Prosenttiperusteinen yleiskustannusten laskentamalli FLAT RATE

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Prosenttiperusteinen yleiskustannusten laskentamalli FLAT RATE"

Transkriptio

1 Prosenttiperusteinen yleiskustannusten laskentamalli FLAT RATE Kainuun maakunta -kuntayhtymä y ke klo 9.00 Oili Paloniemi, EU-koordinaattori Heikki Immonen, EU-hankekoordinaattori

2 Mikä flat rate on? Tarkoittaa kiinteää prosenttiosuutta, jolla korvataan hankkeesta johtuvat välilliset kustannukset. Kiinteä prosenttiosuus ei muutu missään vaiheessa hankkeen toteutuksen aikana EAKR -hankkeissa 20 % ESR hankkeissa 17 % Välillisten kulujen osuus lasketaan prosenttiosuutena hankkeen hyväksyttävistä henkilöstökuluista Valtioneuvoston asetus rakennerahastoista osarahoitettavien Valtioneuvoston asetus rakennerahastoista osarahoitettavien kustannusten tukikelpoisuudesta tuli voimaan , jonka jälkeen flat rate malli voidaan ottaa käyttöön

3 Käsitteiden id määrittely flat rate -mallissa Välittömät kustannukset: - tarkoitetaan kustannuksia, jotka kohdistuvat suoraan hankkeen sisällölliseen toteuttamiseen ja jotka todennetaan maksettujen laskujen ja muiden kirjanpitotositteiden avulla ja joihin tehdään paikanpäällä varmennus - tukikelpoiset välittömät kustannukset määritellään tyhjentävästi tukikelpoisuusasetuksessa ja rahoittaja ei voi hyväksyä muita kustannuseriä välittömiin kustannuksiin, vaan kaikki muut hankkeesta aiheutuvat kustannukset käsitellään välillisinä kustannuksina Välilliset kustannukset k t - tarkoitetaan kustannuksia, jotka hyväksytään ja korvataan prosenttimääräisinä

4 Hankkeen kustannusrakenne flat rate mallissa Sisällöllinen toteuttaminen Henkilöstökustannukset Muut hallinnointikustannukset % = välitön kustannus = välillinen kustannus

5 Välittömät kustannukset: Palkkakustannukset laskennan perusteena Hankkeeseen palkatun henkilöstön välittömät palkkakustannukset Palkka Sosiaali- ja eläketurvamaksut Flat rate Loma-ajan palkka x 20 % Lomaraha Palkallisen poissaoloajan palkka, kuten sairasloma (Kelan maksama korvaus vähennettynä) Kirjallinen tehtäväkuvaus, josta näkyy hankkeelle kohdentuva työ Osa-aikaisesta työstä päiväkohtainen kokonaistyöajanseuranta, jonka työntekijä ja esimies allekirjoittavat Huom. Flat rate hankkeessa henkilökustannuksiin ei voi sisältyä: - työterveysmaksuja - ulkoistettuja ostopalveluita tai hankkeen henkilöstön ulkopuolisille asiantuntijoille maksettuja palkkioita (palvelujen ostot)

6 Esim. miten taloushallinnon henkilöstökuluja voidaan arvioida kuuluuko ne välittömiin/vai välillisiin kuluihin: Jos organisaatiossa ei olisi hanketoimintaa, niin tarvittaisiinko samaa henkilöstömäärää (henkilöitä) taloushallinnon toimintoja tekemään? Eli jos organisaatiolla on useita hankkeita ja niihin on palkattu henkilöitä tekemään tuntikirjanpidon mukaan hankkeisiin liittyviä taloushallinnon tehtäviä, ne voidaan katsoa välittömiksi kustannuksiksi (henkilöstömenot)

7 Palvelujen ostot Hankkeen sisällölliseen toteuttamiseen liittyvät palvelujen ostot, (välittömät kustannukset): markkinointi, i mainonta, ilmoitukset, it t julkaisut, messuosastot t selvitykset ja tutkimukset kohderyhmälle järjestettävien tilaisuuksien seminaaripaketit (ESR) koulutus, konsultointi, luento- ja asiantuntijapalkkiot yms. matkakustannuksineen k t k koneiden ja laitteiden asennus, huolto tms. tilintarkastus, jos rahoittaja sitä edellyttää Huom. Kainuun maakunta -kuntayhtymä ei edellytä

8 Kone- ja laitehankinnat Hankkeen sisällölliseen toteuttamiseen kuuluvat välittömät kustannukset: koneiden ja laitteiden ostot silloin kun ne ovat osa hankkeen sisällöllistä toteuttamista vuokrat leasing tai poistot Huom! Hankehenkilöstön tietokoneet matkapuhelimet tulostimet Huom! Hankehenkilöstön tietokoneet, matkapuhelimet, tulostimet tms. ovat osa flat ratea eli välillisiä kustannuksia

9 Muut kustannukset Hankkeen sisällölliseen toteuttamiseen liittyvät aineelliset tai aineettomat hankinnat (välittömät kustannukset), esimerkiksi: rakentamisen materiaalikulut ohjelmistolisenssit raaka-aineet ja puolivalmisteet Kohderyhmän käyttöön vuokratut tilat (ESR) Kohderyhmän käyttöön hankitut aineelliset ja aineettomat pienhankinnat (ESR)

10 Välilliset kustannukset FLAT RATE ns. hankkeen hallinnointiin liittyvät kulut (%-määräiset kulut) Hankehenkilöstön ja ohjausryhmän matkakulut, tarjoilut, matkat, kokouspalkkiot, ansionmenetyskorvaukset Kokous- ja neuvottelukulut l t (vain kohderyhmän h seminaaripaketit i voivat olla palvelujen ostoissa, ESR=välittömät kustannukset) Hankehenkilöstön tilavuokrat, siivous, sähköt, laitteet, toimistotarvikkeet Hankehenkilöstön tietokoneet, puhelin, tulostimet, kalusteet, tietoliikenne, ohjelmistolisenssit yms. Toimistopalvelut, postitus, kopiointi, aulapalvelut Muut vyörytetyt y y tukipalvelut, taloushallintopalvelut mm. ulkopuoliselta kirjanpitotoimistolta ostettavat palvelut ja tietohallintohallintopalvelut Hankehenkilöstön työterveysmaksut, henkilöstökoulutus

11 Välittömiä tai välillisiä kustannuksia ESIMERKKI EAKR-HANKKEESTA Välittömät kustannukset Henkilöstökustannukset Ostopalvelut Kone- ja laitehankinnat Rakennukset ja maa-alueet 0 Muut kustannukset Luontoissuoritukset, sisällölliseen toteuttamiseen 0 Välilliset kustannukset % palkoista (%-määräiset) äi Matkat Vuokrat Toimistokulut Kustannukset yhteensä

12 Soveltaminen Flat rate mahdollinen uusissa hankkeissa 1.6. alkaen Kustannusten ilmoittamisessa on jatkossa kaksi vaihtoehtoa: välilliset kustannukset ilmoitetaan flat rate prosentin perustella kaikki kululajit ilmoitetaan todellisiin kustannuksiin perustuen kuten tähän saakka Pääsääntöisesti otetaan käyttöön flat rate, vanha malli vain poikkeustilanteissa Hakijan tulee voida osoittaa, että välilliset kustannukset ovat merkittävästi suuremmat kuin 20 % tai 17 % esim. paljon ulkomaanmatkoja sisältävät hankkeet Yhteishankkeissa kaikki tuensaajat soveltavat samaa kustannusmallia Valittua kustannusmallia ei voi muuttaa hankkeen aikana

13 Flat rate: soveltamisalan ulkopuolella olevat hanketyypit EAKR:ssa Teknisen tuen hankkeet Hankkeet, joissa ei ole henkilöstökustannuksia Hankkeet joiden valintamenettely tt l perustuu kansallisen hankintalain mukaiseen julkiseen hankintaan TUKI2000-järjestelmässä j hallinnoitavat yritysten y kehittämisavustukset ja energiatuet Finnveran ja Tekesin rahoittamat EAKR -hankkeet

14 Flat rate EURA2007 -järjestelmässä j Hakija tekee esityksen projektihakemuksessa käytettävästä kustannusmallista t EURA2007 järjestelmän hakemuslomakkeen taustalomakkeella valinta: - Välilliset kustannukset ilmoitetaan prosenttimääräisinä (flat rate 20 % (EAKR)/17 % (ESR) tai - Kaikki kustannukset ilmoitetaan todellisiin kustannuksiin Kaikki kustannukset ilmoitetaan todellisiin kustannuksiin perustuen

15 Flat rate: haku- ja päätösprosessi Kustannusmallivalinta (flat rate/ei flat rate) ohjaa hakemuslomakkeen kk kustannusarvion rakennetta: Flat rate: - vain osa kustannuslajeista täytettävissä - hakija täyttää kustannusarvioon vain välittömät kustannukset, välillisiä kustannuksia ei eritellä - järjestelmä laskee automaattisesti ilmoitettujen henkilöstökustannusten mukaan välillisten kustannusten määrän Ei flat rate: - toimii kuten ennenkin - EAKR-hakemuslomakkeen uusi kustannuslaji, välilliset kustannukset ei ole täytettävissä (harmautettu)

16 Esim. EURA2007 järjestelmässä; kustannusarvio flat rate mallissa EAKR 1. Henkilöstökustannukset projektipäällikön p palkka sivukuluineen kahden projektityöntekijän palkka sivukuluineen projektisihteerin palkka sivukuluineen 2. Ostopalvelut mainostoimistopalvelut TV- ja radiokampanjat lehti-ilmoitukset ja ulkomainokset messukulut, näyttelykalusteiden vuokrat nettisivujen toteutus ostopalveluna tutkimuspalvelut 3. Matkakustannukset 4. Kone- ja laitehankinnat 0 5. Rakennukset ja maa-alueet alueet 0 6. Vuokrakustannukset 7. Toimistokulut 8. Muut kustannukset työpajamateriaalit t 9. Luontoissuoritukset talkootyö 10. Välilliset kustannukset (flat rate 20 %) KUSTANNUKSET YHTEENSÄ Tulot NETTOKUSTANNUKSET YHTEENSÄ Pitää olla kustannuksia (flat rate -laskentapohja) Ei voi merkitä kustannuksia Voi merkitä kustannuksia (korvataan todellisten kustannusten perusteella) Järjestelmä laskee automaattisesti

17 Millä tarkkuudella kustannukset tulee esittää suunnitelmassa (ja maksatushakemuksessa)? Tässä suuntaa antavia esimerkkejä: tärkeää on, että kustannuksista käy selkeästi ilmi, että ne kuuluvat välittömiin kustannuksiin (rajanveto välillisiin kustannuksiin)! Tilavuokrat Kohderyhmän koulutustilavuokrat Tarjoilukulut l Kohderyhmälle h järjestettävien j ttä seminaarin i tarjoilukulut Materiaalikustannukset Työpajan materiaalikustannukset Laitehankinnat Porakone työmaalle Tarvikkeet Rakennustarvikkeet

18 Esim. välittömistä ja välillisistä kuluista Hankkeen toimesta hankkeen kohderyhmälle järjestetään koulutusta esim. tietokoneiden käytössä kulu kuuluu välittömiin kustannuksiin Hanketoimijoille järjestetään koulutusta esim. tietokoneiden käyttöön liittyen kulu kuuluu välillisiin kustannuksiin Tarkoittaa, että jo suunnitteluvaiheessa tulee tehdä perusteelliset/niin tarkat suunnitelmat/selvitykset, joista selviää mikä on hankkeen välitöntä kulua ja mikä taas on hankehallinnointiin liittyvää ns. välillistä kulua

19 Maksatus ja tarkastus Hankkeen toteuttaja tekee maksatushakemuksen välittömistä projektisuunnitelman mukaisista kustannuksista EURA2007 laskee automaattisesti välilliset kustannukset henkilöstökustannusten perusteella Maksatushakemuksessa tuensaajan ei tarvitse eritellä välillisiä kustannuksia k eikä esittää kirjanpidon id otteita tai tositteita Välillisten kustannusten tositteita tai kirjanpitoa ei tarkasteta Kuitenkin hanketoteuttajalla on hyvä olla kirjanpidossa oma hankenumero välillisiä kustannuksia varten, koska välillisiä kuluja ei saa kirjata välittömien i kulujen kirjanpidon id seurantaan tai muuhunkaan maksatuksen liitteenä olevaan materiaaliin

20 Rahoittajan, maksajan ja tarkastajan mielenkiinto välittömissä kustannuksissa, k erityisesti i ti palkkakustannukset, k k t hankinnat ja tiedotusohjeen noudattaminen Flat raten osalta paikanpäälle varmennetaan välittömät kustannukset Muutoin entisen käytännön mukaan kaikki kustannukset Kaikki materiaali mikä liittyy hanketoimintaan tulee säilyttää tämän hetken ohjeen mukaan vuoden 2020 loppuun.

21 Esim. EURA2007 järjestelmässä; Maksatushakemus flat rate mallissa EAKR 1. Henkilöstökustannukset projektipäällikön palkka sivukuluineen kahden projektityöntekijän palkka sivukuluineen projektisihteerin palkka sivukuluineen 2. Ostopalvelut mainostoimistopalvelut lehti-ilmoitukset ja ulkomainokset nettisivujen toteutus ostopalveluna 3Mtkk 3. Matkakustannuksett k t 4. Kone- ja laitehankinnat 0 5. Rakennukset ja maa-alueet 0 6. Vuokrakustannukset 7. Toimistokulut 8. Muut kustannukset 300 työpajamateriaalit 9. Luontoissuoritukset 6000 talkootyö 10. Välilliset kustannukset (flat rate 20 %) KUSTANNUKSET YHTEENSÄ Tulot NETTOKUSTANNUKSET YHTEENSÄ Pitää olla kustannuksia (flat rate -laskentapohja) Ei merkitä kustannuksia Voi merkitä kustannuksia (korvataan todellisten kustannusten perusteella) Järjestelmä laskee automaattisesti

22 Lisätietoja löytyy osoitteesta: Lisätietoja t Rahoituspäätösten valmistelu, neuvonta Jorma Teittinen Heikki Immonen Maksatukset, k tarkastukset k Oili Paloniemi Seuranta Sirpa Törhönen Sähköpostit

23 KIITOS!

EAKR-PROJEKTIOPAS. Opas tuensaajille. Ohjelmakausi 2007 2013

EAKR-PROJEKTIOPAS. Opas tuensaajille. Ohjelmakausi 2007 2013 EAKR-PROJEKTIOPAS Opas tuensaajille Ohjelmakausi 2007 2013 Päivitetty 27.8.2013 Saatesanat Hämeen liitto on myöntänyt projektillenne tukea Etelä-Suomen EAKR-toimenpideohjelmasta. Tuensaajan, projektissa

Lisätiedot

VERSIO 3: KORJATTU DIAT 10 JA 13

VERSIO 3: KORJATTU DIAT 10 JA 13 VERSIO 3: KORJATTU DIAT 10 JA 13 Flat rate rahoitteisten hankkeiden art. 13 mukainen menojen varmentaminen Kuopio 31.8., Oulu 13.9., Seinäjoki 20.9., Helsinki 27.9.2011 Työ- ja elinkeinoministeriö Alueosasto

Lisätiedot

Rahoitushakemuksen täyttöohje maakunnan kehittämisraha

Rahoitushakemuksen täyttöohje maakunnan kehittämisraha Rahoitushakemuksen täyttöohje maakunnan kehittämisraha Uusi hakemus, jatkorahoitus, korjaus/täydennys edelliseen hakemukseen Tällä lomakkeella haetaan rahoitusta uudelle hankkeelle, joka tulee ensimmäistä

Lisätiedot

MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHA Rahoitushakemus Lump sum kustannusmalli (kertakorvaus)

MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHA Rahoitushakemus Lump sum kustannusmalli (kertakorvaus) 1 MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHA Rahoitushakemus Lump sum kustannusmalli (kertakorvaus) Hakemus on Uusi Korjaus/täydennys edelliseen hakemukseen Etelä Pohjanmaan liitto täyttää Saapunut Dnro FIMOS nro Hakemusnro

Lisätiedot

ESR-HANKKEEN TALOUSSEURANTA

ESR-HANKKEEN TALOUSSEURANTA ESR-HANKKEEN TALOUSSEURANTA OHJELMAKAUDELLA 2007-2013 Jaana Summanen ESR-projektien käynnistystilaisuus 12.3.2009 / Opetushallitus, Helsinki www.oph.fi/esr Osaamisen ja sivistyksen asialla Käsiteltäviä

Lisätiedot

Projektien aloitustilaisuus

Projektien aloitustilaisuus Projektien aloitustilaisuus Aika ja paikka: 15.4.2011 Metropolia ammattikorkeakoulu, Helsinki Läsnä: Suvi Hartikainen, Metropolia amk Anna-Maria Vilkuna Annikka Puro, Päijät-Hämeen koulutuskuntayhtymä

Lisätiedot

Oulun yliopiston EU:n rakennerahastoprojekteja koskeva ohjeistus rakennerahastokaudella 2007 2013

Oulun yliopiston EU:n rakennerahastoprojekteja koskeva ohjeistus rakennerahastokaudella 2007 2013 1.10.2009 EUROOPAN YHTEISÖ Rakennerahastot Oulun yliopiston EU:n rakennerahastoprojekteja koskeva ohjeistus rakennerahastokaudella 2007 2013 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 3 1. Projektisuunnittelun aloittaminen

Lisätiedot

Kehittämishanketuen myöntäminen ja hakemuksen täyttöohjeet

Kehittämishanketuen myöntäminen ja hakemuksen täyttöohjeet Kehittämishanketuen myöntäminen ja hakemuksen täyttöohjeet Yleistä Tätä hakulomaketta käytetään haettaessa maaseudun kehittämisen tukemisesta annetun lain (28/2014) ja maaseudun hanketoiminnan tukemisesta

Lisätiedot

MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHA

MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHA Sivu 1/9 MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHA RAHOITUSHAKEMUKSEN TÄYTTÖOHJE Tällä hakemuksella voidaan hakea kansallista maakunnan kehittämisrahaa, sekä kansallisia erityisohjelmia. Maakunnan kehittämisrahoituksen

Lisätiedot

Artikla 13 menojen varmentaminen rakennerahastohankkeissa 2007-2013 Art 13 työkokous Oulu 15.2.2011

Artikla 13 menojen varmentaminen rakennerahastohankkeissa 2007-2013 Art 13 työkokous Oulu 15.2.2011 Artikla 13 menojen varmentaminen rakennerahastohankkeissa 2007-2013 Art 13 työkokous Oulu 15.2.2011 TEM Alueiden kehittämisyksikkö Ylitarkastaja Eliisa Hujala Hallinto- ja valvontajärjestelmän luotettavuus

Lisätiedot

Euroopan aluekehitysrahaston osarahoittamat projektit Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoitteen ohjelmissa

Euroopan aluekehitysrahaston osarahoittamat projektit Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoitteen ohjelmissa Rahoittajaviranomaisen tiedot Tuensaajan tiedot PÄÄTÖS Euroopan aluekehitysrahaston osarahoittamat projektit Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoitteen ohjelmissa Ohjelmakausi 2007-2013 Päätöspäiväys

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta 2014. 357/2014 Valtioneuvoston asetus. alueiden kehittämisen ja rakennerahastohankkeiden rahoittamisesta

Julkaistu Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta 2014. 357/2014 Valtioneuvoston asetus. alueiden kehittämisen ja rakennerahastohankkeiden rahoittamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta 2014 357/2014 Valtioneuvoston asetus alueiden kehittämisen ja rakennerahastohankkeiden rahoittamisesta Annettu Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta

Lisätiedot

Hanketoimijan käsikirja

Hanketoimijan käsikirja 2010 M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k ä s i k i r j a Hanketoimijan käsikirja M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k

Lisätiedot

Ohje Maakunnan kehittämisrahan hakulomakkeen täyttämiseksi

Ohje Maakunnan kehittämisrahan hakulomakkeen täyttämiseksi VARSINAIS-SUOMEN LIITTO Ohje Maakunnan kehittämisrahan hakulomakkeen täyttämiseksi Rahoitushakemuslomakkeella voidaan hakea avustusta kansallisesta maakunnan kehittämisrahasta maakuntaohjelmaa toteuttaviin

Lisätiedot

20.3.2014 HALLINNOIJAN OHJE POIS SYRJÄSTÄ -HANKKEEN KEHITTÄMIOSIOILLE

20.3.2014 HALLINNOIJAN OHJE POIS SYRJÄSTÄ -HANKKEEN KEHITTÄMIOSIOILLE 1 HALLINNOIJAN OHJE POIS SYRJÄSTÄ -HANKKEEN KEHITTÄMIOSIOILLE 1. SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN TEHTÄVÄT Satakunnan sairaanhoitopiiri toimii koko hankkeen hallinnoivana tahona. Sairaanhoitopiiri

Lisätiedot

Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit. Hakemustyyppi Uusi hakemus Tila Keskeneräinen

Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit. Hakemustyyppi Uusi hakemus Tila Keskeneräinen ESR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Hakemusnumero 700311 Projektikoodi

Lisätiedot

6Aika. Kestävän kaupunkikehittämisen EAKR-rahoitus. Hankehaku 26.1.-27.2.2015

6Aika. Kestävän kaupunkikehittämisen EAKR-rahoitus. Hankehaku 26.1.-27.2.2015 6Aika Kestävän kaupunkikehittämisen EAKR-rahoitus Hankehaku 26.1.-27.2.2015 6Aika - rakennerahastorahoitus Rahoittavana viranomaisena kestävän kaupunkikehittämisen EAKRrahoituksessa Uudenmaan liitto ESR-toimenpiteiden

Lisätiedot

Art 13 paikan päällä tarkastukset TUKI2000- järjestelmässä hallinnoitavissa yritystuissa 21.-22.3.2011

Art 13 paikan päällä tarkastukset TUKI2000- järjestelmässä hallinnoitavissa yritystuissa 21.-22.3.2011 Art 13 paikan päällä tarkastukset TUKI2000- järjestelmässä hallinnoitavissa yritystuissa 21.-22.3.2011 5B. Maksatushakemuksissa esitettyjen yksittäisten menojen tosiasiallisuuden ja sääntöjenmukaisuuden

Lisätiedot

LAAJAKAISTAHANKKEEN KUSTANNUSTEN JA TULOJEN RAPORTOINTI

LAAJAKAISTAHANKKEEN KUSTANNUSTEN JA TULOJEN RAPORTOINTI Ohje 1 (6) 4.4.2013 LAAJAKAISTAHANKKEEN KUSTANNUSTEN JA TULOJEN RAPORTOINTI 1. Tarkoitus ja sisältö Laajakaistarakentamisen tuesta haja-asutusalueilla annetun lain (1186/2009) mukaan rakennettavien viestintäverkkojen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon paikallisen ja alueellisen tietojärjestelmäinfrastruktuurin tehostamiseksi myönnettävät valtionavustukset

Sosiaali- ja terveydenhuollon paikallisen ja alueellisen tietojärjestelmäinfrastruktuurin tehostamiseksi myönnettävät valtionavustukset Sosiaali- ja terveydenhuollon paikallisen ja alueellisen tietojärjestelmäinfrastruktuurin myönnettävät valtionavustukset Valtionavustusohje Vuoden 2015 hakuaika päättyy - keväällä 30.4.2015 ja - syksyllä

Lisätiedot

UUDEN KOHDENNETUN TOIMINTA-AVUSTUKSEN TOIMINTASELOSTELOMAKKEEN (RAY3703) TÄYTTÖOHJE

UUDEN KOHDENNETUN TOIMINTA-AVUSTUKSEN TOIMINTASELOSTELOMAKKEEN (RAY3703) TÄYTTÖOHJE OHJE 1 (12) UUDEN KOHDENNETUN TOIMINTA-AVUSTUKSEN TOIMINTASELOSTELOMAKKEEN (RAY3703) TÄYTTÖOHJE Yleistä... 2 1 Hakijan ja haettavan avustuksen perustiedot... 2 2 Haettava avustus... 2 3 Toiminnan toteutuspaikkakunta/kunnat...

Lisätiedot

POHJOISEN JA ETELÄN KUNTIEN YHTEISTYÖOHJELMAN TALOUSHALLINTO-OHJE. Suomen Kuntaliitto Ohjelmavaihe 2013 2014 23.10.2013

POHJOISEN JA ETELÄN KUNTIEN YHTEISTYÖOHJELMAN TALOUSHALLINTO-OHJE. Suomen Kuntaliitto Ohjelmavaihe 2013 2014 23.10.2013 POHJOISEN JA ETELÄN KUNTIEN YHTEISTYÖOHJELMAN TALOUSHALLINTO-OHJE Suomen Kuntaliitto Ohjelmavaihe 2013 2014 23.10.2013 1 Sisällys 1 JOHDANTO... 4 1.1 Kenelle tarkoitettu... 4 1.2 Rahoituksen käytön perusperiaatteet...

Lisätiedot

2. Maksatushakemuksen laatiminen hankkeen toteuttajan toimesta

2. Maksatushakemuksen laatiminen hankkeen toteuttajan toimesta 3.7.2008 Liite 11 OHJE MAKSATUSHAKEMUKSISTA 1. Yleistä Hankkeen kokonaiskustannukset on hyväksytty rahoituspäätöksessä ja hyväksytyssä projektisuunnitelmassa. Rahoituspäätöksessä on myös asetettu hankkeen

Lisätiedot

TÄYTTÖOHJE YLEISAVUSTUKSEN TOIMINTASELOSTELOMAKE (RAY3706)

TÄYTTÖOHJE YLEISAVUSTUKSEN TOIMINTASELOSTELOMAKE (RAY3706) OHJE 1 (14) TÄYTTÖOHJE YLEISAVUSTUKSEN TOIMINTASELOSTELOMAKE (RAY3706) Yleistä... 1 1 Hakijan ja haettavan avustuksen perustiedot... 1 2 Haettava avustus... 2 3 Avustusstrategian päälinjat... 2 4 Järjestön

Lisätiedot

Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma

Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Hankkeen nimi: Kuutoskaupunkien avoimet innovaatioalustat kä... Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Päätöksen tila: Voimassa 1 (11) 14.4.2015 EURA 2014/1688/09 02 01

Lisätiedot

MAATILATALOUDEN KEHITTÄMISRAHASTOSTA MYÖNNETTYJEN TUTKIMUS JA KEHITTÄMISHANKKEIDEN AVUSTUKSEN YLEISET EHDOT 2015

MAATILATALOUDEN KEHITTÄMISRAHASTOSTA MYÖNNETTYJEN TUTKIMUS JA KEHITTÄMISHANKKEIDEN AVUSTUKSEN YLEISET EHDOT 2015 1(8) MAATILATALOUDEN KEHITTÄMISRAHASTOSTA MYÖNNETTYJEN TUTKIMUS JA KEHITTÄMISHANKKEIDEN AVUSTUKSEN YLEISET EHDOT 2015 SISÄLTÖ 1. YLEISET OHJEET 1.1 Käyttöehdot ja soveltamisala 1.2 Hankkeen vastuullisen

Lisätiedot

Maaseudun hanke- ja yritystukien

Maaseudun hanke- ja yritystukien Maaseudun hanke- ja yritystukien rahoittaminen Pirkanmaalla 10.3.2015 Virrat 12.3.2015 Valkeakoski 17.3.2015 Sastamala 1 Ikaalinen Sivu 1 klo 16.00 Tervetuloa ja tilaisuuden avaus klo 16.10 Yleishyödyllisten

Lisätiedot

SOLID-rahastojen haku 2013. Budjetin laatiminen

SOLID-rahastojen haku 2013. Budjetin laatiminen SOLID-rahastojen haku 2013 Budjetin laatiminen Budjetin tarkoitus Budjetti on hakijan näkemys tietyn ajanjakson taloudellisista tarpeista ja resursseista Auttaa hankkeen suunnittelussa Budjetilla annetaan

Lisätiedot

Avustustoiminta AVUSTUSTEN KÄYTTÖ- JA RAPORTOINTIOPAS

Avustustoiminta AVUSTUSTEN KÄYTTÖ- JA RAPORTOINTIOPAS Avustustoiminta AVUSTUSTEN KÄYTTÖ- JA RAPORTOINTIOPAS 2015 1 Ulkoasu: Dynamo Taitto: RAY Julkaisija: RAY Tätä ohjetta sovelletaan 1 päivänä tammikuuta 2014 tai sen jälkeen myönnettäviin raha-automaattiavustuksiin.

Lisätiedot

Maaseudun hanke- ja yritystukien rahoittaminen Pirkanmaalla

Maaseudun hanke- ja yritystukien rahoittaminen Pirkanmaalla Maaseudun hanke- ja yritystukien rahoittaminen Pirkanmaalla 10.3.2015 Virrat 12.3.2015 Valkeakoski 17.3.2015 Sastamala 19.3.2015 Ikaalinen Sivu 1 klo 16.00 Tervetuloa ja tilaisuuden avaus klo 16.10 Yleishyödyllisten

Lisätiedot