TILINTARKASTUKSEN JA ARVIOINNIN MAISTERIOHJELMA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TILINTARKASTUKSEN JA ARVIOINNIN MAISTERIOHJELMA"

Transkriptio

1 JOHTAMISKORKEAKOULU TILINTARKASTUKSEN JA ARVIOINNIN MAISTERIOHJELMA OPINTO-OPAS SISÄLLYS TILINTARKASTUKSEN JA ARVIOINNIN MAISTERIOHJELMA... 2 TAUSTA... 2 MAISTERIOHJELMAN TAVOITTEET JA TUTKINNON SUORITTANEEN AMMATTIKUVA... 2 OHJELMAAN HYVÄKSYMINEN... 3 OHJELMAN LAAJUUS, TUTKINNON RAKENNE JA SISÄLTÖ... 3 OPINTO-OPAS... 3 OHJELMAN KOORDINOINTI... 3 TUTKINTORAKENTEET... 4 KAUPPATIETEIDEN MAISTERIN TUTKINTO 120 OP (KHT-SUUNTAUS)... 4 HALLINTOTIETEIDEN MAISTERIN TUTKINTO 120 OP (JHTT-SUUNTAUS)... 7 MAISTERIOHJELMAN TÄYDENTÄVÄT JA VALINNAISET OPINTOSUORITUKSET... 8 TILINTARKASTAJIEN AUKTORISOINTIJÄRJESTELMÄ... 9 HTM, KHT... 9 KHT-TUTKINTOON VAADITTAVAT OPINNOT... 9 JHTT JHTT-TUTKINTOON VAADITTAVAT OPINNOT... 13

2 2 TILINTARKASTUKSEN JA ARVIOINNIN MAISTERIOHJELMA TAUSTA Tilintarkastuksen ja arvioinnin maisteriohjelma (T&A-maisteriohjelma) on Tampereen yliopiston tarjoama ainutlaatuinen kaksivuotinen maisterikoulutus, joka toteutetaan johtamiskorkeakoulun opintosuuntien yhteistyöllä. Maisteriohjelman opetuksesta vastaavat julkisen talousjohtamisen, julkisoikeuden, yrityksen laskentatoimen sekä yritysjuridiikan ja verooikeuden opintosuunnat. Ohjelman laajuus on 120 opintopistettä. Koulutuksen järjestämisen taustalla ovat kotimaisen ja kansainvälisen kehityksen myötä lisääntyneet tilintarkastus- ja arviointitehtävät yhteiskunnan eri sektoreilla sekä alati kasvanut kysyntä osaavista tilintarkastuksen ja arvioinnin ammattilaisista. Koulutukselle erinomaisen pohjan tarjoaa johtamiskorkeakoulun vahva yksityisen ja julkisen sektorin laskentatoimen ja oikeustieteiden osaaminen. Tilintarkastuksen ja arvioinnin maisteriohjelma käsittää kaksi eri suuntausta, joiden taustalla ovat lakisääteiset tilintarkastuksen ja arvioinnin tehtävät yhteiskunnan eri sektoreilla: 1. JHTT-suuntaus tähtää erityisesti julkisen sektorin tilintarkastuksen ja arvioinnin asiantuntijatehtäviin ja kouluttaa hallintotieteiden maistereita, ja 2. KHT-suuntaus tähtää ensisijaisesti yrityssektorin vastaaviin tehtäviin ja kouluttaa kauppatieteiden maistereita. Suuntausjaon perustana ovat nykyiset auktorisoidut tilintarkastajatutkinnot (JHTT ja KHT). MAISTERIOHJELMAN TAVOITTEET JA TUTKINNON SUORITTANEEN AMMATTIKUVA Tilintarkastuksen ja arvioinnin maisteriohjelmalle on asetettu kaksi tavoitetta: 1) Ensimmäisenä tavoitteena on tarjota opiskelijoille mahdollisuus erikoistua tarkastuksen ja arvioinnin erityiskysymyksiin ja tuottaa alan asiantuntijoita erilaisiin taloushallinnon tehtäviin erilaisissa julkisen ja yksityisen sektorin organisaatioissa. 2) Toisena tavoitteena on varmistaa opiskelijoille mahdollisuus osana maisterintutkintoaan suorittaa ne tilintarkastajien ammattitutkintoihin (KHT ja JHTT) vaadittavat opinnot, jotka ovat perusedellytyksenä näihin tutkintoihin osallistumiselle. Tältä osin koulutuksen suunnittelua ja toteutusta ohjaavat kulloinkin voimassa olevat tilintarkastusta ja tilintarkastajien auktorisointia koskevat normit. Tilintarkastajien ammattitutkintojen osalta koulutus keskittyy KHT- ja JHTT-tutkintojen edellyttämiin opintoihin, kun taas HTMtutkintoon tähtäävät opinnot toteutetaan lähinnä ammattikorkeakoulujen toimesta. Tilintarkastuksen ja arvioinnin maisteriohjelma antaa ohjelmasta valmistuneille valmiudet toimia laajalti erilaisissa yksityisen ja julkisen sektorin organisaatioissa talousjohtamisen, arvioinnin ja tilintarkastuksen asiantuntijatehtävissä. Tämän lisäksi ohjelma tarjoaa sen suorittaneelle henkilölle erinomaisen lähtökohdan tähdätä tulevaisuudessa, vaadittavan käytännön ammatillisen kokemuksen hankittuaan, auktorisoidun tilintarkastajan tutkintoon ja ammattiin.

3 3 OHJELMAAN HYVÄKSYMINEN Valinta maisteriohjelmaan tapahtuu harkinnanvaraisesti aiempien opintojen ja opintomenestyksen perusteella. Ohjelmaan hyväksymisen edellytyksenä on soveltuva kandidaatin tutkinto. Erityisistä syistä ohjelmaan voidaan hyväksyä myös hakija, joka on suorittanut noin opintopisteen laajuiset yliopisto-opinnot, joihin sisältyvät perus- ja aineopinnot (tai niitä vastaavat opinnot) laskentatoimessa tai oikeustieteessä. Mikäli opiskelija hakee maisteriohjelmaan ennen kuin kandidaatin tutkinto on suoritettu, hyväksymisen edellytyksenä on, että opiskelija on edennyt opinnoissaan niin pitkälle, että kandidaatin tutkinto on suoritettavissa hyväksymistä seuraavan syyslukukauden aikana. Aiemmista opinnoista riippuen hyväksytyltä voidaan edellyttää lisäksi täydentäviä opintoja. Myös soveltuvan ammattikorkeakoulututkinnon kiitettävin arvosanoin suorittaneet, joiden tutkintoon sisältyy vahvasti laskentatoimen ja/tai oikeustieteen opintoja, voivat tulla hyväksytyiksi maisteriohjelmaan. Ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneilta voidaan edellyttää lisäksi täydentäviä opintoja. Maisteriohjelmaan valituilta edellytetään sitoutumista päätoimiseen opiskeluun. OHJELMAN LAAJUUS, TUTKINNON RAKENNE JA SISÄLTÖ Maisteriohjelman laajuus on 120 opintopistettä, ja sen suorittaminen johtaa joko kauppatieteiden tai hallintotieteiden maisterin tutkintoon. Maisterin tutkintoon johtava ohjelma rakentuu laskentatoimen ja oikeustieteiden opintojaksotarjonnan varaan. Ohjelma käsittää sekä KHT- ja JHTT-suuntauksille yhteisiä opintojaksoja että erikseen kummallekin suuntaukselle tarjottavia opintojaksoja. Maisteriohjelman opiskelija suorittaa pakollisina kaikille yhteiset ja erityisesti oman suuntauksensa mukaiset syventävät opinnot. Perus- ja aineopintoja kunkin opiskelijan tulee suorittaa hänelle räätälöidyn henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS) mukaisesti. OPINTO-OPAS Tässä opinto-oppaassa esitetään Tilintarkastuksen ja arvioinnin maisteriohjelman tutkintorakenne ja maisteriohjelmaan sisältyvien pakollisten opintojaksojen opetussuunnitelmat. Muiden tutkintoon sisällytettävien opintojaksojen opetussuunnitelmat löytyvät johtamiskorkeakoulun opinto-oppaasta, jota on syytä lukea rinnan tämän oppaan kanssa. OHJELMAN KOORDINOINTI Maisteriohjelmalla on vastuuryhmä, jonka jäseniä ovat professori Lili Kihn professori Lasse Oulasvirta professori Seppo Penttilä yliopistonlehtori Jani Wacker yliopistonlehtori Veikko Vahtera.

4 4 Tilintarkastuksen ja arvioinnin maisteriohjelmaa johtaa professori Lasse Oulasvirta. Tutkintohallinnollisista kysymyksistä ja henkilökohtaisista opintosuunnitelmista vastaavat yhdessä vastuuopettajien ja maisteriohjelman koordinaattori Pietu Mänttärin, kanssa opintokoordinaattori Heli-Maija Tontti, (kauppatieteet) ja opintoasiain päällikkö Kirsti Järvinen, (03) (hallintotieteet). TUTKINTORAKENTEET KAUPPATIETEIDEN MAISTERIN TUTKINTO 120 op (KHT-SUUNTAUS) YRITYKSEN LASKENTATOIMEN OPINTOSUUNTA Ohjelman pakolliset opinnot KATLAS11 Laskentatoimen teoria ja IFRS I KATLAS13 Tilintarkastus II KATLAS14 Yrityksen taloustieteellisen tutkimuksen perusteet KATLAS17 Konsernitilinpäätös I KATLAS20 Tilinpäätösanalyysi HALJTS02 Tarkastusmenetelmien teoria ja käytäntö HALJTS06 Tuloksellisuuden arvioinnin teoria ja tutkimus HALJUS14 Euroopan unionin finanssihallinto-oikeus KATLAS90 Pro gradu -seminaari ja -tutkielma 40 op + 40 op = 80 op 40 op Valinnaiset opinnot 40 op Opinnot liittyvät maisteriohjelman KHT-suuntauksen oikeustieteen opintoihin (ks. s. 11) tai muihin opintoihin (ks. s ) riippuen opiskelijan suorittamista aikaisemmista opinnoista. Maisteriohjelman edeltävät opinnot KATLAP21 Tilinpäätösraportoinnin perusteet KATLAA22 Liikekirjanpidon perusteet KATLAA23 Liikekirjanpidon ja tilinpäätösraportoinnin jatkokurssi 10 op KATLAA24 Tilintarkastus I Suositeltavat edeltävät opinnot KATLAP11 Johdon laskentatoimen perusteet KATLAA12 Johdon laskentatoimen jatkokurssi 10 op HALJTA05 Tuloksellisuuden arviointi julkisessa toiminnassa HALJTA21 Sisäinen valvonta ja sisäinen tarkastus HALJUA25 Julkistalousoikeus

5 YRITYSJURIDIIKAN JA VERO-OIKEUDEN OPINTOSUUNTA, SUUNTAUTUMISVAIHTOEHTONA YRITYSJURIDIIKKA 5 Ohjelman pakolliset opinnot op = 8 KATLAS11 Laskentatoimen teoria ja IFRS I KATLAS13 Tilintarkastus II KATLAS17 Konsernitilinpäätös I KATLAS20 Tilinpäätösanalyysi HALJUS14 Euroopan unionin finanssihallinto-oikeus KATYVS21 Yhtiöoikeuden syventävä opintojakso HALJTS02 Tarkastusmenetelmien teoria ja käytäntö TAI HALJTS06 Tuloksellisuuden arvioinnin teoria ja tutkimus KATYVS11 Yritysjuridiikan ajankohtaiset teemat TAI HALJUS21 Oikeustieteellinen tutkimus KATYVS99 Pro gradu -seminaari ja -tutkielma 10 op 40 op Valinnaiset opinnot 3 Opinnot liittyvät maisteriohjelman KHT-suuntauksen laskentatoimen (ks. s ) tai vero-oikeuden (ks. s. 11) opintoihin tai muihin opintoihin (ks. s ) riippuen opiskelijan suorittamista aikaisemmista opinnoista. Suositeltavat opinnot KATYVS22 Sopimusoikeuden syventävä opintojakso KATYVS23 Työoikeuden syventävä opintojakso Maisteriohjelman edeltävät opinnot KATYVP11 Johdatus oikeusjärjestykseen KATYVA12 Yritysjuridiikan perusteet KATYVA23 Yhtiöoikeus Suositeltavat edeltävät opinnot KATYVA34 Pankkioikeus KATYVA35 Rahoitusoikeus KATLAP21 Tilinpäätösraportoinnin perusteet KATLAA22 Liikekirjanpidon perusteet KATLAA23 Liikekirjanpidon ja tilinpäätösraportoinnin jatkokurssi 10 op KATLAA24 Tilintarkastus I KATLAP11 Johdon laskentatoimen perusteet HALJTA21 Sisäinen valvonta ja sisäinen tarkastus tai HALJTA05 Tuloksellisuuden arviointi julkisessa toiminnassa HALJUA25 Julkistalousoikeus

6 YRITYSJURIDIIKAN JA VERO-OIKEUDEN OPINTOSUUNTA, SUUNTAUTUMISVAIHTOEHTONA VERO-OIKEUS 6 Ohjelman pakolliset opinnot op = 80 8 KATLAS11 Laskentatoimen teoria ja IFRS I KATLAS13 Tilintarkastus II KATLAS17 Konsernitilinpäätös I KATLAS20 Tilinpäätösanalyysi HALJUS14 Euroopan unionin finanssihallinto-oikeus HALJTS02 Tarkastusmenetelmien teoria ja käytäntö TAI HALJTS06 Tuloksellisuuden arvioinnin teoria ja tutkimus KATYVS42 Arvonlisäverotuksen syventävä opintojakso TAI KATYVS41 Yritysverotuksen syventävä jakso KATYVS45 Vero-oikeuden ajankohtaiset teoreettiset ja käytännön kysymykset TAI HALJUS21 Oikeustieteellinen tutkimus KATYVS99 Pro gradu -seminaari ja -tutkielma 5/10 op 40 op Valinnaiset opinnot op Opinnot liittyvät maisteriohjelman KHT-suuntauksen laskentatoimen (ks. s ) tai yritysjuridiikan (ks. s. 11) opintoihin tai muihin opintoihin (ks. s ) riippuen opiskelijan suorittamista aikaisemmista opinnoista. Maisteriohjelman edeltävät opinnot KATYVP11 Johdatus oikeusjärjestykseen KATYVA13 Vero-oikeuden perusteet KATYVA24 Yritysverotus tai KATYVA41 Arvonlisäverotus Suositeltavat edeltävät opinnot KATLAP21 Tilinpäätösraportoinnin perusteet KATLAA22 Liikekirjanpidon perusteet KATLAA23 Liikekirjanpidon ja tilinpäätösraportoinnin jatkokurssi 10 op KATLAA24 Tilintarkastus I KATLAP11 Johdon laskentatoimen perusteet HALJTA21 Sisäinen valvonta ja sisäinen tarkastus tai HALJTA05 Tuloksellisuuden arviointi julkisessa toiminnassa HALJUA25 Julkistalousoikeus

7 HALLINTOTIETEIDEN MAISTERIN TUTKINTO 120 op (JHTT-SUUNTAUS) JULKISEN TALOUSJOHTAMISEN OPINTOSUUNTA 7 Ohjelman pakolliset opinnot 40 op + 40 op = 80 op HALJTS01 Tilinpäätösinformaation tulkinta julkisessa hallinnossa HALJTS02 Tarkastusmenetelmien teoria ja käytäntö HALJTS03 Julkisen sektorin rahoitusjärjestelmät HALJTS06 Tuloksellisuuden arvioinnin teoria ja tutkimus HALJTS07 Julkisen talousjohtamisen tutkimusotteet KATLAS13 Tilintarkastus II HALJUS14 Euroopan unionin finanssihallinto-oikeus KATYVS42 Arvonlisäverotuksen syventävä opintojakso HALJTS99 Pro gradu -seminaari ja -tutkielma 40 op Valinnaiset opinnot 40 op Opinnot liittyvät maisteriohjelman JHTT-suuntauksen laskentatoimen (ks. s ) tai oikeustieteen (ks. s ) opintoihin riippuen opiskelijan suorittamista aikaisemmista opinnoista. Maisteriohjelman edeltävät opinnot HALJTP01 Julkisen sektorin instituutioiden talous HALJTA02 Talouden suunnittelu ja päätöksenteko julkisorganisaatioissa HALJTA03 Julkisen talousjohtamisen informaatio HALJTA04 Valvonta ja tarkastus julkisessa taloudessa HALJTA05 Tuloksellisuuden arviointi julkisessa toiminnassa HALJTA11 Valtiontalouden kirjanpito tai HALJTA12 Kunnallistalouden kirjanpito Suositeltavat edeltävät opinnot HALJTA21 Sisäinen valvonta ja sisäinen tarkastus KATLAP11 Johdon laskentatoimen perusteet KATLAP21 Tilinpäätösraportoinnin perusteet KATLAA22 Liikekirjanpidon perusteet KATLAA24 Tilintarkastus I HALJUA25 Julkistalousoikeus KATYVA41 Arvonlisäverotus

8 8 JULKISOIKEUDEN OPINTOSUUNTA Ohjelman pakolliset opinnot op = 8 HALJTS01 Tilinpäätösinformaation tulkinta julkisessa hallinnossa HALJTS02 Tarkastusmenetelmien teoria ja käytäntö HALJTS03 Julkisen sektorin rahoitusjärjestelmät HALJTS06 Tuloksellisuuden arvioinnin teoria ja tutkimus HALJUS14 Euroopan unionin finanssihallinto-oikeus HALJUS21 Oikeustieteellinen tutkimus KATYVS42 Arvonlisäverotuksen syventävä opintojakso HALJUS11 Hallinto-oikeuden syventävä jakso TAI HALJUS12 Valtiosääntöoikeuden syventävä jakso TAI HALJUS13 Kunnallisoikeuden syventävä jakso HALJUS99 Pro gradu -seminaari ja -tutkielma 10 op 40 op Valinnaiset opinnot 3 Opinnot liittyvät maisteriohjelman JHTT-suuntauksen laskentatoimen (ks. s ) tai oikeustieteen (ks. s ) opintoihin riippuen opiskelijan suorittamista aikaisemmista opinnoista. Maisteriohjelman edeltävät opinnot HALJUA25 Julkistalousoikeus HALJUA21 Hallintotoiminnan oikeudelliset perusteet tai HALJUA22 Valtiosääntöoikeus tai HALJUA23 Kunnallisoikeus Suositeltavat edeltävät opinnot HALJTP01 Julkisen sektorin instituutioiden talous HALJTA02 Talouden suunnittelu ja päätöksenteko julkisorganisaatioissa HALJTA03 Julkisen talousjohtamisen informaatio HALJTA04 Valvonta ja tarkastus julkisessa taloudessa HALJTA05 Tuloksellisuuden arviointi julkisessa toiminnassa KATYVA41 Arvonlisäverotus MAISTERIOHJELMAN TÄYDENTÄVÄT JA VALINNAISET OPINTOSUORITUKSET Henkilökohtaisessa opintosuunnitelmassa (HOPS), joka laaditaan opiskelijalle syyslukukauden alussa, suunnitellaan yksilöllisesti kunkin opiskelijan tutkinnon sisältö pakollisine ja valinnaisine opintoineen. Tutkintoon vaadittavien opintojen koostumus riippuu opiskelijan suuntautumisvaihtoehdosta, aikaisemmista suorituksista ja siitä, mitkä ovat opiskelijan tutkinnolleen asettamat tavoitteet. Tutkinnon minimilaajuus voi näiden opintojen vuoksi jonkin verran ylittyä.

9 9 TILINTARKASTAJIEN AUKTORISOINTIJÄRJESTELMÄ HTM, KHT Tilintarkastuskoulutuksen suunnittelua ohjaavat tilintarkastusta ja tilintarkastajien auktorisointia koskevat säännökset. Tilintarkastusjärjestelmää ohjaavat seuraavat säädökset: Tilintarkastuslaki (459/2007). Annettu Helsingissä 13 päivänä huhtikuuta Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös (1325/96) KHT-tutkintoon vaadittavista opinnoista (siirtymäaika voimassa ). Työ- ja elinkeinoministeriön asetus (262/2008) KHT- ja HTM-tilintarkastajan hyväksymisvaatimuksista. Annettu Helsingissä 22 päivänä huhtikuuta Yksityisen sektorin tilintarkastajat auktorisoi kauppakamarijärjestö. Yksityisoikeudellisten yhteisöjen tilintarkastajat voivat suorittaa keskuskauppakamarin hyväksymän tilintarkastajatutkinnon (KHT-tutkinto) tai kauppakamarin hyväksymän tilintarkastajatutkinnon (HTMtutkinto). KHT-tilintarkastajalta vaaditaan ylempi korkeakoulututkinto ja HTM-tilintarkastajalta alempi korkeakoulututkinto. Lisäksi molempiin tutkintoihin vaaditaan tehtävän edellyttämät opinnot kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksellä tarkemmin määrättävissä aineissa. KHT-TUTKINTOON VAADITTAVAT OPINNOT Työ- ja elinkeinoministeriön asetus (262/2008) KHT- ja HTM-tilintarkastajan hyväksymisvaatimuksista. 3 Tilintarkastuksen ja laskentatoimen opinnot KHT-tutkintoon hyväksymisen edellytyksenä on, että hakijalla on vähintään 60 opintopisteen tai 40 opintoviikon laajuiset tilintarkastuksen ja laskentatoimen opinnot, jotka käsittävät ainakin seuraavat aihealueet: 1) tilintarkastusta koskeva sääntely ja hyvä tilintarkastustapa; 2) kirjanpitoa ja tilinpäätöstä koskeva sääntely, hyvä kirjanpitotapa ja tilinpäätöksen analysointi; 3) johdon laskentatoimi; 4) sisäinen valvonta. HTM-tutkintoon hyväksymisen edellytyksenä on, että hakijalla on vähintään 52 opintopisteen tai 3intoviikon laajuiset tilintarkastuksen ja laskentatoimen opinnot 1 momentissa edellytetyllä tavalla. 4 Oikeustieteen opinnot KHT-tutkintoon hyväksymisen edellytyksenä on, että hakijalla on vähintään 30 opintopis-

10 10 teen tai 20 opintoviikon laajuiset oikeustieteen opinnot, jotka käsittävät ainakin seuraavat aihealueet: 1) eri yhteisömuotoja ja arvopaperimarkkinoita koskeva sääntely; 2) yritysverotus, ennakkoperintä, arvonlisäverotus ja verotusmenettely; 3) kauppa- ja varallisuusoikeus sekä maksukyvyttömyys- ja työlainsäädäntö. HTM-tutkintoon hyväksymisen edellytyksenä on, että hakijalla on vähintään 22 opintopisteen tai 1intoviikon laajuiset oikeustieteen opinnot 1 momentissa edellytetyllä tavalla. 5 Muut opinnot KHT- ja HTM-tutkintoon hyväksymisen edellytyksenä on, että hakijalla on vähintään 22 opintopisteen tai 1intoviikon laajuiset kauppa- ja taloustieteelliset yleisopinnot, jotka käsittävät ainakin seuraavat asiakokonaisuudet: 1) liiketaloustiede ja kansantaloustiede; 2) yritysrahoitus ja rahoitusmarkkinat; 3) talousmatematiikka ja tilastotiede; 4) tietotekniikka ja tietojärjestelmät. KHT-TUTKINTOON VAADITTAVAT OPINNOT OVAT SUORITETTAVISSA SEURAAVILLA TaY:n OPINTOJAKSOILLA (minimivaatimus) Tilintarkastuksen ja laskentatoimen opinnot (vähintään 60 op) HUOM. minimivaatimusten lisäksi suositeltavista opinnoista on valittava vähintään 10 op, jotta tilintarkastuksen ja laskentatoimen opintoja tulee vähintään asetuksen vaatimuksen mukaiset 60 op 1) Tilintarkastusta koskeva sääntely ja hyvä tilintarkastustapa KATLAA24 Tilintarkastus I KATLAS13 Tilintarkastus II 2) Kirjanpitoa ja tilinpäätöstä koskeva sääntely, hyvä kirjanpitotapa ja tilinpäätöksen analysointi KATLAP21 Tilinpäätösraportoinnin perusteet KATLAA22 Liikekirjanpidon perusteet KATLAA23 Liikekirjanpidon ja tilinpäätösraportoinnin jatkokurssi KATLAS17 Konsernitilinpäätös I KATLAS20 Tilinpäätösanalyysi KATLAS11 Laskentatoimen teoria ja IFRS I Suositeltavat KATLAS15 Laskentatoimen teoria ja IFRS II KATLAS19 Konsernitilinpäätös II 10 op

11 11 3) Johdon laskentatoimi KATLAP11 Johdon laskentatoimen perusteet Suositeltavat KATLAA13 Laskentatoimi ja talousjohtaminen KATLAA12 Johdon laskentatoimen jatkokurssi KATLAS18 Strategic management accounting KATLAS16 Accounting information systems KATLAS12 Johdon laskentatoimi ja inhimillinen käyttäytyminen 10 op 10 op 4) Sisäinen valvonta KATLAA24 Tilintarkastus I (opintojakso sisältää sisäisen valvonnan osion) Oikeustieteen opinnot (vähintään 30 op) 1) Eri yhteisömuotoja ja arvopaperimarkkinoita koskeva sääntely KATYVA12 Yritysjuridiikan perusteet KATYVA23 Yhtiöoikeus Suositeltava KATYVA21 Sopimusoikeus 2) Yritysverotus, ennakkoperintä, arvonlisäverotus ja verotusmenettely KATYVA13 Vero-oikeuden perusteet KATYVA24 Yritysverotus KATYVA41 Arvonlisäverotus Suositeltava KATYVA42 Verotusmenettely ja oikeusturva verotuksessa 3) Kauppa- ja varallisuusoikeus sekä maksukyvyttömyys- ja työlainsäädäntö KATYVA37 Työ- ja virkamiesoikeus KATYVA34 Pankkioikeus Suositeltava KATYVA31 Yrityksen oikeudellinen riskienhallinta Muut opinnot (vähintään 22 op) 1) Liiketaloustiede tai kansantaloustiede KATTAP11 Taloustieteen peruskurssi Esim. KATJOP11 Yrityksen johtamisen perusteet TAI KATMAP11 Moniuloitteinen markkinointi TAI ennen lukuvuotta tarjotuista opintojaksoista esim.

12 12 MARKP022 Markkinoinnin perusteet TAI LASKP100 Johdatus liiketalouteen 2) Yritysrahoitus tai rahoitusmarkkinat KATRAP11 Rahoituksen perusteet 3) Talousmatematiikka tai tilastotiede KATTAA01 Taloustieteen matematiikka I MTTTP1 Tilastotieteen johdantokurssi 4) Tietotekniikka tai tietojärjestelmät SISY Tietotekniikkataidot 3 op KHT-tutkintoon hakevan henkilön tulee osoittaa yliopiston laatimalla todistuksella, että hänen suorittamansa opinnot vastaavat KTM:n päätöksen mukaisia opintovaatimuksia. Yliopiston antama todistus on maksullinen. Todistuksen antaa maisteriohjelman koordinaattori Pietu Mänttäri, JHTT Tilintarkastuskoulutuksen suunnittelua ohjaavat tilintarkastusta ja tilintarkastajien auktorisointia koskevat säännökset. Tilintarkastusjärjestelmää ohjaavat seuraavat säädökset: Laki julkishallinnon ja -talouden tilintarkastajista (467/1999) Valtiovarainministeriön asetus (1369/2009) julkishallinnon ja -talouden tilintarkastajan hyväksymisvaatimuksista. Annettu Helsingissä 22. joulukuuta JHTT-TUTKINTO Julkissektoria varten on JHTT-lautakunnan järjestämä julkishallinnon ja -talouden tilintarkastajan tutkinto (JHTT-tutkinto). Jokaisella kunnalla ja kuntayhtymällä on oltava JHTT- tarkastaja. Tutkinto on hyödyllinen, jopa välttämätön myös valtiontalouden tarkastustehtä- vissä. JHTT-tarkastajilta vaaditaan tilintarkastustehtäviin soveltuva ylempi korkeakoulu-tutkinto ja em. asetuksessa (1369/2009) määritellyt opinnot. Asetuksen 4. luvussa (13 ) säädetään julkishallinnon ja -talouden tilintarkastajan tutkinnon rakenne seuraavasti: JHTT-TUTKINNON RAKENNE Valtiovarainministeriön asetus 1369/2009, luku 4, 13 Tutkinto sisältää seuraavat osa-alueet: 1) tilintarkastustietous ja tekniikka; a) yleinen osuus; b) julkishallinnon osuus; c) yksityisen sektorin osuus; 2) tilintarkastuskertomus ja tilintarkastukseen liittyvät muut raportit; sekä 3) tuloksellisuuden mittaus ja arviointi.

13 13 Tutkinnossa hyväksyminen edellyttää kunkin osa-alueen hyväksyttyä suoritusta. Tutkintoon osallistuvan KHT- tai HTM-tilintarkastajan tarvitsee kuitenkin suorittaa hyväksytysti vain 1 momentin 1 kohdan b alakohdassa ja 3 kohdassa tarkoitetut osa-alueet. Tutkinto-oikeus on voimassa myöntämisvuoden lisäksi neljän seuraavan kalenterivuoden ajan. JHTT-TUTKINTOON VAADITTAVAT OPINNOT Valtiovarainministeriön asetus 1369/2009, luku 2. 3 Tutkintoon edellytettävät tilintarkastuksen laskentatoimen opinnot Tutkintoon hyväksymisen edellytyksenä on, että hakijalla on vähintään 52 opintopisteen tai 3intoviikon laajuiset tilintarkastuksen ja laskentatoimen opinnot. Opintoihin tulee sisältyä ainakin seuraavat aihealueet: 1) kirjanpidon ja tilinpäätöksen periaatteet; 2) tilintarkastuksen ja tuloksellisuustarkastuksen sekä arvioinnin periaatteet; 3) julkisyhteisöjen meno- ja tulotalous, budjetointi ja muut talouden ohjausjärjestelmät; sekä 4) johdon laskentatoimi ja sisäinen valvonta. 4 Tutkintoon edellytettävät oikeustieteen opinnot Tutkintoon hyväksymisen edellytyksenä on, että hakijalla on vähintään 30 opintopisteen tai 20 opintoviikon laajuiset oikeustieteen opinnot. Opintoihin tulee sisältyä: 1) vero-oikeutta, eri yhteisömuotoja koskevaa sääntelyä, kauppa- ja varallisuusoikeutta sekä työlainsäädäntöä käsittäviä opintoja; 2) opintoja julkisyhteisöjen varainkäytön ja varainkäytön valvonnan oikeudellisesta sääntelystä, varainkäyttöön ja varainkäytön valvontaan liittyvistä tehtävistä ja tehtävien muutoksesta sekä julkisyhteisöjen varainhankinnasta; 3) Euroopan unionin varainkäyttöä ja varainhoidon valvontaa koskevia opintoja. 5 Tutkintoon edellytettävät muut opinnot Tutkintoon hyväksymisen edellytyksenä on, että hakijalla on yhteensä vähintään 22 opintopisteen tai 1intoviikon laajuiset opinnot seuraavissa oppiaineissa: 1) hallintotieteet; 2) kansantaloustiede; 3) rahoitus; 4) tilastotiede; sekä 5) tietojärjestelmätiede.

14 14 JHTT-TUTKINTOON VAADITTAVAT OPINNOT OVAT SUORITETTAVISSA SEURAAVILLA TaY:n VOIMASSA OLEVAN OPINTO-OPPAAN MUKAISILLA OPINTOJAKSOILLA (minimivaatimus) Laskentatoimen opinnot (vähintään 52 op) Opintojen tulee antaa riittävät tiedot kirjanpidon ja tilinpäätöksen periaatteista, tilintarkastuksen ja tuloksellisuustarkastuksen sekä arvioinnin periaatteista, julkisyhteisöjen meno- ja tulotaloudesta, budjetoinnista ja muista talouden ohjausjärjestelmistä sekä johdon laskentatoimesta ja sisäisestä valvonnasta. 1) Opinnot voivat koostua seuraavista opintojaksoista: a) kirjanpidon ja tilinpäätöksen periaatteet KATLAP21 Tilinpäätösraportoinnin perusteet KATLAA22 Liikekirjanpidon perusteet HALJTA11 Valtiontalouden kirjanpito HALJTA12 Kunnallistalouden kirjanpito Suositeltavat KATLAA23 Liikekirjanpidon ja tilinpäätösraportoinnin jatkokurssi KATLAA13 Laskentatoimi ja talousjohtaminen KATLAS17 Konsernitilinpäätös I KATLAS19 Konsernitilinpäätös II KATLAS20 Tilinpäätösanalyysi KATLAS11 Laskentatoimen teoria ja IFRS I KATLAS15 Laskentatoimen teoria ja IFRS II 10 op b) tilintarkastuksen ja tuloksellisuustarkastuksen sekä arvioinnin periaatteet KATLAA24 Tilintarkastus I HALJTA05 Tuloksellisuuden arviointi julkisessa toiminnassa Suositeltavat KATLAS13 Tilintarkastus II HALJTS02 Tarkastusmenetelmien teoria ja käytäntö HALJTS06 Tuloksellisuuden arvioinnin teoria ja tutkimus 10 op c) julkisyhteisöjen meno- ja tulotalous, budjetointi ja muut talouden ohjausjärjestelmät HALJTA02 Talouden suunnittelu ja päätöksenteko julkisorganisaatiossa HALJTA03 Julkisen talousjohtamisen informaatio HALJTS03 Julkisen sektorin rahoitusjärjestelmät Suositeltavat HALJTP01 Julkisen sektorin instituutioiden talous HALJTS01 Tilinpäätösinformaation tulkinta julkisessa hallinnossa

15 15 d) johdon laskentatoimi ja sisäinen valvonta KATLAP11 Johdon laskentatoimen perusteet HALJTA21 Sisäinen valvonta ja sisäinen tarkastus Suositeltavat HALJTA04 Valvonta ja tarkastus julkisessa taloudessa KATLAA24 Tilintarkastus I KATLAA12 Johdon laskentatoimen jatkokurssi 10 op 2) Muita talouden ohjausjärjestelmiä koskevia opintoja voidaan suorittaa soveltuvin osin myös muissa kuin talousoppiaineissa. Tältä osin kurssin soveltuvuudesta on keskusteltava ao. T&A-vastuuopettajan kanssa. Oikeustieteen opinnot (vähintään 30 op) Opintojen tulee antaa riittävät tiedot vero-oikeudesta, eri yhteisömuotoja koskevasta sääntelystä, kauppa- ja varallisuusoikeudesta ja työlainsäädännöstä, julkisyhteisöjen varainkäytöstä ja varainkäytön valvonnan oikeudellisesta sääntelystä, varainkäyttöön ja varainkäytön valvontaan liittyvistä tehtävistä ja tehtävien muutoksesta sekä julkisyhteisöjen varainhankinnasta sekä Euroopan unionin varainkäytöstä ja varainhoidon valvonnasta. Opinnot voivat koostua seuraavista opintojaksoista: a) vero-oikeutta, eri yhteisömuotoja koskevaa sääntelyä, kauppa- ja varallisuusoikeutta sekä työlainsäädäntöä käsittäviä opintoja KATYVA13 Vero-oikeuden perusteet KATYVA12 Yritysjuridiikan perusteet KATYVA37 Työ- ja virkamiesoikeus KATYVA23 Yhtiöoikeus Suositeltavat HALJUA23 Kunnallisoikeus KATYVA21 Sopimusoikeus KATYVA31 Yrityksen oikeudellinen riskienhallinta KATYVA34 Pankkioikeus KATYVA41 Arvonlisäverotus KATYVS43 Kansainvälisen verotuksen syventävä jakso KATYVS44 Eurooppa-vero-oikeus b) opintoja julkisyhteisöjen varainkäytön ja varainkäytön valvonnan oikeudellisesta sääntelystä, varainkäyttöön ja varainkäytön valvontaan liittyvistä tehtävistä ja tehtävien muutoksesta sekä julkisyhteisöjen varainhankinnasta HALJUA25 Julkistalousoikeus Suositeltavat HALJUA14 Julkisoikeuden perusteet HALJUA21 Hallintotoiminnan oikeudelliset perusteet

16 c) Euroopan unionin varainkäyttöä ja varainhoidon valvontaa koskevia opintoja HALJUS14 Euroopan unionin finanssihallinto-oikeus 16 Muut opinnot (vähintään 22 op) Tutkintoon hyväksymisen edellytyksenä on, että hakijalla on yhteensä vähintään 22 opintopisteen tai 1intoviikon laajuiset opinnot seuraavissa oppiaineissa: 1) hallintotieteet, 2) kansantaloustiede, 3) rahoitus, 4) tilastotiede sekä 5) tietojärjestelmätiede. 1) Hallintotieteet HALHAP01 Johdatus hallintotieteeseen Suositeltava HALHAA12 Julkiset hallinta- ja hallintojärjestelmät 2) Kansantaloustiede KATTAP11 Taloustieteen peruskurssi 3) Rahoitus KATRAP11 Rahoituksen perusteet HALJTS03 Julkisen sektorin rahoitusjärjestelmät 4) Tilastotiede MTTTP1 Tilastotieteen johdantokurssi 5) Tietojärjestelmätiede SISY Tietotekniikkataidot 3 op JHTT-tutkintoon hakevan henkilön tulee osoittaa yliopiston laatimalla todistuksella, että hänen suorittamansa opinnot vastaavat VM:n asetuksen mukaisia opintovaatimuksia. Yliopiston antama todistus on maksullinen. Todistuksen antaa maisteriohjelman koordinaattori Pietu Mänttäri,

SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET OPINTO-OPPAIDEN 2012 2015 ja 2008 2012 VÄLILLÄ

SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET OPINTO-OPPAIDEN 2012 2015 ja 2008 2012 VÄLILLÄ 1 (9) JOHTAMISKORKEAKOULU Huom.! Päivitetty 19.12.2013 SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET OPINTO-OPPAIDEN 2012 2015 ja 2008 2012 VÄLILLÄ talousjohtamisen opintosuunta (oppiaineet finanssihallinto ja julkisyhteisöjen laskentatoimi

Lisätiedot

SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET OPINTO-OPPAIDEN 2012 2015 ja 2015 2018 VÄLILLÄ YRITYSJURIDIIKAN JA VERO-OIKEUDEN OPINTOSUUNTA

SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET OPINTO-OPPAIDEN 2012 2015 ja 2015 2018 VÄLILLÄ YRITYSJURIDIIKAN JA VERO-OIKEUDEN OPINTOSUUNTA SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET OPINTO-OPPAIDEN 2012 2015 ja 2015 2018 VÄLILLÄ YRITYSJURIDIIKAN JA VERO-OIKEUDEN OPINTOSUUNTA Kaikki ennen vuotta 2015 aloittaneet opintosuunnan opiskelijat suorittavat opinnot nykyisessä

Lisätiedot

VERO-OIKEUS Tax Law. Ammatillisten ja tieteellisten tavoitteiden saavuttamiseksi opinnoissa tulevat esille erityisesti seuraavat asiat:

VERO-OIKEUS Tax Law. Ammatillisten ja tieteellisten tavoitteiden saavuttamiseksi opinnoissa tulevat esille erityisesti seuraavat asiat: VERO-OIKEUS Tax Law Hallintotieteiden kandidaatin ja maisterin tutkintojen tavoitteet Vero-oikeus pääaineena suoritettavan hallintotieteiden kandidaatin tutkinnon (120 ov) ja maisterin tutkinnon (160 ov)

Lisätiedot

Työ- ja elinkeinoministeriön asetus

Työ- ja elinkeinoministeriön asetus Työ- ja elinkeinoministeriön asetus KHT- ja HTM-tilintarkastajan hyväksymisvaatimuksista Annettu Helsingissä 22 päivänä huhtikuuta 2008 Työ- ja elinkeinoministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 13 päivänä

Lisätiedot

Hakuopas KHT-tilintarkastajaksi

Hakuopas KHT-tilintarkastajaksi Hakuopas KHT-tilintarkastajaksi Helmikuu 2015 Tilintarkastuslautakunta Keskuskauppakamari Aleksanterinkatu 17, PL 1000, 00101 Helsinki Puh. (09) 4242 6200 www.tilintarkastuslautakunta.fi tila@chamber.fi

Lisätiedot

tältä osin muihin korkeakoulututkintoihin. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian sen jälkeen kun se on hyväksytty ja vahvistettu.

tältä osin muihin korkeakoulututkintoihin. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian sen jälkeen kun se on hyväksytty ja vahvistettu. HE 161/1999 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tilintamastuslain 6 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan tilintarkastuslakia muutettavaksi niin, että ammattikorkeakoulututkinto

Lisätiedot

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN ASETUS TILINTARKASTAJAN HYVÄKSYMISEDELLYTYKSISTÄ

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN ASETUS TILINTARKASTAJAN HYVÄKSYMISEDELLYTYKSISTÄ TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ Muistio Työelämä- ja markkinaosasto 1.12.2015 Neuvotteleva virkamies Marja Hanski TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN ASETUS TILINTARKASTAJAN HYVÄKSYMISEDELLYTYKSISTÄ 1 Yleistä Tasavallan

Lisätiedot

SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET OPINTO-OPPAIDEN 2012 2015 ja 2015 2018 VÄLILLÄ VAKUUTUKSEN JA RISKIENHALLINNAN OPINTOSUUNTA

SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET OPINTO-OPPAIDEN 2012 2015 ja 2015 2018 VÄLILLÄ VAKUUTUKSEN JA RISKIENHALLINNAN OPINTOSUUNTA SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET OPINTO-OPPAIDEN 2012 2015 2015 2018 VÄLILLÄ VAKUUTUKSEN JA RISKIENHALLINNAN OPINTOSUUNTA Siirtymäsäännökset on pääasiassa tarkoitettu vuonna 2012 2014 aloittaneille opiskelijoille. Tätä

Lisätiedot

JULKISOIKEUDEN OPINTOSUUNTA HALLINTOTIETEEN TUTKINTO-OHJELMASSA. opintosuunnan infotilaisuus 1. vuoden opiskelijoille syksy 2013

JULKISOIKEUDEN OPINTOSUUNTA HALLINTOTIETEEN TUTKINTO-OHJELMASSA. opintosuunnan infotilaisuus 1. vuoden opiskelijoille syksy 2013 JULKISOIKEUDEN OPINTOSUUNTA HALLINTOTIETEEN TUTKINTO-OHJELMASSA opintosuunnan infotilaisuus 1. vuoden opiskelijoille syksy 2013 Julkisoikeuden henkilökunta Raija Huhtanen Professori, hallinto-oikeus Jani

Lisätiedot

1 Hyväksytty kauppatieteen akateemisen komitean kokouksessa 31.5.2013

1 Hyväksytty kauppatieteen akateemisen komitean kokouksessa 31.5.2013 1 SIIRTYMÄSÄÄNNÖT AALTO-YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULUN KTK- JA KTM-TUTKINTOJA SUORITTAVILLE Nämä siirtymäsäännöt sisältävät periaatteet, joita sovelletaan, kun ennen 1.8.2013 opintooikeuden saanut opiskelija

Lisätiedot

Hakuopas KHT-tilintarkastajaksi

Hakuopas KHT-tilintarkastajaksi Hakuopas KHT-tilintarkastajaksi Helmikuu 2013 Tilintarkastuslautakunta Keskuskauppakamari Aleksanterinkatu 17, PL 1000, 00101 Helsinki Puh. (09) 4242 6200, faksi (09) 650 303 www.tilintarkastuslautakunta.fi,

Lisätiedot

Matematiikka tai tilastotiede sivuaineena

Matematiikka tai tilastotiede sivuaineena Matematiikka tai tilastotiede sivuaineena Matematiikan sivuainekokonaisuudet Matematiikasta voi suorittaa 25, 60 ja 120 opintopisteen opintokokonaisuudet. Matematiikan 25 op:n opintokokonaisuus Pakolliset

Lisätiedot

Opintojen suunnittelu ja HOPS

Opintojen suunnittelu ja HOPS Opintojen suunnittelu ja HOPS Orientoivat opinnot - osa II Hallintotieteiden tutkinto-ohjelma Opintokoordinaattori Aino Nordling 17.2.2015 klo 15-16.30, Väinö Linna-sali Iltapäivän ohjelma Ohjausvastaava

Lisätiedot

Liite. Nykytilan kuvaus. Tilintarkastajat ja tilintarkastusyhteisöt

Liite. Nykytilan kuvaus. Tilintarkastajat ja tilintarkastusyhteisöt Liite Nykytilan kuvaus Tilintarkastajat ja tilintarkastusyhteisöt Suomessa on kolmenlaisia hyväksyttyjä tilintarkastajia HTM-tilintarkastajia, KHTtilintarkastajia ja JHTT-tilintarkastajia. Näistä HTM-

Lisätiedot

TEKNILLINEN TIEDEKUNTA KAUPPATIETEEN KANDIDAATIN JA MAISTERIN TUTKINTO Ohjeita teknisen viestinnän opiskelijoille tutkintojen suorittamiseen

TEKNILLINEN TIEDEKUNTA KAUPPATIETEEN KANDIDAATIN JA MAISTERIN TUTKINTO Ohjeita teknisen viestinnän opiskelijoille tutkintojen suorittamiseen 7.3.2014 LL TEKNILLINEN TIEDEKUNTA KAUPPATIETEEN KANDIDAATIN JA MAISTERIN TUTKINTO Ohjeita teknisen viestinnän opiskelijoille tutkintojen suorittamiseen SISÄLTÖ 1. KTK Giga - kandidaatintutkinnon suorittaminen

Lisätiedot

Alkuorientaation tavoitteet

Alkuorientaation tavoitteet Informaatiotieteiden yksikkö School of Information Sciences SIS Alkuorientaatio Orientoivat opinnot 1 2014 Alkuorientaation tavoitteet tutustuttaa yliopisto-opiskeluun tutustuttaa opiskelijoita Tampereen

Lisätiedot

Hallintotieteiden perustutkintojen määräykset

Hallintotieteiden perustutkintojen määräykset Filosofinen tiedekunta / Hallintotieteet Hallintotieteiden perustutkintojen määräykset Tutkintojen järjestämistä ja suorittamista koskevat määräykset tarkentavat opetusta ja tutkintoja sääteleviä lakeja,

Lisätiedot

Matematiikka ja tilastotiede. Orientoivat opinnot / 25.8.2015

Matematiikka ja tilastotiede. Orientoivat opinnot / 25.8.2015 Matematiikka ja tilastotiede Orientoivat opinnot / 25.8.2015 Tutkinnot Kaksi erillistä ja peräkkäistä tutkintoa: LuK + FM Laajuudet 180 op + 120 op = 300 op Ohjeellinen suoritusaika 3 v + 2 v = 5 v Tutkinnot

Lisätiedot

TERVEYSTIETEIDEN PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET

TERVEYSTIETEIDEN PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET TERVEYSTIETEIDEN PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET 1. Terveystieteiden tutkinto-ohjelman yleisrakenne ja vaadittavat opintosuoritukset Terveystieteiden tutkinto-ohjelmassa kandidaatin tutkinto

Lisätiedot

Hakuopas KHT-tilintarkastajaksi

Hakuopas KHT-tilintarkastajaksi Hakuopas KHT-tilintarkastajaksi Maaliskuu 2012 Tilintarkastuslautakunta Keskuskauppakamari Aleksanterinkatu 17, PL 1000, 00101 Helsinki Puh. (09) 4242 6200, faksi (09) 650 303 www.tilintarkastuslautakunta.fi,

Lisätiedot

KAUPPATIETEELLISEN ALAN TUTKINTOMÄÄRÄYKSET

KAUPPATIETEELLISEN ALAN TUTKINTOMÄÄRÄYKSET KAUPPATIETEELLISEN ALAN TUTKINTOMÄÄRÄYKSET 1.10.2010 Sivu 1 / 7 Kauppatieteellisessä ja teknillisessä tiedekunnassa suoritettavista kauppatieteellisen alan tutkinnoista ja opinnoista sekä opetuksesta ja

Lisätiedot

PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT OHJEET KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA

PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT OHJEET KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT OHJEET KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA LV 2013 2014 1 Sisällysluettelo OPISKELU KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA... 3 KOULUTUSOHJELMAN

Lisätiedot

Hakuopas HTM-tilintarkastajaksi

Hakuopas HTM-tilintarkastajaksi Hakuopas HTM-tilintarkastajaksi Helmikuu 2015 Tilintarkastuslautakunta Keskuskauppakamari Aleksanterinkatu 17, PL 1000, 00101 Helsinki Puh. (09) 4242 6200 www.tilintarkastuslautakunta.fi tila@chamber.fi

Lisätiedot

Hakuopas HTM-tilintarkastajaksi

Hakuopas HTM-tilintarkastajaksi Hakuopas HTM-tilintarkastajaksi Helmikuu 2013 Tilintarkastuslautakunta Keskuskauppakamari Aleksanterinkatu 17, PL 1000, 00101 Helsinki Puh. (09) 4242 6200, faksi (09) 650 303 www.tilintarkastuslautakunta.fi,

Lisätiedot

LUONNONTIETEIDEN KANDIDAATIN JA FILOSOFIAN MAISTERIN TUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET

LUONNONTIETEIDEN KANDIDAATIN JA FILOSOFIAN MAISTERIN TUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET Johtokunta 7/2013, Asia4 Korjattu liite 1 LUONNONTIETEIDEN KANDIDAATIN JA FILOSOFIAN MAISTERIN TUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET 1. Tutkintojen yleisrakenne, vaadittavat opintosuoritukset ja mitoitus

Lisätiedot

OIKEUSTIETEIDEN OPETUSOHJELMA JA TENTTIPÄIVÄT 2011-2012

OIKEUSTIETEIDEN OPETUSOHJELMA JA TENTTIPÄIVÄT 2011-2012 YLEISET OIKEUSJÄRJESTYSOPINNOT Syyslukukausi 5311002 Johdatus oikeudellisiin opintoihin 2 op 6.-8.9., 28.9. suoritustapa: harjoitustehtävät 5311091 Valtiosääntöoikeus 5 op 12.9.-21.9. x x x x x x 5311304

Lisätiedot

Siirtymäsäännökset Uudesta tutkintoasetuksesta johtuvia muutoksia

Siirtymäsäännökset Uudesta tutkintoasetuksesta johtuvia muutoksia 1 Siirtymäsäännökset Uusi tutkintoasetus (794/2004) tulee voimaan 1.8.2005. Tätä ennen oikeustieteelliseen tiedekuntaan tutkinnonsuoritusoikeuden saaneet ja opintonsa aloittaneet opiskelijat voivat valita,

Lisätiedot

Avoimen yliopiston kauppatieteellisten opintojen alkuinfo 17.8.2015 klo 17.00 Töölön kampus

Avoimen yliopiston kauppatieteellisten opintojen alkuinfo 17.8.2015 klo 17.00 Töölön kampus Avoimen yliopiston kauppatieteellisten opintojen alkuinfo 17.8.2015 klo 17.00 Töölön kampus Kauppatieteellinen ala Väylä - Erillisvalinta Kauppakorkeakoulun kandidaattiohjelmaan - Hakijoille, joilla ei

Lisätiedot

Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op

Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op Esimerkkejä opintopoluista aineopinnot syksyllä 2015 tai keväällä 2016 aloittaville. Aineopinnot 35 op koostuvat: A 1. Yhteiset sisältöopinnot

Lisätiedot

1 KAUPPATIETEELLISET TUTKINNOT

1 KAUPPATIETEELLISET TUTKINNOT 1 (12) Tullessaan valituksi ns. perustason opiskelijavalinnassa opiskelija saa oikeuden suorittaa kauppatieteiden kandidaatin tutkinnon (alempi korkeakoulututkinto) ja kauppatieteiden maisterin tutkinnon

Lisätiedot

Kauppatieteiden maisteri KTM. 31.8.2015 Vaasan yliopisto Teknillinen tiedekunta. Kaisu Säilä

Kauppatieteiden maisteri KTM. 31.8.2015 Vaasan yliopisto Teknillinen tiedekunta. Kaisu Säilä Kauppatieteiden maisteri KTM Vaasan yliopisto Teknillinen tiedekunta Kaisu Säilä Luennon sisältö Kauppatieteiden maisterin (KTM) tutkinto tutkinnon rakenne Tutkinto-ohjelman osaamistavoitteet Täydentävät

Lisätiedot

PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT OHJEET KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA

PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT OHJEET KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT OHJEET KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA LV 2013 2014 1 Sisällysluettelo OPISKELU KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA... 3 KOULUTUSOHJELMAN

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus Maanpuolustuskorkeakoulusta Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2008 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty puolustusministeriön esittelystä, säädetään Maanpuolustuskorkeakoulusta

Lisätiedot

Perustutkintojen suorittamista koskevat määräykset

Perustutkintojen suorittamista koskevat määräykset 109 Hallintotieteiden tiedekunta Hyväksytty hallintotieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston kokouksessa 5.6.2007. 1. Tutkintoja ja opiskelua koskevat määräykset Tutkintojen suorittamisessa noudatetaan

Lisätiedot

LIITE. Tietokone työvälineenä 3 op: word, excel, powerpoint, unix Johdatus liiketoimintaosaamiseen 5 op Kansainvälistymisopinnot 10 op

LIITE. Tietokone työvälineenä 3 op: word, excel, powerpoint, unix Johdatus liiketoimintaosaamiseen 5 op Kansainvälistymisopinnot 10 op Hallintotieteiden kandidaatin tutkinto (180 op) / ALUETIEDE Aluetieteen pääaineopinnot 82 op: Aluetieteen perusteet 5 op Julkinen johtaminen 5 op Oikeus yhteiskunnassa 5 op Hyvinvointipalvelujen hallinto

Lisätiedot

Hakuopas HTM-tilintarkastajaksi

Hakuopas HTM-tilintarkastajaksi Hakuopas HTM-tilintarkastajaksi Maaliskuu 2012 Tilintarkastuslautakunta Keskuskauppakamari Aleksanterinkatu 17, PL 1000, 00101 Helsinki Puh. (09) 4242 6200, faksi (09) 650 303 www.tilintarkastuslautakunta.fi,

Lisätiedot

Infotilaisuus koulutusuudistuksen siirtymäajan päättymisestä

Infotilaisuus koulutusuudistuksen siirtymäajan päättymisestä 8.10.2014 Infotilaisuus koulutusuudistuksen siirtymäajan päättymisestä 8.10.2014 Kati Toikkanen, opintopäällikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö 2 Koulutusuudistuksen siirtymäaika Tampereen

Lisätiedot

Kandidaatin ja maisterin tutkintoja koskevat yleiset määräykset lukuvuosille 2015-2018

Kandidaatin ja maisterin tutkintoja koskevat yleiset määräykset lukuvuosille 2015-2018 TAMPEREEN YLIOPISTO Informaatiotieteiden yksikkö (SIS) Kandidaatin ja maisterin tutkintoja koskevat yleiset määräykset lukuvuosille 2015-2018 Nämä määräykset astuvat voimaan 1.8.2015. Määräykset on vahvistettu

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTO AVOIN YLIOPISTO

TAMPEREEN YLIOPISTO AVOIN YLIOPISTO TAMPEREEN YLIOPISTO AVOIN YLIOPISTO Opetustarjonta lukuvuonna 2011 2012 Opetusohjelmat TAMPERE SEINÄJOKI HÄMEENLINNA PORI TAMPERE Postiosoite TaY, Avoin yliopisto 33014 TAMPEREEN YLIOPISTO Käyntiosoite

Lisätiedot

Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op

Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op Esimerkkejä opintopoluista aineopinnot syksyllä 2014 tai keväällä 2015 aloittaneille. Aineopinnot 35 op koostuvat: A 1. Yhteiset sisältöopinnot

Lisätiedot

TILINTARKASTUKSEN JA TALOUSHALLINNON AMMATILLISET ERIKOISTUMIS- OPINNOT (30 op) 14.1. 16.12.2010

TILINTARKASTUKSEN JA TALOUSHALLINNON AMMATILLISET ERIKOISTUMIS- OPINNOT (30 op) 14.1. 16.12.2010 1 TILINTARKASTUKSEN JA TALOUSHALLINNON AMMATILLISET ERIKOISTUMIS- OPINNOT (30 op) 14.1. 16.12.2010 KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU Koulutuspalvelut 2 TILINTARKASTUKSEN JA TALOUSHALLINNON AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT

Lisätiedot

Maisterihaku 2016. Info Vaasan ammattikorkeakoululla 23.2.2016

Maisterihaku 2016. Info Vaasan ammattikorkeakoululla 23.2.2016 Maisterihaku 2016 Info Vaasan ammattikorkeakoululla 23.2.2016 Maisterihaku Aikaisemman korkeakoulututkinnon (yliopisto, amk) suorittaneille Opinto-oikeus suoraan maisterin tutkintoon Yo- tai amk- tutkinto

Lisätiedot

TUTKINTORAKENNE ja TUTKINTOVAATIMUKSET AHOT ja KAIKENLAISTA MUUTA MERKILLISTÄ HARJOITTELU JA OPETUSOHJELMA. Reija Satokangas FT, yliopistonlehtori

TUTKINTORAKENNE ja TUTKINTOVAATIMUKSET AHOT ja KAIKENLAISTA MUUTA MERKILLISTÄ HARJOITTELU JA OPETUSOHJELMA. Reija Satokangas FT, yliopistonlehtori TUTKINTORAKENNE ja TUTKINTOVAATIMUKSET AHOT ja KAIKENLAISTA MUUTA MERKILLISTÄ HARJOITTELU JA OPETUSOHJELMA Reija Satokangas FT, yliopistonlehtori 1 TUTKINTOJEN KOOSTAMINEN HUK (KAAVIOT MANUAALISSA) (SUORITUSAIKA

Lisätiedot

Tervetuloa kauppatieteilijäksi johtamiskorkeakouluun!

Tervetuloa kauppatieteilijäksi johtamiskorkeakouluun! Tervetuloa kauppatieteilijäksi johtamiskorkeakouluun! Johdatus yliopisto-opiskeluun Opintopäällikkö Heli Tontti Opintokoordinaattori Aino Sipari ORIENTOIVAT OPINNOT, OSA 1, 27.8.2015 Orientoivien opintojen

Lisätiedot

Kauppatieteiden tutkinto-ohjelman opintojen ohjaussuunnitelma

Kauppatieteiden tutkinto-ohjelman opintojen ohjaussuunnitelma Tampereen yliopisto Johtamiskorkeakoulu Kauppatieteiden tutkinto-ohjelma Kauppatieteiden tutkinto-ohjelman opintojen ohjaussuunnitelma Tässä ohjaussuunnitelmassa kuvataan kauppatieteiden tutkinto-ohjelman

Lisätiedot

KANDIVAIHEEN OPISKELIJAINFO

KANDIVAIHEEN OPISKELIJAINFO 1 KANDIVAIHEEN OPISKELIJAINFO HOPS 2 TUTKINTORAKENNE TUTKINTOVAATIMUKSET OPETUSOHJELMA KAIKENLAISTA KÄTEVÄÄ Reija Satokangas FT, yliopistonlehtori RS 2012 2 Tutkintojen koostaminen HuK (kaaviot Manuaalissa)

Lisätiedot

Oikeustieteiden tutkintotavoitteiset opinnot (HTK/HTM-tutkinnot) Hämeenlinnassa 6.6.2016

Oikeustieteiden tutkintotavoitteiset opinnot (HTK/HTM-tutkinnot) Hämeenlinnassa 6.6.2016 Oikeustieteiden tutkintotavoitteiset opinnot (HTK/HTM-tutkinnot) Hämeenlinnassa 6.6.2016 Tutkintotavoitteiset opinnot aikuiskoulutus Itä-Suomen yliopiston oikeustieteiden laitoksen strateginen painopistealue

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO BIOTALOUDEN KOULUTUS JYVÄSKYLÄN YLIOPISTOSSA

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO BIOTALOUDEN KOULUTUS JYVÄSKYLÄN YLIOPISTOSSA BIOTALOUDEN KOULUTUS JYVÄSKYLÄN YLIOPISTOSSA Biotalous paljon mahdollisuuksia Voi sisältää monenlaisia aloja Kemiaa, ympäristötiedettä, johtamista, IT-osaamista, kieliä jne sekä näiden yhdistelmiä Tarjonta

Lisätiedot

Siirtyminen TS2005:stä TS2013:een

Siirtyminen TS2005:stä TS2013:een Siirtyminen TS2005:stä TS2013:een 1. HENKILÖTIEDOT * Etunimi Sukunimi Opiskelijanumero Sähköposti 2. KOULUTUSOHJELMA JA SEN ERIKOISTUMISALUE * Opiskelija siirtyy aina koulutusohjelmaansa vastaavalle erikoistumisalueelle.

Lisätiedot

Tavoitteena tutkinto

Tavoitteena tutkinto Tavoitteena tutkinto Helsingin yliopiston Opintojen suunnittelu Opintoja suunnitellessa on hyvä pohtia mitä ja miksi haluat opiskella millaisia tavoitteita sinulla on millainen olet opiskelijana miten

Lisätiedot

MAISTERIKOULUTUS 2015 VALINTAPERUSTEET Konetekniikka

MAISTERIKOULUTUS 2015 VALINTAPERUSTEET Konetekniikka MAISTERIKOULUTUS 2015 VALINTAPERUSTEET Konetekniikka Haku maisterikoulutukseen (Oulun yliopisto) ( 15.12.2014 klo 08:00 30.1.2015 klo 15:00 ) Hakija voi hakea vain yhteen teknillisen tiedekunnan maisteriohjelmaan

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTO, ARKKITEHTUURIN TIEDEKUNTA Kandidaatintutkinto ja kandidaatintyö Ohjeet 2015

OULUN YLIOPISTO, ARKKITEHTUURIN TIEDEKUNTA Kandidaatintutkinto ja kandidaatintyö Ohjeet 2015 1 OULUN YLIOPISTO, ARKKITEHTUURIN TIEDEKUNTA Kandidaatintutkinto ja kandidaatintyö Ohjeet 2015 1. Tekniikan kandidaatin tutkinto ja sen yleiset tavoitteet... 1 2. Kandidaatin tutkintoon liittyvä kandidaatin

Lisätiedot

Opintojen suunnittelu ja opintoneuvonta

Opintojen suunnittelu ja opintoneuvonta Opintojen suunnittelu ja opintoneuvonta 7 Opintojen suunnittelu ja opintoneuvonta Yliopisto julkaisee yleisoppaan, jokaista tiedekuntaa varten oman opinto-oppaan sekä kieliopintoja varten on erillisen

Lisätiedot

14. TIETOJOHTAMINEN. Rakennustekniikka. Tietojohtaminen. 14.1. Tavoitteet. 14.2. Koulutusohjelman yhteiset perusopinnot

14. TIETOJOHTAMINEN. Rakennustekniikka. Tietojohtaminen. 14.1. Tavoitteet. 14.2. Koulutusohjelman yhteiset perusopinnot Rakennustekniikka 14. TIETOJOHTAMINEN 14.1. Tavoitteet 163 on koulutusohjelma, joka on suunniteltu vastaamaan tietoteknisen, taloudellisen sekä viestinnällisen johtamisen haasteisiin. Tietojohtamisen opinnot

Lisätiedot

Oletko aloittanut kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) opinnot ennen 1.8.2012 ja haluat jatkaa opintojasi?

Oletko aloittanut kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) opinnot ennen 1.8.2012 ja haluat jatkaa opintojasi? Oletko aloittanut kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) opinnot ennen 1.8.2012 ja haluat jatkaa opintojasi? Uudet tutkintovaatimukset tulevat voimaan 1.8.12. Lue, miten jatkat opintojasi.

Lisätiedot

Hallinto-oikeus. Oppiaine-esittely 3.9.2015. UEF // University of Eastern Finland

Hallinto-oikeus. Oppiaine-esittely 3.9.2015. UEF // University of Eastern Finland Hallinto-oikeus Oppiaine-esittely 3.9.2015 Henkilökunta professori Toomas Kotkas professori Tomi Voutilainen apulaisprofessori Suvianna Hakalehto yliopistonlehtori Maija Dahlberg (sijainen 2016 Jaana Palander)

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN KANDIDAATIN TUTKINTO

KASVATUSTIETEIDEN KANDIDAATIN TUTKINTO ERITYISKASVATUKSEN ASIANTUNTIJAKOULUTUS (EA) (Opetussuunnitelma 2009-2010) OPINTONSA 2008 ALOITTANEIDEN VASTAAVUUDET 2009-2010 OPETUSSUUNNITELMAAN. Opetussuunnitelman 2009-2010 muutokset näkyvät vahvennetulla

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2009 2010. Lahden ammattikorkeakoulu Liiketalous. Tilintarkastustyön ja taloushallinnon erikoistumisopinnot 30 op

OPINTO-OPAS 2009 2010. Lahden ammattikorkeakoulu Liiketalous. Tilintarkastustyön ja taloushallinnon erikoistumisopinnot 30 op OPINTO-OPAS 2009 2010 Lahden ammattikorkeakoulu Liiketalous Tilintarkastustyön ja taloushallinnon erikoistumisopinnot 30 op 2 (6) TILINTARKASTUSTYÖN JA TALOUSHALLINNON ERIKOISTUMISOPINNOT 30 op Opintojen

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 11 päivänä huhtikuuta 2011. 299/2011 Valtioneuvoston asetus. opintotukiasetuksen muuttamisesta

Julkaistu Helsingissä 11 päivänä huhtikuuta 2011. 299/2011 Valtioneuvoston asetus. opintotukiasetuksen muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 11 päivänä huhtikuuta 2011 299/2011 Valtioneuvoston asetus opintotukiasetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä 6 päivänä huhtikuuta 2011 Valtioneuvoston päätöksen

Lisätiedot

Laitosten FL-jatko-opiskelijat kartoitetaan vuosittain ja heidän jatko-opintosuunnitelmansa ajanmukaistetaan tarvittaessa. Ajanmukaistamista (esim.

Laitosten FL-jatko-opiskelijat kartoitetaan vuosittain ja heidän jatko-opintosuunnitelmansa ajanmukaistetaan tarvittaessa. Ajanmukaistamista (esim. O U L U N Y L I O P I S T O L u o n n o n t i e t e e l l i n e n t i e d e k u n t a F L - t u t k i n n o n s u o r i t t a m i n e n 1. Opinto-oikeus Jatko-opinto-oikeuden saaminen. Tieteellisen, taiteellisen

Lisätiedot

Lakimieskoulutus EU:ssa Pohjois-Irlanti

Lakimieskoulutus EU:ssa Pohjois-Irlanti Lakimieskoulutus EU:ssa Pohjois-Irlanti Tietolähde: The Law Society of Northern Ireland huhtikuu 2014 KUVAUS Pohjois-Irlannin KANSALLISESTA LAKIMIESKOULUTUSJRJESTELMST 1. Ammattiin pääsy Korkea-asteen

Lisätiedot

HOPS-ohjauksen vaiheet ovat seuraavat: (alleviivatut kohdat ovat ehopsin toiminnallisuuksia)

HOPS-ohjauksen vaiheet ovat seuraavat: (alleviivatut kohdat ovat ehopsin toiminnallisuuksia) HOPS-PROSESSI Teatterikorkeakoulun perustutkintojen tutkintosäännön 12 :n mukaan opiskelija laatii opintojensa suunnittelun tueksi henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS). Opintosuunnitelma on tutkintokohtainen.

Lisätiedot

Hallintotieteiden opinto-opas lkv 2014 15 / Opintojaksot oppiaineittain ok 16.4.14

Hallintotieteiden opinto-opas lkv 2014 15 / Opintojaksot oppiaineittain ok 16.4.14 HTK 180 op / ALUETIEDE Aluetieteen pääaineopinnot 73 op: ALUE2021 Aluetalous ja liikennejärjestelmät 5 op ALUE2017 Aluekehittämisen ammatilliset käytännöt 5 op ALUE2018 Luonto, yhteiskunta ja ympäristönsuojelu

Lisätiedot

Miten suunnittelen opintoni?

Miten suunnittelen opintoni? Humanistinen tiedekunta Jyväskylän yliopisto Taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitos Miten suunnittelen opintoni? PL 35, 40014 Jyväskylän yliopisto 2 SISÄLLYSLUETTELO Opintojen suunnittelu... 3 Tärkeitä

Lisätiedot

HOPS ja opintojen suunnittelu

HOPS ja opintojen suunnittelu HOPS ja opintojen suunnittelu Hanna-Mari Kivinen, 8.12.2010 Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta, Fysiikan laitos Mikä ihmeen HOPS? HOPS eli Henkilökohtainen OPintoSuunnitelma HOPS kuuluu 1.8.2005

Lisätiedot

Tutkintotavoitteiset opinnot

Tutkintotavoitteiset opinnot Oikeustieteiden tutkintotavoitteiset opinnot (HTK/HTM-tutkinnot) Hämeenlinnassa Tutkintotavoitteiset opinnot aikuiskoulutus Itä-Suomen yliopiston oikeustieteiden laitoksen strateginen painopistealue etäopiskelumahdollisuuksien

Lisätiedot

JATKO-OPINTOJA MATEMATIIKASTA KIINNOSTUNEILLE

JATKO-OPINTOJA MATEMATIIKASTA KIINNOSTUNEILLE JATKO-OPINTOJA MATEMATIIKASTA KIINNOSTUNEILLE Opiskeluvaihtoehtoja yliopistossa (n.5v. opinnot) ja ammattikorkeakoulussa (n. 3,5v. opinnot) Yliopistossa keskitytään enemmän teoriaan, amk:ssa käytäntöön

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Kasvatustieteiden tiedekunnan maisteritason erillinen opiskelijavalinta kauppatieteiden kandidaateille kevät 2014 Kasvatustieteiden maisterin tutkinto Valintaperusteet 1. Yleistä Joustava opintopolun kasvatuspsykologian

Lisätiedot

Vapaavalintaisiin opintoihin tai sivuaineisiin on löydettävissä opintoja etäsuoritusmahdollisuudella Avoimen yliopiston kautta.

Vapaavalintaisiin opintoihin tai sivuaineisiin on löydettävissä opintoja etäsuoritusmahdollisuudella Avoimen yliopiston kautta. Teologian tutkinnon rakenne ja ohjeellinen suoritusjärjestys suuntautumisvaihtoehdoittain Avoimen yliopiston kautta tutkintotavoitteisesti opiskeleville Turkoosilla värillä merkityt opintojaksot on mahdollista

Lisätiedot

Ota suunta Lahden ammattikorkeakouluun!

Ota suunta Lahden ammattikorkeakouluun! Ota suunta Lahden ammattikorkeakouluun! Lahden ammattikorkeakoulu Muotoiluinstituutti Uusi valokuva -erikoistumisopinnot Opinto-opas 2006-2007 UUSI VALOKUVA -ERIKOISTUMISOPINNOT 30 OP Erikoistumisopinnot

Lisätiedot

TERVEYSTIETEIDEN PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET

TERVEYSTIETEIDEN PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET TERVEYSTIETEIDEN PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET 1. Terveystieteiden tutkinto-ohjelman yleisrakenne ja vaadittavat opintosuoritukset Terveystieteiden tutkinto-ohjelmassa kandidaatin tutkinto

Lisätiedot

Kaisu Säilä. KTK- ja KTM-tutkinnot Pääaineen ja ohjelman valinta 13.4.2015. Teknillinen tiedekunta

Kaisu Säilä. KTK- ja KTM-tutkinnot Pääaineen ja ohjelman valinta 13.4.2015. Teknillinen tiedekunta Kaisu Säilä KTK- ja KTM-tutkinnot Pääaineen ja ohjelman valinta 13.4.2015 Teknillinen tiedekunta Ohjelmat ja pääaineet Kauppatieteiden kandidaatti Tietotekniikan ja tuotantotalouden ohjelma Pääaine tietotekniikka

Lisätiedot

ALUE- JA KULTTUURINTUTKIMUS / POHJOIS-AMERIKAN TUTKIMUS

ALUE- JA KULTTUURINTUTKIMUS / POHJOIS-AMERIKAN TUTKIMUS ALUE- JA KULTTUURINTUTKIMUS / POHJOIS-AMERIKAN TUTKIMUS TUTKINTOVAATIMUKSET PERUSOPINNOT PÄÄAINEOPISKELIJALLE (XAK100), 25 op Pakolliset yhteiset opinnot (10 op) Johdatus alue- ja kulttuurintutkimukseen

Lisätiedot

OPINTO-OPPAAN KÄYTTÄJÄLLE

OPINTO-OPPAAN KÄYTTÄJÄLLE 1 OPINTO-OPPAAN KÄYTTÄJÄLLE Hyvä kauppatieteellisen tiedekunnan opiskelija. Tervetuloa opiskelemaan Vaasan yliopiston kauppatieteelliseen tiedekuntaan! Tämä opas sisältää kauppatieteellisen tiedekunnan

Lisätiedot

11.11.2015 TAMK/513/03.00.00/2015

11.11.2015 TAMK/513/03.00.00/2015 11.11.2015 TAMK/513/03.00.00/2015 TEM/1808/03.01.01/2015 LUONNOS HALLITUKSEN ESITYKSESTÄ EDUSKUNNALLE SÄHKÖTURVALLISUUS- LAIKSI JA ASETUKSIKSI LAUSUNTO Sähköturvallisuuslainsäädännön uudistuksella on osataan

Lisätiedot

Poikkitieteellinen maisteriohjelma vastaamaan hyvinvointialan haasteisiin

Poikkitieteellinen maisteriohjelma vastaamaan hyvinvointialan haasteisiin Poikkitieteellinen maisteriohjelma vastaamaan hyvinvointialan haasteisiin Hyvinvointia yhteistuumin seminaari 1.12.2005 Professori Tampereen yliopiston Porin yksikkö 12/7/2005 1 Tampereen yliopiston Porin

Lisätiedot

Orientoivat opinnot 1a 27.8.2014 Kati Toikkanen, opintopäällikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö

Orientoivat opinnot 1a 27.8.2014 Kati Toikkanen, opintopäällikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö Orientoivat opinnot Ia 2014 Orientoivat opinnot 1a 27.8.2014 Kati Toikkanen, opintopäällikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö 2 Tutkinnot Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto,

Lisätiedot

4.5. MATEMAATTISTEN AINEIDEN OPETTAJANKOULUTUS. 4.5.1. Tutkinnon rakenne. Matemaattisten aineiden koulutusohjelma

4.5. MATEMAATTISTEN AINEIDEN OPETTAJANKOULUTUS. 4.5.1. Tutkinnon rakenne. Matemaattisten aineiden koulutusohjelma Matemaattisten aineiden 82 4.5. MATEMAATTISTEN AINEIDEN OPETTAJANKOULUTUS Koulutuksesta vastaa professori Seppo Pohjolainen, Matematiikan laitos, huone Sg207, puhelin 365 2424 email: seppo.pohjolainen@tut.fi.

Lisätiedot

Opettajan pedagogisten opintojen info

Opettajan pedagogisten opintojen info Opettajan pedagogisten opintojen info Bio- ja ympäristötieteellisen tiedekunnan opiskelijoille Tiistaina klo 14.00 16.00 Biokeskus 3, LS 2402 Infon aiheet Opettajien kelpoisuusvaatimukset Opettajan pedagogisten

Lisätiedot

Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma. - tutkinnon sisältö ja rakenne - 27.8.2015 Hanna Korpela

Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma. - tutkinnon sisältö ja rakenne - 27.8.2015 Hanna Korpela Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma - tutkinnon sisältö ja rakenne - 27.8.2015 Hanna Korpela Perustutkinnot Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto (HuK) on humanistisen alan alempi

Lisätiedot

Mikkelin ammattikorkeakoululla on toimipisteet Mikkelissä, Savonlinnassa ja Pieksämäellä.

Mikkelin ammattikorkeakoululla on toimipisteet Mikkelissä, Savonlinnassa ja Pieksämäellä. Ohjeen nimi MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULUN TUTKINTOSÄÄNTÖ Vastuuhenkilö Opetusjohtaja Tuija Vänttinen Voimaantulo 1.8.2011 Päätös Koulutustiimi 17.5.2011 76 Johtoryhmä 24.5.2011 74 AMK-hallitus 14.6.2011

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2010 2011. Lahden ammattikorkeakoulu Liiketalouden ala. Tilintarkastus ja taloushallinto Erikoistumisopinnot 30 op

OPINTO-OPAS 2010 2011. Lahden ammattikorkeakoulu Liiketalouden ala. Tilintarkastus ja taloushallinto Erikoistumisopinnot 30 op OPINTO-OPAS 2010 2011 Lahden ammattikorkeakoulu Liiketalouden ala Tilintarkastus ja taloushallinto Erikoistumisopinnot 0 op TILINTARKASTUKSEN JA TALOUSHALLINNON ERIKOISTUMISOPINNOT 0 op Opintojen tavoitteena

Lisätiedot

Uusien opiskelijoiden OPS-info. 26.8.2014/Satu Nätti

Uusien opiskelijoiden OPS-info. 26.8.2014/Satu Nätti Uusien opiskelijoiden OPS-info 26.8.2014/Satu Nätti Esityksen sisältö Kandidaatin koulutusohjelman sisällöstä ja rakenteesta Apuja HOPSin tekoon Käytännönasioita Opetuksen ajoitus WebOodi Tentit Opintojen

Lisätiedot

HAKIJAN OPAS. AMK-INSINÖÖRISTÄ KONETEKNIIKAN (Koneteollisuuden tuotantotekniikka) DIPLOMI-INSINÖÖRIKSI. Seinäjoella toteutettava koulutus

HAKIJAN OPAS. AMK-INSINÖÖRISTÄ KONETEKNIIKAN (Koneteollisuuden tuotantotekniikka) DIPLOMI-INSINÖÖRIKSI. Seinäjoella toteutettava koulutus HAKIJAN OPAS AMK-INSINÖÖRISTÄ KONETEKNIIKAN (Koneteollisuuden tuotantotekniikka) DIPLOMI-INSINÖÖRIKSI Seinäjoella toteutettava koulutus Seinäjoen ammattikorkeakoulun tekniikan yksikössä järjestetään avoimet

Lisätiedot

KAUPPATIETEELLINEN KOULUTUSALA. 1 Kauppatieteiden kandidaatin ja maisterin tutkintojen pääaineet

KAUPPATIETEELLINEN KOULUTUSALA. 1 Kauppatieteiden kandidaatin ja maisterin tutkintojen pääaineet Kauppatieteellinen koulutusala 141 KAUPPATIETEELLINEN KOULUTUSALA TUTKINTOJA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET 1 Kauppatieteiden kandidaatin ja maisterin tutkintojen pääaineet Kauppatieteiden kandidaatin ja maisterin

Lisätiedot

Ohjeita opinnäytetöiden tekijöille, ohjaajille ja tarkastajille 1. Kandidaatintutkielma

Ohjeita opinnäytetöiden tekijöille, ohjaajille ja tarkastajille 1. Kandidaatintutkielma Ohjeita opinnäytetöiden tekijöille, ohjaajille ja tarkastajille 1. Kandidaatintutkielma Tutkintoja koskevan asetuksen (794/2004) 7 :n mukaan alempaan korkeakoulututkintoon johtavan koulutuksen tulee antaa

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMAT 2007-08

OPETUSSUUNNITELMAT 2007-08 OPETUSSUUNNITELMAT 2007-08 LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA TRADENOMI, 210 OP PAKOLLISET PERUSOPINNOT 60 op Op.jaksokoodi Opintokokonaisuudet op 1.vuosi 2.vuosi JBA1010 Johdatus

Lisätiedot

Avoimen yliopiston väylään vaadittavat 90 op voidaan koostaa monella tavalla. Seuraavaksi on esitetty muutamia esimerkkejä:

Avoimen yliopiston väylään vaadittavat 90 op voidaan koostaa monella tavalla. Seuraavaksi on esitetty muutamia esimerkkejä: Avoimen yliopiston väylään vaadittavat 90 op voidaan koostaa monella tavalla. Seuraavaksi on esitetty muutamia esimerkkejä: KAUPPAKORKEAKOULUN VÄYLÄPAKETTIESIMERKKI 1 Esimerkissä pääaineena johtaminen

Lisätiedot

Graafisen suunnittelun koulutusohjelmassa (TaM) vaadittavat opinnot / Tutkintovaatimukset 2013-2014

Graafisen suunnittelun koulutusohjelmassa (TaM) vaadittavat opinnot / Tutkintovaatimukset 2013-2014 1 (5) Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu Median laitos Graafisen suunnittelun koulutusohjelma (TaM) Henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS) Graafisen suunnittelun koulutusohjelmassa

Lisätiedot

Tutkinnot Tutkinnon osia ja tutkintotavoitteisia opiskelupolkuja

Tutkinnot Tutkinnon osia ja tutkintotavoitteisia opiskelupolkuja Tutkinnot Tutkinnon osia ja tutkintotavoitteisia opiskelupolkuja Satu Helin, TtT Avoimen yliopiston johtaja Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto Perustelut ja tausta tutkintotavoitteisten opiskelupolkujen

Lisätiedot

KANSANTERVEYSTIETEEN KOULUTUS

KANSANTERVEYSTIETEEN KOULUTUS KANSANTERVEYSTIETEEN KOULUTUS KANSANTERVEYSTIETEEN TUTKINTOJEN TAVOITTEET Koulutus tähtää terveystieteiden kandidaatin (TtK, alempi korkeakoulututkinto) ja terveystieteiden maisterin (TtM, ylempi korkeakoulututkinto)

Lisätiedot

Martti Raevaara 24.5.2007 Virta III. OPETUSSUUNNITELMA lukuvuosille 2007-2010. Kuvataidekasvatuksen koulutusohjelma Virta@ -koulutus (TaM)

Martti Raevaara 24.5.2007 Virta III. OPETUSSUUNNITELMA lukuvuosille 2007-2010. Kuvataidekasvatuksen koulutusohjelma Virta@ -koulutus (TaM) Martti Raevaara 24.5.2007 Virta III OPETUSSUUNNITELMA lukuvuosille 2007-2010 Kuvataidekasvatuksen koulutusohjelma Virta@ -koulutus (TaM) Virt@ -koulutuksen opinnot johtavat taiteen maisterin tutkintoon

Lisätiedot

Vaasan yliopisto kouluttaa uusia terminologian asiantuntijoita

Vaasan yliopisto kouluttaa uusia terminologian asiantuntijoita Vaasan yliopisto kouluttaa uusia terminologian asiantuntijoita Anita Nuopponen Vaasan yliopisto, viestintätieteet Anita.Nuopponen@uv a.f i Sisältö Terminologiaoppia 36 vuotta Vaasan yliopistossa Teknisen

Lisätiedot

Opintojen vastaavuudet (ohjeellinen)

Opintojen vastaavuudet (ohjeellinen) Filosofinen tiedekunta / Hallintotieteet Opintojen vastaavuudet (ohjeellinen) päivitetty 30.6.2015/mrv lkv 2014-15 muutokset / lkv 2015-16 muutokset ORIENTOIVAT OPINNOT, YLEISOPINNOT, VIESTINTÄ- JA KIELIOPINNOT

Lisätiedot

Hallintotieteiden opinto-opas lkv 2014 15, Yleisopinnot ok 16.4.14. Yleisopinnot

Hallintotieteiden opinto-opas lkv 2014 15, Yleisopinnot ok 16.4.14. Yleisopinnot Yleisopinnot STAT1020 Tilastotieteen johdantokurssi 5 op TITE1022 Tietokone työvälineenä 3 op LIIK1200 Johdatus liiketoimintaosaamiseen 5 op Kansainvälistyminen 10 op OPIS0033 Harjoittelu 5 op Tilastotieteen

Lisätiedot

WebOodin opinto-opas ja ilmoittautuminen

WebOodin opinto-opas ja ilmoittautuminen Aloitus Homma alkaa osoitteesta www.helsinki.fi/weboodi. Jos et omista yliopiston atk-tunnuksia, voit hypätä kohdan 1. yli. Voit huoletta tutustua WebOodin saloihin ilman tunnuksiakin. WebOodin opinto-opas

Lisätiedot

Yrittäjyys ja liiketoimintaosaaminen Tradenomi (Ylempi AMK) Master of Business Administration

Yrittäjyys ja liiketoimintaosaaminen Tradenomi (Ylempi AMK) Master of Business Administration Tradenomi (Ylempi AMK) Master of Business Administration Koulutusohjelman tuottama tutkinto Tradenomi (Ylempi AMK) on ylempi korkeakoulututkinto, joka tuottaa saman pätevyyden julkisen sektorin virkaan

Lisätiedot

KAUPPATIETEELLINEN KOULUTUSALA. 1 Kauppatieteiden kandidaatin ja maisterin tutkintojen pääaineet ja erikoistumisalat

KAUPPATIETEELLINEN KOULUTUSALA. 1 Kauppatieteiden kandidaatin ja maisterin tutkintojen pääaineet ja erikoistumisalat KAUPPATIETEELLINEN KOULUTUSALA TUTKINTOJA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET 1 Kauppatieteiden kandidaatin ja maisterin tutkintojen pääaineet ja erikoistumisalat Kauppatieteiden kandidaatin ja maisterin tutkintojen pääaineina

Lisätiedot

Lukijalle. Lukuvuosi 2012 13 on jaettu viiteen periodiin: Syyslukukausi: I periodi viikot 36 43 II periodi viikot 44 50

Lukijalle. Lukuvuosi 2012 13 on jaettu viiteen periodiin: Syyslukukausi: I periodi viikot 36 43 II periodi viikot 44 50 Lukijalle Tämä opinto-opas sisältää hallintotieteiden kandidaattiohjelman sekä maisteriopintojen rakenteet, oppiaineiden esittelyt sekä keskeiset tiedot opintojen suorittamisesta lukuvuonna 2012 13. Opetussuunnitelmissa

Lisätiedot

https://www.jyu.fi/jsbe/opiskelu/opintojen-tueksi/manual/ops1316/referencemanual-all-...

https://www.jyu.fi/jsbe/opiskelu/opintojen-tueksi/manual/ops1316/referencemanual-all-... Sivu 1/90 Etusivu > Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu > Opiskelu > Ohjeita opiskeluun etapiolta - opintojen tueksi > Ohjekirjat > Opinto-opas 2013-2016 Opinto-opas 2013-2016 Jyväskylän yliopiston

Lisätiedot