YHDYSKUNTASUUNNITTELU

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "YHDYSKUNTASUUNNITTELU"

Transkriptio

1 YHDYSKUNTASUUNNITTELU Ympäristölautakunta Carl-Sture Österman SAMHÄLLSPLANERING / YHDYSKUNTASUUNNITTELU Miljönämnden Förändr.budget /Muutettu talousarvio Förverkligat / Käyttö % Prognos / Ennuste Ympäristölautakunta Försäljningsintäkter / Myyntituotot ,6% Avgiftsintäkter / Maksutuotot ,3% Underst. & bidr. / Avustuks.& tuet Övriga verks.intäkter/muut toimintatuotot ,1% Verksamh.intäkter /Toimintatuotot ,4% Personalkostnader / Henkilöstökulut ,9% Köp av tjänster / Palvelujen ostot ,9% Material och varor/materiaali ja tarvikkeet ,0% Understöd / Avustukset ,0% -500 Övriga verksamh.kostn./muut toimintakulut ,4% Verksamh.kostn./Toimintakulut ,8% Verksamhetsbidrag/Toimintakate ,1% Toiminta Lautakunnan ja osaston hallinto, IT- ja kiinteistökustannukset. Kunnallistekninen suunnittelu. Yhdyskunnan kehittäminen kaavoituksen ja suunnittelun avulla. Asemakaavat, osayleiskaavat, ranta-asemakaavat, ympäristösuunnitelmat, rekisterityö. Neuvonta, ohjaus ja asiakaspalvelu kaavoitukseen, elinympäristöön ja rakennussuojeluun liittyvissä asioissa. Kartoitus- ja mittaustyöt, kiinteistönmuodostus, kaupungin rakentamattomien kiinteistöjen hallinnointi, maapolitiikka, rekisterityö, osoitetiedot, rakennusvalvontaan liittyvät tehtävät. Talouden toteuma Kaupungingeodeetti: Talousarviossa pysyttäneen. Menopuolella saavutetaan palkkamäärärahoihin liittyviä säästöjä, mutta tulot ovat epävarmat pitkään jatkuneen matalasuhdanteen takia. Kirkkosalmenrannan osalta on tulossa ennakoimatonta tuloa toteuttamatta jääneeseen rakentamiseen liittyvästä sakkomaksusta johtuen, mutta vastaavasti entisen Axon tontin saneeraus aiheuttaa ylimääräistä menoa. Kaavoituspäällikkö: Kaavoituksen osalta tulot ovat toteutuneet jo tässä vaiheessa 90-prosenttisesti ympäristöministeriön maksaman avustuksen takia, jota ei ollut otettu huomioon talousarviossa ( euroa tuulivoima-avustusta vuodelta 2013). Budjetoitujen tulojen ylitys käytetään muun muassa uuden paikkatieto-ohjelman hankintaan (toukokuussa) ja kaupungin osallistumiseen Kaupunki Uusiksi -hankkeeseen (kesäkuussa), joita kumpaakaan ei ollut budjetoitu. Henkilökunnan täydennyskoulutukseen varattu määräraha on kokonaisuutena välttämätön uuden paikkatietoon liittyvän suunnittelutyökalun käyttöönoton takia. Kaavoitusyksikön palkkakulut tulevat luultavimmin ylittymään budjetoidusta, koska monet välttämättömistä kaavoitusinventoinneista tehdään työsuhteessa olevan henkilöstön voimin

2 ostopalvelujen sijasta. Tämä kompensoituu konsulttipalveluihin varatuilla määrärahoilla (4340) ja ympäristöministeriön maksamalla budjetoimattomalla avustuksella. Kaiken kaikkiaan kaavoituksen tulot ja menot noudattavat pitkälti talousarviota vuoden loppua kohti mentäessä. Tekninen suunnittelija: Tammi-huhtikuun talouden toteuma noudattaa kunnallisteknisen suunnittelun kustannuspaikalle laadittua talousarviota. Toimintakatteen käyttöaste on noin 21 %, mutta tässä vaiheessa tulee ottaa huomioon, että käynnistettyjen suunnitteluhankkeiden kustannukset lankeavat maksettaviksi myöhemmin tänä vuonna niiden valmistuessa. Nykyisiin lukuihin perustuvan ennusteen mukaan kustannuspaikan talousarvio tulee pitämään. Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen Seuraavien laajojen osayleiskaavojen saaminen hyväksytyiksi valtuustossa: Pohjois-Korppoo, Houtskari, Ålö, Utö, Etelä-Nauvo. Tavoitteena on edelleen, että Ålön ja Pohjois-Korppoon kaavat hyväksytään vuoden 2014 aikana. Houtskari vuonna Etelä-Nauvo mahdollisesti vuonna Seuraavien pienempien osayleiskaavojen saaminen hyväksytyiksi valtuustossa: Nilsby-Lielahti, Stormälö-Lillmälö. Nilsbyn-Lielahden kaava ei enää ole ajankohtainen. Stormälön-Lillmälön kaava hyväksytään Seuraavien asemakaavojen saaminen hyväksytyiksi valtuustossa: Korppoon keskusta, Nauvossa sijaitseva tila Kyrkbacken 2:65 (kioski). Korppoon keskusta on valmisteilla. Kyrkbackenin kaava on vireillä ja valmisteilla. Kaavaselvitysten laatiminen Norrbynrannan kaava-alueelle. Vastuu Paraisten Etelä-Keskustan ideasuunnittelusta ja aktiivinen osallistuminen suunnitteluun. Luontoinventointi laaditaan kesällä Kyläkaavojen laatimistarpeen selvittäminen ja niiden vaihtoehtoisten rahoitusmenetelmien selvittäminen. Työ ei ole edennyt. Kaavoittamattomalle maalle rakentamista koskevien strategisten linjausten laatiminen. Arviointi: Prosenttiosuus hankkeista. Tavoitetaso: 100 % Rakennettujen kiinteistöjen ja tonttien myynti sekä raakamaan osto Arviointi: Myytyjen kiinteistöjen määrä, ostetun raakamaan pinta-ala Tavoitetaso: Talousarvion mukaisesti, 5 10 ha. Työ on käynnissä. Etuosto-oikeuden käyttämiseen liittyvästä päätöksestä koskien Korppoossa tehtyä kiinteistökauppaa on valitettu. Määräalojen (M-alueiden) määrän huomattava väheneminen omalla rekisterialueella. Arviointi: Lukumäärä. Tavoitetaso: Huomattava väheneminen, yli 30 kpl. Työ noudattaa aikataulua.

3 Omana työnä toteutettava pohjakartta Korppoon ja Houtskarin keskustoista. Kirjalan saaren osalta päivitys ei enää täytä pohjakartalle asetettuja vaatimuksia, vaan taso laskee. Paraisten kuntaosan pohjakartta käsittää kaikki asemakaavoitetut alueet sekä keskustan lähialueet (kuten koko Kyrklandetin alueen). Arviointi: Pinta-ala Tavoitetaso: Valmistuu kolmen vuoden kuluessa. Työ edistyy sitä mukaa kuin mittausryhmät tekevät tilaustöitä lähistöllä. ÅRSVERKEN / TYÖVUODET TYÖVUODET Bokslut/Tp Bud/Ta Årsverken tills vidare / Työvuodet toist. Stadsgeodet/Kaupungingeodeetti Mätningsingenjör/Mittausinsinööri GIS-ingenjör/GIS-insinööri Fastighetssekreterare/Kiinteistösihteeri Kartritare/Kartanpiirtäjä Teknisk assistent/tekninen avustaja 0,25 0,25 0,25 Kartläggare/Kartoittaja 2 2,4 2 Mätningsman/Mittamies - 1,6 - Avdelningssekreterare/Osastosihteeri 0,5 0,5 0,5 Avtalssekreterare/Sopimussihteeri Nämndsekreterare/Lautakuntasihteeri Ekonomiassistent/Talousassistentti 0,67 0,67 0,67 Teknisk generalist/tekninen palvelusihteeri 0,5 0,5 0,5 Kanslist/Kanslisti 0,3 0,3 0,3 Teknisk planerare/tekninen suunnittelija 1 1 0,8 Planeringsbiträde/Suunnitteluavustaja 0,3 0,3 0,3 Planläggningschef/Kaavoituspäällikkö 1 1 0,8 Planläggningsarkitekt/Kaavoitusarkkitehti Planläggningssekreterare/Kaavoitussihteeri 1 1 0,8 Planläggningsassistent/Kaavoitusavustaja Planerare/Suunnittelija Sammanlagt /Yhteensä 18,52 21,52 17,92 Årsverken tidsbund. / Työvuodet määräaik. Mätman/Mittamies 2-2 Planläggningsarkitekt/Kaavoitusarkkitehti 0,6 - - Planerare/Suunnittelija (projekt) Sammanlagt/Yhteensä 2,6-4 Årsverken totalt / Työvuodet yhteensä 21,12 21,52 21,92

4 PRESTATIONER / SUORITUKSIA MÄTETAL / MITTARI Bokslut/Tp Bud/Ta Detaljplaner/ Asemakaavat Stranddetaljplaner/ Ranta-asemakaavat Delgeneralplaner/ändringar/komplett./ Osayleiskaavat/muutokset/täydennykset Miljö/byggnadsvårdsplaner/utlåtanden/ Ympäristö-/rakennussuojelusuunn./-lausunnot Lov & utlåtanden & avgöranden/ Luvat, lausunnot ja ratkaisut 87 (92) Rådgivning/kundkontakter/ Neuvonta/asiakaskäynnit Styckningar/ Lohkomiset Tomtindelningar/ Tonttijaot Utmärkande av byggnadsplats + lägessyn/ Rakennuspaikan merkitsemiset + sijaintikatselmukset Baskarta/ Pohjakartta Sålda tomter/ Myydyt tontit

5 LIIKENNEVÄYLÄT Ympäristölautakunta Carl-Sture Österman TRAFIKLEDER / LIIKENNEVÄYLÄT Miljönämnden Förändr.budget /Muutettu talousarvio Förverkligat / Käyttö % Prognos / Ennuste Ympäristölautakunta Försäljningsintäkter / Myyntituotot ,2% Avgiftsintäkter / Maksutuotot 0 0 Underst. & bidr. / Avustuks.& tuet 0 0 Övriga verks.intäkter/muut toimintatuotot ,8% 500 Verksamh.intäkter /Toimintatuotot ,4% Personalkostnader / Henkilöstökulut ,1% Köp av tjänster / Palvelujen ostot ,0% Material och varor/materiaali ja tarvikkeet ,2% Understöd / Avustukset ,0% Övriga verksamh.kostn./muut toimintakulut ,4% Verksamh.kostn./Toimintakulut ,4% Verksamhetsbidrag/Toimintakate ,2% Toiminta Liikennealueiden, vesiväylien ja kaupungin venelaitureiden kunnossapito. Visio Yksikön tavoitteena on nollavisio koskien henkilövahinkoihin johtavien liikenneonnettomuuksien määrää. Tavoite on kova, mutta tavoittelemisen arvoinen. Katujen ja yleisten alueiden kunnossapidossa pyritään minimoimaan häiriöt liikenteessä ja lisäämään turvallisuutta ja toimivuutta oikea-aikaisilla toimenpiteillä ja samalla pitämään kustannukset mahdollisimman alhaisina ja tehokkaina. Kaupungin vuokralaitureiden kunto tulee pitää tasolla, joka vastaa nykyisiä laitureille ja perusvarustukselle asetettavia vaatimuksia. Maksujen on katettava kokonaisuudessaan vuokralaitureiden kunnossa- ja ylläpidon kustannukset. Vanhat elohopeavalaisimet (noin kpl) tulee vaihtaa viiden vuoden ajanjakson aikana tehokkaampiin ja energiatehokkaampiin EU:n ekosuunnitteludirektiivin täyttäviin valaisimiin. Uusien elohopealamppujen myynti lopetetaan vuonna Talouden toteuma Tammi-huhtikuun talouden toteuma on laaditun talousarvion mukainen. Toiminnan tuloista on toteutunut ainoastaan 1,4 %, mikä johtuu siitä, että suurimman osan kokonaistuloista muodostavat venepaikkamaksut laskutetaan vasta 1.6. jälkeen. Venepaikkojen vuokrausaste on edellisvuoden tasolla. Menopuolen käyttöaste on 24,4 %. Vastuualueen toimintakate on 26,2 %. Näiden lukujen perusteella vastuualueen talousarvio tulee ennusteen mukaan pitämään.

6 Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen Turvallisuuden ja vaarallisimpien liikennealueiden kartoittaminen ja parantaminen korjausrakentamisen ja tarkoituksenmukaisen kunnossapidon avulla. Tavoitetaso: Ei yhtään kadun kunnosta tai kunnossapidosta aiheutunutta, henkilövahinkoihin johtanutta onnettomuutta. Vuoden aikana on raportoitu yhdestä henkilövahinkoihin johtaneesta onnettomuudesta. Asiaa selvittää kaupungin vakuutusyhtiö, joka ottaa kantaa kaikkiin henkilövahinkoihin johtaneisiin onnettomuuksiin. TRAFIKLEDER / LIIKENNEVÄYLÄT ÅRSVERKEN / TYÖVUODET TYÖVUODET Bokslut/Tp Bud/Ta Årsverken tills vidare / Työvuodet toist. Stadsingenjör/Kaupungininsinööri 0,4 0,4 0,4 Stadsbyggmästare/Kaupunginrakennusmestari Byggmästare/Rakennusmestari 0,25 0,25 0,25 Chaufför/Kuljettaja Smed/Seppä Montör/Asentaja Kanslist/Kanslisti 0,5 0,5 0,5 Gårdskarl/Talonmies 0,5 0,5 0,5 Sammanlagt /Yhteensä 7,65 7,65 7,65 Årsverken tidsbund. / Työvuodet määräaik Årsverken totalt / Työvuodet yhteensä 7,65 7,65 7,65 PRESTATIONER/SUORITTEET Bokslut/Tp Bud/Ta Antal olyckor som orsakar personskador/ Henkilövahinkoihin johtaneiden onnettomuuksien määrä Antal störningar i trafiken/ Liikenteessä tapahtuneiden häiriöiden määrä 2 0 0

7 PALO- JA PELASTUSTOIMI Ympäristölautakunta Carl-Sture Österman BRAND- OCH RÄDDNINGSVÄSENDET / PELASTUSTOIMI Miljönämnden Förändr.budget /Muutettu talousarvio Förverkligat / Käyttö % Prognos / Ennuste Ympäristölautakunta Försäljningsintäkter / Myyntituotot Avgiftsintäkter / Maksutuotot Underst. & bidr. / Avustuks.& tuet Övriga verks.intäkter/muut toimintatuotot ,3% Verksamh.intäkter /Toimintatuotot ,3% Personalkostnader / Henkilöstökulut ,1% Köp av tjänster / Palvelujen ostot ,4% Material och varor/materiaali ja tarvikkeet Understöd / Avustukset Övriga verksamh.kostn./muut toimintakulut ,8% Verksamh.kostn./Toimintakulut ,3% Verksamhetsbidrag/Toimintakate ,3% Toiminta Palo- ja pelastuspalvelut hoidetaan alueellisesti ostopalveluna Turun kaupungin pelastuslaitokselta. Henkilöstökulut koostuvat pelastuslaitoksen entisen henkilökunnan eläkekustannuksista, jotka ovat ylittyneet ja lankeavat Paraisten kaupungille entisen työnantajan ominaisuudessa. Muiden toimintakulujen määräraha muodostuu väestösuojan johtokeskuksen sisäisestä vuokrasta. Visio (Varsinais-Suomen pelastuslautakunta) Laadukkaat pelastustoiminta-, turvallisuus- ja ensihoitopalvelut tuotetaan Varsinais-Suomessa ammattitaitoisesti, tasapuolisesti ja nopeasti kaikkina vuorokauden aikoina. Talouden toteuma Ostopalveluna. Isäntäkunnalle Turulle maksettavat tammi-huhtikuun maksuosuudet on maksettu talousarvion mukaisesti. Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen (Varsinais-Suomen pelastuslautakunnan mukaan) - Arviointikriteeri: Toimintavalmius kiireellisten tehtävien hoidossa. Tavoitetaso: Toimintavalmius koko kauden aikana yli 90 %. - Arviointikriteeri: Varsinais-Suomen pelastuslaitoksen kustannukset, /asukas. Tavoitetaso: Kustannusten pitäminen vertailuryhmän keskiarvon alapuolella (suhteessa kaikkiin palo- ja pelastustoimijoihin). Keskeiset palveluille asetettavat tavoitteet - Arviointi: Tukipalvelut ja talouden toteutuminen.

8 Tavoitetaso: Kustannukset asukasta kohden 72 euroa vuonna 2014 (vertailuluku 77,60 euroa). - Arviointi: Pelastuspalvelut ja toimintavalmius kiireellisten tehtävien toteutuksessa. Tavoitetaso: Toteutumisprosentti Arviointi: Turvallisuuspalveluille ja tarkastuksille asetetun tavoitetason täyttyminen prosentteina. Tavoitetaso: Toteutumisprosentti yli 90. Toiminnalle asetettuja tavoitteita pystytään arvioimaan vasta myöhemmin vuoden aikana.

9 JÄTEHUOLTO Ympäristölautakunta Carl-Sture Österman AVFALLSHANTERING / JÄTEHUOLTO Miljönämnden Förändr.budget /Muutettu talousarvio Förverkligat / Käyttö % Prognos / Ennuste Ympäristölautakunta Försäljningsintäkter / Myyntituotot Avgiftsintäkter / Maksutuotot Underst. & bidr. / Avustuks.& tuet Övriga verks.intäkter/muut toimintatuotot Verksamh.intäkter /Toimintatuotot Personalkostnader / Henkilöstökulut Köp av tjänster / Palvelujen ostot ,4% Material och varor/materiaali ja tarvikkeet ,4% Understöd / Avustukset Övriga verksamh.kostn./muut toimintakulut Verksamh.kostn./Toimintakulut ,5% Verksamhetsbidrag/Toimintakate ,5% Toiminta Kunnan jätehuollon lakisääteisestä järjestämisestä vastaaminen yhdessä Turun Seudun Jätehuolto Oy:n kanssa, joka on saanut tehtäväksi kunnan jätehuollon hoitamisen sopimuksen nojalla. alkaen alkaen viranomaisvastuu lakisääteisestä kunnallisesta jätehuollosta on Turun kaupunkiseudun yhteisellä alueellisella jätehuoltolautakunnalla, jossa Paraisten kaupungilla on oma hallituspaikka. Visio Palvelutuotannon tulee olla korkealuokkaista. Palveluja tulee kehittää ja niiden tulee olla mahdollisimman yhteneväiset koko kunnan alueella. Jätehuoltopalvelujen tulee olla kaikkien käyttäjien saatavilla ja ne tulee sopeuttaa tarpeiden ja alueen mukaan. Jätemaksujen ja palvelujen tulee olla tasolla, joka kannustaa jätemäärän vähentämiseen ja edistää kierrätystä. Talouden toteuma Tammi-huhtikuun talouden toteuma alittaa laaditun talousarvion hienoisesti. Toimintakatteen käyttöaste on 9,5 %. Syynä siihen, että kustannukset ovat budjetoitua pienemmät, on yleisten jätepisteiden talvikunnossapidon odotettua pienempi osuus, sillä talvi oli leuto ja vähäluminen. Talvikunnossapito kuuluu kaupungille, kun taas Turun Seudun Jätehuolto Oy vastaa toiminnasta ja sen kustannuksista muilta osin. Saaristossa sijaitsevat yleiset hyötyjätteen ja osittain myös polttokelpoisen jätteen jätepisteet uusitaan tämän vuoden kuluessa. Kaupunki vastaa suunnittelusta ja tarvittavista luvista, minkä tuloksena voi syntyä pieniä kertakustannuksia. Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen Arviointi: Laatu, palvelujen tehokkuus. Tavoitetaso: Palvelujen säilyttäminen vähintään nykyisellä tasolla. Hyvät palvelut.

10 Arviointi: Kustannustehokkuus. Tavoitetaso: Kustannustehokas ja organisoitu toiminta. Arviointi: Kustannusten arviointi, palvelujen tehokkuus. Tavoitetaso: Lajittelumahdollisuuksien tarjoaminen poltettavan jätteen ja kaatopaikkajätteen määrien vähentämiseksi.

11 YMPÄRISTÖNSUOJELU Ympäristölautakunta Carl-Sture Österman MILJÖVÅRD / YMPÄRISTÖHUOLTO Miljönämnden Förändr.budget /Muutettu talousarvio Förverkligat / Käyttö % Prognos / Ennuste Ympäristölautakunta Försäljningsintäkter / Myyntituotot Avgiftsintäkter / Maksutuotot ,2% Underst. & bidr. / Avustuks.& tuet Övriga verks.intäkter/muut toimintatuotot Verksamh.intäkter /Toimintatuotot ,2% Personalkostnader / Henkilöstökulut ,3% Köp av tjänster / Palvelujen ostot ,0% Material och varor/materiaali ja tarvikkeet ,0% Understöd / Avustukset ,0% -500 Övriga verksamh.kostn./muut toimintakulut Verksamh.kostn./Toimintakulut ,7% Verksamhetsbidrag/Toimintakate ,9% Toiminta Ympäristönsuojelu Visio Hyvän ympäristönsuojelun ja palvelutarpeita vastaavan viranomaistoiminnan tarjoaminen. Mahdollisuuksien luominen aikaisempaa kattavampaan ehkäisevään toimintaan. Talouden toteuma Tammi-huhtikuun talouden toteuma noudattaa pääpiirteittäin talousarviota. Budjetoituja tuloja ei mahdollisesti pystytä saavuttamaan, mutta vuositasolla talousarviossa pysyttäneen kokonaisuutena. Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen Tarkoituksenmukaisten palvelujen, neuvonnan ja viranomaistoiminnan tarjoaminen ympäristönsuojeluhallinnon niukoista resursseista huolimatta Arviointi: Kustannustehokkuus, käsittelyajat, laatu. Tavoitetaso: Oikein mitoitetut palvelut, jotka vastaavat tarvetta ja jotka voidaan suorittaa kohtuullisessa ajassa. Tarkoituksenmukaisia palveluja on pystytty tarjoamaan. Työskentely puhtaamman Saaristomeren puolesta mm. kartoittamalla ja seuraamalla valumaalueita, painopisteenä ennalta ehkäisevät toimenpiteet sekä asutuksen että maa- ja metsätalouden osalta. Saaristomeren vesinäytteiden ottoon ja vedenlaadun monitorointiin sekä Saaristomeren öljyvahinkojen ehkäisemistä koskevaan hankkeeseen osallistuminen Arviointi: Seuranta, paikallinen arviointi. Tavoitetaso: Vedenlaadun paraneminen, puhtaampi Saaristomeri. Sisältyy ympäristönsuojelutoimiston toimintaan jatkuvana osana.

12 Ilmanlaadun mittaamisen ja seurannan jatkaminen Paraisilla velvoitteen mukaisesti yhteistyössä Paraisilla toimivienyritysten ja toiminnanharjoittajien kanssa Arviointi: Suoritetut mittaukset, alueellisen ELY-keskuksen vahvistamien vaatimusten mukaiset tiedot Tavoitetaso: Parempi ilmanlaatu ja voimassa olevan ympäristölainsäädännön mukaan kunnalle määrättyjen vaatimusten ja tavoitteiden täyttäminen. Ilmanlaadun seurantaa jatketaan yhteistyössä paikkakunnan suurteollisuuden kanssa. Mittausasema on siirretty keskustaan kalkkisataman tuntumaan. Osallistuminen uusien jätehuoltomääräysten laatimiseen kaupunkiin ja jäteyhtiön toimintaalueelle Arviointi: Neuvonnan parantaminen, valvontavälineet, kuntalaisten vaikuttamismahdollisuus. Tavoitetaso: Uudet määräykset voimaan alkaen. Ajankohtaista, valmisteilla. MILJÖVÅRD / YMPÄRISTÖNHUOLTO ÅRSVERKEN / TYÖVUODET TYÖVUODET Bokslut/Tp Bud/Ta Årsverken tills vidare / Työvuodet toist. Miljövårdschef/Ympäristönsuojelupäällikkö Miljövårdsinspektör/Ympäristönsuojelutark. 0,8 1 1 Byggnadsinspektör/Rakennustarkastaja 0,12 0,12 0,12 Sammanlagt /Yhteensä 1,92 2,12 2,12 Årsverken tidsbund. / Työvuodet määräaik. Miljövårdsinspektör/Ympäristönsuojelutark Årsverken totalt / Työvuodet yhteensä 2,92 3,12 3,12 PRESTATIONER/SUORITUKSIA MÄTETAL/MITTARI Bokslut/Tp Bud/Ta Antal handlagda beslut om avloppsvattenhantering för fastigheter utan kommunalteknik/ Kunnallistekniikan ulkopuolisten kiinteistöjen jätevesihuoltoa koskevien päätösten määrä Pargas/Parainen 91 Skärgården/Saaristo 95 Antal beslut resp. utlåtanden om ansökningar om miljötillstånd och marktäkt/ Ympäristölupia ja maa-ainesten ottamista koskevien päätösten tai lausuntojen määrä

13 YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO Ympäristölautakunta Carl-Sture Österman MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDD / YMPÄRISTÖ- JA TERVEYDENSUOJELU Miljönämnden Förändr.budget /Muutettu talousarvio Förverkligat / Käyttö % Prognos / Ennuste Ympäristölautakunta Försäljningsintäkter / Myyntituotot Avgiftsintäkter / Maksutuotot Underst. & bidr. / Avustuks.& tuet Övriga verks.intäkter/muut toimintatuotot ,0% 0 Verksamh.intäkter /Toimintatuotot ,0% 0 Personalkostnader / Henkilöstökulut ,1% Köp av tjänster / Palvelujen ostot ,6% Material och varor/materiaali ja tarvikkeet Understöd / Avustukset Övriga verksamh.kostn./muut toimintakulut Verksamh.kostn./Toimintakulut ,7% Verksamhetsbidrag/Toimintakate ,4% Toiminta Ympäristöterveydenhuolto, elintarvikehygienia ja eläinlääkintähuolto. Visio Hyvän ympäristöterveydenhuollon ja hyvän eläinlääkintähuollon tarjoaminen kuntalaisille ja yrittäjille palvelutarpeita vastaavasti. Talouden toteuma Ostopalveluna. Isäntäkunnalle Liedolle maksettavat maksuosuudet noudattavat vuoden 2014 talousarviota, jossa pysyttäneen myös vuositasolla. Tulojen poisjäänti selittyy sillä, että palvelutoimintojen ja ympäristöosaston eläinlääkärin vastaanotto- ja työtilojen vuokran ja siivouksen sisäinen laskutus on päättynyt Palvelutoiminnot laskuttaa nykyään suoraan Lietoa ja saa siten tuloja palveluistaan. Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen Ympäristöterveydenhuollon, elintarvikevalvonnan ja eläinlääkintähuollon seuranta ja valvonta toiminnan siirryttyä sopimuksen nojalla seudulliseen yksikköön, jonka isäntäkuntana toimii Lieto. Arviointi: Seuranta, vertailu aiemmin omana toimintana tuotettuihin palveluihin Tavoitetaso: Oikein mitoitetut palvelut, jotka vastaavat tarpeita ja kysyntää. Toimintaa harjoitetaan aikaisemman mallin mukaisesti, palvelutaso vastaa kysyntää.

14 PUISTOT JA YLEISET ALUEET Ympäristölautakunta Carl-Sture Österman PARKER OCH ALLMÄNNA OMRÅDEN / PUISTOT JA YLEISET ALUEET Miljönämnden Förändr.budget /Muutettu talousarvio Förverkligat / Käyttö % Prognos / Ennuste Ympäristölautakunta Försäljningsintäkter / Myyntituotot ,8% Avgiftsintäkter / Maksutuotot 0 0 Underst. & bidr. / Avustuks.& tuet 0 0 Övriga verks.intäkter/muut toimintatuotot Verksamh.intäkter /Toimintatuotot ,1% Personalkostnader / Henkilöstökulut ,7% Köp av tjänster / Palvelujen ostot ,0% Material och varor/materiaali ja tarvikkeet ,2% Understöd / Avustukset Övriga verksamh.kostn./muut toimintakulut ,9% Verksamh.kostn./Toimintakulut ,5% Verksamhetsbidrag/Toimintakate ,9% Toiminta Viheralueiden, uimarantojen, puistometsien ja leikkipuistojen kunnossapito. Visio Viihtyisä ja turvallinen elinympäristö kaupungin asukkaille ja vapaa-ajanasukkaille. Kaupungin viheralueet, puistot ja uimarannat tarjoavat kaupungin asukkaille ja satunnaisille kävijöille miellyttävän kokemuksen. Talouden toteuma Toiminta toteutuu suunnitelman mukaisesti talousarviota noudattaen. Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen Yhteistyön jatkaminen aktiivisen kolmannen sektorin kanssa Arviointi: Kolmannen sektorin kanssa solmittujen sopimusten määrä. Tavoitetaso: Kolmea aluetta hoidetaan yhteistyössä kolmannen sektorin kanssa. Yhteistyöstä on tehty yksi sopimus ja toinen on valmisteilla. Kaupungin leikkipuistot ja viralliset uimarannat täyttävät asetetut vaatimukset ja ainakin yksi Paraisten keskustan uimaranta on varustettu liikuntarajoitteisille soveltuvaksi Arviointi: Valvontaviranomaisten antamien huomautusten määrä. Tavoitetaso: Ei huomautuksia. Huomautuksia ei ole tullut. Oikein mitoitetut palvelut suhteessa talouden kantokykyyn Arviointi: Viheralueiden kunnossapitokustannukset, /m².

15 Tavoitetaso: Enintään 0,90 /m². Viheralueet (puistot, leikkipuistot, uimarannat) 0,58 /m 2. Puistometsät 37,52 /ha. ÅRSVERKEN / TYÖVUODET TYÖVUODET Bokslut/Tp Bud/Ta Årsverken tills vidare / Työvuodet toist. Stadsträdgårdsmästare/Kaupunginpuutarhuri Parkarbetsledare/Puistotyönjohtaja Parkarbetare/Puistotyöntekijä Sammanlagt /Yhteensä Årsverken tidsbund. / Työvuodet määräaik. Parkarbetare/Puistotyöntekijä - 2 Årsverken totalt / Työvuodet yhteensä 6 8

16 VESIHUOLTOLAITOS Ympäristölautakunta Carl-Sture Österman VATTENTJÄNSTER / VESIHUOLTOLAITOS Miljönämnden Förändr.budget /Muutettu talousarvio Förverkligat / Käyttö % Prognos / Ennuste Ympäristölautakunta Försäljningsintäkter / Myyntituotot ,7% Avgiftsintäkter / Maksutuotot ,8% Underst. & bidr. / Avustuks.& tuet Övriga verks.intäkter/muut toimintatuotot ,2% Verksamh.intäkter /Toimintatuotot ,5% Personalkostnader / Henkilöstökulut ,0% Köp av tjänster / Palvelujen ostot ,1% Material och varor/materiaali ja tarvikkeet ,3% Understöd / Avustukset Övriga verksamh.kostn./muut toimintakulut ,8% Verksamh.kostn./Toimintakulut ,1% Verksamhetsbidrag/Toimintakate ,5% Toiminta Vesihuoltolaitos toimittaa kuluttajille talousvettä sekä vastaanottaa ja puhdistaa jätevettä asiakkailta. Visio Vesihuoltolaitoksen tavoitteena on toimittaa kuluttajille hyvälaatuista talousvettä häiriöittä sekä vastaanottaa jätevettä ja puhdistaa se lupaehtojen mukaisesti. Talouden toteuma Vesihuollon tulot ovat pääpiirteittäin talousarvion mukaiset. Ajanjakson liittymismaksut ovat kuitenkin toteutuneet vain 12-prosenttisesti (vertaa talousarvioon merkitty tavoite, 33 %). Kaupungin Valoniemessä sijaitsevien tonttien myynti ei ole toteutunut odotusten mukaisesti, ja tästä syystä liittymismaksut ovat suureksi osaksi jääneet toteuttamatta. Menopuolella toteuma mennessä sekä talousveden että jäteveden osalta alittaa talousarvion, mutta vuoden kolmannella ja neljännellä vuosineljänneksellä tehdään muutamia suurempia käyttötalousarvion mukaisia materiaalihankintoja erityisesti Norrbyn jätevedenpuhdistamolle. Ennusteen mukaan koko vuoden talouden toteuman tappio on vesihuoltolaitoksen osalta hieman budjetoitua suurempi, koska on luultavaa, että uusi syöttövesiputki otetaan käyttöön arvioitua aiemmin. Tästä syystä käyttökulut kasvavat, kun talousveden kokonaishankintakustannukset muuttuvat huomattavan paljon kalliimmiksi kuin neljännelle vuosineljännekselle oli budjetoitu. Investointien odotetaan toteutuvan prosenttisesti koko vuoden osalta. Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen Jäteveden puhdistaminen ympäristölupaviraston asettamien ehtojen mukaisesti Tavoitetaso: Vähimmäistason muodostavat ehdoissa mainitut mittarit.

17 Voimassa olevien direktiivien mukaisen talousveden tarjoaminen vesihuollon toiminta-alueen asukkaille Tavoitetaso: Ei poikkeamia voimassa olevista direktiiveistä Viemäriverkostoon tapahtuvien vuotojen ja vesijohtojärjestelmästä tapahtuvien vuotojen kokonaismäärien selvittäminen ja vähentäminen Tavoitetaso: Laskuttamaton vesi prosentteina Verkostoon vuotava vesi prosentteina Koko kalenterivuoden mittaluvut lasketaan vuositilaston pohjalta. Osavuosiraportteja ei ole saatavilla. Voidaan kuitenkin todeta viemäriverkostoon vuotavan veden määrän laskevan nyt käynnissä olevien kaivojen ja putkien saneeraustöiden jälkeen. Noin viemärikaivon inventointi on aloitettu ja viemäriverkostoa on kuvattu noin 15 kilometrin matkalta. Vahingoittuneiden kaivojen ja putkien korjaustyöt ovat parhaillaan käynnissä. Viemäriverkoston saneeraustöiden suunnitellaan jatkuvan ainakin vuoteen Vesihuoltolaitokselta valui suuri määrä talousvettä, noin m3, kevään aikana mereen Paraisten kunta-alueella (Skräbbölessä) ennen kuin vuotokohta pystyttiin paikallistamaan. Vuodosta aiheutui noin euron kustannukset. Lisäksi kustannuksia aiheutui rikkoutuneen putken korjaamisesta. Vuodosta ei tällä kertaa aiheutunut häiriötä vedenjakeluun Paraisten alueella. Jätevesi- ja pintavesijohtoverkkojen saneerausohjelmien suunnitelmat saatetaan valmiiksi vuoden 2014 aikana. Varsinaiset saneeraustyöt on jo aloitettu Tennbyn kaupunginosassa vuonna Käynnistetään talousvesiverkon saneerauksen suunnittelu. Kenttätutkimukset ja kartoitukset tehdään kesällä Talousvesiverkon saneeraustöiden suunnittelu voidaan käynnistää vasta sitten, kun syöttövesijohto on otettu käyttöön ja saneeraustöihin on vapautunut henkilöstöresursseja. ÅRSVERKEN / TYÖVUODET TYÖVUODET Bokslut/Tp Bud/Ta Årsverken tills vidare / Työvuodet toist. Stadsingenjör/Kaupungininsinööri 0,6 0,6 0,6 (Vattentjänstingenjör/Vesihuoltoinsinööri Projektingenjör/Hankeinsinööri Rörmästare/Putkimestari Kanslist/Kanslisti 0,5 0,5 0,5 Ekonomiassistent/Talousassistentti 0,3 0,3 0,3 Planeringsbiträde/Suunnitteluavustaja 0,7 0,7 0,7 Vattenavläsare/Vesimittarinlukija Kartläggare/arbetsledn./Kartoittaja/työnjohto Mätningsman/Mittamies Montör/Asentaja Rörläggare/Putkiasentaja 1 1 1

18 Ledande serviceman/johtava huoltomies 1 1 0,5 Serviceman/Huoltomies 2,25 2,5 2,3 Driftchef/Käyttöpäällikkö Driftmaskinist/Laitosmies Sammanlagt /Yhteensä 20,35 19,6 16,9 Årsverken tidsbund. / Työvuodet määräaik. Ledande Serviceman/Johtava Huoltomies 0,25-0,5 Driftmaskinist/Laitosmies Sammanlagt/Yhteensä 1,25 1 1,5 Årsverken totalt / Työvuodet yhteensä 21,6 20,6 18,4 PRESTATIONER/SUORITTEET MÄTETAL/MITTARI Bokslut/Tp Bud/Ta Reningsprocent för fosfor/ Fosforin puhdistusprosentti 96,6* 90 N/A Reningsprocent för kväve/ Typen puhdistusprosentti 73,4* 60 N/A Procentandel av ofakturerat vatten/ Laskuttamaton vesi prosentteina 35,6 - N/A Procentandel av inläckande vatten/ Verkostoon vuotava vesi prosentteina 37,0 - N/A PARGAS/PARAINEN Procentandel av ofakturerat vatten/ Laskuttamaton vesi prosentteina 38,2 29 N/A Procentandel av inläckande vatten/ Verkostoon vuotava vesi prosentteina 37,2 48 N/A SKÄRGÅRDEN/SAARISTO Procentandel av ofakturerat vatten/ Laskuttamaton vesi prosentteina 11,1 5 N/A Procentandel av inläckande vatten/ Verkostoon vuotava vesi prosentteina 36,4 30 N/A *) Gäller endast avloppsreningsverket i Pargas. Mätetalen för avloppsreningsverken i Nagu, Korpo och Houtskär har inte erhållits *) Koskee ainoastaan Paraisten puhdistamoa. Nauvon, Korppoon ja Houtskarin puhdistamojen mittalukuja ei ole vielä saatu.

19 RAKENNUSVALVONTA Rakennuslautakunta Carl-Sture Österman / Sanna Simonen BYGGLOV RAKENNUSLUPAYKSIKKÖ Miljönämnden Förändr.budget /Muutettu talousarvio Förverkligat / Käyttö % Prognos / Ennuste Ympäristölautakunta Försäljningsintäkter / Myyntituotot Avgiftsintäkter / Maksutuotot ,5% Underst. & bidr. / Avustuks.& tuet Övriga verks.intäkter/muut toimintatuotot Verksamh.intäkter /Toimintatuotot ,5% Personalkostnader / Henkilöstökulut ,8% Köp av tjänster / Palvelujen ostot ,5% Material och varor/materiaali ja tarvikkeet ,9% Understöd / Avustukset Övriga verksamh.kostn./muut toimintakulut ,9% Verksamh.kostn./Toimintakulut ,9% Verksamhetsbidrag/Toimintakate ,4% Toiminta Paraisten kaupungin rakennusvalvonnan tehtävänä on käsitellä rakennus- ja toimenpidelupia sekä maisematyölupia ja ilmoituksia. Rakennusvalvonta tarkistaa lupavalmistelussa, että kaavat toteutuvat, että maankäyttö- ja rakennuslakia ja -asetusta noudatetaan ja että Suomen rakentamismääräyskokoelman määräykset täyttyvät. Rakennusvalvonta valvoo, että rakennettu ympäristö täyttää viihtyisyyden, turvallisuuden, terveellisyyden, kestävyyden ja tasapuolisuuden vaatimukset ajatellen kaupunkilaisia, maanomistajia ja elinkeinojen harjoittajia. Visio Paraisten kaupungin rakennusvalvonta on perinteistä rakennustekniikkaa arvostava ja nykyaikaa seuraava rakennusvalvonta, jolla on helposti lähestyttävä, teknisesti ammattitaitoinen henkilökunta. Toiminnassa keskitytään perustyöhön, oikea-aikaiseen ja oikeanlaatuiseen neuvontaan laadukkaan rakentamisen ja ympäristön turvaamiseksi. Talouden toteuma Rakennus- ja muita lupia on päätetty alkuvuonna 487 kpl (508 kpl 2013). Kerrosalaa näissä luvissa oli m² ( m² 2013) Katselmuksia on tehty alkuvuonna 756 kpl (738 kpl vuonna 2013). Lupia on kirjattu järjestelmään sisään 516 kpl (580 kpl 2013). Rakennusvalvonta on laskuttanut lupia alkuvuonna , ( ) menoja on alkuvuonna ollut ( ). Kirjanpito-ohjelma ei ole päivittänyt kaikkia tuloja vielä, mutta liitteenä on todellinen tarkastettu laskutustilanne. Mittarit näyttävät, että näillä meno-tulosuhteilla seurataan vuoden olemassa olevia mittareita. Rakentaminen seuraa yleisiä suhdanteita jonkin verran, joten tarkkaa ennustusta loppuvuodelle on vaikea tehdä. Muutamia omakotirakentajia on kuitenkin liikkeellä. Katselmuksia tehdään todennäköisesti hieman enemmän kuin viime vuonna, koska edellisten vuosien suuret lupamäärät tuntuvat nyt katselmuspuolella. Rakennusvalvonnalla on ollut käytössään suurin piirtein budjetin mukainen henkilökunta. Huhtikuun lopulla jo viisi vuotta olleen tarkastusinsinöörin työsuhde oli katkolla kaksi viikkoa, joka näkyy henkilöissä vähempänä, kaksi viikkoa hidasti hieman lupakäsittelyitä ja

20 henkilökunnan saatavuutta, samalla oli talvilomakausi, mutta ei vaikuttanut kovin paljon pitkällä aika välillä. Rakennusvalvonnalla ei ole käytössään tänä vuonna yhtään kesäapulaista tarkastuspuolella, joten syksyllä voidaan arvioida suoritettujen katselmusten määrä sekä lupien käsittelyajat. Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen Henkilökunta on tavoitettavissa etukäteen ilmoitettuina puhelinaikoina Arviointi: Asiakkailta saatu palaute Tavoitetaso: Joulukuu 2014 Ei mitattua tietoa Sidosryhmien tiedottaminen ajankohtaisista asioista ja lakimuutoksista Arviointi: Onko toteutettu vai ei Tavoitetaso: Joulukuu 2014 Kotisivujen kautta on lähetetty yksi tiedote ÅRSVERKEN / TYÖVUODET TYÖVUODET Bokslut/Tp Bud/Ta Årsverken tills vidare / Työvuodet toist. Ledande byggnadsinsp./johtava rakennustark Byggnadsinspektör/Rakennustarkastaja 1,88 2,8 2,8 Granskningsingenjör/Tarkastusinsinööri 1,3 2,45 1,3 VVS-ingenjör/LVI-insinööri - Kontorssekreterare/Toimistosihteeri Teknisk assistent/tekninen avustaja 0,75 0,75 0,75 Teknisk generalist/tekninen palvelusihteeri 0,5 0,5 0,5 Sammanlagt /Yhteensä 6,43 9,5 7,35 Årsverken tidsbund. / Työvuodet määräaik. Kontorssekreterare/Toimistosihteeri 1 1 Byggnadsingenjör/Rakennusinsinööri 1 - Granskningsingenjör/Tarkastusinsinööri 1,6 0,8 1 Teknisk generalist/tekninen palvelusihteeri 0 0,4 Sammanlagt/Yhteensä 3,6 1,2 2 Årsverken totalt / Työvuodet yhteensä 10,03 10,7 9,35 PRESTATIONER/SUORITUKSIA Bokslut/Tp Bud/Ta Beviljade bygglov, anmälningar/ Myönnetyt rakennusluvat, ilmoitukset m2-vy/ k-m Förrättade syner/ Toimitetut katselmukset

YHDYSKUNTASUUNNITTELU Ympäristölautakunta Ympäristöosasto Carl-Sture Österman, ympäristönsuojelupäällikkö Susanna Lönnberg, kaupungingeodeetti

YHDYSKUNTASUUNNITTELU Ympäristölautakunta Ympäristöosasto Carl-Sture Österman, ympäristönsuojelupäällikkö Susanna Lönnberg, kaupungingeodeetti YHDYSKUNTASUUNNITTELU Ympäristölautakunta Carl-Sture Österman, ympäristönsuojelupäällikkö Susanna Lönnberg, kaupungingeodeetti SAMHÄLLSPLANERING / YHDYSKUNTASUUNNITTELU 2013 2014 2015 2015 2015 2015 2016

Lisätiedot

Paraisten kaupunki Kolmannesvuosiraportti elokuu 2014 Sosiaali- ja terveysosasto TERVEYDENHUOLTO

Paraisten kaupunki Kolmannesvuosiraportti elokuu 2014 Sosiaali- ja terveysosasto TERVEYDENHUOLTO Sosiaali- ja terveyslautakunta Katariina Korhonen HÄLSOVÅRD / Förändr.budget /Muutettu talousarvio Förverkligat / Prognos / Social- och hälsovårdsnämnden Käyttö % Ennuste Sosiaali- ja terveyslautakunta

Lisätiedot

Hallinnon tavoitteena on mahdollistaa toiminta-ajatuksen toteutuminen ja luoda sekä ylläpitää ajantasainen tietokanta hallinnonalaltaan.

Hallinnon tavoitteena on mahdollistaa toiminta-ajatuksen toteutuminen ja luoda sekä ylläpitää ajantasainen tietokanta hallinnonalaltaan. TEKNISEN TOIMEN TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET TAVOITTEET 2014 TEKNINEN LAUTAKUNTA Tekninen hallinto Vastuuhenkilö: Rakennusmestari Tehtävän toiminta-ajatus: Teknisen toimeen sijoittuvan teknisen lautakunnan

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2016 TALOUSSUUNNITELMA 2017-2018

TALOUSARVIO 2016 TALOUSSUUNNITELMA 2017-2018 TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA 2017-2018 KIINTEISTÖT Kaupunginhallitus Konsernipalvelut Seppo Pihl, kiinteistöpäällikkö FASTIGHETER KIINTEISTÖT 2014 2015 2016 2016 2016 2016 2017 2018 Jfr skilnad

Lisätiedot

Ehdotus ympäristöosaston vuoden 2014 talousarvioksi ja vuosien 2015-2016 taloussuunnitelmaksi

Ehdotus ympäristöosaston vuoden 2014 talousarvioksi ja vuosien 2015-2016 taloussuunnitelmaksi Ympäristölautakunta 289 16.10.2013 Ehdotus ympäristöosaston vuoden 2014 talousarvioksi ja vuosien 2015-2016 taloussuunnitelmaksi 559/02.02.00/2013 Ympäristölautakunta 289 Valmistelija Ympäristönsuojelupäällikkö

Lisätiedot

TEKNINEN OSASTO TALOUSARVIO KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 TOHOLAMMIN KUNTA

TEKNINEN OSASTO TALOUSARVIO KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 TOHOLAMMIN KUNTA TEKNINEN OSASTO TALOUSARVIO KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 TOHOLAMMIN KUNTA Tekninen johtaja 11.2.2015 VASTUUALUE TEKNINEN OSASTO HALLINTO JA TOIMISTO ESEEN HALLINTO JA TOIMISTO KUULUVAT YKSIKÖT IT-YKSIKKÖ RUOKAHUOLTO

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSRAPORTTI YMPÄRISTÖVIRASTO tammi-kesäkuu 2015

NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSRAPORTTI YMPÄRISTÖVIRASTO tammi-kesäkuu 2015 Virastopäällikön katsaus Strategisten ja operatiivisten tavoitteiden toteutuminen Tehtäväalueiden vastuuhenkilöiden antamien raporttien perusteella toiminta etenee kokonaisuutena suunnitellusti ja lähes

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS YMPÄRISTÖOSASTO 2014

TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS YMPÄRISTÖOSASTO 2014 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS YMPÄRISTÖOSASTO 2014 YMPÄRISTÖOSASTO Osastopäällikkö, ympäristönsuojelupäällikkö Carl-Sture Österman n käyttökulujen talousseuranta ja tilinpäätös osoittavat, että tulot

Lisätiedot

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja. 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja. 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja Kaupunkirakennelautakunta järjestää tekniset palvelut ja siinä

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017

TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017 TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017 KIINTEISTÖT Kaupunginhallitus Seppo Pihl, kiinteistöpäällikkö FASTIGHETER / KIINTEISTÖT 2013 2014 2015 2015 2015 2015 2016 2017 Jfr skillnad Stadsstyrelsen

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP TALOUSARVION 2015 TOTEUTUMINEN AJALTA Koulutusyhtymä tilikauden 1-3/2015 jaksotettu tulos on 138.000 euroa negatiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA Tekninen johtaja Tekniset hallintopalvelut Esimies: Toimistopäällikkö Esa Kähärä

TEKNINEN LAUTAKUNTA Tekninen johtaja Tekniset hallintopalvelut Esimies: Toimistopäällikkö Esa Kähärä RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Rakennustark. Rauno Kuokkanen Henkilöstömäärä 2.75 2.75 2.75 0.0 0.0 * vakituiset 2.75 2.75 2.75 Rakennusluvat 165 165 165 0 0.0 Toimenpideluvat 71 80 80 0 0.0 Ilmoitusluvat

Lisätiedot

1.1 TEKNINEN LAUTAKUNTA

1.1 TEKNINEN LAUTAKUNTA 1.1 TEKNINEN LAUTAKUNTA 1.1.1 YLEISET ALUEET Päämäärä 2015: Liikenneväylien, puistojen, liikuntapaikkojen ja muiden yleisten alueiden hyvällä hoidolla ja alueita kehittämällä pidetään Ypäjä viihtyisänä

Lisätiedot

Tekninen lautakunta Toteutuminen

Tekninen lautakunta Toteutuminen Tekninen lautakunta Toteutuminen 31.4.2016 Teknisen lautakunnan päävastuualueet valtuuston sitovuustasolla on Tekninen lautakunta. Lautakunnan sitovuustalolla ovat: yhdyskuntatekniikka, kiinteistötoimi

Lisätiedot

12 25.01.2010. Tulosalue, kustannuspaikka Hyväksyjä Varahenkilö. 4000 Rakennusvalvonta Rakennusvalvontapääll. Rakennusvalvontasiht.

12 25.01.2010. Tulosalue, kustannuspaikka Hyväksyjä Varahenkilö. 4000 Rakennusvalvonta Rakennusvalvontapääll. Rakennusvalvontasiht. Tekniikka- ja ympäristövlk/utsk. f tekn. och miljö 12 25.01.2010 Laskujen hyväksyminen 2010 / Godkännande av räkningar 2010 840/V1.14.141/2005 TEYMPVLK 12 Tekniikka- ja ympäristövaliokunta / Utskottet

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,

Lisätiedot

107 17.12.2012. 4200 Ympäristönsuojelu Ympäristönsuojelupääll. Ympäristönsuojelutark.

107 17.12.2012. 4200 Ympäristönsuojelu Ympäristönsuojelupääll. Ympäristönsuojelutark. Tekniikka- ja ympäristövlk/ Utsk. f tekn. och miljö 107 17.12.2012 Laskujen hyväksyminen 2013 / Godkännande av räkningar 2013 44/02.02.02/2012 TEYMPVLK 107 Tekniikka- ja ympäristövaliokunta/utskottet för

Lisätiedot

8 23.01.2012. Kustannuspaikka, tulosalue Hyväksyjä Varahenkilö. 4000-4020 Talous ja hallinto Hallintosihteeri Tekninen johtaja

8 23.01.2012. Kustannuspaikka, tulosalue Hyväksyjä Varahenkilö. 4000-4020 Talous ja hallinto Hallintosihteeri Tekninen johtaja Tekniikka- ja ympäristövlk/ Utsk. f tekn. och miljö 8 23.01.2012 Laskujen hyväksyminen 2012 / Godkännande av räkningar 2012 44/02.02.02/2012 TEYMPVLK 8 Tekniikka- ja ympäristövaliokunta / Utskottet för

Lisätiedot

AIRIX Ympäristö Oy Paraisten kaupungin vesihuollon kehittämissuunnitelma E25480.10 Kehittämistoimenpiteet Liite 1 (1/7)

AIRIX Ympäristö Oy Paraisten kaupungin vesihuollon kehittämissuunnitelma E25480.10 Kehittämistoimenpiteet Liite 1 (1/7) Kehittämistoimenpiteet Liite 1 (1/7) KEHITTÄMISTOIMENPITEET VUOSILLE 2013-2030 Vedenhankinta Vesijohtoverkosto Vesijohtoverkoston Saneerataan Paraisten kaupunginosan vesijohtoverkostoa samassa yhteydessä

Lisätiedot

Oriveden kaupunki Sivu T U LOS LAS K E L M A raportti 125. EUR Ulkoinen/Sisäinen

Oriveden kaupunki Sivu T U LOS LAS K E L M A raportti 125. EUR Ulkoinen/Sisäinen Oriveden kaupunki Sivu 1 Ulkoinen/Sisäinen 01. 01. 2015-30.06.2015 00005101 TEKNISTENPALVELUJEN HALLINTO 3001 Myyntituotot 2 492,56-100,0-2 492,56 3300 Tuet ja avustukset 12 295 12 295 12 295,00 12 295

Lisätiedot

Joensuun alueellisen jätelautakunnan vuosikertomus 2013

Joensuun alueellisen jätelautakunnan vuosikertomus 2013 Joensuun alueellisen jätelautakunnan vuosikertomus 2013 1. Lautakunnan toinen toimintavuosi Jätelautakunta toimii Joensuun kaupungin sekä Ilomantsin, Kontiolahden, Liperin ja Polvijärven kuntien yhteisenä

Lisätiedot

Lohjan kaupunki. Ympäristö- ja rakennuslautakunta TALOUSARVIO 2015 Käyttösuunnitelma

Lohjan kaupunki. Ympäristö- ja rakennuslautakunta TALOUSARVIO 2015 Käyttösuunnitelma Lohjan kaupunki Ympäristö- ja rakennuslautakunta TALOUSARVIO 2015 Käyttösuunnitelma Ympäristö- ja rakennuslautakunta 11.12.2014 1 1 YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNNAN SITOVAT TAVOITTEET... 2 2 YMPÄRISTÖ-

Lisätiedot

Keskitetyt palvelut TA 2014 (muutettu) TP 2014 Poikkeama Perustelu

Keskitetyt palvelut TA 2014 (muutettu) TP 2014 Poikkeama Perustelu 2014 TULOSALUETARKASTELU Keskitetyt palvelut TA 2014 (muutettu) TP 2014 Poikkeama Perustelu Palkat ja palkkiot 308 466 313 273-4 807 Henkilöstösivukulut 138 813 112 192 26 621 Teknisen lautakunnan luottamushenkilöiden

Lisätiedot

Oriveden kaupunki Sivu T U LOS LAS K E L M A raportti 125. EUR Ulkoinen/Sisäinen

Oriveden kaupunki Sivu T U LOS LAS K E L M A raportti 125. EUR Ulkoinen/Sisäinen Oriveden kaupunki Sivu 1 00005101 TEKNISTEN PALVELUJEN HALLINTO 3001 Myyntituotot 2 465,14-100,0-2 465,14 3300 Tuet ja avustukset 12 295 12 295 12 295,00 12 295 12 295 2 465,14 20,0 9 829,86 4001 HenkiIästäkulut

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI Kaupunkisuunnitteluvirasto Hallinto-osasto VUODEN 2014 TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMISRAPORTTI

HELSINGIN KAUPUNKI Kaupunkisuunnitteluvirasto Hallinto-osasto VUODEN 2014 TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMISRAPORTTI HELSINGIN KAUPUNKI Kaupunkisuunnitteluvirasto Hallinto-osasto VUODEN 214 TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMISRAPORTTI Kslk 24.2.215 2 Sisällysluettelo Sivu 1. JOHDANTO 3 2. TALOUSARVIO 3 2.1. Toimintamenot

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö 2015 2015 muutos 2015 01-03 %

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö 2015 2015 muutos 2015 01-03 % Saarijärven kaupunki Sivu 1 00000510 YMPÄRISTÖOSASTON HALLINTO Henkilöstökulut -77.142-77.142-17.816,23-59.325,77 23,1 Palvelujen ostot -42.978-42.978-10.698,42-32.279,58 24,9 Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Lisätiedot

Luumäen kunta. Talousarvio 2015. Taloussuunnitelma 2015 2017. Kunnanhallitus 10.11.2014 286. Kunnanhallitus 24.11.2014 306

Luumäen kunta. Talousarvio 2015. Taloussuunnitelma 2015 2017. Kunnanhallitus 10.11.2014 286. Kunnanhallitus 24.11.2014 306 Luumäen kunta Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015 2017 Kunnanhallitus 10.11.2014 286 Kunnanhallitus 24.11.2014 306 Kunnanhallitus 8.12.2014 314 Kunnanvaltuusto 15.12.2014 64 TALOUSARVIO 2015 1 Ympäristölautakunta

Lisätiedot

LPR Kaupunki Tulosyksikkö: 613TA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2016 Tulosyksikön nimi: Yksityistiet

LPR Kaupunki Tulosyksikkö: 613TA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2016 Tulosyksikön nimi: Yksityistiet LPR Kaupunki Tulosyksikkö: 613TA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2016 Tulosyksikön nimi: Yksityistiet 3 Toimintatuotot 0 0 0 0 30 Myyntituotot 0 0 0 0 31 Maksutuotot 0 0 0 0 35 Muut toimintatuotot 0 0 0 0 4 Toimintakulut

Lisätiedot

TILINPTS TA YHT. KEHYS EHD. TOT. TOT% 2014 2015 2016 2016 2015

TILINPTS TA YHT. KEHYS EHD. TOT. TOT% 2014 2015 2016 2016 2015 Saarijärven kaupunki Sivu 1 00000051 YMPÄRISTÖOSASTON HALLINTO JA VIRANOMAISP 00000510 YMPÄRISTÖOSASTON HALLINTO 4001 Henkilöstökulut -79.077,30-77.142-239.180-78.307-58.468,54 75,8 4300 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP TALOUSARVION 2014 TOTEUTUMINEN AJALTA Tilikauden 1-5/2013 jaksotettu tulos on 3.367 euroa positiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten jälkeen

Lisätiedot

Tilinp. Ed.Bud. Budj. 2013 2014 2015

Tilinp. Ed.Bud. Budj. 2013 2014 2015 TOIVAKAN KUNTA Sivu 1 TEKNINEN LAUTAKUNTA Myyntituotot 851.556 749.350 827.750 Maksutuotot 38.801 50.100 60.700 Tuet ja avustukset 35.587 10.700 1.500 Muut toimintatuotot 646.085 598.550 374.545 1.572.029

Lisätiedot

TULOSTILIT (ULKOISET)

TULOSTILIT (ULKOISET) HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 20.5.2010 LIITE 3 TALOUSARVION SEURANTA 30.4.2010 TULOSLASKELMA Talousarvio on toteutumassa suunniteltua paremmin. HYRYNSALMEN KUNTA 30.4.2010 Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset. Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit

Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset. Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit Määrärahamuutokset Ta ennen Ta ennen Määrärahoihin tehtävät Ta muutoksen Ta muutoksen Toimi- muutosta

Lisätiedot

SUONENJOEN KAUPUNGIN TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ

SUONENJOEN KAUPUNGIN TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ 1 SUONENJOEN KAUPUNKI SUONENJOEN KAUPUNGIN TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 10.9.2012 53. Voimaantulo: 1.10.2012 1 Toiminta-ajatus Tekninen lautakunta luo edellytykset viihtyisän,

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 608.378 538.293,27 88,5 128.506,72 409.786,55 595.346,68 723.853 1.133.640 558.856

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 608.378 538.293,27 88,5 128.506,72 409.786,55 595.346,68 723.853 1.133.640 558.856 00005000 TEKNINEN LAUTAKUNTA (02) 3001 Myyntituotot 1.378.970 927.932,06 67,3 790.178,08 137.753,98 551.426,83 1.341.605 1.479.359 1.367.510 3200 Maksutuotot 88.390 44.446,24 50,3 41.542,63 2.903,61 10.489,55

Lisätiedot

Talousarvio ja taloussuunnitelma 2016-2018

Talousarvio ja taloussuunnitelma 2016-2018 Asra 8.9.2015 Talousarvio ja taloussuunnitelma 2016-2018 Asemakaavoitus- ja rakennuslautakunta Rakennusvalvonta Sivu 2 TP 2014 TA+muutokset 2015 TA 2016 2017 2018 Toimintatuotot 319 908 404 100 354 000

Lisätiedot

Maankäytön toteutuksen ohjelmointi ja kunnallisteknisten investointien ennakointi. Kalle Sivén Kymppi-Moni tapaaminen 16.2.

Maankäytön toteutuksen ohjelmointi ja kunnallisteknisten investointien ennakointi. Kalle Sivén Kymppi-Moni tapaaminen 16.2. Maankäytön toteutuksen ohjelmointi ja kunnallisteknisten investointien ennakointi Kalle Sivén Kymppi-Moni tapaaminen 16.2.2012 Tampere Maankäytön toteutuksen ohjelmointi Joensuussa laaditaan maankäytön

Lisätiedot

Tilaajan viesti tuottajalle Henkilöstömenoista on karsittu 14 000 euroa. Eläköityvän toimistosihteerin tilalle ei esitetä rekrytointia.

Tilaajan viesti tuottajalle Henkilöstömenoista on karsittu 14 000 euroa. Eläköityvän toimistosihteerin tilalle ei esitetä rekrytointia. TEKNINEN LAUTAKUNTA 97 Palvelu:Hallinto Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Vertailu (%) Vertailu (%) Vastuuhenkilö: Marja Kynsijärvi 2012 2013 2014 2015 2015 / 2014 2015 / 2013 Tilausraportti

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS

SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS 1 SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN KUMOAMINEN OSALLE TILASTA 740-577-2-3 Arkkitehtitoimisto Keijo Tolppa 12.6.2015

Lisätiedot

VANHUSTENHUOLTO Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveysosasto Gun Sirén

VANHUSTENHUOLTO Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveysosasto Gun Sirén Sosiaali- ja terveyslautakunta Gun Sirén ÄLDREOMSORG / Förändr.budget /Muutettu talousarvio Förverkligat / Prognos / Social- och hälsovårdsnämnden Käyttö % Ennuste Sosiaali- ja terveyslautakunta 2014 31.8.2014

Lisätiedot

PALVELUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ / TEKNISET PALVELUT

PALVELUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ / TEKNISET PALVELUT PALVELUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ / TEKNISET PALVELUT Hyväksytty: Kv 5.9.2012 30 Voimaantulo: 1.1.2013 1 LUKU HALLINTO-ORGANISAATIO 1 Luottamushenkilöorganisaatio Teknisen palvelualueen luottamushenkilöorganisaatio

Lisätiedot

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 YM PÄRISTÖLU PALAUTAKU NTA

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 YM PÄRISTÖLU PALAUTAKU NTA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 YM PÄRISTÖLU PALAUTAKU NTA Forssan kaupunki Talousarvio ja -suunnitelma 2015-2017 TOIMIALA PALVELU TILIVELVOLLINEN 50 YHDYSKUNTAPALVELUT 600 RAKENNUSVALVONTA JA YMPÄRISTÖPALVELUT

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö 2014 2014 muutos 2014 01-12 %

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö 2014 2014 muutos 2014 01-12 % Saarijärven kaupunki Sivu 1 00000510 YMPÄRISTÖOSASTON HALLINTO 051001 YMPÄRISTÖOSASTON HALLINTO 4001 Henkilöstökulut -74.070-1.070-75.140-78.087,30 2.947,30 103,9 4300 Palvelujen ostot -44.380-44.380-43.086,68-1.293,32

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko 2015 Talousjohtaja Anne Arvola 23.11.2015 Koko kunta - Toteumavertailu - Tulosennuste Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen

Lisätiedot

Tilinpäätös 2007 / määrärahaylitykset Kv 17.3.2008 14, liite 8 Kh 3.3.2007 62, liite 3 Käyttötalous

Tilinpäätös 2007 / määrärahaylitykset Kv 17.3.2008 14, liite 8 Kh 3.3.2007 62, liite 3 Käyttötalous / määrärahaylitykset Kv 17.3.2008 14, liite 8 Kh 3.3. 62, liite 3 Käyttötalous Tulosalue HENKILÖSTÖ- HALLINTO -1 050 333 110 000-940 333-1 369 682 142 595-1 227 087-319 350 32 595-286 755 Toimintakulut

Lisätiedot

Raahen kaupunki Pääbudjetti 10.9.2015 INTIME/Talouden Suunnittelu 114 Toimielin: 30 Tekninen palvelukeskus

Raahen kaupunki Pääbudjetti 10.9.2015 INTIME/Talouden Suunnittelu 114 Toimielin: 30 Tekninen palvelukeskus Raahen kaupunki Pääbudjetti 10.9.2015 114 Toimielin: 30 Tekninen palvelukeskus 1 Myyntituotot 2 297 650 2 157 714 2 157 714 2 322 514 2 322 514 2 322 514 Maksutuotot 489 973 395 322 395 322 488 322 488

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

Sopimusalueella on voimassa seuraavat asemakaavat: nro nro nro

Sopimusalueella on voimassa seuraavat asemakaavat: nro nro nro MAANKÄYTTÖSOPIMUS SOPIJAPUOLET Lempäälän kunta (0150783 1) PL 36, 37501 LEMPÄÄLÄ jäljempänä tässä sopimuksessa Kunta Elisa Oyj (0116510 6) PL 1, 00061 ELISA jäljempänä tässä sopimuksessa Maanomistaja.

Lisätiedot

YLEISHALLINNON TOIMIALA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 Vastuualueittain. Sivu 1. Tuloslaskelma / ulkoiset. Summatasot: Tehtäväalue, Vastuualue

YLEISHALLINNON TOIMIALA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 Vastuualueittain. Sivu 1. Tuloslaskelma / ulkoiset. Summatasot: Tehtäväalue, Vastuualue YLEISHALLINNON TOIMIALA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 Vastuualueittain Sivu 1 Tuloslaskelma / ulkoiset Summatasot: Tehtäväalue, Vastuualue 100 Konsernihallinto Talousarvio/ Käyttösuunnitelma 2015 1012 Kunnan

Lisätiedot

Kirismäen asemakaava ja asemakaavan muutos A24100

Kirismäen asemakaava ja asemakaavan muutos A24100 Kaarinan kaupunki Kirismäen asemakaava ja asemakaavan muutos osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa

Lisätiedot

TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG

TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG Suomenkielinen opetustoimi SOV 29.8.2016 Finskspråkiga undervisningsförvaltningen TALOUSARVIO 2017 Myyntitulot - Försäljningsinkomster 2 199 312 2 005 119 2 245 265 2 245 265 2 245 265 Maksutulot - Avgiftsinkomster

Lisätiedot

TA Muutosten jälkeen Tot

TA Muutosten jälkeen Tot HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 3.6. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 30.4. Tuloslaskelma Kunnan tuloslaskelma on toteutunut talousarvion puitteissa, mikäli huomioidaan kiinteistöverojen kertaluontoisuus jakamalla

Lisätiedot

LIEKSAN JA NURMEKSEN KAUPUNGIT 1 (6) Lieksan ja Nurmeksen tekninen virasto Tekninen lautakunta

LIEKSAN JA NURMEKSEN KAUPUNGIT 1 (6) Lieksan ja Nurmeksen tekninen virasto Tekninen lautakunta LIEKSAN JA NURMEKSEN KAUPUNGIT 1 (6) Lieksan ja Nurmeksen tekninen virasto Tekninen lautakunta 1.2.2012 TOIMINTASÄÄNTÖ 1 Lieksan ja Nurmeksen teknisen viraston tehtävät ja organisaatio 2 Tekninen johtaja

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.10.2007

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.10.2007 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.1.27 Liite nro: 1 TOIMINTATUOTOT Maakunnan talousarvion (MV 23.4.7) (ilman liikelaitoksia) mukaan toimintatuotot ovat vuodelle 27

Lisätiedot

Auvaisten asemakaavan laajennus A3440

Auvaisten asemakaavan laajennus A3440 Kaarinan kaupunki Auvaisten asemakaavan laajennus osallistumis- ja arviointisuunnitelma DA: 112/2013 1 Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö 2015 2015 muutos 2015 01-06 %

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö 2015 2015 muutos 2015 01-06 % Saarijärven kaupunki Sivu 1 00000064 TEKNINEN LAUTAKUNTA/HALLINTO Henkilöstökulut -4.500-4.500-1.989,49-2.510,51 44,2 Palvelujen ostot -1.650-1.650-7.288,62 5.638,62 441,7 Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö 2014 2014 muutos 2014 01-06 %

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö 2014 2014 muutos 2014 01-06 % Saarijärven kaupunki Sivu 1 00000064 TEKNINEN LAUTAKUNTA/HALLINTO Tuet ja avustukset 20.000 20.000 20.000,00 20.000 20.000 20.000,00 Henkilöstökulut -4.866-4.866-1.374,62-3.491,38 28,2 Palvelujen ostot

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -9.217-23.747-17.514 90,0-26,2-17.514 90,0-26,2-17.514-17.514-17.514

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -9.217-23.747-17.514 90,0-26,2-17.514 90,0-26,2-17.514-17.514-17.514 005945 Yksityistietoimen hallinto 3001 Myyntituotot 4.492-100,0-100,0 3200 Maksutuotot 1.653-100,0-100,0 3300 Tuet ja avustukset 59-100,0-100,0 6.205-100,0-100,0 4001 Henkilöstökulut -13.058-16.567-10.034-23,2-39,4-10.034-23,2-39,4-10.034-10.034-10.034

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KULTTUURIPALVELUT

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KULTTUURIPALVELUT UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-8/ Kulttuurilautakunta 28.9. Toiminta-ajatus Kulttuuripalvelujen keskeisenä tavoitteena on osaltaan vahvistaa kaupunkilaisten identiteettiä

Lisätiedot

Teknisen toimen kuluerien kirjaamisprosessin tarkastelu ja tarvittaessa korjaaminen.

Teknisen toimen kuluerien kirjaamisprosessin tarkastelu ja tarvittaessa korjaaminen. 1 TEKNINEN TOIMI TEKNINEN LAUTAKUNTA 500 TEKNISEN TOIMEN HALLINTO JA PELASTUSTOIMI Vastuuhenkilö: vs. hallintopäällikkö Janne Myntti Teknisen toimen kuluerien kirjaamisprosessin tarkastelu ja tarvittaessa

Lisätiedot

YMPÄRISTÖVIRASTO 2013

YMPÄRISTÖVIRASTO 2013 YMPÄRSTÖVRASTO 2013 RAKENNUSLAUTAKUNTA KAAVOTUS- JA YMPÄRSTÖLAUTAKUNTA TEKNNEN LAUTAKUNTA RAKENNUSTOMKUNNAT Voi esitellä YMPÄRSTÖVRASTO Tekninen johtaja TLAPALVELUJAOSTO 15 ja 16 13 ja 14 Johtoryhmä PALVELUKESKUS

Lisätiedot

KÄYTTÖSUUNNITELMA / Tekninen hallinto

KÄYTTÖSUUNNITELMA / Tekninen hallinto KÄYTTÖSUUNNITELMA / Tekninen hallinto Teknisen hallinnon tavoitteena on avustaa tulosalueiden henkilöstöä saavuttamaan kunnan strategian tavoitteet. Tekninen hallinto vastaa kunnan rakennuskohteiden suunnittelusta

Lisätiedot

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta 2.10.2014 1 Sisällysluettelo Tuloslaskelma 2015-2017... 2 Myyntituotot 2015-2017... 3 Rahoituslaskelma

Lisätiedot

YMPÄRISTÖNSUOJELU, ASEMAKAAVOITUS JA MAANMITTAUS

YMPÄRISTÖNSUOJELU, ASEMAKAAVOITUS JA MAANMITTAUS YMPÄRISTÖNSUOJELU, ASEMAKAAVOITUS JA MAANMITTAUS KAAVOITUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA 24.9.2015 Toimielin: KAAVOITUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Tehtäväalue: Ympäristönsuojelu Vastuuhenkilö: Ympäristöpäällikkö

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.2008 (ilman liikelaitoksia)

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.2008 (ilman liikelaitoksia) 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.2008 (ilman liikelaitoksia) Maakunnan talousarvio 2008 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 13.12.2007 135. Sosiaali- ja terveystoimialan osalta on hyväksyttyä

Lisätiedot

TEKNINEN OSASTO TALOUSARVIO KÄYTTÖSUUNNITELMA 2014 TOHOLAMMIN KUNTA

TEKNINEN OSASTO TALOUSARVIO KÄYTTÖSUUNNITELMA 2014 TOHOLAMMIN KUNTA TEKNINEN OSASTO TALOUSARVIO KÄYTTÖSUUNNITELMA 2014 TOHOLAMMIN KUNTA Tekninen johtaja 31.01.2014 VASTUUALUE TEKNINEN OSASTO HALLINTO JA TOIMISTO ESEEN HALLINTO JA TOIMISTO KUULUVAT YKSIKÖT IT-YKSIKKÖ RUOKAHUOLTO

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 ÄHTÄRIN KAUPUNKI Mustikkavuoren asemakaavan muutos, OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön sisällyttää

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI Kaupunkisuunnitteluvirasto Hallinto-osasto VUODEN 2015 TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMISRAPORTTI

HELSINGIN KAUPUNKI Kaupunkisuunnitteluvirasto Hallinto-osasto VUODEN 2015 TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMISRAPORTTI HELSINGIN KAUPUNKI Kaupunkisuunnitteluvirasto Hallinto-osasto VUODEN 215 TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMISRAPORTTI Kslk 15..216 2 Sisällysluettelo Sivu 1. JOHDANTO 2. TALOUSARVIO 2.1. 2.2. 2.. 2.4. Toimintamenot

Lisätiedot

Valtuustotaso TP2014 TA2015 Tot Tot% Tekninen lautakunta. yhteensä -301 089-323 720-192 814 59,56

Valtuustotaso TP2014 TA2015 Tot Tot% Tekninen lautakunta. yhteensä -301 089-323 720-192 814 59,56 Talousarvion toteutuma 1.1. 31.8.2015 Teknisen lautakunnan päävastuualueet valtuuston sitovuustasolla ovat: yhdyskuntatekniikka, kiinteistötoimi, ruokahuolto-/ siivouspalvelut, sekä Jokilaaksojen Pelastuslaitoksen

Lisätiedot

Omakotitalon rakentajanopas

Omakotitalon rakentajanopas opas Omakotitalon rakentajanopas Muistathan, että rakennuslupa tulee hakea vuoden kuluessa kunnan tontin varaamisesta, ja rakentaminen tulee aloittaa kolmen vuoden kuluessa luvan myöntämisestä. Asiantuntijat

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammitoukokuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammitoukokuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammitoukokuu Tähän tarvittaessa otsikko 2015 Talousjohtaja Anne Arvola 22.6.2015 Koko kunta - Toteumavertailu Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen kuukausitoteuma

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013

Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013 Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-30.8.2013 Kinnulan kunta 01-09/2011 01-09/2012 TA 2013 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-09/2013

Lisätiedot

RAKENNUSVALVONTA - BYGGNADSTILLSYN

RAKENNUSVALVONTA - BYGGNADSTILLSYN RAKENNUSVALVONTA - BYGGNADSTILLSYN Rakennusvalvonta valvoo Maankäyttö- ja rakennuslain ja asetuksen sekä rakennusjär jestyksen ja kaa vamääräys ten noudattamista rakentamises sa. Toiminnan tavoitteena

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3.

LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3. LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3.2014 18.3.2014 Lapuan kaupunki Maankäyttö- ja kiinteistöosasto Poutuntie

Lisätiedot

Raportointi jäsenkunnille. Tammi-maaliskuu 2015

Raportointi jäsenkunnille. Tammi-maaliskuu 2015 Raportointi jäsenkunnille Tammi-maaliskuu 2015 Eksoten tulos Q1 2015 Kausi Jäsenkuntien maksuosuudet Toimintakate Tulos Alijäämä Raportointikokous BUDJ TOT/ENN BUDJ TOT/ENN BUDJ TOT/ENN BUDJ TOT/ENN 3/2014

Lisätiedot

jäljempänä tässä sopimuksessa Maanomistaja

jäljempänä tässä sopimuksessa Maanomistaja MAANKÄYTTÖSOPIMUS SOPIMUSOSAPUOLET Kokkolan kaupunki (Y-tunnus: 0179377-8) PL 43 67101 KOKKOLA jäljempänä tässä sopimuksessa Kaupunki sekä NSA-Yhtiöt Oy jäljempänä tässä sopimuksessa Maanomistaja ASEMAKAAVA-ALUE

Lisätiedot

Henkilöstön määrä 31.12. Johtava viranhaltija: - rakennustarkastaja Mauri Jussinmäki, osa-aikaeläkkeellä, työaika 55 %

Henkilöstön määrä 31.12. Johtava viranhaltija: - rakennustarkastaja Mauri Jussinmäki, osa-aikaeläkkeellä, työaika 55 % 1 1 RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN HALLINTO 2 Toiminta Rakennus- ja ympäristönsuojelulautakunta käsittelee rakennusvalvontaan, ympäristönsuojeluun, palo- ja pelastustoimeen sekä liikenneväyliin liittyvät

Lisätiedot

Kaupunginjohtajan esitys Stadsdirektörens förslag 8.10.2014. Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå

Kaupunginjohtajan esitys Stadsdirektörens förslag 8.10.2014. Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå Kaupunginjohtajan esitys Stadsdirektörens förslag 8.10.2014 Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 BUDGET 2015 OCH EKONOMIPLAN 2015-2017 Veroprosentit

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 KÄYTTÖSUUNNITELMA. Tulosalueet

TALOUSARVION 2015 KÄYTTÖSUUNNITELMA. Tulosalueet 1 TEKNINEN KESKUS TALOUSARVION 2015 KÄYTTÖSUUNNITELMA Määrärahojen siirtäminen kustannuspaikkojen välillä Tekninen lautakunta antaa tulosyksiköistä vastaaville viranhaltijoille oikeuden toiminnan niin

Lisätiedot

Kuopion alueellisen rakennuslautakunnan johtosääntö

Kuopion alueellisen rakennuslautakunnan johtosääntö Kuopion alueellinen rakennuslautakunta Johtosääntö Kuopion kaupunginvaltuusto 25.10.2010 112 Suonenjoen kaupunginvaltuusto 25.10.2010 59 Voimaantulo 1.1.2011 Kuopion alueellisen rakennuslautakunnan johtosääntö

Lisätiedot

JOENSUUN VESI -LIIKELAITOKSEN TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017

JOENSUUN VESI -LIIKELAITOKSEN TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 JOENSUUN VESI -LIIKELAITOKSEN TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 ltjk 25.9.2014 Joensuun Vesi liikelaitoksen toiminnan kuvaus Joensuun Vesi -liikelaitoksen tehtävänä on huolehtia 1.9.2014 voimaan

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 176. Rakennuslautakunta 21.11.2013 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 176. Rakennuslautakunta 21.11.2013 Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 21.11.2013 Sivu 1 / 1 176 Rakennuslautakunnan seurantaraportti 10/2013 (kh-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Nyyssönen, puh. (09) 816 24811 Veronica Rehn-Kivi, puh. 09 816 26600

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 18/ (5) Yleisten töiden lautakunta Ki/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 18/ (5) Yleisten töiden lautakunta Ki/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 18/2012 1 (5) 227 Rakennusviraston seurantaraportit ja talousarvion toteutumisennusteet vuodelta 2012 HEL 2012-006514 T 02 02 01 Päätös päätti merkitä seurantaraportin ja

Lisätiedot

Lohjan kaupunki. Kaupunkisuunnittelulautakunta TALOUSARVIO 2016 Käyttösuunnitelma

Lohjan kaupunki. Kaupunkisuunnittelulautakunta TALOUSARVIO 2016 Käyttösuunnitelma Lohjan kaupunki Kaupunkisuunnittelulautakunta TALOUSARVIO 2016 Käyttösuunnitelma Kaupunkisuunnittelulautakunta 8.12.2015 1 1 KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNNAN SITOVAT TAVOITTEET... 2 2 KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNNAN

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI Kaupunkisuunnitteluvirasto Hallinto-osasto/ OKa TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMISRAPORTTI VUODELTA 2008

HELSINGIN KAUPUNKI Kaupunkisuunnitteluvirasto Hallinto-osasto/ OKa TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMISRAPORTTI VUODELTA 2008 HELSINGIN KAUPUNKI Kaupunkisuunnitteluvirasto Hallinto-osasto/ OKa TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMISRAPORTTI VUODELTA 28 Kslk 5.3.29 2 Sisällysluettelo Sivu 1. JOHDANTO 3 2. TALOUSARVIO 3 2.1. Toimintamenot

Lisätiedot

Joroisten kunta TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014. Käyttötalousosa Menot Tulot Netto Selitys

Joroisten kunta TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014. Käyttötalousosa Menot Tulot Netto Selitys Joroisten kunta TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Käyttötalousosa Menot Tulot Netto Selitys Keskushallinto Palkanlaskentapalvelut Tuotemäärä jää arvioidusta 3550 palkkatapahtumaa, totetuma-arvio 3272, alkuperäinen

Lisätiedot

Pyhäjoella rakennuttamisesta vastaa tekninen osasto, joka kilpailuttaa ostopalveluina suunnittelu- ja rakennuspalvelukset hankekohtaisesti erikseen.

Pyhäjoella rakennuttamisesta vastaa tekninen osasto, joka kilpailuttaa ostopalveluina suunnittelu- ja rakennuspalvelukset hankekohtaisesti erikseen. Yleistä Tekniset palvelut tuotetaan selvitysalueen kunnissa hallinnollisesti lähes samankaltaisilla organisaatioilla. Toimintatavoissa ja palvelujen tuottamisessa on hieman eroja kuntien sisällä riippuen

Lisätiedot

KÄYTTÖTALOUSOSA Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma Palvelualueen perustiedot Palvelualue ja vastuuhenkilö

KÄYTTÖTALOUSOSA Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma Palvelualueen perustiedot Palvelualue ja vastuuhenkilö LIITE 1: perustiedot KÄYTTÖTALOUSOSA Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma 2018-2019 perustiedot Palvelualue ja vastuuhenkilö Tekniset palvelut Markus Kannala arvot visio toiminta-ajatus Asiakaslähtöisyys,

Lisätiedot

ALOITE TAI ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN VIREILLE TULON SYY Aloitteen on tehnyt Kokkolan kaupunki / Kokkolan Vesi.

ALOITE TAI ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN VIREILLE TULON SYY Aloitteen on tehnyt Kokkolan kaupunki / Kokkolan Vesi. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS JÄTEVEDENPUHDISTAMO JA BIOKAASULAITOS Kokkolan kaupunki Tekninen palvelukeskus Kaupunkiympäristön vastuualue Kaavoituspalvelut PL

Lisätiedot

Rohkeasti uudistuva Skandinavian pohjoinen pääkaupunki. Arvoina rohkeus, reiluus ja vastuullisuus

Rohkeasti uudistuva Skandinavian pohjoinen pääkaupunki. Arvoina rohkeus, reiluus ja vastuullisuus Rohkeasti uudistuva Skandinavian pohjoinen pääkaupunki Arvoina rohkeus, reiluus ja vastuullisuus Asukasluku 198 589 (1.2.2016) Lasten ja nuorten osuus väestöstä on suurempi kuin maassa keskimäärin. Oululaisten

Lisätiedot

Henkilöstösuunnitelma 2015 Ympäristötoimiala Hallinto Erillisellä liitteellä ilmoitettu htv suunnitteluluku, jota ei saa ylittää

Henkilöstösuunnitelma 2015 Ympäristötoimiala Hallinto Erillisellä liitteellä ilmoitettu htv suunnitteluluku, jota ei saa ylittää Hallinto 2015 2016 2017 2018 Vakanssit (virat/toimet) 26*) - Eläköitymisen hyödyntäminen vakanssisuunnittelussa *) Yksi toimistosihteeri (100013) ja yksi suunnitteluavustaja (607031) jäävät eläkkeelle

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.212 ALUSTAVA ARVIO Maakunnan talousarvio 212 ja toimintasuunnitelma 213 215 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 28.11.211 62. Käyttösuunnitelma

Lisätiedot

Savukosken kunnanvirasto

Savukosken kunnanvirasto SAVUKOSKEN KUNTA ASIALISTA Rakennus- ja tekninen lautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Tiistai 8.5.2012 klo 18.00-19.25 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT :t 11 12 13 14 15 16 18 19 Savukosken kunnanvirasto Tiedoksi lautakunnalle

Lisätiedot

Oulunkaaren taloustiedote Syyskuu 2015

Oulunkaaren taloustiedote Syyskuu 2015 Oulunkaaren taloustiedote Syyskuu 2015 Julkaistu 22.10.2015 1 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 % 66,7

Lisätiedot

2 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-HUHTIKUU 2016

2 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-HUHTIKUU 2016 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA 07.06.2016 2 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-HUHTIKUU 2016 19/02/02/00/08/2016 HYKS Lautakuntaa on tarkoitus tässä kokouksessa informoida

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA 97. Toimiala: Tekninen palvelukeskus

TEKNINEN LAUTAKUNTA 97. Toimiala: Tekninen palvelukeskus TEKNINEN LAUTAKUNTA 97 Palvelu: johto Vastuuhenkilö: Mika Grönvall / / TEKNISEN TOIMEN HALLINTO Lautakunnan kokoukset, kpl kpl 11 10 10 10 100 100 Hallinnon kulut yhteensä -635338-599027 -590600-510000

Lisätiedot

Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus

Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus S I S Ä L L Y S L U E T T E L O 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1 1.1 Tunnistetiedot 1 1.2 Kaava-alueen sijainti 1 1.3 Kaavan

Lisätiedot

Tilinpäät. Toteuma Käyttö% TA+muut Toteuma Käyttö% 2014 2014 01-08 2015 2015 01-08 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS

Tilinpäät. Toteuma Käyttö% TA+muut Toteuma Käyttö% 2014 2014 01-08 2015 2015 01-08 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS LAPUAN KAUPUNKI Sivu 1 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS 3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT 3310 MYYNTITUOTOT 23.867,02 4.882,82 20,5 156.000 23.270,00 14,9 3320 MAKSUTUOTOT 501.076,30 319.207,05 63,7

Lisätiedot

Liittymismaksu oikeuttaa liittymään laitoksen verkostoon. Liittymismaksu on ainoastaan siirtokelpoinen.

Liittymismaksu oikeuttaa liittymään laitoksen verkostoon. Liittymismaksu on ainoastaan siirtokelpoinen. Voimaantulopäivä 1.1.2009 1. YLEISTÄ Pyhä-Luosto Vesi Oy perii tässä taksassa lueteltuja maksuja toiminta-alueellaan Pelkosenniemen ja Sodankylän kunnissa, sekä Kemijärven kaupungissa ottaen huomioon liittymistä

Lisätiedot

Talouden seuranta. Toukokuu 2014

Talouden seuranta. Toukokuu 2014 Talouden seuranta Toukokuu 2014 Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen kuukausitoteuma - lisäksi %-vertailu edelliseen vuoteen Rullaava 12 kk - sisältää 12 kuukauden toteutuneet eurot Koko kunta:

Lisätiedot