Oppisopimuskoulutuksen laatupäivät 2013: Oppisopimuskoulutuksen lainsäädäntö ja viranomaistehtävät. Opetusneuvos Mari Pastila-Eklund

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Oppisopimuskoulutuksen laatupäivät 2013: Oppisopimuskoulutuksen lainsäädäntö ja viranomaistehtävät. Opetusneuvos Mari Pastila-Eklund"

Transkriptio

1 Oppisopimuskoulutuksen laatupäivät 2013: Oppisopimuskoulutuksen lainsäädäntö ja viranomaistehtävät Opetusneuvos Mari Pastila-Eklund 1

2 Oppisopimuskoulutuksen luonne Yksi ammatillisen koulutuksen järjestämismuoto, painottuu työssäoppimiseen Koulutusta ei saa järjestää taloudellisen voiton tavoittelemiseksi Oppisopimuskoulutuksesta vastaa järjestämisluvan haltija (=koulutuksen järjestäjä) Yksittäisen opiskelijan koulutuksen järjestämisen osalta koulutuksen järjestäjällä on harkintavaltaa lainsäädännön tarkoituksen ja tavoitteiden rajoissa 2

3 Oppisopimuskoulutuksen säädöspohja laki ammatillisesta koulutuksesta 630/1998 asetus ammatillisesta koulutuksesta 811/1998 laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta 631/1998 asetus ammatillisesta aikuiskoulutuksesta 812/1998 laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta 1705/2009 asetus opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta 1766/2009 henkilökohtaistamismääräys 43/011/2006 määräykset tutkinnon perusteista 3

4 Koulutuksen järjestämislupa Opetus- ja kulttuuriministeriö myöntää luvan ammatillisen peruskoulutuksen sekä ammatillisen lisäkoulutuksen järjestämiseen Järjestämislupa edellyttää, että koulutus on tarpeellista ja järjestäjällä on ammatilliset ja taloudelliset edellytykset koulutuksen asianmukaiseen järjestämiseen Järjestämisluvan muuttamisesta päättää opetus- ja kulttuuriministeriö Ministeriö voi peruuttaa koulutuksen järjestämistä koskevan luvan, jos koulutusta ei enää järjestetä tai koulutus ei täytä luvan myöntämiselle säädettyjä edellytyksiä taikka jos koulutus järjestetään vastoin lakia tai sen nojalla annettuja säännöksiä tai määräyksiä 4

5 Koulutuksen järjestäjä = järjestämisluvan haltija Vastaa oppisopimuskoulutuksen johdosta ja oppisopimusten valvonnasta Viranomaistehtäviä ja vastuuta ei voi siirtää 5

6 Koulutuksen järjestäjä = järjestämisluvan haltija Vastaa oppisopimuskoulutukseen liittyvistä viranomaistehtävistä mm. o kokonaisvaltainen johtaminen ja valvonta o tiedotus, neuvonta, toteutuksen työnjaosta sopiminen o sopimusasiakirjat (mm. tutkinnon perusteet, osaamistarve ja työtehtävien soveltuvuus) o tietopuoliset opinnot o opintososiaaliset edut o asiakirjojen dokumentointi ja säilyttäminen o laadun varmistaminen (seuranta) 6

7 Oppisopimuskoulutus laki ammatillisesta koulutuksesta (630/1998) Oppisopimuskoulutus perustuu 15 vuotta täyttäneen opiskelijan ja työnantajan välillä tehtyyn kirjalliseen määräaikaiseen työsopimukseen (oppisopimus) Oppisopimuksen tekeminen edellyttää työnantajan ja koulutuksen järjestäjän sopimusta oppisopimuskoulutuksen järjestämisestä Työpaikalla käytännön työtehtävien yhteydessä järjestettävät opinnot, joita täydennetään tietopuolisilla opinnoilla 7

8 Oppisopimuskoulutus Oppisopimuskoulutus on päätoimista opiskelua, joka tapahtuu pääosin työpaikalla Ammatillisesta koulutuksesta annetun asetuksen (811/1998 ) 23 :n mukaan opintojen päätoimisuudesta on voimassa mitä opintotukilaissa (65/1994) säädetään Opintotukilaki 5 a : päätoimiset opinnot, keskimäärin vähintään 25 viikkotuntia 8

9 Oppisopimus asetus ammatillisesta koulutuksesta 6 (811/1998) Koulutuksen järjestäjä päättää järjestetäänkö oppisopimuskoulutus tutkintoon johtavana vai näyttötutkinnon suorittamiseen valmistavana koulutuksena. Oppisopimuksesta tulee käydä ilmi: sopimuksen voimassaoloaika koeajan pituus tutkinto, joka oppisopimuskoulutuksena suoritetaan tai johon oppisopimuskoulutus valmistaa sekä opiskelijan palkkauksen perusteet 9

10 Oppisopimus asetus ammatillisesta koulutuksesta 6 (811/1998) Oppisopimukseen tulee liittää opiskelijan henkilökohtainen opiskeluohjelma, josta ilmenevät: suoritettava tutkinto, opetuksessa noudatettava ops:n tai näyttötutkinnon peruste sekä tutkinnon laajuus keskeiset työtehtävät koulutukseen sisältyvä tietopuolinen opetus tietopuolisten opintojen ajoittuminen koulutusajalle vastuulliset kouluttajat muut opintojen kannalta tarpeelliset seikat 10

11 Oppisopimus asetus ammatillisesta koulutuksesta 6 (811/1998) Henkilökohtaisessa opiskeluohjelmassa on otettava huomioon ja luettava hyväksi opiskelijan aikaisempi koulutus ja työkokemus Opiskeluohjelman laativat yhdessä opiskelija, työnantaja ja koulutuksen järjestäjä Henkilökohtainen opiskeluohjelma liitetään oppisopimukseen sopimusta hyväksyttäessä Henkilökohtaista opiskeluohjelmaa päivitetään tarvittaessa ja muutoksista sovitaan kirjallisesti 11

12 Koulutuskorvaus asetus ammatillisesta koulutuksesta 6 (811/1998) Koulutuskorvausta maksetaan työnantajalle työpaikalla tapahtuvan koulutuksen järjestämistä varten Koulutuksen järjestäjä ja työnantaja sopivat koulutuskorvauksesta kunkin oppisopimuksen osalta ennen sopimuksen hyväksymistä Kustannuksia (korvauksen määrää) arvioitaessa huomioidaan koulutusala, suoritettava tutkinto, opiskelijan kokemus ja opintojen vaihe 12

13 Oppisopimuskoulutus ja työsopimuslaki Oppisopimukseen sovelletaan työsopimuslakia lukuun ottamatta laissa ammatillisesta koulutuksesta (630/1998) 18 :ssä mainittuja pykäliä Oppisopimuskoulutus ja lomautustilanteet: o TEM:n muistio OKM:n nettisivuilla o Suoraan määräaikaiseen oppisopimussuhteeseen tullutta ei voi lomauttaa, toistaiseksi voimassa olevan työsuhteen lisäksi määräaikaisen oppisopimuksen tehnyt voidaan lomauttaa samoin edellytyksin kuin muut toistaiseksi voimassa olevassa työsuhteessa olevat 13

14 Oppisopimuksen purkaminen Opiskelija ja työnantaja voivat yhteisellä sopimuksella purkaa oppisopimuksen välittömästi Koulutuksen järjestäjä voi purkaa oppisopimuksen opiskelijaa ja työnantajaa kuultuaan, jos työpaikalla järjestetyssä koulutuksessa ei noudateta lain ammatillisesta koulutuksesta ja sen nojalla annetun asetuksen säännöksiä tai koulutuksen järjestäjän ja työnantajan välillä tehdyn sopimuksen määräyksiä Jos oppisopimuksessa sovitut asiat (esim. tutkinto) tulevat suoritetuksi lyhyemmässä ajassa, koulutuksen järjestäjä purkaa 14

15 Oppisopimuksen purkaminen Koulutuksen järjestäjän luvalla oppisopimus voidaan purkaa perusteilla, jotka työsopimuslain mukaan oikeuttaisivat työsopimuksen irtisanomiseen Koeaikana molemmin puolin, muttei epäasiallisilla perusteilla Työnantaja irtisanomisajasta tai työsopimuksen kestosta riippumatta päättyväksi heti erittäin painavista syistä Työntekijä, jos työnantaja rikkoo tai laiminlyö työsopimuksesta tai laista johtuvia, työsuhteessa olennaisesti vaikuttavia velvoitteitaan vakavasti Työsopimusta pidetään purkautuneena jos työntekijä ollut poissa työstä vähintään seitsemän päivää ilmoittamatta 15

16 Oppisopimuksen purkaminen Koulutuksen järjestäjä vastaa solmimistaan oppisopimuksista ja niiden säädöstenmukaisuudesta Oppisopimusta voidaan muuttaa (lyhentää, pidentää, keskeyttää tai purkaa oppisopimus), mikäli opinnot tai opiskelijan tilanne niin edellyttävät Koulutuksen järjestäjän tulee seurata opintojen edistymistä ja tehdä henkilökohtaisasiakirjoihin tarvittavat muutokset 16

17 Verkostoyhteistyö ja ostopalvelut Koulutuksen järjestäjän tulee olla yhteistyössä alueella toimivien ammatillisen koulutuksen, lukiokoulutuksen ja muun koulutuksen järjestäjien kanssa Koulutuksen järjestäjä voi hankkia osan ammatillisesta koulutuksesta annetussa laissa tarkoitetuista palveluista koulutuksen järjestämisluvan omaavalta järjestäjältä tai muulta yhteisöltä taikka säätiöltä Koulutuksen järjestäjä vastaa siitä, että sen hankkimat palvelut järjestetään lain mukaisesti (laki ammatillisesta koulutuksesta 10 ) 17

18 Oppisopimuskoulutus ja maksut Koulutusta ei saa järjestää taloudellisen voiton tavoittelemiseksi Oppisopimuskoulutus on opiskelijalle mahdollista tutkintomaksua lukuun ottamatta maksutonta Tutkintomaksuun ei voi sisällyttää alv:a, läpikulkuerä Ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun asetuksen 17 :n mukaan ammatillisessa lisäkoulutuksessa sekä muussa lisäkoulutuksessa opiskelijalta voidaan periä kohtuullinen opiskelumaksu. Maksulla katetaan koulutuksen ja tutkinnon järjestämisestä aiheutuvia kustannuksia. 18

19 Oppisopimuskoulutus ja maksut jatkuu Mahdollisten maksujen tulee perustua sellaisiin kustannuksiin, joita on lain tarkoittamalla tavalla tarpeellista kattaa opiskelijan maksuosuuksin Koulutuksen järjestäjälle maksetaan oppisopimuskoulutukseen valtionosuutta, joka keskimäärin kattaa tutkintojen perusteiden mukaisen oppisopimuskoulutuksen kustannukset Koulutuksen järjestäjän oppisopimuskoulutuksen kokonaisuus (koulutusalojen kustannukset vaihtelevat, kustannusperusteisuus) 19

20 Opintososiaaliset edut Oppisopimuskoulutuksessa opiskelijalla on oikeus saada tietopuolisen opetuksen aikana: ansionmenetyksen korvauksena päivärahaa 15 euroa opetuspäivältä perheavustusta 17 euroa opetuspäivältä, jos opiskelijalla on huollettavanaan alle 18-vuotias lapsi majoituskorvausta 8 euroa opetuspäivältä, jos tietopuolinen opetus järjestetään opiskelijan koti- tai oppisopimuspaikkakunnan ulkopuolella 20

21 Opintososiaaliset edut Opiskelijalla on oikeus saada matkakorvausta tietopuolisen opetuksen alkaessa ja päättyessä, jos yhdensuuntainen matka opetuspaikalle on yli 10 km, ja lisäksi kerran viikossa, jos opetus kestää yli viikon Korvaus voidaan maksaa päivittäin, jos opiskelija majoittuu kotonaan. Jos opiskelijalle korvataan päivittäiset matkakustannukset, hänellä ei ole oikeutta majoituskorvaukseen. Matkakorvaus maksetaan vain kotimaassa tapahtuvasta matkasta sekä halvimman matkustustavan mukaan opetuspaikan ja kodin tai oppisopimuspaikan välillä tosiasiallisen lähtö- ja paluupaikan mukaan. 21

22 Monityönantajainen oppisopimus Toteutetaan oppisopimuskoulutusta koskevien säädösten mukaisesti Jos eri työnantajia myös monta oppisopimusta Koulutuksen järjestäjä vastaa oppisopimuskoulutuksen johdosta ja valvonnasta OPH tekee selvityksen, valmis tammikuussa

23 Oppisopimuskoulutus ja SORA-lainsäädäntö Opiskeluun soveltumattomuuteen liittyvät säädökset SORA-säännöksiä ei oppisopimuksen luonteen vuoksi voida pääsääntöisesti soveltaa Oppisopimuskoulutuksessa ei tehdä erillistä opiskelijaksi ottamista koskevaa päätöstä, joten oppisopimukseen ei voida soveltaa opiskelijaksi hakijan terveydentilaa eikä opiskeluoikeuden peruuttamista ja palauttamista koskevia säännöksiä Tärkeää tiedottaa opiskelijalle ennen oppisopimuksen tekemistä tutkintokohtaista terveydentilaa ja toimintakykyä koskevista vaatimuksista 23

24 Oppisopimuskoulutus ja SORA-lainsäädäntö Oppisopimus voidaan päättää kesken sopimuskauden työsopimuslain ja ammatillisesta koulutuksesta annetun lain mukaisesti joko purkamalla tai irtisanomalla työsuhde Yksityisyyden suojasta työelämässä annetussa laissa säädetään muun muassa työntekijälle ja virkamiehelle tehtävistä testeistä ja tarkastuksista 24

25 Oppisopimuskoulutus ja SORA-lainsäädäntö Oppisopimuskoulutuksena järjestetyssä koulutuksessa huumausainetestaukseen sovelletaan yksityisyyden suojasta työelämässä annetun lain säännöksiä (759/2004). Lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annettua lakia sovelletaan työ- ja virkasuhteessa tehtävään työhön. Rikosrekisteriotteen pyytämisessä oppisopimuskoulutuksena järjestettävässä koulutuksessa sovelletaan lakia lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä (504/2002, 3 ), jolloin työnantajalla on oikeus ja velvollisuus selvittää työntekijän rikostausta. 25

26 Oppisopimukseen liittyvien asiakirjojen arkistointi Arkistolaki säätelee koulutuksen järjestäjän arkistointia niiden suorittaessa julkista tehtävää Arkistonmuodostajan on määrättävä, miten sen arkistotoimen suunnittelu, vastuu ja käytännön hoito järjestetään Arkistonmuodostajan on määrättävä tehtävien hoidon tuloksena kertyvien asiakirjojen säilytysajat ja -tavat sekä ylläpidettävä niistä arkistonmuodostussuunnitelmaa. Asiakirjojen säilytysaikoja määrättäessä on otettava huomioon, mitä niistä on erikseen säädetty tai määrätty. 26

27 Oppisopimukseen liittyvien asiakirjojen arkistointi Laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta (1705/2009) 58 Kunnan, kuntayhtymän ja yksityisen toiminnan järjestäjän on toimitettava valtionapuviranomaiselle laissa tarkoitetun rahoituksen määräämiseksi tarvittavat tiedot sekä muut rahoituksen määräämiseksi tarpeelliset kustannuksia ja toiminnan laajuutta koskevat tiedot Takaisinperintäaika 5v., suositus arkistoinnille 10v. 27

SELVITYS USEAN TYÖNANTAJAN KANSSA JÄRJESTETTÄVÄSTÄ OPPISOPIMUSKOULUTUKSESTA

SELVITYS USEAN TYÖNANTAJAN KANSSA JÄRJESTETTÄVÄSTÄ OPPISOPIMUSKOULUTUKSESTA Dno 37/041/2013 Monityönantajaisen oppisopimuksen selvitystyöryhmä SELVITYS USEAN TYÖNANTAJAN KANSSA JÄRJESTETTÄVÄSTÄ OPPISOPIMUSKOULUTUKSESTA 31.1.2014 SISÄLLYS SISÄLLYS... 1 1 JOHDANTO... 2 2 USEAN TYÖNANTAJAN

Lisätiedot

Ammattilaiseksi. Oppisopimuksella. Opas opiskelijalle ja työnantajalle

Ammattilaiseksi. Oppisopimuksella. Opas opiskelijalle ja työnantajalle Ammattilaiseksi Oppisopimuksella Opas opiskelijalle ja työnantajalle Sisällys TERVETULOA OPPISOPIMUSYHTEISTYÖHÖN!... 3 OPPISOPIMUS KOULUTUSMUOTONA... 4 SUOMEN TUTKINTOJÄRJESTELMÄ... 4 TUTKINTOTAVOITTEINEN

Lisätiedot

DUUNIVALMENTAJA OPPISOPIMUS AUTTAA TAIDOLLA TYÖHÖN

DUUNIVALMENTAJA OPPISOPIMUS AUTTAA TAIDOLLA TYÖHÖN DUUNIVALMENTAJA OPPISOPIMUS AUTTAA TAIDOLLA TYÖHÖN SISÄLLYS OPPISOPIMUSKOULUTUS 5 Mitä on oppisopimuskoulutus? 5 OPPISOPIMUS 7 Kirjallinen työsopimus 7 Opiskelun/työsuhteen päätoimisuus 7 Koeaika 7 Oppisopimus

Lisätiedot

Oppisopimusopas OPPISOPIMUS

Oppisopimusopas OPPISOPIMUS Oppisopimusopas OPPISOPIMUS Mitä oppisopimus on? Oppisopimuskoulutus on työelämälähtöisin koulutusmuoto, koska suurin osa opiskelusta ja oppimisesta tapahtuu työpaikalla työtä tehden. Työtehtävien on oltava

Lisätiedot

Oppisopimusopas OPPISOPIMUS

Oppisopimusopas OPPISOPIMUS Oppisopimusopas OPPISOPIMUS Mitä oppisopimus on? Oppisopimuskoulutus on työelämälähtöisin koulutusmuoto, koska suurin osa opiskelusta ja oppimisesta tapahtuu työpaikalla työtä tehden. Työtehtävien on oltava

Lisätiedot

SISÄLLYS. Oppisopimuskoulutus Työpaikka oppimisympäristönä. Opiskelijalle. Oppilaitoksen rooli oppisopimuksessa

SISÄLLYS. Oppisopimuskoulutus Työpaikka oppimisympäristönä. Opiskelijalle. Oppilaitoksen rooli oppisopimuksessa SISÄLLYS 4 10 Oppisopimuskoulutus Työpaikka oppimisympäristönä 16 Opiskelijalle 20 Oppilaitoksen rooli oppisopimuksessa 4 Oppisopimuskoulutus 5 1. Oppisopimuskoulutus Oppisopimuskoulutus on koulutusmuoto,

Lisätiedot

Tietoa oppisopimusmatkan varrelle. Valmiina lähtöön! Oppimismatka voi alkaa. Onnea matkaan!

Tietoa oppisopimusmatkan varrelle. Valmiina lähtöön! Oppimismatka voi alkaa. Onnea matkaan! Valmiina lähtöön! Tietoa oppisopimusmatkan varrelle Oppimismatka voi alkaa. Onnea matkaan! w Alkumetrit Matkalla Loppusuora Huoltamo Oppisopimuksen alkaessa Ammattitaito kasvussa Maali häämöttää Edut ja

Lisätiedot

Hyvä oppisopimusopiskelija, työpaikkakouluttaja ja työnantaja

Hyvä oppisopimusopiskelija, työpaikkakouluttaja ja työnantaja Oppisopimus on nykyaikainen ja työelämälähtöinen tapa hankkia tai lisätä ammattitaitoa Hyvä oppisopimusopiskelija, työpaikkakouluttaja ja työnantaja Tämän oppaan tarkoitus on palvella teitä entistä paremmin.

Lisätiedot

Oppisopimuskoulutuksen

Oppisopimuskoulutuksen Oppisopimuskoulutuksen opas - opiskelijalle, työpaikkakouluttajalle ja työnantajalle Oppisopimuspalvelut Ketunpolku 1 Tieto 1 87100 Kajaani www.kao.fi/oppisopimuskoulutus 1 Oppisopimus on nykyaikainen

Lisätiedot

Yrittäjän ammattitutkinto, prosessikuvaus Point College/Aikuiskoulutus

Yrittäjän ammattitutkinto, prosessikuvaus Point College/Aikuiskoulutus Yrittäjän ammattitutkinto, prosessikuvaus Point College/Aikuiskoulutus Tutkintoon hakeutuminen Oikean tutkinnon valinta Tutkintovastaava selvittää yhdessä tutkintoon hakeutujan kanssa hänen aikaisemman

Lisätiedot

OPAS. oppisopimusta harkitsevalle oppisopimusopiskelijalle työpaikkakouluttajalle työnantajalle yrittäjälle OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN

OPAS. oppisopimusta harkitsevalle oppisopimusopiskelijalle työpaikkakouluttajalle työnantajalle yrittäjälle OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN n perustutkinto baarimest erikoisammattitutkinto eläintenhoitaja sähköasentajan oppisopimuskoulutus lähihoitaja ja viestintätekniikan perustutkinto kaukolämpöasentajan ammattitutkinto markkinointiviestinnän

Lisätiedot

Nuorten yhteiskuntatakuu Koulutuskeskus Salpauksen oppisopimuskoulutuksessa

Nuorten yhteiskuntatakuu Koulutuskeskus Salpauksen oppisopimuskoulutuksessa Nuorten yhteiskuntatakuu Koulutuskeskus Salpauksen oppisopimuskoulutuksessa Alaikäisen opiskelijan oppisopimuksen erityispiirteet Kari, Heidi 2014 Hyvinkää Laurea-ammattikorkeakoulu Hyvinkää Nuorten yhteiskuntatakuu

Lisätiedot

OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN OPAS. Opiskelijalle, työpaikkakouluttajalle ja työnantajalle

OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN OPAS. Opiskelijalle, työpaikkakouluttajalle ja työnantajalle OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN OPAS Opiskelijalle, työpaikkakouluttajalle ja työnantajalle Tämä opas on tarkoitettu oppisopimusopiskelijalle, työpaikkakouluttajalle ja työnantajalle. Oppaaseen on koottu oppisopimukseen

Lisätiedot

UUDET TUULET OSAAMINEN RATKAISEE

UUDET TUULET OSAAMINEN RATKAISEE SISÄLLYS 1 Ammatillisen koulutuksen uudet tuulet osaaminen ratkaisee... 4 2 Oppisopimuksen lähtökohdat ja edellytykset... 6 Oppisopimuskoulutuksen rahoitus... 8 Yrittäjän oppisopimus... 9 3 Suomalainen

Lisätiedot

Näyttötutkintojen rahoitus. Olli Vuorinen

Näyttötutkintojen rahoitus. Olli Vuorinen Näyttötutkintojen rahoitus Olli Vuorinen Ammatillinen peruskoulutus tutkintoon johtava (opetussuunnitelmaperusteinen ammatillinen peruskoulutus) tutkintoon valmistava (näyttötutkintona suoritettavaan ammatilliseen

Lisätiedot

Oppisopimuskeskus. kouluttaja. Tietopuolinen. Keuruun kaupunki. Opiskelija. Oppisopimus Keuruun kaupungissa KEURUUN KAUPUNKI KOULUTTAA!

Oppisopimuskeskus. kouluttaja. Tietopuolinen. Keuruun kaupunki. Opiskelija. Oppisopimus Keuruun kaupungissa KEURUUN KAUPUNKI KOULUTTAA! Oppisopimuskeskus Tietopuolinen kouluttaja Keuruun kaupunki Opiskelija Oppisopimus Keuruun kaupungissa KEURUUN KAUPUNKI KOULUTTAA! Sisällysluettelo 1. Johdanto...5 2. Ennen oppisopimuskoulutusta...7 2.1

Lisätiedot

OPPISOPIMUS OPISKELUMUOTONA ONNEKSI OLKOON, OLETTE KATSONEET YHDESSÄ TULEVAISUUTEEN JA TEHNEET OPPISOPIMUKSEN!

OPPISOPIMUS OPISKELUMUOTONA ONNEKSI OLKOON, OLETTE KATSONEET YHDESSÄ TULEVAISUUTEEN JA TEHNEET OPPISOPIMUKSEN! OPPISOPIMUS OPISKELUMUOTONA ONNEKSI OLKOON, OLETTE KATSONEET YHDESSÄ TULEVAISUUTEEN JA TEHNEET OPPISOPIMUKSEN! Oppisopimuskansio on tehty auttamaan opiskelijaa, työpaikkakouluttajaa ja työnantajaa oppisopimuskoulutuksen

Lisätiedot

NÄYTTÖTUTKINTO-OPAS NÄYTTÖTUTKINTO-OPAS. Näyttötutkinnon järjestäjien ja tutkintotoimikuntien käyttöön

NÄYTTÖTUTKINTO-OPAS NÄYTTÖTUTKINTO-OPAS. Näyttötutkinnon järjestäjien ja tutkintotoimikuntien käyttöön Oppaat ja käsikirjat 2012:11 NÄYTTÖTUTKINTO-OPAS Näyttötutkinnon järjestäjien ja tutkintotoimikuntien käyttöön NÄYTTÖTUTKINTO-OPAS Näyttötutkinnon järjestäjien ja tutkintotoimikuntien käyttöön Oppaat ja

Lisätiedot

TIEDONHALLINTA OPPILAITOKSISSA - Näyttötutkintoon liittyvien asiakirjatietojen käsittely ja arkistointi, diat 1-16

TIEDONHALLINTA OPPILAITOKSISSA - Näyttötutkintoon liittyvien asiakirjatietojen käsittely ja arkistointi, diat 1-16 SIHTEERITYÖN JA ASIAKIRJAHALLINNON TUTKINTOTOIMIKUNNAN INFOTILAISUUS 22.5.2013, Elinkeinoelämän keskusliito TIEDONHALLINTA OPPILAITOKSISSA - Näyttötutkintoon liittyvien asiakirjatietojen käsittely ja arkistointi,

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN KUSTANNUSTEN TIEDONKERUU VUODELTA 2013

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN KUSTANNUSTEN TIEDONKERUU VUODELTA 2013 TÄYTTÖOHJE 1(23) Kustannukset, tulot ja suoritteet vuonna 2013 AMMATILLISEN KOULUTUKSEN KUSTANNUSTEN TIEDONKERUU VUODELTA 2013 Sisällysluettelo Muutokset vuoden 2013 tiedonkeruussa... 2 Nuorten aikuisten

Lisätiedot

YRITTÄJÄN OPPISOPIMUSKOULUTUS PÄHKINÄNKUORESSA

YRITTÄJÄN OPPISOPIMUSKOULUTUS PÄHKINÄNKUORESSA YRITTÄJÄN OPPISOPIMUSKOULUTUS PÄHKINÄNKUORESSA Helsingin oppisopimustoimiston yhteystiedot Helsingin kaupunki Opetusvirasto Oppisopimustoimisto PL 3000 00099 Helsingin kaupunki Käyntiosoite Hämeentie 11

Lisätiedot

OPAS. Työssäoppimisen. työpaikalle

OPAS. Työssäoppimisen. työpaikalle OPAS Työssäoppimisen työpaikalle SISÄLTÖ Lukijalle 1. TYÖSSÄOPPIMINEN TYÖPAIKALLA ON OSA AMMATILLISTA KOULUTUSTA... 4 Mitä on työssäoppiminen? Nuoria ammattilaisia tarvitaan lisää Työssäoppimisella ja

Lisätiedot

Päivitetty 31.8.2015. Aikuisopiskelijan opas

Päivitetty 31.8.2015. Aikuisopiskelijan opas Päivitetty 31.8.2015 Aikuisopiskelijan opas Tervetuloa Kainuun ammattiopistoon! Olet ottanut merkittävän askeleen elämässäsi siirtyessäsi opiskelemaan Kainuun ammattiopistoon. Onnittelut hyvästä valinnasta.

Lisätiedot

Työssäoppimisen opas. työpaikoille

Työssäoppimisen opas. työpaikoille Työssäoppimisen opas työpaikoille Alkusanat Työssäoppiminen työpaikalla on osa ammatillista koulutusta.................1 Mitä on työssäoppiminen? Nuoria ammattilaisia tarvitaan lisää Työssäoppimisella

Lisätiedot

SORA-työryhmä Luonnos 21.8.2009

SORA-työryhmä Luonnos 21.8.2009 SORA-työryhmä Luonnos 21.8.2009 Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi ammatillisesta koulutuksesta ja ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annettujen lakien sekä ammattikorkeakoululain ja yliopistolain

Lisätiedot

Päivitetty 19.8.2014. Aikuisopiskelijan opas

Päivitetty 19.8.2014. Aikuisopiskelijan opas Päivitetty 19.8.2014 Aikuisopiskelijan opas Tervetuloa Kainuun ammattiopistoon! Olet ottanut merkittävän askeleen elämässäsi siirtyessäsi opiskelemaan Kainuun ammattiopistoon. Onnittelut hyvästä valinnasta.

Lisätiedot

Työelämäsertifikaatti

Työelämäsertifikaatti Työelämäsertifikaatti Työelämäsertifikaatti on osaamissertifikaatti, jonka sisältää keskeisiä asioita suomalaisen työelämän pelisäännöistä sekä suomalaisesta työlainsäädännöstä. Työelämäsertifikaatin tavoitteena

Lisätiedot

Muille kuin oppivelvollisille järjestettävästä perusopetuksesta säädetään 46 :ssä.

Muille kuin oppivelvollisille järjestettävästä perusopetuksesta säädetään 46 :ssä. Perusopetuslaki 21.8.1998/628 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku Soveltamisala ja tavoitteet 1 Soveltamisala Tässä laissa säädetään perusopetuksesta ja oppivelvollisuudesta. Lisäksi laissa

Lisätiedot

NÄYTTÖTUTKINTO-OPAS. Näyttötutkinnon järjestäjien ja tutkintotoimikuntien käyttöön. Oppaat ja käsikirjat 2011:4

NÄYTTÖTUTKINTO-OPAS. Näyttötutkinnon järjestäjien ja tutkintotoimikuntien käyttöön. Oppaat ja käsikirjat 2011:4 NÄYTTÖTUTKINTO-OPAS Näyttötutkinnon järjestäjien ja tutkintotoimikuntien käyttöön Oppaat ja käsikirjat 2011:4 Opetushallitus Oppaat ja käsikirjat 2011:4 ISBN 978-952-13-4701-6 (nid.) ISBN 978-952-13-4702-3

Lisätiedot

Puolustusvoimien liikenneopettajakoulutuksen kehittäminen. Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2012:4

Puolustusvoimien liikenneopettajakoulutuksen kehittäminen. Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2012:4 Puolustusvoimien liikenneopettajakoulutuksen kehittäminen Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2012:4 6 Puolustusvoimien liikenneopettajakoulutuksen kehittäminen Opetus- ja

Lisätiedot