuksen päivä 6.11.2012 Aira Pihlainen, TtT Sosiaali- ja terveysalan eettinen neuvottelukunta ETENE SISÄLTÖ 1. Saattohoitosuunnitelmien

Lisätiedot

Saattohoito PPSHP:ssa STM:n tavoitteiden tasolle

Saattohoito PPSHP:ssa STM:n tavoitteiden tasolle Saattohoito PPSHP:ssa STM:n tavoitteiden tasolle Kytke-hankkeen toimintamallit ja OYS:n palliatiivisen yksikön suunnittelu Eeva Rahko LT, syöpätautien ja sädehoidon erikoislääkäri Palliatiivisen lääketieteen

Lisätiedot

Palliatiivinen hoitoketju - Mitä ja miksi? Seinäjoki 21.11.2014 Juho Lehto Vs. palliatiivisen lääketieteen prof./vs. Ylilääkäri, TAYS/TY

Palliatiivinen hoitoketju - Mitä ja miksi? Seinäjoki 21.11.2014 Juho Lehto Vs. palliatiivisen lääketieteen prof./vs. Ylilääkäri, TAYS/TY Palliatiivinen hoitoketju - Mitä ja miksi? Seinäjoki 21.11.2014 Juho Lehto Vs. palliatiivisen lääketieteen prof./vs. Ylilääkäri, TAYS/TY Mitä on palliatiivinen hoito? Palliatiivinen hoito on pitkälle edenneestä

Lisätiedot

Kotisaattohoito Helsingissä - kokemuksia kotisairaalatoiminnasta

Kotisaattohoito Helsingissä - kokemuksia kotisairaalatoiminnasta Kotisaattohoito Helsingissä - kokemuksia kotisairaalatoiminnasta yl Paula Poukka Helsingin kaupungin kotisairaala Sisät. el., palliatiivisen lääketieteen erityispätevyys Kotisaattohoito, miksi? Toive kuolla

Lisätiedot

Saattohoitoprosessi -tavoitteista käytäntöön

Saattohoitoprosessi -tavoitteista käytäntöön Saattohoitoprosessi -tavoitteista käytäntöön Eeva Rahko LT, syöpätautien ja sädehoidon erikoislääkäri Palliatiivisen lääketieteen erityispätevyys OYS, Syövänhoidon vastuualue Saattohoidon kehittäminen

Lisätiedot

Palliatiivinen yksikkö

Palliatiivinen yksikkö Palliatiivinen yksikkö Suunnittelutyöryhmän esittämä toimintamalli 18.10.2012 Eeva Rahko Työryhmä Tuomas Holma, el Päivi Lavander, yh Janne Liisanantti, el Eeva Rahko, el Juha Saarnio, oyl Anne Sivonen,

Lisätiedot

Saattohoito. Erva Jory Jorma Penttinen

Saattohoito. Erva Jory Jorma Penttinen Saattohoito Erva Jory 30.01.2015 Jorma Penttinen 19.1.2015 2 (Juho Lehdon dia) Palliatiivisen hoidon hoitoprosessi Päätös siirtyä palliatiiviseen hoitoon tehdään yleensä erikoissairaanhoidossa Palliatiivisen

Lisätiedot

HYKS alueen saattohoitotyöryhmän 12.10.2011

HYKS alueen saattohoitotyöryhmän 12.10.2011 HYKS alueen saattohoitotyöryhmän muistio 12.10.2011 Tiina Saarto, pj. HYKSSyöpätautien Syöpätautien klinikan vt. ylilääkäri, Tampereen yliopiston vt. palliatiivisen lääketieteen professori Työryhmän asettaminen

Lisätiedot

Saattohoidon kansalliset suositukset - Eksote:n malli -

Saattohoidon kansalliset suositukset - Eksote:n malli - Saattohoidon kansalliset suositukset - Eksote:n malli - Eero Vuorinen, oyl Anestesiologian erikoislääkäri Kivun hoidon ja palliatiivisen lääketieteen erityispätevyys EKSOTE/CAREA PALLIATIIVINEN HOITO European

Lisätiedot

MAAKUNNALLINEN PALLIATIIVISEN HOIDON TÄYDENNYSKOULUTUSMALLI

MAAKUNNALLINEN PALLIATIIVISEN HOIDON TÄYDENNYSKOULUTUSMALLI TAUSTA: Terveydenhuollon henkilöstön ammattitaidon ylläpitämistä, kehittämistä ja syventämistä korostaa STM:n (2004) täydennyskoulutussuositus. Taustalla myös lakeja: laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä

Lisätiedot

HUS Saattohoitostrategia. Tiina Saarto, yl Palliatiivisen lääketieteen professori HYKS Syöpäkeskus

HUS Saattohoitostrategia. Tiina Saarto, yl Palliatiivisen lääketieteen professori HYKS Syöpäkeskus HUS Saattohoitostrategia Tiina Saarto, yl Palliatiivisen lääketieteen professori HYKS Syöpäkeskus Hanko Lohjan sha Lohja Hospital Paloniemi Hospital Raasepori Karjalohja Nummi- Pusula Tammiharju Hospital

Lisätiedot

Palliatiivisen - eli oirehoidon järjestäminen PPSHP:ssa

Palliatiivisen - eli oirehoidon järjestäminen PPSHP:ssa Palliatiivisen - eli oirehoidon järjestäminen PPSHP:ssa Juha Saarnio gastrokirurgi, osastonylilääkäri palliatiivisen lääketieteen erityispätevyys OpTA 13.06.2013 OYS Palliatiivinen hoito: vuorovaikutustaitoja

Lisätiedot

MILLOIN JA MITEN PALLIATIIVISEEN HOITOON ERIKOISTUNUT LÄÄKÄRI VOI PARHAITEN AUTTAA POTILAITAAN?

MILLOIN JA MITEN PALLIATIIVISEEN HOITOON ERIKOISTUNUT LÄÄKÄRI VOI PARHAITEN AUTTAA POTILAITAAN? MILLOIN JA MITEN PALLIATIIVISEEN HOITOON ERIKOISTUNUT LÄÄKÄRI VOI PARHAITEN AUTTAA POTILAITAAN? LL Kaisa Rajala, Palliatiivinen yksikkö, HUS Syöpäkeskus Geriatrian ja yleislääketieteen EL Palliatiivinen

Lisätiedot

OYS palliatiivisen yksikön toiminta

OYS palliatiivisen yksikön toiminta Toimintamalleja syöpäkipupotilaan akuutin vaiheen hoitotilanteissa OYS palliatiivisen yksikön toiminta Anestesiologian ja tehohoidon erikoislääkäri Terhi Puhto STM: Palliatiivisen hoidon organisaation

Lisätiedot

HOITOTAHDON JA HOITOLINJAUSTEN MÄÄRITTÄMINEN JA NOUDATTAMINEN. 25.5.2010 Mari Kärkkäinen

HOITOTAHDON JA HOITOLINJAUSTEN MÄÄRITTÄMINEN JA NOUDATTAMINEN. 25.5.2010 Mari Kärkkäinen HOITOTAHDON JA HOITOLINJAUSTEN MÄÄRITTÄMINEN JA NOUDATTAMINEN HOITOLINJAUS Tavoitteena on, että potilas saa oikean hoidon oikeaan aikaan oikeassa paikassa. HOITOLINJAUS JA HOITOTAHTO Hoitolinjauksen teko

Lisätiedot

Saattohoitoketjut päivystyksen kannalta

Saattohoitoketjut päivystyksen kannalta Saattohoitoketjut päivystyksen kannalta Joensuu 11.09.2014 Juho Lehto Vs. Ylilääkäri ja vs. palliatiivisen lääketieteen prof. Palliatiivinen yksikkö, Pshp/TAYS/TYO 1 10.9.2014 Emergency visits are associated

Lisätiedot

Kotiutushoitajatoiminta sisätautiosastolla A32 käytäntö ja hyödyt Päivi Ilkka

Kotiutushoitajatoiminta sisätautiosastolla A32 käytäntö ja hyödyt Päivi Ilkka Kotiutushoitajatoiminta sisätautiosastolla A32 käytäntö ja hyödyt Osasto A32 34-paikkainen akuutti sydäntautien vuodeosasto hoitoajat lyhyet; noin 4vrk nopea vaihtuvuus päivystyspotilaiden osuus 50 % kotiutuksia

Lisätiedot

ARVOKAS JA VIELÄ ELÄMYKSIÄ TARJOAVA SAATTOHOITO

ARVOKAS JA VIELÄ ELÄMYKSIÄ TARJOAVA SAATTOHOITO ARVOKAS JA VIELÄ ELÄMYKSIÄ TARJOAVA SAATTOHOITO Mirja Koivunen ylilääkäri yleislääketieteen erikoislääkäri palliatiivisen lääketieteen erityispätevyys Länsi-Suomen Diakonialaitos ARVOKAS = arvostusta ja

Lisätiedot

SAIRAANHOITAJIEN KOKEMUKSIA SYÖPÄPOTILAAN KIVUNHOIDON ONGELMATILANTEISTA JA NIIHIN LIITTYVÄSTÄ KONSULTAATIOSTA ANU KURKI

SAIRAANHOITAJIEN KOKEMUKSIA SYÖPÄPOTILAAN KIVUNHOIDON ONGELMATILANTEISTA JA NIIHIN LIITTYVÄSTÄ KONSULTAATIOSTA ANU KURKI SAIRAANHOITAJIEN KOKEMUKSIA SYÖPÄPOTILAAN KIVUNHOIDON ONGELMATILANTEISTA JA NIIHIN LIITTYVÄSTÄ KONSULTAATIOSTA ANU KURKI OPINNÄYTETYÖ laadullisena tutkimuksena toteutettu opinnäytetyö aineisto hankittiin

Lisätiedot

Mitä on saattohoito? Lääketieteellinen näkökulma

Mitä on saattohoito? Lääketieteellinen näkökulma Mitä on saattohoito? Lääketieteellinen näkökulma Tiina Tasmuth LT, syöpätautien erikoislääkäri, palliatiivisen lääketieteen erityispätevyys osastonylilääkäri, HYKS Syöpäkeskus päivystävä lääkäri, Terhokoti

Lisätiedot

Saattohoitopäätös käytännössä Minna Suominen erikoistuva lääkäri

Saattohoitopäätös käytännössä Minna Suominen erikoistuva lääkäri Saattohoitopäätös käytännössä 13.2.2014 Minna Suominen erikoistuva lääkäri Milloin saattohoitoa? Potilaalla pahanlaatuinen ja/tai etenevä sairaus Sairautta ei voida parantaa eikä elinaikaa jatkaa merkittävästi

Lisätiedot

Hengellinen ulottuvuus ja ETENE saattohoidon suositukset

Hengellinen ulottuvuus ja ETENE saattohoidon suositukset Hengellinen ulottuvuus ja ETENE saattohoidon suositukset Ritva Halila dosentti, pääsihteeri etene@stm.fi Sosiaali- ja terveysalan eettinen neuvottelukunta ETENE Sitoumukset: ei kaupallisia sidonnaisuuksia

Lisätiedot

Päivystystoiminta Keski- Suomessa nyt ja tulevaisuudessa. Johanna Tuukkanen ylilääkäri, toimialueen johtaja KSKS Päivystys

Päivystystoiminta Keski- Suomessa nyt ja tulevaisuudessa. Johanna Tuukkanen ylilääkäri, toimialueen johtaja KSKS Päivystys Päivystystoiminta Keski- Suomessa nyt ja tulevaisuudessa Johanna Tuukkanen ylilääkäri, toimialueen johtaja KSKS Päivystys Kaikki tiet johtavat päivystykseen.. Päivystys osana kokonaisuutta Lääketieteen

Lisätiedot

Hanketapahtumat ja toiminnan arviointi ajalta 12.6.2014 22.10.2014

Hanketapahtumat ja toiminnan arviointi ajalta 12.6.2014 22.10.2014 Hanketapahtumat ja toiminnan arviointi ajalta 12.6.2014 22.10.2014 12.6.14 22.10.14 Hanketoiminnan rakenteellinen, sisällöllinen ja toiminnallinen suunnittelu, kehittämisprosessin ja arvioinnin valmistelu:

Lisätiedot

Päivystys ja ensihoito Keski- Suomessa nyt ja tulevaisuudessa

Päivystys ja ensihoito Keski- Suomessa nyt ja tulevaisuudessa Päivystys ja ensihoito Keski- Suomessa nyt ja tulevaisuudessa Johanna Tuukkanen ylilääkäri, toimialueen johtaja Keski-Suomen sairaanhoitopiiri, päivystys Kaikki tiet johtavat päivystykseen.. Päivystys

Lisätiedot

Sosiaalityö päivystyksessä - pilotin kokemukset

Sosiaalityö päivystyksessä - pilotin kokemukset Sosiaalityö päivystyksessä - pilotin kokemukset Päivystys ja muut 24/7 - palvelut - seminaari Laajavuori 11.5.2016 Hanketyöntekijä Päivi Koikkalainen Keski-Suomen SOTE 2020 hanke & Keski-Suomen shp/campus

Lisätiedot

Palliatiiviseen ja saattohoitoon siirtyminen PPSHP:n alueella. Urpo Määttä, Tiimivastaava/sh Oulun Kaupunginsairaala A2/Hoitorinki

Palliatiiviseen ja saattohoitoon siirtyminen PPSHP:n alueella. Urpo Määttä, Tiimivastaava/sh Oulun Kaupunginsairaala A2/Hoitorinki Palliatiiviseen ja saattohoitoon siirtyminen PPSHP:n alueella Urpo Määttä, Tiimivastaava/sh Oulun Kaupunginsairaala A2/Hoitorinki KYTKE asiakkaan ja kodin kytkeminen sosiaali- ja terveydenhuollon saumattomaan

Lisätiedot

Lapsen saattohoito. Ritva Halila, dosentti, pääsihteeri Sosiaali- ja terveysalan eettinen neuvottelukunta ETENE

Lapsen saattohoito. Ritva Halila, dosentti, pääsihteeri  Sosiaali- ja terveysalan eettinen neuvottelukunta ETENE Lapsen saattohoito Ritva Halila, dosentti, pääsihteeri etene@stm.fi www.etene.fi Sosiaali- ja terveysalan eettinen neuvottelukunta ETENE Sidonnaisuudet ei kaupallisia sidonnaisuuksia lastentautien erikoislääkäri

Lisätiedot

Pohjois-Savossa I&O kärkihankkeessa kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja kaikenikäisten omaishoitoa. Vahvuudet ja kehittämiskohteet

Pohjois-Savossa I&O kärkihankkeessa kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja kaikenikäisten omaishoitoa. Vahvuudet ja kehittämiskohteet Pohjois-Savossa I&O kärkihankkeessa kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja kaikenikäisten omaishoitoa Vahvuudet ja kehittämiskohteet Päivi Tikkanen I&O muutosagentti, TtT FAKTOJA POHJOIS- SAVOSTA: 75v täyttäneiden

Lisätiedot

Palliatiivisen hoidon palveluketju Etelä- Savossa/potilasversio

Palliatiivisen hoidon palveluketju Etelä- Savossa/potilasversio 1 Palliatiivisen hoidon palveluketju Etelä- Savossa/potilasversio 3.8.2015 ylilääkäri Jarmo Lappalainen ja työryhmä / Perusterveydenhuollon yksikkö Etelä-Savon sairaanhoitopiirissä laadittiin keväällä

Lisätiedot

MIHIN MINÄ TÄSSÄ MITÄ LÄÄKÄRI VASTAA KUOLEN? KUOLEVALLE?

MIHIN MINÄ TÄSSÄ MITÄ LÄÄKÄRI VASTAA KUOLEN? KUOLEVALLE? MIHIN MINÄ TÄSSÄ KUOLEN? MITÄ LÄÄKÄRI VASTAA KUOLEVALLE? Kristiina Tyynelä-Korhonen, LT, erikoislääkäri, palliatiivisen lääketieteen erityispätevyys Syöpäkeskus, KYS 15.2.2016 2 PALLIATIIVISEN HOIDON JA

Lisätiedot

HAKEMUS RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄN PERUSTERVEYDENHUOLLON YMPÄRIVUOROKAUTISEN PÄIVYSTYKSEN JÄRJESTÄMISEEN 1.6.

HAKEMUS RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄN PERUSTERVEYDENHUOLLON YMPÄRIVUOROKAUTISEN PÄIVYSTYKSEN JÄRJESTÄMISEEN 1.6. Sosiaali- ja terveysministeriö Lääkintöneuvos Timo Keistinen Hallintoneuvos Anne Koskela Viitteet: Asetus kiireellisen hoidon perusteista ja päivystyksen erikoisalakohtaisista edellytyksistä (annettu 23.9.2014)

Lisätiedot

Palliatiivisen potilaan hoitoketju Pohjois-Savossa ja yhteistyön kehittäminen KYS ERVAalueella

Palliatiivisen potilaan hoitoketju Pohjois-Savossa ja yhteistyön kehittäminen KYS ERVAalueella Palliatiivisen potilaan hoitoketju Pohjois-Savossa ja yhteistyön kehittäminen KYS ERVAalueella Palliatiivisen hoidon koulutuspäivä 05.10.2017 Jyväskylä Kristiina Tyynelä-Korhonen LT, erl, palliatiivisen

Lisätiedot

Palliatiivisen hoidon seminaari Helsinki, 26.4.2013 Laura Lehtinen Anne Härkönen

Palliatiivisen hoidon seminaari Helsinki, 26.4.2013 Laura Lehtinen Anne Härkönen Palliatiivisen hoidon seminaari Helsinki, 26.4.2013 Laura Lehtinen Anne Härkönen Päijät-Hämeen sairaanhoitopiiri Lahdessa asukkaita 102 308 (31.12.2012) TAYS:n erva-alue Jäsenkunnat: Asikkala, Hartola,

Lisätiedot

Hoitotyön yhteenveto Kantassa

Hoitotyön yhteenveto Kantassa Hoitotyön yhteenveto Kantassa ATK-päivät, Tampere-talo 12.5.2015 Ylihoitaja Minna Mykkänen Kuopion yliopistollinen sairaala Esityksen sisältö Ydinprosessi Potilasturvallisuus Rakenteisesti tuotettu hoitotyön

Lisätiedot

Vuodeosastojatkohoidon järjestäminen Oulussa, kotisaattohoito osana osaston toimintaa. Leena Karjalainen, palvelupäällikkö, Oulun kaupunginsairaala

Vuodeosastojatkohoidon järjestäminen Oulussa, kotisaattohoito osana osaston toimintaa. Leena Karjalainen, palvelupäällikkö, Oulun kaupunginsairaala Vuodeosastojatkohoidon järjestäminen Oulussa, kotisaattohoito osana osaston toimintaa Leena Karjalainen, palvelupäällikkö, Oulun kaupunginsairaala Vuodeosastojatkohoidon järjestäminen Oulussa Oulu: OKS

Lisätiedot

Porin perusturvan mobiilitoiminta

Porin perusturvan mobiilitoiminta Porin perusturvan mobiilitoiminta YL Katriina Lähteenmäki Akuuttilääketieteen el Yleislääketieteen el Ensihoitolääketieteen erityispätevyys Päivystyslääketieteen erityispätevyys Porin perusturvan yhteistoiminta-alue

Lisätiedot

Tukea vapaaehtoistoiminnasta. Esite Kouvolan terveyskeskussairaalan osasto 6:n ja Kymenlaakson Syöpäyhdistyksen tukihenkilöiden yhteistyöstä

Tukea vapaaehtoistoiminnasta. Esite Kouvolan terveyskeskussairaalan osasto 6:n ja Kymenlaakson Syöpäyhdistyksen tukihenkilöiden yhteistyöstä Tukea vapaaehtoistoiminnasta Esite Kouvolan terveyskeskussairaalan osasto 6:n ja Kymenlaakson Syöpäyhdistyksen tukihenkilöiden yhteistyöstä Lohduttaminen ei tarvitse suuria sanoja, ei valmiita vastauksia.

Lisätiedot

Heinolan kaupungin vanhuspalvelujen tehostaminen

Heinolan kaupungin vanhuspalvelujen tehostaminen Heinolan kaupungin vanhuspalvelujen tehostaminen Kotihoidon ja asumispalvelujen lääkäripalvelut Valvanne Symposium III 31.8.2015 Riitta West Heinolan väestöennuste (65 v täyttäneet) 4000 3500 3000 2500

Lisätiedot

Saattohoitosuunnitelma Pohjois-Karjalan maakunnassa

Saattohoitosuunnitelma Pohjois-Karjalan maakunnassa 1 PALETTI- Palliatiivisen- ja saattohoidon osaamisen vahvistaminen ja rakenteiden kehittäminen asiantuntijayhteistyönä Pohjois-Karjalan maakunnassa 1.4.2013 31.3.2015 POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA

Lisätiedot

ETELÄ-KARJALAN SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRIN ALUEEN SAATTOHOITOSUUNNITELMA. Hyväksytty Eksoten hallituksessa 05.12.2012

ETELÄ-KARJALAN SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRIN ALUEEN SAATTOHOITOSUUNNITELMA. Hyväksytty Eksoten hallituksessa 05.12.2012 SAATTOHOITOSUUNNITELMA ETELÄ-KARJALAN SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRIN ALUEEN SAATTOHOITOSUUNNITELMA Hyväksytty Eksoten hallituksessa 05.12.2012 SAATTOHOITOSUUNNITELMA 2 (12) Sisällys 1 SAATTOHOITOSUUNNITELMAN

Lisätiedot

Kipuprojektin satoa. Pitkäkestoisen kivun moniammatillisen hoitomallin ja alueellisen palvelujärjestelmän kehittäminen Lapin sairaanhoitopiirissä

Kipuprojektin satoa. Pitkäkestoisen kivun moniammatillisen hoitomallin ja alueellisen palvelujärjestelmän kehittäminen Lapin sairaanhoitopiirissä Kipuprojektin satoa Pitkäkestoisen kivun moniammatillisen hoitomallin ja alueellisen palvelujärjestelmän kehittäminen Lapin sairaanhoitopiirissä Osaraportti: nykytilan kuvaus ja toimijoiden haastattelut

Lisätiedot

Vanhuus, kuolema ja terveydenhuollon eettiset periaatteet

Vanhuus, kuolema ja terveydenhuollon eettiset periaatteet Vanhuus, kuolema ja terveydenhuollon eettiset periaatteet Ritva Halila, dosentti, pääsihteeri etene@stm.fi Sosiaali- ja terveysalan eettinen neuvottelukunta ETENE Sidonnaisuudet ei sidonnaisuuksia teollisuuteen

Lisätiedot

Palliatiivinen Hoitopolku. Keskussairaalan Tehtävät:

Palliatiivinen Hoitopolku. Keskussairaalan Tehtävät: Johdanto Palliatiivisella eli oireenmukaisella hoidolla tarkoitetaan potilaan aktiivista kokonaisvaltaista hoitoa, silloin kun kuolemaan johtava sairaus ei enää ole parannettavissa. Saattohoito on palliatiivisen

Lisätiedot

Kuoleman kohtaaminen ja saattohoito.

Kuoleman kohtaaminen ja saattohoito. Kuoleman kohtaaminen ja saattohoito. Käym` keskell` kuolemat`täällä vaikk`elos olevan luullaan. VVK 397 Niin kauvan kuin me eläm` tääll`, niin ajatelkaam`aina sen pääll`ett`kuolema noutaapi meit`. VVK

Lisätiedot

Saattohoitopotilaan hoidon suunnittelu: Miksi asioista tulee sopia etukäteen? Teemaseminaari 11.9.2014 Leena Surakka LL, TtK Jns:n tk, Paletti-hanke

Saattohoitopotilaan hoidon suunnittelu: Miksi asioista tulee sopia etukäteen? Teemaseminaari 11.9.2014 Leena Surakka LL, TtK Jns:n tk, Paletti-hanke Saattohoitopotilaan hoidon suunnittelu: Miksi asioista tulee sopia etukäteen? Teemaseminaari 11.9.2014 Leena Surakka LL, TtK Jns:n tk, Paletti-hanke Martta 67 v. Keväällä -12 todettiin ympäristöönsä levinnyt

Lisätiedot

Päivystys, kiirevastaanotto, Sosiaalipäivystys, kriisityö ja ensihoito

Päivystys, kiirevastaanotto, Sosiaalipäivystys, kriisityö ja ensihoito Päivystys, kiirevastaanotto, Sosiaalipäivystys, kriisityö ja ensihoito Päivystys toimii päivystyksenä -toiminnan pitää olla sujuvaa Mihin osa-alueisiin pitää vaikuttaa? YHTEISPÄIVYSTYKSEN TOIMINTA/EA 1.

Lisätiedot

Tuottavuusohjelma. Esitys palliatiivisen hoidon (sisältäen saattohoidon) uudesta toimintamallista

Tuottavuusohjelma. Esitys palliatiivisen hoidon (sisältäen saattohoidon) uudesta toimintamallista Esitys palliatiivisen hoidon (sisältäen saattohoidon) uudesta toimintamallista Laatija Palliatiivisen hoidon (sisältää saattohoidon) työryhmä Versionumero 1.0 Päivämäärä 10.10.2013 Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri

Lisätiedot

Seminaarin avaus 10.2.2015 / Henna Myller, lehtori, Projektipäällikkö Kareliaammattikorkeakoulu

Seminaarin avaus 10.2.2015 / Henna Myller, lehtori, Projektipäällikkö Kareliaammattikorkeakoulu Seminaarin avaus 10.2.2015 / Henna Myller, lehtori, Projektipäällikkö Kareliaammattikorkeakoulu Hyvä palliatiivinen hoito jokaisen ihmisen oikeus on myös Paletti-hankkeen, maakunnallisen ESR-rahoitteisen

Lisätiedot

Palliatiivinen ja saattohoito Jyväskylän kotisairaalassa

Palliatiivinen ja saattohoito Jyväskylän kotisairaalassa Palliatiivinen ja saattohoito Jyväskylän kotisairaalassa KUOLEMA TULEE, OLETKO VALMIS seminaari KS-KS Auditorio 10.10.2016 Evl Emma Honkanen Kotisairaala Tarjoaa ympärivuorokautista sairaalatasoista hoitoa

Lisätiedot

Äkillinen yleistilan lasku- toimintamalli HOIDON OHJAUS JA ARVIOINTI

Äkillinen yleistilan lasku- toimintamalli HOIDON OHJAUS JA ARVIOINTI Äkillinen yleistilan lasku- toimintamalli HOIDON OHJAUS JA ARVIOINTI Mistä kyse? Kyse on ollut palveluiden piirissä olevien hoitoprosessin parantaminen toimintamallin avulla sekä terveydentilassa ja toimintakyvyssä

Lisätiedot

Terveydenhuoltolain 35 Perusterveydenhuollon yksikkö

Terveydenhuoltolain 35 Perusterveydenhuollon yksikkö Terveydenhuoltolain 35 Perusterveydenhuollon yksikkö Sairaanhoitopiirin kuntayhtymässä on oltava perusterveydenhuollon yksikkö, jossa on moniammatillinen terveysalan asiantuntemus ja joka tukee alueen

Lisätiedot

Kuolemaan ja kuolemiseen liittyvät kipeät kysymykset henkilökunnan näkökulmasta

Kuolemaan ja kuolemiseen liittyvät kipeät kysymykset henkilökunnan näkökulmasta Kuolemaan ja kuolemiseen liittyvät kipeät kysymykset henkilökunnan näkökulmasta Saattohoito seminaari 27. -28.10.2015, Aholansaari, Nilsiä Hanna Hävölä TtM, sh, kouluttaja Ihmisen on hyvä syntyä syliin,

Lisätiedot

Sydämen vajaatoimintapotilaan ohjauksen kehittämistyö

Sydämen vajaatoimintapotilaan ohjauksen kehittämistyö Sydämen vajaatoimintapotilaan ohjauksen kehittämistyö Projektikoordinaattori Sydämen vajaatoimintapotilaan potilasohjauksen kehittämistyön taustaa Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin alueella vajaatoimintaa

Lisätiedot

ADHD:n Käypä hoito suositus Hoitopolku eri ikäkausina

ADHD:n Käypä hoito suositus Hoitopolku eri ikäkausina ADHD:n Käypä hoito suositus Hoitopolku eri ikäkausina 12.10.2017 Jaakko Pitkänen Yleislääketieteen erikoislääkäri Lastenneuvola- ja kouluterveydenhuoltotyön erityispätevyys Koululääkäri, vt erikoislääkäri,

Lisätiedot

Hoitotahto ja hoidon rajat syöpäpotilaalla

Hoitotahto ja hoidon rajat syöpäpotilaalla Hoitotahto ja hoidon rajat syöpäpotilaalla Terveyskeskusten johtavien viranhaltijoiden ja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin yhteistyöseminaari 14.11.13 Eeva Rahko LT, el Sisältö PPSHP hoitoketjuohjeet

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluintegraation merkitys erikoissairaanhoidon potilaan näkökulmasta

Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluintegraation merkitys erikoissairaanhoidon potilaan näkökulmasta Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluintegraation merkitys erikoissairaanhoidon potilaan näkökulmasta projektijohtaja Jorma Teittinen, Keski-Suomen sairaanhoitopiiri, Palvelurakenneselvityksen loppuseminaari,

Lisätiedot

Hanketapahtumat ja toiminnan arviointi ajalta 11.6.2013 11.10.2013

Hanketapahtumat ja toiminnan arviointi ajalta 11.6.2013 11.10.2013 Hanketapahtumat ja toiminnan arviointi ajalta 11.6.2013 11.10.2013 11.6-11.10.2013 Hanketoiminnan rakenteellinen, sisällöllinen ja toiminnallinen suunnittelu, kehittämisprosessin ja arvioinnin valmistelu:

Lisätiedot

Saattohoito nyt, huomenna ja 2030. Juha Hänninen 25.9.2014 Saattohoito nyt seminaari Kuntatalo, Helsinki

Saattohoito nyt, huomenna ja 2030. Juha Hänninen 25.9.2014 Saattohoito nyt seminaari Kuntatalo, Helsinki Saattohoito nyt, huomenna ja 2030 Juha Hänninen 25.9.2014 Saattohoito nyt seminaari Kuntatalo, Helsinki Onko kuolema sairaus? Onko kuolevan hoito lääketiedettä? Tarvitaanko lääkäriä kuolinvuoteen äärellä?

Lisätiedot

KOTIHOITO SATEENVARJO Liikkuva mielenterveystyö peruspalveluissa

KOTIHOITO SATEENVARJO Liikkuva mielenterveystyö peruspalveluissa KOTIHOITO SATEENVARJO Liikkuva mielenterveystyö peruspalveluissa Hannele Peräkoski, Taina Heikkinen Projektityöntekijä Sairaanhoitaja Tikkurilan sosiaali ja terveyskeskus 27.3.2007 TOIMINTA ALUEEN HENKILÖSTÖ

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN MAAKUNNAN ALUEELLA TOIMIVAT PSYKOSOSIAALISEN TUEN JA PALVELUIDEN KRIISIRYHMÄT

POHJOIS-KARJALAN MAAKUNNAN ALUEELLA TOIMIVAT PSYKOSOSIAALISEN TUEN JA PALVELUIDEN KRIISIRYHMÄT 1 POHJOIS-KARJALAN MAAKUNNAN ALUEELLA TOIMIVAT PSYKOSOSIAALISEN TUEN JA PALVELUIDEN KRIISIRYHMÄT Arkipäivän äkilliset kriisi- ja onnettomuustilanteet: Kuntien moniammatilliset kriisiryhmät toimivat terveyskeskusten

Lisätiedot

Omaishoitajuus erikoissairaanhoidossa

Omaishoitajuus erikoissairaanhoidossa Omaishoitajuus erikoissairaanhoidossa Kokemuksia omaishoitajien tukemisesta ja tunnistamisesta syöpätautien poliklinikalla ja sydäntautien vuodeosastolla A32 Näkökulmia omaishoitajuuteen Erikoissairaanhoidossa

Lisätiedot

Palliatiivinen potilas perusterveyden huollossa

Palliatiivinen potilas perusterveyden huollossa Palliatiivinen potilas perusterveyden huollossa 5.10.2017 Niko Rantala Palliatiivinen hoito Tarve kasvaa jatkuvasti ikääntymisen ja syöpä- ja muistisairauksien lisääntyessä Palliatiiviseen hoitoon ja saattohoitoon

Lisätiedot

Keski-Suomen keskussairaalan yhteispäivystys

Keski-Suomen keskussairaalan yhteispäivystys Keski-Suomen keskussairaalan yhteispäivystys Sairaalapäivät 2010 23.-24.11.2010, Finlandia-talo, Helsinki toimialueen johtaja Jorma Teittinen Päivystyksen toimialue Keski-Suomen sairaanhoitopiiri KESKI-SUOMEN

Lisätiedot

Alueellinen yhteistyö ja Ikäosaamiskeskus Lapissa PÄÄTÖSSEMINAARI

Alueellinen yhteistyö ja Ikäosaamiskeskus Lapissa PÄÄTÖSSEMINAARI Alueellinen yhteistyö ja Ikäosaamiskeskus Lapissa PÄÄTÖSSEMINAARI 21.9.2016 Toiminta-alue Suomen maakunnista suurin kattaen 30 prosenttia koko maan pinta-alasta 21 kuntaa, seutukuntia 6 Kaksi asukasta

Lisätiedot

Kotihoidon ja ensihoidon yhteistyöpilotit hoidon tarpeen arvioinnissa osana AVOT-hanketta

Kotihoidon ja ensihoidon yhteistyöpilotit hoidon tarpeen arvioinnissa osana AVOT-hanketta Kotihoidon ja ensihoidon yhteistyöpilotit hoidon tarpeen arvioinnissa osana AVOT-hanketta AJANJAKSOLLA 15.5.-31.8.2017 31.10.2017 Siun sote Siun soten missio TURVAAMME ARKEASI Siun soten visio ASIAKKAAN

Lisätiedot

Kuolevia potilaita hoitavien lääkärien mielipiteitä saattohoidosta ja eutanasiasta. Julkaisuvapaa klo 14

Kuolevia potilaita hoitavien lääkärien mielipiteitä saattohoidosta ja eutanasiasta. Julkaisuvapaa klo 14 Kuolevia potilaita hoitavien lääkärien mielipiteitä saattohoidosta ja eutanasiasta Julkaisuvapaa 13.2.2017 klo 14 Kysely kohdistettiin erikoisalan perusteella kuolevien potilaiden hoitoon osallistuville

Lisätiedot

ETELÄ-SAVON SOTE. Pertunmaa Hans Gärdström

ETELÄ-SAVON SOTE. Pertunmaa Hans Gärdström ETELÄ-SAVON SOTE Pertunmaa 19.2.2016 Hans Gärdström 22.2.2016 Jouko Luukkonen www.etelasavonsote.fi 2 22.2.2016 Jouko Luukkonen www.etelasavonsote.fi 3 22.2.2016 Jouko Luukkonen www.etelasavonsote.fi 4

Lisätiedot

PPSHP:n pohjoisen alueen terveyspalveluiden kehittämisen selvitystyö. Selvitysmiehet Simo Kokko ja Lauri Nuutinen 2011-2012

PPSHP:n pohjoisen alueen terveyspalveluiden kehittämisen selvitystyö. Selvitysmiehet Simo Kokko ja Lauri Nuutinen 2011-2012 PPSHP:n pohjoisen alueen terveyspalveluiden kehittämisen selvitystyö Selvitysmiehet Simo Kokko ja Lauri Nuutinen 2011-2012 Selvitysmiesten työalueet A) Päivystystoiminnan järjestäminen B) Alueellinen vuodeosasto/sairaansijakapasiteetti,

Lisätiedot

Toimiva kotihoito Lappiin -monipuoliset tuen muodot kotona asumiseen

Toimiva kotihoito Lappiin -monipuoliset tuen muodot kotona asumiseen Toimiva kotihoito Lappiin -monipuoliset tuen muodot kotona asumiseen 7.4.2017 1 Työpajan antia 28.3.2017 7.4.2017 riitta.nahkiaisoja@poskelappi.fi 2 Työpajan antia 28.3.2017 / 1 Palveluneuvonta ja ohjaus

Lisätiedot

Vanhus päivystyspotilaana. TPA Tampere: Vanhus päivystyspotilaana

Vanhus päivystyspotilaana. TPA Tampere: Vanhus päivystyspotilaana Vanhus päivystyspotilaana 1 Perustieto Päivystyksen käytön perusteet Esitiedot Mitä tehdä ennen konsultaatiota? Mitä mukaan päivystykseen Milloin päivystykseen ja milloin ei? Edut ja haitat Syventävätieto

Lisätiedot

Systemaatinen hoidon tarpeen arviointi (HTA) perusterveydenhuollossa

Systemaatinen hoidon tarpeen arviointi (HTA) perusterveydenhuollossa Systemaatinen hoidon tarpeen arviointi (HTA) perusterveydenhuollossa Alueellinen päivystyspäivä 15.2.2017 Anneli Kuusinen-Laukkala, asiantuntijalääkäri, yleislääketieteen erikoislääkäri, KSSHP anneli.kuusinen@ksshp.fi

Lisätiedot

Kotiutushoitajan toiminta Suomessa

Kotiutushoitajan toiminta Suomessa Kotiutushoitajan toiminta Suomessa Aloitettu n. 10 vuoden aikana useilla paikkakunnilla (12. kokoontuminen v.2010). Viitekehyksenä palveluohjaus; ; Sosiaali- ja terveydenhuollon eri alueilla tapahtuvaa

Lisätiedot

&SAATTOHOITO PALLIATIIVINEN. 17. 18.9.2014 Messukeskus, Helsinki Kohti. saattohoitopotilaan hyvää elämänlaatua

&SAATTOHOITO PALLIATIIVINEN. 17. 18.9.2014 Messukeskus, Helsinki Kohti. saattohoitopotilaan hyvää elämänlaatua PALLIATIIVINEN &SAATTOHOITO 2014 17. 18.9.2014 Messukeskus, Helsinki Kohti Neljättä vuosittaista kertaa: Neuvoja laadukkaan saattohoidon tueksi saattohoitopotilaan hyvää elämänlaatua 2014 teemat Miten

Lisätiedot

Lean ja sen hyödyntäminen arjen työssä

Lean ja sen hyödyntäminen arjen työssä Lean ja sen hyödyntäminen arjen työssä 9.11.2 017 Tuula-Anneli Sirén Kehittämiskoordinaattori PÄIJÄT-HÄMEEN HYVINVOINTIYHTYMÄ Lean Six Sigma Projektin CHARTER Projektin nimi Vastuuhenkilö Kotiutusprosessin

Lisätiedot

Prosessikaaviosta käytännön toiminnaksi

Prosessikaaviosta käytännön toiminnaksi Prosessikaaviosta käytännön toiminnaksi Hyvinkää sairaalan päihdetyömallin jalkauttaminen Katja Holopainen HUS medisiininen yksikkö 1 Ongelmakohdat Miten puheeksi ottaminen myydään henkilökunnalle? Miten

Lisätiedot

Näyttö ohjaa toimintaa Hoitotyön näyttöön perustuvien käytäntöjen levittäminen. Tervetuloa!

Näyttö ohjaa toimintaa Hoitotyön näyttöön perustuvien käytäntöjen levittäminen. Tervetuloa! Näyttö ohjaa toimintaa Hoitotyön näyttöön perustuvien käytäntöjen levittäminen Tervetuloa! Näyttö toimintana Parhaan saatavilla olevan ajantasaisen tiedon harkittua käyttöä terveydenhuollon asiakkaan hoidossa

Lisätiedot

Kuka päättää kuolemasta?

Kuka päättää kuolemasta? Kuka päättää kuolemasta? Joensuu 15.2.2016 Heikki Pälve Toiminnanjohtaja LKT, anest. ja tehohoidon el. Ensihoidon erityispätevyys Hallinnon pätevyys Maailman Lääkäriliiton eettisen komitean pj Kuka päättää??

Lisätiedot

Mikä mättää: onko hoitojärjestelmässämme esteitä hyvälle syöpäkivun hoidolle?

Mikä mättää: onko hoitojärjestelmässämme esteitä hyvälle syöpäkivun hoidolle? Mikä mättää: onko hoitojärjestelmässämme esteitä hyvälle syöpäkivun hoidolle? Riikka Huovinen Vs ylilääkäri, Syöpäjärjestöt Dosentti, syöpätautien erikoislääkäri TYKS, Syöpäklinikka Sidonnaisuudet Työpaikat:

Lisätiedot

DNR ei elvytetä ei hoideta. Esitelmä Akuuttihoitopäivillä 22.5.2015

DNR ei elvytetä ei hoideta. Esitelmä Akuuttihoitopäivillä 22.5.2015 DNR ei elvytetä ei hoideta Esitelmä Akuuttihoitopäivillä 22.5.2015 Tehohoidon vastuulääkäri 2001- Anestesiaylilääkäri 2008- Ensihoitolääkäri 2003-2012 Ei taloudellisia sidonnaisuuksia 22.05.2015 www.esshp.fi

Lisätiedot

HOITOTYÖN STRATEGIA 2015-2019. Työryhmä

HOITOTYÖN STRATEGIA 2015-2019. Työryhmä ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI HOITOTYÖN STRATEGIA 2015-2019 Työryhmä Eeva Häkkinen, Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimi, Kangasniemen pty Senja Kuiri, Etelä-Savon sairaanhoitopiiri Aino Mäkitalo,

Lisätiedot

Ketjulähettien jaksosisällöt lääkäreille Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri

Ketjulähettien jaksosisällöt lääkäreille Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri Ketjulähettien jaksosisällöt lääkäreille Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri Päiväys 19.11.2014 Merita Kautonen /SA-T merita.kautonen@hameenlinna.fi 2(6) Sisällys HÄMEENLINNAN YKSIKKÖ 1 Ensiapu... 3 2 Ihosairaudet...

Lisätiedot

Porin Perusturvan Mobiilitoiminnasta ja kotiuttamisesta

Porin Perusturvan Mobiilitoiminnasta ja kotiuttamisesta Porin Perusturvan Mobiilitoiminnasta ja kotiuttamisesta YL Katriina Lähteenmäki Yleislääketieteen ja Akuuttilääketieteen el Ensihoitolääketieteen erityispätevyys Päivystyslääketieteen erityispätevyys mobiilitoiminnan

Lisätiedot

Päivystyspalvelujen ja sairaalaverkon uudistus

Päivystyspalvelujen ja sairaalaverkon uudistus 1 Päivystyspalvelujen ja sairaalaverkon uudistus Sairaaloiden työnjakoa, sosiaalipäivystystä ja yhteispäivystyspalveluja uudistetaan osana sote-uudistusta. Ihmisille tarjotaan jatkossakin palveluita monin

Lisätiedot

Lääkehoidon toteuttaminen vanhuspalveluissa Vanhustyön johdon päivä, PSAVI, Marja-Leena Arffman Terveydenhuollon ylitarkastaja

Lääkehoidon toteuttaminen vanhuspalveluissa Vanhustyön johdon päivä, PSAVI, Marja-Leena Arffman Terveydenhuollon ylitarkastaja Lääkehoidon toteuttaminen vanhuspalveluissa Vanhustyön johdon päivä, PSAVI, 20.3.2014 Terveydenhuollon ylitarkastaja Lääkkeen käyttötarkoitukset Lievittää oireita Lääke Auttaa terveydentilan tai sairauden

Lisätiedot

VAHVA POHJA ELÄMÄÄN - hanke 1.11.2011 31.10.2013. 22.5.2013 Osallisuuden helmi

VAHVA POHJA ELÄMÄÄN - hanke 1.11.2011 31.10.2013. 22.5.2013 Osallisuuden helmi VAHVA POHJA ELÄMÄÄN - hanke 1.11.2011 31.10.2013 22.5.2013 Osallisuuden helmi Hallinnointi: Hanketta hallinnoi Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Hankkeen johtajana toimii Päijät-Hämeen

Lisätiedot

Saattohoidon nykytilasta. Juha Hänninen 25.9.2014 Saattohoito Nyt seminaari Kuntatalo, Helsinki

Saattohoidon nykytilasta. Juha Hänninen 25.9.2014 Saattohoito Nyt seminaari Kuntatalo, Helsinki Saattohoidon nykytilasta Juha Hänninen 25.9.2014 Saattohoito Nyt seminaari Kuntatalo, Helsinki Vuonna 2009 Suomessa kuoli 49 904 ihmistä - 20 361 verenkiertoelinten sairauksiin (aivoverisuonien sairaudet

Lisätiedot

Kuntoutus- ja sairaalapalvelut Porin perusturva Kaupunginsairaalasta kuntouttavaksi sairaalaksi

Kuntoutus- ja sairaalapalvelut Porin perusturva Kaupunginsairaalasta kuntouttavaksi sairaalaksi Kuntoutus- ja sairaalapalvelut Porin perusturva Kaupunginsairaalasta kuntouttavaksi sairaalaksi 15.1.2015 Anna-Liisa Koivisto, johtava lääkäri Maritta Salonoja, geriatrian ylilääkäri Tavoite Iäkkään selviytyminen

Lisätiedot

PARANTUMATONTA SYÖPÄSAIRAUTTA SAIRASTAVAN OPAS YHTEYSTIETOINEEN

PARANTUMATONTA SYÖPÄSAIRAUTTA SAIRASTAVAN OPAS YHTEYSTIETOINEEN PARANTUMATONTA SYÖPÄSAIRAUTTA SAIRASTAVAN OPAS YHTEYSTIETOINEEN Tämä opas on koottu yhteistyönä: Heli Tilaeus ja palliatiivisen työryhmän jäsenet 2015 Etelä-Savon sairaanhoitopiirin ky Porrassalmenkatu

Lisätiedot

PALLIATIIVINEN SEDAATIO

PALLIATIIVINEN SEDAATIO PALLIATIIVINEN SEDAATIO Juha Nevantaus Osastonylilääkäri Keski-Suomen Keskussairaala 28.11.2013 Päätös saattohoitoon siirtymisestä tehdään neuvotellen potilaan kanssa ja merkitään selkeästi sairauskertomukseen.

Lisätiedot

Kansallinen valinnanvapaus terveydenhuollossa. Terveydenhuoltolaki

Kansallinen valinnanvapaus terveydenhuollossa. Terveydenhuoltolaki Kansallinen valinnanvapaus terveydenhuollossa Terveydenhuoltolaki Terveydenhuoltolain merkitys Asiakaskeskeisyys julkisen potilaan rooli asiakkaana järjestelmän ohjaaja - valinnanmahdollisuus oman hoidon

Lisätiedot