Ehdotus ympäristöosaston vuoden 2014 talousarvioksi ja vuosien taloussuunnitelmaksi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ehdotus ympäristöosaston vuoden 2014 talousarvioksi ja vuosien 2015-2016 taloussuunnitelmaksi"

Transkriptio

1 Ympäristölautakunta Ehdotus ympäristöosaston vuoden 2014 talousarvioksi ja vuosien taloussuunnitelmaksi 559/ /2013 Ympäristölautakunta 289 Valmistelija Ympäristönsuojelupäällikkö Carl-Sture Österman Esittelijä Kaupungingeodeetti Susanna Lönnberg, puh Kaupungin vuoden 2014 käyttötalousarvio, yleistä Talouspalvelut on tehnyt talousarvion laatimista varten yksikkökohtaiset laskelmat kustannuspaineiden ja osastotason lopullisten kehysten pohjaksi. Kaupunginhallitus on vahvistanut talousarvion kehyksen näiden laskelmien pohjalta ottaen huomioon vuosien 2011 ja 2012 tilinpäätökset, vuoden 2013 talousarvion seurannan sekä tulojen ja menojen kehittymistä koskevat ennusteet. Osastojen kustannusrakenteiden erojen ja osastojen oman tulorahoituksen erojen johdosta eroja syntyy myös osastojen nettomäärärahojen kasvussa. Kehykset ovat talousarviovuonna kunkin osaston osalta sitovia nettomenotasolla sekä kokonaisnettomenojen osalta. Taloussuunnitelmassa (vuodet ) kehykset ovat sitovia kokonaisnettomenojen osalta ja suuntaa antavia osastojen nettomenojen osalta. Kehyksiin sisältyvät sisäiset menot ja tulot. Jotta lautakuntien budjetointi ei ylitä annettuja kehyksiä, kustannuspaikkakohtaiselta budjetoinnilta vaaditaan muun muassa seuraavaa: - Aineisiin, tarvikkeisiin ja tavaroihin budjetoidaan ensisijaisesti 0-kasvu ja poikkeustapauksessa enintään 1,7 %:n kasvu. - Yksiköt pyrkivät henkilöstövähennyksiin aina sen ollessa mahdollista, niin että henkilöstökulut ensisijaisesti laskevat tai kasvavat enintään 0,8 %. - Ei-lakisääteiset avustukset pienenevät tai pidetään aikaisemmalla tasolla. - Sisäiset vuokrat nousevat enintään 3 % vuodessa. Investoinnit, yleistä Kaupunginhallitus on päättänyt, että kaupungin on pyrittävä suunnittelukaudella huomattavasti aikaisempaa laajempaan investointien omarahoitukseen. Investoinnit on siksi sopeutettava hyväksyttävälle tasolle. Käyttötalousarvion kehykset on laadittu siten, että kaupunki voi parantaa rahoituksellista asemaansa. Jos kehyksissä pysytään, investointeja varten on 5-6 M. Kehykset eivät salli lainataakan vähentämistä vuonna 2014, mutta vuosien 2015 ja 2016 vuosikate mahdollistaa sen, että kaupunki rahoittaa itse investointinsa. Investointimeno on Paraisten kaupungille investointi käyttö- tai rahoitusomaisuuteen, jolla voidaan katsoa olevan vähintään viiden vuoden taloudellinen käyttöaika ja merkittävä taloudellinen arvo. Tällaiseksi merkittäväksi arvoksi määritellään vähintään euroa. Olemassa olevaan käyttöomaisuuteen tehtävän investoinnin on täytettävä seuraavat kriteerit: a) investoinnin on annettava kohteelle pysyvää lisäarvoa sekä b) pidennettävä

2 kohteen käyttöaikaa. Jolleivät nämä kriteerit täyty, meno katsotaan käyttömenoksi. Jonkin laitteen korjaaminen on ensisijaisesti nähtävä käyttömenona. Peruskorjaus, esim. kiinteistön kulumis-, home- ja tai muun vaurion korjaaminen tai tiepäällysteen korjaaminen, on katsottava käyttömenoksi. Oleellista on, että kulloinenkin investointimeno ilmoitetaan talousarviossa erikseen. Kaikkiin investointeihin tulee liittää hankekuvaus, jossa muun muassa arvioidaan hankkeen vaikutus käyttötalousarvioon ja investoinnista mahdollisesti aiheutuvat henkilöstötarpeet. Myyntivoittojen budjetoinnissa ja kirjanpidossa on noudatettava kirjanpitolautakunnan kuntajaoston antamia sitovia suosituksia, mikä merkitsee sitä, että jokainen monijäseninen toimielin budjetoi myyntikohteen kirjanpitoarvon investointiosaan ja myyntivoitot ja -tappiot kirjataan keskitetysti käyttötalousarvioon. Vuoden 2014 talousarviossa ja vuosien taloussuunnitelmassa omaisuuden (tonttien, rakennusten, osakkeiden ja muun omaisuuden) myynti budjetoidaan niin, että kukin lautakunta ilmoittaa myyntikohteen nimen, kirjanpitoarvon ja arvioidun myyntihinnan. Ympäristöosaston vuoden 2014 käyttötalousarvion kehykset Ympäristöosaston vuoden 2014 käyttötalousarvion vahvistettu kehys on euroa, mikä vuoden 2013 talousarvioon verrattuna merkitsee nettomäärärahojen lisäystä 0,86 %:lla eli eurolla. Kehyksen laadinnassa on arvioitu tulojen lisääntyvän 0,16 % vuonna 2014 tähän vuoteen verrattuna, mikä on ongelmallista, koska vuoden 2013 tulo-odotuksia ei talouden seurannan ja ennusteen mukaan tulla saavuttamaan. Osaston tulot muodostuvat ensisijaisesti myynnin ja lupien maksuista ja taksoista. Ympäristöosasto ei voi sen suuremmin ohjata palvelujen ja lupien myynnin määrää, vaan myynti on riippuvainen kysynnästä, joka puolestaan heijastaa seudun ja koko maan yleistä taloudellista tilaa. Ehdotus vuoden 2014 käyttötalousarvioksi Yksiköt ovat laatineet ehdotuksensa vastuualueidensa käyttömäärärahoiksi vuoden 2012 tilinpäätöksen sekä vuoden 2013 talousarvion ja talouden seurannan pohjalta. Ehdotusten laadinnassa on ollut tavoitteena pysyä annetussa talousarviokehyksessä joitakin pienempiä vastuualuekohtaisia poikkeamia lukuun ottamatta. Osastopäällikkö on keskustellut ehdotuksista yksiköiden kanssa. Ympäristölautakunnalle esitettävään ehdotukseen on tehty keskustelujen pohjalta joitakin muutoksia, tarkennuksia ja leikkauksia. Määrärahoja verrataan kuluvan vuoden talousarvion määrärahoihin, vuoden 2012 tilinpäätökseen ja vuoden 2013 talouden seurantaan. Ympäristöosaston nyt esitetty ehdotus vuoden 2014 käyttötalousarvioksi on euroa netto, mikä alittaa annetun kehyksen eurolla. Tämä merkitsee sitä, että mahdollisten määrärahalisäysten jälkeen on tehtävä vastaavasti leikkauksia muualla osastossa, jotta pysytään annetussa kehyksessä. Yksityiskohtaiset ehdotukset käyvät ilmi vastuualueittain oheisesta vuoden 2014 käyttötalousarvioehdotuksesta. Yhdyskuntasuunnittelun vastuualueen 7000 menot nousevat eurolla

3 netto. Kaavoituksen 7010 osalta palvelujen ostojen määrärahat kasvavat saariston osayleiskaavojen valmistumiseen tarvittavien inventointien ja selvitysten mahdollistamiseksi ja Stortervon ja Norrbynrannan kaavoituksen pohjatyön aloittamiseksi. Liikenneväylien 7100 määräraha pienenee eurolla. Leikkauksia on tehty materiaalihankinnoissa ja myös sen seurauksena, että asfaltoinnit on tarkastuslautakunnan päätöksen mukaisesti kirjattava investoinneiksi, eikä investointeina pidettäviä toimenpiteitä luonnollisestikaan tule sisällyttää käyttötalousarvioon. Turun kaupunki / Varsinais-Suomen pelastuslautakunta on ilmoittanut, että paloja pelastustoimen 7200 menot kasvavat 1,9 % eli eurolla. Henkilöstökulut koostuvat pelastuslaitoksen entisen henkilökunnan eläkekustannuksista, jotka ovat ylittyneet ja lankeavat Paraisten kaupungille entisen työnantajan ominaisuudessa. Jätehuollon 7300 varauksesta vähennetään euroa. Ympäristönsuojelun 7400 määräraha kasvaa eurolla. Määrärahaa varataan ostopalveluja varten kaupungin osuuteen ilman laadun mittauksen ja seurannan jatkamisesta, kaupungin osuuteen Valonian jäsenmaksusta sekä Saaristomereen liittyvään hankkeeseen. Liedon isäntäkuntana antaman alustavan ilmoituksen mukaan Paraisten maksuosuuksien seudullisesta ympäristöterveydenhuollon 7500 ostopalvelusta arvioidaan laskevan 362 eurolla. Puistojen ja muiden yleisten alueiden 7600 määrärahaa ehdotetaan lisättävän eurolla. Todettakoon tässä yhteydessä, että puistojen ja liikenteen välinen sisäinen laskutus päättyy, mikä merkitsee tulojen pienenemistä eurolla. Viitaten kuluvan vuoden talouden seurantaan on vesihuollon 7700 tulo-odotuksia tarkistettu alaspäin melkein eurolla. Tästä huolimatta käyttötalousarvio pienenee ainoastaan euroa netto henkilöstömenojen säästöjen ja palvelujen ja materiaalien ostoihin varattujen määrärahojen vähentämisen kautta. Taloussuunnitelmavuosien on tärkeää pitää mielessä TSV:n Kaarinasta rakennettavasta syöttövesiputkesta aiheutuvat pääomakulut, jotka todennäköisesti tulevat rasittamaan vesihuoltolaitoksen käyttömäärärahoja. Rakennusvalvonnan 7800 vastuualueen talousarvioehdotuksen mukaan määrärahasta vähennetään vajaat euroa. Vaikka rakennuslautakunta päätti tarkistaa joitakin taksoja, lautakunta laski kuitenkin tulo-odotuksiaan eurolla. Menopuolen supistukset tehdään ensisijaisesti henkilöstömenojen määrärahoihin. Ehdotus investointitalousarvioksi Investointihankkeista ja investointitalousarvioehdotuksesta on keskusteltu talousyksikön ja kaupunginjohtajan kanssa. Hankkeita on tämän jälkeen tarkistettu ja tarkennettu, ja lisäksi liikenteen ja vesihuollon osalta hankkeet on laitettu tärkeysjärjestykseen. Jotkin liikenteen ja vesihuollon hankkeista ovat

4 yhteydessä toisiinsa, kuten hankeselvityksistä käy ilmi. Tavallisesti kyse on putkiverkoston saneeraamisen koordinoimisesta katujen ja pinnoitteiden saneerauksen kanssa. Joissakin katurakennushankkeissa tehdään yhteistyötä ja hankkeita koordinoidaan Fortumin ja Partelin kanssa. Yksityiskohtaiset ehdotukset käyvät ilmi liitteistä. Yhdyskuntasuunnitteluun/mittaustoimintaan on varattu euroa maa- ja vesialueiden ostamiseen. Erillisessä taulukossa esitellään kiinteistöjen, tonttien ja tontinosien myynti. Puistoihin ja yleisiin alueisiin ehdotetaan euroa muun muassa Kirkkosalmenrannan ja Valoniemen uusien asuinalueiden viheralueiden perustamiseen, Kalkholmenin puistoväylän rakentamiseen, jota ei voitu rakentaa 2013 Råttiksen tilanteen takia, sekä uuteen laituriin Korppoon Likholmin uimarannalle korvaamaan rikki mennyt laituri. Tekniseen yksikköön, liikenteeseen, ehdotetaan euroa liikenneturvallisuutta parantaviin investointeihin ja euroa Kauppiaskadun, Skräbbölentien ja vanhan Koulukadun liikennealueen uudelleen rakentamiseen. Kaupungin osuudeksi MAL-hankkeesta ehdotetaan euroa Kalkkitien kevyen liikenteen väylän valmiiksi saattamiseen. Tummelitien, Pappilantien ja Käräjäpolun saneeraukseen ehdotetaan euroa. Katuvalaisimien ja Fortumin ja Partelin kanssa tehtäviin yhteisiin toimenpiteisiin ehdotetaan euroa. Asfaltointiin ehdotetaan euroa ja laitureihin euroa mukaan lukien Houtskarin Näsbyn höyrylaivalaituri. Vesihuoltoon ehdotetaan euroa VV-johtojen saneeraukseen ja täydennysrakentamiseen kartoitusraportin mukaan. Tennbyn alueen saneeraukseen varataan euroa. Saaristoon Korppooseen sijoitettavaan liikkuvaan osmoosilaitokseen varataan euroa, jätevedenpuhdistamoihin euroa ja pumppaamoihin euroa. Oheismateriaali Kaupunginhallituksen ohjeet talousarviotyöskentelyyn 2014 Tililuettelo Ehdotus vuoden 2014 käyttö- ja investointitalousarvioksi ja vuosien taloussuunnitelmaksi Ehdotus Päätös Ympäristölautakunta käsittelee ehdotusta ympäristöosaston vuoden 2014 käyttöja investointitalousarvioksi ja vuosien taloussuunnitelmaksi sekä päättää asiasta. Käsittelyn kuluessa ympäristölautakunta päätti tehdä käyttötalousarvion (katso liite) tavoiteteksteihin seuraavat täydennykset: Yhdyskuntasuunnittelu: lisäyksenä kohtaan Tavoitteet 2014: Kyläkaavojen laatimistarpeen selvittäminen ja niiden vaihtoehtoisten rahoitusmenetelmien selvittäminen. Kaavoittamattomalle maalle rakentamista koskevien strategisten linjausten laatiminen.

5 Ympäristönsuojelu: lisäyksenä kohtaan Tavoitteet : Sysilahden makeanvedenaltaan hoitosuunnitelman laatimismahdollisuuden selvittäminen sekä altaan ja sulun kunnossapidon rahoitusmahdollisuuksien selvittäminen. Muilta osin ympäristölautakunta päätti vahvistaa esittelijän ehdotuksen käyttötalousarvioksi. Investointitalousarviota käsiteltäessä esittelijä totesi, että vastuualue Puistot ja yleiset alueet on vähentänyt vuoden 2014 määrärahansa euroon liitteen mukaisesti. Lautakunta päätti hyväksyä esittelijän muutetun ehdotuksen investointitalousarvioksi. Tiedoksianto Talousyksikkö, kaupunginhallitus

VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016 2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAATIMISOHJEET

VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016 2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAATIMISOHJEET (Käännös) Paraisten kaupunki VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016 2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAATIMISOHJEET Suomi ja suuri osa Eurooppaa ovat pitkittyneessä taantumassa. Tuleville vuosille on ennustettu

Lisätiedot

YHDYSKUNTASUUNNITTELU

YHDYSKUNTASUUNNITTELU YHDYSKUNTASUUNNITTELU Ympäristölautakunta Carl-Sture Österman SAMHÄLLSPLANERING / YHDYSKUNTASUUNNITTELU Miljönämnden Förändr.budget /Muutettu talousarvio Förverkligat / Käyttö % Prognos / Ennuste Ympäristölautakunta

Lisätiedot

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA. 254 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 528. 255 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 529

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA. 254 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 528. 255 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 529 15/2013 526 Kaupunginhallitus TID - AIKA 04.11.2013 kl./klo 15:00-18:15 PLATS - PAIKKA Paraisten kaupungintalo, Ohjaamo 254 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 528 255 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

KIRJE 26.08.2015 TALOUSARVION JA -SUUNNITELMAN OHJEET VUOSILLE 2015-2017

KIRJE 26.08.2015 TALOUSARVION JA -SUUNNITELMAN OHJEET VUOSILLE 2015-2017 SUONENJOEN KAUPUNKI Taloustoimisto KIRJE 26.08.2015 Lautakunnat TALOUSARVION JA -SUUNNITELMAN OHJEET VUOSILLE 2015-2017 Talousarvion ja suunnitelman rakenne Kuntalain 65 pykälän mukaan valtuuston on vuoden

Lisätiedot

KASKISTEN KAUPUNKI KAUPUNGINVALTUUSTO

KASKISTEN KAUPUNKI KAUPUNGINVALTUUSTO Esityslista 29.11.2013 Asiat KASKISTEN KAUPUNKI KAUPUNGINVALTUUSTO Aika: 04.12.2013 klo 18:00 Paikka: Kaupungintalo Läsnä Jäsenet Hovi Ilkka Häggblom Kari, puheenjohtaja Högstrand Mirja Lapveteläinen Sonja

Lisätiedot

Teknisen toimen vuoden 2014 talousarvioesitys ja vuosien 2015-2016 taloussuunnitelmaesitys: yleinen osa, tavoitteet ja käyttötalous

Teknisen toimen vuoden 2014 talousarvioesitys ja vuosien 2015-2016 taloussuunnitelmaesitys: yleinen osa, tavoitteet ja käyttötalous Tekninen lautakunta 308 18.09.2013 Teknisen toimen vuoden 2014 talousarvioesitys ja vuosien 2015-2016 taloussuunnitelmaesitys: yleinen osa, tavoitteet ja käyttötalous 794/02.02.00.00/2013 TEKLA 308 Valmistelija/lisätiedot:

Lisätiedot

VUODEN 2016 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016 2018 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTA OHJEET

VUODEN 2016 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016 2018 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTA OHJEET PÖYTYÄN KUNTA Kunnanhallitus Lautakunnat VUODEN 2016 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016 2018 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTA OHJEET 1. Aikataulu ja suunnitelman sisältö 2. Kuntatalousohjelma 3. Meno- ja tulokehykset

Lisätiedot

Lähtökohta vuoden 2014 talousarvion ja vuosien 2014 2016 taloussuunnitelman valmisteluun on huono.

Lähtökohta vuoden 2014 talousarvion ja vuosien 2014 2016 taloussuunnitelman valmisteluun on huono. 1 LOIMAAN KAUPUNKI Khall 17.6.2013 TALOUSSUUNNITELMAN 2014 2016 LAADINTAOHJEET Lähtökohta vuoden 2014 talousarvion ja vuosien 2014 2016 taloussuunnitelman valmisteluun on huono. Vuoden 2012 tulos oli selvästi

Lisätiedot

TALOUSARVIO VUODEKSI 2015 TALOUSSUUNNITELMA VUOSIKSI 2015 2017

TALOUSARVIO VUODEKSI 2015 TALOUSSUUNNITELMA VUOSIKSI 2015 2017 TALOUSARVIO VUODEKSI 2015 TALOUSSUUNNITELMA VUOSIKSI 2015 2017 Sisällys 1. SIPOO 2025 -STRATEGIA----------------------------------------------------------------------------------------- 1 1.1 Valtuustokauden

Lisätiedot

POISTOSUUNNITELMA 1.1.2013. 1. Yleiset periaatteet. 1.1. Pysyvät vastaavat. 1.2. Pienhankinnat. 1.3. Pysyvien vastaavien ryhmät. 1.4.

POISTOSUUNNITELMA 1.1.2013. 1. Yleiset periaatteet. 1.1. Pysyvät vastaavat. 1.2. Pienhankinnat. 1.3. Pysyvien vastaavien ryhmät. 1.4. 1 POISTOSUUNNITELMA 1.1.2013 Karkkilan kaupungin pysyvien vastaavien kirjanpidossa ja poistolaskennassa noudatetaan kirjanpitolakia, kirjanpitolautakunnan ja sen kuntajaoston yleisohjeita (15.11.2011)

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI VUODEN 2006 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2006 2008 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET. Kaupunginhallitus.

YLIVIESKAN KAUPUNKI VUODEN 2006 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2006 2008 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET. Kaupunginhallitus. 1 Hallintokunnille VUODEN 2006 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2006 2008 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET 1. YLEISET LAADINTAPERUSTEET Kuntalain 65 : Valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle

Lisätiedot

SIPOON KUNTA Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014

SIPOON KUNTA Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014 SIPOON KUNTA Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014 TALOUSARVIO VUODEKSI 2012 TALOUSSUUNNITELMA VUOSIKSI 2012 2014 Sisällys 1. KUNNAN STRATEGIA 1.1 Ulkoisen toimintaympäristön muutokset -------------------------------------------------------

Lisätiedot

KÄYTTÖTALOUS Strategiset tavoitteet vuodelle 2008... 21

KÄYTTÖTALOUS Strategiset tavoitteet vuodelle 2008... 21 SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1(2) YLEISPERUSTELUT..................................................... 1 1. Kaupunkistrategia taloussuunnitelman ja talousarvion perustana............ 1 2. Strategian kytkentä

Lisätiedot

TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015

TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015 TALOUSARVIO 2013 TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015 Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 10.12.2012 FORSSAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015 KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS VUOTEEN 2013 1 YLEISTÄ...

Lisätiedot

SIPOON KUNTA Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma 2011 2013

SIPOON KUNTA Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma 2011 2013 SIPOON KUNTA Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma 2011 2013 TALOUSARVIO VUODEKSI 2011 TALOUSSUUNNITELMA VUOSIKSI 2011 2013 Sisällys 1. KUNNAN STRATEGIA 1.1 Ulkoisen toimintaympäristön muutokset -------------------------------------------------------

Lisätiedot

Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2013 2015

Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2013 2015 Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2013 2015 Kunnanhallituksen ehdotus valtuuston käsittelyyn 5.11.2012 TALOUSARVIO VUODEKSI 2013 TALOUSSUUNNITELMA VUOSIKSI 2013 2015 Sisällys 1. SIPOO 2025 -STRATEGIA

Lisätiedot

Kuntalain 71 :ssä tarkastuslautakunnan tehtävistä säädetään seuraavaa:

Kuntalain 71 :ssä tarkastuslautakunnan tehtävistä säädetään seuraavaa: PARAISTEN KAUPUNKI (Käännös) TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2014 Paraisten kaupunginvaltuustolle 1. TARKASTUSLAUTAKUNTA 2013 2015 Kaupunginvaltuuston toimikaudelle 2013 2015 valitseman

Lisätiedot

V E S I L A H D E N K U N T A. Talousarvio ja talousarviosuunnitelma

V E S I L A H D E N K U N T A. Talousarvio ja talousarviosuunnitelma V E S I L A H D E N K U N T A Talousarvio ja talousarviosuunnitelma 2015 2017 Kunnan toiminta-ajatus: Vesilahden kunta on Tampereen seutukuntaan kuuluva maaseutumainen, viihtyisä ja turvallinen asuinkunta,

Lisätiedot

Vuoden 2016 talousarvion ja. vuosien 2017 2018 taloussuunnitelman. laadintaohjeet

Vuoden 2016 talousarvion ja. vuosien 2017 2018 taloussuunnitelman. laadintaohjeet Vuoden 2016 talousarvion ja vuosien 2017-2018 taloussuunnitelman laadintaohjeet Vuoden 2016 talousarvion ja vuosien 2017 2018 taloussuunnitelman laadintaohjeet Kunnanhallitus 22.6.2015 216 YLEISTÄ TALOUSTILANTEESTA

Lisätiedot

Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2013-2015

Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2013-2015 Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2013-2015 Hyväksytty valtuustossa 14.11.2011 SEINÄJOEN KAUPUNKI TALOUSHALLINTO www.seinajoki.fi SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1 Talousarvion valmistelun lähtökohdat... 1 1.1

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 5/2011 1 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 5/2011

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 5/2011 1 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 5/2011 KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 5/2011 1 Aika 13.12.2011 klo 18.00 22.15. Paikka Kallaveden seurakuntakeskus, Rauhalahdentie 21, Kuopio Kokoonpano ja läsnäolo Ilkka Raninen, puheenjohtaja

Lisätiedot

Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2014-2015

Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2014-2015 Kirkkonummen kunta Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2014-2015 Kunnanvaltuusto 15.12.2012 Kunnanhallituksen esitys TALOUSARVIO 2013 TALOUSSUUNNITELMA 2014 2015 SISÄLLYSLUETTELO Yleisperustelut 1 Käyttötalousosa

Lisätiedot

TALOUSARVIO VUODELLE 2011 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2011-2014

TALOUSARVIO VUODELLE 2011 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2011-2014 SASTAMALAN KAUPUNKI TALOUSARVIO VUODELLE 2011 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2011-2014 Kaupunginvaltuusto 13.12.2010 Sisällysluettelo 1. SASTAMALAN TALOUS MUUTTUMASSA 1 2. SASTAMALAN STRATEGIA 4 3. SASTAMALAN

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 25 VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖS (LIITE) 2 26 PORLAMMIN LUKION TOIMINNAN LOPETTAMINEN 6

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 25 VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖS (LIITE) 2 26 PORLAMMIN LUKION TOIMINNAN LOPETTAMINEN 6 KUNNANVALTUUSTO ESITYSLISTA 7/2014 Kokousaika 11.6.2014 klo 18.30 Kokouspaikka Kapellby skola, Lapinjärventie 45 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Kunnan tilin ja Business Cardin käyttöoikeus. Asunto-osakeyhtiöiden ja vuokratalojen fuusioselvityksen jatko

Kunnan tilin ja Business Cardin käyttöoikeus. Asunto-osakeyhtiöiden ja vuokratalojen fuusioselvityksen jatko Kunnanhallitus ASIALISTA KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 24.11.2014 klo 15.00-18.10 KÄSITELTÄVÄT ASIAT :t Paikka Savukosken kunnanvirasto 160 161 162 163 164 165 166 167 169 170 171 172 Kunnanhallitukselle

Lisätiedot

Naantalin kaupunki Arviointikertomuksessa 2013 esitettyjä 1 huomioita ja niihin saadut selvitykset

Naantalin kaupunki Arviointikertomuksessa 2013 esitettyjä 1 huomioita ja niihin saadut selvitykset Naantalin kaupunki Arviointikertomuksessa 2013 esitettyjä 1 Toiminnalliset tavoitteet ja niiden arviointi (s. 4) Toista valtuustokautta käytössä ollut Maisema-malli on yhä kehitysvaiheessa. Kaupungin työntekijät

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

TALOUSARVIO 2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA SIIKAJOEN KUNTA Kuva Pirkko Kinnunen TALOUSARVIO 2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015 Valtuusto hyväksynyt 12 /12/2012 1 SISÄLLYSLUETTELO Kunnanvaltuuston päätös 12.12.2012 3 Kunnan visio 4 1.

Lisätiedot

Toimenpideohjelma 2013

Toimenpideohjelma 2013 Kaupunginhallitus 142 10.06.2013 Kulttuurilautakunta 70 14.08.2013 Toimenpideohjelma 2013 564/02.00/2013 Kaupunginhallitus 10.06.2013 142 Valmistelija ja esittelijä: Kaupunginjohtaja Folke Öhman, puh.

Lisätiedot

HARTOLAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2017

HARTOLAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2017 1 HARTOLAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2017 Kunnanhallitus 24.11.2014 277 Kunnanhallitus 8.12.2014 295 Kunnanvaltuusto 18.12.2014 2 YLEISPERUSTELUT 1

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI. Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015 2017

ORIMATTILAN KAUPUNKI. Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015 2017 ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015 2017 Kaupunginhallitus 24.11.2014 Kaupunginvaltuusto 8.12.2014 Sisällysluettelo sivu Kaupunginjohtajan katsaus 3 Strategia 2020 4 Taloudenhoidon

Lisätiedot