HARTOLAN KUNNAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON KALATALOUDELLINEN VELVOITETARKKAILU VUONNA 2010

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HARTOLAN KUNNAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON KALATALOUDELLINEN VELVOITETARKKAILU VUONNA 2010"

Transkriptio

1 HARTOLAN KUNNAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON KALATALOUDELLINEN VELVOITETARKKAILU VUONNA 2010 Kymijoen vesi ja ympäristö ry:n tutkimusraportti no 137/2011 Janne Raunio Kymijoen vesi ja ympäristö ry:n tarkkailuohjelma

2 TIIVISTELMÄ Tämä julkaisu käsittelee Hartolan kunnan jätevedenpuhdistamon kalataloudellisen velvoitetarkkailun tuloksia vuodelta Tarkkailu koostui Tainionvirran Ekonkosken, Vuoteenkosken ja Vanhanmyllynkosken sähkökoekalastuksista. Sähkökoekalastuksissa tavattiin kuutta kalalajia. Lukumääräisesti yleisimpiä lajeja olivat edellisvuosien tavoin kivennuoliainen ja kivisimppu. Poikkeuksena edellisiin koekalastuksiin ( ) nähden, kesän vanhoja (ikäluokka 0+) taimenen poikasia ei tavattu lainkaan. Myöskään madetta ei tavattu vuonna 2010, vaikka lajia on aikaisempina vuosina tavattu kaikilta koealoilta. Jätevedenpuhdistamon alapuolisen Vanhanmyllynkosken koealan kalayhteisön koostumus ei juuri poikennut yläpuolisista vertailualoista. Kuormitetulta Vanhanmyllynkosken koealalta ei tavattu särkeä ja ahventa kuten ylemmiltä koealoilta, mutta toisaalta se oli ainoa koeala jolta tavattiin taimenta. Vuoden 2010 tarkkailutulokset viittasivat edellisvuosien tavoin siihen, että Hartolan kunnan jätevedenpuhdistamolla ei ollut haitallista vaikutusta ainakaan lohikalojen esiintymiseen. Sen sijaan kuivalla ja poikkeuksellisen lämpimällä kesällä on voinut olla vaikutuksia lohikalojen poikasten selviytymiseen.

3 SISÄLLYS 1 JOHDANTO 1 2 VESISTÖN YLEISKUVAUS 1 3 KALASTO JA KALANISTUTUKSET 2 4 AINEISTO JA MENETELMÄT 2 5 TULOKSET 4 6 JOHTOPÄÄTÖKSET 8 VIITTEET 9 Liite 1. Tainionvirran kalaistutukset vuosina Liite 2. Tainionvirran sähkökoekalastuksien koealojen lajikohtaiset tulokset. Liite 3. Hartolan kunnan jätevedenpuhdistamon kuormitustietoja vuodelta 2010

4 1 JOHDANTO Hämeen ympäristökeskus (nykyisin Hämeen ELY-keskus) myönsi Hartolan kunnan jätevedenpuhdistamolle ympäristöluvan (Dnro. HAM-2005-Y ) johtaa puhdistettuja jätevesiä Tainionvirtaan. Ympäristöluvassa on annettu velvoite tarkkailla jätevedenpuhdistamon toimintaa sekä puhdistettujen jätevesien vaikutuksia vastaanottavan vesistön vedenlaatuun sekä kalastoon ja kalastukseen. Kalataloudellisen velvoitetarkkailuohjelman on laatinut Kymijoen vesi ja ympäristö ry (Raunio 2008), ja Hämeen TE-keskus hyväksyi ohjelmaesityksen (Dnro. 472/5723/08). Kalataloudellisen tarkkailun lisäksi luvan saaja velvoitettiin maksamaan Hämeen TE-keskukselle vuosittaisena kalatalousmaksuna 500 euroa, joka käytetään kalakantojen hoitoon jätevesien vaikutusalueella. Jätevedenpuhdistamon ohella Tainionvirtaa kuormittavat Vanhanmyllynkosken ja Kirveskosken kalanviljelylaitokset, joiden kalataloustarkkailua tehdään yhteistarkkailuna. Kalanviljelylaitosten tarkkailu koostuu joka viides vuosi tehtävästä kalastustiedustelusta. Hartolan jätevedenpuhdistamon lähettyvillä on lisäksi Isosuon ja Hotilansuon turvetuotantoalueet, jotka kuormittavat Tainionvirtaa. Tämä raportti käsittelee Hartolan kunnan jätevedenpuhdistamon kalataloudellista tarkkailua vuodelta Tarkkailu koostui Tainionvirran sähkökoekalastuksista. 2 VESISTÖN YLEISKUVAUS Hartolan jätevedenpuhdistamon puhdistetut jätevedet johdetaan purkuojaa pitkin Tainionvirtaan (kuva 1). Tainionvirta kuuluu Sysmän reitin vesistöalueeseen (14.8), sen Joutjärven-Tainionvirran osa-alueeseen. Tainionvirta alkaa Jääsjärven eteläpäästä ja jatkuu jokijaksojen ja järvialtaiden muodostamana ketjuna Päijänteeseen asti. Tainonvirran pituus Jääsjärven ja Joutsjärven välillä on 13,5 km. Jääsjärven luusuassa Tainonvirran keskivirtaama on noin 10,1 m 3 /s, ylivirtaama 23 m 3 /s ja alivirtaama 4 m 3 /s. Virran varrella on viisi koskea, joista vuolain on Ekonkoski (ks. kuva 1). Putouskorkeutta Tainionvirralla on 7 m. Arvioiden mukaan pistekuormituksen osuus Sysmän reitin kokonaiskuormituksesta on noin 3-4 %, ja se kohdistuu lähes kokonaan Tainionvirtaan. Jätevedenpuhdistamon osuus ravinnekuormituksesta on typen osalta noin 7 % ja fosforin suhteen 5 %. Puhdistamon kuormitus oli vuonna 2010 keskimäärin samaa luokkaa kuin vuonna 2009 (taulukko 1, liite 3). Pitkän aikavälin fosforikuormitus on ollut 0,28 kg päivää kohti laskettuna (taulukko 1). Kuluvan vuosikymmenen aikana jätevedenpuhdistamon fosforikuormitus on vaihdellut välillä 0,14-0,47 kg/vrk (taulukko 1). Puhdistetun jäteveden osalta BOD-kuorma on ollut pitkällä aikavälillä tasolla 5,1 kg/vrk (taulukko 1). Tainionvirta on ravinnepitoisuuksien perusteella luokiteltavissa karuksi tai melko karuksi (taulukko 2). Vuonna 2010 fosforipitoisuuksien keskiarvo oli puhdistamon yläpuolisella näytepisteellä 12,5 µg/l ja alapuolisella 9,5 µg/l. Kymijoen vesi ja ympäristö ry:n tutkimusraportti no 137/2011 1

5 Puhdistamon yläpuolisen näytepisteen kokonaisfosforipitoisuudet olivat vuonna 2010 lähes kaksinkertaiset edellisvuoden keskiarvoon nähden. Muiden vedenlaadun parametrien osalta ero näytepisteiden välillä oli pieni. Taulukko 1. Hartolan jätevedenpuhdistamon vesistökuormitus (kg/vrk.) vuosina (Åkerberg 2011) ka BOD 7ATU 5,0 2,6 7,9 3,4 4,5 7,5 4,1 3,6 6,2 5,5 5,4 5,1 Fosfori 0,24 0,14 0,27 0,31 0,47 0,14 0,21 0,32 0,24 0,39 0,37 0,28 Taulukko 2. Jätevedenpuhdistamon ylä- ja alapuolisten näytepisteiden vedenlaatu (tulosten keskiarvo, N = 2) vuonna Näytepiste Puhdistamon yläpuoli Puhdistamon alapuoli COD Mn mg L -1 Kok. P Kok. N ph Sähkönjohtavuus µg L -1 µg L -1 ms/m Väriluku Pt mg L -1 6,0 12, ,0 5,9 20 5,4 9, ,9 5,8 17,5 3 KALASTO JA KALANISTUTUKSET Tainionvirta on yksi eteläisen Suomen merkittävimmistä taimenjoista. Tainionvirtaa on myös kunnostettu virtakutuisten kalojen elin- ja lisääntymisolojen parantamiseksi sekä kalastusmahdollisuuksien lisäämiseksi. Vuonna 2009 toteutettiin Hämeen ELY-keskuksen johdolla Tainionvirran kalataloudellinen kunnostushanke. Kunnostustöiden vaikutuksia Tainionvirran vedenlaatuun seurattiin kesän 2009 aikana, ja tuloksista koostettiin yhteenvetoraportti (Häkkinen 2009). Koskikunnostusten vaikutuksia Tainionvirran purkautumiskykyyn on tarkasteltu Kymijoen vesi ja ympäristö ry:n lausunnossa (Raunio 2010a). Taimenen ja kirjolohen kannoista huolehditaan säännöllisin istutuksin (liite 1). Tainionvirtaan on istutettu myös täplärapua. Tainionvirtaan on istutettu viime vuosina 2-3 vuotiaita kirjolohia sekä taimenia (liite 1). Harjusta on istutettu viimeksi vuonna 2004 (675 kpl, 2-kesäisiä istukkaita). Tainionvirran kalastoon kuuluvat myös ahven, hauki, made, salakka, särki, kivisimppu, pikkunahkiainen ja kivennuoliainen. 4 AINEISTO JA MENETELMÄT Tarkkailuohjelman (Raunio 2008) mukaan koekalastuksia suoritetaan Tainionvirran kolmella koskialueella (kuva 1). Kaksi ylintä koealaa, Ekonkoski ja Vuoteenkosken yläosa, toimivat vertailualueina yhdelle puhdistamon alapuoliselle koskelle. Vuoteenkosken alaosan ja 2 Kymijoen vesi ja ympäristö ry:n tutkimusraportti no 137/2011

6 puhdistamon purkupisteen väliselle jokijaksolle kohdistuu myös Isosuon ja Hotilansuon turvetuotantoalueiden vaikutukset. Kuva 1. Tutkimusalue sekä koekalastusalojen ja purkupisteen sijainti. Kymijoen vesi ja ympäristö ry:n tutkimusraportti no 137/2011 3

7 Kultakin koskelta valittiin koekalastukseen noin 100 m 2 :n suuruinen koeala, joka kalastettiin kolmen poistopyynnin menetelmällä. Vuoden 2010 koekalastukset tehtiin elokuun lopulla. Koekalastukset suoritettiin aggregaattikäyttöisellä laitteilla. Koekalastuksissa sovellettiin eurooppalaisen menetelmästandardin ohjeita (SFS-EN : 2003). Kunkin poistopyynnin saalis mitattiin ja punnittiin lajikohtaisesti. Aineistosta laskettiin kullekin koealalle lajikohtaiset pyydystettävyysarvot sekä lajien tiheys- ja biomassa-arviot pinta-alayksikköä kohden. 5 TULOKSET Tainionvirran sähkökoekalastusalueet olivat kalojen elinympäristöinä melko samankaltaisia (kuvat 2-4). Kaikilla aloilla pohjanlaatu oli hiekkaa ja kivikkoa (taulukko 3). Koekalastusajankohtana Tainionvirran virtaama oli hyvin pieni (kuva 5) ja Vuoteenkosken alkuperäistä koealaa (ks. Raunio 2009) ei pystytty kalastamaan. Koeala siirrettiin sivuuomasta päävirran kunnostetun kosken puolelle. Virtaamat laskivat vielä elokuun jälkeen ja saavuttivat minimitason lokakuussa, n. 5 m 3 /s. Taulukko 3. Tainionvirran sähkökoekalastusalojen tiedot. Lat. N Lon. E. Keskimääräinen kalastetun Pohjan syvyys m alueen laatu leveys m Ekonkoski ,4 5 Hiekka/kivi Vuoteenkoski ,3 4 Hiekka/kivi Vanhanmyllynkoski ,4 3,5 Hiekka/kivi Kuva 2. Tainionvirran Ekonkoski (koeala 1). 4 Kymijoen vesi ja ympäristö ry:n tutkimusraportti no 137/2011

8 Kuva 3. Tainionvirran Vuoteenkoski (koeala 2). Veden vähyyden vuoksi vuonna 2010 kalastettiin koeala päävirran kunnostetusta koskesta. Kuva 4. Tainionvirran Vanhanmyllynkoski (koeala 3). Kymijoen vesi ja ympäristö ry:n tutkimusraportti no 137/2011 5

9 kuva 5. Tainionvirran virtaamat (m 3 /s) vuonna Sähkökoekalastuksissa tavattiin yhteensä kuutta kalalajia (liite 2). Edellisvuodesta poiketen madetta ja taimenen kesän vanhoja poikasia (ikäluokka 0+) ei tavattu lainkaan. Lukumääräisesti yleisimmät lajit olivat edellisvuosien tavoin kivennuoliainen ja kivisimppu (kuva 6). Haukea ja taimenta tavattiin vain yhdeltä koealalta. Puhdistamon purkupisteen alapuolisen Vanhanmyllynkosken koealan kalayhteisön koostumus poikkesi vain vähän yläpuolisista koealoista. Kuormitetulta koealalta ei tavattu särkeä ja ahventa kuten ylemmiltä koealoilta, mutta toisaalta se oli ainoa koeala jolta tavattiin taimenta. Lisäksi kuormitetulta koealueelta tavattiin edellisvuoden tavoin runsaammin kivisimppua, jota pidetään melko herkkänä lajina erilaisille ihmistoiminnan vaikutuksille. Yhteenlasketut kalatiheydet koealoilla olivat: Ekonkoski 66 kpl/100m 2, Vuoteenkoski 26 kpl/100m 2 ja Vanhanmyllynkoski 73 kpl/100m 2. Lajikohtaiset tiheysarviot on esitetty liitteessä 2. 6 Kymijoen vesi ja ympäristö ry:n tutkimusraportti no 137/2011

10 Ekonkoski Vuoteenkoski Vanhanmyllynkoski Ahven Hauki Kivennuoliainen kpl/100 m 2 Kivisimppu Särki Taimen 0+ Taimen >0+ Kuva 6. Tainionvirran kolmelta koealalta tavatut kalalajit ja niiden tiheysarviot aaria kohden. Koealakohtaiset lajien yhteenlasketut biomassa-arviot olivat seuraavat: Ekonkoski 557 g/100m 2, Vuoteenkoski 310 g/100m 2 ja Vanhanmyllynkoski 1458 g/100m 2 (kuva 7). Kaikilla kolmella koealalla biomassat olivat selvästi pienemmät kuin vuonna Lajikohtaiset biomassa-arviot on esitetty liitteessä Ekonkoski Vuoteenkoski Vanhanmyllynkoski 1500 g/100 m Ahven Hauki Kivennuoliainen Kivisimppu Särki Taimen 0+ Taimen >0+ Kuva 7. Tainionvirran kolmelta koealalta tavatut kalalajit ja niiden biomassa-arviot aaria kohden. Kymijoen vesi ja ympäristö ry:n tutkimusraportti no 137/2011 7

11 6 JOHTOPÄÄTÖKSET Tainionvirran velvoitetarkkailuun liittyvistä sähkökoekalastuksista on käytettävissä vuosien tulokset. Vuosien 2008 ja 2009 koekalastuksissa taimenen kesän vanhoja poikasia tavattiin Vanhanmyllynkoskelta, mutta vuonna 2010 taimenen 0+ poikasia ei tavattu yhdeltäkään koealalta. Tosin Vanhanmyllynkoskelta tavattiin vanhempia taimenia. Koska tarkkailun alin koeala on jätevesien purkupisteen alapuolella, ei kunnan jätevedenpuhdistamon kuormituksella näyttänyt olevan ainakaan lohikalojen esiintymiseen haitallista vaikutusta. Vuosienväliset erot taimenen 0+ poikasten tiheyksissä saattavat liittyä kesän ja syksyn 2010 pieniin virtaamiin ja poikkeuksellisen lämpimiin säihin, jonka vuoksi olosuhteet ovat voineet olla poikasille huonosti soveltuvia. Tainionvirralta on olemassa aiempia koekalastustuloksia 1980-, ja 2000-luvuilta, mutta koealat ovat vuosien aikana vaihtuneet ja poistopyyntejä on ennen velvoitetarkkailua ollut vain yksi tai kaksi. Näin ollen aikaisemmat tiheysarviot eivät ole suoraan vertailukelpoisia viime vuosien arvioihin. Viimeisimmät Hämeen TE-keskuksen kalatalousyksikön (nykyisin Hämeen ELY-keskus) tekemät sähkökoekalastukset on vuodelta 2007, jolloin kunnan jätevedenpuhdistamon velvoitetarkkailun koealoista kalastettiin Ekonkoski ja Vanhanmyllynkoski. Ekonkosken koekalastuksissa taimenen 0+ -poikasia on tavattu vain vuonna 1990 sekä yksi yksilö vuonna Vanhempia poikasia on tavattu 1995 ja 2009, mutta nämä kalat saattoivat olla istutettua kantaa. Vuoteenkosken koekalastuksissa on tavattu taimenia 1980-luvun lopulta aina vuoden 2000 koekalastuksiin. Vuosina 2008 ja 2010 lohikaloja ei tavattu lainkaan, mutta vuoden 2009 tutkimuksissa Vuoteenkoskelta tavattiin sekä taimenta että harjusta. Vuoteenkosken koealaa on jouduttu virtaamatilanteen mukaan vaihtamaan, jolla on voinut olla vaikutusta vuosienvälisiin eroihin lajistokoostumuksessa ja lajien runsaussuhteissa. Kivennuoliainen on ollut kivisimpun ohella Ekonkosken, Vuoteenkosken ja Vanhanmyllynkosken runsaslukuisimmat lajit pitkällä aikavälillä ja näin on ollut myös velvoitetarkkailun aikana. Vanhanmyllynkoskelta tavattiin taimenta jo 1980-luvun lopun koekalastuksissa, mutta 1990-luvun koekalastuksissa lohikaloja ei tavattu. Sen sijaan vuosina taimenta on tavattu Vanhanmyllynkoskelta. Vuonna 2007 kosken lajistoon kuului myös kirjolohi. Vuoden 2010 koekalastukset olivat ensimmäiset Tainionvirran kunnostusten jälkeen tehdyt koskien kalaston rakenteen selvitykset. Poikkeuksellisten virtaama- ja sääolosuhteiden vuoksi arviota kunnostusten vaikutuksista Tainionvirran lohikalojen poikastuotantoon ei vielä pystytä tekemään. Tulevien vuosien tarkkailututkimuksilla saadaan myös tähän asiaan lisätietoa. 8 Kymijoen vesi ja ympäristö ry:n tutkimusraportti no 137/2011

12 VIITTEET Raunio, J Hartolan kunnan jätevedenpuhdistamon kalataloudellinen tarkkailuohjelma. Kymijoen vesi ja ympäristö ry, 6 s. Raunio, J Hartolan kunnan jätevedenpuhdistamon kalataloudellinen tarkkailu vuonna Kymijoen vesi ja ympäristö ry:n julkaisu no 180/2009, 9 s. Raunio, J. 2010a. Lausunto Tainionvirran kalataloudellisen kunnostuksen vaikutuksista joen purkautumiskykyyn. Kymijoen vesi ja ympäristö ry:n lausunto, 3 s. Raunio, J. 2010b. Hartolan kunnan jätevedenpuhdistamon kalataloudellinen tarkkailu vuonna Kymijoen vesi ja ympäristö ry:n julkaisu no 196/2010, 16 s. SFS-EN Veden laatu. Sähkökalastusmenetelmä. Suomen standardisoimisliitto SFS. Åkerberg, A Hartolan jätevedenpuhdistamon puolivuosiyhteenveto heinä-joulukuu ja vuosiyhteenveto Kymijoen vesi ja ympäristö ry. Kymijoen vesi ja ympäristö ry:n tutkimusraportti no 137/2011 9

13 LIITE 1.1 Liite 1. Tainionvirran kalaistutukset vuosina Kalataloushallinnon istutusrekisteri Kalastusalu Kunta: Istutukset Istutusvuosi Kalalaj Ikä Istukkaita Istutusvesi Tainionvirta 2002 Järvitaimen 1v 950 Järvitaimen 2v 500 Järvitaimen 5k 821 Järvitaimen 5v 215 Kirjolohi 2v 902 Täplärapu aik Järvitaimen 1v 730 Järvitaimen 2v 1305 Järvitaimen 3v 704 Järvitaimen 4k 304 Järvitaimen 4v 83 Järvitaimen 5k 333 Kirjolohi 1k 1500 Kirjolohi 2v Harjus 1v 5000 Järvitaimen 2v 610 Järvitaimen 4v 1033 Kirjolohi 2v 539 Kirjolohi 3k 958 Kirjolohi 3v Harjus 2k 849 Järvitaimen 3v 675 Järvitaimen 4v 159 Kirjolohi 2v 862 Kirjolohi 3k Järvitaimen 1v 1100 Järvitaimen 3k 135 Järvitaimen 3v 498 Kirjolohi 2v Järvitaimen 1v 787 Kirjolohi 2v 250 Kirjolohi 3k 100 Kirjolohi 3v 222

14 LIITE 1.2 Istutukset vuonna 2008 Istutusaika Kalalaji Ikä Pituus Istukkaita kpl Varat Istutuspaikka Alueen omistaja Kirjolohi 2v Vanhanmyllyn koski Hartolan osakaskunta Kirjolohi 2v Vanhanmyllyn koski Hartolan osakaskunta Kirjolohi 2v Mattolaituri Hartolan osakaskunta Kirjolohi 2v Keijunkoski Hartolan osakaskunta Kirjolohi 2v Vanhanmyllyn koski Hartolan osakaskunta Kirjolohi 2v Keijulankoski Hartolan osakaskunta Kirjolohi 2v Kirkonkylä Hartolan osakaskunta Järvitaimen 1v Virtaankoski Virtaan kalastuskunta Järvitaimen 1v Virtaankoski Virtaan kalastuskunta Kirjolohi 2v Virtaankoski Virtaan kalastuskunta Järvitaimen 3v Keijulankoski Hartolan osakaskunta Järvitaimen 3v Kirkonkylä Hartolan osakaskunta Järvitaimen 3v Vanhanmyllyn koski Hartolan osakaskunta Järvitaimen 3v Keijulankoski Hartolan osakaskunta Järvitaimen 3v Vanhanmyllyn koski Hartolan osakaskunta Järvitaimen 3v Ekonkoski Hartolan osakaskunta Kirjolohi 2v Virtaankoski Virtaan osakaskunta Järvitaimen 3v Vanhanmyllyn koski Hartolan osakaskunta Järvitaimen 3v Vanhanmyllyn koski Hartolan osakaskunta Järvitaimen 3v Keijulan koski Hartolan osakaskunta Järvitaimen 3v Mattolaituri Hartolan osakaskunta Järvitaimen 3v Keijulankoski Hartolan osakaskunta Järvitaimen 3v Vanhanmyllyn koski Hartolan osakaskunta Järvitaimen 3v Mattolaituri Hartolan osakaskunta Järvitaimen 3v Ekonkoski Hartolan osakaskunta Kirjolohi 2v Virtaankoski Virtaan kalastuskunta Järvitaimen 3v Keijulankoski Hartolan osakaskunta Järvitaimen 3v Vanhanmyllyn koski Hartolan osakaskunta Järvitaimen 3v Mattolaituri Hartolan osakaskunta Järvitaimen 4k Mattolaituri Hartolan osakaskunta Järvitaimen 4k Keijulankoski Hartolan osakaskunta Järvitaimen 4k Vanhanmyllyn koski Hartolan osakaskunta

15 LIITE 1.3 Istutukset vuonna 2009 Istutukset ajalta: Istutusaika Kalalaji Ikä Pituus Istukkaita kpl Varat Istutuspaikka Alueen omistaja Istutusvesi: Tainionvirta Kirjolohi 2v Kirjolohi 2v Kirjolohi 2v Virtaa Virtaan kalastuskunta Kirjolohi 2v Kirjolohi 2v Järvitaimen 3v Järvitaimen 3v Järvitaimen 3v Kirjolohi 3k Virtaa Virtaan kalastuskunta Järvitaimen 3v Järvitaimen 3v Kirjolohi 2v Kirjolohi 3k Virtaa Virtaan kalastuskunta Järvitaimen 3v Vanhanmyllynkoski Järvitaimen 3v Vanhanmyllynkoski Kirjolohi 2v Vanhanmyllyn koski Istutuksia yhteensä: 16 kpl Varat: 1 = velvoitevarat Ikä: mvl = istutettu mätiä, vastalyps. nuo = istutettu ei sukukypsiä kaloja, 2 = kalastuksenhoitomaksu mspa = istutettu mätiä, ikää ei tunneta tarkasti 3 = valtion kalanviljelyvarat silmäpisteaste aik = istutettu sukukypsiä kaloja, 4 = metsähallituksen varat vk = vastakuoriutunut poikanen ikää ei tunneta tarkasti 5 = kalastuskuntien varat ek = esikesäinen poikanen la = lasiankerias 6 = kalastusalueen varat 1k = yksikesäinen ka = karantenoitu lasiankerias 7 = muut varat 1v = yksivuotias 2k = kaksikesäinen 2v = kaksivuotias jne...

16 LIITE 2 Liite 2. Tainionvirran sähkökoekalastuksien koealojen lajikohtaiset tulokset. Yksilötiheysarviot ovat sarakkeessa N/100 m 2. Laskentataulukko populaatiokoon arvioimiseksi, 3 kalastusta (Junge & Libosvarsky, 1965) Ari Saura Kalastuspaikka Ekonkoski Päivämäärä Koealan nro Koealan pinta-ala 100 m 2 LAJI SAALIS (KPL) ERI KOKO- KESKI- SAALIS/ SAALIS/ N/ SE (N)/ 95 %:n BIO- p SE (p) KALASTUSKERROILLA NAIS- PAINO KOEALA 100 m m m 2 luott. väli MASSA (G)/ PAINO (G) (G) (KPL) (N/100 m 2 ) 100 m 2 Ahven ,00 2,00 2,00 2,18 0,74 1,45 65,35 0,57 0,44 Hauki 1 9 9,00 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 9,00 1,00 0,00 Kivennuoliai ,41 17,00 17,00 41,19 53,21 104,29 305,32 0,16 0,25 Kivisimppu ,93 14,00 14,00 19,05 7,55 14,81 93,90 0,36 0,22 Särki ,00 3,00 3,00 3,00 0,00 0,00 84,00 1,00 0,00 Yhteensä ,00 37,00 66,43 557,58 Laskentataulukko populaatiokoon arvioimiseksi, 3 kalastusta (Junge & Libosvarsky, 1965) Ari Saura Kalastuspaikka Vuoteenkoski Päivämäärä Koealan nro Koealan pinta-ala 100 m 2 LAJI SAALIS (KPL) ERI KOKO- KESKI- SAALIS/ SAALIS/ N/ SE (N)/ 95 %:n BIO- p SE (p) KALASTUSKERROILLA NAIS- PAINO KOEALA 100 m m m 2 luott. väli MASSA (G)/ PAINO (G) (G) (KPL) (N/100 m 2 ) 100 m 2 Ahven ,00 3,00 3,00 3,07 0,36 0,70 46,12 0,71 0,29 Kivennuoliai ,55 11,00 11,00 15,34 7,41 14,53 161,73 0,34 0,25 Kivisimppu ,75 4,00 4,00 5,85 5,40 10,58 39,47 0,32 0,43 Särki ,00 2,00 2,00 2,18 0,74 1,45 63,17 0,57 0,44 Yhteensä ,00 20,00 26,44 310,49

17 Laskentataulukko populaatiokoon arvioimiseksi, 3 kalastusta (Junge & Libosvarsky, 1965) Ari Saura Kalastuspaikka Vanhanmyllynkoski Päivämäärä Koealan nro Koealan pinta-ala 90 m 2 LAJI SAALIS (KPL) ERI KOKO- KESKI- SAALIS/ SAALIS/ N/ SE (N)/ 95 %:n BIO- p SE (p) KALASTUSKERROILLA NAIS- PAINO KOEALA 100 m m m 2 luott. väli MASSA (G)/ PAINO (G) (G) (KPL) (N/100 m 2 ) 100 m 2 Kivennuoliai ,71 24,00 26,67 33,70 7,78 15,25 158,65 0,41 0,16 Kivisimppu ,78 23,00 25,56 36,49 13,12 25,72 174,51 0,33 0,18 Taimen > ,00 2,00 2,22 2,42 0,82 1, ,50 0,57 0,44 Täplärapu 1 0,00 1,00 1,11 1,11 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 Yhteensä ,00 55,56 73, ,66

18 VUOSIRAPORTTI Yhdistelmätaulukko #1 LIITE 3 s. 1 (2) - 1/1 - PUHDISTAMO: Hartolan kunnan jätevedenpuhdistamo LAITOSTUNNUS: 171 TARKKAILUJAKSOT: J1 = J2 = Tulokset/jaksot J1 J2 Vuosi Raja Tavoite Virtaama Käsitelty m³/d Ohitus m³/d 0,0 0,0 0,0 Vesistöön m³/d k-aine Tuleva vl kg/d Käsitelty kg/d 8,7 7,0 7,9 Ohitus kg/d 0,0 0,0 0,0 Vesistöön kg/d 8,7 7,0 7,9 Tuleva vl mg/l Käsitelty mg/l Ohitus mg/l 0,0 0,0 Vesistöön mg/l Käsittelyteho % Kokonaisteho % COD Cr Tuleva vl kg/d Käsitelty kg/d Ohitus kg/d 0,0 0,0 0,0 Vesistöön kg/d Tuleva vl mgo2/l Käsitelty mgo2/l Ohitus mgo2/l 0,0 0,0 Vesistöön mgo2/l Käsittelyteho % Kokonaisteho % BHK7 (ATU) Tuleva vl kg/d Käsitelty kg/d 7,7 3,1 5,4 Ohitus kg/d 0,0 0,0 0,0 Vesistöön kg/d 7,7 3,1 5,4 Tuleva vl mgo2/l Käsitelty mgo2/l 16 8, Ohitus mgo2/l 0,0 0,0 Vesistöön mgo2/l 16 8, Käsittelyteho % Kokonaisteho % kok.n Tuleva vl kg/d Käsitelty kg/d Ohitus kg/d 0,0 0,0 0,0 Vesistöön kg/d Tuleva vl mgn/l Käsitelty mgn/l Ohitus mgn/l 0,0 0,0 Vesistöön mgn/l Käsittelyteho % Kokonaisteho %

19 VUOSIRAPORTTI Yhdistelmätaulukko #1 LIITE 3 s. 2 (2) - 2/1 - PUHDISTAMO: Hartolan kunnan jätevedenpuhdistamo LAITOSTUNNUS: 171 TARKKAILUJAKSOT: J1 = J2 = Tulokset/jaksot J1 J2 Vuosi Raja Tavoite NH4-N Tuleva vl kg/d Käsitelty kg/d Ohitus kg/d 0,0 0,0 0,0 Vesistöön kg/d Tuleva vl mgn/l Käsitelty mgn/l Ohitus mgn/l 0,0 0,0 Vesistöön mgn/l Käsittelyteho % Kokonaisteho % kok.p Tuleva vl kg/d 4,8 4,9 4,9 Käsitelty kg/d 0,44 0,29 0,37 Ohitus kg/d 0,0 0,0 0,0 Vesistöön kg/d 0,44 0,29 0,37 Tuleva vl mgp/l Käsitelty mgp/l 0,92 0,79 0,87 0,8 Ohitus mgp/l 0,0 0,0 Vesistöön mgp/l 0,91 0,78 0,87 0,8 Käsittelyteho % Kokonaisteho % Nitrif.aste Käsittelyteho % Kokonaisteho %

HARTOLAN KUNNAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON KALATALOUDELLINEN VELVOITETARKKAILU VUONNA 2009

HARTOLAN KUNNAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON KALATALOUDELLINEN VELVOITETARKKAILU VUONNA 2009 HARTOLAN KUNNAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON KALATALOUDELLINEN VELVOITETARKKAILU VUONNA 2009 Kymijoen vesi ja ympäristö ry:n julkaisu no 196/2010 Janne Raunio ISSN 1458-8064 TIIVISTELMÄ Tämä julkaisu käsittelee

Lisätiedot

HARTOLAN KUNNAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON KALATALOUDELLINEN VELVOITETARKKAILU VUONNA 2011

HARTOLAN KUNNAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON KALATALOUDELLINEN VELVOITETARKKAILU VUONNA 2011 HARTOLAN KUNNAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON KALATALOUDELLINEN VELVOITETARKKAILU VUONNA 2011 Kymijoen vesi ja ympäristö ry:n tutkimusraportti no 165/2012 Janne Raunio Kymijoen vesi ja ympäristö ry:n tarkkailuohjelma

Lisätiedot

HARTOLAN KUNNAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON KALATALOUDELLINEN VELVOITETARKKAILU VUONNA 2008

HARTOLAN KUNNAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON KALATALOUDELLINEN VELVOITETARKKAILU VUONNA 2008 HARTOLAN KUNNAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON KALATALOUDELLINEN VELVOITETARKKAILU VUONNA 2008 Kymijoen vesi ja ympäristö ry:n julkaisu no 180/2009 Janne Raunio ISSN 1458-8064 TIIVISTELMÄ Tämä julkaisu käsittelee

Lisätiedot

HARTOLAN KUNNAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON KALATALOUDELLINEN VELVOITETARKKAILU VUONNA 2012

HARTOLAN KUNNAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON KALATALOUDELLINEN VELVOITETARKKAILU VUONNA 2012 HARTOLAN KUNNAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON KALATALOUDELLINEN VELVOITETARKKAILU VUONNA 2012 Kymijoen vesi ja ympäristö ry:n tutkimusraportti no 181/2013 Janne Raunio TIIVISTELMÄ Tämä raportti käsittelee Hartolan

Lisätiedot

HARTOLAN KUNNAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON KALATALOUDELLINEN VELVOITETARKKAILU VUONNA 2013

HARTOLAN KUNNAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON KALATALOUDELLINEN VELVOITETARKKAILU VUONNA 2013 HARTOLAN KUNNAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON KALATALOUDELLINEN VELVOITETARKKAILU VUONNA 2013 Kymijoen vesi ja ympäristö ry:n tutkimusraportti no 223/2014 Janne Raunio TIIVISTELMÄ Tämä raportti käsittelee Hartolan

Lisätiedot

TAINIONVIRRAN KALATALOUSTARKKAILUOHJELMA VUODESTA 2019 ALKAEN

TAINIONVIRRAN KALATALOUSTARKKAILUOHJELMA VUODESTA 2019 ALKAEN TAINIONVIRRAN KALATALOUSTARKKAILUOHJELMA VUODESTA 2019 ALKAEN Kymijoen vesi ja ympäristö ry Janne Raunio 26.10.2018 Kymijoen vesi ja ympäristö ry:n tarkkailuohjelma 2.2.2010 1 SISÄLTÖ SIVU 1 JOHDANTO 1

Lisätiedot

SUMMANJOEN YLÄOSAN KALATALOUDELLINEN TARKKAILU VUONNA 2009

SUMMANJOEN YLÄOSAN KALATALOUDELLINEN TARKKAILU VUONNA 2009 SUMMANJOEN YLÄOSAN KALATALOUDELLINEN TARKKAILU VUONNA 2009 Kymijoen vesi ja ympäristö ry:n julkaisu no 197/2010 Jussi Mäntynen ISSN 158-806 TIIVISTELMÄ Tässä raportissa käsitellään Summanjoen yläosan sähkökoekalastustulokset

Lisätiedot

SUMMANJOEN YLÄOSAN KALATALOUDELLINEN TARKKAILU VUONNA 2006

SUMMANJOEN YLÄOSAN KALATALOUDELLINEN TARKKAILU VUONNA 2006 SUMMANJOEN YLÄOSAN KALATALOUDELLINEN TARKKAILU VUONNA 2006 Kymijoen vesi ja ympäristö ry:n julkaisu no 157/2007 Jussi Mäntynen ISSN 1458-8064 TIIVISTELMÄ Tässä julkaisussa käsitellään Summanjoen yläosan

Lisätiedot

SUMMANJOEN YLÄOSAN KALATALOUDELLINEN TARKKAILU VUONNA 2008

SUMMANJOEN YLÄOSAN KALATALOUDELLINEN TARKKAILU VUONNA 2008 SUMMANJOEN YLÄOSAN KALATALOUDELLINEN TARKKAILU VUONNA 2008 Kymijoen vesi ja ympäristö ry:n julkaisu no 187/2009 Jussi Mäntynen ISSN 1458-8064 TIIVISTELMÄ Tässä raportissa käsitellään Summanjoen yläosan

Lisätiedot

SORSAJOEN KALATALOUDELLINEN TARKKAILU VUONNA 2009

SORSAJOEN KALATALOUDELLINEN TARKKAILU VUONNA 2009 SORSAJOEN KALATALOUDELLINEN TARKKAILU VUONNA 2009 Kymijoen vesi ja ympäristö ry:n julkaisu no 198/2010 Jussi Mäntynen ISSN 1458-8064 TIIVISTELMÄ Tässä raportissa käsitellään Sorsajoen sähkö- ja katiskakoekalastusten

Lisätiedot

Pielisen Järvilohi ja Taimen 2008 2010 -hanke

Pielisen Järvilohi ja Taimen 2008 2010 -hanke Liite 4 Pielisen Järvilohi ja Taimen 2008 2010 -hanke Sähkökoekalastusraportti 29.1.2009 Timo Hartikainen SISÄLLYSLUETTELO: 1. Johdanto... 2 2. Pyynnin toteutus... 3 3. Kerätty aineisto... 3 4. Kartta:

Lisätiedot

KIIKUNJOEN KALATALOUDELLINEN TARKKAILU VUONNA 2005

KIIKUNJOEN KALATALOUDELLINEN TARKKAILU VUONNA 2005 KIIKUNJOEN KALATALOUDELLINEN TARKKAILU VUONNA 2005 Heidi Vatanen ISSN 1458-8064 TIIVISTELMÄ Kiikunjoen kalataloudellisessa tarkkailussa tutkittiin Kiikunjoki-Saveronjoki-Silmunjoki reitillä sijaitsevan

Lisätiedot

TAINIONVIRRAN VESISTÖ- JA KALATALOUSTARKKAILU VUONNA 2017

TAINIONVIRRAN VESISTÖ- JA KALATALOUSTARKKAILU VUONNA 2017 TAINIONVIRRAN VESISTÖ- JA KALATALOUSTARKKAILU VUONNA 2017 Kymijoen vesi ja ympäristö ry:n julkaisu no 274/2018 Miina Fagerlund ja Janne Raunio ISSN 1458-8064 1 TIIVISTELMÄ Tainionvirran kuormittajat aloittivat

Lisätiedot

KOURAJOEN-PALOJOEN JA SEN SUU- RIMMAN SIVU-UOMAN MURRONJOEN KALASTON SELVITTÄMINEN SÄHKÖKALASTUKSILLA VUONNA 2012. Heikki Holsti 2012

KOURAJOEN-PALOJOEN JA SEN SUU- RIMMAN SIVU-UOMAN MURRONJOEN KALASTON SELVITTÄMINEN SÄHKÖKALASTUKSILLA VUONNA 2012. Heikki Holsti 2012 KOURAJOEN-PALOJOEN JA SEN SUU- RIMMAN SIVU-UOMAN MURRONJOEN KALASTON SELVITTÄMINEN SÄHKÖKALASTUKSILLA VUONNA 2012 Heikki Holsti 2012 Kirjenumero 1079/12 SISÄLTÖ 1. JOHDANTO... 1 2. TUTKIMUSALUE... 1 3.

Lisätiedot

Tuusulanjoen kunnostukseen liittyvä kalastotarkkailu vuonna 2004

Tuusulanjoen kunnostukseen liittyvä kalastotarkkailu vuonna 2004 KALA- JA RIISTARAPORTTEJA nro 351 Ari Saura Tuusulanjoen kunnostukseen liittyvä kalastotarkkailu vuonna 2004 Helsinki 2005 Julkaisija Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos KUVAILULEHTI Julkaisuaika Huhtikuu

Lisätiedot

EURAJOEN SÄHKÖKOEKALASTUKSET KESÄKUUSSA 2009

EURAJOEN SÄHKÖKOEKALASTUKSET KESÄKUUSSA 2009 EURAJOEN SÄHKÖKOEKALASTUKSET KESÄKUUSSA 2009 Pyhäjärvi-instituutti Henri Vaarala Marraskuu 2009 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...3 2. AINEISTO JA MENETELMÄT...3 3. TULOKSET...4 3.1. Eurakosken koeala...4

Lisätiedot

TAINIONVIRRAN VESISTÖ- JA KALATALOUSTARKKAILU VUONNA 2014

TAINIONVIRRAN VESISTÖ- JA KALATALOUSTARKKAILU VUONNA 2014 TAINIONVIRRAN VESISTÖ- JA KALATALOUSTARKKAILU VUONNA 2014 Kymijoen vesi ja ympäristö ry:n julkaisu no 247/2015 Janne Raunio ISSN 1458-8064 1 TIIVISTELMÄ Tainionvirran kuormittajat aloittivat joen vedenlaatua

Lisätiedot

KIIKUNJOEN KALATALOUDELLINEN TARKKAILU VUONNA 2006

KIIKUNJOEN KALATALOUDELLINEN TARKKAILU VUONNA 2006 KIIKUNJOEN KALATALOUDELLINEN TARKKAILU VUONNA 2006 Kymijoen vesi ja ympäristö ry:n julkaisu no 158/2007 Jussi Mäntynen ISSN 1458-8064 TIIVISTELMÄ Tässä julkaisussa käsitellään Kiikun-, Saveron- ja Silmunjoen

Lisätiedot

Joutsijoen, Kissainojan & Kovelinojan sähkökoekalastukset vuonna 2014

Joutsijoen, Kissainojan & Kovelinojan sähkökoekalastukset vuonna 2014 Raportti Joutsijoen, Kissainojan & Kovelinojan sähkökoekalastukset vuonna 2014 Kalatalouspalvelu Mäkelä Tmi Kimmo Puosi & Tapio Mäkelä SISÄLTÖ 1 Yleistä sähkökoekalastuksista 2 2 Menetelmät 3 3 Tulokset

Lisätiedot

TAINIONVIRRAN JA JOUTSJÄRVEN VESISTÖTARKKAILUOHJELMA

TAINIONVIRRAN JA JOUTSJÄRVEN VESISTÖTARKKAILUOHJELMA TAINIONVIRRAN JA JOUTSJÄRVEN VESISTÖTARKKAILUOHJELMA Kymijoen vesi ja ympäristö ry Janne Raunio 10.10.2018 Kymijoen vesi ja ympäristö ry:n tarkkailuohjelma 2.2.2010 1 SISÄLTÖ SIVU 1 JOHDANTO 1 2 TARKKAILUN

Lisätiedot

KOKEMÄENJOEN SÄHKÖKOEKALASTUKSET HARJAVALLAN VOIMALAITOKSEN ALAPUOLISILLA KOSKI- JA VIRTAPAIKOILLA VUONNA 2010

KOKEMÄENJOEN SÄHKÖKOEKALASTUKSET HARJAVALLAN VOIMALAITOKSEN ALAPUOLISILLA KOSKI- JA VIRTAPAIKOILLA VUONNA 2010 Raportti KOKEMÄENJOEN SÄHKÖKOEKALASTUKSET HARJAVALLAN VOIMALAITOKSEN ALAPUOLISILLA KOSKI- JA VIRTAPAIKOILLA VUONNA 2010 Kimmo Puosi ja Tapio Mäkelä SISÄLTÖ 1 Yleistä sähkökoekalastuksista 2 2 Menetelmät

Lisätiedot

SUMMANJOEN YLÄOSAN KALATALOUDELLINEN TARKKAILU VUONNA 2007

SUMMANJOEN YLÄOSAN KALATALOUDELLINEN TARKKAILU VUONNA 2007 SUMMANJOEN YLÄOSAN KALATALOUDELLINEN TARKKAILU VUONNA 2007 Kymijoen vesi ja ympäristö ry:n julkaisu no 166/2008 Jussi Mäntynen ISSN 1458-8064 TIIVISTELMÄ Tässä raportissa käsitellään Summanjoen yläosan

Lisätiedot

MANKALAN VOIMALAITOKSEN JA ARRAJÄRVEN SÄÄNNÖSTELYN KALATALOUDELLINEN TARKKAILU VUONNA 2013

MANKALAN VOIMALAITOKSEN JA ARRAJÄRVEN SÄÄNNÖSTELYN KALATALOUDELLINEN TARKKAILU VUONNA 2013 MANKALAN VOIMALAITOKSEN JA ARRAJÄRVEN SÄÄNNÖSTELYN KALATALOUDELLINEN TARKKAILU VUONNA 2013 Kymijoen vesi ja ympäristö ry:n tutkimusraportti no 227/2014 Janne Raunio TIIVISTELMÄ Tämä raportti käsittelee

Lisätiedot

Joutsijoen sähkökoekalastukset vuonna 2013

Joutsijoen sähkökoekalastukset vuonna 2013 Raportti Joutsijoen sähkökoekalastukset vuonna 2013 Kalatalouspalvelu Mäkelä Tmi Kimmo Puosi & Tapio Mäkelä SISÄLTÖ 1 Yleistä sähkökoekalastuksista 2 2 Menetelmät 2 3 Tulokset 3 3.1 Koskin koulu 3 3.1.1

Lisätiedot

SORSAJOEN KALATALOUDELLINEN TARKKAILU VUONNA 2008

SORSAJOEN KALATALOUDELLINEN TARKKAILU VUONNA 2008 SORSAJOEN KALATALOUDELLINEN TARKKAILU VUONNA 2008 Kymijoen vesi ja ympäristö ry:n julkaisu no 189/2009 Jussi Mäntynen ISSN 1458-8064 TIIVISTELMÄ Tässä raportissa käsitellään Sorsajoen sähkö- ja katiskakoekalastusten,

Lisätiedot

Sähkökoekalastukset vuonna 2014. Kokemäenjoki Harjunpäänjoki Joutsijoki Kovelinoja Kissainoja Loimijoki

Sähkökoekalastukset vuonna 2014. Kokemäenjoki Harjunpäänjoki Joutsijoki Kovelinoja Kissainoja Loimijoki Sähkökoekalastukset vuonna 2014 Kokemäenjoki Harjunpäänjoki Joutsijoki Kovelinoja Kissainoja Loimijoki Kokemäenjoki Sähkökoekalastukset tehtiin elo-, syyskuun aikana Arantilankoskella kalastettiin lisäksi

Lisätiedot

Saarijärven reitin sähkökoekalastukset Pentti Valkeajärvi, Veijo Honkanen ja Juha Piilola

Saarijärven reitin sähkökoekalastukset Pentti Valkeajärvi, Veijo Honkanen ja Juha Piilola Saarijärven reitin sähkökoekalastukset 2012 Pentti Valkeajärvi, Veijo Honkanen ja Juha Piilola Konneveden kalatutkimus ry 2012 Tutkimusalue ja menetelmät Sähkökoekalastukset tehtiin Saarijärven kalastusalueen

Lisätiedot

SORSAJOEN KALATALOUDELLINEN TARKKAILU VUONNA 2005

SORSAJOEN KALATALOUDELLINEN TARKKAILU VUONNA 2005 SORSAJOEN KALATALOUDELLINEN TARKKAILU VUONNA 2005 Heidi Vatanen ISSN 1458-8064 TIIVISTELMÄ Sorsajoen kalataloudellisessa tarkkailuohjelmassa tutkittiin velvoitetarkkailuna valuma-alueella sijaitsevien

Lisätiedot

KOKEMÄENJOEN SÄHKÖKOEKALASTUKSET HARJAVALLAN VOIMALAITOKSEN ALAPUOLISILLA KOSKI- JA VIRTAPAIKOILLA VUONNA 2014

KOKEMÄENJOEN SÄHKÖKOEKALASTUKSET HARJAVALLAN VOIMALAITOKSEN ALAPUOLISILLA KOSKI- JA VIRTAPAIKOILLA VUONNA 2014 Raportti KOKEMÄENJOEN SÄHKÖKOEKALASTUKSET HARJAVALLAN VOIMALAITOKSEN ALAPUOLISILLA KOSKI- JA VIRTAPAIKOILLA VUONNA 2014 Kalatalouspalvelu Mäkelä Tmi Kimmo Puosi & Tapio Mäkelä 2 SISÄLTÖ 1 Yleistä sähkökoekalastuksista

Lisätiedot

Harjunpäänjoen ja Joutsijoen lohi- ja taimenkanta 2013

Harjunpäänjoen ja Joutsijoen lohi- ja taimenkanta 2013 Harjunpäänjoen ja Joutsijoen lohi- ja taimenkanta 2013 Harjunpäänjoen koealat Koekalastukset tehtiin elokuun 2013 aikana Sähkökoekalastettujen alueiden yhteenlaskettu pinta-ala oli 2431 m 2. Koealojen

Lisätiedot

Kalataloushallinnon istutusrekisteri Tulostuspäivä

Kalataloushallinnon istutusrekisteri Tulostuspäivä Kalataloushallinnon istutusrekisteri Tulostuspäivä 4.1.2008 Etelä- ja Keski-Päijänteen kalastusalue Kunnat:, Sysmä, Istutukset 1.1.2000-31.12.2007 Istutusvesi: Päijänne Istutusaika Kalalaji Ikä Pituus

Lisätiedot

SÄKKISUON, JUVAINSAARENSUON JA LÄNTISEN SUURISUON KALATALOUDELLINEN TARKKAILU VUONNA 2009

SÄKKISUON, JUVAINSAARENSUON JA LÄNTISEN SUURISUON KALATALOUDELLINEN TARKKAILU VUONNA 2009 SÄKKISUON, JUVAINSAARENSUON JA LÄNTISEN SUURISUON KALATALOUDELLINEN TARKKAILU VUONNA 2009 Kymijoen vesi ja ympäristö ry:n tutkimusraportti no 114/2009 Jussi Mäntynen TIIVISTELMÄ Tässä raportissa käsitellään

Lisätiedot

Kourajoen sähkökoekalastukset vuonna 2012

Kourajoen sähkökoekalastukset vuonna 2012 Kourajoen sähkökoekalastukset vuonna 212 xxx.xx.212 Kokemäki Heikki Holsti 21.3.213 Pori, Reposaari Kokemäenjoen kalakantojen hoito-ohjelman seurantaryhmän kokous Heikki Holsti Kourajoen sähkökoekalastusten

Lisätiedot

HAAROISTENSUON TURVETUOTANTO- ALUEEN KALATALOUDELLINEN TARKKAILU- OHJELMA VUODESTA 2019 ALKAEN

HAAROISTENSUON TURVETUOTANTO- ALUEEN KALATALOUDELLINEN TARKKAILU- OHJELMA VUODESTA 2019 ALKAEN HAAROISTENSUON TURVETUOTANTO- ALUEEN KALATALOUDELLINEN TARKKAILU- OHJELMA VUODESTA 2019 ALKAEN Sakari Kivinen 2019 nro 854/19 Haaroistensuon turvetuotantoalueen kalataloudellinen tarkkailuohjelma vuodesta

Lisätiedot

HEINOLAN KONNIVEDEN KALATALOUDELLINEN TARKKAILU PYYDYSTEN LIMOITTUMISTUTKIMUS

HEINOLAN KONNIVEDEN KALATALOUDELLINEN TARKKAILU PYYDYSTEN LIMOITTUMISTUTKIMUS HEINOLAN KONNIVEDEN KALATALOUDELLINEN TARKKAILU PYYDYSTEN LIMOITTUMISTUTKIMUS Janne Raunio ISSN 1458-8064 TIIVISTELMÄ Heinolan Konniveden kalataloudellista tarkkailuohjelmaa uudistettiin vuonna 2005. Uusi

Lisätiedot

HARJUNPÄÄNJOEN SÄHKÖKOEKALASTUKSET LEINEPERIN RUUKIN ALAPUOLISILLA KOSKI- JA VIRTAPAIKOILLA VUONNA 2014

HARJUNPÄÄNJOEN SÄHKÖKOEKALASTUKSET LEINEPERIN RUUKIN ALAPUOLISILLA KOSKI- JA VIRTAPAIKOILLA VUONNA 2014 Raportti HARJUNPÄÄNJOEN SÄHKÖKOEKALASTUKSET LEINEPERIN RUUKIN ALAPUOLISILLA KOSKI- JA VIRTAPAIKOILLA VUONNA 2014 Kalatalouspalvelu Mäkelä Tmi Kimmo Puosi & Tapio Mäkelä SISÄLTÖ 1 Yleistä sähkökoekalastuksista

Lisätiedot

S A V O K A R J A L A N Y M P Ä R I S T Ö T U T K I M U S O Y

S A V O K A R J A L A N Y M P Ä R I S T Ö T U T K I M U S O Y S A V O K A R J A L A N Y M P Ä R I S T Ö T U T K I M U S O Y Tiia Grönholm (email) Linnunmaa Oy 24.8.2012 Lähetämme ohessa yhteenvedon Endomines Oy:n Karjalan Kultalinjan YVAan liittyvistä vuoden 2012

Lisätiedot

HARJUNPÄÄNJOEN SÄHKÖKOEKALASTUKSET LEINEPERIN RUUKIN ALAPUOLISILLA KOSKI- JA VIRTAPAIKOILLA VUONNA 2013

HARJUNPÄÄNJOEN SÄHKÖKOEKALASTUKSET LEINEPERIN RUUKIN ALAPUOLISILLA KOSKI- JA VIRTAPAIKOILLA VUONNA 2013 Raportti HARJUNPÄÄNJOEN SÄHKÖKOEKALASTUKSET LEINEPERIN RUUKIN ALAPUOLISILLA KOSKI- JA VIRTAPAIKOILLA VUONNA 2013 Kalatalouspalvelu Mäkelä Tmi Kimmo Puosi & Tapio Mäkelä SISÄLTÖ 1 Yleistä sähkökoekalastuksista

Lisätiedot

KOKEMÄENJOEN SÄHKÖKOEKALASTUKSET HARJAVALLAN VOIMALAITOKSEN ALAPUOLISILLA KOSKI- JA VIRTAPAIKOILLA VUONNA 2013

KOKEMÄENJOEN SÄHKÖKOEKALASTUKSET HARJAVALLAN VOIMALAITOKSEN ALAPUOLISILLA KOSKI- JA VIRTAPAIKOILLA VUONNA 2013 Raportti KOKEMÄENJOEN SÄHKÖKOEKALASTUKSET HARJAVALLAN VOIMALAITOKSEN ALAPUOLISILLA KOSKI- JA VIRTAPAIKOILLA VUONNA 2013 Kalatalouspalvelu Mäkelä Tmi Kimmo Puosi & Tapio Mäkelä SISÄLTÖ 1 Yleistä sähkökoekalastuksista

Lisätiedot

KUULUTUS Esitys Huosiossuon turvetuotantoalueen velvoitetarkkailuohjelman kalataloustarkkailusta

KUULUTUS Esitys Huosiossuon turvetuotantoalueen velvoitetarkkailuohjelman kalataloustarkkailusta KUULUTUS VARELY/3424/5723/2016 17.5.2018 Esitys Huosiossuon turvetuotantoalueen velvoitetarkkailuohjelman kalataloustarkkailusta Asia Ohjelmaesitys on toimitettu Varsinais-Suomen ELY-keskuksen kalatalousviranomaiselle

Lisätiedot

ORINIEMENJOEN KUNNOSTUKSEN VAIKUTUKSET KOSKIEN KALAKANTOIHIN VUONNA Heikki Holsti. Kirjenumero 1117/17

ORINIEMENJOEN KUNNOSTUKSEN VAIKUTUKSET KOSKIEN KALAKANTOIHIN VUONNA Heikki Holsti. Kirjenumero 1117/17 ORINIEMENJOEN KUNNOSTUKSEN VAIKUTUKSET KOSKIEN KALAKANTOIHIN VUONNA 2017 Heikki Holsti Kirjenumero 1117/17 SISÄLTÖ 1. JOHDANTO... 1 2. TUTKIMUSALUE... 1 3. SÄHKÖKOEKALASTUKSET... 2 3.1 Aineisto ja menetelmät...

Lisätiedot

TAINIONVIRRAN VESISTÖ- JA KALATALOUSTARKKAILU VUONNA 2016

TAINIONVIRRAN VESISTÖ- JA KALATALOUSTARKKAILU VUONNA 2016 TAINIONVIRRAN VESISTÖ- JA KALATALOUSTARKKAILU VUONNA 2016 Kymijoen vesi ja ympäristö ry:n julkaisu no 264/2017 Janne Raunio ja Liisa Alaoutinen ISSN 1458-8064 1 TIIVISTELMÄ Tainionvirran kuormittajat aloittivat

Lisätiedot

No 372/17 LAPPEENRANNAN NUIJAMAAN JÄTEVEDENPUHDISTA- MON VELVOITETARKKAILUN VUOSIYHTEENVETO Lappeenrannassa 24. päivänä helmikuuta 2017

No 372/17 LAPPEENRANNAN NUIJAMAAN JÄTEVEDENPUHDISTA- MON VELVOITETARKKAILUN VUOSIYHTEENVETO Lappeenrannassa 24. päivänä helmikuuta 2017 No 372/17 LAPPEENRANNAN NUIJAMAAN JÄTEVEDENPUHDISTA- MON VELVOITETARKKAILUN VUOSIYHTEENVETO 2016 Lappeenrannassa 24. päivänä helmikuuta 2017 Johanna Kaarlampi tutkija SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ... 3 2 KUORMITUSTARKKAILU

Lisätiedot

LAKAJOEN (LAPUA JA KUORTANE) KALATALOUDELLINEN YHTEISTARKKAILUOHJELMA VUOSILLE

LAKAJOEN (LAPUA JA KUORTANE) KALATALOUDELLINEN YHTEISTARKKAILUOHJELMA VUOSILLE LAKAJOEN (LAPUA JA KUORTANE) KALATALOUDELLINEN YHTEISTARKKAILUOHJELMA VUOSILLE 2018-2025 YKSITYISET TURVETUOTTAJAT POHJANLUMME KY SEINÄJOKI 2018 1 JOHDANTO 1 Lakajoen (Lapua ja Kuortane) kalataloudellinen

Lisätiedot

Paimionjoki-Hankkeen sähkökoekalastukset v Tomi Ranta, Petri Mäkinen ja Marko Puranen

Paimionjoki-Hankkeen sähkökoekalastukset v Tomi Ranta, Petri Mäkinen ja Marko Puranen Paimionjoki-Hankkeen sähkökoekalastukset v. 2016 Tomi Ranta, Petri Mäkinen ja Marko Puranen Hämeen kalatalouskeskuksen raportti nro 12/2016 SISÄLLYS SISÄLLYS... 2 1. JOHDANTO... 3 2. TYÖRYHMÄ JA KÄYTETYT

Lisätiedot

sade sade 2016 lämpötila lämpötila 2016

sade sade 2016 lämpötila lämpötila 2016 18 25 15 2 Sade, mm 12 9 6 15 1 5 Keskilämpötila, o C 3-5 sade 2-215 sade 216 lämpötila 2-215 lämpötila 216 Liite 1 Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry JAKSORAPORTTI Yhdistelmätaulukko

Lisätiedot

Sähkökoekalastukset vuonna 2016

Sähkökoekalastukset vuonna 2016 Sähkökoekalastukset vuonna 2016 Kokemäenjoki Harjunpäänjoki Joutsijoki Kalatalouspalvelu Mäkelä Tmi Kimmo Puosi & Tapio Mäkelä Kokemäenjoki Sähkökoekalastukset tehtiin elo- ja syyskuussa Koealoja yhteensä

Lisätiedot

VARESJÄRVI KOEKALASTUS

VARESJÄRVI KOEKALASTUS Varsinais-Suomen Kalavesien Hoito Oy Puutarhakatu 19 A 20100 TURKU www.silakka.info VARESJÄRVI KOEKALASTUS 2012 Chris Karppinen Varsinais-suomen kalavesien Hoito Oy 1. Johdanto Maataloustuottajain säätiö

Lisätiedot

MANKALAN VOIMALAITOKSEN JA ARRAJÄRVEN SÄÄNNÖSTELYN KALATALOUDELLINEN VELVOITETARKKAILU VUOSINA

MANKALAN VOIMALAITOKSEN JA ARRAJÄRVEN SÄÄNNÖSTELYN KALATALOUDELLINEN VELVOITETARKKAILU VUOSINA MANKALAN VOIMALAITOKSEN JA ARRAJÄRVEN SÄÄNNÖSTELYN KALATALOUDELLINEN VELVOITETARKKAILU VUOSINA 2008-2010 Janne Raunio Kymijoen vesi ja ympäristö ry:n tarkkailuohjelma 2.2.2010 1 TIIVISTELMÄ Tämä julkaisu

Lisätiedot

Kokemäenjoen & Harjunpäänjoen sähkökoekalastukset 2012

Kokemäenjoen & Harjunpäänjoen sähkökoekalastukset 2012 Kokemäenjoen & Harjunpäänjoen sähkökoekalastukset 2012 Kokemäenjoki Sähkökoekalastukset suoritettiin elosyyskuun aikana Sähkökoekalastettujen alueiden (8 koealaa) yhteenlaskettu pintaala oli 1620,1m 2

Lisätiedot

MANKALAN VOIMALAITOKSEN JA ARRAJÄRVEN SÄÄNNÖSTELYN KALATALOUDELLINEN TARKKAILU VUONNA 2012

MANKALAN VOIMALAITOKSEN JA ARRAJÄRVEN SÄÄNNÖSTELYN KALATALOUDELLINEN TARKKAILU VUONNA 2012 MANKALAN VOIMALAITOKSEN JA ARRAJÄRVEN SÄÄNNÖSTELYN KALATALOUDELLINEN TARKKAILU VUONNA 2012 Kymijoen vesi ja ympäristö ry:n tutkimusraportti no 209/2013 Janne Raunio TIIVISTELMÄ Tämä raportti käsittelee

Lisätiedot

HARJUNPÄÄNJOEN SÄHKÖKOEKALASTUKSET LEINEPERIN RUUKIN ALAPUOLISILLA KOSKI- JA VIRTAPAIKOILLA VUONNA 2011

HARJUNPÄÄNJOEN SÄHKÖKOEKALASTUKSET LEINEPERIN RUUKIN ALAPUOLISILLA KOSKI- JA VIRTAPAIKOILLA VUONNA 2011 Raportti HARJUNPÄÄNJOEN SÄHKÖKOEKALASTUKSET LEINEPERIN RUUKIN ALAPUOLISILLA KOSKI- JA VIRTAPAIKOILLA VUONNA 2011 Kimmo Puosi ja Tapio Mäkelä SISÄLTÖ 1 Yleistä sähkökoekalastuksista 2 2 Menetelmät 2 3 Tulokset

Lisätiedot

Esitys Vesinevan turvetuotantoalueen (Kurikka) kalataloudelliseksi tarkkailuohjelmaksi

Esitys Vesinevan turvetuotantoalueen (Kurikka) kalataloudelliseksi tarkkailuohjelmaksi Kuulutus 1 (1) 22.1.2019 3331/5723/2018 Esitys Vesinevan turvetuotantoalueen (Kurikka) kalataloudelliseksi tarkkailuohjelmaksi Asia Pohjanlumme Ky on tarkkailuvelvollisen (Apemet A-P.N Ky) puolesta 19.11.2018

Lisätiedot

SOIDINSUON (ÄHTÄRI) KALATALOUDELLINEN VELVOITETARKKAILUOHJELMA

SOIDINSUON (ÄHTÄRI) KALATALOUDELLINEN VELVOITETARKKAILUOHJELMA VAPO OY SOIDINSUON (ÄHTÄRI) KALATALOUDELLINEN VELVOITETARKKAILUOHJELMA AHMA YMPÄRISTÖ OY Projektinro: 20942 i VAPO OY SOIDINSUON (ÄHTÄRI) KALATALOUDELLINEN VELVOITETARKKAILUOHJELMA 22.9.2016 Perttu Tamminen,

Lisätiedot

MILLESPAKANNEVAN JA NASSINNEVAN (ALAJÄRVI) KUORMITUS-, VESISTÖ- JA KALATALOUSTARKKAILUOHJELMAESITYS

MILLESPAKANNEVAN JA NASSINNEVAN (ALAJÄRVI) KUORMITUS-, VESISTÖ- JA KALATALOUSTARKKAILUOHJELMAESITYS PERÄLÄN TURVE OY MILLESPAKANNEVAN JA NASSINNEVAN (ALAJÄRVI) KUORMITUS-, VESISTÖ- JA KALATALOUSTARKKAILUOHJELMAESITYS EUROFINS AHMA OY Projektinro: 20550 PERÄLÄN TURVE OY MILLESPAKANNEVAN JA NASSINNEVAN

Lisätiedot

Istutusrekisteri - Kappalemäärät (laajempi) 1(5)

Istutusrekisteri - Kappalemäärät (laajempi) 1(5) Istutusrekisteri - Kappalemäärät (laajempi) 1(5) ELY-keskus: 04 Istutusvesi: KAIKKI Kalastusalue: Vammalan seutu Istutusvesi Istutusaika Istutuspaikka Laji/muoto Kanta Ikä Kokemäenjoki 4.5.2012 Esson ranta

Lisätiedot

LAVIASSUON KALATALOUDELLINEN TARKKAILU VUONNA 2008

LAVIASSUON KALATALOUDELLINEN TARKKAILU VUONNA 2008 LAVIASSUON KALATALOUDELLINEN TARKKAILU VUONNA 2008 Kymijoen vesi ja ympäristö ry:n julkaisu no 176/2008 Janne Raunio ISSN 1458-8064 TIIVISTELMÄ Tämä julkaisu käsittelee Heinolan Laviassuon alapuolisen

Lisätiedot

VIRTAIN, RUOVEDEN-KUOREVEDEN JA NÄSIJÄRVEN KALASTUSALUEIDEN KUNNOSTETTUJEN VIRTAVESIEN SÄHKÖKALASTUSTUTKIMUS VUONNA 2012. Heikki Holsti 2012

VIRTAIN, RUOVEDEN-KUOREVEDEN JA NÄSIJÄRVEN KALASTUSALUEIDEN KUNNOSTETTUJEN VIRTAVESIEN SÄHKÖKALASTUSTUTKIMUS VUONNA 2012. Heikki Holsti 2012 VIRTAIN, RUOVEDEN-KUOREVEDEN JA NÄSIJÄRVEN KALASTUSALUEIDEN KUNNOSTETTUJEN VIRTAVESIEN SÄHKÖKALASTUSTUTKIMUS VUONNA 2012 Heikki Holsti 2012 Kirjenumero 906/12 SISÄLTÖ 1. JOHDANTO... 1 2. TUTKIMUSALUE...

Lisätiedot

MANKALAN VOIMALAITOKSEN JA ARRAJÄRVEN SÄÄNNÖSTELYN KALATALOUDELLINEN VELVOITETARKKAILU VUOSINA 2006 ja 2007

MANKALAN VOIMALAITOKSEN JA ARRAJÄRVEN SÄÄNNÖSTELYN KALATALOUDELLINEN VELVOITETARKKAILU VUOSINA 2006 ja 2007 MANKALAN VOIMALAITOKSEN JA ARRAJÄRVEN SÄÄNNÖSTELYN KALATALOUDELLINEN VELVOITETARKKAILU VUOSINA 2006 ja 2007 Kymijoen vesi ja ympäristö ry:n julkaisu no 172/2008 Janne Raunio & Jussi Mäntynen ISSN 1458-8064

Lisätiedot

HARJUNPÄÄNJOEN SÄHKÖKOEKALASTUKSET LEINEPERIN RUUKIN ALAPUOLISILLA KOSKI- JA VIRTAPAIKOILLA VUONNA 2012

HARJUNPÄÄNJOEN SÄHKÖKOEKALASTUKSET LEINEPERIN RUUKIN ALAPUOLISILLA KOSKI- JA VIRTAPAIKOILLA VUONNA 2012 Raportti HARJUNPÄÄNJOEN SÄHKÖKOEKALASTUKSET LEINEPERIN RUUKIN ALAPUOLISILLA KOSKI- JA VIRTAPAIKOILLA VUONNA 2012 Kimmo Puosi & Tapio Mäkelä SISÄLTÖ 1 Yleistä sähkökoekalastuksista 2 2 Menetelmät 2 3 Tulokset

Lisätiedot

HEINOLAN KAUPUNGIN JÄTEVEDENPUHDISTAMON SEKOITTUMISVYÖHYKETUTKIMUS KEVÄÄLLÄ 2015

HEINOLAN KAUPUNGIN JÄTEVEDENPUHDISTAMON SEKOITTUMISVYÖHYKETUTKIMUS KEVÄÄLLÄ 2015 HEINOLAN KAUPUNGIN JÄTEVEDENPUHDISTAMON SEKOITTUMISVYÖHYKETUTKIMUS KEVÄÄLLÄ 2015 Kymijoen vesi ja ympäristö ry Janne Raunio SISÄLLYS 1 JOHDANTO 1 2 TUTKIMUSALUE 1 3 AINEISTO JA METELMÄT 1 4 TULOKSET 4

Lisätiedot

HARJUNPÄÄNJOEN SÄHKÖKOEKALASTUKSET LEINEPERIN RUUKIN ALAPUOLISILLA KOSKI- JA VIRTAPAIKOILLA VUONNA 2017

HARJUNPÄÄNJOEN SÄHKÖKOEKALASTUKSET LEINEPERIN RUUKIN ALAPUOLISILLA KOSKI- JA VIRTAPAIKOILLA VUONNA 2017 Raportti HARJUNPÄÄNJOEN SÄHKÖKOEKALASTUKSET LEINEPERIN RUUKIN ALAPUOLISILLA KOSKI- JA VIRTAPAIKOILLA VUONNA 2017 Kalatalouspalvelu Mäkelä Tmi Kimmo Puosi & Tapio Mäkelä SISÄLTÖ 1 Yleistä sähkökoekalastuksista

Lisätiedot

Vantaanjoen latvaosan kalasto- ja ravustoselvitys vuonna 2006

Vantaanjoen latvaosan kalasto- ja ravustoselvitys vuonna 2006 KALA- JA RIISTARAPORTTEJA Ari Saura Vantaanjoen latvaosan kalasto- ja ravustoselvitys vuonna 26 Luonnos Helsinki marraskuu 26 Vantaanjoen latvaosan kalastoselvitys 26 SISÄLLYSLUETTELO 1. TAUSTAA...3 2.

Lisätiedot

TUUPOVAARAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON VELVOITETARKKAILUJEN YHTEENVETO 2018

TUUPOVAARAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON VELVOITETARKKAILUJEN YHTEENVETO 2018 TUUPOVAARAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON VELVOITETARKKAILUJEN YHTEENVETO 218 JOENSUUN VESI Tuupovaaran jätevedenpuhdistamo 1 VELVOITETARKKAILUJEN YHTEENVETO 218 1. YLEISTÄ Tuupovaaran taajaman jätevedet puhdistetaan

Lisätiedot

Hiidenveden Kirkkojärven ja Mustionselän kalataloudellinen velvoitetarkkailu vuodelta 2010

Hiidenveden Kirkkojärven ja Mustionselän kalataloudellinen velvoitetarkkailu vuodelta 2010 Hiidenveden Kirkkojärven ja Mustionselän kalataloudellinen velvoitetarkkailu vuodelta 2010 Jorma Valjus Länsi-Uudenmaan VESI ja YMPÄRISTÖ ry Västra Nylands vatten och miljö rf Julkaisu 223/2011 LÄNSI-UUDENMAAN

Lisätiedot

EPV Bioturve Oy Märkänevan turvetuotantoalueen kalataloudellinen tarkkailuohjelma

EPV Bioturve Oy Märkänevan turvetuotantoalueen kalataloudellinen tarkkailuohjelma Kuulutus 1 (2) 24.11.2017 4512/5723/2017 EPV Bioturve Oy Märkänevan turvetuotantoalueen kalataloudellinen tarkkailuohjelma Asia Pohjanlumme Ky on EPV Bioturve Oy:n puolesta 9.11.2017 jättänyt Varsinais-Suomen

Lisätiedot

Vantaanjoen latvaosan kalasto- ja ravustoselvitys vuonna 2004

Vantaanjoen latvaosan kalasto- ja ravustoselvitys vuonna 2004 KALA- JA RIISTARAPORTTEJA nro 350 Ari Saura Vantaanjoen latvaosan kalasto- ja ravustoselvitys vuonna 2004 Helsinki 2005 Julkaisija Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos KUVAILULEHTI Julkaisuaika Huhtikuu

Lisätiedot

KOKEMÄENJOEN SÄHKÖKOEKALASTUKSET HARJAVALLAN VOIMALAITOKSEN ALAPUOLISILLA KOSKI- JA VIRTAPAIKOILLA VUONNA 2012

KOKEMÄENJOEN SÄHKÖKOEKALASTUKSET HARJAVALLAN VOIMALAITOKSEN ALAPUOLISILLA KOSKI- JA VIRTAPAIKOILLA VUONNA 2012 Raportti KOKEMÄENJOEN SÄHKÖKOEKALASTUKSET HARJAVALLAN VOIMALAITOKSEN ALAPUOLISILLA KOSKI- JA VIRTAPAIKOILLA VUONNA 2012 Kimmo Puosi & Tapio Mäkelä SISÄLTÖ 1 Yleistä sähkökoekalastuksista 2 2 Menetelmät

Lisätiedot

Kokemäenjoen & Harjunpäänjoen sähkökoekalastukset 2011

Kokemäenjoen & Harjunpäänjoen sähkökoekalastukset 2011 Kokemäenjoen & Harjunpäänjoen sähkökoekalastukset 2011 Sähkökoekalastukset suoritettiin elosyyskuun aikana Sähkökoekalastettujen alueiden (8 koealaa) yhteenlaskettu pintaala oli 1664,5 m 2 Koealojen keskikoko

Lisätiedot

ENON JÄTEVEDENPUHDISTAMON VELVOITETARKKAILUJEN YHTEENVETO 2018

ENON JÄTEVEDENPUHDISTAMON VELVOITETARKKAILUJEN YHTEENVETO 2018 ENON JÄTEVEDENPUHDISTAMON VELVOITETARKKAILUJEN YHTEENVETO 218 1 JOENSUUN VESI Enon jätevedenpuhdistamo VELVOITETARKKAILUJEN YHTEENVETO 218 1. YLEISTÄ Enon taajaman jätevedenpuhdistamo on tyypiltään biologis-kemiallinen

Lisätiedot

Sanginjoen ekologinen tila

Sanginjoen ekologinen tila Sanginjoen ekologinen tila Tuomas Saarinen, Kati Martinmäki, Heikki Mykrä, Jermi Tertsunen Sanginjoen virkistyskäyttöarvon parantaminen ja ekologinen kunnostus Esityksen sisältö 1. Johdanto 2. Yleistä

Lisätiedot

ARTJÄRVEN KUNNAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON KALATALOUDELLINEN TARKKAILU VUONNA 2008

ARTJÄRVEN KUNNAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON KALATALOUDELLINEN TARKKAILU VUONNA 2008 ARTJÄRVEN KUNNAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON KALATALOUDELLINEN TARKKAILU VUONNA 28 Kymijoen vesi ja ympäristö ry:n julkaisu no 184/29 Janne Raunio & Jussi Mäntynen ISSN 1458-864 TIIVISTELMÄ Tähän julkaisu käsittelee

Lisätiedot

Sähkökoekalastukset vuonna 2017

Sähkökoekalastukset vuonna 2017 Sähkökoekalastukset vuonna 2017 Kokemäenjoki Harjunpäänjoki Joutsijoki Kalatalouspalvelu Mäkelä Tmi Kimmo Puosi & Tapio Mäkelä Kokemäenjoki Sähkökoekalastukset tehtiin elokuussa Koealoja yhteensä 10 kappaletta

Lisätiedot

Hanhijoen kunnostusinventointi ja sähkökoekalastukset

Hanhijoen kunnostusinventointi ja sähkökoekalastukset Hanhijoen kunnostusinventointi ja sähkökoekalastukset 8.4.2014 Hotelli Ellivuori, Sastamala Kokemäenjoen kalakantojen hoito-ohjelman seurantaryhmän kokous Heikki Holsti Taustatietoja Hanhijoesta - Haaroistensuon

Lisätiedot

HEINOLAN KAUPUNGIN JÄTEVEDENPUHDISTAMON NELJÄNNESVUOSI- YHTEENVETO LOKA-JOULUKUU JA VUOSIYHTEENVETO 2015

HEINOLAN KAUPUNGIN JÄTEVEDENPUHDISTAMON NELJÄNNESVUOSI- YHTEENVETO LOKA-JOULUKUU JA VUOSIYHTEENVETO 2015 NELJÄNNESVUOSIYHTEENVETO VUOSIYHTEENVETO 29.1.2016 HEINOLAN KAUPUNGIN JÄTEVEDENPUHDISTAMON NELJÄNNESVUOSI- YHTEENVETO LOKA-JOULUKUU JA VUOSIYHTEENVETO 2015 1 YLEISTÄ Heinolan jätevedenpuhdistamo on kaksilinjainen

Lisätiedot

Raumanjoen sähkökoekalastusraportti 2014. 20.10.2014 Pyhäjärvi-instituutti Jussi Aaltonen

Raumanjoen sähkökoekalastusraportti 2014. 20.10.2014 Pyhäjärvi-instituutti Jussi Aaltonen Raumanjoen sähkökoekalastusraportti 2014 20.10.2014 Pyhäjärvi-instituutti Jussi Aaltonen Raumanjoen sähkökoekalastusraportti 2014 Teksti: Jussi Aaltonen Kuvat: Tero Forsman (ellei toisin mainita) Pyhäjärvi-instituutti

Lisätiedot

VAPO B KONNUN TURVE AY/ TURVERUUKKI OY/

VAPO B KONNUN TURVE AY/ TURVERUUKKI OY/ 1 / 1 VAPO OY/heikki.torpstrom@vapo.fi B 3840.52 KONNUN TURVE AY/ konnun.turve@gmail.com TURVERUUKKI OY/ 21.12.2015 miia.heikkinen@turveruukki.fi Tiedoksi: KUOPION ENERGIA OY/ Pohjois-Savon ely-keskus

Lisätiedot

TAINIONVIRRAN VESISTÖ- JA KALATALOUSTARKKAILU VUONNA 2015

TAINIONVIRRAN VESISTÖ- JA KALATALOUSTARKKAILU VUONNA 2015 TAINIONVIRRAN VESISTÖ- JA KALATALOUSTARKKAILU VUONNA 2015 Kymijoen vesi ja ympäristö ry:n julkaisu no 254/2016 Janne Raunio ISSN 1458-8064 1 TIIVISTELMÄ Tainionvirran vuoden 2015 yhteistarkkailu koostui

Lisätiedot

TARKKAILUOHJELMA VAPO OY. Riihi-Peuranevan (Ähtäri, Virrat, Keuruu) kalataloudellinen tarkkailuohjelma vuodesta 2018 lähtien

TARKKAILUOHJELMA VAPO OY. Riihi-Peuranevan (Ähtäri, Virrat, Keuruu) kalataloudellinen tarkkailuohjelma vuodesta 2018 lähtien TARKKAILUOHJELMA 20.3.2018 VAPO OY Riihi-Peuranevan (Ähtäri, Virrat, Keuruu) kalataloudellinen tarkkailuohjelma vuodesta 2018 lähtien 1 Vapo Oy Riihi-Peuranevan kalataloudellinen tarkkailuohjelma vuodesta

Lisätiedot

Sade, mm Keskilämpötila, o C sade sade 2016 lämpötila lämpötila 2016

Sade, mm Keskilämpötila, o C sade sade 2016 lämpötila lämpötila 2016 18 25 15 2 Sade, mm 12 9 6 15 1 5 Keskilämpötila, o C 3-5 sade 2-215 sade 216 lämpötila 2-215 lämpötila 216 Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry JAKSORAPORTTI Yhdistelmätaulukko

Lisätiedot

JUJO THERMAL OY:N BISFENOL A SATUNNAISPÄÄSTÖN VAIKUTUKSET EURAJOEN KALATALOUTEEN VUONNA 2011. Heikki Holsti 2011. Kirje nro 879/HH

JUJO THERMAL OY:N BISFENOL A SATUNNAISPÄÄSTÖN VAIKUTUKSET EURAJOEN KALATALOUTEEN VUONNA 2011. Heikki Holsti 2011. Kirje nro 879/HH JUJO THERMAL OY:N BISFENOL A SATUNNAISPÄÄSTÖN VAIKUTUKSET EURAJOEN KALATALOUTEEN VUONNA 2011 Heikki Holsti 2011 Kirje nro 879/HH SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 1 2 TARKKAILUALUE... 1 3 SÄHKÖKOEKALASTUS...

Lisätiedot

KOKEMÄENJOEN SÄHKÖKOEKALASTUKSET HARJAVALLAN VOIMALAITOKSEN ALAPUOLISILLA KOSKI- JA VIRTAPAIKOILLA VUONNA 2011

KOKEMÄENJOEN SÄHKÖKOEKALASTUKSET HARJAVALLAN VOIMALAITOKSEN ALAPUOLISILLA KOSKI- JA VIRTAPAIKOILLA VUONNA 2011 Raportti KOKEMÄENJOEN SÄHKÖKOEKALASTUKSET HARJAVALLAN VOIMALAITOKSEN ALAPUOLISILLA KOSKI- JA VIRTAPAIKOILLA VUONNA 2011 Kimmo Puosi ja Tapio Mäkelä SISÄLTÖ 1 Yleistä sähkökoekalastuksista 2 2 Menetelmät

Lisätiedot

SUMMANJOEN YLÄOSAN KALATALOUDELLINEN TARKKAILU VUONNA 2005

SUMMANJOEN YLÄOSAN KALATALOUDELLINEN TARKKAILU VUONNA 2005 SUMMANJOEN YLÄOSAN KALATALOUDELLINEN TARKKAILU VUONNA 2005 Heidi Vatanen ISSN 1458-8064 TIIVISTELMÄ Tässä julkaisussa käsitellään koekalastustulosten avulla Summanjoen yläosan kalastoa ja istutusten onnistumista.

Lisätiedot

Vihijoen ja Myllyjoen koekalastukset 2016

Vihijoen ja Myllyjoen koekalastukset 2016 KESKI-SUOMEN KALATALOUSKESKUS RY T U T K I M U K S I A / t i e d o n a n t o j a 2 0 1 6 Vihijoen ja Myllyjoen koekalastukset 2016 Keski-Suomen kalatalouskeskus ry Matti Havumäki Jyväskylä 2016 Sisältö

Lisätiedot

HEINOLAN KONNIVEDEN KALATALOUDELLINEN YHTEISTARKKAILU VUONNA 2011

HEINOLAN KONNIVEDEN KALATALOUDELLINEN YHTEISTARKKAILU VUONNA 2011 HEINOLAN KONNIVEDEN KALATALOUDELLINEN YHTEISTARKKAILU VUONNA 2011 Kymijoen vesi ja ympäristö ry:n julkaisu no 219/2012 Janne Raunio ISSN 1458-8064 TIIVISTELMÄ Tämä julkaisu käsittelee Heinolan Konniveden

Lisätiedot

Esitys Karjosuon kalataloudelliseksi tarkkailuohjelmaksi vuodesta 2017 alkaen, Multia

Esitys Karjosuon kalataloudelliseksi tarkkailuohjelmaksi vuodesta 2017 alkaen, Multia KUULUTUS POSELY/942/5723/2017 26.6.2017 Esitys Karjosuon kalataloudelliseksi tarkkailuohjelmaksi vuodesta 2017 alkaen, Multia Asia Vapo Oy on toimittanut Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen

Lisätiedot

Tuusulanjoen kunnostukseen liittyvä kalastotarkkailu vuonna 2008

Tuusulanjoen kunnostukseen liittyvä kalastotarkkailu vuonna 2008 KALA- JA RIISTARAPORTTEJA Ari Saura Tuusulanjoen kunnostukseen liittyvä kalastotarkkailu vuonna 2008 Helsinki huhtikuu 2009 SISÄLLYSLUETTELO 1. TAUSTA...3 2. MENETELMÄT...4 3. SÄHKÖKALASTUSTULOKSET...6

Lisätiedot

KYMIJOEN JA SEN EDUSTAN MERIALUEEN KALATALOUDELLISEN TARKKAILUN KALASTUSTIEDUSTELU VUONNA 2012

KYMIJOEN JA SEN EDUSTAN MERIALUEEN KALATALOUDELLISEN TARKKAILUN KALASTUSTIEDUSTELU VUONNA 2012 KYMIJOEN JA SEN EDUSTAN MERIALUEEN KALATALOUDELLISEN TARKKAILUN KALASTUSTIEDUSTELU VUONNA 2012 Kymijoen vesi ja ympäristö ry:n julkaisu no 234/2013 Markku Kuisma ISSN 1458-8064 TIIVISTELMÄ Tämä julkaisu

Lisätiedot

Kokemäenjoen harjusselvitys vuonna 2014 Kannattaako harjuksia istuttaa???

Kokemäenjoen harjusselvitys vuonna 2014 Kannattaako harjuksia istuttaa??? Kokemäenjoen harjusselvitys vuonna 2014 Kannattaako harjuksia istuttaa??? 24.3.2015 KOKEMÄKI Kokemäenjoen kalakantojen hoito-ohjelman seurantaryhmä Heikki Holsti Selvityksen tavoitteet Kalastajille kohdistetun

Lisätiedot

ALA-KOITAJOKI JA JÄRVILOHI - ENNEN JA JÄLKEEN LISÄVESITYKSEN Jorma Piironen RKTL/Joensuu. Tietoa kestäviin valintoihin

ALA-KOITAJOKI JA JÄRVILOHI - ENNEN JA JÄLKEEN LISÄVESITYKSEN Jorma Piironen RKTL/Joensuu. Tietoa kestäviin valintoihin ALA-KOITAJOKI JA JÄRVILOHI - ENNEN JA JÄLKEEN LISÄVESITYKSEN 1.9.2011 Jorma Piironen RKTL/Joensuu Ala-Koitajoki ja järvilohen ja taimenen poikaset > MITÄ TEHTY? Koeistutuksia v:sta 1983, säännöllisemmin

Lisätiedot

KYMIJOEN JA SEN EDUSTAN MERIALUEEN KALATALOUDELLINEN YHTEISTARKKAILU VUONNA 2007

KYMIJOEN JA SEN EDUSTAN MERIALUEEN KALATALOUDELLINEN YHTEISTARKKAILU VUONNA 2007 KYMIJOEN JA SEN EDUSTAN MERIALUEEN KALATALOUDELLINEN YHTEISTARKKAILU VUONNA 2007 Kymijoen vesi ja ympäristö ry:n julkaisu no 171/2008 Janne Raunio & Jussi Mäntynen ISSN 1458 8064 TIIVISTELMÄ Tämä julkaisu

Lisätiedot

VANTAANJOEN YHTEISTARKKAILU KALASTO JA KALASTUS VUONNA 2008

VANTAANJOEN YHTEISTARKKAILU KALASTO JA KALASTUS VUONNA 2008 VANTAANJOEN YHTEISTARKKAILU KALASTO JA KALASTUS VUONNA 2008 Janne Raunio, Jukka Rinne ja Heikki Holsti ISSN 1458-8064 TIIVISTELMÄ Tämä julkaisu käsittelee Vantaanjoen vesistön kalastoa ja kalastusta vuodelta

Lisätiedot

Paimionjoen alaosan sähkökoekalastukset ja nousukalat 2016

Paimionjoen alaosan sähkökoekalastukset ja nousukalat 2016 Olli Ylönen Lounais-Suomen kalastusalue/v-s Kalavesien hoito ry Paimionjoen alaosan sähkökoekalastukset ja nousukalat 2016 V-S Kalavesien hoito ry toteutti Paimionjoki-yhdistyksen tilauksesta koekalastukset

Lisätiedot

Loimijoen sähkökoekalastustulokset vuonna 2010. Heikki Erkinaro & Jarmo Pautamo Apajax Oy. Apajax Oy 1

Loimijoen sähkökoekalastustulokset vuonna 2010. Heikki Erkinaro & Jarmo Pautamo Apajax Oy. Apajax Oy 1 Loimijoen sähkökoekalastustulokset vuonna 2010 Heikki Erkinaro & Jarmo Pautamo Apajax Oy 2011 Apajax Oy 1 Sisällys 1. Johdanto 3 2. Aineisto ja menetelmät 3 3. Tulokset 5 4. Tulosten pohdinta 7 Lähdekirjallisuus

Lisätiedot

Matkusjoen kalataloudellisen yhteistarkkailun ohjelma vuodesta 2018 lähtien

Matkusjoen kalataloudellisen yhteistarkkailun ohjelma vuodesta 2018 lähtien TARKKAILUOHJELMA Matkusjoen kalataloudellisen yhteistarkkailun ohjelma vuodesta 2018 lähtien Nab Labs Oy Pekka Sundell Sisällys 1 TARKKAILUVELVOITE... 1 2 TUTKIMUSALUE... 1 2.1 Valumavedet... 1 2.2 Vesistöt

Lisätiedot

KALLAVEDEN KALATALOUDELLINEN YHTEISTARKKAILUOHJELMA

KALLAVEDEN KALATALOUDELLINEN YHTEISTARKKAILUOHJELMA SAVO-KARJALAN YMPÄRISTÖTUTKIMUS OY B 4114 KUOPION KAUPUNKI SAVON SELLU OY KALLAVEDEN KALATALOUDELLINEN YHTEISTARKKAILUOHJELMA KUOPIO 12.5.2011 PÄIVITETTY 7.2.2012 JUKKA HARTIKAINEN KALLAVEDEN KALATALOUDELLINEN

Lisätiedot

TURPAANKOSKEN JA SAARAMAANJÄRVEN POHJAPATOJEN RAKENTAMISEN AIKAINEN VESISTÖTARKKAILU

TURPAANKOSKEN JA SAARAMAANJÄRVEN POHJAPATOJEN RAKENTAMISEN AIKAINEN VESISTÖTARKKAILU TURPAANKOSKEN JA SAARAMAANJÄRVEN POHJAPATOJEN RAKENTAMISEN AIKAINEN VESISTÖTARKKAILU Kymijoen vesi ja ympäristö ry:n tutkimusraportti no 14/211 Anne Åkerberg SISÄLLYSLUETTELO sivu 1 JOHDANTO 1 2 TARKKAILU

Lisätiedot

16WWE0618 11.10.2010. Kainuun Etu Oy. Lohen mäti-istutuskokeiden sähkökoekalastukset v. 2010

16WWE0618 11.10.2010. Kainuun Etu Oy. Lohen mäti-istutuskokeiden sähkökoekalastukset v. 2010 16WWE0618 11.10.2010 Kainuun Etu Oy Lohen mäti-istutuskokeiden sähkökoekalastukset v. 2010 16WWE0598 Lohen mäti-istutuskokeiden sähkökoekalastukset v. 2010 1 Sisältö 1 JOHDANTO... 1 2 SÄHKÖKOEKALASTUKSET...

Lisätiedot

KYMIJOEN JA SEN EDUSTAN MERIALUEEN KALATALOUDELLINEN TARKKAILU VUONNA 2011

KYMIJOEN JA SEN EDUSTAN MERIALUEEN KALATALOUDELLINEN TARKKAILU VUONNA 2011 KYMIJOEN JA SEN EDUSTAN MERIALUEEN KALATALOUDELLINEN TARKKAILU VUONNA 2011 Kymijoen vesi ja ympäristö ry:n julkaisu no 221/2012 Janne Raunio & Jussi Mäntynen ISSN 1458-8064 TIIVISTELMÄ Tämä julkaisu käsittelee

Lisätiedot

KYMIJOEN JA SEN EDUSTAN MERIALUEEN KALATALOUDELLINEN TARKKAILU VUONNA 2014

KYMIJOEN JA SEN EDUSTAN MERIALUEEN KALATALOUDELLINEN TARKKAILU VUONNA 2014 KYMIJOEN JA SEN EDUSTAN MERIALUEEN KALATALOUDELLINEN TARKKAILU VUONNA 2014 Kymijoen vesi ja ympäristö ry:n julkaisu no 251/2015 Janne Raunio ISSN 1458-8064 TIIVISTELMÄ Tämä julkaisu käsittelee Kymijoen

Lisätiedot