Näyttötutkintoon valmistava ja ammatillisena peruskoulutuksena järjestettävä oppisopimuskoulutus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Näyttötutkintoon valmistava ja ammatillisena peruskoulutuksena järjestettävä oppisopimuskoulutus"

Transkriptio

1 Näyttötutkintoon valmistava ja ammatillisena peruskoulutuksena järjestettävä oppisopimuskoulutus OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN LAATUPÄIVÄT SYKSY 2013 Opetusneuvos Lea Lakio Opetusneuvos Riikka Vacker Tarkastusneuvos Tuija Laukkanen

2 KUVAUS OPPISOPIMUSTOIMINNASTA OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN JOHTAMINEN, VALVONTA JA KEHITTÄMINEN YRITYS- JA MUU ORGANISAATIOYHTEISTYÖ, SEURANTA JA ARVIOINTI, RAPORTOINTI OSAAMIS- TARVE työnantajat työntekijät yrittäjät toimialat OPPISOPIMUS- KOULUTUKSEN EDELLYTYSTEN VARMISTAMINEN SUUNNITTELU HENKILÖKOHTAINEN OPISKELUOHJELMA O P P I S O P I M U S OPPISOPIMUS- KOULUTUKSEN TOTEUTTAMINEN NÄYTÖT OPPISOPIMUS- KOULUTUKSEN PÄÄTTÄMINEN VAIKUT- TAVUUS yrityksen ja muun organisaation osaamispääoman Ja tuottavuuden kasvu yksilön osaamispääoman lisäys HENKILÖKOHTAISTAMINEN / HENKILÖKOHTAINEN OPISKELU- JA NÄYTTÖSUUNNITELMA LAIT, ASETUKSET, MÄÄRÄYKSET JA OHJEET PALAUTE Lähde: Oppisopimuskoulutuksen laadun kehittäminen, OKM työryhmämuistioita ja selvityksiä 2011:8 2

3 Varmistetaan oppisopimuskoulutuksen edellytykset Jotta tiedetään ryhdytäänkö koulutusta toteuttamaan oppisopimuskoulutuksena Jotta koulutuksen järjestäjä, työpaikkakouluttaja ja opiskelija voivat ryhtyä suunnittelemaan oppisopimuskoulutusta 3

4 Oppisopimuskoulutuksen edellytysten varmistaminen Kysyntälähtöisyys Vastataan yritysten ja työpaikkojen osaamistarpeeseen; tunnetaan ja ennakoidaan alueellisesti työelämätarpeita Otetaan huomioon opiskelijaksi hakeutuvan koulutustarve ja edellytykset sekä aikaisempi osaaminen; myös sitoutuminen ja motivaatio Hyödynnetään tutkintotavoitteisen koulutuksen lisäksi myös muuta ammatillista lisäkoulutusta (ei-tutkintotavoitteista) Onko oppisopimuskoulutus tarkoituksenmukainen koulutusratkaisu juuri kyseiselle työpaikalle ja opiskelijalle? 4

5 Oppisopimuskoulutuksen edellytysten varmistaminen Soveltuvan tutkinnon valinta ja tutkinnon perusteiden tunteminen Pt, at, eat Pt ammatillisena peruskoulutuksena (ops) vai näyttötutkintona Näyttötutkinnot ovat ammattitaidon hankkimistavasta riippumattomia tutkintoja Varmistetaan, että opiskelija tuntee riittävästi tavoitteenaan olevan tutkinnon perusteet ja sen ammattitaitovaatimukset ja että ne vastaavat hänen tarvettaan ja odotuksiaan Varmistetaan, että työnantaja tuntee riittävästi tavoitteena olevan tutkinnon perusteet ja että se vastaa heidän osaamistarvettaan (sitoutuminen) 5

6 Oppisopimuskoulutuksen edellytysten varmistaminen Työpaikan soveltuvuus Selvitetään työpaikan tarjoamat työtehtävät ja miten ne soveltuvat kyseisessä tutkinnossa edellytettyjen ammattitaitovaatimusten oppimiseen ja opiskelijan henkilökohtaiseen oppimistarpeeseen; työtehtävillä ja tutkinnon perusteissa määritellyillä ammattitaitovaatimuksilla tulee olla selkeä, toiminnallinen yhteys Selvitetään, miltä osin ja miten paljon oppimista tulee täydentää tietopuolisilla opinnoilla, jotta saavutetaan tutkinnon perusteissa määritelty ammattitaito Pääosa tavoitellusta osaamisesta tulee voida hankkia työpaikalla 6

7 Oppisopimuskoulutuksen edellytysten varmistaminen Työpaikan soveltuvuus Selvitetään, onko työnantajalla riittävät tiedot oppisopimuskoulutuksesta ja työnantajan velvoitteista Selvitetään, onko työnantajan työpaikkakouluttajalla ja muulla henkilöstöllä riittävästi ohjausresursseja (aikaa ja osaamista) Onko työpaikkakouluttaja perehdytetty tehtävään vai tarvitaanko koulutusta 7

8 Oppisopimuskoulutuksen edellytysten varmistaminen Työpaikkakouluttaja on laadun avainhenkilö Työpaikkakouluttajan on oltava oppisopimuksen työtehtäviin liittyen ammattitaidoltaan, koulutukseltaan ja työkokemukseltaan pätevä sekä sitoutunut koulutustehtävään Tulee myös olla asiantuntemusta osaamisen kehittämisestä, opiskelijan ohjaamisesta ja oppimisen arvioinnista ja kiinnostusta tarvittaessa kouluttautumiseen ja mahdollisuus kouluttautua Myös työnantajan on oltava sitoutunut tarjoamaan resursseja henkilöstölleen koulutustehtävää varten 8

9 Oppisopimuskoulutuksen edellytysten varmistaminen Monityönantajaisuus Toimitaan voimassa olevan lainsäädännön mukaan On mahdollista. Jokaisen työpaikan kanssa solmitaan oma oppisopimus, jonka liitteeksi tuleva henkilökohtainen opiskeluohjelma on suunniteltu opiskelijan oppimistarpeen perusteella juuri kyseiseen työpaikkaan. OKM:n toimeksiantona OPH selvittää monityönantajaisen oppimissopimuskoulutuksen kehittämistä; työssä ovat mukana Helsingin kaupungin, Keudan, Salpauksen, Tredun ja Turun kaupungin oppisopimustoimijoiden edustajat (tavoiteaikataulu 01/2014) 9

10 Edellytysten varmistamisvaiheen lopuksi päätetään ryhdytäänkö koulutusta järjestämään oppisopimuskoulutuksena vai ohjataanko henkilö muuhun hänelle soveltuvampaan koulutukseen tai koulutusmuotoon 10

11 Jotta opiskelijalle on laadittu säädösten mukainen henkilökohtainen opiskeluohjelma ja oppisopimus voidaan solmia 11

12 Suunnitteluvaihe on keskeisin viranomaistehtävien kokonaisuus laadunvarmistuksen näkökulmasta Suunnitellaan ja dokumentoidaan koulutuksen sisältö ja tutkinnon suorittaminen sekä eri osapuolten vastuut ja työnjako Työpaikka, tietopuolisen koulutuksen järjestävä taho, tutkinnon järjestäjä Määritellään koulutuksen edellyttämät resurssit Varmistetaan, että eri ympäristöissä tapahtuva oppiminen muodostaa johdonmukaisen kokonaisuuden ja tavoiteaikataulussa eteneminen on mahdollista Periaatteina asiakaslähtöisyys ja henkilökohtaistaminen 12

13 Henkilökohtaistaminen näyttötutkinnoissa Henkilökohtaistaminen (kolmivaiheisesti) Henkilökohtainen opiskeluohjelma Hakeutumisvaihe Tutkinnon / tutkinnon osien suorittaminen Tarvittavan ammattitaidon hankkiminen 13

14 Henkilökohtaistaminen ei-tutkintotavoitteisessa koulutuksessa Ei-tutkintotavoitteisessa oppisopimuskoulutuksessa opiskelijan aikaisempi osaaminen pitää ottaa vastaavasti huomioon, kun suunnitellaan opiskelijan henkilökohtaista opiskeluohjelmaa 14

15 Henkilökohtaistaminen näyttötutkinnon hakeutumisvaiheessa OPH:n Henkilökohtaistamismääräys 43/011/2006 Hakeutujan esittämien asiakirjojen ja muiden mahdollisten selvitysten perusteella selvitetään hänen aikaisempi osaamisensa ja lähtökohtansa Todetaan ja sovitaan yhteisesti tutkinnon soveltuvuus Arvioidaan onko aikaisempaa osaamista, jota voidaan esittää suoraan tunnustettavaksi tutkintotoimikunnalle onko osaamista, jonka perusteella voidaan ohjata suoraan suorittamaan tutkintoa tai tutkinnon osaa/osia miltä osin ohjataan tarvittavan lisäammattitaidon hankkimiseen 15

16 Tutkintotoimikunnat tunnustavat osaamisen 16

17 Henkilökohtaistaminen näyttötutkinnon hakeutumisvaiheessa Hakeutujalle selvitetään ne erilaiset oppimisen mahdollisuudet, joita koulutuksen järjestäjällä on tarjota ja yhteisesti arvioidaan niiden soveltuvuus hänelle Hakeutumisvaiheen henkilökohtaistamisesta vastaa oppisopimuskoulutuksesta vastaava koulutuksen järjestäjä yhteistyössä asiantuntijoiden kanssa; yhteistyö tietopuolisten opintojen järjestäjän kanssa on tärkeää Henkilökohtaistamista ei voi ulkoistaa ja kerran tehty henkilökohtaistaminen riittää 17

18 Henkilökohtaistaminen näyttötutkinnon suorittamisvaiheessa Tutkintotilaisuuksien aikataulut ja käytännön järjestelyt (mm. arvioidut ajankohta ja paikka) suunnitellaan mahdollisimman hyvin tutkintoa suorittavan tilanteeseen soveltuviksi; suunnittelussa huomioidaan myös työpaikan tilanne Varmistetaan tutkinnon suorittajan mahdollisuus osoittaa näyttötutkinnon perusteiden mukainen ammattitaito tutkintotilaisuuksissa tai tarvittaessa hankkia lisää ammattitaitoa 18

19 Henkilökohtaistaminen näyttötutkinnon suorittamisvaiheessa Tutkinnon perusteita (OPH:n määräys) ei henkilökohtaisteta! Tutkinnon suorittamisessa noudatetaan tutkinnon perusteissa määriteltyjä ammattitaitovaatimuksia arvioinnin kohteita ja kriteerejä ammattitaidon osoittamistapoja Tutkinnon järjestäjällä on oltava voimassa oleva Näyttötutkintojen järjestämissopimus; tutkintotoimikunnat ohjeistavat alansa tutkintotilaisuuksien järjestämistä 19

20 Henkilökohtaistaminen näyttötutkinnoissa tarvittavan ammattitaidon hankkimisvaiheessa Oppimisen suunnittelussa ja toteutuksessa on otettava huomioon opiskelijan elämäntilanne, aikaisemmin hankittu osaaminen, todetut oppimistarpeet ja työssä oppimisen mahdollisuudet Yhteisesti suunnitellaan opiskelijalle soveltuvat opiskelu- ja arviointimenetelmät sekä ohjaustoimet OPH Henkilökohtaistamismääräys 2006, 4 20

21 Henkilökohtaistaminen dokumentoidaan Dokumentointi tehdään kaikissa vaiheissa: hakeutuminen, tutkinnon suorittaminen ja tarvittavan ammattitaidon hankkiminen ja nämä kootaan henkilökohtaistamista koskevaksi asiakirjaksi (koulutuksen järjestäjä päättää asiakirjan nimestä) Asiakirjan ja siihen mahdollisesti tehtävät muutokset allekirjoittavat tutkinnon suorittaja, koulutuksen järjestäjä ja tarvittaessa tutkinnon hankkija. Henkilökohtaistamisen toteutumista on arvioitava tutkinnon suorittamisen ja tarvittavan ammattitaidon hankkimisen edetessä osapuolten keskenään sopimalla tavalla. 21

22 Henkilökohtainen opiskeluohjelma ja henkilökohtaistamista koskeva asiakirja voidaan laatia asiakirjakokonaisuutena, josta on selkeästi käytävä ilmi, että se sisältää sekä henkilökohtaisen opiskeluohjelman ja henkilökohtaistamista koskevan asiakirjan. Koulutuksen järjestäjä vastaa, että se voi tarvittaessa todentaa tehneensä henkilökohtaisen opiskeluohjelman säädösten edellyttämällä tavalla. 22

23 OPH:n Henkilökohtaistamismääräys 43/011/2006 uudistetaan Opetushallituksen virkamiestyöryhmä parhaillaan valmistelee Lausuntokierros syksyllä 2013 Voimaan alkuvuodesta 2014 Henkilökohtaistamisen pääperiaatteet säilyvät; erityisesti osaamisen tunnistamista ja tunnustamista selkeytetään 23

24 Henkilökohtaistaminen ammatillisena peruskoulutuksena järjestettävässä koulutuksessa Koulutuksen järjestäjä sisällyttää opetussuunnitelmaansa sen, miten perustutkinto suoritetaan opetussuunnitelman mukaisesti oppisopimuskoulutuksena (säädösten ja määräysten mukaan) Opetussuunnitelma sisältää mm yleiset menettelytavat oppisopimuksen tekemisestä, tietopuolisten opintojen järjestämisestä, henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman laatimisesta ja ammattiosaamisen näytöistä A 1998/811 6 : Opiskeluohjelmassa on otettava huomioon ja luettava hyväksi opiskelijan aikaisempi koulutus ja työkokemus. Opiskelijan osaaminen tunnistetaan ja tunnustetaan vastaavalla tavalla kuin opiskelijan opiskellessa oppilaitosmuotoisessa ammatillisessa peruskoulutuksessa; tämä tehdään ennen oppisopimuksen solmimista! 24

25 Henkilökohtaistaminen ammatillisena peruskoulutuksena järjestettävässä koulutuksessa Ennen oppisopimuksen solmimista opiskelijalle on laadittu asetuksen 6 mukainen henkilökohtainen opiskeluohjelma. Tähän asiakirjaan on asetuksen vaatimusten lisäksi sisällytetty tutkinnon perusteissa mainitut HOPSiin kuuluvat asiat, mm osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen oppimisen arviointi ja ammattiosaamisen näytöt. Oppisopimuksen liitteenä olevasta, asetuksen 6 mukaisesta, henkilökohtaisesta opiskeluohjelmasta tulee selkeästi käydä esille se, että sisältää myös HOPS- sekä tarvittaessa myös HOJKSasiakokonaisuudet 25

26 Henkilökohtainen opiskeluohjelma Asetus Ammatillisesta koulutuksesta 1998/811 6 Asiakirjasta selvittävä: 1) suoritettava tutkinto, opetuksessa noudatettava opetussuunnitelman tai näyttötutkinnon peruste sekä tutkinnon laajuus; 2) keskeiset työtehtävät; 3) koulutukseen sisältyvä tietopuolinen opetus; 4) tietopuolisten opintojen ajoittuminen koulutusajalle; 5) vastuulliset kouluttajat; sekä 6) muut opintojen järjestämisen kannalta tarpeelliset seikat. 26

27 Henkilökohtainen opiskeluohjelma Asetus Ammatillisesta koulutuksesta 1998/811 6 Suoritettava tutkinto, opetuksessa noudatettava opetussuunnitelman tai näyttötutkinnon peruste sekä tutkinnon laajuus Opetussuunnitelman perusteet = ammatillisen perustutkinnon perusteet ja koulutuksen järjestäjäkohtainen opetussuunnitelma Siten, että yksiselitteisesti on selvää, mitä tutkintoa ja sen koulutusohjelmaa/osaamisalaa ja tutkinnon osia suorittaa ja minkä tutkinnon perusteiden mukaisesti (diaarinumero) 27

28 Henkilökohtainen opiskeluohjelma Asetus Ammatillisesta koulutuksesta 1998/811 6 Keskeiset työtehtävät Kuvataan opiskelijan todetun oppimistarpeen pohjalta kyseisellä työpaikalla toteutettavat työtehtävät tutkinnon osittain siten, että voidaan todeta työtehtävien vastaavuus ammattitaitovaatimuksiin Toimenkuva tai opiskelijan hakulomakkeessa kuvaamat työtehtävät eivät riitä Työtehtävien määrittelyn perusteella arvioidaan, minkälaisia täydentäviä tietopuolisia opintoja opiskelijalle tulee järjestää 28

29 Henkilökohtainen opiskeluohjelma Asetus Ammatillisesta koulutuksesta 1998/811 6 Koulutukseen sisältyvä tietopuolinen opetus Oppisopimuskoulutuksen suunnittelu Tutkinnon osittain kuvaus tietopuolisen opetuksen sisällöstä ja tieto koulutuksen toteuttajasta; kuvauksesta tulee voida päätellä vastaavuus tutkintovaatimuksiin Suunnitelma tietopuolisten opintojen laajuudesta ja ajoittumisesta sekä käytettävät opiskelumuodot: lähiopetus, verkko-opiskelu, tms. Tietopuoliset opinnot täydentävät työpaikalla tapahtuvaa koulutusta ja tietopuolinen opetus suunnitellaan opiskelijan henkilökohtaisen, todetun oppimistarpeen pohjalta 29

30 Henkilökohtainen opiskeluohjelma Asetus Ammatillisesta koulutuksesta 1998/811 6 Tietopuolisten opintojen ajoittuminen koulutusajalle Suunnitelmasta tulee ilmetä, miten tietopuoliset opinnot ajoittuvat siten, että ne ja työpaikalla tapahtuva oppiminen muodostavat toisiaan tukevan, johdonmukaisen kokonaisuuden, ja että sekä opiskelija että työnantaja tietävät tietopuolisten opintojen sisällön ja ajoittumisen 30

31 Henkilökohtainen opiskeluohjelma Asetus Ammatillisesta koulutuksesta 1998/811 6 Vastuulliset kouluttajat Mm. Tietopuolisten opintojen vastuuhenkilö Työpaikkakouluttaja (vastuukouluttaja); koulutuksen järjestäjä on varmistunut, että henkilöllä on ammatilliset edellytykset ja resurssit kouluttaa Nimet ja yhteystiedot sekä mistä tutkinnon osasta tai osaalueesta he vastaavat 31

32 Henkilökohtainen opiskeluohjelma Asetus Ammatillisesta koulutuksesta 1998/811 6 Muut opintojen järjestämisen kannalta tarpeelliset seikat. Tarvittaessa yksilöidään tarkemmin oppisopimuksen kannalta muita olennaisia asioita Esim. Miten ei-tutkintotavoitteisessa koulutuksessa huomioidaan opiskelijan aikaisempi osaaminen Miten valmistavaa koulutusta arvioidaan eri osapuolten toimesta (tietopuoliset opinnot, työpaikalla tapahtuva oppiminen) 32

33 Henkilökohtainen opiskeluohjelma Opiskeluohjelman laativat yhdessä opiskelija, työnantaja ja koulutuksen järjestäjä siten, että se on liitettävissä oppisopimukseen sopimusta hyväksyttäessä; suunnitteluvaiheessa tehdään yhteistyötä kaikkien em. osapuolten ja tietopuolisen opetuksen järjestäjän kesken Opiskelun edetessä asiakirjaa tarvittaessa päivitetään Henkilökohtaisen opiskeluohjelman tulee olla niin konkreettinen ja niin yksityiskohtainen, että se ohjaa opiskelua ja arviointia, oppisopimusaika on tarkoituksenmukainen ja valtionosuusrahoitus on perusteltu 33

34 Erityisen tuen tarve Koulutuksellisen tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumiseksi tulee koulutuksen järjestäjän huolehtia erityistä tukea tarvitsevien tutkinnon suorittajien sekä maahanmuuttajien tarpeista Erityisopetusta tarvitsevalle opiskelijalle on laadittava aina kirjallinen henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS, L630/1998, 20 sekä A811/1998, 8 ), jolloin henkilökohtaista opiskeluohjelmaa täydennetään näillä tiedoilla (opiskelijan saamat erityiset opetus- ja opiskelijahuollon palvelut, muut henkilökohtaiset palvelu- ja tukitoimet sekä erityisopetuksen perustelut) 34

35 Opintososiaaliset edut Työnantaja maksaa oppisopimusopiskelijalle työehtosopimuksen mukaista palkkaa työpaikalla tapahtuvan koulutuksen ajalta Jos työnantaja ei maksa tietopuolisten opintojen ajalta palkkaa, opintososiaaliset etuudet maksaa koulutuksen järjestäjä Tietopuolisen koulutuksen ajalta opiskelija saa opintososiaalisina etuina esimerkiksi päivärahaa sekä korvauksia matka- ja majoituskustannuksista Koulutuksen järjestäjä neuvoo asiassa 35

36 Koulutuskorvaus Työnantajalle maksetaan aina koulutuskorvausta työpaikalla tapahtuvasta koulutuksesta aiheutuviin kustannuksiin Koulutuskorvauksen määrän sopivat koulutuksen järjestäjä ja työnantaja keskenään 36

37 Oppisopimuksen kesto määräytyy henkilökohtaistamisen pohjalta ja perustuu henkilökohtaisen opiskeluohjelman sisältöön 37

38 Oppisopimuksen solmiminen, asiakirjat Henkilökohtainen opiskeluohjelma (oppisopimuskoulutus) Henkilökohtaistamista koskeva asiakirja (näyttötutkinnot) Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma (pt, HOPS) Oppisopimus (määräaikainen työsopimus: sopimuksen voimassaoloaika, koeajan pituus, tutkinto, joka oppisopimuskoulutuksena suoritetaan tai johon oppisopimuskoulutus valmistaa sekä opiskelijan palkkauksen perusteet) Tarvittaessa täydennetään HOJKS:lla Oppisopimuksen allekirjoittavat koulutuksen järjestäjä, opiskelija ja työnantaja kolmena kappaleena 38

39 Oppisopimuskoulutuksen toteutus 39

40 Koulutusjärjestelyiden toteuttamisen seuranta Oppisopimuskoulutuksen toteutus Mm. Tarjotaanko opiskelijalle henkilökohtaiseen opiskelusuunnitelmaan määriteltyjä työtehtäviä Osallistuuko opiskelija tietopuoliseen opetukseen Arvioidaanko oppimista Miten tutkinnon suorittaminen etenee Saako opiskelija riittävästi ohjausta työpaikalla ja oppisopimuksesta vastaavalta koulutuksen järjestäjältä Palautteen kerääminen (palautejärjestelmät; mm. AIPAL) Otetaanko oppisopimukseen ja henkilökohtaistamista koskeviin asiakirjoihin tulevat muutokset huomioon koulutusjärjestelyissä Koulutusjärjestelyiden toteutumisesta vastaa oppisopimuskoulutuksesta vastaava koulutuksen järjestäjä eikä tätä tehtävää voi ulkoistaa 40

41 Oppisopimuskoulutuksen toteutus Osaamisen arviointi Opiskelijalla on oikeus saada tieto arviointiperusteiden soveltamisesta opinto-, näyttö- ja tutkintosuoritukseensa. (---) arviointiin tyytymätön opiskelija voi pyytää siihen suullisesti tai kirjallisesti oikaisua (---) Laki ammatillisesta koulutuksesta 25 c Opiskelijan osaaminen ja sen kehittyminen on arvioitava riittävän usein koulutuksen aikana ja sen päättyessä Asetus ammatillisesta koulutuksesta 10 41

42 Oppisopimuskoulutuksen toteutus Opintosuoritukset ja osaamisen arviointi Tietopuolisten opintojen arvioinnista päättää opettaja/opettajat ja työpaikalla tapahtuvassa koulutuksessa työnantajan nimeämä henkilö säädösten mukaisesti; koulutuksen järjestäjä päättää tietopuolisten opintojen ja työpaikalla tapahtuvan koulutuksen arviointien yhdistelmästä Näyttötutkinnon suorittaminen arvioidaan tutkintotilaisuuksissa, jotka järjestetään Näyttötutkintojen järjestämissopimuksessa sovitulla tavalla ja kyseisen tutkintotoimikunnan antamien ohjeiden mukaan Ammattiosaamisen näytöillä ja se osa, mitä tutkinnon perusteissa ei ole määrätty arvioitavaksi ammattiosaamisen näytöllä, voidaan arvioida jollakin muulla osaamisen arviointimenetelmällä (koulutuksen järjestäjä voi päättää muusta arvioinnista) 42

43 Oppisopimuskoulutuksen päättäminen 43

44 Oppisopimuskoulutuksen päättäminen Tutkinnon suorittaminen, todistukset * Tutkintotodistuksen ammatillisen perustutkinnon suorittamisesta ammatillisena peruskoulutuksena antaa koulutuksen järjestäjä * Tutkintotodistuksen näyttötutkinnon / tutkinnon osan suorittamisesta antaa tutkintotoimikunta * Osallistumistodistuksen tutkintoon valmistavasta oppisopimuskoulutuksesta näyttötutkintoa suoritettaessa antaa koulutuksen järjestäjä Työpaikalla tapahtuvan oppimisen arvioinnista arvion antaa työpaikan nimeämä henkilö Koulutuksen järjestäjä päättää tietopuolisten opintojen ja työpaikalla tapahtuvan arviointien yhdistelmästä Opintosuoritusrekisteriotteen tietopuolisten opintojen suorittamisesta antaa tietopuolisten opintojen järjestäjä (ei anna todistusta) Todistuksen ei-tutkintotavoitteisen ammatillisen lisäkoulutuksen opintojen suorittamisesta antaa koulutuksen järjestäjä *) OPH TODISTUSMÄÄRÄYS 56/011/2009 JA SEN MUUTOS 1/011/

45 Oppisopimuskoulutuksen päättäminen Asiakirjat ja arkistointi Oppisopimuskoulutukseen liittyviä asiakirjoja suositellaan säilytettäväksi 10 vuotta Oppisopimus Henkilökohtainen opiskeluohjelma Henkilökohtaistamista koskevat asiakirjat HOPS HOJKS 45

46 Oppisopimuskoulutus onnistuu kun kaikkien toimijoiden ja yhteistyön osapuolten vastuut ja työnjako on selkeästi määritelty, kun tiedonkulku toimii ja kun resursseja on riittävästi 46

47 Tietolähteitä, mm. Oppisopimuskoulutuksen säädökset ja määräykset Oppisopimuskoulutuksen laadun kehittäminen, OKM 2011:8 Luonnos: Vertaisarvioinnin opas, Kansalliset arviointialueet ja kriteerit oppisopimuskoulutukseen, OPH Vertaisarvioinnin opas, Kansalliset arviointialueet ja kriteerit näyttötutkinnon järjestämiseen ja valmistavaan koulutukseen, OPH, julkaistu 12/2010 Vertaisarvioinnin opas ammatilliseen peruskoulutukseen, Arviointialueet ja kriteerit, OPH, julkaistu 12/2010 (päivitetään parhaillaan) 47

Ammatillinen perustutkinto oppisopimuskoulutuksella

Ammatillinen perustutkinto oppisopimuskoulutuksella Ammatillinen perustutkinto oppisopimuskoulutuksella Tuija Laukkanen 14.11.2013 19.11.2013 1 Oppisopimuskoulutuksen lähtökohdat koulutuksen järjestäjä, jolla on OKM:n myöntämä ammatillisen peruskoulutuksen

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAISTAMINEN JA ARVIOINTI OPPISOPIMUSKOULUTUKSESSA

HENKILÖKOHTAISTAMINEN JA ARVIOINTI OPPISOPIMUSKOULUTUKSESSA HENKILÖKOHTAISTAMINEN JA ARVIOINTI OPPISOPIMUSKOULUTUKSESSA 19 20.11.2009 Koulutuspäivien avauspuheenvuoro, Henkilökohtaistaminen säädöksissä Opetusneuvos Lea Lakio Lea Lakio 19.11.2009 www.oph.fi HENKILÖKOHTAISTAMINEN

Lisätiedot

14.10.2013 Päivi Yli-Karro WinNova,

14.10.2013 Päivi Yli-Karro WinNova, Oppisopimustoiminnan i i i ajankohtaiskatsaus k t 14.10.2013 Päivi Yli-Karro WinNova, Henkilöstö 3 ½ koulutustarkastajaa 4 ½ koulutussihteeriä Toimipisteet Otavankatu 5A, Pori ja Satamakatu 17, Rauma Eniten

Lisätiedot

Henkilökohtaistamisprosessi oppisopimuskoulutuksessa

Henkilökohtaistamisprosessi oppisopimuskoulutuksessa Henkilökohtaistamisprosessi oppisopimuskoulutuksessa 28.9.2016 Paasitorni, Helsinki Opetusneuvos Riikka Vacker Henkilökohtaistaminen näyttötutkinnoissa Mitä tarkoittaa? Opiskelijan aiemmin hankitun osaamisen

Lisätiedot

OPPISOPIMUS. www.esedu.fi/oppisopimus oppisopimuspalvelut Tapani Rytkönen

OPPISOPIMUS. www.esedu.fi/oppisopimus oppisopimuspalvelut Tapani Rytkönen OPPISOPIMUS www.esedu.fi/oppisopimus oppisopimuspalvelut Tapani Rytkönen OPPISOPIMUSKOULUTUS TYÖSSÄ OPPIMINEN TEORIAOPINNOT TUTKINTOTILAISUUDET työpaikalla käytännön työtehtävien yhteydessä järjestettäviä

Lisätiedot

Henkilökohtaistaminen, arvioinnin uudet käytännöt ja todistusmääräys

Henkilökohtaistaminen, arvioinnin uudet käytännöt ja todistusmääräys Henkilökohtaistaminen, arvioinnin uudet käytännöt ja todistusmääräys Opso ry:n syysseminaari 29.10.2015 Tampere Riikka Vacker opetusneuvos Henkilökohtaistaminen 1.8.2015 alkaen Valtioneuvoston asetus 794/2015,

Lisätiedot

Oppisopimuskoulutuksen laatuhankkeen loppuraportin keskeiset viestit koulutuksen järjestäjille

Oppisopimuskoulutuksen laatuhankkeen loppuraportin keskeiset viestit koulutuksen järjestäjille 11.5.2011 Oppisopimuskoulutuksen laatuhankkeen loppuraportin keskeiset viestit koulutuksen järjestäjille Pasi Kankare, Opetushallitus Oppisopimusten määrän kehitys Oppisopimuskoulutuksella koko tutkinnon

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Näyttötutkinnon suorittajan arviointi Markku Kokkonen Opetushallitus 1 Osaamisen ja sivistyksen asialla Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Henkilökohtaistaminen

Lisätiedot

Oppimisen aikainen arviointi Näyttötutkinnon suorittajan arviointi. Markku Kokkonen Opetushallitus

Oppimisen aikainen arviointi Näyttötutkinnon suorittajan arviointi. Markku Kokkonen Opetushallitus Oppimisen aikainen arviointi Näyttötutkinnon suorittajan arviointi Markku Kokkonen Opetushallitus L ammatillisesta aikuiskoulutuksesta (631/1998, 8 ) Koulutuksen järjestäjä päättää näyttötutkintoon valmistavan

Lisätiedot

AMMATILLISESTA KOULUTUKSESTA ANNETUN LAIN (531/2017) JA ASETUKSEN SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET

AMMATILLISESTA KOULUTUKSESTA ANNETUN LAIN (531/2017) JA ASETUKSEN SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET AMMATILLISESTA KOULUTUKSESTA ANNETUN LAIN (531/2017) JA ASETUKSEN SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET Ammatillisen tutkinnon suorittamista ja ammatillista koulutusta koskevat yleiset siirtymäsäännökset Vuoden 2018 alusta

Lisätiedot

Oppisopimuskoulutus ja tarkastukset - käytännön esimerkkejä ja mitä niistä olisi opittavaa? Tuija Laukkanen Syksy 2013

Oppisopimuskoulutus ja tarkastukset - käytännön esimerkkejä ja mitä niistä olisi opittavaa? Tuija Laukkanen Syksy 2013 Oppisopimuskoulutus ja tarkastukset - käytännön esimerkkejä ja mitä niistä olisi opittavaa? Tuija Laukkanen Syksy 2013 Käytännön esimerkit ja mitä niistä olisi opittavaa? Tarkastuskohteet ja päätökset;

Lisätiedot

Omnian oppisopimustoimisto järjestää työpaikkakouluttajille ilmaista koulutusta, joka tukee työpaikalla tapahtuvaa opiskelijan ohjausta.

Omnian oppisopimustoimisto järjestää työpaikkakouluttajille ilmaista koulutusta, joka tukee työpaikalla tapahtuvaa opiskelijan ohjausta. Yleistä oppisopimuksesta Oppisopimustoimisto laatii virallisen oppisopimuksen yhdessä työnantajan ja opiskelijan kanssa. Oppisopimus on juridisesti pätevä määräaikainen työsopimus, jossa noudatetaan normaaleja

Lisätiedot

Oppimisen aikainen arviointi Osallistumistodistukset

Oppimisen aikainen arviointi Osallistumistodistukset Oppimisen aikainen arviointi Osallistumistodistukset Markku Kokkonen Opetushallitus 1 Osaamisen ja sivistyksen asialla Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi L ammatillisesta aikuiskoulutuksesta (631/1998,

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen näyttötutkinnoissa

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen näyttötutkinnoissa Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen näyttötutkinnoissa Opiskelijan ja näyttötutkinnon suorittajan arviointi 6-7.2.2013 Markku Kokkonen Opetushallitus 1 Osaamisen ja sivistyksen asialla Osaamisen ja

Lisätiedot

Henkilökohtaistamista koskevan asetuksen soveltaminen

Henkilökohtaistamista koskevan asetuksen soveltaminen Henkilökohtaistamista koskevan asetuksen soveltaminen Ammatillisen aikuiskoulutuksen ja näyttötutkintotoiminnan kehittämisseminaari Maaliskuu 2016 Markku Kokkonen Ammatillinen perus- ja aikuiskoulutus

Lisätiedot

Näyttötutkintojen henkilökohtaistaminen ja arviointi

Näyttötutkintojen henkilökohtaistaminen ja arviointi Näyttötutkintojen henkilökohtaistaminen ja arviointi Logistiikan koulutuksen kehittämispäivät 24.-25.3.2010 Henkilökohtaistamista ohjaavat säädökset ja ohjeet 1/2 Laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta

Lisätiedot

SAVON OPPISOPIMUSKESKUS Savon koulutuskuntayhtymä. Kauppakatu 28 B 3.krs, Kauppakeskus Aapeli (PL 87) 70110 Kuopio. tori

SAVON OPPISOPIMUSKESKUS Savon koulutuskuntayhtymä. Kauppakatu 28 B 3.krs, Kauppakeskus Aapeli (PL 87) 70110 Kuopio. tori SAVON OPPISOPIMUSKESKUS Savon koulutuskuntayhtymä Kauppakatu 28 B 3.krs, Kauppakeskus Aapeli (PL 87) 70110 Kuopio tori t Asiakaspalvelu p. 044 785 3067 www.sakky.fi/oppisopimuskoulutus etunimi.sukunimi(at)sakky.fi

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAISTAMIS- MÄÄRÄYS 43/011/2006

HENKILÖKOHTAISTAMIS- MÄÄRÄYS 43/011/2006 HENKILÖKOHTAISTAMIS- MÄÄRÄYS 2006 MÄÄRÄYS 43/011/2006 ISBN 13: 978 952 13 3094 0 (nid.) ISBN 10: 958 13 3094 5 (nid.) ISBN 13: 978 952 13 3095 7 (pdf) ISBN 10: 952 13 3095 3 (pdf) OPETUSHALLITUS 1 Dno

Lisätiedot

Henkilökohtaistaminen sosiaali- ja terveysalan perustutkinto

Henkilökohtaistaminen sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Henkilökohtaistaminen sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Markku Kokkonen Opetushallitus 1 Osaamisen ja sivistyksen asialla Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Henkilökohtaistaminen Laki ammatillisesta

Lisätiedot

Hakeminen ja hakeutuminen oppisopimuskoulutukseen

Hakeminen ja hakeutuminen oppisopimuskoulutukseen Hakeminen ja hakeutuminen oppisopimuskoulutukseen Luokka Prosessin tarkoitus Prosessin omistaja Prosessin asiakkaat ja sidosryhmät Prosessin asiakastarpeet ja -odotukset Prosessin lähtötilanne Prosessin

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen näyttötutkinnoissa

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen näyttötutkinnoissa Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen näyttötutkinnoissa Markku Kokkonen Opetushallitus 1 Osaamisen ja sivistyksen asialla Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Henkilökohtaistaminen Laki ammatillisesta

Lisätiedot

Yleistä ajankohtaista ja oppisopimuskoulutus

Yleistä ajankohtaista ja oppisopimuskoulutus Yleistä ajankohtaista ja oppisopimuskoulutus Vankilaopetuspäivät 7.-8.10.2015 Tampere Riikka Vacker opetusneuvos Ammatillisen perus- ja aikuiskoulutus yksikkö 1.8.2015 alkaen, työn alla juuri nyt näyttötutkintoihin

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon. Muutokset näyttötutkinnon järjestämisessä ym.

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon. Muutokset näyttötutkinnon järjestämisessä ym. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon uudistuminen i Muutokset näyttötutkinnon järjestämisessä ym. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon uudistuminen 30.11.2009 Helsinki Aira Rajamäki LUKU 3 PERUSTUTKINNON

Lisätiedot

Oppisopimuskoulutus. Tekemällä oppii

Oppisopimuskoulutus. Tekemällä oppii Oppisopimuskoulutus Tekemällä oppii Sopii kuin nakutettu Perustietoa oppisopimuksesta Oppisopimus on käytännöllinen tapa kouluttautua ja kouluttaa yritykseen ammattitaitoista henkilöstöä sekä kehittää

Lisätiedot

Tervetuloa työpaikkakouluttajien valmennukseen!

Tervetuloa työpaikkakouluttajien valmennukseen! OPPISOPIMUS Tervetuloa työpaikkakouluttajien valmennukseen! KEUDA 1 1.4.2015 OPPISOPIMUS Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Omistajakunnat Järvenpää, Kerava, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen, Tuusula sekä

Lisätiedot

Henkilökohtaistaminen perhepäivähoitajan ammattitutkinnossa

Henkilökohtaistaminen perhepäivähoitajan ammattitutkinnossa Henkilökohtaistaminen perhepäivähoitajan ammattitutkinnossa Helsinki 19.3.2015 Markku Kokkonen Ammatillinen aikuiskoulutus Opetushallitus 1 Osaamisen ja sivistyksen asialla Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi

Lisätiedot

Näyttötutkintojen ja tutkintotoimikuntien tilannekatsaus

Näyttötutkintojen ja tutkintotoimikuntien tilannekatsaus Näyttötutkintojen ja tutkintotoimikuntien tilannekatsaus Luonnonvara- ja ympäristöalan ammatillisen koulutuksen kehittämispäivä 3.-4.11.2015 Anne Liimatainen Esityksen aiheet Ajankohtaiset säädösmuutokset

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2. Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.2014 Työssäoppiminen laissa (630/1998)ja asetuksessa (811/1998) koulutuksesta

Lisätiedot

Tutkinnon suorittajan osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Tutkinnon suorittajan osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Tutkinnon suorittajan osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Arviointiriihi AEL 25.3.2014 Markku Kokkonen Opetushallitus 1 Osaamisen ja sivistyksen asialla Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Säädökset

Lisätiedot

SAVON OPPISOPIMUSKESKUS. Kauppakatu 28 B 3.krs, (Kauppakeskus Aapeli) (PL 87) 70110 Kuopio. Asiakaspalvelu p. 044 785 3067

SAVON OPPISOPIMUSKESKUS. Kauppakatu 28 B 3.krs, (Kauppakeskus Aapeli) (PL 87) 70110 Kuopio. Asiakaspalvelu p. 044 785 3067 SAVON OPPISOPIMUSKESKUS Kauppakatu 28 B 3.krs, (Kauppakeskus Aapeli) (PL 87) 70110 Kuopio Asiakaspalvelu p. 044 785 3067 www.sakky.fi/oppisopimuskoulutus etunimi.sukunimi(at)sakky.fi tai oppisopimuskeskus@sakky.fi

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2. Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.2014 Suunnittelun lähtökohdat Suunnittelun pohjana aina voimassa oleva

Lisätiedot

Arviointisuunnitelma 1.8.2015 alkaen toistaiseksi voimassa olevaa L 630/1998, 13 (muutettu L 787/2014) Arvioinnin opasta.

Arviointisuunnitelma 1.8.2015 alkaen toistaiseksi voimassa olevaa L 630/1998, 13 (muutettu L 787/2014) Arvioinnin opasta. Arviointisuunnitelma Arviointisuunnitelma on osa Raahen Porvari- ja Kauppakoulun 1.8.2015 alkaen toistaiseksi voimassa olevaa Opetushallituksen määräyksiin perustuvien liiketalouden perustutkinnon (Dno

Lisätiedot

Raamit ja tuki henkilökohtaistamiseen. (työpaja 4) Oulu Ammatillisen koulutuksen reformi kohti uusia toimintatapoja

Raamit ja tuki henkilökohtaistamiseen. (työpaja 4) Oulu Ammatillisen koulutuksen reformi kohti uusia toimintatapoja Raamit ja tuki henkilökohtaistamiseen (työpaja 4) Ammatillisen koulutuksen reformi kohti uusia toimintatapoja Oulu 27.9.2017 Keskeiset käsitteet Henkilökohtaistaminen = toiminta, jossa tunnistetaan ja

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen reformi

Ammatillisen koulutuksen reformi Ammatillisen koulutuksen reformi Laki ammatillisesta koulutuksesta hyväksyttiin eduskunnassa 30.6.2017 Keskeiset muutokset Uusi laki ammatillisesta koulutuksesta voimaan 1.1.2018 Yksi näyttöön perustuva

Lisätiedot

Lainsäädännön muutosten vaikutukset näyttötutkintojen järjestämiseen

Lainsäädännön muutosten vaikutukset näyttötutkintojen järjestämiseen Lainsäädännön muutosten vaikutukset näyttötutkintojen järjestämiseen Media-alan koulutuksen kehittämispäivä 22.11.2016 Markku Kokkonen Ammatillinen perus- ja aikuiskoulutus Sisältö Yleiset periaatteet

Lisätiedot

Ammattiosaamisen näytöt

Ammattiosaamisen näytöt Työpaikkaohjaaja kouluttajakoulutus Veijo Kykkänen Ammattiosaamisen näytöt Ammattiosaamisen näytöt ovat ammatillisten perustutkintojen opetussuunnitelmaperusteisessa koulutuksessa osa opiskelijan arviointia.

Lisätiedot

Tehdään yhdessä! Mitä, miten ja miksi?

Tehdään yhdessä! Mitä, miten ja miksi? Tehdään yhdessä! Mitä, miten ja miksi? Sosiaali- ja terveysalan tutkintotoimikunnan ja tutkinnon järjestäjien yhteistyöpäivä 23.10.2015 Sosiaali- ja terveysalan tutkintotoimikunta 8509 Soila Osaamisen

Lisätiedot

Opetusministerin esittelystä säädetään ammatillisesta koulutuksesta 21 päivänä elokuuta 1998 annetun lain (630/1998) nojalla:

Opetusministerin esittelystä säädetään ammatillisesta koulutuksesta 21 päivänä elokuuta 1998 annetun lain (630/1998) nojalla: Asetus ammatillisesta koulutuksesta 6.11.1998/811 Opetusministerin esittelystä säädetään ammatillisesta koulutuksesta 21 päivänä elokuuta 1998 annetun lain (630/1998) nojalla: 1 luku Opetus 1 Koulutusalat

Lisätiedot

SATAKUNNAN OPPISOPIMUSKESKUS. Oppisopimuskoulutuksen opas. opettajalle

SATAKUNNAN OPPISOPIMUSKESKUS. Oppisopimuskoulutuksen opas. opettajalle SATAKUNNAN OPPISOPIMUSKESKUS Oppisopimuskoulutuksen opas opettajalle Hyvä opettaja Tämä opas on tarkoitettu tietopuolisen koulutusta toteuttavan opettajan tueksi koulutuksen eri vaiheissa. Opas ei käsittele

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAINEN OPISKELUOHJELMA

HENKILÖKOHTAINEN OPISKELUOHJELMA KJ LOGO TÄHÄN Sivu 1 / 5 HENKILÖKOHTAINEN OPISKELUOHJELMA Tämä asiakirja sisältää asetuksen ammatillisesta koulutuksesta (811/98) sekä asetuksen ammatilliseen aikuiskoulutukseen liittyvästä henkilökohtaistamisesta

Lisätiedot

Arvioinnin suunnittelun kokonaisuus M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE

Arvioinnin suunnittelun kokonaisuus M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Arvioinnin suunnittelun kokonaisuus 5.2.2015 M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Arvioinnin kokonaisuus arvioinnin periaatteet arvioinnista tiedottaminen osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen oppimisen

Lisätiedot

Tervetuloa Omnian aikuisopistoon

Tervetuloa Omnian aikuisopistoon Tervetuloa Omnian aikuisopistoon Hyvinvointi Liike-elämä Palvelut Tekniikka ja taito Video Näyttötutkinnosta https://www.youtube.com/watch?v=4rg3c 3Krpko&feature=youtu.be Omnian aikuisopiston toimipisteet

Lisätiedot

Näyttötutkintojen järjestämisen laadun kehittäminen. Markku Kokkonen Opetushallitus Ammatillinen aikuiskoulutus

Näyttötutkintojen järjestämisen laadun kehittäminen. Markku Kokkonen Opetushallitus Ammatillinen aikuiskoulutus Näyttötutkintojen järjestämisen laadun kehittäminen Markku Kokkonen Opetushallitus Ammatillinen aikuiskoulutus Näyttötutkinnot laadunhallintajärjestelmänä Rahoittajat Koulutuksen järjestäjät, yhteisöt

Lisätiedot

Axxell Utbildning Ab. Opiskelu aikuisena

Axxell Utbildning Ab. Opiskelu aikuisena Axxell Utbildning Ab Opiskelu aikuisena 1. YLEISTÄ VALMISTAVASTA KOULUTUKSESTA JA NÄYTTÖTUTKINNOISTA Näyttötutkintojärjestelmä perustuu läheiseen yhteistyöhön työelämän kanssa ja tarjoaa etenkin aikuisille

Lisätiedot

Ammattiosaamisen näytöt / tutkintotilaisuudet ammattillisessa koulutuksessa osa 2. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu

Ammattiosaamisen näytöt / tutkintotilaisuudet ammattillisessa koulutuksessa osa 2. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu Ammattiosaamisen näytöt / tutkintotilaisuudet ammattillisessa koulutuksessa osa 2. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu Ammatilliset tutkinnot Yhteensä yli 350 kpl erilaisia tutkintoja

Lisätiedot

Oppisopimuskoulutuksen laatupäivät 2013: Oppisopimuskoulutuksen lainsäädäntö ja viranomaistehtävät. Opetusneuvos Mari Pastila-Eklund

Oppisopimuskoulutuksen laatupäivät 2013: Oppisopimuskoulutuksen lainsäädäntö ja viranomaistehtävät. Opetusneuvos Mari Pastila-Eklund Oppisopimuskoulutuksen laatupäivät 2013: Oppisopimuskoulutuksen lainsäädäntö ja viranomaistehtävät Opetusneuvos Mari Pastila-Eklund 1 Oppisopimuskoulutuksen luonne Yksi ammatillisen koulutuksen järjestämismuoto,

Lisätiedot

Ammatilliseen. koulutukseen. liittyvää sanastoa

Ammatilliseen. koulutukseen. liittyvää sanastoa Ammatilliseen koulutukseen liittyvää sanastoa Ammatillinen aikuiskoulutus Ammatillisella aikuiskoulutuksella tarkoitetaan ammattitaidon hankkimistavasta riippumattomia, näyttötutkintoina suoritettavia

Lisätiedot

Opintojen yksilöllistäminen ja henkilökohtaistaminen. Verkostoista voimaa -seminaari , Amiedu

Opintojen yksilöllistäminen ja henkilökohtaistaminen. Verkostoista voimaa -seminaari , Amiedu Opintojen yksilöllistäminen ja henkilökohtaistaminen Verkostoista voimaa -seminaari 9.10.2017, Amiedu Sisältö Ammatillisen koulutuksen reformin mukainen henkilökohtaistaminen (Laki 531/2017) Pohdinta ryhmissä

Lisätiedot

Tervetuloa. oppisopimuskoulutukseen

Tervetuloa. oppisopimuskoulutukseen Tervetuloa oppisopimuskoulutukseen Stadin aikuisopisto Oppisopimuskoulutus Tervetuloa oppisopimuskoulutukseen! Kun haluat yhdistää työnteon ja opiskelun, oppisopimuskoulutus on juuri sinulle sopiva vaihtoehto.

Lisätiedot

Tervetuloa. oppisopimuskoulutukseen

Tervetuloa. oppisopimuskoulutukseen Tervetuloa oppisopimuskoulutukseen Stadin oppisopimuskeskus Oppisopimuskoulutus Tervetuloa oppisopimuskoulutukseen! Kun haluat yhdistää työnteon ja opiskelun, oppisopimuskoulutus on juuri sinulle sopiva

Lisätiedot

Ammatillinen peruskoulutus vs. näyttötutkinto. Tutke-uudistuksen myötä tulevia muutoksia

Ammatillinen peruskoulutus vs. näyttötutkinto. Tutke-uudistuksen myötä tulevia muutoksia Ammatillinen peruskoulutus vs. näyttötutkinto Tutke-uudistuksen myötä tulevia muutoksia Erja Kotimäki 14.3.2014 Osaava työelämäpedagogi -koulutus Ammatillisessa peruskoulutuksessa opiskelijan arviointia

Lisätiedot

Erityisryhmät henkilökohtaistamisessa

Erityisryhmät henkilökohtaistamisessa Erityisryhmät henkilökohtaistamisessa Näyttötutkintotoiminnan kehittämisseminaari Syksy 2014 Sanna Penttinen Ammatillinen aikuiskoulutus Ohjauksen ja tukitoimien tarve Lähtökohtaisesti kaikki tutkinnon

Lisätiedot

Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma

Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma 19.3.2009 Pirkko Laurila Osaamisen ja sivistyksen asialla Tutkinnon perusteiden ja koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelman hierarkia Laki ja asetukset Ammatillisen

Lisätiedot

OPPISOPIMUSKOULUTUS SELKOSUOMEKSI. LATUVA - laatua, tukea ja valmennusta työssä tapahtuvaan ammatillisen kielen oppimiseen

OPPISOPIMUSKOULUTUS SELKOSUOMEKSI. LATUVA - laatua, tukea ja valmennusta työssä tapahtuvaan ammatillisen kielen oppimiseen OPPISOPIMUSKOULUTUS SELKOSUOMEKSI LATUVA - laatua, tukea ja valmennusta työssä tapahtuvaan ammatillisen kielen oppimiseen Oppisopimuskoulutus Alkupalaveri, jossa arvioidaan oppisopimuksen edellytykset.

Lisätiedot

Oppisopimuskoulutuksen esittely

Oppisopimuskoulutuksen esittely Oppisopimuskoulutuksen esittely Jyväskylän oppisopimuskeskus Oppisopimuskoulutus on työpaikalla käytännön työssä toteutettavaa ammatillista koulutusta, jota täydennetään oppilaitoksessa järjestettävillä

Lisätiedot

Pirkanmaan oppisopimuskeskus - TEKEMÄLLÄ OPPII -

Pirkanmaan oppisopimuskeskus - TEKEMÄLLÄ OPPII - Pirkanmaan oppisopimuskeskus - TEKEMÄLLÄ OPPII - Pirkanmaan oppisopimuskeskus p Perus, ammatti- ja erikoisammattitutkintokoulutusta Yhteistyöoppilaitokset 17 kuntaa Valittavana yli 360 tutkintoa Tietopuolinen

Lisätiedot

OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN ERITYISPIIRTEET. Omnian oppisopimustoimisto Tarmo Välikoski, oppisopimusjohtaja

OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN ERITYISPIIRTEET. Omnian oppisopimustoimisto Tarmo Välikoski, oppisopimusjohtaja OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN ERITYISPIIRTEET Omnian oppisopimustoimisto Tarmo Välikoski, oppisopimusjohtaja Oppisopimuskoulutus on käytännönläheistä Oppisopimuskoulutus on ammatillisen koulutuksen järjestämismuoto,

Lisätiedot

UUDISTETUT TUTKINNON JA OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET

UUDISTETUT TUTKINNON JA OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET UUDISTETUT TUTKINNON JA OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 17.3.2008 Opetusneuvos Seppo Hyppönen Aikuiskoulutuksen kehittäminen Osaamisen ja sivistyksen asialla Ammatillisten perustutkintojen kehittämisen Näyttötutkintona

Lisätiedot

OPISKELIJAN ARVIOINTI

OPISKELIJAN ARVIOINTI OPISKELIJAN ARVIOINTI 26.3.2013 Jyväskylä Opiskelijan arvioinnin kokonaisuus perustutkinnon perusteissa arvioinnin tehtävät ja tavoitteet arvioinnista tiedottaminen osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Lisätiedot

Osaamisperusteisuus ja henkilökohtaistaminen. Markku Kokkonen Ammatillinen koulutus ajassa seminaari Huhtikuu 2017

Osaamisperusteisuus ja henkilökohtaistaminen. Markku Kokkonen Ammatillinen koulutus ajassa seminaari Huhtikuu 2017 Osaamisperusteisuus ja henkilökohtaistaminen Markku Kokkonen Ammatillinen koulutus ajassa seminaari Huhtikuu 2017 Esityksen sisältö Osaamisperusteisuus ammatillisessa koulutuksessa Ammatillisen koulutuksen

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA 14.11.2014. Seppo Hyppönen Ammatillinen aikuiskoulutus -yksikön päällikkö, opetusneuvos

AJANKOHTAISTA 14.11.2014. Seppo Hyppönen Ammatillinen aikuiskoulutus -yksikön päällikkö, opetusneuvos AJANKOHTAISTA 14.11.2014 Seppo Hyppönen Ammatillinen aikuiskoulutus -yksikön päällikkö, opetusneuvos tilastoja Näyttötutkinnon suorittaneet 1995-2013 Ammatillinen perustutkinto Ammattitutkinto Erikoisammattitutkinto

Lisätiedot

Turvallisuusalan perustutkinnon tutkintotilaisuuksien järjestäminen

Turvallisuusalan perustutkinnon tutkintotilaisuuksien järjestäminen TURVALLISUUSALAN TUTKINTOTOIMIKUNNAN (8332) OHJE Turvallisuusalan perustutkinnon tutkintotilaisuuksien järjestäminen Hyväksytty turvallisuusalan tutkintotoimikunnan kokouksessa 20.11.2012 Tämä ohje on

Lisätiedot

Henkilökohtaistamisen prosessi

Henkilökohtaistamisen prosessi Henkilökohtaistamisen prosessi Henkilökohtaistaminen, osaamisen osoittaminen ja osaamisen arviointi ammatillisen koulutuksen reformin mukaisesti Tampere 14-15.11.2017 Henkilökohtaistaminen ennen reformia

Lisätiedot

Laatu ratkaisee Tukimateriaalia. Ammatillisen koulutuksen reformi nyt muutamme käytäntöjä Seminaari, syksy 2017

Laatu ratkaisee Tukimateriaalia. Ammatillisen koulutuksen reformi nyt muutamme käytäntöjä Seminaari, syksy 2017 Laatu ratkaisee Tukimateriaalia Ammatillisen koulutuksen reformi nyt muutamme käytäntöjä Seminaari, syksy 2017 Työpajan Laatu ratkaisee tukimateriaalia Osaamisperusteiset tutkinnon perusteet ja koulutukset

Lisätiedot

TERV ETULOA

TERV ETULOA 2 TERV ETULOA VALINTAINFOON 3 Video näyttötutkinnosta SUOMEN KOULUTUSJÄRJESTELMÄ 4 Y L I O P I S T O T J A T I E D E K O R K E A K O U L U T A M M AT T I K O R K E A K O U L U TYÖELÄMÄ Erikoisammattitutkinnot

Lisätiedot

OPPISOPIMUSKOULUTUS. Oppisopimusopiskelijoiden liikkuvuusjaksot ja ECVET. Työelämä. 14.10.2014 Virpi Spangar ECVET expert OPPIMINEN JA OHJAUS

OPPISOPIMUSKOULUTUS. Oppisopimusopiskelijoiden liikkuvuusjaksot ja ECVET. Työelämä. 14.10.2014 Virpi Spangar ECVET expert OPPIMINEN JA OHJAUS Oppisopimusopiskelijoiden liikkuvuusjaksot ja ECVET 14.10.2014 Virpi Spangar ECVET expert OPPISOPIMUSKOULUTUS OPPIMINEN JA OHJAUS AMMATTIALAN TYÖPAIKASSA OPPIMINEN JA OHJAUS KOULUSSA PALKKA Työelämä OPINTOSOSIAALISET

Lisätiedot

Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttaminen ja arviointi. Työpaikkaohjaajakoulutus 3 ov

Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttaminen ja arviointi. Työpaikkaohjaajakoulutus 3 ov Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttaminen ja arviointi Työpaikkaohjaajakoulutus 3 ov Ammattiosaamisen näyttö Ammatillisiin perustutkintoihin on liitetty ammattiosaamisen näytöt osaksi opiskelijan arviointia

Lisätiedot

Oppisopimuskoulutusprosessin käynnistämisen lähtökohdat sekä työpaikalla tapahtuvan koulutuksen ja tietopuolisten opintojen laadukas järjestäminen

Oppisopimuskoulutusprosessin käynnistämisen lähtökohdat sekä työpaikalla tapahtuvan koulutuksen ja tietopuolisten opintojen laadukas järjestäminen Oppisopimuskoulutusprosessin käynnistämisen lähtökohdat sekä työpaikalla tapahtuvan koulutuksen ja tietopuolisten opintojen laadukas järjestäminen Jouni Kyllönen Oppisopimuskoulutuksen erityispiirteet

Lisätiedot

Aikuisten ammatilliset näyttötutkinnot

Aikuisten ammatilliset näyttötutkinnot Aikuisten ammatilliset näyttötutkinnot Hämeen ammattikorkeakoulu 2015 Lähde: www.minedu.fi, Suomen koulutus- ja tutkintojärjestelmä 1 Tutkintorakenne Tutkintorakenteessa yli 370 ammatillista tutkintoa

Lisätiedot

Osaamisperusteisuuden vahvistaminen ja yksilöllisyyden mahdollistaminen koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelman toimeenpanossa 17.4.

Osaamisperusteisuuden vahvistaminen ja yksilöllisyyden mahdollistaminen koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelman toimeenpanossa 17.4. Osaamisperusteisuuden vahvistaminen ja yksilöllisyyden mahdollistaminen koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelman toimeenpanossa 17.4.2015 Opetusneuvos, M. Lahdenkauppi Tutkintojärjestelmän kehittämisen

Lisätiedot

UUDISTETUT AMMATILLISTEN

UUDISTETUT AMMATILLISTEN UUDISTETUT AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN PERUSTEET PAASITORNI 19.11.2008 Opetusneuvos Seppo Hyppönen Aikuiskoulutuksen kehittäminen Osaamisen ja sivistyksen asialla LAKI AMMATILLISESTA AIKUISKOULUTUKSESTA

Lisätiedot

Yleistietoa yrittäjän oppisopimuksesta - Unikan ja Omnian oppisopimustoimiston järjestämänä

Yleistietoa yrittäjän oppisopimuksesta - Unikan ja Omnian oppisopimustoimiston järjestämänä Yleistietoa yrittäjän oppisopimuksesta - Unikan ja Omnian oppisopimustoimiston järjestämänä Yrittäjän oppisopimus Parturi-kampaajan oppisopimuskoulutus on parturi-kampaamossa työn ohessa tapahtuvaa oppimista,

Lisätiedot

TYÖPAIKKAOHJAAJIEN KOULUTUS 3 OV

TYÖPAIKKAOHJAAJIEN KOULUTUS 3 OV TYÖPAIKKAOHJAAJIEN KOULUTUS 3 OV Määräykset ja ohjeet 2012:41 Opetushallitus ja tekijät Määräykset ja ohjeet 2012:41 ISBN 978-952-13-5271-3 (nid.) ISBN 978-952-13-5272-0 (pdf) ISSN-L 1798-887X ISSN 1798-887X

Lisätiedot

Muutoksia 1.8.2015. Muutoksia 1.8.2015

Muutoksia 1.8.2015. Muutoksia 1.8.2015 Muutoksia 1.8.2015 Laki ammatillisesta koulutuksesta L787/2014 tulee voimaan 1.8.2015 Koulutuksen järjestäjä: laatii ja hyväksyy opetussuunnitelman (14 ), joka antaa opiskelijalle mahdollisuuden yksilölliseen

Lisätiedot

Ajankohtaista näyttötutkinnoista. Markku Kokkonen Opetushallitus Lokakuu 2011

Ajankohtaista näyttötutkinnoista. Markku Kokkonen Opetushallitus Lokakuu 2011 Ajankohtaista näyttötutkinnoista Markku Kokkonen Opetushallitus Lokakuu 2011 Ajankohtaista syksyllä 2011 (1) Opetus- ja kulttuuriministeriön koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma 2011-2016 Näyttötutkinto-opas

Lisätiedot

Näyttötutkintojen järjestämisen laadun kehittäminen. Markku Kokkonen Opetushallitus Ammatillinen aikuiskoulutus

Näyttötutkintojen järjestämisen laadun kehittäminen. Markku Kokkonen Opetushallitus Ammatillinen aikuiskoulutus Näyttötutkintojen järjestämisen laadun kehittäminen Markku Kokkonen Opetushallitus Ammatillinen aikuiskoulutus Näyttötutkinnot laadunhallintajärjestelmänä Rahoittajat Koulutuksen järjestäjät, yhteisöt

Lisätiedot

Ajankohtaista Opetushallituksesta ja yhteenvetoa Oppisopimuskoulutuksen alueellisista laatupäivistä

Ajankohtaista Opetushallituksesta ja yhteenvetoa Oppisopimuskoulutuksen alueellisista laatupäivistä Ajankohtaista Opetushallituksesta ja yhteenvetoa Oppisopimuskoulutuksen alueellisista laatupäivistä Opso ry:n syyspäivät 19.11.2013 Riikka Vacker, opetusneuvos Ammatillinen aikuiskoulutus Ammattikoulutuksen

Lisätiedot

Ajankohtaista ammatillisesta koulutuksesta

Ajankohtaista ammatillisesta koulutuksesta Mitä muutoksia on tulossa 2017-2019 http://www.oph.fi/download/171627_toisen_asteen_ammatillisen_koulutuksen_reformi.pdf Ammatillisen koulutuksen reformi on esitelty eduskunnalle ja tulee päätettäväksi

Lisätiedot

Työpaikkaohjaajakoulutus

Työpaikkaohjaajakoulutus Työpaikkaohjaajakoulutus 3 ov Ilmoittautuminen: www.osao.fi/koulutuskalenteri Lisätietoja: Anu Hultqvist Koulutuspäällikkö, OSAO anu.hultqvist@osao.fi Koulutuksen toteutus Kontaktiopetuksena: Oppilaitoksella

Lisätiedot

Sisältö Mitä muuta merkitään?

Sisältö Mitä muuta merkitään? HOKSin rakenne Asetuksen (673/2017, 9 ) kohta Koulutuksen järjestäjä merkitsee opiskelijan henkilökohtaiseen osaamisen kehittämissuunnitelmaan ainakin seuraavat tiedot: 1) suoritettava tutkinto tai valmentava

Lisätiedot

ARVIOINTI ARVIOINNIN OPPAASSA

ARVIOINTI ARVIOINNIN OPPAASSA ARVIOINTI ARVIOINNIN OPPAASSA Ammatillinen peruskoulutus 21.3.2013 Arvioinnin opas, sisältö Luvut A ja B samansisältöisiä: Arvioinnin suunnittelu Arvioinnista tiedottaminen Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Lisätiedot

SAVONLINNAN AMMATTI- JA AIKUISOPISTO OPPISOPIMUSTOIMISTO. Ari Haapasaari

SAVONLINNAN AMMATTI- JA AIKUISOPISTO OPPISOPIMUSTOIMISTO. Ari Haapasaari SAVONLINNAN AMMATTI- JA AIKUISOPISTO OPPISOPIMUSTOIMISTO Ari Haapasaari MIKSI OPPISOPIMUSKOULUTUS? Oppisopimuskoulutus on yrittäjälle hyvä vaihtoehto kun haluat laajentaa tai päivittää omaa ammatillista

Lisätiedot

Kuvasanakirja. näyttötutkinnoista ja henkilökohtaistamisesta

Kuvasanakirja. näyttötutkinnoista ja henkilökohtaistamisesta Kuvasanakirja näyttötutkinnoista ja henkilökohtaistamisesta Suomen koulutusjärjestelmä Yliopisto- ja korkeakoulututkinnot Ammattikorkeakoulututkinnot Työelämä Erikoisammattitutkinnot Lukio/ Ylioppilastutkinto

Lisätiedot

Korkeakoulutettujen oppisopimustyyppisen täydennyskoulutuksen suunnittelu ja toteutus (2 pv), 9.-10.10.2012

Korkeakoulutettujen oppisopimustyyppisen täydennyskoulutuksen suunnittelu ja toteutus (2 pv), 9.-10.10.2012 Korkeakoulutettujen oppisopimustyyppisen täydennyskoulutuksen suunnittelu ja toteutus (2 pv), 9.-10.10.2012 FUTUREX Sopimukset korkea-asteen oppisopimustyyppisessä koulutuksessa 9.-10.10.2012 Tarita Tuomola,

Lisätiedot

Arvioinnin uusiminen ja arvosanan korottaminen

Arvioinnin uusiminen ja arvosanan korottaminen Arvioinnin uusiminen ja arvosanan korottaminen Arvioinnin uusiminen ja arvosanan korottaminen (1) Opiskelijalle tulee järjestää mahdollisuus näytön tai muun osaamisen osoittamisen uusintaan tai hyväksytyn

Lisätiedot

NÄYTTÖTUTKINNOT AMMATILLISESSA AIKUISKOULUTUKSESSA

NÄYTTÖTUTKINNOT AMMATILLISESSA AIKUISKOULUTUKSESSA NÄYTTÖTUTKINNOT AMMATILLISESSA AIKUISKOULUTUKSESSA 1. Koulutusjärjestelmä 2. Lainsäädäntö 3. Henkilökohtaistamista ohjaava määräys 4. Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 1 1. SUOMEN KOULUTUSJÄRJESTELMÄ

Lisätiedot

22.02.12. Oppisopimus. - väylä ammattitaitoon. Pirjo Leskinen koulutustarkastaja Pohjois-Karjalan oppisopimuskeskus. www.pkky.

22.02.12. Oppisopimus. - väylä ammattitaitoon. Pirjo Leskinen koulutustarkastaja Pohjois-Karjalan oppisopimuskeskus. www.pkky. Oppisopimus - väylä ammattitaitoon Pirjo Leskinen koulutustarkastaja Pohjois-Karjalan oppisopimuskeskus www.pkky.fi/oppisopimus Määritelmä: OPPISOPIMUS ON PÄÄOSIN TYÖPAIKALLA KÄYTÄNNÖN TYÖTEHTÄVISSÄ TAPAHTUVA

Lisätiedot

Muokkaa lomaketta [ PRIIMA itsearviointilomake: Oppisopimuskoulutuksen edellytys...

Muokkaa lomaketta [ PRIIMA itsearviointilomake: Oppisopimuskoulutuksen edellytys... Sivu 1/5 13vastaukset Tiivistelmä Näytä vastaukset kokonaisuudessaan Vastaajan tiedot Heli Mattila, Keuda oppisopimuskeskus, Koulutussuunnittelija Satu Matikainen Keudan oppisopimuskeskuskoulutussihteeri

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen M.Lahdenkauppi

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen M.Lahdenkauppi Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 6.2.2013 M.Lahdenkauppi Opiskelijan arvioinnin kokonaisuus perustutkinnon perusteissa arvioinnin tehtävät ja tavoitteet arvioinnista tiedottaminen osaamisen tunnistaminen

Lisätiedot

Työpaikkaohjaajakoulutus. Aikuisten näyttötutkinnot

Työpaikkaohjaajakoulutus. Aikuisten näyttötutkinnot Työpaikkaohjaajakoulutus Aikuisten näyttötutkinnot 21.11.2016 1 Ammatillisen koulutuksen kehityshaasteet Reformi 2018?: Ammatillisen toisen asteen koulutuksen yhtenäistäminen Arvomuutos ja kulutuskansalaisuus

Lisätiedot

TIE NÄYTTÖTUTKINTOON

TIE NÄYTTÖTUTKINTOON TIE NÄYTTÖTUTKINTOON Käytännönläheinen opiskelijan opas Porvoon Kauppaoppilaitos Yrityspalvelu Företagsservice Opistokuja 1, 06100 Porvoo www.pkol.fi 019-5740700 yp@ pkol.fi 1 Opas on tarkoitettu opiskelemaan

Lisätiedot

Työpaikalla järjestettävän koulutuksen lainsäädäntö

Työpaikalla järjestettävän koulutuksen lainsäädäntö Työpaikalla järjestettävän koulutuksen lainsäädäntö Työpaikalla järjestettävä koulutus suunnittelusta käytäntöön Mari Pastila-Eklund Oulu 14.11.2017 Tampere 16.11.2017 Mikkeli 29.11.2017 Helsinki 30.11.2017

Lisätiedot

Oppisopimuksia ammattikoululaisille

Oppisopimuksia ammattikoululaisille Oppisopimuksia ammattikoululaisille Jaakko Lainio 20.3.2014 Viimeinen vuosi oppisopimuksella Erinomainen yhdistelmämahdollisuus! Opiskellaan ensin perustaidot koulussa ja siirrytään välillä oppisopimuksella

Lisätiedot

Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä - Keuda

Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä - Keuda Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä - Keuda Omistajakunnat Järvenpää, Kerava, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen, Tuusula, Sipoo Opiskelijoita noin 7 000, henkilökuntaa noin 620 12 koulutusyksikköä (Järvenpää,

Lisätiedot

MITEN AMMATIN OSAAMISTA VOIDAAN

MITEN AMMATIN OSAAMISTA VOIDAAN MITEN AMMATIN OSAAMISTA VOIDAAN ARVIOIDA, Tero Hotanen, Turun Aikuiskoulutuskeskus 1. Hakeutumisvaihe verkossa 2. Valmistavan koulutuksen arviointi ja ohjaaminen tutkintotilaisuuteen 3. Tutkintotilaisuuden

Lisätiedot

Arvioinnista ja osaamisen tunnustamisesta osana näyttötutkinnon henkilökohtaistamista

Arvioinnista ja osaamisen tunnustamisesta osana näyttötutkinnon henkilökohtaistamista Arvioinnista ja osaamisen tunnustamisesta osana näyttötutkinnon henkilökohtaistamista Sosiaali- ja terveysalan tutkintotoimikunnan yhteistyöpäivä 23.4.2012 Säädösten tilanteesta ja koulutuspoliittisista

Lisätiedot

OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA

OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA 19.3.2009 Pirkko Laurila Osaamisen tunnustamisen taustaa Oppimisympäristöjen monipuolistuminen Koulutuksen taloudellisuuden, tehokkuuden

Lisätiedot

811/1998. Asetus ammatillisesta koulutuksesta. Annettu Helsingissä 6 päivänä marraskuuta 1998

811/1998. Asetus ammatillisesta koulutuksesta. Annettu Helsingissä 6 päivänä marraskuuta 1998 1 811/1998 Annettu Helsingissä 6 päivänä marraskuuta 1998 Asetus ammatillisesta koulutuksesta Opetusministerin esittelystä säädetään ammatillisesta koulutuksesta 21 päivänä elokuuta 1998 annetun lain (630/1998)

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAISEN OSAAMISEN KEHITTÄMISSUUNNITELMAN TIETOSISÄLTÖ JA KÄSITTEISTÖ ( ) Käsitteet ja selitteet

HENKILÖKOHTAISEN OSAAMISEN KEHITTÄMISSUUNNITELMAN TIETOSISÄLTÖ JA KÄSITTEISTÖ ( ) Käsitteet ja selitteet HENKILÖKOHTAISEN OSAAMISEN KEHITTÄMISSUUNNITELMAN TIETOSISÄLTÖ JA KÄSITTEISTÖ (19.12.2017) Asetuksen (673/2017) 9 :n 1 momentin kohta Koulutuksen järjestäjä merkitsee opiskelijan henkilökohtaiseen osaamisen

Lisätiedot