TU Yrityksen rahoitus Exam 9.3~2009

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TU-22.1144 Yrityksen rahoitus Exam 9.3~2009"

Transkriptio

1 TU Yrityksen rahoitus Exam 9.3~2009 NimilName Opiskelijanumero / Student ID _ I have done home assigrunent in 2009 YES NO Onnea tenttiin! Good luck! 111 0

2 1. Coolfeet Oy on kiil1l1ostunut lbytfunaan sopivan diskonttokoron uudcllc projcktillccn, jossa on tarkoitus kchittaa urheilujalkineisiil1 uusia teknisia ominaisuuksia. Urheilujalkinciden valmistajien keskimaarainen beta on 1,4 ja keskimaarainen velan suhde omaan paaomaan 0,3. Coolfect suunnittckc, etta sen velan suhcle omaan paaomaan tujisi olemaan 0,2. Jos.I.1skittoman tuoton korko on 6 % ja marlckinaportfolion riskipreemio 9 %, mika on a) projektin tuottovaatimus b) Coolfcetin osakkeiden tuottovaatimus (6 Pistctta) Coolfeet COl}). is interested in finding an appropriate discount rate for its new project for making sneakers witb new teclmology features. The average beta of a group of sneaker manufacturers is 1.4 and their average debt-equity ratio is 0.3. Coolfect plans to have a debt-equity ratio of 0.2. if the risk-free rate is 6% and the expected risk premium on the market portfolio is 9%, what is a) the required retum for the project b) the required return 011 the shares of the company (6 points) Vihje: Voit ojettaa, etta velan beta on o. Hint: You can assume that beta ofdebt is O. 2/10

3 2. Olet investoinut Cofa rahastoon, jolla all 11 % odotettu tuotto ja 20% volatilitectti. Pohdit pitiiisik6 sinun lisata Venture rahastoa omaan sijoitusportfolioosi. Venture rahaston odotettu tuotto on 19%, yolatiliteetti 60% ja konclaatio 0,25 Cofa rahaston kanssa. Laske anl1ettujen ticdon perustceua kannattaako Venture :rahastoa lisiihi omaan sijojtusportfolioosi. Riskiton korkokcmta on 3%. (4 pistettii) 2. You have invested in the Cofa fund with an expected return of 11% and a volatility of 20%. Now you are eonsidcling adding a new Venture Fund to your cunent poltfolio. Venture Fund has an expected return of 19%, a volatility of 60%, and a correlation of 0.25 with the Cofa Fund. Given tills information, calculate whether you should add Venture Fund to your portfolio. Risk-free interest rate is 3%. (4 points) 3/10

4 3. Totta vai tarua ja miksi? Pisteiden saamiseksi selityksen on oltava oikein. (6 pistewi) 3. True of false and why? No points without correct explanation. (6 points) a) Yrityksct A ja B toimivat taydellisiwi. markkinoiua. Ylitykset ovat identtisia muuten paltsi rahoitusrakenteeltaan: Yritys A:n omavaraisuusaste on 0,4 ja yrityksen B 0,6. Vaite: Yritys A ad arvokkaampi kuin yritys B. a) Companies A and B operate in perfect capital markets. They are identical in all terms except financial structure: Company A has equity asset ratio of 0,4 and company B 0,6. Statement: Company A is more valuable than company B. b) Suuret institutionaaliset sijoittajat suosivat monikansallisia monitoimialayrityksia, koska sijoitukset 11iil1in ovat vain yhdelhi toimialalla toimivia ytityksia riskitt6mampia. b) lnstihltional investors favor multinational conglomerates operating in different industries, because investing in them is less risky than investing in companies operating in one industry only. c) Killl projektin kalulattavuuua arvioidaan NPV:n avulla, tulisi aina kaylti.ia diskonttokorkona yrityksen. keskimautaista paa-oman kustmillusta (weighted average cost of capital). c) When evaluating Ule attractiveness of a project using NPY, the company should always use company's weighted average cost ofcapital as a discount rate. 4110

5 d) Huomaat, cwi yritykscn johtajat tekevat suuria voittoja sijoittamalla oman yrityksensa osakkeisiin. Tama 011 vastoin mark.kinoiden hellcon tehokkuuden ojcttamusta. d) Suppose you observed that high-level managers make ::;uperior retums on investments in their company's stock. This is a violation against weak form market efficiency. c) Mitii enemman osakkeen tuotto vaihtelee, situ korkeampaa tuottoa sijoittajat odottavat. c) Investors demand higher expected rates of return on stocks with more variable rates of retull). f) Osto-option myyminen on tuotoltaan identtinen myyntioption ostaminen kanssa. f) Selling a call has identical pay-off with buying a put. 5/10

6 4. Paaomarakelme taydellisilla ja epatiiydellisilla markkinoilla. (6 pistetta) 4. Capital structure in a perfect market and in capital market with imperfections. (6 points) J '<5.. < /0 45% "10 30% - 25% B 20% v 15% 10% 5% Debt Cost of Capital ('vj OD/o 0" lu 20% 30% 4OD/. 50% 60'lu 700/0 BO'Al 9OU/u 100'1'. Debt-to-Valuc Ratio (0/( + OJ) a) Selitii perustellusti llliten paaomaralcelme vaikuttaa yrityksen arvoon taydellisilla markkinoiiia a) Explain and justify how capital structure affects the value of the company in a perfect market. b) Mitka ovat tyypillisimmat paaomarakenteeseen vaikuttavat epiwiydcllisyydet, ja mitkii ovat naiden epataydellisyyksien suorat ja cpasuofat vaikutukset yrityksen paaomarakenteesecl1 ja arvoon? b) What are the most coltimon imperfections in capital market, and what are their direct and indirect implications to the company's capital structure and value? c) YIapuolclla esitctty kuva havailu1011istaa paaomarakcnnetta tiiydellisillii markkinoilla. Piirra vaslaava kuva ep~taydellisilla markkinoilla. c) Picture above illustrates perfecl capital mal'ket. Draw a similar picture that illustrates the capital markets with imperfections. 6/10

7 ,. Lisatilaa tehtavao 4 va~taukselle Additional page for answeling question

8 5. ARY oyj:n osakjceen hinta on 150 $ ja vuoden kuluttua sen hinta joko nousee 25 % tai laskec 20 %. Yrityksen ki:iytlama kcskiroaarainen pad-oman lcustannus on 9 % ja riskiton korkokanta on 5 %. (6 pistewi) a) Laske eurooppalaiscn osto-option hi11ta kun lunastushinta eli toteutushinta on 160$? b) Selita mita tarkoitetaan put-call -pariteetilla ja ratkaise sen avulla myyntioption binta, jos totcutushinta on 160$. 5. ARY Ltd's stock is cun"cntly trading for $150, and in one year will either go up by 25 % or fall by 20 %. Weighted average cost of capital for the company is 9 % and the risk-free interest rate is 5 %. (6 points) a) What is the price of the European call option having an exercise price of $160? b) Explain what is put-call parity, and solve the price of the European put option having an exercise price of $ t

9 6. Indebitato oy o1ettaa 23 $ miljoonan vapaita kassavirtoja vuosittain. Yhti6vero on 40 % ja yrityksen velaton paaoman kustal1nus on 11 %. YritykseWi on velkaa 173 $ miljoonaa, ja yrity5 aikoo siiilytui~ taman velan pysyvasti. (4 pistetta) a. Mikii on Indebitaton arvo ilman velkaa? b. Mikii on Indebitatol1 arvo velan kanssa'? 6. Indebitato Ltd expects free cash flow of $23 million each year. Company's corporate tax rate is 40%, and its un1evered cost of capital is 11 %. The finn also has outstanding debt of $173 million, and it expects to maintain this level of debt pemlanently. (4 points) a. What is the value ofindebitato without leverage? b. What is the value ofindebitato with leverage? 9/10

10 7. Aveo suu1111ittelee toisen yrityksen ostoa, joka toimii samaha toimialalla. Yritysoston seurau!csena syntyy $3,8 miljoonaa vapaata kassavirtaa (FCF) ensimmaisena YUouna. Taman jalkeen vapaa kassavirta kasvaa 3% vuodessa. Aveo on neuvotellut yritysostolle himjaksi $80 miljoonaa, jota varten otetaan $50 miljoonan uusi velka. Aveon marginaajinen veroastc on 40%. Laske yrityskaupan arvo kaythicn APV-menctcl.maa. Vait olcttaa, etta Avco pitaa velan ja oman paaoman suhteen vakiona kauppojenja.lkeen. Alla on tau}uldco, jossa on tietoja Avcosta elul,en yrityskauppaa. Pida vastauksesi sclke~l1a ja tee laskutoimitukset vaiheittain. Sekavasta ratkaisusta ei saa pisteita. (6 pistellii.) Aveo is considering the acquisition of another finn in its indusuy that specializes ill custom packaging. Thc acquisition will contribute $3.8 million in free cash flows the first year, which will grow by 3% per year thereafter. Aveo has negotiated a purchase ptice of $80 mi.llion which wilj be financed with $50 million in new debt initially. Avco's corporate marginal tax rate is 40%. Compute the value of the acquisition using the Adjusted Present Value (APY) method, assuming Aveo will maintain a constant debtequity ratio for the acquisition. Keep your answer clear and make your calculations in phases. No points from unclear solution. (6 points) Aveo's current market value balance sheet ($ million) and cost of capital without the acquisition. Assets Li abilities Cost of capital Cash 20 Debt 320 Debt 6%.._- Existing assets 600 Equity 300 Equity 10% 10/1 0

The Alternatives and Costs of Housing in Helsinki. (Preface and summary)

The Alternatives and Costs of Housing in Helsinki. (Preface and summary) Markku Lankinen Asumisen vaihtoehdot ja hinta Helsingissä. (Esipuhe ja tiivistelmä) The Alternatives and Costs of Housing in Helsinki. (Preface and summary) Helsingin kaupungin tietokeskus. Tutkimuksia

Lisätiedot

KANSANTALOUDELLINEN AIKAKAUSKIRJA THE FINNISH ECONOMIC JOURNAL

KANSANTALOUDELLINEN AIKAKAUSKIRJA THE FINNISH ECONOMIC JOURNAL KANSANTALOUDELLINEN AIKAKAUSKIRJA THE FINNISH ECONOMIC JOURNAL HANNU HALTTUNEN and AHTI MOLAN DER The Input-Output Framework as a Part of a Macroeconomic Model KARI ALHO On Estimation of Linear Distribution

Lisätiedot

Boardview. Syö tai tule syödyksi. tarkkana yritysjärjestelyissä. 2/2014 kesä. Directors Institute of. Finland

Boardview. Syö tai tule syödyksi. tarkkana yritysjärjestelyissä. 2/2014 kesä. Directors Institute of. Finland Boardview 2/2014 kesä Finland Hallitusammattilaiset ry:n jäsenlehti Directors Institute of Syö tai tule syödyksi tarkkana yritysjärjestelyissä Kaksoishaastattelussa Pauliina Tenhunen ja Markku Pohjola

Lisätiedot

SUOMEN AKTUAARIYHDISTYS THE ACTUARIAL SOCIETY OF FINLAND

SUOMEN AKTUAARIYHDISTYS THE ACTUARIAL SOCIETY OF FINLAND 102 SUOMEN AKTUAARIYHDISTYS THE ACTUARIAL SOCIETY OF FINLAND WORKING PAPERS ISSN 0781-4410 SUOMEN AKTUAARIYHDISTYS The Actuarial Society of Finland 102 Saraste, Lauri Henkivakuutusyhtiön korkoriski, sen

Lisätiedot

Mitä matemaatikot tutkivat?

Mitä matemaatikot tutkivat? Mitä matemaatikot tutkivat? Xiao Zhong matemaatikot tutkivat? Leikkivätkö he vain luvuilla? Voitko antaa minulle Mitä esimerkkejä matemaattisista kiinnostavista ongelmista joita tällä hetkellä tutkitaan?

Lisätiedot

LBO YRITYSKAUPAN RAHOITUKSEN STRUKTUROINTI JA

LBO YRITYSKAUPAN RAHOITUKSEN STRUKTUROINTI JA HELSINGIN YLIOPISTO OIKEUSTIETEELLINEN TIEDEKUNTA Rahoitus ja vakuudet seminaarisarja tammikuu 2011 LBO YRITYSKAUPAN RAHOITUKSEN STRUKTUROINTI JA VAKUUSJÄRJESTELYT LAATINUT HENRY HILJANDER TAMMIKUU 2011

Lisätiedot

Mitä jos lähtisit ulkomaille?

Mitä jos lähtisit ulkomaille? 2 Mitä jos lähtisit ulkomaille? EN EHTINYT EDES HAKEA TÖITÄ, KUN UNELMIENI TYÖPAIKASTA JO SOITETTIIN. Liisa Lahti IAESTE-harjoittelussa Ghanassa 2008 IAESTE-harjoittelussa Tadžikistanissa 2009 CIMOn maaohjelmien

Lisätiedot

Year in Review Vuosikatsaus

Year in Review Vuosikatsaus 2008 Year in Review Vuosikatsaus Osuuspankki Meidän pankki We are proud once again to report that our financial institution has continued to prosper, even during difficult times with today s economy. We

Lisätiedot

N:o 102 1071 AGREEMENT SOPIMUS

N:o 102 1071 AGREEMENT SOPIMUS N:o 102 1071 SOPIMUS Suomen tasavallan hallituksen ja Ukrainan hallituksen viilillii sijoitusten edistiimisestii ja suojaamisesta Suomen tasavallan hallitus ja Ukrainan hallitus, jaljempana "sopimuspuolet",

Lisätiedot

Työn muutos ja hyvinvointi tietoyhteiskunnassa

Työn muutos ja hyvinvointi tietoyhteiskunnassa Toimittaneet Mikko Härmä ja Tarja Nupponen Työn muutos ja hyvinvointi tietoyhteiskunnassa Sitran raportteja 22 Helsinki 2 TYÖN MUUTOS JA HYVINVOINTI TIETOYHTEISKUNNASSA 2002 kirjoittajat ja Sitra Graafinen

Lisätiedot

Taustamateriaalia tulevaisuusvaliokunnan skenaariohankkeeseen

Taustamateriaalia tulevaisuusvaliokunnan skenaariohankkeeseen TYÖ TULEVAISUUDESSA Taustamateriaalia tulevaisuusvaliokunnan skenaariohankkeeseen Suomen uhat ja mahdollisuudet - politiikan keinot uudistaa työn, opiskelun ja muun toiminnan ajoittumista joustavasti ja

Lisätiedot

N:o 102 1071 AGREEMENT SOPIMUS

N:o 102 1071 AGREEMENT SOPIMUS N:o 102 1071 SOPIMUS Suomen tasavallan hallituksen ja Ukrainan hallituksen viilillii sijoitusten edistiimisestii ja suojaamisesta Suomen tasavallan hallitus ja Ukrainan hallitus, jiiljempiinii "sopimuspuolet",

Lisätiedot

Instituutti sai uuden kyltin!

Instituutti sai uuden kyltin! SIIRTOLAISUUS MIGRATION 1/2015 Instituutti sai uuden kyltin! Siirtolaisuus Migration 1/2015 42. vuosikerta / 42 th year ISSN 0355-3779 (painettu) ISSN 1799-6406 (verkkojulkaisu) Julkaisija/Publisher Siirtolaisuusinstituutti

Lisätiedot

HYBRIDILÄMMITYS KAUKOLÄMMITETYISSÄ VAIKUTUKSET

HYBRIDILÄMMITYS KAUKOLÄMMITETYISSÄ VAIKUTUKSET HYBRIDILÄMMITYS KAUKOLÄMMITETYISSÄ KIINTEISTÖISSÄ SÄ JA KÄYTÖN YMPÄRISTÖ- VAIKUTUKSET YLEISTIIVISTELMÄ Mikkeli 11.5.2007 Veli-Matti Mäkelä Tero Lintunen Ville Latva Susanna Kuha Arto Hämäläinen Tuomo Asikainen

Lisätiedot

Markkinoilla kaupattavia sijoituskohteita (1/2)

Markkinoilla kaupattavia sijoituskohteita (1/2) Markkinoilla kaupattavia sijoituskohteita (1/2) Sovelletun matematiikan jatko-opintoseminaari Johdannaissopimushinnoittelun matemaattinen mallinnus ja laskennalliset menetelmät Johdanto TkT Juho Kanniainen

Lisätiedot

Contemporary marketing

Contemporary marketing Anton Molander Contemporary marketing A study of marketing's role in large Finnish service firms Master of Sciences Thesis Department of Marketing HANKEN- Swedish School of Economic and Business Administration

Lisätiedot

ALOITTAVAN OSAKESIJOITTAJAN OPAS. Tie osakesäästämisen maailmaan

ALOITTAVAN OSAKESIJOITTAJAN OPAS. Tie osakesäästämisen maailmaan ALOITTAVAN OSAKESIJOITTAJAN OPAS Tie osakesäästämisen maailmaan Ville Aho Opinnäytetyö Toukokuu 2011 Liiketalouden koulutusohjelma Tampereen ammattikorkeakoulu TIIVISTELMÄ 2 Tampereen ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Keskusteluaiheita Discussion papers

Keskusteluaiheita Discussion papers TUTKIMUSLAITOS THE RESEARCH INSTITUTE OF THE FINNISH ECONOMY Lönnrotinkatu 4 B FIN-00120 Helsinki Finland ETLAELINKEINOELÄMÄN Tel. +358-9-609 900 Telefax +358-9-601 753 http://www.etla.fi Keskusteluaiheita

Lisätiedot

Yritysrahoitus-case pankin näkökulmasta Korkosuojausratkaisujen vaikutukset yrityksen toimintaan

Yritysrahoitus-case pankin näkökulmasta Korkosuojausratkaisujen vaikutukset yrityksen toimintaan Antti Nikkinen Yritysrahoitus-case pankin näkökulmasta Korkosuojausratkaisujen vaikutukset yrityksen toimintaan Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma Maaliskuu 2011 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä

Lisätiedot

Kasvua taloudellisen selkeyden avulla

Kasvua taloudellisen selkeyden avulla Kasvua taloudellisen selkeyden avulla Tore Teir Työura Fazer Cultor (Finland & USA) Nokia (Finland & USA) Blyk Greenstep Osakkuudet Greenstep Lifeline fund 1 Sumoing Eazybreak P2SMedia (Scoopshot) Healty

Lisätiedot

Rahoitukset perusteet

Rahoitukset perusteet Rahoitukset perusteet Esseekysymykset ja määritelmät LTKY:n tenttiarkiston 5.9.2008 alkavasta tentistä päättyen syksyn 2011 tenttiin. Ei sisällä laskutehtäviä, joita kokeissa on yleensä 1-2 kappaletta!

Lisätiedot

ABHELSINKI UNIVERSITY OF TECHN

ABHELSINKI UNIVERSITY OF TECHN Software Business and Engineering Institute Casper Lassenius ABHELSINKI UNIVERSITY OF TECHN Software Business and 1(7) Engineering Insti Casper Lassenius, Introduction to Software Engineering Mid-term

Lisätiedot

Suomalaisen ilmastoliiketoimintaklusterin synty. Climtech- ja ClimBus-ohjelmien arviointi

Suomalaisen ilmastoliiketoimintaklusterin synty. Climtech- ja ClimBus-ohjelmien arviointi Suomalaisen ilmastoliiketoimintaklusterin synty Climtech- ja ClimBus-ohjelmien arviointi Tekesin ohjelmaraportti 5/2009 Arviointiraportti Suomalaisen ilmastoliiketoimintaklusterin synty Climtech- ja ClimBus-ohjelmien

Lisätiedot

TUOTANNON SAAMINEN GOO-REKISTERIIN.

TUOTANNON SAAMINEN GOO-REKISTERIIN. TUOTANNON SAAMINEN GOO-REKISTERIIN. Sähkön tuottaja voi saada alkuperätakuun jokaiselle uusiutuvalla energiamuodolla tuotetulle MWh:lle vuodessa. Alkuperätakuulla taataan sähkön alkuperä, eli millä tuotantomuodolla

Lisätiedot

Arvioitsijana toimivan asiantuntijan rooli jos luottamuksellisesta asiakirjasta saatava tieto johtaa uuteen oivallukseen

Arvioitsijana toimivan asiantuntijan rooli jos luottamuksellisesta asiakirjasta saatava tieto johtaa uuteen oivallukseen Arvioitsijana toimivan asiantuntijan rooli jos luottamuksellisesta asiakirjasta saatava tieto johtaa uuteen oivallukseen Markku Löytönen 31.8.2005 Helsingin yliopiston maantieteen laitos Esityksen rakenne

Lisätiedot

OHJE SENAATTILAN KÄYTTÄJÄKSI REKISTERÖITYMISTÄ VARTEN 29.5.2015

OHJE SENAATTILAN KÄYTTÄJÄKSI REKISTERÖITYMISTÄ VARTEN 29.5.2015 OHJE SENAATTILAN KÄYTTÄJÄKSI REKISTERÖITYMISTÄ VARTEN 29.5.2015 SISÄLLYSLUETTELO Senaattilan käyttäjäksi rekisteröityminen sivut 3-25 Sähköpostiosoitteella rekisteröityminen sivut 7-14 Virtu-tunnistautumisella

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 252/2002 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle Namibian tasavallan kanssa tehdyn sijoitusten edistämistä ja suojaamista koskevan sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien

Lisätiedot

ConsumerBehaviorin Information SocietyCOBI

ConsumerBehaviorin Information SocietyCOBI DepartmentofMarketing ConsumerBehaviorin Information SocietyCOBI ProjectSummaryandPublications2008-2011 Lisa Uusitalo BUSINESS+ ECONOMY WORKINGPAPERS Contents Sisältö CONSUMER BEHAVIOR IN INFORMATION

Lisätiedot

POHJOIS KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Tietotekniikan koulutusohjelma

POHJOIS KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Tietotekniikan koulutusohjelma POHJOIS KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Tietotekniikan koulutusohjelma Markus Törrönen SÄHKÖISEN KAUPANKÄYNTIJÄRJESTELMÄN TUTKIMINEN JA KÄYTTÖÖNOTTO SEKÄ SOVELTUVUUS OPETUSKÄYTTÖÖN Opinnäytetyö Kesäkuu 2009

Lisätiedot