YHDYSKUNTASUUNNITTELU

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "YHDYSKUNTASUUNNITTELU"

Transkriptio

1 YHDYSKUNTASUUNNITTELU Ympäristölautakunta Carl-Sture Österman SAMHÄLLSPLANERING / YHDYSKUNTASUUNNITTELU Miljönämnden Förändr.budget /Muutettu talousarvio Förverkligat / Käyttö % Prognos / Ennuste Ympäristölautakunta Försäljningsintäkter / Myyntituotot ,6% Avgiftsintäkter / Maksutuotot ,3% Underst. & bidr. / Avustuks.& tuet Övriga verks.intäkter/muut toimintatuotot ,1% Verksamh.intäkter /Toimintatuotot ,4% Personalkostnader / Henkilöstökulut ,9% Köp av tjänster / Palvelujen ostot ,9% Material och varor/materiaali ja tarvikkeet ,0% Understöd / Avustukset ,0% -500 Övriga verksamh.kostn./muut toimintakulut ,4% Verksamh.kostn./Toimintakulut ,8% Verksamhetsbidrag/Toimintakate ,1% Toiminta Lautakunnan ja osaston hallinto, IT- ja kiinteistökustannukset. Kunnallistekninen suunnittelu. Yhdyskunnan kehittäminen kaavoituksen ja suunnittelun avulla. Asemakaavat, osayleiskaavat, ranta-asemakaavat, ympäristösuunnitelmat, rekisterityö. Neuvonta, ohjaus ja asiakaspalvelu kaavoitukseen, elinympäristöön ja rakennussuojeluun liittyvissä asioissa. Kartoitus- ja mittaustyöt, kiinteistönmuodostus, kaupungin rakentamattomien kiinteistöjen hallinnointi, maapolitiikka, rekisterityö, osoitetiedot, rakennusvalvontaan liittyvät tehtävät. Talouden toteuma Kaupungingeodeetti: Talousarviossa pysyttäneen. Menopuolella saavutetaan palkkamäärärahoihin liittyviä säästöjä, mutta tulot ovat epävarmat pitkään jatkuneen matalasuhdanteen takia. Kirkkosalmenrannan osalta on tulossa ennakoimatonta tuloa toteuttamatta jääneeseen rakentamiseen liittyvästä sakkomaksusta johtuen, mutta vastaavasti entisen Axon tontin saneeraus aiheuttaa ylimääräistä menoa. Kaavoituspäällikkö: Kaavoituksen osalta tulot ovat toteutuneet jo tässä vaiheessa 90-prosenttisesti ympäristöministeriön maksaman avustuksen takia, jota ei ollut otettu huomioon talousarviossa ( euroa tuulivoima-avustusta vuodelta 2013). Budjetoitujen tulojen ylitys käytetään muun muassa uuden paikkatieto-ohjelman hankintaan (toukokuussa) ja kaupungin osallistumiseen Kaupunki Uusiksi -hankkeeseen (kesäkuussa), joita kumpaakaan ei ollut budjetoitu. Henkilökunnan täydennyskoulutukseen varattu määräraha on kokonaisuutena välttämätön uuden paikkatietoon liittyvän suunnittelutyökalun käyttöönoton takia. Kaavoitusyksikön palkkakulut tulevat luultavimmin ylittymään budjetoidusta, koska monet välttämättömistä kaavoitusinventoinneista tehdään työsuhteessa olevan henkilöstön voimin

2 ostopalvelujen sijasta. Tämä kompensoituu konsulttipalveluihin varatuilla määrärahoilla (4340) ja ympäristöministeriön maksamalla budjetoimattomalla avustuksella. Kaiken kaikkiaan kaavoituksen tulot ja menot noudattavat pitkälti talousarviota vuoden loppua kohti mentäessä. Tekninen suunnittelija: Tammi-huhtikuun talouden toteuma noudattaa kunnallisteknisen suunnittelun kustannuspaikalle laadittua talousarviota. Toimintakatteen käyttöaste on noin 21 %, mutta tässä vaiheessa tulee ottaa huomioon, että käynnistettyjen suunnitteluhankkeiden kustannukset lankeavat maksettaviksi myöhemmin tänä vuonna niiden valmistuessa. Nykyisiin lukuihin perustuvan ennusteen mukaan kustannuspaikan talousarvio tulee pitämään. Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen Seuraavien laajojen osayleiskaavojen saaminen hyväksytyiksi valtuustossa: Pohjois-Korppoo, Houtskari, Ålö, Utö, Etelä-Nauvo. Tavoitteena on edelleen, että Ålön ja Pohjois-Korppoon kaavat hyväksytään vuoden 2014 aikana. Houtskari vuonna Etelä-Nauvo mahdollisesti vuonna Seuraavien pienempien osayleiskaavojen saaminen hyväksytyiksi valtuustossa: Nilsby-Lielahti, Stormälö-Lillmälö. Nilsbyn-Lielahden kaava ei enää ole ajankohtainen. Stormälön-Lillmälön kaava hyväksytään Seuraavien asemakaavojen saaminen hyväksytyiksi valtuustossa: Korppoon keskusta, Nauvossa sijaitseva tila Kyrkbacken 2:65 (kioski). Korppoon keskusta on valmisteilla. Kyrkbackenin kaava on vireillä ja valmisteilla. Kaavaselvitysten laatiminen Norrbynrannan kaava-alueelle. Vastuu Paraisten Etelä-Keskustan ideasuunnittelusta ja aktiivinen osallistuminen suunnitteluun. Luontoinventointi laaditaan kesällä Kyläkaavojen laatimistarpeen selvittäminen ja niiden vaihtoehtoisten rahoitusmenetelmien selvittäminen. Työ ei ole edennyt. Kaavoittamattomalle maalle rakentamista koskevien strategisten linjausten laatiminen. Arviointi: Prosenttiosuus hankkeista. Tavoitetaso: 100 % Rakennettujen kiinteistöjen ja tonttien myynti sekä raakamaan osto Arviointi: Myytyjen kiinteistöjen määrä, ostetun raakamaan pinta-ala Tavoitetaso: Talousarvion mukaisesti, 5 10 ha. Työ on käynnissä. Etuosto-oikeuden käyttämiseen liittyvästä päätöksestä koskien Korppoossa tehtyä kiinteistökauppaa on valitettu. Määräalojen (M-alueiden) määrän huomattava väheneminen omalla rekisterialueella. Arviointi: Lukumäärä. Tavoitetaso: Huomattava väheneminen, yli 30 kpl. Työ noudattaa aikataulua.

3 Omana työnä toteutettava pohjakartta Korppoon ja Houtskarin keskustoista. Kirjalan saaren osalta päivitys ei enää täytä pohjakartalle asetettuja vaatimuksia, vaan taso laskee. Paraisten kuntaosan pohjakartta käsittää kaikki asemakaavoitetut alueet sekä keskustan lähialueet (kuten koko Kyrklandetin alueen). Arviointi: Pinta-ala Tavoitetaso: Valmistuu kolmen vuoden kuluessa. Työ edistyy sitä mukaa kuin mittausryhmät tekevät tilaustöitä lähistöllä. ÅRSVERKEN / TYÖVUODET TYÖVUODET Bokslut/Tp Bud/Ta Årsverken tills vidare / Työvuodet toist. Stadsgeodet/Kaupungingeodeetti Mätningsingenjör/Mittausinsinööri GIS-ingenjör/GIS-insinööri Fastighetssekreterare/Kiinteistösihteeri Kartritare/Kartanpiirtäjä Teknisk assistent/tekninen avustaja 0,25 0,25 0,25 Kartläggare/Kartoittaja 2 2,4 2 Mätningsman/Mittamies - 1,6 - Avdelningssekreterare/Osastosihteeri 0,5 0,5 0,5 Avtalssekreterare/Sopimussihteeri Nämndsekreterare/Lautakuntasihteeri Ekonomiassistent/Talousassistentti 0,67 0,67 0,67 Teknisk generalist/tekninen palvelusihteeri 0,5 0,5 0,5 Kanslist/Kanslisti 0,3 0,3 0,3 Teknisk planerare/tekninen suunnittelija 1 1 0,8 Planeringsbiträde/Suunnitteluavustaja 0,3 0,3 0,3 Planläggningschef/Kaavoituspäällikkö 1 1 0,8 Planläggningsarkitekt/Kaavoitusarkkitehti Planläggningssekreterare/Kaavoitussihteeri 1 1 0,8 Planläggningsassistent/Kaavoitusavustaja Planerare/Suunnittelija Sammanlagt /Yhteensä 18,52 21,52 17,92 Årsverken tidsbund. / Työvuodet määräaik. Mätman/Mittamies 2-2 Planläggningsarkitekt/Kaavoitusarkkitehti 0,6 - - Planerare/Suunnittelija (projekt) Sammanlagt/Yhteensä 2,6-4 Årsverken totalt / Työvuodet yhteensä 21,12 21,52 21,92

4 PRESTATIONER / SUORITUKSIA MÄTETAL / MITTARI Bokslut/Tp Bud/Ta Detaljplaner/ Asemakaavat Stranddetaljplaner/ Ranta-asemakaavat Delgeneralplaner/ändringar/komplett./ Osayleiskaavat/muutokset/täydennykset Miljö/byggnadsvårdsplaner/utlåtanden/ Ympäristö-/rakennussuojelusuunn./-lausunnot Lov & utlåtanden & avgöranden/ Luvat, lausunnot ja ratkaisut 87 (92) Rådgivning/kundkontakter/ Neuvonta/asiakaskäynnit Styckningar/ Lohkomiset Tomtindelningar/ Tonttijaot Utmärkande av byggnadsplats + lägessyn/ Rakennuspaikan merkitsemiset + sijaintikatselmukset Baskarta/ Pohjakartta Sålda tomter/ Myydyt tontit

5 LIIKENNEVÄYLÄT Ympäristölautakunta Carl-Sture Österman TRAFIKLEDER / LIIKENNEVÄYLÄT Miljönämnden Förändr.budget /Muutettu talousarvio Förverkligat / Käyttö % Prognos / Ennuste Ympäristölautakunta Försäljningsintäkter / Myyntituotot ,2% Avgiftsintäkter / Maksutuotot 0 0 Underst. & bidr. / Avustuks.& tuet 0 0 Övriga verks.intäkter/muut toimintatuotot ,8% 500 Verksamh.intäkter /Toimintatuotot ,4% Personalkostnader / Henkilöstökulut ,1% Köp av tjänster / Palvelujen ostot ,0% Material och varor/materiaali ja tarvikkeet ,2% Understöd / Avustukset ,0% Övriga verksamh.kostn./muut toimintakulut ,4% Verksamh.kostn./Toimintakulut ,4% Verksamhetsbidrag/Toimintakate ,2% Toiminta Liikennealueiden, vesiväylien ja kaupungin venelaitureiden kunnossapito. Visio Yksikön tavoitteena on nollavisio koskien henkilövahinkoihin johtavien liikenneonnettomuuksien määrää. Tavoite on kova, mutta tavoittelemisen arvoinen. Katujen ja yleisten alueiden kunnossapidossa pyritään minimoimaan häiriöt liikenteessä ja lisäämään turvallisuutta ja toimivuutta oikea-aikaisilla toimenpiteillä ja samalla pitämään kustannukset mahdollisimman alhaisina ja tehokkaina. Kaupungin vuokralaitureiden kunto tulee pitää tasolla, joka vastaa nykyisiä laitureille ja perusvarustukselle asetettavia vaatimuksia. Maksujen on katettava kokonaisuudessaan vuokralaitureiden kunnossa- ja ylläpidon kustannukset. Vanhat elohopeavalaisimet (noin kpl) tulee vaihtaa viiden vuoden ajanjakson aikana tehokkaampiin ja energiatehokkaampiin EU:n ekosuunnitteludirektiivin täyttäviin valaisimiin. Uusien elohopealamppujen myynti lopetetaan vuonna Talouden toteuma Tammi-huhtikuun talouden toteuma on laaditun talousarvion mukainen. Toiminnan tuloista on toteutunut ainoastaan 1,4 %, mikä johtuu siitä, että suurimman osan kokonaistuloista muodostavat venepaikkamaksut laskutetaan vasta 1.6. jälkeen. Venepaikkojen vuokrausaste on edellisvuoden tasolla. Menopuolen käyttöaste on 24,4 %. Vastuualueen toimintakate on 26,2 %. Näiden lukujen perusteella vastuualueen talousarvio tulee ennusteen mukaan pitämään.

6 Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen Turvallisuuden ja vaarallisimpien liikennealueiden kartoittaminen ja parantaminen korjausrakentamisen ja tarkoituksenmukaisen kunnossapidon avulla. Tavoitetaso: Ei yhtään kadun kunnosta tai kunnossapidosta aiheutunutta, henkilövahinkoihin johtanutta onnettomuutta. Vuoden aikana on raportoitu yhdestä henkilövahinkoihin johtaneesta onnettomuudesta. Asiaa selvittää kaupungin vakuutusyhtiö, joka ottaa kantaa kaikkiin henkilövahinkoihin johtaneisiin onnettomuuksiin. TRAFIKLEDER / LIIKENNEVÄYLÄT ÅRSVERKEN / TYÖVUODET TYÖVUODET Bokslut/Tp Bud/Ta Årsverken tills vidare / Työvuodet toist. Stadsingenjör/Kaupungininsinööri 0,4 0,4 0,4 Stadsbyggmästare/Kaupunginrakennusmestari Byggmästare/Rakennusmestari 0,25 0,25 0,25 Chaufför/Kuljettaja Smed/Seppä Montör/Asentaja Kanslist/Kanslisti 0,5 0,5 0,5 Gårdskarl/Talonmies 0,5 0,5 0,5 Sammanlagt /Yhteensä 7,65 7,65 7,65 Årsverken tidsbund. / Työvuodet määräaik Årsverken totalt / Työvuodet yhteensä 7,65 7,65 7,65 PRESTATIONER/SUORITTEET Bokslut/Tp Bud/Ta Antal olyckor som orsakar personskador/ Henkilövahinkoihin johtaneiden onnettomuuksien määrä Antal störningar i trafiken/ Liikenteessä tapahtuneiden häiriöiden määrä 2 0 0

7 PALO- JA PELASTUSTOIMI Ympäristölautakunta Carl-Sture Österman BRAND- OCH RÄDDNINGSVÄSENDET / PELASTUSTOIMI Miljönämnden Förändr.budget /Muutettu talousarvio Förverkligat / Käyttö % Prognos / Ennuste Ympäristölautakunta Försäljningsintäkter / Myyntituotot Avgiftsintäkter / Maksutuotot Underst. & bidr. / Avustuks.& tuet Övriga verks.intäkter/muut toimintatuotot ,3% Verksamh.intäkter /Toimintatuotot ,3% Personalkostnader / Henkilöstökulut ,1% Köp av tjänster / Palvelujen ostot ,4% Material och varor/materiaali ja tarvikkeet Understöd / Avustukset Övriga verksamh.kostn./muut toimintakulut ,8% Verksamh.kostn./Toimintakulut ,3% Verksamhetsbidrag/Toimintakate ,3% Toiminta Palo- ja pelastuspalvelut hoidetaan alueellisesti ostopalveluna Turun kaupungin pelastuslaitokselta. Henkilöstökulut koostuvat pelastuslaitoksen entisen henkilökunnan eläkekustannuksista, jotka ovat ylittyneet ja lankeavat Paraisten kaupungille entisen työnantajan ominaisuudessa. Muiden toimintakulujen määräraha muodostuu väestösuojan johtokeskuksen sisäisestä vuokrasta. Visio (Varsinais-Suomen pelastuslautakunta) Laadukkaat pelastustoiminta-, turvallisuus- ja ensihoitopalvelut tuotetaan Varsinais-Suomessa ammattitaitoisesti, tasapuolisesti ja nopeasti kaikkina vuorokauden aikoina. Talouden toteuma Ostopalveluna. Isäntäkunnalle Turulle maksettavat tammi-huhtikuun maksuosuudet on maksettu talousarvion mukaisesti. Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen (Varsinais-Suomen pelastuslautakunnan mukaan) - Arviointikriteeri: Toimintavalmius kiireellisten tehtävien hoidossa. Tavoitetaso: Toimintavalmius koko kauden aikana yli 90 %. - Arviointikriteeri: Varsinais-Suomen pelastuslaitoksen kustannukset, /asukas. Tavoitetaso: Kustannusten pitäminen vertailuryhmän keskiarvon alapuolella (suhteessa kaikkiin palo- ja pelastustoimijoihin). Keskeiset palveluille asetettavat tavoitteet - Arviointi: Tukipalvelut ja talouden toteutuminen.

8 Tavoitetaso: Kustannukset asukasta kohden 72 euroa vuonna 2014 (vertailuluku 77,60 euroa). - Arviointi: Pelastuspalvelut ja toimintavalmius kiireellisten tehtävien toteutuksessa. Tavoitetaso: Toteutumisprosentti Arviointi: Turvallisuuspalveluille ja tarkastuksille asetetun tavoitetason täyttyminen prosentteina. Tavoitetaso: Toteutumisprosentti yli 90. Toiminnalle asetettuja tavoitteita pystytään arvioimaan vasta myöhemmin vuoden aikana.

9 JÄTEHUOLTO Ympäristölautakunta Carl-Sture Österman AVFALLSHANTERING / JÄTEHUOLTO Miljönämnden Förändr.budget /Muutettu talousarvio Förverkligat / Käyttö % Prognos / Ennuste Ympäristölautakunta Försäljningsintäkter / Myyntituotot Avgiftsintäkter / Maksutuotot Underst. & bidr. / Avustuks.& tuet Övriga verks.intäkter/muut toimintatuotot Verksamh.intäkter /Toimintatuotot Personalkostnader / Henkilöstökulut Köp av tjänster / Palvelujen ostot ,4% Material och varor/materiaali ja tarvikkeet ,4% Understöd / Avustukset Övriga verksamh.kostn./muut toimintakulut Verksamh.kostn./Toimintakulut ,5% Verksamhetsbidrag/Toimintakate ,5% Toiminta Kunnan jätehuollon lakisääteisestä järjestämisestä vastaaminen yhdessä Turun Seudun Jätehuolto Oy:n kanssa, joka on saanut tehtäväksi kunnan jätehuollon hoitamisen sopimuksen nojalla. alkaen alkaen viranomaisvastuu lakisääteisestä kunnallisesta jätehuollosta on Turun kaupunkiseudun yhteisellä alueellisella jätehuoltolautakunnalla, jossa Paraisten kaupungilla on oma hallituspaikka. Visio Palvelutuotannon tulee olla korkealuokkaista. Palveluja tulee kehittää ja niiden tulee olla mahdollisimman yhteneväiset koko kunnan alueella. Jätehuoltopalvelujen tulee olla kaikkien käyttäjien saatavilla ja ne tulee sopeuttaa tarpeiden ja alueen mukaan. Jätemaksujen ja palvelujen tulee olla tasolla, joka kannustaa jätemäärän vähentämiseen ja edistää kierrätystä. Talouden toteuma Tammi-huhtikuun talouden toteuma alittaa laaditun talousarvion hienoisesti. Toimintakatteen käyttöaste on 9,5 %. Syynä siihen, että kustannukset ovat budjetoitua pienemmät, on yleisten jätepisteiden talvikunnossapidon odotettua pienempi osuus, sillä talvi oli leuto ja vähäluminen. Talvikunnossapito kuuluu kaupungille, kun taas Turun Seudun Jätehuolto Oy vastaa toiminnasta ja sen kustannuksista muilta osin. Saaristossa sijaitsevat yleiset hyötyjätteen ja osittain myös polttokelpoisen jätteen jätepisteet uusitaan tämän vuoden kuluessa. Kaupunki vastaa suunnittelusta ja tarvittavista luvista, minkä tuloksena voi syntyä pieniä kertakustannuksia. Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen Arviointi: Laatu, palvelujen tehokkuus. Tavoitetaso: Palvelujen säilyttäminen vähintään nykyisellä tasolla. Hyvät palvelut.

10 Arviointi: Kustannustehokkuus. Tavoitetaso: Kustannustehokas ja organisoitu toiminta. Arviointi: Kustannusten arviointi, palvelujen tehokkuus. Tavoitetaso: Lajittelumahdollisuuksien tarjoaminen poltettavan jätteen ja kaatopaikkajätteen määrien vähentämiseksi.

11 YMPÄRISTÖNSUOJELU Ympäristölautakunta Carl-Sture Österman MILJÖVÅRD / YMPÄRISTÖHUOLTO Miljönämnden Förändr.budget /Muutettu talousarvio Förverkligat / Käyttö % Prognos / Ennuste Ympäristölautakunta Försäljningsintäkter / Myyntituotot Avgiftsintäkter / Maksutuotot ,2% Underst. & bidr. / Avustuks.& tuet Övriga verks.intäkter/muut toimintatuotot Verksamh.intäkter /Toimintatuotot ,2% Personalkostnader / Henkilöstökulut ,3% Köp av tjänster / Palvelujen ostot ,0% Material och varor/materiaali ja tarvikkeet ,0% Understöd / Avustukset ,0% -500 Övriga verksamh.kostn./muut toimintakulut Verksamh.kostn./Toimintakulut ,7% Verksamhetsbidrag/Toimintakate ,9% Toiminta Ympäristönsuojelu Visio Hyvän ympäristönsuojelun ja palvelutarpeita vastaavan viranomaistoiminnan tarjoaminen. Mahdollisuuksien luominen aikaisempaa kattavampaan ehkäisevään toimintaan. Talouden toteuma Tammi-huhtikuun talouden toteuma noudattaa pääpiirteittäin talousarviota. Budjetoituja tuloja ei mahdollisesti pystytä saavuttamaan, mutta vuositasolla talousarviossa pysyttäneen kokonaisuutena. Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen Tarkoituksenmukaisten palvelujen, neuvonnan ja viranomaistoiminnan tarjoaminen ympäristönsuojeluhallinnon niukoista resursseista huolimatta Arviointi: Kustannustehokkuus, käsittelyajat, laatu. Tavoitetaso: Oikein mitoitetut palvelut, jotka vastaavat tarvetta ja jotka voidaan suorittaa kohtuullisessa ajassa. Tarkoituksenmukaisia palveluja on pystytty tarjoamaan. Työskentely puhtaamman Saaristomeren puolesta mm. kartoittamalla ja seuraamalla valumaalueita, painopisteenä ennalta ehkäisevät toimenpiteet sekä asutuksen että maa- ja metsätalouden osalta. Saaristomeren vesinäytteiden ottoon ja vedenlaadun monitorointiin sekä Saaristomeren öljyvahinkojen ehkäisemistä koskevaan hankkeeseen osallistuminen Arviointi: Seuranta, paikallinen arviointi. Tavoitetaso: Vedenlaadun paraneminen, puhtaampi Saaristomeri. Sisältyy ympäristönsuojelutoimiston toimintaan jatkuvana osana.

12 Ilmanlaadun mittaamisen ja seurannan jatkaminen Paraisilla velvoitteen mukaisesti yhteistyössä Paraisilla toimivienyritysten ja toiminnanharjoittajien kanssa Arviointi: Suoritetut mittaukset, alueellisen ELY-keskuksen vahvistamien vaatimusten mukaiset tiedot Tavoitetaso: Parempi ilmanlaatu ja voimassa olevan ympäristölainsäädännön mukaan kunnalle määrättyjen vaatimusten ja tavoitteiden täyttäminen. Ilmanlaadun seurantaa jatketaan yhteistyössä paikkakunnan suurteollisuuden kanssa. Mittausasema on siirretty keskustaan kalkkisataman tuntumaan. Osallistuminen uusien jätehuoltomääräysten laatimiseen kaupunkiin ja jäteyhtiön toimintaalueelle Arviointi: Neuvonnan parantaminen, valvontavälineet, kuntalaisten vaikuttamismahdollisuus. Tavoitetaso: Uudet määräykset voimaan alkaen. Ajankohtaista, valmisteilla. MILJÖVÅRD / YMPÄRISTÖNHUOLTO ÅRSVERKEN / TYÖVUODET TYÖVUODET Bokslut/Tp Bud/Ta Årsverken tills vidare / Työvuodet toist. Miljövårdschef/Ympäristönsuojelupäällikkö Miljövårdsinspektör/Ympäristönsuojelutark. 0,8 1 1 Byggnadsinspektör/Rakennustarkastaja 0,12 0,12 0,12 Sammanlagt /Yhteensä 1,92 2,12 2,12 Årsverken tidsbund. / Työvuodet määräaik. Miljövårdsinspektör/Ympäristönsuojelutark Årsverken totalt / Työvuodet yhteensä 2,92 3,12 3,12 PRESTATIONER/SUORITUKSIA MÄTETAL/MITTARI Bokslut/Tp Bud/Ta Antal handlagda beslut om avloppsvattenhantering för fastigheter utan kommunalteknik/ Kunnallistekniikan ulkopuolisten kiinteistöjen jätevesihuoltoa koskevien päätösten määrä Pargas/Parainen 91 Skärgården/Saaristo 95 Antal beslut resp. utlåtanden om ansökningar om miljötillstånd och marktäkt/ Ympäristölupia ja maa-ainesten ottamista koskevien päätösten tai lausuntojen määrä

13 YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO Ympäristölautakunta Carl-Sture Österman MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDD / YMPÄRISTÖ- JA TERVEYDENSUOJELU Miljönämnden Förändr.budget /Muutettu talousarvio Förverkligat / Käyttö % Prognos / Ennuste Ympäristölautakunta Försäljningsintäkter / Myyntituotot Avgiftsintäkter / Maksutuotot Underst. & bidr. / Avustuks.& tuet Övriga verks.intäkter/muut toimintatuotot ,0% 0 Verksamh.intäkter /Toimintatuotot ,0% 0 Personalkostnader / Henkilöstökulut ,1% Köp av tjänster / Palvelujen ostot ,6% Material och varor/materiaali ja tarvikkeet Understöd / Avustukset Övriga verksamh.kostn./muut toimintakulut Verksamh.kostn./Toimintakulut ,7% Verksamhetsbidrag/Toimintakate ,4% Toiminta Ympäristöterveydenhuolto, elintarvikehygienia ja eläinlääkintähuolto. Visio Hyvän ympäristöterveydenhuollon ja hyvän eläinlääkintähuollon tarjoaminen kuntalaisille ja yrittäjille palvelutarpeita vastaavasti. Talouden toteuma Ostopalveluna. Isäntäkunnalle Liedolle maksettavat maksuosuudet noudattavat vuoden 2014 talousarviota, jossa pysyttäneen myös vuositasolla. Tulojen poisjäänti selittyy sillä, että palvelutoimintojen ja ympäristöosaston eläinlääkärin vastaanotto- ja työtilojen vuokran ja siivouksen sisäinen laskutus on päättynyt Palvelutoiminnot laskuttaa nykyään suoraan Lietoa ja saa siten tuloja palveluistaan. Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen Ympäristöterveydenhuollon, elintarvikevalvonnan ja eläinlääkintähuollon seuranta ja valvonta toiminnan siirryttyä sopimuksen nojalla seudulliseen yksikköön, jonka isäntäkuntana toimii Lieto. Arviointi: Seuranta, vertailu aiemmin omana toimintana tuotettuihin palveluihin Tavoitetaso: Oikein mitoitetut palvelut, jotka vastaavat tarpeita ja kysyntää. Toimintaa harjoitetaan aikaisemman mallin mukaisesti, palvelutaso vastaa kysyntää.

14 PUISTOT JA YLEISET ALUEET Ympäristölautakunta Carl-Sture Österman PARKER OCH ALLMÄNNA OMRÅDEN / PUISTOT JA YLEISET ALUEET Miljönämnden Förändr.budget /Muutettu talousarvio Förverkligat / Käyttö % Prognos / Ennuste Ympäristölautakunta Försäljningsintäkter / Myyntituotot ,8% Avgiftsintäkter / Maksutuotot 0 0 Underst. & bidr. / Avustuks.& tuet 0 0 Övriga verks.intäkter/muut toimintatuotot Verksamh.intäkter /Toimintatuotot ,1% Personalkostnader / Henkilöstökulut ,7% Köp av tjänster / Palvelujen ostot ,0% Material och varor/materiaali ja tarvikkeet ,2% Understöd / Avustukset Övriga verksamh.kostn./muut toimintakulut ,9% Verksamh.kostn./Toimintakulut ,5% Verksamhetsbidrag/Toimintakate ,9% Toiminta Viheralueiden, uimarantojen, puistometsien ja leikkipuistojen kunnossapito. Visio Viihtyisä ja turvallinen elinympäristö kaupungin asukkaille ja vapaa-ajanasukkaille. Kaupungin viheralueet, puistot ja uimarannat tarjoavat kaupungin asukkaille ja satunnaisille kävijöille miellyttävän kokemuksen. Talouden toteuma Toiminta toteutuu suunnitelman mukaisesti talousarviota noudattaen. Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen Yhteistyön jatkaminen aktiivisen kolmannen sektorin kanssa Arviointi: Kolmannen sektorin kanssa solmittujen sopimusten määrä. Tavoitetaso: Kolmea aluetta hoidetaan yhteistyössä kolmannen sektorin kanssa. Yhteistyöstä on tehty yksi sopimus ja toinen on valmisteilla. Kaupungin leikkipuistot ja viralliset uimarannat täyttävät asetetut vaatimukset ja ainakin yksi Paraisten keskustan uimaranta on varustettu liikuntarajoitteisille soveltuvaksi Arviointi: Valvontaviranomaisten antamien huomautusten määrä. Tavoitetaso: Ei huomautuksia. Huomautuksia ei ole tullut. Oikein mitoitetut palvelut suhteessa talouden kantokykyyn Arviointi: Viheralueiden kunnossapitokustannukset, /m².

15 Tavoitetaso: Enintään 0,90 /m². Viheralueet (puistot, leikkipuistot, uimarannat) 0,58 /m 2. Puistometsät 37,52 /ha. ÅRSVERKEN / TYÖVUODET TYÖVUODET Bokslut/Tp Bud/Ta Årsverken tills vidare / Työvuodet toist. Stadsträdgårdsmästare/Kaupunginpuutarhuri Parkarbetsledare/Puistotyönjohtaja Parkarbetare/Puistotyöntekijä Sammanlagt /Yhteensä Årsverken tidsbund. / Työvuodet määräaik. Parkarbetare/Puistotyöntekijä - 2 Årsverken totalt / Työvuodet yhteensä 6 8

16 VESIHUOLTOLAITOS Ympäristölautakunta Carl-Sture Österman VATTENTJÄNSTER / VESIHUOLTOLAITOS Miljönämnden Förändr.budget /Muutettu talousarvio Förverkligat / Käyttö % Prognos / Ennuste Ympäristölautakunta Försäljningsintäkter / Myyntituotot ,7% Avgiftsintäkter / Maksutuotot ,8% Underst. & bidr. / Avustuks.& tuet Övriga verks.intäkter/muut toimintatuotot ,2% Verksamh.intäkter /Toimintatuotot ,5% Personalkostnader / Henkilöstökulut ,0% Köp av tjänster / Palvelujen ostot ,1% Material och varor/materiaali ja tarvikkeet ,3% Understöd / Avustukset Övriga verksamh.kostn./muut toimintakulut ,8% Verksamh.kostn./Toimintakulut ,1% Verksamhetsbidrag/Toimintakate ,5% Toiminta Vesihuoltolaitos toimittaa kuluttajille talousvettä sekä vastaanottaa ja puhdistaa jätevettä asiakkailta. Visio Vesihuoltolaitoksen tavoitteena on toimittaa kuluttajille hyvälaatuista talousvettä häiriöittä sekä vastaanottaa jätevettä ja puhdistaa se lupaehtojen mukaisesti. Talouden toteuma Vesihuollon tulot ovat pääpiirteittäin talousarvion mukaiset. Ajanjakson liittymismaksut ovat kuitenkin toteutuneet vain 12-prosenttisesti (vertaa talousarvioon merkitty tavoite, 33 %). Kaupungin Valoniemessä sijaitsevien tonttien myynti ei ole toteutunut odotusten mukaisesti, ja tästä syystä liittymismaksut ovat suureksi osaksi jääneet toteuttamatta. Menopuolella toteuma mennessä sekä talousveden että jäteveden osalta alittaa talousarvion, mutta vuoden kolmannella ja neljännellä vuosineljänneksellä tehdään muutamia suurempia käyttötalousarvion mukaisia materiaalihankintoja erityisesti Norrbyn jätevedenpuhdistamolle. Ennusteen mukaan koko vuoden talouden toteuman tappio on vesihuoltolaitoksen osalta hieman budjetoitua suurempi, koska on luultavaa, että uusi syöttövesiputki otetaan käyttöön arvioitua aiemmin. Tästä syystä käyttökulut kasvavat, kun talousveden kokonaishankintakustannukset muuttuvat huomattavan paljon kalliimmiksi kuin neljännelle vuosineljännekselle oli budjetoitu. Investointien odotetaan toteutuvan prosenttisesti koko vuoden osalta. Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen Jäteveden puhdistaminen ympäristölupaviraston asettamien ehtojen mukaisesti Tavoitetaso: Vähimmäistason muodostavat ehdoissa mainitut mittarit.

17 Voimassa olevien direktiivien mukaisen talousveden tarjoaminen vesihuollon toiminta-alueen asukkaille Tavoitetaso: Ei poikkeamia voimassa olevista direktiiveistä Viemäriverkostoon tapahtuvien vuotojen ja vesijohtojärjestelmästä tapahtuvien vuotojen kokonaismäärien selvittäminen ja vähentäminen Tavoitetaso: Laskuttamaton vesi prosentteina Verkostoon vuotava vesi prosentteina Koko kalenterivuoden mittaluvut lasketaan vuositilaston pohjalta. Osavuosiraportteja ei ole saatavilla. Voidaan kuitenkin todeta viemäriverkostoon vuotavan veden määrän laskevan nyt käynnissä olevien kaivojen ja putkien saneeraustöiden jälkeen. Noin viemärikaivon inventointi on aloitettu ja viemäriverkostoa on kuvattu noin 15 kilometrin matkalta. Vahingoittuneiden kaivojen ja putkien korjaustyöt ovat parhaillaan käynnissä. Viemäriverkoston saneeraustöiden suunnitellaan jatkuvan ainakin vuoteen Vesihuoltolaitokselta valui suuri määrä talousvettä, noin m3, kevään aikana mereen Paraisten kunta-alueella (Skräbbölessä) ennen kuin vuotokohta pystyttiin paikallistamaan. Vuodosta aiheutui noin euron kustannukset. Lisäksi kustannuksia aiheutui rikkoutuneen putken korjaamisesta. Vuodosta ei tällä kertaa aiheutunut häiriötä vedenjakeluun Paraisten alueella. Jätevesi- ja pintavesijohtoverkkojen saneerausohjelmien suunnitelmat saatetaan valmiiksi vuoden 2014 aikana. Varsinaiset saneeraustyöt on jo aloitettu Tennbyn kaupunginosassa vuonna Käynnistetään talousvesiverkon saneerauksen suunnittelu. Kenttätutkimukset ja kartoitukset tehdään kesällä Talousvesiverkon saneeraustöiden suunnittelu voidaan käynnistää vasta sitten, kun syöttövesijohto on otettu käyttöön ja saneeraustöihin on vapautunut henkilöstöresursseja. ÅRSVERKEN / TYÖVUODET TYÖVUODET Bokslut/Tp Bud/Ta Årsverken tills vidare / Työvuodet toist. Stadsingenjör/Kaupungininsinööri 0,6 0,6 0,6 (Vattentjänstingenjör/Vesihuoltoinsinööri Projektingenjör/Hankeinsinööri Rörmästare/Putkimestari Kanslist/Kanslisti 0,5 0,5 0,5 Ekonomiassistent/Talousassistentti 0,3 0,3 0,3 Planeringsbiträde/Suunnitteluavustaja 0,7 0,7 0,7 Vattenavläsare/Vesimittarinlukija Kartläggare/arbetsledn./Kartoittaja/työnjohto Mätningsman/Mittamies Montör/Asentaja Rörläggare/Putkiasentaja 1 1 1

18 Ledande serviceman/johtava huoltomies 1 1 0,5 Serviceman/Huoltomies 2,25 2,5 2,3 Driftchef/Käyttöpäällikkö Driftmaskinist/Laitosmies Sammanlagt /Yhteensä 20,35 19,6 16,9 Årsverken tidsbund. / Työvuodet määräaik. Ledande Serviceman/Johtava Huoltomies 0,25-0,5 Driftmaskinist/Laitosmies Sammanlagt/Yhteensä 1,25 1 1,5 Årsverken totalt / Työvuodet yhteensä 21,6 20,6 18,4 PRESTATIONER/SUORITTEET MÄTETAL/MITTARI Bokslut/Tp Bud/Ta Reningsprocent för fosfor/ Fosforin puhdistusprosentti 96,6* 90 N/A Reningsprocent för kväve/ Typen puhdistusprosentti 73,4* 60 N/A Procentandel av ofakturerat vatten/ Laskuttamaton vesi prosentteina 35,6 - N/A Procentandel av inläckande vatten/ Verkostoon vuotava vesi prosentteina 37,0 - N/A PARGAS/PARAINEN Procentandel av ofakturerat vatten/ Laskuttamaton vesi prosentteina 38,2 29 N/A Procentandel av inläckande vatten/ Verkostoon vuotava vesi prosentteina 37,2 48 N/A SKÄRGÅRDEN/SAARISTO Procentandel av ofakturerat vatten/ Laskuttamaton vesi prosentteina 11,1 5 N/A Procentandel av inläckande vatten/ Verkostoon vuotava vesi prosentteina 36,4 30 N/A *) Gäller endast avloppsreningsverket i Pargas. Mätetalen för avloppsreningsverken i Nagu, Korpo och Houtskär har inte erhållits *) Koskee ainoastaan Paraisten puhdistamoa. Nauvon, Korppoon ja Houtskarin puhdistamojen mittalukuja ei ole vielä saatu.

TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016

TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016 TALOUSARVIO 2014 JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016 Sisällysluettelo Johdanto... 3 Konsernitavoitteet 2014... 15 Käyttötalous... 16 Konsernipalvelut... 17 Sivistysosasto... 44 Sosiaali- ja terveysosasto...

Lisätiedot

Osavuosikatsaus I Tammi-kesäkuu 2014

Osavuosikatsaus I Tammi-kesäkuu 2014 Tammi-kesäkuu 2014 Tammi-kesäkuu 2014 SISÄLLYS 1 Yleiskatsaus talouden toteutumisesta 1 2 Talousarvion- ja suunnitelman rakenne ja sitovuus sekä tilivelvolliset 2-3 3 Käyttötalousosan toteutuminen 4-69

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki. Osavuosikatsaus Tammi elokuu 2014

Kouvolan kaupunki. Osavuosikatsaus Tammi elokuu 2014 Kouvolan kaupunki Osavuosikatsaus Tammi elokuu Sisällysluettelo 1 Toimintaympäristö... 1 2 Talouden kehitys... 2 2.1 Yleistä... 2 2.2 Tuloslaskelma ja vuoden tilinpäätösennuste... 3 2.3 Rahoituslaskelma...

Lisätiedot

TEKNISEN TOIMEN TYÖRYHMÄN LOPPURAPORTTI

TEKNISEN TOIMEN TYÖRYHMÄN LOPPURAPORTTI ISONKYRÖN,KASKISTEN,KORSNÄSIN,KRISTIINANKAUPUNGIN, LAIHIAN,MAALAHDEN, MUSTASAAREN, NÄRPIÖN, VAASAN JA VÖYRIN KUNTAJAKOSELVITYS TEKNISEN TOIMEN TYÖRYHMÄN LOPPURAPORTTI 30.11.2014 Sisällysluettelo sivu 1.Työryhmän

Lisätiedot

TALOUDEN ENSIMMÄINEN OSAVUOSIKATSAUS 30.4.2008

TALOUDEN ENSIMMÄINEN OSAVUOSIKATSAUS 30.4.2008 TALOUDEN ENSIMMÄINEN OSAVUOSIKATSAUS 30.4.2008 KAUNIAISTEN KAUPUNKI GRANKULLA STAD JAKELU Osavuosikatsausraportti internetissä http://www.kauniainen.fi/info/kaupunki/talous.htm KH 28.5.2008 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNGIN. Talousarvio ja -suunnitelma 2014-2017. Kaupunginhallitus 2.12.2013 / 300 Kaupunginvaltuusto 19.12.2013 / 105

ULVILAN KAUPUNGIN. Talousarvio ja -suunnitelma 2014-2017. Kaupunginhallitus 2.12.2013 / 300 Kaupunginvaltuusto 19.12.2013 / 105 Liite 41 Valtuusto 19.12.2013 ULVILAN KAUPUNGIN Talousarvio ja -suunnitelma 2014-2017 Kaupunginhallitus 2.12.2013 / 300 Kaupunginvaltuusto 19.12.2013 / 105 Talousarvio- ja suunnitelma 2014 2017 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Arviointikertomus 2008

Arviointikertomus 2008 Arviointikertomus 2008 Nurmijärven kunnan tarkastuslautakunta 27.5.2009 Nurmijärven kunta, Tarkastuslautakunta Arviointikertomus vuodelta 2008 SISÄLLYS 1. Tarkastuslautakunnan toiminta...3 2. Arviointikriteerit...4

Lisätiedot

TOIMINNAN JA TALOUDEN KOLMANNESVUOSIRAPORTTI

TOIMINNAN JA TALOUDEN KOLMANNESVUOSIRAPORTTI Liite / KH 1.6.2015 TOIMINNAN JA TALOUDEN KOLMANNESVUOSIRAPORTTI 1.1. 30.4.2015 Hämeenlinnan kaupunki Talous- ja hallintopalvelut 2 SISÄLLYSLUETTELO Tilausbudjetin toteutuminen. 3 Tuloslaskelma.. 5 Rahoituslaskelma

Lisätiedot

VUODEN 2013 TALOUDEN ENSIMMÄINEN OSAVUOSIKATSAUS 30.4.2013

VUODEN 2013 TALOUDEN ENSIMMÄINEN OSAVUOSIKATSAUS 30.4.2013 VUODEN 2013 TALOUDEN ENSIMMÄINEN OSAVUOSIKATSAUS 30.4.2013 KH - STS 29.5.2013 YLEINEN OSA Tämä osavuosikatsaus on laadittu noudattaen 1.1.2013 voimaan astunutta organisaatiorakennetta. Taloudellinen tilanne

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI. Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014

ORIMATTILAN KAUPUNKI. Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014 ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014 Kaupunginhallitus 28.11.2011 Kaupunginvaltuusto 19.12.2011 Sisällysluettelo Kaupunginjohtajan katsaus 3 Taloudenhoidon keskeiset periaatteet

Lisätiedot

KUHMOISTEN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2014 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2016

KUHMOISTEN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2014 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2016 KUHMOISTEN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2014 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2016 2 SISÄLLYSLUETTELO Kunnanjohtajan katsaus... 3 Vuoden 2014 talousarvio yleisperustelut... 4 Kunnan organisaatio... 13 Tuloslaskelmaosa...

Lisätiedot

Kunnanhallitus 31.3.2014 36 LIITE NRO 15 Kunnanvaltuusto xx.yy.2014 ii PUUMALAN KUNTA

Kunnanhallitus 31.3.2014 36 LIITE NRO 15 Kunnanvaltuusto xx.yy.2014 ii PUUMALAN KUNTA Kunnanhallitus 31.3.2014 36 LIITE NRO 15 Kunnanvaltuusto xx.yy.2014 ii PUUMALAN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2013 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO... 1 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS... 2 KUNNAN HALLINTO JA SIINÄ TAPAHTUNEET

Lisätiedot

Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-2017

Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-2017 18 100 KUNTAJOHTAMINEN eurot 12.11.2014 Sitovuus Tp 2013 Ta 2014 Ta 2015 Ts 2016 Ts 2017 Toimintakulut Sitova -7 551 439-7 569 387-7 416 709-7 448 228-7 516 519 Toimintatuotot Sitova 4 137 707 4 306 599

Lisätiedot

SIPOON KUNTA Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014

SIPOON KUNTA Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014 SIPOON KUNTA Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014 TALOUSARVIO VUODEKSI 2012 TALOUSSUUNNITELMA VUOSIKSI 2012 2014 Sisällys 1. KUNNAN STRATEGIA 1.1 Ulkoisen toimintaympäristön muutokset -------------------------------------------------------

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2012 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

TALOUSARVIO 2012 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA SIIKAJOEN KUNTA Kuva Pirkko Kinnunen TALOUSARVIO 2012 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2012-2014 Valtuusto hyväksynyt 20/12/2011 1 SISÄLLYSLUETTELO Kunnan visio 3 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS 3 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN

Lisätiedot

Kuntajakoselvityksen yhdyskuntarakenteen kehittäminen työryhmän raportti 15.9.2014

Kuntajakoselvityksen yhdyskuntarakenteen kehittäminen työryhmän raportti 15.9.2014 Kuntajakoselvityksen yhdyskuntarakenteen kehittäminen työryhmän raportti 15.9.2014 Miika Tuki, Tammela, sihteeri Hannu Jalava, Tammela Kari Tasala, Jokioinen Jukka Sandelin, Humppila Sirkka Köykkä-Koponen,

Lisätiedot

Taloussuunnitelma 2015-2017

Taloussuunnitelma 2015-2017 TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. PERUSTIETOJA KUNNASTA... 3 1.1. Sijainti ja kulkuyhteydet... 3 1.2. Kontiolahden kuntastrategia... 4 1.2.1 Kontiolahden kunnan johtamisjärjestelmä... 4

Lisätiedot

KUHMOISTEN KUNTA. Tilinpäätös- ja toimintakertomus vuodelta 2010

KUHMOISTEN KUNTA. Tilinpäätös- ja toimintakertomus vuodelta 2010 KUHMOISTEN KUNTA Tilinpäätös- ja toimintakertomus vuodelta 2010 SISÄLLYSLUETTELO 1. Kunnanjohtajan katsaus... 1 2. Hallituksen esitys tilikauden tuloksen käsittelystä.23 3. Yleishallinto. 24 Kunnan sijainti

Lisätiedot

Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2013 2015

Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2013 2015 Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2013 2015 Kunnanhallituksen ehdotus valtuuston käsittelyyn 5.11.2012 TALOUSARVIO VUODEKSI 2013 TALOUSSUUNNITELMA VUOSIKSI 2013 2015 Sisällys 1. SIPOO 2025 -STRATEGIA

Lisätiedot

Kempeleen kunta Osavuosikatsaus 31.8.2014

Kempeleen kunta Osavuosikatsaus 31.8.2014 Osavuosikatsaus 31.08.2014 2 Sisällysluettelo KUNNANJOHTAJAN KATSAUS ALKUVUOTEEN 2014 3 YLEINEN TALOUDELLINEN KATSAUS 5 VÄESTÖ 6 TYÖTTÖMYYS 6 TULOSLASKELMA 8 TULOSLASKELMAN ANALYSOINTI 8 Toimintatuotot

Lisätiedot

Osavuosiraportti 2 1.1. - 31.8.2014. Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto

Osavuosiraportti 2 1.1. - 31.8.2014. Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Osavuosiraportti 2 1.1. - 31.8. Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto OSAVUOSIRAPORTTI 2 SISÄLLYSLUETTELO TALOUDELLINEN TILANNE... 3 Verotulot... 3 Lomautukset... 4 muutokset... 12 Tuloslaskelma... 15 PALVELUKESKUSTEN

Lisätiedot

Naantalin kaupunki Arviointikertomuksessa 2013 esitettyjä 1 huomioita ja niihin saadut selvitykset

Naantalin kaupunki Arviointikertomuksessa 2013 esitettyjä 1 huomioita ja niihin saadut selvitykset Naantalin kaupunki Arviointikertomuksessa 2013 esitettyjä 1 Toiminnalliset tavoitteet ja niiden arviointi (s. 4) Toista valtuustokautta käytössä ollut Maisema-malli on yhä kehitysvaiheessa. Kaupungin työntekijät

Lisätiedot

Ennen kokousta klo 17.00 Asia: Lausunnon antaminen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta.

Ennen kokousta klo 17.00 Asia: Lausunnon antaminen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta. -3, KV 25.9.2014 18:30 Ennen kokousta klo 17.00 Asia: Lausunnon antaminen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta Nivalan kaupunki Kaupunginvaltuusto 25.9.2014

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015-2017. Haapajärvellä on hyvä ASUA ELÄÄ YRITTÄÄ - HARRASTAA. Haapajärven kaupunki

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015-2017. Haapajärvellä on hyvä ASUA ELÄÄ YRITTÄÄ - HARRASTAA. Haapajärven kaupunki Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Haapajärvellä on hyvä ASUA ELÄÄ YRITTÄÄ - HARRASTAA Haapajärven kaupunki 0 SISÄLLYSLUETTELO: 1. Talousarvion yleiset perusteet 3 2. Talousarvion sitovuus

Lisätiedot

SIPOON KUNTA Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma 2011 2013

SIPOON KUNTA Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma 2011 2013 SIPOON KUNTA Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma 2011 2013 TALOUSARVIO VUODEKSI 2011 TALOUSSUUNNITELMA VUOSIKSI 2011 2013 Sisällys 1. KUNNAN STRATEGIA 1.1 Ulkoisen toimintaympäristön muutokset -------------------------------------------------------

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki TALOUSARVIO 2008 TALOUSSUUNNITELMA 2008-2010

Kankaanpään kaupunki TALOUSARVIO 2008 TALOUSSUUNNITELMA 2008-2010 Kankaanpään kaupunki TALOUSARVIO 2008 TALOUSSUUNNITELMA 2008-2010 Kaupunginjohtaja 6.11.2007 Kaupunginhallitus 26.11.2007 382 Kaupunginvaltuusto 10.12.2007 78 Veikko Huovinen, Havukka-ahon ajattelija:

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1/2013 Tammi-huhtikuu

Osavuosikatsaus 1/2013 Tammi-huhtikuu valtuusto10.6.2013 Osavuosikatsaus 1/2013 Tammi-huhtikuu Riihikallion päiväkoti aloitti toimintansa uusissa tiloissa 3.1.2013. Päiväkoti Pellava tarjoaa hoitopaikan 136 lapselle. Osavuosikatsaus I/2013

Lisätiedot

Kunnan maapoliittinen ohjelma - valmistelijan käsikirja

Kunnan maapoliittinen ohjelma - valmistelijan käsikirja Uudenmaan liiton julkaisuja E 95-2007 Uudenmaan liitto Kunnan maapoliittinen ohjelma - valmistelijan käsikirja Uudenmaan liiton julkaisuja E 95-2007 Kunnan maapoliittinen ohjelma - valmistelijan käsikirja

Lisätiedot

Arviointikertomus 2013

Arviointikertomus 2013 Arviointikertomus 2013 Nurmijärven kunta, Tarkastuslautakunta Arviointikertomus vuodelta 2013 SISÄLLYS Arviointikertomus 2013... 1 1. Tarkastuslautakunnan puheenjohtajan katsaus... 3 2. Tarkastuslautakunnan

Lisätiedot

Luukkonen Henna. Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset

Luukkonen Henna. Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset Luukkonen Henna Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat Helsinki 2013 Sisältö Esipuhe... 2 Ohjausryhmä... 4 Merkinnät... 5 Oppaan sisältö tiivistettynä... 6 Osa 1 - Suomalainen vesihuolto...

Lisätiedot