Hanketapahtumat ja toiminnan arviointi ajalta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hanketapahtumat ja toiminnan arviointi ajalta 12.6.2014 22.10.2014"

Transkriptio

1 Hanketapahtumat ja toiminnan arviointi ajalta Hanketoiminnan rakenteellinen, sisällöllinen ja toiminnallinen suunnittelu, kehittämisprosessin ja arvioinnin valmistelu: Kehittämistiimien toimintasuunnitelmien mukainen toiminta. Kehittämisprosessin viestintäsuunnitelman mukainen toiminta. Kehittämisprosessin itsearviointisuunnitelman mukainen toiminta ja väliarvioinnin yhteenveto. Saattohoitoportaalin rakenteellisen ja sisällöllisen suunnittelun jatkaminen. Ohjeiden ja muun materiaalin työstäminen ja syöttäminen portaaliin. Pelastuslaitosyhteistyön jatkaminen: ensihoidon roolista sopiminen, lääkeannostelija -koulutusten suunnittelu ja toteuttaminen. Konsultaatiokäytänteiden suunnittelun käynnistäminen ja pilotoinnista sopiminen. Verkostoyhteistyön jatkaminen ja toimintamallin suunnittelu. Saattohoitoympäristön suunnittelun jatkaminen ja toteuttaminen: Joensuun tk:n Siilaisen sairaalan vuodeosastolle, lähihoitajaopiskelijatyönä Hoitokoti Pirittan saattohoitohuoneen suunnittelu ja PKKY:n saattohoito luokkaoppimisympäristön toteuttaminen. PKKY:n ja Karelia-amk:n yhteisen opintojakson sisällöllisen suunnittelun jatkaminen ja toteuttaminen. Täydennyskoulutusmallin suunnittelun jatkaminen. Teemaseminaarien suunnittelu ja toteutus. Yhteistyön jatkaminen oppisopimustyyppisen Palliatiivisen hoidon koulutuksen opiskelijoiden ja opettajien kanssa. Kansainvälisen yhteistyö ja toiminnan jatkaminen. Harjoitteluyhteistyön jatkaminen osatoteuttajaorganisaatioiden opiskelijoiden, henkilöstön sekä Itä-Suomen yliopiston opettajien ja opiskelijoiden kanssa. Budjetin seuranta, maksatushakemusten, seuranta- ja väliraportin valmistelu ja laatiminen osatoteuttajaorganisaatioissa hankkeen hallinnoijan ja ESR-ohjeistusten mukaisesti. Karelia-ammattikorkeakoulu PALETTI-hanke gsm Tikkarinne 9, JOENSUU

2 Kehittämistoiminta- ja yhteistyön toteutus: Kesäkuu Kehittämistiimi 2: SH, HK, KV, TK Ensihoidon protokollan suunnittelua, MP, LS, KT Portaalin sisällön suunnittelua, SL, MP Heinäkuu 2014 Hankkeen syksyn suunnittelua PKSSK, MP, JM Elokuu Palaveri hankkeen täydennyskoulutusmallista, SH, HK, HM, A- R.M, RK, IV, RP Hankehenkilöstön suunnittelukokous, IV, SH, KV, MP Palaveri pelastuslaitos, MP, SH, LS Palaveri Syöpäyhdistys, SH Hyvinvointialan perustutkintotiimille hanketilanne, KV Nenänpäivän suunnittelukokous, IV, SH Kehittämistiimien 1 ja 2 suunnittelukokoukset: tiimi 1: MP, SH, KV, IV ja tiimi 2: SH, IV, RP, RM, MS Johtavien hoitajien ja lääkäreiden kokous, MP, SH, M. Kopponen Syyskuu ATK- verkkokurssin suunnittelua (täydennyskoulutus) Kareliaamk, IV, HK, SH ja MI Kuopion alueellinen saattohoitokoulutus (videovälitteinen osallistuminen) PKSSK, MP Palaveri PKSSK (loppuseminaari, budjetti ym. asiat), JM, MK, HK, SH, MP Saattoportaalin rungon suunnittelua, KV, MP, IV,SH + Kehittämistiimin 2 kokous, SH, IV, HK, RP, KV Teemaseminaari Ensihoito palliatiivisessa hoidossa, SH, KV, MP, LS, IV, RP, MK, JM Siilaisen osasto 1b:n saattohoitohuoneen käyttöönotto- ja tiedotustilaisuus, KV, RP, LS, MP, HM, SH, IV Hankehenkilöstön suunnittelukokous, IV, KV, SH, MP EONS konferenssi Istanbul. Suullinen posteri-esitys, HM, MP

3 Hankkeen sopimusasiapalaveri, HM, SH, HK, RK, RV, KV, MP Kehittämistiimi 2 suunnittelukokous, tiimi 2: RM, SH, MS, RP Sparraajien kokous, IV, SH, MK, MP, KV Lokakuu Hankehenkilöstön suunnittelukokous, IV, SH, KV, MP, LS, RP P-K:n pelastuslaitos koulutuspäivä, LS, MP, SH, IV Espanja, CEUTI, CHATT hankekokous, KV P-K:n pelastuslaitos, koulutuspäivä, LS Itä-Suomen Palliatiivisen hoidon päivä, IV, SH, MP, KV, hankkeen opiskelijat Paletti hankkeen esittely opiskelijoille ja Ikäviikon tapahtuma Areenalla, IV, SH Kehittämistiimien 1 ja 2 suunnittelukokoukset, tiimi 1: MP, SH, IV, T. P-S, hankkeen opiskelijat, tiimi 2: IV, SH, HK, TK, hankkeen opiskelijat Valtakunnalliset Syöpäsairaanhoitajapäivät Lahti, posteri, MP, HM Hankehenkilöstön suunnittelukokous, IV, MP, SH, KV, RP, LS Ohjausryhmän kokous, SH, IV, MP, KV, LS Kehittämisprosessin ja hankkeen tavoitteiden saavuttamisen arviointi ajalta : Projektin tavoitteet: 1. Yhtenäiset palliatiivisen- ja saattohoidon osaamisen vahvistamisen rakenteet ja toimintamallit Karelia ammattikorkeakoulussa ja Pohjois- Karjalan koulutuskuntayhtymässä vahvistavat maakunnan palliatiivisenja saattohoidon laatua ja vaikuttavuutta sekä lisäävät koulutusorganisaatioiden ja hoito-organisaatioiden yhteistyötä ja tarkoituksenmukaista työnjakoa. 2. Maakunnassa toimii palliatiivisen- ja saattohoidon asiantuntijaverkosto. Kaikissa terveyskeskuksissa on nimetty ja toimii hoidon toteutuksesta ja edelleen kehittämisestä vastaava lääkärihoitajatyöpari. Palliatiivinen- ja saattohoito toteutuu kotihoito ja -kunta keskeisesti moniammatillista asiantuntijuutta hyödyntäen. Sovittu konsultaatiotuki mahdollistuu erikoissairaanhoidon tai oman kunnan saattohoitopainotteisesta yksiköstä. Konsultoinnissa ja neuvotteluissa

4 hyödynnetään vuorovaikutteista sähköistä viestintää ja tietoteknisiä sovelluksia. 3. Palliatiivisen- ja saattohoidon alueellinen rakenne ja hoitojärjestelmät Pohjois-Karjalan alueella mahdollistavat asiantuntijayhteistyönä toteutuvan, laadukkaan, vaikuttavan sekä terveystaloustieteellisesti kestävän palliatiivisen hoidon porrastuksen ja hoitokokonaisuuden. Kunnissa ja työyhteisöissä toimitaan asiakaslähtöisesti, kehitettyjen toimintamallien mukaan, huomioiden omaisten ja läheisten tukeminen. Kun vaikean sairauden hoito on suunnitelmallista ja hyvin johdettua, se on sekä inhimillisesti hyvää että myös taloudellisesti tehokasta. 1. Projektin lähtökohta, kohderyhmä ja tavoitteet Maakunnan Palliatiivisen- ja saattohoidon kehittämishanke toteutusaika on osoittautunut erittäin hyväksi ajankohdaksi. Valtakunnallinen eutanasia/hyvä palliatiivinen- ja saattohoito keskustelu sekä vuoden 2014 yhteisvastuukeräyksen kohde saattohoito lisäävät omalta osaltaan hankehenkilöstössä ja maakunnan toimijoissa ajatusta, että olemme ajan hermolla tekemässä yhdessä tärkeää työtä palliatiivista hoitoa ja saattohoitoa tarvitsevien potilaiden ja omaisten hoidon kehittämiseksi ja hoitohenkilöstön osaamisen lisäämiseksi ja vahvistamiseksi. Hankkeen väliarvioinnissa todettiin, että hankkeen tavoitteet ovat olleet laajat suhteessa käytettävään aikaan. Syksyn aikana hankkeen tavoitteita on täsmennetty ja pyritty kohdentamaan voimavaroja oikein. 2. Projektin toteutuksen ja yhteistyön onnistuneisuus Kehittämistoiminta on jatkunut syksyn aikana intensiivisenä. Keväällä suunnitellut palaverit ja tapahtumat ovat toteutuneet suunnitelmien mukaisesti. Lisäksi on kokoonnuttu hankkeen budjettimuutos- ja tulosaineiston sopimusasioiden vuoksi. Saattohoitoportaalin alustava rakenne on hahmoteltu PKSSK:n julkisille internet-sivulle ja sinne on myös alettu syöttämään ohjeistuksia ja muuta materiaalia. Portaalia on esitelty kehittämistiimien ja sparraajien kokouksissa. Niissä on saatu kehittämisideoita saattohoitoportaalin rakenteeseen ja sisältöön. Syksyn aikana palautetta kerätään vielä Nenänpäivässä ja erikseen järjestettävissä Living lab:ssä.

5 Hanke on jatkanut yhteistyötä P-K:n pelastuslaitoksen kanssa ensihoidon osuudesta kaupunkikeskusten ulkopuolisessa saattohoidossa. Tapaamissa ovat olleet mukana hanke-, ja pelastuslaitoksen henkilökunnan lisäksi, perusterveydenhuollon kehittämisyksikön-, Joensuun kaupungin tehostetun kotisairaanhoidon henkilökuntaa sekä maakunnan ensihoidosta vastaava lääkäri. Syyskuussa pidettiin teemaseminaari ensihoidon osuudesta palliatiivisen potilaan palveluketjussa ja lokakuussa oli Pelastuslaitoksella kaksi samansisältöistä koulutusta parantumattomasti sairaan potilaan hoidonlinjauksista. Saattohoidon protokollan suunnittelu on myös jatkunut syksyn aikana ja sen on tarkoitus valmistua marraskuussa Koulutusorganisaatioiden välinen yhteistyö on myös jatkunut ja tiivistynyt entisestään. Hankkeessa luotava yhteinen perusopintokokonaisuus on rakentunut onnistuneesti ja opintojakson moodle-verkkoympäristö on ollut syksyn aikana käytössä molemmissa organisaatioissa. Syyslukukauden alussa suunniteltiin opintokokonaisuuden pilotoinnin arvioinnin toteuttaminen. Yhteiset simulaatiotunnit sekä lähihoitaja että sairaanhoitaja opiskelijoille toteutetaan joulukuun alussa. Palliatiivisen hoidon täydennyskoulutusmallin sisällön kehittäminen on jatkunut etenkin koulutustuotteiden osalta. Syksyn työn tuloksena mallin tavoitteet ovat täsmentyneet. Täydennyskoulutusmallista on tiedotettu paikallislehdissä sekä Itä-Suomen palliatiivisen hoidon päivässä. Syksyn aikana on suunniteltu hankkeen tulosten jalkauttamista maakuntaan. Suunnittelun pohjalta laadittiin hankkeen hyödyntämis- ja jalkauttamissuunnitelma. Opinnäytetöiden tekemisestä hankkeeseen on ollut kiinnostunut ennätysmäärä opiskelijoita. Tänä syksynä aloitettiin seitsemän uutta opinnäytetyötä. Palliatiivisessa oppisopimustyyppisessä 30 op. koulutuksessa olevista opiskelijoista osa tekee hankkeelle kehittämistöitään. Ne liittyvät saattohoitoportaaliin ja saattohoitopotilaan palveluketjuun. Lokakuun alussa hankkeeseen tuli viisi terveydenhoitaja-opiskelijaa suorittamaan gerontologisen hoitotyön harjoitteluaan. Nämä opiskelijat työstävät saattohoitoportaaliin aineistoa, keräävät palautetta portaalista Living lab:ssä ja ovat mukana hankkeen eri tapahtumissa.

6 3. Julkisuus ja tiedottaminen Hankkeen viestinnässä on edetty viestintäsuunnitelman mukaisesti. Siilaisen 1B:n saattohoitoympäristön valmistumisesta pidettiin käyttöönotto- ja tiedotustilaisuus syyskuussa. Myös ensihoidon osuudesta palliatiivisessa hoidossa olevan potilaan palveluketjua kirjoitettiin paikallislehdissä. Lehtijutuissa kirjoitettiin laajemminkin hankkeen tuloksista. Hankkeen tulosten -esittelyjä on jatkettu myös opiskelijatapaamisissa, hoitotyönjohtajien ja johtavien lääkäreiden tapaamisessa, syyskuun teemaseminaarissa ja valtakunnallisissa tilaisuuksissa (Lahden Syöpäsairaanhoitajapäivät) sekä Istanbuliin suuntautuneella konferenssimatkalla. Hankkeesta tuotetaan artikkelipohjainen julkaisu Karelia-amk julkaisusarjaan. Julkaisuun tulevat artikkelit valmistuivat lokakuun alkupuolella. 4. Ongelmat ja suositukset; Vaikka hanke onkin edennyt tavoitteiden mukaisesti, kokonaisaikataulu hanketavoitteiden toteutumiseen on ollut lyhyt. Kaikilla hanketoimijoilla ei ole ollut mahdollisuutta osallistua hanketyöhön niin paljon kuin alun perin oli suunniteltu. Syksyn aikana kehittämistyötä on ollut paljon ja hanketoimijat ovat kokeneet, että aika hankkeen tulosten viimeistelyyn ja jalkauttamiseen ei riitä. Koska hankkeella on jäänyt rahaa käyttämättä henkilöstökuluihin, on hanketoimijoiden keskuudessa herännyt toive hankkeen jatkoajasta. Hankkeessa on pidetty paljon koulutustilaisuuksia, joissa on ollut luennoimassa alan asiantuntijoita. Myös loppuajalle on suunniteltu kuluja, joihin tarvitaan palveluiden ostoja ja siksi hankkeessa on tarve budjettimuutokselle. Alustava esitys budjettimuutoksesta on tehty ja se on esitetty rahoittajalle. 5. Projektin innovatiivisuus Hankkeen syyskuun teemaseminaarissa oli jälleen käytössä AC yhteys ja tästä käyttökokemukset olivat hyviä. Ac- tallenteet on laitettu Moodleen, josta hanketoimijat voivat niitä vapaasti katsoa. Syksyn aikana hankkeessa kerätään asiakaslähtöistä palautetta saattohoitoportaalista erilaisten tapahtumien yhteydessä, kuten Nenäpäivässä ja Living lab:ssä. Hanke järjestää lokakuussa saattohoito koulutusta yhteistyössä Pohjois-Karjalan Syöpäyhdistyksen kanssa.

7 Valmisteilla olevan palliatiivisen hoidon täydennyskoulutusmallin on todettu olevan ainutlaatuinen; kahden koulutusorganisaation ja erikoissairaanhoidon yhteistä täydennyskoukutusmallia ei tiettävästi ole Suomessa. Myös P-K:n pelastuslaitoksen kanssa suunniteltava saattohoidon protokolla on tiettävästi ensimmäinen koko Suomessa. Tulevia syksyn tapahtumia Lokakuu Pirkanmaan hoitokotiin ja Tays:in palliatiiviseen poliklinikkaan tutustuminen, MP, KV, SH, RP Saattohoitokoulutus, Kitee, SH STM kipuseminaari, LS, MP Lääkeannostelija kivunhoidossa -koulutus x 2, MP, IV, SH, hankkeen opiskelijat Kehittämistiimi 2: IV, SH, HK, RP, KV, TK Lääkeannostelija videon suunnittelupalaveri, KT, SH Living-lab opiskelijoille ja opettajille eri paikoissa, MP, SH, IV, KV, hankkeen opiskelijat Hankepäivä Karelia-amk, SH, IV, hankkeen opiskelijat Marraskuu Hankehenkilöstön suunnittelukokous, KV, IV, SH, RP, LS, MP Living-lab pkssk:n itsehoitopisteellä, MP, hankkeen opiskelijat Nenäpäivä, KV, IV, SH, hankkeen opiskelijat Kehittämistiimien 1 ja 2 suunnittelukokoukset tiimi 1: MP, SH, IV, KV, LS, T. P-S, tiimi 2: IV, SH, HK, RP, KV, TK, Assi-hankkeen loppuseminaari, KV, SH, IV Living-lab pkssk:n itsehoitopisteellä, MP, hankkeen opiskelijat Tutustuminen EKSOTEN saattohoitoon, Opso koulutus, IV, SH, MP, RM Palliatiivisen lääketieteen erityispätevyyskoulutus Hki, LS Belgia, OPWIJK, uuden hankeaihion esittely, idean myyminen (kuolevan ihmisen kohtaaminen ja hoitokäytänteet eri maissa, II aste) KV

8 Saattohoito puheeksi -koulutus Syöpäyhdistyksen kanssa, IV, SH, KV, LS, MP Sparraajien kokous, SH, MP, IV Hankehenkilöstön suunnittelukokous, IV, MP, SH, LS, RP Joulukuu Kehittämistiimien 1 ja 2 suunnittelukokoukset, tiimi 1: MP, SH, IV, KV, LS, T. P-S, tiimi 2: IV, SH, RM, RP, MS, E.T-L Karelia-amk:n strategiapäivä, SH Hankehenkilöstön suunnittelukokous, IV, MP, SH, LS, KV, RP Saattohoitoympäristöön liittyvä tiedotus, Pkky, KV Yhteisten perusopintojensimulaatiot, RM, IV, RP Kehittämistiimien 1 ja 2 suunnittelukokoukset, tiimi 1: MP, SH, IV, KV, LS, T. P-S, tiimi 2: IV, SH, HK, RP, TK, KV Illallinen Ravintola Kielossa, SH, IV, HM, HK, RM, MP, KV, RK, RP, LS, MK

Hanketapahtumat ja toiminnan arviointi ajalta 11.6.2013 11.10.2013

Hanketapahtumat ja toiminnan arviointi ajalta 11.6.2013 11.10.2013 Hanketapahtumat ja toiminnan arviointi ajalta 11.6.2013 11.10.2013 11.6-11.10.2013 Hanketoiminnan rakenteellinen, sisällöllinen ja toiminnallinen suunnittelu, kehittämisprosessin ja arvioinnin valmistelu:

Lisätiedot

PALETTI-HANKKEEN VIESTINTÄSUUNNITELMA

PALETTI-HANKKEEN VIESTINTÄSUUNNITELMA PALETTI Palliatiivisen saattohoidon osaamisen vahvistaminen rakenteiden kehittäminen asiantuntiyhteistyönä Pohjois-Karlan maakunnassa 1.4.2013-31.3.2015 PALETTI-HANKKEEN VIESTINTÄSUUNNITELMA Luonnos 11.9.2013

Lisätiedot

Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit

Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit ESR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 29.11.2012 Diaarinumero POKELY/484/04.00.05.00/2012 Käsittelijä Sirpa

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan Henna ammattikorkeakoulun Myller (toim.) julkaisuja C:43. Osaamisen vahvistumista ja toimintamallien uudistumista LOREN IPSUM DOLOR

Pohjois-Karjalan Henna ammattikorkeakoulun Myller (toim.) julkaisuja C:43. Osaamisen vahvistumista ja toimintamallien uudistumista LOREN IPSUM DOLOR Osaamisen vahvistumista ja toimintamallien uudistumista Pohjois-Karjalan Henna ammattikorkeakoulun Myller (toim.) julkaisuja C:43 KOTIHOITO24h Osaamisen vahvistumista ja toimintamallien uudistumista LOREN

Lisätiedot

Länsi- ja Keski-Uudenmaan kunnat (Hanko, Lohja, Hyvinkää, Inkoo, Järvenpää, Siuntio, Sipoo, Karkkila, Vihti)

Länsi- ja Keski-Uudenmaan kunnat (Hanko, Lohja, Hyvinkää, Inkoo, Järvenpää, Siuntio, Sipoo, Karkkila, Vihti) RISTO - Riskien tunnistamisesta parempaan toimintakykyyn Loppuraportti 1.7.2013 31.10.2014 Eksote (Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri) Kouvolan kaupunki Etelä-Kymenlaakson kunnat (Kotka, Hamina,

Lisätiedot

Vetovoimaisuutta hoitotyöhön opiskelijaohjauksen käytäntöjä kehittämällä

Vetovoimaisuutta hoitotyöhön opiskelijaohjauksen käytäntöjä kehittämällä 1(30) Vetovoimaisuutta hoitotyöhön opiskelijaohjauksen käytäntöjä kehittämällä Opiskelijaohjausta toteuttavien ohjaajien koulutuksen kehittäminen ja opiskelijoiden sitouttamisen kehittäminen alueellisesti

Lisätiedot

Vetovoimainen ja turvallinen sairaala (VeTeVT) -osahanke

Vetovoimainen ja turvallinen sairaala (VeTeVT) -osahanke Vetovoimainen ja terveyttä edistävä terveydenhuolto (VeTe) -hanke Vetovoimainen ja turvallinen sairaala (VeTeVT) -osahanke Yhteenveto VeTeVT-osahankkeesta Raportti R0 2(16) Versio Päiväys Tekijä Kuvaus

Lisätiedot

Kati Penttilä ja Päivi Järvinen

Kati Penttilä ja Päivi Järvinen KAAKKOIS-SUOMEN SAATTOHOITOYHDISTYS MUUTTOLINTU RY Hyvä päätös elämälle -saattohoidon joustavat palveluketjut Kati Penttilä ja Päivi Järvinen 28.12.2010 Sisällysluettelo 1 PROJEKTIN TAUSTA... 1 2 PROJEKTIN

Lisätiedot

Palliatiivisen ja saattohoidon osaamisen vahvistaminen Pohjois-Karjalassa

Palliatiivisen ja saattohoidon osaamisen vahvistaminen Pohjois-Karjalassa Palliatiivisen ja saattohoidon osaamisen vahvistaminen Pohjois-Karjalassa Paletti-hanke 1.4.2013 31.5.2015 Irja Väisänen Tuntiopettaja Projektisuunnittelija Osaamisen vahvistamisen tarve Todettu valtakunnallisesti

Lisätiedot

LASTEN JA PERHEIDEN HYVINVOINTIPALVELUIDEN KEHITTÄMISHANKE ITÄ- JA KESKI-SUOMESSA II Lapset ja perheet Kaste II -hanke SELVITYS HANKKEEN ETENEMISESTÄ

LASTEN JA PERHEIDEN HYVINVOINTIPALVELUIDEN KEHITTÄMISHANKE ITÄ- JA KESKI-SUOMESSA II Lapset ja perheet Kaste II -hanke SELVITYS HANKKEEN ETENEMISESTÄ 1 LASTEN JA PERHEIDEN HYVINVOINTIPALVELUIDEN KEHITTÄMISHANKE ITÄ- JA KESKI-SUOMESSA II Lapset ja perheet Kaste II -hanke SELVITYS HANKKEEN ETENEMISESTÄ Valtionavustuksen maksatusjakso 1.10.2010 30.4.2011

Lisätiedot

LASTEN JA PERHEIDEN HYVINVOINTIPALVELUIDEN KEHITTÄMISHANKE ITÄ- JA KESKI-SUOMESSA Lapset ja perheet Kaste -hanke SELVITYS HANKKEEN ETENEMISESTÄ

LASTEN JA PERHEIDEN HYVINVOINTIPALVELUIDEN KEHITTÄMISHANKE ITÄ- JA KESKI-SUOMESSA Lapset ja perheet Kaste -hanke SELVITYS HANKKEEN ETENEMISESTÄ 1 LASTEN JA PERHEIDEN HYVINVOINTIPALVELUIDEN KEHITTÄMISHANKE ITÄ- JA KESKI-SUOMESSA Lapset ja perheet Kaste -hanke SELVITYS HANKKEEN ETENEMISESTÄ Valtionavustuksen maksatusjakso 1.5.2009 31.10.2009 22.10.2009

Lisätiedot

Työmme hyvinvoinnin puolesta JULKAISUJA 1/2013

Työmme hyvinvoinnin puolesta JULKAISUJA 1/2013 Työmme hyvinvoinnin puolesta JULKAISUJA 1/2013 Toimintasuunnitelma 2013 Toimintasuunnitelma 2013 VARSINAIS-SUOMEN SOSIAALIALAN OSAAMISKESKUS OY VASSO AB VASSO Toimintasuunnitelma 2013 1 SISÄLLYS 1. YLEISTÄ

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon integroitu palvelujärjestelmä sosiaali- ja terveyspiirissä, kuntaliitoksessa sekä yhteistoiminta-alueella

Sosiaali- ja terveydenhuollon integroitu palvelujärjestelmä sosiaali- ja terveyspiirissä, kuntaliitoksessa sekä yhteistoiminta-alueella Sosiaali- ja terveydenhuollon integroitu palvelujärjestelmä sosiaali- ja terveyspiirissä, kuntaliitoksessa sekä yhteistoiminta-alueella KAAKON SOTE-INTO 2 Hankeaika 1.11.2010-31.10.2012 Etelä-Karjalan

Lisätiedot

Yksilöllisten opintopolkujen tukeminen yhteistyössä. Yksilöllisten opintopolkujen tukeminen yhteistyössä YTY3

Yksilöllisten opintopolkujen tukeminen yhteistyössä. Yksilöllisten opintopolkujen tukeminen yhteistyössä YTY3 Yksilöllisten opintopolkujen tukeminen yhteistyössä Yksilöllisten opintopolkujen tukeminen yhteistyössä YTY3 Väliraportti 1.12.2013 31.7.2014 2 (14) Sisältö 1 Johdanto... 3 2 Hankkeen toimijat ja kohderyhmät...

Lisätiedot

KEHITYSVAMMAISEN HENKILÖN TERVEYDENHUOLLON PALVELUPOLUT TEPA. VÄLIRAPORTTI 2013 Projektipäällikkö Anne Aholainen

KEHITYSVAMMAISEN HENKILÖN TERVEYDENHUOLLON PALVELUPOLUT TEPA. VÄLIRAPORTTI 2013 Projektipäällikkö Anne Aholainen KEHITYSVAMMAISEN HENKILÖN TERVEYDENHUOLLON PALVELUPOLUT TEPA VÄLIRAPORTTI 2013 Projektipäällikkö Anne Aholainen SISÄLLYSLUETTELO 1. TEPA-PROJEKTI JA VÄLIRAPORTIN TAVOITTEET 1 2. TEPA-PROJEKTIN VISIO, TAVOITTEET

Lisätiedot

LAPIN LETKAN TOIMINTA

LAPIN LETKAN TOIMINTA LAPIN LETKA-HANKE www.lapinletka.fi Tatja Karvonen Projektipäällikkö 15.10.2013 LAPIN LETKAN TOIMINTA 1.5-31.8.2013 NIINHÄN SEN PITÄISI MENNÄ. JA NIIN SE MYÖS USEIN MENEE VALITETTAVASTI. Työssä ja kaikessa

Lisätiedot

KEHITYSVAMMAISEN HENKILÖN TERVEYDENHUOLLON PALVELUPOLUT TEPA. VÄLIRAPORTTI 2015 Projektipäällikkö Anne Aholainen

KEHITYSVAMMAISEN HENKILÖN TERVEYDENHUOLLON PALVELUPOLUT TEPA. VÄLIRAPORTTI 2015 Projektipäällikkö Anne Aholainen KEHITYSVAMMAISEN HENKILÖN TERVEYDENHUOLLON PALVELUPOLUT TEPA VÄLIRAPORTTI 2015 Projektipäällikkö Anne Aholainen Sisällys 1. JOHDANTO... 1 2. TEPA-PROJEKTIN TAUSTA JA TARPEET... 2 2.1. VALTAKUNNALLINEN

Lisätiedot

HOITOTYÖN YDINTIEDOT SÄHKÖISESSÄ POTILASKERTOMUSJÄRJESTELMÄSSÄ

HOITOTYÖN YDINTIEDOT SÄHKÖISESSÄ POTILASKERTOMUSJÄRJESTELMÄSSÄ HOITOTYÖN YDINTIEDOT SÄHKÖISESSÄ POTILASKERTOMUSJÄRJESTELMÄSSÄ -kehittämisprojekti Kainuussa vuosina 2006 2007 Loppuraportti Julkaisija: Kainuun maakunta -kuntayhtymä PL 400 87070 Kainuu Puh. 08 615 541

Lisätiedot

Opin Ovi Osaamiseen Loppuraportti 2012 0

Opin Ovi Osaamiseen Loppuraportti 2012 0 Opin Ovi Osaamiseen Loppuraportti 2012 0 Opin Ovi Osaamiseen LOPPURAPORTTI 2012 Sisältö 1. PROJEKTIN PERUSTIEDOT... 2 2. PROJEKTIN TOTEUTTAJAN TIEDOT... 2 3. LOMAKKEEN TÄYTTÄJÄN TIEDOT... 2 4. PROJEKTIN

Lisätiedot

LÄÄKEHOIDON KEHITTÄMISKESKUKSEN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUODELLE 2007

LÄÄKEHOIDON KEHITTÄMISKESKUKSEN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUODELLE 2007 LÄÄKEHOIDON KEHITTÄMISKESKUKSEN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUODELLE 2007 1 JOHDANTO... 3 ROHTOKÄSITTEIDEN MÄÄRITTELYÄ JA LYHENTEITÄ... 3 1 STRATEGIATYÖ... 4 2 PAJATOIMINNAN KATTAVUUS JA VAKIINNUTTAMINEN...

Lisätiedot

toimintamallit käytännöksi

toimintamallit käytännöksi toimintamallit käytännöksi Sisällysluettelo 1. Johdanto... 03 2. Sairaanhoitajaliiton projektihakemus Raha-automaattiyhdistykselle vuonna 2005...04 3. Projektin loppuselvitys Raha-automaattiyhdistykselle

Lisätiedot

Jaana Kemppainen 17.6.2009 SELVITYS LASTEN JA PERHEIDEN HYVINVOINTIPALVELUIDEN KEHITTÄMISHANKKEEN ITÄ- JA KESKI-SUOMESSA HANKKEEN ETENEMISESTÄ

Jaana Kemppainen 17.6.2009 SELVITYS LASTEN JA PERHEIDEN HYVINVOINTIPALVELUIDEN KEHITTÄMISHANKKEEN ITÄ- JA KESKI-SUOMESSA HANKKEEN ETENEMISESTÄ Jaana Kemppainen 17.6.2009 1 SELVITYS LASTEN JA PERHEIDEN HYVINVOINTIPALVELUIDEN KEHITTÄMISHANKKEEN ITÄ- JA KESKI-SUOMESSA HANKKEEN ETENEMISESTÄ Maksatusjakso 1.11.2008 30.4.2009, Keski-Suomessa 31.5.2009

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon integroitu palvelujärjestelmä sosiaali- ja terveyspiirissä, kuntaliitoksessa sekä yhteistoiminta-alueella

Sosiaali- ja terveydenhuollon integroitu palvelujärjestelmä sosiaali- ja terveyspiirissä, kuntaliitoksessa sekä yhteistoiminta-alueella Sosiaali- ja terveydenhuollon integroitu palvelujärjestelmä sosiaali- ja terveyspiirissä, kuntaliitoksessa sekä yhteistoiminta-alueella Kaakon SOTE-INTO Kupera osahanke Kaakkois-Suomen vanhus- ja vammaistyön

Lisätiedot

KYMENLAAKSON MUISTI- JA DEMENTIAVERKOSTO

KYMENLAAKSON MUISTI- JA DEMENTIAVERKOSTO KYMENLAAKSON MUISTI- JA DEMENTIAVERKOSTO Hankkeen arviointiraportti Arja-Tuulikki Wilén Kotka 2008 Kymenlaakson ammattikorkeakoulun julkaisuja. Sarja B. Nro 48. Copyright Kymenlaakson ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Diakonia-ammattikorkeakoulu D TYÖPAPEREITA 56

Diakonia-ammattikorkeakoulu D TYÖPAPEREITA 56 Diakonia-ammattikorkeakoulu D TYÖPAPEREITA 56 Anna Karttunen, Keijo Piirainen & Aija Kettunen Politiikkaohjelmasta käytännöksi vai käytännöstä ohjelmaksi? Vetovoimainen ja terveyttä edistävä terveydenhuolto

Lisätiedot

VÄLI-SUOMEN POTKU LOPPURAPORTTI

VÄLI-SUOMEN POTKU LOPPURAPORTTI VÄLI-SUOMEN POTKU LOPPURAPORTTI MaaliPOTKU osahanke 1.4.2010 31.10.2012 projektipäällikkö Marita Pitkänen aluekoordinaattori Heta Leino aluekoordinaattori Tiina Nurmela 2 Sisällysluettelo 1. OSAHANKKEEN

Lisätiedot

VÄLI-SUOMEN POTKU LOPPURAPORTTI

VÄLI-SUOMEN POTKU LOPPURAPORTTI VÄLI-SUOMEN POTKU LOPPURAPORTTI MaaliPOTKU osahanke 1.4.2010 31.10.2012 Marita Pitkänen Tiina Nurmela Heta Leino Sisällysluettelo 1. OSAHANKKEEN ORGANISOITUMINEN... 4 2. TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN FORSSAN

Lisätiedot

Raportti vertaisarvioinnista 2010 Opin Ovi Pirkanmaa Urabaarista eteenpäin Varsinais-Suomen OpinOvi OpinOvi L-U

Raportti vertaisarvioinnista 2010 Opin Ovi Pirkanmaa Urabaarista eteenpäin Varsinais-Suomen OpinOvi OpinOvi L-U Raportti vertaisarvioinnista 2010 Opin Ovi Pirkanmaa Urabaarista eteenpäin Varsinais-Suomen OpinOvi OpinOvi L-U Toteutus Maija Pekkanen, Opin Ovi Pirkanmaa Tiina Jakobsson, Urabaarista eteenpäin Pirkko

Lisätiedot

Opin Ovi Osaamiseen Väliraportti 2009 0

Opin Ovi Osaamiseen Väliraportti 2009 0 Opin Ovi Osaamiseen Väliraportti 2009 0 Opin Ovi Osaamiseen VÄLIRAPORTTI 2009 Sisältö 1. RAPORTOINTIKAUSI... 2 2. PROJEKTIN PERUSTIEDOT... 2 3. PROJEKTIN LÄHTÖKOHTA, KOHDERYHMÄ JA TAVOITTEET... 2 3.1.

Lisätiedot

Vuosien 2004-2005 aikana työelämäjakson ovat suorittaneet seuraavat opettajat:

Vuosien 2004-2005 aikana työelämäjakson ovat suorittaneet seuraavat opettajat: 1(16) Etelä-Suomen lääninhallitus Sivistysosasto EU:n rakennerahastot VUOSIRAPORTTI vuodelta 2005 1. Perustiedot projektista Projektin nimi: ERITYINEN Projektikoodi: 84510 Tavoiteohjelma: 3 Toimintalinja:

Lisätiedot