YHDYSKUNTASUUNNITTELU

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "YHDYSKUNTASUUNNITTELU"

Transkriptio

1 YHDYSKUNTASUUNNITTELU Ympäristölautakunta Carl-Sture Österman SAMHÄLLSPLANERING / YHDYSKUNTASUUNNITTELU Miljönämnden Förändr.budget /Muutettu talousarvio Förverkligat / Käyttö % Prognos / Ennuste Ympäristölautakunta Försäljningsintäkter / Myyntituotot ,6% Avgiftsintäkter / Maksutuotot ,3% Underst. & bidr. / Avustuks.& tuet Övriga verks.intäkter/muut toimintatuotot ,1% Verksamh.intäkter /Toimintatuotot ,4% Personalkostnader / Henkilöstökulut ,9% Köp av tjänster / Palvelujen ostot ,9% Material och varor/materiaali ja tarvikkeet ,0% Understöd / Avustukset ,0% -500 Övriga verksamh.kostn./muut toimintakulut ,4% Verksamh.kostn./Toimintakulut ,8% Verksamhetsbidrag/Toimintakate ,1% Toiminta Lautakunnan ja osaston hallinto, IT- ja kiinteistökustannukset. Kunnallistekninen suunnittelu. Yhdyskunnan kehittäminen kaavoituksen ja suunnittelun avulla. Asemakaavat, osayleiskaavat, ranta-asemakaavat, ympäristösuunnitelmat, rekisterityö. Neuvonta, ohjaus ja asiakaspalvelu kaavoitukseen, elinympäristöön ja rakennussuojeluun liittyvissä asioissa. Kartoitus- ja mittaustyöt, kiinteistönmuodostus, kaupungin rakentamattomien kiinteistöjen hallinnointi, maapolitiikka, rekisterityö, osoitetiedot, rakennusvalvontaan liittyvät tehtävät. Talouden toteuma Kaupungingeodeetti: Talousarviossa pysyttäneen. Menopuolella saavutetaan palkkamäärärahoihin liittyviä säästöjä, mutta tulot ovat epävarmat pitkään jatkuneen matalasuhdanteen takia. Kirkkosalmenrannan osalta on tulossa ennakoimatonta tuloa toteuttamatta jääneeseen rakentamiseen liittyvästä sakkomaksusta johtuen, mutta vastaavasti entisen Axon tontin saneeraus aiheuttaa ylimääräistä menoa. Kaavoituspäällikkö: Kaavoituksen osalta tulot ovat toteutuneet jo tässä vaiheessa 90-prosenttisesti ympäristöministeriön maksaman avustuksen takia, jota ei ollut otettu huomioon talousarviossa ( euroa tuulivoima-avustusta vuodelta 2013). Budjetoitujen tulojen ylitys käytetään muun muassa uuden paikkatieto-ohjelman hankintaan (toukokuussa) ja kaupungin osallistumiseen Kaupunki Uusiksi -hankkeeseen (kesäkuussa), joita kumpaakaan ei ollut budjetoitu. Henkilökunnan täydennyskoulutukseen varattu määräraha on kokonaisuutena välttämätön uuden paikkatietoon liittyvän suunnittelutyökalun käyttöönoton takia. Kaavoitusyksikön palkkakulut tulevat luultavimmin ylittymään budjetoidusta, koska monet välttämättömistä kaavoitusinventoinneista tehdään työsuhteessa olevan henkilöstön voimin

2 ostopalvelujen sijasta. Tämä kompensoituu konsulttipalveluihin varatuilla määrärahoilla (4340) ja ympäristöministeriön maksamalla budjetoimattomalla avustuksella. Kaiken kaikkiaan kaavoituksen tulot ja menot noudattavat pitkälti talousarviota vuoden loppua kohti mentäessä. Tekninen suunnittelija: Tammi-huhtikuun talouden toteuma noudattaa kunnallisteknisen suunnittelun kustannuspaikalle laadittua talousarviota. Toimintakatteen käyttöaste on noin 21 %, mutta tässä vaiheessa tulee ottaa huomioon, että käynnistettyjen suunnitteluhankkeiden kustannukset lankeavat maksettaviksi myöhemmin tänä vuonna niiden valmistuessa. Nykyisiin lukuihin perustuvan ennusteen mukaan kustannuspaikan talousarvio tulee pitämään. Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen Seuraavien laajojen osayleiskaavojen saaminen hyväksytyiksi valtuustossa: Pohjois-Korppoo, Houtskari, Ålö, Utö, Etelä-Nauvo. Tavoitteena on edelleen, että Ålön ja Pohjois-Korppoon kaavat hyväksytään vuoden 2014 aikana. Houtskari vuonna Etelä-Nauvo mahdollisesti vuonna Seuraavien pienempien osayleiskaavojen saaminen hyväksytyiksi valtuustossa: Nilsby-Lielahti, Stormälö-Lillmälö. Nilsbyn-Lielahden kaava ei enää ole ajankohtainen. Stormälön-Lillmälön kaava hyväksytään Seuraavien asemakaavojen saaminen hyväksytyiksi valtuustossa: Korppoon keskusta, Nauvossa sijaitseva tila Kyrkbacken 2:65 (kioski). Korppoon keskusta on valmisteilla. Kyrkbackenin kaava on vireillä ja valmisteilla. Kaavaselvitysten laatiminen Norrbynrannan kaava-alueelle. Vastuu Paraisten Etelä-Keskustan ideasuunnittelusta ja aktiivinen osallistuminen suunnitteluun. Luontoinventointi laaditaan kesällä Kyläkaavojen laatimistarpeen selvittäminen ja niiden vaihtoehtoisten rahoitusmenetelmien selvittäminen. Työ ei ole edennyt. Kaavoittamattomalle maalle rakentamista koskevien strategisten linjausten laatiminen. Arviointi: Prosenttiosuus hankkeista. Tavoitetaso: 100 % Rakennettujen kiinteistöjen ja tonttien myynti sekä raakamaan osto Arviointi: Myytyjen kiinteistöjen määrä, ostetun raakamaan pinta-ala Tavoitetaso: Talousarvion mukaisesti, 5 10 ha. Työ on käynnissä. Etuosto-oikeuden käyttämiseen liittyvästä päätöksestä koskien Korppoossa tehtyä kiinteistökauppaa on valitettu. Määräalojen (M-alueiden) määrän huomattava väheneminen omalla rekisterialueella. Arviointi: Lukumäärä. Tavoitetaso: Huomattava väheneminen, yli 30 kpl. Työ noudattaa aikataulua.

3 Omana työnä toteutettava pohjakartta Korppoon ja Houtskarin keskustoista. Kirjalan saaren osalta päivitys ei enää täytä pohjakartalle asetettuja vaatimuksia, vaan taso laskee. Paraisten kuntaosan pohjakartta käsittää kaikki asemakaavoitetut alueet sekä keskustan lähialueet (kuten koko Kyrklandetin alueen). Arviointi: Pinta-ala Tavoitetaso: Valmistuu kolmen vuoden kuluessa. Työ edistyy sitä mukaa kuin mittausryhmät tekevät tilaustöitä lähistöllä. ÅRSVERKEN / TYÖVUODET TYÖVUODET Bokslut/Tp Bud/Ta Årsverken tills vidare / Työvuodet toist. Stadsgeodet/Kaupungingeodeetti Mätningsingenjör/Mittausinsinööri GIS-ingenjör/GIS-insinööri Fastighetssekreterare/Kiinteistösihteeri Kartritare/Kartanpiirtäjä Teknisk assistent/tekninen avustaja 0,25 0,25 0,25 Kartläggare/Kartoittaja 2 2,4 2 Mätningsman/Mittamies - 1,6 - Avdelningssekreterare/Osastosihteeri 0,5 0,5 0,5 Avtalssekreterare/Sopimussihteeri Nämndsekreterare/Lautakuntasihteeri Ekonomiassistent/Talousassistentti 0,67 0,67 0,67 Teknisk generalist/tekninen palvelusihteeri 0,5 0,5 0,5 Kanslist/Kanslisti 0,3 0,3 0,3 Teknisk planerare/tekninen suunnittelija 1 1 0,8 Planeringsbiträde/Suunnitteluavustaja 0,3 0,3 0,3 Planläggningschef/Kaavoituspäällikkö 1 1 0,8 Planläggningsarkitekt/Kaavoitusarkkitehti Planläggningssekreterare/Kaavoitussihteeri 1 1 0,8 Planläggningsassistent/Kaavoitusavustaja Planerare/Suunnittelija Sammanlagt /Yhteensä 18,52 21,52 17,92 Årsverken tidsbund. / Työvuodet määräaik. Mätman/Mittamies 2-2 Planläggningsarkitekt/Kaavoitusarkkitehti 0,6 - - Planerare/Suunnittelija (projekt) Sammanlagt/Yhteensä 2,6-4 Årsverken totalt / Työvuodet yhteensä 21,12 21,52 21,92

4 PRESTATIONER / SUORITUKSIA MÄTETAL / MITTARI Bokslut/Tp Bud/Ta Detaljplaner/ Asemakaavat Stranddetaljplaner/ Ranta-asemakaavat Delgeneralplaner/ändringar/komplett./ Osayleiskaavat/muutokset/täydennykset Miljö/byggnadsvårdsplaner/utlåtanden/ Ympäristö-/rakennussuojelusuunn./-lausunnot Lov & utlåtanden & avgöranden/ Luvat, lausunnot ja ratkaisut 87 (92) Rådgivning/kundkontakter/ Neuvonta/asiakaskäynnit Styckningar/ Lohkomiset Tomtindelningar/ Tonttijaot Utmärkande av byggnadsplats + lägessyn/ Rakennuspaikan merkitsemiset + sijaintikatselmukset Baskarta/ Pohjakartta Sålda tomter/ Myydyt tontit

5 LIIKENNEVÄYLÄT Ympäristölautakunta Carl-Sture Österman TRAFIKLEDER / LIIKENNEVÄYLÄT Miljönämnden Förändr.budget /Muutettu talousarvio Förverkligat / Käyttö % Prognos / Ennuste Ympäristölautakunta Försäljningsintäkter / Myyntituotot ,2% Avgiftsintäkter / Maksutuotot 0 0 Underst. & bidr. / Avustuks.& tuet 0 0 Övriga verks.intäkter/muut toimintatuotot ,8% 500 Verksamh.intäkter /Toimintatuotot ,4% Personalkostnader / Henkilöstökulut ,1% Köp av tjänster / Palvelujen ostot ,0% Material och varor/materiaali ja tarvikkeet ,2% Understöd / Avustukset ,0% Övriga verksamh.kostn./muut toimintakulut ,4% Verksamh.kostn./Toimintakulut ,4% Verksamhetsbidrag/Toimintakate ,2% Toiminta Liikennealueiden, vesiväylien ja kaupungin venelaitureiden kunnossapito. Visio Yksikön tavoitteena on nollavisio koskien henkilövahinkoihin johtavien liikenneonnettomuuksien määrää. Tavoite on kova, mutta tavoittelemisen arvoinen. Katujen ja yleisten alueiden kunnossapidossa pyritään minimoimaan häiriöt liikenteessä ja lisäämään turvallisuutta ja toimivuutta oikea-aikaisilla toimenpiteillä ja samalla pitämään kustannukset mahdollisimman alhaisina ja tehokkaina. Kaupungin vuokralaitureiden kunto tulee pitää tasolla, joka vastaa nykyisiä laitureille ja perusvarustukselle asetettavia vaatimuksia. Maksujen on katettava kokonaisuudessaan vuokralaitureiden kunnossa- ja ylläpidon kustannukset. Vanhat elohopeavalaisimet (noin kpl) tulee vaihtaa viiden vuoden ajanjakson aikana tehokkaampiin ja energiatehokkaampiin EU:n ekosuunnitteludirektiivin täyttäviin valaisimiin. Uusien elohopealamppujen myynti lopetetaan vuonna Talouden toteuma Tammi-huhtikuun talouden toteuma on laaditun talousarvion mukainen. Toiminnan tuloista on toteutunut ainoastaan 1,4 %, mikä johtuu siitä, että suurimman osan kokonaistuloista muodostavat venepaikkamaksut laskutetaan vasta 1.6. jälkeen. Venepaikkojen vuokrausaste on edellisvuoden tasolla. Menopuolen käyttöaste on 24,4 %. Vastuualueen toimintakate on 26,2 %. Näiden lukujen perusteella vastuualueen talousarvio tulee ennusteen mukaan pitämään.

6 Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen Turvallisuuden ja vaarallisimpien liikennealueiden kartoittaminen ja parantaminen korjausrakentamisen ja tarkoituksenmukaisen kunnossapidon avulla. Tavoitetaso: Ei yhtään kadun kunnosta tai kunnossapidosta aiheutunutta, henkilövahinkoihin johtanutta onnettomuutta. Vuoden aikana on raportoitu yhdestä henkilövahinkoihin johtaneesta onnettomuudesta. Asiaa selvittää kaupungin vakuutusyhtiö, joka ottaa kantaa kaikkiin henkilövahinkoihin johtaneisiin onnettomuuksiin. TRAFIKLEDER / LIIKENNEVÄYLÄT ÅRSVERKEN / TYÖVUODET TYÖVUODET Bokslut/Tp Bud/Ta Årsverken tills vidare / Työvuodet toist. Stadsingenjör/Kaupungininsinööri 0,4 0,4 0,4 Stadsbyggmästare/Kaupunginrakennusmestari Byggmästare/Rakennusmestari 0,25 0,25 0,25 Chaufför/Kuljettaja Smed/Seppä Montör/Asentaja Kanslist/Kanslisti 0,5 0,5 0,5 Gårdskarl/Talonmies 0,5 0,5 0,5 Sammanlagt /Yhteensä 7,65 7,65 7,65 Årsverken tidsbund. / Työvuodet määräaik Årsverken totalt / Työvuodet yhteensä 7,65 7,65 7,65 PRESTATIONER/SUORITTEET Bokslut/Tp Bud/Ta Antal olyckor som orsakar personskador/ Henkilövahinkoihin johtaneiden onnettomuuksien määrä Antal störningar i trafiken/ Liikenteessä tapahtuneiden häiriöiden määrä 2 0 0

7 PALO- JA PELASTUSTOIMI Ympäristölautakunta Carl-Sture Österman BRAND- OCH RÄDDNINGSVÄSENDET / PELASTUSTOIMI Miljönämnden Förändr.budget /Muutettu talousarvio Förverkligat / Käyttö % Prognos / Ennuste Ympäristölautakunta Försäljningsintäkter / Myyntituotot Avgiftsintäkter / Maksutuotot Underst. & bidr. / Avustuks.& tuet Övriga verks.intäkter/muut toimintatuotot ,3% Verksamh.intäkter /Toimintatuotot ,3% Personalkostnader / Henkilöstökulut ,1% Köp av tjänster / Palvelujen ostot ,4% Material och varor/materiaali ja tarvikkeet Understöd / Avustukset Övriga verksamh.kostn./muut toimintakulut ,8% Verksamh.kostn./Toimintakulut ,3% Verksamhetsbidrag/Toimintakate ,3% Toiminta Palo- ja pelastuspalvelut hoidetaan alueellisesti ostopalveluna Turun kaupungin pelastuslaitokselta. Henkilöstökulut koostuvat pelastuslaitoksen entisen henkilökunnan eläkekustannuksista, jotka ovat ylittyneet ja lankeavat Paraisten kaupungille entisen työnantajan ominaisuudessa. Muiden toimintakulujen määräraha muodostuu väestösuojan johtokeskuksen sisäisestä vuokrasta. Visio (Varsinais-Suomen pelastuslautakunta) Laadukkaat pelastustoiminta-, turvallisuus- ja ensihoitopalvelut tuotetaan Varsinais-Suomessa ammattitaitoisesti, tasapuolisesti ja nopeasti kaikkina vuorokauden aikoina. Talouden toteuma Ostopalveluna. Isäntäkunnalle Turulle maksettavat tammi-huhtikuun maksuosuudet on maksettu talousarvion mukaisesti. Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen (Varsinais-Suomen pelastuslautakunnan mukaan) - Arviointikriteeri: Toimintavalmius kiireellisten tehtävien hoidossa. Tavoitetaso: Toimintavalmius koko kauden aikana yli 90 %. - Arviointikriteeri: Varsinais-Suomen pelastuslaitoksen kustannukset, /asukas. Tavoitetaso: Kustannusten pitäminen vertailuryhmän keskiarvon alapuolella (suhteessa kaikkiin palo- ja pelastustoimijoihin). Keskeiset palveluille asetettavat tavoitteet - Arviointi: Tukipalvelut ja talouden toteutuminen.

8 Tavoitetaso: Kustannukset asukasta kohden 72 euroa vuonna 2014 (vertailuluku 77,60 euroa). - Arviointi: Pelastuspalvelut ja toimintavalmius kiireellisten tehtävien toteutuksessa. Tavoitetaso: Toteutumisprosentti Arviointi: Turvallisuuspalveluille ja tarkastuksille asetetun tavoitetason täyttyminen prosentteina. Tavoitetaso: Toteutumisprosentti yli 90. Toiminnalle asetettuja tavoitteita pystytään arvioimaan vasta myöhemmin vuoden aikana.

9 JÄTEHUOLTO Ympäristölautakunta Carl-Sture Österman AVFALLSHANTERING / JÄTEHUOLTO Miljönämnden Förändr.budget /Muutettu talousarvio Förverkligat / Käyttö % Prognos / Ennuste Ympäristölautakunta Försäljningsintäkter / Myyntituotot Avgiftsintäkter / Maksutuotot Underst. & bidr. / Avustuks.& tuet Övriga verks.intäkter/muut toimintatuotot Verksamh.intäkter /Toimintatuotot Personalkostnader / Henkilöstökulut Köp av tjänster / Palvelujen ostot ,4% Material och varor/materiaali ja tarvikkeet ,4% Understöd / Avustukset Övriga verksamh.kostn./muut toimintakulut Verksamh.kostn./Toimintakulut ,5% Verksamhetsbidrag/Toimintakate ,5% Toiminta Kunnan jätehuollon lakisääteisestä järjestämisestä vastaaminen yhdessä Turun Seudun Jätehuolto Oy:n kanssa, joka on saanut tehtäväksi kunnan jätehuollon hoitamisen sopimuksen nojalla. alkaen alkaen viranomaisvastuu lakisääteisestä kunnallisesta jätehuollosta on Turun kaupunkiseudun yhteisellä alueellisella jätehuoltolautakunnalla, jossa Paraisten kaupungilla on oma hallituspaikka. Visio Palvelutuotannon tulee olla korkealuokkaista. Palveluja tulee kehittää ja niiden tulee olla mahdollisimman yhteneväiset koko kunnan alueella. Jätehuoltopalvelujen tulee olla kaikkien käyttäjien saatavilla ja ne tulee sopeuttaa tarpeiden ja alueen mukaan. Jätemaksujen ja palvelujen tulee olla tasolla, joka kannustaa jätemäärän vähentämiseen ja edistää kierrätystä. Talouden toteuma Tammi-huhtikuun talouden toteuma alittaa laaditun talousarvion hienoisesti. Toimintakatteen käyttöaste on 9,5 %. Syynä siihen, että kustannukset ovat budjetoitua pienemmät, on yleisten jätepisteiden talvikunnossapidon odotettua pienempi osuus, sillä talvi oli leuto ja vähäluminen. Talvikunnossapito kuuluu kaupungille, kun taas Turun Seudun Jätehuolto Oy vastaa toiminnasta ja sen kustannuksista muilta osin. Saaristossa sijaitsevat yleiset hyötyjätteen ja osittain myös polttokelpoisen jätteen jätepisteet uusitaan tämän vuoden kuluessa. Kaupunki vastaa suunnittelusta ja tarvittavista luvista, minkä tuloksena voi syntyä pieniä kertakustannuksia. Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen Arviointi: Laatu, palvelujen tehokkuus. Tavoitetaso: Palvelujen säilyttäminen vähintään nykyisellä tasolla. Hyvät palvelut.

10 Arviointi: Kustannustehokkuus. Tavoitetaso: Kustannustehokas ja organisoitu toiminta. Arviointi: Kustannusten arviointi, palvelujen tehokkuus. Tavoitetaso: Lajittelumahdollisuuksien tarjoaminen poltettavan jätteen ja kaatopaikkajätteen määrien vähentämiseksi.

11 YMPÄRISTÖNSUOJELU Ympäristölautakunta Carl-Sture Österman MILJÖVÅRD / YMPÄRISTÖHUOLTO Miljönämnden Förändr.budget /Muutettu talousarvio Förverkligat / Käyttö % Prognos / Ennuste Ympäristölautakunta Försäljningsintäkter / Myyntituotot Avgiftsintäkter / Maksutuotot ,2% Underst. & bidr. / Avustuks.& tuet Övriga verks.intäkter/muut toimintatuotot Verksamh.intäkter /Toimintatuotot ,2% Personalkostnader / Henkilöstökulut ,3% Köp av tjänster / Palvelujen ostot ,0% Material och varor/materiaali ja tarvikkeet ,0% Understöd / Avustukset ,0% -500 Övriga verksamh.kostn./muut toimintakulut Verksamh.kostn./Toimintakulut ,7% Verksamhetsbidrag/Toimintakate ,9% Toiminta Ympäristönsuojelu Visio Hyvän ympäristönsuojelun ja palvelutarpeita vastaavan viranomaistoiminnan tarjoaminen. Mahdollisuuksien luominen aikaisempaa kattavampaan ehkäisevään toimintaan. Talouden toteuma Tammi-huhtikuun talouden toteuma noudattaa pääpiirteittäin talousarviota. Budjetoituja tuloja ei mahdollisesti pystytä saavuttamaan, mutta vuositasolla talousarviossa pysyttäneen kokonaisuutena. Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen Tarkoituksenmukaisten palvelujen, neuvonnan ja viranomaistoiminnan tarjoaminen ympäristönsuojeluhallinnon niukoista resursseista huolimatta Arviointi: Kustannustehokkuus, käsittelyajat, laatu. Tavoitetaso: Oikein mitoitetut palvelut, jotka vastaavat tarvetta ja jotka voidaan suorittaa kohtuullisessa ajassa. Tarkoituksenmukaisia palveluja on pystytty tarjoamaan. Työskentely puhtaamman Saaristomeren puolesta mm. kartoittamalla ja seuraamalla valumaalueita, painopisteenä ennalta ehkäisevät toimenpiteet sekä asutuksen että maa- ja metsätalouden osalta. Saaristomeren vesinäytteiden ottoon ja vedenlaadun monitorointiin sekä Saaristomeren öljyvahinkojen ehkäisemistä koskevaan hankkeeseen osallistuminen Arviointi: Seuranta, paikallinen arviointi. Tavoitetaso: Vedenlaadun paraneminen, puhtaampi Saaristomeri. Sisältyy ympäristönsuojelutoimiston toimintaan jatkuvana osana.

12 Ilmanlaadun mittaamisen ja seurannan jatkaminen Paraisilla velvoitteen mukaisesti yhteistyössä Paraisilla toimivienyritysten ja toiminnanharjoittajien kanssa Arviointi: Suoritetut mittaukset, alueellisen ELY-keskuksen vahvistamien vaatimusten mukaiset tiedot Tavoitetaso: Parempi ilmanlaatu ja voimassa olevan ympäristölainsäädännön mukaan kunnalle määrättyjen vaatimusten ja tavoitteiden täyttäminen. Ilmanlaadun seurantaa jatketaan yhteistyössä paikkakunnan suurteollisuuden kanssa. Mittausasema on siirretty keskustaan kalkkisataman tuntumaan. Osallistuminen uusien jätehuoltomääräysten laatimiseen kaupunkiin ja jäteyhtiön toimintaalueelle Arviointi: Neuvonnan parantaminen, valvontavälineet, kuntalaisten vaikuttamismahdollisuus. Tavoitetaso: Uudet määräykset voimaan alkaen. Ajankohtaista, valmisteilla. MILJÖVÅRD / YMPÄRISTÖNHUOLTO ÅRSVERKEN / TYÖVUODET TYÖVUODET Bokslut/Tp Bud/Ta Årsverken tills vidare / Työvuodet toist. Miljövårdschef/Ympäristönsuojelupäällikkö Miljövårdsinspektör/Ympäristönsuojelutark. 0,8 1 1 Byggnadsinspektör/Rakennustarkastaja 0,12 0,12 0,12 Sammanlagt /Yhteensä 1,92 2,12 2,12 Årsverken tidsbund. / Työvuodet määräaik. Miljövårdsinspektör/Ympäristönsuojelutark Årsverken totalt / Työvuodet yhteensä 2,92 3,12 3,12 PRESTATIONER/SUORITUKSIA MÄTETAL/MITTARI Bokslut/Tp Bud/Ta Antal handlagda beslut om avloppsvattenhantering för fastigheter utan kommunalteknik/ Kunnallistekniikan ulkopuolisten kiinteistöjen jätevesihuoltoa koskevien päätösten määrä Pargas/Parainen 91 Skärgården/Saaristo 95 Antal beslut resp. utlåtanden om ansökningar om miljötillstånd och marktäkt/ Ympäristölupia ja maa-ainesten ottamista koskevien päätösten tai lausuntojen määrä

13 YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO Ympäristölautakunta Carl-Sture Österman MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDD / YMPÄRISTÖ- JA TERVEYDENSUOJELU Miljönämnden Förändr.budget /Muutettu talousarvio Förverkligat / Käyttö % Prognos / Ennuste Ympäristölautakunta Försäljningsintäkter / Myyntituotot Avgiftsintäkter / Maksutuotot Underst. & bidr. / Avustuks.& tuet Övriga verks.intäkter/muut toimintatuotot ,0% 0 Verksamh.intäkter /Toimintatuotot ,0% 0 Personalkostnader / Henkilöstökulut ,1% Köp av tjänster / Palvelujen ostot ,6% Material och varor/materiaali ja tarvikkeet Understöd / Avustukset Övriga verksamh.kostn./muut toimintakulut Verksamh.kostn./Toimintakulut ,7% Verksamhetsbidrag/Toimintakate ,4% Toiminta Ympäristöterveydenhuolto, elintarvikehygienia ja eläinlääkintähuolto. Visio Hyvän ympäristöterveydenhuollon ja hyvän eläinlääkintähuollon tarjoaminen kuntalaisille ja yrittäjille palvelutarpeita vastaavasti. Talouden toteuma Ostopalveluna. Isäntäkunnalle Liedolle maksettavat maksuosuudet noudattavat vuoden 2014 talousarviota, jossa pysyttäneen myös vuositasolla. Tulojen poisjäänti selittyy sillä, että palvelutoimintojen ja ympäristöosaston eläinlääkärin vastaanotto- ja työtilojen vuokran ja siivouksen sisäinen laskutus on päättynyt Palvelutoiminnot laskuttaa nykyään suoraan Lietoa ja saa siten tuloja palveluistaan. Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen Ympäristöterveydenhuollon, elintarvikevalvonnan ja eläinlääkintähuollon seuranta ja valvonta toiminnan siirryttyä sopimuksen nojalla seudulliseen yksikköön, jonka isäntäkuntana toimii Lieto. Arviointi: Seuranta, vertailu aiemmin omana toimintana tuotettuihin palveluihin Tavoitetaso: Oikein mitoitetut palvelut, jotka vastaavat tarpeita ja kysyntää. Toimintaa harjoitetaan aikaisemman mallin mukaisesti, palvelutaso vastaa kysyntää.

14 PUISTOT JA YLEISET ALUEET Ympäristölautakunta Carl-Sture Österman PARKER OCH ALLMÄNNA OMRÅDEN / PUISTOT JA YLEISET ALUEET Miljönämnden Förändr.budget /Muutettu talousarvio Förverkligat / Käyttö % Prognos / Ennuste Ympäristölautakunta Försäljningsintäkter / Myyntituotot ,8% Avgiftsintäkter / Maksutuotot 0 0 Underst. & bidr. / Avustuks.& tuet 0 0 Övriga verks.intäkter/muut toimintatuotot Verksamh.intäkter /Toimintatuotot ,1% Personalkostnader / Henkilöstökulut ,7% Köp av tjänster / Palvelujen ostot ,0% Material och varor/materiaali ja tarvikkeet ,2% Understöd / Avustukset Övriga verksamh.kostn./muut toimintakulut ,9% Verksamh.kostn./Toimintakulut ,5% Verksamhetsbidrag/Toimintakate ,9% Toiminta Viheralueiden, uimarantojen, puistometsien ja leikkipuistojen kunnossapito. Visio Viihtyisä ja turvallinen elinympäristö kaupungin asukkaille ja vapaa-ajanasukkaille. Kaupungin viheralueet, puistot ja uimarannat tarjoavat kaupungin asukkaille ja satunnaisille kävijöille miellyttävän kokemuksen. Talouden toteuma Toiminta toteutuu suunnitelman mukaisesti talousarviota noudattaen. Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen Yhteistyön jatkaminen aktiivisen kolmannen sektorin kanssa Arviointi: Kolmannen sektorin kanssa solmittujen sopimusten määrä. Tavoitetaso: Kolmea aluetta hoidetaan yhteistyössä kolmannen sektorin kanssa. Yhteistyöstä on tehty yksi sopimus ja toinen on valmisteilla. Kaupungin leikkipuistot ja viralliset uimarannat täyttävät asetetut vaatimukset ja ainakin yksi Paraisten keskustan uimaranta on varustettu liikuntarajoitteisille soveltuvaksi Arviointi: Valvontaviranomaisten antamien huomautusten määrä. Tavoitetaso: Ei huomautuksia. Huomautuksia ei ole tullut. Oikein mitoitetut palvelut suhteessa talouden kantokykyyn Arviointi: Viheralueiden kunnossapitokustannukset, /m².

15 Tavoitetaso: Enintään 0,90 /m². Viheralueet (puistot, leikkipuistot, uimarannat) 0,58 /m 2. Puistometsät 37,52 /ha. ÅRSVERKEN / TYÖVUODET TYÖVUODET Bokslut/Tp Bud/Ta Årsverken tills vidare / Työvuodet toist. Stadsträdgårdsmästare/Kaupunginpuutarhuri Parkarbetsledare/Puistotyönjohtaja Parkarbetare/Puistotyöntekijä Sammanlagt /Yhteensä Årsverken tidsbund. / Työvuodet määräaik. Parkarbetare/Puistotyöntekijä - 2 Årsverken totalt / Työvuodet yhteensä 6 8

16 VESIHUOLTOLAITOS Ympäristölautakunta Carl-Sture Österman VATTENTJÄNSTER / VESIHUOLTOLAITOS Miljönämnden Förändr.budget /Muutettu talousarvio Förverkligat / Käyttö % Prognos / Ennuste Ympäristölautakunta Försäljningsintäkter / Myyntituotot ,7% Avgiftsintäkter / Maksutuotot ,8% Underst. & bidr. / Avustuks.& tuet Övriga verks.intäkter/muut toimintatuotot ,2% Verksamh.intäkter /Toimintatuotot ,5% Personalkostnader / Henkilöstökulut ,0% Köp av tjänster / Palvelujen ostot ,1% Material och varor/materiaali ja tarvikkeet ,3% Understöd / Avustukset Övriga verksamh.kostn./muut toimintakulut ,8% Verksamh.kostn./Toimintakulut ,1% Verksamhetsbidrag/Toimintakate ,5% Toiminta Vesihuoltolaitos toimittaa kuluttajille talousvettä sekä vastaanottaa ja puhdistaa jätevettä asiakkailta. Visio Vesihuoltolaitoksen tavoitteena on toimittaa kuluttajille hyvälaatuista talousvettä häiriöittä sekä vastaanottaa jätevettä ja puhdistaa se lupaehtojen mukaisesti. Talouden toteuma Vesihuollon tulot ovat pääpiirteittäin talousarvion mukaiset. Ajanjakson liittymismaksut ovat kuitenkin toteutuneet vain 12-prosenttisesti (vertaa talousarvioon merkitty tavoite, 33 %). Kaupungin Valoniemessä sijaitsevien tonttien myynti ei ole toteutunut odotusten mukaisesti, ja tästä syystä liittymismaksut ovat suureksi osaksi jääneet toteuttamatta. Menopuolella toteuma mennessä sekä talousveden että jäteveden osalta alittaa talousarvion, mutta vuoden kolmannella ja neljännellä vuosineljänneksellä tehdään muutamia suurempia käyttötalousarvion mukaisia materiaalihankintoja erityisesti Norrbyn jätevedenpuhdistamolle. Ennusteen mukaan koko vuoden talouden toteuman tappio on vesihuoltolaitoksen osalta hieman budjetoitua suurempi, koska on luultavaa, että uusi syöttövesiputki otetaan käyttöön arvioitua aiemmin. Tästä syystä käyttökulut kasvavat, kun talousveden kokonaishankintakustannukset muuttuvat huomattavan paljon kalliimmiksi kuin neljännelle vuosineljännekselle oli budjetoitu. Investointien odotetaan toteutuvan prosenttisesti koko vuoden osalta. Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen Jäteveden puhdistaminen ympäristölupaviraston asettamien ehtojen mukaisesti Tavoitetaso: Vähimmäistason muodostavat ehdoissa mainitut mittarit.

17 Voimassa olevien direktiivien mukaisen talousveden tarjoaminen vesihuollon toiminta-alueen asukkaille Tavoitetaso: Ei poikkeamia voimassa olevista direktiiveistä Viemäriverkostoon tapahtuvien vuotojen ja vesijohtojärjestelmästä tapahtuvien vuotojen kokonaismäärien selvittäminen ja vähentäminen Tavoitetaso: Laskuttamaton vesi prosentteina Verkostoon vuotava vesi prosentteina Koko kalenterivuoden mittaluvut lasketaan vuositilaston pohjalta. Osavuosiraportteja ei ole saatavilla. Voidaan kuitenkin todeta viemäriverkostoon vuotavan veden määrän laskevan nyt käynnissä olevien kaivojen ja putkien saneeraustöiden jälkeen. Noin viemärikaivon inventointi on aloitettu ja viemäriverkostoa on kuvattu noin 15 kilometrin matkalta. Vahingoittuneiden kaivojen ja putkien korjaustyöt ovat parhaillaan käynnissä. Viemäriverkoston saneeraustöiden suunnitellaan jatkuvan ainakin vuoteen Vesihuoltolaitokselta valui suuri määrä talousvettä, noin m3, kevään aikana mereen Paraisten kunta-alueella (Skräbbölessä) ennen kuin vuotokohta pystyttiin paikallistamaan. Vuodosta aiheutui noin euron kustannukset. Lisäksi kustannuksia aiheutui rikkoutuneen putken korjaamisesta. Vuodosta ei tällä kertaa aiheutunut häiriötä vedenjakeluun Paraisten alueella. Jätevesi- ja pintavesijohtoverkkojen saneerausohjelmien suunnitelmat saatetaan valmiiksi vuoden 2014 aikana. Varsinaiset saneeraustyöt on jo aloitettu Tennbyn kaupunginosassa vuonna Käynnistetään talousvesiverkon saneerauksen suunnittelu. Kenttätutkimukset ja kartoitukset tehdään kesällä Talousvesiverkon saneeraustöiden suunnittelu voidaan käynnistää vasta sitten, kun syöttövesijohto on otettu käyttöön ja saneeraustöihin on vapautunut henkilöstöresursseja. ÅRSVERKEN / TYÖVUODET TYÖVUODET Bokslut/Tp Bud/Ta Årsverken tills vidare / Työvuodet toist. Stadsingenjör/Kaupungininsinööri 0,6 0,6 0,6 (Vattentjänstingenjör/Vesihuoltoinsinööri Projektingenjör/Hankeinsinööri Rörmästare/Putkimestari Kanslist/Kanslisti 0,5 0,5 0,5 Ekonomiassistent/Talousassistentti 0,3 0,3 0,3 Planeringsbiträde/Suunnitteluavustaja 0,7 0,7 0,7 Vattenavläsare/Vesimittarinlukija Kartläggare/arbetsledn./Kartoittaja/työnjohto Mätningsman/Mittamies Montör/Asentaja Rörläggare/Putkiasentaja 1 1 1

18 Ledande serviceman/johtava huoltomies 1 1 0,5 Serviceman/Huoltomies 2,25 2,5 2,3 Driftchef/Käyttöpäällikkö Driftmaskinist/Laitosmies Sammanlagt /Yhteensä 20,35 19,6 16,9 Årsverken tidsbund. / Työvuodet määräaik. Ledande Serviceman/Johtava Huoltomies 0,25-0,5 Driftmaskinist/Laitosmies Sammanlagt/Yhteensä 1,25 1 1,5 Årsverken totalt / Työvuodet yhteensä 21,6 20,6 18,4 PRESTATIONER/SUORITTEET MÄTETAL/MITTARI Bokslut/Tp Bud/Ta Reningsprocent för fosfor/ Fosforin puhdistusprosentti 96,6* 90 N/A Reningsprocent för kväve/ Typen puhdistusprosentti 73,4* 60 N/A Procentandel av ofakturerat vatten/ Laskuttamaton vesi prosentteina 35,6 - N/A Procentandel av inläckande vatten/ Verkostoon vuotava vesi prosentteina 37,0 - N/A PARGAS/PARAINEN Procentandel av ofakturerat vatten/ Laskuttamaton vesi prosentteina 38,2 29 N/A Procentandel av inläckande vatten/ Verkostoon vuotava vesi prosentteina 37,2 48 N/A SKÄRGÅRDEN/SAARISTO Procentandel av ofakturerat vatten/ Laskuttamaton vesi prosentteina 11,1 5 N/A Procentandel av inläckande vatten/ Verkostoon vuotava vesi prosentteina 36,4 30 N/A *) Gäller endast avloppsreningsverket i Pargas. Mätetalen för avloppsreningsverken i Nagu, Korpo och Houtskär har inte erhållits *) Koskee ainoastaan Paraisten puhdistamoa. Nauvon, Korppoon ja Houtskarin puhdistamojen mittalukuja ei ole vielä saatu.

19 RAKENNUSVALVONTA Rakennuslautakunta Carl-Sture Österman / Sanna Simonen BYGGLOV RAKENNUSLUPAYKSIKKÖ Miljönämnden Förändr.budget /Muutettu talousarvio Förverkligat / Käyttö % Prognos / Ennuste Ympäristölautakunta Försäljningsintäkter / Myyntituotot Avgiftsintäkter / Maksutuotot ,5% Underst. & bidr. / Avustuks.& tuet Övriga verks.intäkter/muut toimintatuotot Verksamh.intäkter /Toimintatuotot ,5% Personalkostnader / Henkilöstökulut ,8% Köp av tjänster / Palvelujen ostot ,5% Material och varor/materiaali ja tarvikkeet ,9% Understöd / Avustukset Övriga verksamh.kostn./muut toimintakulut ,9% Verksamh.kostn./Toimintakulut ,9% Verksamhetsbidrag/Toimintakate ,4% Toiminta Paraisten kaupungin rakennusvalvonnan tehtävänä on käsitellä rakennus- ja toimenpidelupia sekä maisematyölupia ja ilmoituksia. Rakennusvalvonta tarkistaa lupavalmistelussa, että kaavat toteutuvat, että maankäyttö- ja rakennuslakia ja -asetusta noudatetaan ja että Suomen rakentamismääräyskokoelman määräykset täyttyvät. Rakennusvalvonta valvoo, että rakennettu ympäristö täyttää viihtyisyyden, turvallisuuden, terveellisyyden, kestävyyden ja tasapuolisuuden vaatimukset ajatellen kaupunkilaisia, maanomistajia ja elinkeinojen harjoittajia. Visio Paraisten kaupungin rakennusvalvonta on perinteistä rakennustekniikkaa arvostava ja nykyaikaa seuraava rakennusvalvonta, jolla on helposti lähestyttävä, teknisesti ammattitaitoinen henkilökunta. Toiminnassa keskitytään perustyöhön, oikea-aikaiseen ja oikeanlaatuiseen neuvontaan laadukkaan rakentamisen ja ympäristön turvaamiseksi. Talouden toteuma Rakennus- ja muita lupia on päätetty alkuvuonna 487 kpl (508 kpl 2013). Kerrosalaa näissä luvissa oli m² ( m² 2013) Katselmuksia on tehty alkuvuonna 756 kpl (738 kpl vuonna 2013). Lupia on kirjattu järjestelmään sisään 516 kpl (580 kpl 2013). Rakennusvalvonta on laskuttanut lupia alkuvuonna , ( ) menoja on alkuvuonna ollut ( ). Kirjanpito-ohjelma ei ole päivittänyt kaikkia tuloja vielä, mutta liitteenä on todellinen tarkastettu laskutustilanne. Mittarit näyttävät, että näillä meno-tulosuhteilla seurataan vuoden olemassa olevia mittareita. Rakentaminen seuraa yleisiä suhdanteita jonkin verran, joten tarkkaa ennustusta loppuvuodelle on vaikea tehdä. Muutamia omakotirakentajia on kuitenkin liikkeellä. Katselmuksia tehdään todennäköisesti hieman enemmän kuin viime vuonna, koska edellisten vuosien suuret lupamäärät tuntuvat nyt katselmuspuolella. Rakennusvalvonnalla on ollut käytössään suurin piirtein budjetin mukainen henkilökunta. Huhtikuun lopulla jo viisi vuotta olleen tarkastusinsinöörin työsuhde oli katkolla kaksi viikkoa, joka näkyy henkilöissä vähempänä, kaksi viikkoa hidasti hieman lupakäsittelyitä ja

20 henkilökunnan saatavuutta, samalla oli talvilomakausi, mutta ei vaikuttanut kovin paljon pitkällä aika välillä. Rakennusvalvonnalla ei ole käytössään tänä vuonna yhtään kesäapulaista tarkastuspuolella, joten syksyllä voidaan arvioida suoritettujen katselmusten määrä sekä lupien käsittelyajat. Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen Henkilökunta on tavoitettavissa etukäteen ilmoitettuina puhelinaikoina Arviointi: Asiakkailta saatu palaute Tavoitetaso: Joulukuu 2014 Ei mitattua tietoa Sidosryhmien tiedottaminen ajankohtaisista asioista ja lakimuutoksista Arviointi: Onko toteutettu vai ei Tavoitetaso: Joulukuu 2014 Kotisivujen kautta on lähetetty yksi tiedote ÅRSVERKEN / TYÖVUODET TYÖVUODET Bokslut/Tp Bud/Ta Årsverken tills vidare / Työvuodet toist. Ledande byggnadsinsp./johtava rakennustark Byggnadsinspektör/Rakennustarkastaja 1,88 2,8 2,8 Granskningsingenjör/Tarkastusinsinööri 1,3 2,45 1,3 VVS-ingenjör/LVI-insinööri - Kontorssekreterare/Toimistosihteeri Teknisk assistent/tekninen avustaja 0,75 0,75 0,75 Teknisk generalist/tekninen palvelusihteeri 0,5 0,5 0,5 Sammanlagt /Yhteensä 6,43 9,5 7,35 Årsverken tidsbund. / Työvuodet määräaik. Kontorssekreterare/Toimistosihteeri 1 1 Byggnadsingenjör/Rakennusinsinööri 1 - Granskningsingenjör/Tarkastusinsinööri 1,6 0,8 1 Teknisk generalist/tekninen palvelusihteeri 0 0,4 Sammanlagt/Yhteensä 3,6 1,2 2 Årsverken totalt / Työvuodet yhteensä 10,03 10,7 9,35 PRESTATIONER/SUORITUKSIA Bokslut/Tp Bud/Ta Beviljade bygglov, anmälningar/ Myönnetyt rakennusluvat, ilmoitukset m2-vy/ k-m Förrättade syner/ Toimitetut katselmukset

TEKNINEN LAUTAKUNTA. Tekninen hallinto

TEKNINEN LAUTAKUNTA. Tekninen hallinto TEKNINEN LAUTAKUNTA TOIMINTATUOTOT 1 869 674 1 747 480 1 804 050 3,2 TOIMINTAKULUT -1 951 299-2 482 370-2 351 670-5,3 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -81 625-734 890-547 620-25,5 Poistot ja arvonalentumiset -467 845-441

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2016 TALOUSSUUNNITELMA 2017-2018

TALOUSARVIO 2016 TALOUSSUUNNITELMA 2017-2018 TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA 2017-2018 KIINTEISTÖT Kaupunginhallitus Konsernipalvelut Seppo Pihl, kiinteistöpäällikkö FASTIGHETER KIINTEISTÖT 2014 2015 2016 2016 2016 2016 2017 2018 Jfr skilnad

Lisätiedot

Ympäristöviraston tammi - kesäkuun 2016 toimintaraportti

Ympäristöviraston tammi - kesäkuun 2016 toimintaraportti n tammi - kesäkuun 2016 toimintaraportti Tehtäväalueiden vastuuhenkilöiden antamien raporttien perusteella toiminta etenee kokonaisuutena suunnitellusti ja hyväksytyt strategiset ja operatiiviset tavoitteet

Lisätiedot

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja. 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja. 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja Kaupunkirakennelautakunta järjestää tekniset palvelut ja siinä

Lisätiedot

Ympäristöviraston tammi - kesäkuun 2016 toimintaraportti

Ympäristöviraston tammi - kesäkuun 2016 toimintaraportti n tammi - kesäkuun 2016 toimintaraportti Tehtäväalueiden vastuuhenkilöiden antamien raporttien perusteella toiminta etenee kokonaisuutena suunnitellusti ja hyväksytyt strategiset ja operatiiviset tavoitteet

Lisätiedot

Valmistus omaan käyttöön 4 301

Valmistus omaan käyttöön 4 301 KÄYTTÖSUUNNITELMA / Tekniset palvelut Tekniset palvelut tukee kunnan muita yksiköitä saavuttamaan tuloksia tarjoamalla hyvät toimitilat sekä miellyttävän ympäristön. Tekniset palvelut toteuttaa peruspalveluja

Lisätiedot

Tekninen lautakunta Toteutuminen

Tekninen lautakunta Toteutuminen Tekninen lautakunta Toteutuminen 31.4.2016 Teknisen lautakunnan päävastuualueet valtuuston sitovuustasolla on Tekninen lautakunta. Lautakunnan sitovuustalolla ovat: yhdyskuntatekniikka, kiinteistötoimi

Lisätiedot

KARKKILAN KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA 2/

KARKKILAN KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA 2/ KARKKILAN KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA 2/2016 1..1. 30.6. 1 KÄYTTÖTALOUS Tammikuu-Kesäkuu 2016 50,00 % YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA TA 2016 TOT 2016 Toteuma % Ennuste 2016 TOT 2015 TP 2015 Toimintatuotot

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA Tekninen johtaja Tekniset hallintopalvelut Esimies: Toimistopäällikkö Esa Kähärä

TEKNINEN LAUTAKUNTA Tekninen johtaja Tekniset hallintopalvelut Esimies: Toimistopäällikkö Esa Kähärä RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Rakennustark. Rauno Kuokkanen Henkilöstömäärä 2.75 2.75 2.75 0.0 0.0 * vakituiset 2.75 2.75 2.75 Rakennusluvat 165 165 165 0 0.0 Toimenpideluvat 71 80 80 0 0.0 Ilmoitusluvat

Lisätiedot

SOPIMUSOHJAUS: PALVELUSOPIMUS 2008 VÄLIRAPORTTI TALOUDEN JA TOIMINNAN SEURANTA - ARVIOINTI - RAPORTOINTI

SOPIMUSOHJAUS: PALVELUSOPIMUS 2008 VÄLIRAPORTTI TALOUDEN JA TOIMINNAN SEURANTA - ARVIOINTI - RAPORTOINTI 1 SOPIMUSOHJAUS: PALVELUSOPIMUS 2008 VÄLIRAPORTTI 30.4.2008 TALOUDEN JA TOIMINNAN SEURANTA - ARVIOINTI - RAPORTOINTI PALVELUALUE/TULOSALUE: TEKNISET PALVELUT PALAUTEINFORMAATIOJÄRJESTELMÄ: väliraportoinnit

Lisätiedot

Lohjan kaupunki. Ympäristö- ja rakennuslautakunta TALOUSARVIO 2015 Käyttösuunnitelma

Lohjan kaupunki. Ympäristö- ja rakennuslautakunta TALOUSARVIO 2015 Käyttösuunnitelma Lohjan kaupunki Ympäristö- ja rakennuslautakunta TALOUSARVIO 2015 Käyttösuunnitelma Ympäristö- ja rakennuslautakunta 11.12.2014 1 1 YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNNAN SITOVAT TAVOITTEET... 2 2 YMPÄRISTÖ-

Lisätiedot

Kuntatekniikka Tulosalue huolehtii kunnallistekniikan, liikuntapaikkojen ja ulkoilureittien sekä taajaman liikenneja viheralueiden ja kunnosta.

Kuntatekniikka Tulosalue huolehtii kunnallistekniikan, liikuntapaikkojen ja ulkoilureittien sekä taajaman liikenneja viheralueiden ja kunnosta. Toiminta-ajatus Ilomantsin rakennettu ympäristö on hyvin hoidettu ja viihtyisä. Sisäisille asiakkaille annettavilla palveluilla tuetaan kunnan peruspalveluiden tuottamista. Toiminta-ajatus tulosalueittain

Lisätiedot

SUONENJOEN KAUPUNGIN TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ

SUONENJOEN KAUPUNGIN TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ 1 SUONENJOEN KAUPUNKI SUONENJOEN KAUPUNGIN TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 10.9.2012 53. Voimaantulo: 1.10.2012 1 Toiminta-ajatus Tekninen lautakunta luo edellytykset viihtyisän,

Lisätiedot

Talousarvio ja taloussuunnitelma 2016-2018

Talousarvio ja taloussuunnitelma 2016-2018 Asra 8.9.2015 Talousarvio ja taloussuunnitelma 2016-2018 Asemakaavoitus- ja rakennuslautakunta Rakennusvalvonta Sivu 2 TP 2014 TA+muutokset 2015 TA 2016 2017 2018 Toimintatuotot 319 908 404 100 354 000

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI Kaupunkisuunnitteluvirasto Hallinto-osasto VUODEN 2014 TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMISRAPORTTI

HELSINGIN KAUPUNKI Kaupunkisuunnitteluvirasto Hallinto-osasto VUODEN 2014 TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMISRAPORTTI HELSINGIN KAUPUNKI Kaupunkisuunnitteluvirasto Hallinto-osasto VUODEN 214 TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMISRAPORTTI Kslk 24.2.215 2 Sisällysluettelo Sivu 1. JOHDANTO 3 2. TALOUSARVIO 3 2.1. Toimintamenot

Lisätiedot

Luumäen kunta. Talousarvio 2015. Taloussuunnitelma 2015 2017. Kunnanhallitus 10.11.2014 286. Kunnanhallitus 24.11.2014 306

Luumäen kunta. Talousarvio 2015. Taloussuunnitelma 2015 2017. Kunnanhallitus 10.11.2014 286. Kunnanhallitus 24.11.2014 306 Luumäen kunta Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015 2017 Kunnanhallitus 10.11.2014 286 Kunnanhallitus 24.11.2014 306 Kunnanhallitus 8.12.2014 314 Kunnanvaltuusto 15.12.2014 64 TALOUSARVIO 2015 1 Ympäristölautakunta

Lisätiedot

Teknisen toimen kuluerien kirjaamisprosessin tarkastelu ja tarvittaessa korjaaminen.

Teknisen toimen kuluerien kirjaamisprosessin tarkastelu ja tarvittaessa korjaaminen. 1 TEKNINEN TOIMI TEKNINEN LAUTAKUNTA 500 TEKNISEN TOIMEN HALLINTO JA PELASTUSTOIMI Vastuuhenkilö: hallintopäällikkö Marjo Nieminen Teknisen toimen kuluerien kirjaamisprosessin tarkastelu ja tarvittaessa

Lisätiedot

Poikkeama. Kunnallisvero ,5. Yhteisövero ,9

Poikkeama. Kunnallisvero ,5. Yhteisövero ,9 1000 TA Ennuste 07/ Erotus 2015/ Muut. % Kunnallisvero 42.950 43.015 65 20.345 20.450 106 0,5 Yhteisövero 2.000 2.079 79 1.332 1.254-78 -5,9 Kiinteistövero 2.750 2.801 51 36 77 41 114,0 Yhteensä 47.700

Lisätiedot

TULOSTILIT (ULKOISET)

TULOSTILIT (ULKOISET) HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 20.5.2010 LIITE 3 TALOUSARVION SEURANTA 30.4.2010 TULOSLASKELMA Talousarvio on toteutumassa suunniteltua paremmin. HYRYNSALMEN KUNTA 30.4.2010 Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma

Lisätiedot

Kirismäen asemakaava ja asemakaavan muutos A24100

Kirismäen asemakaava ja asemakaavan muutos A24100 Kaarinan kaupunki Kirismäen asemakaava ja asemakaavan muutos osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa

Lisätiedot

Oriveden kaupunki Sivu T U LOS LAS K E L M A raportti 125. EUR Ulkoinen/Sisäinen

Oriveden kaupunki Sivu T U LOS LAS K E L M A raportti 125. EUR Ulkoinen/Sisäinen Oriveden kaupunki Sivu 1 Ulkoinen/Sisäinen 01. 01. 2015-30.06.2015 00005101 TEKNISTENPALVELUJEN HALLINTO 3001 Myyntituotot 2 492,56-100,0-2 492,56 3300 Tuet ja avustukset 12 295 12 295 12 295,00 12 295

Lisätiedot

YMPÄRISTÖ- JA TERVEYSVALVONTAPALVELUJEN VASTUUALUEEN TAVOITTEET JA MITTARIT 2016

YMPÄRISTÖ- JA TERVEYSVALVONTAPALVELUJEN VASTUUALUEEN TAVOITTEET JA MITTARIT 2016 YMPÄRISTÖ- JA TERVEYSVALVONTAPALVELUJEN VASTUUALUEEN TAVOITTEET JA MITTARIT 16 Ympäristö- ja terveysvalvontapalvelujen vastuualueen tavoitekategorioiden yhteenveto: 1. turvallisuus: hyvällä tasolla. henkilöstö:

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN OSAVUOSIKATSAUS

YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN OSAVUOSIKATSAUS YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN OSAVUOSIKATSAUS 30.4.2016 Katsausajankohtaa vastaavan käyttötalouden toteuman tulisi tasaisen kertymän mukaan olla 33,3 %. Kokonaisuutena ympäristölautakunnan käyttötalous on toteutunut

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset. Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit

Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset. Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit Määrärahamuutokset Ta ennen Ta ennen Määrärahoihin tehtävät Ta muutoksen Ta muutoksen Toimi- muutosta

Lisätiedot

Sopimusalueella on voimassa seuraavat asemakaavat: nro nro nro

Sopimusalueella on voimassa seuraavat asemakaavat: nro nro nro MAANKÄYTTÖSOPIMUS SOPIJAPUOLET Lempäälän kunta (0150783 1) PL 36, 37501 LEMPÄÄLÄ jäljempänä tässä sopimuksessa Kunta Elisa Oyj (0116510 6) PL 1, 00061 ELISA jäljempänä tässä sopimuksessa Maanomistaja.

Lisätiedot

Auvaisten asemakaavan laajennus A3440

Auvaisten asemakaavan laajennus A3440 Kaarinan kaupunki Auvaisten asemakaavan laajennus osallistumis- ja arviointisuunnitelma DA: 112/2013 1 Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa

Lisätiedot

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Valtuustotaso

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Valtuustotaso ASKOLAN KUNTA 1 Valtuustotaso Rakennusvalvonta- ja ympäristönsuojeluosaston tehtävänä on vastata Askolan, Myrskylän, Pornaisten ja Pukkilan kuntien raken-nusvalvonnan ja ympäristönsuojelun viranomaistehtävistä

Lisätiedot

Tilinpäätös 2007 / määrärahaylitykset Kv 17.3.2008 14, liite 8 Kh 3.3.2007 62, liite 3 Käyttötalous

Tilinpäätös 2007 / määrärahaylitykset Kv 17.3.2008 14, liite 8 Kh 3.3.2007 62, liite 3 Käyttötalous / määrärahaylitykset Kv 17.3.2008 14, liite 8 Kh 3.3. 62, liite 3 Käyttötalous Tulosalue HENKILÖSTÖ- HALLINTO -1 050 333 110 000-940 333-1 369 682 142 595-1 227 087-319 350 32 595-286 755 Toimintakulut

Lisätiedot

LIEKSAN JA NURMEKSEN KAUPUNGIT 1 (6) Lieksan ja Nurmeksen tekninen virasto Tekninen lautakunta

LIEKSAN JA NURMEKSEN KAUPUNGIT 1 (6) Lieksan ja Nurmeksen tekninen virasto Tekninen lautakunta LIEKSAN JA NURMEKSEN KAUPUNGIT 1 (6) Lieksan ja Nurmeksen tekninen virasto Tekninen lautakunta 1.2.2012 TOIMINTASÄÄNTÖ 1 Lieksan ja Nurmeksen teknisen viraston tehtävät ja organisaatio 2 Tekninen johtaja

Lisätiedot

PALVELUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ / TEKNISET PALVELUT

PALVELUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ / TEKNISET PALVELUT PALVELUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ / TEKNISET PALVELUT Hyväksytty Kv 10.12.2008 80 Voimaantulo 1.1.2009 1 LUKU HALLINTO-ORGANISAATIO 1 Luottamushenkilöorganisaatio Teknisen palvelualueen luottamushenkilöorganisaatio

Lisätiedot

LPR Kaupunki Tulosyksikkö: 613TA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2016 Tulosyksikön nimi: Yksityistiet

LPR Kaupunki Tulosyksikkö: 613TA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2016 Tulosyksikön nimi: Yksityistiet LPR Kaupunki Tulosyksikkö: 613TA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2016 Tulosyksikön nimi: Yksityistiet 3 Toimintatuotot 0 0 0 0 30 Myyntituotot 0 0 0 0 31 Maksutuotot 0 0 0 0 35 Muut toimintatuotot 0 0 0 0 4 Toimintakulut

Lisätiedot

Hankesuunnitelmat valmiina (K/E)

Hankesuunnitelmat valmiina (K/E) 1 11 TEKNINEN LAUTAKUNTA TOIMINTATUOTOT 1 941 056 1 804 050 1 905 340 5,6 TOIMINTAKULUT -2 516 763-2 366 670-2 442 530 3,2 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -575 707-562 620-537 190-4,5 Poistot ja arvonalentumiset -446

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3.

LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3. LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3.2014 18.3.2014 Lapuan kaupunki Maankäyttö- ja kiinteistöosasto Poutuntie

Lisätiedot

VIRTAIN KAUPUNKI Talousarvio 2012

VIRTAIN KAUPUNKI Talousarvio 2012 VIRTAIN KAUPUNKI Talousarvio 2012 Lautakunnan vastuualueen toimintaa ohjaavat tavoitteet Toimielin : Esittelijä : YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Osastopäällikkö Marko Saastamoinen Lautakunnan toiminta-ajatus Ympäristölautakunnan

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 ÄHTÄRIN KAUPUNKI Mustikkavuoren asemakaavan muutos, OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön sisällyttää

Lisätiedot

Oriveden kaupunki Sivu T U LOS LAS K E L M A raportti 125. EUR Ulkoinen/Sisäinen

Oriveden kaupunki Sivu T U LOS LAS K E L M A raportti 125. EUR Ulkoinen/Sisäinen Oriveden kaupunki Sivu 1 00005101 TEKNISTEN PALVELUJEN HALLINTO 3001 Myyntituotot 2 465,14-100,0-2 465,14 3300 Tuet ja avustukset 12 295 12 295 12 295,00 12 295 12 295 2 465,14 20,0 9 829,86 4001 HenkiIästäkulut

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014

Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-30.4.2014 Kinnulan kunta 01-04/2012 01-04/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-04/2014

Lisätiedot

Omakotitalon rakentajanopas

Omakotitalon rakentajanopas opas Omakotitalon rakentajanopas Muistathan, että rakennuslupa tulee hakea vuoden kuluessa kunnan tontin varaamisesta, ja rakentaminen tulee aloittaa kolmen vuoden kuluessa luvan myöntämisestä. Asiantuntijat

Lisätiedot

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 YM PÄRISTÖLU PALAUTAKU NTA

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 YM PÄRISTÖLU PALAUTAKU NTA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 YM PÄRISTÖLU PALAUTAKU NTA Forssan kaupunki Talousarvio ja -suunnitelma 2015-2017 TOIMIALA PALVELU TILIVELVOLLINEN 50 YHDYSKUNTAPALVELUT 600 RAKENNUSVALVONTA JA YMPÄRISTÖPALVELUT

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko 2016 vt talousjohtaja Jerry Retva 9.1.2017 Koko kunta - Toteumavertailu - Tulosennuste Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko 2015 Talousjohtaja Anne Arvola 23.11.2015 Koko kunta - Toteumavertailu - Tulosennuste Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen

Lisätiedot

Toimintakate

Toimintakate TOIMIALA YHTEENSÄ TP 2015 TA 2016 *) Kj TAe2017 TS 2018 TS 2019 KONSERNIHALLINTO Toimintatuotot 49 044 356 50 548 400 54 268 400 54 418 400 54 418 400 Myyntituotot 5 896 589 7 881 200 7 858 800 7 858 800

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNGIN TALOUSARVIO LOIMAAN KAUPUNGIN VESIHUOLTOLIIKELAITOKSEN KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2010

LOIMAAN KAUPUNGIN TALOUSARVIO LOIMAAN KAUPUNGIN VESIHUOLTOLIIKELAITOKSEN KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2010 LOIMAAN KAUPUNGIN TALOUSARVIO 2010 1 LOIMAAN KAUPUNGIN VESIHUOLTOLIIKELAITOKSEN KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2010 Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet 2010 Kaupunginvaltuuston hyväksymät Loimaan kaupungin

Lisätiedot

Tilinp. Ed.Bud. Budj. 2013 2014 2015

Tilinp. Ed.Bud. Budj. 2013 2014 2015 TOIVAKAN KUNTA Sivu 1 TEKNINEN LAUTAKUNTA Myyntituotot 851.556 749.350 827.750 Maksutuotot 38.801 50.100 60.700 Tuet ja avustukset 35.587 10.700 1.500 Muut toimintatuotot 646.085 598.550 374.545 1.572.029

Lisätiedot

Teknisen toimen kuluerien kirjaamisprosessin tarkastelu ja tarvittaessa korjaaminen.

Teknisen toimen kuluerien kirjaamisprosessin tarkastelu ja tarvittaessa korjaaminen. 1 TEKNINEN TOIMI TEKNINEN LAUTAKUNTA 500 TEKNISEN TOIMEN HALLINTO JA PELASTUSTOIMI Vastuuhenkilö: vs. hallintopäällikkö Janne Myntti Teknisen toimen kuluerien kirjaamisprosessin tarkastelu ja tarvittaessa

Lisätiedot

TEKNINEN OSASTO TALOUSARVIO KÄYTTÖSUUNNITELMA 2014 TOHOLAMMIN KUNTA

TEKNINEN OSASTO TALOUSARVIO KÄYTTÖSUUNNITELMA 2014 TOHOLAMMIN KUNTA TEKNINEN OSASTO TALOUSARVIO KÄYTTÖSUUNNITELMA 2014 TOHOLAMMIN KUNTA Tekninen johtaja 31.01.2014 VASTUUALUE TEKNINEN OSASTO HALLINTO JA TOIMISTO ESEEN HALLINTO JA TOIMISTO KUULUVAT YKSIKÖT IT-YKSIKKÖ RUOKAHUOLTO

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN KUNTA VESIHUOLTOLAITOS

SIILINJÄRVEN KUNTA VESIHUOLTOLAITOS SIILINJÄRVEN KUNTA VESIHUOLTOLAITOS TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 Sisältö 1 HALLINTO... 1 2 VESIHUOLTOLAITOKSEN TUOTTAMAT PALVELUT... 1 2.1 Talousvesi... 1 2.2 Jätevesi... 1 3 VEDEN KULUTUS JA MYYNTI...

Lisätiedot

TA Muutosten jälkeen Tot

TA Muutosten jälkeen Tot HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 3.6. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 30.4. Tuloslaskelma Kunnan tuloslaskelma on toteutunut talousarvion puitteissa, mikäli huomioidaan kiinteistöverojen kertaluontoisuus jakamalla

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Muutostalousarvio 2015

Siilinjärven kunta. Muutostalousarvio 2015 Siilinjärven kunta Muutostalousarvio 2015 Tuloslaskelma (ulkoinen, 1000 euroa) Muuto Muuto Muutos s s Muutos % TP 2013 TA 2014 TA 2015 TA 2015 euroa % MB-15/Ta-14 TOIMINTATULOT 19 489 18 856 18 920 18

Lisätiedot

Toteuma

Toteuma 1 Kymenlaakson Liitto OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2013 Osavuosikatsauksessa arvioidaan talouden toteutumista suhteessa valtuuston hyväksymään vuoden 2013 talousarvioon. Arvio tehdään kirjanpidon toteuman

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 116. Tekninen lautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 116. Tekninen lautakunta Sivu 1 / 1 Tekninen lautakunta 23.10.2013 Sivu 1 / 1 1031/02.02.02/2013 116 Teknisen lautakunnan vuoden 2013 syyskuun seurantaraportti ja käyttösuunnitelman tarkistaminen kiinteiden rakenteiden ja laitteiden (94)

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 18/ (5) Yleisten töiden lautakunta Ki/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 18/ (5) Yleisten töiden lautakunta Ki/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 18/2012 1 (5) 227 Rakennusviraston seurantaraportit ja talousarvion toteutumisennusteet vuodelta 2012 HEL 2012-006514 T 02 02 01 Päätös päätti merkitä seurantaraportin ja

Lisätiedot

KÄYTTÖSUUNNITELMA / Tekninen hallinto

KÄYTTÖSUUNNITELMA / Tekninen hallinto KÄYTTÖSUUNNITELMA / Tekninen hallinto Teknisen hallinnon tavoitteena on avustaa tulosalueiden henkilöstöä saavuttamaan kunnan strategian tavoitteet. Tekninen hallinto vastaa kunnan rakennuskohteiden suunnittelusta

Lisätiedot

(NAANTALIN KAUPUNKI) Kaupunki, menot ja tulot ryhmittäin,

(NAANTALIN KAUPUNKI) Kaupunki, menot ja tulot ryhmittäin, Naantalin Kaupunki ( Y M P Ä R I S T Ö (50000005) ) 18 0000.00 18 0000.00 16 0000.00 16 0000.00 14 0000.00 14 0000.00 12 0000.00 12 0000.00 1000.00 1000.00 8 0000.00 8 0000.00 6 0000.00 6 0000.00 4 0000.00

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KULTTUURIPALVELUT

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KULTTUURIPALVELUT UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-8/ Kulttuurilautakunta 28.9. Toiminta-ajatus Kulttuuripalvelujen keskeisenä tavoitteena on osaltaan vahvistaa kaupunkilaisten identiteettiä

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSA

LAPUAN KAUPUNKI 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSA LAPUAN KAUPUNKI 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS HUHTALANTIE VÄLI KOULUKATU-TILHENTIE OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 5.10.2015 5.10.2015 Lapuan kaupunki Maankäyttö-

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI Kaupunkisuunnitteluvirasto Hallinto-osasto VUODEN 2015 TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMISRAPORTTI

HELSINGIN KAUPUNKI Kaupunkisuunnitteluvirasto Hallinto-osasto VUODEN 2015 TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMISRAPORTTI HELSINGIN KAUPUNKI Kaupunkisuunnitteluvirasto Hallinto-osasto VUODEN 215 TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMISRAPORTTI Kslk 15..216 2 Sisällysluettelo Sivu 1. JOHDANTO 2. TALOUSARVIO 2.1. 2.2. 2.. 2.4. Toimintamenot

Lisätiedot

Savukosken kunnanvirasto

Savukosken kunnanvirasto SAVUKOSKEN KUNTA ASIALISTA Rakennus- ja tekninen lautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Tiistai 8.5.2012 klo 18.00-19.25 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT :t 11 12 13 14 15 16 18 19 Savukosken kunnanvirasto Tiedoksi lautakunnalle

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Tekninen lautakunta

Siilinjärven kunta. Tekninen lautakunta Siilinjärven kunta Tekninen lautakunta Talouden ja toiminnan seurantaraportti ajalta 1.1. 30.4.2016 Tekniset palvelut Sitovuus: valtuusto, brutto Vastuuhenkilö: tekninen johtaja Ari Kainulainen Arvio mahdollisista

Lisätiedot

T E K N I S E N T O I M E N P Ä Ä V A S T U U A L U E E N

T E K N I S E N T O I M E N P Ä Ä V A S T U U A L U E E N VALTIMON KUNNAN T E K N I S E N T O I M E N P Ä Ä V A S T U U A L U E E N J O H T O S Ä Ä N T Ö Hyväksytty 6.11.2012 Voimaantulo 1.1.2013 2 TEKNISEN TOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 Toiminta-ajatus 2 Tekninen lautakunta

Lisätiedot

TULOSLASKELMA TP-2015 TA-2016 TAE-2017

TULOSLASKELMA TP-2015 TA-2016 TAE-2017 RAKENNUSLAUTAKUNTA Rakennustark. Rauno Kuokkanen Henkilöstömäärä 1 1,00 1,00 0,0 1 1 * vakituiset 1 1,00 1,00 0,0 1 1 Rakennusluvat 116 110 105-5 180 180 Toimenpideluvat 59 70 70 0 100 100 Ilmoitusluvat

Lisätiedot

Raportointi jäsenkunnille. Tammi-maaliskuu 2015

Raportointi jäsenkunnille. Tammi-maaliskuu 2015 Raportointi jäsenkunnille Tammi-maaliskuu 2015 Eksoten tulos Q1 2015 Kausi Jäsenkuntien maksuosuudet Toimintakate Tulos Alijäämä Raportointikokous BUDJ TOT/ENN BUDJ TOT/ENN BUDJ TOT/ENN BUDJ TOT/ENN 3/2014

Lisätiedot

KÄYTTÖTALOUSOSA Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma Palvelualueen perustiedot Palvelualue ja vastuuhenkilö

KÄYTTÖTALOUSOSA Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma Palvelualueen perustiedot Palvelualue ja vastuuhenkilö LIITE 1: perustiedot KÄYTTÖTALOUSOSA Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma 2018-2019 perustiedot Palvelualue ja vastuuhenkilö Tekniset palvelut Markus Kannala arvot visio toiminta-ajatus Asiakaslähtöisyys,

Lisätiedot

Aluelautakuntien tehtävät

Aluelautakuntien tehtävät Aluelautakuntien tehtävät 28.11.2012 Palveluiden järjestäminen Hallinto- ja johtosäännön mukaisesti Lautakuntien yleiset tehtävät ja lautakuntien yleinen ratkaisuvalta Kullekin lautakunnalle erikseen määritellyt

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013

Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013 Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-30.8.2013 Kinnulan kunta 01-09/2011 01-09/2012 TA 2013 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-09/2013

Lisätiedot

Henkilöstösuunnitelma 2015 Ympäristötoimiala Hallinto Erillisellä liitteellä ilmoitettu htv suunnitteluluku, jota ei saa ylittää

Henkilöstösuunnitelma 2015 Ympäristötoimiala Hallinto Erillisellä liitteellä ilmoitettu htv suunnitteluluku, jota ei saa ylittää Hallinto 2015 2016 2017 2018 Vakanssit (virat/toimet) 26*) - Eläköitymisen hyödyntäminen vakanssisuunnittelussa *) Yksi toimistosihteeri (100013) ja yksi suunnitteluavustaja (607031) jäävät eläkkeelle

Lisätiedot

Rohkeasti uudistuva Skandinavian pohjoinen pääkaupunki. Arvoina rohkeus, reiluus ja vastuullisuus

Rohkeasti uudistuva Skandinavian pohjoinen pääkaupunki. Arvoina rohkeus, reiluus ja vastuullisuus Rohkeasti uudistuva Skandinavian pohjoinen pääkaupunki Arvoina rohkeus, reiluus ja vastuullisuus Asukasluku 198 589 (1.2.2016) Lasten ja nuorten osuus väestöstä on suurempi kuin maassa keskimäärin. Oululaisten

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö muutos %

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö muutos % Saarijärven kaupunki Sivu 1 YMPÄRISTÖOSASTON HALLINTO JA VIRANOMAISP YMPÄRISTÖOSASTON HALLINTO Henkilöstökulut -78.307-78.307-41.830,41-36.476,59 53,4 Palvelujen ostot -43.842-43.842-22.764,46-21.077,54

Lisätiedot

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Valtuusto 20.12.1999 190 Voimaan 1.1.2000 Valtuusto 21.3.2011 26 Voimaan 25.3.2011 Valtuusto 3.9.2012 81 Voimaan 7.9.2012 Valtuusto 7.12.2015

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammitoukokuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammitoukokuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammitoukokuu Tähän tarvittaessa otsikko 2015 Talousjohtaja Anne Arvola 22.6.2015 Koko kunta - Toteumavertailu Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen kuukausitoteuma

Lisätiedot

Käyttötalousosa TP 2010 TA 2011

Käyttötalousosa TP 2010 TA 2011 Käyttötalousosa TP 2010 TA 2011 TA muutokset 2011 TA yhteensä 2011 TA 2012 TS 2013 TS 2014 TS 2015 Toimielin Liikuntalautakunta Määrärahat Käyttötalousosa Toimintatuotot 0 2 289 519 0 2 289 519 3 717 708

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA 97. Toimiala: Tekninen palvelukeskus

TEKNINEN LAUTAKUNTA 97. Toimiala: Tekninen palvelukeskus TEKNINEN LAUTAKUNTA 97 Palvelu: johto Vastuuhenkilö: Mika Grönvall / / TEKNISEN TOIMEN HALLINTO Lautakunnan kokoukset, kpl kpl 11 10 10 10 100 100 Hallinnon kulut yhteensä -635338-599027 -590600-510000

Lisätiedot

Lohjan kaupunki. Kaupunkisuunnittelulautakunta TALOUSARVIO 2016 Käyttösuunnitelma

Lohjan kaupunki. Kaupunkisuunnittelulautakunta TALOUSARVIO 2016 Käyttösuunnitelma Lohjan kaupunki Kaupunkisuunnittelulautakunta TALOUSARVIO 2016 Käyttösuunnitelma Kaupunkisuunnittelulautakunta 8.12.2015 1 1 KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNNAN SITOVAT TAVOITTEET... 2 2 KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNNAN

Lisätiedot

Lapinkylän vesiosuuskunta Lappböle vattenandelslag

Lapinkylän vesiosuuskunta Lappböle vattenandelslag Lapinkylän vesiosuuskunta Lappböle vattenandelslag Vuosikokous 8.5.2014 8.5.2014 Lapinkylän vesiosuuskunta vuosikokous 1 Neljäs toimintavuosi, 2013 Jäsenistö ja kerätyt maksut Vuoden lopussa oli Lapvokin

Lisätiedot

TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG

TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG Suomenkielinen opetustoimi SOV 29.8.2016 Finskspråkiga undervisningsförvaltningen TALOUSARVIO 2017 Myyntitulot - Försäljningsinkomster 2 199 312 2 005 119 2 245 265 2 245 265 2 245 265 Maksutulot - Avgiftsinkomster

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI Kaupunkisuunnitteluvirasto Hallinto-osasto/ OKa TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMISRAPORTTI VUODELTA 2008

HELSINGIN KAUPUNKI Kaupunkisuunnitteluvirasto Hallinto-osasto/ OKa TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMISRAPORTTI VUODELTA 2008 HELSINGIN KAUPUNKI Kaupunkisuunnitteluvirasto Hallinto-osasto/ OKa TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMISRAPORTTI VUODELTA 28 Kslk 5.3.29 2 Sisällysluettelo Sivu 1. JOHDANTO 3 2. TALOUSARVIO 3 2.1. Toimintamenot

Lisätiedot

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016 OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016 Ympäristötoimiala Lautakunta: Lounais-Suomen jätehuoltolautakunta Sopimuksen tarkoitus: Tällä sopimuksella lautakunta ja Turun kaupungin ympäristötoimialan johto sekä ympäristönsuojelun

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan pelastuslaitos liikelaitos

Pohjois-Karjalan pelastuslaitos liikelaitos 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.9.2016 A. Talous Käyttötalous Pelastuslaitos 1 000 tot. 9/2015 Ta 2016 Tot 9/2016 % ta:sta muutos 15-16 Muutos 15-16 % Ennuste 31.12.2016 Toimintatulot 17 297 24 097 17 497 72,6

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN OSAVUOSIKATSAUS

YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN OSAVUOSIKATSAUS YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN OSAVUOSIKATSAUS 31.8.2016 1/YMPLA 28.9.2016 Toteutumaseurannassa kiinnitetään erityistä huomioita henkilöstökulujen, palvelujen ostojen sekä aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden kulujen

Lisätiedot

Tontin pinta-ala: 2082m2

Tontin pinta-ala: 2082m2 Rakennuslautakunta 23 20.05.2015 Rakennuslupahakemus R2-2015 (6. kaupunginosan korttelin 82 tontti 5, Alppitie 10A, olohuoneen ja eteistilan laajennus ja muutos sekä terassin laajennus, lupaa haetaan jo

Lisätiedot

2 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-HUHTIKUU 2016

2 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-HUHTIKUU 2016 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA 07.06.2016 2 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-HUHTIKUU 2016 19/02/02/00/08/2016 HYKS Lautakuntaa on tarkoitus tässä kokouksessa informoida

Lisätiedot

Pyhä-Luosto Vesi Oy. Voimaantulopäivä YLEISTÄ 2. LIITTYMISMAKSU. 2.1 Liittymismaksun määräytyminen

Pyhä-Luosto Vesi Oy. Voimaantulopäivä YLEISTÄ 2. LIITTYMISMAKSU. 2.1 Liittymismaksun määräytyminen Pyhä-Luosto Vesi Oy Voimaantulopäivä 1.2.2008 1. YLEISTÄ Pyhä-Luosto Vesi Oy perii tässä taksassa lueteltuja maksuja toiminta-alueellaan Pelkosenniemen ja Sodankylän kunnissa, sekä Kemijärven kaupungissa

Lisätiedot

SOPIMUSOHJAUS: PALVELUSOPIMUS 2008 VÄLIRAPORTTI TALOUDEN JA TOIMINNAN SEURANTA - ARVIOINTI - RAPORTOINTI

SOPIMUSOHJAUS: PALVELUSOPIMUS 2008 VÄLIRAPORTTI TALOUDEN JA TOIMINNAN SEURANTA - ARVIOINTI - RAPORTOINTI SOPIMUSOHJAUS: PALVELUSOPIMUS 2008 VÄLIRAPORTTI PALVELUALUE: SIVISTYSPALVELUT TALOUDEN JA TOIMINNAN SEURANTA - ARVIOINTI - RAPORTOINTI PALAUTEINFORMAATIOJÄRJESTELMÄ: väliraportoinnit I) 30.4. II) 30.8.

Lisätiedot

ULVILA, FRIITALA, PITKÄRANTA PITKÄRANNAN ASEMAKAAVA (LAAJENNUS): KATUALUE

ULVILA, FRIITALA, PITKÄRANTA PITKÄRANNAN ASEMAKAAVA (LAAJENNUS): KATUALUE ULVILA, FRIITALA, PITKÄRANTA PITKÄRANNAN ASEMAKAAVA (LAAJENNUS): KATUALUE PITKÄRANNAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: KORTTELEITA 882-884 SEKÄ KATU- JA LÄHIVIRKISTYS- ALUEITA PITKÄRANNAN ASEMAKAAVALLA (LAAJENNUS)

Lisätiedot

LPR Kaupunki Tulosyksikkö: TALOUSARVIOESITYS 2015 Tulosyksikön nimi:lpr:n seudun ympäristötoimi yhteensä

LPR Kaupunki Tulosyksikkö: TALOUSARVIOESITYS 2015 Tulosyksikön nimi:lpr:n seudun ympäristötoimi yhteensä KOKO YMPPI YHTEENSÄ LPR Kaupunki Tulosyksikkö: 760-774 TALOUSARVIOESITYS 2015 Tulosyksikön nimi:lpr:n seudun ympäristötoimi yhteensä Toimintatuotot 3 398 641 3 217 598 3 399 228 3 539 158 181 630 5,64

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyslautakunta Social- och hälsovårdsnämnden SOTE KV Käyttösuunnitelma Muutos

Sosiaali- ja terveyslautakunta Social- och hälsovårdsnämnden SOTE KV Käyttösuunnitelma Muutos Sosiaali- ja terveyslautakunta Social- och hälsovårdsnämnden SOTE 67 1.9.2015 KV 77 16.11.2015 Käyttösuunnitelma Muutos Ulla Tikkanen BG BG BG BG sosiaali- ja terveysjohtaja - social-och hälsov.direktör

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014

Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014 Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-31.3.2014 Kinnulan kunta 01-03/2012 01-03/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-03/2014

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Tilinpäätös 2013 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen 31.3.2014 TILINPÄÄTÖS 2013 Koko kaupunki TP 2012 TP 2013 Muutos % Toimintatuotot 65 402 858 66 701 510 1 298 652 1,99 Toimintakulut -374 691 312-380 627

Lisätiedot

Oulunkaaren taloustiedote Syyskuu 2015

Oulunkaaren taloustiedote Syyskuu 2015 Oulunkaaren taloustiedote Syyskuu 2015 Julkaistu 22.10.2015 1 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 % 66,7

Lisätiedot

1 (5) MÄÄRÄYSTEN TARKISTAMISESTA Ympäristölautakunta 12.4.2012 73 Dnro 208/67/678/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2012 ASIA

1 (5) MÄÄRÄYSTEN TARKISTAMISESTA Ympäristölautakunta 12.4.2012 73 Dnro 208/67/678/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2012 ASIA 1 (5) Lohjan kaupungin ympäristölautakunta ASIA PÄÄTÖS YMPÄRISTÖLUPA- MÄÄRÄYSTEN TARKISTAMISESTA Ympäristölautakunta 12.4.2012 73 Dnro 208/67/678/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2012 Ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Vuoden 2016 talousarvioesitys on 4.998.400 (ulkoiset menot, ilman poistoja).

Vuoden 2016 talousarvioesitys on 4.998.400 (ulkoiset menot, ilman poistoja). Ympäristölautakunta 126 13.10.2015 Ympäristölautakunnan talousarvioehdotus vuodelle 2016 353/22.220/2015 Ympäristölautakunta 126 Menot Vuoden 2016 talousarvioesitys on 4.998.400 (ulkoiset menot, ilman

Lisätiedot

Tammi-elokuun tulos ja ennuste Hallitus

Tammi-elokuun tulos ja ennuste Hallitus Tammi-elokuun tulos ja ennuste Hallitus 23.9. Eksote yhteensä tammi-elokuu EKSOTE 1000 EUR Muutos Tammi-elokuu Koko vuosi TP 2014 E vs. TP 2014 Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Toteuma EUR

Lisätiedot

TP-2014 TOT-2014 TA-2015 TOT-2015 TOT e 9 kk/1000e +muutokset 9 kk %

TP-2014 TOT-2014 TA-2015 TOT-2015 TOT e 9 kk/1000e +muutokset 9 kk % 500 TEKN.TOIM.HALL. JA PELASTUST.* TP-2014 TOT-2014 TA-2015 TOT-2015 TOT-15 1000e 9 kk/1000e +muutokset 9 kk % * MYYNTITUOTOT 394 295 389 440 287 433 73,80 * VUOKRATUOTOT 11 0 0 0 0,00 * MUUT TOIMINTATUOTOT

Lisätiedot

JÄRVI-SAIMAAN PALVELUT OY:N JA RANTASALMEN KUNNAN VÄLINEN SOPIMUS KUNTATEKNIIKAN YLLÄPITOPALVELUISTA VUONNA 2015

JÄRVI-SAIMAAN PALVELUT OY:N JA RANTASALMEN KUNNAN VÄLINEN SOPIMUS KUNTATEKNIIKAN YLLÄPITOPALVELUISTA VUONNA 2015 JÄRVI-SAIMAAN PALVELUT OY:N JA RANTASALMEN KUNNAN VÄLINEN SOPIMUS KUNTATEKNIIKAN YLLÄPITOPALVELUISTA VUONNA 2015 1. SOPIJAOSAPUOLET: Tilaaja: Rantasalmen kunta / kunnanhallitus Y-tunnus 0166507-1 Poikkitie

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KOULUTUSPALVELUT

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KOULUTUSPALVELUT UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KOULUTUSPALVELUT Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013 Koulutuslautakunta 30.9. HALLINTO Toiminta-ajatus Hallinto luo hyvät edellytykset sivistyspalvelujen tuottamiselle,

Lisätiedot

Asemakaavan muutos (2304) Visatie 16-18

Asemakaavan muutos (2304) Visatie 16-18 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1(7) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) (MRL 63 ) Maankäyttöpalvelut 11.12.2014, päivitetty 1.6.2015 Asemakaavan muutos (2304) Visatie 16-18 Aloite Asemakaavan

Lisätiedot

Kunnanhallitukselle on toimitettu yhteenveto verotilityksestä.

Kunnanhallitukselle on toimitettu yhteenveto verotilityksestä. VEROTILITYKSET VUONNA 2014 Kunnanhallitus 24.2.2014 ( 23): Verontilityslakiin viime vuonna tehdystä muutoksesta johtuva tilitysrytmin nopeutuminen vaikuttaa alkuvuoden verotilityksiin. Tammikuun verotilityksen

Lisätiedot