Toimintasuunnitelma v. 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Toimintasuunnitelma v. 2013"

Transkriptio

1 Toimintasuunnitelma v. 2013

2 Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ YHTEISÖLLINEN OSALLISTUMIS-, TUKI- JA KOULUTUSTOIMINTA ERITYISTÄ TUKEA TARVITSEVIEN HENKILÖIDEN TYÖLLISTYMIS- JA KOULUTTAUTUMISVALMIUKSIEN EDISTÄMINEN VERKOSTOYHTEISTYÖ JA KUMPPANUUDET RESURSSIT VUODELLE

3 1. YLEISTÄ Kotikartanoyhdistys ry on järjestöjen vuonna 1996 perustama yleishyödyllinen yhdistys, joka tarjoaa ihmisläheisen toimintaympäristön kansalaisille, jäsenjärjestöille ja monille muille toimijoille Joensuun seudulla ja koko Pohjois-Karjalassa. Yhdistyksen perustajärjestöjä oli 16, nyt jäsenjärjestöjä on 44. Yhdistyksen tarkoituksena on edistää psyykkisesti sairaiden ja heidän omaisten psykososiaalista kuntoutumista ja samalla toimia myös muiden vammaisryhmien ja heidän omaisten kuntoutumisen edistämiseksi ja tehostamiseksi. Lisäksi yhdistys toimii mainittujen ryhmien koulutuksellisten toimintamahdollisuuksien parantamiseksi ja edistämiseksi. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää voittoa tavoittelematta: - psykososiaalista kuntoutusta ja virkistys- ja vertaistukitoimintaa pitkäaikaistyöttömille ja mielenterveyskuntoutujille - järjestää toimintaympäristön jäsenjärjestöille - järjestää koulutus- ja kurssitoimintaa jäsenilleen - järjestää työpajatoimintaa - osallistuu yhdistyksen tarkoitusta edistäviin projekteihin Kotikartanon katon alla toimii moninainen, erilaisten ihmisten muodostama yhteisö, jossa arvostetaan ja kunnioitetaan erilaisuutta, annetaan jokaiselle mahdollisuus osallisuuteen ja tekemiseen sekä hyödyntää omaa asiantuntijuuttaan ja osaamistaan. Kotikartanoyhdistys ry:n toiminnat ovat kokonaisvaltaisesti terveyttä ja hyvinvointia edistäviä ja syrjäytymistä ehkäiseviä ja/tai syrjäytymiskierteitä katkaisevia Työ- ja erilaiset ryhmätoiminnat antavat kokemuksen kuulumisesta yhteisöön. Mielekkään tekemisen kautta osallistujat saavat onnistumisen kokemuksia ja luottamus omaan itseen vahvistuu. Arjen hyvinvoinnin murros on tuonut mukanaan ennustamattomuutta, epävarmuutta ja eriarvoisuutta yhteiskuntaan. Alueen työllisyysennusteet, elinkeinoelämän epävarmuus ja kuntatalouden supistamistarpeet vaikuttavat kansalaisten eriarvoistumiseen niin hyvinvoinnin kuin palvelujenkin osalta. Pitkäaikainen työttömyys, asunnottomuus, päihde- ja/tai mielenterveysongelmat, epävarmuus ja turvattomuus, köyhyys ja ylivelkaantuminen ovat usein kasaantuneet. Ennusteiden mukaan aikuissosiaalityön asiakasperheiden määrä tulee olemaan vuoden 2012 loppuun mennessä perhettä, toimeentulotuen piirissä asiakasperheitä tulee olemaan noin Joensuun kaupungin mielenterveyskeskuksen palveluja on käyttänyt 3080 asiakasta. Erikoissairaanhoidon nuorisopsykiatrian poliklinikan palvelujen käyttäjien määrä on elokuun 2012 loppuun mennessä ollut 124 uutta potilasta. Asiakaskäyntejä nuorisopsykiatrian poliklinikalla on vuosittain Lapsiperheiden arjenhallintataitojen ongelmat näkyvät esim. Perheneuvoloiden käyntimäärien kasvuna vuodesta 2011 Käyntimäärä vuonna 2011 oli 1553 asiakasta ja vuonna 3

4 2012 käyntimäärän arvioidaan olevan 1775 asiakasta. (tiedot on saatu Joensuun mielenterveyskeskukselta, erikoissairaanhoidosta ja peruspalvelulautakunnalta) Julkisten palvelujen rinnalle kuntoutumisprosesseja tukemaan tarvitaan monimuotoisia järjestölähtöisiä tukimuotoja, joita kehitetään yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Tarvitaan myös toimintoja, joilla voidaan ehkäistä hoitoa vaativien ongelmien kehittymistä ja edistää ongelmien varhaista tunnistamista ja palveluohjauskäytäntöjä. Kansalaisten tasavertaista osallisuutta ja vaikuttamismahdollisuuksia voidaan edistää ylläpitämällä matalankynnyksen tekemisen paikkoja, joissa mahdollistuu sosiaalinen kanssa käyminen, sekä sosiaalisen median käyttö ja käytön opastus. Pohjois- Karjalassa työttömien henkilöiden määrä on lisääntynyt edelliseen vuoteen verrattuna 7 %. Joensuussa työttömyysaste oli heinäkuun 2012 lopussa 17 %. Heistä yli vuoden yhtäjaksoisesti työttömänä olleita oli maakunnassa lähes 600 henkilöä enemmän kuin vuosi sitten. Valtakunnallisten työvoimapoliittisen päätösten seurauksena työttömiksi työnhakijoiksi tulee työkykyistä ja ammattitaitoista väkeä. Ja kun toisaalta työpaikat vähenevät, vaikeassa työmarkkina- asemassa olevien henkilöiden työllistyminen ja ammatilliseen koulutukseen pääseminen on entistä haasteellisempaa vaikeutuneessa työllisyystilanteessa. Pohjois- Karjalassa on Välityömarkkinoilla moni erilaisia toimijoita, jotka tarjoavat tukityöpaikkoja ja valmennusta työttömille työnhakijoille. Kaikkein vaikeimmin työllistyttäville, jotka tarvitsevat moniammatillista tukea ja turvallisen yhteisön ei ole riittävästi paikkoja tarjolla. Tämä joukko ihmisiä on vaarassa pudota kaikkien turvaverkkojen ulkopuolelle. Kotikartano suuntaa ja kehittää toimintaansa näille henkilöille. Kotikartanoyhdistys ry on merkittävä alueellinen Välityömarkkinoiden toimija, joka kehittää toimintaansa yhteistyökumppaneiden kanssa vastaamaan ajan haasteita. Työttömyyden ja huonoosaisuuden lieveilmiöinä näkyvät lisääntyneet päihde-, mielenterveys- ja ihmissuhdeongelmat. Tämän vuoksi on selkeä tarve kehittää ja kohdentaa oikea aikaisesti työhön, kuntoutuksen/valmennuksen ja koulutuksen aikana tarvittavia tukitoimia, etenkin vaikeassa työmarkkina-asemassa olevien henkilöiden kohdalla. Kotikartanon katon alla toimii moninainen, erilaisten ihmisten muodostama yhteisö, jossa arvostetaan ja kunnioitetaan erilaisuutta, jokaiselle annetaan mahdollisuus osallisuuteen ja tekemiseen, oman osaamisensa hyödyntämiseen sekä vertaistukeen. Toiminnalla autetaan kaikkein vaikeimmassa työmarkkina-asemassa ja työvoiman ulkopuolella olevia henkilöitä. Kotikartanoyhdistys ry tarjoaa asiakkaille työpaikanomaisen ohjatun ja tuetun ympäristön arjenhallintaan, arkiasioista selviytymiseen ja ammatillisten taitojen kehittämiseen. Jo olemassa olevan ammatillisen koulutuksen rinnalle tulee kehittää uudenlaisia kouluttautumisvaihtoehtoja, joissa huomioidaan vaikeasti koulutettavien henkilöiden erityistarpeet. Lisäksi tarvitaan toimivia ja joustavia yhteistyökäytäntöjä järjestöjen, työvoimahallinnon, 4

5 koulutusorganisaatioiden ja yritystoiminnan välille, jolla voidaan ehkäistä heikossa työmarkkinaasemassa olevien syrjäytymistä yhteiskunnasta ja työmarkkinoilta. Kotikartanoyhdistys on ollut ja on mukana käynnistämässä ja toteuttamassa tuettuja ammatillisia koulutuskokeiluja yhteistyökumppaneiden kanssa. Toimintavuoden 2013 suurimpana kehittämiskohteena on oppimisympäristön tunnistaminen ja työtoimintojen opinnollistaminen aikuisten ammatillisten opintojen tutkintovaatimusten mukaisesti. Tämä mahdollistaa toimintaan osallistuville henkilöille entistä paremmat mahdollisuudet saada työtehtäviä, ohjausta yksiöllisesti ja työelämälähtöisesti sekä ammatillisten tutkintojen suorittamisen valmennusjaksojen aikana. Työmarkkinoiden vaativuuden kasvaessa on tärkeää parantaa näiden henkilöiden osaamista, ammattitaitoa ja näin edistää pääsyä avoimille työmarkkinoille. Oikea-aikaisia valmennus- ja tukitoimia sekä vaihtoehtoisia kouluttautumisväyliä kehittämällä osana ammatillista kuntoutusta parannetaan ja ylläpidetään toimintaan osallistuvien henkilöiden toiminta- ja työkykyä. Kotikartanoyhdistys ry toteuttaa sosiaalista työllistämistoimintaa ryhmä-, yksilö-, työ- ja työhönvalmennuksen sekä koulutuksen keinoin. Kotikartanon sosiaaliseen työllistämistoimintaan on tammi-elokuussa 2012 osallistunut 176 henkilöä, joiden työllistyminen oli erilaisista syistä johtuen pitkittynyt. Työkokeilussa ja kuntouttavassa työtoiminnassa on ollut 51 henkilöä ja kuntouttavan työtoiminnan ryhmätoimintaan osallistui kahdeksan henkilöä. Työvoiman ulkopuolella olevia mielenterveyskuntoutujia oli työtoiminnoissa kaksitoista henkilöä. Päihdeongelmia oli 12 henkilöllä, mielenterveysongelmia 42 henkilöllä, sosiaalisten tilanteiden pelkoja 19 henkilöllä, fyysisiä terveysongelmia 40 henkilöllä ja oppimisvaikeuksia 34 henkilöllä. Ammatillisiin opintoihin siirtyi 12 valmentautujaa. Tuetuissa koulutuskokeiluissa oli 21 henkilöä. Työkyvyn arviointiin, eläkeselvittelyihin ja kaupungin kuntouttavaan työtoimintaan siirtyi 14 henkilöä. Kotikartano on toiminnoillaan edistämässä myös kansalaisten oikeutta esteettömään tiedonsaantiin ja oppimiseen. Kävijöitä on ollut Kotikartanolla vuoden 2012 alusta elokuun loppuun mennessä yhteensä , joka on kävijää enemmän kuin edellisenä vuotena samalla aikavälillä. (Tässä ei ole eritelty eri henkilöitä, vaan laskettu käyntikertoja) Toiminnan onnistumisen edellytyksenä moniammatillinen ja monitoimijainen yhteistyö sekä Kotikartanon toimihenkilöiden monipuolinen, ajan tasalla oleva osaaminen. 5

6 2. YHTEISÖLLINEN OSALLISTUMIS-, TUKI- JA KOULUTUSTOIMINTA Päämäärä Kansalaisten osallisuuden ja vaikuttamismahdollisuuksien edistäminen Tavoite 1. Monimuotoisen kansalaisia hyödyttävän kohtaamispaikan ja yhteisöllisyyden ylläpitäminen ja kehittäminen Keinot Kotikartano ympäristöineen mahdollistaa erilaisten ja eri elämäntilanteissa olevien kansalaisten yhteisön, joka edistää osallistujien elämänhallintaa, vähentävää yksinäisyyttä ja eristyneisyyttä. Yhteistyökumppaneille avoin, käytettävissä oleva toimintapaikka tuo synergiaetua paikalliseen ja alueelliseen vapaaehtoistoimintaan ja sen koordinointiin. Ympäristöä, tiloja ja toimintaa ideoidaan, suunnitellaan ja rakennetaan yhdessä lähialueen asukkaiden ja yhteistyökumppaneiden kanssa. Näin voidaan tarjota mahdollisimman monille kansalaisille toimintaympäristö ja yhteisöllisyydestä syntyvää tukea. Järjestöille ja yhteistyökumppaneille tarjotaan tiloja ja toimintaympäristö heidän omiin toimintoihinsa. Yhteistyössä Hukanhaudan asukasyhdistyksen ja lähiön asukkaiden, Joensuun kaupungin ja Ev. lut. seurakunnan kanssa v oli tavoitteena aloittaa Kotikartanon pihapiirin ja lähialueen suunnittelu, jotta se vastaisi eri-ikäisten kansalaisten harrastus- ja liikunta paikkojen tarpeita. Se ei toteutunut suunnitellusti lähinnä resurssien (henkilöresurssin) niukkuudesta johtuen. Kansalaiskysely asukkaiden toiveista toteutettiin uudelleen Kotikartanoyhdistyksen v syyspäivän yhteydessä syyskuussa. Näiden vastausten pohjalta v yhdessä suunnitellaan ja rakennetaan toimintaympäristöä. Yhdessä tekemällä kehitetään asutusalueen yhteisöllisyyttä ja alueen käyttäjien vastuuta oman asuinalueensa viihtyisyydestä ja turvallisuudesta eri-ikäisten ihmisten näkökulmasta. Toimintavuoden 2013 aikana jatketaan avoimien toiminnallisten päivien ja tapahtumien järjestämistä eri-ikäiset ihmiset huomioiden. Joensuun seudun erilaisten oppijoiden kanssa ylläpidetään Kotikartanolla Opinpesää, josta saa tietoa ja materiaalia oppimisvaikeuksista. Siinä yksittäiset kansalaiset voivat myös itse käydä tekemässä testejä oppimisvaikeuksien tunnistamiseksi ja tutustua erilaisiin aihetta käsitteleviin materiaaleihin. Pajatoiminnat kehittävät ja ylläpitävät toimintoja, tiloja ja välineitä pajoissa, tarjoavat tarpeista lähtevän tekemisen paikan eri syistä syrjäytyneille/syrjäytymisuhanalaisille henkilöille päivä- ja ryhmätoimintoihin. 6

7 Jäsenjärjestöille tarjotaan koulutuksiin, tapahtumiin ja kokouksiin tiloja ja toimintaympäristö sekä näihin toimintoihin liittyviä ruoka- ja majoituspalveluja. Toimintoja ja ohjausta sekä välineitä tarjotaan myös yksittäisille kansalaisille (mm. kädentaidot). Vuoden 2013 aikana käynnistetään Kartanotie 3 tiloihin (entiset kriisikeskuksen tilat) Käsityökahvila ja NETTI piste sekä muita vastaavia kansalaiskyselyssä esille tulleiden tarpeiden mukaisia toimintoja. Periaatteena on, että kansalaiset/järjestöt tuovat tilaan toimintoja ja kantavat niistä vastuun. Taustatukea he saavat Kotikartanolta. Talosta on tarkoitus kehittää Hukanhaudan KYLÄTALO, jossa olisi kansalaisten itsensä ylläpitämää toimintaa kaikkina päivinä aamusta iltaan vauvasta vaariin. Tulostavoitteet 1. Kotikartanolla kävijöitä henkilöä toimintavuoden aikana 2. Eri toimijoiden välinen yhteistyö tiivistyy 3. Yhteisöllisyys talon käyttäjien ja alueen asukkaiden kokemana Miten mitataan Atk-pohjaiset tilastot Yhteisten tapahtumien, kurssien määrä toimintavuoden aikana Yhteistyökumppaneille tehdyt kyselyt ja yhteiset arviointikeskustelut Käyttäjien tarinoita kerätään Tavoite 2. Hyvinvoinnin ja osallistumismahdollisuuksien edistäminen Keskeinen painopiste on edelleen jäsenjärjestöjen tarpeisiin suunnattujen tukihenkilökoulutusten, mielenterveyskuntoutujien vertaisryhmätoiminnan ja ryhmänohjaajakoulutuksen sekä erityisesti jatkokoulutusten edelleen kehittäminen ja laajentaminen maakuntaan. Yhteistyötä tehdään jäsenjärjestöjen kanssa koulutuksien suunnittelussa ja toteutuksessa. Vertaisryhmä- ja tukitoiminnan kehittämishakkeen suunnittelu ja työstäminen hankesuunnitelmaksi yhteistyössä eri toimijoiden kanssa on yksi toimintavuoden painopisteitä. Keinot Vuoden 2013 aikana jatketaan ja kehitetään vuonna 2012 aloitettua tukihenkilövälitystä mielenterveys- ja päihdekuntoutujille. Yhteistyötä tehdään Pohjois-Karjalan Ammattikorkeakoulun sosiaalialan opiskelijoiden kanssa. Eri järjestöjen vapaaehtoistoimijoille ja tukihenkilöille järjestetään virkistystoimintaa. Kerran vuodessa järjestetään yhteistyöverkoston kanssa laajempi vapaaehtois- ja tukihenkilötoiminnan seminaari, jossa paneudutaan erityisesti vapaaehtoistoimijoiden jaksamiseen. 7

8 Kotikartanon ATK- kurssit, ohjaus ja tuki sekä mahdollisuus tietokoneiden käyttöön lisäävät kansalaisten tietoyhteiskuntaan osallistumista sekä sosiaalisen median käyttöä. Yhä useammat palvelut tarjotaan kansalaisille verkkopalveluina ja tämä vaatii kaikilta ATK:n perustaitojen osaamista. Kotikartanoyhdistys vastaa Järjestöjen yhteisen Rätinki-lehden toimituksesta. Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän viestinnän mediakoulutuksen opiskelijat tekevät lehden taiton. Lehti toimii järjestöjen, vapaaehtoistoimijoiden ja ennen kaikkea yhteiskunnan vaikeimmassa asemassa olevien henkilöiden asioiden esille nostajana ja virittää keskustelua eri toimijoiden välille. Mielenterveyskuntoutujille järjestetään mielekästä tekemistä pajoissa heidän omien voimavarojensa ja osaamisensa puitteissa. Tekemistä tärkeämpää on osallistuminen yhteiseen toimintaan, sosiaalisen verkoston luominen ja ylläpitäminen sekä arjenhallinta taitojen kehittyminen. Nämä toiminnat toimivat osallistujille ponnahduslautana joko opiskelemaan tai työvoimahallinnon palvelujen piiriin. Osalle henkilöistä tämä toiminta voi olla pysyväisluoteista. Tähän toimintaan koulutetaan vertaisohjaajia ja toimintaa kehitetään entistä enemmän vertaisohjaaja vetoiseksi. Pääasiassa mielenterveyskuntoutujille suunnatut, säännöllisesti, viikoittain, kokoontuvat vertaisryhmät (Kirjavat -ryhmä ja Hell s Kitchen -ruoanlaittoklubi) jatkavat ohjattuina toiminnallisina vertaistukiryhminä. Aivohalvaus- ja afasiayhdistyksen Nuotta-vertaisryhmä kokoontuu vertaisohjaajien vetämänä. Ohjaajat saavat tuen ja tilat Kotikartanolta. Uutena vertaistukiryhmänä käynnistetään äitien vertaisryhmää. Ryhmän tarkoituksena on tukea äitien arjessa jaksamista, auttaa löytämään voimavaroja ja auttaa luomaan uusia sosiaalisia suhteita. Idea ryhmän perustamisesta syntyi äiti-lapsileirillä. Paniikkihäiriöisten vertaisryhmä käynnistyy alkuvuodesta. Vertaisohjaajaksi innostunut henkilö käy koulutukset loppuvuoden 2012 aikana. Uudet ryhmät aloittavat ammatillisesti ohjattuina. Nuorille ja lapsiperheille kehitetään leiritoimintaa päiväleireinä sekä useamman vuorokauden kestävinä leireinä. Päiväkotien ja koulujen kanssa yhteistyötä tiivistetään tarjoamalla heille retkipäiviä Kotikartanolle ja sen ympäristöön. Järjestöyhteistyötä tiivistetään myös leiritoiminnan puitteissa. Kotikuntoutusta tukevaa järjestölähtöistä vapaaehtois- ja harrastustoimintaa kehitetään yhteistyössä hoitavan tahon kanssa ja sitä toteutetaan Kotikartanon työpajoissa, lähiympäristössä sekä tutustutaan ohjatusti muihin tarjolla oleviin harrastusmahdollisuuksiin. Syrjäytymisvaarassa oleville ja jo syrjäytyneille henkilöille kehitetään käyttäjä lähitöisesti myös viikonlopputoimintoja. Toiminnoissa painotetaan liikunnan ja elämäntapojen merkitystä kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin. 8

9 Järjestöille suunnatun koulutus- ja virkistystoiminnan tavoitteena on järjestöjen oman toiminnan vahvistaminen. Järjestöjen verkostoitumista ja yhteistyötä pyritään kehittämään järjestämällä jäsenjärjestöille yhteisiä tapahtumia ja kehittämisen foorumeja. Kotikartanoyhdistys ry tarjoaa tilat ja toimintaympäristön myös jäsenjärjestöjen toteuttamille ryhmäja tukitoiminnoille. Vuonna 2013 Yhdistys toteuttaa TYHY- toimintaa Työhyvinvoinnin suunnitelman mukaisesti. TYHY-toiminnan toteutuksessa tehdään yhteistyötä ammatillisten oppilaitosten kanssa. Koko talon yhteiset retket, liikunta- ja teemapäivät lisäävät yhteisöllisyyttä ja osallistujien joukkoon kuuluvuuden tunnetta. Kotikartanon yhteisöllisyyden säilyttämisen kannalta maanantaisin pidettävät väen palaverit koetaan erittäin tärkeiksi. Palavereissa käsitellään Kartanon arjen asioita, kuullaan asiantuntijaalustuksia sekä tietoiskuja ajankohtaisista ja yhteisön jäseniä puhuttavista asioista Kartanon väen ideoiden ja toiveiden pohjalta. Tulostavoitteet v Toimintoihin osallistujien kokema hyvinvointi ja arjenhallintataidot paranevat 2. Mielenterveyskuntoutujien tukihenkilövälitys toimii 3. Syntyy uusia toimintamuotoja Miten mitataan ATK-pohjainen palautekysely ja haastattelut toimintoihin osallistujille ATK-pohjaiset tilastot ja Asiakaspalautteet toiminnasta ATK-opetusta ja ohjausta saaneiden määrä koulutustietokannasta Osallistujien palaute ja itse arviointi Toteutetaan itsearviointia työyhteisössä yhteistyökumppaneiden kanssa sekä hyödynnetään yliopiston opiskelijoita erilaisten selvitysten ja arviointien toteuttamisessa. 3. ERITYISTÄ TUKEA TARVITSEVIEN HENKILÖIDEN TYÖLLISTYMIS- JA KOULUTTAUTUMISVALMIUKSIEN EDISTÄMINEN Toiminnan päämäärä, tavoitteet ja toteutus Kotikartanoyhdistys ry:n sosiaalisen työllistämistoiminnan perustana on professori Juhani Ilmarisen kehittämä Työkyky- talomalli. Se perustuu tutkimuksiin, joissa on selvitetty työ- ja toimintakykyyn vaikuttavia tekijöitä. 9

10 Yhteiskunta Perhe Työkyky Lähiyhteisö Työ Työolot Työn sisältö ja vaatimukset Työyhteisö ja organisaatio Esimiestyö ja johtaminen Arvot Asenteet Motivaatio Ammatillinen osaaminen Terveys Toimintakyky Kuva 1. Työkyky- talomalli Päämäärä: Vaikeassa työmarkkina-asemassa ja työvoiman ulkopuolella olevien henkilöiden toiminta- ja työkyvyn ylläpitäminen ja vahvistaminen, osallisuuden edistäminen sekä työllistymisedellytysten paraneminen valmennuksen, koulutuksen ja muiden tukitoiminnan keinoin. Tavoitteet Tavoite 1. Toiminaan osallistujien toimintakyky paranee (fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen toimintakyky) Keinot: Ryhmätoiminnat (vertaistuki) 10

11 Yksilövalmennus: yksilövalmentaja työskentelee asiakkaan kanssa arjenhallinnan ja toimintakyvyn edistämiseksi. Hän on mukana asiakkaan arjessa ja tekee kiinteää yhteistyötä asiakkaan muun tukiverkoston kanssa. Yhdessä asiakkaan kanssa kuntoutussuunnitelmaan kirjatut asiakaslähtöiset tavoitteet ja niiden mukainen toiminta. Seuranta ja arviointi: Sähköiset asiakaspalautteet ja asiakkaiden itsearvioinnit ja arviointikeskustelut Kuntoutussuunnitelman tavoitteiden toteutumisen seuranta ja arviointi Tavoite 2. Toimintaan osallistujien terveydentila pysyy ennallaan tai paranee Keinot: Terveyshaastattelut ja UKK kävelytestit. Terveyteen liittyvät tietoiskut ja henkilökohtaisella ohjauksella. Edullinen ja terveellinen aamupala ja lounas tarjolla. Asiakkaiden terveyden ja hyvinvoinnin sekä toiminta- ja työkyvyn edistämiseksi toteutetaan TYHY- toimintaa työhyvinvointi suunnitelman mukaisesti. Tavoite 3. Toimintaan osallistujien ammatillinen osaaminen paranee Keinot: Työvalmennus, joka on asiakkaan yksilöllisten tarpeiden ja valmiuksien mukaan suunniteltu tavoitteellinen työn avulla tapahtuva ammatillista osaamista parantava toiminta. Joidenkin asiakkaiden tavoitteiden ja tarpeiden mukaan työvalmennus on työ- ja toimintakykyä ylläpitävää ja edistävää sekä arjenhallintaa tukevaa toimintaa (henkilöillä, joiden työura on loppupuolella, tuetaan eläkkeelle siirtymistä mahdollisimman toimintakykyisenä) Työvalmentajan päätehtävä on antaa päivittäiseen työhön liittyvää tukea, jotta asiakkaan työelämävalmiudet kehittyvät. Yksilövalmentaja työskentelee asiakkaan kanssa arjenhallinnan ja toimintakyvyn edistämiseksi. Lyhytkestoiset koulutukset Valmennusjaksoihin sisältyy Kotikartanon ja A-ajokorttikoulutuksia, Hygienia-passi koulutusta ja Ensiapukoulutuksia. Nämä koulutukset edistävät osallistujien työllistymistä ja/tai antavat lisävalmiuksia vapaaehtoistoimintaan. Tavoite 4. Työllistymis- ja /tai opiskeluväylä tai muu pysyvämpi vaihtoehto löytyy 75 % toimintaan osallistuneelle henkilöille Keinot: Työllistymis- ja kouluttautumisväylien kartoitus: Kartoittaminen tarkoittaa yhteistyössä asiakkaan kanssa tehtävää selvittelyä ja pohdintaa sekä havaintoihin perustuvaa arviointia. Palveluprosessin aikana jokainen osallistuja tekee yhdessä hankkeen työntekijän kanssa yksilöllisen suunnitelman työllistymiseen tai opiskeluväylän löytämiseen. 11

12 Koulutuskokeilut Prosessin aikana asiakkaan kanssa muodostetaan kokonaiskuva opintojen suorittamiseen vaadittavasta osaamisesta, soveltuvuudesta valitulle ammattialalle sekä motivaatiosta ja sitoutumisesta. Koulutusvalmennuksesta vastaava työntekijä tekee asiakkaan ja koulutusorganisaation kanssa lopullisen päätöksen opiskelusta, koulutusväylästä ja aikataulusta sekä mahdollisesta koulutuksen aikana tarvittavasta tuesta, esim. tuettu oppisopimus, näyttötutkintoperusteiset osatutkinnot. Oppimisen ohjaus ja tuki tulee yhteistyönverkoston työpaikoille Kotikartanon kautta. Tämä malli hyödyntää niitä henkilöitä, jotka eivät syystä tai toisesta (esim. oppimisvaikeudet) ole pystyneet / eivät pysty opiskelemaan ryhmän mukana ja / tai heillä on ammatilliset opinnot keskeytyneet. Palveluohjaus Palveluohjaus on toimintoja, joissa asiakkaan prosessista vastaava Kotikartanoyhdistys ry:n työntekijä ohjaa asiakasta käyttämään tarvitsemiaan palveluja, yksilölliset tarpeet huomioiden. Hän huolehtii samalla palvelujen oikeasta kohdentumisesta, asiakkaan tarpeiden mukaan järkevästä ketjuuntumisesta ja jäsentymisestä kokonaisuuksiksi. Tavoitteena on edistää osallisuutta ja integroitumista yhteiskuntaan. Seuranta ja arviointi Kotikartanoyhdistyksellä on käytössä Valmennuksen arvioinnin tukijärjestelmä V.A.T. asiakastietojen hallintajärjestelmänä. Järjestelmä pohjautuu WHO:n ICF- luokitukseen. Työpajoissa työvalmennus tapahtuu V.A.T. -järjestelmään asiakkaan kanssa yhdessä tehdyn kuntoutussuunnitelman tavoitteiden mukaisesti. Järjestelmällä kerätyt tiedot: itsearvioinnit, ohjaajan havainnot, asiakaspalautteet ja raportit toimivat asiakkaan etenemisen ja valmennusprosessien arvioinnin pohjana. 4. VERKOSTOYHTEISTYÖ JA KUMPPANUUDET Toimintamme onnistumisen ja vaikuttavuuden kannalta on tärkeää, että yhteisöllämme on toimivat yhteistyösuhteet julkisen ja yksityisen sektorin toimijoiden kanssa ja riittävästi molemminpuolista tietoa toiminnoista ja palveluista. Järjestöjä ja yhteistyökumppaneita kutsutaan yhteisiin tuumaustalkoisiin ja ideointi-iltoihin yhteistyötä tehostamiseksi ja käydään keskustelua toimintavuoden aikana. Maakuntaliitto Kotikartanoyhdistys ry osallistuu Maakuntaliiton nimeämän järjestöasiainneuvottelukunnan Janen työskentelyyn sekä sen asettaman vapaaehtoistoimijoiden Janeko-koulutustyöryhmän toimintaan. Neuvottelukunnan tavoitteena on nostaa järjestöjen ääni maakunnalliseen suunnitteluun ja päätöksentekoon ja saada järjestöt mukaan maakunnalliseen suunnittelutyöhön. Kotikartano toimii alueellisten mielenterveystyötä tekevien järjestöjen työryhmän koolle kutsujana. 12

13 Yhteisvoimin tuodaan yhteiskunnan heikoimmassa asemassa olevien kansalaisten elinoloihin, elämänhallintaan, hyvinvointiin ja asemaan liittyviä epäkohtia ja muutosehdotuksia päättäjien tietoisuuteen. Näin toimitaan yhdessä edellä mainittujen ryhmien edunvalvojina. Yksittäisten kansalaisten edunvalvontaa tehdään päivittäisessä yhteistyössä eri toimijoiden kesken, mm. Mania työryhmä (Mielenterveystyötä tekevien järjestöjen jäsenistä koottu ryhmä, jossa on myös julkisen sektorin edustus). Joulumaa työryhmä Joulumaa on järjestöjen, seurakuntien, sosiaalitoimen yhdessä järjestämä jouluaaton ruokailu yksinäisille ja vähävaraisille. Kotikartano koordinoi toimintaa. Ruokailuun osallistuu vuosittain henkilöä. Järjestöyhteistyö Vapaaehtois-, tukihenkilö- ja vertaisohjaajien koulutukset, ohjaus, virkistystoiminta ja välitys. Kukin taho tuo oman osaamisensa ja panoksensa koulutuksiin ja tapahtumiin. Tapahtumien suunnittelu ja toteuttaminen Järjestöjen yhteisen Rätinki-lehden toimitus Kotikartanon tilat ovat järjestöjen käytettävissä. Perheen Talo hanke Kotikartanoyhdistys ry on mukana Pelastakaa Lapset ry:n hallinnoimassa Perheen talo - hankkeessa. Yhteistyö on tällä hetkellä suunnitteluun ja toiminnan kehittämiseen sekä tiedon välitykseen liittyvää. Perheen talon kautta tulee osallistujia Kotikartanon ryhmiin ja toisaalta Kotikartanolta voidaan ohjata henkilöitä Perheen talon toimintoihin. Joensuun Seudun erilaiset oppijat Opinpesän ylläpitäminen ja oppimisvaikeuksiin liittyen tiedotusta ja ohjausta tehdään yhdessä Joensuun Seudun erilaisten oppijoiden kanssa. Itä-Suomen yliopisto Arviointeja ja selvityksiä (gradut) Tukea ja koulutuksia kehittämistyöhön/ Täydennyskoulutuskeskus Aducate Kotikartanoyhdistys ry on mukana Itä-Suomen yliopiston koulutus- ja kehittämispalvelu Aducaten hallinnoimassa TYPKE hankkeessa, joka kehittää työllistymispalveluja Pohjois-Karjalassa. Psykiatrinen erikoissairaanhoito, perusterveydenhoito ja sosiaalitoimi Kehitetään yhdessä järjestölähtöisiä, kuntoutumista tukevia toimintoja Toimintapäiviä ja infotilaisuuksia Paiholan sairaalassa. Yhteisiä asiakkaita, joiden asioissa säännölliset verkostopalaverit Kaste-hanke Kaste ohjelman Arjen mieli ( ) Laatua ja suunnitelmallisuutta mielenterveys- ja päihdetyön arkeen Itä- ja Keski-Suomessa projektikoordinaattori Minna Turusen kanssa on käyty keskustelua Joensuun osahankesuunnitelman kohdasta Kuntoutusprosessin tehostaminen. Myös Kaste hankkeen selvityksessä on tullut esille tarve vertaistoiminnan kehittämisestä ja koordinoinnista maakunnallisesti. Yhteistyötä jatketaan uudella Kaste-kaudella. 13

14 Työhallinto Kotikartanoyhdistys ry on mukana Työhallinnon koolle kutsumassa Välityömarkkinatyöryhmässä kehittämässä yhteistyötä ja toimivia yhteistyökäytäntöjä asiakkaan näkökulmasta. Työryhmässä on kattava edustus alueen toimijoista. Kun kunkin toimijan roolia selkeytetään, estetään päällekkäisiä toimintoja ja voidaan yhdistää resursseja ja osaamista. Työryhmä ottaa kantaa myös työmarkkinoiden ja lainsäädännön epäkohtiin käyttäjä asiakkaiden näkökulmasta. On tärkeää löytää ja kohdentaa valmennustoimenpiteet asiakaslähtöisesti, tarkoituksenmukaisesti ja oikea-aikaisesti. Tämä edellyttää koko toimijaverkoston (työvoimahallinto, yritykset, kunnat, oppilaitokset ja järjestökenttä) saumatonta yhteistyötä. Joensuun kaupunki Joensuun kaupungin työllistämisyksikön kautta saadaan työharjoittelu- ja tukityöpaikkoja Kotikartanolla valmentautuneille henkilöille. Toisaalta työllistämisyksiköstä saadaan tietoa, minkä tyyppisiin työtehtäviin kaupunki tarvitsee työntekijöitä. Näin Kotikartanolla voidaan täsmävalmentaa henkilöitä ko. tehtäviin. Näyttötutkintoperusteisten ammatillisten opintojen suorittajat voivat olla työssäoppimassa ja näyttöjä suorittamassa kaupungin työpaikoissa. Tuki ja ohjaus opiskeluun ja tutkintotilaisuuksien suunnitteluun tulee Kotikartanolta. Tämä kouluttautumisväylä on tarkoitettu erityistä tukea tarvitseville, mm. erilaisille oppijoille, ja sitä toteutetaan yksittäisenä työvoimapoliittisena koulutuksena tai opiskellaan tukityösuhteen aikana. Koulutusorganisaatiot Pohjois-Karjalan Aikuisopiston ja työvoimanpalvelukeskuksen kanssa toteutetaan ja edelleen kehitetään kouluttautumismallia, jossa on mahdollista joustavasti yhdistää koulutusta ja työvoimapoliittisia toimenpiteitä. Koulutus on aikuisten ammatillista näyttötutkintoon perustavaa koulutusta, joissa osaaminen osoitetaan tutkintotilaisuuksilla. Kotikartanoyhdistys ry toteuttaa yhteistyössä työhallinnon, koulutusorganisaatioiden ja työpaikkojen kanssa mallia, jossa on mahdollista joustavasti yhdistää koulutusta ja työvoimapoliittisia toimenpiteitä. Koulutus on aikuisten ammatillista näyttötutkintoon perustavaa koulutusta, joissa osaaminen osoitetaan tutkintotilaisuuksilla. Tuetun Oppisopimuksen mallia toteutetaan aikaisempien kokemusten pohjalta. Opiskelijalle laaditaan henkilökohtaistamissuunnitelma, jossa huomioidaan erityistuen tarve. Ohjaus ja tuki opiskeluun tapahtuvat työpajoissa yksilö- ja työvalmennuksella. Opinnot suoritetaan Kotikartanon työpajoilla tai yhteistyöverkoston työpaikoilla valmentavalla työssä oppimisella. Valmentavalla työssä oppimisjaksolla kehitetään osaamista käytännön työssä ja sovelletaan teoriaopintoja käytäntöihin. Valtakunnallinen työpajayhdistys Kotikartanoyhdistys ry on Valtakunnallisen työpajayhdistyksen jäsen ja saa sitä kautta koulutusta ja materiaalia toimintaansa. Kotikartanoyhdistys ry on myös mukana Valtakunnallisen työpajayhdistyksen toteuttamassa maahanmuuttajien MaMu-paja hankkeessa. Hanke kartoittaa toimijat, tuottaa tarvittavaa 14

15 materiaalia ja koulutusta sekä levittää hyviä käytäntöjä maahanmuuttajien työ- ja työhön valmennukseen. 5. RESURSSIT VUODELLE 2013 Henkilöstöresurssit Hallinto: kaksi henkilöä, ATK-paja: yksi henkilö, Tekstiilipaja: yksi henkilö, vertaisryhmä-, tuki- ja kurssitoiminta: kaksi henkilöä. Ruoka- ja majoituspalvelut: yksi henkilö, Puu- ja kehystämö: yksi henkilö, puutarha ja talohuolto: yksi henkilö kuusi kuukautta ja yksi yksilövalmentaja. ELY keskuksen rahoittamassa Osaaminen Näkyväksi hankkeessa on kolme työntekijää. Kansalaistoiminnan kehittäminen ja verkostojen ylläpitäminen vaatii aikaa ja resursseja. Toisaalta toiminnoille on kysyntää sekä yhteistyökumppaneita ja näin saadaan Kotikartanon tilat entistä tehokkaammin kansalaisia hyödyttävään käyttöön. Henkilöstön osaamisen ajan tasalla pitäminen ja jaksaminen yhä haasteellisemmassa ohjaustyössä ovat tulevien vuosien haasteena. Henkilöstö osallistuu yhteistyökumppaneiden järjestämiin lyhytkestoisiin koulutuksiin ja seminaareihin ammattitaitonsa ajan tasalla pitämiseksi. Toimihenkilöt osallistuvat työnohjaukseen ja henkilökohtaiset kehityskeskustelut käydään kaksi kertaa vuodessa. Henkilöstön vapaa-ajan harrastustoimintaa tuetaan mm. liikuntaseteleillä ja antamalla työaikaa 1h/viikko liikuntaan. Taloudelliset resurssit Toiminnan kokonaisbudjetti on , Raha-automaattiyhdistyksen rahoitus , ELYkeskuksen työvoimapoliittista avustusta haetaan Joensuun kaupungin avustus Ely- keskuksen palkkatukia arvioidaan tulevan yhteensä ja muita tuottoja Muut resurssit Yhdistyksen hallitus osallistuu toiminnan kehittämiseen ja arviointiin. Yhteistyöverkosto Eri oppilaitoksista tulevat opiskelijat työssäoppimisjaksoilla. Yhdistyksellä on päivitetyt työterveyshuollon ja työsuojelun suunnitelmat, jotka sisältävät riskikartoitukset. Erillistä tasa-arvosuunnitelmaa ei ole, mutta se huomioidaan toiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa. 15

Yhteisöllinen osallistumis-, tuki- ja koulutustoiminta Toimintasuunnitelma v. 2011

Yhteisöllinen osallistumis-, tuki- ja koulutustoiminta Toimintasuunnitelma v. 2011 Yhteisöllinen osallistumis-, tuki- ja koulutustoiminta Toimintasuunnitelma v. 2011 1. YLEISTÄ Kotikartanoyhdistys ry on järjestöjen vuonna 1996 perustama yleishyödyllinen yhdistys, joka tarjoaa ihmisläheisen

Lisätiedot

Erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden työllistymis- ja kouluttautumisvalmiuksien edistäminen Toimintasuunnitelma v. 2011

Erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden työllistymis- ja kouluttautumisvalmiuksien edistäminen Toimintasuunnitelma v. 2011 Erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden työllistymis- ja kouluttautumisvalmiuksien edistäminen Toimintasuunnitelma v. 2011 1. YLEISTÄ Kotikartanoyhdistys ry on järjestöjen vuonna 1996 perustama yleishyödyllinen

Lisätiedot

Kotikartanoyhdistys ry

Kotikartanoyhdistys ry Kotikartanoyhdistys ry Toimintasuunnitelma v. 2012 Hyväksytty vuosikokouksessa 17.11.2011 2 SISÄLTÖ 1. YLEISTÄ... 3 2. YHTEISÖLLINEN OSALLISTUMIS-, TUKI- JA KURSSITOIMINTA... 4 2.1 Monimuotoisen kansalaisia

Lisätiedot

Kiinni työelämässä -seminaari 11.11.09

Kiinni työelämässä -seminaari 11.11.09 MAHIS TYÖHÖN Kiinni työelämässä -seminaari Työllistymisen tuet ja palvelut Sari Honkonen ja Arja Pitkänen 11.11.09 1 TYÖLLISTYMISTÄ EDELTÄVÄT PALVELUT Työssäoppiminen on oppilaitoksen järjestämää työpaikalla

Lisätiedot

Sosiaalinen kuntoutuminen. 15.5.2012 Ilkka Peltomaa Etelä-Pirkanmaan työvoiman palvelukeskus

Sosiaalinen kuntoutuminen. 15.5.2012 Ilkka Peltomaa Etelä-Pirkanmaan työvoiman palvelukeskus Sosiaalinen kuntoutuminen 15.5.2012 Ilkka Peltomaa Etelä-Pirkanmaan työvoiman palvelukeskus Työ- ja elinkeinopalvelut Työ- ja elinkeinotoimiston uusi palvelumalli rakentuu kolmeen palvelulinjaan ja yrityslähtöisyyden

Lisätiedot

Suomussalmen Talentti -esiselvityshanke

Suomussalmen Talentti -esiselvityshanke Suomussalmen Talentti -esiselvityshanke Eväitä opinnälkään Kaisu Lehtinen-Nevalainen Talentti-hankkeessa kartoitetaan keinoja luoda Suomussalmelle ammatillisen oppimisen mahdollisuuksia. Hankkeen myötä

Lisätiedot

Ajankohtaista STM:n hallinnonalalta. Eveliina Pöyhönen

Ajankohtaista STM:n hallinnonalalta. Eveliina Pöyhönen Ajankohtaista STM:n hallinnonalalta Eveliina Pöyhönen Uusi sosiaalihuoltolaki Lain tarkoitus: Edistää ja ylläpitää hyvinvointia sekä sosiaalista turvallisuutta Vähentää eriarvoisuutta ja edistää osallisuutta

Lisätiedot

Maahanmuuttajien. valmennus työpajoilla. Esite työpajojen sidosryhmille & yhteistyökumppaneille

Maahanmuuttajien. valmennus työpajoilla. Esite työpajojen sidosryhmille & yhteistyökumppaneille Maahanmuuttajien valmennus työpajoilla Esite työpajojen sidosryhmille & yhteistyökumppaneille Työpaja monialainen yhteistyökumppani työpajojen kanssa yhteistyössä toimivia tahoja ovat muun muassa työ-

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma v. 2014

Toimintasuunnitelma v. 2014 Toimintasuunnitelma v. 2014 Kotikartanoyhdistys ry puh. 050 404 6870 etunimi.sukunimi@kotikartanoyhdistys.fi Kartanotie 9 fax. 013 316019 www.kotikartanoyhdistys.fi 80230 JOENSUU y 1082352-9 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus. Työelämään valmentautuminen ja työllistyminen - yhteistyön kehittäminen työelämän kanssa

Valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus. Työelämään valmentautuminen ja työllistyminen - yhteistyön kehittäminen työelämän kanssa Valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus Työelämään valmentautuminen ja työllistyminen - yhteistyön kehittäminen työelämän kanssa Pvm 4.12.2009 Helsinki Opetushallitus 1 Työelämään valmentautuminen ja

Lisätiedot

ESR haku mennessä. Rakennerahastoasiantuntijat Jaana Niemi, Tuula Isosuo ja Leena Tuunanen

ESR haku mennessä. Rakennerahastoasiantuntijat Jaana Niemi, Tuula Isosuo ja Leena Tuunanen ESR haku 16.2.2015 mennessä Rakennerahastoasiantuntijat Jaana Niemi, Tuula Isosuo ja Leena Tuunanen 14.1.2015 Ison kuvan hahmottaminen - Mikä on meidän roolimme kokonaisuudessa? Lähde: Maija-Riitta Ollila,

Lisätiedot

Kempeleen kunnan työpaja ZUUMI-PAJA Toimintasuunnitelma 2016

Kempeleen kunnan työpaja ZUUMI-PAJA Toimintasuunnitelma 2016 Kempeleen kunnan työpaja ZUUMI-PAJA Toimintasuunnitelma 2016 Kempeleen kunta Nuorisopalvelut xx.xx.2015 Johdanto Nuorisotyö ja -politiikka kuuluvat kunnan tehtäviin (Nuorisolaki, Kuntien nuorisotyö ja

Lisätiedot

18.4.2012 Eija Rissanen, Tukeva-työvalmennussäätiö Pirjo Oksanen, Kuopion kaupunki

18.4.2012 Eija Rissanen, Tukeva-työvalmennussäätiö Pirjo Oksanen, Kuopion kaupunki 18.4.2012 Eija Rissanen, Tukeva-työvalmennussäätiö Pirjo Oksanen, Kuopion kaupunki Vuodenvaihteessa - väkiluku 97 433 - Työttömyys 10,7 % (4 958 henkilöä) 2/12 10,5 % (4882 henkilöä) - Nuorisotyöttömyys

Lisätiedot

Jyväskylän seudun Perhe -hanke Perheen parhaaksi 6.11.2008 Projektipäällikkö KT, LTO Jaana Kemppainen

Jyväskylän seudun Perhe -hanke Perheen parhaaksi 6.11.2008 Projektipäällikkö KT, LTO Jaana Kemppainen Jyväskylän seudun Perhe -hanke Perheen parhaaksi 6.11.2008 Projektipäällikkö KT, LTO Jaana Kemppainen Neuvolan perhetyön asiakkaan ääni: Positiivinen raskaustesti 2.10.2003 Miten tähän on tultu? Valtioneuvoston

Lisätiedot

Toimiiko ohjaus? Kokemuksia ja näkemyksiä kentältä. Eveliina Pöyhönen 12.11.2010

Toimiiko ohjaus? Kokemuksia ja näkemyksiä kentältä. Eveliina Pöyhönen 12.11.2010 Toimiiko ohjaus? Kokemuksia ja näkemyksiä kentältä Eveliina Pöyhönen 12.11.2010 1 Lähtökohta Vaikeassa työmarkkina-asemassa olevien henkilöiden palvelut ja niiden kehittäminen Pitkäaikaistyöttömät Vammaiset

Lisätiedot

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8.

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8. Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille Hyväksytty 1.0/27.8.2009 Johtoryhmä Opetussuunnitelma 2.0/24.06.2010 2 (20) Sisällysluettelo 1 Tietoa Ammattiopisto

Lisätiedot

Seinätön valmennus - uhka vai mahdollisuus? Outi Rautio Valtakunnallinen työpajayhdistys ry

Seinätön valmennus - uhka vai mahdollisuus? Outi Rautio Valtakunnallinen työpajayhdistys ry Seinätön valmennus - uhka vai mahdollisuus? Outi Rautio Valtakunnallinen työpajayhdistys ry Työpaja Työpaja on yhteisö, jossa työnteon ja siihen liittyvien valmennus- ja ohjauspalvelujen avulla pyritään

Lisätiedot

Ajopuu vai tietoinen vaikuttaja

Ajopuu vai tietoinen vaikuttaja Ajopuu vai tietoinen vaikuttaja Miksi dokumentoida Tampere 11.6.2014 1 PAJATOIMINTA JOKA EI OLE DOKUMENTOITU EI OLE PAJATOIMINTAA Tampere 11.6.2014 2 24000 23000 22000 21000 20000 20772 21459 22791 22805

Lisätiedot

Tukea opiskelijan työllistymiseen tietoa opettajalle

Tukea opiskelijan työllistymiseen tietoa opettajalle Tukea opiskelijan työllistymiseen tietoa opettajalle 2 Milloin opiskelija voi tarvita tukea työllistymiseen? Miten oppilaitoksessa voidaan ohjata työllistymisessä? Ammatillisen koulutuksen tavoitteena

Lisätiedot

Ohjaamo osana ESR-toimintaa

Ohjaamo osana ESR-toimintaa Ohjaamo osana ESR-toimintaa Kohti ohjaamoa 23.9.2014 Merja Rossi Ohjelmakausi 2014-2020 yksi ohjelma Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 - Suomen rakennerahasto-ohjelma Sekä Euroopan sosiaalirahaston ESR

Lisätiedot

Kumppaniksi ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2012

Kumppaniksi ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2012 Kumppaniksi ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2012 Toiminta- ajatus Kajaanin kaupunki sekä Ristijärven ja Sotkamon kunnat järjestävät Kumppaniksi ry:n toimesta työhön ja koulutukseen tähtäävää valmennusta

Lisätiedot

Omaishoitajat ja Läheiset Liitto Ry. Yhdistyksen hallitus. Toiminnanjohtaja

Omaishoitajat ja Läheiset Liitto Ry. Yhdistyksen hallitus. Toiminnanjohtaja Omaishoitajat ja Läheiset Liitto Ry Aluetoiminta: Pohjois- ja Keski-Pohjanmaa sekä Kainuu Kokkolanseudun Omaishoitajat ja Läheiset Ry Yhdistyksen hallitus OMA Hoivapalvelu Oy:n hallitus Toiminnanjohtaja

Lisätiedot

Sosiaalitoimi työllistymisen tukena 11.11.2014

Sosiaalitoimi työllistymisen tukena 11.11.2014 Sosiaalitoimi työllistymisen tukena 11.11.2014 Järvenpään kaupunki Tanja Bergman 11.11.2014 - Työllistymisen palvelut Järvenpäässä & Aikuissosiaalityön rooli - Työikäisten sosiaalityö Järvenpäässä / muutossosiaalityö

Lisätiedot

KAINUULAISET VÄLITYÖMARKKINAT MURROKSESSA. KAIRA-hanke -Vaikuttavuutta Kainuun rakennetyöttömyyden purkamiseen (S10179)

KAINUULAISET VÄLITYÖMARKKINAT MURROKSESSA. KAIRA-hanke -Vaikuttavuutta Kainuun rakennetyöttömyyden purkamiseen (S10179) KAINUULAISET VÄLITÖMARKKINAT MURROKSESSA KAIRA-hanke -Vaikuttavuutta Kainuun rakennetyöttömyyden purkamiseen (S10179) KAIRA-HANKE Hallinnoija Kainuun maakunta -kuntayhtymä Kesto 2008 2010, optio vuoteen

Lisätiedot

Miten sosiaalisesta kuntoutusta tehdään?

Miten sosiaalisesta kuntoutusta tehdään? Miten sosiaalisesta kuntoutusta tehdään? Tuloksia valtakunnallisesta kuntakyselystä Jarno Karjalainen Sosiaalisen kuntoutuksen teematyö 8.2.2017 Tampere SOSKU-hanke SOSKU-hankkeessa (2015-2018) sosiaali-

Lisätiedot

Avoin ammattiopisto. Stadin ammattiopiston avointen opintojen toimintamalli

Avoin ammattiopisto. Stadin ammattiopiston avointen opintojen toimintamalli Avoin ammattiopisto Stadin ammattiopiston avointen opintojen toimintamalli Taustaa Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän Nuorten tuki hanke Ohjaamo malli Nuorten pitkäkestoinen ohjaus ja tuki http://avoinammattiopisto.ning.com/page/ohjaamo-1

Lisätiedot

Suunto projektin matka vuodesta 2013 tähän päivään.

Suunto projektin matka vuodesta 2013 tähän päivään. Suunto projektin matka vuodesta 2013 tähän päivään. Tulosten levittäminen ja juurruttaminen Tuotekehitystyön kautta rakentuu Suunto projektin tuetun työvoimakoulutuksen malli Vahva alku tuen ja ohjauksen

Lisätiedot

Nuorisotakuu määritelmä

Nuorisotakuu määritelmä Mitä on ohjaus nuorisotakuussa Elise Virnes 25.9.2013 Nuorisotakuu 2013 - määritelmä Jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle tarjotaan työ-, työkokeilu-, opiskelu-,

Lisätiedot

Työhyvinvoinnin yhteistyökumppanuus Savonlinnan kaupunki

Työhyvinvoinnin yhteistyökumppanuus Savonlinnan kaupunki Työhyvinvoinnin yhteistyökumppanuus Savonlinnan kaupunki Työstä terveyttä ja elinvoimaa! -seminaari 23.4.2015 Kruunupuisto Henkilöstösihteeri Susanna Laine Sisältö Strategia Henkilöstö Työhyvinvointiohjelma

Lisätiedot

REITTI AMMATTIIN hanke -tuettu oppisopimus 12.7.2010

REITTI AMMATTIIN hanke -tuettu oppisopimus 12.7.2010 REITTI AMMATTIIN hanke -tuettu oppisopimus 12.7.2010 Kuntoutuksen mahdollisuudet ja rooli syrjäytymisen ehkäisyssä 17.2.2011 Pirjo Kannisto Opetusministeriön linjauksia tulevaisuuden oppisopimuskoulutukseen

Lisätiedot

Alueellisen elinikäisen ohjauksen yhteistyöryhmän tehtävät, alueellinen koordinointi ja rahoitus. Salmia 4.-5.11.2013

Alueellisen elinikäisen ohjauksen yhteistyöryhmän tehtävät, alueellinen koordinointi ja rahoitus. Salmia 4.-5.11.2013 Alueellisen elinikäisen ohjauksen yhteistyöryhmän tehtävät, alueellinen koordinointi ja rahoitus Salmia 4.-5.11.2013 Elinikäinen ohjaus Elinikäiseen oppimiseen liittyvällä ohjauksella tarkoitetaan erilaisia

Lisätiedot

Paula Kukkonen erityisasiantuntija Bovallius ammattiopisto 14.10.2011. paula.kukkonen@bovallius.fi 1

Paula Kukkonen erityisasiantuntija Bovallius ammattiopisto 14.10.2011. paula.kukkonen@bovallius.fi 1 Paula Kukkonen erityisasiantuntija Bovallius ammattiopisto 14.10.2011 paula.kukkonen@bovallius.fi 1 1) Bovallius - ammattiopiston ja Kuntoutus ORTON in esitys työhön kuntoutuksen ja työelämään valmennuksen

Lisätiedot

EDURO-SÄÄTIÖN NUORTEN PALVELUT JA NEUROPSYKIATRINEN KUNTOUTUS. 6.10.2015 Tanja Raappana

EDURO-SÄÄTIÖN NUORTEN PALVELUT JA NEUROPSYKIATRINEN KUNTOUTUS. 6.10.2015 Tanja Raappana EDURO-SÄÄTIÖN NUORTEN PALVELUT JA NEUROPSYKIATRINEN KUNTOUTUS 6.10.2015 Tanja Raappana Eduro-säätiö Toiminnan ohjaus Työ- ja toimintakyvynarvionninp alvelut Kuntoutuksen palvelut Osaamisen vahvistamisen

Lisätiedot

Antaa eväitä hyvälle elämälle Susanna Holopainen Opinnäytetyö sosionomi (ylempi AMK)

Antaa eväitä hyvälle elämälle Susanna Holopainen Opinnäytetyö sosionomi (ylempi AMK) Sosiaalisen kuntoutuksen toimintamallin kehittäminen Antaa eväitä hyvälle elämälle Susanna Holopainen Opinnäytetyö sosionomi (ylempi AMK) Opinnäytetyö käsittelee sosiaalista kuntoutusta: sen taustoja,

Lisätiedot

Saada tietoa, kokeilla, osallistua, vaikuttaa ja valita. Löytää oma yksilöllinen työelämän polku

Saada tietoa, kokeilla, osallistua, vaikuttaa ja valita. Löytää oma yksilöllinen työelämän polku Saada tietoa, kokeilla, osallistua, vaikuttaa ja valita. Löytää oma yksilöllinen työelämän polku Milla Ryynänen, projektipäällikkö, Työelämän päämies projekti, Savon Vammaisasuntosäätiö 17.11.2015 TYÖELÄMÄN

Lisätiedot

Erilaisista osaajista työvoimaa -tour 2011 (Työmieli, Punainen Talo, Valtaväylä, Mieluisa)

Erilaisista osaajista työvoimaa -tour 2011 (Työmieli, Punainen Talo, Valtaväylä, Mieluisa) Erilaisista osaajista työvoimaa -tour 2011 (Työmieli, Punainen Talo, Valtaväylä, Mieluisa) Tiistai 23.8.2011, Rauma Rauman Merimuseo Oppilaitos-yhteistyöyritys -työmalli ja opinnollistaminen: käytännöllinen

Lisätiedot

Työmarkkinakeskusjärjestöjen esitykset 18.10.2012 koulutuksen ja työelämän yhteistyön kehittämiseksi

Työmarkkinakeskusjärjestöjen esitykset 18.10.2012 koulutuksen ja työelämän yhteistyön kehittämiseksi Työmarkkinakeskusjärjestöjen esitykset 18.10.2012 koulutuksen ja työelämän yhteistyön kehittämiseksi Ehdotukset valmisteltu työurasopimuksen pohjalta käynnistetyssä työryhmässä keskusjärjestötasolla. Neuvottelut

Lisätiedot

Työpaja Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen (8 osp) Alkuinfo työpajalle Aira Rajamäki Ammatillinen peruskoulutus

Työpaja Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen (8 osp) Alkuinfo työpajalle Aira Rajamäki Ammatillinen peruskoulutus Työpaja 4 3.3 Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen (8 osp) Alkuinfo työpajalle 15.4.2015 Aira Rajamäki Ammatillinen peruskoulutus 3.3 Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen Tutkinnon

Lisätiedot

SOTE- ja maakuntauudistus

SOTE- ja maakuntauudistus Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenne muuttuu miten kuntouttava työtoiminta, sosiaalinen kuntoutus ja muu osallisuutta edistävä toiminta asemoituvat muutoksessa Eveliina Pöyhönen SOTE- ja maakuntauudistus

Lisätiedot

Ajankohtaista järjestöjen roolista maakunta- ja soteuudistuksessa

Ajankohtaista järjestöjen roolista maakunta- ja soteuudistuksessa Kekohankkeen järjestöjen yhteinen tilaisuus Postitalolla 23.11.2017 Ajankohtaista järjestöjen roolista maakunta ja soteuudistuksessa VATES säätiö, 23.11.2017 Sarita FrimanKorpela, STM 1 27.11.2017 2 27.11.2017

Lisätiedot

vaikuttavuutta. Osaavaa työ- ja työhönvalmennusta hankkeen

vaikuttavuutta. Osaavaa työ- ja työhönvalmennusta hankkeen A) Hankkeen tavoitteena on, että Iisalmen seudun TE-toimiston alueella sijaitsevat työpajat ja tuotannolliset työkeskukset alkavat yhdessä tuotteistaa pajayksiköissä valmentautuville tai kouluttautuville

Lisätiedot

Toimintakyvyn arviointi ICF / VAT avulla ja tiedon käyttö (työhön) kuntoutuksessa. Kumppaniksi ry, Tuomas Leinonen

Toimintakyvyn arviointi ICF / VAT avulla ja tiedon käyttö (työhön) kuntoutuksessa. Kumppaniksi ry, Tuomas Leinonen Toimintakyvyn arviointi ICF / VAT avulla ja tiedon käyttö (työhön) kuntoutuksessa ICF On luettelo toimintakyvyn eri osa-alueista Antaa yhteisen kielen eri ammattilaisille Mahdollistaa tiedon välittämisen

Lisätiedot

Miten tuetaan osatyökykyisen työllistymistä?

Miten tuetaan osatyökykyisen työllistymistä? Miten tuetaan osatyökykyisen työllistymistä? Psykologi Tanja Josefsson, Tampereen TE-toimisto Projektipäällikkö Paula Salminen, Epilepsialiitto ry 24.4.2014 Kuka on osatyökykyinen Osatyökykyisyys (ent.

Lisätiedot

KIITO kiinni työhön ja osaamiseen

KIITO kiinni työhön ja osaamiseen KIITO kiinni työhön ja osaamiseen ESR-hanke 1.9.2016-31.8.2019 ESR Toimintalinja 3: Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus 6.1.Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen

Lisätiedot

Nordia-ilta Eriarvoistuminen ja arjen turvallisuus. Arjen turvaa Resurssien järkevää käyttöä ja voimavarojen kokoamista uudessa kunnassa

Nordia-ilta Eriarvoistuminen ja arjen turvallisuus. Arjen turvaa Resurssien järkevää käyttöä ja voimavarojen kokoamista uudessa kunnassa Nordia-ilta 26.4.2017 Eriarvoistuminen ja arjen turvallisuus Arjen turvaa Resurssien järkevää käyttöä ja voimavarojen kokoamista uudessa kunnassa Ilpo Tapaninen Pohjois-Pohjanmaan liitto Tärkeimmät

Lisätiedot

Erityisopiskelijan työssäoppimisen ja työllistymisen tuki

Erityisopiskelijan työssäoppimisen ja työllistymisen tuki Erityisopiskelijan työssäoppimisen ja työllistymisen tuki 11.02.2010 Miika Keijonen 12.2.2010 1 Monimuotoisuus työpaikalla 12.2.2010 2 Monimuotoinen työyhteisö Monimuotoisuutta kunnioittavassa työyhteisössä

Lisätiedot

Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas. Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri

Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas. Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri Ylilääkärii Työterveyshuolto tekee työtä työsuhteessa olevien terveyden edistämiseksi, työtapaturmien

Lisätiedot

ALVA - Oulun Eteläisen ALUEEN VAPAAEHTOISTOIMINNAN KEHITTÄMINEN JA KOORDINOINTI

ALVA - Oulun Eteläisen ALUEEN VAPAAEHTOISTOIMINNAN KEHITTÄMINEN JA KOORDINOINTI ALVA - Oulun Eteläisen ALUEEN VAPAAEHTOISTOIMINNAN KEHITTÄMINEN JA KOORDINOINTI ALVA yhteistyöryhmä ALVA hanke alueelliset ja valtakunnalliset verkostot riitta.prittinen-maarala@rko.fi puh. 050 4691 946

Lisätiedot

Lapin ammattiopistossa

Lapin ammattiopistossa VALMA JA TELMA Lapin ammattiopistossa Mitä on Valma? Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentavassa koulutuksessa (VALMA) on yhdistetty neljä aiempaa eri kohderyhmille suunnattua valmistavaa, valmentavaa,

Lisätiedot

Juna kulkee pienin askelin Heli Kaarniemi, TYPKE-hanke, UEF, Aducate. Ilman työnantajia ei ole työpaikkoja Sanna Soppela, TYPKE-hanke, UEF, Aducate

Juna kulkee pienin askelin Heli Kaarniemi, TYPKE-hanke, UEF, Aducate. Ilman työnantajia ei ole työpaikkoja Sanna Soppela, TYPKE-hanke, UEF, Aducate Juna kulkee pienin askelin Heli Kaarniemi, TYPKE-hanke, UEF, Aducate Osaamisen kehittäminen Sanna Saastamoinen, TYPKE-hanke, UEF, Aducate Ilman työnantajia ei ole työpaikkoja Sanna Soppela, TYPKE-hanke,

Lisätiedot

TAKUULLA RAKENTEISIIN!

TAKUULLA RAKENTEISIIN! TAKUULLA RAKENTEISIIN! TAKUULLA RAKENTEISIIN! TAVOITE 1. VOIMALA-yhteistyömalli, toiminta rakenteisiin 2. Vanhusten fyysisen ja psyykkisen hyvinvoinnin tukeminen kehittämällä luovuutta ja kulttuurisia

Lisätiedot

Kuntien, oppilaitosten ja työpajojen merkitys nuorisotakuun toteuttamisessa

Kuntien, oppilaitosten ja työpajojen merkitys nuorisotakuun toteuttamisessa Kuntien, oppilaitosten ja työpajojen merkitys nuorisotakuun toteuttamisessa Seinäjoki, 13.3.2013 Nuorisotakuun taustoja Perusasteen varassa olevat nuoret Työttömät alle 30-vuotiaat nuoret Työn ja koulutuksen

Lisätiedot

Opinnollistaminen yhteistyö ja osaamisen

Opinnollistaminen yhteistyö ja osaamisen Opinnollistaminen yhteistyö ja osaamisen tunnistaminen mahdollisuus ja haaste Reitti ammattiin hanke, vuodesta 2010 1.10.2017 Reitti ammattiin palvelu Hämeenlinnan seudun työvalmennussäätiö Luotsi Hämeenlinnan

Lisätiedot

Osaamisen tunnistamista tehdään koko tutkintoihin valmentavan koulutuksen ajan sekä tietopuolisessa opetuksessa että työssäoppimassa.

Osaamisen tunnistamista tehdään koko tutkintoihin valmentavan koulutuksen ajan sekä tietopuolisessa opetuksessa että työssäoppimassa. 1 Sosiaali- ja terveysalan tutkintoihin valmentava koulutus maahanmuuttajille OSAAMISEN TUNNISTAMINEN LÄHIHOITAJAN AMMATTITAITO - perustuu Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja 2010 ammatillisen

Lisätiedot

TE-palvelut ja validointi

TE-palvelut ja validointi TE-palvelut ja validointi Mestari2013 - Sinut on tunnistettu! koulutuspolitiikan seminaari 26.-27.11.2013 TE-PALVELUIDEN UUDISTAMINEN v. 2013- TE-PALVELUT JA VALIDOINTI EPÄVIRALLISEN JA ARKIOPPIMISEN TIETOJEN,

Lisätiedot

Työ- ja elinkeinohallinto kuntoutujan työllistymisen tukena

Työ- ja elinkeinohallinto kuntoutujan työllistymisen tukena Työ- ja elinkeinohallinto kuntoutujan työllistymisen tukena Pori 4.5.2010 Regina Salkovic Palveluverkoston päällikkö PIRELY TE - toimiston johtaja, Sastamalan TE - toimisto Pirkanmaan ELY-keskus, Regina

Lisätiedot

UUSI OVI työmarkkinoille. maahanmuuttajien valmennuksen ja kotouttamisen kehittäminen sosiaalisen työllistämisen toimialalla

UUSI OVI työmarkkinoille. maahanmuuttajien valmennuksen ja kotouttamisen kehittäminen sosiaalisen työllistämisen toimialalla UUSI OVI työmarkkinoille maahanmuuttajien valmennuksen ja kotouttamisen kehittäminen sosiaalisen työllistämisen toimialalla Valtakunnallinen työpajayhdistys ry TPY (www.tpy.fi) 1997 työpaja-ammattilaisten

Lisätiedot

Nuoret työpajoilta tavoitteellisesti elämään, koulutukseen ja työhön. Etelä-Pohjanmaan Pajoilta Urille pajaseminaari Seinäjoki 13.3.

Nuoret työpajoilta tavoitteellisesti elämään, koulutukseen ja työhön. Etelä-Pohjanmaan Pajoilta Urille pajaseminaari Seinäjoki 13.3. Nuoret työpajoilta tavoitteellisesti elämään, koulutukseen ja työhön Etelä-Pohjanmaan Pajoilta Urille pajaseminaari Seinäjoki 13.3.2013 Valtakunnallinen työpajayhdistys ry (TPY) Työpaja-ammattilaisten

Lisätiedot

KVANK/Työn ja päivätoiminnan valiokunta

KVANK/Työn ja päivätoiminnan valiokunta KVANK/Työn ja päivätoiminnan valiokunta Visiotyöryhmä Kehitysvammaisten ihmisten työ- ja päivätoiminnan kehittämisvisio (versio 20.11.2013) Kehitysvamma-alan asumisen neuvottelukunta 1 Tuettu päätöksenteko

Lisätiedot

POKAT Pohjois-Karjalan maakuntaohjelma

POKAT Pohjois-Karjalan maakuntaohjelma POKAT 2014 Pohjois-Karjalan maakuntaohjelma 2011-2014 Toimintalinjat: 1. Kilpailukykyiset elinkeinot ja yritystoiminta 2. Menestys viriää osaamisesta 3. Hyvinvoiva ja turvallinen maakunta 4. Puitteet houkutteleviksi

Lisätiedot

Nuorisotakuun toteuttaminen

Nuorisotakuun toteuttaminen Nuorisotakuun toteuttaminen Hyvinvointi- ja turvallisuuspalveluja sekä nuorisotakuun toteutumista koskeva kehittämisneuvottelu 4.8.2013 Saariselkä Lapin ELY-keskus Tiina Keränen 11.9.2013 Nuorisotakuu

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJILLE KOHDENNETTU TYÖLLISTÄMISPROJEKTI MaMuPlus-projekti 2009-2011

MAAHANMUUTTAJILLE KOHDENNETTU TYÖLLISTÄMISPROJEKTI MaMuPlus-projekti 2009-2011 Työvalmennussäätiö Tekevä Matarankatu 4 40100 Jyväskylä Keski-Suomen TE-keskus Cygnaeuksenkatu 1 40101 Jyväskylä MAAHANMUUTTAJILLE KOHDENNETTU TYÖLLISTÄMISPROJEKTI MaMuPlus-projekti 2009-2011 JATKOHAKEMUS

Lisätiedot

NUORTEN TYÖPAJATOIMINTA PSAVI-alueella. Nuorisotoimen ylitarkastaja Kirsi-Marja Stewart Pohjois-Suomen aluehallintovirasto

NUORTEN TYÖPAJATOIMINTA PSAVI-alueella. Nuorisotoimen ylitarkastaja Kirsi-Marja Stewart Pohjois-Suomen aluehallintovirasto NUORTEN TYÖPAJATOIMINTA PSAVI-alueella Nuorisotoimen ylitarkastaja Kirsi-Marja Stewart Pohjois-Suomen aluehallintovirasto 1 Nuorten työpajatoiminta Nykyisen nuorisolain 7 :n mukaan kunnan nuorisotyöhön

Lisätiedot

Avoimesti ammattiin joustavasti työelämään

Avoimesti ammattiin joustavasti työelämään Avoimesti ammattiin joustavasti työelämään 10-11.4.2014 TOTEUTTAJAT: RAHOITTAJA: Etelä-Savon ammattiopisto ja Savonlinnan ammatti- ja aikuisopisto Etelä-Savon ELY-keskus KOKONAISBUDJETTI: 981 761 euroa

Lisätiedot

Ennaltaehkäisevien ja kuntoutumista tukevien toimintatapojen sekä kehittämistarpeiden kartoitus

Ennaltaehkäisevien ja kuntoutumista tukevien toimintatapojen sekä kehittämistarpeiden kartoitus Ennaltaehkäisevien ja kuntoutumista tukevien toimintatapojen sekä kehittämistarpeiden kartoitus Kotihoidon, tukipalveluiden ja palveluohjauksen henkilökunnalle syksyllä 2014 1. Ikä Vastaajien määrä: 86

Lisätiedot

Työturvallisuus ammatillisessa peruskoulutuksessa. 4.2.2015 Tuija Laukkanen Ammatillinen peruskoulutus yksikkö

Työturvallisuus ammatillisessa peruskoulutuksessa. 4.2.2015 Tuija Laukkanen Ammatillinen peruskoulutus yksikkö Työturvallisuus ammatillisessa peruskoulutuksessa 4.2.2015 Tuija Laukkanen Ammatillinen peruskoulutus yksikkö Työturvallisuus ammatillisessa peruskoulutuksessa 1/2 Tutkinnon perusteisiin sisältyy erilaisia

Lisätiedot

Järjestöjen järjestö Perustettu 1998

Järjestöjen järjestö Perustettu 1998 Järjestöjen järjestö Perustettu 1998 SYRJÄYTYMISEN EHKÄISY JA YHTEISÖLLISYYS kotona asumisen tukeminen kansalaisaktiivisuuden edistäminen toimintakyvyn ja itsenäisen suoriutumisen tukeminen työllistäminen

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄ, MUURAME, JÄMSÄ

JYVÄSKYLÄ, MUURAME, JÄMSÄ 2012 2015 JYVÄSKYLÄ, MUURAME, JÄMSÄ Töihin!-palvelu: yritys- ja työnantajayhteistyö Ohjaus- ja kuntoutuspalvelut: palveluohjaus, kuntouttava työtoiminta ja työkyvyn arviointi Seinätön TYP: verkostoyhteistyö

Lisätiedot

Perustajayhteisöt. Iisalmen Kehitysvammaisten Tuki ry. Iisalmen Mielenterveystuki ry. Kiuruveden Varapäre ry. Sonkajärven Nuorison Tuki ry

Perustajayhteisöt. Iisalmen Kehitysvammaisten Tuki ry. Iisalmen Mielenterveystuki ry. Kiuruveden Varapäre ry. Sonkajärven Nuorison Tuki ry Perustajayhteisöt Iisalmen Kehitysvammaisten Tuki ry Iisalmen Mielenterveystuki ry Kiuruveden Varapäre ry Sonkajärven Nuorison Tuki ry Sonkajärven Mielenterveyskerho ry Iisalmen Invalidit ry ORGANISAATIO

Lisätiedot

Eloisa ikä ohjelman koordinaatio Ohjelman käynnistysseminaari 23.3.2012 Ohjelmapäällikkö Reija Heinola Ohjelmakoordinaattori Katja Helo

Eloisa ikä ohjelman koordinaatio Ohjelman käynnistysseminaari 23.3.2012 Ohjelmapäällikkö Reija Heinola Ohjelmakoordinaattori Katja Helo Eloisa ikä ohjelman koordinaatio Ohjelman käynnistysseminaari 23.3.2012 Ohjelmapäällikkö Reija Heinola Ohjelmakoordinaattori Katja Helo etunimi.sukunimi@vtkl.fi Esityksen sisältö Koordinaatiossa tapahtunutta

Lisätiedot

Sosiaalihuoltolaki uudistuu Sosiaalista kuntoutusta työpajoilla

Sosiaalihuoltolaki uudistuu Sosiaalista kuntoutusta työpajoilla Sosiaalihuoltolaki uudistuu Sosiaalista kuntoutusta työpajoilla Kuntamarkkinat 10.9.2014 Mea Hannila-Niemelä & Pirjo Oulasvirta-Niiranen Startti parempaan elämään -juurruttamishanke Valtakunnallinen työpajayhdistys

Lisätiedot

Miten tukea työurien jatkamista työpaikoilla?

Miten tukea työurien jatkamista työpaikoilla? Miten tukea työurien jatkamista työpaikoilla? Mistä työhyvinvointi koostuu? Työhyvinvointiryhmä tämä ryhmä perustettiin 2009 ryhmään kuuluu 13 kaupungin työntekijää - edustus kaikilta toimialoilta, työterveyshuollosta,

Lisätiedot

Nuorisotakuu koskee kaikkia nuoria. Elise Virnes

Nuorisotakuu koskee kaikkia nuoria. Elise Virnes Nuorisotakuu koskee kaikkia nuoria Elise Virnes 29.5.2013 Nuorisotakuu 2013 - määritelmä Jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle tarjotaan työ-, työkokeilu-, opiskelu-,

Lisätiedot

PALOMA- projekti 2013-2015

PALOMA- projekti 2013-2015 Toimintamalli ikääntyvien maahanmuuttajien hyvinvoinnin lisäämiseksi ja syrjäytymisen ehkäisemiseksi Jyvässeudulla asuinalueittain PALOMA- projekti 2013-2015 PÄÄTAVOITE Pysyvän asuinalueittaisen toimintamallin

Lisätiedot

Hankesuunnitelma TARMO monialaisen työllisyystoiminnan kehittäminen yhdessä

Hankesuunnitelma TARMO monialaisen työllisyystoiminnan kehittäminen yhdessä Hankesuunnitelma 11.9.2017 TARMO monialaisen työllisyystoiminnan kehittäminen yhdessä Toteutusaika: 1.6.2018-31.12.2020 Toiminta-alue: Pohjois-Karjala Hankkeen hallinnoija ja toteuttaja: Pohjois-Karjalan

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan Järjestöasiain neuvottelukunta pioneerityötä tekemässä! Vapaaehtoistoiminnan seminaari kehittämispäällikkö Elina Pajula

Pohjois-Karjalan Järjestöasiain neuvottelukunta pioneerityötä tekemässä! Vapaaehtoistoiminnan seminaari kehittämispäällikkö Elina Pajula Pohjois-Karjalan Järjestöasiain neuvottelukunta pioneerityötä tekemässä! Vapaaehtoistoiminnan seminaari 5.12.2008 -kehittämispäällikkö Elina Pajula Aktiivisesti Pohjois-Karjalassa toimii 375 sosiaali-

Lisätiedot

RAY:n avustusmahdollisuudet työllistymisen edistämisessä

RAY:n avustusmahdollisuudet työllistymisen edistämisessä RAY:n avustusmahdollisuudet työllistymisen edistämisessä Muutos 26! Projektien rahoituskanavat ja välityömarkkinat 2014 28.1.2014 Pori 27.1.2014 1 Esityksen rakenne RAY kansalaisjärjestötoiminnan mahdollistajana

Lisätiedot

TUAS - Nuorten tuettu asuminen

TUAS - Nuorten tuettu asuminen TUAS - Nuorten tuettu asuminen Turun Kaupunkilähetys ry. Liisa Love Mitä TUAS toiminta on? Tukea 18 25 -vuotiaille aikuistuville nuorille itsenäisen elämän ja yksin asumisen alkutaipaleella Nuoria tuetaan

Lisätiedot

Kuntouttava työtoiminta ja rajapinnat työllisyyspalveluihin ja sosiaaliseen kuntoutukseen

Kuntouttava työtoiminta ja rajapinnat työllisyyspalveluihin ja sosiaaliseen kuntoutukseen Kuntouttava työtoiminta ja rajapinnat työllisyyspalveluihin ja sosiaaliseen kuntoutukseen Aikuissosiaalityön päivät 25.1.2017 Lahti Palvelupäällikkö Tuula Kähäri ja sosiaaliohjaaja Henna Nousiainen (Eksote)

Lisätiedot

Hyvinvoitityö kuntien vahvuudeksi - seminaari Vuokatti, Katinkulta

Hyvinvoitityö kuntien vahvuudeksi - seminaari Vuokatti, Katinkulta Hyvinvoitityö kuntien vahvuudeksi - seminaari 28.9.2017 Vuokatti, Katinkulta Maire Ahopelto, kuntayhtymän johtaja, sairaanhoitopiirin johtaja, sote - ja maakuntauudistuksen valmisteluryhmän varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Ammatillinen erityisopetus ja sen toteutuminen yleisissä ammatillisissa oppilaitoksissa

Ammatillinen erityisopetus ja sen toteutuminen yleisissä ammatillisissa oppilaitoksissa Ammatillinen erityisopetus ja sen toteutuminen yleisissä ammatillisissa oppilaitoksissa Kaija Miettinen FT, johtaja Bovallius-ammattiopisto Opetushallitus 17.1.2012 Klo 10.20 11.30 16.1.2012 kaija.miettinen@bovallius.fi

Lisätiedot

Elinikäisen ohjauksen strategiset linjaukset

Elinikäisen ohjauksen strategiset linjaukset Elinikäisen ohjauksen strategiset linjaukset Elinikäiseen oppimiseen liittyvällä ohjauksella tarkoitetaan erilaisia toimia, joiden avulla kaikenikäiset kansalaiset voivat määritellä valmiutensa, taitonsa

Lisätiedot

Väyliä Työelämään. Tietoa työnantajalle

Väyliä Työelämään. Tietoa työnantajalle Väyliä Työelämään Tietoa työnantajalle Sisällysluettelo Diili 4-5 Hankkeen tavoitteena on auttaa ammattikoulutettuja alle 29-vuotiaita työnhakijoita työllistymään hyödyntäen työvoimahallinnon palveluita

Lisätiedot

Järjestöt Etelä-Savo yhdessä uutta Tukea järjestöjen muutostyölle liittyy Suomi 100 ja Järjestö 2.0 ohjelmiin

Järjestöt Etelä-Savo yhdessä uutta Tukea järjestöjen muutostyölle liittyy Suomi 100 ja Järjestö 2.0 ohjelmiin Järjestöt Etelä-Savo yhdessä uutta Tukea järjestöjen muutostyölle liittyy Suomi 100 ja Järjestö 2.0 ohjelmiin Hankepäällikkö Anita Hahl-Weckström 16.11.2017 Järjestöjen muutostyölle tukea Järjestöt Etelä-Savo

Lisätiedot

Verkostoja hyödyntäen järjestöje kautta aitoon työllistymiseen

Verkostoja hyödyntäen järjestöje kautta aitoon työllistymiseen Verkostoja hyödyntäen järjestöje kautta aitoon työllistymiseen Mikkeli 15.10.2014 Petri Puroaho Taustani Sosiaaliohjaaja, yhteiskuntatieteiden maisteri ja opettaja/kouluttaja Työkokemusta ja yhteistyötä

Lisätiedot

Työpajatoiminta ja osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Työpajatoiminta ja osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Työpajatoiminta ja osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Tilastotietoja (OKM / AVI) Materiaalia vaikuttamistyöhön Synergiaseminaari 10. 11.10.2017 Reetta Pietikäinen tieto- ja laatupäällikkö www.tpy.fi

Lisätiedot

Työllisyyspoliittisten avustusten infotilaisuus toimijoille

Työllisyyspoliittisten avustusten infotilaisuus toimijoille Työllisyyspoliittisten avustusten infotilaisuus toimijoille 22.9.2015 Leena Kauhanen 1 Työllisyyspoliittisen avustuksen käyttötarkoitus Työllisyyspoliittisella avustuksella edistetään työttömien työnhakijoiden

Lisätiedot

Kestävän kehityksen kriteerit, ammatilliset oppilaitokset

Kestävän kehityksen kriteerit, ammatilliset oppilaitokset Kestävän kehityksen kriteerit, ammatilliset oppilaitokset Osa 1: Kestävän kehityksen asioiden johtaminen Arvot ja strategiat KRITEERI 1 Kestävä kehitys sisältyy oppilaitoksen arvoihin, ja niiden sisältöä

Lisätiedot

KAIKILLE TYÖTÄ JA TEKEMISTÄ? VÄLITYÖMARKKINAT AKTIIVISENA JA JOUSTAVANA RATKAISUNA. Hallitusneuvos Päivi Kerminen

KAIKILLE TYÖTÄ JA TEKEMISTÄ? VÄLITYÖMARKKINAT AKTIIVISENA JA JOUSTAVANA RATKAISUNA. Hallitusneuvos Päivi Kerminen KAIKILLE TYÖTÄ JA TEKEMISTÄ? VÄLITYÖMARKKINAT AKTIIVISENA JA JOUSTAVANA RATKAISUNA Hallitusneuvos Päivi Kerminen RAKENNETYÖTTÖMYYTTÄ KOSKEVAT KEHITTÄMISLINJAUKSET 1. Ongelmalähtöisestä tarkastelusta vahvuuksien

Lisätiedot

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry.

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Tiedotussuunnitelma Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. 1 1. Lähtökohdat... 2 2. Tiedottamisen tarpeet... 2 3. Tiedottamisen tavoitteet... 2 4. Sisäinen tiedotus... 3 5. Ulkoinen

Lisätiedot

Työ- ja yksilövalmennuksen perusteet. 10.3.2015 Valtakunnalliset työpajapäivät Turku. Outi Rautio Valtakunnallinen työpajayhdistys ry

Työ- ja yksilövalmennuksen perusteet. 10.3.2015 Valtakunnalliset työpajapäivät Turku. Outi Rautio Valtakunnallinen työpajayhdistys ry Työ- ja yksilövalmennuksen perusteet 10.3.2015 Valtakunnalliset työpajapäivät Turku Outi Rautio Valtakunnallinen työpajayhdistys ry Sosiaalisen työllistämisen toimiala on yhteiskäsite heikossa työmarkkina-asemassa

Lisätiedot

Palkkatukityön merkitys ja tavoitteet

Palkkatukityön merkitys ja tavoitteet Palkkatukityön merkitys ja tavoitteet Parantaa työttömän työnhakijan ammattitaitoa, osaamista ja työmarkkina-asemaa ja näin edistää hänen työllistymistään avoimille työmarkkinoille TE-toimisto arvioi,

Lisätiedot

Ryhmätoiminnan menetelmäopas Aikuissosiaalityön päivä 21.5.2013. Minna Latonen Hilla-Maaria Sipilä

Ryhmätoiminnan menetelmäopas Aikuissosiaalityön päivä 21.5.2013. Minna Latonen Hilla-Maaria Sipilä Ryhmätoiminnan menetelmäopas Aikuissosiaalityön päivä 21.5.2013 Minna Latonen Hilla-Maaria Sipilä Nuorten Kipinä -kehittämisryhmä Tausta Hankkeiden (Ester, Koppi, sähköinen asiointi) yhteiset tavoitteet

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön toimet kuntouttavan työtoiminnan kehittämisessä. Eveliina Pöyhönen

Sosiaali- ja terveysministeriön toimet kuntouttavan työtoiminnan kehittämisessä. Eveliina Pöyhönen Sosiaali- ja terveysministeriön toimet kuntouttavan työtoiminnan kehittämisessä Eveliina Pöyhönen Sosiaalisesti kestävä Suomi 2020 Sosiaalisesti kestävä yhteiskunta kohtelee kaikkia reilusti vahvistaa

Lisätiedot

Valmentavien koulutusten perusteiden valmisteluvaihe. Ulla Aunola Opetushallitus/Ammatillinen peruskoulutus

Valmentavien koulutusten perusteiden valmisteluvaihe. Ulla Aunola Opetushallitus/Ammatillinen peruskoulutus Valmentavien koulutusten perusteiden valmisteluvaihe Ulla Aunola Opetushallitus/Ammatillinen peruskoulutus 6.11.2014 Lyhyt prosessikuvaus OKM ja OPH virkamiesvalmistelua 2012 > Taustaselvityksiä ja yhteistyöseminaareja

Lisätiedot

Sisältö Mitä muuta merkitään?

Sisältö Mitä muuta merkitään? HOKSin rakenne Asetuksen (673/2017, 9 ) kohta Koulutuksen järjestäjä merkitsee opiskelijan henkilökohtaiseen osaamisen kehittämissuunnitelmaan ainakin seuraavat tiedot: 1) suoritettava tutkinto tai valmentava

Lisätiedot

Työvalmentajatoiminta Pielisen Karjalassa

Työvalmentajatoiminta Pielisen Karjalassa Työvalmentajatoiminta Pielisen Karjalassa Työtie-projektin ja kuntien yhteinen kokeilu. Mukana Juuka, Valtimo, Nurmes ja Lieksa. Kesto projektin rahoituspäätöksen mukaan. Käynnistynyt kuuden valitun työvalmentajan

Lisätiedot

SENIORIASUMISEN SEMINAARI, JYVÄSKYLÄ

SENIORIASUMISEN SEMINAARI, JYVÄSKYLÄ SENIORIASUMISEN SEMINAARI, JYVÄSKYLÄ 14.10.2016 AVUSTUSOSASTO HILPPA TERVONEN 14.10.2016 2 AVUSTUSMÄÄRÄRAHAN KÄYTTÖ 2016-2019 RAY:N AVUSTUSTOIMINNAN LINJAUSTEN TAVOITEALUEIDEN MUKAISESTI (MILJ. EUROA)

Lisätiedot

Kuntoutusjärjestelmän kokonaisuudistus

Kuntoutusjärjestelmän kokonaisuudistus Kuntoutusjärjestelmän kokonaisuudistus SARI M I ET T I NEN PÄÄSIHTEER I, KUNTOUTUKSEN UUDISTA M I SKOMITEA Työn lähtökohdat /komitean asettamispäätös * Kuntoutusjärjestelmä on hajanainen ja kuntoutuksen

Lisätiedot

HYVÄ ARKI osaamisen ja osallisuuden lisääminen ja opinnollistamispolkujen kautta kohti työelämää siirtyminen ESR-Toimintalinja 5. Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta 1.9.2016 31.8.2018 Osaaminen

Lisätiedot