FINANSSIHALLINTO JA JULKISYHTEISÖJEN LASKENTATOIMI Financial Management and Public Accounting

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "FINANSSIHALLINTO JA JULKISYHTEISÖJEN LASKENTATOIMI Financial Management and Public Accounting"

Transkriptio

1 30 Finanssihallinto ja julkisyhteisöjen laskentatoimi FINANSSIHALLINTO JA JULKISYHTEISÖJEN LASKENTATOIMI Financial Management and Public Accounting HALLINTOTIETEIDEN KANDIDAATIN JA MAISTERIN TUTKINTOJEN TAVOITTEET Finanssihallinto ja julkisyhteisöjen laskentatoimi pääaineena on mahdollista suorittaa hallintotieteiden kandidaatin (180 op) ja hallintotieteiden maisterin tutkinto (120 op). Tutkintojen tieteellisenä perustana on julkista taloutta, sen johtamista ja politiikkaa sekä talouden informaatiojärjestelmiä koskeva kansainvälistasoinen tieteellinen tietämys. Tutkintojen tieteellisenä tavoitteena on saattaa tuota tietämystä opiskelijoiden käyttöön, jotta he osaisivat sen avulla ratkaista sekä tieteellisiä että käytännön ongelmia mukaan lukien, että heille kertyisi myös jatkotutkintokelpoisuus. Tutkintojen ammatillisena tavoitteena on antaa opiskelijoille edellytykset toimia muun muassa talousjohtamisen ja -hallinnon asiantuntija-, johtamis- ja tutkimustehtävissä julkisella sektorilla, kolmannella sektorilla ja yrityssektorilla. FINANSSIHALLINTO JA JULKISYHTEISÖJEN LASKENTATOIMI OPPIAINEENA Opetus jakautuu kolmeen kokonaisuuteen eli hallintotieteiden kandidaatin tutkintoon kuuluviin perus- ja aineopintoihin sekä hallintotieteiden maisterin tutkintoon kuuluviin syventäviin opintoihin. Perusopinnoissa opiskelijat saavat kuvan oppiaineen tieteen- ja tiedonalataustoista sekä yleisistä metodeista. Aineopinnoissa vahvistetaan opiskelijoiden oppiainekohtaista teoria- ja käsiteperustaa sekä paneudutaan julkiseen talousjohtamiseen, tarkastukseen ja arviointiin. Aineopintoihin sisältyy myös kandidaatintutkielma. Syventävissä opinnoissa jatketaan paneutumista oppiaineen teoria- ja tutkimusperustaan, käytännön toimintametodien teoriaan ja tutkimukseen sekä EU-talouden tutkimukseen. Syventäviin opintoihin sisältyvät myös maisteritutkielmaopinnot sekä pro gradu -tutkielma. Hallintotieteiden kandidaatin ja maisterin tutkintoihin sisältyy myös pääaineopintoja tukevia pakollisia ja vapaaehtoisia sivuaineopintoja, yhteisiä menetelmäopintoja sekä kielija viestintäopintoja. Finanssihallinto osallistuu useiden muiden kauppa- ja hallintotieteiden tiedekunnan oppiaineiden kanssa tilintarkastuksen ja arvioinnin maisteriohjelmaopintojen tuottamiseen, joista saa tarkempia tietoja erillisestä oppaasta ja tiedekunnan www-sivuilta. Tenttiminen ja arvolauseen määräytyminen Opintokokonaisuudet (perus-, aine- ja syventävät opinnot) muodostuvat opintojaksoista. Tenttiminen tapahtuu opetussuunnitelmassa esitetyssä järjestyksessä jaksokohtaisesti annettuja edeltävyyssääntöjä noudattaen. Opintojakson kirjallisuus tentitään yleensä yhtenä kokonaisuutena, ellei opetussuunnitelmassa ole muuta mainittu tai kuulustelijan kanssa ole toisin sovittu. Kirjallisuuskuulusteluihin ilmoittaudutaan 7 päivää ennen tenttitilaisuutta taloustieteiden laitoksen antamien ohjeiden mukaisesti (ks. tenttipäivät opetusohjelmasta). Näiden ns. yleisten tenttipäivien lisäksi järjestetään erillisiä luentokuulusteluja. Opintosuoritusten ja opintokokonaisuuksien arvostelussa käytetään hyväksytty/hylätty tai viisiportaista asteikkoa 0 5 (5 = erinomainen, 4 = kiitettävä, 3 = hyvä, 2 = tyydyttävä, 1 = välttävä ja 0 = hylätty). Opintokokonaisuuksien arvosanaa määräytyy eri opintojaksojen arvosanoista opintoviikkomäärällä painotettuna keskiarvona.

2 Finanssihallinto ja julkisyhteisöjen laskentatoimi 31 Opintoneuvonta Tämä opinto-opas kannattaa lukea huolella, sillä tutkinnon yksityiskohtaiset vaatimukset ja tutkintoa koskevat määräykset löytyvät tästä oppaasta. Laitoksella annettavasta opintoneuvonnasta ilmoitetaan ilmoitustauluilla sekä yliopiston www-sivuilla. Hallintotieteiden opintosuunnan opiskelijoiden ainejärjestö Staabi ry järjestää erityisesti uusille opiskelijoille tarkoitettua opastusta ja neuvontaa (tutorointia). Opiskelijaopinto-ohjaajat neuvovat opiskelijoita mm. opiskelu- ja uravalinnoissa, opintojen suunnittelussa sekä sivuainevalinnoissa. Tiedekunnan opintoasiainpäällikkö antaa opintoneuvontaa ja -ohjausta mm. tutkinnon rakennetta koskevista tulkinnoista, opetussuunnitelmien siirtymäsäännöksistä ja yhteensovittamisesta sekä neuvoo jatkotutkintoihin hakeutumisessa. Siirtymäsäännöksiä Jos opiskelija on vanhassa tutkintojärjestelmässä hyväksytty suorittamaan hallintotieteiden kandidaatin tutkintoa, hän voi hakea oikeutta suorittaa maisterin tutkinto edellyttäen, että: 1 kandidaatintutkielma on hyväksytty pääsääntöisesti vähintään hyvin tiedoin 2 pääaineen perus- ja aineopintojen opintokokonaisuuden arvosana on vähintään hyvät tiedot. Lukuvuoden opetussuunnitelmien voimassaolo Opiskelija on oikeutettu suorittamaan keskeneräisen opintokokonaisuuden tai -jakson loppuun lukuvuonna voimassa olleen opetussuunnitelman mukaisesti syyslukukaudella Mikäli opiskelijalla jää opintokokonaisuuden suorittaminen kesken, on suoritettujen osien vastaavuudesta sovittava ao. opintojakson opettajan kanssa erikseen. UUDEN TUTKINTOJÄRJESTELMÄN MUKAINEN TUTKINTORAKENNE Hallintotieteiden kandidaatin tutkinto Finanssihallinnon ja julkisyhteisöjen laskentatoimen opinnot perusopinnot 28 op aineopinnot 49 op Yhteiset menetelmäopinnot Kieli- ja viestintäopinnot Harjoittelu Sivuaineopinnot pakolliset sivuaine- ja metodiopinnot 35 op vapaasti valittavat sivuaineopinnot 36 op 180 op 77 op 10 op 14 op 8 op 71 op FINANSSIHALLINNON JA JULKISYHTEISÖJEN LASKENTATOIMEN OPINTOJAKSOT Perusopinnot 28 op Johdatus finanssihallintoon ja julkisyhteisöjen laskentatoimeen: Yleinen ja kansainvälinen osa FILAP1a 3 op Kansallinen osa FILAP1b 3 op Johdatus kansantaloustieteeseen KTALK110 6 op Kuntien voimavarat ja niiden hallinta (KUNTA3) KUTAP1 6 op Yrityksen kirjanpidon perusteet LASKP010 5 op Johdon laskentatoimen perusteet LASKP030 5 op Aineopinnot 49 op 1) Teoria- ja käsiteperusta 6 op Mikrotalousteoria KTALK130 6 op

3 32 Finanssihallinto ja julkisyhteisöjen laskentatoimi 2) Julkinen talousjohtaminen, rahoitus, tarkastus ja arviointi 30 op Kirjanpito valtion ulkoisen laskentatoimen osana FILAA2 6 op Julkiset rahoitusjärjestelmät FILAA3a 6 op Arvioinnin lähestymistavat, erityisesti Euroopassa FILAA3b 6 op Julkisyhteisöjen johdon laskentatoimi (KUTAA2) FILAA4 6 op Toinen seuraavista pakollinen: Valtiontalouden tarkastus, tuloksellisuustarkastus ja -arviointi FILAA5 tai Sisäinen tarkastus FILAA6 6 op 3) Kandidaatintutkielmaopinnot 13 op Kandidaattiseminaari FILAA7 5 op Kandidaatintutkielma FILAA8 8 op MUUT OPINNOT Yhteiset menetelmäopinnot Orientoivat opinnot Tietotekniikan peruskurssi Tiedonhankinnan perusteet Kokoustekniikka ja neuvottelutaito 10 op 2 op 3 op 2 op 3 op Kieli- ja viestintäopinnot 14 op Tieteellinen kirjoittaminen 3 op Suullinen viestintä 2 op Ruotsin kieli, kirjallinen ja suullinen viestintä 3 op 1. vieraan kielen kirjallinen taito ja 1. vieraan kielen suullinen taito 6 op Kieliopintoja voi laajentaa kauppatieteiden kieliopintojen mukaisiksi suorittamalla Ruotsin kielen kurssin asemesta esim. Talousruotsi 6 op (4 ov) ja kauppatieteiden I vieraan kielen opinnot; huom. vieraan kielen alkeis- ja jatkokursseja ei voi sisällyttää tutkinnon pakollisiin kieliopintoihin. Harjoittelu Sivuaineopinnot Jossain sivuaineessa on suoritettava vähintään perusopinnot 25 op. 8 op 71 op Pakolliset sivuaine- ja metodiopinnot Rahoituksen perusteet LASKP op 5 op Taloustieteen matematiikka I KTALK120 6 op Tutkimusprosessin hallinta HALLP4 5 op Tutkimusmenetelmät HALLA9 6 op Tilastotieteen johdantokurssi TILTP1 7 op Toinen seuraavista pakollinen: Henkilöstön johtaminen HALLA8 tai Johtaminen ja organisointi YHALP011 6 op Vapaasti valittavat sivuaineopinnot 36 op Suositeltavia sivuaineita ovat mm. yrityksen taloustiede: laskentatoimi, kunnallistalous, kansantaloustiede, valtio-oppi ja hallintotiede. Hallintotieteiden maisterin tutkinto 120 op Finanssihallinnon ja julkisyhteisöjen laskentatoimen syventävät opinnot 86 op Kieliopinnot 3 op Vapaasti valittavat sivuaineopinnot 31op

4 Finanssihallinto ja julkisyhteisöjen laskentatoimi 33 FINANSSIHALLINNON JA JULKISYHTEISÖJEN LASKENTATOIMEN SYVENTÄVÄT OPINNOT 86 op 1) Teoria- ja tutkimusperusta 16 op Johtamis- ja organisaatiotalousteoriat FILAS1 4 op Julkisen sektorin laskentatoimen teoria KUTAS2 6 op Tarkastusteoriat FILAS3 6 op 2) Käytännön toimintametodien teoria ja tutkimus 12 op Yhteiskuntalaskentatoimen tutkimus FILAS4 4 op Arvioinnin tutkimus FILAS5 4 op Toinen seuraavista pakollinen: Henkilöstövoimavarojen laskenta julkisella sektorilla FILAS6a tai Julkisen toimintayksikön rahoituksen laskentatoimen jatkokurssi FILAS6b 4 op 3) EU-talouden tutkimus ja arviointi 4 op EU-talouden tutkimus ja arviointi FILAS7 4 op 4) Maisteritutkielma- ja sitä tukevat opinnot 54 op Pro gradu -seminaari ja harjoitusaine FILAS8 12 op Pro gradu -tutkielma Kypsyysnäyte FILAS9 FILAS10 40 op 2 op MUUT OPINNOT Kieliopinnot 3 op 1. vieraan kielen syventävä kurssi tai 2. vieraan kielen kirjallinen taito tai Thesis Writing -kurssi 3 op Vapaasti valittavat sivuaineet 31 op Suositellaan: Tilastollisten menetelmien perusteet I TILTP2 9 op Kohti gradua syventävä tieteellinen kirjoittaminen 2 op Lisäksi suositellaan opintoja seuraavista oppiaineista: yrityksen taloustiede, laskentatoimi, kunnallistalous, kansantaloustiede, valtio-oppi ja hallintotiede VANHAN TUTKINTOJÄRJESTELMÄN MUKAINEN TUTKINTORAKENNE Hallintotieteiden kandidaatin tutkinto Finanssihallinnon ja julkisyhteisöjen laskentatoimen opinnot perusopinnot 16 ov aineopinnot 27 ov Yhteiset menetelmäopinnot Kieli- ja viestintäopinnot Harjoittelu Sivuaineopinnot pakolliset sivuaine- ja metodiopinnot 24 ov vapaasti valittavat sivuaineopinnot 37 ov 120 ov 43 ov 6 ov 11 ov 4 ov 56 ov Hallintotieteiden maisterin tutkinto 160 ov Hallintotieteiden kandidaatin tutkinnon opinnot 120 ov Finanssihallinto ja julkisyhteisöjen laskentatoimi, syventävät opinnot 40 ov

5 34 Finanssihallinto ja julkisyhteisöjen laskentatoimi FINANSSIHALLINNON JA JULKISYHTEISÖJEN LASKENTATOIMEN OPINNOT Perusopinnot 16 ov Johdatus finanssihallintoon ja julkisyhteisöjen laskentatoimeen: Yleinen ja kansainvälinen osa FILAP1a 1,5 ov Kansallinen osa FILAP1b 1,5 ov Johdatus kansantaloustieteeseen KTALK110 4 ov Kuntien voimavarat ja niiden hallinta (KUNTA3) KUTAP1 3 ov Yrityksen kirjanpidon perusteet LASKP010 3 ov Johdon laskentatoimen perusteet LASKP030 3 ov Aineopinnot 27 ov 1) Teoria- ja käsiteperusta 4 ov Mikrotalousteoria KTALK130 4 ov 2) Julkinen talousjohtaminen, rahoitus, tarkastus ja arviointi 15 ov Kirjanpito valtion ulkoisen laskentatoimen osana FILAA2 3 ov Toinen seuraavista pakollinen: Julkiset rahoitusjärjestelmät FILAA3a tai Arvioinnin lähestymistavat, erityisesti Euroopassa FILAA3b 3 ov Julkisyhteisöjen johdon laskentatoimi (KUTAA2) FILAA4 3 ov Valtiontalouden tarkastus, tuloksellisuustarkastus ja -arviointi FILAA5 3 ov Sisäinen tarkastus FILAA6 3 ov 3) Kandidaatintutkielmaopinnot 8 ov Kandidaattiseminaari FILAA7 3 ov Kandidaatintutkielma FILAA8 5 ov Syventävät opinnot 40 ov 1) Teoria- ja tutkimusperusta 8 ov Johtamis- ja organisaatiotalousteoriat FILAS1 2 ov Julkisen sektorin laskentatoimen teoria KUTAS2 3 ov Tarkastusteoriat FILAS3 3 ov 2) Käytännön toimintametodien teoria ja tutkimus 6 ov Yhteiskuntalaskentatoimen tutkimus FILAS4 2 ov Arvioinnin tutkimus FILAS5 2 ov Toinen seuraavista: Henkilöstövoimavarojen laskenta julkisella sektorilla FILAS6a tai Julkisen toimintayksikön rahoituksen laskentatoimen jatkokurssi FILAS6b 2 ov 3) EU-talouden tutkimus ja arviointi 2 ov EU-talouden tutkimus ja arviointi FILAS7 2 ov 4) Pro gradu -tutkielma ja sitä tukevat opinnot 24 ov Pro gradu -seminaari ja harjoitusaine FILAS8 4 ov Pro gradu -tutkielma FILAS9 20 ov Yhteiset menetelmäopinnot Orientoivat opinnot Tietotekniikan peruskurssi Tiedonhankinnan perusteet Kokoustekniikka ja neuvottelutaito 6 ov 1 ov 2 ov 1 ov 2 ov

6 Finanssihallinto ja julkisyhteisöjen laskentatoimi 35 Kieli- ja viestintäopinnot 11 ov Tieteellinen kirjoittaminen 2 ov Suullinen viestintä 1 ov Ruotsin kieli, kirjallinen ja suullinen viestintä 2 ov 1. vieraan kielen kirjallinen taito ja 1. vieraan kielen suullinen taito 4 ov 1. vieraan kielen syventävä kurssi tai 2. vieraan kielen kirjallinen taito tai Thesis Writing -kurssi 2 ov Kieliopintoja voi laajentaa kauppatieteiden kieliopintojen mukaisiksi suorittamalla Ruotsin kielen kurssin asemesta esim. Talousruotsi 4 ov ja kauppatieteiden I vieraan kielen opinnot; huom. vieraan kielen alkeis- ja jatkokursseja ei voi sisällyttää tutkinnon pakollisiin kieliopintoihin. Harjoittelu Pakolliset sivuaine- ja metodiopinnot Jossain sivuaineessa on suoritettava vähintään perusopinnot 15 ov. 4 ov 24 ov Tutkimusprosessin hallinta HALLP4 3 ov Henkilöstön johtaminen HALLA8 3 ov Tutkimusmenetelmät HALLA9 3 ov Taloustieteen matematiikka I KTALK120 4 ov Rahoituksen perusteet LASKP080 3 ov Johtaminen ja organisointi YHALP011 3 ov Tilastotieteen johdantokurssi TILTP1 5 ov Vapaasti valittavat sivuaineopinnot 37 ov Suositellaan: Tilastollisten menetelmien perusteet I TILTP2 5 ov Suositeltavia sivuaineita ovat: yrityksen taloustiede: laskentatoimi, kunnallistalous, kansantaloustiede, valtio-oppi ja hallintotiede. YHTEISET MENETELMÄOPINNOT Ks. opintojaksokuvaukset s. 16 KIELIOPINNOT Ks. kieliopintojen jaksokuvaukset kielikeskuksen opinto-opas ja s. 18 HARJOITTELU 8 op (4 ov) Practical training Tavoite: Perehdyttää jonkin organisaation toimintaan. Kehittää valmiuksia hallinnollisten ja taloudellisten ilmiöiden analysointiin sekä teoreettisen tiedon soveltamiseen käytännössä. 1 Tutustuminen organisaation hallintoon ja talouteen. 2 Tutustuminen ja osallistuminen käytännön hallintotoiminnassa sovellettavien menettelytapojen suorittamiseen. 3 Tutustuminen organisaation suunnittelu- ja päätöksentekojärjestelmään. Kolmen kuukauden mittainen harjoittelu ja siitä laadittava seloste. Edeltävät opinnot: Perusopinnot sekä pääosa aineopinnoista. Ajankohta: Vastuuhenkilö: Professori (amanuenssi)

7 36 FINANSSIHALLINNON JA JULKISYHTEISÖJEN LASKENTATOIMEN OPINTOJEN OHJEELLINEN ETENEMINEN FILAS4 FILAS5 FILAS9 KANDIDAATIN TUTKINTO MAISTERIN TUTKINTO 1. vuosi 2. vuosi 3. vuosi 4. vuosi 5. vuosi FILAS1 FILAA7 KUTAS2 FILAP1 FILAA2 FILAS3 LASKP010 LASKP030 FILAA4 FILAA8 KUNTA3 FILAA5 FILAA6 FILAS6a FILAS6b FILA3a FILAS7 FILA3b FILAS8 KTALK110 KTALK130

8 Finanssihallinto ja julkisyhteisöjen laskentatoimi 37 FINANSSIHALLINNON JA JULKISYHTEISÖJEN LASKENTATOIMEN PERUSOPINNOT 28 op (16 op) Johdatus finanssihallintoon ja julkisyhteisöjen laskentatoimeen 6 op (3 ov) FILAP1 Introduction to financial public management and accounting Opintojakso koostuu kahdesta osasta, FILAP1a ja FILAP1b Johdatus finanssihallintoon ja julkisyhteisöjen laskentatoimeen (a): yleinen ja kansainvälinen osa 3 op (1,5 ov) FILAP1a Introduction to public management and accounting (a): general and European part Tavoite: Perehdyttää julkisjohtamiseen ja EU:hun oppiaineen kannalta. 1 Nykyaikainen julkisjohtaminen. 2 EU:n talous ja finanssihallinto. 1 Pakollinen luentosarja n. 20 t. 2 Luentosarjaan kuuluu oheislukemistona teos Euroopan komissio: Euroopan unionin toiminnan rahoitus, Luxemburg 2002 (tai sama teos englanniksi tai ruotsiksi). Luentosarjan alussa ilmoitetaan, miten teosta käytetään opiskelussa. 3 Luentosarjan loppukuulustelussa suoritetaan myös Salmisen teos. 4 Luentosarjan alussa ilmoitetaan ne tietyt muutamat tenttimiskerrat, joina opintojakson voi suorittaa asianomaisena lukuvuonna. 1 Salminen, Ari: Julkisen toiminnan johtaminen hallintotieteen perusteet. Helsinki Ajankohta: 1. vuosi Vastuuopettaja: Finanssihallinnon professori Johdatus finanssihallintoon ja julkisyhteisöjen laskentatoimeen (b): kansallinen osa 3 op (1,5 ov) FILAP1b Introduction to financial public management and accounting (b): Finnish national systems Tavoite: Perehdyttää opintojakson aiheisiin, niiden ymmärtämiseen ja tutkimukseen. 1 Suomen julkistalous 2 Suomen valtion taloushallinto 1 Luentosarja ja kirjat, jotka tentitään yhtä aikaa. Annettava opetus: Luennot 1 Meklin, Pentti: Valtiontalouden perusteet, 4. p. EDITA Publishing Oy, Helsinki Pöllä Etelälahti: Valtion uudistunut taloushallinto. WSOY, Helsinki Ajankohta: 1. vuosi Vastuuopettaja: Julkisyhteisöjen laskentatoimen professori Johdatus kansantaloustieteeseen 6 op (4 ov) KTALK110 Ks. kansantaloustiede Kuntien voimavarat ja niiden hallinta 6 op (3 ov) KUTAP1 Ks. kunnallistalous Yrityksen kirjanpidon perusteet 5 op (3 ov) LASKP010 Ks. laskentatoimi Johdon laskentatoimen perusteet 5 op (3 ov) LASKP030 Ks. laskentatoimi AINEOPINNOT 49 op (27 ov) Mikrotalousteoria 6 op (4 ov) KATALK130 Ks. kansantaloustiede Kirjanpito valtion ulkoisen laskentatoimen osana 6 op (3 ov) FILAA2 Basics of Public Sector Financial Accounting Tavoite: Perehdyttää ensisijaisesti julkisen sektorin rahoittajia, veronmaksajia ja heidän edustajiaan ja muita rahoittajia palvelevaan laskentatoimeen. 1 Julkisen toimintayksikön rahoitus ja budjetointimallit. 2 Kirjanpito talouden rekisteröintijärjestelmänä. 3 Tuloslaskelmat ja niiden tulkinta. 4 Maksuliike. Annettava opetus: Luennot ja niihin liittyvät harjoitukset sekä mahdolliset mikroharjoitukset, yhteensä n. 40 h

9 38 Finanssihallinto ja julkisyhteisöjen laskentatoimi 1 Meklin Nummikoski: Valtion kirjanpidon harjoituksia. Tampere 2001 tai uudempi painos. 2 Valtiokonttori. Valtion kirjanpidon käsikirja. (Luettavissa valtiokonttorin kotisivuilta osoitteesta: 4 Seuraavat säädökset ja ohjeet Laki ja asetus valtion talousarviosta Parempaan tilivelvollisuuteen valtion tilinpäätösuudistuksen periaatteet. Työryhmämuistio (http://www. vm.fi/resource/fi/33852.pdf) Kirjallinen kuulustelu, jossa on essee- ja harjoitusosat. Edeltävät opinnot: FILAP1. Jakson menestyksellinen suorittaminen edellyttää lisäksi opintojakson LASKP010 Yrityksen kirjanpidon perusteet tietojen hallintaa. Ajankohta: 1. tai 2. vuosi Vastuuopettaja: Tuntiopettaja (Julkisyhteisöjen laskentatoimen professori) Julkiset rahoitusjärjestelmät 6 op (3 ov) FILAA3a Public Finance Systems Tavoite: Perehdyttää julkisen sektorin ja toimintayksikön rahoitukseen, eri rahoitusvaihtoehtoihin ja rahoitusjärjestelmän kehittämiseen. Lisäksi tarkoitus on perehdyttää julkisen sektorin tukijärjestelmiin ja niiden rakentamisen periaatteisiin sekä tukien vaikutuksiin tuensaajien käyttäytymiseen ja markkinoiden tehokkuuteen. 1 Julkisen sektorin rahoitusjärjestelmä ja eri rahoitusmuodot. 2 Budjettirahoitus ja verojärjestelmä. 3 Valtion kassanhallinta, sijoitustoiminta ja velanhallinta. 5 Valtion siirtomenojen talous. Annettava opetus: Luennot ja harjoitukset 20 h 1 Tuomala, Matti: Julkistalous 1997 tai uudempi painos. Soveltuvin osin. 2 Niskanen, Jyrki Niskanen, Mervi: Yritysrahoitus. Helsinki 2000 tai uudempi painos. Opettajan ilmoittamat luvut em. teoksista. 3 Kuoppamäki, Pasi: Yritystukien evaluaatio. KTM:n julkaisu, Helsinki 1998 tai Kauppinen, Veijo Janne Känkänen: Yritystukien uudistaminen KTM:n hallinnonalalla. KTM:n julkaisuja 6/1995, Helsinki 1995, tai jokin muu tukitalouteen liittyvä opettajan osoittama kirja. Luento- ja kirjallisuuskuulustelu sekä harjoitukset. Edeltävät opinnot: Perusopinnot Ajankohta: 2. tai 3. vuosi Vastuuopettaja: Julkisyhteisöjen laskentatoimen professori Arvioinnin lähestymistavat, erityisesti Euroopassa 6 op (3 ov) FILAA3b Approaches to Evaluation with Special Reference to Europe Tavoite: Perehdyttää arvioinnin (evaluaation/evaluoinnin) yleiseen problematiikkaan sekä erityisesti arviointiin EUyhteyksissä samoin kuin laatutyöhön ja projektityöhön etenkin liittyen arviointiin. 1 Arvioinnin käsitteet, lähestymistavat ja metodit. 3 Arviointi EU:ssa. 4 Laatu- ja projektityö arviointiin limittyneinä. Annettava opetus: Luennot n. 20 h, jotka korvaavat ilmoitettavan osan kirjallisuudesta TAI (lähinnä ellei luentosarjaa voida järjestää) saman korvaavuuden antava, vastuuopettajan kanssa sovittava harjoitustyö. 1 Robson, Colin: Käytännön arvioinnin perusteet. Helsinki Ahonen Virtanen: Arvonlisää julkissektorin arviointitoiminnalla. Tampere Euroopan Komissio: Evaluating EU Expenditure Programmes. Bryssel Esimerkkitutkimus arvioinnista, ellei muu tenttijän kanssa sovittava teos, niin Temmes Ahonen Ojala: Suomen koulutusjärjestelmän hallinnon arviointi. Helsinki Saatavissa myös verkosta opetusministeriön sivuilta. 5 The EFQM Excellence Model. Suomenkielinen käännös. Helsinki Jalava, Urpo Virtanen, Petri: Tietoa luova projekti: Polku oppivaan organisaatioon. 1. p. 1998, tai muuttamaton 2. painos Tampere. 7 Tuominen Paananen Virtanen: Projektituotteistajan opas. Työministeriö, Helsinki Vastuuhenkilö: Finanssihallinnon professori

10 Finanssihallinto ja julkisyhteisöjen laskentatoimi 39 Julkisyhteisöjen johdon laskentatoimi 6 op (3 ov) FILAA4/KUTAA2 Public Financial Management Accounting Tavoite: Perehdyttää julkisen sektorin tulosohjausta, budjetointia ja johtamista palvelevaan laskentatoimeen. 1 Tulosohjausta tukeva laskentatoimi. 2 Budjetoinnin laskentatoimi. 3 Investointi- ja kustannuslaskenta soveltuvin osin. Annettava opetus: Luennot ja harjoitukset noin 30 h 1 Etelälahti, Pekka Kangaspunta, Mikko Wallin, Jukka: Investointi- ja pääomakustannuslaskennan opas. VAPKkustannus, Helsinki 1992 tai uudempi painos. 2 Wallin, Jukka Etelälahti, Pekka: Kustannuslaskennan opas. Helsinki 1995 tai Kunnan ja kuntayhtymän kustannuslaskennan opas. Suomen Kuntaliitto Torppa, Pasi Wallin, Jukka: Toimintolaskenta kehittämisen tukena. Helsinki 1996 tai Lumijärvi Kiiskinen Särkilahti: Toimintolaskenta käytännössä, Weilin & Göös Muu kurssilla osoitettu ajankohtainen materiaali. Kirjallinen kuulustelu, jossa on esseeosa ja harjoitusosa. Edeltävät opinnot: Johdon laskentatoimen perusteet (LASK030), Johdatus finanssihallintoon ja julkisyhteisöjen laskentatoimeen (FILAP1). Ajankohta: 2. vuosi Vastuuhenkilö: Julkisyhteisöjen laskentatoimen professori ja kunnallistalouden professori. Valtiontalouden tarkastus, tuloksellisuustarkastus ja -arviointi 6 op (3 ov) FILAA5 Performance and Compliance Audit in the Public Sector Tavoitteet: Perehdyttää julkisen sektorin verorahoitteisen osan, erityisesti valtiontalouden tuloksellisuuden ja tilinpidon, tarkastukseen sekä tuloksellisuusarviointiin. 1 Poliittisten päättäjien asettamat tavoitteet sekä niiden saavuttamisen arviointi. 2 Julkisen sektorin tilinpidon tarkastusprosessi, tarkastuksen välineet ja tarkastuksen vaikutukset. 3 Valtiontalouden tilintarkastuksen institutionaalinen järjestelmä 4 Tuloksellisuus- ja tilinpäätösinformaatio valtiontalouden tarkastuksessa. 5 Laatuauditointi ja laatujärjestelmät julkissektorin tuloksellisuuden arvioinnin näkökulmina. Harjoitustehtävien suorittaminen, ja kirjallinen kuulustelu, jossa suoritetaan yhtenä kokonaisuutena kirjallisuus ja luennot. Annettava opetus: Luennot ja harjoitukset yhteensä n. 20 h 1 Pollitt, Christopher Girre, Xavier Lonsdale, James Mul, Robert Summa, Hilkka Waerness, Marit: Performance or Compliance? Performance Audit and Public Management in Five Countries. Oxford University Press, 1999 tai uudempi. 2 Myllymäki Vakkuri: Tulos, normi, tilivelvollisuus. Näkökulmia tilintarkastukseen ja arviointiin. Tampere University Press Valtiontalouden tarkastusvirasto. Valtiontalouden tarkastusviraston suorittama tilintarkastus Sisältö ja periaatteet. Helsinki Risk Management in the Public Services. CIPFA Added personal author: Lloyd, Sarah 5 Toimintakertomus ja tilinpäätöslaskelmat. Ohje tilinpäätösasiakirjasta tilivirastoille ja talousarvion ulkopuolella oleville valtion rahastoille. Valtiokonttori 2000 tai uudempi. Ajankohta: 2. vuosi Edeltävät opinnot: Perusopinnot pääaineopiskelijoilla Valinnaisuus/pakollisuus: Vaihtoehtoinen opintojakso FILAA6 kanssa. Vastuuopettaja: Finanssihallinnon yliassistentti Sisäinen tarkastus 6 op (3 ov) FILAA6 Internal Auditing and Controller Systems Tavoite: Perehdyttää organisaation sisäiseen valvontaan ja muuhun johdon kontrollijärjestelmään. 1 Sisäisen tarkastuksen asema ja tehtävä.

11 40 Finanssihallinto ja julkisyhteisöjen laskentatoimi 2 Sisäiset tarkkailujärjestelmät. 3 Tarkastussuunnittelu, -menetelmät ja raportointi. 4 Sisäisen tarkastuksen standardit. Annettava opetus: Luennot ja harjoitukset yhteensä n. 15 h Kirjallisuus 1 Opettajan osoittamat artikkelit ja muu luentomateriaali. 2 Sisäisen tarkastuksen ammattistandardit. Sisäiset Tarkastajat r.y., Matti Mattila: Tehtävänä valvonta. E- julkaisu, 2. versio, Luento- ja kirjallisuustentti sekä harjoitustehtävät. Ajankohta: 2. vuosi Edeltävät opinnot: Perusopinnot Valinnaisuus/pakollisuus: Vaihtoehtoinen opintojakso FILAA5 kanssa. Vastuuopettaja: Julkishallinnon laskentatoimen professori Kandidaattiseminaari 5 op (3 ov) FILAA7 Seminar Tavoite: Perehdyttää opiskelijaa tutkimusprosessin ja tutkimusraportin laadinnan perusteisiin. 1 Paperin esittäminen. 2 Opponenttina toimiminen. 3 Aktiivinen muu osallistuminen. Annettava opetus: Seminaari n. 20 h Professorin johtama seminaari. Ajankohta: 2. tai 3. vuosi Edeltävät opinnot: Perusopinnot ja pääosa aineopinnoista Vastuuopettaja: Oppiaineen professorit Kandidaatintutkielma 8 op (5 ov) FILAA8 Bachelor's thesis Tavoite: Pienimuotoisen tieteellisen tutkielman laadinta. Kandidaattitutkielman laadinta. Annettava opetus: Seminaari sekä henkilökohtaista ohjausta. 1 Kandidaatintutkielma sivua 2 Kirjallinen kypsyysnäyte Edeltävät opinnot: Perus- ja pääosa aineopinnoista Ajankohta: 3. vuosi Vastuuopettaja: Professorit ja yliassistentti SYVENTÄVÄT OPINNOT 86 op (40 ov) Johtamis- ja organisaatiotalousteoriat 4 op (2 ov) FILAS1 Public Managerial and Organisation Economics Tavoite: Perehdyttää otsikon mukaisiin teorioihin ja tutkimukseen, niiden ymmärtämiseen ja niiden soveltamisen perusteisiin. 1 Organisaatiotaloustiede. 2 Politiikan tutkimuksen sovellettu poliittinen taloustiede. 3 Julkisjohtamisen määrätyt talousteoriasovellukset. Annettava opetus: Luentokurssi tai harjoitusseminaari n. 20 h. 1 Luentokurssin tentti tai harjoitusseminaarityöt tai -työt. Vastuuopettaja ilmoittaa, minkä osan vaaditusta kirjallisuudesta luennot ja/tai harjoitukset korvaavat. 2 Kirjallisuustentti, jossa suoritetaan kaikki tentittävät teokset yhtenä kokonaisuutena yleisenä tenttipäivänä. 1 Sytse, Douma Schreyder, Heyn: Economic Approaches to Organizations. 3. p. Harlow Talani: European Political Economy: Political Science Perspectives. Aldershot Erikoisalan soveltava teos kuten Heiskanen Ahonen Oulasvirta: Taiteen ja kulttuurin rahoitus ja ohjaus kipupisteet ja kehitysvaihtoehdot. Helsinki Teoksen korvaamisesta muulla, opiskelijan tarpeisiin kenties soveltuvammalla teoksella voi keskustella tenttijän kanssa. Tämä koskee esim. ulkomaalaisopiskelijoita. Ajankohta: Maisteriopintojen 1. vuosi/4. vuosi Edeltävät opinnot: Kandidaatin tutkinto Vastuuopettaja: Finanssihallinnon professori Julkisen sektorin laskentatoimen teoria 6 op (3 ov) KUTAS2 Theory of Public Sector Accounting Ks. kunnallistalous

12 Finanssihallinto ja julkisyhteisöjen laskentatoimi 41 Tarkastusteoriat 6 op (3 ov) FILAS3 Theories of Auditing Tavoite: Perehdyttää tarkastuksen menetelmäteoriaan ja tilastotieteelliseen tarkastukseen. 1 Tarkastuksen funktio ja professiokehitys. 2 Tarkastuksen menetelmäteoria. 3 Tilastotieteellinen otantatarkastus. Annettava opetus: Luennot ja harjoitukset yhteensä n. 15 h 1 Opettajan osoittamat artikkelit. 2 Taylor, Donald Glezen, William: Auditing: An Assertion Approach. New York Guy, Dan Carmichael, Douglas Whittington, Ray: Audit Sampling. An Introduction. John Wiley & Sons, New York Kirjallinen kuulustelu, jossa suoritetaan sekä luennot että kirjallisuus Edeltävät opinnot: Kandidaatin tutkinto Ajankohta: Maisteriopintojen 1. vuosi/4. vuosi Vastuuopettaja: Julkisyhteisöjen laskentatoimen professori Yhteiskuntalaskentatoimen tutkimus 4 op (2 ov) FILAS4 Socio-economic Accounting Tavoite: Opintojakso perehdyttää yhteiskuntataloudellisen päätöksenteon problematiikkaan, yhteiskuntataloudellisen ja sosiaalisen laskentatoimen näkökulmiin, laskentatoimen roolin teoreettiseen ymmärtämiseen yhteiskuntataloudellisessa päätöksenteossa ja erityisesti julkisissa organisaatioissa sekä teemaa koskevien arviointien tekemiseen, tulkintaan ja tutkimukselliseen analyysiin. 1 Taloudellinen päätöksenteko yhteiskunnallisessa ja poliittis-hallinnollisessa kontekstissa. 2 Yhteiskuntataloudelliset mittarit päätöksen teossa laskentatoimen ja arvioinnin informaatio poliittisissa prosesseissa ja julkisissa investointiprojekteissa. 3 Yhteiskuntataloudellisten hankkeiden, ohjelmien ja kokonaisuuksien taloudellinen analyysi ja tätä koskeva tutkimus. Mahdollisten harjoitustehtävien suorittaminen, ja kirjallinen kuulustelu, jossa suoritetaan yhtenä kokonaisuutena luennot, kirja ja artikkelit. Annettava opetus: Luennot ja harjoitukset yhteensä n. 20 h 1 Fuguitt, Diana Wilcox, Shanton J.: Cost-benefit Analysis for Public Sector Decision Makers. Quorum books, Luennoitsijan osoittamina viisi tai kuusi artikkelia. Ajankohta: Maisteriopintojen 1. tai 2. vuosi/4. tai 5. vuosi Edeltävät opinnot: Kandidaatin tutkinto Vastuuopettaja: Finanssihallinnon yliassistentti Arvioinnin tutkimus 4 op (2 ov) FILAS5 Evaluation Tavoite: Perehdyttää arviointia koskevaan tutkimukseen, sen ymmärtämiseen ja sen harjoittamiseen. 1 Arviointi ja sen tutkimus eri muodoissaan. 2 Perehtyminen johonkin arviointia koskevat tutkimuksen tai vaativan arvioinnin lähestymistapaan. 1 Mahdollisen luentokurssin tentti tai harjoitusseminaarityöt. Vastuuopettaja ilmoittaa, minkä osan vaaditusta kirjallisuudesta luennot ja harjoitukset korvaavat. 2 Kirjallisuustentti, jossa suoritetaan kaikki tentittävät teokset yhtenä kokonaisuutena yleisenä tenttipäivänä. Annettava opetus: Luentokurssi- tai harjoitusseminaari 20 h. 1 Owen, John Rogers, Patricia: Program Evaluation: Forms and Approaches. London: Sage. 2 Esimerkiksi Chen: Practical Program Evaluation Assessing and Improving Planning, Implementation and Effectiveness. London Muuntyyppisistä lähestymistavoista (esim. ns. konstruktivisesta tai ns. realistisesta) kiinnostunut opiskelija voi keskustella vastuuopettajan kanssa vaihtoehtoisesta suoritustavasta. Ajankohta: Maisteriopintojen 1. tai 2. vuosi/4. tai 5. vuosi Edeltävät opinnot: Kandidaatin tutkinto

13 42 Finanssihallinto ja julkisyhteisöjen laskentatoimi Vastuuopettaja: Finanssihallinnon professori Henkilöstövoimavarojen laskenta julkisella sektorilla 4 op (2 ov) FILAS6a Public Sector Human Resource Accounting Tavoite: Perehdyttää julkisen sektorin henkilöstövoimavarojen laskentatoimeen. 1 Henkilöstöresurssit ja niiden merkitys. 2 Henkilöstövoimavarojen laskennan perusteet. 3 Henkilöstötilinpäätös. 1 Henkilöstövoimavarojen hallintajärjestelmä. Henkilöstötilinpäätös. Käsikirja valtion organisaatioille. Valtiovarainministeriö. Helsinki Ahonen, Guy: Henkilöstötilinpäätös: Yrityksen ikkuna menestykselliseen tulevaisuuteen. Kauppakaari Oy, Jyväskylä, Bratton, John Gold, Jeffrey: Human Resource Management, Mac-Millan Press Ltd, London, Soveltuvin osin. Kirjallisuustentti Valinnaisuus/pakollisuus: Vaihtoehtoinen opintojakso FILAS6b kanssa. Ajankohta: 4. tai 5. vuosi/maisteriopintojen 1. tai 2. vuosi Edeltävät opinnot: Kandidaatin tutkinto Vastuuhenkilö: Julkisyhteisöjen laskentatoimen professori. Julkisen toimintayksikön rahoituksen laskentatoimen jatkokurssi 4 op (2 ov) FILAS6b Advanced Public Sector Financial Accounting Tavoite: Jakson tavoitteena on perehdyttää valtion talousarvio- ja liikekirjanpidon erityiskysymyksiin. 1 Käyttöomaisuuden käsittely ja poistot. 2 Sisäinen kirjanpito, periaatteita ja toteutus. 3 Rahastot. 4 Arvonlisäveron käsittely. 5 EU-varojen kirjanpidollinen käsittely. 6 Tilinpäätöksen erittelyt ja liitteet. 7 Toimintakertomustietojen esittäminen. Annettava opetus: Luennot n. 25 h. Opintojakso järjestetään joka toinen lukuvuosi. Luento- ja kirjallisuustentti 1 Valtion kirjanpidon käsikirja uusin versio (ks. Valtiokonttorin kotisivu). 2 Valtiokonttorin viimeisin tilinpäätösohje. 3 Valtiokonttorin viimeisin toimintakertomusohje. 4 Opettajan osoittama muu materiaali. Valinnaisuus/pakollisuus: Vaihtoehtoinen opintojakso FILAS6a kanssa. Edeltävät opinnot: Kandidaatin tutkinto Ajankohta: 4. tai 5. vuosi/maisteriopintojen 1. tai 2. vuosi Vastuuhenkilö: Julkisyhteisöjen laskentatoimen professori ja tuntiopettaja EU-talouden tutkimus ja arviointi 4 op (2 ov) FILAS7 Research and Evaluation of Economic Aspects of the EU Tavoite: Valmistaa opintojakson teeman tutkimukseen ja perehdyttää siihen. 1 EU-talouden tutkimukseen soveltuvat teoriat ja vastaava tutkimus 1 Mahdollinen luentokurssi tai harjoitusseminaarityö. Jos kurssi tai seminaari järjestetään, vastuuopettaja ilmoittaa, minkä osan vaaditusta kirjallisuudesta luennot ja harjoitukset korvaavat opintojakson kirjallisuudesta. 2 Kirjallisuustentti, jossa suoritetaan kaikki tentittävät teokset yhtenä kokonaisuutena yleisenä tenttipäivänä. Annettava opetus: Luentokurssi tai harjoitusseminaari n. 20 h 1 Rosamond, Ben: Theories of European Integration. Houndmills Artis, Michael Lee, Norman Nixson, Frederick: The Economics of the European Union: Policy and Analysis, Oxford 2001, erikseen ilmoitettavat sivut (noin 200 sivua n. 450 sivusta). Ajankohta: 4. tai 5. vuosi/maisteriopintojen 1. tai 2. vuosi Vastuuhenkilö: Finanssihallinnon professori Pro gradu -seminaari ja harjoitusaine 12 op (6 ov) FILAS8 Seminar Tavoite: Perehdyttää opiskelija tieteellisen tutkimusprosessiin ja tieteellisen tutkimuksen tuloksista raportointiin.

14 Finanssihallinto ja julkisyhteisöjen laskentatoimi 43 1 Tutkimussuunnitelman laadinta ja esittäminen. 2 Opponenttina toimiminen. 3 Aktiivinen muu osallistuminen 4 Harjoitusaineen tekeminen. Annettava opetus: Lukuvuoden kestävä seminaari. Ajankohta: 4. tai 5. vuosi/maisteriopintojen 1. tai 2. vuosi Edeltävät opinnot: Kandidaatin tutkinto Vastuuhenkilö: Professorit 1 Mahdollinen luentotentti tai 2 erillinen raportti, essee tai oppimispäiväkirja Vastuuhenkilö: Professorit Pro gradu -tutkielma 40 op (20 ov) FILAS9 Master's thesis Tavoite: Tieteellisen työskentelyn hallinta Pro gradu -tutkielman laadinta Annettava opetus: Seminaari II sekä henkilökohtaista ohjausta. 1 Pro gradu -tutkielma, jonka laajuus sivua Edeltävät opinnot: FILAS8 Ajankohta: 4. tai 5. vuosi/maisteriopintojen 1. tai 2. vuosi Vastuuhenkilö: Professorit Kypsyysnäyte 2 op (1 ov) FILAS10 Maturity test Tavoite: Osoittaa, että opiskelija on perehtynyt tutkielman aihepiiriin ja että opiskelijalla on hyvä suomen tai ruotsin kielen taito n. 4 sivuinen pro gradu -tutkielman aihepiiriin liittyvä kypsyysnäyte. Edeltävät opinnot: Tarkastettavaksi jätetty pro gradu -tutkielma Ajankohta: 5. vuosi/maisteriopintojen 2. vuosi Vastuuhenkilö: Professorit Muut vapaavalintaiset opinnot Finanssihallinnon ja julkisyhteisöjen laskentatoimen erilliskysymyksiä 4 op (2 ov) FILAS11 Current issues in Financial Public Management Tavoite: Perehdyttää opiskelija johonkin finanssihallinnon ja julkisyhteisöjen laskentatoimen erityiseen osa-alueeseen

SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET OPINTO-OPPAIDEN 2012 2015 ja 2008 2012 VÄLILLÄ

SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET OPINTO-OPPAIDEN 2012 2015 ja 2008 2012 VÄLILLÄ 1 (9) JOHTAMISKORKEAKOULU Huom.! Päivitetty 19.12.2013 SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET OPINTO-OPPAIDEN 2012 2015 ja 2008 2012 VÄLILLÄ talousjohtamisen opintosuunta (oppiaineet finanssihallinto ja julkisyhteisöjen laskentatoimi

Lisätiedot

FINANSSIHALLINTO JA JULKISYHTEISÖJEN LASKENTATOIMI Financial Management and Public Accounting

FINANSSIHALLINTO JA JULKISYHTEISÖJEN LASKENTATOIMI Financial Management and Public Accounting FINANSSIHALLINTO JA JULKISYHTEISÖJEN LASKENTATOIMI Financial Management and Public Accounting HALLINTOTIETEIDEN KANDIDAATIN JA MAISTERIN TUTKINTOJEN TAVOITTEET Finanssihallinto- ja julkisyhteisöjen laskentatoimi

Lisätiedot

VERO-OIKEUS Tax Law. Ammatillisten ja tieteellisten tavoitteiden saavuttamiseksi opinnoissa tulevat esille erityisesti seuraavat asiat:

VERO-OIKEUS Tax Law. Ammatillisten ja tieteellisten tavoitteiden saavuttamiseksi opinnoissa tulevat esille erityisesti seuraavat asiat: VERO-OIKEUS Tax Law Hallintotieteiden kandidaatin ja maisterin tutkintojen tavoitteet Vero-oikeus pääaineena suoritettavan hallintotieteiden kandidaatin tutkinnon (120 ov) ja maisterin tutkinnon (160 ov)

Lisätiedot

SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET OPINTO-OPPAIDEN ja VÄLILLÄ

SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET OPINTO-OPPAIDEN ja VÄLILLÄ 1 / 8 JOHTAMISKORKEAKOULU päivitetty 21.8.2013 SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET OPINTO-OPPAIDEN 2012 2015 ja 2008 2012 VÄLILLÄ Siirtymäsäännökset on pääasiassa tarkoitettu vuonna 2008 2011 aloittaneille opiskelijoille.

Lisätiedot

Matematiikka. Orientoivat opinnot /

Matematiikka. Orientoivat opinnot / Matematiikka Orientoivat opinnot / 30.8.2011 Tutkinnot Kaksi erillistä ja peräkkäistä tutkintoa: LuK + FM Laajuudet 180 op + 120 op = 300 op Ohjeellinen suoritusaika 3 v + 2 v = 5 v Tutkinnot erillisiä

Lisätiedot

Korvataan uuden ohjelman opintojaksolla. Suorittamatta jäänyt YPATperuskurssi. tutkinto-ohjelman peruskurssilla, á 5 op

Korvataan uuden ohjelman opintojaksolla. Suorittamatta jäänyt YPATperuskurssi. tutkinto-ohjelman peruskurssilla, á 5 op Siirtymäsäännökset 2010 YPAT KOULUTUSOHJELMASSA JATKAVILLE (YPATohjelman uusilla YAP-opintosuunnan opintojaksoilla suorittaville) Ohje siitä miten uuden ohjelman opintojaksot korvaavat vanhan koulutusohjelman

Lisätiedot

SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET OPINTO OPPAIDEN ja VÄLILLÄ

SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET OPINTO OPPAIDEN ja VÄLILLÄ SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET OPINTO OPPAIDEN 2012 2015 ja 2005 2012 VÄLILLÄ Siirtymäsäännökset ovat pääasiassa tarkoitettu vuonna 2005 2011 aloittaneille opiskelijoille. Tätä aiemmin aloittaneita opiskelijoita kehotetaan

Lisätiedot

Hallintotieteiden opinto-opas lkv 2014 15, Yleisopinnot ok 16.4.14. Yleisopinnot

Hallintotieteiden opinto-opas lkv 2014 15, Yleisopinnot ok 16.4.14. Yleisopinnot Yleisopinnot STAT1020 Tilastotieteen johdantokurssi 5 op TITE1022 Tietokone työvälineenä 3 op LIIK1200 Johdatus liiketoimintaosaamiseen 5 op Kansainvälistyminen 10 op OPIS0033 Harjoittelu 5 op Tilastotieteen

Lisätiedot

Matematiikka ja tilastotiede. Orientoivat opinnot /

Matematiikka ja tilastotiede. Orientoivat opinnot / Matematiikka ja tilastotiede Orientoivat opinnot / 27.8.2013 Tutkinnot Kaksi erillistä ja peräkkäistä tutkintoa: LuK + FM Laajuudet 180 op + 120 op = 300 op Ohjeellinen suoritusaika 3 v + 2 v = 5 v Tutkinnot

Lisätiedot

Perustutkintojen suorittamista koskevat määräykset

Perustutkintojen suorittamista koskevat määräykset 109 Hallintotieteiden tiedekunta Hyväksytty hallintotieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston kokouksessa 5.6.2007. 1. Tutkintoja ja opiskelua koskevat määräykset Tutkintojen suorittamisessa noudatetaan

Lisätiedot

Hallintotieteiden perustutkintojen määräykset

Hallintotieteiden perustutkintojen määräykset Filosofinen tiedekunta / Hallintotieteet Hallintotieteiden perustutkintojen määräykset Tutkintojen järjestämistä ja suorittamista koskevat määräykset tarkentavat opetusta ja tutkintoja sääteleviä lakeja,

Lisätiedot

Taloustieteen opintosuunta JKK, Tampereen yliopisto

Taloustieteen opintosuunta JKK, Tampereen yliopisto Info uusille opiskelijoille 1.10.2012 korjattu versio Taloustieteen opintosuunta JKK, Tampereen yliopisto Lisätietoa: http://www.uta.fi/jkk/kat/opintosuunnat/tal.html Voit myös kysyä taloustieteen opinnoista

Lisätiedot

Matematiikka ja tilastotiede. Orientoivat opinnot / 25.8.2015

Matematiikka ja tilastotiede. Orientoivat opinnot / 25.8.2015 Matematiikka ja tilastotiede Orientoivat opinnot / 25.8.2015 Tutkinnot Kaksi erillistä ja peräkkäistä tutkintoa: LuK + FM Laajuudet 180 op + 120 op = 300 op Ohjeellinen suoritusaika 3 v + 2 v = 5 v Tutkinnot

Lisätiedot

Yliopistojen tutkinnoista annetun valtioneuvoston asetuksen (794/2004) mukaisesti opiskelevat

Yliopistojen tutkinnoista annetun valtioneuvoston asetuksen (794/2004) mukaisesti opiskelevat 14 Yliopistojen tutkinnoista annetun valtioneuvoston asetuksen (794/2004) mukaisesti opiskelevat Opiskelijat, joiden tutkinnonsuoritusoikeus on myönnetty 1.8.2005 jälkeen sekä ne aiemmin aloittaneet opiskelijat,

Lisätiedot

TILINTARKASTUKSEN JA ARVIOINNIN MAISTERIOHJELMA

TILINTARKASTUKSEN JA ARVIOINNIN MAISTERIOHJELMA JOHTAMISKORKEAKOULU TILINTARKASTUKSEN JA ARVIOINNIN MAISTERIOHJELMA OPINTO-OPAS 2012 2015 SISÄLLYS TILINTARKASTUKSEN JA ARVIOINNIN MAISTERIOHJELMA... 2 TAUSTA... 2 MAISTERIOHJELMAN TAVOITTEET JA TUTKINNON

Lisätiedot

Opintokokonaisuudet: Hallinto-osaaminen Eurooppahallinto Ympäristöala. Hallinto-osaamisen opinnot. Opintojaksokuvaukset

Opintokokonaisuudet: Hallinto-osaaminen Eurooppahallinto Ympäristöala. Hallinto-osaamisen opinnot. Opintojaksokuvaukset Opintokokonaisuudet: Hallinto-osaaminen Eurooppahallinto Ympäristöala Hallinto-osaamisen opinnot Hallinto-osaamisen opintojaksot: ALUE1001 Yhteiskunnan alueellinen organisoituminen (5 op) FILO1001 Filosofian

Lisätiedot

Kandidaatin tutkinnon ohjeellinen suorittamisjärjestys sosiaalipolitiikassa

Kandidaatin tutkinnon ohjeellinen suorittamisjärjestys sosiaalipolitiikassa Kandidaatin tutkinnon ohjeellinen suorittamisjärjestys sosiaalipolitiikassa 1. vuosi 60 op P1a Sosiaalipolitiikan P1a Sosiaalipolitiikan P4 Sosiaalipolitiikka eri peruskurssi (alkaa) 2 op peruskurssi maissa

Lisätiedot

1. periodi 2. periodi 3. periodi 4. periodi P1a Sosiaalipolitiikan. P4 Sosiaalipolitiikka eri peruskurssi (alkaa) 2 op

1. periodi 2. periodi 3. periodi 4. periodi P1a Sosiaalipolitiikan. P4 Sosiaalipolitiikka eri peruskurssi (alkaa) 2 op LIITTEET Kandidaatin tutkinnon ohjeellinen suorittamisjärjestys sosiaalipolitiikassa 1. vuosi 60 op P1a Sosiaalipolitiikan P4 Sosiaalipolitiikka eri peruskurssi 2 op maissa 4 op P2a Toimeentuloturvan ja

Lisätiedot

LIIKETOIMINTAOSAAMISEN OPINTOKOKONAISUUS SIVUAINEOPISKELIJOILLE (25 op)

LIIKETOIMINTAOSAAMISEN OPINTOKOKONAISUUS SIVUAINEOPISKELIJOILLE (25 op) LIIKETOIMINTAOSAAMISEN OPINTOKOKONAISUUS SIVUAINEOPISKELIJOILLE (25 op) Liiketoimintaosaamisen opintokokonaisuus (LTO-OK) on Johtamistieteiden laitoksen tarjoama 25 opintopisteen opintokokonaisuus sivuaineopiskelijoille.

Lisätiedot

694661P Lukutaidot erilaisissa informaatioympäristöissä 5 op, periodi 2

694661P Lukutaidot erilaisissa informaatioympäristöissä 5 op, periodi 2 1 TIETOJA AIEMPIEN VUOSIEN OPINTOJAKSOISTA Informaatiotutkimuksen opintojaksot 2015-2016 Opintosuunnitelman uudistuksen myötä erityisesti perus- ja aineopinnot ovat muuttuneet (opintojaksojen nimet ja

Lisätiedot

KANSANTERVEYSTIETEEN KOULUTUS

KANSANTERVEYSTIETEEN KOULUTUS KANSANTERVEYSTIETEEN KOULUTUS KANSANTERVEYSTIETEEN TUTKINTOJEN TAVOITTEET Koulutus tähtää terveystieteiden kandidaatin (TtK, alempi korkeakoulututkinto) ja terveystieteiden maisterin (TtM, ylempi korkeakoulututkinto)

Lisätiedot

Korvaavuustaulukot Valtio-oppi

Korvaavuustaulukot Valtio-oppi Korvaavuustaulukot Valtio-oppi Uuteen tutkintorakenteeseen vaihtava opiskelija Perusopinnot POLPOP00 Politiikan tutkimuksen perusopinnot POLPOP01 Kansainvälisen politiikan johdantokurssi * POLPOP02 Valtio-opin

Lisätiedot

Yhteiskuntatieteellinen koulutusala

Yhteiskuntatieteellinen koulutusala Yhteiskuntatieteellinen koulutusala Yhteiskuntatieteiden kandidaatin ja maisterin tutkintoja koskevat määräykset pääainepohjaisen tutkintorakenteen mukaan opiskeleville (voimassa siirtymäkauden eli 1.8.2012

Lisätiedot

1 Hyväksytty kauppatieteen akateemisen komitean kokouksessa 31.5.2013

1 Hyväksytty kauppatieteen akateemisen komitean kokouksessa 31.5.2013 1 SIIRTYMÄSÄÄNNÖT AALTO-YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULUN KTK- JA KTM-TUTKINTOJA SUORITTAVILLE Nämä siirtymäsäännöt sisältävät periaatteet, joita sovelletaan, kun ennen 1.8.2013 opintooikeuden saanut opiskelija

Lisätiedot

Tärkeää huomioitavaa:

Tärkeää huomioitavaa: Siirtymäohjeistus tuotantotalouden kandidaattivaiheen opiskelijoille 2005 tutkintorakenteesta 2013 Teknistieteellisen kandidaattiohjelman tuotantotalouden pääaineeseen Tärkeää huomioitavaa: Pääsääntöisesti

Lisätiedot

SIIRTYMÄOHJEET UUSIIN OPETUSSUUNNITELMIIN

SIIRTYMÄOHJEET UUSIIN OPETUSSUUNNITELMIIN SIIRTYMÄOHJEET UUSIIN OPETUSSUUNNITELMIIN Pääaineen opinnot Pääaineen opinnot suoritetaan pääsääntöisesti uusien tutkintorakenteiden mukaisesti. Jo suoritetut pääaineiden opinnot korvaavat uusien tutkintorakenteiden

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAINEN OPINTOSUUNNITELMA HOPS SAKSAN KIELI JA KULTTUURI

HENKILÖKOHTAINEN OPINTOSUUNNITELMA HOPS SAKSAN KIELI JA KULTTUURI HENKILÖKOHTAINEN OPINTOSUUNNITELMA HOPS SAKSAN KIELI JA KULTTUURI Nimi: Opiskelijanumero: Sähköpostiosoite: Pääaine: Puh: Yo-tutkinnon suoritusvuosi: Sivuaine(et): Ylioppilastutkinnon jälkeen / ennen saksan

Lisätiedot

Matematiikka tai tilastotiede sivuaineena

Matematiikka tai tilastotiede sivuaineena Matematiikka tai tilastotiede sivuaineena Matematiikan sivuainekokonaisuudet Matematiikasta voi suorittaa 25, 60 ja 120 opintopisteen opintokokonaisuudet. Matematiikan 25 op:n opintokokonaisuus Pakolliset

Lisätiedot

PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT OHJEET KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA

PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT OHJEET KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT OHJEET KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA LV 2013 2014 1 Sisällysluettelo OPISKELU KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA... 3 KOULUTUSOHJELMAN

Lisätiedot

KIELI-, KÄÄNNÖS- JA KIRJALLISUUSTIETEIDEN YKSIKKÖ Orientoivat opinnot, syksy 2011. Tampereen yliopiston organisaatio

KIELI-, KÄÄNNÖS- JA KIRJALLISUUSTIETEIDEN YKSIKKÖ Orientoivat opinnot, syksy 2011. Tampereen yliopiston organisaatio 1 Tampereen yliopiston organisaatio 2 Tieteenalayksiköt (9 kpl) Biolääketieteellisen teknologian yksikkö Informaatiotieteiden yksikkö Johtamiskorkeakoulu Kasvatustieteiden yksikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden

Lisätiedot

Kauppatieteiden maisteri KTM. 31.8.2015 Vaasan yliopisto Teknillinen tiedekunta. Kaisu Säilä

Kauppatieteiden maisteri KTM. 31.8.2015 Vaasan yliopisto Teknillinen tiedekunta. Kaisu Säilä Kauppatieteiden maisteri KTM Vaasan yliopisto Teknillinen tiedekunta Kaisu Säilä Luennon sisältö Kauppatieteiden maisterin (KTM) tutkinto tutkinnon rakenne Tutkinto-ohjelman osaamistavoitteet Täydentävät

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus Maanpuolustuskorkeakoulusta Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2008 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty puolustusministeriön esittelystä, säädetään Maanpuolustuskorkeakoulusta

Lisätiedot

Vastaavuudet ja siirtymäsäännöt opetussuunnitelmien sekä välillä

Vastaavuudet ja siirtymäsäännöt opetussuunnitelmien sekä välillä Vastaavuudet ja siirtymäsäännöt opetussuunnitelmien 2012 2015 sekä 2015 2018 välillä PERUS- JA AINEOPINNOT Perus- ja aineopintojen suurin muutos on se, että jaksot Suomen kielen ja sen tutkimuksen historia

Lisätiedot

LUONNONTIETEIDEN KANDIDAATIN JA FILOSOFIAN MAISTERIN TUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET

LUONNONTIETEIDEN KANDIDAATIN JA FILOSOFIAN MAISTERIN TUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET Johtokunta 7/2013, Asia4 Korjattu liite 1 LUONNONTIETEIDEN KANDIDAATIN JA FILOSOFIAN MAISTERIN TUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET 1. Tutkintojen yleisrakenne, vaadittavat opintosuoritukset ja mitoitus

Lisätiedot

Teologisia tutkintoja voidaan suorittaa Helsingin yliopistossa, Joensuun yliopistossa ja Åbo Akademissa.

Teologisia tutkintoja voidaan suorittaa Helsingin yliopistossa, Joensuun yliopistossa ja Åbo Akademissa. Asetus teologisista tutkinnoista 7.4.1995/517 1 LUKU Yleisiä säännöksiä 1 Koulutusvastuu Teologisia tutkintoja voidaan suorittaa Helsingin yliopistossa, Joensuun yliopistossa ja Åbo Akademissa. 2 Tutkinnot

Lisätiedot

694661P Lukutaidot erilaisissa informaatioympäristöissä 5 op, periodi 2

694661P Lukutaidot erilaisissa informaatioympäristöissä 5 op, periodi 2 1 TIETOJA AIEMPIEN VUOSIEN OPINTOJAKSOISTA Informaatiotutkimuksen opintojaksot 2016-2017 Opintosuunnitelman uudistuksen myötä erityisesti perus- ja aineopinnot ovat muuttuneet (opintojaksojen nimet ja

Lisätiedot

OPINTONSA ALOITTANEIDEN VASTAAVUUDET OPETUSSUUNNITELMAAN. Opetussuunnitelman muutokset näkyvät vahvennetulla fontilla.

OPINTONSA ALOITTANEIDEN VASTAAVUUDET OPETUSSUUNNITELMAAN. Opetussuunnitelman muutokset näkyvät vahvennetulla fontilla. 1 VARHAISERITYISOPETUKSEN KOULUTUS (VEO) (Opetussuunnitelma 2009-2010) OPINTONSA 2005-2008 ALOITTANEIDEN VASTAAVUUDET 2009-2010 OPETUSSUUNNITELMAAN. Opetussuunnitelman 2009-2010 muutokset näkyvät vahvennetulla

Lisätiedot

Yleisen valtio-opin tutkintovaatimusten korvaavuustaulukko

Yleisen valtio-opin tutkintovaatimusten korvaavuustaulukko POLITIIKAN JA TALOUDEN TUTKIMUKSEN LAITOS 2.5.2014/PS Yleisen valtio-opin tutkintovaatimusten 2014-17 korvaavuustaulukko SIVUAINEOPISKELIJOILLE 31.8.2014 mennessä suoritetut yleisen valtio-opin opinnot

Lisätiedot

KASVATUSTIETEEN KANDIDAATIN TUTKINTO 180 OP

KASVATUSTIETEEN KANDIDAATIN TUTKINTO 180 OP VARHAISERITYISOPETUKSEN KOULUTUS (VEO) (Opintonsa 2009-2010 aloittaneet opiskelijat, opetussuunnitelma 2009-2010) 1 KASVATUSTIETEEN KANDIDAATIN TUTKINTO 180 OP I KIELI- JA VIESTINTÄOPINNOT SEKÄ ORIENTOIVAT

Lisätiedot

KASVATUSTIETEEN KANDIDAATIN TUTKINTO 180 OP

KASVATUSTIETEEN KANDIDAATIN TUTKINTO 180 OP 1 ERITYISOPETUKSEN KOULUTUS (EO) (Opetussuunnitelma 2007-2009) KASVATUSTIETEEN KANDIDAATIN TUTKINTO 180 OP I KIELI- JA VIESTINTÄOPINNOT SEKÄ ORIENTOIVAT OPINNOT (20 op) KTKO101 Johdatus yliopisto-opiskeluun

Lisätiedot

KAUPPATIETEELLISEN ALAN TUTKINTOMÄÄRÄYKSET

KAUPPATIETEELLISEN ALAN TUTKINTOMÄÄRÄYKSET KAUPPATIETEELLISEN ALAN TUTKINTOMÄÄRÄYKSET 1.10.2010 Sivu 1 / 7 Kauppatieteellisessä ja teknillisessä tiedekunnassa suoritettavista kauppatieteellisen alan tutkinnoista ja opinnoista sekä opetuksesta ja

Lisätiedot

HOPS Henkilökohtainen opintosuunnitelma LuK -tutkintoon

HOPS Henkilökohtainen opintosuunnitelma LuK -tutkintoon JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Matematiikan ja tilastotieteen laitos Tilastotiede HOPS - Tilastotiede HOPS Henkilökohtainen opintosuunnitelma LuK -tutkintoon Nimi: Syntymäaika: Ammatti ja urasuunnitelmat: Muuta:

Lisätiedot

LUONNONTIETEELLINEN KOULUTUSALA

LUONNONTIETEELLINEN KOULUTUSALA LUONNONTIETEELLINEN KOULUTUSALA TUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET Seuraavat tutkintojen järjestämistä ja suorittamista koskevat määräykset tarkentavat asetuksia ja johtosääntöjä. Nämä määräykset hyväksyy

Lisätiedot

Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma

Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelmassa tarkastellaan kriittisesti kielen, viestinnän ja median ilmiöitä useasta eri näkökulmasta.

Lisätiedot

KAUPPATIETEELLINEN KOULUTUSALA. 1 Kauppatieteiden kandidaatin ja maisterin tutkintojen pääaineet ja erikoistumisalat

KAUPPATIETEELLINEN KOULUTUSALA. 1 Kauppatieteiden kandidaatin ja maisterin tutkintojen pääaineet ja erikoistumisalat KAUPPATIETEELLINEN KOULUTUSALA TUTKINTOJA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET 1 Kauppatieteiden kandidaatin ja maisterin tutkintojen pääaineet ja erikoistumisalat Kauppatieteiden kandidaatin ja maisterin tutkintojen pääaineina

Lisätiedot

PL 4600, Oulun yliopisto p HOPS

PL 4600, Oulun yliopisto p HOPS PL 4600, 90014 Oulun yliopisto p. 029 448 2920 http://www.oulu.fi/kauppakorkeakoulu/ HOPS henkilökohtainen opintosuunnitelma Pelkkää KTM-tutkintoa suorittamaan siirtyvät opiskelijat Nimi: Opiskelijanumero:

Lisätiedot

KÄYTTÄYTYMISTIETEELLISEN TIEDEKUNNAN TUTKINTOJA JA OPINTOJA KOSKEVAT PYSYVÄISMÄÄRÄYKSET

KÄYTTÄYTYMISTIETEELLISEN TIEDEKUNNAN TUTKINTOJA JA OPINTOJA KOSKEVAT PYSYVÄISMÄÄRÄYKSET KÄYTTÄYTYMISTIETEELLISEN TIEDEKUNNAN TUTKINTOJA JA OPINTOJA KOSKEVAT PYSYVÄISMÄÄRÄYKSET Käyttäytymistieteellisen tiedekunnan tiedekuntaneuvoston 14.6.2005 vahvistama. Näitä pysyväismääräyksiä sovelletaan

Lisätiedot

OIKEUSTIETEEN MAISTERIN TUTKINTO

OIKEUSTIETEEN MAISTERIN TUTKINTO OIKEUSTIETEEN MAISTERIN TUTKINTO Osaamistavoitteet Oikeustieteen maisterin tutkinnon (120 op) suorittanut henkilö: - on syventänyt ja laajentanut oikeusnotaarin tutkinnossa hankkimaansa oikeudellista osaamista

Lisätiedot

Kauppatieteiden kandidaatin tutkinnon muutokseen liittyvät siirtymäsäännökset alkaen.

Kauppatieteiden kandidaatin tutkinnon muutokseen liittyvät siirtymäsäännökset alkaen. Kauppatieteiden kandidaatin tutkinnon muutokseen liittyvät siirtymäsäännökset. Kauppatieteiden kandidaatin tutkintorakenne muuttuu 1.8.2016. Opiskelija voi siirtyä suorittamaan KTK-tutkinnon etussuunnitelmien

Lisätiedot

Tervetuloa johtamiskorkeakouluun! Tilaisuus erillisvalinnassa hyväksytyille ma 2.9. kello Opintokoordinaattori Heli Tontti

Tervetuloa johtamiskorkeakouluun! Tilaisuus erillisvalinnassa hyväksytyille ma 2.9. kello Opintokoordinaattori Heli Tontti Tervetuloa johtamiskorkeakouluun! Tilaisuus erillisvalinnassa hyväksytyille ma 2.9. kello 11-12 Opintokoordinaattori Heli Tontti KTM, tutkinnon rakenne laajuus 120 op tutkinnon suorittamisaika tavoiteaika

Lisätiedot

KASVATUSTIETEEN KANDIDAATIN TUTKINTO 180 OP

KASVATUSTIETEEN KANDIDAATIN TUTKINTO 180 OP 1 ERITYISOPETUKSEN KOULUTUS (EO) (Opetussuunnitelma 2009-2010) OPINTONSA 2005-2008 ALOITTANEIDEN VASTAAVUUDET 2009-2010 OPETUSSUUNNITELMAAN. Opetussuunnitelma 2009-2010 muutokset näkyvät vahvennetulla

Lisätiedot

LIITE. Tietokone työvälineenä 3 op: word, excel, powerpoint, unix Johdatus liiketoimintaosaamiseen 5 op Kansainvälistymisopinnot 10 op

LIITE. Tietokone työvälineenä 3 op: word, excel, powerpoint, unix Johdatus liiketoimintaosaamiseen 5 op Kansainvälistymisopinnot 10 op Hallintotieteiden kandidaatin tutkinto (180 op) / ALUETIEDE Aluetieteen pääaineopinnot 82 op: Aluetieteen perusteet 5 op Julkinen johtaminen 5 op Oikeus yhteiskunnassa 5 op Hyvinvointipalvelujen hallinto

Lisätiedot

B-koulutusohjelma B-koulutusohjelmaan l vuonna 2010 voidaan hyväksyä 30 opiskelijaa Vuonna 2009 kiintiö oli 35, hakijoita oli 122 Maisteriksi valmistu

B-koulutusohjelma B-koulutusohjelmaan l vuonna 2010 voidaan hyväksyä 30 opiskelijaa Vuonna 2009 kiintiö oli 35, hakijoita oli 122 Maisteriksi valmistu Aineenopettajan koulutukseen hakevien infotilaisuus 10.2.2010 Opintoasiainsuunnittelija Sanna Lumikko Teologinen tiedekunta B-koulutusohjelma B-koulutusohjelmaan l vuonna 2010 voidaan hyväksyä 30 opiskelijaa

Lisätiedot

Suoritus: Tentti (luennot + artikkelikansio) Tentaattori: Anni-Siiri Länsman

Suoritus: Tentti (luennot + artikkelikansio) Tentaattori: Anni-Siiri Länsman Saamelainen kulttuuri 1.3.2011 KEVÄÄN 2011 OHJELMA III periodi 10. 1. 4.3. ja IV periodi 14. 3. 20.5.2011 Viikolla 10 eli 7. 11.3.2011 ei ole luentoja. PERUSOPINNOT 683377P Johdatus saamentutkimukseen

Lisätiedot

Kirjallisuus 2 op Suoritus: Tentti (luennot ja kirjallisuus) ke klo salissa HU207.

Kirjallisuus 2 op Suoritus: Tentti (luennot ja kirjallisuus) ke klo salissa HU207. Saamelainen kulttuuri 25.5.09 SYKSYN 2009 OHJELMA I periodi 24. 8. 16. 10. ja II periodi 26. 10. 18.12.2009 Viikolla 43 eli 19.- 23.10.2009 ei ole luentoja. PERUSOPINNOT 683371P Johdatus saamelaiseen kulttuuriin

Lisätiedot

14. TIETOJOHTAMINEN. Rakennustekniikka. Tietojohtaminen. 14.1. Tavoitteet. 14.2. Koulutusohjelman yhteiset perusopinnot

14. TIETOJOHTAMINEN. Rakennustekniikka. Tietojohtaminen. 14.1. Tavoitteet. 14.2. Koulutusohjelman yhteiset perusopinnot Rakennustekniikka 14. TIETOJOHTAMINEN 14.1. Tavoitteet 163 on koulutusohjelma, joka on suunniteltu vastaamaan tietoteknisen, taloudellisen sekä viestinnällisen johtamisen haasteisiin. Tietojohtamisen opinnot

Lisätiedot

Myös opettajaksi aikova voi suorittaa LuK-tutkinnon, mutta sillä ei saa opettajan kelpoisuutta.

Myös opettajaksi aikova voi suorittaa LuK-tutkinnon, mutta sillä ei saa opettajan kelpoisuutta. Tietojenkäsittelytiede Tutkintovaatimukset Perustutkinnot LUONNONTIETEIDEN KANDIDAATIN TUTKINTO (VÄHINTÄÄN 120 OV) 1. Tietojenkäsittelytieteen cum laude approbatur -oppimäärä (vähintään 55 ov) ja kypsyysnäyte

Lisätiedot

Hallintotieteiden perusopinnot (25 op)

Hallintotieteiden perusopinnot (25 op) Hallintotieteiden perusopinnot (25 op) ALUE1007 Aluetieteen perusteet 5 op HALL1010 Julkinen johtaminen 5 op JOIK1012 Oikeus yhteiskunnassa 5 op SOTE1006 Hyvinvointipalvelujen hallinto 5 op FIHA1001 Julkisen

Lisätiedot

Lukijalle. Lukuvuosi Lukuvuosi on jaksotettu viiteen periodiin:

Lukijalle. Lukuvuosi Lukuvuosi on jaksotettu viiteen periodiin: Lukijalle Tämä opinto-opas sisältää hallintotieteiden kandidaatin ja hallintotieteiden maisterin tutkintojen rakenteet, oppiaine-esittelyt sekä keskeiset tiedot opintojen suorittamisesta lukuvuonna 2010

Lisätiedot

Kauppatieteiden kandidaatin (KTK) ja maisterin (KTM) -tutkinnot Vaasan yliopisto Teknillinen tiedekunta. Kaisu Säilä

Kauppatieteiden kandidaatin (KTK) ja maisterin (KTM) -tutkinnot Vaasan yliopisto Teknillinen tiedekunta. Kaisu Säilä Kauppatieteiden kandidaatin (KTK) ja maisterin (KTM) -tutkinnot 26.8.2014 Vaasan yliopisto Teknillinen tiedekunta Kaisu Säilä Luennon sisältö Kauppatieteiden kandidaatin (KTK) ja maisterin (KTM) tutkinnot,

Lisätiedot

Orientoivat opinnot 1a 27.8.2014 Kati Toikkanen, opintopäällikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö

Orientoivat opinnot 1a 27.8.2014 Kati Toikkanen, opintopäällikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö Orientoivat opinnot Ia 2014 Orientoivat opinnot 1a 27.8.2014 Kati Toikkanen, opintopäällikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö 2 Tutkinnot Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto,

Lisätiedot

SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET OPINTO-OPPAIDEN 2012 2015 ja 2015 2018 VÄLILLÄ YRITYSJURIDIIKAN JA VERO-OIKEUDEN OPINTOSUUNTA

SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET OPINTO-OPPAIDEN 2012 2015 ja 2015 2018 VÄLILLÄ YRITYSJURIDIIKAN JA VERO-OIKEUDEN OPINTOSUUNTA SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET OPINTO-OPPAIDEN 2012 2015 ja 2015 2018 VÄLILLÄ YRITYSJURIDIIKAN JA VERO-OIKEUDEN OPINTOSUUNTA Kaikki ennen vuotta 2015 aloittaneet opintosuunnan opiskelijat suorittavat opinnot nykyisessä

Lisätiedot

Kielipalvelut-yksikkö TUTKINTOIHIN KUULUVAT KIELIOPINNOT. Asetuksen mukaiset kielitaitovaatimukset

Kielipalvelut-yksikkö TUTKINTOIHIN KUULUVAT KIELIOPINNOT. Asetuksen mukaiset kielitaitovaatimukset 3 TUTKINTOIHIN KUULUVAT KIELIOPINNOT Kielipalvelut-yksikkö Asetuksen mukaiset kielitaitovaatimukset Valtioneuvoston asetuksessa yliopistojen tutkinnoista (794/2004) 6 määrätään kielitaidosta, että opiskelijan

Lisätiedot

Miten suunnittelen opintoni?

Miten suunnittelen opintoni? Humanistinen tiedekunta Jyväskylän yliopisto Taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitos Miten suunnittelen opintoni? PL 35, 40014 Jyväskylän yliopisto 2 SISÄLLYSLUETTELO Opintojen suunnittelu... 3 Tärkeitä

Lisätiedot

YHTEISKUNTATIETEIDEN JA FILOSOFIAN AINEOPINNOT, YHTEISKUNTAPOLITIIKAN OPINTOSUUNTA. 60 op. 15 op

YHTEISKUNTATIETEIDEN JA FILOSOFIAN AINEOPINNOT, YHTEISKUNTAPOLITIIKAN OPINTOSUUNTA. 60 op. 15 op 1 VASTAAVUUSTAULUKOT YHTEISKUNTAPOLITIIKKA AINEOPINNOT UUTEEN OPSIIN SIIRTYVILLE OPISKELIJOILLE YHTEISKUNTATIETEIDEN JA FILOSOFIAN AINEOPINNOT, YHTEISKUNTAPOLITIIKAN OPINTOSUUNTA OPS 2017-2020 OPS 2014-2017

Lisätiedot

Erilliset opintokokonaisuudet teologisissa oppiaineissa

Erilliset opintokokonaisuudet teologisissa oppiaineissa Erilliset opintokokonaisuudet teologisissa oppiaineissa Oppiainekohtainen erillinen opintokokonaisuus 25 op Oppiainekohtainen erillinen opintokokonaisuus koostuu oppiaineen perusopinnoista (12 op), oppiaineen

Lisätiedot

POLITIIKAN TUTKIMUKSEN TUTKINTO-OHJELMAN OPETUSSUUNNITTELUTYÖ

POLITIIKAN TUTKIMUKSEN TUTKINTO-OHJELMAN OPETUSSUUNNITTELUTYÖ POLITIIKAN TUTKIMUKSEN TUTKINTO-OHJELMAN OPETUSSUUNNITTELUTYÖ Politiikan tutkimuksen tutkinto-ohjelman rakenne ja opintopolut Siirtymäsäännökset Korvaavuus- ja vastaavuustaulukot 9.5.2012 Politiikan tutkimuksen

Lisätiedot

Infoa voimaan astuneesta uudesta opetussuunnitelmasta, uudistetuista säädöksistä ja opintoja koskevista ohjeista

Infoa voimaan astuneesta uudesta opetussuunnitelmasta, uudistetuista säädöksistä ja opintoja koskevista ohjeista Infoa 1.8.2015 voimaan astuneesta uudesta opetussuunnitelmasta, uudistetuista säädöksistä ja opintoja koskevista ohjeista Kasvatustieteiden yksikkö 10.9.2015 Arja Tahvola PÄÄAINEPOHJAISTEN KOULUTUSTEN

Lisätiedot

Tervetuloa opiskelemaan!

Tervetuloa opiskelemaan! Tervetuloa opiskelemaan! Kandidaatin- ja maisterintutkinnon opiskelijan infopaketti Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median tutkintoohjelma 28.8.2012 Sisältö Opinto-oikeus Onko sinulla aiempi

Lisätiedot

60 op. STOA2001 Sosiaaliset ongelmat ja eriarvoisuus 5 STOA094 Sosiaalisten ongelmien teoreettisia jäsennyksiä

60 op. STOA2001 Sosiaaliset ongelmat ja eriarvoisuus 5 STOA094 Sosiaalisten ongelmien teoreettisia jäsennyksiä 1 VASTAAVUUSTAULUKOT SOSIAALITYÖN AINEOPINNOT UUTEEN OPSIIN SIIRTYVILLE OPISKELIJOILLE SOSIAALITYÖN AINEOPINNOT OPS 2017-2020 OPS 2014-2017 Sosiaalityön aineopinnot 60 op Sosiaalityön toimintaympäristö

Lisätiedot

Ulla Laakkonen. KTK- ja KTM-tutkinnot Pääaineen ja ohjelman valinta Teknillinen tiedekunta

Ulla Laakkonen. KTK- ja KTM-tutkinnot Pääaineen ja ohjelman valinta Teknillinen tiedekunta Ulla Laakkonen KTK- ja KTM-tutkinnot Pääaineen ja ohjelman valinta 5.4.2017 Teknillinen tiedekunta Pääaineinfon ohjelma Pääaineen valintamenettely Ohjelman esittely Tuotantotalouden esittely Tietotekniikkan/tietojärjestelmätieteen

Lisätiedot

JKK/TALOUSTIEDE: Tutkintorakenneuudistus / Siirtymäsäännökset

JKK/TALOUSTIEDE: Tutkintorakenneuudistus / Siirtymäsäännökset JKK/TALOUSTIEDE: Tutkintorakenneuudistus 2012 2015 / Siirtymäsäännökset VALINTA VANHOJEN JA UUSIEN VAATIMUSTEN VÄLILLÄ... 1 UUDISTUKSEN VAIKUTUKSET TALOUSTIETEEN OPINNOISSA... 1 MUUTOKSET MUISSA PAKOLLISISSA

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAINEN OPINTOSUUNNITELMA HOPS RANSKAN KIELI

HENKILÖKOHTAINEN OPINTOSUUNNITELMA HOPS RANSKAN KIELI HENKILÖKOHTAINEN OPINTOSUUNNITELMA HOPS RANSKAN KIELI Nimi: Opiskelijanumero: Sähköpostiosoite: Puh: Pääaine: Yo-tutkinnon suoritusvuosi: Sivuaine(et): Minut valittiin ranskan kielen opiskelijaksi vuonna.

Lisätiedot

Käsityötieteen opinnot

Käsityötieteen opinnot 1/8 Käsityötieteen opinnot Lukuvuonna 2003-2004 käsityötieteen opetus järjestetään käsityötieteen perus-, aine- ja osittain syventävien opintojen (1.-3. vuoden opinnot) osalta 2001-2003, 2003-2005 tutkintovaatimusten

Lisätiedot

Kandidaatin ja maisterin tutkintoja koskevat yleiset määräykset lukuvuosille 2010 2012

Kandidaatin ja maisterin tutkintoja koskevat yleiset määräykset lukuvuosille 2010 2012 Kandidaatin ja maisterin tutkintoja koskevat yleiset määräykset lukuvuosille 2010 2012 Kandidaatin ja maisterin tutkinnot (tutkintoasetus 794/2004) Tutkintoasetuksessa määrätään tutkintojen sisältöä, järjestelyä

Lisätiedot

Ohjeet tutkinnonuudistuksesta ennen aloittaneille opiskelijoille

Ohjeet tutkinnonuudistuksesta ennen aloittaneille opiskelijoille Ohjeet tutkinnonuudistuksesta ennen 1.8.2005 aloittaneille opiskelijoille Kaikki ennen 1.8.2005 aloittaneet opiskelijat on siirretty uuden tutkintosäännön piiriin. Uuteen tutkintosääntöön siirtyvien opiskelijoiden

Lisätiedot

KAUPPATIETEELLINEN KOULUTUSALA. 1 Kauppatieteiden kandidaatin ja maisterin tutkintojen pääaineet

KAUPPATIETEELLINEN KOULUTUSALA. 1 Kauppatieteiden kandidaatin ja maisterin tutkintojen pääaineet Kauppatieteellinen koulutusala 141 KAUPPATIETEELLINEN KOULUTUSALA TUTKINTOJA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET 1 Kauppatieteiden kandidaatin ja maisterin tutkintojen pääaineet Kauppatieteiden kandidaatin ja maisterin

Lisätiedot

Kauppatieteiden kandidaatin (KTK) ja maisterin (KTM) -tutkinnot Vaasan yliopisto Teknillinen tiedekunta. Ulla Laakkonen

Kauppatieteiden kandidaatin (KTK) ja maisterin (KTM) -tutkinnot Vaasan yliopisto Teknillinen tiedekunta. Ulla Laakkonen Kauppatieteiden kandidaatin (KTK) ja maisterin (KTM) -tutkinnot 24.8.2016 Vaasan yliopisto Teknillinen tiedekunta Ulla Laakkonen Luennon sisältö Kauppatieteiden kandidaatin (KTK) ja maisterin (KTM) tutkinnot

Lisätiedot

Tutkintoja koskevat yleiset määräykset

Tutkintoja koskevat yleiset määräykset Tutkintoja koskevat yleiset määräykset Tutkintoasetuksissa määrätään tutkintojen sisältöä, järjestelyä ja suorittamista koskevat valtakunnalliset yleisperiaatteet. Yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan tutkintoja

Lisätiedot

Oppaan käyttäjälle Opintojen suunnittelu, opinto-ohjaus ja opintoneuvonta

Oppaan käyttäjälle Opintojen suunnittelu, opinto-ohjaus ja opintoneuvonta Oppaan käyttäjälle Humanistisen tiedekunnan opinto-opas lukuvuosiksi 2007 2008 ja 2008 2009 sisältää tiedekunnan opetussuunnitelmat, jotka tulevat voimaan 1.8.2007. Opas sisältää perustutkintoja koskevat

Lisätiedot

HUOM! Tämä ohje korvaa 19.4.2016 päivätyn ohjeen. Muutokset on merkitty punaisella

HUOM! Tämä ohje korvaa 19.4.2016 päivätyn ohjeen. Muutokset on merkitty punaisella Jyväskylän yliopisto 28.4.2016 Humanistinen tiedekunta 31.12.2016 asti Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta 1.1.2017 alkaen HUOM! Tämä ohje korvaa 19.4.2016 päivätyn ohjeen. Muutokset on merkitty

Lisätiedot

LUONNONTIETEIDEN KANDIDAATIN JA FILOSOFIAN MAISTERIN TUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET

LUONNONTIETEIDEN KANDIDAATIN JA FILOSOFIAN MAISTERIN TUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET BioMediTech Johtokunta hyväksynyt 25.8.2015 LUONNONTIETEIDEN KANDIDAATIN JA FILOSOFIAN MAISTERIN TUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET 2015-2018 1. Tutkintojen yleisrakenne, vaadittavat opintosuoritukset

Lisätiedot

Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op

Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op Esimerkkejä opintopoluista aineopinnot syksyllä 2015 tai keväällä 2016 aloittaville. Aineopinnot 35 op koostuvat: A 1. Yhteiset sisältöopinnot

Lisätiedot

Hallintotieteiden opinto-opas lkv 2015 16 / Yleisopintoja 27.5.15. Yleisopinnot

Hallintotieteiden opinto-opas lkv 2015 16 / Yleisopintoja 27.5.15. Yleisopinnot Yleisopinnot STAT1020 Tilastotieteen johdantokurssi 5 op TITE1022 Tietokone työvälineenä 3 op Liiketoimintaosaaminen 5 op Kansainvälistyminen 10 op OPIS0033 Harjoittelu 5 op Tilastotieteen johdantokurssi

Lisätiedot

TERVEYSTIETEIDEN PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET

TERVEYSTIETEIDEN PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET TERVEYSTIETEIDEN PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET 1. Terveystieteiden tutkinto-ohjelman yleisrakenne ja vaadittavat opintosuoritukset Terveystieteiden tutkinto-ohjelmassa kandidaatin tutkinto

Lisätiedot

PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT OHJEET KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA

PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT OHJEET KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT OHJEET KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA LV 2013 2014 1 Sisällysluettelo OPISKELU KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA... 3 KOULUTUSOHJELMAN

Lisätiedot

Siirtymäsäännökset vanhassa KAJO-tutkintorakenteessa jatkaville. - miten uuden ohjelman opintojaksot korvaavat vanhan koulutusohjelman kursseja

Siirtymäsäännökset vanhassa KAJO-tutkintorakenteessa jatkaville. - miten uuden ohjelman opintojaksot korvaavat vanhan koulutusohjelman kursseja Siirtymäsäännökset vanhassa KAJO-tutkintorakenteessa jatkaville. - miten uuden ohjelman intojaksot korvaavat vanhan koulutusohjelman kursseja Perusinnot KAJO-tutkinnossa suorittamatta jäänyt intojakso

Lisätiedot

Taloustieteen opinnot Tampereen yliopistossa

Taloustieteen opinnot Tampereen yliopistossa Taloustieteen opinnot Tampereen yliopistossa Tietopaketti opintojaan aloittelevalle tai taloustiedettä sivuaineena opiskelevalle lv. 2016-2017 Millaista taloustieteen opiskelu on? Taloustieteen opetus

Lisätiedot

UUTEEN OPSIIN SIIRTYVILLE OPISKELIJOILLE YHTEISKUNTATIETEIDEN JA FILOSOFIAN AINEOPINNOT, SOSIOLOGIAN OPINTOSUUNTA. 60 op. 15 op

UUTEEN OPSIIN SIIRTYVILLE OPISKELIJOILLE YHTEISKUNTATIETEIDEN JA FILOSOFIAN AINEOPINNOT, SOSIOLOGIAN OPINTOSUUNTA. 60 op. 15 op 1 VASTAAVUUSTAULUKOT SOSIOLOGIA AINEOPINNOT UUTEEN OPSIIN SIIRTYVILLE OPISKELIJOILLE YHTEISKUNTATIETEIDEN JA FILOSOFIAN AINEOPINNOT, SOSIOLOGIAN OPINTOSUUNTA OPS 217-22 OPS 214-217 Yhteiskuntatieteiden

Lisätiedot

Opintojen suunnittelu ja HOPS. Orientoivat opinnot - osa II Hallintotieteiden tutkinto-ohjelma Opintokoordinaattori Aino Nordling 19.3.

Opintojen suunnittelu ja HOPS. Orientoivat opinnot - osa II Hallintotieteiden tutkinto-ohjelma Opintokoordinaattori Aino Nordling 19.3. Opintojen suunnittelu ja HOPS Orientoivat opinnot - osa II Hallintotieteiden tutkinto-ohjelma Opintokoordinaattori Aino Nordling 19.3.2015 Iltapäivän ohjelma Opintokoordinaattori Aino Nordling - Mikä HOPS

Lisätiedot

HALLINTOTIEDE Administrative Science HALLINTOTIETEIDEN KANDIDAATIN JA MAISTERIN TUTKINTOJEN TAVOITTEET

HALLINTOTIEDE Administrative Science HALLINTOTIETEIDEN KANDIDAATIN JA MAISTERIN TUTKINTOJEN TAVOITTEET 44 Hallintotiede HALLINTOTIEDE Administrative Science HALLINTOTIETEIDEN KANDIDAATIN JA MAISTERIN TUTKINTOJEN TAVOITTEET Hallintotiede pääaineena on mahdollista suorittaa hallintotieteiden kandidaatin tutkinto

Lisätiedot

Kielipalvelut-yksikkö TUTKINTOIHIN KUULUVAT KIELIOPINNOT. Asetuksen mukaiset kielitaitovaatimukset

Kielipalvelut-yksikkö TUTKINTOIHIN KUULUVAT KIELIOPINNOT. Asetuksen mukaiset kielitaitovaatimukset 3 TUTKINTOIHIN KUULUVAT KIELIOPINNOT Kielipalvelut-yksikkö Asetuksen mukaiset kielitaitovaatimukset Valtioneuvoston asetuksessa yliopistojen tutkinnoista (794/2004) 6 määrätään kielitaidosta, että opiskelijan

Lisätiedot

tekniset johtosäännön, tutkintosäännön ja arviointisäännön edellyttämät muutokset

tekniset johtosäännön, tutkintosäännön ja arviointisäännön edellyttämät muutokset 1 29.12.2010 tekniset johtosäännön, tutkintosäännön ja arviointisäännön edellyttämät muutokset PSYKOLOGIAN JA YHTEISKUNTATIETEIDEN KANDIDAATIN JA MAISTERIN TUTKINTOJA SEKÄ FILOSOFIAN MAISTERIN (pääaine

Lisätiedot

Siirtymäsäännökset vanhassa KAJO-tutkintorakenteessa jatkaville. - miten uuden ohjelman opintojaksot korvaavat vanhan koulutusohjelman kursseja

Siirtymäsäännökset vanhassa KAJO-tutkintorakenteessa jatkaville. - miten uuden ohjelman opintojaksot korvaavat vanhan koulutusohjelman kursseja Siirtymäsäännökset vanhassa KAJO-tutkintorakenteessa jatkaville. - miten uuden ohjelman intojaksot korvaavat vanhan koulutusohjelman kursseja Perusinnot KAJO-tutkinnossa suorittamatta jäänyt intojakso

Lisätiedot

ALUE- JA KULTTUURINTUTKIMUS / POHJOIS-AMERIKAN TUTKIMUS

ALUE- JA KULTTUURINTUTKIMUS / POHJOIS-AMERIKAN TUTKIMUS ALUE- JA KULTTUURINTUTKIMUS / POHJOIS-AMERIKAN TUTKIMUS TUTKINTOVAATIMUKSET PERUSOPINNOT PÄÄAINEOPISKELIJALLE (XAK100), 25 op Pakolliset yhteiset opinnot (10 op) Johdatus alue- ja kulttuurintutkimukseen

Lisätiedot

Hallintotieteellisen alan kieliopinnot

Hallintotieteellisen alan kieliopinnot Hallintotieteellisen alan kieliopinnot 26.8.2015 Susanna Mäenpää Kielipalvelutkielten opetusta kaikille tiedekunnille Suunnittelee ja toteuttaa tutkintoon vaadittavat kotimaisten ja vieraiden kielten opinnot

Lisätiedot

Tietojenkäsittelytieteen tutkintovaatimukset

Tietojenkäsittelytieteen tutkintovaatimukset Tietojenkäsittelytieteen tutkintovaatimukset Näiden tutkintovaatimusten mukaan opiskelevat lukuvuonna 2006 2007 opintonsa aloittaneet opiskelijat sekä uuteen tutkintojärjestelmään lukuvuoden 2005 2006

Lisätiedot

Orientoivat opinnot 1a Kati Toikkanen, opintopäällikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö

Orientoivat opinnot 1a Kati Toikkanen, opintopäällikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö Orientoivat opinnot 1a 27.8.2014 Kati Toikkanen, opintopäällikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö 2 Tutkinnot Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto, 180 op (tavoiteaika 3 vuotta)

Lisätiedot

UUTEEN OPSIIN SIIRTYVILLE OPISKELIJOILLE YHTEISKUNTATIETEIDEN JA FILOSOFIAN AINEOPINNOT, FILOSOFIAN OPINTOSUUNTA. 60 op

UUTEEN OPSIIN SIIRTYVILLE OPISKELIJOILLE YHTEISKUNTATIETEIDEN JA FILOSOFIAN AINEOPINNOT, FILOSOFIAN OPINTOSUUNTA. 60 op 1 VASTAAVUUSTAULUKOT FILOSOFIA AINEOPINNOT UUTEEN OPSIIN SIIRTYVILLE OPISKELIJOILLE YHTEISKUNTATIETEIDEN JA FILOSOFIAN AINEOPINNOT, FILOSOFIAN OPINTOSUUNTA OPS 2017-2020 OPS 2014-2017 Yhteiskuntatieteiden

Lisätiedot

Journalistiikan ja viestinnän tutkinto-ohjelma Viestinnän ja median linja Kandidaatin tutkinto. 1. vuosi. 1. periodi 2. periodi 3. periodi 4.

Journalistiikan ja viestinnän tutkinto-ohjelma Viestinnän ja median linja Kandidaatin tutkinto. 1. vuosi. 1. periodi 2. periodi 3. periodi 4. Viestinnän ja median linja Kandidaatin tutkinto 1. vuosi JOVP1 Johdatus viestintään ja JOVP2 Vuorovaikutuksen JOVP3 Viestinnän etiikka ja JOVP4 Mediahistoria ja mediaan 5 op perusteet 5 op oikeus 5 op

Lisätiedot