1(8) Etelä-Suomen lääninhallitus Sivistysosasto EU:n rakennerahastot. VUOSIRAPORTTI vuodelta Perustiedot projektista

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1(8) Etelä-Suomen lääninhallitus Sivistysosasto EU:n rakennerahastot. VUOSIRAPORTTI vuodelta 2004. 1. Perustiedot projektista"

Transkriptio

1 1(8) Etelä-Suomen lääninhallitus Sivistysosasto EU:n rakennerahastot VUOSIRAPORTTI vuodelta Perustiedot projektista Projektin nimi: ERITYINEN Projektikoodi: Tavoiteohjelma: 3 Toimintalinja: 1 Toimenpidekonaisuus: 2 Päävastuuviranomainen: 2901 Etelä-Suomen lääninhallitus Hallinnoijaorganisaatio: Invalidiliiton Järvenpään koulutuskeskus Projektin vastuuhenkilö: Kim Karlsson Puhelinnumero: Postiosoite: PL 46, Järvenpää Diaarinumero: ESLH /Ha-7 2. Yhteenveto projektin toteutuksesta ja tuloksista kuluvana vuonna Projekti aloitti toimintansa kevätlukukauden loppuessa. Toukokuussa osa-aikaisena aloittanut projektipäällikkö perehtyi projektin asiakirjoihin, kokosi ohjausryhmän ja järjesti sen ensimmäisen kokouksen kesäkuun alussa. Lisäksi toukokuun aikana projektipäällikkö tiedotti projektista kohderyhmälle (koulutuskeskuksen opettajat) sekä aloitti projektiryhmän kokoamisen. Kesäkuu meni käytännön järjestelyihin ja suunnitteluun. Projekti aloitti toimintansa varsinaisesti elokuussa koulun alkamisen jälkeen. Syksyn ensimmäisiä toimenpiteitä oli projektiryhmän työskentelyn aloittaminen syyskuun alussa. Aluksi projektiryhmä kävi läpi koko projektisuunnitelman ja arvioi sen onnistumista mm. SWOTanalyysin avulla. Seuravassa vaiheessa projektiryhmä laati oman toimintansa pelisäännöt sekä tavoitteet syksyn toiminnalle. Syksyn aikana projektiryhmä on kartoittanut koulutuskeskuksen työssäoppimisen käytänteitä, vieraillut Arlainstituutissa tutustumassa ERITOP-projektiin, osallistunut Ammatillisen erityisopetuksen foorumiin sekä käynyt keskustelua koulutuskeskuksen johdon kanssa käynnissä olevista kehittämishankkeista. Edellisten lisäksi projektiryhmä lähti kehittämään kolmea osaprojektia: 1. Yritysten kanssa tehtävät puitesopimukset. Vastuuhenkilönä Risto Tervakorpi. Syksyn tavoitteena kartoittaa yritysten kiinnostusta yhteistyöhön ja toisaalta koulutuskeskuksen johdon ja henkilöstön näkemyksiä puitesopimusten hyödyistä. Syksyn aikana vierailtu kolmessa eri logistiikan alan yrityksessä, osanottajina ollut koulutuskeskuksesta useita henkilöitä. Vierailuista tehty kirjalliset yhteenvedot. 2. Työpaikkaohjaajien jalkautetun koulutusmallin kehittäminen. Vastuuhenkilönä Kim Karlsson ja Pirjo Kaarnakorpi. Tavoitteena koulutusmenetelmän ja materiaalin työstäminen opettajien käyttöön. Syksyn aikana laadittu itsearviointilomake työpaikkaohjaajille ja kartoitettu koulutusmateriaalia sekä muiden projektien kokemuksia.

2 2(8) 3. Alueellisen työssäoppimisen ja työllistymisen verkoston luominen. Vastuuhenkilö Seija Eskola. Tavoitteena projektista tiedottaminen, yhteistyömahdollisuuksien kartoittaminen sekä koulutus ja kosultaatiotarpeen selvittäminen. Syksyn aikana vierailtu viidessä oppilaitoksessa keskustelemassa verkostoyhteistyöstä. Vierailuista tehty kirjalliset yhteenvedot. 4. Koulutuskeskuksen yhteisen työssäoppimisohjeen laatiminen aikaisemman valmistelun pohjalta. Vastuuhenkilö Kim Karlsson. Syksyn aikana projektiryhmä on käynyt koulutuskeskuksen johdon kanssa keskusteluja ohjeistuksen tarpeellisuudesta. Prosessi on edelleen kesken. Ohjausryhmää täydennettiin kesän aikana yritysten edustajilla. Lopullisessa koostumuksessaan ohjausryhmä kokoontui syksyn aikana kaksi kertaa. Ensimmäinen kokouksessa käsiteltiin vielä järjestäytymisasioita. Toisen kokouksen aiheena oli ohjausryhmän jäsenten puheenvuorot yhteistyömahdollisuuksista. Projektipäällikkö sekä projektiryhmän jäsen Seija Eskola aloittivat keskustelut työssäoppimisen verkostoyhteistyöstä lähikoulujen kanssa ja vierailivat neljässä Keudan yksikössä sekä Seurakuntaopistossa. Lisäksi yhteistyökeskusteluja käytiin Keski-Uudenmaan kumppanuusyhdistyksen kanssa sekä Meille töihin- projektin vetäjien kanssa (Keudan projekti). Syyskuussa projektipäällikkö laati projektiryhmän kanssa työelämäjaksoja koskevat ohjeet ja lomakkeet. Ohjeista keskusteltiin opettajien kokouksissa ja luottamusmiehen kanssa. Palautteen pohjalta muokattiin lopulliset pelisäännöt. Syksyllä alkoi myös varsinainen opettajien rekrytointi työelämäjaksoille. Ennen vuoden loppua kaksi opettajaa ehti suorittaa kahden kuukauden pituisen työelämäjakson ja kolme opettajaa aloitti oman jaksonsa joulukuun alussa. Jaksot alkoivat etuajassa, alkuperäisen suunnitelman mukaan ensimmäisten jaksojen piti alkaa vasta vuoden 2005 alussa. Alun perin syksyksi 2004 suunniteltu opettajien neljän opintoviikon laajuinen koulutus Työssäoppimisen kehittäminen päätettiin siirtää seuraavan vuoden syksyksi. Päätöksen perusteena oli liian kiireellinen aikataulu, jotta riittävä määrä osallistujia olisi saatu koulutukseen. Myös syksyksi suunniteltu aloitusseminaari siirtyi vuoden 2005 alkuun. Projektin kotisivut valmistuivat (osoite: ja projektiesite tuli painosta Joulukuussa projektipäällikkö teki koulutuskeskuksen johtoryhmälle esityksen projektia koskevista toimenpiteistä, koskien työssäoppimisen ja työllistymisen kehittämistä. 3. Projektin lähtökohta, tavoitteet ja kohderyhmä Kehittämishanke on saanut alkunsa tarpeesta vastata koulutuskeskuksen toimintaympäristöön kohdistuneisiin muutoksiin. Toisen asteen ammatillisen koulutuksen opetussuunnitelmien muutos 1999 toi mukanaan työssäoppimisen sekä haasteen kehittää oppilaitosten ja työelämän yhteistyötä. Lisäksi ammatillisen erityisopetuksen toimenpideohjelmassa hahmotellaan uutta työnjakoa erityisammattioppilaitosten ja yleisten ammattioppilaitosten välillä, joka tulee lisäämään erityisen tuen tarpeessa olevien opiskelijoiden määrää yleisissä ammattioppilai-

3 3(8) toksissa. Erityisammattioppilaitoksissa muutos näkyy siten, että niihin tulee tulevaisuudessa hakeutumaan entistä vaikeavammaisempia opiskelijoita. ERITYINEN-projektin tavoitteena on opetushenkilöstön työelämä- ja työllistymisosaamisen kehittäminen, oppilaitoksen työssäoppimisen ja työllistymisen käytäntöjen kehittäminen erityisesti erityisopetuksen näkökulmasta käsin sekä työpaikkaohjaajien osaamisen kehittäminen erityisopiskelijoiden työssäoppimisen ohjauksessa ja arvioinnissa. Merkittävä osa projektia on työssäoppimista koskevan tiedon sekä hyvien käytäntöjen jakaminen koulutuskeskuksen henkilökunnan keskuudessa. Projektin edetessä tuloksia levitetään myös koulutuskeskuksen ulkopuolelle. Keskeisiä toimenpiteitä projektissa ovat opettajien työssäoppimiskoulutus (työssäoppimisen kehittäminen 4 ov), opettajien kahden kuukauden pituiset työelämäjaksot sekä sekä alueellillisen yhteistyön kehittäminen koskien erityisopiskelijoiden työssäoppista ja työllistymistä. Lisäksi projektin aikana kehitetään työpaikkaohjaajien koulutukseen ns. jalkautettua mallia, jossa työpaikkaohjaajien koulutus tapahtuu opettajien toimesta työelämäjaksojen aikana. Projektin puitteissa tuotetaan erityisopiskelijoiden työssäoppimista ja työllistymistä koskevaa verkkomateriaalia ja tarjotaan koulutus- ja konsultaatiopalveluja muille alueen ammatillisille oppilaitoksille. 4. Projektin toteutus ja yhteistyö 4.1 Osallistujien ja yritysten valinta Projektin kohderyhmänä ovat hallinnoivan organisaation opettajat sekä työpaikkaohjaajat. Kohderyhmän edustajien kanssa ei ole käyty keskusteluja projektin suunnitteluvaiheessa. Koulutuskeskuksen opettajien kanssa keskustelut aloitettiin toukokuussa 2004 ja ne jatkuivat syyskuussa. Yritysten edustajien kanssa ei ole ennakkoon käyty keskusteluja työpaikkaohjaajakoulutuksesta. Keskustelut käydään opettajien toimesta sovittaessa työelämäjaksoista. 4.2 Projektin toteutus ja eri tahojen yhteistyö projektissa Projektin toteutuksessa noudatetaan koulutuskeskuksen ja rahoittajan ohjeita sekä koulutuskeskuksen arvoja. Projektin joka vaiheessa pyritään avoimuuteen ja osallistavaan toimintatapaan kohderyhmän ja yhteistyötahojen välillä. Tämä edellyttää projektilta selkeitä pelisääntöjä ja eri osapuolten vuorovaikutukseen perustuvaa työskentelytapaa. Projekti on vaiheistettu neljään eri vaiheeseen: 1. Projektin suunnittelu ja rahoituksen hakeminen 2. Projektin käynnistäminen ja suunnitelmien täsmentäminen 3. Projektin toimintavaihe 4. Projektin toimintavaihe ja projektin päättäminen

4 4(8) Vaihe 1 kuvaa projektin jo taakse jäänyttä suunnitteluprosessia alkuvaiheesta aina rahoituspäätöksen saamiseen asti. Vaiheet 2-4 ovat suunnitelmia siitä, miten projekti etenee rahoituspäätöksen jälkeen. Yhteistyöneuvotteluja ei käyty ennen rahoitushakemuksen jättämistä. Projektipäällikkö aloitti yhteistyöneuvottelut Keudan edustajien kanssa elokuussa Yhteistyösopimus allekirjoitettiin Työn- ja vastuunjako yhteistyökumppaneiden kesken Invalidiliiton Järvenpään koulutuskeskus hallinnoi projektia. Keuda on sitoutunut kehitystyöhön osallistumalla koulutukseen, verkostotyön kehittämiseen sekä verkkomateriaalin työstämiseen. 4.4 Kansainvälinen yhteistyö Projektiin ei liity kansainvälistä yhteistyötä. 5. Julkisuus ja tiedottaminen Koulutuskeskuksessa projektista on tiedotettu henkilöstölle ja kohderyhmälle (opettajat) - pedagogisissa infoissa 26.5., ja kaupan ja hallinnon alan viikkopalaverissa tekniikan ja liikenteen viikkopalaverissa valmentavan opetuksen viikkopalaverissa tiedotustilaisuus työelämäjaksoille lähteville opettajille oli kaupan ja hallinnon työssäoppimistiimin kokouksessa projektipäällikkö oli keskustelemassa sähköpostilla on lähtetetty tietoa henkilökunnalle projektista ja työelämäjaksojen pelisäännöistä - henkilökunnan intrassa oli luettavissa mm alkaen projektin esittely Koulutuskeskuksen ulkopuolella tiedotus on sisältänyt useita keskusteluja yhteistyökumppaneiden kanssa. Projektipäällikkö osallistui lokakuussa Järvenpään kaupungin järjestämään EU-projektien esittelytilaisuuteen. Ohjausryhmälle ja rahoittajan edustajalle on säännöllisesti lähettetty tietoa sähköpostilla projektin etenemisestä. Kutsu projektin aloitusseminaariin on lähetetty sähköpostilla sekä kirjeitse Keski-Uudenmaan ammattioppilaitoksille ja Etelä-Suomen ammatillisille erityisoppilaitoksille. Projektin kotisivut valmistuivat (osoite: ja projektiesite tuli painosta Ongelmat ja suositukset 6.1. Ongelmat projektin toteutuksessa Projektin suunnittelu tapahtui hyvin nopeasti ja keskusteluja mm. kohderyhmien ja yhteistyökummppaneiden kanssa ei ehditty käydä. Tämä on näkynyt projektin toteutuksessa hitaana käynnistymisenä ja vaikeutena saada opettajia kiinnostumaan työelämäjaksoista.

5 5(8) 6.2. Suositukset projektien toimeenpanon kehittämiseksi Projektien suunnitteluun tulisi jatkossa panostaa enemmän. Koulutuskeskuksen EUhankkeiden hallinnointiohjeisiin tulisi kirjata tarkemmat ohjeet hankkeiden käynnistämisestä. Hankkeiden suunnittelun tulisi olla nykyistä laajemmalla pohjalla. 7. Projektin tulokset (arvio tavoitteiden toteutumisesta ja kuvaus projektin konkreettisista tuloksista) 8. Projektin innovatiivisuus 9. Toiminnan jatkuvuus (Tässä arvioidaan, mitkä projektin tuloksista ovat uusia toimintatapoja, jotka tuovat olennaisesti uusia toimintatapoja tai parempia tuloksia käytännön toimintaan.) Tällä hetkellä projektilta puuttuu suunnitelma toiminnan jatkuvuudesta eli siitä, miten projektin innovaatiot ja levittämät käytännöt jäävät toimintaan projektin jälkeen. 10. Projektin rahoitus ja kulut Projektin rahoitus suunnitelman mukaan (viimeisin hyväksytty projektisuunnitelma) Projektin tähän mennessä toteutunut rahoitus (2004) ESR- ja valtion rahoitus (A) % Muu julkinen rahoitus - - Kuntien rahoitus (B) % 228 Yksityinen rahoitus (A ja B) % Tulot - - Rahoitus yhteensä % A. Toteuttajan kirjanpitoon tulevat kustannukset kust.arvio toteutunut 04 Aineet, tarvikkeet, tstokulut Henkilöstökulut Matkakulut Vuokrat Palvelujen ostot Tiedotus ja markkinointi Poistot Sisäiset kulut Yhteensä B. Erikseen raportoitavat kustannukset, joihin ei myönnetä rahoitusta Osallistujien palkkakulut koulutusajalta Yhteensä Kokonaiskustannukset yhteensä (A+B)

6 6(8) 11. Projektin taloushallinto ja arkistointi 11.1 Projektikustannusten hyväksymisestä vastannut henkilö Koulutusjohtaja Tiina Meriläinen Projektin kirjanpidosta vastannut henkilö tai organisaatio Talouspäällikkö Marja-Liisa Rahikkala Projektin päätyttyä lopputilintarkastuksen suorittanut henkilö tai organisaatio Projektin asiakirjojen säilytyksestä vastaava organisaatio tai henkilö (Vastaa myös siitä, että asiakirjojen säilytyspaikka on tiedossa vähintään vuoden 2012 loppuun asti.)? Projektin asiakirjojen säilytyspaikka Koulutuskeskuksen päätearkisto sijaitsee Untola-rakennuksen alakerran väestösuojassa Projektin kirjanpitoaineiston (tositteineen) säilytyksestä vastaava organisaatio tai henkilö Projektin kirjanpitoaineiston säilytyspaikka 12. Seuraavan vuoden projektitoimet Vuosi 2005 on projektin varsinainen toimintavaihe, jonka aikana toteutetaan mm. n. 15 opettajan työelämäjaksot sekä työssäoppimisen kehittämisen 4 opintoviikon koulutus. Aktiivinen tiedotus ja verkostoituminen jatkuu. Uutena toimintona aloitetaan työllistymiseen liittyvien toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus. Työpaikkaohjaajakoulutuksen suunnittelu ja kokeilu Syksyllä alkanut työpaikkaohjaajakoulutuksen suunnittelu ja kokeilu jatkuu. Valmistellaan koulutusmateriaalia opettajille sekä suunnitellaan räätälöityjä toteutusmalleja yritysten kanssa. Työelämäjaksoilla olevat opettajat selvittävät yritysten koulutushalukkuutta sekä kokeilevat koulutusta käytännössä. Koulutusmallia kehitetään opettajien antaman palautteen mukaan. Projektiryhmässä toimenpiteestä vastaa Kim Karlsson. Opettajien koulutuksen suunnittelu (työssäoppimisen kehittäminen 4 ov) Alun perin syksyksi 2004 suunniteltu koulutus siirretään syksyyn Aluksi selvitetään kuinka moni koulutuskeskuksen opettajista on jo suorittanut ko. koulutuksen ja kuinka moni on halukas osallistumaan koulutukseen. Kyselyn pohjalta tehdään koulutussuunnitelmat, joista neuvotellaan eri koulutuksen järjestäjien kanssa. Toimenpidettä suunnittelemaan kootaan

7 7(8) työryhmä, jota vetää Pirjo Kaarnakorpi. Työryhmään kutsutaan opettajien edustajia, joilla ei vielä ole em. koulutusta. Lisäksi työryhmässä ovat Seija Eskola ja Kim Karlsson. Työllistymisasioiden kehittäminen Projektisuunnitelmassa työllistymisen osalta on asetettu seuraavat tavoitteet: työllistymisen vaihtoehtojen selvittäminen ja kytkeminen työssäoppimisen ohjaukseen opiskelijoiden työllistymispolkujen selvittäminen ja kehittäminen yhdessä sidosryhmien kanssa sekä tukipalvelujen selvittäminen Aluksi tulisi selvittää mitä työllistymispalveluja on tällä hetkellä tarjolla ja kuinka ne ovat opiskelijoiden saavutettavissa. Myös opettajien ja opiskelijahuollon näkemykset palvelujen saavutettavuudesta selvitetään. Lisäksi Erkki-projektista vastaavien henkilöiden kanssa selvitetään työnjako projektien välillä, jotta päällekäisyyksiltä vältytään. Projektiryhmässä toimenpiteestä vastaavat Risto Tervakorpi ja Kim Karlsson. Yritysyhteistyön jatkokehittäminen Kevään aikana tehdään vielä muutama yritysvierailu, jonka jälkeen tehdään tulosten arviointi ja esitys koulutuskeskuksen johdolle yritysten kanssa tehtävästä yhteistyöstä. Toimenpiteestä vastaa Risto Tervakorpi. Työssäoppimisen käytänteiden kehittäminen (kehittämistoiminnan jäsentäminen) Koulutuskeskuksen työssäoppimiskäytänteiden kehittämisen osalta tarvitaan vielä täsmennystä työnjaon (esim. laatutyöryhmä) sekä tavoitteiden osalta. Lisäksi projektilta puuttuu vielä suunnitelma toiminnan jatkuvuudesta eli miten projektin innovaatiot ja käytännöt jatkuvat projektin jälkeen. Suunnitelma tehdään kevään aikana. Toimenpiteestä vastaa Seija Eskola. Työssäoppimisen verkostoyhteistyön käynnistäminen Keski-Uudenmaan oppilaitosten kesken Ensimmäinen verkostotapaaminen järjestetään huhtikuussa. Sitä ennen kierretään loput Keudan toimipisteet ja suunnitellaan keskustelujen pohjalta tapaamisen ohjelma. Kevään aikana suunnitellaan muille oppilaitoksille tarjottavaa koulutus- ja konsultaatiopalveluja. Käytännön toteutus aloitetaan syksyllä. Toimenpiteestä vastaa Seija Eskola. Työssäoppimisen arviointilomakkeen kehittäminen Kaupan ja hallinnon työssäoppimistiimi valmistelee uutta työssäoppimisen arviointilomaketta. Projektiryhmässä toimenpiteestä vastaavat Pirjo Kaarnakorpi ja Jouko Himanen. Virtuaaliohjaus Projektin yhtenä tavoitteena on koulutuskeskuksen virtuaaliosaamisen hyödyntäminen erityisopiskelijoiden työssäoppimisen ohjauksena. Vuoden 2005 aikana aletaan kehittämään yhteistyössä virtuaalikoulun asiantuntijoiden kanssa Moodle verkko-opiskelualustaan perustuvaa työssäoppimisen ohjausta. Mallia kokeillaan käytännössä ja opettajille annetaan Moodlen käyttöön liittyvää koulutusta. Toimenpiteestä vastaa Jouko Himanen-

8 8(8) Tiedotus Tiedotus jatkuu aktiivisesti tiedotussuunnitelman mukaisesti. Tiedotuksesta vastaa Kim Karlsson. Projektiryhmän toiminta Projektiryhmä jatkaa perehtymistä työssäoppimiseen ja työllistymiseen liityviin kysymyksiin, soveltaen oppivan organisaation periaatteita. Projektiryhmä pyrkii tarjoamaan resurssejaan sekä asiantuntemustaan koulutuskeskuksen ja ulkopuolisten yhteistyötahojen käyttöön. Tavoitteena on edesauttaa hyvien käytäntöjen levittämistä ja moniammatillisen yhteistyön lisääntymistä. Käsitelty ohjausryhmän kokouksessa Kim Karlsson, projektipäällikkö

TOIMI. Maaseudun sirpaleisten töiden kokoaminen yhteen -välittäjäorganisaatiohanke 27.2.2006. Tavoite 3-ohjelma Hakemusnumero 606919 Työministeriö

TOIMI. Maaseudun sirpaleisten töiden kokoaminen yhteen -välittäjäorganisaatiohanke 27.2.2006. Tavoite 3-ohjelma Hakemusnumero 606919 Työministeriö Tavoite 3-ohjelma Hakemusnumero 606919 Työministeriö 27.2.2006 Suomen Kylätoiminta ry Meijeritie 2 25410 Suomusjärvi p. (02) 738 1761 TOIMI Maaseudun sirpaleisten töiden kokoaminen yhteen -välittäjäorganisaatiohanke

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S10996 Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 18.10.2012 1. PROJEKTIN

Lisätiedot

Opetustoimen yhteistyö pääkaupunkiseudulla

Opetustoimen yhteistyö pääkaupunkiseudulla 1 Opetustoimen yhteistyö pääkaupunkiseudulla TIIVISTELMÄ...2 1 JOHDANTO...3 1.1 Arviointiaihe ja tavoite...3 1.2 Pääkaupunkiseudun yhteistyön strategiset linjaukset...4 1.3 Opetustoimen yhteistyön linjaukset

Lisätiedot

HUIPPUMALLIT KÄYTTÖÖN. Innovaatioiden tunnistamisen, siirtämisen ja käyttöönoton käsikirja

HUIPPUMALLIT KÄYTTÖÖN. Innovaatioiden tunnistamisen, siirtämisen ja käyttöönoton käsikirja HUIPPUMALLIT KÄYTTÖÖN Innovaatioiden tunnistamisen, siirtämisen ja käyttöönoton käsikirja Matti Mäkelä Jaana Kilpinen HUIPPUMALLIT KÄYTTÖÖN Innovaatioiden tunnistamisen, siirtämisen ja käyttöönoton käsikirja

Lisätiedot

Varsinais-Suomen koulutusstrategia 2015+

Varsinais-Suomen koulutusstrategia 2015+ Varsinais-Suomen koulutusstrategia 2015+ Sisältö 1. KOULUTUSSTRATEGIA YHTEINEN TAHDONILMAUS... 2 2. VISIO 2015+... 2 3. STRATEGISESTI TÄRKEIMMÄT KEHITTÄMISEN KOHTEET... 3 3.1 Ennakointi... 3 3.2 Hanketoiminta...

Lisätiedot

Hanketoimijan käsikirja

Hanketoimijan käsikirja 2010 M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k ä s i k i r j a Hanketoimijan käsikirja M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k

Lisätiedot

2007-2009. Henkilökohtaisen Avun Keskus- projektin väliraportti

2007-2009. Henkilökohtaisen Avun Keskus- projektin väliraportti 2007-2009 Henkilökohtaisen Avun Keskus- projektin väliraportti Henkilökohtaisen Avun Keskus- projekti Turun seudun lihastautiyhdistys ry. 2007-2009 2 Sisältö 1 PROJEKTIN TAVOITTEET... 3 2 PROJEKTIN HALLINTO...

Lisätiedot

Kuikka Anu Utriainen Jarkko Virkkunen Anne. Onnistunut projekti VANHUS- JA LÄHIMMÄISPALVELUN LIITON PROJEKTIKÄSIKIRJA

Kuikka Anu Utriainen Jarkko Virkkunen Anne. Onnistunut projekti VANHUS- JA LÄHIMMÄISPALVELUN LIITON PROJEKTIKÄSIKIRJA Kuikka Anu Utriainen Jarkko Virkkunen Anne Onnistunut projekti Uudistettu painos 2012 VANHUS- JA LÄHIMMÄISPALVELUN LIITON PROJEKTIKÄSIKIRJA K e h i t t y v ä t v a n h u s p a l v e l u t j u l k a i s

Lisätiedot

laakeri .info www. työelämäyhteistyö sujuvaksi

laakeri .info www. työelämäyhteistyö sujuvaksi laakeri www..info työelämäyhteistyö sujuvaksi Sisältö Työelämän ja ammatillisten oppilaitosten tuloksekas yhteistyö...3 Kokenut vs. uusi työpaikkaohjaaja...4 Oppia ja osaamisen arviointia työtä tekemällä...5

Lisätiedot

Opas työpaikkaohjaajille. Työssäoppijan ohjaus ja arviointi työpaikalla

Opas työpaikkaohjaajille. Työssäoppijan ohjaus ja arviointi työpaikalla Opas työpaikkaohjaajille Työssäoppijan ohjaus ja arviointi työpaikalla SISÄLTÖ Lukijalle... 3 1. Työssäoppiminen yrityksen näkökulmasta... 4 Työssäoppimisella yritys varmistaa tulevaisuuden osaamisen Työssäoppimisesta

Lisätiedot

Selvitys maahanmuuttajatyöstä saaduista kokemuksista ja parhaista käytännöistä Pohjanmaalla

Selvitys maahanmuuttajatyöstä saaduista kokemuksista ja parhaista käytännöistä Pohjanmaalla Selvitys maahanmuuttajatyöstä saaduista kokemuksista ja parhaista käytännöistä Pohjanmaalla H y v ä t k ä y t ä n n ö t Telle Lemetyinen Kimmo Riusala SELVITYS MAAHANMUUTTAJATYÖSTÄ SAADUISTA KOKEMUKSISTA

Lisätiedot

Erityiset opintopolut. Tarinoita erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden yksilöllisten opintopolkujen toteutuksesta ja tukimuodoista

Erityiset opintopolut. Tarinoita erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden yksilöllisten opintopolkujen toteutuksesta ja tukimuodoista Erityiset opintopolut Tarinoita erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden yksilöllisten opintopolkujen toteutuksesta ja tukimuodoista Ammatillinen erityisopetus, 3/2013 Sisältö: 1. JOHDANTO 3 2. TARINOITA

Lisätiedot

YHTEISTYÖLLÄ TULEVAISUUTEEN

YHTEISTYÖLLÄ TULEVAISUUTEEN OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 99 TUTKIMUKSIA Marjut Putkinen, Kirsi Angerpuro, Johanna Alitalo, Ville Hyyppä, Ismo Kantola, Markku Karhunen, Eija Koivisto & Anu Lehtinen YHTEISTYÖLLÄ TULEVAISUUTEEN

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 16.12.2011 Diaarinumero SATELY/253/05.02.0772010 Käsittelijä Maija Saari Puhelinnumero 044 712 4048 Projektikoodi

Lisätiedot

maaseudun naisten yrittäjyysohjelman koordinointi

maaseudun naisten yrittäjyysohjelman koordinointi POHJALAISET NAISET maaseudun naisten yrittäjyysohjelman koordinointi LOPPURAPORTTI 9/2004-2/2006 ProAgria Oulun Maaseutukeskus / Oulun maa- ja kotitalousnaisten piirikeskus Toimittanut Marja-Leena Juntunen

Lisätiedot

Tarja Frisk. Työpaikkaohjaajien koulutuksen käytännön ratkaisuja

Tarja Frisk. Työpaikkaohjaajien koulutuksen käytännön ratkaisuja Tarja Frisk Työpaikkaohjaajien koulutuksen käytännön ratkaisuja Tämän teoksen kopioiminen on tekijänoikeuslain (404/61, muut. 712/96) ja valokuvalain (495/6, muut. 446/95) mukaisesti kielletty lukuun ottamatta

Lisätiedot

Tiivistä yhteistyötä ja käytännön tietoa Satakunnan välityömarkkinoille Välkky-projektin kokonaisarviointi. Jukka Lidman Riitta Kinnunen

Tiivistä yhteistyötä ja käytännön tietoa Satakunnan välityömarkkinoille Välkky-projektin kokonaisarviointi. Jukka Lidman Riitta Kinnunen Tiivistä yhteistyötä ja käytännön tietoa Satakunnan välityömarkkinoille Välkky-projektin kokonaisarviointi 2014 Jukka Lidman Riitta Kinnunen SISÄLLYSLUETTELO 1 Johdanto... 1 2 Arvioinnista... 2 2.1. Arviointiaineisto...

Lisätiedot

Pirkanmaan ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi

Pirkanmaan ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi Kainulainen, S., Järvinen, M-R., Luoto, K., Matikka, O., Takala, M. & Seppälä, H. Pirkanmaan ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi KORKEAKOULUJEN ARVIOINTINEUVOSTON VERKKOJULKAISUJA

Lisätiedot

Muutosvoimaa vanhustyön osaamiseen hankkeen raportti

Muutosvoimaa vanhustyön osaamiseen hankkeen raportti Muutosvoimaa vanhustyön osaamiseen hankkeen raportti vuodet 2008-2011 Hannele Niiniö ja Anne Toikko (toim.) Sisällysluettelo 1 JOHDANTO 5 2 HANKKEEN YLEISESITTELY 6 ESPOON OSAHANKE 3 Espoon projektit hankkeen

Lisätiedot

EAKR-PROJEKTIOPAS. Opas tuensaajille. Ohjelmakausi 2007 2013

EAKR-PROJEKTIOPAS. Opas tuensaajille. Ohjelmakausi 2007 2013 EAKR-PROJEKTIOPAS Opas tuensaajille Ohjelmakausi 2007 2013 Päivitetty 27.8.2013 Saatesanat Hämeen liitto on myöntänyt projektillenne tukea Etelä-Suomen EAKR-toimenpideohjelmasta. Tuensaajan, projektissa

Lisätiedot

Monikulttuurinen Salo hanke Loppuraportti

Monikulttuurinen Salo hanke Loppuraportti Monikulttuurinen Salo hanke Loppuraportti PROJEKTIN LÄHTÖKOHTA, KOHDERYHMÄ JA TAVOITTEET Yleinen maailmantaloudellinen tilanne on muuttunut radikaalisti hankkeen toteutuksen aikana. Taloudellisen taantuman

Lisätiedot

Lupa kokeilla. < Erilaiset tavat toteuttaa opetusta> ammatillisella toisella asteella

Lupa kokeilla. < Erilaiset tavat toteuttaa opetusta> ammatillisella toisella asteella Lupa kokeilla < Erilaiset tavat toteuttaa opetusta> ammatillisella toisella asteella Lupa kokeilla Erilaiset tavat toteuttaa opetusta ammatillisella toisella asteella Toimitus: Jaana Kilpinen, Juha Pusa,

Lisätiedot

Maakunnan yhteistyöryhmän kokous. Etelä-Savon maakuntaliitto, Hallituskatu 3 A, Mikkeli

Maakunnan yhteistyöryhmän kokous. Etelä-Savon maakuntaliitto, Hallituskatu 3 A, Mikkeli KOKOUSTIEDOT Maakunnan yhteistyöryhmän kokous Aika klo. 10-12.00 Paikka Läsnä puheenjohtaja jäsenet kuntaosapuoli alueviranomaiset järjestöosapuoli asiantuntijat esittelijä sihteeri tekninen sihteeri Etelä-Savon

Lisätiedot

Välittäjä 2009 -hankkeen loppuraportti

Välittäjä 2009 -hankkeen loppuraportti Välitämme ihmisistä Välitämme osaamista ja tietoa Välitämme hyviä käytäntöjä ja kokemuksia Välittäjä 2009 hankkeen loppuraportti Tiivistelmä VäliSuomen mielenterveys ja päihdetyön kehittämishanke Välittäjä

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan kuntatyöpaikkojen työhyvinvoinnin kehittämishankkeen kehittävä arviointi

Pohjois-Karjalan kuntatyöpaikkojen työhyvinvoinnin kehittämishankkeen kehittävä arviointi Pohjois-Karjalan kuntatyöpaikkojen työhyvinvoinnin kehittämishankkeen kehittävä arviointi Kehittämistyön seuraamukset, kestävyys ja leviäminen Maija Träskelin Pohjois-Karjalan kuntatyöpaikkojen työhyvinvoinnin

Lisätiedot

2006-2008 LOPPURAPORTTI

2006-2008 LOPPURAPORTTI Anjalankoski, Elimäki, Iitti, Jaala, Kouvola, Kuusankoski, Valkeala Kouvolan seudun lastensuojelun kehittämishanke 2006-2008 LOPPURAPORTTI Ritva Seppälä projektipäällikkö 16.10.2008 Ulkoasu Eija Tiitinen

Lisätiedot

KIIMINKIJOEN MATKAILUN KEHITTÄMISHANKE

KIIMINKIJOEN MATKAILUN KEHITTÄMISHANKE KIIMINKIJOEN MATKAILUN KEHITTÄMISHANKE (3.1.2007 Mika Salminen) (13.1.09 Merja Äärelä) (10.2.2009 Merja Äärelä) (5.8.2009 Merja Aikio) (30.5.2011 Asko Merilä) 1. HANKKEEN PERUSTIEDOT Hankkeen nimi: Kiiminkijoen

Lisätiedot

ARVIOINTI JA ITSEARVIOINTI PROJEKTIN TYÖVÄLINEINÄ

ARVIOINTI JA ITSEARVIOINTI PROJEKTIN TYÖVÄLINEINÄ EUROOPAN YHTEISÖ Rakennerahastot ARVIOINTI JA ITSEARVIOINTI PROJEKTIN TYÖVÄLINEINÄ Itä-Suomen lääninhallituksen julkaisu nro 82 ISSN 1455-7428 ISBN 951-562-009-0 Joensuun yliopistopaino 2003 Ja jotain

Lisätiedot

1 OPINTO-OHJAUS JA ELINIKÄINEN OPPIMINEN... 1

1 OPINTO-OHJAUS JA ELINIKÄINEN OPPIMINEN... 1 OPINTO-OHJAUSSUUNNITELMA Lukuvuosi 2012-2013 Sisällys 1 OPINTO-OHJAUS JA ELINIKÄINEN OPPIMINEN... 1 2 OPINTO-OHJAUS KPEDUSSA... 2 2.1 Opinto-ohjauksen merkitys opiskelijalle... 2 2.2 Opinto-ohjauksen toteutus...

Lisätiedot

Martti Majuri ja Tuomas Eerola

Martti Majuri ja Tuomas Eerola Martti Majuri ja Tuomas Eerola EIVÄT HE MUUTA TEKISIKÄÄN Tarkastelussa työpaikkaohjaajien koulutus, opettajien työelämäjaksot ja työssäoppiminen Opetushallitus ja tekijät Tmi Eija Högman ISBN 978-952-13-3191-6

Lisätiedot