Vertaisarvioinnin opas

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vertaisarvioinnin opas"

Transkriptio

1 Luonnos Vertaisarvioinnin opas Kansalliset arviointialueet ja -kriteerit oppisopimuskoulutukseen Vertaisarvioinnin opas Kansalliset arviointialueet ja -kriteerit näyttötutkintoperusteiseen koulutukseen Ma Vertaisarvioinnin opas Kansalliset arviointialueet ja -kriteerit näyttötutkintoperusteiseen koulutukseen

2 LUKIJALLE Laadun varmistamisen ja kehittämisen merkitys ammatillisen koulutuksen järjestäjille, oppilaitoksille, oppisopimustoimijoille ja muille koulutusviranomaisille on lisääntynyt kaikkialla Euroopassa. Suomessa on tehty laatutyötä jo vuosia. Vuodesta 2008 julkaistiin uudistettu Ammatillisen koulutuksen laadunhallintasuositus ja vuoden 2011 maaliskuussa opetus- ja kulttuuriministeriön asettama työryhmä jätti ehdotuksensa ministeriölle Ammatillisen koulutuksen laatustrategiaksi Laatustrategia sisältää mm. linjauksen tukea laadunhallinnassa eri vaiheissa olevien koulutuksen järjestäjien laadunhallinnan kehittämistä systemaattisesti ja pitkäjännitteisesti mm. vertaisarvioinnin avulla. kehittämiseen liittyvä laadun kehittäminen muistio valmistui maaliskuussa 2011 ja siinä määriteltiin oppisopimuskoulutuksen sekä oppisopimuskoulutuksen järjestämistä koskevan viranomaistoiminnan laatukriteerit. Tässä oppaassa on käytetty jaotteluperustana laatuhankkeen muistiossa esitettyä oppisopimuskoulutuksen prosessia ja siitä johdettua kuutta arviointialuetta. Vertaisarviointi, jossa vertaisarviointiryhmä arvioi oppisopimustoimiston tai koulutuksen järjestäjän toimintaa, on osoittautunut lupaavaksi laadun varmistamisen ja kehittämisen välineeksi. Pohjana vertaisarvioinnin kehittämiselle Suomessa on ollut eurooppalainen ammatilliseen koulutukseen kehitetty vertaisarviointimenetelmä, jonka pohjalta on jo aiemmin laadittu kansalliseen käyttöön tarkoitetut arviointialueet, kriteerit ja indikaattorit ammatilliseen peruskoulutukseen ja soveltuvin osin näyttötutkintojen ja niihin valmistavan koulutuksen järjestämiseen. Nyt käsillä on vertaisarvioinnin OPASLUONNOS, jossa on esitetty kansalliset arviointialueet ja -kriteerit oppisopimuskoulutuksen vastuullisten järjestäjien toimintaan. Opasta on ollut laatimassa työryhmä, jonka jäseninä ovat olleet oppisopimuskoulutuksen ja oppisopimustoimistojen prosessien asiantuntijoina Tuula Hoivala, Annu Jokela-Ylipiha, Helinä Juhela, Hannu Makkonen, Tarmo Välikoski ja Riitta Narko. Työryhmän sihteerinä on toiminut Jouni Kyllönen, puheenjohtajana Lea Lakio sekä laadunhallinnan ja vertaisarvioinnin asiantuntijana Leena Koski Opetushallituksesta. Oppaan luettavuuden helpottamiseksi, työryhmä on päättänyt käyttää oppisopimuskoulutuksen vastuullisesta toimijasta käsitettä oppisopimustoimisto riippumatta siitä, miten kukin koulutuksen järjestäjä on organisoinut oppisopimustoiminnan. vastuullinen järjestäjä, millä tavalla tahansa nimettynä, toimii aina viranomaisvastuulla. Tutkintotavoitteisesta oppisopimuskoulutuksesta on viime vuosien aikana järjestetty 99,5 % näyttötutkintojärjestelmän mukaisesti. Tämän oppaan arviointikriteerit on kuitenkin pyritty määrittelemään niin, että ne soveltuvat sekä ammatillisena peruskoulutuksena että näyttötutkintojärjestelmän mukaan oppisopimuskoulutuksena järjestetyissä tutkinnoissa ja myös sellaisessa oppisopimuskoulutuksessa, jossa tavoitteena ei ole tutkinnon suorittaminen. Mikäli vertaisarviointitilanteessa kuitenkin tarvitaan koulutusmuotokohtaista täsmennystä, tiedon lähteenä voi käyttää mm. tutkinnon perusteita sekä näyttötutkinto-opasta. Vuoden 2012 aikana toteutetaan oppisopimuskoulutuksen vertaisarvioinnissa seitsemän alueellista hanketta, joissa on tarkoitus kokeilla nyt määriteltyjen indikaattorien ja kriteerien toimivuutta. Hankkeen kuluessa on tarkoitus kerätä palautetta kriteeristön osuvuudesta ja kehittää sitä edelleen vertaisarvioinnin, jotta se voitaisiin juurruttaa laadun varmistus- ja kehittämismenettelyksi laajemminkin oppisopimuskoulutuksen järjestäjien käyttöön. Vertaisarvioinnin työvälineet 2/21

3 Vertaisarvioinnin kansalliset arviointialueet ja -kriteerit oppisopimuskoulutukseen Kansallisten arviointialueiden ja -kriteerien laadinnassa on käytetty soveltaen eurooppalaisen vertaisarvioinnin arviointialueita (laadun osa-alueita), erityisesti organisaation toimintaa kuvaavilla arviointialueilla. Arviointialueet on määritelty indikaattoreiden, arviointikriteereiden ja tietolähteiden avulla. Arviointialue 1: Oppisopimustoiminnan johtaminen Indikaattorit Esimerkkejä arviointikriteereistä Tietolähteitä (esimerkkejä) Strategiset periaatteet asema: asema koulutusorganisaatiossa on selkeästi määritelty. Laadunhallinnan kansalliset ja eurooppalaiset linjaukset: Koulutuksen järjestäjä ottaa huomioon kansalliset ja eurooppalaiset laadunhallintaa koskevat ja linjaukset ja suositukset. Oppisopimuksen laadunhallinta: Koulutuksen järjestäjällä on kokonaisvaltainen, suunnitelmallinen ja johdonmukainen oppisopimuskoulutuksen toimintajärjestelmä. Tavoitteet, vastuut ja velvoitteet on määritelty. Johto-/ hallintosääntö / toimintaohjeet Missio, visio, arvot Koulutuksen järjestäjän ja oppisopimustoiminnan strategiat Toimintasuunnitelma Oppisopimustoiminnan suunnittelu: Koulutuksen järjestäjä varmistaa, että oppisopimustoiminnan suunnittelu perustuu organisaation missioon, visioon ja arvoihin sekä strategisiin tavoitteisiin. resurssit: Koulutuksen järjestäjä kohdentaa oppisopimuskoulutuksen resurssit tavoitteiden saavuttamisen ja toiminnan kehittämisen kannalta tarkoituksenmukaisesti. Oppisopimustoiminnan organisointi Viranomaistehtävät: Oppisopimustoimisto hoitaa viranomaistehtävää kokonaisvastuullisesti varmentaen erityisesti työpaikalla tapahtuvan koulutuksen edellytykset ja viranomaistehtävien asianmukaisen hoitamisen. Toiminnan organisointi: Koulutuksen järjestäjä on määritellyt ja kuvannut oppisopimustoiminnan organisoinnin ja vastuut. prosessit: Oppisopimustoimistolla on selkeä oppisopimuskoulutuksen toteutusprosessin ja tukitoimintojen kuvaus, miten koulutuksen järjestäjä järjestää oppisopimuskoulutuksen tutkintoon johtavana ammatillisena peruskoulutuksena, näyttötutkintoon valmistavana ammatillisena peruskoulutuksena tai lisäkoulutuksena tai ei-tutkintotavoitteisena lisäkoulutuksena. Oppisopimustoimiston henkilöstö: Oppisopimustoimiston johto on selkeästi määritellyt henkilöstön tehtävät ja vastuut. talouden seuranta: Koulutuksen järjestäjällä on talouden seurantajärjestelmässään määritelty oppisopimuskoulutukselle tarkoituksenmukaiset seurannan kohteet ja toimintatavat. Oppisopimustoiminta on itsenäinen seurannan Koulutuksen järjestäjän ja oppisopimustoiminnan strategiat Johtosääntö / hallintosääntö / ohjesääntö Henkilöstön tehtäväkuvaukset Toimintasuunnitelma Talousarvio ja tuloslaskelma Henkilöstön kehittämissuunnitelma Opiskelijahallintojärjestelmä Vertaisarvioinnin työvälineet 3/21

4 Arviointialue 1: Oppisopimustoiminnan johtaminen Oppisopimustoiminta kohde, johon kohdistuvat tulot ja menot pystytään yksiselitteisesti raportoimaan. Opiskelijahallintojärjestelmä: Koulutuksen järjestäjä varmistaa, että oppisopimustoimistolla on käytössään toimiva opiskelijahallintojärjestelmä opiskelutietoja ja tutkintosuorituksia koskevaan tiedon hallintaan. Tilastointi: Koulutuksen järjestäjä toimittaa oppisopimustoimiston avustamana opetusviranomaisille ja Tilastokeskukselle oppisopimuskoulutusta ja tutkintojen suorittamista koskevat tiedot saatujen tilastointiohjeiden mukaisesti. Toimintajärjestelmä ja periaatteet: Koulutuksen järjestäjä varmistaa, että oppisopimustoiminnan johtamisen tukena on ajantasaisen toimintajärjestelmä. Koulutusorganisaation, oppisopimustoiminnan ja toimintayksiköiden johtamisessa noudatetaan yhdessä sovittuja periaatteita. Organisaatio ja johtamisvastuut: Koulutuksen järjestäjällä on oppisopimustoiminnan tavoitteiden saavuttamista tukeva organisaatiorakenne, ja oppisopimustoiminnan johtamisvastuut on määritelty. Oppisopimustoimisto johtaa ja valvoo oppisopimuskoulutuksen suunnittelua ja toteutusta sekä arvioi oppisopimusprosessien tuloksia. Tavoitteiden saavuttaminen: Koulutuksen järjestäjä varmistaa, että henkilöstö on tietoinen oppisopimustoiminnan arvoista, asetetuista tavoitteista ja saavutetuista tuloksista. Koulutuksen järjestäjä tukee ja kannustaa oppisopimushenkilöstöä tavoitteiden saavuttamisessa. Kehittäminen: Koulutuksen järjestäjä kehittää oppisopimuskoulutusta osana ammatillisen koulutuksen eri järjestämismuotojen kokonaisuutta. Talouden seurantajärjestelmä Koulutuksen järjestäjän ja oppisopimustoiminnan strategiat Johtosääntö / hallintosääntö / ohjesääntö Henkilöstön tehtäväkuvaukset Toimintasuunnitelma Johdon ja henkilöstön osaaminen Oppisopimustoiminnan erityispiirteiden tunteminen: Koulutuksen järjestäjä varmistaa, että Oppisopimustoimiston henkilöstö tuntee oppisopimustoiminnan erityispiirteet Koulutuksen järjestäjän johto tuntee oppisopimustoiminnan erityispiirteet koulutuksen järjestämismuotona. järjestämisessä tarvittava osaaminen: Koulutuksen järjestäjä varmistaa, että oppisopimustoimiston henkilöstöllä o o on laaja-alainen ja kattava ammatillisen peruskoulutuksen ja/tai ammatillisen lisäkoulutuksen tuntemus on oppisopimuskoulutuksen viranomaistehtävien hallinnan edellyttämä osaaminen Henkilöstön osaamisen päivittäminen ja kehittäminen: Koulutuksen järjestäjä varmistaa, että oppisopimuskoulutusta hoitavalla henkilöstöllä on tarvittava oppisopimuskoulutuksen erityisosaaminen, jota päivitetään ja jonka kehittämiseen kannustetaan Osaamisen kehittämissuunnitelmat Henkilöstön tehtäväkuvaukset / toimenkuvat Henkilöstön kehittämissuunnitelmat Perehdytysaineisto Toimintaohjeet Talousarvio Toteutuneet henkilöstön kehittämiseen käytetyt menot Ennakointitietojen hyödyntäminen oppisopimuskoulutuksen kohdentamisessa Ennakointi: Oppisopimustoimisto ennakoi ja analysoi suunnitelmallisesti yhdessä koulutuksen järjestäjän kanssa alueellisten työelämän / yritysten ja muiden työpaikkojen osaamis- ja työvoimatarpeita yhteistyössä muiden koulutuksen järjestäjien, työelämän järjestöjen ja viranomaistahojen kanssa. Yhteistyöfoorumit: Oppisopimustoimisto toimii yhdessä koulutuksen järjestäjän kanssa suunnitelmallisesti ja aktiivisesti eri yhteistyöfoorumeissa työelämä- ja elinkeinoelämän toimijoiden kanssa kartoittaakseen alueellisia työelämän osaamistarpeita. suunnittelu ennakointitiedon poh- Koulutuksen järjestäjän ja oppisopimustoiminnan strategiat Ennakointitiedon kanavat (mm. tehdyt selvitykset) Vertaisarvioinnin työvälineet 4/21

5 Arviointialue 1: Oppisopimustoiminnan johtaminen jalta: Oppisopimustoimisto käyttää hankkimaansa tietoa oppisopimuskoulutuksen palvelujen kohdentamisessa työelämän tarpeiden mukaisesti arvioidessaan ja järjestäessään vuositasolla oppisopimuskoulutusta siihen osoitetun valtionosuuden puitteissa. Verkostoyhteistyön johtaminen ja kehittäminen Verkostoyhteistyön johtaminen: Oppisopimustoimisto johtaa, organisoi ja valvoo oppisopimuskoulutuksen verkostoyhteistyötä sekä arvioi verkostoyhteistyön toimivuutta. Alueellinen yhteistyö: Oppisopimustoimisto tekee alueellista yhteistyötä muiden koulutuksen järjestäjien ja oppilaitosten, elinkeino- ja muun työelämän organisaatioiden sekä eri sidosryhmien kanssa vastatakseen työelämän osaamistarpeisiin kysynnän mukaisesti. Yhteistyötahojen työnjako: toteuttamisen osallistuvien toimijoiden kanssa on sovittu keskeisestä työnjaosta, vastuista sekä tehtävistä, ja ne ovat asianosaisten tiedossa. Tutkinnon ja tietopuolisen koulutuksen järjestäjien verkosto: Oppisopimustoimistolla on käytettävissään laadukas, osaava ja asiantunteva tietopuolisen koulutuksen ja tutkinnon järjestäjien verkosto. Ohjaus- ja perehdytysmateriaali Yhteistyö- ja verkostosopimukset tms. muistiot tai toiminnasta syntyneet dokumentit Yhteistyön muodot Verkostoyhteistyön kehittäminen: Oppisopimustoimistolla on toimintapa, miten arvioidaan verkostoyhteistyön tuloksia ja vaikuttavuutta sekä päätetään kehittämistoimenpiteistä. rahoitus Oppisopimuskoulutukseen myönnetyn rahoituksen kohdentaminen: Koulutuksen järjestäjä suunnittelee ja budjetoi oppisopimustoimintaa sille myönnetyn järjestäjäkohtaisten yksikköhintojen ja myönnetyn valtionosuuden pohjalta. Budjetointi: Oppisopimustoimisto laatii budjetin ennakointitietoihin ja työ- ja elinkeinoelämän koulutustarpeisiin ja -kysyntään perustuen. Seuranta: Koulutuksen järjestäjä seuraa rahoituksen kohdentumista ja talouden toteutumista. Lisäkoulutuksen kiintiöiden kohdentamisen vaikutus rahoitukseen: Oppisopimustoimisto varmistaa, että oppisopimuskiintiöt on kohdennettu kysyntälähtöisesti ja seuraa oppisopimuskiintiöiden tarkoituksenmukaista käyttöä. Kustannustehokkuuden seuranta: Oppisopimustoimisto seuraa oppisopimustoiminnan kustannuksia suhteessa budjettiin ja toimintasuunnitelmaan sekä valtakunnallisesti kerättyihin kustannustietoihin. Raportointi: Oppisopimustoimisto raportoi rahoituksen ja tilastoinnin perusteena olevat opetusviranomaisten edellyttämät tiedot. Oppisopimustoimisto kokoaa tiedot tarvittaessa muilta koulutuksen järjestäjiltä. Oppisopimustoimistolla on selkeä käytäntö rahoitustilastoihin jälkikäteen tulleiden mahdollisten muutosten oikaisuihin. Budjetti toimintasuunnitelma Talouden seurantajärjestelmän raportit Lisäkoulutuskiintiön käytön seurannan dokumentit Opiskelijahallintojärjestelmän tuottamat raportit Sisäinen tarkastuksen raportit seuranta, arviointi ja kehittäminen Toimintajärjestelmä: Koulutuksen järjestäjällä on toimintajärjestelmä, jossa seurataan ja arvioidaan oppisopimuskoulutuksen tavoitteiden saavuttamista ja koulutuksen vaikuttavuutta systemaattisesti ja tavoitteellisesti. Tulostiedot: Koulutuksen järjestäjä kerää monipuolisesti oppisopimustoiminnan ohjaamista ja kehittämistä palvelevaa tulostietoa. arviointi: Koulutuksen järjestäjä seuraa ja arvioi suunnitelmallisesti oppisopimuskoulutuksen suorituskykyä ja laadukkuutta valituilla mittareilla sekä analysoi tuloksia suhteessa koulutusorganisaation strategiassa asetettuihin tavoitteisiin, vertailutietoihin ja parhaisiin käytäntöihin sekä osal- Toimintajärjestelmän mukainen kuvaus palautteen käsittelystä Palautteet Vertaisarvioinnin työvälineet 5/21

6 Arviointialue 1: Oppisopimustoiminnan johtaminen listuu toimintansa ulkopuoliseen arviointiin. Muutosten hallinta: Oppisopimustoimistolla on määritellyt seurantamenettelyt oppisopimustoiminnassa tapahtuvien muutosten tunnistamiseen ja hallinnointiin viranomaistehtävän laadukkaan hoitamisen edellyttämällä tavalla. Osallistuminen alueelliseen ja valtakunnalliseen kehittämistoimintaan: Oppisopimustoimisto osallistuu suunnitelmallisesti ja aktiivisesti oppisopimuskoulutuksen kehittämiseen ja kehittää omaa oppisopimustoimintaansa yhteistoiminnallisesti muiden oppisopimuskoulutuksen järjestäjien ja toimijoiden kanssa. Kehittämis- ja yhteistyöverkostot Kehittämistyön tulokset Vertaisarvioinnin työvälineet 6/21

7 Arviointialue 2: edellytysten varmistaminen Indikaattorit Esimerkkejä arviointikriteereistä Tietolähteitä (esimerkkejä) Viestintä ja markkinointi oppisopimuskoulutuksessa Viestintä: Oppisopimustoimisto painottaa viestinnässään oppisopimuskoulutuksen olevan ensisijaisesti työpaikalla tapahtuvaa koulutusta ja korostaa oppisopimuskoulutuksen markkinoinnissa järjestämismuodon erityispiirteitä ja edellytyksiä. tiedottaa niistä mahdollisuuksista, joita oppisopimuskoulutus järjestämismuotona tarjoaa. Tiedotusvastuu: Oppisopimustoimisto tiedottaa asianmukaisesti ja ymmärrettävästi eri toimijoiden vastuista ja velvoitteista oppisopimuskoulutuksessa. Markkinoinnin kohdentaminen: Oppisopimustoimisto kohdentaa oppisopimuskoulutuksen markkinoinnin ensisijaisesti koulutuksen järjestäjän työssäkäyntialueelle työvoimatarpeen ja kysynnän pohjalta. Viestintä- ja markkinointisuunnitelma Perehdytys- ja ohjausmateriaali Tiedotus- ja markkinointimateriaali Verkostomainen toimintatapa: Oppisopimustoimisto tekee oppisopimuskoulutusta koskevassa viestimisessä ja markkinoinnissa alueellista yhteistyötä hyödyntäen eri oppisopimuskoulutuksen järjestäjien osaamista ja asiantuntijaverkostoja. Työ- / virkasuhteen tai yrittäjyyden ehtojen täyttyminen Oppisopimuksen soveltuvuus: Oppisopimustoimisto arvioi yhdessä yrityksen ja opiskelijan kanssa, onko oppisopimus mahdollinen koulutuksen muoto. Oppisopimustoimisto henkilöstö tuntee oppisopimustyösuhteelle ja yrittäjäopiskelijan yrittäjyydelle asetetut kriteerit. Oppisopimus työsopimuksena: Oppisopimustoimisto selvittää ja varmistaa yhdessä työnantajan ja opiskelijan kanssa, että työsuhde vastaa oppisopimukselle asetettuja kriteerejä. Virkamiehen oppisopimus: Oppisopimustoimisto selvittää ja varmistaa yhdessä työnantajan ja opiskelijan kanssa, että virkasuhde vastaa oppisopimukselle asetettuja kriteerejä Perehdytys- ja ohjausmateriaali Työsuhteelle ja yrittäjyydelle asetettujen edellytysten toteutumisen dokumentit Yrittäjän oppisopimus: Oppisopimustoimisto selvittää ja varmistaa yhdessä yrittäjäopiskelijan kanssa, että opiskelijan yritystoiminta vastaa yrittäjän oppisopimuskoulutuksessa asetettuja kriteerejä. Osaamistarpeiden selvittäminen Osaamistarpeen kartoitus: Oppisopimustoimisto neuvottelee työpaikan / yrityksen ja yksilön kanssa siitä, millaista osaamista nämä tarvitsevat, miten koulutus voisi tukea osaamisen kehittämistä ja millaisia koulutuksen järjestämismuotoja on käytettävissä osaamistarpeeseen vastaamiseksi. Osaamistarvekartoituksen välineet: Oppisopimustoimisto käyttää luotettavia ja alalle ominaisia osaamistarvekartoituksen välineitä ja menetelmiä selvittäessään työpaikan / yrityksen ja yksilön osaamistarpeen. Osaamistarpeiden kohtaaminen: Oppisopimustoimisto tukee työpaikkaa / yritystä ja yksilöitä näille yhteisten osaamistarpeiden tunnistamisessa ja jäsentämisessä. Osaamistarvekartoituksen välineet Tutkintojen perusteet Hakeutumisen dokumentointi Vertaisarvioinnin työvälineet 7/21

8 Arviointialue 2: edellytysten varmistaminen Työpaikan soveltuvuus oppimisympäristöksi Työpaikalle asetettujen edellytysten arviointi: Oppisopimustoimisto arvioi ja varmistaa ennen oppisopimuksen solmimista työpaikan soveltuvuuden koulutustyöpaikaksi esim. tekemällä tarvittaessa työpaikkakäynnin. Oppisopimustoimisto varmistaa, että o o työnantaja ymmärtää, mitä oppisopimuskoulutus ja työpaikalla tapahtuva koulutus tarkoittavat ko. tilanteessa (näyttötutkintoon valmistava koulutus, ammatillinen peruskoulutus tai ei-tutkintoon valmistava lisäkoulutus). työnantaja on tietoinen oppisopimuksen koulutus- ja ohjaustehtävän hoitamiseen tarvittavista resurssi- ja osaamisedellytyksistä sekä toimii aktiivisesti näiden edellytysten turvaamiseksi. Perehdytys- ja ohjausmateriaali Työtehtäväkartoitukset o työnantaja järjestää opiskelijalle mahdollisuuden tehdä ammattiin kuuluvia, tutkinnon ammattitaitovaatimusten tai muun osaamistavoitteen mukaisia työtehtäviä. o nimetyllä työpaikkakouluttajalla on edellytykset toimia opiskelijan ohjaajana niin, että opiskelija voi saavuttaa tavoittelemansa ammattitaidon ja suorittaa tavoitteena olevan tutkinnon tai tavoitteeksi asetetut osaamiskokonaisuudet. o työnantaja sitoutuu siihen, että opiskelijalla on työsuhteensa puitteissa mahdollisuus osallistua tietopuolisiin opintoihin ja tutkintotilaisuuksiin tai ammattiosaamisen näyttöihin. Työpaikan liiketoiminnan soveltuvuus: Oppisopimustoimisto perehtyy työpaikan toimintaan, tehtäväkenttään, sen laajuuteen ja niihin työtehtäviin, joiden puitteissa oppisopimuskoulutusta on tarkoitus järjestää. Oppisopimustoimisto arvioi ja varmistaa, että oppisopimustyöpaikan toiminta on sellaista, että opiskelijan on mahdollista tehdä tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimuksiin tai muihin koulutukselle asetettuihin osaamistavoitteisiin nähden kyllin monipuolisia työtehtäviä. Työpaikkakouluttajan koulutustehtävän edellyttämä alan ammattitaito: Oppisopimustoimisto varmistaa, että työnantaja nimeää työpaikkakouluttajan, jolla on oppisopimuskoulutuksen tavoitteisiin nähden riittävä alan ammattitaito, asiantuntemus ja työkokemus. Perehtyneisyys työpaikkakouluttajan tehtäviin: Oppisopimustoimisto varmistaa työpaikkakouluttajan tehtävässään tarvitseman ohjaus- ja arviointiosaamisen ja järjestää tarvittaessa valmennusta osaamisen lisäämiseksi. Työpaikalla tapahtuvan koulutuksen tukitoimet yrittäjän oppisopimuksessa: Oppisopimustoimistolla on toimivat ohjauksen ja neuvonnan toimintatavat (esim. mentorointi) yrittäjälle työpaikalla tapahtuvan koulutuksen järjestämisessä. Vertaisarvioinnin työvälineet 8/21

9 Arviointialue 2: edellytysten varmistaminen Oppisopimusopiskelijan edellytysten arviointi Opiskelijan opiskeluvalmiudet: Oppisopimustoimisto, opiskelija ja työnantaja ottavat huomioon opiskelijan elämäntilanteen ja henkilökohtaiset ominaisuudet arvioidessaan opiskelijan edellytyksiä opiskella oppisopimuskoulutuksella. Sitoutuminen: Oppisopimustoimisto varmistaa yhdessä työnantajan ja opiskelijan kanssa opiskelijan sitoutumisen työpaikalla tapahtuvaan koulutukseen, tietopuolisten opintojen suorittamiseen sekä tutkintotilaisuuksiin osallistumiseen tutkintotavoitteisessa koulutuksessa ja ymmärtää oppisopimuskoulutuksen haastavuuden itsenäisenä opiskeluna. Hakeutumisen dokumentointi Aiemmin hankitun osaamisen huomioon ottaminen: Oppisopimustoimisto arvioi yhdessä työnantajan kanssa alustavasti opiskelijan osaamisen ja ammattitaidon tasoa, jotta voidaan yhdessä opiskelijan kanssa varmistua, sopia ja asettaa tavoitteeksi haluttu tutkintotaso, tutkinto, tutkinnon osat tai muut osaamistavoitteet (ei-tutkintotavoitteinen). Tietopuolisten opintojen ja tutkintotilaisuuksien saatavuus Tietopuolisen opintojen ja tutkintotilaisuuksien saatavuus: Oppisopimustoimisto varmistaa, että suunniteltavaan oppisopimukseen on saatavissa sisällöllisesti ja ajallisesti sopivaa tietopuolista koulutusta ja tutkintotilaisuudet ovat järjestettävissä. Asiakirjat ja tiedostot edellytysten dokumentointi Edellytysten dokumentointi: Oppisopimustoimisto käynnistää henkilökohtaisen opiskeluohjelman laadinnan osana hakeutumisen henkilökohtaistamista ja dokumentoi sovitut asiat. Asiakirjat ja tiedostot Tukimuodoista informointi Tukimuodot: Oppisopimustoimisto opastaa työnantajaa tarvittaessa palkka- ym. tukia koskevissa asioissa. Asiaa selventävät dokumentit Vertaisarvioinnin työvälineet 9/21

10 Arviointialue 3: suunnittelu ja oppisopimuksen solmiminen Indikaattorit Esimerkkejä arviointikriteereistä Tietolähteitä (esimerkkejä) Vastuu ja yhteistyö koulutuksen suunnittelussa Koulutuksen kokonaissuunnittelusta vastaaminen: Oppisopimustoimisto vastaa siitä, että työpaikalla tapahtuvan koulutuksen ja tietopuolisten opintojen suunnittelu muodostavat oppimistavoitteiden kannalta johdonmukaisen kokonaisuuden. Yhteistyö: Oppisopimustoimisto solmii ja ylläpitää aktiivisesti hyviä ja toimivia yhteistyösuhteita työpaikkakouluttajiin ja tietopuolisen opintojen järjestäjiin varmistaakseen opiskelijalle suunnitellun oppisopimuskoulutuksen saatavuuden. Opiskeluvastuun tukeminen: Oppisopimustoimisto tekee yhteistyötä tietopuolisten opintojen järjestäjän kanssa varmistaakseen, että opiskelija tiedostaa vastuunsa omasta oppimisesta ja ammattitaidon kehittymisestä tutkinnon suorittamiseksi tai osaamistavoitteiden saavuttamiseksi (eitutkintotavoitteinen). Aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen Resurssien riittävyys: Oppisopimustoimisto vastaa, että opiskelijan aikaisemman ammattitaidon, osaamisen ja muiden opiskelun kannalta oleellisten lähtökohtien selvittämiseksi on varattu riittävät resurssit. Osaamisen tunnistaminen tehdään yhteistyössä työnantajan, opiskelijan, tutkinnon järjestäjän ja oppisopimustoimiston kanssa yhteisesti sovitun työnjaon mukaisesti. Osaamisen tunnistamisen menettelyt: Oppisopimustoimisto vastaa, että opiskelijan aiemmin hankittua osaamista tunnistettaessa hyödynnetään monipuolisesti eri ammattialoille soveltuvia osaamisen tunnistamismenetelmiä. Osaamisen tunnistaminen: Oppisopimustoimisto vastaa, että osaamisen tunnistamisessa on otettu huomioon yrityksen osaamistarpeet, opiskelijan tarpeet, valmiudet ja aikaisempi osaaminen suhteessa tavoitteena olevaan tutkintoon tai muihin osaamisvaatimuksiin (ei-tutkintotavoitteinen). Hakeutumisen asiakirjat ja tiedostot opiskeluohjelma Tutkinnon sopivuus opiskelijalle: Oppisopimustoimisto vastaa, että osaamiskartoituksen, työpaikan ja opiskelijan henkilökohtaisten edellytysten perusteella päätetään, soveltuuko tutkinto opiskelijalle. Mikäli tutkinto ei ole sopiva, opiskelija ohjataan hänelle paremmin soveltuvaan tutkintoon tai muihin hänelle sopiviin palveluihin. Jatkotoimenpiteistä päättäminen: Oppisopimustoimisto vastaa, että opiskelijan aiemmin hankittuun osaamiseen perustuen arvioidaan, onko opiskelijalla tunnustettua osaamista, miltä osin opiskelijalla oleva osaaminen on riittävää tutkintotilaisuuksiin osallistumiseksi ja miten paljon opiskelijan tarvitsee hankkia lisää ammattitaitoa suorittaakseen tutkinnon tai saavuttaakseen muut osaamistavoitteet (eitutkintotavoitteinen). Vertaisarvioinnin työvälineet 10/21

11 Arviointialue 3: suunnittelu ja oppisopimuksen solmiminen Dokumentointi: Oppisopimustoimisto vastaa, että opiskelijan aiempi osaaminen, työkokemus ja päätetyt jatkotoimenpiteet dokumentoidaan osana hakeutumisen henkilökohtaistamista. Koulutuksesta sopiminen: Selvitysten perusteella oppisopimustoimisto päättää, onko oppisopimus tarkoituksenmukaisin koulutusmuoto. Oppisopimustoimisto sopii yhdessä osapuolten kanssa siitä, mitä koulutusta opiskelija tarvitsee tutkinnon suorittamiseksi tai sovittujen osaamisvaatimusten saavuttamiseksi (eitutkintotavoitteinen). Työpaikalla tapahtuvan koulutuksen suunnittelu Keskeisistä työtehtävistä sopiminen: Oppisopimustoimisto kartoittaa ja sopii työnantajan ja työpaikkakouluttajan kanssa työtehtävät, joita tekemällä opiskelija työpaikkakouluttajan ohjaamana hankkii oppisopimuksen tavoitteena olevan osaamisen. Keskeisistä työtehtävien dokumentointi: Oppisopimustoimisto varmistaa, että sovitut keskeiset työtehtävät dokumentoidaan henkilökohtaiseen opiskeluohjelmaan. Työnjako ja vastuut: Oppisopimustoimisto selventää työnantajalle ja työpaikkakouluttajalle näiden vastuut, velvoitteet ja työnjaon periaatteet työpaikalla tapahtuvassa koulutuksessa sekä tarvittaessa opastaa osapuolia työnjaon suunnittelussa. opiskeluohjelma Työtehtäväkartoitus Työpaikalla tapahtuvan koulutuksen suunnitelma Tietopuolisten opintojen suunnittelu Tietopuolisten opintojen sisältö: Oppisopimustoimisto seuraa, että opiskelijalle suunnitellaan tietopuoliset opinnot niin, että ne tukevat ja täydentävät työpaikalla tapahtuvaa opiskelua ja että ne on kohdennettu opiskelijan osaamistavoitteiden mukaisesti. Yhteistyö tietopuolisten opintojen järjestämisessä: Oppisopimustoimisto tekee kiinteää yhteistyötä tietopuolisten opintojen järjestäjän kanssa määriteltäessä opiskelijan osaamistavoitteiden mukaisia tietopuolisten opintojen sisältöjä. Tietopuolisten opintojen ajoitus: Oppisopimustoimisto varmistaa tietopuolisten opintojen ajoittamisen koulutusajalle yhteistyössä tietopuolisen koulutuksen järjestäjän, työnantajan ja opiskelijan kanssa. opiskeluohjelma Tietopuolisten opintojen suunnitelma Koulutussuunnitelmat palvelutarjonta Muut oppimista tukevat järjestelyt Neuvonta ja ohjaus: Oppisopimustoimisto on määritellyt neuvonta-, ohjaus- ja tukipalvelujen kokonaisuuden, miten oppisopimustoimisto hyödyntää asiantuntemusta opiskelijan ohjauksessa. Erityisen tuen tarve: Oppisopimustoimisto varmistaa, että opiskelijan opiskelua mahdollisesti vaikeuttavat asiat ja erityistarpeet tunnistetaan (lukemis-, kirjoittamis- ja liikuntavaikeudet sekä terveydelliset tai kulttuurilliset tekijät). Tukitoimista sopiminen: Oppisopimustoimisto varmistaa, että opiskelijan tunnistetut tarpeet otetaan huomioon opiskelijan opiskelua tukevissa järjestelyissä niin, että mahdollistetaan työpaikalla tapahtuva koulutus, sitä tukevat tietopuoliset opinnot, ammattiosaamisen näytöt (ammatillinen peruskoulutus) ja tutkinnon suorittaminen. Sovitut toimenpiteet kirjataan henkilökohtaiseen opiskeluohjelmaan. opiskeluohjelma HOJKS tai vastaava dokumentti Tukitoimien saatavuus: Oppisopimustoimisto varmistaa, että opiskelijalle on tarjolla tarvittavia tukitoimia ja -materiaaleja koko oppimissopimuskoulutuksen ajan. Vertaisarvioinnin työvälineet 11/21

12 Arviointialue 3: suunnittelu ja oppisopimuksen solmiminen opiskeluohjelma kaikissa oppisopimuskoulutuksissa Henkilökohtaisen opiskeluohjelman sitovuus: Oppisopimustoimisto varmistaa, että opiskelija, työnantaja ja tietopuolisten opintojen järjestäjä ymmärtävät henkilökohtaisen opiskeluohjelman olevan konkreettinen suunnitelma opiskelijan tarvitseman ammattitaidon hankkimiseksi ja sitoutuvat noudattamaan suunnitelmaa. Henkilökohtaisen opiskeluohjelman sisältö: Oppisopimustoimisto vastaa, että henkilökohtainen opiskeluohjelma sisältää seuraavat tiedot: opiskeluohjelma opiskelusuunnitelma Henkilökohtaistamista koskeva asiakirja suoritettava tutkinto, opetuksessa noudatettava opetussuunnitelma tai näyttötutkinnon peruste sekä tutkinnon laajuus; keskeiset työtehtävät; koulutuksen sisältyvä tietopuolinen opetus; tietopuolisten opintojen ajoittuminen koulutusajalle; vastuulliset kouluttajat; sekä muut opintojen kannalta tarpeelliset seikat Henkilökohtaisen opiskeluohjelman laadinnan ajoitus: Oppisopimustoimisto, työnantaja ja opiskelija laativat yhdessä henkilökohtaisen opiskeluohjelman niin, että se on liitettävissä oppisopimukseen sopimusta hyväksyttäessä. Dokumentointi: Oppisopimustoimisto varmistaa, että henkilökohtainen opiskeluohjelma laaditaan kaikille oppisopimusopiskelijoille. Lisäksi ammatillisessa peruskoulutuksena järjestettävänä koulutuksessa opiskelijalle laaditaan lisäksi henkilökohtainen opiskelusuunnitelma. näyttötutkintotavoitteisessa koulutuksessa toteutetaan ja dokumentoidaan kolmivaiheinen henkilökohtaistaminen. opiskelusuunnitelma ammatillisena peruskoulutuksena järjestettävässä koulutuksessa Henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman laadintaan osallistujat: Henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman laadintaan osallistuvat opiskelijan kanssa neuvotellen opettaja tai opettajat, oppisopimustoimisto ja tarvittaessa opinto-ohjaaja. Koulutustyöpaikan edustaja ja tietopuolisten opintojen järjestäjä tekevät yhteistyötä, missä otetaan huomioon koulutustyöpaikan tarpeet. Henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman sisältö: opiskelusuunnitelma sisältää seuraavat tiedot: opiskelusuunnitelma opiskelijan yksilölliset valinnat opinnoissa etenemisen oppimisen arvioinnin opiskelijan osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen työssäoppimisen paikat ja ajat ammattiosaamisen näytöt Vertaisarvioinnin työvälineet 12/21

13 Arviointialue 3: suunnittelu ja oppisopimuksen solmiminen Henkilökohtaistaminen näyttötutkintotavoitteissa koulutuksessa Henkilökohtaistamisen menettelyt: Oppisopimustoimistolla on sovitut toimintatavat henkilökohtaistamisen huomioon ottamiseksi ja toteuttamiseksi oppisopimuskoulutuksen suunnittelussa yhteistyössä työnantajan, työpaikkakouluttajan, tietopuolisten opintojen järjestäjän ja muiden koulutuksen asiantuntijoiden kanssa. Vastuu henkilökohtaistamisesta: Oppisopimustoimisto vastaa, että oppisopimisopiskelijaksi hakeutuvan lähtötilanne otetaan huomioon, aiemmin hankittu osaaminen tunnistetaan, tutkinnon sopivuus varmistetaan, tutkinto ja tietopuoliset opinnot hankitaan ja erityistukien tarve selvitetään. Henkilökohtaistamisen dokumentointi: Oppisopimustoimistolla on menettely, miten opiskelijan tutkintoon ja/tai valmistavaan koulutukseen hakeutumisen, näyttötutkinnon suorittamisen ja tarvittavan ammattitaidon hankkimisen henkilökohtaistamisessa huomioon otetut tiedot, laaditut suunnitelmat ja sovitut toimenpiteet dokumentoituina muodostavat henkilökohtaistamisen asiakirjan / asiakirjakokonaisuuden. Henkilökohtaistamisen Henkilökohtaistamista koskeva asiakirja Oppisopimustoimistosta tietopuolisten opintojenjärjestäjälle lähetettävät dokumentit Tiedon kulun varmistaminen: Oppisopimustoimisto varmistaa henkilökohtaistamiseen liittyvän tiedonkulun tietopuolisten opintojen ja näyttötutkinnon järjestäjille. Tietopuolisten opintojen ja tutkintojen hankkiminen Koulutuksen hankinta: Oppisopimustoimisto noudattaa hankintalainsäädäntöä hankkiessaan ja sopiessaan tietopuolisten opintojen ja tutkinnon suorittamisen järjestelyjä. Oppisopimustoimisto arvioi kilpailutuksessa palvelun saatavuuden ja hinnan lisäksi oppisopimuskoulutusprosessin laadukkuutta ja sen ohjaamisen resursointia. Tietopuolisten opintojen järjestäjän asiantuntemus: Oppisopimustoimisto varmistaa laadukkaan oppisopimuskoulutuksen suunnittelun huolehtimalla, että tietopuolisen opintojen järjestäjällä on riittävä tutkintojärjestelmän ja työelämän osaamisvaatimuksia koskeva asiantuntemus ja tämä asiantuntemus on käytettävissä jo suunnitteluvaiheessa. Hankintaprosessin asiakirjat yhteistyösopimukset Näyttötutkintojen järjestämissopimus ja -suunnitelmat: Oppisopimustoimisto varmistaa, että tutkinnon järjestäjäksi hankitulla taholla on näyttötutkintojen järjestämissopimus ja sen liitteenä selkeät järjestämissuunnitelmat, joiden mukaan tutkinnon järjestäjä toimii. Tutkinnon suorittamisesta sopiminen: Oppisopimustoimisto sopii tutkintotilaisuuksien järjestämisestä tutkinnon järjestäjän kanssa. Vertaisarvioinnin työvälineet 13/21

14 Arviointialue 3: suunnittelu ja oppisopimuksen solmiminen Indikaattorit Esimerkkejä arviointikriteereistä Tietolähteitä (esimerkkejä) Oppisopimuksen solmiminen Lainsäädännön edellyttämät tiedot: Oppisopimustoimisto varmistaa, että oppisopimuksesta käy ilmi sopimuksen voimassaoloaika, koeajan pituus ja tutkinto, joka oppisopimuskoulutuksena suoritetaan tai johon oppisopimus valmistaa sekä palkkauksen perusteet. Tutkinnon osat tai osaamistavoitteet: Oppisopimustoimisto, työnantaja ja opiskelija sopivat tavoitteeksi valitun tutkinnon osista tutkinnon muodostumissääntöjen mukaisesti tai muista osaamistavoitteista (ei-tutkintotavoitteinen). Tutkinnon osat tai sovitut osaamistavoitteet kirjataan oppisopimukseen. Opiskelijan oppaat Oppisopimus Sopijaosapuolet: Oppisopimustoimisto varmistaa, että oppisopimukseen kirjataan työnantajan, opiskelijan ja vastuulliseksi nimetty työpaikkakouluttaja. Oppisopimuksen voimassaoloaika: Oppisopimustoimisto sopii työnantajan ja opiskelijan kanssa oppisopimuksen kestosta ottaen huomioon tutkintotason, tutkinnon, tutkinnon osat ja laaditun henkilökohtaisen opiskeluohjelman tai -suunnitelman (ammatillinen peruskoulutus). Koulutuskorvauksesta sopiminen: Oppisopimustoimisto ja työnantaja sopivat työnantajalle tai yrittäjän oppisopimuksessa mentorina toimivalle yritykselle maksettavan koulutuskorvauksen suuruudesta oppisopimusta hyväksyttäessä. Palkanmaksu tietopuolisten opintojen ajalta: Oppisopimustoimisto kirjaa oppisopimukseen työnantajan päätöksen, maksaako työnantaja palkkaa opiskelijalle oppisopimuskoulutukseen kuuluvien tietopuolisten opintojen ajalta. Opintososiaalisten etuuksien ehdoista tiedottaminen: Oppisopimustoimisto tiedottaa opiskelijalle oppisopimusta solmiessa, millä ehdoilla hänellä on tietopuolisten opintojen aikana oikeus saada päivärahaa, perheavustusta sekä korvausta matka- ja majoituskustannuksiin ja miten haku tapahtuu. opiskeluohjelma. Oppisopimustoimisto liittää opiskelijan henkilökohtaisen opiskeluohjelman oppisopimukseen sopimusta allekirjoitettaessa. Allekirjoitukset: Koulutuksen järjestäjän edustaja hyväksyy opiskelijan ja työnantajan allekirjoittaman oppisopimuksen, jonka liitteenä on henkilökohtainen opiskeluohjelma. Oppisopimustoimisto informoi, että työnantajan edustajalla on oltava asemansa ja valtuuksiensa puolesta oikeus allekirjoittaa oppisopimus. Rekisteröinti: Oppisopimustoimisto rekisteröi oppisopimuksen tietohallintojärjestelmään. Oppisopimuksen hyväksyminen: Koulutuksen järjestäjällä on selkeä hallintomenettely oppisopimusopiskelijaksi ottamisesta. Vertaisarvioinnin työvälineet 14/21

15 Arviointialue 4: toteuttaminen Indikaattorit Esimerkkejä arviointikriteereistä Tietolähteitä (esimerkkejä) Työpaikalla tapahtuva koulutus ja arviointi Periaatteet ja toimintatapa: Oppisopimustoimisto on määritellyt työpaikalla tapahtuvan koulutuksen keskeiset periaatteet ja toimintatavat. Keskeisten työtehtävien tekeminen: Oppisopimustoimisto varmistaa, että työnantaja tarjoaa opiskelijalle henkilökohtaiseen opiskeluohjelmassa määriteltyjä ja tutkintovaatimusten edellyttämiä työtehtäviä sekä seuraa, että työpaikalla tapahtuva opiskelu tapahtuu suunnitelman mukaisesti. Oppisopimusopiskelijan oikeudet ja vastuut: Oppisopimustoimisto varmistaa yhdessä oppisopimustyönantajan kanssa, että opiskelija tiedostaa oikeutensa ja vastuunsa ammattitaitonsa kehittämisestä sekä edistymisestään tutkinnon suorittamiseksi tai osaamistavoitteiden saavuttamiseksi. Työpaikkakouluttajan ohjausosaamisen varmistaminen: Oppisopimustoimisto varmistaa, että työpaikkakouluttaja on perehtynyt työpaikalla tapahtuvan koulutuksen toteuttamiseen, keskeisiin työtehtäviin ja opiskelijan henkilökohtaisiin oppimistavoitteisiin. Oppisopimustoimisto järjestää tarvittaessa työpaikkakouluttajalle valmennusta ohjaus- ja arviointiosaamisen täydentämiseksi. Opiskelijan oppaat opiskeluohjelma Työpaikalla tapahtuvasta koulutuksen suunnitelma Työpaikalla tapahtuvan koulutuksen arvioinnin työvälineet ja lomakkeet Opiskelijahallintoohjelma (-järjestelmä) Työpaikkakouluttajakoulutuksen sisältökuvaus Oppisopimuksen muutoslomake Muutokset työpaikalla tapahtuvaan koulutukseen: Oppisopimustoimisto varmistaa, että opiskelija, työnantaja, työpaikkakouluttaja ja tietopuolisten opintojen järjestäjä ovat tietoisia siitä, että kukin on velvollinen reagoimaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa suunnitelmasta havaittuihin poikkeamiin ja muutostarpeisiin. Yhteisesti sovitut muutokset dokumentoidaan ja liitetään henkilökohtaiseen opiskeluohjelmaan. Työpaikalla tapahtuvan koulutuksen seuranta: Oppisopimustoimisto seuraa yhdessä työnantajan ja työpaikkakouluttajan kanssa kokonaisvaltaisesti opiskelijan ammatillista kehittymistä. Kerättyjen arviointien perusteella päätetään lisäopintojen tarpeellisuus ja opiskelijan valmiudet suorittaa tutkinto. Työpaikalla tapahtuvan koulutuksen arviointi: Opiskelija ja työpaikkakouluttaja arvioivat suunnitelmallisesti opiskelijan ammatillisen osaamisen kehittymistä työpaikalla tapahtuvassa koulutuksessa. Arviointiosaamisen tuntemus ja hallinta: Oppisopimustoimisto varmistaa, että työpaikkakouluttajat tuntevat oppimisen arvioinnin keskeiset periaatteet ja osaavat käyttää näyttötutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimuksia, arvioinnin kohteita ja kriteereitä arviointia tehdessään. Oppisopimustoimisto vastaa, että työpaikkakouluttajan osaaminen on arviointitehtävän mukaisella tasolla. Arvioinnin läpinäkyvyys: Oppisopimustoimisto varmistaa, että opiskelijalle on tiedotettu, miten oppimista arvioidaan työpaikalla tapahtuvassa koulutuksessa. Arvioinnin puolueettomuus: Oppisopimustoimisto perehdyttää työpaikkakouluttajan tekemään arviointia oikeudenmukaisesti ja asiallisesti. Palaute arvioinnista: Oppisopimustoimisto varmistaa, että opiskelija saa palautetta oppimisestaan ja osaamisensa kehittymisestä suhteessa tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimuksiin ja asetettuihin henkilökohtaisiin osaamisvaatimuksiin. Arviointitietojen kerääminen ja hankinta: Oppisopimustoimistolla on sovitut toimintatavat arviointitietojen keräämiseen Vertaisarvioinnin työvälineet 15/21

16 Arviointialue 4: toteuttaminen työnantajilta ja/tai työpaikkakouluttajilta. Arvioinnin kehittäminen: Oppisopimustoimisto kehittää palautteiden pohjalta työpaikalla tapahtuvan koulutuksen arvioinnin toteutustapaa ja dokumentointia yhteistyössä työnantajien ja työpaikkakouluttajien kanssa. Tietopuoliset opinnot ja arviointi Periaatteet ja toimintapa: Oppisopimustoimisto on sopinut tietopuolisten opintojen keskeisistä periaatteita ja toimintatavoista yhdessä tietopuolisten opintojen järjestäjän kanssa. Henkilökohtaisten opiskeluohjelmien saatavuuden varmistaminen: Oppisopimustoimisto varmistaa, että tietopuolisten opintojen järjestäjällä on käytössään opiskelijan henkilökohtainen opiskeluohjelma ja työpaikalla tapahtuvan koulutuksen suunnitelma. Tietopuolisten opintojen toteutus: Oppisopimustoimisto varmistaa, että työnantaja ja opiskelija ovat saaneet tietoonsa tietopuolisten opintojen suunnitelman, jossa on nimetty päivämäärät, koulutuksen pitopaikka, sisällöt, tavoitteet, toteutuksen kuvaus, oppimistehtävät ja muut kannalta keskeiset tiedot. Intra, esitteet, opiskelijan oppaat opiskeluohjelma Tietopuolisten opintojen suunnitelma Tietopuolisen koulutuksen arvioinnin työvälineet Hankintasopimus Tietopuolisten opintojen yhteys työpaikalla tapahtuvaan koulutukseen: Oppisopimustoimisto seuraa ja arvioi yhdessä tietopuolisten opintojen järjestäjän kanssa, miten tietopuoliset opinnot täydentävät työpaikalla tapahtuvaa koulutusta sekä sopivat tarvittaessa muutoksista, jotka liitetään henkilökohtaiseen opiskeluohjelmaan. Muutokset ja niistä tiedottaminen: Jos opiskelija ei voi suorittaa tietopuolisia opintojaan alkuperäisen henkilökohtaisen opiskeluohjelman mukaisesti, tietopuolisten opintojen järjestäjä tiedottaa asiasta oppisopimustoimistolle, jonka johdolla sovitaan tarvittavista muutoksista viipymättä. Muutokset liitetään henkilökohtaiseen opiskeluohjelmaan. Oppisopimustoimisto varmistaa, että oppisopimuskoulutuksen osapuolet saavat tiedon muutoksista. Ammatillisen kehittymisen seuranta: Oppisopimustoimisto valvoo, että tietopuolisten opintojen järjestäjä, työnantaja ja työpaikkakouluttaja seuraavat järjestelmällisesti opiskelijan ammatillisesta kehittymisestä koulutuksen aikana. Seurannan avulla muodostetaan näkemys opiskelijan valmiuksista suorittaa tutkinto. Arviointitietojen kerääminen: Oppisopimustoimisto on sopinut toimintatavat tietopuolisten opintojen järjestäjän kanssa opintojen arviointitietojen keräämisestä. Tutkintotilaisuuksiin ohjaaminen Tutkintotilaisuuksiin osallistuminen: Oppisopimustoimisto varmistaa, että opiskelijan osallistuminen tutkintotilaisuuksiin mahdollistetaan, kun tutkinnon järjestäjä arvioi opiskelijan ammattitaidon olevan riittävää tutkinnon suorittamiseksi. Tutkinnon suorittamisen suunnitelmallisuus: Oppisopimustoimisto varmistaa, että tutkinnon järjestäjä on yhdessä opiskelijan kanssa laatinut suunnitelman tutkinnon suorittamiseksi ja suunnitelman laadinnassa on noudatettu henkilökohtaistamismääräystä. Henkilökohtaistamista koskevat asiakirjat Hankintasopimus Neuvonta, ohjaus ja tukitoimet Tarpeiden tunnistaminen ja tuen riittävyys: Oppisopimustoimisto varmistaa, että oppisopimuskoulutuksen aikana opiskelijan tarpeita tunnistetaan ja otetaan huomioon työpaikalla tapahtuvassa koulutuksessa, tietopuolisten opintojen järjestämisessä ja tutkinnon suorittamisessa. Toimintaperiaatteet ja vastuut opiskelijan tarvitseman tuen tarpeen tunnistamiseen ja Henkilökohtaistamista koskevat asiakirjat Ohjaus- ja tukihenkilöstön suunnitelmat ja toimintaohjeet Vertaisarvioinnin työvälineet 16/21

17 Arviointialue 4: toteuttaminen ohjaamiseen on sovittu. Oppaat Neuvonta ja ohjaus: Oppisopimustoimisto vastaa, että työpaikkakouluttaja ja tietopuolisten opintojen järjestäjä antavat opiskelijalle tämän tarvitsemaa kannustavaa neuvontaa ja ohjausta oppisopimuskoulutuksen aikana sekä tukevat häntä ottaen huomioon opiskelijan yksilölliset tarpeet. Oppisopimusopiskelijalle, opetus- ja ohjaushenkilöstölle tehdyt kyselyt ja haastattelut Tukitoimien saatavuus: Oppisopimustoimisto varmistaa, että opiskelijalle on tarjolla tarvittavia tukitoimia ja -materiaaleja koko oppimissopimuskoulutuksen ajan. Ulkopuolinen asiantuntemus: Oppisopimustoimisto tekee tarvittaessa yhteistyötä ohjaus- ja tukihenkilöstöön kuuluvien ja ulkopuolisten asiantuntijoiden kanssa. Työpaikkakouluttajakoulutuksen esitteet Perehdytys ja ohjausmateriaali Työnantajan ja opiskelijan välisten oppisopimusta koskevien erimielisyyksien käsittely: Oppisopimustoimisto käsittelee oppisopimuskoulutuksen viranomaisena työnantajan ja opiskelijan välisiä erimielisyyksiä. Opintososiaalisia etuuksia ja koulutuskorvauksia koskevat päätökset ja maksaminen Opintososiaalisten etuuksien hallinnointi: Oppisopimustoimisto kirjaa opiskelijan opintososiaalisia etuuksien maksamista koskevat tiedot opiskelijahallintojärjestelmään. Opintososiaalisten etuuksien maksaminen: Oppisopimustoimistolla on määritelty toimintatavat ja työvälineet opintososiaalisten etuuksien (päivärahat, perheavustus, matka- ja majoituskorvaukset) maksamiseen. Koulutuskorvausten maksaminen: Koulutuksen järjestäjä maksaa työnantajalle tai sovittaessa yrittäjää mentoroivalle yritykselle koulutuskorvausta, jonka suuruus on sovittu oppisopimusta solmittaessa. Opiskelijahallintojärjestelmä Opintososiaalisten etuisuuksien ja koulutuskorvausten hakemiseen käytettävät asiakirjat Oppisopimusta koskevat muutokset Oppisopimuksen muutokset, keskeytykset ja purkamiset: Oppisopimustoimisto neuvottelee ja/tai tekee päätökset oppisopimusten muutoksista, keskeytyksistä ja purkamisesta. Sopimusta koskevat muutokset tehdään aina osapuolten sopimuksella ja kirjallisesti. Oppisopimusten muutosilmoitukset Henkilökohtaistaminen Kokonaisvastuu: Oppisopimustoimisto valvoo kokonaisvastuullisena näyttötutkinnon suorittamisen ja tarvittavan ammattitaidon hankkimisen henkilökohtaistamisesta. opiskeluohjelma Henkilökohtaistamisen toimintatapa: Oppisopimustoimistolla on sovitut toimintatavat tarvittavan ammattitaidon hankkimisen henkilökohtaistamisen huomioon ottamiseksi oppisopimuskoulutuksessa ja toteuttamiseksi yhteistyössä työnantajan, työpaikkakouluttajan, tietopuolisten opintojen järjestäjän ja muiden koulutuksen asiantuntijoiden kanssa. Ohjaussuunnitelma Henkilökohtaistamisen asiakirjat Henkilökohtaistamisen dokumentointi: Oppisopimustoimisto kehittää osaltaan menettelyä, miten opiskelijan tutkintoon tai valmistavaan koulutukseen hakeutumisen, näyttötutkinnon suorittamisen ja tarvittavan ammattitaidon hankkimisen henkilökohtaistamisessa huomioon otetut tiedot, laaditut suunnitelmat ja sovitut toimenpiteet dokumentoituna muodostavat henkilökohtaistamisen asiakirjan / asiakirjakokonaisuuden. Tiedon kulun varmistaminen: Oppisopimustoimisto varmistaa henkilökohtaistamiseen liittyvän tiedonkulun oppisopimustoiminnan osapuolten välillä. Vertaisarvioinnin työvälineet 17/21

18 Arviointialue 5: päättäminen Indikaattorit Esimerkkejä arviointikriteereistä Tietolähteitä (esimerkkejä) Päättövaiheen toimintatapa Toimintatapa: Oppisopimustoimistolla on määritelty ja kuvattu toimintatapa oppisopimuskoulutuksen päättämiseen. Tutkintotodistuksen saanti Näyttötutkintotodistusten saannin varmistaminen: Oppisopimustoimisto valvoo, että o opiskelija saa alan tutkintotoimikunnalta tutkintotodistuksen suoritettuaan hyväksytysti tutkinnon Suoritetut tutkinnot Tutkintotodistusten kopiot o opiskelija saa alan tutkintotoimikunnalta todistuksen tutkinnon osasta suoritettuaan hyväksytysti tutkinnon osan tai osia. Tutkintotodistus ammatillisena peruskoulutuksena suoritetusta perustutkinnosta: Oppisopimustoimisto valvoo, että opiskelija saa koulutuksen järjestäjän antaman tutkintotodistuksen (päättö- ja näyttötodistus) suoritettuaan hyväksytysti ammattiosaamisen näytöt toimielimen valvonnassa. Arviointitiedot tietopuolisista opinnoista Tietopuolisten opintojen arviointi: Oppisopimustoimisto valvoo, että tietopuolisten opintojen järjestäjä antaa oppisopimustoimistolle arvioinnin opiskelijan suorittamista tietopuolisista opinnoista (opintosuoritus/rekisteriote tai opintokortti). Arviointi on oppisopimuskoulutuksesta annetun osallistumistodistuksen liitteenä. Todistuskopiot ja liitteet Arviointiohjeet Perehdytys ja ohjausmateriaali Arviointitiedot työpaikalla järjestetystä koulutuksesta Työpaikalla järjestettävän koulutuksen arviointi: Oppisopimustoimisto valvoo, että työnantaja antaa oppisopimustoimistolle arvioinnin opiskelijan osaamisesta työpaikalla tapahtuneessa koulutuksessa. Arviointi on oppisopimuskoulutuksesta annetun osallistumistodistuksen liitteenä. Todistuskopiot ja liitteet Arviointiohjeet Perehdytys ja ohjausmateriaali Oppisopimuskoulutuksesta myönnettävät osallistumistodistukset Osallistumistodistukset: Oppisopimustoimisto antaa oppisopimusopiskelijalle osallistumistodistuksen oppisopimuskoulutuksesta (tutkinto-, tutkinnon osatavoitteinen, eitutkintotavoitteinen). Osallistumistodistusten laadinnassa noudatetaan Opetushallituksen määräyksen mukaisia todistusmallipohjia. Todistuskopiot ja liitteet Arviointiohjeet Perehdytys ja ohjausmateriaali Arviointiasteikko: Oppisopimustoimisto vastaa, että opiskelijalle annettavissa osallistumistodistuksissa ja liitteissä on säädösten mukainen arviointiasteikko. Toteutuksen varmistaminen Koulutusprosessi: Oppisopimustoimistolla on sovittu toimintatapa, jossa seurataan opiskelijan oppimisprosessin edistymistä ja kehittymistä sekä varmistetaan, että oppisopimuskoulutus on toteutunut sovitun henkilökohtaisen opiskeluohjelman mukaisesti. kehittäminen Loppupalaute: Oppisopimustoimisto on kerännyt palautetta oppisopimuskoulutuksesta opiskelijoilta, työnantajilta ja tietopuolisten opintojen järjestäjiltä prosessin kaikissa vaiheissa ennalta määritellyn toimintatavan mukaisesti. Palautteen analysointi: Oppisopimustoimistolla on toimintatapa kerätyn palautteen arviointiin ja analysointiin. Yhteistyön kehittäminen: Oppisopimustoimisto tekee päätöksiä kerätyn palautteen perusteella työnantajan ja tietopuolisten opintojen järjestäjän kanssa tehtävän koulutusyhteistyön jatkamisesta ja kehittämisestä. AIPAL, muut palautejärjestelmät Toimintasuunnitelma Kehittämissuunnitelmat Vertaisarvioinnin työvälineet 18/21

19 Arviointialue 5: päättäminen Palautteen ja tulosten käyttö: Oppisopimustoimisto kehittää suunnitelmallisesti oppisopimuskoulutusta saadun palautteen ja tulosten pohjalta. Oppisopimuskoulutusta koskevien tietojen arkistointi Tallentaminen opiskelijahallintojärjestelmään: Oppisopimustoimisto tallentaa opiskelijahallintojärjestelmään opiskelijan opiskelun päättymistä ja tutkintosuorituksia koskevat tiedot. Arkistointi: Oppisopimustoimisto noudattaa oppisopimuskoulutusta ja tutkintosuorituksia koskevien asiakirjojen arkistoinnissa koulutuksen järjestäjän hyväksymää arkistonmuodostussuunnitelmaa. Opiskelijahallintojärjestelmä Arkistonmuodostussuunnitelma Opiskelijan opiskelua ja tutkintoa koskevat asiakirjat: Oppisopimustoimisto varmistaa, että oppisopimuskoulutuksen päätyttyä opiskelijan tarvittavan ammattitaidon hankkimista koskevat asiakirjat (henkilökohtainen opiskelusuunnitelma tai henkilökohtaistamisen asiakirja) toimitetaan oppisopimuskoulutuksen järjestäjälle arkistoitavaksi. Vertaisarvioinnin työvälineet 19/21

20 Arviointialue 6: Vaikuttavuus Indikaattorit Esimerkkejä arviointikriteereistä Tietolähteitä (esimerkkejä) Tuloksellisuuden ja vaikuttavuuden seuranta strategisessa suunnittelussa Toiminnan tuloksellisuus: Koulutuksen järjestäjä huomioi strategiassaan oppisopimuskoulutuksen tuloksellisuutta ja vaikuttavuutta koskevat tavoitteet ja seuraa tavoitteiden saavuttamista. Mittariston kattavuus: Koulutuksen järjestäjän oppisopimustoiminnan arviointiin käyttämä mittaristo on kattava ja monipuolinen. Koulutuksen järjestäjä on kuvannut, miten oppisopimuskoulutuksen tuloksellisuutta ja vaikuttavuutta arvioidaan yksilöiden, yritysten / työnantajan ja yhteiskunnan tasolla. Tulosten seurantajärjestelmät ja mittaristot Arviointi ja parantaminen: Koulutuksen järjestäjä varmistaa, että oppisopimustoimisto arvioi ja parantaa toimintaansa saatujen tulosten perusteella. Tuloksellisuuden ja vaikuttavuuden seuranta oppisopimustoiminnassa Oppisopimustoimisto seuraa tuloksellisuus- ja vaikuttavuustietoja vähintään seuraavista asioista: o Tutkinnon suorittamisaste (tutkintotavoitteiset oppisopimukset): Oppisopimustoimisto seuraa ja arvioi läpäisyä vertaamalla tutkinnon suorittaneiden määriä suhteessa oppisopimuskoulutuksen aloittaneiden määriin. Ammatillinen peruskoulutuksessa vertailu tehdään kolme vuotta myöhemmin (aloitusvuosi + 3 vuotta) ja tutkintotavoitteisessa ammatillisessa lisäkoulutuksessa kaksi vuotta myöhemmin (aloitusvuosi + 2 vuotta). Vertailutiedot lasketaan ilman oppisopimuksien purkuja ja niiden kanssa. Purkautuneet oppisopimukset: Oppisopimustoimisto seuraa oppisopimuksien purkuja, arvioi ja analysoi purkujen syitä. Päättäneiden sijoittumis- ja urakehitystiedot: Oppisopimustoimisto hankkii säännöllisesti seurantatietoja oppisopimuskoulutuksen päättäneiden opiskelijoiden ja tutkinnon suorittaneiden sijoittumisesta ja menestyksestä. Työllistyminen: Oppisopimustoimisto seuraa uusiin työsuhteisiin palkattujen oppisopimusopiskelijoiden työllistymistä oppisopimuksen päätyttyä. Poikkeamat ja niiden käsittely: Oppisopimustoimisto seuraa tulos- ja vaikuttavuustietojen kehittymistä ja reagoi tarvittaessa muutoksiin. Palautteiden hyödyntäminen: Oppisopimustoimisto kerää palautetta asiakkailta ja oppisopimuskoulutukseen liittyviltä muilta yhteistyökumppaneilta. Oppisopimustoimisto hyödyntää saamansa palautteen toiminnan kehittämisessä. Seurantatiedot, esim. keskeyttäminen ja niiden syyt, tiedot sijoittumisesta koulutuksen jälkeen Koulutuksen järjestäjän omat palautejärjestelmät taloudellinen tehokkuus: Oppisopimustoimisto arvioi oppisopimuskoulutuksen taloudellista tehokkuutta. Oppisopimuskoulutukset toteutuvat ammatillisen koulutuksen järjestämisluvan ja myönnetyn ammatillisen lisäkoulutuskiintiön puitteissa. Oppisopimustoimisto arvioi henkilökohtaistamisen toteutusta ja vaikutusta taloudelliseen toimintaan. Oppisopimusopiskelijoiden, tutkinnon suorittajien ja työelämän palautteet Tieto suoritettujen tutkintojen ja tutkinnon osien määristä Tutkinnon suorittaneet / valmistavan koulutuksen osallistujamäärä Asiakasrekisteri Vertailutiedot (mm. lisäkoulutuksen mittaristo) Seurantatiedot, tiedot sijoittumisesta koulutuksen jälkeen esim. oppisopimusten kuukausikestojen keskiarvojen seuranta Henkilökohtaistamista koskevat asiakirjat järjestäjän rooli alueella ja verkostoyhteistyö Oppisopimuskoulutustarjonnan vastaavuus: Oppisopimustoimiston tarjonta vastaa alueellista elinkeinorakennetta ja sen osaamistarpeita. Alueelliset työelämäyhteydet: Oppisopimustoimistolla on hyvät yhteistyösuhteet alueensa yritysten ja muiden työnantajien kanssa. Oppisopimustoimisto hyödyntää aktiivisesti yhteistyöverkostoaan oppisopimustoiminnan suunnittelussa, toteuttamisessa ja kehittämisessä. Yhteistyö muiden oppisopimustoimistojen kanssa: Oppi- Tulosten seurantajärjestelmät ja mittaristot Dokumentoidut palautekeskustelut Sovitut yhteiset Vertaisarvioinnin työvälineet 20/21

Muokkaa lomaketta [ PRIIMA itsearviointilomake: Oppisopimuskoulutuksen edellytys...

Muokkaa lomaketta [ PRIIMA itsearviointilomake: Oppisopimuskoulutuksen edellytys... Sivu 1/5 13vastaukset Tiivistelmä Näytä vastaukset kokonaisuudessaan Vastaajan tiedot Heli Mattila, Keuda oppisopimuskeskus, Koulutussuunnittelija Satu Matikainen Keudan oppisopimuskeskuskoulutussihteeri

Lisätiedot

PRIIMA-HANKE Itsearvioinnin tulokset Oppisopimuskoulutuksen toteuttaminen. 29.5.2012 Helsingin oppisopimustoimisto

PRIIMA-HANKE Itsearvioinnin tulokset Oppisopimuskoulutuksen toteuttaminen. 29.5.2012 Helsingin oppisopimustoimisto PRIIMA-HANKE Itsearvioinnin tulokset Oppisopimuskoulutuksen toteuttaminen 29.5.2012 Helsingin oppisopimustoimisto Sivu 2 / 8 Helsingin oppisopimustoimiston itsearviointi Arviointialue: Oppisopimuskoulutuksen

Lisätiedot

OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN VERTAISARVIOINNIN KANSALLISET ARVIOINTIALUEET JA KRITEERIT

OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN VERTAISARVIOINNIN KANSALLISET ARVIOINTIALUEET JA KRITEERIT OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN VERTAISARVIOINNIN KANSALLISET ARVIOINTIALUEET JA KRITEERIT Oppaat ja käsikirjat 2014:3 Oppaat ja käsikirjat 2014:3 Lea Lakio (toim.) OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN VERTAISARVIOINNIN KANSALLISET

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAISTAMINEN JA ARVIOINTI OPPISOPIMUSKOULUTUKSESSA

HENKILÖKOHTAISTAMINEN JA ARVIOINTI OPPISOPIMUSKOULUTUKSESSA HENKILÖKOHTAISTAMINEN JA ARVIOINTI OPPISOPIMUSKOULUTUKSESSA 19 20.11.2009 Koulutuspäivien avauspuheenvuoro, Henkilökohtaistaminen säädöksissä Opetusneuvos Lea Lakio Lea Lakio 19.11.2009 www.oph.fi HENKILÖKOHTAISTAMINEN

Lisätiedot

OPPISOPIMUS. www.esedu.fi/oppisopimus oppisopimuspalvelut Tapani Rytkönen

OPPISOPIMUS. www.esedu.fi/oppisopimus oppisopimuspalvelut Tapani Rytkönen OPPISOPIMUS www.esedu.fi/oppisopimus oppisopimuspalvelut Tapani Rytkönen OPPISOPIMUSKOULUTUS TYÖSSÄ OPPIMINEN TEORIAOPINNOT TUTKINTOTILAISUUDET työpaikalla käytännön työtehtävien yhteydessä järjestettäviä

Lisätiedot

Oppisopimuskoulutus ja tarkastukset - käytännön esimerkkejä ja mitä niistä olisi opittavaa? Tuija Laukkanen Syksy 2013

Oppisopimuskoulutus ja tarkastukset - käytännön esimerkkejä ja mitä niistä olisi opittavaa? Tuija Laukkanen Syksy 2013 Oppisopimuskoulutus ja tarkastukset - käytännön esimerkkejä ja mitä niistä olisi opittavaa? Tuija Laukkanen Syksy 2013 Käytännön esimerkit ja mitä niistä olisi opittavaa? Tarkastuskohteet ja päätökset;

Lisätiedot

SAVON OPPISOPIMUSKESKUS Savon koulutuskuntayhtymä. Kauppakatu 28 B 3.krs, Kauppakeskus Aapeli (PL 87) 70110 Kuopio. tori

SAVON OPPISOPIMUSKESKUS Savon koulutuskuntayhtymä. Kauppakatu 28 B 3.krs, Kauppakeskus Aapeli (PL 87) 70110 Kuopio. tori SAVON OPPISOPIMUSKESKUS Savon koulutuskuntayhtymä Kauppakatu 28 B 3.krs, Kauppakeskus Aapeli (PL 87) 70110 Kuopio tori t Asiakaspalvelu p. 044 785 3067 www.sakky.fi/oppisopimuskoulutus etunimi.sukunimi(at)sakky.fi

Lisätiedot

Oppisopimuskoulutus. Tekemällä oppii

Oppisopimuskoulutus. Tekemällä oppii Oppisopimuskoulutus Tekemällä oppii Sopii kuin nakutettu Perustietoa oppisopimuksesta Oppisopimus on käytännöllinen tapa kouluttautua ja kouluttaa yritykseen ammattitaitoista henkilöstöä sekä kehittää

Lisätiedot

Ammatillinen perustutkinto oppisopimuskoulutuksella

Ammatillinen perustutkinto oppisopimuskoulutuksella Ammatillinen perustutkinto oppisopimuskoulutuksella Tuija Laukkanen 14.11.2013 19.11.2013 1 Oppisopimuskoulutuksen lähtökohdat koulutuksen järjestäjä, jolla on OKM:n myöntämä ammatillisen peruskoulutuksen

Lisätiedot

Hakeminen ja hakeutuminen oppisopimuskoulutukseen

Hakeminen ja hakeutuminen oppisopimuskoulutukseen Hakeminen ja hakeutuminen oppisopimuskoulutukseen Luokka Prosessin tarkoitus Prosessin omistaja Prosessin asiakkaat ja sidosryhmät Prosessin asiakastarpeet ja -odotukset Prosessin lähtötilanne Prosessin

Lisätiedot

Tervetuloa työpaikkakouluttajien valmennukseen!

Tervetuloa työpaikkakouluttajien valmennukseen! OPPISOPIMUS Tervetuloa työpaikkakouluttajien valmennukseen! KEUDA 1 1.4.2015 OPPISOPIMUS Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Omistajakunnat Järvenpää, Kerava, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen, Tuusula sekä

Lisätiedot

Näyttötutkintoon valmistava ja ammatillisena peruskoulutuksena järjestettävä oppisopimuskoulutus

Näyttötutkintoon valmistava ja ammatillisena peruskoulutuksena järjestettävä oppisopimuskoulutus Näyttötutkintoon valmistava ja ammatillisena peruskoulutuksena järjestettävä oppisopimuskoulutus OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN LAATUPÄIVÄT SYKSY 2013 Opetusneuvos Lea Lakio Opetusneuvos Riikka Vacker Tarkastusneuvos

Lisätiedot

Omnian oppisopimustoimisto järjestää työpaikkakouluttajille ilmaista koulutusta, joka tukee työpaikalla tapahtuvaa opiskelijan ohjausta.

Omnian oppisopimustoimisto järjestää työpaikkakouluttajille ilmaista koulutusta, joka tukee työpaikalla tapahtuvaa opiskelijan ohjausta. Yleistä oppisopimuksesta Oppisopimustoimisto laatii virallisen oppisopimuksen yhdessä työnantajan ja opiskelijan kanssa. Oppisopimus on juridisesti pätevä määräaikainen työsopimus, jossa noudatetaan normaaleja

Lisätiedot

Näyttötutkintoon valmistavan koulutuksen suunnittelu ja organisointi

Näyttötutkintoon valmistavan koulutuksen suunnittelu ja organisointi Näyttötutkintoon valmistavan koulutuksen suunnittelu ja organisointi Luokka Ydinprosessit Prosessin tarkoitus Valmistavan koulutuksen järjestäminen tutkinnon suorittajan ja työelämän tarpeisiin Prosessin

Lisätiedot

Oppisopimuskoulutuksen laatuhankkeen loppuraportin keskeiset viestit koulutuksen järjestäjille

Oppisopimuskoulutuksen laatuhankkeen loppuraportin keskeiset viestit koulutuksen järjestäjille 11.5.2011 Oppisopimuskoulutuksen laatuhankkeen loppuraportin keskeiset viestit koulutuksen järjestäjille Pasi Kankare, Opetushallitus Oppisopimusten määrän kehitys Oppisopimuskoulutuksella koko tutkinnon

Lisätiedot

SAVON OPPISOPIMUSKESKUS. Kauppakatu 28 B 3.krs, (Kauppakeskus Aapeli) (PL 87) 70110 Kuopio. Asiakaspalvelu p. 044 785 3067

SAVON OPPISOPIMUSKESKUS. Kauppakatu 28 B 3.krs, (Kauppakeskus Aapeli) (PL 87) 70110 Kuopio. Asiakaspalvelu p. 044 785 3067 SAVON OPPISOPIMUSKESKUS Kauppakatu 28 B 3.krs, (Kauppakeskus Aapeli) (PL 87) 70110 Kuopio Asiakaspalvelu p. 044 785 3067 www.sakky.fi/oppisopimuskoulutus etunimi.sukunimi(at)sakky.fi tai oppisopimuskeskus@sakky.fi

Lisätiedot

Oppisopimuskoulutusprosessin käynnistämisen lähtökohdat sekä työpaikalla tapahtuvan koulutuksen ja tietopuolisten opintojen laadukas järjestäminen

Oppisopimuskoulutusprosessin käynnistämisen lähtökohdat sekä työpaikalla tapahtuvan koulutuksen ja tietopuolisten opintojen laadukas järjestäminen Oppisopimuskoulutusprosessin käynnistämisen lähtökohdat sekä työpaikalla tapahtuvan koulutuksen ja tietopuolisten opintojen laadukas järjestäminen Jouni Kyllönen Oppisopimuskoulutuksen erityispiirteet

Lisätiedot

Näyttötutkintojen henkilökohtaistaminen ja arviointi

Näyttötutkintojen henkilökohtaistaminen ja arviointi Näyttötutkintojen henkilökohtaistaminen ja arviointi Logistiikan koulutuksen kehittämispäivät 24.-25.3.2010 Henkilökohtaistamista ohjaavat säädökset ja ohjeet 1/2 Laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta

Lisätiedot

Kestävän kehityksen kriteerit, ammatilliset oppilaitokset

Kestävän kehityksen kriteerit, ammatilliset oppilaitokset Kestävän kehityksen kriteerit, ammatilliset oppilaitokset Osa 1: Kestävän kehityksen asioiden johtaminen Arvot ja strategiat KRITEERI 1 Kestävä kehitys sisältyy oppilaitoksen arvoihin, ja niiden sisältöä

Lisätiedot

Henkilökohtaistamisprosessi oppisopimuskoulutuksessa

Henkilökohtaistamisprosessi oppisopimuskoulutuksessa Henkilökohtaistamisprosessi oppisopimuskoulutuksessa 28.9.2016 Paasitorni, Helsinki Opetusneuvos Riikka Vacker Henkilökohtaistaminen näyttötutkinnoissa Mitä tarkoittaa? Opiskelijan aiemmin hankitun osaamisen

Lisätiedot

OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN ERITYISPIIRTEET. Omnian oppisopimustoimisto Tarmo Välikoski, oppisopimusjohtaja

OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN ERITYISPIIRTEET. Omnian oppisopimustoimisto Tarmo Välikoski, oppisopimusjohtaja OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN ERITYISPIIRTEET Omnian oppisopimustoimisto Tarmo Välikoski, oppisopimusjohtaja Oppisopimuskoulutus on käytännönläheistä Oppisopimuskoulutus on ammatillisen koulutuksen järjestämismuoto,

Lisätiedot

OPPISOPIMUSKOULUTUS SELKOSUOMEKSI. LATUVA - laatua, tukea ja valmennusta työssä tapahtuvaan ammatillisen kielen oppimiseen

OPPISOPIMUSKOULUTUS SELKOSUOMEKSI. LATUVA - laatua, tukea ja valmennusta työssä tapahtuvaan ammatillisen kielen oppimiseen OPPISOPIMUSKOULUTUS SELKOSUOMEKSI LATUVA - laatua, tukea ja valmennusta työssä tapahtuvaan ammatillisen kielen oppimiseen Oppisopimuskoulutus Alkupalaveri, jossa arvioidaan oppisopimuksen edellytykset.

Lisätiedot

Sisältö Mitä muuta merkitään?

Sisältö Mitä muuta merkitään? HOKSin rakenne Asetuksen (673/2017, 9 ) kohta Koulutuksen järjestäjä merkitsee opiskelijan henkilökohtaiseen osaamisen kehittämissuunnitelmaan ainakin seuraavat tiedot: 1) suoritettava tutkinto tai valmentava

Lisätiedot

14.10.2013 Päivi Yli-Karro WinNova,

14.10.2013 Päivi Yli-Karro WinNova, Oppisopimustoiminnan i i i ajankohtaiskatsaus k t 14.10.2013 Päivi Yli-Karro WinNova, Henkilöstö 3 ½ koulutustarkastajaa 4 ½ koulutussihteeriä Toimipisteet Otavankatu 5A, Pori ja Satamakatu 17, Rauma Eniten

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen näyttötutkinnoissa

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen näyttötutkinnoissa Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen näyttötutkinnoissa Opiskelijan ja näyttötutkinnon suorittajan arviointi 6-7.2.2013 Markku Kokkonen Opetushallitus 1 Osaamisen ja sivistyksen asialla Osaamisen ja

Lisätiedot

Henkilökohtaistamista koskevan asetuksen soveltaminen

Henkilökohtaistamista koskevan asetuksen soveltaminen Henkilökohtaistamista koskevan asetuksen soveltaminen Ammatillisen aikuiskoulutuksen ja näyttötutkintotoiminnan kehittämisseminaari Maaliskuu 2016 Markku Kokkonen Ammatillinen perus- ja aikuiskoulutus

Lisätiedot

Henkilökohtaistaminen, arvioinnin uudet käytännöt ja todistusmääräys

Henkilökohtaistaminen, arvioinnin uudet käytännöt ja todistusmääräys Henkilökohtaistaminen, arvioinnin uudet käytännöt ja todistusmääräys Opso ry:n syysseminaari 29.10.2015 Tampere Riikka Vacker opetusneuvos Henkilökohtaistaminen 1.8.2015 alkaen Valtioneuvoston asetus 794/2015,

Lisätiedot

AMMATILLISESTA KOULUTUKSESTA ANNETUN LAIN (531/2017) JA ASETUKSEN SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET

AMMATILLISESTA KOULUTUKSESTA ANNETUN LAIN (531/2017) JA ASETUKSEN SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET AMMATILLISESTA KOULUTUKSESTA ANNETUN LAIN (531/2017) JA ASETUKSEN SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET Ammatillisen tutkinnon suorittamista ja ammatillista koulutusta koskevat yleiset siirtymäsäännökset Vuoden 2018 alusta

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Näyttötutkinnon suorittajan arviointi Markku Kokkonen Opetushallitus 1 Osaamisen ja sivistyksen asialla Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Henkilökohtaistaminen

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2. Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.2014 Työssäoppiminen laissa (630/1998)ja asetuksessa (811/1998) koulutuksesta

Lisätiedot

Tavoitteet oppisopimuskoulutuksen laadun varmistuksessa Henkilökohtaistaminen ja arviointi oppisopimuskoulutuksessa

Tavoitteet oppisopimuskoulutuksen laadun varmistuksessa Henkilökohtaistaminen ja arviointi oppisopimuskoulutuksessa Tavoitteet oppisopimuskoulutuksen laadun varmistuksessa Henkilökohtaistaminen ja arviointi oppisopimuskoulutuksessa 8.-9.2.2012 6.2.2012 Jouni Kyllönen (Lea Lakion materiaalin pohjalta tehty päivitys)

Lisätiedot

Raamit ja tuki henkilökohtaistamiseen. (työpaja 4) Oulu Ammatillisen koulutuksen reformi kohti uusia toimintatapoja

Raamit ja tuki henkilökohtaistamiseen. (työpaja 4) Oulu Ammatillisen koulutuksen reformi kohti uusia toimintatapoja Raamit ja tuki henkilökohtaistamiseen (työpaja 4) Ammatillisen koulutuksen reformi kohti uusia toimintatapoja Oulu 27.9.2017 Keskeiset käsitteet Henkilökohtaistaminen = toiminta, jossa tunnistetaan ja

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2. Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.2014 Suunnittelun lähtökohdat Suunnittelun pohjana aina voimassa oleva

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen näyttötutkinnoissa

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen näyttötutkinnoissa Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen näyttötutkinnoissa Markku Kokkonen Opetushallitus 1 Osaamisen ja sivistyksen asialla Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Henkilökohtaistaminen Laki ammatillisesta

Lisätiedot

SAVONLINNAN AMMATTI- JA AIKUISOPISTO OPPISOPIMUSTOIMISTO. Ari Haapasaari

SAVONLINNAN AMMATTI- JA AIKUISOPISTO OPPISOPIMUSTOIMISTO. Ari Haapasaari SAVONLINNAN AMMATTI- JA AIKUISOPISTO OPPISOPIMUSTOIMISTO Ari Haapasaari MIKSI OPPISOPIMUSKOULUTUS? Oppisopimuskoulutus on yrittäjälle hyvä vaihtoehto kun haluat laajentaa tai päivittää omaa ammatillista

Lisätiedot

Opettajan arviointiosaamisen ammattitaitovaatimukset ja koulutusohjelman perusteet

Opettajan arviointiosaamisen ammattitaitovaatimukset ja koulutusohjelman perusteet Opettajan arviointiosaamisen ammattitaitovaatimukset ja koulutusohjelman perusteet Ammattitaitovaatimukset ja koulutusohjelman perusteet VALIDOINTITEHTÄVÄ OSAAVAA ARVIOINTIA -HANKE luonnos 28. elokuuta

Lisätiedot

Arviointialue 5. Oppisopimuskoulutuksen päättäminen. 20.3.2014 Tuula Hoivala Tredun oppisopimuskeskus

Arviointialue 5. Oppisopimuskoulutuksen päättäminen. 20.3.2014 Tuula Hoivala Tredun oppisopimuskeskus Arviointialue 5. Oppisopimuskoulutuksen 20.3.2014 Tuula Hoivala Tredun oppisopimuskeskus vertaisarviointi toteutettiin 2012 Kumppanit: Satakunnan oppisopimuskeskus (Porin kaupunki) ja Pirkanmaan oppisopimuskeskus

Lisätiedot

Korkeakoulutettujen oppisopimustyyppisen täydennyskoulutuksen suunnittelu ja toteutus (2 pv), 9.-10.10.2012

Korkeakoulutettujen oppisopimustyyppisen täydennyskoulutuksen suunnittelu ja toteutus (2 pv), 9.-10.10.2012 Korkeakoulutettujen oppisopimustyyppisen täydennyskoulutuksen suunnittelu ja toteutus (2 pv), 9.-10.10.2012 FUTUREX Sopimukset korkea-asteen oppisopimustyyppisessä koulutuksessa 9.-10.10.2012 Tarita Tuomola,

Lisätiedot

Axxell Utbildning Ab. Opiskelu aikuisena

Axxell Utbildning Ab. Opiskelu aikuisena Axxell Utbildning Ab Opiskelu aikuisena 1. YLEISTÄ VALMISTAVASTA KOULUTUKSESTA JA NÄYTTÖTUTKINNOISTA Näyttötutkintojärjestelmä perustuu läheiseen yhteistyöhön työelämän kanssa ja tarjoaa etenkin aikuisille

Lisätiedot

Henkilökohtaistaminen sosiaali- ja terveysalan perustutkinto

Henkilökohtaistaminen sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Henkilökohtaistaminen sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Markku Kokkonen Opetushallitus 1 Osaamisen ja sivistyksen asialla Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Henkilökohtaistaminen Laki ammatillisesta

Lisätiedot

TYÖPAIKKAOHJAAJIEN KOULUTUS 3 OV

TYÖPAIKKAOHJAAJIEN KOULUTUS 3 OV TYÖPAIKKAOHJAAJIEN KOULUTUS 3 OV Määräykset ja ohjeet 2012:41 Opetushallitus ja tekijät Määräykset ja ohjeet 2012:41 ISBN 978-952-13-5271-3 (nid.) ISBN 978-952-13-5272-0 (pdf) ISSN-L 1798-887X ISSN 1798-887X

Lisätiedot

OPPISOPIMUSKOULUTUS. Oppisopimusopiskelijoiden liikkuvuusjaksot ja ECVET. Työelämä. 14.10.2014 Virpi Spangar ECVET expert OPPIMINEN JA OHJAUS

OPPISOPIMUSKOULUTUS. Oppisopimusopiskelijoiden liikkuvuusjaksot ja ECVET. Työelämä. 14.10.2014 Virpi Spangar ECVET expert OPPIMINEN JA OHJAUS Oppisopimusopiskelijoiden liikkuvuusjaksot ja ECVET 14.10.2014 Virpi Spangar ECVET expert OPPISOPIMUSKOULUTUS OPPIMINEN JA OHJAUS AMMATTIALAN TYÖPAIKASSA OPPIMINEN JA OHJAUS KOULUSSA PALKKA Työelämä OPINTOSOSIAALISET

Lisätiedot

Näyttötutkinnon / tutkinnon osan suorittamisen henkilökohtaistaminen

Näyttötutkinnon / tutkinnon osan suorittamisen henkilökohtaistaminen Näyttötutkinnon / tutkinnon osan suorittamisen henkilökohtaistaminen Luokka Prosessin tarkoitus Prosessin omistaja Prosessin asiakkaat ja sidosryhmät Prosessin asiakastarpeet ja -odotukset Prosessin lähtötilanne

Lisätiedot

Opettajan arviointiosaamisen ammattitaitovaatimukset ja koulutusohjelman perusteet

Opettajan arviointiosaamisen ammattitaitovaatimukset ja koulutusohjelman perusteet Opettajan arviointiosaamisen ammattitaitovaatimukset ja koulutusohjelman perusteet Ammattitaitovaatimukset ja koulutusohjelman perusteet osaamisperusteisessa ja asiakaslähtöisessä ammatillisessa koulutuksessa

Lisätiedot

Lisätietoja ja syvempää tietoa työpaikalla tapahtuvasta oppimisesta ja koulutuksesta ja

Lisätietoja ja syvempää tietoa työpaikalla tapahtuvasta oppimisesta ja koulutuksesta  ja Starttikoulutus 1 Sisällys Mitä oppisopimuskoulutus tarkoittaa? 2 Yhteistyön osapuolet, roolit ja tehtävät 3-5 Oppisopimuksen alussa sovittavat asiat 7-8 Työpaikalla tapahtuvan koulutuksen suunnittelu

Lisätiedot

Muutoksia 1.8.2015. Muutoksia 1.8.2015

Muutoksia 1.8.2015. Muutoksia 1.8.2015 Muutoksia 1.8.2015 Laki ammatillisesta koulutuksesta L787/2014 tulee voimaan 1.8.2015 Koulutuksen järjestäjä: laatii ja hyväksyy opetussuunnitelman (14 ), joka antaa opiskelijalle mahdollisuuden yksilölliseen

Lisätiedot

Ammatillinen peruskoulutus vs. näyttötutkinto. Tutke-uudistuksen myötä tulevia muutoksia

Ammatillinen peruskoulutus vs. näyttötutkinto. Tutke-uudistuksen myötä tulevia muutoksia Ammatillinen peruskoulutus vs. näyttötutkinto Tutke-uudistuksen myötä tulevia muutoksia Erja Kotimäki 14.3.2014 Osaava työelämäpedagogi -koulutus Ammatillisessa peruskoulutuksessa opiskelijan arviointia

Lisätiedot

Lainsäädännön muutosten vaikutukset näyttötutkintojen järjestämiseen

Lainsäädännön muutosten vaikutukset näyttötutkintojen järjestämiseen Lainsäädännön muutosten vaikutukset näyttötutkintojen järjestämiseen Media-alan koulutuksen kehittämispäivä 22.11.2016 Markku Kokkonen Ammatillinen perus- ja aikuiskoulutus Sisältö Yleiset periaatteet

Lisätiedot

Opintojen yksilöllistäminen ja henkilökohtaistaminen. Verkostoista voimaa -seminaari , Amiedu

Opintojen yksilöllistäminen ja henkilökohtaistaminen. Verkostoista voimaa -seminaari , Amiedu Opintojen yksilöllistäminen ja henkilökohtaistaminen Verkostoista voimaa -seminaari 9.10.2017, Amiedu Sisältö Ammatillisen koulutuksen reformin mukainen henkilökohtaistaminen (Laki 531/2017) Pohdinta ryhmissä

Lisätiedot

Henkilökohtaistamisen prosessi

Henkilökohtaistamisen prosessi Henkilökohtaistamisen prosessi Henkilökohtaistaminen, osaamisen osoittaminen ja osaamisen arviointi ammatillisen koulutuksen reformin mukaisesti Tampere 14-15.11.2017 Henkilökohtaistaminen ennen reformia

Lisätiedot

MITEN AMMATIN OSAAMISTA VOIDAAN

MITEN AMMATIN OSAAMISTA VOIDAAN MITEN AMMATIN OSAAMISTA VOIDAAN ARVIOIDA, Tero Hotanen, Turun Aikuiskoulutuskeskus 1. Hakeutumisvaihe verkossa 2. Valmistavan koulutuksen arviointi ja ohjaaminen tutkintotilaisuuteen 3. Tutkintotilaisuuden

Lisätiedot

Laatu ratkaisee Tukimateriaalia. Ammatillisen koulutuksen reformi nyt muutamme käytäntöjä Seminaari, syksy 2017

Laatu ratkaisee Tukimateriaalia. Ammatillisen koulutuksen reformi nyt muutamme käytäntöjä Seminaari, syksy 2017 Laatu ratkaisee Tukimateriaalia Ammatillisen koulutuksen reformi nyt muutamme käytäntöjä Seminaari, syksy 2017 Työpajan Laatu ratkaisee tukimateriaalia Osaamisperusteiset tutkinnon perusteet ja koulutukset

Lisätiedot

Arviointisuunnitelma 1.8.2015 alkaen toistaiseksi voimassa olevaa L 630/1998, 13 (muutettu L 787/2014) Arvioinnin opasta.

Arviointisuunnitelma 1.8.2015 alkaen toistaiseksi voimassa olevaa L 630/1998, 13 (muutettu L 787/2014) Arvioinnin opasta. Arviointisuunnitelma Arviointisuunnitelma on osa Raahen Porvari- ja Kauppakoulun 1.8.2015 alkaen toistaiseksi voimassa olevaa Opetushallituksen määräyksiin perustuvien liiketalouden perustutkinnon (Dno

Lisätiedot

Ammattiosaamisen näytöt

Ammattiosaamisen näytöt Työpaikkaohjaaja kouluttajakoulutus Veijo Kykkänen Ammattiosaamisen näytöt Ammattiosaamisen näytöt ovat ammatillisten perustutkintojen opetussuunnitelmaperusteisessa koulutuksessa osa opiskelijan arviointia.

Lisätiedot

Oppisopimuskoulutuksen laatupäivät 2013: Oppisopimuskoulutuksen lainsäädäntö ja viranomaistehtävät. Opetusneuvos Mari Pastila-Eklund

Oppisopimuskoulutuksen laatupäivät 2013: Oppisopimuskoulutuksen lainsäädäntö ja viranomaistehtävät. Opetusneuvos Mari Pastila-Eklund Oppisopimuskoulutuksen laatupäivät 2013: Oppisopimuskoulutuksen lainsäädäntö ja viranomaistehtävät Opetusneuvos Mari Pastila-Eklund 1 Oppisopimuskoulutuksen luonne Yksi ammatillisen koulutuksen järjestämismuoto,

Lisätiedot

Jyväskylän koulutuskuntayhtymän 2+1 -malli. Vastuut toimijoiden kesken

Jyväskylän koulutuskuntayhtymän 2+1 -malli. Vastuut toimijoiden kesken Jyväskylän koulutuskuntayhtymän 2+1 -malli Vastuut toimijoiden kesken 2 + 1 malliin siirtymisen edellytykset Opiskelijalla tulee olla: ammattitaito täydentävät opinnot (20 ov) suoritettu 18 v ikä, pääsääntöisesti

Lisätiedot

Oppimisen aikainen arviointi Näyttötutkinnon suorittajan arviointi. Markku Kokkonen Opetushallitus

Oppimisen aikainen arviointi Näyttötutkinnon suorittajan arviointi. Markku Kokkonen Opetushallitus Oppimisen aikainen arviointi Näyttötutkinnon suorittajan arviointi Markku Kokkonen Opetushallitus L ammatillisesta aikuiskoulutuksesta (631/1998, 8 ) Koulutuksen järjestäjä päättää näyttötutkintoon valmistavan

Lisätiedot

OPISKELIJAN ARVIOINTI

OPISKELIJAN ARVIOINTI OPISKELIJAN ARVIOINTI 26.3.2013 Jyväskylä Opiskelijan arvioinnin kokonaisuus perustutkinnon perusteissa arvioinnin tehtävät ja tavoitteet arvioinnista tiedottaminen osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Lisätiedot

Yhteistyö tutkinnon järjestäjän ja vankilan välillä. Näyttötutkintojen arviointi

Yhteistyö tutkinnon järjestäjän ja vankilan välillä. Näyttötutkintojen arviointi Yhteistyö tutkinnon järjestäjän ja vankilan välillä Näyttötutkintojen arviointi Sirpa Rintala Tekemällä oppii -projekti TEKEMÄLLÄ OPPII 1.8.2010-31.12.2013 Vankeudesta vapauteen ja opiskelusta työpaikalle

Lisätiedot

*: 8% 0: 0% 1: 8% *: 8% 0: 0% 1: 8% 2: 62%

*: 8% 0: 0% 1: 8% *: 8% 0: 0% 1: 8% 2: 62% Itsearviointi 1. Viestintä ja markkinointi oppisopimuskoulutuksessa *Viestintä: Oppisopimuskeskus: -painottaa viestinnässään oppisopimuskoulutuksen olevan ensisijaisesti työpaikalla tapahtuvaa koulutusta

Lisätiedot

Pedagogisen johtamisen katselmus

Pedagogisen johtamisen katselmus Pedagogisen johtamisen katselmus Pedagogisen johtamisen katselmuksen lomakkeen täyttöohje: Pedagogista katselmusta käytetään pedagogisen johtamisen arvioinnin ja kehittämisen työkaluna. Arviointi on hyvä

Lisätiedot

Yleistä ajankohtaista ja oppisopimuskoulutus

Yleistä ajankohtaista ja oppisopimuskoulutus Yleistä ajankohtaista ja oppisopimuskoulutus Vankilaopetuspäivät 7.-8.10.2015 Tampere Riikka Vacker opetusneuvos Ammatillisen perus- ja aikuiskoulutus yksikkö 1.8.2015 alkaen, työn alla juuri nyt näyttötutkintoihin

Lisätiedot

Suositus henkilökohtaistamisen ohjaukseen näyttötutkinnon eri vaiheissa

Suositus henkilökohtaistamisen ohjaukseen näyttötutkinnon eri vaiheissa Suositus henkilökohtaistamisen ohjaukseen näyttötutkinnon eri vaiheissa Ohjauksen palvelutuokiot Satakunnan Opin ovi ja yhteistyötä koulutukseen! Satakunnan Opin ovi ja yhteistyötä koulutukseen! projektit

Lisätiedot

Työpaikalla järjestettävän koulutuksen lainsäädäntö

Työpaikalla järjestettävän koulutuksen lainsäädäntö Työpaikalla järjestettävän koulutuksen lainsäädäntö Työpaikalla järjestettävä koulutus suunnittelusta käytäntöön Mari Pastila-Eklund Oulu 14.11.2017 Tampere 16.11.2017 Mikkeli 29.11.2017 Helsinki 30.11.2017

Lisätiedot

Työpaikkaohjaajakoulutus

Työpaikkaohjaajakoulutus Työpaikkaohjaajakoulutus 3 ov Ilmoittautuminen: www.osao.fi/koulutuskalenteri Lisätietoja: Anu Hultqvist Koulutuspäällikkö, OSAO anu.hultqvist@osao.fi Koulutuksen toteutus Kontaktiopetuksena: Oppilaitoksella

Lisätiedot

Osaamisperusteisuus ja henkilökohtaistaminen. Markku Kokkonen Ammatillinen koulutus ajassa seminaari Huhtikuu 2017

Osaamisperusteisuus ja henkilökohtaistaminen. Markku Kokkonen Ammatillinen koulutus ajassa seminaari Huhtikuu 2017 Osaamisperusteisuus ja henkilökohtaistaminen Markku Kokkonen Ammatillinen koulutus ajassa seminaari Huhtikuu 2017 Esityksen sisältö Osaamisperusteisuus ammatillisessa koulutuksessa Ammatillisen koulutuksen

Lisätiedot

Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttaminen ja arviointi. Työpaikkaohjaajakoulutus 3 ov

Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttaminen ja arviointi. Työpaikkaohjaajakoulutus 3 ov Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttaminen ja arviointi Työpaikkaohjaajakoulutus 3 ov Ammattiosaamisen näyttö Ammatillisiin perustutkintoihin on liitetty ammattiosaamisen näytöt osaksi opiskelijan arviointia

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon. Muutokset näyttötutkinnon järjestämisessä ym.

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon. Muutokset näyttötutkinnon järjestämisessä ym. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon uudistuminen i Muutokset näyttötutkinnon järjestämisessä ym. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon uudistuminen 30.11.2009 Helsinki Aira Rajamäki LUKU 3 PERUSTUTKINNON

Lisätiedot

Oppisopimustoimisto. Äänekosken oppisopimustoimisto: Koulutustarkastaja Heli Skantz 014-5192 218, 040-766 4063. Piilolantie 17 44100 ÄÄNEKOSKI

Oppisopimustoimisto. Äänekosken oppisopimustoimisto: Koulutustarkastaja Heli Skantz 014-5192 218, 040-766 4063. Piilolantie 17 44100 ÄÄNEKOSKI Oppisopimustoimisto Äänekosken oppisopimustoimisto: Koulutustarkastaja Heli Skantz 014-5192 218, 040-766 4063 Koulutussuunnittelija Janne Autioniemi 0400-475 611, 014-5192 232 Koulutussuunnittelija Maarit

Lisätiedot

LIITE 1 - KOULUTUSPALVELUN LAADULLISET EHDOT OMN/140/ / TIETOPUOLINEN KOULUTUS JA NÄYTTÖTUTKINNON JÄRJESTÄMINEN

LIITE 1 - KOULUTUSPALVELUN LAADULLISET EHDOT OMN/140/ / TIETOPUOLINEN KOULUTUS JA NÄYTTÖTUTKINNON JÄRJESTÄMINEN TIETOPUOLINEN KOULUTUS JA NÄYTTÖTUTKINNON JÄRJESTÄMINEN Tässä palvelukuvauksessa määritellään tutkinnon tavoitteet, toimintatavan kuvaukset sekä palvelutasovaatimukset. Hankintasopimuksessa edellytetään

Lisätiedot

Näyttötutkinnot. Osoita osaamisesi joustavasti ja yksilöllisesti näyttötutkinnossa

Näyttötutkinnot. Osoita osaamisesi joustavasti ja yksilöllisesti näyttötutkinnossa Näyttötutkinnot Osoita osaamisesi joustavasti ja yksilöllisesti näyttötutkinnossa Tietoa näyttötutkinnoista tutkintoja järjestävistä oppilaitoksista työvoimatoimistoista oppisopimustoimistoista kirjastoista

Lisätiedot

Osaamisperusteisuuden vahvistaminen ja yksilöllisyyden mahdollistaminen koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelman toimeenpanossa 17.4.

Osaamisperusteisuuden vahvistaminen ja yksilöllisyyden mahdollistaminen koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelman toimeenpanossa 17.4. Osaamisperusteisuuden vahvistaminen ja yksilöllisyyden mahdollistaminen koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelman toimeenpanossa 17.4.2015 Opetusneuvos, M. Lahdenkauppi Tutkintojärjestelmän kehittämisen

Lisätiedot

OPPISOPIMUSKOULUTUS Kouluttaudu ammattiin työtä tekemällä.

OPPISOPIMUSKOULUTUS Kouluttaudu ammattiin työtä tekemällä. OPPISOPIMUSKOULUTUS Kouluttaudu ammattiin työtä tekemällä. MITÄ OPPISOPIMUKSELLA VOI OPISKELLA? Oppisopimus on työssäoppimista ja opiskelua oppilaitoksessa Oppisopimuksen avulla voit suorittaa perustutkinnon

Lisätiedot

Näyttötutkintojen ja tutkintotoimikuntien tilannekatsaus

Näyttötutkintojen ja tutkintotoimikuntien tilannekatsaus Näyttötutkintojen ja tutkintotoimikuntien tilannekatsaus Luonnonvara- ja ympäristöalan ammatillisen koulutuksen kehittämispäivä 3.-4.11.2015 Anne Liimatainen Esityksen aiheet Ajankohtaiset säädösmuutokset

Lisätiedot

++(1) +(2) -(4) (0) ++(1) +(1) -(5) --(0) ++(2) +(2) -(3) --(0) ++(1) +(2) -(2) --(0)

++(1) +(2) -(4) (0) ++(1) +(1) -(5) --(0) ++(2) +(2) -(3) --(0) ++(1) +(2) -(2) --(0) Arviointialue 6: Vaikuttavuus Indikaattorit Esimerkkejä arviointikriteereistä Arviointi: ++ erittäin hyvä + hyvä - kehitettävää -- vaatii pikaisesti toimenpiteitä Tietolähteitä Tuloksellisuuden ja vaikuttavuuden

Lisätiedot

Yleistietoa yrittäjän oppisopimuksesta - Unikan ja Omnian oppisopimustoimiston järjestämänä

Yleistietoa yrittäjän oppisopimuksesta - Unikan ja Omnian oppisopimustoimiston järjestämänä Yleistietoa yrittäjän oppisopimuksesta - Unikan ja Omnian oppisopimustoimiston järjestämänä Yrittäjän oppisopimus Parturi-kampaajan oppisopimuskoulutus on parturi-kampaamossa työn ohessa tapahtuvaa oppimista,

Lisätiedot

Oppisopimuskoulutuksen esittely

Oppisopimuskoulutuksen esittely Oppisopimuskoulutuksen esittely Jyväskylän oppisopimuskeskus Oppisopimuskoulutus on työpaikalla käytännön työssä toteutettavaa ammatillista koulutusta, jota täydennetään oppilaitoksessa järjestettävillä

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen reformi

Ammatillisen koulutuksen reformi Ammatillisen koulutuksen reformi Laki ammatillisesta koulutuksesta hyväksyttiin eduskunnassa 30.6.2017 Keskeiset muutokset Uusi laki ammatillisesta koulutuksesta voimaan 1.1.2018 Yksi näyttöön perustuva

Lisätiedot

UUDISTETUT TUTKINNON JA OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET

UUDISTETUT TUTKINNON JA OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET UUDISTETUT TUTKINNON JA OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 17.3.2008 Opetusneuvos Seppo Hyppönen Aikuiskoulutuksen kehittäminen Osaamisen ja sivistyksen asialla Ammatillisten perustutkintojen kehittämisen Näyttötutkintona

Lisätiedot

Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma

Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma 19.3.2009 Pirkko Laurila Osaamisen ja sivistyksen asialla Tutkinnon perusteiden ja koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelman hierarkia Laki ja asetukset Ammatillisen

Lisätiedot

Muutokset 1.8.2015 alkaen

Muutokset 1.8.2015 alkaen Muutokset 1.8.2015 alkaen Laki ammatillisesta peruskoulutuksesta (L630/1998, muutos L787/2014) tuli voimaan 1.8.2015 Koulutuksen järjestäjä: laatii ja hyväksyy opetussuunnitelman (14 ), joka antaa opiskelijalle

Lisätiedot

Näyttötutkintojen ja oppisopimistoiminnan laatu

Näyttötutkintojen ja oppisopimistoiminnan laatu Näyttötutkintojen ja oppisopimistoiminnan laatu Kehityspäällikkö Heikki Mäkinen Laatuverkoston tapaamispäivä 31.10.2013 Laatutyön integrointi arkeen Laatu osa jokapäiväistä arjen toimintaa, joka edellyttää:

Lisätiedot

Vammaisten valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus opetussuunnitelman perusteiden toimeenpano

Vammaisten valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus opetussuunnitelman perusteiden toimeenpano Vammaisten valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus opetussuunnitelman perusteiden toimeenpano 3. 4.12.2009, Helsinki Liisa Metsola Ammattikoulutuksen kehittäminen-yksikkö Liiisa.metsola@oph.fi Opetussuunnitelman

Lisätiedot

työpaikka oppisopmuskoulutus koulutus Ammatti tutkinto yrittäjä

työpaikka oppisopmuskoulutus koulutus Ammatti tutkinto yrittäjä työpaikka oppisopmuskoulutus koulutus Ammatti tutkinto yrittäjä Hanki tutkinto tai kehitä osaamistasi! OPISKELE AMMATTI OPPISOPIMUKSELLA. Oppisopimuskoulutus on työsuhteeseen tai yrittäjyyteen perustuvaa

Lisätiedot

SATAKUNNAN OPPISOPIMUSKESKUS. Oppisopimuskoulutuksen opas. opettajalle

SATAKUNNAN OPPISOPIMUSKESKUS. Oppisopimuskoulutuksen opas. opettajalle SATAKUNNAN OPPISOPIMUSKESKUS Oppisopimuskoulutuksen opas opettajalle Hyvä opettaja Tämä opas on tarkoitettu tietopuolisen koulutusta toteuttavan opettajan tueksi koulutuksen eri vaiheissa. Opas ei käsittele

Lisätiedot

TIE NÄYTTÖTUTKINTOON

TIE NÄYTTÖTUTKINTOON TIE NÄYTTÖTUTKINTOON Käytännönläheinen opiskelijan opas Porvoon Kauppaoppilaitos Yrityspalvelu Företagsservice Opistokuja 1, 06100 Porvoo www.pkol.fi 019-5740700 yp@ pkol.fi 1 Opas on tarkoitettu opiskelemaan

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN REFORMI JA TYÖELÄMÄ- YHTEISTYÖ

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN REFORMI JA TYÖELÄMÄ- YHTEISTYÖ AMMATILLISEN KOULUTUKSEN REFORMI JA TYÖELÄMÄ- YHTEISTYÖ LVI-koulutus 2018 -seminaari MS Viking Mariella to 28.9.2017 opetusneuvos Seija Rasku seija.rasku@minedu.fi Työelämäyhteistyön monet muodot Ammatillisten

Lisätiedot

Pirkanmaan oppisopimuskeskus - TEKEMÄLLÄ OPPII -

Pirkanmaan oppisopimuskeskus - TEKEMÄLLÄ OPPII - Pirkanmaan oppisopimuskeskus - TEKEMÄLLÄ OPPII - Pirkanmaan oppisopimuskeskus p Perus, ammatti- ja erikoisammattitutkintokoulutusta Yhteistyöoppilaitokset 17 kuntaa Valittavana yli 360 tutkintoa Tietopuolinen

Lisätiedot

TODISTUKSIIN JA NIIDEN LIITTEISIIN MERKITTÄVÄT TIEDOT AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA JA VALMENTAVASSA KOULUTUKSESSA

TODISTUKSIIN JA NIIDEN LIITTEISIIN MERKITTÄVÄT TIEDOT AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA JA VALMENTAVASSA KOULUTUKSESSA TODISTUKSIIN JA NIIDEN LIITTEISIIN MERKITTÄVÄT TIEDOT AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA JA VALMENTAVASSA KOULUTUKSESSA Määräys 90/011/2014 Muutos 15.6.2015 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN 2015 SISÄLTÖ

Lisätiedot

YRITYSJOHTAMISEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO TUTKINNON PERUSTEET (LUONNOS)

YRITYSJOHTAMISEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO TUTKINNON PERUSTEET (LUONNOS) YRITYSJOHTAMISEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO TUTKINNON PERUSTEET (LUONNOS) S I S Ä L T Ö I Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnon osat ja muodostuminen ---------------------------------------- 3 II Yritysjohtamisen

Lisätiedot

LARK alkutilannekartoitus

LARK alkutilannekartoitus 1 LARK alkutilannekartoitus 1 Toimintojen tarkastelu kokonaisuutena Suunnittelu Koulutuksen järjestäjällä on dokumentoitu toimintajärjestelmä, jonka avulla se suunnittelee ja ohjaa toimintaansa kokonaisvaltaisesti

Lisätiedot

Tarvittavan ammattitaidon hankkimisen henkilökohtaistaminen

Tarvittavan ammattitaidon hankkimisen henkilökohtaistaminen Tarvittavan ammattitaidon hankkimisen henkilökohtaistaminen Luokka Prosessin tarkoitus Prosessin omistaja Prosessin asiakkaat ja sidosryhmät Prosessin asiakastarpeet ja -odotukset Prosessin lähtötilanne

Lisätiedot

Aikuisten ammatilliset näyttötutkinnot

Aikuisten ammatilliset näyttötutkinnot Aikuisten ammatilliset näyttötutkinnot Hämeen ammattikorkeakoulu 2015 Lähde: www.minedu.fi, Suomen koulutus- ja tutkintojärjestelmä 1 Tutkintorakenne Tutkintorakenteessa yli 370 ammatillista tutkintoa

Lisätiedot

Arvioinnin suunnittelun kokonaisuus M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE

Arvioinnin suunnittelun kokonaisuus M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Arvioinnin suunnittelun kokonaisuus 5.2.2015 M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Arvioinnin kokonaisuus arvioinnin periaatteet arvioinnista tiedottaminen osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen oppimisen

Lisätiedot

Reformi puheesta nostettua

Reformi puheesta nostettua Reformi puheesta nostettua Ammatillisen koulutuksen tavoitteet Kohottaa ja ylläpitää väestön ammatillista osaamista Antaa mahdollisuus ammattitaidon osoittamiseen sen hankkimistavasta riippumatta Kehittää

Lisätiedot

Oppimisen aikainen arviointi Osallistumistodistukset

Oppimisen aikainen arviointi Osallistumistodistukset Oppimisen aikainen arviointi Osallistumistodistukset Markku Kokkonen Opetushallitus 1 Osaamisen ja sivistyksen asialla Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi L ammatillisesta aikuiskoulutuksesta (631/1998,

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAINEN OPISKELUOHJELMA

HENKILÖKOHTAINEN OPISKELUOHJELMA KJ LOGO TÄHÄN Sivu 1 / 5 HENKILÖKOHTAINEN OPISKELUOHJELMA Tämä asiakirja sisältää asetuksen ammatillisesta koulutuksesta (811/98) sekä asetuksen ammatilliseen aikuiskoulutukseen liittyvästä henkilökohtaistamisesta

Lisätiedot

Ammatillisten oppilaitosten ja yritysten yhteistyö

Ammatillisten oppilaitosten ja yritysten yhteistyö Ammatillisten oppilaitosten ja yritysten yhteistyö Ammattilaisen kädenjälki 8.11.2017 Helsinki Kiertotalous ja kestävän kehityksen osaaminen koulutusreformissa Kiertotalous ja kestävän kehityksen osaaminen

Lisätiedot

Tervetuloa. oppisopimuskoulutukseen

Tervetuloa. oppisopimuskoulutukseen Tervetuloa oppisopimuskoulutukseen Stadin aikuisopisto Oppisopimuskoulutus Tervetuloa oppisopimuskoulutukseen! Kun haluat yhdistää työnteon ja opiskelun, oppisopimuskoulutus on juuri sinulle sopiva vaihtoehto.

Lisätiedot